ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 337

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
13. december 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2234 af 21. november 2016 om undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/2235 af 12. december 2016 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bisphenol A ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2236 af 12. december 2016 om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2018 om forening af arbejdsliv og familieliv ( 1 )

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2237 af 12. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2238 af 12. december 2016 om ændring af afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

15

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2239 af 12. december 2016 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

16

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2240 af 12. december 2016 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2241 af 9. december 2016 om midlertidig handel med frø af visse sorter af arten Beta vulgaris L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 2002/54/EF (meddelt under nummer C(2016) 8105)  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2242 af 9. december 2016 om midlertidig handel med sædekorn af arten Hordeum vulgare L. var. Scrabble, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer C(2016) 8106)  ( 1 )

22

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2014 af 16. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 401/2006 for så vidt angår udtagning af prøver fra store partier, krydderier og kosttilskud, kriterier for pålideligheden af metoden for T-2-toksin, HT-2-toksin og citrinin samt screeningsanalysemetoder ( EUT L 147 af 17.5.2014 )

24

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/2234

af 21. november 2016

om undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. september 2014 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til, på Unionens vegne, at forhandle om en international aftale med Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar, der fastsætter vilkårene og betingelserne for levering af satellitbaserede forstærkningstjenester i Afrika på grundlag af det europæiske satellitnavigationsprogram Egnos.

(2)

Efter forhandlingerne blev samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (»aftalen«) paraferet den 12. maj 2016.

(3)

Aftalen bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2016.

På Rådets vegne

P. PLAVČAN

Formand


FORORDNINGER

13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2235

af 12. december 2016

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bisphenol A

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. maj 2014 fremsendte Frankrig et dossier (»bilag XV-dossieret« (2)) til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 69, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 for at indlede en begrænsningsprocedure i henhold til samme forordnings artikel 69-73. Bilag XV-dossieret påviste en risiko for arbejdstagere (først og fremmest kasseassistenter) og forbrugere, der er eksponeret for bisphenol A (BPA) ved håndtering af kasseboner af termopapir og foreslog en begrænsning i markedsføringen af BPA i termopapir i en koncentration på 0,02 vægtprocent eller derover. Den del af befolkningen, der var udsat for risiko, var nærmere bestemt ufødte børn af gravide arbejdstagere og forbrugere, der var eksponeret for BPA indeholdt i det termopapir, de håndterer.

(2)

Termopapir består af råpapir med mindst én coating, der kan indeholde BPA. Coatingen ændrer farve, når den udsættes for varme, hvilket får de trykte tegn til at komme til syne.

(3)

Frankrig baserede farevurderingen af BPA på virkningerne på flere sundhedsmæssige effektparametre (det kvindelige reproduktionssystem, hjernen og adfærden, brystkirtlerne, stofskiftet og fedme). Virkningerne på brystkirtlerne blev anset for at være det mest kritiske effektparameter, som går forud for de andre. De blev anvendt til at beregne det afledte nuleffektniveau (DNEL).

(4)

I løbet af agenturets proces med at udarbejde en udtalelse offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en ny videnskabelig udtalelse om BPA (3). Agenturets Udvalg for Risikovurdering (RAC) drøftede vurderingen af BPA med EFSA for at sikre konsistens i den videnskabelige vurdering og basere denne på den nyeste og mest ajourførte videnskabelige litteratur. RAC's farevurdering, således som den blev fremlagt i dets udtalelse, er i overensstemmelse med den tilgang, som anvendes af EFSA.

(5)

RAC fandt, at de kritiske undersøgelser, som Frankrig havde valgt til beregning af DNEL, ikke gjorde det muligt at kvantificere dosis-responsforholdene og viste en række usikkerheder. Derfor valgte RAC, med henblik på beregning af et oralt DNEL, virkningerne på nyre og anvendte, da det fremgik af tilgængelige data, at disse ikke er de mest kritiske virkninger af BPA, en yderligere vurderingsfaktor på 6 for at tage hensyn til virkningerne på det kvindelige reproduktionssystem, hjernen og adfærden, brystkirtlerne, stofskiftet og fedme samt immunsystemet i den overordnede farevurdering. Da den foreslåede begrænsning vedrører dermal eksponering som følge af håndtering af termopapir, blev der også beregnet et DNEL for dermal eksponering for arbejdstagere og befolkningen generelt. For så vidt angår eksponering, præciserede RAC vurderingen og supplerede den med nye bioovervågningsoplysninger om kasseassistenters eksponering for BPA. RAC konkluderede, at ved anvendelsen af denne metodologi er risikoen for forbrugere tilstrækkeligt kontrolleret, men bekræftede dog risikoen for arbejdstagere.

(6)

Den 5. juni 2015 vedtog RAC sin udtalelse og konkluderede, at den foreslåede begrænsning er den mest hensigtsmæssige foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påviste risici, for så vidt angår effektiviteten i forbindelse med reduktion af disse risici.

(7)

I overensstemmelse med RAC's konklusion om, at de tilgængelige data ikke muliggjorde kvantificering af dosis-responsforholdet for BPA's sundhedsvirkninger, kunne agenturets Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) ikke anvende skønnene over fordele i det franske dossier, og foretog derfor en break-evenanalyse, på grundlag af hvilken det konkluderede, at de estimerede omkostninger som helhed overstiger de potentielle sundhedsfordele ved den foreslåede begrænsning. SEAC bemærkede dog, at omkostningen ved begrænsningen udgør en meget lille del af de samlede personaleomkostninger eller det samlede bruttodriftsoverskud i de berørte sektorer i Unionen og kun ville føre til en meget lille prisstigning, hvis den overføres til forbrugerne gennem højere priser på forbrugsgoder. SEAC bemærkede endvidere, at begrænsningen kunne føre til en mere rimelig fordeling af konsekvenserne, set i lyset af at kasseassistenter, som er den befolkningsgruppe, der potentielt er udsat for risiko, i uforholdsmæssig høj grad berøres af de negative sundhedsvirkninger, mens de økonomiske konsekvenser vil være ligeligt fordelt mellem Unionens befolkning som helhed.

(8)

Den 4. december 2015 vedtog SEAC sin udtalelse og fastslog, at den foreslåede begrænsning næppe vil være forholdsmæssig, når man sammenligner dens socioøkonomiske fordele med dens socioøkonomiske omkostninger, men fremhævede mulige positive faktorer med hensyn til fordeling og overkommelighed. SEAC bekræftede endvidere, at en foranstaltning på EU-plan er berettiget, og konkluderede, at den foreslåede begrænsning er en passende foranstaltning til at håndtere sundhedsrisiciene for arbejdstagere.

(9)

RAC og SEAC konkluderede ligeledes, at den foreslåede begrænsning er gennemførlig, og at den kan håndhæves, forvaltes og overvåges.

(10)

Agenturets forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter blev hørt under begrænsningsprocessen, og der blev taget hensyn til dets anbefalinger.

(11)

Den 29. januar 2016 forelagde agenturet udtalelserne fra RAC og SEAC (4) for Kommissionen. Kommissionen konkluderede på grundlag af disse udtalelser, at der er en uacceptabel risiko for arbejdstagere, som håndterer termopapir, der indeholder BPA i en koncentration på 0,02 vægtprocent eller derover. Under hensyntagen til SEAC's overvejelser om overkommelighed og fordelingseffekter mener Kommissionen, at de påviste risici vil kunne håndteres med den foreslåede begrænsning, uden at industrien, forsyningskæden eller forbrugerne pålægges en væsentlig byrde. Kommissionen konkluderede således, at den begrænsning, som Frankrig har foreslået, er en passende foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påviste sundhedsrisici for de arbejdstagere, som håndterer termopapir, der indeholder BPA. Ved at regulere markedsføringen vil den foreslåede begrænsning også give forbrugerne en større beskyttelsesmargen.

(12)

Da der på nuværende tidspunkt findes forsøgsmetoder til måling af BPA-koncentrationen i termopapir, kan begrænsningen håndhæves. Som bekræftet af SEAC bør anvendelsen af begrænsningen udskydes for at give industrien mulighed for at overholde den. En periode på 36 måneder synes rimelig og tilstrækkelig til dette formål.

(13)

RAC bemærkede i sin udtalelse, at bisphenol S (BPS), som ifølge Frankrig er det mest sandsynlige erstatningsstof, kan have en toksikologisk profil, der ligner BPA's, og kan have lignende sundhedsskadelige virkninger. For at undgå, at BPA's negative virkninger blot erstattes af BPS' negative virkninger, bør man være særlig opmærksom på en eventuel tendens til substitution med BPS. Derfor bør agenturet overvåge anvendelsen af BPS i termopapir. Agenturet bør videregive alle yderligere oplysninger til Kommissionen, således at Kommissionen kan vurdere, om det er nødvendigt med et forslag om begrænsning af BPS i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, eftersom sundhedsrisiciene i forbindelse med BPS i termopapir, i modsætning til BPA, endnu ikke er vurderet.

(14)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978.

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføjes følgende punkt:

»66.

Bisphenol A

CAS nr. 80-05-7

EF-nr. 201-245-8

Må ikke markedsføres i termopapir i koncentrationer på 0,02 vægtprocent eller derover efter den 2. januar 2020«.


13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2236

af 12. december 2016

om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2018 om forening af arbejdsliv og familieliv

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU har en langvarig forpligtelse til at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Der er ved direktiverne om barselsorlov (2) og forældreorlov (3) fastsat minimumsstandarder på dette område. EU har med Barcelonamålene ligeledes fastsat mål for at forbedre udbuddet af børnepasning, og der er udarbejdet landespecifikke henstillinger for at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv som led i det europæiske semester 2016.

(2)

Kommissionen fremlægger i arbejdsprogrammet for 2016 (4) sine planer om at udvikle et initiativ til håndtering af de udfordringer for balance mellem arbejdsliv og privatliv, som forældre og omsorgspersoner er konfrontereret med.

(3)

Det er derfor yderst vigtigt at overvåge disse udfordringer samt fremskridtene på dette område, ligesom det også er vigtigt med forbedret dataindsamling.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2013 (5) oprettes der et ad hoc-modul om forening af arbejdsliv og familieliv.

(5)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1397/2014 (6) fastsættes og beskrives områderne for de specialiserede oplysninger (»ad hoc-delmoduler«), der skal omfattes af ad hoc-modulet for 2018 om forening af arbejdsliv og familieliv.

(6)

Kommissionen bør fastlægge de tekniske karakteristika, filtrene, koderne og fristen for indberetning af dataene for ad hoc-delmodulet om forening af arbejdsliv og familieliv.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2018 om forening af arbejdsliv og familieliv, filtrene, de koder, der skal anvendes, og fristen for indberetning af resultaterne til Kommissionen er fastlagt i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (EUT L 68 af 18.3.2010, s. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2013 af 8. april 2013 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 af 9.4.2013, s. 11).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1397/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 370 af 30.12.2014, s. 42).


BILAG

I dette bilag fastlægges de tekniske karakteristika samt de filtre og koder, der skal anvendes i ad hoc-modulet om forening af arbejdsliv og familieliv, der planlægges gennemført i 2018. Datoerne for indberetning af data til Kommissionen fastlægges også heri.

Frist for indberetning af resultaterne til Kommissionen: 31. marts 2019.

Filtre og koder, der skal anvendes ved indsendelse af data: som fastlagt i bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 (1).

Kolonner, der er forbeholdt valgfrie vægtningsfaktorer, og som skal anvendes i tilfælde af delstikprøver eller manglende svar: kolonne 223-226 indeholdende hele tal og kolonne 227-228 indeholdende decimaler.

1)   Delmodul 1: Pasningsansvar

Navn/kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

CARERES

 

Forekomst af pasningsansvar

ALDER = 18–64

211

 

Regelmæssig pasning af egne eller partners børn (< 15 år) eller af uarbejdsdygtige pårørende (15 år og derover)

 

 

1

Intet pasningsansvar

 

 

2

Kun for egne eller partners børn i husstanden

 

 

3

Kun for egne eller partners børn uden for husstanden

 

 

4

For egne eller partners børn i og uden for husstanden

 

 

5

Kun for uarbejdsdygtige pårørende

 

 

6

For egne eller partners børn i husstanden og uarbejdsdygtige pårørende

 

 

7

For egne eller partners børn uden for husstanden og uarbejdsdygtige pårørende

 

 

8

For egne eller partners børn i og uden for husstanden og uarbejdsdygtige pårørende

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Benytter børnepasningsfaciliteter

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Benytter professionelle børnepasningsfaciliteter til nogle eller alle børn

 

 

1

Nej

 

 

2

Ja, for nogle børn

 

 

3

Ja, for alle børn

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Faktorer for ikke at benytte børnepasningsfaciliteter

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Vigtigste grund til ikke at benytte (flere) børnepasningsfaciliteter til egne eller partners børn

 

 

01

Ingen tilgængelig/ledig pasningsfacilitet

 

 

02

Omkostninger

 

 

03

Kvalitet af/form for pasningsfacilitet

 

 

04

Anden hindring i forbindelse med pasningsfaciliteten

 

 

05

Pasning arrangeres selv/med partner

 

 

06

Pasning er arrangeret, herunder med yderligere uformel støtte

 

 

07

De benyttede professionelle faciliteter (for nogle, men ikke alle børn) er tilstrækkelige

 

 

08

Børnene passer sig selv

 

 

09

Andre personlige grunde

 

 

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Effekt af børnepasningsansvar på beskæftigelsen

CARERES = 2-4,6-8 og WSTATOR = 1,2

215

 

Vigtigste måde, hvorpå folk i beskæftigelse tilpassede deres arbejde for at lette børnepasningsansvaret

 

 

1

Ændringer med henblik på at øge indkomsten

 

 

2

Kortere arbejdstid

 

 

3

Mindre krævende arbejdsopgaver

 

 

4

Skiftede job eller arbejdsgiver for at gøre det lettere at forene arbejdsliv og familieliv

 

 

5

Er i øjeblikket på familieorlov

 

 

6

Andet

 

 

7

Ingen effekt

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

2)   Delmodul 2: Arbejdsformernes fleksibilitet

Navn/kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

POSSTEND

 

Fleksibel arbejdstid med henblik på pasning

STAPRO = 3 og CARERES = 2-8

216

 

Mulighed for at variere arbejdstidsstart og/eller arbejdstidsophør i hovedbeskæftigelsen for at lette pasningsansvaret

 

 

1

Normalt muligt

 

 

2

Sjældent muligt

 

 

3

Ikke muligt

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Fleksibilitet til at holde fri hele dage med henblik på pasning

STAPRO = 3 og CARERES = 2-8

217

 

Mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden på en sådan måde, at det er muligt at holde fri hele dage i hovedbeskæftigelsen for at lette pasningsansvaret

 

 

1

Normalt muligt

 

 

2

Sjældent muligt

 

 

3

Ikke muligt

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Største hindring for forening af arbejdsliv og familieliv på arbejdspladsen

WSTATOR = 1,2 og CARERES = 2-8

218

 

Det særlige kendetegn ved hovedbeskæftigelsen, der gør det sværest at forene arbejdsliv og familieliv

 

 

1

Ingen hindring

 

 

2

Lange arbejdstider

 

 

3

Uforudsigelige eller vanskelige arbejdstider

 

 

4

Lang transporttid

 

 

5

Krævende eller udmattende arbejde

 

 

6

Manglende støtte fra arbejdsgivere og kollegaer

 

 

7

Andre hindringer

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

3)   Delmodul 3: Karrierepauser og forældreorlov

Navn/kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

STOPWORK

 

Karrierepause pga. børnepasning

ALDER = 18–64

219

 

Har i sit karriereforløb ikke arbejdet i mindst en måned for at passe egne eller partners børn

 

 

1

Ja

 

 

2

Har aldrig arbejdet — på grund af børnepasning

 

 

3

Nej (men var/er i beskæftigelse og har børn)

 

 

4

Har aldrig arbejdet — af andre grunde

 

 

5

Har aldrig haft børn

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Samlet længde af karrierepauser pga. børnepasning

STOPWORK = 1

220

 

Summen af varigheden af alle arbejdsafbrydelser på mindst en måned

 

 

1

Op til 6 måneder

 

 

2

Over 6 måneder og op til 1 år

 

 

3

Over 1 år og op til 2 år

 

 

4

Over 2 år og op til 3 år

 

 

5

Over 3 år og op til 5 år

 

 

6

Over 5 år

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Benyttelse af forældreorlov

STOPWORK = 1

221

 

Benyttelse af forældreorlov og/eller barselsorlov som led i arbejdsafbrydelse for at passe børn

 

 

1

Har kun benyttet forældreorlov

 

 

2

Kombination af familieorlover

 

 

3

Har kun benyttet barselsorlov (for mødre/fædre)

 

 

4

Har ikke benyttet familieorlov

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Karrierepauser pga. uarbejdsdygtige pårørende

ALDER = 18 — 64 og (EXISTPR = 1 eller WSTATOR = 1,2)

222

 

Har ikke arbejdet eller har haft nedsat arbejdstid i mindst en måned i karriereforløbet for at passe uarbejdsdygtige pårørende (15 år eller ældre)

 

 

1

Arbejdsafbrydelse

 

 

2

Kun nedsat arbejdstid

 

 

3

Ingen afbrydelse eller nedsat arbejdstid

 

 

4

Har aldrig skullet passe uarbejdsdygtige pårørende

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Ikke udfyldt

Intet svar/ved ikke

 


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57).


13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2237

af 12. december 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

106,0

TN

123,9

TR

109,6

ZZ

113,2

0707 00 05

MA

77,0

TR

166,4

ZZ

121,7

0709 93 10

MA

144,0

TR

161,6

ZZ

152,8

0805 10 20

TR

66,3

ZA

27,9

ZZ

47,1

0805 20 10

MA

68,8

ZZ

68,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

112,8

JM

112,0

TR

81,5

ZZ

102,1

0805 50 10

TR

86,1

ZZ

86,1

0808 10 80

US

97,3

ZA

36,6

ZZ

67,0

0808 30 90

CN

89,2

ZZ

89,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/15


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/2238

af 12. december 2016

om ændring af afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. august 2010 afgørelse 2010/452/FUSP (1), som forlængede Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (»EUMM Georgia« eller »missionen«), der blev oprettet ved Rådets fælles aktion 2008/736/FUSP (2). Afgørelse 2010/452/FUSP udløber den 14. december 2016.

(2)

Efter den strategiske revision i 2016 bør EUMM Georgia forlænges med en periode på yderligere to år.

(3)

Afgørelse 2010/452/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Missionen gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/452/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 14, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen mellem den 15. december 2016 og den 14. december 2017 udgør 18 000 000 EUR.«

2)

Artikel 18, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 14. december 2018.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 15. december 2016.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/452/FUSP af 12. august 2010 om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia (EUT L 213 af 13.8.2010, s. 43).

(2)  Rådets fælles aktion 2008/736/FUSP af 15. september 2008 om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia (EUT L 248 af 17.9.2008, s. 26).


13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/16


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/2239

af 12. december 2016

om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. februar 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/96/FUSP (1), der oprettede en EU-militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker.

(2)

Den 16. marts 2015 ændrede Rådets afgørelse (FUSP) 2015/441 (2) afgørelse 2010/96/FUSP og forlængede EU-militærmissionen indtil den 31. december 2016.

(3)

Efter den strategiske revision i 2016 bør EU-militærmissionens mandat forlænges indtil den 31. december 2018.

(4)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager ikke i gennemførelsen af denne afgørelse og deltager derfor ikke i finansieringen af denne mission.

(5)

Afgørelse 2010/96/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/96/FUSP ændres således:

1)

I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

»6.   Det finansielle referencegrundlag for de fælles udgifter til EU-militærmissionen for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018 udgør 22 948 000 EUR. Den procentdel af referencebeløbet, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2015/528 (*1), er 0 %.

(*1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/528 af 27. marts 2015 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena) og om ophævelse af afgørelse 2011/871/FUSP (EUT L 84 af 28.3.2015, s. 39).«"

2)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   EU-militærmissionens mandat ophører den 31. december 2018.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUT L 44 af 19.2.2010, s. 16).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/441 af 16. marts 2015 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 37).


13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/18


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/2240

af 12. december 2016

om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 16. juli 2012 afgørelse 2012/389/FUSP (1) om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR).

(2)

Rådet vedtog den 22. juli 2014 afgørelse 2014/485/FUSP (2) om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP og om forlængelse af EUCAP NESTOR indtil den 12. december 2016.

(3)

En holistisk og omfattende strategisk revision af FSFP's engagement i Somalia og på Afrikas Horn førte til den konklusion, at EUCAP NESTOR bør fokusere på Somalia, og at dens betegnelse derfor bør ændres til EUCAP Somalia, og dens mandat bør tilpasses og forlænges indtil december 2018.

(4)

Afgørelse 2012/389/FUSP, herunder om nødvendigt missionens opgaver og mål, bør evalueres i løbet af 2017.

(5)

Det referencebeløb, der er fastsat til at dække perioden indtil den 12. december 2016, er tilstrækkeligt til at dække perioden indtil den 28. februar 2017, hvor detaljerede oplysninger om de finansielle behov i forbindelse med den nye tilgang bør være tilgængelige, således at der kan fastsættes et referencebeløb for den efterfølgende periode —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2012/389/FUSP ændres således:

1)

I titlen og i hele teksten ændres navnet »EUCAP NESTOR« til »EUCAP Somalia«.

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Mission

Unionen opretter en kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia).«

3)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Missionsbeskrivelse

EUCAP Somalia bistår Somalia med at styrke sin kapacitet inden for maritim sikring for at sætte det i stand til at håndhæve søretten mere effektivt.«

4)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Mål og opgaver

1.   For at opfylde missionsbeskrivelsen i artikel 2 skal EUCAP Somalia:

a)

øge Somalias kapacitet til at håndhæve civil søret for at udøve effektiv maritim forvaltning af dets kystlinjer, indre farvande, territorialfarvande og eksklusive økonomisk zoner

b)

navnlig styrke Somalias kapacitet til at udføre fiskeriinspektioner og -håndhævelse, sikre eftersøgning og redning til søs, bekæmpe smugling og piratvirksomhed og bevogte kystzonen til lands og til søs

c)

forfølge disse mål ved at støtte de somaliske myndigheder i udviklingen af den nødvendige lovgivning og etableringen af de nødvendige retslige myndigheder og ved at sørge for nødvendige mentorordninger, rådgivning, uddannelse og udstyr til Somalias håndhævende enheder med hensyn til civil søret.

2.   For at nå disse mål handler EUCAP Somalia i overensstemmelse med de retningslinjer og opgaver, der er fastsat i de operative planlægningsdokumenter godkendt af Rådet.

3.   EUCAP Somalia har ingen udøvende funktioner.«

5)

Artikel 13, stk. 1, sidste afsnit, affattes således:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP Somalia for perioden fra den 16. december 2015 til den 28. februar 2017 udgør 12 000 000 EUR.«

6)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes indtil den 31. december 2018.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2012/389/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR) (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 40).

(2)  Rådets afgørelse 2014/485/FUSP af 22. juli 2014 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR) (EUT L 217 af 23.7.2014, s. 39).


13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2241

af 9. december 2016

om midlertidig handel med frø af visse sorter af arten Beta vulgaris L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 2002/54/EF

(meddelt under nummer C(2016) 8105)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (1), særlig artikel 24, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Danmark er mængden af tilgængeligt basisfrø af visse sorter af Beta vulgaris L., der opfylder betingelsen i del B, punkt 3, litra b), i bilag I til direktiv 2002/54/EF for så vidt angår den maksimale vægt af affald af enkimet frø, utilstrækkelig på grund af tørre høstforhold og kan derfor ikke opfylde behovet i denne medlemsstat.

(2)

Det er umuligt at dække efterspørgslen efter sådant frø på tilfredsstillende vis med frø, som opfylder alle krav i direktiv 2002/54/EF, fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(3)

Danmark bør derfor bemyndiges til at tillade handel med frø af de pågældende sorter, som opfylder mindre strenge krav.

(4)

Derudover bør andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Danmark med frø af de pågældende sorter, bemyndiges til at tillade handel med sådant frø, uanset om frøet er høstet i en medlemsstat eller et tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/EF (2), for at sikre, at det indre marked fungerer, og undgå forstyrrelser heraf.

(5)

Da der ved denne afgørelse indføres en undtagelse fra EU-reglerne, bør mængden af frø, der opfylder mindre strenge krav, begrænses til et minimum, der opfylder Danmarks behov. Da Danmark har indgivet ansøgningen om vedtagelse af denne afgørelse, og da Danmark er det land, der er mest berørt af handelen med den pågældende sort, bør landet fungere som koordinator for at sikre, at den samlede mængde frø, der tillades bragt i handelen i henhold til denne afgørelse, ikke overstiger den maksimumsmængde, der fastsættes herved.

(6)

Som en undtagelse fra EU-reglerne bør handelen med frø, der opfylder mindre strenge krav, tillades midlertidigt indtil den 31. december 2017, fordi dette tidsrum er nødvendigt for at kunne producere det pågældende frø, og for at kunne tage situationen op til fornyet overvejelse med hensyn til de pågældende sorter.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Handel i Unionen med frø af Beta vulgaris L. (bederoe), der hører til kategorien »basisfrø«, som er af sorterne Enermax, Feldherr og Creta, og som ikke opfylder kravet i del B, punkt 3, litra b), dd), i bilag I til direktiv 2002/54/EF for så vidt angår affald, tillades for en samlet mængde, der ikke overstiger 61 kg, i en periode, der udløber den 31. december 2017, forudsat at den maksimale vægtprocent af affald ikke er højere end 2,2.

Artikel 2

Enhver leverandør, der ønsker at bringe det i artikel 1 omhandlede frø i handelen, anmoder den medlemsstat, hvori han er etableret, om tilladelse hertil I ansøgningen angives den mængde frø, som leverandøren ønsker at bringe i handelen.

Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at bringe frøet i handelen, medmindre:

a)

der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe den mængde frø, han har ansøgt om tilladelse for, i handelen, eller

b)

imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at den i artikel 1 omhandlede maksimumsmængde frø overskrides.

Artikel 3

Ved anvendelsen af denne afgørelse yder medlemsstaterne hinanden administrativ bistand.

Danmark fungerer som koordinerende medlemsstat og sikrer, at den samlede mængde frø, som medlemsstaterne tillader bragt i handelen i Unionen i henhold til denne afgørelse, ikke overstiger den i artikel 1 fastsatte samlede maksimumsmængde frø.

En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den koordinerende medlemsstat meddeler straks den pågældende medlemsstat, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at den samlede maksimumsmængde overskrides.

Artikel 4

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvor store mængder frø de har tilladt bragt i handelen i henhold til denne afgørelse.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12.

(2)  Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10).


13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2242

af 9. december 2016

om midlertidig handel med sædekorn af arten Hordeum vulgare L. var. Scrabble, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF

(meddelt under nummer C(2016) 8106)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Spanien er mængden af tilgængeligt certificeret sædekorn af anden generation af Hordeum vulgare L., der opfylder betingelsen i punkt 1, litra A, i bilag II til direktiv 66/402/EØF for så vidt angår mindste sortsrenhed, utilstrækkelig på grund af problemer, der opstod under det seneste års produktionsproces, og kan derfor ikke opfylde behovet i denne medlemsstat.

(2)

Det er umuligt at dække efterspørgslen efter sædekorn af denne sort på tilfredsstillende vis med sædekorn, som opfylder alle krav i direktiv 66/402/EØF, fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(3)

Spanien bør derfor bemyndiges til at tillade handel med sædekorn af den pågældende sort, som opfylder mindre strenge krav.

(4)

Derudover bør andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Spanien med sædekorn af den pågældende sort, bemyndiges til at tillade handel med sådant sædekorn, uanset om det er høstet i en medlemsstat eller et tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/EF (2), for at sikre, at det indre marked fungerer, og undgå forstyrrelser heraf.

(5)

Da der ved denne afgørelse indføres en undtagelse fra EU-reglerne, bør mængden af sædekorn, der opfylder mindre strenge krav, begrænses til et minimum, der opfylder Spaniens behov. Da Spanien har indgivet ansøgningen om vedtagelse af denne afgørelse, og da Spanien er det land, der er mest berørt af handelen med den pågældende sort, bør landet fungere som koordinator for at sikre, at den samlede mængde sædekorn, der tillades bragt i handelen i henhold til denne afgørelse, ikke overstiger den maksimumsmængde, der fastsættes herved.

(6)

Som en undtagelse fra EU-reglerne bør handelen med sædekorn, der opfylder mindre strenge krav, tillades midlertidigt indtil den 31. december 2018, fordi dette tidsrum er nødvendigt for at kunne producere det pågældende sædekorn, og for at kunne tage situationen op til fornyet overvejelse med hensyn til den pågældende sort.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Handel i Unionen med sædekorn af Hordeum vulgare L. (byg), der hører til kategorien »certificeret sædekorn af anden generation«, som er af sorten Scrabble, og som ikke opfylder kravene for så vidt angår sortsrenhed, jf. punkt 1, litra A, i bilag II til direktiv 66/402/EØF, tillades for en mængde, der ikke overstiger 6 000 ton, i en periode, der udløber den 31. december 2018, forudsat at minimumsrenheden ikke er under 97 %.

Artikel 2

Enhver leverandør, der ønsker at bringe det i artikel 1 omhandlede sædekorn i handelen, anmoder den medlemsstat, hvori han er etableret, om tilladelse hertil. I ansøgningen angives den mængde sædekorn, som leverandøren ønsker at bringe i handelen.

Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at bringe sædekornet i handelen, medmindre:

a)

der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe den mængde sædekorn, han har ansøgt om tilladelse for, i handelen, eller

b)

imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at den i artikel 1 omhandlede maksimumsmængde sædekorn overskrides.

Artikel 3

Ved anvendelsen af denne afgørelse yder medlemsstaterne hinanden administrativ bistand.

Spanien fungerer som koordinerende medlemsstat for at sikre, at den samlede mængde sædekorn, som medlemsstaterne tillader bragt i handelen i Unionen i henhold til denne afgørelse, ikke overstiger den i artikel 1 fastsatte samlede maksimumsmængde sædekorn.

Enhver medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den koordinerende medlemsstat meddeler straks den pågældende medlemsstat, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Artikel 4

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvor store mængder sædekorn de har tilladt bragt i handelen i henhold til denne afgørelse.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(2)  Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10).


Berigtigelser

13.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/24


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2014 af 16. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 401/2006 for så vidt angår udtagning af prøver fra store partier, krydderier og kosttilskud, kriterier for pålideligheden af metoden for T-2-toksin, HT-2-toksin og citrinin samt screeningsanalysemetoder

( Den Europæiske Unions Tidende L 147 af 17. maj 2014 )

Side 34, i bilag II, som erstatter bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006, punkt 4.3.1.1, litra a), »Kriterier for pålideligheden af metoden for aflatoksiner«, læses tabellen således:

»Kriterium

Koncentrationsinterval

Anbefalet værdi

Højst tilladte værdi

Blindprøver

Alle

Ubetydelig

 

 

 

 

Genfinding — aflatoksin M1

0,01-0,05 μg/kg

60 til 120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70 til 110 %

 

 

 

 

 

Genfinding — aflatoksin B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50 til 120 %

 

 

1-10 μg/kg

70 til 110 %

 

 

> 10 μg/kg

80 til 110 %

 

 

 

 

 

Reproducerbarhed (RSDR)

Alle

Som afledt af Horwitz-ligningen (*) (**)

2 × den værdi, der er afledt af Horwitz-ligningen (*) (**)

Repeterbarhed RSDr kan beregnes som 0,66 gange reproducerbarhed RSDR ved den relevante koncentration.«