ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 67

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
14. marts 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/434 af 13. februar 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

1

 

 

Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

3

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/435 af 28. februar 2017 om indgåelse af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005

31

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/436 af 6. marts 2017 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

33

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/437 af 13. marts 2017 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/438 af 13. marts 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår betingelserne for godkendelse af aktivstoffet abamectin ( 1 )

67

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/439 af 13. marts 2017 om godkendelse af L-lysinsulfat produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

70

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/440 af 13. marts 2017 om godkendelse af præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og mindre udbredte fjerkræarter opdrættet til æglægning (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

74

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/441 af 13. marts 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

78

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/442 af 13. marts 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

80

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/443 af 6. marts 2017 om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ændringerne til FN-regulativ nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 og 138 og et forslag til ændring af den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3) ved retningslinjer om cybersikkerhed og databeskyttelse

82

 

*

Det Europæiske Råds afgørelse (EU, Euratom) 2017/444 af 9. marts 2017 om valget af formanden for Det Europæiske Råd

87

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/445 af 13. marts 2017 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/434

af 13. februar 2017

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 37,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 og 209 sammenholdt med artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til fælles forslag fra Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I november 2011 gav Rådet Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Den Islamiske Republik Afghanistan om en samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling (»aftalen«).

(2)

Forhandlingerne om aftalen var vellykkede, og aftalen blev paraferet den 2. juli 2015 i Kabul.

(3)

I henhold til aftalens artikel 59 kan aftalen anvendes midlertidigt forud for dens ikrafttræden.

(4)

Aftalen bør undertegnes på Unionens vegne, og visse bestemmelser i aftalen bør anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse heraf.

(5)

Undertegnelsen af aftalen på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af dele af aftalen mellem Unionen og Den Islamiske Republik Afghanistan berører ikke kompetencefordelingen mellem Unionen og dens medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling med forbehold af indgåelse af aftalen.

2.   Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

1.   Indtil aftalen træder i kraft, i overensstemmelse med aftalens artikel 59 og under forbehold af de deri omhandlede meddelelser anvendes følgende dele af aftalen midlertidigt mellem Unionen og Den Islamiske Republik Afghanistan, dog kun i det omfang de omfatter spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence, herunder spørgsmål under Unionens kompetence til at fastlægge og gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik:

a)

Artikel 2 (Generelle principper)

b)

Artikel 3 (Politisk dialog)

c)

Artikel 4 (Menneskerettigheder)

d)

Artikel 5 (Ligestilling mellem kønnene)

e)

Afsnit III: (Udviklingssamarbejde)

f)

Afsnit IV: (Samarbejde om handel og investering)

g)

Artikel 28 (Samarbejde om migration)

h)

Afsnit VII: (Regionalt samarbejde)

i)

Afsnit VIII (Institutionelle rammer), i det omfang bestemmelserne i det pågældende afsnit er begrænset til det formål at sikre aftalens midlertidige anvendelse

j)

Afsnit IX (Afsluttende bestemmelser), i det omfang bestemmelserne i det pågældende afsnit er begrænset til det formål at sikre aftalens midlertidige anvendelse.

2.   Den dato, fra hvilken de i stk. 1 omhandlede dele af aftalen anvendes midlertidigt, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2017.

På Rådets vegne

L. GRECH

Formand


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/3


SAMARBEJDSAFTALE

mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen« eller »EU«,

på den ene side, og

DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN, i det følgende benævnt »Afghanistan«,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »parterne«,

SOM BEKRÆFTER, at de vil støtte Afghanistans suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet,

SOM BEKRÆFTER, at de tilslutter sig de generelle folkeretlige principper, formålene og principperne i De Forenede Nationers pagt, internationale konventioner og FN's Sikkerhedsråds resolutioner,

SOM ANERKENDER de historiske, politiske og økonomiske forbindelser, som knytter parterne sammen,

SOM BEKRÆFTER, at de ønsker at øge samarbejdet på grundlag af fælles værdier og til gensidig gavn,

SOM TAGER HENSYN TIL de fælles politikmål, værdier og forpligtelser, som parterne tilslutter sig, herunder respekten for de demokratiske principper, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og god regeringsførelse,

SOM ANERKENDER, at disse principper er en integreret del af den langsigtede udvikling,

SOM ANERKENDER, at det afghanske folk gennem deres legitime og demokratiske institutioner og i henhold til Afghanistans forfatning er de retmæssige ejere af og drivkraften bag Afghanistans stabiliserings-, udviklings- og demokratiseringsproces i Afghanistan,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Unionen er villig til at støtte Afghanistans bestræbelser på at udvikle sig mest muligt i det kommende årti med omstillinger,

SOM UNDERSTREGER de gensidige forpligtelser, som parterne har påtaget sig på den internationale konference om Afghanistan i Bonn i december 2011, Tokyo i juli 2012 og London i december 2014,

SOM BEKRÆFTER Afghanistans forpligtelse til fortsat at forbedre regeringsførelsen og Unionens forpligtelse til et vedvarende engagement over for Afghanistan,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne tillægger den brede karakter af de forbindelser, som de agter at skabe ved hjælp af denne aftale, særlig betydning,

SOM BEKRÆFTER, at de ønsker at fremme økonomiske og sociale fremskridt for deres folk, og at de ønsker at konsolidere, uddybe og diversificere deres forbindelser på områder af gensidig interesse,

SOM ANERKENDER, at styrkelsen af kvinders indflydelse og deres fulde deltagelse på lige vilkår i alle samfundsområder, herunder deltagelse i beslutningstagningen på alle politiske niveauer, i overensstemmelse med Afghanistans forfatning er afgørende for at opnå ligestilling og fred,

SOM ANERKENDER, at udviklingssamarbejdet med udviklingslandene, navnlig lavindkomstlande, postkonfliktlande og indlandsstater, er vigtigt for landenes vedvarende økonomiske vækst og bæredygtige udvikling, for en snarlig og fuldstændig opfyldelse af de internationalt anerkendte udviklingsmål, herunder FN's milleniumsudviklingsmål og eventuelle efterfølgende udviklingsbenchmarks, som Afghanistan har fastlagt, og for en bedre integration af Afghanistan i regionen,

SOM ANERKENDER, at der må træffes effektive foranstaltninger til at fremme integritet og ansvarlighed, sikre korrekt anvendelse af offentlige midler og bekæmpe korruption,

SOM ANERKENDER, at et øget samarbejde mellem parterne bør understøtte Afghanistans evne til at forbedre kvaliteten af landets administration og regeringsførelse samt gennemsigtigheden og effektiviteten i forvaltningen af de offentlige finanser,

SOM BEKRÆFTER, at koordineringen i de relevante regionale og multilaterale fora er vigtig, navnlig hvad angår parternes tilgang til globale udfordringer og regionalt økonomisk samarbejde,

SOM ANERKENDER, at terrorisme udgør en trussel mod deres folk og deres fælles sikkerhed, og som udtrykker deres stærke vilje til at bekæmpe enhver form for terrorisme, til at etablere et effektivt internationalt samarbejde og til at indføre instrumenter til at bekæmpe den i overensstemmelse med folkeretten, herunder menneskerettighederne og den humanitære folkeret,

SOM BEKRÆFTER deres fælles vilje til at bekæmpe organiseret kriminalitet, herunder menneskehandel, smugling af migranter og narkotikahandel, herunder ved hjælp af regionale og internationale mekanismer,

SOM ANERKENDER, at ulovlig narkotika udgør en trussel mod sundheden og sikkerheden, og at der er behov for et koordineret regionalt og internationalt samarbejde for at bekæmpe dyrkningen, fremstillingen, faciliteringen, salget og forbruget af og efterspørgslen efter narkotika og omdirigeringen af narkotikaprækursorer, og som anerkender, at det i den forbindelse er vigtigt at finde et alternativt levebrød til opiumsdyrkere,

SOM ANERKENDER, at der er behov for at opfylde de internationale forpligtelser til nedrustning og ikkespredning,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Internationale Straffedomstol er vigtig for freden og den internationale retfærdighed, idet den sigter mod en effektiv retsforfølgelse af de alvorligste forbrydelser, som berører verdenssamfundet,

SOM ANERKENDER, at handel og udenlandske direkte investeringer kommer til at spille en vigtig rolle for Afghanistans udvikling, og at parterne tillægger principperne og reglerne for international handel, som bl.a. findes i overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), særlig betydning,

SOM UDTRYKKER deres fulde tilslutning til at fremme en bæredygtig udvikling på alle områder, herunder miljøbeskyttelse, effektivt samarbejde om bekæmpelse af klimaforandringer samt effektiv fremme og gennemførelse af internationalt anerkendte arbejdsstandarder,

SOM UNDERSTREGER vigtigheden af et samarbejde om migration,

SOM ANERKENDER, at flygtninges og internt fordrevne personers situation og grundlæggende rettigheder, herunder sikker og frivillig tilbagevenden under velordnede forhold, kræver særlig opmærksomhed,

SOM BEMÆRKER, at hvis parterne inden for rammerne af denne aftale agter at indgå særlige aftaler på området frihed, sikkerhed og retfærdighed, som skal indgås af Unionen i henhold til tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vil bestemmelserne i sådanne fremtidige aftale ikke være bindende for Det Forenede Kongerige og/eller Irland, medmindre Unionen samtidig med Det Forenede Kongerige og/eller Irland for så vidt angår deres respektive tidligere bilaterale forbindelser meddeler Afghanistan, at Det Forenede Kongerige og/eller Irland som en del af Unionen er blevet bundet af sådanne aftaler i overensstemmelse med protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. På samme måde vil eventuelle senere EU-interne foranstaltninger, som måtte blive vedtaget i henhold til ovennævnte afsnit V til gennemførelse af denne aftale, ikke være bindende for Det Forenede Kongerige og/eller Irland, medmindre de har meddelt, at de ønsker at deltage i eller acceptere de pågældende foranstaltninger i overensstemmelse med protokol nr. 21. Parterne bemærker endvidere, at sådanne fremtidige aftaler eller sådanne senere EU-interne foranstaltninger vil falde ind under protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til de nævnte traktater,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFSNIT I

ART OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Anvendelsesområde og mål

1.   Der etableres herved et partnerskab mellem parterne inden for deres respektive beføjelser i overensstemmelse med deres respektive forskrifter, procedurer og ressourcer og under fuld overholdelse af internationale regler og normer.

2.   Målet med partnerskabet er at styrke dialogen og samarbejdet med henblik på at:

a)

støtte freden og sikkerheden i Afghanistan og regionen

b)

fremme en bæredygtig udvikling, et stabilt og demokratisk politisk miljø og integreringen af Afghanistan i verdensøkonomien

c)

etablere en regelmæssig dialog om politiske spørgsmål, herunder om fremme af menneskerettighederne, ligestilling mellem kønnene og inddragelse af civilsamfundet

d)

fremme udviklingssamarbejdet som led i parternes fælles vilje til at udrydde fattigdom og øge bistandseffektiviteten

e)

udvikle handelen og investeringerne mellem partnerne til gensidig fordel og med henblik på at samarbejde inden for alle økonomiske samt handels- og investeringsrelaterede områder af gensidig interesse med det formål at fremme bæredygtige handels- og investeringsstrømme og forebygge og afskaffe handels- og investeringshindringer på en måde, der er konsekvent og supplerende i forhold til igangværende og kommende regionale initiativer

f)

forbedre koordineringen mellem parterne for så vidt angår globale udfordringer, navnlig ved at fremme multilaterale løsninger og

g)

fremme dialog og samarbejde inden for en række specifikke sektorer af gensidig interesse, herunder modernisering af den offentlige forvaltning og forvaltningen af de offentlige finanser, retlige og indre anliggender, miljø og klimaændringer, naturressourcer og råvarer, reform af sikkerhedssektoren, uddannelse, energi, transport, landbrug og udvikling af landdistrikter, finansielle tjenesteydelser, beskatning, told, beskæftigelse og social udvikling, sundhed og sikkerhed, statistik, regionalt samarbejde, kultur, informationsteknologi og den audiovisuelle sektor/mediesektoren.

3.   I den forbindelse gives kapacitetsopbygning særlig opmærksomhed for at støtte udviklingen af afghanske institutioner og sikre, at Afghanistan fuldt ud kan udnytte de muligheder, som et øget samarbejde inden for rammerne af denne aftale giver.

4.   Parterne tilskynder til kontakt mellem parlamentarikere, medlemmer af civilsamfundet og erhvervsdrivende med henblik på at fremme målene med denne aftale, navnlig med hensyn til at støtte parlamentariske og andre demokratiske institutioner.

5.   Parterne bestræber sig på at fremme forståelse, blandt andet gennem samarbejde mellem enheder såsom tænketanke, akademikere, virksomheder og medierne ved tilrettelæggelse af seminarer, konferencer, ungdomsudvekslinger og andre aktiviteter.

Artikel 2

Generelle principper

1.   Parterne bekræfter deres fælles værdier, som de kommer til udtryk i De Forenede Nationers pagt.

2.   Parterne anerkender, at det afghanske folk gennem deres legitime og demokratiske institutioner og i henhold til Afghanistans forfatning er de retmæssige ejere af og drivkraften bag Afghanistans stabiliserings-, udviklings- og demokratiseringsproces.

3.   Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne, der er nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter, og for retsstatsprincippet danner grundlaget for parternes interne og internationale politikker og udgør et væsentligt element i denne aftale.

4.   Parterne bekræfter deres vilje til at samarbejde yderligere hen imod den fulde realisering af internationalt aftalte udviklingsmål, herunder milleniumudviklingsmålene, som vedtaget af Afghanistan og eventuelle andre efterfølgende benchmarks for udvikling. De anerkender i den forbindelse Afghanistans ansvar for at udarbejde og gennemføre planer for økonomisk og social udvikling og for relevante udviklingspolitikker, herunder de nationale programmer for prioriterede områder. De bekræfter, at de i den forbindelse tillægger det stor betydning at have en høj grad af miljøbeskyttelse, et inklusivt samfund og ligestilling mellem kønnene.

5.   Parterne bekræfter, at de tilslutter sig principperne for god regeringsførelse, herunder parlamentets og domstolenes uafhængighed og bekæmpelsen af korruption på alle niveauer.

6.   Parterne er enige om, at samarbejdet inden for denne aftale sker i overensstemmelse med deres respektive lovgivning, regler og forskrifter.

AFSNIT II

POLITISK SAMARBEJDE

Artikel 3

Politisk dialog

Der skal etableres en løbende politisk dialog mellem partnerne, som, hvis det er relevant, kan finde sted på ministerplan. Dialogen skal styrke forbindelserne mellem dem, bidrage til opbygningen af et partnerskab og øge den gensidige forståelse og solidaritet. Parterne styrker deres politiske dialog til støtte for fælles interesser, herunder deres respektive positioner i regionale og internationale fora.

A.   SAMARBEJDE PÅ OMRÅDERNE MENNESKERETTIGHEDER, LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG CIVILSAMFUNDET

Artikel 4

Menneskerettigheder

1.   I forlængelse af artikel 1, stk. 2, litra c), og artikel 2, stk. 3, er parterne enige om at samarbejde om at fremme menneskerettighederne og beskytte dem effektivt, herunder, hvor det er relevant, hvad angår ratificeringen og gennemførelsen af internationale menneskerettighedsinstrumenter. De tager gennemførelsen af nærværende artikel op til revision i løbet af deres politiske dialog.

2.   Det i stk. 1 omhandlede samarbejde kan omfatte bl.a.:

a)

støtte til udviklingen og gennemførelsen af nationale handlingsplaner om menneskerettigheder

b)

fremme af menneskerettighederne og uddannelse

c)

styrkelse af nationale og subnationale menneskerettighedsrelaterede institutioner i Afghanistan

d)

etablering af en betydningsfuld, bred dialog om menneskerettigheder og

e)

styrkelse af samarbejdet inden for FN's menneskerettighedsrelaterede institutioner.

Artikel 5

Ligestilling mellem kønnene

1.   Parterne samarbejder om at styrke kønsrelaterede politikker og programmer samt institutionel og administrativ kapacitetsopbygning og om at støtte gennemførelsen af strategier om ligestilling mellem kønnene, herunder kvinders rettigheder og indflydelse, for at sikre lige deltagelse af mænd og kvinder på alle områder af det økonomiske, kulturelle, politiske og sociale liv. Samarbejdet skal navnlig fokusere på at forbedre kvinders adgang til de ressourcer, der er nødvendige for, at de fuldt ud kan udøve deres grundlæggende rettigheder, navnlig retten til uddannelse.

2.   Parterne fremmer fastlæggelsen af en hensigtsmæssig ramme for at:

a)

sikre, at kønsrelaterede aspekter indgår i alle udviklingsstrategier, -politikker og -programmer, navnlig dem vedrørende deltagelse i det politiske liv, sundhed og læse- og skrivefærdigheder, og

b)

udveksle erfaringer og bedste praksis med hensyn til at fremme ligestillingen mellem kønnene og fremme vedtagelsen af positive foranstaltninger til fordel for kvinder.

Artikel 6

Civilsamfundet

1.   Parterne anerkender det organiserede civilsamfunds, navnlig akademikeres, rolle i og potentielle bidrag til dialogen og samarbejdet i henhold til denne aftale, og de er enige om at fremme en effektiv dialog med civilsamfundet og dets reelle deltagelse.

2.   Parterne samarbejder om at fremme civilsamfundets rolle, således at det kan:

a)

blive konsulteret som led i den nationale politikformulering i overensstemmelse med de demokratiske principper og forfatningsmæssige bestemmelser

b)

blive underrettet om og deltage i konsultationer om udviklings- og samarbejdsstrategier og sektorpolitikker, navnlig på områder, der berører det, herunder på alle stadier i udviklingsprocessen

c)

modtage finansiel støtte for så vidt som hver parts interne regler tillader det i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ansvarlighed samt støtte til kapacitetsopbygning på kritiske områder og

d)

deltage i gennemførelsen af samarbejdsprogrammer på de områder, der berører det.

B.   FREDSOPBYGNING

Artikel 7

Fredsopbygning samt forebyggelse og løsning af konflikter

1.   Parterne understreger deres vilje til at fremme den indsats for at opnå fred og forsoning, der ledes af Afghanistan. De understreger vigtigheden af at have en inklusiv fredsproces, der bygger på konsensus blandt alle afghanere, således som det blev udtrykt i fredsjirgaen i juli 2010 og den traditionelle Loya jirga i november 2011. De anerkender, at en forudsætning for en vellykket fredsproces er, at det afghanske folk og de afghanske institutioner tager ejerskab med stærk opbakning fra det internationale samfund.

2.   Parterne fremmer dialog mellem landene i og uden for regionen, således at disse kan deltage fuldt ud, når det drejer sig om at støtte og fremme fredsprocessen.

3.   Parterne bekræfter den vigtige rolle, som kvinder spiller for løsningen af konflikter og opbygning af freden. De understreger betydningen af, at kvinder deltager og inddrages i alle bestræbelser på at bevare og styrke freden og sikkerheden, og behovet for at øge deres rolle i beslutningstagningen med hensyn til konfliktløsning i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000).

4.   Fælles aktiviteter på området skal omfatte fremme af fredsopbygning i Afghanistan på lang sigt og støtte til, at civilsamfundet får en aktiv rolle i overensstemmelse med principperne i den nye aftale om engagement i ustabile stater.

C.   STØTTE TIL INTERNATIONAL SIKKERHED

Artikel 8

Samarbejde med hensyn til Romstatutten

Det er parternes opfattelse, at en velfungerende International Straffedomstol er en vigtig udvikling i retning af international fred og retfærdighed. De bekræfter, at de mest alvorlige forbrydelser, der har betydning for det internationale samfund generelt, i første omgang skal søges løst ved at træffe foranstaltninger på nationalt plan i samarbejde med Den Internationale Straffedomstol. De er enige om at samarbejde for at fremme universel tilslutning til Romstatutten ved:

a)

efter behov at tage skridt til at ratificere instrumenter, der er relaterede til Romstatutten, såsom navnlig aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Straffedomstol

b)

at udveksle erfaringer om, hvilke juridiske tilpasninger der er nødvendige for at kunne ratificere og gennemføre Romstatutten og

c)

at træffe foranstaltninger til at sikre Romstatuttens integritet.

Artikel 9

Modvirkning af spredning af masseødelæggelsesvåben og kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare risici

1.   Parterne finder, at spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler både til statslige og ikke-statslige aktører udgør en af de alvorligste trusler mod den internationale stabilitet og sikkerhed.

2.   Parterne er derfor enige om at samarbejde i internationale fora med henblik på at modvirke spredningen af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved hjælp af fuld overholdelse og gennemførelse på nationalt plan af deres eksisterende forpligtelser i henhold til multilaterale traktater og konventioner om nedrustning og ikkespredning samt andre multilaterale aftaler og internationale forpligtelser. De er enige om, at denne bestemmelse udgør et væsentligt element i nærværende aftale.

3.   Parterne er desuden enige om at samarbejde om og tage skridt til at styrke gennemførelsen af internationale instrumenter om nedrustning og ikkespredning af masseødelæggelsesvåben, som gælder for parterne, ved bl.a. at udveksle oplysninger, ekspertise og erfaringer.

4.   Parterne er enige om at samarbejde om og bidrage til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved alt efter tilfældet at tage skridt til at undertegne, ratificere eller tiltræde og fuldt ud gennemføre alle øvrige relevante internationale instrumenter.

5.   Parterne er endvidere enige om at samarbejde med henblik på at indføre en effektiv national eksportkontrol, forhindre spredning og kontrollere eksport og transit af produkter med forbindelse til masseødelæggelsesvåben, herunder ved kontrol af den endelige anvendelse af teknologier med dobbelt anvendelsesformål og ved effektive afskrækkende foranstaltninger mod overtrædelse af eksportkontrollen.

6.   Parterne erkender, at kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare risici kan have stærkt ødelæggende konsekvenser for samfundet. De anerkender ligeledes, at risiciene kan være affødt af kriminelle aktiviteter (spredning og handel), ulykker (industri, transport og laboratorier) eller naturfarer (panepidemier). De påtager sig på den baggrund at samarbejde med det formål at styrke den institutionelle kapacitet til at minimere de kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare risici. Dette kan indebære projekter om juridiske, reguleringsmæssige, håndhævelsesmæssige, videnskabelige og beredskabsmæssige spørgsmål og samarbejde på regionalt plan.

7.   Unionen støtter, hvor dette er relevant, disse bestræbelser, idet den fokuserer på kapacitetsopbygning og teknisk bistand.

Artikel 10

Håndvåben og lette våben samt andre konventionelle våben

1.   Parterne erkender, at ulovlig fremstilling, overførsel og omsætning af håndvåben og lette våben, herunder ammunition hertil, og overdreven akkumulering heraf, dårlig forvaltning, utilstrækkeligt sikrede lagre og ukontrolleret spredning fortsat udgør en alvorlig trussel mod den international fred og sikkerhed.

2.   Parterne er enige om at iagttage og fuldt ud gennemføre deres respektive forpligtelser til at bekæmpe ulovlig handel med håndvåben og lette våben, inklusive ammunition hertil, i henhold til eksisterende internationale aftaler og FN's Sikkerhedsråds resolutioner, samt de tilsagn, de har givet inden for rammerne af andre internationale instrumenter på dette område, såsom FN's handlingsprogram vedrørende forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig handel med håndvåben og lette våben i alle dens aspekter.

3.   Parterne anerkender betydningen af nationale kontrolsystemer til overførslen af konventionelle våben i overensstemmelse med eksisterende internationale standarder. Parterne anerkender betydningen af at foretage sådanne kontroller på en ansvarlig måde som et bidrag til international og regional fred, sikkerhed og stabilitet, til at begrænse menneskelig lidelse og til at forebygge omdirigeringen af konventionelle våben.

4.   Parterne forpligter sig til at samarbejde og til at sikre koordinering af og komplementaritet og synergi i deres bestræbelser på at regulere eller forbedre reguleringen af international handel med konventionelle våben og til at forebygge, bekæmpe og udrydde ulovlig handel med våben. De er enige om at etablere en regelmæssig politisk dialog, som skal ledsage og konsolidere disse bestræbelser.

Artikel 11

Terrorbekæmpelse

1.   Parterne er fast besluttede på at bekæmpe alle former for terrorisme, herunder i regionale sammenhænge, under fuld overholdelse af retsstatsprincippet og folkeretten og på at samarbejde med henblik på at forhindre udbredelsen af ekstreme ideologier og navnlig radikaliseringen af unge. De forpligter sig til at arbejde sammen med deres internationale partnere om en fuldstændig gennemførelse af FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme.

2.   Parterne er enige om at samarbejde om spørgsmål, der er relevante for at bekæmpe terroristaktiviteter og om at udveksle oplysninger om alle relevante spørgsmål, hvor dette måtte være relevant, i overensstemmelse med national ret og folkeretten. Bekæmpelse af terrorisme skal udgøre et vigtigt element i deres samarbejde. De er enige om at fremme gennemførelsen af relevante internationale instrumenter og konventioner på dette område. I den forbindelse vil kapacitetsopbygning dække relevante områder af strafferetten.

AFSNIT III

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

Artikel 12

Udviklingssamarbejde

1.   Udviklingssamarbejdets centrale mål er opfyldelsen af milleniumudviklingsmålene (og eventuelle efterfølgende udviklingsbenchmarks), udryddelse af fattigdom, bæredygtig udvikling og integration i verdensøkonomien, med særlig fokus på de mest sårbare elementer i samfundet. Parterne anerkender, at deres samarbejde er afgørende for at løse Afghanistans udviklingsproblemer, og at institutionsopbygning bør være en fundamental del af det.

2.   Dette samarbejde skal tage hensyn til Afghanistans samfundsøkonomiske udviklingsstrategier og -programmer, navnlig den nationale udviklingsstrategi og andre foranstaltninger, der er opnået enighed om på internationale konferencer om Afghanistans udvikling, Londonerklæringen fra 2010, Kabul-processen, Bonnkonferencens konklusioner fra december 2011, Tokyoerklæringen om et partnerskab for self-reliance i Afghanistan og Tokyorammen om gensidig ansvarlighed fra juli 2012, idet der fuldt ud tages hensyn til den Afghanske regerings strategi for økonomi og udvikling: »Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership«, som blev fremlagt på Londonkonferencen i 2014.

3.   Parterne anvender deres udviklingssamarbejde til bl.a. at styrke Afghanistans regeringsinstitutioner og etablere de vilkårene for bæredygtig udvikling og langsigtet økonomisk vækst i overensstemmelse med de nationale programmer for prioriterede områder og Afghanistans strategi for økonomi og udvikling »Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership«. Disse vil være den vigtigste drivkraft for gennemførelsen af strategien og de tilsagn, som Afghanistan gav i Bonn, Tokyo og London. Unionen tager i sit samarbejde med Afghanistan fuldt ud hensyn til Tokyorammen om gensidig ansvarlighed (eller efterfølgere til denne, som er fastlagt i fællesskab) og tager ved programmeringen af sin bistand hensyn til de forpligtelser, herunder de finansielle forpligtelser, og de nærmere ordninger, der fremgår af rammen.

4.   Parterne bekræfter målet om at nå milleniumudviklingsmålene som vedtaget af Afghanistan og eventuelle senere udviklingsbenchmarks og bekræfter deres tilslutning til Pariserklæringen om bistandseffektivitet, Accrahandlingsplanen og Busanslutdokumentet, navnlig med henvisning til den nye aftale om engagement i ustabile stater.

5.   Parterne er enige om at fremme samarbejdsaktiviteter i overensstemmelse med deres respektive forskrifter, procedurer og ressourcer og under fuld overholdelse af internationale regler og normer. De er enige om, at deres udviklingssamarbejde skal være i overensstemmelse med deres fælles forpligtelse til bistandseffektivitet, at det skal gennemføres på en måde, der respekterer Afghanistans ejerskab, at det skal afstemmes efter Afghanistans nationale prioriteter, og at det skal være befordrende for konkrete og holdbare udviklingsresultater for det afghanske folk og for landets økonomiske bæredygtighed på længere sigt som fastlagt i forbindelse med de internationale konferencer om Afghanistan. De er enige om så vidt muligt at maksimere udviklingsbistandens fredsopbyggende potentiale i forbindelse med den nye aftale om engagement i ustabile stater.

6.   Parterne er derfor enige om regelmæssigt at kontrollere virkningen af deres udviklingssamarbejde gennem det blandede udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 49, og at vurdere dets bidrag til opfyldelsen af milleniumudviklingsmålene som vedtaget af Afghanistan og eventuelle efterfølgende udviklingsbenchmarks.

7.   Følgende temaer vil systematisk blive indarbejdet i alle områder af udviklingssamarbejdet: menneskerettigheder, kønsaspekter, demokrati, god regeringsførelse, miljømæssig bæredygtighed, klimaændringer, sundhed, institutionel udvikling og kapacitetsopbygning, korruptionsbekæmpelse, narkotikabekæmpelse og bistandseffektivitet.

8.   Hvad angår infrastrukturkomponenter undersøger parterne brugen af mekanismer såsom blandingen af tilskud og lån fra internationale finansielle institutioner og andre metoder til risikodeling med henblik på at få flere ressourcer og dermed øge effekten af Unionens bistand.

9.   Parterne er enige om, at deres økonomiske samarbejde skal gennemføres på en måde, der sikrer, at interesserne blandt de mest udsatte medlemmer af samfundet, herunder kvinder og børn, tilgodeses med vægt på sundhed, uddannelse, landbrug og udvikling af landdistrikter.

10.   Parterne er enige om, at handel bør understøtte alle dimensioner af en bæredygtig udvikling, og at dens økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser bør vurderes. De er enige om at opfordre deres virksomheder til at vedtage de højest mulige standarder for ansvarlig forretningsadfærd i overensstemmelse med internationalt fastlagte principper og standarder, såsom dem i OECD's retningslinjer for multinationale selskaber eller FN's Global Compact-initiativ.

11.   Parterne bestræber sig på at fremme en effektiv gennemførelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) kernearbejdstagerrettigheder og styrker samarbejdet om beskæftigelse og sociale anliggender, herunder principperne om anstændigt arbejde.

12.   Parterne stræber endvidere efter at fremme politikker, hvis formål er at garantere, at der er fødevareforsyninger til rådighed for befolkningen og foder til husdyrbestanden på en miljøvenlig og bæredygtig måde.

13.   Parterne påtager sig at udveksle synspunkter og samarbejde i alle relevante regionale og internationale fora og organisationer, herunder FN og FN's agenturer og organisationer, med henblik på at øge arbejdsdelingen inden for udviklingssamarbejde og bistandseffektiviteten på stedet.

14.   Parterne er ligeledes enige om at fremme samarbejdet på de områder, der er nævnt i denne artikel, mellem tænketanke, akademikere, ikkestatslige organisationer, erhvervslivet, kulturformidlere og medierne ved at tilrettelægge seminarer, konferencer og andre dertil hørende aktiviteter efter behov.

AFSNIT IV

SAMARBEJDE OM HANDEL OG INVESTERING

Artikel 13

Handelssamarbejde

1.   Parterne fører en dialog om bilateral og multilateral handel og bilaterale og multilaterale handelsanliggender med henblik på at styrke de bilaterale handelsforbindelser og fremme det multilaterale handelssystem, herunder ved at støtte Afghanistans medlemsskab af WTO.

2.   Parterne forpligter sig til at fremme udviklingen og diversificeringen af deres samhandel i videst mulig omfang og til gensidig fordel. De forpligter sig til at arbejde for bedre og forudsigelig markedsadgang ved at arbejde henimod en afskaffelse af handelshindringer, navnlig ved en snarlig afskaffelse af ikke-toldmæssige hindringer og handelsrestriktioner, der ikke er i overensstemmelse med WTO-reglerne, og ved at træffe foranstaltninger, der øger gennemsigtigheden, under hensyntagen til den indsats, der gøres på området af internationale organisationer, som parterne er medlem af.

3.   I erkendelse af, at handel er afgørende for udviklingen, og at præferencehandelsordninger har vist sig at være fordelagtige for udviklingslandene, bestræber parterne sig på at øge konsultationerne og samarbejdet om ordningernes effektive gennemførelse.

4.   Parterne holder hinanden underrettet om udviklingen i handelspolitik og handelsrelaterede politikker, såsom landbrug, fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse og miljø. De undersøger mulighederne for at styrke deres handels- og investeringsforbindelser, herunder, hvor dette er relevant, forhandlinger om indgåelse af andre aftaler af gensidig interesse.

5.   Parterne udnytter Aid for Trade-programmet og andre relevante programmer fuldt ud, herunder teknisk bistand til kapacitetsopbygning, med det formål at øge deres bilaterale handels- og investeringsforbindelser.

6.   Parterne anerkender vigtigheden af at fremme den regionale økonomiske udvikling i overensstemmelse med afsnit VII.

7.   Parterne konsulterer straks hinanden om eventuelle forskelle i opfattelsen af, hvordan dette afsnit skal anvendes, jf. artikel 54.

Artikel 14

Mestbegunstigelsesbehandling

1.   Parterne indrømmer hinanden mestbegunstigelsesbehandling i deres samhandel i overensstemmelse med den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994.

2.   Den i stk. 1 omhandlede mestbegunstigelsesbehandling gælder ikke præferencer, der er indrømmet af en af parterne i henhold til aftaler om en toldunion, et frihandelsområde eller et tilsvarende område med præferencebehandling.

Artikel 15

Sundhed og plantesundhed

1.   Parterne samarbejder om fødevaresikkerhed og om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed på deres respektive områder.

2.   Parterne drøfter og udveksler oplysninger om deres respektive foranstaltninger som fastlagt i WTO-aftalen om anvendelsen af sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, i den internationale plantebeskyttelseskonvention og af Verdensorganisationen for Dyresundhed og Codex Alimentarius-Kommissionen.

3.   Parterne er enige om at indlede et samarbejde om kapacitetsopbygning inden for sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender. Samarbejdet skal være passende for den enkelte parts behov og føres med henblik på at hjælpe hver af parterne til at efterleve den anden parts juridiske krav.

4.   Parterne etablerer hurtigst muligt en dialog om sundheds- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger på anmodning af en af parterne.

5.   Parterne udpeger kontaktpunkter til kommunikation om forhold, der falder ind under denne artikel.

Artikel 16

Tekniske handelshindringer

Parterne fremmer Afghanistans brug af internationale og europæiske standarder som grundlag for tekniske forskrifter og procedurer for overensstemmelsesvurderinger. De samarbejder og udveksler oplysninger om standarder, tekniske forskrifter og procedurer for overensstemmelsesvurderinger med det formål at sikre, at de udarbejdes, vedtages og anvendes på en gennemsigtig og effektiv måde og ikke skaber unødvendige hindringer for deres bilaterale handel.

Artikel 17

Told

1.   Parterne bestræber sig på at styrke samarbejdet mellem toldmyndighederne for at sikre gennemsigtige handelsvilkår, lette samhandelen, styrke sikkerheden i forsyningskæden, fremme forbrugersikkerheden, dæmme op for varestrømme, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, samt bekæmpe smugling og svig.

2.   Til det formål udveksler parterne navnlig ekspertise og undersøger mulighederne for at forenkle procedurerne, øge gennemsigtigheden og udvikle samarbejdet. De stræber også mod sammenfaldende synspunkter og fælles optræden i de relevante internationale rammer.

3.   Parterne indgår om nødvendigt protokoller om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand inden for den institutionelle ramme, der er fastsat i nærværende aftale, uden at dette berører andre former for samarbejde.

4.   Parterne samarbejder med henblik på at modernisere Afghanistans toldadministration i overensstemmelse med relevante internationale konventioner for at forbedre dens organisatoriske effektivitet og gøre dens institutioner mere effektive hvad angår levering af tjenester, samtidig med at der sikres gennemsigtighed i forvaltningen af offentlige midler og ansvarlighed. Kapacitetsopbygningen skal udgøre et vigtigt element i dette samarbejde.

Artikel 18

Investeringer

1.   Parterne fremmer udenlandske direkte investeringer ved at etablere et attraktivt og stabilt investeringsmiljø. De kan til det formål om nødvendigt indlede en fast dialog med henblik på at øge forståelsen af og samarbejdet om investeringsanliggender, idet der ses på administrative mekanismer til fremme af investeringsstrømme og bakkes op om stabile, gennemsigtige og gunstige regler for investorer.

2.   Med henblik på at øge de udenlandske direkte investeringer i Afghanistan fra Unionen lægger parterne vægt på den private sektors inddragelse og anerkender i den forbindelse behovet for foranstaltninger og incitamenter i offentligt regi, såsom adgang til kredit og investeringsgarantier.

Artikel 19

Tjenester

Parterne etablerer en konstruktiv dialog, som navnlig tager sigte på at:

a)

udveksle oplysninger om deres respektive reguleringsmæssige rammer

b)

fremme adgangen til hinandens markeder

c)

fremme adgangen til kapitalkilder og teknologi og

d)

fremme handelen med tjenester mellem dem og på markeder i tredjelande.

Artikel 20

Kapitalbevægelser

Parterne bestræber sig på at gøre kapitalbevægelserne lettere for at fremme denne aftales formål.

Artikel 21

Offentlige indkøb

Parterne samarbejder med henblik på at etablere et effektivt og moderne system for offentlige indkøb i Afghanistan i overensstemmelse med internationalt fastlagte principper om gennemsigtighed og indkøbsprocedurer og om fremme af et fair og optimalt forhold mellem kvalitet og pris ved offentlige indkøb.

Artikel 22

Gennemsigtighed

Parterne anerkender betydningen af gennemsigtighed og retfærdige procedurer i forbindelse med administrationen af deres handelsrelaterede love og forskrifter. Til det formål anvender de artikel X i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og artikel III i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser.

Artikel 23

Intellektuelle ejendomsrettigheder

1.   Parterne er enige om at beskytte og håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser, i overensstemmelse med bestemmelserne i de internationale aftaler, som de er part i.

2.   Parterne samarbejder om forebyggelsen af enhver form for misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser, og om bekæmpelsen af forfalskninger og piratkopiering. De er enige om at fremme dette gennem toldsamarbejde og andre egnede former for administrativt samarbejde, herunder ved at etablere og styrke organisationer til kontrol og beskyttelse af sådanne rettigheder og ved at øge samarbejdet om hensigtsmæssige midler til at fremme beskyttelsen og registreringen af hinandens geografiske betegnelser på deres respektive områder under hensyntagen til internationale regler og international praksis og udvikling på dette område og til deres respektive kapacitet.

AFSNIT V

SAMARBEJDE OM RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Artikel 24

Retsstatsprincippet, retligt samarbejde og politi

1.   I samarbejdet på området retlige og indre anliggender tillægger parterne konsolideringen af retsstatsprincippet og til styrkelsen af institutioner på alle niveauer inden for retshåndhævelse og retspleje, herunder fængselsvæsenet, særlig vægt.

2.   Parterne udveksler som led i deres samarbejde oplysninger om retssystemer og lovgivning. De er særligt opmærksomme på kvinders og andre udsatte gruppers rettigheder og på beskyttelsen og gennemførelsen af disse rettigheder.

3.   Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at fremme yderligere reform af den afghanske politistyrke. Afghanistan tager skridt til at indføre bedste praksis inden for civil politivirksomhed. Unionen støtter fortsat udviklingen af retsvæsenet og det afghanske nationalpoliti, herunder finansieringen af politistyrken inden for rammerne af det flerårige vejledende program for 2014–2020 og i overensstemmelse med OECD's komité for udviklingsbistands (DAC's) definition af støtteberettigede aktiviteter.

4.   Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at modernisere Afghanistans sikkerhedssektor ved:

a)

at styrke dommerstanden og retsvæsenet, herunder fængselsvæsenet, med særligt fokus på at øge dommerstandens uafhængighed

b)

at gøre civil politivirksomhed mere effektiv i Afghanistan

c)

at forbedre det retlige og institutionelle grundlag på området og

d)

at opbygge kapacitet til at udarbejde og gennemføre politikker i Afghanistans retsvæsen og sikkerhedssektor.

Artikel 25

Samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet og korruption

Parterne er enige om at samarbejde om at bekæmpe organiseret, økonomisk kriminalitet og korruption. Samarbejdet tager navnlig sigte på implementering og fremme af relevante internationale standarder og instrumenter såsom FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og protokollerne hertil samt FN-konventionen mod korruption. Parterne er særlig opmærksomme på forbindelserne mellem organiseret kriminalitet og handel med narkotika, prækursorer, farlige materialer og våben, menneskehandel og smugling af migranter. De udveksler oplysninger om alle spørgsmål, der er relevante for bekæmpelsen af kriminelle aktiviteter.

Artikel 26

Bekæmpelse af ulovlig narkotika

1.   Parterne samarbejder for at sikre en afbalanceret, samlet og integreret tilgang til narkotikaanliggender.

2.   Narkotikarelaterede politikker og tiltag skal sigte mod at styrke strukturerne med henblik på at bekæmpe ulovlig narkotika, reducere forsyningen af, handelen med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika og håndtere de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af narkotikamisbrug. Parterne samarbejder om at forhindre ulovlig fremstilling af narkotika og spredning af kemiske prækursorer.

3.   I overensstemmelse med denne fælles tilgang sikrer parterne, at bekæmpelsen af ulovlig narkotika indarbejdes i alle relevante samarbejdsområder, herunder retshåndhævelse, fremme af lovligt levebrød, reduktion af narkotikaefterspørgslen og risiko- og skadebegrænsning.

4.   Samarbejdet mellem parterne omfatter teknisk og administrativ bistand til Afghanistan på de områder, der er omhandlet i stk. 3, herunder:

a)

udarbejdelse af lovgivning og politikudvikling

b)

oprettelse af nationale institutioner og informationscentre

c)

støtte til civilsamfundets indsats på narkotikaområdet og bestræbelser på at mindske efterspørgslen efter og skaderne som følge af narkotika, herunder behandlingen af narkotikamisbrug og den efterfølgende rehabilitering

d)

uddannelse af personale

e)

narkotikaforskning og

f)

forebyggelse af handel med og spredningen af narkotikaprækursorer til ulovlig fremstilling af ulovlig narkotika og psykotrope stoffer.

Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

5.   Parterne samarbejder inden for rammerne af deres respektive lovgivning om at optrevle tværnationale kriminelle netværk, der er involveret i fremstillingen af og handelen med ulovlig narkotika, bl.a. ved udveksling af oplysninger og efterretninger, uddannelse og udveksling af bedste praksis, herunder særlige efterforskningsmetoder. Der skal gøres en særlig indsats for at bekæmpe kriminelles indtrængen i den lovlige økonomi.

6.   Denne tilgang bør suppleres af et samarbejde på regionalt plan for at bekæmpe narkotikahandel, herunder ved hjælp af diplomatiske kontakter og i regionale fora, som parterne deltager i, såsom dem, der er omhandlet i artikel 48.

7.   Parterne aftaler, hvilke samarbejdsmidler der skal anvendes for at realisere disse mål. Indsatsen skal bygge på principper, der er fastlagt i fællesskab, i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, den politiske erklæring og erklæringen om retningslinjer for begrænsning af narkotikaefterspørgslen, som blev vedtaget af FN's Generalforsamlings 20. særlige samling om verdens narkotikaproblem i juni 1998, den politiske erklæring og handlingsplan om internationalt samarbejde hen imod en integreret og afbalanceret strategi til bekæmpelse af verdens narkotikaproblem, som blev vedtaget af højniveausegmentet på FN's Narkotikakommissions 52. samling i marts 2009, og erklæringen fra den tredje ministerkonference mellem partnerne i Parispagten om bekæmpelse af ulovlig handel med opiater med oprindelse i Afghanistan.

Artikel 27

Samarbejde om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

1.   Parterne er enige om at samarbejde for at forhindre, at deres finansielle systemer og bestemte ikke-finansielle virksomheder og erhverv anvendes til hvidvaskning af udbyttet fra kriminelle aktiviteter og til finansiering af terrorisme.

2.   Parterne er enige om at fremme teknisk og administrativ bistand, der er rettet mod udvikling og gennemførelse af forskrifter og velfungerende mekanismer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Samarbejdet skal navnlig gøre det muligt at udveksle relevante oplysninger inden for rammerne af parternes respektive lovgivning og vedtage passende og internationalt anerkendte standarder til bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme svarende til dem, der er vedtaget af Unionen og de internationale organer på området, såsom Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

Artikel 28

Samarbejde om migration

1.   Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at forhindre irregulære migrationsstrømme fra deres område til den anden parts område.

2.   Parterne bekræfter, at en fælles styring af migrationsstrømmene mellem Afghanistan og Unionen er vigtig, og forpligter sig til at indgå i en bred dialog og et bredt samarbejde om migrationsrelaterede spørgsmål i overensstemmelse med Unionens samlede strategi for migration og mobilitet og relevante internationale konventioner. Dialogen og samarbejdet skal omfatte spørgsmål, der berører asyl, forbindelsen mellem migration og udvikling, regulær og irregulær migration, tilbagevenden, tilbagetagelse, visa, grænseforvaltning, dokumentsikkerhed og bekæmpelsen af menneskehandel og smugling af migranter.

3.   Samarbejdet på de i denne artikel nævnte områder kan også omfatte kapacitetsopbyggende foranstaltninger.

4.   Parterne er enige om på den anden parts anmodning at indgå en aftale, der regulerer særlige tilbagetagelsesforpligtelser, herunder bestemmelser om statsborgere fra andre lande og statsløse personer.

Artikel 29

Konsulær beskyttelse

Afghanistan indvilliger i, at de konsulære og diplomatiske myndigheder fra en repræsenteret medlemsstat i Den Europæiske Union yder beskyttelse på samme betingelser, som gælder den pågældende medlemsstats egne statsborgere, til en statsborger fra en medlemsstat i Den Europæiske Union, som ikke har en fast repræsentation i Afghanistan, der reelt er i en position, hvor den i et givent tilfælde kan yde konsulær beskyttelse.

Artikel 30

Beskyttelse af personoplysninger

1.   Parterne er enige om at samarbejde om at forbedre beskyttelsen af personoplysninger til de højeste internationale standarder, såsom dem i FN's retningslinjer for regulering af edb-registre over personoplysninger, som er vedtaget ved FN-Generalforsamlingens resolution 45/95 af 14. december 1990.

2.   Samarbejde om beskyttelse af personoplysninger kan bl.a. omfatte teknisk bistand i form af udveksling af oplysninger og ekspertise.

AFSNIT VI

SEKTORSAMARBEJDE

Artikel 31

Modernisering af den offentlige forvaltning

Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at opbygge en professionel, uafhængig og effektiv offentlig forvaltning i Afghanistan på nationalt og lokalt plan. Samarbejdet på dette område skal fokusere på uddannelse og kapacitetsopbygning med henblik på at:

a)

forbedre den organisatoriske effektivitet

b)

forbedre institutioners effektivitet i forbindelse med ydelsen af service

c)

sikre en gennemsigtig forvaltning af offentlige midler samt ansvarligholdelse

d)

forbedre de retlige og institutionelle rammer og

e)

forbedre udformningen og gennemførelsen af politikker.

Artikel 32

Forvaltning af de offentlige finanser

I forlængelse af artikel 31 øger parterne deres samarbejde om anliggender, der vedrører forvaltningen af de offentlige finanser i Afghanistan. Samarbejdet fokuserer på:

a)

forvaltning af budgettet på statsligt og lokalt niveau

b)

gennemsigtige finansieringsstrømme mellem budgetmyndighederne og mellem disse myndigheder og støttemodtagerne og de endelige brugere

c)

tilsyn, herunder parlamentets og uafhængige revisionsorganers tilsyn, og

d)

mekanismer til effektivt og hurtigt at afhjælpe uregelmæssigheder i brugen af offentlige midler.

Unionen yder støtte på disse områder efter behov, idet der fokuseres på kapacitetsopbygning og teknisk bistand.

Artikel 33

God regeringsførelse på skatteområdet

Med henblik på at styrke og udvikle de økonomiske aktiviteter og samtidig tage højde for behovet for at udvikle en passende reguleringsmæssig ramme anerkender parterne principperne om god regeringsførelse på skatteområdet og forpligter sig til at gennemføre dem. Med dette for øje tilstræber de at samarbejde, navnlig for at fremme skatteopkrævningen i Afghanistan og for at bistå Afghanistan med at udvikle foranstaltninger til effektivt at gennemføre disse principper.

Artikel 34

Finansielle tjenesteydelser

1.   Parterne er enige om at styrke samarbejdet for at forbedre regnskabs-, revisions-, tilsyns- og kontrolsystemerne for banker, forsikringsselskaber og andre dele af den finansielle sektor.

2.   Parterne samarbejder med henblik på at udvikle Afghanistans retlige og reguleringsmæssige rammer, infrastruktur og menneskelige ressourcer og introducere selskabsledelse og internationale standarder for regnskabsføring på Afghanistans kapitalmarked.

Artikel 35

Statistik

1.   Parterne er enige om at opbygge og videreudvikle den statistiske kapacitet ved at fremme harmoniseringen af de statistiske metoder og anvende bedste praksis med henvisning til Unionens erfaringer, herunder indhentning og formidling af statistiske oplysninger. Dette vil sætte dem i stand til på et gensidigt acceptabelt grundlag at udarbejde statistikker om alle områder, der er omfattet af denne aftale, hvor det er muligt at indhente, behandle, analysere og formidle statistiske oplysninger.

2.   Samarbejdet på statistikområdet skal navnlig fokusere på at udveksle viden, fremme god praksis og efterleve FN's grundlæggende principper for officiel statistik og adfærdskodeksen for europæiske statistikker med henblik på at øge statistikkernes kvalitet.

Artikel 36

Risikostyring ved katastrofer

1.   Parterne er enige om at øge deres samarbejde om risikostyring ved katastrofer. Der lægges vægt på forebyggende tiltag og en proaktiv tilgang med henblik på at håndtere farer og risici og reducere risikoen for og sårbarheden over for naturkatastrofer.

2.   Samarbejdet på dette område kan fokusere på:

a)

katastroferisikominimering, navnlig katastrofemodstandsdygtighed, -forebyggelse og -begrænsning

b)

vidensforvaltning, innovation, forskning og uddannelse med henblik på at opbygge en kultur med sikkerhed og modstandsdygtighed på alle niveauer

c)

katastroferisikovurdering, -overvågning og -beredskab og

d)

støtte til udviklingen af risikostyringskapacitet.

Artikel 37

Naturressourcer

1.   Parterne er enige om at forbedre samarbejdet og kapacitetsopbygningen med hensyn til udnyttelsen, udviklingen, forarbejdningen og salget af naturressourcer.

2.   Samarbejdet skal vedrøre den bæredygtige udvikling af naturressourcer ved at styrke den reguleringsmæssige ramme, miljøbeskyttelsen og sikkerhedsforskrifterne. Parterne kan hver især anmode om ad hoc-møder om emner vedrørende naturressourcer med henblik på at skabe et øget samarbejde og en større gensidig forståelse.

3.   I overensstemmelse med afsnit IV samarbejder parterne med henblik på at skabe et gennemsigtigt miljø, der fremmer udenlandske direkte investeringer, navnlig i minesektoren.

4.   Parterne er enige om at fremme samarbejdet om afskaffelse af handelshindringer for naturressourcer, idet der tages hensyn til deres respektive økonomiske politikker og mål og ønsket om at fremme handelen.

5.   Alle spørgsmål vedrørende handel med naturressourcer kan på en af parternes anmodning bringes op og behandles på møderne i det blandede udvalg, jf. artikel 49.

Artikel 38

Uddannelse, forskning, ungdom og erhvervsuddannelse

1.   Parterne er enige om at fremme samarbejdet om uddannelse, forskning, ungdom og erhvervsuddannelse. De er enige om at øge kendskabet til uddannelsesmuligheder i Unionen og Afghanistan.

2.   Parterne fremmer desuden tiltag med henblik på at:

a)

knytte forbindelser mellem deres respektive institutioner for videregående uddannelse, specialiserede agenturer og ungdomsorganisationer

b)

fremme udveksling af oplysninger og knowhow og mobiliteten blandt studerende, unge og ungdomsarbejdere samt forskere, akademikere og andre eksperter og

c)

støtte kapacitetsopbygningen og kvalitetsudviklingen inden for undervisning og læring, idet de drager nytte af anden relevant erfaring, de har høstet på området.

3.   Parterne er enige om at fremme gennemførelsen af programmer for højere uddannelse og ungdom, såsom Unionens Erasmus+program, og for mobilitet og uddannelse for forskere, såsom Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter, og om at opfordre deres uddannelsesinstitutioner til at samarbejde i fælles programmer med henblik på at anspore til akademisk samarbejde og mobilitet og fremme samarbejde mellem ungdomsorganisationer, herunder ved at øge mobiliteten blandt unge og ungdomsarbejdere i forbindelse med uformel uddannelse og læring.

4.   Der skal tilskyndes til forskningssamarbejde, herunder ved hjælp af Horisont 2020 — Unions rammeprogram for forskning og innovation (2014–2020).

Artikel 39

Energi

1.   Parterne bestræber sig på at øge deres samarbejde i energisektoren med det formål at forbedre energiproduktionen, -forsyningen og -udnyttelsen i Afghanistan, herunder, men ikke begrænset til:

a)

fremme af energi fra vedvarende energikilder og energieffektivitet

b)

øget teknologisk samarbejde og

c)

erhvervsuddannelse.

2.   Parterne anerkender, at en gennemsigtig, ikke-diskriminerende og ikke-forvridende regelbaseret ramme er den bedste måde, hvorpå der kan etableres et miljø, der fremmer udenlandske direkte investeringer i energisektoren.

Artikel 40

Transport

Parterne er enige om at samarbejde aktivt på områder af gensidig interesse vedrørende alle transportformer, herunder navnlig luftfart og intermodale forbindelser, med henblik på bl.a. at:

a)

fremme varers og passagerers bevægelighed

b)

garantere sikkerhed, tryghed og miljøbeskyttelse

c)

uddanne personale, og

d)

øge investeringsmulighederne med henblik på at fremme den økonomiske udvikling gennem bedre transportforbindelser i hele regionen.

Artikel 41

Beskæftigelse og social udvikling

1.   I forbindelse med artikel 12 er parterne enige om at samarbejde på områderne beskæftigelse og social udvikling, herunder udvikling af arbejdsmarkedet og ungdomsbeskæftigelsen, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ligestilling mellem kønnene og anstændigt arbejde.

2.   Samarbejdsformerne kan omfatte bl.a. specifikke programmer og projekter, som parterne bliver enige om, samt dialog, samarbejde og initiativer om emner af fælles interesse på bilateralt og multilateralt niveau, såsom i ILO-regi.

Artikel 42

Landbrug, udvikling af landdistrikter, husdyrhold og kunstvanding

Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at udvikle Afghanistans kapacitet inden for landbrug, husdyrhold og indkomstmuligheder på landet. Samarbejdet skal omfatte:

a)

landbrugspolitik og øget produktivitet med henblik på at garantere fødevaresikkerheden

b)

mulighederne for i overensstemmelse med afsnit IV at fremme landbrugserhvervet og handelen med landbrugsprodukter, herunder handelen med planter, dyr, husdyrbestande og deres produkter, med henblik på den videre udvikling af industrier med et primært fokus på landbrugssektoren

c)

dyre- og husdyrvelfærd

d)

udvikling af landdistrikterne

e)

erfaringsudveksling og samarbejdsnetværk mellem lokale aktører eller økonomiske operatører, navnlig inden for områder som forskning og teknologioverførsel

f)

udarbejdelse af politikker for planters, dyrs og husdyrs sundhed og kvalitet

g)

samarbejdsforslag og –initiativer, som indgives til internationale landbrugsorganisationer

h)

udvikling af et bæredygtigt og miljøvenligt landbrug, herunder afgrødeproduktion, biobrændsel samt overførsel af bioteknologi

i)

plantesortsbeskyttelse, såsædsteknologi og bioteknologi for landbruget

j)

udvikling af databaser og et informationsnetværk om landbrug og husdyrhold og

k)

uddannelse om landbrug og i veterinærsektoren.

Artikel 43

Miljø og klimaændringer

1.   Parterne samarbejder med henblik på at bistå Afghanistan med at indføre et højt miljøbeskyttelsesniveau og fremme bevarelsen og forvaltningen af naturressourcer og biologisk diversitet, herunder skove, af hensyn til en bæredygtig udvikling og tilpasning til og minimering af klimaforandringerne.

2.   Parterne sigter mod at fremme ratificeringen, gennemførelsen og overholdelsen af multilaterale aftaler om miljø og klimaforandringer.

3.   Parterne sigter mod at styrke samarbejdet om tilpasning til og minimering af klimaforandringer, idet der lægges særlig vægt på vandressourcer.

Artikel 44

Folkesundhed

Parterne er enige om, at deres samarbejde skal vedrøre reform af sundhedssektoren og forebyggelse og bekæmpelse af vigtige sygdomme, herunder ved at fremme gennemførelsen af internationale sundhedsaftaler. Det skal også omfatte bestræbelser på at udvide adgangen til basal sundhedspleje i Afghanistan, forbedre kvaliteten af sundhedsydelser for sårbare grupper, især kvinder og børn, øge adgangen til rent vand og sanitet og forbedre hygiejnen.

Artikel 45

Kultur

1.   Parterne er enige om at fremme samarbejdet om kulturelle anliggender med henblik på at øge den gensidige forståelse for og viden om deres respektive kulturer. Til det formål støtter og fremmer de civilsamfundets relevante tiltag. De respekterer den kulturelle diversitet.

2.   Parterne bestræber sig på at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at fremme kulturel udveksling og gennemføre fælles initiativer på forskellige felter af kulturlivet, herunder samarbejde om bevarelse af kulturarven.

3.   Parterne er enige om at konsultere hinanden og samarbejde i relevante internationale fora, såsom UNESCO, for at forfølge fælles mål, såsom fremme af den kulturelle diversitet og beskyttelse af kulturarven. Hvad angår den kulturelle diversitet er de også enige om at ville fremme gennemførelsen af UNESCO's konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 46

Informationssamfundet

I erkendelse af, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er et centralt element i det moderne liv og af vital betydning for den økonomiske og sociale udvikling, udveksler parterne synspunkter om deres respektive politikker på dette område med henblik på at fremme den økonomiske udvikling, herunder konnektivitet for uddannelse og forskning. De overvejer om nødvendigt, hvordan der bedst kan samarbejdes på området, navnlig hvad angår handel med IKT-produkter, reguleringsmæssige aspekter af elektronisk kommunikation og andre spørgsmål vedrørende informationssamfundet.

Artikel 47

Politik på det audiovisuelle område og på medieområdet

Parterne tilskynder til, støtter og fremmer udvekslingen, samarbejdet og dialogen mellem deres relevante institutioner og aktører i forhold til politikker på det audiovisuelle område og på medieområdet. De er enige om at etablere en regelmæssig dialog på disse områder.

AFSNIT VII

REGIONALT SAMARBEJDE

Artikel 48

Regionalt samarbejde

1.   Parterne er enige om, at der er behov for regionale samarbejdsinitiativer, således at Afghanistan kan genvinde sin status som en landbro mellem Centralasien, Sydasien og Mellemøsten, og den økonomiske og politiske stabilitet i regionen øges. Med dette for øje er de enige om at samarbejde om at fremme det regionale samarbejde ved hjælp af foranstaltninger, som støtter den afghanske regerings, navnlig udenrigsministeriets, bestræbelser på at opbygge kapaciteten. Større kapacitet vil sætte regeringen i stand til at spille en større rolle i de forskellige regionale organisationer, processer og fora. Samarbejdet kan omfatte kapacitets- og tillidsopbyggende foranstaltninger, såsom uddannelsesordninger, workshopper, seminarer, udveksling af eksperter, undersøgelser og andre tiltag, som parterne når til enighed om.

2.   Parterne påskønner og bekræfter støtten til Istanbulprocessen som et vigtigt initiativ til at fremme det politiske samarbejde mellem Afghanistan og dets naboer, herunder ved tillidsskabende foranstaltninger som aftalt på ministerkonferencen i Kabul den 14. juni 2012 som led i Asiens hjerte-proces. Unionen støtter Afghanistans bestræbelser på at sikre en effektiv gennemførelse af de tillidsskabende foranstaltninger og andre regionale forpligtelser.

3.   Parterne er desuden enige om at fremme det regionale samarbejde via deres diplomatiske kontakter og i de regionale fora, de deltager i.

AFSNIT VIII

INSTITUTIONELLE RAMMER

Artikel 49

Det blandede udvalg

1.   Der nedsættes herved et blandet udvalg, som består af repræsentanter for parterne på højest mulige niveau, og som har til opgave:

a)

at sikre, at denne aftale fungerer og gennemføres korrekt

b)

at opstille prioriteringer i forhold til sigtet med denne aftale

c)

at overvåge udviklingen af de overordnede forbindelser mellem parterne og komme med henstillinger til at fremme denne aftales mål

d)

om nødvendigt at anmode udvalg eller andre organer, som er oprettet i henhold til andre aftaler mellem parterne, om oplysninger og tage stilling til rapporter, som disse måtte fremsende

e)

at udveksle synspunkter og fremsætte forslag om spørgsmål af fælles interesse, herunder fremtidige tiltag og de ressourcer, der er til rådighed til gennemførelse heraf

f)

at løse uoverensstemmelser, som denne aftales anvendelse eller fortolkning måtte give anledning til, og

g)

at undersøge alle de oplysninger, som forelægges af en af parterne med hensyn til opfyldelsen af forpligtelser, og holde konsultationer for at løse eventuelle forskelle i overensstemmelse med artikel 54.

2.   Det blandede udvalg træder normalt sammen på skift i Kabul og Bruxelles på datoer, som fastsættes efter fælles aftale. Det blandede udvalg kan også afholde ekstraordinære møder efter aftale mellem parterne. Formandskabet i det blandede udvalg varetages på skift af parterne. Dagsordenen for det blandede udvalgs møder fastsættes efter aftale mellem parterne.

3.   Det blandede udvalg kan nedsætte særlige udvalg eller arbejdsgrupper til at bistå det i udførelsen af sine opgaver. Det fastlægger sådanne udvalgs eller gruppers sammensætning, opgaver og virkemåde.

4.   Det blandede udvalg sikrer, at alle sektoraftaler eller protokoller, som parterne indgår i forbindelse med denne aftale, fungerer korrekt.

5.   Det blandede udvalg vedtager selv sin forretningsorden.

AFSNIT IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 50

Samarbejdsressourcer

For så vidt som parternes respektive forskrifter, procedurer og ressourcer tillader det, yder Unionen Afghanistan teknisk og finansiel bistand til at gennemføre det samarbejde, der er omhandlet i denne aftale, ligesom Afghanistan stiller de nødvendige ressourcer, herunder finansielle midler, til rådighed for at sikre, at de aftalte mål nås.

Artikel 51

Samarbejde om bekæmpelse af svig

1.   Parterne gennemfører finansiel bistand i overensstemmelse med principperne om forsvarlig finansiel forvaltning og samarbejder om at beskytte deres finansielle interesser. De træffer effektive foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der skader deres finansielle interesser.

2.   Alle yderligere aftaler eller finansieringsinstrumenter, som parterne indgår i løbet af gennemførelsen af nærværende aftale, skal indeholde specifikke klausuler om finansielt samarbejde, der omfatter kontrol på stedet, inspektion, kontrol og foranstaltninger til bekæmpelse af svig, herunder sådanne som gennemføres af Den Europæiske Revisionsret og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig.

3.   Med henblik på denne artikels korrekte gennemførelse udveksler parternes kompetente myndigheder oplysninger og afholder på en af parternes anmodning konsultationer i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

4.   De afghanske myndigheder kontrollerer regelmæssigt, at tiltag, der er finansieret med EU-midler, er korrekt gennemført. De træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, som berører sådanne midler. De underretter Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

5.   De afghanske myndigheder meddeler straks Europa-Kommissionen eventuelle oplysninger, som de bliver bekendt med, vedrørende formodede eller faktiske tilfælde af svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med anvendelsen af EU-midler. Ved formodninger om svig eller korruption skal Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig også underrettes. De afghanske myndigheder underretter ligeledes Europa-Kommissionen om eventuelle foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med faktiske forhold meddelt i henhold til dette stykke.

6.   De afghanske myndigheder sikrer, at formodede og faktiske tilfælde af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der skader EU-midler, efterforskes og retsforfølges. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig kan, hvor det er relevant, bistå de kompetente afghanske myndigheder med denne opgave.

7.   I overensstemmelse med EU-lovgivningen og udelukkende for at beskytte Unionens finansielle interesser har Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig tilladelse til på anmodning at foretage kontrol på stedet og inspektioner i Afghanistan. Disse skal forberedes og foretages i tæt samarbejde med de kompetente afghanske myndigheder. De afghanske myndigheder yder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig al den bistand, det har brug for til at udføre sit arbejde.

8.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig kan aftale at samarbejde yderligere med de kompetente afghanske myndigheder på området bekæmpelse af svig, herunder indgå operationelle ordninger.

Artikel 52

Perspektiver for aftalens videreudvikling

Hver part kan komme med forslag til at udvide omfanget af samarbejdet efter denne aftale under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med dens gennemførelse.

Artikel 53

Andre aftaler

1.   Med forbehold af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde berører hverken denne aftale eller foranstaltninger, der træffes i henhold til denne aftale, medlemsstaterne i Den Europæiske Unions kompetence til at indlede et bilateralt samarbejde med eller i givet fald indgå bilaterale aftaler og samarbejdsaftaler med Afghanistan. Nærværende aftale berører ikke anvendelsen eller gennemførelsen af de forpligtelser, som de respektive parter har påtaget sig over for tredjeparter.

2.   Parterne kan supplere nærværende aftale ved at indgå specifikke aftaler på et hvilket som helst samarbejdsområde, der henhører under dens anvendelsesområde. Sådanne specifikke aftaler udgør en integrerende del af de samlede bilaterale forbindelser som reguleret ved nærværende aftale og er en del af en fælles institutionel ramme.

Artikel 54

Opfyldelse af forpligtelser

1.   Enhver af parterne kan indbringe en eventuel uenighed vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for det blandede udvalg.

2.   Hvis en af parterne mener, at den anden part ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger med hensyn til denne aftale eller eventuelle specifikke aftaler som omhandlet i artikel 53, stk. 2.

3.   Med undtagelse af særligt hastende tilfælde meddeler parten forud herfor det blandede udvalg alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for en grundig undersøgelse af situationen, med henblik på at nå frem til en løsning, der er acceptabel for parterne.

4.   Ved valget af passende foranstaltninger skal foretrækkes de foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser for denne aftale eller eventuelle specifikke aftaler som omhandlet i artikel 53, stk. 2. Disse foranstaltninger meddeles straks den anden part og gøres til genstand for konsultationer i det blandede udvalg, hvis den anden part anmoder om det.

5.   Med henblik på korrekt fortolkning og praktisk anvendelse af denne aftale er parterne enige om, at der ved de i stk. 3 omhandlede »særligt hastende tilfælde« forstås tilfælde af en af parternes væsentlige brud på denne aftale. Et væsentligt brud på denne aftale består i:

a)

fornægtelse af denne aftale uden hjemmel i de almindelige folkeretlige regler eller

b)

overtrædelse af et af denne aftales væsentlige elementer, jf. artikel 2, stk. 3, og artikel 9, stk. 2.

Artikel 55

Faciliteter

For at fremme samarbejdet inden for rammerne af denne aftale er parterne enige om at sørge for, at de embedsmænd og eksperter, der er involveret i gennemførelsen af samarbejdet, har de faciliteter til deres rådighed, som de har brug for til udførelsen af deres funktioner i overensstemmelse med parternes respektive interne regler og forskrifter.

Artikel 56

Sikkerhedsinteresser og videregivelse af oplysninger

1.   Bestemmelserne i denne aftale berører ikke parternes respektive love og forskrifter om offentlig adgang til officielle dokumenter.

2.   Ingen af bestemmelserne i denne aftale må fortolkes således, at en part er forpligtet til at videregive oplysninger, hvis videregivelse den anser som værende i strid med sine væsentlige sikkerhedsinteresser.

3.   Parterne bekræfter på ny deres forpligtelse til at beskytte eventuelle klassificerede oplysninger, som de måtte modtage i løbet af samarbejdet.

Artikel 57

Definition af parterne

I denne aftale forstås ved udtrykket »parterne« på den ene side Unionen eller dens medlemsstater eller Unionen og dens medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Afghanistan.

Artikel 58

Territorial anvendelse

Denne aftale finder anvendelse på de områder, hvorpå traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde finder anvendelse, på de vilkår, der er fastsat i nævnte traktater, og på Afghanistans område.

Artikel 59

Ikrafttræden, midlertidig anvendelse, varighed og opsigelse

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken parterne underretter hinanden om afslutningen af de retlige procedurer, der er nødvendige i så henseende.

2.   Uanset stk. 1 er Unionen og Afghanistan enige om at anvende dele af denne aftale som specificeret af Unionen midlertidigt, jf. stk. 3, i overensstemmelse med deres respektive interne procedurer og lovgivning, hvor dette er relevant.

3.   Den midlertidige anvendelse får virkning fra den første dag i den anden måned, der følger efter datoen for modtagelse af følgende:

a)

Unionens meddelelse om afslutningen af de i den henseende nødvendige procedurer, hvori den angiver de dele af aftalen, der skal anvendes midlertidigt, og

b)

Afghanistans deponering af ratifikationsinstrumentet i overensstemmelse med landets procedurer og relevante lovgivning.

4.   Denne aftale gælder indledningsvis for en periode på ti år. Den forlænges automatisk med fem år ad gangen, medmindre en af parterne seks måneder inden udløbet af aftalens gyldighedsperiode skriftligt meddeler den anden part, at den agter ikke at forlænge aftalen.

5.   Enhver ændring af denne aftale skal være efter aftale mellem parterne og træder først i kraft, når parterne har underrettet hinanden om afslutningen af de retlige procedurer, der er nødvendige i så henseende.

6.   Hver part kan bringe denne aftale til ophør ved skriftlig at meddele den anden part, at aftalen opsiges. Opsigelsen får virkning seks måneder efter, at den anden part har modtaget en sådan meddelelse.

7.   Meddelelser efter denne artikel gives, alt efter omstændighederne, til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union eller Afghanistans udenrigsministerium.

Artikel 60

Autentiske tekster

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, pashto og dari, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.

V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.

Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.

Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.

Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.

Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.

Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.

Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.

Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.

V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.

V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.

Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/31


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/435

af 28. februar 2017

om indgåelse af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet gav den 23. februar 2009 Kommissionen bemyndigelse til på Unionens og dens medlemsstaters vegne at indlede forhandlinger med gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på for anden gang at ændre partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (2), som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (3) (»Cotonouaftalen«).

(2)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/648/EU (4) undertegnede parterne aftalen om ændring for anden gang af Cotonouaftalen (»aftalen«) den 22. juni 2010 på AVS-EU-Ministerrådets møde i Ouagadougou med forbehold for aftalens senere indgåelse.

(3)

I overensstemmelse med AVS-EU-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2010 (5) har aftalen fundet midlertidig anvendelse fra 31. oktober 2010.

(4)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (6), er hermed godkendt på Den Europæiske Unions vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at deponere det i Cotonouaftalens artikel 93 nævnte godkendelsesinstrument med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 28. februar 2017.

På Rådets vegne

J. HERRERA

Formand


(1)  EUT C 65 af 19.2.2016, s. 257.

(2)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27.

(4)  Rådets afgørelse 2010/648/EU af 14. maj 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 1).

(5)  Afgørelse nr. 2/2010 truffet af AVS-EU-Ministerrådet af 21. juni 2010 om overgangsforanstaltninger, der finder anvendelse fra datoen for undertegnelsen til datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 som ændret for første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 68).

(6)  Aftalen ledsaget af erklæringerne knyttet til slutakten har været offentliggjort i EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/33


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/436

af 6. marts 2017

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. juni 2014 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande med henblik på at indgå aftaler om handel med økologiske produkter.

(2)

Kommissionen har på vegne af Unionen ført forhandlinger om en aftale med Republikken Chile om handel med økologiske produkter (»aftalen«).

(3)

I aftalen anerkender Unionen og Republikken Chile ækvivalensen mellem deres respektive regler for økologisk produktion og kontrolsystemer med hensyn til økologiske produkter.

(4)

Aftalen har til formål at fremme handel med økologiske produkter og bidrage til udvikling og udvidelse af sektoren for økologi i Unionen og i Republikken Chile samt at opnå en høj grad af overholdelse af principperne for økologisk produktion, et højt garantiniveau for kontrolsystemerne og et højt niveau af integritet for økologiske produkter. Aftalen tager også sigte på at forbedre beskyttelsen af henholdsvis Unionens økomærke og Republikken Chiles økomærke samt at styrke reguleringssamarbejdet mellem parterne om spørgsmål vedrørende økologisk produktion.

(5)

Aftalen bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter med forbehold af indgåelse af aftalen.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, 6. marts 2017.

På Rådets vegne

R. GALDES

Formand


FORORDNINGER

14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/34


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/437

af 13. marts 2017

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1 og 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Rådet har gennemgået de enkelte opførelser på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014. Det nævnte bilag bør ændres, og oplysningerne om to personer bør udgå.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Rådets vegne

L. GRECH

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

I.

Oplysningerne om følgende personer udgår af listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

PERSONER

»99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV«

II.

Oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder, som anført i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014, erstattes af følgende oplysninger:

PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Fødselsdato: 19.11.1956

Fødested: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Sloboziaregionen, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova) eller Bogomol, Moldoviske SSR

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims øverste råd spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet i »det øverste råd« om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed ved »folkeafstemningen« den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »traktaten om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation« af 18. marts 2014.

Siden den 17. marts 2014 har han været »formand« for det såkaldte »Republikken Krims statsråd«.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, den Burjatiske ASSR (Russiske SFSR)

Som tidligere vicepremierminister i Krim har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af »det øverste råd« om »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 trådte han tilbage fra stillingen som »førstevicepremierminister« i den såkaldte »Republikken Krim«.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Fødselsdato: 15.7.1974

Fødested: Kharkiv, Ukrainske SSR

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den ukrainske flåde den 1. marts 2014, men aflagde efterfølgende ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed til den ukrainske flåde.

Han blev derefter udnævnt til viceøverstbefalende for Sortehavsflåden i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Fødselsdato: 13.6.1961

Fødested: Moskva eller Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »folkets borgmester i Sevastopol« med folkelig opbakning den 23. februar 2014, og han accepterede »afstemningen«. Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »traktaten om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation« af 18. marts 2014. Han var fungerende »guvernør« i Sevastopol fra den 1.-14. april 2014 og blev tidligere »valgt« til formand for den »lovgivende forsamling« i byen Sevastopol. Medlem af den »lovgivende forsamling« i byen Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Fødselsdato: 18.1.1970

Artemivsk (Артемовск) (2016 omdøbt til Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraine

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (FSB). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim. Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Fødselsdato: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Fødested: Simferopol

Som næstformand for Verkhovna Rada på Krim stod Sergey Pavlovych Tsekov sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd fra den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Fødselsdato: 30.7.1970

Fødested: Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Tidligere viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine.

I øjeblikket næstformand for Den Russiske Føderations Statsdumas udvalg vedrørende udenrigsanliggender.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Fødselsdato: 4.1.1968

Fødested: Moskva

Tidligere formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af LDPR).

Støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.

I øjeblikket formand for Den Russiske Føderations Statsdumas udvalg vedrørende udenrigsanliggender.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Fødselsdato: 22.3.1958

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetiske ASSR

Tidligere øverstbefalende for Ruslands sydlige militærdistrikt (»SMD«), som har enheder på Krim. Sortehavsflåden henhører under Viktorovich Galkins kommando; en stor del af fremrykningen på Krim har fundet sted gennem SDM.

SMD-styrker er deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland. Desuden henhører Sortehavsflåden under distriktets kontrol.

I øjeblikket ansat i det russiske forsvarsministeriums centraladministration.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Fødselsdato: 27.10.1954

Fødested: Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Tidligere formand for Statsdumaen. Støttede offentligt deployeringen af russiske styrker i Ukraine. Støttede offentligt traktaten om genforening af Rusland og Krim og den føderale forfatningslovgivning i tilknytning hertil.

Har siden oktober 2016 været direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Permanent medlem af og sekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Fødselsdato: 27.3.1963

Fødested: Sevastopol (Ukrainske SSR)

Tidligere viceøverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

I øjeblikket viceadmiral, fungerende øverstbefalende for den russiske østersøflåde.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Fødselsdato: 10.10.1955

Fødested: Simferopol, Krim

Formand for Krims valgkommission. Ansvarlig for gennemførelsen af folkeafstemningen på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af folkeafstemningen i henhold til det russiske system.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Fødselsdato: 21.8.1946

Fødested: Shmakovka, Primorskyregionen

Formand for Sevastopols valgkommission. Ansvarlig for gennemførelsen af folkeafstemningen på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af folkeafstemningen i henhold til det russiske system.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (born DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (born ДМИТРИЕВА))

Fødselsdato: 9.12.1954

Fødested: Bui, Kostromaregionen

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

Pr. september 2015 medlem af Føderationsrådet i Omskregionen

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Fødselsdato: 15.9.1949

Fødested: Moskva

Tidligere befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det såkaldte »Føderale Distrikt Krim«, ikkepermanent medlem af det russiske sikkerhedsråd. Ansvarlig for gennemførelsen af det russiske statsoverhoveds forfatningsmæssige beføjelser på den indlemmede Autonome Republik Krims område.

I øjeblikket befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det Føderale Distrikt Nordkaukasus.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Fødselsdato: 22.8.1960

Fødested: Alagir, Nordossetiske autonome SSR, Russiske RSFSR

Tidligere guvernør for den ukrainske indlemmede by Sevastopol.

I øjeblikket befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det Føderale Distrikt Sibirien. Medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Fødselsdato: 6.7.1993

Fødested: Prag, Den Tjekkiske Republik

Aktivt medlem af »Luganskgarden«. Deltog i indtagelsen af sikkerhedstjenestens regionalkontors bygning i Lugansk.

Fortsat aktiv militær forkæmper for LNR.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Fødselsdato: 13.2.1970

Fødested: Stakhanov, Lugansk

En af lederne af separatistgruppen »Sydøsthæren«, som besatte sikkerhedstjenestens bygning i regionen Lugansk. Pensioneret officer. Inden indtagelsen af bygningen var han og andre medsammensvorne i besiddelse af våben, der tilsyneladende var leveret illegalt fra Rusland og lokale kriminelle grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Donetsk

Aktiv deltager i og organisator af separatistaktioner, koordinator af de »russiske turisters« aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske Union«. Indtil den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet« i »Folkerepublikken Donetsk«. Nu »første næstformand for ministerrådet«.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Fødselsdato: 1.5.1983

Fødested: Khartsyzsk, Donetsk oblast

En af lederne af den ideologisk radikale organisation Donbasfolkemilitsen. Han deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i Donetskregionen

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Fødselsdato: 17.12.1970

Fødested: Moskva

Identificeret som ansat i det øverste efterretningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker (GRU). Han var involveret i hændelser i Sloviansk. Chef for folkebevægelsen »Novorossiya«. Tidligere »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Stod bag en russisk march den 4. november 2016 i Moskva for russiske nationalister, der støtter separatisterne i det østlige Ukraine.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktiviteter i det østlige Ukraine. En af de personer, der stod bag den russiske march i november 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Fødselsdato: 4.2.1964

Fødested: Alekseevka, Saratovregionen.

Tidligere første vicepersonalechef for præsidentens kontor i Rusland. Ansvarlig for tilsynet med den politiske integration af den indlemmede ukrainske region Krim i Den Russiske Føderation.

Har siden den 5. oktober 2016 været formand for Den Russiske Føderations Statsduma.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Fødselsdato: 15.2.1957

Fødested: Barnaul.

Tidligere øverstbefalende for de russiske luftbårne tropper, generaloberst. Har i kraft af sin ledende stilling ansvaret for deployeringen af russiske luftstyrker på Krim.

I øjeblikket formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Forsvarskomité.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Fødselsdato: 19.5.1960

Fødested: Ignatovo, Vologodsk oblast, USSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere formand for forfatningsudvalget i Dumaen. Ansvarlig for at fremme vedtagelsen af lovgivningen om indlemmelse af Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Fødselsdato: 30.1.1971

Fødested: Landsbyen Skvortsovo, Simferopolregionen, Krim

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Krim. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne på Krim.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Fødselsdato: 19.12.1962

Fødested: Zaporozhye

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

I øjeblikket assistent for deputeret i Sevastopols byråd, Mikhail Chaly.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (djævlen))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Fødselsdato: 30.12.1965

Fødested: Simferopol, Krim

En af lederne af den selvudråbte Horlivkamilits. Han tog kontrol over Ukraines sikkerhedstjenestes kontor i Donetskregionens bygning og bemægtigede sig bagefter Indenrigsministeriets distriktsstation i byen Horlivka. Han har forbindelser til Igor Strelkov/Girkin, under hvis kommando han var involveret i mordet på den folkedeputerede i Horlivkas byråd Volodymyr Rybak.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Fødselsdato: 25.7.1980

Fødested: Makiivka (Donetsk oblast)

En af lederne af de væbnede styrker i den selvudråbte »Folkerepublikken Donetsk«. Ifølge Pushylin, en af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«, er styrkernes mål at »beskytte befolkningen i Folkerepublikken Donetsk og republikkens territorielle integritet«.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Fødselsdato: 2.6.1970

Fødested: Dnepropetrovsk

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i denne egenskab offentligt til oprettelse af den såkaldte »Føderale Republik Novorossiya« bestående af sydøstlige regioner i Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Tidligere »formand« for det såkaldte »Parlament i Unionen af Folkerepublikker« (»parlamentet i Novorossiya«)

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Fødselsdato: 30.5.1980

Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse. Tidligere »minister for arbejde og sociale anliggender«.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Fødselsdato: 12.1.1981

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Lugansk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Fødselsdato: 18.3.1980

Fødested: Mikhailovka, Voroshilovgradregionen, Ukrainske SSR eller Yevpatoria, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere anklager i den såkaldte »Republikken Krim«. Gennemførte aktivt Ruslands indlemmelse af Krim.

I øjeblikket første næstformand for Den Russiske Føderations Statsdumas Sikkerheds- og Korruptionsbekæmpelseskomité.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske »fascister««). Har undertegnet aftalememorandummet om »Unionen Novorossiya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker, leder »Union of Donbas volunteers«.

Deltager aktivt i rekrutteringen og uddannelsen af »frivillige«, som sendes til Donbas for at kæmpe.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Fødselsdato: 18.12.1972

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »sikkerhedsminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske sikkerhedsaktiviteter i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Fødselsdato: 6.11.1958

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »minister for information og massekommunikation« i »Folkerepublikken Donetsk«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske propagandaaktiviteter i den såkaldte »regering« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktioner i det østlige Ukraine.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Fødselsdato: 20.1.1964

Fødested: Izhevsk, Den Russiske Føderation

Tidligere såkaldt »premierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Lugansk«, bekræftet den 8. juli 2014.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Beskæftiger sig fortsat med finansiering af LNR-separatiststrukturer.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Fødselsdato: 25.11.1971

Fødested: Shargun (Uzbekistan)

Tidligere såkaldt »vicepremierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Lugansk« (tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Lugansk« og tidligere talsmand for »sydøsthæren«).

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for sydøsthærens erklæring om, at der ikke kan afholdes ukrainsk præsidentvalg i »Folkerepublikken Lugansk« på grund af regionens »nye« status.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Fødselsdato: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Fødested: Stakhanov (Lugansk oblast)

Indtil den 25. marts 2016 såkaldt »formand for det øverste råd i Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere medlem af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i »det øverste råd«, ansvarlig for at have anmodet Den Russiske Føderation om at anerkende »Folkerepublikken Lugansks« uafhængighed.

Har undertegnet aftalememorandummet om »unionen Novorossiya«.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Fødselsdato: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Fødested: Lugansk (muligvis i Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Tidligere såkaldt »forsvarsminister« og på nuværende tidspunkt såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Fødselsdato: 1.9.1950

Fødested: Kurumoch, Kuibyshevregionen

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; Tidligere direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Fødselsdato: 15.12.1950

Fødested: Vladivostok

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Fødselsdato: 10.7.1981

Fødested: Kuibyshev (Samara)

Medlem af Statsdumaen.

Som medlem af Dumanen annoncerede han indvielsen af »de facto-ambassaden« for den ikkeanerkendte såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva og bidrager til undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

I øjeblikket formand for den russiske Statsdumas udvalg vedrørende idræt, sport og ungdomsanliggender.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Fødselsdato: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Fødested: Sievierodonetsk

En af de selvudråbte ledere af »Folkerepublikken Donetsk«. Han anmodede om russisk intervention i det østlige Ukraine, herunder gennem deployering af russiske fredsbevarende styrker. Han havde tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Gubarev er ansvarlig for rekruttering af personer til separatisternes væbnede styrker.

Ansvarlig for at have indtaget den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og udråbt sig selv til »folkets guvernør«.

På trods af at han er blevet arresteret for at true Ukraines territoriale integritet og efterfølgende løsladt, har han fortsat spillet en fremtrædende rolle i separatistiske aktiviteter, hvorved han underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Fødselsdato: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Fødested: Kakhovka (Kherson oblast)

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigsminister« var hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun har undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Fødselsdato: 7.2.1960

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som viceforsvarsminister og fungere som sådan har Berezin derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Fødselsdato: 2.4.1956

Fødested: Odessa

Selvudråbt »præsident« for den såkaldte »Republikken Novorossiya«, som har opfordret Rusland til at deployere tropper i Ukraine. Ved at påtage sig rollen som præsident og fungere som sådan har han derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Fødselsdato: 23.6.1972 (eller 23.7.1972)

Fødested: Vinnytsiaregionen

Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som højtstående rådgiver og fungere som sådan har Zdriliuk derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Fødselsdato: formentlig 23.7.1981

Talsmand for den såkaldte »regering« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«, som har fremsat erklæringer, der bl.a. retfærdiggør nedskydningen af et ukrainsk militærfly, gidseltagning og ulovlige væbnede gruppers kamphandlinger, der har ført til underminering af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

Fortsat i aktiv tjeneste i LNR's pressetjeneste.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Fødselsdato: 13.1.1954

Fødested: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Tidligere medlem af det såkaldte »folkeråd« og tidligere formand for det såkaldte »øverste råd« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som var initiativtager til de politikker og den organisering af den ulovlige »folkeafstemning«, der førte til udråbelsen af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvilket var en krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Fødselsdato: 27.11.1967

Fødested: Simferopol, Krim

Idet han accepterede sin udnævnelse til såkaldt »indenrigsminister for Republikken Krim« foretaget af Ruslands præsident (dekret nr. 301) den 5. maj 2014, og i kraft af sine handlinger som såkaldt »indenrigsminister« har han undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Fødselsdato: 26.6.1976

Fødested: Donetsk

Har siden den 7. august 2014 erstattet Alexander Borodai som såkaldt »premierminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Nu såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har Zakharchenko støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias »Tsar«)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Fødselsdato: 14.10.1974

Fødested: Gorsky

Har siden den 14. august 2014 erstattet Alexander Borodai som såkaldt »forsvarsminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april 2014 og har lovet at løse den strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression. Kononov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Fødselsdato: 21.1.1983

Fødested: Debaltsevo

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Medlem af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Mulig fødselsdato: 27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings-«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Leder af »Union of Donbas volunteers«.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Fødselsdato: 26.7.1956

Fødested: Cioburciu, Distriktet Slobozia, nu Republikken Moldova

Tidligere såkaldt »vicepremierminister for sociale spørgsmål« i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som var ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins protegé. Leder af »Ministerrådets Administration« i »Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Fødselsdato: 23.5.1971

Fødested: Dzhankoy

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere såkaldt »første vicepremierminister« på Krim. Mikhail Sergeyevich Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledede Mikhail Sergeyevich Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Valgt til Dumaen den 18. september 2016 som deputeret fra den ulovligt annekterede Krimhalvø.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Fødselsdato: 6.8.1960

Fødested: Stepnoy Dvorets

Tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket formand for den russiske Statsdumas udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Fødselsdato: 5.4.1948

Fødested: Opochka

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Fødselsdato: 21.3.1964

Fødested: Rudny, Kostanairegionen, Kasakhiske SSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Fødselsdato: 28.5.1953

Fødested: Pushkin

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket medlem af den centrale valgkommission.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Fødselsdato: 8.2.1963

Fødested: Chisinau

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen, formand for Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Forenet Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket medlem af Føderationsrådet i Den Russiske Føderation.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Fødselsdato: 29.9.1982 eller 23.9.1982

I sin tidligere egenskab af såkaldt »leder af Den Centrale Valgkommission i Lugansk« var han ansvarlig for at organisere det såkaldte »valg« den 2. november 2014 i »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. I oktober 2015 blev han udnævnt til såkaldt »justitsminister« i »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling og ved at organisere det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Lugansk

Delegeret i »Den Økonomiske Union Lugansk« i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Siden 2014 har han været »leder« af den såkaldte »sammenslutningen af fagforeninger« og medlem af det såkaldte »Folkerådet« i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Støtter aktivt handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN eller Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Fødselsdato: 21.2.1970

Tidligere såkaldt »sundhedsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og er derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Fødselsdato: 7.8.1957

Fødested: Stalino by (nu Donetsk)

Medlem af »parlamentet« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og formand for den offentlige sammenslutning Unionen af veteraner fra Donbass Berkut og medlem af folkebevægelsen »Free Donbass«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Fødselsdato: 30.8.1977

Fødested: Makiivka (Donetsk oblast)

Tidligere såkaldt »udenrigsminister« og såkaldt »første næstformand« i »parlamentet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte ulovlige »valg« den 2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Donetsk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Fødselsdato: 23.2.1969

Fødested: Landsbyen Belozernoe, Romodanovskiyregionen, USSR

Tidligere såkaldt »første vicepremierminister« og tidligere »offentlig anklager« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Fødselsdato: 3.2.1963

Fødested: Moskva

Tidligere »vicepremierminister for finansielle anliggender« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Beskæftiger sig fortsat med finansiering af LNR-separatiststrukturer.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Fødselsdato: 29.8.1969

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Fødselsdato: 11.3.1976

Fødested: Dzhambul/Jambul (Kasakhstan), nu kendt som Taraz

Tidligere »minister for uddannelse, videnskab, kultur og religion« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Fødselsdato: 17.3.1963

Fødested: Arkhangelsk

Tidligere såkaldt »minister i Ministerrådet« (leder af administrationen for regeringsanliggender) for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Fødselsdato: 15.3.1961

Fødested: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Tidligere såkaldt »uddannelsesminister« i »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

I øjeblikket personlig rådgiver for premierministeren i DNR.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Fødselsdato: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Fødested: Snezhnoye, Donetsk oblast

г. Снежное, Донецкой области

Medlem af »Det Nationale Råd« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Fødselsdato: 12.3.1964

Fødested: Romny, Sumy oblast

Ромны, Сумская область

»Næstformand« for »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Fødselsdato: 19.7.1980

Fødested: Ilovaisk

Chef for »Somali«-bataljonen, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Fortsat aktiv militærchef i såkaldte »DNR«.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Fødselsdato: 27.6.1966

Fødested: Donetsk

Talsmand for forsvarsministeriet i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktiviteter i det østlige Ukraine.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Fødselsdato: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. Formand for den »Centrale Valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« siden oktober 2015.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

I øjeblikket formand for den såkaldte »Centrale Valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Fødselsdato: 2.7.1973

Fødested: Lysychansk, Luhansk oblast, USSR

Лисичанск Луганской области УССР

Tidligere såkaldt næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Fødselsdato: 7.1.1967

Fødested: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА)

Fødselsdato: 20.1.1988

Fødested: Krasnoarmëisk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

I øjeblikket personlig assistent for Alexander Vladimirovich Zakharchenko.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Fødselsdato: 15.5.1971

Fødested: Nevinnomyssk, Stavropol Krai

Невинномысск, Ставропольский край

Såkaldt »finans- og skatteminister« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Fødselsdato: 5.1.1967

Fødested: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk oblast

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Såkaldt »minister for indkomst og skat« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Fødselsdato: 22.4.1985

Fødested: Kherson

Såkaldt »kommunikationsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Fødselsdato: 10.12.1976

Fødested: Lugansk

Tidligere såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Fødselsdato: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Fødested: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Luganskregionen

Såkaldt »offentlig anklager« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Fødselsdato: 8.5.1956

Fødested: Kaunas, Litauen

Tidligere første viceforsvarsminister (indtil den 17. november 2015) og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

I øjeblikket ansat hos Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Fødselsdato: 11.9.1937

Fødested: Tchassov Yar, Ukraine

Medlem af Statsdumaen.

Han besøgte den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og fremsatte under sit besøg erklæringer til støtte for separatisterne. Han blev også udpeget til honorær konsul for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Den Russiske Føderation.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket første næstformand for Statsdumaens kulturudvalg.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Fødselsdato: 28.8.1977

Fødested: Bekabad, Usbekiske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Næstformand for Dumaens udvalg vedrørende etniske spørgsmål.

I 2014 blev Balbek udnævnt til næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og arbejdede i denne rolle for integrationen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, for hvilket han er blevet tildelt en medalje »for forsvaret af Republikken Krim«. Han har støttet annekteringen af Krim i offentlige erklæringer, herunder på sin profil på Forenet Ruslands (Krimafdelingen) websted og i en artikel i pressen, der blev offentliggjort den 3. juli 2016 på NTV's websted.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Fødselsdato: 20.10.1972

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende finansielle markeder.

I marts 2014 blev Bakharev udnævnt til næstformand for statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og i august 2014 til første næstformand for dette organ. Han har erkendt sit personlige engagement i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har støttet, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 22. marts 2016 på webstedet gazetakrimea.ru og den 23. august 2016 på webstedet c-pravda.ru. Han er blevet tildelt ordenen »for loyalitet i tjenesten« af »Republikken Krims«»myndigheder«.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Fødselsdato: 17.10.1969

Fødested: Kular Ust-Yansky-distriktet, Den Autonome Yakut SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede by Sevastopol.

Medlem af Dumaens skatteudvalg.

Han støttede som medlem af Sevastopols kommunalforvaltning i februar-marts 2014 den såkaldte »folkets borgmester« Aleksej Chaliys aktiviteter. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har forsvaret, herunder på sit personlige websted og i et interview, der blev offentliggjort den 21. februar 2016 på webstedet nation-news.ru.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt den russiske stats orden »i moderlandets tjeneste« af 2. grad.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Fødselsdato: 3.8.1981

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende finansielle markeder.

I marts 2014 blev Kozenko udnævnt til næstformand for statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har forsvaret, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 12. marts 2016 på webstedet gazetacrimea.ru. For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt en medalje »for forsvar af Republikken Krim« af de lokale »myndigheder«.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Fødselsdato: 24.6.1965

Fødested: Belogorsk, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens kulturudvalg.

Hun har været medlem af Den Autonome Republik Krims øverste råd siden 2012 og har siden marts 2014 støttet integrationen af det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation. I september 2014 blev Savchenko valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Hun har forsvaret den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol adskillige gange i offentlige erklæringer, herunder i interviews, der er offentliggjort den 2. april 2016 og den 20. august 2016 på webstedet c-pravda.ru. Hun er blevet tildelt den russiske stats orden »i moderlandets tjeneste« af 2. grad i 2014 og ordenen »for loyalitet i tjenesten« af »Republikken Krims«»myndigheder« i 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Fødselsdato: 4.7.1971

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

I september 2014 blev Shperov valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«.

Han har offentligt erkendt, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 3. september 2016 på webstedet ldpr-rk.ru, sin rolle i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og navnlig sin rolle i afholdelsen af den ulovlige folkeafstemning om den ulovlige annektering af halvøen.

9.11.2016«

ENHEDER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»10.

Såkaldt »Donbas folkemilits«»Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса«

Sociale medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78

+ 38-063-688-60-01

+ 38-067-145-14-99

+ 38-094-912-96-60

+ 38-062-213-26-60

Email: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Frivilligtelefon i Rusland:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

eller e-mail novoross24@mail.ru

Adresse: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine. Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den har tilknytning til Pavel Gubarever, som er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«

25.7.2014

11.

»Vostok batallion«

»БатальонВосток«

Sociale medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine. Ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Deltog aktivt i de militære operationer, der førte til indtagelsen af Donetsk lufthavn.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« i »Folkerepublikken Donetsk«s væbnede styrker.

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество »Концерн воздушно-космической обороны« Алмаз — Антей

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО »Алмаз — Антей;Image Image)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia

Website: almaz-antey.ru;

E-mailadresse: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey er en russisk statsejet virksomhed. Den fremstiller antiluftskyts, herunder jord-til-luft-missiler, som den leverer til den russiske hær. De russiske myndigheder har leveret tunge våben til separatister i det østlige Ukraine og dermed bidraget til destabiliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes af separatister, herunder til nedskydning af fly. Som statsejet virksomhed bidrager Almaz-Antey derfor til destabiliseringen af Ukraine.

30.7.2014

30.

Sparta battalion

Батальон »Спарта«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Arseny PAVLOV, som er en person, der er opført på listen.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

31.

Somali battalion

Батальон »Сомали«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Mikhail TOLSTYKH (alias Givi), som er en person, der er opført på listen.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

33.

Prizrak brigade

Бригада »Призрак«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af den såkaldte »2nd Army Corps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

35.

Kalmius battalion

Батальон »Кальмиус«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

36.

Death battalion

Батальон »Смерть«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af den såkaldte »2nd Army Corps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

37.

Public Movement »NOVOROSSIYA«

Движение Новороссия

 

Folkebevægelsen »Novorossiya«/»Nyt Rusland« blev oprettet i november 2014 i Rusland og ledes af den russiske officer Igor Strelkov/Girkin (identificeret som medlem af staben i det overordnede direktorat for efterretninger i Den Russiske Føderations Væbnede Styrkers generalstab (GRU)).

Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde generel, effektiv bistand til »Novorossiya«, herunder ved at hjælpe militser, der kæmper i det østlige Ukraine, og dermed støtte politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Har forbindelser til en person, der er opført på listen for at underminere Ukraines territoriale integritet.

16.2.2015«


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/67


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/438

af 13. marts 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår betingelserne for godkendelse af aktivstoffet abamectin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet abamectin blev ved Kommissionens direktiv 2008/107/EF (2) optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3) for anvendelser som acaricid og insekticid. Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indsendte producenten af aktivstoffet Syngenta Crop Protection AG den 29. august 2013 en ansøgning til den udpegede rapporterende medlemsstat Nederlandene med anmodning om en ændring i betingelserne for godkendelse af abamectin for at tillade dets anvendelse som et nematicid. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i samme forordning underrettede Nederlandene den 18. marts 2014 ansøgeren, de andre medlemsstater, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen om, at sagen kunne antages til realitetsbehandling.

(3)

Den udpegede rapporterende medlemsstat vurderede den nye anvendelse af aktivstoffet abamectin i forbindelse med potentielle virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og fremsendte den 14. april 2015 et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen og autoriteten. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i samme forordning blev ansøgeren bedt om at fremlægge supplerende oplysninger. Nederlandene evaluerede de supplerende oplysninger og fremsendte et opdateret udkast til vurderingsrapport til Kommissionen og til autoriteten den 15. februar 2016.

(4)

Den 29. april 2016 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion (5) om, hvorvidt nye anvendelser af aktivstoffet abamectin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommissionen forelagde udkastet til tillæg til den reviderede vurderingsrapport for abamectin samt et udkast til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 7. december 2016.

(5)

Ansøgeren blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(6)

Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at, når et plantebeskyttelsesmiddel anvendes som et nematicid, er godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt. Det bør derfor tillades at anvende aktivstoffet abamectin som et nematicid.

(7)

Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt og hensigtsmæssigt at meddele godkendelse af visse betingelser og at kræve, at ansøgeren fremlægger yderligere bekræftende oplysninger.

(8)

I henhold til godkendelsen af abamectin skulle der inden to år efter ikrafttræden af direktiv 2008/107/EF fremlægges bekræftende data. Ansøgeren, hvis anmodning lå til grund for godkendelse af abamectin, fremsendte de ønskede oplysninger, som blev vurderet af Nederlandene. En sikker anvendelse blev bekræftet for den oprindelige godkendelse. Denne sag er derfor afsluttet, og det er ikke nødvendigt at bevare denne bestemmelse.

(9)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2008/107/EF af 25. november 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage abamectin, epoxiconazol, fenpropimorph, fenpyroximat og tralkoxydim som aktivstoffer (EUT L 316 af 26.11.2008, s. 4)

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2014;12(5):3692. Foreligger online: www.efsa.europa.eu.


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 210, abamectin, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid, acaricid og nematicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder abamectin, til andre anvendelsesformål end citrusfrugter, hovedsalat og tomater skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om abamectin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. juli 2008, samt tillægget til den reviderede vurderingsrapport om abamectin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. januar 2017.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på brugernes sikkerhed og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer af vegetabilsk oprindelse og evaluere forbrugernes eksponering via kosten

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af bier, leddyr, der ikke er målarter, jordbundsorganismer, fugle, pattedyr og vandorganismer. I forbindelse med disse identificerede risici bør der anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner og venteperioder, hvis det er relevant.

Ansøgeren skal fremlægge bekræftende oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten vedrørende virkningen af vandbehandlingsprocesser på arten af restkoncentrationer i drikkevand senest to år efter vedtagelsen af et vejledende dokument om evaluering af virkningen af vandbehandlingsprocesser på arten af restkoncentrationer i overfladevand og grundvand.«


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/70


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/439

af 13. marts 2017

om godkendelse af L-lysinsulfat produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af L-lysinsulfat som fodertilsætningsstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af L-lysinsulfat produceret ved fermentering med Escherichia coli CGMCC 3705 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 16. juni 2015 (2) og 26. januar 2017 (3), at L-lysinsulfat produceret ved fermentering med Escherichia coli CGMCC 3705 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet, og at stoffet er en effektiv kilde til aminosyren lysin for alle dyrearter. Den konkluderede også, at L-lysinsulfat som tilskud for at være fuldt effektivt i drøvtyggere bør beskyttes mod nedbrydning i vommen. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af stoffet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2015: 13(7):4155.

(3)  EFSA Journal 2017: 15(2):4714.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg tilsætningsstof med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: aminosyrer, deres salte og analoger

3c323

 

L-lysinsulfat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Granulat med et indhold af L-lysin på mindst 55 % og

et vandindhold på højst 4 % og

et sulfatindhold på mindst 22 %.

Aktivstoffets karakteristika

L-lysinsulfat produceret ved fermentering med Escherichia coli CGMCC 3705

Kemisk formel: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

CAS-nummer: 60343-69-3

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af L-lysin i fodertilsætningsstoffet:

ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-UV/FD) — EN ISO 17180

Til bestemmelse af sulfat i fodertilsætningsstoffet:

Den Europæiske Farmakopé, monografi 20301

Til kvantificering af L-lysin i foderblandinger og fodermidler:

ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-UV) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2).

Alle arter

10 000

1.

Indholdet af L-lysin skal angives på mærkningen af tilsætningsstoffet.

2.

L-lysinsulfat kan markedsføres og anvendes som tilsætningsstof bestående af et præparat.

3.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding. I tilfælde, hvor risiciene ikke fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

2. april 2027


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1)


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/74


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/440

af 13. marts 2017

om godkendelse af præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og mindre udbredte fjerkræarter opdrættet til æglægning (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104). Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og mindre udbredte fjerkræarter opdrættet til æglægning.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 24. maj 2016 (2), at anvendelsen af præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet, og at præparatet har potentiale til at forbedre tilvæksten hos slagtekyllinger. Denne konklusion kan udvides til også at omfatte anvendelse af tilsætningsstoffet til hønniker og kan ekstrapoleres til mindre udbredte fuglearter bestemt til slagtning og mindre udbredte fuglearter opdrættet til æglægning. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2016);14(6):4505.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1827

Danisco (UK) Ltd. (der optræder som Danisco Animal Nutrition)

Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 og Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 og Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 med et minimumsindhold på 2,5 × 109 CFU/g (i alt) og en bakteriekoncentration på mindst 8,3 × 108 af hver stamme/g tilsætningsstof.

Fast form:

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige sporer af Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 og Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Analysemetode  (1)

Identifikation og kvantitativ bestemmelse af Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

BB-50013 og Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 i fodertilsætningsstoffet, forblandinger og foderstoffer

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Kvantitativ bestemmelse: pladespredningsmetode efter varmebehandling (EN 15784).

Slagtekyllinger

Hønniker

Mindre udbredte fjerkræarter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning

7,5 × 107

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan bruges i foder, der indeholder følgende tilladte coccidiostatika: narasin/nicarbazin, maduramicinammonium, lasalocid A-natrium, salinomycinnatrium, monensinnatrium, robenidinhydrochlorid, diclazuril, decoquinat, semduramycinnatrium eller nicarbazin.

3.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller reduceres til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

3. april 2027


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/441

af 13. marts 2017

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2465/96 (1), særlig artikel 11, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 indeholder en liste over den tidligere irakiske regerings offentlige instanser, virksomheder og institutioner og fysiske og juridiske personer, organer og sammenslutninger, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, som den 22. maj 2003 var placeret uden for Irak, i henhold til nævnte forordning.

(2)

Den 8. marts 2017 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne et punkt fra listen over personer eller enheder, der skal være omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Fungerende chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 udgår følgende:

»91.

NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adresse: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Irak.«


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/80


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/442

af 13. marts 2017

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EG

235,2

MA

86,8

SN

126,1

TN

194,0

TR

103,4

ZZ

149,1

0707 00 05

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

0709 93 10

MA

50,8

TR

146,5

ZZ

98,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,8

IL

76,4

MA

46,9

TN

49,0

TR

71,9

ZZ

57,8

0805 50 10

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

154,7

US

105,5

ZA

86,6

ZZ

109,2

0808 30 90

AR

97,2

CL

157,8

CN

79,1

TR

139,6

ZA

110,3

ZZ

116,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/82


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/443

af 6. marts 2017

om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ændringerne til FN-regulativ nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 og 138 og et forslag til ændring af den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3) ved retningslinjer om cybersikkerhed og databeskyttelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 97/836/EF (1) tiltrådte Unionen overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»overenskomsten af 1958 som revideret«).

(2)

Ved Rådets afgørelse 2000/125/EF (2) tiltrådte Unionen aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer (»parallelaftalen«).

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (3) blev medlemsstaternes godkendelsessystemer udskiftet med en EU-godkendelsesprocedure, og der blev fastlagt en harmoniseret ramme med administrative bestemmelser og generelle tekniske forskrifter for alle nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Ved nævnte direktiv blev FN-regulativer vedtaget i medfør af overenskomsten af 1958 som revideret indarbejdet i EU-typegodkendelsessystemet, enten som krav ved typegodkendelse eller som alternativer til EU-lovgivningen. Siden vedtagelsen af direktivet er FN-regulativer i stadig højere grad blevet indarbejdet i EU-lovgivningen i forbindelse med EU-typegodkendelser.

(4)

Under hensyntagen til den opnåede erfaring og den tekniske udvikling bør kravene til visse dele og karakteristika, der er omfattet af FN-regulativ nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 og 138, tilpasses den tekniske udvikling.

(5)

For at fastlægge ensartede bestemmelser for køretøjers konstruktion bør den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3) ændres ved retningslinjer om cybersikkerhed og databeskyttelse uden at hæmme den igangværende udvikling på EU-plan inden for rammerne af samarbejdende, opkoblede og automatiserede køretøjer.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i de relevante udvalg under FN/ECE, nemlig administrationsudvalget for overenskomsten af 1958 som revideret og det administrative udvalg for parallelaftalen vedrørende vedtagelsen af de nævnte FN-forskrifter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i administrationsudvalget for overenskomsten af 1958 som revideret og i det administrative udvalg for parallelaftalen i perioden fra den 13. til den 17. marts 2017, er at stemme for de forslag, der er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2017.

På Rådets vegne

R. GALDES

Formand


(1)  Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).

(2)  Rådets afgørelse 2000/125/EF af 31. januar 2000 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer (»parallelaftalen«) (EFT L 35 af 10.2.2000, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference

Forslag til supplement 17 til ændringsserie 02 til regulativ nr. 3 (refleksanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Forslag til supplement 18 til regulativ nr. 4 (belysning af bagnummerplader)

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Forslag til supplement 27 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 6 (retningsviserblinklygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Forslag til supplement 26 til ændringsserie 02 til regulativ nr. 7 (positionslygter, stoplygter og markeringslygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Forslag til korrigendum 2 til revision 8 af regulativ nr. 13 (bremsesystemer på tunge køretøjer)

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Forslag til supplement 9 til ændringsserie 04 til regulativ nr. 19 (tågeforlygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Forslag til supplement 21 til regulativ nr. 23 (baklygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 04 til regulativ nr. 27 (Advarselstrekanter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Forslag til supplement 5 til regulativ nr. 28 (lydsignalapparater)

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Forslag til supplement 18 til regulativ nr. 38 (tågebaglygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 39 (speedometer og kilometertæller)

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Forslag til supplement 5 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 43 (sikkerhedsrudematerialer)

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Forslag til supplement 11 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 45 (forlygterensere)

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Forslag til supplement 19 til regulativ nr. 50 (positionslygter, stoplygter og retningsviserblinklys til knallerter og motorcykler)

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Forslag til supplement 6 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 69 (bagudvendende refleksafmærkning på langsomtkørende køretøjer)

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Forslag til supplement 10 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 70 (bagudvendende refleksafmærkning på tunge og lange køretøjer)

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 73 (sideafskærmningsanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Forslag til supplement 16 til regulativ nr. 75 (dæk til køretøjer i klasse L)

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Forslag til supplement 17 til regulativ nr. 77 (parkeringslygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/32

Forslag til supplement 6 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 79 (styreapparat)

ECE/TRANS/WP.29/2017/10 + GRRF-83-08-Rev.3

Forslag til supplement 9 til ændringsserie 06 til regulativ nr. 83 (emissioner fra køretøjer i klasse M1 og N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Forslag til supplement 5 til ændringsserie 07 til regulativ nr. 83 (emissioner fra køretøjer i klasse M1 og N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Forslag til supplement 19 til regulativ nr. 87 (kørelyslygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Forslag til supplement 16 til regulativ nr. 91 (sidemarkeringslygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Forslag til supplement 8 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 98 (forlygter med gasudladningslyskilder)

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Forslag til supplement 13 til regulativ nr. 99 (gasudladningslyskilder)

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Forslag til supplement 7 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 101 (emissioner af carbondioxid/brændstofforbrug)

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Forslag til supplement 9 til regulativ nr. 104 (retroreflekterende afmærkninger)

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Forslag til korrigendum 2 til ændringsserie 06 til regulativ nr. 107 (køretøjer i klasse M2 og M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Forslag til korrigendum 1 til ændringsserie 07 til regulativ nr. 107 (køretøjer i klasse M2 og M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Forslag til supplement 8 til regulativ nr. 109 (regummierede dæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil)

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Forslag til supplement 6 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 110 (CNG-/LNG-køretøjer)

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Forslag til supplement 7 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 112 (forlygter, der afgiver asymmetrisk nærlys)

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Forslag til supplement 3 til ændringsserie 02 til regulativ nr. 118 (materialers brændbarhed)

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Forslag til ændringsserie 03 til regulativ nr. 118 (materialers brændbarhed)

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Forslag til supplement 5 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 119 (kurvelygter)

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Forslag til supplement 8 til ændringsserie 01 til regulativ nr. 123 (adaptive forlygtesystemer (AFS))

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Forslag til supplement 1 til regulativ nr. 138 (støjsvage køretøjer til vejtransport (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/6

Forslag til ændringsserie 01 til regulativ nr. 138 (støjsvage køretøjer til vejtransport (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Forslag til udkast til retningslinjer for cybersikkerhed og databeskyttelse

ECE/TRANS/WP.29/2017/46


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/87


DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE (EU, Euratom) 2017/444

af 9. marts 2017

om valget af formanden for Det Europæiske Råd

DET EUROPÆISKE RÅD HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, stk. 5,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. august 2014 blev Donald TUSK ved Det Europæiske Råds afgørelse 2014/638/EU (1) valgt som formand for Det Europæiske Råd for perioden fra den 1. december 2014 til den 31. maj 2017.

(2)

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union kan formanden for Det Europæiske Råd genvælges én gang —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Donald TUSK genvælges som formand for Det Europæiske Råd for perioden fra den 1. juni 2017 til den 30. november 2019.

Artikel 2

Denne afgørelse meddeles Donald TUSK af generalsekretæren for Rådet.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2017.

På Det Europæiske Råds vegne

D. TUSK

Formand


(1)  Det Europæiske Råds afgørelse 2014/638/EU af 30. august 2014 om valget af formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 262 af 2.9.2014, s. 5).


14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/88


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/445

af 13. marts 2017

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Den 15. september 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/1671 (2) og forlængede dermed foranstaltningerne med yderligere seks måneder.

(3)

I betragtning af den fortsatte underminering af eller trussel mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed bør afgørelse 2014/145/FUSP forlænges med yderligere seks måneder.

(4)

Rådet har gennemgået de enkelte opførelser på listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP. Det nævnte bilag bør ændres, og oplysningerne om to personer bør udgå.

(5)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/145/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse anvendes indtil den 15. september 2017.«

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Rådets vegne

L. GRECH

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1671 af 15. september 2016 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 249 af 16.9.2016, s. 39).


BILAG

I.

Oplysningerne om følgende personer udgår af listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

PERSONER

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II.

Oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder, som anført i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP, erstattes af følgende oplysninger:

PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Fødselsdato: 19.11.1956

Fødested: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Sloboziaregionen, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova) eller Bogomol, Moldoviske SSR

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims øverste råd spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet i »det øverste råd« om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed ved »folkeafstemningen« den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »traktaten om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation« af 18. marts 2014.

Siden den 17. marts 2014 har han været »formand« for det såkaldte »Republikken Krims statsråd«.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, den Burjatiske ASSR (Russiske SFSR)

Som tidligere vicepremierminister i Krim har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af »det øverste råd« om »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 trådte han tilbage fra stillingen som »førstevicepremierminister« i den såkaldte »Republikken Krim«.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Fødselsdato: 15.7.1974

Fødested: Kharkiv, Ukrainske SSR

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den ukrainske flåde den 1. marts 2014, men aflagde efterfølgende ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed til den ukrainske flåde.

Han blev derefter udnævnt til viceøverstbefalende for Sortehavsflåden i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Fødselsdato: 13.6.1961

Fødested: Moskva eller Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »folkets borgmester i Sevastopol« med folkelig opbakning den 23. februar 2014, og han accepterede »afstemningen«. Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »traktatens om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation« af 18. marts 2014. Han var fungerende »guvernør« i Sevastopol fra den 1.-14. april 2014 og blev tidligere »valgt« til formand for den »lovgivende forsamling« i byen Sevastopol. Medlem af den »lovgivende forsamling« i byen Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Fødselsdato: 18.1.1970

Artemivsk (Артемовск) (2016 omdøbt til Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraine

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (FSB). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim. Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Fødselsdato: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Fødested: Simferopol

Som næstformand for Verkhovna Rada på Krim stod Sergey Pavlovych Tsekov sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd fra den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Fødselsdato: 30.7.1970

Fødested: Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Tidligere viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine.

I øjeblikket næstformand for Den Russiske Føderations Statsdumas udvalg vedrørende udenrigsanliggender.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Fødselsdato: 4.1.1968

Fødested: Moskva

Tidligere formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af LDPR).

Støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.

I øjeblikket formand for Den Russiske Føderations Statsdumas udvalg vedrørende udenrigsanliggender.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Fødselsdato: 22.3.1958

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetiske ASSR

Tidligere øverstbefalende for Ruslands sydlige militærdistrikt (»SMD«), som har enheder på Krim. Sortehavsflåden henhører under Viktorovich Galkins kommando; en stor del af fremrykningen på Krim har fundet sted gennem SDM.

SMD-styrker er deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland. Desuden henhører Sortehavsflåden under distriktets kontrol.

I øjeblikket ansat i det russiske forsvarsministeriums centraladministration.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Fødselsdato: 27.10.1954

Fødested: Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Tidligere formand for Statsdumaen. Støttede offentligt deployeringen af russiske styrker i Ukraine. Støttede offentligt traktaten om genforening af Rusland og Krim og den føderale forfatningslovgivning i tilknytning hertil.

Har siden oktober 2016 været direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Permanent medlem af og sekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Fødselsdato: 27.3.1963

Fødested: Sevastopol (Ukrainske SSR)

Tidligere viceøverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

I øjeblikket viceadmiral, fungerende øverstbefalende for den russiske østersøflåde.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Fødselsdato: 10.10.1955

Fødested: Simferopol, Krim

Formand for Krims valgkommission. Ansvarlig for gennemførelsen af folkeafstemningen på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af folkeafstemningen i henhold til det russiske system.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Fødselsdato: 21.8.1946

Fødested: Shmakovka, Primorskyregionen

Formand for Sevastopols valgkommission. Ansvarlig for gennemførelsen af folkeafstemningen på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af folkeafstemningen i henhold til det russiske system.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (born DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (born ДМИТРИЕВА))

Fødselsdato: 9.12.1954

Fødested: Bui, Kostromaregionen

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

Pr. september 2015 medlem af Føderationsrådet i Omskregionen

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Fødselsdato: 15.9.1949

Fødested: Moskva

Tidligere befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det såkaldte »Føderale Distrikt Krim«, ikkepermanent medlem af det russiske sikkerhedsråd. Ansvarlig for gennemførelsen af det russiske statsoverhoveds forfatningsmæssige beføjelser på den indlemmede Autonome Republik Krims område.

I øjeblikket befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det Føderale Distrikt Nordkaukasus.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Fødselsdato: 22.8.1960

Fødested: Alagir, Nordossetiske autonome SSR, Russiske RSFSR

Tidligere guvernør for den ukrainske indlemmede by Sevastopol.

I øjeblikket befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det Føderale Distrikt Sibirien. Medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Fødselsdato: 6.7.1993

Fødested: Prag, Den Tjekkiske Republik

Aktivt medlem af »Luganskgarden«. Deltog i indtagelsen af sikkerhedstjenestens regionalkontors bygning i Lugansk.

Fortsat aktiv militær forkæmper for LNR.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Fødselsdato: 13.2.1970

Fødested: Stakhanov, Lugansk

En af lederne af separatistgruppen »Sydøsthæren«, som besatte sikkerhedstjenestens bygning i regionen Lugansk. Pensioneret officer. Inden indtagelsen af bygningen var han og andre medsammensvorne i besiddelse af våben, der tilsyneladende var leveret illegalt fra Rusland og lokale kriminelle grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Donetsk

Aktiv deltager i og organisator af separatistaktioner, koordinator af de »russiske turisters« aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske Union«. Indtil den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet« i »Folkerepublikken Donetsk«. Nu »første næstformand for ministerrådet«.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Fødselsdato: 1.5.1983

Fødested: Khartsyzsk, Donetsk oblast

En af lederne af den ideologisk radikale organisation Donbasfolkemilitsen. Han deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i Donetskregionen.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Fødselsdato: 17.12.1970

Fødested: Moskva

Identificeret som ansat i det øverste efterretningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker (GRU). Han var involveret i hændelser i Sloviansk. Chef for folkebevægelsen »Novorossiya«. Tidligere »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Stod bag en russisk march den 4. november 2016 i Moskva for russiske nationalister, der støtter separatisterne i det østlige Ukraine.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktiviteter i det østlige Ukraine. En af de personer, der stod bag den russiske march i november 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Fødselsdato: 4.2.1964

Fødested: Alekseevka, Saratovregionen.

Tidligere første vicepersonalechef for præsidentens kontor i Rusland. Ansvarlig for tilsynet med den politiske integration af den indlemmede ukrainske region Krim i Den Russiske Føderation.

Har siden den 5. oktober 2016 været formand for Den Russiske Føderations Statsduma.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Fødselsdato: 15.2.1957

Fødested: Barnaul.

Tidligere øverstbefalende for de russiske luftbårne tropper, generaloberst. Har i kraft af sin ledende stilling ansvaret for deployeringen af russiske luftstyrker på Krim.

I øjeblikket formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Forsvarskomité.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Fødselsdato: 19.5.1960

Fødested: Ignatovo, Vologodsk oblast, USSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere formand for forfatningsudvalget i Dumaen. Ansvarlig for at fremme vedtagelsen af lovgivningen om indlemmelse af Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Fødselsdato: 30.1.1971

Fødested: Landsbyen Skvortsovo, Simferopolregionen, Krim

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Krim. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne på Krim.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Fødselsdato: 19.12.1962

Fødested: Zaporozhye

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

I øjeblikket assistent for deputeret i Sevastopols byråd, Mikhail Chaly.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (djævlen))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Fødselsdato: 30.12.1965

Fødested: Simferopol, Krim

En af lederne af den selvudråbte Horlivkamilits. Han tog kontrol over Ukraines sikkerhedstjenestes kontor i Donetskregionens bygning og bemægtigede sig bagefter Indenrigsministeriets distriktsstation i byen Horlivka. Han har forbindelser til Igor Strelkov/Girkin, under hvis kommando han var involveret i mordet på den folkedeputerede i Horlivkas byråd Volodymyr Rybak.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Fødselsdato: 25.7.1980

Fødested: Makiivka (Donetsk oblast)

En af lederne af de væbnede styrker i den selvudråbte »Folkerepublikken Donetsk«. Ifølge Pushylin, en af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«, er styrkernes mål at »beskytte befolkningen i Folkerepublikken Donetsk og republikkens territorielle integritet«.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Fødselsdato: 2.6.1970

Fødested: Dnepropetrovsk

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i denne egenskab offentligt til oprettelse af den såkaldte »Føderale Republik Novorossiya« bestående af sydøstlige regioner i Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Tidligere »formand« for det såkaldte »Parlament i Unionen af Folkerepublikker« (»parlamentet i Novorossiya«)

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Fødselsdato: 30.5.1980

Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse. Tidligere »minister for arbejde og sociale anliggender«.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Fødselsdato: 12.1.1981

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Lugansk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Fødselsdato: 18.3.1980

Fødested: Mikhailovka, Voroshilovgradregionen, Ukrainske SSR eller Yevpatoria, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere anklager i den såkaldte »Republikken Krim«. Gennemførte aktivt Ruslands indlemmelse af Krim.

I øjeblikket første næstformand for Den Russiske Føderations Statsdumas Sikkerheds- og Korruptionsbekæmpelseskomité.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske« fascister»«). Har undertegnet aftalememorandummet om »Unionen Novorossiya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker, leder »Union of Donbas volunteers«.

Deltager aktivt i rekrutteringen og uddannelsen af »frivillige«, som sendes til Donbas for at kæmpe.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Fødselsdato: 18.12.1972

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »sikkerhedsminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske sikkerhedsaktiviteter i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Fødselsdato: 6.11.1958

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »minister for information og massekommunikation« i »Folkerepublikken Donetsk«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske propagandaaktiviteter i den såkaldte »regering« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktioner i det østlige Ukraine.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Fødselsdato: 20.1.1964

Fødested: Izhevsk, Den Russiske Føderation

Tidligere såkaldt »premierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Lugansk«, bekræftet den 8. juli 2014.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Beskæftiger sig fortsat med finansiering af LNR-separatiststrukturer.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Fødselsdato: 25.11.1971

Fødested: Shargun (Uzbekistan)

Tidligere såkaldt »vicepremierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Lugansk« (tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Lugansk« og tidligere talsmand for »sydøsthæren«).

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for sydøsthærens erklæring om, at der ikke kan afholdes ukrainsk præsidentvalg i »Folkerepublikken Lugansk« på grund af regionens »nye« status.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Fødselsdato: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Fødested: Stakhanov (Lugansk oblast)

Indtil den 25. marts 2016 såkaldt »formand for det øverste råd i Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere medlem af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i »det øverste råd«, ansvarlig for at have anmodet Den Russiske Føderation om at anerkende »Folkerepublikken Lugansks« uafhængighed.

Har undertegnet aftalememorandummet om »unionen Novorossiya«.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Fødselsdato: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Fødested: Lugansk (muligvis i Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Tidligere såkaldt »forsvarsminister« og på nuværende tidspunkt såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Fødselsdato: 1.9.1950

Fødested: Kurumoch, Kuibyshevregionen

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; Tidligere direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Fødselsdato: 15.12.1950

Fødested: Vladivostok

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Fødselsdato: 10.7.1981

Fødested: Kuibyshev (Samara)

Medlem af Statsdumaen.

Som medlem af Dumanen annoncerede han indvielsen af »de facto-ambassaden« for den ikkeanerkendte såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva og bidrager til undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

I øjeblikket formand for den russiske Statsdumas udvalg vedrørende idræt, sport og ungdomsanliggender.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Fødselsdato: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Fødested: Sievierodonetsk

En af de selvudråbte ledere af »Folkerepublikken Donetsk«. Han anmodede om russisk intervention i det østlige Ukraine, herunder gennem deployering af russiske fredsbevarende styrker. Han havde tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Gubarev er ansvarlig for rekruttering af personer til separatisternes væbnede styrker.

Ansvarlig for at have indtaget den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og udråbt sig selv til »folkets guvernør«.

På trods af at han er blevet arresteret for at true Ukraines territoriale integritet og efterfølgende løsladt, har han fortsat spillet en fremtrædende rolle i separatistiske aktiviteter, hvorved han underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Fødselsdato: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Fødested: Kakhovka (Kherson oblast)

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigsminister« var hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun har undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Fødselsdato: 7.2.1960

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som viceforsvarsminister og fungere som sådan har Berezin derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Fødselsdato: 2.4.1956

Fødested: Odessa

Selvudråbt »præsident« for den såkaldte »Republikken Novorossiya«, som har opfordret Rusland til at deployere tropper i Ukraine. Ved at påtage sig rollen som præsident og fungere som sådan har han derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Fødselsdato: 23.6.1972 (eller 23.7.1972)

Fødested: Vinnytsiaregionen

Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som højtstående rådgiver og fungere som sådan har Zdriliuk derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Fødselsdato: formentlig 23.7.1981

Talsmand for den såkaldte »regering« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«, som har fremsat erklæringer, der bl.a. retfærdiggør nedskydningen af et ukrainsk militærfly, gidseltagning og ulovlige væbnede gruppers kamphandlinger, der har ført til underminering af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

Fortsat i aktiv tjeneste i LNR's pressetjeneste.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Fødselsdato: 13.1.1954

Fødested: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Tidligere medlem af det såkaldte »folkeråd« og tidligere formand for det såkaldte »øverste råd« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som var initiativtager til de politikker og den organisering af den ulovlige »folkeafstemning«, der førte til udråbelsen af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvilket var en krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Fødselsdato: 27.11.1967

Fødested: Simferopol, Krim

Idet han accepterede sin udnævnelse til såkaldt »indenrigsminister for Republikken Krim« foretaget af Ruslands præsident (dekret nr. 301) den 5. maj 2014, og i kraft af sine handlinger som såkaldt »indenrigsminister« har han undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Fødselsdato: 26.6.1976

Fødested: Donetsk

Har siden den 7. august 2014 erstattet Alexander Borodai som såkaldt »premierminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Nu såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har Zakharchenko støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias »Tsar«)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Fødselsdato: 14.10.1974

Fødested: Gorsky

Har siden den 14. august 2014 erstattet Alexander Borodai som såkaldt »forsvarsminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april 2014 og har lovet at løse den strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression. Kononov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Fødselsdato: 21.1.1983

Fødested: Debaltsevo

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Medlem af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Mulig fødselsdato: 27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings-«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Leder af »Union of Donbas volunteers«.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Fødselsdato: 26.7.1956

Fødested: Cioburciu, Distriktet Slobozia, nu Republikken Moldova

Tidligere såkaldt »vicepremierminister for sociale spørgsmål« i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som var ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins protegé. Leder af »Ministerrådets Administration« i »Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Fødselsdato: 23.5.1971

Fødested: Dzhankoy

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere såkaldt »første vicepremierminister« på Krim. Mikhail Sergeyevich Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledede Mikhail Sergeyevich Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Valgt til Dumaen den 18. september 2016 som deputeret fra den ulovligt annekterede Krimhalvø.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Fødselsdato: 6.8.1960

Fødested: Stepnoy Dvorets

Tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket formand for den russiske Statsdumas udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Fødselsdato: 5.4.1948

Fødested: Opochka

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Fødselsdato: 21.3.1964

Fødested: Rudny, Kostanairegionen, Kasakhiske SSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Fødselsdato: 28.5.1953

Fødested: Pushkin

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket medlem af den centrale valgkommission.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Fødselsdato: 8.2.1963

Fødested: Chisinau

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen, formand for Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Forenet Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket medlem af Føderationsrådet i Den Russiske Føderation.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Fødselsdato: 29.9.1982 eller 23.9.1982

I sin tidligere egenskab af såkaldt »leder af Den Centrale Valgkommission i Lugansk« var han ansvarlig for at organisere det såkaldte »valg« den 2. november 2014 i »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. I oktober 2015 blev han udnævnt til såkaldt »justitsminister« i »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling og ved at organisere det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Lugansk

Delegeret i »Den Økonomiske Union Lugansk« i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Siden 2014 har han været »leder« af den såkaldte »sammenslutningen af fagforeninger« og medlem af det såkaldte »Folkerådet« i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Støtter aktivt handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN eller Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Fødselsdato: 21.2.1970

Tidligere såkaldt »sundhedsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og er derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Fødselsdato: 7.8.1957

Fødested: Stalino by (nu Donetsk)

Medlem af »parlamentet« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og formand for den offentlige sammenslutning Unionen af veteraner fra Donbass Berkut og medlem af folkebevægelsen »Free Donbass«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Fødselsdato: 30.8.1977

Fødested: Makiivka (Donetsk oblast)

Tidligere såkaldt »udenrigsminister« og såkaldt »første næstformand« i »parlamentet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte ulovlige »valg« den 2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Donetsk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Fødselsdato: 23.2.1969

Fødested: Landsbyen Belozernoe, Romodanovskiyregionen, USSR

Tidligere såkaldt »første vicepremierminister« og tidligere »offentlig anklager« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Fødselsdato: 3.2.1963

Fødested: Moskva

Tidligere »vicepremierminister for finansielle anliggender« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Beskæftiger sig fortsat med finansiering af LNR-separatiststrukturer.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Fødselsdato: 29.8.1969

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Fødselsdato: 11.3.1976

Fødested: Dzhambul/Jambul (Kasakhstan), nu kendt som Taraz

Tidligere »minister for uddannelse, videnskab, kultur og religion« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Fødselsdato: 17.3.1963

Fødested: Arkhangelsk

Tidligere såkaldt »minister i Ministerrådet« (leder af administrationen for regeringsanliggender) for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Fødselsdato: 15.3.1961

Fødested: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Tidligere såkaldt »uddannelsesminister« i »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

I øjeblikket personlig rådgiver for premierministeren i DNR.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Fødselsdato: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Fødested: Snezhnoye, Donetsk oblast

г. Снежное, Донецкой области

Medlem af »Det Nationale Råd« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Fødselsdato: 12.3.1964

Fødested: Romny, Sumy oblast

Ромны, Сумская область

»Næstformand« for »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Fødselsdato: 19.7.1980

Fødested: Ilovaisk

Chef for »Somali«-bataljonen, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Fortsat aktiv militærchef i såkaldte »DNR«.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Fødselsdato: 27.6.1966

Fødested: Donetsk

Talsmand for forsvarsministeriet i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktiviteter i det østlige Ukraine.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Fødselsdato: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. Formand for den »Centrale Valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« siden oktober 2015.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

I øjeblikket formand for den såkaldte »Centrale Valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Fødselsdato: 2.7.1973

Fødested: Lysychansk, Luhansk oblast, USSR

Лисичанск Луганской области УССР

Tidligere såkaldt næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Fødselsdato: 7.1.1967

Fødested: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА)

Fødselsdato: 20.1.1988

Fødested: Krasnoarmëisk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

I øjeblikket personlig assistent for Alexander Vladimirovich Zakharchenko.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Fødselsdato: 15.5.1971

Fødested: Nevinnomyssk, Stavropol Krai

Невинномысск, Ставропольский край

Såkaldt »finans- og skatteminister« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Fødselsdato: 5.1.1967

Fødested: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk oblast

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Såkaldt »minister for indkomst og skat« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Fødselsdato: 22.4.1985

Fødested: Kherson

Såkaldt »kommunikationsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Fødselsdato: 10.12.1976

Fødested: Lugansk

Tidligere såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Fødselsdato: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Fødested: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Luganskregionen

Såkaldt »offentlig anklager« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Fødselsdato: 8.5.1956

Fødested: Kaunas, Litauen

Tidligere første viceforsvarsminister (indtil den 17. november 2015) og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

I øjeblikket ansat hos Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Fødselsdato: 11.9.1937

Fødested: Tchassov Yar, Ukraine

Medlem af Statsdumaen.

Han besøgte den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og fremsatte under sit besøg erklæringer til støtte for separatisterne. Han blev også udpeget til honorær konsul for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Den Russiske Føderation.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket første næstformand for Statsdumaens kulturudvalg.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Fødselsdato: 28.8.1977

Fødested: Bekabad, Usbekiske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Næstformand for Dumaens udvalg vedrørende etniske spørgsmål.

I 2014 blev Balbek udnævnt til næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og arbejdede i denne rolle for integrationen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, for hvilket han er blevet tildelt en medalje »for forsvaret af Republikken Krim«. Han har støttet annekteringen af Krim i offentlige erklæringer, herunder på sin profil på Forenet Ruslands (Krimafdelingen) websted og i en artikel i pressen, der blev offentliggjort den 3. juli 2016 på NTV's websted.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Fødselsdato: 20.10.1972

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende finansielle markeder.

I marts 2014 blev Bakharev udnævnt til næstformand for statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og i august 2014 til første næstformand for dette organ. Han har erkendt sit personlige engagement i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har støttet, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 22. marts 2016 på webstedet gazetakrimea.ru og den 23. august 2016 på webstedet c-pravda.ru. Han er blevet tildelt ordenen »for loyalitet i tjenesten« af »Republikken Krims«»myndigheder«.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Fødselsdato: 17.10.1969

Fødested: Kular Ust-Yansky-distriktet, Den Autonome Yakut SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede by Sevastopol.

Medlem af Dumaens skatteudvalg.

Han støttede som medlem af Sevastopols kommunalforvaltning i februar-marts 2014 den såkaldte »folkets borgmester« Aleksej Chaliys aktiviteter. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har forsvaret, herunder på sit personlige websted og i et interview, der blev offentliggjort den 21. februar 2016 på webstedet nation-news.ru.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt den russiske stats orden »i moderlandets tjeneste« af 2. grad.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Fødselsdato: 3.8.1981

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende finansielle markeder.

I marts 2014 blev Kozenko udnævnt til næstformand for statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har forsvaret, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 12. marts 2016 på webstedet gazetacrimea.ru. For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt en medalje »for forsvar af Republikken Krim« af de lokale »myndigheder«.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Fødselsdato: 24.6.1965

Fødested: Belogorsk, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens kulturudvalg.

Hun har været medlem af Den Autonome Republik Krims øverste råd siden 2012 og har siden marts 2014 støttet integrationen af det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation. I september 2014 blev Savchenko valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Hun har forsvaret den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol adskillige gange i offentlige erklæringer, herunder i interviews, der er offentliggjort den 2. april 2016 og den 20. august 2016 på webstedet c-pravda.ru. Hun er blevet tildelt den russiske stats orden »i moderlandets tjeneste« af 2. grad i 2014 og ordenen »for loyalitet i tjenesten« af »Republikken Krims«»myndigheder« i 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Fødselsdato: 4.7.1971

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

I september 2014 blev Shperov valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«.

Han har offentligt erkendt, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 3. september 2016 på webstedet ldpr-rk.ru, sin rolle i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og navnlig sin rolle i afholdelsen af den ulovlige folkeafstemning om den ulovlige annektering af halvøen.

9.11.2016

ENHEDER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

10.

Såkaldt »Donbas folkemilits«»Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса«

Sociale medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78

+ 38-063-688-60-01

+ 38-067-145-14-99

+ 38-094-912-96-60

+ 38-062-213-26-60

Email: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Frivilligtelefon i Rusland:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

eller e-mail novoross24@mail.ru

Adresse: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine. Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den har tilknytning til Pavel Gubarever, som er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«

25.7.2014

11.

»Vostok batallion«

»БатальонВосток«

Sociale medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine. Ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Deltog aktivt i de militære operationer, der førte til indtagelsen af Donetsk lufthavn.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« i »Folkerepublikken Donetsk«s væbnede styrker.

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество »Концерн воздушно-космической обороны« Алмаз — Антей

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО »Алмаз — Антей;Image Image)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia

Website: almaz-antey.ru;

E-mailadresse: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey er en russisk statsejet virksomhed. Den fremstiller antiluftskyts, herunder jord-til-luft-missiler, som den leverer til den russiske hær. De russiske myndigheder har leveret tunge våben til separatister i det østlige Ukraine og dermed bidraget til destabiliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes af separatister, herunder til nedskydning af fly. Som statsejet virksomhed bidrager Almaz-Antey derfor til destabiliseringen af Ukraine.

30.7.2014

30.

Sparta battalion

Батальон »Спарта«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Arseny PAVLOV, som er en person, der er opført på listen.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

31.

Somali battalion

Батальон »Сомали«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Mikhail TOLSTYKH (alias Givi), som er en person, der er opført på listen.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

33.

Prizrak brigade

Бригада »Призрак«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af den såkaldte »2nd Army Corps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

35.

Kalmius battalion

Батальон »Кальмиус«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af den såkaldte »1st Army Corps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

36.

Death battalion

Батальон »Смерть«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af den såkaldte »2nd Army Corps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

37.

Public Movement »NOVOROSSIYA«

Движение Новороссия

 

Folkebevægelsen »Novorossiya«/»Nyt Rusland« blev oprettet i november 2014 i Rusland og ledes af den russiske officer Igor Strelkov/Girkin (identificeret som medlem af staben i det overordnede direktorat for efterretninger i Den Russiske Føderations Væbnede Styrkers generalstab (GRU)).

Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde generel, effektiv bistand til »Novorossiya«, herunder ved at hjælpe militser, der kæmper i det østlige Ukraine, og dermed støtte politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Har forbindelser til en person, der er opført på listen for at underminere Ukraines territoriale integritet.

16.2.2015