ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 31

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
4. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/192 af 8. november 2016 om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

Protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/193 af 3. februar 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Ukraine på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre visse varer til Unionen i forbindelse med højpatogen aviær influenza ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/194 af 3. februar 2017 om godkendelse af et præparat af Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/195 af 3. februar 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for en række aktivstoffer, der er opført i del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (AIR IV-fornyelsesprogram) ( 1 )

21

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/196 af 3. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/197 af 2. februar 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 for så vidt angår visse frister for anvendelsen af UN/CEFACT-standarderne for udveksling af fiskerioplysninger (meddelt under nummer C(2017) 457)

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/198 af 2. februar 2017 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (meddelt under nummer C(2017) 460)

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/192

af 8. november 2016

om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets afgørelse 2014/122/EU (2) blev protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union undertegnet den 4. marts 2016 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Protokollen bør derfor indgås på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (3) godkendes herved på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, der på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne er beføjet til at give meddelelse i henhold til protokollens artikel 6 med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters samtykke til at blive bundet af protokollen (4).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2016.

På Rådets vegne

P. KAŽIMÍR

Formand


(1)  Godkendelse af 14.9.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets afgørelse 2014/122/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 2).

(3)  Teksten til protokollen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 31 af 4.2.2017, s. 3).

(4)  Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Generalsekretariatet for Rådet.


4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/3


PROTOKOL TIL AFTALEN

mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

DEN EUROPÆISKE UNION

og

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE og

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«,

og

DEN EUROPÆISKE UNION

på den ene side

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND,

i det følgende benævnt »Schweiz«,

på den anden side,

i det følgende benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (i det følgende benævnt »aftalen«), som trådte i kraft den 1. juni 2002,

SOM HENVISER TIL protokollen af 26. oktober 2004 til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »protokollen af 2004«), som trådte i kraft den 1. april 2006,

SOM HENVISER TIL protokollen af 27. maj 2008 til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »protokollen af 2008«), som trådte i kraft den 1. juni 2009,

SOM HENVISER TIL Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli 2013,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Republikken Kroatien skal være kontraherende part i aftalen,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1.   Republikken Kroatien bliver hermed kontraherende part i aftalen.

2.   Ved denne protokols ikrafttræden bliver aftalens bestemmelser bindende for Kroatien på samme måde som for de nuværende kontraherende parter i aftalen på de i denne protokol fastlagte vilkår og betingelser.

Artikel 2

Der foretages følgende ændringer i aftalens korpus og bilag I hertil:

a)

Kroatien tilføjes til listen over kontraherende parter sammen med Den Europæiske Union og dens medlemsstater.

b)

I aftalens artikel 10 indsættes følgende stk. 1c, 2c, 3c, 4d, 4e og 5c efter de tilsvarende stk. 1b, 2b, 3b, 4c og 5b:

»1c.   Schweiz kan indtil to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part opretholde kvantitative begrænsninger i antallet af arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz, og antallet af selvstændige, som er statsborgere i Kroatien, i forbindelse med to kategorier af ophold, nemlig ophold af en varighed på over fire måneder, men under ét år, og ophold af en varighed på mindst ét år. Ophold på under fire måneder underlægges ikke kvantitative begrænsninger.

Inden udløbet af ovennævnte overgangsperiode undersøger det blandede udvalg, hvorledes overgangsperioden for statsborgere i Kroatien er forløbet på grundlag af en rapport fra Schweiz. Ved afslutningen af undersøgelsen og ikke senere end udgangen af nævnte periode giver Schweiz det blandede udvalg meddelelse om, hvorvidt landet fortsat vil anvende kvantitative begrænsninger for arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz. Schweiz har ret til at anvende sådanne foranstaltninger indtil fem år efter ovennævnte protokols ikrafttræden. Hvis Schweiz ikke giver førnævnte meddelelse, udløber overgangsperioden ved udgangen af den i første afsnit nævnte toårsperiode.

Ved udløbet af overgangsperioden som defineret i dette afsnit ophæves alle kvantitative begrænsninger, der finder anvendelse på statsborgere i Kroatien. Kroatien har ret til i samme periode at indføre samme kvantitative begrænsninger for schweiziske statsborgere.«

»2c.   Schweiz og Kroatien kan indtil to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part for arbejdstagere fra en af disse kontraherende parter, der er beskæftiget på deres område, opretholde kontrol med fortrinsbehandlingen af arbejdstagere, der integreres på det lovlige arbejdsmarked, og løn- og arbejdsvilkår for statsborgere fra den anden kontraherende part. Samme kontrol kan opretholdes for personer, der leverer ydelser, jf. denne aftales artikel 5, stk. 1, inden for følgende fire sektorer: agerbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, herunder tilknyttede brancher, overvågningsvirksomhed og rengøringsvirksomhed (NACE-kode (1) 01.41, 45.1-4, 74.60 og 74.70). Schweiz giver i de overgangsperioder, der er nævnt i stk. 1c, 2c, 3c og 4d, fortrinsret til arbejdstagere, der er statsborgere i Kroatien, frem for arbejdstagere, der ikke er statsborgere i EU- eller EFTA-landene, for så vidt angår adgangen til landets arbejdsmarked. Leverandører af tjenesteydelser, som er liberaliseret i kraft af en specifik aftale om levering af tjenesteydelser mellem de kontraherende parter (herunder aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb, såfremt denne omfatter levering af tjenesteydelser), underkastes ikke kontrollen med fortrinsretten for arbejdstagere, der er integreret på det lovlige arbejdsmarked. I samme tidsrum kan kravene om kvalifikationer for at få en opholdstilladelse på under fire måneder (2) og for leverandører af tjenesteydelser i ovennævnte fire sektorer, jf. aftalens artikel 5, stk. 1, opretholdes.

Det blandede udvalg undersøger inden to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part, hvorledes overgangsordningerne i dette stykke fungerer; dette skal ske på grundlag af en rapport udarbejdet af hver af de kontraherende parter, der gennemfører dem. Ved færdiggørelsen af undersøgelsen og senest to år efter ovennævnte protokols ikrafttræden kan den kontraherende part, der har gennemført overgangsordningerne, og som har givet det blandede udvalg meddelelse om, at den har til hensigt fortsat at anvende sådanne overgangsordninger, fortsætte hermed indtil udgangen af det femte år efter ovennævnte protokols ikrafttræden. Hvis Schweiz ikke giver førnævnte meddelelse, udløber overgangsperioden ved udgangen af den i første afsnit nævnte toårsperiode.

Ved udgangen af overgangsperioden som defineret i dette stykke ophæves alle ovennævnte begrænsninger.«

»3c.   Ved ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende parter og frem til udgangen af den i stk. 1c omhandlede periode forbeholder Schweiz hvert år (pro rata temporis) inden for den samlede kvote for tredjelande arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz, og selvstændige, som er statsborgere i Kroatien, et mindsteantal nye opholdstilladelser (3) i henhold til følgende plan:

Indtil afslutningen af

Antal opholdstilladelser for en periode på et år eller mere

Antal opholdstilladelser for en periode på mere end fire måneder og mindre end et år

det første år

54

543

det andet år

78

748

det tredje år

103

953

det fjerde år

133

1 158

det femte år

250

2 000

3d.   Hvis Schweiz og/eller Kroatien anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1c, 2c og 3c, på arbejdstagere, der er beskæftiget på deres område som følge af alvorlige forstyrrelser på deres arbejdsmarked eller trusler herom, giver de det blandede udvalg meddelelse om omstændighederne herfor inden udgangen af det tidsrum, der er fastsat i stk. 1c.

Det blandede udvalg træffer beslutning om, hvorvidt det land, der har givet denne meddelelse, fortsat kan anvende overgangsforanstaltninger på grundlag af meddelelsen. I så tilfælde kan det pågældende land fortsat anvende de foranstaltninger, der er beskrevet i stk. 1c, 2c og 3c, indtil syv år efter ovennævnte protokols ikrafttræden, på arbejdstagere, der er beskæftiget på dets område. Det årlige antal opholdstilladelser, der er omhandlet i stk. 1c, er i så tilfælde som følger:

Indtil afslutningen af

Antal opholdstilladelser for en periode på et år eller mere

Antal opholdstilladelser for en periode på mere end fire måneder og mindre end et år

det sjette år

260

2 100

det syvende år

300

2 300 «

»4d.   Ved udgangen af den periode, der er omhandlet i stk. 1c og 3d, og i op til ti år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part finder følgende bestemmelser anvendelse: Hvis antallet af de nye opholdstilladelser i en af de i stk. 1c omhandlede kategorier, der i et givet år er udstedt til arbejdstagere og selvstændige fra Kroatien, overstiger gennemsnittet for de tre år, der gik forud for referenceåret, med mere end 10 %, kan Schweiz i anvendelsesåret ensidigt begrænse antallet af nye opholdstilladelser for perioder på et år eller mere for arbejdstagere og selvstændige fra Kroatien til gennemsnittet for de tre år, der gik forud for anvendelsesåret, plus 5 % og antallet af nye opholdstilladelser for perioder på mere end fire måneder og mindre end et år til gennemsnittet for de tre år, der gik forud for anvendelsesåret, plus 10 %. Antallet af opholdstilladelser kan begrænses til samme antal i året efter anvendelsesåret.

Uanset det foregående afsnit finder følgende bestemmelser anvendelse ved udgangen af det sjette og syvende referenceår: Hvis antallet af de nye opholdstilladelser i en af de i stk. 1c omhandlede kategorier, der i et givet år er udstedt til arbejdstagere og selvstændige fra Kroatien, overstiger gennemsnittet for det år, der går forud for referenceåret med mere end 10 %, kan Schweiz i anvendelsesåret ensidigt begrænse antallet af nye opholdstilladelser for tidsrum på et år eller mere for arbejdstagere og selvstændige fra Kroatien til gennemsnittet for de tre år, der gik forud for anvendelsesåret, plus 5 % og antallet af nye opholdstilladelser for tidsrum på mere end fire måneder og mindre end et år til gennemsnittet for de tre år, der gik forud for anvendelsesåret, plus 10 %. Antallet af opholdstilladelser kan begrænses til samme antal i året efter anvendelsesåret.

4e.   For så vidt angår stk. 4d forstås ved:

1)   »referenceår«: et givet år, der beregnes fra den første dag i den måned, hvor protokollen træder i kraft

2)   »anvendelsesår«: det år, der følger efter referenceåret.«

»5c.   Overgangsbestemmelserne i stk. 1c, 2c, 3c og 4d, særlig bestemmelserne i stk. 2c vedrørende fortrinsretten for arbejdstagere, der er integreret på det lovlige arbejdsmarked, og kontrollen med løn- og arbejdsvilkårene, finder ikke anvendelse på arbejdstagere og selvstændige, som på tidspunktet for ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part har tilladelse til at udøve en økonomisk aktivitet på de kontraherende parters område. Sidstnævnte personer har bl.a. ret til erhvervsmæssig og geografisk mobilitet.

Indehavere af opholdstilladelser med en gyldighedsperiode på under et år har ret til at få fornyet deres opholdstilladelse; det kan ikke gøres gældende over for dem, at de kvantitative begrænsninger er opbrugt. Indehavere af en opholdstilladelse med en gyldighedsperiode på et år eller derover har automatisk ret til at få forlænget deres opholdstilladelse. Følgelig har de pågældende lønmodtagere og selvstændige fra ovennævnte protokols ikrafttræden de rettigheder, der er forbundet med den frie bevægelighed for personer i henhold til de grundlæggende bestemmelser i denne aftale, herunder navnlig artikel 7.«

c)

I artikel 27, stk. 2, i bilag I til aftalen erstattes henvisningen til »artikel 10, stk. 2, 2a, 2b, 4a, 4b og 4c,« med en henvisning til »artikel 10, stk. 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, 4d og 4e«.

Artikel 3

Uanset artikel 25 i bilag I til denne aftale gælder de i bilag 1 til denne protokol omhandlede overgangsperioder.

Artikel 4

Bilag II og III til aftalen ændres i overensstemmelse med bilag 2 og 3 til denne protokol.

Artikel 5

1.   Bilag 1, 2 og 3 til denne protokol udgør en integrerende del deraf.

2.   Denne protokol udgør sammen med protokollen af 2004 og 2008 en integrerende del af aftalen.

Artikel 6

1.   Denne protokol ratificeres af Rådet for Den Europæiske Union, på vegne af medlemsstaterne og Den Europæiske Union, og af Schweiz i overensstemmelse med deres egne procedurer.

2.   Parterne underretter hinanden om afslutningen af disse procedurer.

Artikel 7

Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

Artikel 8

Denne protokol er gældende i samme tidsrum og i henhold til samme retningslinjer som aftalen.

Artikel 9

1.   Denne protokol og de dertil knyttede erklæringer er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

2.   Den kroatiske udgave af aftalen og samtlige bilag og protokoller hertil samt slutakten hertil har samme gyldighed. Det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 14, godkender de autentiske tekster til aftalen på de nye sprog.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1).

(2)  Arbejdstagere kan ansøge om kortvarig opholdstilladelse under de kvoter, der er omhandlet i stk. 3c, selv for perioder på under fire måneder.

(3)  Disse opholdstilladelser gives ud over de kvoter, der er omhandlet i aftalens artikel 10, og som er forbeholdt arbejdstagere og selvstændige, der er statsborgere i medlemsstaterne på tidspunktet for aftalens undertegnelse (21. juni 1999) eller i medlemsstater, som blev kontraherende parter i denne aftale ved protokollen af 2004 og 2008. Opholdstilladelserne gives også ud over de opholdstilladelser, der gives via eksisterende aftaler mellem Schweiz og de nye medlemsstater om udveksling af praktikanter.


BILAG 1

OVERGANGSORDNING FOR KØB AF LANDBRUGSJORD

Kroatien kan i syv år fra datoen for denne protokols ikrafttræden opretholde de lovfæstede restriktioner, som var gældende på tidspunktet for denne protokols undertegnelse, for erhvervelse af landbrugsjord af schweiziske statsborgere og juridiske personer, der er stiftet i overensstemmelse med schweizisk ret. Schweiziske statsborgere må under ingen omstændigheder behandles mindre gunstigt for så vidt angår erhvervelse af landbrugsjord og skov end på datoen for undertegnelsen af protokollen eller behandles mere restriktivt end statsborgere fra et andet land end de kontraherende parter til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Selvstændige landbrugere, der er schweiziske statsborgere, og som måtte ønske at etablere sig og tage ophold i Kroatien, er ikke omfattet af bestemmelserne i første afsnit eller andre procedurer end dem, der gælder for kroatiske statsborgere.

Disse overgangsforanstaltninger tages op til generel revision i løbet af det tredje år efter datoen for denne protokols ikrafttræden. Det blandede udvalg kan beslutte at afkorte eller bringe den i første afsnit nævnte overgangsperiode til ophør.

Hvis der ved udløbet af overgangsperioden er tilstrækkeligt bevis for, at der vil opstå alvorlige forstyrrelser på Kroatiens marked for landbrugsjord, eller der er risiko herfor, giver Kroatien det blandede udvalg meddelelse herom inden udgangen af det syvende år i overgangsperioden, jf. første afsnit. I så tilfælde kan Kroatien fortsat anvende de foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit indtil ti år efter denne protokols ikrafttræden. Denne forlængelse kan begrænses til udvalgte geografiske områder, der i særlig grad er berørt.


BILAG 2

I bilag II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer foretages følgende ændringer:

1)

I del A, punkt 1, (Omhandlede retsakter), indsættes følgende retsakt:

Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 1) om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, transeuropæiske net, retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, miljø, toldunionen, eksterne forbindelser, udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik samt institutioner på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse.

2.

Stk. 1 i afsnittet »Arbejdsløshedsforsikring« i protokollen til bilag II finder anvendelse på arbejdstagere, der er statsborgere i Republikken Kroatien, indtil udgangen af det syvende år efter denne protokols ikrafttræden.


BILAG 3

I bilag III til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer foretages følgende ændringer:

 

Følgende led indsættes under punkt 1a:

»—

Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 112 af 24.4.2012, s. 10), bilag III (liste omhandlet i artikel 15 i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse: tilpasning af institutionernes retsakter — EUT L 112 af 24.4.2012, s. 41)

Artikel 23, stk. 5, i direktiv 2005/36/EF affattes således:

»5.   Medlemsstaterne anerkender de uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, for tandlæger og specialtandlæger, og for dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, som medlemsstaternes statsborgere er i besiddelse af, og som er udstedt af det tidligere Jugoslavien, eller hvis uddannelse er påbegyndt, jf. dog artikel 43b,

a)

for Slovenien før 25. juni 1991 og

b)

for Kroatien før 8. oktober 1991,

når en af ovennævnte medlemsstaters myndigheder attesterer, at disse uddannelsesbeviser på deres område har samme juridiske værdi som de uddannelsesbeviser, de udsteder, og for arkitekter som de beviser, der for disse medlemsstaters vedkommende er omhandlet i bilag VI, punkt 6, for så vidt angår adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, som tandlæge og specialtandlæge, og som dyrlæge, jordemoder og farmaceut for så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, og som arkitekt for så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 48, og udøvelse af disse former for virksomhed.

Attestationen skal være ledsaget af et certifikat udstedt af de samme myndigheder, hvoraf det fremgår, at disse personer i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt på deres områder har udøvet de pågældende former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år.«

Som artikel 43b indsættes i direktiv 2005/36/EF:

»Erhvervede rettigheder for jordemødre finder ikke anvendelse på følgende kvalifikationer, der er erhvervet i Kroatien inden den 1. juli 2012: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (gynækologisk-obstetrisk oversygeplejerske), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (gynækologisk-obstetrisk sygeplejerske), viša medicinska sestra primaljskog smjera (jordemoderuddannet oversygeplejerske), medicinska sestra primaljskog smjera (jordemoderuddannet sygeplejerske), ginekološko-opstetrička primalja (gynækologisk-obstetrisk jordemoder) og primalja (jordemoder).«

Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets del A«

 

Følgende led indsættes under punkt 2a:

»—

Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets del B 1)«

 

Følgende led indsættes under punkt 3a:

»—

Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets del B 2)«

 

Følgende led indsættes under punkt 5a:

»—

Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets del C«.


ERKLÆRING FRA SCHWEIZ OM AUTONOME FORANSTALTNINGER FRA OG MED UNDERTEGNELSESDATOEN

Schweiz giver midlertidig adgang til sit arbejdsmarked for statsborgere i Republikken Kroatien på basis af schweizisk lovgivning inden ikrafttrædelsen af den overgangsordning, der er omhandlet i denne protokol. Med henblik herpå åbner Schweiz fra og med datoen for denne protokols undertegnelse specifikke kvoter for korttids- såvel som langtidsarbejdstilladelser som defineret i aftalens artikel 10, stk. 1, for statsborgere fra de nye medlemsstater. Der bliver tale om 50 langtidstilladelser og 450 korttidstilladelser om året. Desuden gives der adgang for 1 000 arbejdstagere om året med en opholdstilladelse på mindre end 4 måneder.


FORORDNINGER

4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/193

af 3. februar 2017

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Ukraine på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre visse varer til Unionen i forbindelse med højpatogen aviær influenza

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, artikel 25, stk. 2, og artikel 28, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (3) fastsat dyre- og folkesundhedsbestemmelser for import til Unionen, samt for transit gennem og oplagring i Unionen, af sendinger af visse kødprodukter og sendinger af behandlede maver, blærer og tarme, der er blevet underkastet en af de behandlinger, der er fastsat i del 4 i bilag II til beslutningen.

(2)

Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen, forudsat at de pågældende varer er blevet underkastet den behandling, der er omhandlet i listen. Hvis tredjelandene er regionaliseret med henblik på optagelse på listen, er deres regionaliserede områder fastsat i del 1 i samme bilag.

(3)

I del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF er de behandlinger, der er omhandlet i del 2 i samme bilag, fastsat, idet hver af disse behandlinger er tildelt en kode. Der er i nævnte del fastsat en ikke-specifik behandling »A« og specifikke behandlinger »B« til »F«, som er opført i faldende orden efter intensitet.

(4)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (4) fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter. De pågældende varer må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i tabellen i del 1 i bilag I til forordningen.

(5)

Kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater i forordning (EF) nr. 798/2008 tager hensyn til, om der er behov for særlige betingelser som følge af sygdomsstatus i disse tredjelande, områder, zoner eller segmenter, herunder prøveudtagning og testning for forskellige fjerkræsygdomme efter behov. De særlige betingelser og de standardveterinærcertifikater, der skal ledsage varerne ved import til og transit gennem Unionen, er fastsat i del 2 i bilag I til forordningen. Ved forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (i det følgende benævnt »HPAI«).

(6)

Ukraine er opført i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som et tredjeland, hvorfra indførsel til Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fuglevildt, der er blevet underkastet en ikke-specifik behandling »A«, er tilladt fra hele landet

(7)

Ukraine er desuden opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter er tilladt fra hele landet.

(8)

Den 30. november 2016 bekræftede Ukraine tilstedeværelsen af HPAI af subtype H5N8 i landet, og det kan derfor ikke længere betragtes som frit for den pågældende sygdom. Veterinærmyndighederne i Ukraine er derfor ikke længere i stand til at udstede veterinærcertifikater for sendinger af fjerkræ og fjerkræprodukter bestemt for eksport til Unionen.

(9)

Efterfølgende bekræftede Ukraine den 4. januar 2017 tilstedeværelsen af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter i to andre regioner i landet. Veterinærmyndighederne i Ukraine har bekræftet, at de har gennemført sanering med henblik på at bekæmpe HPAI og begrænse spredning heraf.

(10)

Ukraine har indsendt oplysninger om den epidemiologiske situation i landet og de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI, og Kommissionen har nu evalueret disse oplysninger. På grundlag af denne evaluering samt de garantier, der er blevet stillet af Ukraine, er det rimeligt at konkludere, at det burde være tilstrækkeligt til at dække de risici, der er forbundet med indførsel af fjerkræet og fjerkræprodukterne til Unionen, at restriktionerne for indførsel til Unionen begrænses til fjerkræ og fjerkræprodukter fra de områder, der er berørt af HPAI, og for hvilke Ukraine har indført restriktioner på grund af de nuværende udbrud.

(11)

Med henblik på at forebygge indslæbning af HPAI-virus til Unionen bør kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt fra det område af Ukraine, der er berørt af HPAI, og for hvilket Ukraine har indført restriktioner på grund af de nuværende udbrud, som minimum underkastes behandling »D«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(12)

Forordning (EF) nr. 798/2008 og beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 og 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).


BILAG I

1)

I del 1 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indsættes følgende nye række vedrørende Ukraine mellem rækken vedrørende Rusland og rækken vedrørende USA:

Land

Område

Beskrivelse af området

ISO-kode

Version

»Ukraine

UA

01/2016

Hele landet

UA-1

01/2016

Hele landet undtagen området UA-2

UA-2

01/2016

Områder af Ukraine, der er beskrevet under UA-2 i tredje kolonne i tabellen i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, og for hvilke slut- og startdato i kolonne 6A og 6B i nævnte tabel er gældende.«

2)

I del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF affattes rækken vedrørende Ukraine således:

ISO-kode

Oprindelsesland eller del deraf

1.

Tamkvæg

2.

Opdrættet klovbærende vildt (undtagen svin)

Tamfår/tamgeder

1.

Tamsvin

2.

Opdrættet klovbærende vildt (svin)

Tamdyr af hestefamilien

1.

Fjerkræ

2.

Opdrættet fuglevildt (undtagen strudsefugle)

Opdrættede strudsefugle

Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen

Vildtlevende klovbærende vildt (undtagen svin)

Vildsvin

Vildtlevende dyr af hestefamilien

Vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)

Vildtlevende fuglevildt

Vildtlevende landpattedyr (undtagen hovdyr og dyr af hareordenen)

»UA

Ukraine UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukraine UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukraine UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX«


BILAG II

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes rækken vedrørende Ukraine således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»UA — Ukraine

UA-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Hele landet undtagen området UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Område af Ukraine svarende til:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Kherson Oblast (region)

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Odessa Oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Chernivtsi Oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017«

 

 

 

 


4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/194

af 3. februar 2017

om godkendelse af et præparat af Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Denne ansøgning vedrører godkendelsen i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af et præparat af Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 12. juli 2016 (2), at præparatet af Lactobacillus diolivorans DSM 32074 under de foreslåede anvendelsesbetingelser formodes ikke at have skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Tilsætningsstoffet bør imidlertid betragtes som et potentielt respiratorisk sensibiliserende stof. Autoriteten konkluderede også, at det pågældende præparat har potentiale til at forbedre produktionen af ensilage fremstillet af materiale, som det er let, moderat vanskeligt eller vanskeligt at ensilere. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af Lactobacillus diolivorans DSM 32074 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016 14(9):4556.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetoder

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg frisk materiale

Teknologiske tilsætningsstoffer: ensileringstilsætningsstoffer

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus diolivorans DSM 32074, der indeholder mindst 3 × 1011 CFU/g tilsætningsstof.

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Lactobacillus diolivorans DSM 32074.

Analysemetode  (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: pladespredningsmetode på MRS-agar (EN 15787).

Identifikation af fodertilsætningsstoffet: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

24. februar 2027


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/195

af 3. februar 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for en række aktivstoffer, der er opført i del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (AIR IV-fornyelsesprogram)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. Del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indeholder de aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (3) blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af optagelsen af de aktivstoffer, der er omhandlet i nærværende forordning. Imidlertid kan godkendelserne af de pågældende stoffer udløbe af årsager, som ansøgeren ikke har indflydelse på, før der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(3)

I betragtning af den tid og de ressourcer, der er nødvendige for at afslutte behandlingen af ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af det store antal aktivstoffer, hvis godkendelser udløber mellem 2019 og 2021, blev der med Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104 (4) indført et arbejdsprogram, som samlede aktivstoffer, der ligner hinanden, i grupper, og som fastlagde prioriteter på grundlag af sikkerhedsrisici for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Stoffer, der antages at være lavrisikostoffer, bør prioriteres, jf. gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104. Godkendelsen af disse stoffer bør derfor forlænges med så kort en periode som muligt. I betragtning af fordelingen af ansvarsområder og arbejde blandt de medlemsstater, der er rapporterende og medrapporterende, og tilgængeligheden af de ressourcer, der er nødvendige med henblik på behandling og beslutningstagning, bør perioden være på et år for aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilicat, blodmel, calciumcarbonat, carbondioxid, ekstrakt af tetræ, fedtdestillationsrester, fedtsyrer C7-C20, hvidløgsekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserede proteiner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), peber, planteolier/rapsolie, kaliumhydrogencarbonat, kvartssand, fiskeolie, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/rå tallolie, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg, natriumaluminiumsilicat, ligekædede sommerfugleferomoner og urea.

(5)

For aktivstoffer, der ikke falder ind under de prioriterede kategorier i gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104, bør godkendelsesperioden forlænges med enten to eller tre år, under hensyntagen til den nuværende udløbsdato, bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 om, at det supplerende dossier for et aktivstof skal fremlægges, senest 30 måneder inden godkendelsen udløber, behovet for at sikre en ligelig fordeling af ansvarsområder og arbejde blandt de medlemsstater, der er ordførere og medordførere, og tilgængeligheden af de ressourcer, der er nødvendige med henblik på behandling og beslutningstagning. Derfor bør godkendelsesperioderne for bifenthrin, cymoxanil og metazachlor forlænges med to år, og godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2,5-dichlorbenzoesyre-methylester, eddikesyre, aclonifen, aluminiumphosphid, calciumcarbid, calciumphosphid, denathoniumbenzoat, dodemorph, ethylen, imidacloprid, magnesiumphosphid, metamitron, planteolier/citronelleolie, planteolier/nellikeolie, planteolier/olie af grøn mynte, pyrethriner og sulcotrion med tre år.

(6)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(7)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke forlænges, fordi det ikke opfylder godkendelseskriterierne, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke forlænges. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof forlænges, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. september 2016 om udarbejdelsen af et arbejdsprogram for behandling af ansøgninger om fornyelse af godkendelser af aktivstoffer, der udløber i 2019, 2020 og 2021, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (EUT C 357 af 29.9.2016, s. 9).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

A)

Del A ændres således:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 215 (vedrørende aclonifen) ændres datoen til »31. juli 2022«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 216 (vedrørende imidacloprid) ændres datoen til »31. juli 2022«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 217 (vedrørende metazachlor) ændres datoen til »31. juli 2021«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 218 (vedrørende eddikesyre) ændres datoen til »31. august 2022«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 219 (vedrørende aluminiumammoniumsulfat) ændres datoen til »31. august 2020«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 220 (vedrørende aluminiumsilicat) ændres datoen til »31. august 2020«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 222 (vedrørende blodmel) ændres datoen til »31. august 2020«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 223 (vedrørende calciumcarbid) ændres datoen til »31. august 2022«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 224 (vedrørende calciumcarbonat) ændres datoen til »31. august 2020«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 225 (vedrørende carbondioxid) ændres datoen til »31. august 2020«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 226 (vedrørende denathoniumbenzoat) ændres datoen til »31. august 2022«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 227 (vedrørende ethylen) ændres datoen til »31. august 2022«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 228 (vedrørende ekstrakt af tetræ) ændres datoen til »31. august 2020«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 229 (vedrørende fedtdestillationsrester) ændres datoen til »31. august 2020«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 230 (vedrørende fedtsyrer, C7-C20) ændres datoen til »31. august 2020«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 231 (vedrørende hvidløgsekstrakt) ændres datoen til »31. august 2020«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 232 (vedrørende gibberellinsyre) ændres datoen til »31. august 2020«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 233 (vedrørende gibberellin) ændres datoen til »31. august 2020«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 234 (vedrørende hydrolyserede proteiner) ændres datoen til »31. august 2020«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 235 (vedrørende jernsulfat) ændres datoen til »31. august 2020«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 236 (vedrørende kiselgur (diatoméjord)) ændres datoen til »31. august 2020«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 239 (peberstøv som ekstraktionsrest) ændres datoen til »31. august 2020«.

23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 240 (vedrørende planteolier/citronelleolie) ændres datoen til »31. august 2022«.

24)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 241 (vedrørende planteolier/nellikeolie) ændres datoen til »31. august 2022«.

25)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 242 (vedrørende planteolier/rapsolie) ændres datoen til »31. august 2020«.

26)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 243 (vedrørende planteolier/olie af grøn mynte) ændres datoen til »31. august 2022«.

27)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 244 (vedrørende kaliumhydrogencarbonat) ændres datoen til »31. august 2020«.

28)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 246 (vedrørende pyrethriner) ændres datoen til »31. august 2022«.

29)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 247 (vedrørende kvartssand) ændres datoen til »31. august 2020«.

30)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 248 (vedrørende fiskeolie) ændres datoen til »31. august 2020«.

31)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 249 (vedrørende repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt) ændres datoen til »31. august 2020«.

32)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 250 (vedrørende repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/rå tallolie) ændres datoen til »31. august 2020«.

33)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 251 (vedrørende repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg) ændres datoen til »31. august 2020«.

34)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 253 (vedrørende natriumaluminiumsilicat) ændres datoen til »31. august 2020«.

35)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 255 (vedrørende ligekædede sommerfugleferomoner) ændres datoen til »31. august 2020«.

36)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 257 (vedrørende urea) ændres datoen til »31. august 2020«.

37)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 260 (vedrørende aluminiumphosphid) ændres datoen til »31. august 2022«.

38)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 261 (vedrørende calciumphosphid) ændres datoen til »31. august 2022«.

39)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 262 (vedrørende magnesiumphosphid) ændres datoen til »31. august 2022«.

40)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 263 (vedrørende cymoxanil) ændres datoen til »31. august 2021«.

41)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 264 (vedrørende dodemorph) ændres datoen til »31. august 2022«.

42)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 265 (vedrørende 2,5-dichlorbenzoesyre-methylester) ændres datoen til »31. august 2022«.

43)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 266 (vedrørende metamitron) ændres datoen til »31. august 2022«.

44)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 267 (vedrørende sulcotrion) ændres datoen til »31. august 2022«.

B)

I del B, i sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 23 (vedrørende bifenthrin) ændres datoen til »31. juli 2021«.


4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/196

af 3. februar 2017

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

116,2

TN

311,6

TR

163,3

ZZ

197,0

0707 00 05

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

0805 22 00

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/197

af 2. februar 2017

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 for så vidt angår visse frister for anvendelsen af UN/CEFACT-standarderne for udveksling af fiskerioplysninger

(meddelt under nummer C(2017) 457)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 111 og 116,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 146j, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Flagmedlemsstaternes systemer bør være i stand til at sende FOS-meddelelser og besvare anmodninger om FOS-data efter standarden fra De Forenede Nationers center for lettelse af samhandel og e-handel (UN/CEFACT) i overensstemmelse med artikel 146f i forordning (EU) nr. 404/2011.

(2)

Ifølge artikel 146d i forordning (EU) nr. 404/2011 skal alle meddelelser, herunder FOS-data, overføres via det elektroniske netværk til udveksling af fiskeridata »transportlaget«, som Kommissionen har stillet til rådighed for medlemsstaterne.

(3)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 (3) er der fastsat frister for ibrugtagningen af UN/CEFACT-standarderne til udveksling af fiskerioplysninger.

(4)

Transportlagsnetværket blev fire måneder forsinket, og medlemsstaterne har brug for tilstrækkelig tid til installation og afprøvning.

(5)

Visse frister i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 for ibrugtagningen af disse UN/CEFACT-standarder bør derfor udsættes.

(6)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Udveksling af FOS-data

Artikel 1 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 affattes således:

»Artikel 1

1.   Fra den 1. februar 2017 ændres det format, der skal anvendes til rapportering af FOS-data, jf. artikel 146f i forordning (EU) nr. 404/2011, og de respektive gennemførelsesdokumenter som anført i formatet UN/CEFACT P1000-7: Specifikationer for »Vessel Position domain« som offentliggjort på siden »Master Data Register« på Europa-Kommissionens websted for fiskeri.

2.   Fra den 1. juli 2018 skal flagmedlemsstaternes systemer være i stand til at besvare anmodninger om FOS-data, jf. artikel 146f, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, i det format, som er ændret i henhold til stk. 1 i denne artikel.«

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 af 11. juli 2016 om ændring af de formater, der er baseret på UN/CEFACT-standarden for udveksling af fiskerioplysninger (EUT L 188 af 13.7.2016, s. 26).


4.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/198

af 2. februar 2017

for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

(meddelt under nummer C(2017) 460)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU (2) fastsat foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (i det følgende benævnt »skadegøreren«), som forårsager bakteriekræft i kiwifrugter. Den pågældende gennemførelsesafgørelse udløb den 31. marts 2016.

(2)

Flere medlemsstater har på grund af den plantesundhedsmæssige risiko, som skadegøreren på nuværende tidspunkt udgør, anmodet om, at foranstaltningerne i gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU fortsat anvendes. Af den grund bør der vedtages samme foranstaltninger som dem, der er fastsat i den pågældende gennemførelsesafgørelse, for så vidt angår indførsel til Unionen af planter til plantning af Actinidia Lindl. (i det følgende benævnt »planter«) fra tredjelande og for så vidt angår flytning af sådanne planter inden for Unionen.

(3)

Desuden viser erfaringer fra anvendelsen af gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU, at destruktion af alle planter eller individuel testning heraf, som tilsvarende alternativer, også udgør hensigtsmæssige foranstaltninger med hensyn til at forhindre spredning af skadegøreren i visse zoner, og at de pågældende foranstaltninger er en lige så effektiv reaktion i tilfælde af et udbrud af skadegøreren; derfor bør de pågældende foranstaltninger også tillades for så vidt angår planter med oprindelse i Unionen eller i tredjelande. Erfaringerne viser endvidere, at en zone, der er omgivet af en 100 m (i stedet for 500 m) bred zone, omkring en lokalitet eller et produktionssted, der er fri/frit for skadegøreren, og hvor der er en grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude, er tilstrækkelig til at nå målene med denne afgørelse.

(4)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne afgørelse.

(5)

Denne afgørelse bør anvendes indtil den 31. marts 2020, således at det er muligt at følge med i, hvordan situationen udvikler sig..

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forbud mod skadegøreren Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (i det følgende benævnt »skadegøreren«) må ikke indføres til eller spredes inden for Unionen.

Artikel 2

Indførsel af Actinidia Lindl. til Unionen

Indførsel af levende pollen og planter til plantning, bortset fra frø, af Actinidia Lindl. til Unionen (i det følgende benævnt »planter«) med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de opfylder de krav vedrørende indførsel, der er fastsat i bilag I.

Artikel 3

Flytning af planter inden for Unionen

Planter må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder de krav, der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Undersøgelser og indberetning af skadegøreren

1.   Medlemsstaterne gennemfører officielle årlige undersøgelser for forekomst af skadegøreren på planter.

Medlemsstaterne meddeler resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest den 31. januar året efter undersøgelsesåret.

2.   Hvis en professionel operatør har mistanke om eller får kendskab til, at skadegøreren forekommer på planter, planteprodukter eller andre objekter, som denne har kontrol med, og i et område, hvor skadegøreren ikke tidligere er fundet, underretter operatøren straks det ansvarlige officielle organ, således at dette organ kan træffe passende foranstaltninger. Om nødvendigt træffer den professionelle operatør også straks forholdsregler for at hindre etablering og spredning af den pågældende skadegører.

Artikel 5

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet for at efterkomme denne afgørelse.

Artikel 6

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. marts 2020.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU af 5. december 2012 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (EUT L 335 af 7.12.2012, s. 49).


BILAG I

Krav vedrørende indførsel til unionen, jf. Artikel 2

AFSNIT I

Plantesundhedscertifikat

1)

Planter med oprindelse i tredjelande skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 13, stk. 1, nr. ii), første afsnit, i direktiv 2000/29/EF (i det følgende benævnt »certifikatet«), som i rubrikken »Supplerende erklæring« indeholder de i punkt 2 og 3 omhandlede oplysninger.

2)

Certifikatet skal indeholde den oplysning, at betingelserne i et af følgende litraer er opfyldt:

a)

Planterne er i hele deres levetid blevet dyrket i et land, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme.

b)

Planterne er i hele deres levetid blevet dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed (i det følgende benævnt »NPPO«) i oprindelseslandet i overensstemmelse med FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (i det følgende benævnt »ISPM«) nr. 4 (1).

c)

Planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/-lokalitet, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af NPPO i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10 (2). Planterne er dyrket i et system med en grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på det/den pågældende sted/lokalitet blevet officielt inspiceret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste afsluttede vækstperiode forud for eksport og er fundet frie for skadegøreren.

Produktionsstedet/-lokaliteten er omgivet af en zone med en radius på mindst 100 m, hvor en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

Der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for eksport, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner, er straks blevet destrueret.

ii)

Alle planter er straks blevet destrueret.

iii)

Hver plante er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren.

d)

Planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af NPPO i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 102. Planterne er på det pågældende sted blevet underkastet inspektion, prøveudtagning og testning to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste afsluttede vækstperiode forud for eksport og er fundet frie for skadegøreren.

Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 4 500 m, hvor en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

Der er gennemført officiel inspektion, prøveudtagning og testning i hele zonen to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste afsluttede vækstperiode forud for eksporten. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle inspektion, prøveudtagning og testning.

ii)

Alle planter inden for en radius af 500 m fra produktionsstedet er straks blevet destrueret.

iii)

Hver plante inden for en radius af 500 m fra det pågældende produktionssted er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren.

I tilfælde af nr. ii) og iii) er alle planter i zonen inden for en afstand af 500 m til 4 500 m fra produktionsstedet blevet destrueret eller testet i henhold til en prøveudtagningsmetode, der er i stand til med 99 % sikkerhed at bekræfte, at skadegørerens forekomst i planterne er under 0,1 %.

3)

Hvis der fremlægges oplysninger som omhandlet i punkt 2, litra c) eller d), skal certifikatet desuden indeholde den oplysning, at betingelserne i et af følgende litraer er opfyldt:

a)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 2, litra a), b) eller c).

b)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel testning, som har bekræftet, at de er frie for skadegøreren.

c)

Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren på planterne er på under 0,1 %.

4)

Hvis der fremlægges oplysninger som omhandlet i punkt 2, litra b), angives navnet på det skadegørerfrie område i rubrikken »Oprindelsessted« i certifikatet.

AFSNIT II

Inspektion

Planter, der indføres til Unionen ledsaget af et plantesundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med afsnit I, inspiceres nøje og, hvis det er relevant, testes for forekomst af skadegøreren på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet som fastlagt i henhold til Kommissionens direktiv 2004/103/EF (3).

Hvis planterne indføres til Unionen via en anden medlemsstat end planternes bestemmelsesmedlemsstat, underretter det ansvarlige officielle organ i indgangsmedlemsstaten det ansvarlige officielle organ i bestemmelsesmedlemsstaten herom.


(1)  Krav vedrørende fastlæggelse af skadegørerfrie områder. ISPM No.4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2016.

(2)  Krav vedrørende fastlæggelse af skadegørerfrie produktionssteder/-lokaliteter. ISPM No.10 (1999), Rom, IPPC, FAO 2016.

(3)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).


BILAG II

Krav vedrørende flytning inden for unionen, jf. Artikel 3

1)

Planter med oprindelse i Unionen må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (1), og hvis de opfylder kravene i punkt 2.

2)

Planterne skal opfylde betingelserne i et af følgende litraer:

a)

Planterne er i hele deres levetid blevet dyrket i en medlemsstat, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme.

b)

Planterne er i hele deres levetid blevet dyrket i en beskyttet zone, der er anerkendt for så vidt angår skadegøreren, jf. artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF.

c)

Planterne er i hele deres levetid blevet dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af en medlemsstats ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 4 (2).

d)

Planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/-lokalitet, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10 (3). Planterne er dyrket i et system med en grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på det/den pågældende sted/lokalitet blevet officielt inspiceret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste afsluttede vækstperiode forud for eksport og er fundet frie for skadegøreren.

Produktionsstedet/-lokaliteten er omgivet af en zone med en radius på mindst 100 m, hvor en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

Der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste afsluttede vækstperiode forud for flytning, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner, er straks blevet destrueret.

ii)

Alle planter er straks blevet destrueret.

iii)

Hver plante er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren.

e)

Planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10. Planterne er på dette sted blevet underkastet inspektion, prøveudtagning og testning to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste afsluttede vækstperiode forud for flytning og er fundet frie for skadegøreren.

Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 500 m (i det følgende benævnt »den omgivende zone«), hvor en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

Der er gennemført officiel inspektion, prøveudtagning og testning i hele den omgivende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste afsluttede vækstperiode forud for flytningen. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle inspektion, prøveudtagning og testning

ii)

Alle planter i den omgivende zone er straks blevet destrueret.

iii)

Hver plante i den omgivende zone er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren.

Den omgivende zone er omgivet af en zone med en bredde på 4 km, hvor en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

Efter at der i hele zonen er gennemført officiel inspektion, prøveudtagning og testning to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen, er der gennemført udryddelsesforanstaltninger i alle tilfælde, hvor skadegøreren er blevet identificeret på planter. Disse foranstaltninger har bestået i øjeblikkelig destruktion af de inficerede planter.

ii)

Alle planter i zonen er blevet destrueret.

iii)

Alle planter i zonen er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %.

3)

Hvis kravene i punkt 2), litra d) eller e), er opfyldt, skal planterne tillige opfylde et af følgende krav:

a)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 2, litra a), b), c) eller d).

b)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel testning, som har bekræftet, at de er frie for skadegøreren.

c)

Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren på planterne er på under 0,1 %.

4)

Planter, der indføres til Unionen fra tredjelande i overensstemmelse med bilag I, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af det i punkt 1 omhandlede plantepas.


(1)  Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas (EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22).

(2)  Krav vedrørende fastlæggelse af skadegørerfrie områder. ISPM No.4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2016.

(3)  Krav vedrørende fastlæggelse af skadegørerfrie produktionssteder/-lokaliteter. ISPM No.10 (1999), Rom, IPPC, FAO 2016.