ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 347

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
20. december 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2247 af 3. november 2016 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2016/35)

1

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2248 af 3. november 2016 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36)

26

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (omarbejdning) (ECB/2016/34)

37

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/2247

af 3. november 2016

om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2016/35)

(omarbejdning)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 26.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/21 (1) har flere gange undergået betydelige ændringer. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør afgørelsen omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 (2), som afgørelse ECB/2010/21 henviser til, er blevet omarbejdet og ophævet ved Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) (3)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1.   De begreber, der er defineret i artikel 1 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), har samme betydning i denne afgørelse.

2.   Andre tekniske begreber, der er anvendt i denne afgørelse, har samme betydning som i bilag II til retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 2

Anvendelsesområde

De regler, der er fastsat i denne afgørelse, finder anvendelse på Den Europæiske Centralbanks (ECB) årsregnskab, som består af balancen, ikke-balanceførte poster i ECB's regnskaber, resultatopgørelsen og noterne til ECB's årsregnskab.

Artikel 3

Kvalitetskriterier

De kvalitetskriterier, der er defineret i artikel 3 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), har samme betydning i denne afgørelse.

Artikel 4

Grundlæggende regnskabsprincipper

De grundlæggende regnskabsprincipper, som er defineret i artikel 4 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), finder også anvendelse på denne afgørelse.

Som en undtagelse til artikel 4, stk. 3, første punktum, i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) skal der kun tages højde for begivenheder efter balancetidspunktet indtil den dag, hvor Direktionen træffer beslutning om at fremsende ECB's årsregnskab til godkendelse i Styrelsesrådet.

Artikel 5

Periodiseringsprincippet og kontant-/afviklingsprincippet

Bestemmelserne i artikel 5 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på denne afgørelse.

Artikel 6

Indregning af aktiver og passiver

Et finansielt aktiv/passiv eller andet aktiv/passiv medtages kun i ECB's balance i overensstemmelse med artikel 6 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL II

REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN

Artikel 7

Balancens sammensætning

Sammensætningen af balancen baseres på opstillingen i bilag I.

Artikel 8

Hensættelse til valutakurs-, rente, kredit- og guldprisrisiko

Under behørig hensyntagen til arten af de opgaver, som ECB udfører, kan Styrelsesrådet foretage en hensættelse for valutakurs-, rente-, kredit- og guldprisrisiko i ECB's balance. Styrelsesrådet træffer afgørelse om størrelsen og anvendelsen af hensættelsen på grundlag af et begrundet skøn over ECB's risikoeksponering.

Artikel 9

Regler for værdiansættelse af balanceposter

1.   Medmindre andet er angivet i bilag I, anvendes gældende markedskurser og -priser ved værdiansættelsen af balancens poster.

2.   Revaluering af guld, valutainstrumenter, værdipapirer (andre end de værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, ikke-omsættelige værdipapirer og værdipapirer til pengepolitiske formål, der bogføres til amortiseret anskaffelsesværdi), samt finansielle instrumenter, såvel balanceførte som ikke-balanceførte, foretages ved årets udgang ved anvendelse af middelkurser og -priser.

3.   Der skelnes ikke mellem pris- og valutakursregulering for guld, men et enkelt revalueringsbeløb for guld angives, baseret på europrisen pr. defineret vægtenhed guld som afledt af EUR/USD-kursen på den kvartalsvise revalueringsdato. Beholdninger i fremmed valuta, såvel balanceførte som ikke-balanceførte transaktioner, revalueres pr. valuta. Med henblik på denne artikel skal beholdninger af særlige trækningsrettigheder, herunder udvalgte individuelle valutabeholdninger, der ligger til grund for SDR-kurven, behandles som én beholdning. Hvad angår værdipapirer, skal revalueringen foretages pr. fondskode, dvs. samme ISIN-nummer/type, mens indbyggede optioner ikke skal udskilles med henblik på værdiansættelse. Værdipapirer, der holdes til pengepolitiske formål, eller som indgår i posten »Andre finansielle aktiver« eller »Øvrige«, skal behandles som særskilte beholdninger.

4.   Omsættelige værdipapirer, der holdes til pengepolitiske formål, skal behandles som særskilte beholdninger og værdiansættes enten til deres markedspris eller til deres amortiserede anskaffelsesværdi (med fradrag af en evt. værdiforringelse), i overensstemmelse med pengepolitiske hensyn.

5.   Værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, behandles som særskilte beholdninger og værdiansættes til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af en evt. værdiforringelse). Samme behandling gælder for ikke-omsættelige værdipapirer. Værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, kan sælges før udløbsdatoen, hvis et af følgende tilfælde indtræffer:

a)

Hvis den solgte mængde anses for ubetydelig i forhold til den samlede beholdning af værdipapirer holdt-til-udløb.

b)

Hvis værdipapirerne sælges inden for en måned før udløbsdato.

c)

Under særlige omstændigheder, såsom en betydelig forringelse af udstederens kreditværdighed.

Artikel 10

Tilbageførselsforretninger

Tilbageførselsforretninger bogføres i overensstemmelse med artikel 10 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 11

Omsættelige kapitalandele

Omsættelige kapitalandele bogføres i overensstemmelse med artikel 11 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 12

Afdækning af renterisiko på værdipapirer med derivater

Afdækning af renterisiko bogføres i overensstemmelse med artikel 12 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 13

Syntetiske instrumenter

Syntetiske instrumenter bogføres i overensstemmelse med artikel 13 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL III

RESULTATFØRING

Artikel 14

Resultatføring

1.   Artikel 15, stk. 1, 2, 3, 5 og 7, i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på resultatføring.

2.   Indeståender på særlige revalueringskonti, som hidrører fra bidrag i medfør af artikel 48.2 i statutten for Det Europæiske system af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) vedrørende centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet, anvendes til at udligne urealiserede tab, såfremt disse overstiger tidligere revalueringsgevinster, som er bogført på den tilsvarende standardrevalueringskonto som beskrevet i artikel 15, stk. 1, litra c) i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), førend sådanne tab udlignes i overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 33.2. Indeståender på særlige kursrevalueringskonti for guld, valuta og værdipapirer reduceres pro rata i tilfælde af nedgang i beholdningen af de pågældende aktiver.

Artikel 15

Transaktionsomkostninger

Artikel 16 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på denne afgørelse.

KAPITEL IV

BOGFØRINGSREGLER FOR IKKE-BALANCEFØRTE INSTRUMENTER

Artikel 16

Almindelige regler

Artikel 17 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på denne afgørelse.

Artikel 17

Valutaterminsforretninger

Valutaterminsforretninger bogføres i overensstemmelse med artikel 18 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 18

Valutaswaps

Valutaswaps bogføres i overensstemmelse med artikel 19 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 19

Futureskontrakter

Futureskontrakter bogføres i overensstemmelse med artikel 20 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 20

Renteswaps

Renteswaps bogføres i overensstemmelse med artikel 21 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Urealiserede tab, som medtages i resultatopgørelsen ultimo året, amortiseres i de efterfølgende år efter den lineære metode. For renteswap-futures begynder amortiseringen fra transaktionens valørdato.

Artikel 21

FRA'er (forward rate agreements)

FRA'er bogføres i overensstemmelse med artikel 22 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 22

Terminsforretninger i værdipapirer

Terminsforretninger i værdipapirer bogføres i overensstemmelse med metode A i artikel 23, stk. 1, i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 23

Optioner

Optioner bogføres i overensstemmelse med artikel 24 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL V

ÅRLIGE OFFENTLIGGJORTE BALANCE OG RESULTATOPGØRELSE

Artikel 24

Formater

1.   Formatet for ECB's offentliggjorte årsbalance er angivet i bilag II.

2.   Formatet for ECB's offentliggjorte resultatopgørelse er angivet i bilag III.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Udvikling, anvendelse og fortolkning af reglerne

1.   Ved fortolkningen af denne afgørelse tages der hensyn til det forberedende arbejde og de regnskabsprincipper, der er harmoniseret af EU-lovgivningen, samt til almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

2.   Hvis en bestemt regnskabsmæssig behandling ikke fremgår af denne afgørelse, og Styrelsesrådet ikke har truffet anden beslutning, følger ECB de principper for værdiansættelse, der stemmer overens med International Financial Reporting Standards, som er vedtaget af Den Europæiske Union, og som er relevante for ECB's aktiviteter og regnskaber.

Artikel 26

Ophævelse

1.   Afgørelse ECB/2010/21 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse skal forstås som henvisninger til denne afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 27

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 31. december 2016.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. november 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/21 af 11. november 2010 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1).

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31).

(3)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2016/34) (se side 37 i denne EUT).


BILAG I

REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN

AKTIVER

 

Balancepost

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

1.

Guld og tilgodehavender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, klumper, i depot eller »undervejs«. Ikke-fysisk guld, såsom tilgodehavender på anfordringskonti i guld (kollektive konti), tidsindskud og tilgodehavender i guld fra følgende transaktionsformer: a) op- og nedklassificeringstransaktioner og b) guldplacerings- eller purity swaps, hvor der er en forskel på mere end én bankdag mellem frigørelse og modtagelse

Markedsværdi

2.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos modparter uden for euroområdet, herunder internationale og supranationale institutioner samt centralbanker uden for euroområdet

 

2.1.

Tilgodehavender hos IMF (Den Internationale Valutafond)

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Den nationale kvote fratrukket tilgodehavender i euro til rådighed for IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til administrationsomkostninger) kan indregnes i denne post eller i posten »Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet«

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

b)

Særlige trækningsrettigheder (SDR)

Beholdning af SDR (brutto)

b)

SDR'er

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

c)

Andre tilgodehavender

Generelle lånearrangementer, lån under særlige låneaftaler, lån til fonde administreret af IMF

c)

Andre tilgodehavender

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og aktuel valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og aktuel valutakurs

c)

Eksterne lån (indskud) til residenter uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

c)

Eksterne lån

Indlån til nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

d)

Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for euroområdet

d)

Andre eksterne aktiver

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

3.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

a)

Værdipapirinvesteringer inden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer og kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter i euroområdet

a)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og aktuel valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og aktuel valutakurs

b)

Andre tilgodehavender hos residenter inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Udlån, indskud, omvendte genkøbsforretninger, udlån i øvrigt

b)

Andre tilgodehavender

Indskud og andre udlån til nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

4.

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

 

 

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirer i euro

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

c)

Lån til residenter uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

c)

Lån uden for euroområdet

Indskud til nominel værdi

d)

Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver« og aktivpost 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål«

Værdipapirer udstedt af overnationale eller internationale organisationer, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, uanset deres geografiske placering, og som ikke er købt til pengepolitiske formål

d)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingelserne

Nominel værdi

5.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

Post 5.1 til 5.5: Transaktioner i overensstemmelse med de respektive pengepolitiske instrumenter, der er beskrevet i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

 

5.1.

Primære markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ugentligt, som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

5.2.

Langfristede markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der normalt udføres månedligt, med en længere løbetid end den for de primære markedsoperationer

Nominel værdi eller repopris

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der justerer Eurosystemets strukturelle stilling i forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

Facilitet for dag-til-dag likviditet til en forud fastsat rente mod godkendt sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i forbindelse med værdistigninger i underliggende aktiver, der vedrører andre lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller pris

6.

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet«, herunder transaktioner i forbindelse med omdannelsen af euroområdets tidligere reserver i fremmed valuta og andre tilgodehavender. Korrespondentkonti i ikke-indenlandske kreditinstitutter i euroområdet. Andre tilgodehavender og operationer, som ikke angår Eurosystemets pengepolitiske operationer.

Nominel værdi eller pris

7.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

 

 

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

Værdipapirer, der besiddes til pengepolitiske formål (herunder værdipapirer købt til pengepolitiske formål, som er udstedt af overnationale eller internationale organisationer eller multilaterale udviklingsbanker, uanset deres geografiske placering). ECB-gældsbeviser købt til finjusteringsformål

a)

Omsættelige gældsinstrumenter

Bogføres i overensstemmelse med pengepolitiske hensyn:

i)

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse (prisen, når forringelsen er dækket af en hensættelse under passivpost 13, litra b) (»Hensættelser«)

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

7.2.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer end under post 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål« og post 11.3 »Andre finansielle aktiver«: gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer holdt direkte, herunder offentlige gældsbeviser fra tiden før Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), denomineret i euro. Kapitalandele

a)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

c)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

d)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

8.

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Tilgodehavender hos den offentlige sektor, opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsættelige værdipapirer til anskaffelsespris

9.

Eurosystem-interne tilgodehavender

 

 

9.1.

Tilgodehavender i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser

Eurosystem-interne tilgodehavender over for nationale centralbanker, opstået som følge af udstedelse af ECB-gældsbeviser

Anskaffelsespris

9.2.

Tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

Tilgodehavender i forbindelse med ECB's udstedelse af sedler i henhold til Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/29 (2)

Nominel værdi

9.3.

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)

Nettoposition for følgende delposter:

 

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser. Jf. også passivpost 10.2 »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

b)

Andre intra-Eurosystem-tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB's indtægter til de nationale centralbanker

b)

Nominel værdi

10.

Poster under afvikling

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder ikke-indløste checks

Nominel værdi

11.

Andre aktiver

 

 

11.1.

Mønter fra euroområdet

Euromønter

Nominel værdi

11.2.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og inventar, herunder computerudstyr, software.

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Afskrivning er den systematiske allokering af et aktivs afskrivningsberettigede beløb over dets levetid. Levetiden er den periode, i hvilken et anlægsaktiv forventes at være disponibelt til enhedens brug. Der kan foretages en systematisk revision af individuelle materielle anlægsaktivers levetid, hvis forventningerne afviger fra tidligere skøn. Større aktiver kan indeholde komponenter med forskellige levetider. Disse komponenters levetid bør vurderes individuelt.

Anskaffelsesprisen for immaterielle aktiver omfatter prisen for erhvervelsen af det immaterielle aktiv. Andre direkte eller indirekte omkostninger udgiftsføres.

Nedre grænse for kapitalisering af omkostninger er EUR 10 000 ekskl. moms.

11.3.

Andre finansielle aktiver

Kapitalinteresser og investeringer i datterselskaber, værdipapirer holdt af strategiske/politiske grunde

Værdipapirer inkl. kapitalandele, og andre finansielle instrumenter og saldi, inkl. tidsindskud og løbende konti holdt som øremærket portefølje

Omvendte genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under denne post

a)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

b)

Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital samt andre kapitalandele holdt som varige investeringer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

c)

Investering i datterselskaber eller betydelige interesser

Bogført værdi

d)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Overkurser/underkurser amortiseres

e)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb eller holdt som en varig investering

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

f)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

g)

Saldi overfor for banker og udlån

Nominel værdi omregnet til aktuel valutakurs, hvis tilgodehavende/indlån er denomineret i udenlandsk valuta

11.4.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps (medmindre de daglige variationsmarginer anvendes), forward rate agreements, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettopositionen mellem termin og spot, omregnet til aktuel valutakurs

11.5.

Periodeafgrænsningsposter

Indtægter, som forfalder til betaling i fremtiden, men som vedrører indberetningsperioden. Forudbetalte omkostninger og betalte påløbne renter, dvs. renter købt sammen med et værdipapir

Nominel værdi, valuta omregnet til aktuel valutakurs

11.6.

Øvrige poster

a)

Forskud, lån og andre mindre poster. Lån på forvaltningsbasis.

a)

Nominel værdi eller pris

b)

Investeringer i forbindelse med kunders deponering af guld

b)

Markedsværdi

c)

Netto pensionsaktiver

c)

I henhold til artikel 25, stk. 2

d)

Udestående tilgodehavender opstået pga. Eurosystemets modparters misligholdelse i forbindelse med kreditoperationer i Eurosystemet

d)

Nominel/realiserbar værdi (før/efter afvikling af tab)

e)

Aktiver eller tilgodehavender (over for tredjemand), tilegnet eller erhvervet i forbindelse med realisation af sikkerhed, stillet af Eurosystemets modparter i misligholdelse

e)

Anskaffelsespris (omregnet til den aktuelle valutakurs på tidspunktet for erhvervelsen, hvis de finansielle aktiver er denomineret i udenlandske valutaer)

12.

Årets tab

 

Nominel værdi

PASSIVER

 

Balancepost

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

1.

Seddelomløb

Eurosedler udstedt af ECB i henhold til afgørelse ECB/2010/29

Nominel værdi

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 2.1, 2.2, 2.3 og 2.5: indskud i euro som beskrevet i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

Konti i euro, som indehaves af kreditinstitutter, der er opført på listen over finansielle institutioner, som er omfattet af reservekravssystemet i henhold til ESCB-statutten. Denne post viser primært konti, der anvendes til reservekrav

Nominel værdi

2.2.

Indlånsfacilitet

Dag-til-dag indskud til en forud fastsat rente (stående facilitet)

Nominel værdi

2.3.

Tidsindskud

Indskud med henblik på opsugning af likviditet som led i finjusterende markedsoperationer

Nominel værdi

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

Pengepolitiske operationer, der har til formål at opsuge likviditet

Nominel værdi eller repopris

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

Indlån fra kreditinstitutter til dækning af værdiforringelse i underliggende aktiver, som ligger til grund for kreditter til disse kreditinstitutter

Nominel værdi

3.

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet«. Andre transaktioner, som ikke er relateret til Eurosystemets pengepolitik. Ingen anfordringskonti fra kreditinstitutter

Nominel værdi eller repopris

4.

Udstedte ECB-gældsbeviser

Gældsbeviser som beskrevet i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Ikke-rentebærende værdipapirer, der udstedes med henblik på at opsuge likviditet

Anskaffelsespris

Eventuelle underkurser amortiseres

5.

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

 

 

5.1.

Offentlig forvaltning og service

Løbende konti, tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

5.2.

Andre forpligtelser

Løbende konti, som indehaves af personale, virksomheder og kunder, herunder finansielle institutioner, der er opført som værende fritaget for forpligtelsen til at holde mindstereserver (jf. passivpost 2.1); tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

6.

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

Løbende konti, tidsindskud, anfordringskonti, herunder konti til betalingsformål og konti til forvaltning af valutareserver, som indehaves af andre banker, centralbanker, internationale/supranationale institutioner, herunder Europa-Kommissionen, løbende konti, som indehaves af andre indlånere. Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirer i euro. Saldi på TARGET2-konti, der tilhører centralbanker i medlemsstater, der ikke har indført euro

Nominel værdi eller repopris

7.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

8.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

 

 

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingelserne

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

9.

Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

SDR-denomineret post, som viser det SDR-beløb, der oprindeligt blev tildelt det pågældende land/den pågældende nationale centralbank

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

10.

Eurosystem-interne forpligtelser

 

 

10.1.

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver

ECB-balancepost, denomineret i euro

Nominel værdi

10.2.

Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)

Nettoposition for følgende delposter:

 

a)

Nettoforpligtelser opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser. Jf. også aktivpost 9.3 »Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

b)

Andre Eurosystem-interne tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder den foreløbige fordeling af ECB's indtægter til de nationale centralbanker

b)

Nominel værdi

11.

Poster under afvikling

Saldi på afviklingskonti (forpligtelser), herunder girotransaktioner under afvikling

Nominel værdi

12.

Andre forpligtelser

 

 

12.1.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps (medmindre de daglige variationsmarginer anvendes), forward rate agreements, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettopositionen mellem termin og spot, omregnet til aktuel valutakurs

12.2.

Periodeafgrænsningsposter

Udgifter, som forfalder til betaling i fremtiden, men som vedrører rapporteringsperioden. Indtægter modtaget i rapporteringsperioden, men som vedrører en fremtidig periode

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskursen

12.3.

Øvrige poster

a)

Skatterelaterede interimskonti. Sikringskonti i fremmed valuta til sikkerhed for en kredit eller en garanti. Repoforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«. Andre obligatoriske indskud end reservekrav. Andre mindre poster. Forpligtelser på forvaltningsbasis.

a)

Nominel værdi eller (repo)pris

b)

Kunders deponering af guld

b)

Markedsværdi

c)

Netto pensionsforpligtelser

c)

I henhold til artikel 25, stk. 2

13.

Hensættelser

a)

Til kurs-, rente-, kredit og guldprisrisici og andre formål, f.eks. forventede fremtidige udgifter og bidrag i henhold til ESCB-statuttens artikel 48.2 for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet

a)

Anskaffelsespris/nominel værdi

b)

For modpartsrisiko opstået som følge af pengepolitiske operationer

b)

Nominel værdi (baseret på værdiansættelse som fastsat af Styrelsesrådet ultimo året)

14.

Revalueringskonti

a)

Revalueringskonti vedrørende prisbevægelser for guld, alle typer af euro-denominerede værdipapirer og alle typer af værdipapirer i fremmed valuta, optioner, værdireguleringsdifferencer i tilknytning til renterisikoderivater; revalueringskonti vedrørende valutakursbevægelser for hver nettovalutaposition, herunder valutaswaps/terminsforretninger og SDR

Særlige revalueringskonti, som hidrører fra bidrag i medfør af ESCB-statuttens artikel 48.2, for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet. Jf. artikel 14, stk. 2

a)

Revalueringsdifferencen mellem den gennemsnitlige anskaffelsespris og markedsværdien, valuta omregnet til markedskursen

b)

Resultat efter omvurdering af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i forbindelse med pensionsydelser, som er nettopositionen af følgende delposter:

i)

Aktuarmæssige gevinster og tab i nutidsværdien af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse

ii)

Afkast af ordningens aktiver, bortset fra de beløb, der indgår i nettorenter på den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv)

iii)

Enhver ændring i aktivloftets effekt, bortset fra de beløb, der indgår i nettorenter på den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv)

b)

I henhold til artikel 25, stk. 2

15.

Kapital og reserver

 

 

15.1.

Kapital

Indbetalt kapital

Nominel værdi

15.2.

Reserver

Lovpligtige reserver i henhold til ESCB-statuttens artikel 33 og bidrag i henhold til statuttens artikel 48.2 for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er ophævet

Nominel værdi

16.

Årets overskud

 

Nominel værdi


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/29 af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26).


BILAG II

ECB's årsbalance

(millioner EUR)

Aktiver (2)

Rapporteringsår

Foregående år

Passiver

Rapporteringsår

Foregående år

1.   Guld og tilgodehavender i guld

2.   Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

2.1.

Tilgodehavender hos IMF

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

3.   Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

4.   Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

5.   Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

5.1.

Primære markedsoperationer

5.2.

Langfristede markedsoperationer

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

6.   Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

7.   Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

7.2.

Andre værdipapirer

8.   Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

9.   Eurosystem-interne tilgodehavender

9.1.

Tilgodehavender i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser

9.2.

Tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

9.3.

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)

10.   Poster under afvikling

11.   Andre aktiver

11.1.

Mønter fra euroområdet

11.2.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

11.3.

Andre finansielle aktiver

11.4.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

11.5.

Periodeafgrænsningsposter

11.6.

Øvrige poster

12.   Årets tab

 

 

1.   Sedler i omløb

2.   Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

2.2.

Indlånsfacilitet

2.3.

Tidsindskud

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

3.   Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

4.   Udstedte ECB-gældsbeviser

5.   Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

5.1.

Offentlig forvaltning og service

5.2.

Andre forpligtelser

6.   Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

7.   Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

8.   Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

9.   Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

10.   Eurosystem-interne forpligtelser

10.1.

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver

10.2.

Andre forpligtelser i Eurosystemet (netto)

11.   Poster under afvikling

12.   Andre forpligtelser

12.1.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

12.2.

Periodeafgrænsningsposter

12.3.

Øvrige poster

13.   Hensættelser

14.   Revalueringskonti

15.   Kapital og reserver

15.1.

Kapital

15.2.

Reserver

16.   Årets overskud

 

 

Aktiver i alt

 

 

Passiver i alt

 

 


(1)  ECB kan angive enten de nøjagtige beløb i euro eller beløb afrundet på anden måde.

(2)  Tabellen med aktiver kan også offentliggøres oven over tabellen med passiver.


BILAG III

ECB'S OFFENTLIGGJORTE RESULTATOPGØRELSE

(millioner EUR)

Resultatopgørelse for året, som slutter den 31. december …

Indberetningsår

Foregående år

1.1.1.

Renteindtægter fra valutareserveaktiver

 

 

1.1.2.

Renteindtægter fra fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

 

 

1.1.3.

Andre renteindtægter

 

 

1.1.

Renteindtægter

 

 

1.2.1.

Forrentning af de nationale centralbankers tilgodehavender vedrørende overførte valutareserver

 

 

1.2.2.

Andre renteudgifter

 

 

1.2.

Renteudgifter

 

 

1.

Nettorenteindtægter

 

 

2.1.

Realiserede gevinster/tab på finansielle operationer

 

 

2.2.

Nedskrivninger af finansielle aktiver og positioner

 

 

2.3.

Overførsler til/fra hensættelser for valutakurs-, rente, kredit- og guldprisrisici

 

 

2.

Nettoresultat af finansielle operationer, nedskrivninger og risikohensættelser

 

 

3.1.

Indtægter fra gebyrer og provisioner

 

 

3.2.

Udgifter til gebyrer og provisioner

 

 

3.

Nettoindtægter/-udgifter fra gebyrer og provisioner (2)

 

 

4.

Indtægter fra aktier og kapitalindskud

 

 

5.

Andre indtægter

 

 

Nettoindtægter i alt

 

 

6.

Personaleomkostninger (3)

 

 

7.

Administrationsomkostninger (3)

 

 

8.

Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

 

 

9.

Tjenesteydelser i forbindelse med seddelproduktion (4)

 

 

10.

Øvrige omkostninger

 

 

 

 

 

Årets overskud/(tab)

 

 


(1)  ECB kan enten angive de nøjagtige beløb i euro eller beløb afrundet på anden måde.

(2)  Opdelingen i indtægter og udgifter kan i stedet fremgå af de forklarende noter til årsregnskabet.

(3)  Dette omfatter de administrative hensættelser.

(4)  Denne post anvendes i forbindelse med udlicitering af seddelproduktion (omkostninger i forbindelse med tjenesteydelser leveret af eksterne virksomheder, der har fået til opgave at producere pengesedler på centralbankernes vegne). Det anbefales, at omkostninger i forbindelse med udstedelse af eurosedler indregnes i resultatopgørelsen, når de er faktureret eller i øvrigt pådraget, jf. også retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).


BILAG IV

OPHÆVET AFGØRELSE MED LISTE OVER DENS EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

Afgørelse ECB/2010/21

EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1

Afgørelse ECB/2012/30

EUT L 356 af 22.12.2012, s. 93

Afgørelse ECB/2013/52

EUT L 33 af 4.2.2014, s. 7

Afgørelse ECB/2014/55

EUT L 68 af 13.3.2015, s. 53

Afgørelse ECB/2015/26

EUT L 193 af 21.7.2015, s. 134


BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABEL

Afgørelse ECB/2010/21

Denne afgørelse

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 27


20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/2248

af 3. november 2016

om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36)

(omarbejdning)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/23 (1) har flere gange undergået betydelige ændringer (2). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør afgørelsen omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

I henhold til artikel 32.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) er monetære indtægter de indtægter, som tilfalder de nationale centralbanker i forbindelse med udførelsen af de pengepolitiske opgaver. I henhold til ESCB-statuttens artikel 32.2 er størrelsen af den enkelte nationale centralbanks monetære indtægter identisk med den årlige indtægt, som den har af de aktiver, den besidder som modværdi for seddelomløbet samt for forpligtelserne i forbindelse med kreditinstitutternes indlån. Disse aktiver øremærkes af de nationale centralbanker i overensstemmelse med de retningslinjer, som Styrelsesrådet fastsætter. De nationale centralbanker skal øremærke de aktiver, der er et led i udførelsen af de pengepolitiske opgaver, som aktiver, de besidder som modværdi for seddelomløbet samt for forpligtelserne i forbindelse med kreditinstitutternes indlån. I henhold til ESCB-statuttens artikel 32.4 reduceres den enkelte nationale centralbanks monetære indtægter med et beløb svarende til påløbne, betalte eller modtagne renter på de passiver, der indgår i passivgrundlaget.

(3)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 32.5 fordeles summen af de nationale centralbankers monetære indtægter mellem dem indbyrdes i forhold til deres indbetalte andel af Den Europæiske Centralbanks (ECB) kapital.

(4)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 32.6 og 32.7 har Styrelsesrådet hjemmel til at fastsætte retningslinjer for ECB's udligning og betaling vedrørende saldi, der hidrører fra fordelingen af de monetære indtægter, og til at træffe alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 32.

(5)

I henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 (3) sætter ECB og de nationale centralbanker eurosedler i omløb. I henhold til artikel 15 i denne forordning vedbliver pengesedler denomineret i en national valutaenhed med at være lovlige betalingsmidler inden for deres respektive territoriale grænser i højst 6 måneder efter den pågældende indførelse af eurosedler og -mønter. Året for indførelse af eurosedler og -mønter må således betragtes som et særligt år, idet pengesedler i nationale valutaenheder, som er i omløb, fortsat kan udgøre en betydelig andel af de pengesedler, som er i omløb.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 1, i retningslinje ECB/2006/9 (4) debiteres eurosedler, som er forhåndsudsendt til godkendte modparter, disse modparters konto hos den nationale centralbank til pålydende værdi i overensstemmelse med følgende »lineære debiteringsmodel«. Det samlede beløb af forhåndsudsendte eurosedler debiteres i tre lige store dele på afviklingsdagen for Eurosystemets første, fjerde og femte primære markedsoperationer efter datoen for indførelse af euroen. Beregningen af de monetære indtægter for året for indførelse af eurosedler og -mønter skal tage hensyn til denne »lineære debiteringsmodel«.

(7)

Denne afgørelse er knyttet til afgørelse ECB/2010/29 (5), hvori det fastsættes, at ECB og de nationale centralbanker udsteder eurosedler. Afgørelse ECB/2010/29 fastsætter fordelingen af eurosedler i omløb blandt de nationale centralbanker i forhold til deres indbetalte andel af ECB's kapital. Desuden tildeles ECB 8 procent af det samlede beløb af eurosedler i omløb. Fordelingen af eurosedler blandt Eurosystemets medlemmer indebærer, at der opstår saldi inden for Eurosystemet. Forrentningen af disse Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet har direkte betydning for indtægterne for de enkelte medlemmer af Eurosystemet og bør derfor reguleres i denne afgørelse. De indtægter, som tilfalder ECB ved forrentning af dens Eurosystem-interne tilgodehavender hos de nationale centralbanker, svarende til dens andel af euroseddelomløbet, bør principielt fordeles til de nationale centralbanker i overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/57 (6) i forhold til deres andel i kapitalindskudsnøglen i det regnskabsår, hvor indtægten tilflyder.

(8)

Forrentningen af Eurosystem-interne nettosaldi for tilgodehavender og forpligtelser med hensyn til euroseddelomløbet bør foretages på grundlag af et objektivt kriterium, som definerer prisen på penge. Renten på de primære markedsoperationer, som anvendes af Eurosystemet i dets auktioner i de primære markedsoperationer, anses i denne sammenhæng for hensigtsmæssig.

(9)

Ved beregningen af de nationale centralbankers monetære indtægter i henhold til ESCB-statuttens artikel 32.2 bør Eurosystem-interne nettoforpligtelser vedrørende euroseddelomløbet medtages i passivgrundlaget, da de svarer til seddelomløbet. Betaling af renter på Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet vil derfor give anledning til en fordeling af betydelige beløb af Eurosystemets monetære indtægter blandt de nationale centralbanker i forhold til deres indbetalte andel af ECB's kapital. Disse Eurosystem-interne saldi bør justeres, således at de nationale centralbankers balancer og resultatopgørelser kan tilpasses gradvist. Justeringerne bør baseres på værdien af de pengesedler, som den enkelte nationale centralbank har i omløb i en periode forud for indførelsen af eurosedler. Disse justeringer bør anvendes på årsbasis i henhold til en fast formel i en periode på ikke over 5 år derefter.

(10)

Justeringerne af de Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet er beregnet med henblik på at yde kompensation for alle væsentlige ændringer i de nationale centralbankers indkomstpositioner, der er en følge af indførelsen af eurosedler og den efterfølgende fordeling af monetære indtægter.

(11)

De generelle regler, der er fastsat i ESCB-statuttens artikel 32, gælder også for indtægter, som følger af afskrivning på eurosedler, der er taget ud af omløb.

(12)

Ifølge ESCB-statuttens artikel 32.5 fordeles summen af de nationale centralbankers monetære indtægter mellem dem indbyrdes i forhold til deres indbetalte andel af ECB's kapital. I henhold til ESCB-statuttens artikel 32.7 har Styrelsesrådet kompetence til at træffe alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 32. Denne kompetence omfatter kompetencen til at tage højde for andre faktorer i forbindelse med beslutninger, der vedrører fordelingen af indtægter, som følger af afskrivning på eurosedler, som er taget ud af omløb. I denne sammenhæng kræver principperne om ligebehandling og rimelighed, at der tages hensyn til den periode, hvor de inddragne eurosedler blev udstedt. Fordelingsnøglen for disse specifikke indtægter skal derfor afspejle både den relevante andel af ECB's kapital og varigheden af udstedelsesperioden.

(13)

Inddragelse af eurosedler skal reguleres i særlige afgørelser, der vedtages i medfør af artikel 5 i beslutning ECB/2003/4 (7).

(14)

Opkøb i henhold til afgørelse ECB/2009/16 (8), afgørelse ECB/2011/17 (9) og Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (10), som henviser til opkøb af gældsinstrumenter udstedt af statslige, regionale og lokale myndigheder samt godkendte agencies og gældsinstrumenter af samme type udstedt af offentlige ikke-finansielle selskaber, anses for at generere indtægt til referencerenten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »national centralbank«: den nationale centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

b)   »kreditinstitut«: enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (11), der er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, eller b) et andet kreditinstitut som defineret i artikel 123, stk. 2, i traktaten, som er underlagt kontrol efter normer, der kan sidestilles med tilsyn af en kompetent myndighed

c)   »passivgrundlag«: summen af de særligt angivne passiver i de nationale centralbankers balance som nærmere specificeret i bilag I

d)   »dato for indførelse af eurosedler og -mønter«: den dato, hvor eurosedler og -mønter bliver lovligt betalingsmiddel i en medlemsstat, som har euroen som valuta

e)   »året for indførelse af eurosedler og -mønter«: en 12-måneders periode, som begynder på datoen for indførelse af eurosedler og -mønter

f)   »Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet«: tilgodehavender og forpligtelser, som opstår mellem en national centralbank og ECB og mellem en national centralbank og de øvrige nationale centralbanker som følge af anvendelsen af artikel 4 i afgørelse ECB/2010/29

g)   »kapitalindskudsnøgle«: de nationale centralbankers andel, udtrykt i procent, af den i ECB indskudte kapital, som fås ved på de nationale centralbanker at anvende de vægte, som er omhandlet i ESCB-statuttens artikel 29.1, og som er gældende for det relevante regnskabsår

h)   »inddragne eurosedler«: en euroseddeltype eller -serie, som ved Styrelsesrådets beslutning er inddraget fra omløb i medfør af artikel 5 i beslutning ECB/2003/4

i)   »udstedelsesperiode«: i forbindelse med euroseddeltyper eller -serier: den periode, som begynder med den dato, hvor den første udstedelse af en euroseddel af den pågældende type eller serie er bogført i passivgrundlaget, og som slutter med den dato, hvor den sidste udstedelse af en euroseddel af denne type eller serie er bogført i passivgrundlaget

j)   »referencerente«: den senest foreliggende marginale rentesats, som anvendes af Eurosystemet i forbindelse med auktioner i de primære markedsoperationer i henhold til artikel 6 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (12). I tilfælde, hvor flere primære markedsoperationer afvikles samme dag, anvendes et simpelt gennemsnit af de marginale renter af parallelt udførte operationer

k)   »aktiver som kan øremærkes«: aktivbeløb opført som modværdi til passivgrundlaget på de nationale centralbankers balance som specificeret i overensstemmelse med bilag II

l)   »referenceperiode«: en periode på 24 måneder, som begynder 30 måneder før datoen for indførelse af eurosedler og -mønter

m)   »daglige referencekurs«: den daglige referencekurs, som er baseret på den normale daglige koncertationsprocedure mellem centralbankerne inden for og uden for Det Europæiske System af Centralbanker, som normalt finder sted kl.14.15 centraleuropæisk tid (13)

n)   »afskrive«: at fjerne inddragne eurosedler fra balanceposten »seddelomløbet«

o)   »udstedelsesnøgle«: den gennemsnitlige kapitalindskudsnøgle i udstedelsesperioden for den inddragne type eller serie af eurosedler

p)   »harmoniseret balance« (HB): den harmoniserede balance som angivet i bilag VIII til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) (14).

Artikel 2

Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet

1.   Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet beregnes månedligt og bogføres i ECB's og de nationale centralbankers regnskaber den første bankdag i måneden med valørdato den sidste bankdag i den foregående måned.

Når en medlemsstat indfører euroen, bogføres beregningen af Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet i ECB's og de nationale centralbankers regnskaber med valørdato på dagen for indførelsen af eurosedler og -mønter.

De Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet beregnes for perioden fra 1. til 31. januar i det første år, med virkning fra hvilket de enkelte justeringer hvert femte år i henhold til ESCB-statuttens artikel 29.3 finder anvendelse, på grundlag af den justerede kapitalindskudsnøgle, som er anvendt på det samlede euroseddelomløb den 31. december i det foregående år.

2.   Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet, herunder sådanne som er et resultat af anvendelsen af artikel 4, forrentes med referencerenten.

3.   Den i stk. 2 nævnte rentebetaling afvikles kvartalsvist ved betalinger gennem TARGET2.

Artikel 3

Metode til beregning af de monetære indtægter

1.   Størrelsen af den enkelte nationale centralbanks monetære indtægter fastsættes ved beregning af den faktiske indtægt, som hidrører fra de bogførte aktiver, der kan øremærkes. Som undtagelse hertil:

a)

anses guld ikke for at skabe indtægt

b)

anses følgende for at skabe monetære indtægter til referencerenten:

i)

værdipapirer, der besiddes til pengepolitiske formål i henhold til afgørelse ECB/2009/16

ii)

værdipapirer, der besiddes til pengepolitiske formål i henhold til afgørelse ECB/2011/17

iii)

gældsinstrumenter udstedt af statslige, regionale og lokale myndigheder samt godkendte agencies og gældsinstrumenter af samme type udstedt af offentlige ikke-finansielle selskaber, der besiddes til pengepolitiske formål i henhold til afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10).

2.   Hvis en national centralbanks aktiver, som kan øremærkes, er større eller mindre end værdien af dens passivgrundlag, udlignes forskellen ved at anvende referencerenten på værdien af forskellen.

Artikel 4

Justeringer af Eurosystem-interne saldi

1.   Til brug for beregningen af monetære indtægter justeres hver nationale centralbanks Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet med et udligningsbeløb, som beregnes på grundlag af følgende formel:

 

C = (K – A) × S

hvor:

C

er udligningsbeløbet

K

er det eurobeløb, som fremkommer for den enkelte nationale centralbank ved at anvende kapitalindskudsnøglen på gennemsnitsbeløbsværdien af pengesedler i omløb i referenceperioden, idet beløbet af pengesedler i omløb denomineret i den nationale valuta i den medlemsstat, som indfører euroen, omregnes til euro til den daglige referencekurs i referenceperioden

A

er den gennemsnitlige beløbsværdi i euro for hver nationale centralbank for pengesedler i omløb i referenceperioden, omregnet til euro til den daglige referencekurs i referenceperioden

S

er følgende koefficient for hvert regnskabsår, begyndende på datoen for indførelse af euro:

Regnskabsår

Koefficient

År for overgang til eurosedler og -mønter

1

År for overgang til eurosedler og -mønter plus 1 år

0,8606735

År for overgang til eurosedler og -mønter plus 2 år

0,7013472

År for overgang til eurosedler og -mønter plus 3 år

0,5334835

År for overgang til eurosedler og -mønter plus 4 år

0,3598237

År for overgang til eurosedler og -mønter plus 5 år

0,1817225

2.   Summen af alle nationale centralbankers udligningsbeløb skal være nul.

3.   Der beregnes udligningsbeløb, hver gang en medlemsstat indfører euroen, eller ECB's kapitalindskudsnøgle ændres.

4.   Når en national centralbank indtræder i Eurosystemet, fordeles dens udligningsbeløb til de øvrige nationale centralbanker i forhold til de øvrige nationale centralbankers respektive andel i kapitalindskudsnøglen med omvendt tegn (+/–), og tillægges eventuelle udligningsbeløb, som allerede består for de øvrige nationale centralbanker.

5.   Udligningsbeløbene og regnskabsposterne, som modsvarer disse udligningsbeløb, bogføres på særlige Eurosystem-interne konti i de enkelte nationale centralbankers regnskab med valørdato på dagen for indførelse af eurosedler og -mønter og samme valørdato i hvert efterfølgende år i tilpasningsperioden. Regnskabsposterne, som modsvarer udligningsbeløbene, forrentes ikke.

6.   I særlige situationer i forbindelse med ændringer i mønstrene for pengesedler i omløb, som angivet i bilag III, foretages uanset bestemmelsen i stk. 1 en justering af den enkelte nationale centralbanks Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet, som angivet i bilagets bestemmelser.

7.   Tilpasningerne af Eurosystem-interne saldi i henhold til denne artikel ophører med virkning fra første dag i det 6. år efter det pågældende år for indførelse af eurosedler og -mønter.

Artikel 5

Beregning og fordeling af de monetære indtægter

1.   Beregningen af de enkelte nationale centralbankers monetære indtægter foretages dagligt af ECB. Beregningen sker på grundlag af regnskabsoplysninger, som de nationale centralbanker har indberettet til ECB. ECB underretter hvert kvartal de nationale centralbanker om størrelsen af de akkumulerede beløb.

2.   De enkelte nationale centralbankers monetære indtægter justeres med et beløb svarende til påløbne, betalte eller modtagne renter på de passiver, der indgår i passivgrundlaget, og i overensstemmelse med Styrelsesrådets beslutninger truffet i medfør af ESCB-statuttens artikel 32.4, andet led.

3.   Fordelingen af summen af de enkelte nationale centralbankers monetære indtægter i forhold til kapitalindskudsnøglen foretages ved udgangen af hvert regnskabsår.

Artikel 6

Opgørelse og fordeling af indtægter som følge af afskrivning på eurosedler

1.   Inddragne eurosedler forbliver en del af passivgrundlaget, indtil de er ombyttet eller afskrevet, afhængigt af, hvad der forekommer først.

2.   Styrelsesrådet kan beslutte at afskrive inddragne eurosedler og skal i givet fald angive afskrivningsdatoen og det samlede beløb for den hensættelse, der skal foretages for så vidt angår de inddragne eurosedler, som endnu forventes ombyttet.

3.   Inddragne eurosedler afskrives som følger:

a)

På afskrivningsdatoen nedsættes balanceposten »seddelomløbet« i ECB's og de nationale centralbankers balancer med det samlede beløb af inddragne eurosedler, som stadig er i omløb. Til brug herfor justeres de faktiske beløb af inddragne eurosedler, som var sat i omløb, i forhold til deres pro-rata beløb, som beregnes i overensstemmelse med udstedelsesnøglen, og forskellene fordeles mellem ECB og de nationale centralbanker.

b)

Det justerede beløb af inddragne eurosedler afskrives på balanceposten »seddelomløbet« over de nationale centralbankers resultatopgørelse.

c)

De enkelte nationale centralbanker skal oprette en hensættelse til inddragne eurosedler, som endnu forventes ombyttet. Denne hensættelse skal svare til den pågældende nationale centralbanks andel af det samlede beløb for hensættelsen, som beregnes på grundlag af udstedelsesnøglen.

4.   Inddragne eurosedler, som ombyttes efter afskrivningsdatoen, bogføres hos den nationale centralbank, som har modtaget dem. Tilgangen af inddragne eurosedler skal omfordeles blandt de nationale centralbanker mindst én gang årligt ved anvendelse af udstedelsesnøglen, og forskellene skal afregnes mellem dem. De nationale centralbanker skal hensætte pro-rata beløbet på hensættelsen eller, i det tilfælde at tilgangen overstiger hensættelsen, bogføre en tilsvarende udgift i resultatopgørelsen.

5.   Styrelsesrådet vurderer årligt det samlede beløb for hensættelsen.

Artikel 7

Ophævelse

1.   Afgørelse ECB/2010/23 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 31. december 2016.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. november 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/23 af 25. november 2010 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17).

(2)  Jf. bilag IV.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1).

(4)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2006/9 af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (EUT L 207 af 28.7.2006, s. 39).

(5)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/29 af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26).

(6)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/57 af 15. december 2014 om foreløbig fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter (EUT L 53 af 25.2.2015, s. 24).

(7)  Den Europæiske Centralbanks beslutning ECB/2003/4 af 20. marts 2003 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (EUT L 78 af 25.3.2003, s. 16).

(8)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2009/16 af 2. juli 2009 om køb af særligt dækkede obligationer (EUT L 175 af 4.7.2009, s. 18).

(9)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2011/17 af 3. november 2011 om indførelse af det andet program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (EUT L 297 af 16.11.2011, s. 70).

(10)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2015/10) (EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1). (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(12)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

(13)  Central European Time tager højde for ændring til centraleuropæisk sommertid.

(14)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2016/34) (se side 37 i denne EUT).


BILAG I

PASSIVGRUNDLAGETS SAMMENSÆTNING

A.

Passivgrundlaget omfatter udelukkende:

1.

Sedler i omløb

I dette bilag gælder det i året for indførelse af eurosedler og -mønter for hver nationale centralbank, der indtræder i Eurosystemet, at »seddelomløbet«:

a)

omfatter pengesedler udstedt af den nationale centralbank og denomineret i dens nationale valutaenhed, og

b)

skal fratrækkes værdien af ikke-forrentede lån i forbindelse med forhåndsudsendte eurosedler, som endnu ikke er debiteret (indgår i aktivpost 6 i den harmoniserede balance (HB)).

Efter året for indførelse af eurosedler og -mønter skal »seddelomløb« for alle nationale centralbanker forstås som sedler denomineret i euro, undtagen alle andre pengesedler.

Hvis datoen for indførelse af eurosedler og -mønter falder på en dag, hvor TARGET2 er lukket, udgør en national centralbanks passiv, der opstår som følge af, at eurosedler, der er forhåndsudsendt i henhold til retningslinje ECB/2006/9, og som er indgået i seddelomløbet inden datoen for indførelse af eurosedler og -mønter, en del af passivgrundlaget (indeholdt i korrespondentkonti under passivpost 10.4 i HB), indtil passivet bliver en del af de Eurosystem-interne passiver hidrørende fra TARGET2-transaktioner.

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer, herunder en eller flere af følgende poster:

a)

anfordringskonti, herunder mindstereserver i henhold til ESCB-statuttens artikel 19.1 (passivpost 2.1 i HB)

b)

indlån inden for rammerne af Eurosystemets indlånsfacilitet (passivpost 2.2 i HB)

c)

tidsindskud (passivpost 2.3 i HB)

d)

forpligtelser som følge af finjusterende tilbageførselstransaktioner (passivpost 2.4 i HB)

e)

indlån i forbindelse med marginbetalinger (passivpost 2.5 i HB).

3.

Indlånsforpligtelser over for misligholdende Eurosystem-modparter, som er blevet omklassificeret fra passivpost 2.1 i HB.

4.

De nationale centralbankers Eurosystem-interne forpligtelser i forbindelse med udstedte ECB-gældsbeviser i henhold til artikel 13 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (passivpost 10.2 i HB).

5.

Eurosystem-interne nettoforpligtelser vedrørende euroseddelomløbet, herunder forpligtelser som følge af anvendelse af artikel 4 (del af passivpost 10.3 i HB).

6.

Eurosystem-interne nettopassiver hidrørende fra TARGET2-transaktioner, forrentet med referencerenten (del af passivpost 10.4 i HB).

7.

Påløbne renter bogført ultimo kvartalet af hver nationale centralbank for de pengepolitiske passiver, der har en løbetid på mindst et år (del af passivpost 12.2 i HB).

8.

Forpligtelser i forhold til ECB, som er sikkerhed for et tilgodehavende, der vedrører swapaftaler mellem ECB og en centralbank uden for Eurosystemet, som udgør en nettoindtægt for Eurosystemet (en del af de ikke-balanceførte passiver).

B.

Størrelsen af hver nationale centralbanks passivgrundlag beregnes i overensstemmelse med de harmoniserede regnskabsprincipper og -regler, som er fastsat i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).


BILAG II

AKTIVER, SOM KAN ØREMÆRKES

A.

Aktiver, som kan øremærkes, omfatter udelukkende:

1.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer denomineret i euro (aktivpost 5 i den harmoniserede balance (HB)).

2.

Værdipapirer, der besiddes til pengepolitiske formål (del af aktivpost 7.1 i HB).

3.

Eurosystem-interne tilgodehavender, svarende til overførslen af valutareserver til ECB bortset fra guld i henhold til ESCB-statuttens artikel 30 (del af aktivpost 9.2 i HB).

4.

Eurosystem-interne nettotilgodehavender vedrørende euroseddelomløbet, herunder tilgodehavender som følge af anvendelse af artikel 4 (del af aktivpost 9.4 i HB).

5.

Eurosystem-interne nettotilgodehavender hidrørende fra TARGET2-transaktioner, forrentet med referencerenten (del af aktivpost 9.5 i HB).

6.

Guld, herunder tilgodehavender vedrørende guld overført til ECB, i en størrelsesorden, der giver den enkelte nationale centralbank mulighed for at øremærke en del af sit guld, som svarer til anvendelsen af dens andel i kapitalindskudsnøglen i forhold til den samlede mængde guld, der er øremærket af alle nationale centralbanker (aktivpost 1 og del af aktivpost 9.2 i HB).

I denne afgørelse værdiansættes guld på grundlag af guldprisen i euro pr. fine ounce den 31. december 2002.

7.

Tilgodehavender, der opstår som følge af, at eurosedler er forhåndsudsendt i henhold til retningslinje ECB/2006/9 og herefter er indgået i seddelomløbet inden datoen for indførelse af eurosedler og -mønter (indeholdt i aktivpost 4.1 i HB indtil datoen for indførelse af eurosedler og -mønter og derefter indeholdt i korrespondentkonti i aktivpost 9.5 i HB), dog kun indtil disse tilgodehavender indgår i Eurosystem-interne tilgodehavender hidrørende fra TARGET2-transaktioner.

8.

Tilgodehavender, der opstår som følge af misligholdelse fra Eurosystemets modparters side i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, og/eller finansielle aktiver og tilgodehavender i forhold til tredjeparter, som er overtaget og/eller erhvervet i forbindelse med realisation af sikkerheder, der er stillet af misligholdende modparter i Eurosystemet i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, og som er blevet omklassificeret fra aktivpost 5 i HB (del af aktivpost 11.6 i HB).

9.

Påløbne renter bogført ultimo kvartalet af den enkelte nationale centralbank for de pengepolitiske aktiver, der har en løbetid på mindst et år (del af aktivpost 11.5 i HB).

10.

Tilgodehavender hos modparter i euroområdet, der vedrører swapaftaler mellem ECB og en centralbank uden for Eurosystemet, som udgør en nettoindtægt for Eurosystemet (en del af aktivpost 3.1 i HB).

B.

Værdien af den enkelte nationale centralbanks aktiver, som kan øremærkes, beregnes i overensstemmelse med de harmoniserede regnskabsprincipper og -regler, som er fastsat i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).


BILAG III

A.   Første eventualjustering

Hvis det gennemsnitlige samlede beløb af pengesedler i omløb i året for indførelse af eurosedler og -mønter er mindre end det gennemsnitlige samlede eurobeløb af pengesedler i omløb i referenceperioden (inkl. pengesedler denomineret i den nationale valuta i den medlemsstat, som har indført eurosedler og -mønter, omregnet til euro til den daglige referencekurs i referenceperioden), reduceres koefficient »S«, som anvendes for året for indførelse af eurosedler og -mønter i overensstemmelse med artikel 4, stk.1, med tilbagevirkende kraft i samme forhold, som faldet i den gennemsnitlige sum af pengesedler i omløb.

Reduktionen må ikke føre til en koefficient, som er mindre end 0,8606735. Hvis denne undtagelse anvendes, tillægges en fjerdedel af den deraf følgende reduktion i den nationale centralbanks udligningsbeløb (»C«), som gælder for året for indførelse af eurosedler og -mønter, til den enkelte nationale centralbankes udligningsbeløb for 2. — 5. år efter året for indførelse af eurosedler og -mønter i henhold til artikel 4, stk.1.

B.   Anden eventualjustering

Såfremt de nationale centralbanker, for hvilke udligningsbeløbet i medfør af artikel 4, stk. 1, er positivt, betaler nettorenter på Eurosystem-interne saldi for pengesedler i omløb, som sammenlagt med posten »nettoresultat af sammenlægning af monetære indtægter« i deres resultatopgørelse ultimo året giver en nettoudgift, reduceres koefficienten »S«, som efter artikel 4, stk. 1, gælder for året for indførelse af eurosedler og -mønter, i nødvendigt omfang for at undgå dette.

Reduktionen må ikke føre til en koefficient, som er mindre end 0,8606735. Hvis denne undtagelse anvendes, tillægges en fjerdedel af den deraf følgende reduktion i den nationale centralbanks udligningsbeløb (»C«), som gælder for året for indførelse af eurosedler og -mønter, til den enkelte nationale centralbanks udligningsbeløb for 2. — 5. år efter året for indførelse af eurosedler og -mønter i henhold til artikel 4, stk.1.


BILAG IV

OPHÆVET AFGØRELSE OG ÆNDRINGER OPHÆVET AFGØRELSE MED LISTE OVER DE EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

Afgørelse ECB/2010/23

EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17

Afgørelse ECB/2011/18

EUT L 319 af 2.12.2011, s. 116

Afgørelse ECB/2014/24

EUT L 117 af 7.6.2014, s. 168

Afgørelse ECB/2014/56

EUT L 53 af 25.2.2015, s. 21

Afgørelse ECB/2015/37

EUT L 313 af 28.11.2015, s. 42


RETNINGSLINJER

20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/37


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2249

af 3. november 2016

om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (omarbejdning) (ECB/2016/34)

(omarbejdning)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, artikel 14.3 og artikel 26.4,

under henvisning til bidrag fra Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd (ECB) i henhold til artikel 46.2, andet og tredje led, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2010/20 (1) har flere gange undergået betydelige ændringer. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør retningslinjen omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) er omfattet af rapporteringskravene i henhold til artikel 15 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«).

(3)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 26.3 skal ECB's Direktion til analytiske og operationelle formål udfærdige en konsolideret balance for ESCB.

(4)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 26.4 fastsætter ECB's Styrelsesråd med henblik på anvendelsen af statuttens artikel 26 de nødvendige regler for en standardisering af bogføringen og indberetningen af de transaktioner, der er foretaget af de nationale centralbanker.

(5)

Oplysninger om eurosedler i omløb, renter af Eurosystem-interne nettotilgodehavender/-forpligtelser som følge af eurosedlers fordeling i Eurosystemet og monetære indtægter bør harmoniseres i de nationale centralbankers offentliggjorte årsregnskaber —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1.   I denne retningslinje forstås ved:

a)   »national centralbank«: den nationale centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

b)   »Eurosystemets bogførings- og regnskabsrapporteringsformål«: de formål, med henblik på hvilke ECB udarbejder de i bilag I anførte balancer i overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 15 og 26

c)   »den rapporterende enhed«: ECB eller en national centralbank

d)   »den kvartalsvise revalueringsdato«: datoen for den sidste kalenderdag i et kvartal

e)   »året, hvor der indføres eurosedler og -mønter«: en periode på 12 måneder fra den dato, hvor eurosedler og -mønter opnår status som lovligt betalingsmiddel i en medlemsstat, der har euroen som valuta

f)   »seddelfordelingsnøgle«: de procentsatser, som fås ved at medtage ECB's andel af summen af udstedte eurosedler og anvende kapitalindskudsnøglen på de nationale centralbankers andel i den nævnte sum i overensstemmelse med afgørelse ECB/2010/29 (2)

g)   »konsolidering«: den regnskabsmetode, hvorved regnskabstal for flere selvstændige juridiske enheder aggregeres, som om de udgjorde en enhed

h)   »kreditinstitut«: enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3), som er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, eller b) et andet kreditinstitut som defineret i traktatens artikel 123, stk. 2, som er underlagt kontrol efter normer, der kan sidestilles med tilsyn af en kompetent myndighed.

2.   Definitioner af andre tekniske termer, der anvendes i denne retningslinje, findes i bilag II.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne retningslinje anvendes af ECB og de nationale centralbanker til Eurosystemets bogførings- og regnskabsrapporteringsformål.

2.   Denne retningslinjes anvendelsesområde er begrænset til Eurosystemets ordning for bogføring og regnskabsrapportering som foreskrevet i ESCB-statutten. Den finder derfor ikke anvendelse på de nationale centralbankers nationale beretninger og regnskaber. For at opnå sammenhæng og sammenlignelighed mellem Eurosystemets ordning og de nationale ordninger henstilles det, at de nationale centralbanker i deres nationale beretninger og regnskaber i videst mulig udstrækning følger de regler, der er fastsat i denne retningslinje.

Artikel 3

Kvalitetskriterier

Følgende kvalitetskriterier skal være opfyldt:

1)

Økonomisk realitet og transparens: Bogføringsmetoderne og regnskabsrapporteringen skal afspejle de reelle økonomiske forhold, være gennemsigtige og opfylde de kvalitative krav til forståelighed, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed. Transaktioner behandles og præsenteres i overensstemmelse med deres indhold og økonomiske realitet og ikke kun efter juridisk form.

2)

Forsigtighedsprincippet: Værdiansættelsen af aktiver og passiver samt resultatføringen foretages i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Dette indebærer i denne retningslinje, at urealiserede gevinster ikke indregnes som indtægter i resultatopgørelsen, men registreres direkte på en revalueringskonto, og at urealiserede tab ultimo året indregnes i resultatopgørelsen, hvis de overstiger tidligere revalueringsgevinster, som er bogført på den tilsvarende revalueringskonto. Skjulte reserver eller bevidst urigtig angivelse af poster i balancen eller resultatopgørelsen er ikke i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

3)

Væsentlighedsprincippet: Afvigelser fra bogføringsreglerne, herunder sådanne, som påvirker de enkelte nationale centralbankers og ECB's resultatopgørelse, er ikke tilladt, medmindre de med rimelighed kan betragtes som uvæsentlige i den overordnede sammenhæng og i præsentationen af den rapporterende enheds regnskaber.

4)

Konsekvens og sammenlignelighed: Kriterierne for værdiansættelse af balanceposter og bogføring af indtægter anvendes konsekvent, for så vidt angår ensartethed og kontinuitet i opstillingen inden for Eurosystemet, for at sikre, at dataene i regnskabsopgørelserne er sammenlignelige.

Artikel 4

Grundlæggende regnskabsprincipper

Der gælder følgende grundlæggende regnskabsprincipper:

1)

Going concern-princippet: Regnskabet udfærdiges efter going concern-princippet.

2)

Periodiseringsprincippet: Indtægter og udgifter medtages i den regnskabsperiode, hvor de optjenes eller påløber, og ikke i den periode, hvor de modtages eller betales.

3)

Begivenheder efter balancetidspunktet: Aktiver og passiver korrigeres for begivenheder, der finder sted mellem årsregnskabets balancedag og den dag, hvor regnskaberne godkendes af de kompetente organer, såfremt de pågældende begivenheder påvirker størrelsen af aktiverne eller passiverne på balancetidspunktet. Der foretages ikke justeringer af aktiver og passiver, men gives oplysning om begivenheder efter balancetidspunktet, hvis de ikke påvirker værdien af aktiverne eller passiverne på balancetidspunktet, men er af en sådan betydning, at manglende oplysning vil forringe muligheden for, at brugerne af regnskaberne kan foretage korrekte vurderinger og træffe hensigtsmæssige beslutninger.

Artikel 5

Periodiseringsprincippet og kontant-/afviklingsprincippet

1.   Periodiseringsprincippet anvendes som grundlag for registreringen af valutatransaktioner, finansielle instrumenter i fremmed valuta og relaterede periodeafgrænsningsposter. Der er udviklet to forskellige teknikker til gennemførelse af dette princip:

a)

den »almindelige metode«, der er angivet i kapitel III og IV samt bilag III, og

b)

den »alternative metode«, der er angivet i bilag III.

2.   Værdipapirtransaktioner omfattende kapitalandele i fremmed valuta kan fortsat bogføres i overensstemmelse med kontant-/afviklingsprincippet. De relaterede påløbne renter, herunder over- og underkurs, bogføres dagligt fra spotafviklingsdatoen.

3.   De nationale centralbanker kan anvende enten periodiseringsprincippet eller kontant-/afviklingsprincippet til at registrere specifikke transaktioner, finansielle instrumenter og relaterede påløbne renter i euro.

4.   Med undtagelse af regnskabsjusteringer ultimo kvartalet og året og poster under »Andre aktiver« og »Andre passiver« skal beløb opgjort som en del af den daglige regnskabsrapportering til brug for Eurosystemets regnskabsrapportering kun vise kontantbevægelser i balanceposter. Ved udgangen af hvert kvartal og hvert år skal afskrivningen også inkluderes i værdipapirernes bogførte værdi.

Artikel 6

Indregning af aktiver og passiver

Et finansielt eller andet aktiv eller passiv indregnes kun i den rapporterende enheds balance, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

1)

Det er sandsynligt, at enhver fremtidig økonomisk værdi i tilknytning til aktiv- eller passivposten vil tilgå henholdsvis fragå den rapporterende enhed.

2)

Alle risici og indtjeningsmuligheder i tilknytning til aktivet eller passivet er principielt blevet overført til den rapporterende enhed.

3)

Aktivets anskaffelsespris eller værdi for den rapporterende enhed eller forpligtelsens størrelse kan opgøres med sikkerhed.

KAPITEL II

REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN

Artikel 7

Balancens sammensætning

Sammensætningen af ECB's og de nationale centralbankers balance til brug for Eurosystemets regnskabsrapportering baseres på opstillingen i bilag IV.

Artikel 8

Hensættelse til valutakurs-, rente, kredit- og guldprisrisiko

Under behørig hensyntagen til arten af de opgaver, som de nationale centralbanker udfører, kan en national centralbank foretage en hensættelse til valutakurs-, rente-, kredit- og guldprisrisiko i sin balance. Den nationale centralbank træffer afgørelse om størrelsen og anvendelsen af hensættelsen på grundlag af et begrundet skøn over den nationale centralbanks risikoeksponering.

Artikel 9

Regler for værdiansættelse af balanceposter

1.   Gældende markedskurser og -priser anvendes ved værdiansættelsen af balancens poster, medmindre andet er angivet i bilag IV.

2.   Revalueringen af guld, valutainstrumenter, værdipapirer (andre end de værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, ikke-omsættelige værdipapirer og værdipapirer til pengepolitiske formål, der bogføres til amortiseret anskaffelsesværdi), samt finansielle instrumenter, såvel balanceførte som ikke-balanceførte, foretages på den kvartalsvise revalueringsdato til markedets middelkurser og -priser. Dette er ikke til hinder for, at de rapporterende enheder kan foretage hyppigere revalueringer af deres porteføljer til interne formål, forudsat at de i løbet af kvartalet kun indberetter poster i deres balance til transaktionsværdien.

3.   Der skelnes ikke mellem pris- og valutakursregulering for guld, men et enkelt revalueringsbeløb for guld angives, baseret på europrisen pr. defineret vægtenhed guld som afledt af EUR/USD-kursen på den kvartalsvise revalueringsdato. Beholdninger i fremmed valuta, såvel balanceførte som ikke-balanceførte transaktioner, revalueres pr. valuta. Med henblik på denne artikel skal beholdninger af særlige trækningsrettigheder, herunder udvalgte individuelle valutabeholdninger, der ligger til grund for SDR-kurven, behandles som én beholdning. Hvad angår værdipapirer, skal revalueringen foretages pr. fondskode, dvs. samme ISIN-nummer/type, mens indbyggede optioner ikke vil blive udskilt med henblik på værdiansættelse. Værdipapirer, der holdes til pengepolitiske formål, eller som indgår i posten »Andre finansielle aktiver« eller »Øvrige«, skal behandles som særskilte beholdninger.

4.   Revalueringsposteringer tilbageføres ved udgangen af det efterfølgende kvartal, med undtagelse af urealiserede tab, der er medtaget i resultatopgørelsen ved årets slutning. Transaktioner foretaget i løbet af kvartalet rapporteres til transaktionsprisen og -kursen.

5.   Omsættelige værdipapirer, der holdes til pengepolitiske formål, skal behandles som særskilte beholdninger og værdiansættes enten til deres markedspris eller til deres amortiserede anskaffelsesværdi (med fradrag af en evt. værdiforringelse) i overensstemmelse med pengepolitiske hensyn.

6.   Værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, behandles som særskilte beholdninger og værdiansættes til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af en evt. værdiforringelse). Samme behandling gælder for ikke-omsættelige værdipapirer. Værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, kan sælges før udløbsdatoen, hvis et af følgende tilfælde indtræffer:

a)

Hvis den solgte mængde anses for ubetydelig i forhold til den samlede beholdning af værdipapirer holdt-til-udløb.

b)

Hvis værdipapirerne sælges inden for en måned før udløbsdato.

c)

Under særlige omstændigheder, såsom en betydelig forringelse af udstederens kreditværdighed.

Artikel 10

Tilbageførselsforretninger

1.   En tilbageførselsforretning udført under en genkøbsforretning registreres på balancens passivside som et indlån mod sikkerhedsstillelse, medens den post, der er stillet som sikkerhed, forbliver opført på balancens aktivside. Solgte værdipapirer, som skal tilbagekøbes som led i en genkøbsforretning, behandles af den rapporterende enhed, der skal tilbagekøbe dem, som om de pågældende aktiver stadig var en del af den værdipapirbeholdning, hvorfra de er solgt.

2.   En tilbageførselsforretning under en omvendt tilbagekøbsforretning registreres som et udlån mod sikkerhedsstillelse og opføres på balancens aktivside med lånets værdi. Værdipapirer, der erhverves som led i en omvendt tilbagekøbsforretning, revalueres ikke, og gevinster og tab, som opstår i forbindelse med dem, medtages ikke i resultatopgørelsen af den rapporterende enhed, der foretager udlånet.

3.   I forbindelse med værdipapirudlån forbliver værdipapirerne opført på overdragerens balance. Transaktioner med værdipapirudlån, hvor der stilles sikkerhed i form af kontanter, behandles på samme måde som genkøbsforretninger. Transaktioner med værdipapirudlån, hvor der stilles sikkerhed i form af værdipapirer, indregnes kun i balancen, hvis kontanterne:

a)

udveksles som led i afviklingsprocessen, og

b)

fortsat befinder sig på enten långivers eller låntagers konto.

Erhververen skal opføre en passivpost for tilbageførslen af værdipapirerne, hvis disse er blevet solgt i mellemtiden.

4.   Forretninger mod sikkerhed i guld behandles som genkøbsforretninger. Guldbetalinger i tilknytning til sådanne forretninger med sikkerhed registreres ikke i regnskaberne, og differencen mellem forretningens spotpris og terminspris periodiseres.

5.   Tilbageførselsforretninger udført under et automatisk værdipapirudlånsprogram (herunder værdipapirudlånstransaktioner) indregnes i balancen som minimum ultimo rapporteringsperioden, hvis der er stillet sikkerhed i form af kontanter, som er indbetalt til en konto hos den berørte nationale centralbank eller ECB, og disse kontanter endnu ikke er investeret.

Artikel 11

Omsættelige kapitalandele

1.   Denne artikel finder anvendelse på omsættelige kapitalandele, dvs. aktier eller aktieafdelinger (equity funds), uanset om forretningen udføres direkte af en rapporterende enhed eller dennes befuldmægtigede, bortset fra aktiviteter udført for pensionsfonde, kapitalandele, investeringer i datterselskaber eller betydelige interesser.

2.   Kapitalandele i fremmed valuta og angivet under »Andre aktiver« optages ikke som en del af den samlede valutaposition, men er en del af en særlig valutabeholdning. Beregningen af valutagevinst eller -tab i tilknytning hertil kan ske enten på grundlag af netto gennemsnitlige anskaffelsespriser eller gennemsnitlige anskaffelsespriser.

3.   Revalueringer af aktieporteføljer skal ske i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3. Revaluering foretages post for post. For aktieafdelinger (equity funds) foretages prisreguleringen på nettobasis og ikke individuelt aktie-for-aktie. Der foretages ikke netting mellem forskellige aktier eller mellem forskellige aktieafdelinger.

4.   Transaktioner registreres på balancen til transaktionsprisen.

5.   Mæglerkommission kan registreres enten som en transaktionsomkostning, som indregnes i aktivets pris, eller som en udgift i resultatopgørelsen.

6.   Dividendebeløbet ved køb indregnes i anskaffelsesprisen for kapitalandelen. På dividendedagen kan dividendebeløbet ved køb behandles som en selvstændig post, indtil dividendebetalingen er modtaget.

7.   Periodeafgrænsning for dividende bogføres ikke ved udgangen af perioden, da den allerede er afspejlet i markedsprisen for kapitalandelene, bortset fra kapitalandele, som noteres uden dividende.

8.   Emissioner på basis af tegningsretter behandles som et selvstændigt aktiv på emissionstidspunktet. Anskaffelsesprisen opgøres med udgangspunkt i kapitalandelens eksisterende gennemsnitspris, nyanskaffelsens strike-pris og den forholdsmæssige andel af eksisterende og nye kapitalandele. Alternativt kan prisen for tegningsretten opgøres med udgangspunkt i dens markedsværdi, kapitalandelens eksisterende gennemsnitspris og kapitalandelens markedspris før emissionen.

Artikel 12

Afdækning af renterisiko på værdipapirer med derivater

1.   Afdækning af renterisiko på et værdipapir med et derivat betyder at anvende et derivat, således at ændringen i dets dagsværdi opvejer den forventede ændring i dagsværdien af det afdækkede værdipapir, som følger af rentebevægelser.

2.   Afdækkede instrumenter og afdækningsinstrumenter opføres og behandles i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser, værdiansættelsesregler, resultatføring og instrumentspecifikke krav, der er opstillet i denne retningslinje.

3.   Uanset artikel 3, stk. 2, artikel 9, stk. 4, artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 16, stk. 1, litra b) og stk. 2, litra d) samt artikel 17, stk. 2, kan følgende alternative behandling anvendes på værdiansættelsen af et afdækket værdipapir og et afdækningsderivat:

a)

Værdipapiret og derivatet skal begge revalueres og angives til deres markedsværdi på balancen ved udgangen af hvert kvartal. Følgende asymmetriske værdiansættelsesmetode skal anvendes på nettobeløbet af urealiserede gevinster eller tab på de afdækkede instrumenter og afdækningsinstrumenterne:

i)

netto urealiserede tab optages i resultatopgørelsen ultimo året, og det anbefales, at de amortiseres over det afdækkede instruments restløbetid, og

ii)

netto urealiserede gevinster bogføres på en revalueringskonto og tilbageføres på den følgende revalueringsdato.

b)

Afdækning af et allerede ejet værdipapir: Hvis den gennemsnitlige anskaffelsespris for et afdækket værdipapir afviger fra værdipapirets markedspris ved afdækningens indgåelse, anvendes følgende behandling:

i)

urealiserede gevinster fra værdipapiret på den pågældende dato bogføres på en revalueringskonto, mens urealiserede tab optages i resultatopgørelsen, og

ii)

bestemmelserne i litra a), finder anvendelse på ændringer i markedsværdier efter datoen for indgåelsen af afdækningsforholdet.

c)

Det anbefales, at saldoen af ikke-amortiserede over- og underkurser pr. datoen for afdækningens oprettelse amortiseres over det afdækkede instruments restløbetid.

4.   Når »hedge accounting« ophører, skal det værdipapir og det derivat, der stadig optræder i den rapporterende enheds regnskab, værdiansættes som selvstændige instrumenter pr. datoen for dette ophør i henhold til de almindelige regler i denne retningslinje.

5.   Den alternative behandling, der er nævnt i stk. 3, kan alene benyttes, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Ved afdækningens indgåelse foreligger der formel dokumentation for afdækningsforholdet samt risikostyringsmålet og -strategien for afdækningens iværksættelse. Denne dokumentation skal uden undtagelse indeholde: i) angivelse af det derivat, der er anvendt som afdækningsinstrument, ii) angivelse af det relaterede afdækkede værdipapir og iii) en vurdering af derivatets effektivitet med hensyn til udligning af den eksponering for ændringer i værdipapirets dagsværdi, som kan tilskrives renterisikoen.

b)

Afdækningen forventes at være meget effektiv, og afdækningens effektivitet kan måles med et pålideligt resultat. Vurderingen skal omfatte både den fremtidige og den tilbageskuende effektivitet. Det anbefales,

i)

at den fremtidige effektivitet måles ved at sammenligne de tidligere ændringer i den afdækkede posts dagsværdi med tidligere ændringer i afdækningsinstrumentets dagsværdi, eller ved at påvise en høj statistisk korrelation mellem den afdækkede posts dagsværdi og afdækningsinstrumentets dagsværdi, og

ii)

at den tilbageskuende effektivitet påvises, hvis forholdet mellem den faktiske gevinst/det faktiske tab på den afdækkede post og det faktiske tab/den faktiske gevinst på afdækningsinstrumenter ligger inden for intervallet 80-125 procent.

6.   Følgende gælder for afdækning af en gruppe af værdipapirer: Værdipapirer med samme rente kan kun aggregeres og afdækkes som en gruppe, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Værdipapirerne har samme løbetid.

b)

Gruppen af værdipapirer består effektivitetstesten både fremadrettet og tilbageskuende.

c)

Den ændring i dagsværdien, som kan tilskrives den afdækkede risiko for hvert enkelt af gruppens værdipapirer, forventes at være tilnærmelsesvis proportional med den samlede ændring i dagsværdien, som kan tilskrives den afdækkede risiko på gruppen af værdipapirer.

Artikel 13

Syntetiske instrumenter

1.   Instrumenter, der kombineres til dannelse af et syntetisk instrument, skal anerkendes og behandles separat fra andre instrumenter i overensstemmelse med de generelle bestemmelser, værdiansættelsesregler, resultatføring og de instrument-specifikke krav, der er fastsat i denne retningslinje.

2.   Som undtagelse til artikel 3, litra b), artikel 9, stk. 4, artikel 15, stk.1, og artikel 17, stk. 2, kan følgende alternative behandling lægges til grund ved værdiansættelsen af syntetiske instrumenter:

a)

Ikke-realiserede gevinster og tab på instrumenter, der er kombineret til at danne syntetiske instrumenter, nettes ultimo året. I dette tilfælde bogføres netto urealiserede gevinster på en revalueringskonto. Netto urealiserede tab optages i resultatopgørelsen, såfremt de overstiger tidligere netto revalueringsgevinster bogført på den tilsvarende revalueringskonto.

b)

Værdipapirer, der besiddes som en del af et syntetisk instrument, udgør ikke en del af den samlede beholdning af disse værdipapirer, men skal være en del af en selvstændig beholdning.

c)

Urealiserede tab, som er opført på resultatopgørelsen ultimo året, og de tilsvarende urealiserede gevinster amortiseres separat over de følgende år.

3.   Såfremt et af de kombinerede instrumenter udløber, sælges, opsiges eller indfries, skal rapporteringsenheden fremtidigt ophøre med den alternative behandling angivet i stk. 2, og eventuelle uamortiserede værdireguleringsgevinster bogført i resultatopgørelsen i foregående år skal straks tilbageføres.

4.   Den alternative behandling, der er nævnt i stk. 2, kan alene benyttes, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

de individuelle instrumenter administreres og deres afkast vurderes som et kombineret instrument på grundlag af enten en risikostyrings- eller en investeringsstrategi,

b)

ved første indregning er de individuelle instrumenter struktureret og betegnet som et syntetisk instrument,

c)

benyttelse af den alternative behandling fjerner eller reducerer betydeligt en uoverensstemmelse i værdiansættelsen (værdiansættelsesmisforholdet), som ville opstå ved anvendelse af denne retningslinjes generelle regler på enkeltinstrument niveau,

d)

adgang til formel dokumentation giver mulighed for at verificere, at betingelserne i punkt a, b, og c er opfyldt.

Artikel 14

Pengesedler

1.   Med henblik på gennemførelsen af ESCB-statuttens artikel 49 bogføres en national centralbanks beholdning af pengesedler fra andre medlemsstater, der har euroen som valuta, ikke som seddelomløb, men som Eurosystem-interne mellemværender. Der anvendes følgende fremgangsmåde ved bogføring af sedler fra medlemsstater, der har euroen som valuta:

a)

en national centralbank, der modtager sedler i nationale valutaenheder i euroområdet, som er udstedt af en anden national centralbank, skal på daglig basis underrette den udstedende nationale centralbank om værdien af de pengesedler, der er indbetalt til omveksling, medmindre en given daglig mængde er ubetydelig. Den udstedende nationale centralbank overfører den tilsvarende betaling til den modtagende nationale centralbank via TARGET2 og

b)

tallene i posten »seddelomløb« reguleres i den udstedende nationale centralbanks konti ved modtagelsen af ovennævnte underretning.

2.   Tallet for »seddelomløb« på de nationale centralbankers balance består af tre elementer:

a)

den uregulerede værdi af euroseddelomløbet, herunder de sedler for det år, hvor der indføres eurosedler og -mønter, som er denomineret i nationale valutaenheder i euroområdet for den nationale centralbank, der indfører euroen, som beregnes efter en af følgende to metoder:

 

Metode A: B = P — D — N — S

 

Metode B: B = I — R — N

Hvor:

B

er den uregulerede værdi af »seddelomløbet«

P

er værdien af producerede eurosedler og sedler, der er modtaget fra trykkeriet eller fra andre nationale centralbanker

D

er værdien af destruerede sedler

N

er værdien af den udstedende nationale centralbanks nationale pengesedler, der indehaves af andre nationale centralbanker (afregnet, men endnu ikke repatrieret)

I

er værdien af eurosedler sat i omløb

R

er værdien af modtagne sedler

S

er værdien af seddelbeholdningen

b)

minus det uforrentede tilgodehavende over for ECI-banken, som kører Extended Custodial Inventory (ECI)-programmet, ved overførsel af ejendomsretten til pengesedler relateret til ECI-programmet,

c)

plus/minus reguleringerne ved anvendelse af seddelfordelingsnøglen.

KAPITEL III

RESULTATFØRING

Artikel 15

Resultatføring

1.   Der gælder følgende regler for resultatføring:

a)

Realiserede gevinster og realiserede tab medtages i resultatopgørelsen.

b)

Urealiserede gevinster indtægtsføres ikke, men overføres direkte til en revalueringskonto.

c)

Ultimo året medtages urealiserede tab i resultatopgørelsen, såfremt de overstiger tidligere revalueringsgevinster på den tilsvarende revalueringskonto.

d)

Urealiserede tab, der er medtaget i resultatopgørelsen, tilbageføres ikke i de efterfølgende år i forbindelse med nye urealiserede gevinster.

e)

Urealiserede tab på et værdipapir, på en valuta eller på guldbeholdningen modregnes ikke i urealiserede gevinster i andre værdipapirer, valutaer eller i guldbeholdningen.

f)

Værdiforringelser ultimo året optages i resultatopgørelsen og tilbageføres ikke i de følgende år, medmindre værdiforringelsen ophører og nedgangen kan relateres til en observerbar hændelse, der indtraf, efter at værdiforringelsen blev bogført for første gang.

2.   Over- og underkurs på udstedte og købte værdipapirer beregnes og medtages som en del af renteindtægten og amortiseres over værdipapirernes resterende kontraktmæssige løbetid, enten lineært eller efter den interne rentes (IR) metode. IR-metoden er dog obligatorisk for nulkupon værdipapirer, der har en restløbetid på mere end et år på anskaffelsestidspunktet.

3.   Periodeafgrænsningsposter vedrørende finansielle aktiver og passiver, f.eks. skyldig rente og amortiserede overkurser/underkurser i fremmed valuta, beregnes og bogføres dagligt på grundlag af den senest foreliggende rente. Periodeafgrænsningsposter vedrørende finansielle aktiver og passiver i euro beregnes og bogføres mindst en gang i kvartalet. Periodiserede beløb vedrørende andre poster beregnes og bogføres mindst en gang om året.

4.   Uanset hyppigheden af beregningen af periodeafgrænsningsposter, men med forbehold af de i artikel 5, stk. 4, omhandlede undtagelser, indberetter de rapporterende enheder i løbet af kvartalet data til transaktionsværdi.

5.   Periodeafgrænsningsposter i fremmed valuta omregnes til kursen på registreringsdatoen og har indflydelse på valutapositionen.

6.   Generelt vedrørende beregning af periodeafgrænsningsposter i løbet af året kan lokal praksis anvendes, f.eks. opgørelse indtil enten sidste forretningsdag eller sidste kalenderdag i kvartalet. Ultimo året er den obligatoriske referencedato dog den 31. december.

7.   Valutaudstrømning, der bevirker ændringer i beholdningen af en given valuta, kan medføre realiserede valutagevinster eller -tab.

Artikel 16

Transaktionsomkostninger

1.   Der gælder følgende generelle regler for transaktionsomkostninger:

a)

For guld, valutainstrumenter og værdipapirer anvendes gennemsnitsomkostningsmetoden dagligt til beregning af anskaffelsesprisen for solgte poster, under hensyntagen til virkningerne af valutakurs- og/eller prisbevægelser.

b)

Aktivets/passivets gennemsnitlige anskaffelsespris nedsættes eller forhøjes som følge af urealiserede tab, der er medtaget i resultatopgørelsen ved årets slutning.

c)

Ved anskaffelse af rentebærende værdipapirer opføres købte kuponindtægter som en særskilt post. I forbindelse med værdipapirer denomineret i udenlandsk valuta udgør de en del af den pågældende valutabeholdning, men påvirker ikke gennemsnitsprisen for værdipapiret eller den pågældende valuta.

2.   Der gælder følgende særlige regler for værdipapirer:

a)

Transaktioner registreres til transaktionsprisen og bogføres til prisen eksklusive vedhængende renter (clean price).

b)

Depot- og administrationsgebyrer, gebyrer i forbindelse med anfordringskonti og andre indirekte omkostninger betragtes ikke som transaktionsomkostninger og medtages i resultatopgørelsen. De behandles ikke som en del af et givet aktivs gennemsnitspris.

c)

Indtægter registreres til bruttoværdien, idet kilde- og andre skatter og afgifter, som kan fås refunderet, bogføres særskilt.

d)

Til beregning af et værdipapirs gennemsnitlige anskaffelsespris kan enten: i) alle køb foretaget i løbet af dagen — til anskaffelsespris — lægges til den foregående dags beholdning, således at der opnås en ny vejet gennemsnitspris, før der tages hensyn til salgene for den samme dag, eller ii) de enkelte værdipapirkøb og -salg behandles i den rækkefølge, hvori de har fundet sted i løbet af dagen, med henblik på beregning af den korrigerede gennemsnitspris.

3.   Der gælder følgende særlige regler for guld og fremmed valuta:

a)

Forretninger i fremmed valuta, som ikke medfører ændringer i beholdningen af den pågældende valuta, omregnes til euro ved anvendelse af valutakursen på enten kontrakt- eller afviklingsdagen og påvirker ikke den pågældende beholdnings anskaffelsespris.

b)

Forretninger i fremmed valuta, som medfører ændringer i beholdningen af den pågældende valuta, omregnes til euro ved anvendelse af valutakursen på kontraktdagen.

c)

Afvikling af hovedstolen som følge af tilbageførselsforretninger i værdipapirer i en fremmed valuta eller guld anses ikke for at medføre ændringer i beholdningen af den pågældende valuta eller i guldbeholdningen.

d)

Rene ind- og udbetalinger omregnes til kursen på afviklingsdagen.

e)

I tilfælde af en lang position skal nettoanskaffelser af valuta og guld foretaget i løbet af dagen til dagens gennemsnitlige anskaffelsespris for hvert enkelt valuta- og guldkøb tillægges den foregående dags beholdning, således at der opnås en ny vejet gennemsnitlig anskaffelsespris. Ved nettosalg baseres beregningen af realiserede gevinster og tab på den gennemsnitlige anskaffelsespris for den pågældende valuta- eller guldbeholdning den foregående dag, således at den gennemsnitlige anskaffelsespris forbliver uændret. Forskelle i den gennemsnitlige kurs/guldpris mellem købs- og salgsforretninger, der har fundet sted i løbet af dagen, behandles også som realiserede gevinster eller tab. Hvis en valuta- eller guldposition er negativ, anvendes den ovenfor beskrevne fremgangsmåde omvendt. Således påvirkes den negative positions gennemsnitlige anskaffelsespris af nettosalg, medens nettokøb reducerer positionen til den eksisterende vejede gennemsnitlige anskaffelsespris og medfører realiserede gevinster eller tab.

f)

Omkostninger i forbindelse med valutaforretninger og andre generelle omkostninger medtages i resultatopgørelsen.

KAPITEL IV

BOGFØRINGSREGLER FOR IKKE-BALANCEFØRTE INSTRUMENTER

Artikel 17

Almindelige regler

1.   Valutaterminsforretninger, forward ben af valutaswaps samt andre valutainstrumenter, der indebærer omveksling af valutaer på en fremtidig dato, medtages i nettovalutapositionerne ved beregning af gennemsnitlige anskaffelsespriser og valutagevinster og -tab.

2.   Renteswaps, futures, FRA'er (forward rate agreements), andre renteinstrumenter og optioner, undtagen optioner indbygget i værdipapirer, bogføres og revalueres post for post. Disse instrumenter behandles særskilt i forhold til balanceførte poster.

3.   Gevinster og tab opstået i forbindelse med ikke-balanceførte instrumenter opgøres og bogføres på samme måde som balanceførte mellemværender.

Artikel 18

Valutaterminsforretninger

1.   Terminskøb og -salg registreres på ikke-balanceførte konti fra handelsdagen til afviklingsdagen til terminsforretningens spotkurs. Realiserede gevinster og tab på salgsforretninger beregnes ved anvendelse af valutapositionens gennemsnitspris på handelsdagen i overensstemmelse med den daglige netting af køb og salg.

2.   Differencen mellem spotkursen og terminskursen behandles som periodiserede skyldige eller tilgodehavende renter.

3.   På afviklingsdagen tilbageføres de ikke-balanceførte konti.

4.   Valutapositionen påvirkes af terminsforretninger fra handelsdagen til spotkursen.

5.   Terminspositionerne værdiansættes sammen med den pågældende valutas spotposition, således at eventuelle gevinster og tab inden for en enkelt valutaposition modregnes. Et nettotab debiteres resultatopgørelsen, hvis det overstiger tidligere revalueringsgevinster, som er bogført på revalueringskontoen. En nettofortjeneste krediteres revalueringskontoen.

Artikel 19

Valutaswaps

1.   Termins- og spotkøb og -salg registreres på balanceførte konti på afviklingsdagen.

2.   Termins- og spotkøb og -salg registreres på ikke-balanceførte konti fra handelsdagen til afviklingsdagen til forretningernes spotkurs.

3.   Salgsforretninger opføres til forretningens spotkurs. Der opstår således ikke gevinster eller tab.

4.   Differencen mellem spotkursen og terminskursen behandles som periodiserede skyldige eller tilgodehavende renter ved både køb og salg.

5.   På afviklingsdagen tilbageføres de ikke-balanceførte konti.

6.   Valutapositionen ændres kun som resultat af periodeafgrænsningsposter i fremmed valuta.

7.   Terminspositionen værdiansættes sammen med den relaterede spotposition.

Artikel 20

Futureskontrakter

1.   Futureskontrakter bogføres på handelsdagen på ikke-balanceførte konti.

2.   Den initiale marginbetaling registreres som et særskilt aktiv, hvis den erlægges i kontanter. Hvis den deponeres i form af værdipapirer, forbliver disse uændrede i balancen.

3.   De løbende marginbetalinger medtages i resultatopgørelsen og påvirker valutapositionen. Den samme procedure anvendes på den åbne positions lukkedag, uanset om levering finder sted eller ej. Hvis levering finder sted, bogføres køb og salg til markedspris.

4.   Gebyrer medtages i resultatopgørelsen.

Artikel 21

Renteswaps

1.   Renteswaps registreres på handelsdagen på ikke-balanceførte konti.

2.   Løbende rentebetalinger, såvel modtagne som afholdte, periodiseres. Betalinger kan afvikles netto pr. renteswaps, men indtægter og udgifter som følge af påløbne renter indberettes brutto.

3.   Gebyrer medtages i resultatopgørelsen.

4.   Renteswaps, der ikke cleares gennem en central clearingmodpart, værdiansættes hver for sig og omregnes i givet fald til euro til spotkursen. Det henstilles, at urealiserede tab, der optages i resultatopgørelsen ultimo året, amortiseres i de følgende år, at amortisationen i forbindelse med renteswap-futures begynder fra transaktionens valørdato, og at amortisationen sker lineært. Urealiserede revalueringsgevinster krediteres en revalueringskonto.

5.   For renteswaps, der cleares gennem en central clearingmodpart, gælder følgende:

a)

Den initiale marginbetaling bogføres som et særskilt aktiv, hvis den erlægges i kontanter. Hvis den deponeres i form af værdipapirer, forbliver disse uændrede i balancen.

b)

De daglige ændringer i variationsmarginen indregnes i resultatopgørelsen og påvirker valutapositionen.

c)

Komponenten påløbne renter adskilles fra det realiserede resultat og optages på bruttobasis i resultatopgørelsen.

Artikel 22

FRA'er (forward rate agreements)

1.   FRA'er registreres på handelsdagen på ikke-balanceførte konti.

2.   Den kompensationsbetaling, som den ene part skal betale til den anden på afviklingsdagen, medtages i resultatopgørelsen på afviklingsdagen. Disse betalinger periodiseres ikke.

3.   Hvis en FRA er i fremmed valuta, påvirkes valutapositionen af kompensationsbetalingen. Kompensationsbetalingerne omregnes til euro til spotkursen på afviklingsdagen.

4.   Alle FRA'er værdiansættes individuelt og omregnes i givet fald til euro til spotkursen. Urealiserede tab medtaget i resultatopgørelsen ved årets slutning tilbageføres ikke i de efterfølgende år i forbindelse med urealiserede gevinster, medmindre forretningen er lukket eller afviklet. Urealiserede revalueringsgevinster krediteres en revalueringskonto.

5.   Gebyrer medtages i resultatopgørelsen.

Artikel 23

Terminsforretninger i værdipapirer

Terminsforretninger i værdipapirer bogføres efter en af de følgende to metoder:

1.

Metode A:

a)

Terminsforretninger i værdipapirer registreres på ikke-balanceførte konti fra handelsdagen til afviklingsdagen til terminsprisen for den pågældende terminsforretning.

b)

Gennemsnitsprisen for beholdningen af det handlede værdipapir påvirkes først ved afvikling. Resultatpåvirkningen i forbindelse med salgsforretninger på termin beregnes på afviklingsdagen.

c)

På afviklingsdagen tilbageføres ikke-balanceførte konti, og en eventuel positiv saldo på revalueringskontoen krediteres i resultatopgørelsen. Det købte værdipapir bogføres til spotprisen på forfaldsdagen (markedsprisen), medens differencen i forhold til den oprindelige terminspris medtages som en realiseret gevinst eller et realiseret tab.

d)

I forbindelse med værdipapirer i fremmed valuta påvirkes nettovalutapositionens gennemsnitspris ikke, hvis den rapporterende enhed i forvejen holder en position i den pågældende valuta. Hvis en obligation, der købes på termin, er i en valuta, hvori den rapporterende enhed ikke holder en position, således at den pågældende valuta skal købes, finder de i artikel 16, stk. 3, litra e), anførte regler om køb af valuta anvendelse.

e)

Terminspositioner værdiansættes enkeltvis mod terminsmarkedsprisen i forretningens resterende løbetid. Et revalueringstab ved årets slutning debiteres i resultatopgørelsen, og en revalueringsgevinst krediteres reguleringskontoen. Urealiserede tab indregnet i resultatopgørelsen ved årets slutning tilbageføres ikke i de efterfølgende år i forbindelse med urealiserede gevinster, medmindre forretningen er lukket eller afviklet.

2.

Metode B:

a)

Terminsforretninger i værdipapirer registreres på ikke-balanceførte konti fra handelsdagen til afviklingsdagen til terminsprisen for den pågældende forretning. På afviklingsdagen tilbageføres de ikke-balanceførte konti.

b)

Ultimo kvartalet foretages revalueringen af et værdipapir på grundlag af nettopositionen, som følger af balancen og af salgene af det samme værdipapir, som er registreret på de ikke-balanceførte konti. Revalueringsbeløbet er lig med differencen mellem denne nettoposition opgjort til revalueringspris og den samme position opgjort til den gennemsnitlige anskaffelsespris af den pågældende værdipapirbeholdning i balancen. Ved udgangen af et kvartal foretages der revaluering ved terminskøb i henhold til den i artikel 9 beskrevne proces. Resultatet af revalueringen skal svare til forskellen mellem spotprisen og købsforpligtelsernes gennemsnitlige anskaffelsespris.

c)

Resultatet af et terminssalg registreres i det regnskabsår, hvor forpligtelsen er indgået. Dette resultat er lig med differencen mellem den initiale terminspris og den balanceførte positions gennemsnitspris, eller de ikke-balanceførte købsforpligtelsers gennemsnitspris, hvis den balanceførte position ikke er tilstrækkelig, på salgstidspunktet.

Artikel 24

Optioner

1.   Optioner opføres på ikke-balanceførte konti fra handelsdagen til udnyttelses- eller udløbstidspunktet til det underliggende instruments strike-pris.

2.   Præmier i fremmed valuta omregnes til euro til kursen på kontrakt- eller afviklingsdagen. Den betalte præmie opføres som et særskilt aktiv, mens den modtagne præmie opføres som et særskilt passiv.

3.   Udnyttes optionen, opføres det underliggende instrument på balancen til strike-prisen plus eller minus den oprindelige værdi af præmien. Optionspræmiens oprindelige beløb justeres på grundlag af urealiserede tab, der er medtaget i resultatopgørelsen ultimo året.

4.   Udnyttes optionen ikke, medtages optionspræmien, justeret på grundlag af tidligere års urealiserede tab, i resultatopgørelsen omregnet til kursen på udløbsdagen.

5.   Valutapositionen påvirkes af den løbende variationsmargin for futures-lignende optioner, af en eventuel nedskrivning ultimo året af optionspræmien, af den underliggende handel på udnyttelsesdagen eller, på udløbsdagen, af optionspræmien. De løbende marginbetalinger medtages i resultatopgørelsen.

6.   Med undtagelse af optioner indbygget i værdipapirer revalueres alle optionskontrakter hver for sig. Urealiserede tab, der er medtaget i resultatopgørelsen, tilbageføres ikke i de efterfølgende år i forbindelse med urealiserede gevinster. Urealiserede revalueringsgevinster krediteres en revalueringskonto. Urealiserede tab på en option modregnes ikke i urealiserede gevinster på en anden option.

7.   Med henblik på anvendelsen af stk. 6 er markedsværdierne de børsnoterede priser, såfremt disse priser foreligger fra en børs, valutahandler, mægler eller lignende enheder. Hvis børsnoterede priser ikke foreligger, fastsættes markedsværdien ved hjælp af en værdiansættelsesteknik. En sådan værdiansættelsesteknik anvendes konsekvent på længere sigt, og det skal kunne påvises, at den tilvejebringer pålidelige estimater med hensyn til, hvilke priser der ville opnås i rigtige markedstransaktioner.

8.   Gebyrer medtages i resultatopgørelsen.

KAPITEL V

INDBERETNINGSFORPLIGTELSER

Artikel 25

Formater for rapportering

1.   Til brug for Eurosystemets regnskabsrapportering indberetter de nationale centralbanker data til ECB i overensstemmelse med denne retningslinje.

2.   Eurosystemets rapporteringsformater skal omfatte alle de poster, der er angivet i bilag IV. Indholdet af de poster, der medtages i de forskellige balanceformater, er ligeledes beskrevet i bilag IV.

3.   Formaterne for de forskellige offentliggjorte balancer skal stemme overens med samtlige følgende bilag:

a)

Bilag V: Eurosystemets offentliggjorte konsoliderede ugentlige balance efter udgangen af et kvartal.

b)

Bilag VI: Eurosystemets offentliggjorte konsoliderede ugentlige balance i løbet af et kvartal.

c)

Bilag VII: Eurosystemets konsoliderede årsbalance.

KAPITEL VI

ÅRLIGE OFFENTLIGGJORTE BALANCER OG RESULTATOPGØRELSER

Artikel 26

Offentliggjorte balancer og resultatopgørelser

Det henstilles, at de nationale centralbanker opstiller deres offentliggjorte årlige balancer og resultatopgørelser i overensstemmelse med bilag VIII og IX.

KAPITEL VII

KONSOLIDERINGSREGLER

Artikel 27

Generelle konsolideringsregler

1.   Eurosystemets konsoliderede balancer omfatter alle posterne i ECB's og de nationale centralbankers balancer.

2.   Rapporterne i forbindelse med konsolideringen skal være konsistente. Alle Eurosystemets balancer udarbejdes på et ensartet grundlag under anvendelse af identiske konsolideringsteknikker og -metoder.

3.   ECB udarbejder Eurosystemets konsoliderede balancer. Der tages i disse balancer hensyn til kravet om ensartede regnskabsprincipper og -teknikker, sammenfaldende finansielle referenceperioder i Eurosystemet samt konsolideringsreguleringer hidrørende fra Eurosystem-interne transaktioner og -positioner, ligesom der tages højde for ændringer i sammensætningen af Eurosystemet.

4.   De enkelte balanceposter, med undtagelse af de nationale centralbankers og ECB's Eurosystem-interne balancer, aggregeres med henblik på konsolidering.

5.   De nationale centralbankers og ECB's balancer med tredjeparter registreres efter bruttoværdi i forbindelse med konsolideringsprocessen.

6.   Eurosystem-interne balancer vises i ECB's og de nationale centralbankers balancer som angivet i bilag IV.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 28

Udvikling, anvendelse og fortolkning af reglerne

1.   ESCB's Regnskabskomité rapporterer til Styrelsesrådet, via Direktionen, om udviklingen, anvendelsen og gennemførelsen af ESCB's regnskabs- og rapporteringsprincipper.

2.   Ved fortolkningen af denne retningslinje tages der hensyn til det forberedende arbejde og de regnskabsprincipper, der er harmoniseret af EU-lovgivningen, samt til almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Artikel 29

Overgangsregler

1.   De nationale centralbanker revaluerer alle finansielle aktiver og passiver på den dato, hvor de bliver medlem af Eurosystemet. Urealiserede gevinster, som er opstået før eller på denne dato, skal holdes adskilt fra urealiserede revalueringsgevinster, som måtte opstå herefter, og skal forblive hos de nationale centralbanker. De markedspriser og -kurser, som de nationale centralbanker anvendte i åbningsbalancerne ved starten af deres deltagelse i Eurosystemet, skal anses for gennemsnitsprisen for disse nationale centralbankers aktiver og passiver.

2.   Det henstilles, at urealiserede gevinster, som er opstået før eller ved påbegyndelsen af en national centralbanks medlemskab af Eurosystemet, ikke anses for at kunne udloddes på overgangstidspunktet, og at de kun anses for at kunne realiseres/udloddes i forbindelse med transaktioner, der finder sted efter optagelsen i Eurosystemet.

3.   Gevinster og tab på valuta, guld og priser, som skyldes overførsel af aktiver fra nationale centralbanker til ECB, betragtes som realiseret.

4.   Denne artikel berører ikke beslutninger, der måtte blive truffet i henhold til ESCB-statuttens artikel 30.

Artikel 30

Ophævelse

1.   Retningslinje ECB/2010/20 ophæves fra den 31. december 2016.

2.   Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses efter sammenligningstabellen i bilag XI.

Artikel 31

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

2.   De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal opfylde denne retningslinje fra den 31. december 2016.

Artikel 32

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. november 2016.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31).

(2)  Afgørelse ECB/2010/29 af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


BILAG I

EUROSYSTEMETS BALANCER

Type beretning

Intern/offentliggjort

Retsgrundlag

Beretningens formål

1

Eurosystemets daglige balance

Intern

Ingen

Primært med henblik på likviditetsforvaltning til gennemførelse af ESCB-statuttens artikel 12.1. Nogle af dataene fra den daglige balance anvendes til opgørelse af monetære indtægter

2

Disaggregeret ugentlig balance

Intern

Ingen

Grundlaget for udarbejdelse af Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance

3

Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance

Offentliggjort

ESCB-statuttens artikel 15.2

Konsolideret balance til analyse af den monetære og økonomiske udvikling. Eurosystemets ugentlige balance udledes af rapporteringsdagens daglige balance

4

Eurosystemets disaggregerede ugentlige balance

Offentliggjort

Ingen

At styrke Eurosystemets ansvarlighed og gennemsigtighed ved at give mulighed for nem adgang til oplysninger om aktiver og passiver hos de individuelle centralbanker i Eurosystemet. At tilvejebringe oplysninger på en harmoniseret måde om den decentraliserede gennemførelse af ECB's fælles pengepolitik samt om ikke-pengepolitiske finansielle aktiviteter i centralbankerne i Eurosystemet

5

Månedlige og kvartalsvise finansielle informationer om Eurosystemet

Offentliggjorte og interne (1)

Statistiske forordninger om MFI'ers forpligtelse til at tilvejebringe data

Statistisk analyse

6

Eurosystemets konsoliderede årsbalance

Offentliggjort

ESCB-statuttens artikel 26.3

Konsolideret balance til brug for analytiske og operationelle formål


(1)  De månedlige data, der indgår i de offentliggjorte aggregerede statistiske data, som monetære finansielle institutioner (MFI'er) i EU skal fremsende. I deres egenskab af MFI'er skal centralbankerne desuden fremsende mere detaljerede oplysninger på kvartalsbasis, end der gives i de månedlige data.


BILAG II

ORDLISTE

—    Afdækning (hedging) : en proces, hvorved risici ved finansielle eller andre aktiver eller forpligtelser modregnes i hinanden med det formål at reducere de samlede konsekvenser af negative bevægelser i kurser, renter eller valutakurser.

—    Afvikling (settlement) : indfrielse af forpligtelser ved overførsel af kontanter eller aktiver mellem to eller flere parter. I forbindelse med intra-Eurosystem-transaktioner er afvikling lig med overførsel af aktiver til afregning af nettosaldi opstået i forbindelse med intra-Eurosystem transaktioner.

—    Afviklingsdato (settlement date) : den dag, hvor en endelig og uigenkaldelig værdioverførsel bogføres i den relevante clearinginstitution. Afviklingen kan ske med det samme (realtid), samme dag (ved dagens slutning) eller på en fastsat dato efter den dag, hvor forpligtelsen er indgået.

—    Aktiv (asset) : en ressource, som en rapporteringsenhed kontrollerer som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå rapporteringsenheden.

—    Almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (generally accepted accounting principles — GAAP) : et fælles sæt regnskabsprincipper, -standarder og -procedurer, som enheder anvender til at udarbejde deres regnskab. GAAP er en kombination af autoritative standarder (fastsat af politikudvalg) og alment godkendte måder at bogføre og indberette regnskabsinformationer på.

—    Amortisation (amortisation) : systematisk regnskabsmæssig reduktion af en overkurs eller underkurs eller af et aktivs værdi over en given periode.

—    Automatisk værdipapirudlån (automated security lending programme — ASLP) : et program, der tilbydes af et specialiseret institut, f.eks. en bank, som arrangerer og håndterer værdipapirudlån mellem programmets deltagere i form af repoer, kombinerede repo- og omvendte repotransaktioner eller værdipapirudlånstransaktioner. Hvis programmet er baseret på en hovedmand, anses det specialiserede institut, som tilbyder programmet, for den egentlige modpart, mens det specialiserede institut, der tilbyder programmet, kun handler som formidler, i det tilfælde at programmet er baseret på en formidler, og den egentlige modpart er den enhed, med hvilken værdipapirudlånene egentlig foretages.

—    Central clearingmodpart (central clearing counterparty — CCP) : en juridisk person, som træder ind mellem modparterne i kontrakter, der handles på et eller flere finansielle markeder, og som bliver køber i forhold til enhver sælger og sælger i forhold til enhver køber.

—    Clean price (clean price) : transaktionspris eksklusive vedhængende renter, men inklusive de transaktionsomkostninger, der udgør en del af prisen.

—    Egenkapitalinstrumenter (equity instruments) : udbyttegivende værdipapirer, dvs. aktier i virksomheder og værdipapirer, som repræsenterer investering i en aktieafdeling (equity fund).

—    Extended Custodial Inventory (ECI)-program (Extended Custodial Inventory (ECI) programme) : et program bestående af et depot uden for euroområdet, som forvaltes af en forretningsbank, hvor eurosedler opbevares i depot på Eurosystemets vegne med henblik på udsendelse og modtagelse af eurosedler.

—    Finansielt aktiv (financial asset) : et aktiv i form af a) kontanter, b) en kontraktlig ret til at modtage kontanter eller et andet finansielt instrument fra en anden virksomhed, c) en kontraktlig ret til at udveksle finansielle instrumenter med en anden virksomhed på potentielt gunstige betingelser, eller d) en kapitalandel i en anden virksomhed.

—    Finansielt passiv (financial liability) : et passiv i form af en juridisk forpligtelse til at levere kontanter eller andre finansielle instrumenter til en anden virksomhed eller til at udveksle finansielle instrumenter med en anden virksomhed på potentielt ugunstige betingelser.

—    Forfaldsdato (maturity date) : den dag, hvor den nominelle værdi eller hovedstolen forfalder til fuld betaling til indehaveren.

—    FRA (forward rate agreement) : aftale mellem to parter om fastsættelse af en bestemt rentesats, som på en aftalt fremtidig dato skal betales for et underliggende indlån. På afviklingsdatoen skal den ene part betale et kompensationsbeløb til den anden baseret på forskellen mellem den aftalte rentesats og markedsrenten på afviklingstidspunktet.

—    Futureskontrakt (futures contract) : en børshandlet terminskontrakt. Under en sådan kontrakt indgås på kontraktdagen aftale om køb eller salg af et underliggende instrument til fremtidig levering til en på forhånd aftalt pris. Der finder som regel ingen levering sted, og kontrakten afsluttes normalt før det aftalte udløbstidspunkt.

—    Futures-lignende optioner (futures-style option) : børsnoterede optioner, hvor der dagligt betales eller modtages en variationsmargin.

—    Genkøbsforretning (repurchase agreement — repo) : en forretning, hvor det økonomiske formål er at låne penge, hvorved et aktiv, normalt et værdipapir med fast indtægt, sælges til en køber, men hvor sælger ikke bevarer ejendomsretten, og sælgeren samtidig får ret og pligt til at genkøbe et tilsvarende aktiv til en bestemt pris på et givet tidspunkt i fremtiden eller på anfordring.

—    Gennemsnitlig anskaffelsespris (average cost) : metode, der bygger på et vejet gennemsnit, hvorved anskaffelsesprisen for hvert enkelt køb lægges til den eksisterende bogførte værdi og derved frembringer en ny vejet gennemsnitspris for en valutaposition, en beholdning af guld, et gældsinstrument eller et egenkapitalinstrument.

—    Handelsdag (også benævnt transaktionsdag) (trade date) : den dag, hvor en transaktion gennemføres.

—    Hensættelser (provisions) : beløb, der ikke medtages ved beregningen af resultatet, men som hensættes til dækning af en kendt eller forventet forpligtelse eller risiko, hvis størrelse ikke kan bestemmes præcist (se »Reserver«). Hensættelser til dækning af fremtidige forpligtelser og omkostninger må ikke anvendes til regulering af aktivernes værdi.

—    Hold-til-udløb-investeringer (held-to-maturity securities) : værdipapirer med faste betalinger eller betalinger, der kan fastlægges, og en fast løbetid, som den rapporterende enhed forventer at holde til udløb.

—    Intern rente (internal rate of return) : den diskonteringsrente, der indebærer, at et værdipapirs regnskabsmæssige værdi er lig med nutidsværdien af den fremtidige betalingsstrøm.

—    Internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards — IFRS) : IFRS-standarder, IAS-standarder og tilhørende fortolkninger, f.eks. SIC/IFRIC-fortolkninger, som er vedtaget af Den Europæiske Union.

—    Internationalt værdipapir-identifikationsnummer (International securities identification number — ISIN) : fondskodenummer udstedt af den relevante kompetente udstedende myndighed.

—    Kapitalnøgle (capital key) : den procentvise andel af hver enkelt nationale centralbanks beholdninger i Den Europæiske Centralbank.

—    Kompensationsbeløb (compensatory amount) : en justering i beregningen af de monetære indtægter i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36) (1).

—    Kontant-/afviklingsprincippet (cash/settlement approach) : en regnskabsmetode, der indebærer, at transaktioner m.v. bogføres på afviklingsdatoen.

—    Langfristede markedsoperationer (longer term refinancing operations) : regelmæssige markedsoperationer, der udføres af Eurosystemet som tilbageførselsforretninger med det formål at tilvejebringe likviditet med en løbetid, der er længere end de primære markedsoperationer, til den finansielle sektor.

—    Likviditetsstøtte i krisesituation (emergency liquidity assistance — ELA) : støtte, som gives til solvente finansielle institutter eller grupper af solvente finansielle institutter, der har midlertidige likviditetsproblemer. Likviditetsstøtte i krisesituationer gives af de nationale centralbanker efter Styrelsesrådets godkendelse.

—    Lineær afskrivning/amortisation (straight-line method) : en afskrivningsmetode, hvorefter afskrivning eller amortisation over en given periode fastsættes ved at dividere et aktivs anskaffelsespris, fratrukket dets anslåede restværdi, med dets anslåede levetid pro rata temporis.

—    Markedspris (market price) : den pris, hvortil et givet guld-, valuta- eller værdipapirinstrument noteres, som regel eksklusive vedhængende renter, enten på et organiseret marked, f.eks. en børs, eller på et ikke-organiseret marked, f.eks. et over-the-counter marked.

—    Middelkurs (mid-market rates) : euroreferencekursen, som generelt er baseret på den normale koncertationsprocedure mellem centralbankerne inden for og uden for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), som normalt finder sted kl. 14.15 centraleuropæisk tid, og som anvendes i forbindelse med den kvartalsvise revalueringsprocedure.

—    Middelpris (mid-market price) : en pris, som ligger midt imellem køber- og sælgerkursen for et givet værdipapir, baseret på godkendte market-makers eller godkendte børsers noterede priser for forretninger af normal markedsstørrelse, som anvendes i forbindelse med den kvartalsvise revalueringsprocedure.

—    Monetære indtægter (monetary income) : indtægter, som tilfalder de nationale centralbanker i forbindelse med udførelsen af ESCB's pengepolitiske opgaver. De monetære indtægter lægges sammen og fordeles blandt de nationale centralbanker ved udgangen af hvert regnskabsår.

—    Nulkupon værdipapir (discount security) : et aktiv, hvor der ikke betales kuponrente, og hvor afkastet opnås ved kapitalappreciering, fordi aktivet emitteres eller købes under pari til nominel værdi eller pariværdi.

—    Omvendt tilbagekøbsforretning (omvendt repo) (reverse repurchase agreement (reverse repo) : en aftale, hvorved en indehaver af kontanter køber et aktiv og samtidig forpligter sig til at tilbagesælge aktivet til en på forhånd fastsat pris, på anmodning, på et aftalt fremtidigt tidspunkt, eller hvis bestemte omstændigheder indtræffer. I nogle tilfælde indgås aftaler om genkøbsforretninger via en tredjepart (»treparts-genkøbsaftaler«).

—    Option (option) : en aftale, som giver indehaveren en ret, men ikke en pligt, til at købe eller sælge et konkret beløb af en given beholdning, råvare, valuta, et indeks eller en gæld til en bestemt pris i løbet af en bestemt tidsperiode eller på udløbsdatoen.

—    Overkurs (premium) : differencen mellem handelskursen og pari, når et værdipapir handles over pari.

—    Passiv (liability) : en nuværende forpligtelse for en virksomhed, der er opstået som følge af tidligere begivenheder, og hvis afvikling forventes at føre til en afgang af ressourcer fra virksomheden, der repræsenterer økonomiske fordele.

—    Periodiseringsprincippet (economic approach) : en regnskabsmetode, der indebærer, at handler registreres på handels- eller transaktionsdagen.

—    Primær markedsoperation (main refinancing operation — MRO) : regelmæssige markedsoperationer, der udføres af Eurosystemet som tilbageførselsforretninger. De primære markedsoperationer udføres i form af ugentlige standardauktioner og har normalt en løbetid på en uge.

—    Realiserede gevinster/tab (realised gains/losses) : gevinster/tab hidrørende fra differencen mellem en balanceposts salgspris og dens (justerede) anskaffelsespris.

—    Renteswap (interest rate swap) : en aftale med en modpart om at bytte betalingsstrømme, der udregnes som periodiske rentebetalinger, enten i én valuta eller, ved krydsvalutatransaktioner, i to valutaer.

—    Reserver (reserves) : et beløb, der henlægges af det overskud, der kan udloddes, og som ikke er bestemt til at dække bestemte forpligtelser, eventualforpligtelser eller forventede værdiforringelser af aktiver, som er kendte på balancetidspunktet.

—    Revalueringskonti (revaluation accounts) : balancekonti til bogføring af differencen i et aktivs eller et passivs værdi mellem dets justerede anskaffelsespris og dets værdi beregnet på grundlag af markedsprisen ultimo perioden, når markedsprisen er højere end anskaffelsesprisen for aktivers vedkommende og lavere for passivers vedkommende. De omfatter forskelle i prisnoteringer og/eller valutakurser.

—    Spotafviklingsdag (spot settlement date) : den dag, hvor en spotforretning i et finansielt instrument afvikles i overensstemmelse med gældende markedskonventioner for det pågældende finansielle instrument.

—    Spotkurs (spot rate) : kursen, som en transaktion afvikles til på spotafviklingsdagen. I forbindelse med valutaterminsforretninger er spotkursen den kurs, som ved brug af terminspoint anvendes til at udlede terminsprisen.

—    Strike-pris (strike price) : den angivne pris på en optionskontrakt, til hvilken optionen kan udnyttes.

—    Syntetisk instrument (synthetic instrument) : et finansielt instrument skabt kunstigt ved at kombinere to eller flere instrumenter med det formål at afspejle pengestrømmen og værdiansættelsesmønstret fra et andet instrument. Dette sker almindeligvis gennem en finansiel formidler.

—    TARGET2 : Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system i henhold til retningslinje ECB/2012/27 (2).

—    Terminsforretninger i værdipapirer (forward transactions in securities) : over-the-counter (OTC) kontrakter, hvor der på kontraktdagen indgås aftale om fremtidig levering af et renteinstrument, som regel en obligation, til en på forhånd aftalt pris.

—    Tilbageførselsforretning (reverse transaction) : en transaktion, hvorved en rapporterende enhed køber (omvendt repo) eller sælger (repo) aktiver under en genkøbsforretning eller udfører kreditdispositioner mod sikkerhedsstillelse.

—    Tilegnelse (appropriation) : den handling, hvorved ejendomsretten til værdipapirer, lån eller andre aktiver, som en rapporteringsenhed har modtaget som middel til tvangsopfyldelse af en oprindelig fordring, overtages.

—    Transaktionsomkostninger (transaction costs) : omkostninger, der kan identificeres som værende relateret til en given transaktion.

—    Transaktionspris (transaction price) : den pris, som parterne fastsætter ved indgåelsen af en aftale.

—    Underkurs (discount) : differencen mellem handelskursen og pari, når et værdipapir handles under pari.

—    Urealiseret gevinst/tab (unrealised gains/losses) : gevinst/tab opstået i forbindelse med revaluering af et aktiv i forhold til den justerede anskaffelsespris.

—    Valutabeholdning (foreign currency holding) : nettopositionen i den pågældende valuta. I denne definition betragtes særlige trækningsrettigheder (SDR) som en særskilt valuta. Transaktioner, som indebærer en ændring i nettopositionen af SDR, er enten transaktioner, som er denomineret i SDR, eller transaktioner i fremmed valuta, der afspejler sammensætningen af SDR-kurven (i henhold til den respektive definition af kurven og vægtene).

—    Valutakurs (exchange rate) : en valutas værdi, når den skal veksles til en anden valuta.

—    Valutakursmekanisme (exchange rate mechanism II — ERM II) : procedurerne for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.

—    Valutaterminsforretning (foreign exchange forward) : en aftale mellem to parter om køb eller salg af et bestemt beløb i fremmed valuta mod en anden valuta, som regel den indenlandske valuta, på en fremtidig fastsat dato, mere end to bankdage efter indgåelsesdagen, til en på forhånd aftalt pris. Terminsprisen fastsættes som spotkursen plus/minus et aftalt tillæg/fradrag.

—    Valutaswap (foreign exchange swap) : spotkøb eller -salg af én valuta mod en anden (short leg) og et samtidigt terminssalg eller -køb af det samme beløb i den pågældende valuta mod den anden valuta (long leg).

—    Værdiforringelse (impairment) : et fald i genindvindingsværdien til under den regnskabsmæssige værdi.

—    Øremærket portefølje (earmarked portfolio) : øremærkede investeringer, der indehaves på balancens aktivside som modpartsmidler bestående af gældsværdipapirer, egenkapitalinstrumenter, tidsindskud og anfordringskonti, kapitalinteresser og/eller investeringer i datterselskaber. Den modsvarer en identificerbar post på balancens passivside, uanset eventuelle juridiske, lovmæssige eller andre begrænsninger.


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2248 af 3. november 2016 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36) (se side 26 i denne EUT).

(2)  Retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1).


BILAG III

BESKRIVELSE AF DET ØKONOMISKE PRINCIP (PERIODISERINGSPRINCIPPET)

(inklusive den »almindelige metode« og den »alternative metode« i henhold til artikel 5)

1.   Bogføring på handelsdagen

1.1.

Bogføring på handelsdagen kan gennemføres ved hjælp af den »almindelige metode« eller den »alternative metode«.

1.2.

Artikel 5, stk. 1, litra a), vedrører den »almindelige metode«.

1.2.1.

Transaktioner bogføres på handelsdagen på ikke-balanceførte konti.

På afviklingsdagen tilbageføres de ikke-balanceførte posteringer, og forretningerne bogføres på balancekonti.

1.2.2.

Valutapositionerne påvirkes på handelsdagen.

Realiserede gevinster og tab i forbindelse med nettosalg beregnes derfor også på handelsdagen. Nettokøb af valuta påvirker gennemsnitsprisen for valutabeholdningen på handelsdagen.

1.3.

Artikel 5, stk. 1, litra b), vedrører den »alternative metode«.

1.3.1.

I modsætning til »den almindelige metode« bogføres de indgåede forretninger, som skal afvikles på et senere tidspunkt, ikke dagligt på ikke-balanceførte konti. Bogføringen af realiserede indtægter og beregningen af nye gennemsnitspriser sker på afviklingsdagen (1).

1.3.2.

For forretninger, som aftales i ét år, men som først udløber et efterfølgende år, foretages resultatføring i overensstemmelse med »den almindelige metode«. Dette indebærer, at realiserede virkninger af salg vil påvirke resultatopgørelsen for det år, i hvilket forretningen blev indgået, og køb vil ændre gennemsnitsprisen for en beholdning i det år, hvor aftalen blev indgået.

1.4.

Nedenstående tabel viser de vigtigste træk i de to teknikker for enkelte valutainstrumenter og værdipapirer.

BOGFØRING PÅ HANDELSDAGEN

»Den almindelige metode«

»Den alternative metode«

Valutaspothandler — behandling i løbet af året

Køb af valuta bogføres uden for balancen på handelsdagen og påvirker gennemsnitsprisen på valutapositionen fra denne dato.

Gevinster og tab ved salg betragtes som realiseret på transaktions-/handelsdagen. På afviklingsdagen tilbageføres ikke-balanceførte posteringer, og der foretages posteringer på balancen.

Valutakøb bogføres på balancen på afviklingsdagen og påvirker gennemsnitsprisen på valutapositionen fra denne dato.

Gevinster og tab ved salg betragtes som realiseret på afviklingsdagen. På handelsdagen foretages ingen postering på balancen.

Valutaterminsforretninger — behandling i løbet af året

Behandles på samme måde som beskrevet ovenfor for spothandler, og registreres til handlens spotkurs.

Køb af valuta bogføres uden for balancen på datoen for spothandlen og påvirker gennemsnitsprisen for valutapositionen fra denne dato og til handlens spotkurs.

Salg af valuta opføres uden for balancen på spotafviklingsdagen for handlen. Gevinst og tab betragtes som realiseret på afviklingsdagen for spothandlen.

På afviklingsdagen tilbageføres ikke-balanceførte posteringer, og der foretages posteringer på balancen.

Mht. behandling ved periodeafslutning jf. nedenfor.

Valutaspothandler og -terminsforretninger påbegyndt i år 1 med afviklingsdato for spothandlen i år 2

Ingen særlig behandling er påkrævet, idet handlen bogføres på handelsdagen, og gevinst og tab bogføres på denne dato.

Bør behandles som under »den almindelige metode« (*1):

Valutasalg bogføres uden for balancen i år 1 af hensyn til registrering af realiseret gevinst/tab på valuta i det regnskabsår, hvor forretningen blev aftalt.

Valutakøb bogføres uden for balancen i år 1, og påvirker gennemsnitsprisen på valutapositionen fra denne dato.

Revalueringer af en valutabeholdning ultimo året skal tage hensyn til nettokøb/salg med en spotafviklingsdato i det følgende regnskabsår.

Behandling af værdipapirhandler inden for året

Køb og salg bogføres uden for balancen på handelsdagen. Gevinst og tab bogføres også på denne dato. På afviklingsdagen tilbageføres ikke-balanceførte posteringer, og der foretages posteringer på balancen, dvs. samme behandling som for valutaspothandler.

Alle handler registreres på afviklingsdagen, jf. dog nedenfor om behandling ved periodeafslutninger. Påvirkningen af de gennemsnitlige købspriser (ved køb) og gevinst/tab (ved salg) bogføres derfor på afviklingsdagen.

Værdipapirhandler påbegyndt i år 1 med spotafviklingsdato for handlen i år 2

Ingen særlig behandling er påkrævet, da handler og konsekvenser heraf allerede er bogført på handelsdagen.

Realiseret gevinst og tab bogføres i år 1 ved periodens afslutning, dvs. samme behandling som valutaspothandler, og køb indgår i revalueringen ultimo året (*1).

2.   Daglig bogføring af påløbne renter, herunder over- og underkurs

2.1.

Påløbne renter, over- og underkurs i forbindelse med finansielle instrumenter i fremmed valuta beregnes og bogføres dagligt, uafhængigt af de faktiske pengestrømme. Dette betyder, at valutapositionen påvirkes, når disse påløbne renter bogføres, og ikke kun på det tidspunkt, hvor renterne modtages eller betales (2).

2.2.

Kuponrente og amortisering af over- eller underkurs beregnes og bogføres fra afviklingsdagen for købet af værdipapiret indtil afviklingsdagen for salg eller indtil den kontraktmæssige forfaldsdato.

2.3.

Nedenstående tabel viser, hvordan den daglige bogføring af periodiseringer påvirker valutabeholdningen, f.eks. skyldig rente og amortiseret over-/underkurs:

Daglig bogføring af påløbne renter som led i periodiseringsprincippet

Periodisering vedrørende instrumenter denomineret i fremmed valuta beregnes og bogføres dagligt til valutakursen på registreringsdagen.

Påvirkning af valutabeholdningen

Periodisering påvirker valutapositionen på bogføringstidspunktet og tilbageføres ikke senere. Periodiseringen udlignes når den faktiske betaling modtages eller foretages. Valutapositionen påvirkes således ikke på afviklingsdagen, da periodisering er sket for positionen i forbindelse med revalueringen ved slutningen af perioden.


(1)  Ved valutaterminsforretninger påvirkes valutabeholdningen på spotafviklingsdagen, dvs. sædvanligvis handelsdagen + to dage.

(*1)  Princippet om væsentlighed kan anvendes, hvis disse handler ikke har nogen væsentlig indflydelse på valutapositionen og/eller resultatopgørelsen.

(2)  Periodisering kan foretages efter to metoder. Den første er »kalenderdagsmetoden«, hvor periodisering registreres på alle kalenderdage, uafhængigt af om det er en lørdag eller søndag, en helligdag eller en forretningsdag. Den anden er »forretningsdagsmetoden«, hvor periodisering kun bogføres på forretningsdage. Der er ingen præference for nogen metode. Men hvis årets sidste dag ikke er en forretningsdag, skal den medtages ved beregningen efter begge metoder.


BILAG IV

REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN  (1)

AKTIVER

Balancepost (2)

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesområde (3)

1

1

Guld og tilgodehavender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, klumper, i depot eller »undervejs«. Ikke-fysisk guld, såsom tilgodehavender på anfordringskonti i guld (kollektive konti), tidsindskud og tilgodehavender i guld fra følgende transaktionsformer: a) op- og nedklassificeringstransaktioner og b) guldplacerings- og purity swaps, hvis der er en forskel på mere end én bankdag mellem frigørelse og modtagelse.

Markedsværdi

Obligatorisk

2

2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos modparter uden for euroområdet, herunder internationale og supranationale institutioner samt centralbanker uden for euroområdet

 

 

2.1

2.1

Tilgodehavender hos IMF (Den Internationale Valutafond)

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Den nationale kvote fratrukket tilgodehavender i euro til rådighed for IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til administrationsomkostninger) kan indregnes i denne post eller i posten »Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet«

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

b)

Særlige trækningsrettigheder (SDR'er)

Beholdning af SDR (brutto)

b)

SDR'er

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

c)

Andre tilgodehavender

Generelle lånearrangementer, lån under særlige låneaftaler, lån til fonde administreret af IMF

c)

Andre tilgodehavender

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

2.2

2.2

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til- dag indskud, omvendte repoforretninger

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og aktuel valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og aktuel valutakurs

Obligatorisk

c)

Eksterne udlån (indskud) uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

c)

Eksterne lån

Indlån til nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

d)

Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for euroområdet

d)

Andre eksterne aktiver

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

3

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

a)

Værdipapirinvesteringer inden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer og kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter i euroområdet

a)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og aktuel valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og aktuel valutakurs

Obligatorisk

b)

Andre tilgodehavender hos residenter inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Udlån, indskud, omvendte genkøbsforretninger, udlån i øvrigt

b)

Andre tilgodehavender

Indskud og andre udlån til nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

4

4

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

 

 

 

4.1

4.1

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud. Omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirer i euro

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Obligatorisk

c)

Udlån uden for euroområdet uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

c)

Lån uden for euroområdet

Indskud til nominel værdi

Obligatorisk

d)

Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver« og aktivpost 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål«

Værdipapirer udstedt af overnationale eller internationale organisationer, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, uanset deres geografiske placering, og som ikke er købt til pengepolitiske formål

d)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

4.2

4.2

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Udlån i overensstemmelse med ERM II-betingelserne

Nominel værdi

Obligatorisk

5

5

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

Post 5.1 til 5.5: Transaktioner i overensstemmelse med de pengepolitiske instrumenter, der er beskrevet i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Primære markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ugentligt, som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.2

5.2

Langfristede markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der normalt udføres månedligt, med en længere løbetid end den for de primære markedsoperationer

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterende markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturelle markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der justerer Eurosystemets strukturelle stilling i forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.5

5.5

Marginal udlånsfacilitet

Facilitet for dag-til-dag likviditet til en forud fastsat rente mod godkendt sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.6

5.6

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i forbindelse med værdistigninger i underliggende aktiver, der vedrører andre lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller pris

Obligatorisk

6

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet«, herunder transaktioner i forbindelse med omdannelsen af euroområdets tidligere reserver i fremmed valuta og andre tilgodehavender. Korrespondentkonti i ikke-indenlandske kreditinstitutter i euroområdet. Andre tilgodehavender og operationer, som ikke angår Eurosystemets pengepolitiske operationer, herunder likviditetsstøtte i krisesituationer (Emergency Liquidity Assistance). Alle tilgodehavender hidrørende fra pengepolitiske operationer, som er påbegyndt af en national centralbank før dens deltagelse i Eurosystemet

Nominel værdi eller pris

Obligatorisk

7

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

 

 

 

7.1

7.1

Værdipapirer til pengepolitiske formål

Værdipapirer, der besiddes til pengepolitiske formål (herunder værdipapirer købt til pengepolitiske formål, som er udstedt af overnationale eller internationale organisationer eller multilaterale udviklingsbanker, uanset deres geografiske placering). ECB-gældsbeviser købt til finjusteringsformål

a)

Omsættelige gældsinstrumenter

Bogføres i overensstemmelse med pengepolitiske hensyn:

i)

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse (prisen når forringelsen er dækket af en hensættelse i Eurosystemet under passivpost 13(b) (»Hensættelser«)

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuelle over- eller underkurser amortiseres

Obligatorisk

7.2

7.2

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer end dem under post 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål« og post 11.3 »Andre finansielle aktiver«; gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer holdt direkte, herunder offentlige gældsbeviser fra tiden før Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), denomineret i euro. Kapitalandele

a)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

c)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

d)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Obligatorisk

8

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Tilgodehavender hos den offentlige sektor, opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsættelige værdipapirer til anskaffelsespris

Obligatorisk

9

Eurosystem-interne tilgodehavender (+)

 

 

 

9.1

Kapitalinteresser i ECB (+)

Balancepost kun for nationale centralbanker

Den enkelte nationale centralbanks kapitalandel i ECB i henhold til traktaten og den respektive fordelingsnøgle samt bidrag i henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten

Anskaffelsespris

Obligatorisk

9.2

Tilgodehavender svarende til overførslen af valutareserver (+)

Balancepost kun for nationale centralbanker

Euro-denominerede tilgodehavender hos ECB vedrørende den initiale og yderligere overførsler af valutareserver i henhold til ESCB-statuttens artikel 30

Nominel værdi

Obligatorisk

9.3

Tilgodehavender i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser (+)

Balancepost kun for ECB

Eurosystem-interne tilgodehavender over for nationale centralbanker, opstået som følge af udstedelse af ECB-gældsbeviser

Anskaffelsespris

Obligatorisk

9.4

Netto-tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet (+)  (*1)

For de nationale centralbanker: nettotilgodehavender i forbindelse med anvendelse af seddelfordelingsnøglen, dvs. inklusive ECB's udstedelse af sedler i forbindelse med Eurosystem-interne-tilgodehavender, kompensationsbeløbet og dets modpost som defineret i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36) (5)

For ECB: Tilgodehavender i forbindelse med ECB's udstedelse af sedler i henhold til afgørelse ECB/2010/29

Nominel værdi

Obligatorisk

9.5

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)+)

Nettoposition for følgende delposter:

 

 

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser, jf. også passivpost 10.4, »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Tilgodehavende, som skyldes differencen mellem de monetære indtægter, der sammenlægges og fordeles. Kun af betydning for perioden mellem bogføringen af monetære indtægter som led i årsafslutningen og afviklingen på sidste forretningsdag i januar hvert år

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

c)

Andre Eurosystem-interne tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB's indtægter (*1)

c)

Nominel værdi

Obligatorisk

9

10

Poster under afvikling

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder ikke-indløste checks

Nominel værdi

Obligatorisk

9

11

Andre aktiver

 

 

 

9

11.1

Mønter fra euroområdet

Euromønter, hvis en national centralbank ikke er retlig udsteder

Nominel værdi

Obligatorisk

9

11.2

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og inventar, herunder computerudstyr, software

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Afskrivningssatser:

Computere og relateret hardware/software og køretøjer: 4 år

Udstyr, møbler og inventar: 10 år

Bygninger og kapitaliserede større ombygninger: 25 år

Nedre grænse for kapitalisering af omkostninger er EUR 10 000 ekskl. moms.

Anbefales

9

11.3

Andre finansielle aktiver

Kapitalinteresser og investeringer i datterselskaber, værdipapirer holdt af strategiske/politiske grunde

Værdipapirer inkl. kapitalandele, og andre finansielle instrumenter og saldi, f.eks. tidsindskud og løbende konti holdt som en øremærket portefølje

Omvendte genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under denne post

a)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Anbefales

b)

Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital og andre kapitalandele holdt som varige investeringer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Anbefales

c)

Investeringer i datterselskaber eller betydelige interesser

Bogført værdi

Anbefales

d)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefales

e)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb eller holdt som en varig investering

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefales

f)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefales

g)

Banktilgodehavender og udlån

Nominel værdi omregnet til valutakurs, hvis tilgodehavender/lån er denomineret i fremmed valuta

Anbefales

9

11.4

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps (medmindre de daglige variationsmarginer anvendes), forward rate agreements, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettopositionen mellem termin og spot, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

9

11.5

Periodeafgrænsningsposter

Indtægter, som forfalder til betaling i fremtiden, men som vedrører indberetningsperioden. Forudbetalte omkostninger og betalte påløbne renter, dvs. renter købt sammen med et værdipapir

Nominel værdi, valuta omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

9

11.6

Øvrige poster

a)

Forskud, lån og andre mindre poster. Lån på forvaltningsbasis. Mønter i nationale euroområde-valutaenheder. Løbende udgifter (akkumuleret nettotab), foregående års tab før dækning

a)

Nominel værdi eller pris

Anbefales

b)

Revaluerings-interimskonto (kun balancepost i løbet af året: urealiserede tab på revalueringsdatoer i løbet af året, som ikke dækkes af de relevante revalueringskonti under passivposten »Revalueringskonti«)

b)

Revalueringsdifferencen mellem den gennemsnitlige anskaffelsespris og markedsværdien, valuta omregnet til markedskursen

Obligatorisk

c)

Investeringer i forbindelse med kunders deponering af guld

c)

Markedsværdi

Obligatorisk

d)

Netto pensionsaktiver

d)

I henhold til artikel 28, stk. 2

Anbefales

e)

Udestående tilgodehavender opstået pga. Eurosystemets modparters misligholdelse i forbindelse med kreditoperationer i Eurosystemet

e)

Nominel/realiserbar værdi (før/efter afvikling af tab)

Obligatorisk

f)

Aktiver eller tilgodehavender (over for tredjemand), tilegnet og/eller erhvervet i forbindelse med realisation af sikkerhed, stillet af Eurosystemets modparter i misligholdelse

f)

Omkostninger (omregnet til den aktuelle valutakurs på tidspunktet for erhvervelsen, hvis de finansielle aktiver er denomineret i udenlandske valutaer)

Obligatorisk

12

Årets tab

 

Nominel værdi

Obligatorisk


PASSIVER

Balancepost (6)

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesområde (7)

1

1

Seddelomløb  (*2)

a)

Eurosedler plus/minus reguleringer ved anvendelse af seddelfordelingsnøglen i henhold til afgørelse (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36) og afgørelse ECB/2010/29

a)

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Pengesedler i nationale euroområde-valutaenheder i det år, hvor der indføres eurosedler og -mønter

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

2

2

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 2.1, 2.2, 2.3 og 2.5: indskud i euro som beskrevet i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

Konti i euro, som indehaves af kreditinstitutter, der er opført på listen over finansielle institutioner, som er omfattet af reservekravssystemet i henhold til ESCB-statutten. Denne post viser primært konti, der anvendes til reservekrav

Nominel værdi

Obligatorisk

2.2

2.2

Indlånsfacilitet

Dag-til-dag indskud til en forud fastsat rente (stående facilitet)

Nominel værdi

Obligatorisk

2.3

2.3

Tidsindskud

Indskud med henblik på opsugning af likviditet som led i finjusterende markedsoperationer

Nominel værdi

Obligatorisk

2.4

2.4

Finjusterende markedsoperationer

Pengepolitiske operationer, der har til formål at opsuge likviditet

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

2.5

2.5

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

Indlån fra kreditinstitutter til dækning af værdiforringelse i underliggende aktiver, som ligger til grund for kreditter til disse kreditinstitutter

Nominel værdi

Obligatorisk

3

3

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet«. Andre transaktioner, som ikke er relateret til Eurosystemets pengepolitik. Ingen anfordringskonti fra kreditinstitutter. Alle passiver/indlån hidrørende fra pengepolitiske operationer, som er påbegyndt af en national centralbank før dens deltagelse i Eurosystemet

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

4

4

Udstedte gældsbeviser

Kun en ECB-balancepost — for de nationale centralbanker en overgangsbalancepost.

Gældsbeviser som beskrevet i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Ikke-rentebærende værdipapirer, der udstedes med henblik på at opsuge likviditet

Anskaffelsespris

Eventuelle underkurser amortiseres

Obligatorisk

5

5

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

 

 

 

5.1

5.1

Offentlig forvaltning og service

Løbende konti, tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

Obligatorisk

5.2

5.2

Andre forpligtelser

Løbende konti, som indehaves af personale, virksomheder og kunder, herunder finansielle institutter, som er optaget på listen over institutter, der er fritaget for forpligtelsen til at holde mindstereserver (jf. passivpost 2.1, »Anfordringskonti«), tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

Obligatorisk

6

6

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

Løbende konti, tidsindskud, anfordringskonti, herunder konti til betalingsformål og konti til forvaltning af valutareserver, som indehaves af andre banker, centralbanker, internationale/supranationale institutioner, herunder Europa-Kommissionen, løbende konti, som indehaves af andre indlånere. Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirer i euro.

Saldi på TARGET2-konti, der tilhører centralbanker i medlemsstater, der ikke har indført euroen

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

7

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

8

8

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

 

 

 

8.1

8.1

Indlån, saldi og andre forpligtelser

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

8.2

8.2

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingelserne

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

9

9

Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

SDR-denomineret post, som viser det SDR-beløb, der oprindeligt blev tildelt det pågældende land/den pågældende nationale centralbank

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

10

Eurosystem-interne forpligtelser+)

 

 

 

10.1

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver+)

Kun en ECB-balancepost, denomineret i euro

Nominel værdi

Obligatorisk

10.2

Forpligtelser i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser+)

Balancepost kun for nationale centralbanker

Eurosystem-interne forpligtelser over for nationale centralbanker, opstået som følge af udstedelse af ECB-gældsbeviser

Anskaffelsespris

Obligatorisk

10.3

Forpligtelser (netto) i forbindelse med fordelingen af eurosedler i Eurosystemet (+)  (*2)

Balancepost kun for nationale centralbanker.

For de nationale centralbanker: nettoforpligtelser i forbindelse med anvendelse af seddelfordelingsnøglen, dvs. inklusive ECB's udstedelse af sedler i forbindelse med Eurosystem-interne-tilgodehavender, kompensationsbeløbet og dets modpost som defineret i afgørelse (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36)

Nominel værdi

Obligatorisk

10.4

Andre forpligtelser i Eurosystemet (netto) (+)

Nettoposition for følgende delposter:

 

 

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser, jf. også passivpost 9.5, »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Passiv, som skyldes differencen mellem de monetære indtægter, der sammenlægges og fordeles. Kun af betydning for perioden mellem bogføringen af monetære indtægter som led i årsafslutningen, og afviklingen på sidste forretningsdag i januar hvert år

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

c)

Andre Eurosystem-interne tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB's indtægter (*2)

c)

Nominel værdi

Obligatorisk

10

11

Poster under afvikling

Saldi på afviklingskonti (forpligtelser), herunder girotransaktioner under afvikling

Nominel værdi

Obligatorisk

10

12

Andre forpligtelser

 

 

 

10

12.1

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps (medmindre de daglige variationsmarginer anvendes), forward rate agreements, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettopositionen mellem termin og spot, omregnet til aktuel valutakurs

Obligatorisk

10

12.2

Periodeafgrænsningsposter

Udgifter, som forfalder til betaling i fremtiden, men som vedrører rapporteringsperioden. Indtægter modtaget i rapporteringsperioden, men som vedrører en fremtidig periode

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskursen

Obligatorisk

10

12.3

Øvrige poster

a)

Skatterelaterede interimskonti. Sikringskonti i fremmed valuta til sikkerhed for en kredit eller en garanti. Repoforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«. Andre obligatoriske indskud end reservekrav. Andre mindre poster. Løbende indtægter (akkumuleret nettooverskud), foregående års overskud før udlodning. Forpligtelser på forvaltningsbasis. Mønter i omløb, hvor en national centralbank er lovmæssig udsteder. Sedler i omløb i nationale euroområde-valutaenheder, som er ophørt med at være lovligt betalingsmiddel, men stadig i er omløb efter året, hvor der er indført eurosedler- og mønter, medmindre de er medtaget under passivposten »Hensættelser«

a)

Nominel værdi eller (repo)pris

Anbefales

b)

Kunders deponering af guld

b)

Markedsværdi

Obligatorisk

c)

Netto pensionsforpligtelser

c)

I henhold til artikel 28, stk. 2

Anbefales

10

13

Hensættelser

a)

Til pensioner, valutakurs-, rente- og guldprisrisici og andre formål, f.eks. forventede fremtidige udgifter, hensættelser til nationale euroområde-valutaenheder, som er ophørt med at være lovligt betalingsmiddel, men stadig i er omløb efter året, hvor der er indført eurosedler og -mønter, medmindre medtaget under passivpost 12.3, »Andre forpligtelser/Øvrige poster«

De nationale centralbankers bidrag til ECB i henhold til ESCB-statuttens artikel 48.2 er konsolideret med de tilsvarende beløb under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i ECB«+)

a)

Anskaffelsespris/nominel værdi

Anbefales

b)

For modparts- eller kreditrisici opstået som følge af pengepolitiske operationer

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

11

14

Revalueringskonti

Revalueringskonti vedrørende prisbevægelser for guld, alle typer af euro-denominerede værdipapirer og alle typer af værdipapirer i fremmed valuta, optioner, værdireguleringsdifferencer i tilknytning til renterisikoderivater; revalueringskonti vedrørende valutakursbevægelser for hver nettovalutaposition, herunder valutaswaps/terminsforretninger og SDR

De nationale centralbankers bidrag til ECB i henhold til ESCB-statuttens artikel 48.2 er konsolideret med de tilsvarende beløb under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i ECB«+)

Revalueringsdifferencen mellem den gennemsnitlige anskaffelsespris og markedsværdien, valuta omregnet til markedskursen

Obligatorisk

12

15

Kapital og reserver

 

 

 

12

15.1

Kapital

Indbetalt kapital — ECB's kapital er konsolideret med de deltagende nationale centralbankers kapitalandele

Nominel værdi

Obligatorisk

12

15.2

Reserver

Lovmæssige reserver og andre reserver. Overført resultat.

De nationale centralbankers bidrag til ECB i henhold til ESCB-statuttens artikel 48.2 er konsolideret med de tilsvarende beløb under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i ECB« (+)

Nominel værdi

Obligatorisk

10

16

Årets overskud

 

Nominel værdi

Obligatorisk


(*1)  Poster, der skal harmoniseres.

(1)  Oplysninger om eurosedler i omløb, renter af Eurosystem-interne nettotilgodehavender/-forpligtelser som følge af fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet og monetære indtægter harmoniseres i de nationale centralbankers offentliggjorte årsregnskaber. De poster, som skal harmoniseres, er angivet med en stjerne i bilag IV, VIII og IX.

(2)  Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoliderede årsbalance). Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med »(+)« konsolideres i Eurosystemets ugentlige balancer.

(3)  De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver og passiver i de nationale centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystemets formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets funktion.

(4)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60), (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

(5)  Afgørelse (EU) 2016/2248 (ECB/2016/36).

(*2)  Poster, der skal harmoniseres. Jf. betragtning 5.

(6)  Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoliderede årsbalance). Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med »(+)« konsolideres i Eurosystemets ugentlige balancer.

(7)  De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver og passiver i de nationale centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystemets formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets funktion.


BILAG V

Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance: format der skal anvendes ved offentliggørelse efter udgangen af et kvartal

(millioner EUR)

Aktiver (1)

Balance pr. …

Ændring i forhold til ugen før pga.

Passiver

Balance pr. …

Ændring i forhold til ugen før pga.

transaktioner

reguleringer ultimo kvartalet

transaktioner

reguleringer ultimo kvartalet

1.

Guld og tilgodehavender i guld

2.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

2.1.

Tilgodehavender hos IMF

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

3.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

4.

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

5.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

5.1.

Primære markedsoperationer

5.2.

Langfristede markedsoperationer

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

6.

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

7.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

7.2.

Andre værdipapirer

8.

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

9.

Andre aktiver

 

 

 

1.

Sedler i omløb

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

2.2.

Indlånsfacilitet

2.3.

Tidsindskud

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

3.

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

4.

Udstedte gældsbeviser

5.

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

5.1.

Offentlig forvaltning og service

5.2.

Andre forpligtelser

6.

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

7.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

8.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

9.

Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

10.

Andre forpligtelser

11.

Revalueringskonti

12.

Kapital og reserver

 

 

 

Aktiver i alt

 

 

 

Passiver i alt

 

 

 

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.


(1)  Tabellen med aktiver kan også offentliggøres oven over tabellen med passiver.


BILAG VI

Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance: format der skal anvendes ved offentliggørelse i løbet af kvartalet

(millioner EUR)

Aktiver (1)

Balance pr.

Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner

Passiver

Balance pr. …

Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner

1.

Guld og tilgodehavender i guld

2.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

2.1.

Tilgodehavender hos IMF

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

3.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

4.

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

5.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

5.1.

Primære markedsoperationer

5.2.

Langfristede markedsoperationer

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

6.

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

7.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

7.2.

Andre værdipapirer

8.

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

9.

Andre aktiver

 

 

1.

Sedler i omløb

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

2.2.

Indlånsfacilitet

2.3.

Tidsindskud

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

3.

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

4.

Udstedte gældsbeviser

5.

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

5.1.

Offentlig forvaltning og service

5.2.

Andre forpligtelser

6.

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

7.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

8.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

9.

Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

10.

Andre forpligtelser

11.

Revalueringskonti

12.

Kapital og reserver

 

 

Aktiver i alt

 

 

Passiver i alt

 

 

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.


(1)  Tabellen med aktiver kan også offentliggøres oven over tabellen med passiver.


BILAG VII

Eurosystemets konsoliderede årsbalance

(millioner EUR)

Aktiver (1)

Rapporteringsår

Foregående år

Passiver

Rapporteringsår

Foregående år

1.

Guld og tilgodehavender i guld

2.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

2.1.

Tilgodehavender hos IMF

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

3.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

4.

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

5.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

5.1.

Primære markedsoperationer

5.2.

Langfristede markedsoperationer

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

6.

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

7.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

7.2.

Andre værdipapirer

8.

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

9.

Andre aktiver

 

 

1.

Sedler i omløb

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

2.2.

Indlånsfacilitet

2.3.

Tidsindskud

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

3.

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

4.

Udstedte gældsbeviser

5.

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

5.1.

Offentlig forvaltning og service

5.2.

Andre forpligtelser

6.

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

7.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

8.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

9.

Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

10.

Andre forpligtelser

11.

Revalueringskonti

12.

Kapital og reserver

 

 

Aktiver i alt

 

 

Passiver i alt

 

 

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.


(1)  Tabellen med aktiver kan også offentliggøres oven over tabellen med passiver.


BILAG VIII

Årsbalance for en centralbank  (1)

(millioner EUR )

Aktiver (3)

Rapporteringsår

Foregående år

Passiver

Rapporteringsår

Foregående år

1.

Guld og tilgodehavender i guld

2.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

2.1.

Tilgodehavender hos IMF

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

3.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

4.

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

5.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

5.1.

Primære markedsoperationer

5.2.

Langfristede markedsoperationer

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

6.

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

7.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

7.2.

Andre værdipapirer

8.

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

9.

Eurosystem-interne tilgodehavender

9.1.

Kapitalinteresser i ECB

9.2.

Tilgodehavender svarende til overførslen af valutareserver

9.3.

Tilgodehavender i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser

9.4.

Netto-tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet (*1)

9.5.

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto) (*1)

10.

Poster under afvikling

11.

Andre aktiver

11.1.

Mønter fra euroområdet

11.2.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

11.3.

Andre finansielle aktiver

11.4.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

11.5.

Periodeafgrænsningsposter (*1)

11.6.

Øvrige poster

12.

Årets tab

 

 

1.

Seddelomløb (*1)

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

2.2.

Indlånsfacilitet

2.3.

Tidsindskud

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

3.

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

4.

Udstedte gældsbeviser

5.

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

5.1.

Offentlig forvaltning og service

5.2.

Andre forpligtelser

6.

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

7.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

8.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

9.

Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

10.

Eurosystem-interne forpligtelser

10.1.

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver

10.2.

Forpligtelser i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser

10.3.

Netto-forpligtelser i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet (*1)

10.4.

Andre forpligtelser i Eurosystemet (netto) (*1)

11.

Poster under afvikling

12.

Andre forpligtelser

12.1.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

12.2.

Periodeafgrænsningsposter (*1)

12.3.

Øvrige poster

13.

Hensættelser

14.

Revalueringskonti

15.

Kapital og reserver

15.1.

Kapital

15.2.

Reserver

16.

Årets overskud

 

 

Aktiver i alt

 

 

Passiver i alt

 

 

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.


(*1)  Oplysninger om eurosedler i omløb, renter af Eurosystem-interne nettotilgodehavender/-forpligtelser som følge af fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet og monetære indtægter harmoniseres i de nationale centralbankers offentliggjorte årsregnskaber. De poster, som skal harmoniseres, er angivet med en stjerne i bilag IV, VIII og IX.

(1)  Centralbankerne kan angive det nøjagtige eurobeløb eller beløb afrundet på anden måde.

(2)  Tabellen med aktiver kan også offentliggøres oven over tabellen med passiver.

(3)  Poster, der skal harmoniseres. Jf. betragtning 5.


BILAG IX

EN CENTRALBANKS OFFENTLIGGJORTE RESULTATSOPGØRELSE  (1)  (2)

(millioner EUR)

Resultatopgørelse for året, som slutter den 31. december…

Indberetnings år

Foregående år

1.1.

Renteindtægter  (*1)

 

 

1.2.

Renteudgifter  (*1)

 

 

1.

Nettorenteindtægter

 

 

2.1.

Realiserede gevinster/tab på finansielle operationer

 

 

2.2.

Nedskrivninger af finansielle aktiver og positioner

 

 

2.3.

Overførsler til/fra hensættelser for valutakurs-, rente, kredit- og guldprisrisici

 

 

2.

Nettoresultat af finansielle operationer, nedskrivninger og risikohensættelser

 

 

3.1.

Indtægter fra gebyrer og provisioner

 

 

3.2.

Udgifter til gebyrer og provisioner

 

 

3.

Nettoindtægter/-udgifter fra gebyrer og provisioner

 

 

4.

Indtægter fra aktier og kapitalindskud (*1)

 

 

5.

Nettoresultat af sammenlægningen af monetære indtægter (*1)

 

 

6.

Andre indtægter

 

 

Nettoindtægter i alt

 

 

7.

Personaleomkostninger (4)

 

 

8.

Administrationsomkostninger (4)

 

 

9.

Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

 

 

10.

Tjenesteydelser i forbindelse med seddelproduktion (5)

 

 

11.

Øvrige omkostninger

 

 

12.

Indkomstskat og andre offentlige afgifter på indkomst

 

 

Årets overskud/(tab)

 

 


(*1)  Poster, der skal harmoniseres. Jf. betragtning 5.

(1)  Formatet for ECB's resultatopgørelse er lidt anderledes. Se bilag III til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2247 af 3. november 2016 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2016/35) (se side 1 i denne EUT).

(2)  Oplysninger om eurosedler i omløb, renter af Eurosystem-interne nettotilgodehavender/-forpligtelser som følge af fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet og monetære indtægter harmoniseres i de nationale centralbankers offentliggjorte årsregnskaber. De poster, som skal harmoniseres, er angivet med en stjerne i bilag IV, VIII og IX.

(3)  Centralbankerne kan angive det nøjagtige eurobeløb eller beløb afrundet på anden måde.

(4)  Herunder administrative hensættelser.

(5)  Denne post anvendes i forbindelse med udlicitering af seddelproduktion (omkostninger i forbindelse med tjenesteydelser leveret af eksterne virksomheder, der har fået til opgave at producere pengesedler på centralbankernes vegne). Det anbefales, at omkostninger i forbindelse med udstedelse af både nationale eurosedler og eurosedler indregnes i resultatopgørelsen, når de er faktureret eller i øvrigt pådraget.


BILAG X

Ophævet retningslinje med liste over dens efterfølgende ændringer

Retningslinje ECB/2010/20

EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31

Retningslinje ECB/2011/27

EUT L 19 af 24.1.2012, s. 37

Retningslinje ECB/2012/29

EUT L 356 af 22.12.2012, s. 94

Retningslinje ECB/2014/54

EUT L 68 af 13.3.2015, s. 69

Retningslinje ECB/2015/24

EUT L 193 af 21.7.2015, s. 147


BILAG XI

SAMMENLIGNINGSTABEL

Retningslinje ECB/2010/20

Denne retningslinje

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20

Artikel 19

Artikel 21

Artikel 20

Artikel 22

Artikel 21

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 25

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 26

Artikel 28

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28

Artikel 30

Artikel 29

Artikel 31

Artikel 30

Artikel 32