ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 330

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
3. december 2016


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2094 af 23. november 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

1

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion ( EUT L 347 af 20.12.2013 )

5

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 — 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 ( EUT L 347 af 20.12.2013 )

6

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde ( EUT L 347 af 20.12.2013 )

7

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2094

af 23. november 2016

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (3) fastlægger en langsigtet plan for torskebestande i Kattegat, Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal, farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav og for fiskeri efter disse bestande. Formålet med forordning (EF) nr. 1342/2008 er bæredygtig udnyttelse, der genopretter og opretholder disse torskebestande over niveauer, der kan give et maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY).

(2)

Den videnskabelige evaluering af forordning (EF) nr. 1342/2008, der er foretaget af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), har påvist en række problemer med anvendelsen af den nævnte forordning. Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har foreslået en reevaluering af forvaltningsplanen, navnlig som følge af en ændring i dets opfattelse af bestanden i Nordsøen.

(3)

Med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (4) fra den 1. januar 2014 har forvaltningsrammen for torsk ændret sig grundlæggende, navnlig gennem indførelsen af en landingsforpligtelse.

(4)

Nye flerårige planer for flerartsfiskeri i forskellige Atlanterhavsregioner på baggrund af forordning (EU) nr. 1380/2013 er for tiden under udarbejdelse. Forordning (EF) nr. 1342/2008 vil for hvert relevant område med tiden blive afløst af disse nye flerårige planer for flerartsfiskeri. Forordning (EF) nr. 1342/2008 vil derfor alene finde anvendelse i en begrænset periode. Der bør dog ikke desto mindre foretages en række presserende ændringer af forordning (EF) nr. 1342/2008 med henblik på at dække perioden, indtil de nye flerårige planer for flerartsfiskeri begynder at finde anvendelse.

(5)

Fiskeriindsatsordningen i forordning (EF) nr. 1342/2008 medførte en række resultater med hensyn til selektivitet og andre foranstaltninger for at undgå fangst af torsk, men den er blevet en hindring for gennemførelsen af landingsforpligtelsen, da den vanskeliggør yderligere tilpasning af fiskerimønstre, såsom valg af område og redskaber. Fiskeriindsatsordningen bør derfor afskaffes. Da forordning (EF) nr. 1342/2008 medførte betydelige forbedringer med hensyn til selektivitet og undgåelse af fangst af torsk gennem incitamenter, der var knyttet til fiskeriindsatsordningen, og gennem nationale foranstaltninger (planer for at undgå fangst af torsk eller reducere udsmid), er det yderst vigtigt, mens landingsforpligtelsen indføres for alle torskefangster i overensstemmelse med tidsplanen for indførelsen heraf i forordning (EU) nr. 1380/2013, at medlemsstater, der har en direkte interesse i fiskeriet, viderefører eller videreudvikler disse nationale foranstaltninger.

(6)

I en overgangsperiode, hvor der udarbejdes flerårige planer for flerartsfiskeri i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013 for områder, som nu er omfattet af forordning (EF) nr. 1342/2008, bør forvaltningsforanstaltningerne tage hensyn til passende minimums- og forsigtighedsniveauer for biomasse. Hvis bestanden falder til niveauer under de sikre biomasseniveauer (MSY Btrigger), der angives i videnskabelig rådgivning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013, bør der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at håndtere situationen.

(7)

For nogle områder omfattet af forordning (EF) nr. 1342/2008 kan oplysningerne om bestanden og fiskeriet være utilstrækkelige til at fastsætte fiskerimulighederne i overensstemmelse med princippet om (MSY). I sådanne tilfælde bør forsigtighedstilgangen følges.

(8)

Ud over fiskeriindsatsordningen indførte forordning (EF) nr. 1342/2008 en ordning for særlige fiskeritilladelser, der er knyttet til en begrænsning af den totale kapacitet af fiskerfartøjers motoreffekt for et relevant område. For at undgå ødelæggende forstyrrelser af fiskeriet, der kan have en negativ indvirkning på genopretning af bestandene, er det hensigtsmæssigt at bevare denne ordning, selv om selve fiskeriindsatsordningen afskaffes fuldstændig.

(9)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (5) er en række bestemmelser i forordning (EF) nr. 1342/2008, som henviste til bilag II og III til nævnte forordning, ophævet. Da der ikke er andre henvisninger i forordning (EF) nr. 1342/2008 til disse bilag, er bilagene forældede og bør udgå.

(10)

Forordning (EF) nr. 1342/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1342/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

2)

Artikel 4 udgår.

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Planens mål

1.   Planen i artikel 1 har som mål at sikre udnyttelse, der genopretter torskebestanden til og opretholder den ved niveauer over dem, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.

2.   Enhver forvaltningsforanstaltning, der træffes i henhold til denne forordning, skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og med nævnte forordnings principper og formål.«

4)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Minimums- og forsigtighedsniveauer for biomasse

Ved vedtagelsen af forvaltningsforanstaltninger skal minimums- og forsigtighedsniveauerne for biomasse for hver af torskebestandene være i overensstemmelse med målene i forordning (EU) nr. 1380/2013.«

5)

Artikel 7 og 8 udgår.

6)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Fastsættelse af TAC'er i tilfælde af utilstrækkelige data

Hvis det på grund af en mangel på tilstrækkeligt nøjagtige og repræsentative oplysninger ikke er muligt at fastsætte fiskerimulighederne i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, fastsættes fiskerimulighederne på grundlag af forsigtighedstilgangen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, idet der tages hensyn til tendenser i torskebestanden og i fiskeriet og sikres mindst en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.«

7)

Efter artikel 9 indsættes en ny kapiteloverskrift:

»KAPITEL IIa

MEDLEMSSTATERNES FORPLIGTELSER«.

8)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Fiskeritilladelser og kapacitetslofter

1.   For hvert af de geografiske områder, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, udsteder hver medlemsstat fiskeritilladelser i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (*2) til fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i det pågældende område og anvender et af følgende redskaber:

a)

bundtrawl og vod (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) med følgende maskestørrelse:

i)

TR1 100 mm eller derover

ii)

TR2 70 mm eller derover, men under 100 mm

iii)

TR3 16 mm eller derover, men under 32 mm

b)

bomtrawl (TBB) med følgende maskestørrelse:

i)

BT1 120 mm eller derover

ii)

BT2 80 mm eller derover, men under 120 mm

c)

garn, indfiltringsnet (GN)

d)

toggegarn (GTR)

e)

langliner (LL).

2.   For hvert geografisk område, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, må den samlede kapacitet udtrykt i kW for de fartøjer, der har fået udstedt fiskeritilladelse efter nærværende artikels stk. 1, ikke overstige maksimumskapaciteten for de fartøjer, der i 2006 eller 2007 fiskede med et af de redskaber, der er omhandlet i stk. 1, i det pågældende geografiske område, jf. dog kapacitetslofterne i bilag II til forordning (EU) nr. 1380/2013.

3.   Hver medlemsstat opstiller og ajourfører en liste over fartøjer med fiskeritilladelse som omhandlet i stk. 1 og stiller den til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater på sit officielle websted.

(*2)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).«"

9)

Kapitel III udgår.

10)

Artikel 30 og 31 udgår.

11)

Bilag I, II, III og IV udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på fjerdedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. november 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT C 44 af 15.2.2013, s. 125.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.6.2013 (EUT C 65 af 19.2.2016, s. 193) og Rådets førstebehandlingsholdning af 29.9.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af …11.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004 (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


Berigtigelser

3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/5


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion

( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20. december 2013 )

1.

Side 308, artikel 1, nr. 3), om ændring af artikel 3, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1082/2006:

I stedet for:

»f)

nationale, regionale eller lokale myndigheder eller organer eller offentlige virksomheder svarende til dem, der er omhandlet i litra d), fra tredjelande med forbehold af de betingelser, der er fastsat i artikel 3a.«

læses:

»f)

nationale, regionale eller lokale myndigheder eller organer eller virksomheder svarende til dem, der er omhandlet i litra d) og e), fra tredjelande med forbehold af de betingelser, der er fastsat i artikel 3a.«

2.

Side 313, artikel 1, tilføjes følgende nummer:

»18)

Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som et bilag.«


3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/6


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 — 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006

( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20. december 2013 )

Side 858, artikel 6, stk. 2, 1. punktum:

I stedet for:

»2.   Uanset artikel 2 kan ansøgende medlemsstater indtil den 31. december 2017 yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til et antal unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaterne træffer beslutning herom, under 30 år på datoen for indgivelse af ansøgningen, i et antal som svarer til det samlede antal personer, der er tiltænkt støtte, …«

læses:

»2.   Uanset artikel 2 kan ansøgende medlemsstater indtil den 31. december 2017 yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaterne træffer beslutning herom, under 30 år på datoen for indgivelse af ansøgningen, op til et antal som svarer til det samlede antal personer, der er tiltænkt støtte, …«.


3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/7


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde

( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20. december 2013 )

Side 272, artikel 14, stk. 1, 2. punktum:

I stedet for:

»Gennemførelsesrapporten for 2016 omfatter regnskabsårene 2014 og 2015 samt …«

læses:

»Gennemførelsesrapporten for 2016 omfatter finansårene 2014 og 2015 samt …«.