ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 327

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
2. december 2016


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2103 af 21. november 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Burrata di Andria (BGB))

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2104 af 21. november 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Vale of Evesham Asparagus (BGB))

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/2105 af 1. december 2016 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår formularen til anmeldelse af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2106 af 1. december 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import af krydderier fra Etiopien, jordnødder fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan og om ændring af de særlige betingelser for import af tørrede figner og hasselnødder fra Tyrkiet og jordnødder fra Indien ( 1 )

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2107 af 1. december 2016 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol ( 1 )

50

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2108 af 1. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

57

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/2109 af 1. december 2016 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF for så vidt angår medtagelse af nye arter og det botaniske navn på arten Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/2110 af 28. november 2016 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Den Hellenske Republik

76

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2111 af 28. november 2016 om udnævnelse af et medlem af Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for Belgien

77

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2112 af 1. december 2016 om ændring af afgørelse 2014/401/FUSP om EU-satellitcentret

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2113 af 30. november 2016 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2015 i det seneste regnskabsår under ELFUL-programperioden 2007-2013 (16. oktober 2014-31. december 2015) (meddelt under nummer C(2016) 7690)

79

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2114 af 30. november 2016 om fastsættelse af kvantitative begrænsninger og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2017 (meddelt under nummer C(2016) 7715)

92

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2115 af 1. december 2016 om overvågning af forekomsten af Δ9-tetrahydrocannabinol, dets prækursorer og andre cannabinoider i fødevarer ( 1 )

103

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design ( EFT L 3 af 5.1.2002 )

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102

af 26. oktober 2016

om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Udviklingen hen imod et digitalt samfund giver brugerne nye muligheder for at få adgang til oplysninger og tjenesteydelser. Udbydere af oplysninger og tjenesteydelser såsom offentlige organer benytter i stigende grad internettet til online at frembringe, indsamle og formidle en bred vifte af oplysninger og tjenesteydelser, som er væsentlige for offentligheden.

(2)

I dette direktiv bør ved tilgængelighed forstås de principper og teknikker, som der skal tages højde for i forbindelse med udformning, udvikling, vedligeholdelse og opdatering af websteder og mobilapplikationer, med henblik på at gøre dem mere tilgængelige for brugerne, navnlig personer med handicap.

(3)

Det hurtigt voksende marked for at gøre digitale produkter og tjenesteydelser mere tilgængelige omfatter en række økonomiske aktører såsom aktører, der udvikler websteder eller softwareværktøjer til at udvikle, administrere og teste websider eller mobilapplikationer, aktører, der udvikler brugeragenter såsom webbrowsere og tilhørende teknologiske hjælpemidler, aktører, der gennemfører certificeringstjenester og aktører, der udbyder kurser.

(4)

Som understreget i Kommissionens meddelelse af 19. maj 2010 med titlen »En digital dagsorden for Europa« bør offentlige myndigheder medvirke til at fremme markeder for onlineindhold. Offentlige myndigheder kan stimulere indholdsmarkeder ved at stille oplysninger fra den offentlige sektor til rådighed på gennemsigtige, effektive og ikkediskriminerende vilkår. Dette er en vigtig kilde til potentiel vækst i innovative onlinetjenester.

(5)

Flere medlemsstater har vedtaget foranstaltninger baseret på internationalt udbredte retningslinjer for udformning af tilgængelige websteder, men disse foranstaltninger relaterer sig ofte til forskellige udgaver af eller overholdelsesniveauer i disse retningslinjer, eller har indført tekniske forskelle for så vidt angår tilgængelige websteder på nationalt plan.

(6)

Udbydere af tilgængelige websteder og mobilapplikationer samt software og teknologi i forbindelse hermed omfatter en lang række små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Disse udbydere og særlig SMV'er afskrækkes fra at iværksætte forretningsprojekter uden for deres hjemmemarked. På grund af forskelle mellem medlemsstaterne for specifikationer og regler vedrørende webtilgængelighed hæmmes udbydernes konkurrenceevne og vækst af de ekstra omkostninger, der er forbundet med udvikling og markedsføring af produkter og tjenesteydelser vedrørende webtilgængelighed på tværs af grænserne.

(7)

På grund af begrænset konkurrence oplever indkøbere af websteder og mobilapplikationer og tilknyttede produkter og tjenesteydelser høje priser på levering af ydelser, eller afhængighed af en enkelt leverandør. Leverandører foretrækker ofte varianter af proprietære »standarder«, hvilket hæmmer efterfølgende muligheder for interoperabilitet mellem brugeragenter og adgang til websteders og mobilapplikationers indhold overalt i Unionen. Uensartede nationale regler reducerer de fordele, der kan opnås ved at dele erfaringer med nationale og internationale fagfæller som reaktion på den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

(8)

Inden for en harmoniseret ramme bør de virksomheder, der udformer og udvikler websteder og mobilapplikationer, stå over for færre hindringer for at drive virksomhed på det indre marked, og omkostningerne for offentlige organer og andre, der køber produkter og tjenesteydelser vedrørende websteders og mobilapplikationers tilgængelighed, bør nedbringes.

(9)

Dette direktiv har som mål at sikre, at offentlige organers websteder og mobilapplikationer gøres mere tilgængelige på grundlag af fælles tilgængelighedskrav. For at afhjælpe opsplitningen af det indre marked er det nødvendigt indbyrdes at tilnærme nationale foranstaltninger på EU-plan på grundlag af de aftalte tilgængelighedskrav til offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Dette vil mindske usikkerheden blandt udviklerne og fremme interoperabilitet. Anvendelsen af tilgængelighedskrav, der er teknologineutrale, vil ikke hæmme innovation og kan endda stimulere den.

(10)

En indbyrdes tilnærmelse af nationale foranstaltninger bør også gøre det muligt for offentlige organer og virksomheder i Unionen at opnå økonomiske og samfundsmæssige fordele ved, at onlinetjenester og mobile tjenester når ud til flere borgere og kunder. Dette bør styrke det indre markeds potentiale for produkter og tjenesteydelser vedrørende websteders og mobilapplikationers tilgængelighed. Den deraf følgende markedsvækst bør gøre det muligt for virksomheder at bidrage til økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Styrkelse af det indre marked bør gøre det mere attraktivt at foretage investeringer i Unionen. Offentlige organer vil nyde godt af lavere priser på produkter og tjenesteydelser vedrørende webtilgængelighed.

(11)

Borgerne vil nyde godt af bredere adgang til offentlige tjenester via websteder og mobilapplikationer og vil modtage tjenesteydelser og oplysninger, der letter deres hverdag og udøvelse af rettigheder i hele Unionen, navnlig deres ret til at færdes og opholde sig frit på Unionens område, deres etableringsfrihed og deres frie udveksling af tjenesteydelser.

(12)

Ved henholdsvis at ratificere og indgå De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap, der blev vedtaget den 13. december 2006 (»FN-konventionen«), har flertallet af medlemsstater og Unionen forpligtet sig til at træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til bl.a. informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, til at udvikle, udbrede kendskabet til og overvåge gennemførelsen af minimumsstandarder og vejledninger for tilgængelighed af faciliteter og tjenesteydelser, der er åbne for eller stilles til rådighed for offentligheden, og til at fremme adgang for personer med handicap til nye informations- og kommunikationsteknologier og -systemer, herunder internettet, og har forpligtet sig til at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med den nævnte konvention, og at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med den. FN-konventionen fastsætter også, at udformningen af produkter, omgivelser, ordninger og tjenesteydelser bør sikre, at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle uden behov for tilpasning eller særlig udformning. Sådant »universelt design« bør ikke udelukke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor. I henhold til FN-konventionen omfatter personer med handicap personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med andre barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

(13)

Kommissionens meddelelse af 15. november 2010 med titlen »Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer« bygger på FN-konventionen og har til formål at fjerne barrierer, der forhindrer personer med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Den udpeger aktioner, som skal iværksættes, inden for en række højt prioriterede områder, herunder tilgængelighed af informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, og dens formål er at sikre tilgængelighed i forbindelse med varer, tjenester (herunder offentlige tjenester), og hjælpemidler for handicappede.

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) og (EU) nr. 1304/2013 (4) indeholder bestemmelser om tilgængelighed for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). De omhandler dog ikke de særlige forhold i forbindelse med websteders eller mobilapplikationers tilgængelighed.

(15)

Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (5) støtter forskning og udvikling inden for teknologiske løsninger på tilgængelighedsproblemer.

(16)

I sin meddelelse af 15. december 2010 med titlen »Den europæiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015 Intelligent, bæredygtig og innovativ offentlig forvaltning ved hjælp af ikt« opfordrede Kommissionen til, at der udvikles e-forvaltningstjenester, der sikrer inklusion og tilgængelighed. Dette omfatter foranstaltninger til at mindske kløften med hensyn til brug af IKT og fremme brugen af IKT for at undgå udelukkelse og således sikre, at alle brugere kan få det optimale udbytte af de foreliggende muligheder. I sin meddelelse af 19. april 2016 med titlen »EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling« fastholder Kommissionen vigtigheden af inklusion og tilgængelighed.

(17)

I den digitale dagsorden for Europa meddelte Kommissionen, at den offentlige sektors websteder bør være fuldt tilgængelige i 2015, hvilket afspejler Rigaministererklæringen af 11. juni 2006.

(18)

Kommissionen fremhævede i den digitale dagsorden for Europa, at der var behov for en samordnet indsats for at sikre, at nyt elektronisk indhold var fuldt tilgængeligt for personer med handicap, for at øge livskvaliteten for Europas borgere gennem blandt andet lettere adgang til offentlige tjenesteydelser og kulturelt indhold. Den opfordrede også til at lette aftalememorandummet om digital adgang for personer med handicap.

(19)

Websteders og mobilapplikationers indhold omfatter både tekstlige og ikketekstlige oplysninger, dokumenter og formularer, som kan downloades, samt tovejsinteraktion, f.eks. udfyldning af digitale formularer og gennemførelse af autentifikations-, identifikations- og betalingsprocesser.

(20)

De i dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav bør ikke anvendes på indhold, der udelukkende ligger på mobile enheder, eller brugeragenter til mobile enheder, som er udviklet til lukkede brugergrupper eller med henblik på særlig anvendelse i bestemte miljøer, og som ikke udbydes til og anvendes af store dele af offentligheden.

(21)

Dette direktiv berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (6), særlig artikel 42, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (7), særlig artikel 60, som kræver, at ved alle indkøb, der er beregnet til anvendelse af fysiske personer, hvad enten det er offentligheden eller personale ved den ordregivende myndighed, skal de tekniske specifikationer undtagen i behørigt begrundede tilfælde fastsættes således, at der tages hensyn til kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap eller design for samtlige brugere.

(22)

I betragtning af manglen på automatiserede eller effektive og let anvendelige midler til at gøre visse typer offentliggjort indhold tilgængeligt og for at begrænse dette direktivs anvendelsesområde til indhold af websteder og mobilapplikationer, som faktisk kontrolleres af offentlige organer, fastsætter dette direktiv bestemmelser om midlertidig eller permanent udelukkelse af visse typer indhold af websteder eller mobilapplikationer fra sit anvendelsesområde. Disse udelukkelser bør i forbindelse med revision af dette direktiv genovervejes i lyset af den fremtidige teknologiske udvikling.

(23)

Retten for personer med handicap og ældre til at deltage og blive integreret i samfundslivet og det kulturelle liv i Unionen er uløseligt forbundet med tilgængelige audiovisuelle medietjenester. Denne ret kan imidlertid bedre udvikles i forbindelse med EU-sektorspecifik lovgivning eller lovgivning med fokus på tilgængelighed, som også omfatter private medietjenesteudbydere, med henblik på at garantere loyale konkurrencevilkår uden at gribe ind i de offentlige interesser, der varetages af de audiovisuelle medietjenester. Dette direktiv bør derfor ikke finde anvendelse på public service-medietjenesteudbyderes websteder og mobilapplikationer.

(24)

Intet i dette direktiv har til formål at begrænse mediernes ytringsfrihed samt mediefriheden og mediernes pluralisme, eftersom disse frihedsrettigheder er garanteret i Unionen og medlemsstaterne, navnlig i medfør af artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«).

(25)

Visse ikkestatslige organisationer (NGO'er), som er frivillige selvejende organer, der er oprettet for hovedsagelig at forfølge mål uden gevinst for øje, og som leverer tjenesteydelser, der ikke er væsentlige for offentligheden, eksempelvis tjenesteydelser, som statslige, regionale eller lokale myndigheder ikke direkte kræver, eller tjenesteydelser, som ikke specifikt imødekommer navnlig personer med handicaps behov, kan falde ind under dette direktivs anvendelsesområde. For at undgå at pålægge sådanne NGO'er en uforholdsmæssig stor byrde bør direktivet ikke finde anvendelse på dem.

(26)

Ved dokumentformater bør forstås dokumenter, som ikke primært er beregnet til webbrug, og som findes på websider, såsom Adobe Portable Document Format (PDF), Microsoft Office-dokumenter eller tilsvarende (open source-) formater.

(27)

Tidsafhængige livemedier, som ligger online eller genudsendes efter liveudsendelsen, bør betragtes som forudindspillede tidsafhængige medier uden unødig forsinkelse fra datoen for den oprindelige udsendelse eller genudsendelse af de tidsafhængige medier, idet den tid, der er strengt nødvendig til at gøre tidsafhængige medier tilgængelige, ikke overskrides, og idet der gives høj prioritet til væsentlige oplysninger vedrørende sundhed, velfærd og offentlig sikkerhed. Den nødvendige periode bør i princippet ikke overstige 14 dage. I begrundede tilfælde, f.eks. når det er umuligt at købe de relevante tjenesteydelser i tide, vil den nævnte periode undtagelsesvis kunne forlænges til den korteste tid, der er nødvendig til at gøre indholdet tilgængeligt.

(28)

Dette direktiv tilskynder offentlige organer til at gøre alt indhold tilgængeligt, men det har ikke til formål at begrænse det indhold, som offentlige organer lægger på deres websteder eller i deres mobilapplikationer, til tilgængeligt indhold alene. Når der tilføjes indhold, som ikke er tilgængeligt, bør offentlige organer, i det omfang det med rimelighed er muligt, tilføje tilgængelige alternativer på deres websteder eller i deres mobilapplikationer.

(29)

Når kort er bestemt til navigationsbrug, til forskel fra geografisk beskrivelse, kan tilgængelige oplysninger være nødvendige for at hjælpe personer, som ikke kan benytte visuelle oplysninger eller komplekse navigationsfunktioner efter hensigten, til eksempelvis at finde steder eller områder, hvor der udbydes tjenesteydelser. Der bør derfor tilbydes et tilgængeligt alternativ såsom postadresser og nærliggende stoppesteder for offentlig transport eller navne på steder eller regioner, som det offentlige organ ofte allerede har adgang til, i et format, der er enkelt og læsbart for de fleste brugere.

(30)

Indlejret indhold såsom indlejrede billeder eller videoer bør være omfattet af dette direktiv. Undertiden oprettes der imidlertid websteder og mobilapplikationer, hvor yderligere indhold senere kan tilføjes, eksempelvis et e-mailprogram, en blog, en artikel, som giver brugere mulighed for at tilføje kommentarer, eller applikationer, der understøtter indhold, som brugere bidrager med. Et andet eksempel kunne være en side såsom en portal eller et nyhedswebsted bestående af indhold, der er samlet fra adskillige bidragydere, eller websteder, der løbende automatisk indsætter indhold fra andre kilder, såsom når reklamer indsættes dynamisk. Sådant tredjepartsindhold bør ikke være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, forudsat at det hverken finansieres eller udvikles af det pågældende offentlige organ eller er under dets kontrol. Sådant indhold bør i princippet ikke anvendes, hvis det hindrer eller forringer funktionaliteten af den offentlige tjenesteydelse, som tilbydes på det pågældende websted eller i den pågældende mobile applikation. Hvis formålet med indhold på offentlige organers websteder eller i offentlige organers mobilapplikationer er at afholde høringer eller tilrettelægge forumdrøftelser, kan nævnte indhold ikke betragtes som tredjepartsindhold og bør derfor være tilgængeligt, med undtagelse af indhold, som brugere bidrager med, der ikke er under det pågældende offentlige organs kontrol.

(31)

Visse tilgængelighedskrav til websteder eller mobilapplikationer bør stadig overholdes, hvad angår metadata vedrørende reproduktion af genstande fra kulturhistoriske samlinger.

(32)

Dette direktiv bør ikke pålægge medlemsstaterne at gøre indholdet af arkiverede websteder eller mobilapplikationer tilgængelige, hvis det ikke længere opdateres eller redigeres, og hvis det ikke er nødvendigt for at udføre administrative processer. Med henblik på dette direktiv bør rent teknisk vedligeholdelse ikke anses for at udgøre opdatering eller redigering af et websted eller en mobilapplikation.

(33)

Skolers, børnehavers og vuggestuers væsentlige administrative onlinefunktioner bør gøres tilgængelige. Hvis det væsentlige indhold formidles via et andet websted på en tilgængelig måde, bør det ikke være nødvendigt også at gøre det tilgængeligt på den pågældende institutions websted.

(34)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide anvendelsen af dette direktiv til også at omfatte andre typer websteder og mobilapplikationer, navnlig intranet og ekstranet samt mobilapplikationer, der ikke er omfattet af dette direktiv, og som er udformet til og anvendes af et begrænset antal personer på arbejdspladser eller inden for uddannelse, og opretholde eller indføre foranstaltninger, der er i overensstemmelse med EU-retten og går videre end minimumskravene til websteders og mobilapplikationers tilgængelighed. Medlemsstaterne bør desuden tilskyndes til at udvide anvendelsen af dette direktiv til også at omfatte private enheder, som tilbyder faciliteter og tjenesteydelser, der er åbne for eller udbydes til offentligheden, herunder på områderne sundhed, børnepasning, social inklusion og social sikkerhed samt i transportsektoren og med hensyn til elektricitet, gas, varme, vand, elektronisk kommunikation og posttjenester, navnlig de tjenester, der er omhandlet i artikel 8-13 i direktiv 2014/25/EU.

(35)

Selv om dette direktiv ikke finder anvendelse på EU-institutioners websteder og mobilapplikationer, opfordres disse institutioner til at overholde dette direktivs tilgængelighedskrav.

(36)

Tilgængelighedskravene i dette direktiv har til hensigt at være teknologineutrale. De beskriver, hvad der skal være til stede, for at brugeren kan opfatte, anvende, fortolke og forstå et websted og en mobilapplikation og tilknyttet indhold. De fastlægger ikke i detaljer, hvilken teknologi der bør anvendes til bestemte websteder, onlineoplysninger eller mobilapplikationer. Dermed står de ikke i vejen for innovation.

(37)

De fire principper for tilgængelighed er: opfattelighed, dvs. at oplysninger og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugerne på måder, som de kan opfatte; anvendelighed, dvs. at brugergrænsefladekomponenterne og navigationen skal kunne anvendes; forståelighed, dvs. at oplysningerne og betjeningen af brugergrænsefladen skal være forståelig; og robusthed, dvs. at indhold skal være robust nok til at kunne fortolkes stabilt af en bred vifte af brugeragenter, herunder teknologiske hjælpemidler. Disse tilgængelighedsprincipper omsættes til testbare succeskriterier, bl.a. dem, der danner grundlag for europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 »Tilgængelighedskrav for offentlige indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa« (2015-04) (europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)), ved hjælp af harmoniserede standarder og en fælles metode til at teste, om indholdet på websteder og i mobilapplikationer er i overensstemmelse med disse principper. Denne europæiske standard blev vedtaget på grundlag af mandat M/376, som Kommissionen gav de europæiske standardiseringsorganisationer. Indtil referencerne for de harmoniserede standarder eller dele heraf offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, bør de relevante bestemmelser i europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) anses for, hvad der som minimum skal gøres for at omsætte disse principper til praksis.

(38)

Hvis de i dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav ikke finder anvendelse, vil kravet om »tilpasninger i rimeligt omfang« i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/78/EF (8), FN-konventionen og anden relevant lovgivning fortsat finde anvendelse, og tilpasningerne bør foretages, hvor det er nødvendigt, navnlig på arbejdspladser og inden for uddannelse.

(39)

Offentlige organer bør anvende de tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette direktiv, i det omfang kravene ikke pålægger dem en uforholdsmæssig stor byrde. Dette betyder, at det i begrundede tilfælde måske ikke med rimelighed er muligt for et offentligt organ at gøre bestemt indhold fuldt tilgængeligt. Det offentlige organ bør dog fortsat gøre dette indhold så tilgængeligt som muligt og gøre det øvrige indhold fuldt tilgængeligt. Undtagelser fra at overholde tilgængelighedskravene på grund af den uforholdsmæssige store byrde, som de pålægger, bør ikke gå videre, end hvad der er strengt nødvendigt for at begrænse denne byrde med hensyn til det pågældende bestemte indhold i hvert enkelt tilfælde. Ved foranstaltninger, som pålægger en uforholdsmæssig stor byrde, bør forstås foranstaltninger, som vil pålægge et offentligt organ en uforholdsmæssig stor organisatorisk eller økonomisk byrde eller bringe organets evne til enten at opfylde sit formål eller offentliggøre oplysninger, der er nødvendige eller relevante for dets opgaver og tjenester, i fare, under hensyntagen til de sandsynlige resulterende fordele eller ulemper for borgere, navnlig personer med handicap. Kun rimelige grunde bør tages i betragtning ved en vurdering af, i hvilket omfang tilgængelighedskravene ikke kan opfyldes, fordi de vil pålægge en uforholdsmæssig stor byrde. Manglende prioritering, tid eller viden bør ikke betragtes som rimelige grunde. På samme måde bør der ikke være rimelige grunde til ikke at indkøbe eller udvikle softwaresystemer, der kan administrere indhold på websteder og i mobilapplikationer på en tilgængelig måde, eftersom der findes tilstrækkelige teknikker og tilrådede teknikker til at bringe disse systemer i overensstemmelse med tilgængelighedskravene.

(40)

Interoperabilitet i forbindelse med tilgængelighed bør sikre størst mulig indholdskompatibilitet med nuværende og fremtidige brugeragenter og teknologiske hjælpemidler. Mere specifikt bør indholdet på websteder og i mobilapplikationer forsyne brugeragenter med en fælles intern kodning af naturligt sprog, strukturer, relationer og sekvenser samt data i eventuelle indlejrede brugergrænsefladekomponenter. Interoperabilitet er således til gavn for brugerne, idet de kan anvende deres brugeragenter til at tilgå websteder og mobilapplikationer overalt; de vil også kunne nyde godt af flere valgmuligheder og lavere priser i hele Unionen. Interoperabilitet vil ligeledes gavne udbydere og indkøbere af produkter og tjenesteydelser vedrørende websteders og mobilapplikationers tilgængelighed.

(41)

Dette direktiv fastsætter tilgængelighedskrav for offentlige organers websteder og mobilapplikationer. For at gøre det lettere at bringe de berørte websteder og mobilapplikationer i overensstemmelse med disse krav er det nødvendigt at gøre en formodning om overensstemmelse gældende for de berørte websteder og mobilapplikationer, som opfylder harmoniserede standarder eller dele heraf, der er udarbejdet og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (9), og som har til formål at angive detaljerede specifikationer for disse krav. I henhold til nævnte forordning bør medlemsstaterne og Europa-Parlamentet have mulighed for at gøre indsigelse mod alle harmoniserede standarder, som efter deres opfattelse ikke fuldt ud opfylder de tilgængelighedskrav, der fastsættes i dette direktiv.

(42)

De europæiske standardiseringsorganisationer har vedtaget europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), der fastlægger krav om funktionsmæssig tilgængelighed for IKT-produkter og -tjenesteydelser, herunder webindhold, og som kan bruges i forbindelse med offentlige indkøb eller til at støtte andre politikker og lovgivning. Formodningen om overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette direktiv, bør baseres på punkt 9, 10 og 11 i europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Tekniske specifikationer, der vedtages på grundlag af dette direktiv, bør yderligere specificere europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) med hensyn til mobilapplikationer.

(43)

De tekniske specifikationer og standarder, der udarbejdes vedrørende tilgængelighedskravene i dette direktiv, bør desuden tage højde for mobile enheders konceptuelle og tekniske forhold.

(44)

En tilgængelighedserklæring bør afgives af offentlige organer om deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af de tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette direktiv. Denne tilgængelighedserklæring bør, hvor det er relevant, omfatte de tilgængelige alternativer, der er indført.

(45)

Mobilapplikationer er tilgængelige fra forskellige kilder, blandt andre private applikationsbutikker. Der bør sammen med den beskrivelse af den mobile applikation, som brugerne får vist, inden de downloader en mobilapplikation, gives oplysninger om tilgængeligheden af mobilapplikationer fra offentlige organer, der downloades fra tredjepartskilder. Dette pålægger ikke store platformudbydere at ændre deres applikationsdistributionsmekanismer, men pålægger i stedet offentlige organer et krav om at gøre tilgængelighedserklæringen tilgængelig ved hjælp af eksisterende eller fremtidig teknologi.

(46)

En feedbackmekanisme bør oprettes, for at enhver person har mulighed for at underrette det berørte offentlige organ om webstedets eller mobilapplikationernes manglende overholdelse af dette direktivs tilgængelighedskrav og at anmode om de oplysninger, der er undtaget. Sådanne anmodninger om oplysninger kan vedrøre indhold, der ikke er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde eller på anden vis er undtaget fra at skulle overholde de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktivet, såsom dokumentformater, forudindspillede tidsafhængige medier eller arkiverede websteders indhold. Ved hjælp af feedbackmekanismen knyttet til en håndhævelsesprocedure bør det være muligt for brugere af offentlige organers websteder eller mobilapplikationer at anmode om de nødvendige oplysninger, herunder tjenesteydelser og dokumenter. Det offentlige organ bør som opfølgning på en rimelig og berettiget anmodning give de pågældende oplysninger på en fyldestgørende og passende måde inden for en rimelig frist.

(47)

Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at øge bevidstheden om og for at fremme uddannelsesprogrammer vedrørende websteders og mobilapplikationers tilgængelighed for relevante interessenter og navnlig personale med ansvar for websteders og mobilapplikationers tilgængelighed. Relevante interessenter bør høres eller inddrages i udarbejdelse af indholdet af kurser og oplysningsordninger vedrørende tilgængelighed.

(48)

Det er vigtigt, at medlemsstaterne i tæt samarbejde med Kommissionen bør fremme anvendelsen af redigeringsværktøjer, som kan sikre en bedre gennemførelse af de tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette direktiv. En sådan indsats kan have passiv form såsom at offentliggøre en liste over kompatible redigeringsværktøjer uden krav om anvendelse af disse værktøjer eller have aktiv form såsom krav om at anvende kompatible redigeringsværktøjer eller finansiere udviklingen heraf.

(49)

For at sikre korrekt gennemførelse af dette direktiv og navnlig gennemførelse af bestemmelserne om overensstemmelse med tilgængelighedskravene er det yderst vigtigt, at Kommissionen og medlemsstaterne regelmæssigt hører relevante interessenter. Ved relevante interessenter bør i dette direktiv forstås som omfattende organisationer, der repræsenterer personer med handicap og ældres interesser, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af tilgængelighedssoftware vedrørende websteder og mobilapplikationer, samt civilsamfundet.

(50)

Overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette direktiv, bør overvåges periodisk. En harmoniseret monitoreringsmetode vil fastlægge en beskrivelse af, hvordan man på ensartet grundlag i alle medlemsstater kan kontrollere graden af overholdelse af tilgængelighedskravene samt indsamling af repræsentative stikprøver og monitoreringshyppighed. Medlemsstaterne bør periodisk aflægge rapport om resultatet af monitoreringen og mindst én gang om, hvilke foranstaltninger der er truffet i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv.

(51)

Den monitoreringsmetode, der skal fastlægges af Kommissionen, bør være gennemsigtig, overførbar, sammenlignelig og reproducerbar. Reproducerbarheden af monitoreringsmetoden bør maksimeres under hensyntagen til det forhold, at menneskelige faktorer såsom brugertest kan have indflydelse herpå. For at forbedre sammenligneligheden af data mellem medlemsstaterne bør monitoreringsmetoden beskrive, hvordan resultatet af de forskellige test skal eller kan opstilles. Det bør være let at anvende monitoreringsmetoden for ikke at fjerne ressourcer fra opgaverne med at gøre indhold mere tilgængeligt.

(52)

For ikke at hindre innovation, for så vidt angår måling af websteders og mobilapplikationers tilgængelighed, bør medlemsstaterne, så længe det ikke hindrer sammenlignelighed af data i hele Unionen, kunne anvende mere avancerede monitoreringsteknologier på grundlag af den monitoreringsmetode, som Kommissionen skal fastlægge.

(53)

For at undgå systematisk anlæggelse af retssager, bør der fastsættes bestemmer om retten til adgang til en passende og effektiv procedure med henblik på at sikre overholdelse af dette direktiv. Dette berører ikke adgangen til effektive retsmidler som omhandlet i chartrets artikel 47. Den nævnte procedure bør omfatte retten til at indgive klage til enhver eksisterende national myndighed med kompetence til at træffe afgørelse om sådanne klager.

(54)

For at sikre korrekt anvendelse af formodningen om overensstemmelse med tilgængelighedskravene i dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af dette direktiv ved opdatering af henvisningerne til europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (10). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(55)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de relevante bestemmelser i dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Undersøgelsesproceduren bør anvendes til at fastsætte: tekniske specifikationer for tilgængelighedskravene; den metode, som medlemsstaterne bør benytte til monitorering af de berørte websteders og mobilapplikationers overensstemmelse med disse krav; og nærmere regler for medlemsstaternes rapportering til Kommissionen om resultaterne af monitoreringen. Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring, der ikke har indvirkning på arten eller omfanget af de forpligtelser, der følger af dette direktiv, men tjener til at lette anvendelsen af de regler, som fastsættes heri. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (11).

(56)

Målet for dette direktiv, nemlig oprettelse af et harmoniseret marked for tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da det kræver harmonisering af forskellige regler, der i øjeblikket findes i de forskellige medlemsstaters retssystemer, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   For at forbedre det indre markeds funktion har dette direktiv til formål indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende tilgængelighedskrav til offentlige organers websteder og mobilapplikationer, så disse websteder og mobilapplikationer bliver mere tilgængelige for brugere, navnlig for personer med handicap.

2.   Dette direktiv fastsætter bestemmelser, der pålægger medlemsstaterne at sikre, at offentlige organers websteder, uafhængigt af den enhed, der anvendes til at opnå adgang hertil, og mobilapplikationer opfylder de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4.

3.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende websteder og mobilapplikationer:

a)

websteder og mobilapplikationer tilhørende public service-medietjenesteudbydere og deres datterselskaber samt tilhørende andre organer eller deres datterselskaber som opfylder en public service-medietjenesteudbyderopgave

b)

websteder og mobilapplikationer tilhørende NGO'er, der ikke leverer tjenesteydelser, som er væsentlige for offentligheden, eller tjenesteydelser, der specifikt vedrører behovene hos eller er beregnet til personer med handicap.

4.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende indhold på websteder og i mobilapplikationer:

a)

dokumentformater, der er offentliggjort inden den 23. september 2018, medmindre sådant indhold er nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de opgaver, som det pågældende offentlige organ varetager

b)

forudindspillede tidsafhængige medier, der er offentliggjort inden den 23. september 2020

c)

tidsafhængige livemedier

d)

onlinekort og kortlægningstjenester, så længe væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig digital måde for så vidt angår kort, der er bestemt til navigationsbrug

e)

tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende offentlige organ

f)

reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger, der ikke kan gøres fuldt tilgængelige på grund af enten:

i)

uforenelighed af tilgængelighedskravene med enten konservering af den pågældende genstand eller reproduktionens autenticitet (f.eks. kontrast), eller

ii)

manglende automatiserede og omkostningseffektive løsninger, der let kan udtage teksten fra manuskripter eller andre genstande fra kulturhistoriske samlinger og omforme den til indhold, der er forenelig med tilgængelighedskravene

g)

indhold på ekstranet og intranet, dvs. websteder, som kun er tilgængelige for en lukket gruppe personer og ikke for offentligheden som sådan, og som er offentliggjort inden den 23. september 2019, indtil sådanne websteder undergår en væsentlig revision

h)

indhold på websteder og i mobilapplikationer, der kvalificeres som arkiver, hvilket betyder, at de kun har indhold, der hverken er nødvendigt for aktive administrative processer eller er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019.

5.   Medlemsstaterne kan udelukke skolers, børnehavers og vuggestuers websteder og mobilapplikationer fra dette direktivs anvendelsesområde, med undtagelse af indhold heraf, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner.

Artikel 2

Minimumsharmonisering

Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre foranstaltninger, der er i overensstemmelse med EU-retten, og som går videre end de minimumskrav til websteders og mobilapplikationers webtilgængelighed, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »offentligt organ«: staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 4), i direktiv 2014/24/EU eller sammenslutninger af en eller flere af sådanne myndigheder eller en eller flere af sådanne offentligretlige organer, hvis disse sammenslutninger er oprettet specifikt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter

2)   »mobilapplikationer«: applikationssoftware, der er udformet og udviklet af eller på vegne af offentlige organer til brug for den brede offentlighed på mobile enheder såsom smartphones og tablets. Mobilapplikationer omfatter ikke den software, der kontrollerer disse enheder (mobile operativsystemer) eller hardware

3)   »standard«: en standard som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1025/2012

4)   »europæisk standard«: en europæisk standard som defineret i artikel 2, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 1025/2012

5)   »harmoniseret standard«: en harmoniseret standard som defineret i artikel 2, nr. 1), litra c), i forordning (EU) nr. 1025/2012

6)   »tidsafhængige medier«: medier af følgende typer: kun audio, kun video, audio og video samt audio og/eller video kombineret med interaktion

7)   »genstande fra kulturhistoriske samlinger«: privat eller offentligt ejede goder, der har historisk, kunstnerisk, arkæologisk, æstetisk, videnskabelig eller teknisk interesse, og som indgår i samlinger, der konserveres af kulturelle institutioner såsom biblioteker, arkiver og museer

8)   »måledata«: de kvantitative resultater af den monitoreringsaktivitet, der udføres for at kontrollere, at offentlige organers websteder og mobilapplikationer overholder tilgængelighedskravene i artikel 4. Måledata omfatter både kvantitative oplysninger om en stikprøve af testede websteder og mobilapplikationer (antal websteder og applikationer, eventuelt med antallet af besøgende eller brugere, mv.) og kvantitative oplysninger om tilgængelighedsniveauet

Artikel 4

Krav til websteders og mobilapplikationers tilgængelighed

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige organer træffer de nødvendige foranstaltninger til at gøre deres websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige ved at gøre dem opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste.

Artikel 5

Uforholdsmæssig stor byrde

1.   Medlemsstaterne sikrer, at offentlige organer anvender de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, i det omfang disse krav ikke pålægger offentlige organer en uforholdsmæssig stor byrde med henblik på nævnte artikel.

2.   Med henblik på at vurdere, i hvilket omfang overholdelse af de tilgængelighedskrav, der er omhandlet i artikel 4, pålægger en uforholdsmæssig stor byrde, sikrer medlemsstaterne, at de pågældende offentlige organer tager hensyn til relevante forhold, herunder følgende:

a)

det pågældende offentlige organs størrelse, ressourcer og art, og

b)

de anslåede omkostninger og fordele for det pågældende offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted eller den specifikke mobile applikation.

3.   Med forbehold af denne artikels stk. 1 foretager det pågældende offentlige organ den indledende vurdering af, i hvilket omfang overholdelse af de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, pålægger en uforholdsmæssig stor byrde.

4.   Når et offentligt organ anvender den i denne artikels stk. 1 fastsatte undtagelse for et bestemt websted eller en bestemt mobilapplikation efter at have foretaget en vurdering som omhandlet i denne artikels stk. 2, redegør organet i den tilgængelighedserklæring, der er omhandlet i artikel 7, for de dele af tilgængelighedskravene, som ikke kunne overholdes, og giver i givet fald tilgængelige alternativer.

Artikel 6

Formodning om overensstemmelse med tilgængelighedskravene

1.   Indhold af websteder og mobilapplikationer, der opfylder harmoniserede standarder eller dele heraf, hvis referencer er offentliggjort af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012, formodes at være i overensstemmelse med de i artikel 4 fastsatte tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse standarder eller dele heraf.

2.   Når der ikke er offentliggjort referencer til harmoniserede standarder, jf. denne artikels stk. 1, formodes mobilapplikationers indhold, der opfylder de tekniske specifikationer eller dele heraf, at være i overensstemmelse med de i artikel 4 fastsatte tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse tekniske specifikationer eller dele heraf.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter de tekniske specifikationer, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit. Disse tekniske specifikationer skal opfylde de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, og skal mindst sikre et tilgængelighedsniveau, der svarer til niveauet i europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

De i dette stykkes andet afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 3. Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages, hvis der ikke er offentliggjort referencer til de harmoniserede standarder, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, senest den 23. december 2018.

3.   Hvis der ikke er offentliggjort referencer til de harmoniserede standarder, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, formodes indhold af websteder, der opfylder de relevante krav i europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller dele heraf, at være i overensstemmelse med de i artikel 4 fastsatte tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse relevante krav eller dele heraf.

Hvis der ikke er offentliggjort referencer til de harmoniserede standarder, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og tekniske specifikationer som omhandlet i denne artikels stk. 2 ikke findes, formodes indhold af mobilapplikationer, der opfylder de relevante krav i europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller dele heraf, at være i overensstemmelse med de i artikel 4 fastsatte tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse relevante krav eller dele heraf.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på at ændre denne artikels stk. 3 ved opdatering af henvisningerne til europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) for at henvise til en nyere udgave af denne standard eller en europæisk standard, der erstatter den, når denne udgave eller standard opfylder de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, og mindst sikrer et tilgængelighedsniveau, der svarer til niveauet i europæisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Artikel 7

Yderligere foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne sikrer, at offentlige organer afgiver og regelmæssigt ajourfører en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring vedrørende deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af dette direktiv.

For så vidt angår websteder afgives tilgængelighedserklæringen i et tilgængeligt format med anvendelse af den standardtilgængelighedserklæring, der er omhandlet i stk. 2, og offentliggøres på det relevante websted.

For så vidt angår mobilapplikationer afgives tilgængelighedserklæringen i et tilgængeligt format ved anvendelse af den standardtilgængelighedserklæring, der er omhandlet i stk. 2, og offentliggøres på webstedet for det offentlige organ, der har udviklet den pågældende mobilapplikation, eller sammen med andre oplysninger, der er tilgængelige, når applikationen downloades.

Erklæringen skal indeholde følgende:

a)

en forklaring vedrørende de dele af indholdet, der ikke er tilgængelige, og årsagerne til denne utilgængelighed og i givet fald de tilgængelige alternativer, der er indført

b)

en beskrivelse af og et link til en feedbackmekanisme, der giver enhver person mulighed for at underrette det berørte offentlige organ om dets websteds eller mobilapplikations manglende overholdelse af de i artikel 4 fastsatte tilgængelighedskrav og at anmode om de oplysninger, der er undtaget i medfør af artikel 1, stk. 4, og artikel 5, og

c)

et link til den håndhævelsesprocedure, der er fastsat i artikel 9, og som kan benyttes i tilfælde af et utilfredsstillende svar på underretningen eller feedbacken.

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige organer giver et fyldestgørende svar på underretningen eller anmodningen inden for en rimelig frist.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der indeholder en standardtilgængelighedserklæring Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 11, stk. 2. Senest den 23. december 2018 vedtager Kommissionen den første sådanne gennemførelsesretsakt.

3.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at lette anvendelse af de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, på andre typer websteder eller mobilapplikationer end dem, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og navnlig på websteder eller mobilapplikationer, der er omfattet af gældende nationale love om tilgængelighed.

4.   Medlemsstaterne fremmer og letter uddannelsesprogrammer vedrørende tilgængelighed af websteder og mobilapplikationer for relevante interessenter og personale i offentlige organer, der er udformet med henblik på at oplære dem i at oprette, administrere og opdatere det tilgængelige indhold på websteder og i mobilapplikationer.

5.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at øge bevidstheden om de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, fordelene heraf for brugerne og ejerne af websteder og mobilapplikationer samt muligheden for at give feedback i tilfælde af manglende overholdelse af dette direktivs krav, jf. denne artikel.

6.   Med henblik på den monitorering og rapportering, der er omhandlet i artikel 8, letter Kommissionen samarbejde på EU-plan mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og relevante interessenter med henblik på at udveksle bedste praksis mellem dem og evaluere den monitoreringsmetode, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, den markedsmæssige og teknologiske udvikling og fremskridtene inden for websteders og mobilapplikationers tilgængelighed.

Artikel 8

Monitorering og rapportering

1.   Medlemsstaterne monitorerer periodisk, hvorvidt offentlige organers websteder og mobilapplikationer overholder de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, på grundlag af den monitoreringsmetode, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger en metode til monitorering af websteders og mobilapplikationers overensstemmelse med tilgængelighedskravene, jf. artikel 4. Denne metode skal være gennemsigtig, overførbar, sammenlignelig, reproducerbar og let at anvende. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 3. Senest den 23. december 2018 vedtager Kommissionen den første sådanne gennemførelsesretsakt.

3.   Den monitoreringsmetode, der er omhandlet i stk. 2, kan tage hensyn til ekspertanalyser og skal omfatte:

a)

monitoreringshyppighed og prøveudtagning af de websteder og mobilapplikationer, der skal overvåges

b)

for så vidt angår websteder, prøveudtagning af websider og indholdet på disse sider

c)

for så vidt angår mobilapplikationer, det indhold, der skal testes, under hensyntagen til tidspunktet for den oprindelige lancering af applikationen og af efterfølgende funktionsopdateringer

d)

en beskrivelse af, hvordan overholdelsen eller manglende overholdelse af tilgængelighedskravene i artikel 4 skal påvises på behørig vis, idet der henvises direkte til de relevante beskrivelser, når det er relevant, i den harmoniserede standard eller i mangel heraf i de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, eller i den europæiske standard, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3

e)

i tilfælde af identificerede mangler, en mekanisme til forelæggelse af data og oplysninger om overholdelse af de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 4, i et format, der kan anvendes af offentlige organer til at afhjælpe disse mangler, og

f)

passende ordninger, herunder om nødvendigt eksempler og anvisninger, vedrørende automatiske og manuelle test og brugervenlighedstest, kombineret med rammen for prøveudtagningen, på en måde, der er forenelig med monitoreringens og rapporteringens hyppighed.

4.   Senest den 23. december 2021 og derefter hvert tredje år aflægger medlemsstaterne rapport til Kommissionen om resultatet af monitoreringen, herunder måledata. Denne rapport udarbejdes på grundlag af de rapporteringsordninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 6. Rapporten skal også indeholde oplysninger om anvendelsen af den håndhævelsesprocedure, der er fastsat i artikel 9.

5.   For så vidt angår de foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 7, skal den første rapport også omfatte følgende:

a)

en beskrivelse af de mekanismer, der er oprettet af medlemsstaterne til høring af de relevante interessenter om websteders og mobilapplikationers tilgængelighed

b)

procedurer for offentliggørelse af eventuel udvikling inden for tilgængelighedspolitik for websteder og mobilapplikationer

c)

erfaringer fra og resultater af gennemførelsen af bestemmelserne om overensstemmelse med tilgængelighedskravene, jf. artikel 4, og

d)

oplysninger om uddannelses- og oplysningsaktiviteter.

Når der er foretaget betydelige ændringer i forhold til de aspekter, der er omhandlet i første afsnit, medtager medlemsstaterne oplysninger om de nævnte ændringer i deres efterfølgende rapporter.

6.   Indholdet af alle rapporterne, der ikke behøver at omfatte en liste over de undersøgte websteder, mobilapplikationer eller offentlige organer, offentliggøres i et tilgængeligt format. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger ordninger for medlemsstaternes rapportering til Kommissionen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 3. Senest den 23. december 2018 vedtager Kommissionen den første sådanne gennemførelsesretsakt.

7.   Senest den 23. september 2018 meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilket organ der er udpeget til at udføre monitorerings- og rapporteringsopgaverne.

Artikel 9

Håndhævelsesprocedure

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der findes en fyldestgørende og effektiv håndhævelsesprocedure, for at sikre overholdelsen af dette direktiv for så vidt angår kravene i artikel 4 og 5 og artikel 7, stk. 1. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at der findes en håndhævelsesprocedure, f.eks. mulighed for at kontakte en ombudsmand, for at sikre effektiv håndtering af de underretninger eller anmodninger, der modtages som fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), og gennemgå den vurdering, der er omhandlet i artikel 5.

2.   Senest den 23. september 2018 meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilket organ der er ansvarligt for håndhævelsen af dette direktiv.

Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 23. juni 2017.

3.   Den i artikel 6, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelse af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 12

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. september 2018. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser som følger:

a)

på offentlige organers websteder, der ikke er offentliggjort inden den 23. september 2018: fra den 23. september 2019

b)

på offentlige organers websteder, der ikke er omfattet af litra a): fra den 23. september 2020

c)

på offentlige organers mobilapplikationer: fra den 23. juni 2021.

Artikel 13

Revision

Kommissionen tager anvendelsen af dette direktiv op til revision senest den 23. juni 2022. Ved revisionen tages der hensyn til medlemsstaternes rapporter om resultaterne af den monitorering, der er fastsat i artikel 8, og anvendelsen af den håndhævelsesprocedure, der er fastsat i artikel 9. Revisionen skal også indeholde en gennemgang af teknologiske fremskridt, der kan fremme tilgængelighed for visse typer indhold, som ikke er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Resultaterne af denne revision offentliggøres i et tilgængeligt format.

Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, 26. oktober 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. LESAY

Formand


(1)  EUT C 271 af 19.9.2013, s. 116.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 18.7.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 26.10.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(8)  Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(10)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2103

af 21. november 2016

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Burrata di Andria (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Burrata di Andria« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Burrata di Andria« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Burrata di Andria« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.3. Oste i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 263 af 20.7.2016, s. 7.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2104

af 21. november 2016

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Vale of Evesham Asparagus (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongeriges ansøgning om registrering af betegnelsen »Vale of Evesham Asparagus« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Vale of Evesham Asparagus« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Vale of Evesham Asparagus« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 257 af 15.7.2016, s. 16.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2105

af 1. december 2016

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår formularen til anmeldelse af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (1), særlig artikel 33,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (2) fastsætter de nærmere bestemmelser om form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med anmeldelsen af statsstøtte. Den indeholder bestemmelser om, at den supplerende information, der er nødvendig for at vurdere støtteforanstaltningerne i henhold til forordninger, retningslinjer, rammebestemmelser og andre tekster, som gælder for statsstøtte, skal meddeles på de supplerende informationsskemaer, der findes i del III i bilag I til forordningen.

(2)

Forordning (EF) nr. 794/2004 indeholder også bestemmelser om, at når de relevante retningslinjer eller rammebestemmelser ændres eller erstattes, skal Kommissionen foretage en tilpasning af de tilsvarende formularer og informationsskemaer.

(3)

Efter Kommissionens vedtagelse af retningslinjerne for behandling af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren (3) er de regler, som Kommissionen anvender til sin vurdering af statsstøtteforanstaltningers forenelighed med det fælles marked, blevet ændret. Det er derfor nødvendigt at erstatte det supplerende informationsskema til anmeldelse af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren, der findes i del III i bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004.

(4)

Forordning (EF) nr. 794/2004 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 248 af 24.9.2015, s. 9.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EU) 2015/1589 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for behandling af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren (EUT C 217 af 2.7.2015, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 affattes del III.14 således:

»DEL III.14

SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA FOR STATSSTØTTE TIL FISKERI OG AKVAKULTUR

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, der er omfattet af retningslinjerne for behandling af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren  (1) (»retningslinjerne«).

1.   Fælles vurderingsprincipper

1.1.   Er støtteforanstaltningen i overensstemmelse med følgende fælles vurderingsprincipper? Hvis svaret er ja, eller hvis støtteforanstaltningen ikke skal overholde princippet om tilskyndelsesvirkning i afsnit 3.6 i retningslinjerne, sæt da kryds i den relevante boks:

støtteforanstaltningen bidrager til et veldefineret mål af fælles interesse

behov for statslig indgriben: statsstøtteforanstaltningen er målrettet de situationer, hvor støtten kan føre til en væsentlig forbedring, som markedsmekanismerne ikke i sig selv kan give, for eksempel ved at afhjælpe et markedssvigt

støtteforanstaltningens egnethed: støtteforanstaltningen er et politisk virkemiddel, der egner sig til at opfylde målet af fælles interesse

tilskyndelsesvirkning: støtten ændrer de(n) berørte virksomhed(er)s adfærd på en sådan måde, at den/de iværksætter yderligere aktiviteter, som den/de ikke ville have iværksat uden støtten eller ville have iværksat i mere begrænset omfang eller på en anden måde; eller støtten er ikke underlagt kravet om tilskyndelsesvirkning i henhold til punkt 52 i retningslinjerne

støttens proportionalitet (begrænsning til det nødvendige minimum): støttebeløbet er begrænset til det minimum, der er nødvendigt for, at en yderligere investering eller aktivitet gennemføres på det pågældende område

undgåelse af uforholdsmæssigt negative virkninger for konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne: støttens negative virkninger er tilstrækkeligt begrænsede til, at foranstaltningens samlede virkning er positiv

støttens gennemsigtighed: medlemsstaterne, Kommissionen, de økonomiske aktører og offentligheden har nem adgang til alle relevante love og til relevante oplysninger om den støtte, som gives i medfør af dem.

1.2.   Medfører støtteforanstaltningen eller de vilkår, der er knyttet til den, herunder finansieringsmetoden, hvis denne udgør en integrerende del af foranstaltningen, en overtrædelse af EU-retten?

☐ ja

☐ nej

1.3.   Ydes støtten til aktiviteter i forbindelse med eksport til tredjelande eller medlemsstater, dvs. støtte direkte knyttet til de eksporterede mængder, støtte til etablering og drift af distributionsnet eller andre udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed, eller ydes støtten på betingelse af, at der anvendes indenlandske frem for importerede produkter?

☐ ja

☐ nej

Bemærk, at hvis svaret på spørgsmålene i afsnit 1.2 og 1.3 er ja, er støtten uforenelig med det indre marked, jf. punkt 26 og 27 i retningslinjerne.

1.4.   Ydes støtten til en virksomhed, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som ved en tidligere afgørelse er erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked?

Bemærk, at dette ikke gælder for støtte til at råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer efter traktatens artikel 107, stk. 2, litra b).

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da den relevante kommissionsafgørelse:

 

2.   Særlige principper for fiskeri- og akvakultursektoren

2.1.   Ved støtteordninger: Afvises ansøgningerne, hvis de indgives af operatører, der har begået en eller flere af de overtrædelser, som er anført i artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (2), eller har begået svig som omhandlet i samme forordnings artikel 10, stk. 3, i den periode, der er fastsat i de delegerede retsakter vedtaget på grundlag af artikel 10, stk. 4, i samme forordning?

Bemærk, at dette princip ikke finder anvendelse, hvis der er tale om støtte, der opfylder de specifikke betingelser i retningslinjernes afsnit 4, 5.3 og 5.4.

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da de specifikke bestemmelser om afvisning:

 

 

2.2.   Ved individuel støtte: Bekræft, at den pågældende operatør ikke har begået en eller flere af de overtrædelser, som er anført i artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014, eller har begået svig som omhandlet i samme forordnings artikel 10, stk. 3, i den periode, der er fastsat i de delegerede retsakter vedtaget på grundlag af artikel 10, stk. 4, i samme forordning:

Bemærk, at dette princip ikke finder anvendelse, hvis der er tale om støtte, der opfylder de specifikke betingelser i retningslinjernes afsnit 4, 5.3 og 5.4.

☐ ja

☐ nej

2.3.   Fastsættes det udtrykkeligt i støtteforanstaltningen, at den enkelte støttemodtager skal overholde den fælles fiskeripolitiks regler i projektets gennemførelsesperiode og i en periode på fem år efter den endelige betaling til støttemodtageren?

☐ ja

☐ nej

2.4.   Bekræft, at en støttemodtager, der har begået en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 508/2014, i hele projektets gennemførelsesperiode og i en periode på fem år efter den endelige betaling til støttemodtageren, skal betale støtten tilbage:

☐ ja

☐ nej

2.5.   Bekræft, at der ikke ydes støtte til aktiviteter, der svarer til ikkestøtteberettigede operationer som omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) nr. 508/2014:

☐ ja

☐ nej

2.6.   Hvis svaret på spørgsmålene i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5 i dette supplerende informationsskema er ja: Angiv den eller de relevante nationale retsakt(er)s specifikke bestemmelser, der fastsætter de betingelser, som er omhandlet i de pågældende spørgsmål:

 

 

 

2.7.   Hvis støtteforanstaltningen er af samme type som en operation, der er støtteberettiget i henhold forordning (EU) nr. 508/2014: Opfylder foranstaltningen den nævnte forordnings relevante bestemmelser for den pågældende type operation, navnlig bestemmelserne om intensiteten af offentlig støtte?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er nej, redegøres der for, at støtten er berettiget og nødvendig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Bidrag til et fælles mål

3.1.   Falder støtteforanstaltningen ind under retningslinjernes afsnit 4, 5.1, 5.3 eller 5.4, og opfylder den de specifikke betingelser i det relevante afsnit?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at Kommissionen finder, at støtteforanstaltningen bidrager til at opnå et mål af fælles interesse. Der kan således ses bort fra afsnit 3.2 og 3.3.

3.2.   Angiv det eller de mål af fælles interesse, som er anført i traktatens artikel 107, stk. 3, og som støtteforanstaltningen bidrager til at nå:

 

 

3.3.   Angiv det eller de af den fælles fiskeripolitiks mål, som støtteforanstaltningen bidrager til at nå, og redegør klart for, hvordan støtteforanstaltningen bidrager til at nå dette eller disse mål, uden at det påvirker andre af den fælles fiskeripolitiks mål negativt (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Behov for statslig indgriben

4.1.   Falder støtteforanstaltningen ind under retningslinjernes afsnit 4, 5.1, 5.3 eller 5.4, og opfylder den de specifikke betingelser i det relevante afsnit?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at Kommissionen finder, at der er behov for statslig indgriben. Der kan således ses bort fra afsnit 4.2, 4.3 og 4.4.

4.2.   Giv en beskrivelse af det problem, der skal løses ved hjælp af støtteforordningen, og forklar, hvordan støtten er målrettet situationer, hvor den kan føre til en væsentlig forbedring, som markedsmekanismerne ikke selv kan give:

 

 

 

 

 

4.3.   Redegør for, om og hvordan støtteforanstaltningen korrigerer markedssvigt og dermed bidrager til at gøre markederne mere velfungerende og fremme konkurrenceevnen, eller om og hvordan støtten, hvis markedsresultaterne er utilfredsstillende ud fra et retfærdigheds- og samhørighedshensyn, anvendes til at opnå et mere ønskværdigt og retfærdigt markedsresultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Redegør for, om og hvordan støtten fremmer rationalisering og effektivitet i fiskeri- og akvakultursektoren og tager sigte på vedvarende forbedringer, således at sektoren fungerer på grundlag af markedsfaktorerne:

 

 

 

 

 

5.   Støttens egnethed

5.1.   Falder støtten ind under retningslinjernes afsnit 4, 5.1, 5.3 eller 5.4, og opfylder den de specifikke betingelser i det relevante afsnit?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at Kommissionen finder, at støtteforanstaltningen er et egnet politisk virkemiddel. Der kan således ses bort fra afsnit 5.2 og 5.5.

5.2.   Redegør for, hvorfor der ikke findes andre mindre fordrejende politiske virkemidler, der kan yde det samme positive bidrag til at nå målene for den fælles fiskeripolitik, og hvorfor andre politiske løsninger er blevet udelukket:

 

 

 

 

 

5.3.   Er der foretaget en konsekvensanalyse af den anmeldte støtteforanstaltning?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, redegøres for de vigtigste konklusioner:

 

 

 

 

 

5.4.   Angiv støtteformen, og redegør for, hvorfor denne form må antages at skabe færrest konkurrence- og samhandelsfordrejninger:

 

 

 

5.5.   Hvis støtten ydes i en form, der giver en direkte økonomisk fordel (f.eks. direkte tilskud, fritagelser for eller nedsættelser af afgifter, socialsikringsbidrag eller andre obligatoriske bidrag): Redegør for, hvorfor andre, potentielt mindre fordrejende former for støtte, såsom tilbagebetalingspligtige forskud eller støtteformer baseret på lån eller kapitalinstrumenter (f.eks. rentelettede lån eller rentetilskud, statsgarantier, eller alternative kapitaltilførsler på favorable vilkår) er mindre egnede:

 

 

 

 

 

 

 

6.   Tilskyndelsesvirkning

6.1.   Har støtten karakter af kompensation, såsom støtte, der falder ind under afsnit 4, 5.3 eller 5.4, og opfylder den de specifikke betingelser i det relevante afsnit, eller falder støtten ind under retningslinjernes afsnit 5.6, og opfylder den betingelserne i det pågældende afsnit?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at støtten ikke skal have en tilskyndelsesvirkning. Der kan således ses bort fra afsnit 6.2 og 6.6.

6.2.   Redegør for, hvordan støtten ændrer en virksomheds adfærd på en sådan måde, at den iværksætter yderligere aktiviteter, som den ikke ville have iværksat uden støtten eller ville have iværksat i et mere begrænset omfang eller på en anden måde:

 

 

 

 

 

6.3.   Går støtten til dækning af omkostningerne ved en aktivitet, som støttemodtageren under alle omstændigheder ville have iværksat, eller kompenserer den for den normale forretningsmæssige risiko ved en økonomisk aktivitet?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at støtten ikke kan anses for at have en tilskyndelsesvirkning (punkt 49 i retningslinjerne).

6.4.   Ydes støtten til en operation, som støttemodtageren allerede har iværksat, inden denne indgav en ansøgning om støtte til de nationale myndigheder?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at støtten ikke kan anses for at have en tilskyndelsesvirkning, jf. punkt 51 i retningslinjerne.

6.5.   Er der tale om driftsstøtte (4) eller støtte, der har til formål at lette opnåelsen af obligatoriske standarder?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at en sådan støtte i henhold til punkt 50 i retningslinjerne i princippet er uforenelig med det indre marked, medmindre der udtrykkeligt er fastsat undtagelser i EU-lovgivningen, retningslinjerne eller i behørigt begrundede tilfælde.

Hvis svaret er ja, angiv da den bestemmelse, der udtrykkeligt tillader en sådan støtte, eller giv en detaljeret begrundelse for en sådan støtte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Hvis støtten ydes i form af skattefordele, giver støtteforanstaltningen da ret til støtten efter objektive kriterier, og uden at medlemsstaten skal tage yderligere stilling dertil?

Bemærk, at sidstnævnte krav dog ikke gælder, hvis det drejer sig om efterfølgerordninger på skatteområdet, hvis foranstaltningen allerede var omfattet af de foregående skattefordelsordninger.

☐ ja

☐ nej

7.   Støttens proportionalitet

7.1.   Har støtten karakter af kompensation, såsom støtte, der falder ind under afsnit 4, 5.3 eller 5.4, og opfylder den de specifikke betingelser i det relevante afsnit, eller falder støtten ind under retningslinjernes afsnit 5.6, og opfylder den betingelserne i det pågældende afsnit?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at støtten anses for at være proportional. Der kan således ses bort fra afsnit 7.2 og 7.4.

7.2.   Redegør for, om og hvordan støttebeløbet svarer til de nettomeromkostninger, der er forbundet med at gennemføre investeringen i det pågældende område, i forhold til den kontrafaktiske situation uden støtten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Hvis støtteforanstaltningen er af samme type som en operation, der er støtteberettiget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 508/2014: Overstiger støttebeløbet den maksimale støtteintensitet, der gælder for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i og bilag I til nævnte forordning?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, redegøres der for, at støtten er berettiget og nødvendig:

 

 

 

 

 

7.4.   Ydes støtten sideløbende under flere støtteordninger, eller kumuleres den med ad hoc-støtte?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, overstiger den samlede offentlige finansiering til en aktivitet da de relevante maksimale støtteintensiteter, der er omhandlet i retningslinjerne?

☐ ja

☐ nej

8.   Virkninger på konkurrence og samhandel

8.1.   Falder støtten ind under retningslinjernes afsnit 4, 5.1, 5.3 eller 5.4, og opfylder den betingelserne i det relevante afsnit?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Bemærk, at Kommissionen finder, at de negative virkninger for konkurrencen og samhandelen er begrænset til et minimum. Der kan således ses bort fra afsnit 8.2 og 8.3.

8.2.   Redegør for, hvordan de negative konsekvenser af støtteforanstaltningen i form af fordrejning af konkurrencen og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne er begrænset til et minimum og opvejes af støttens positive virkning i forhold til bidraget til målet af fælles interesse. Ved en støtteordning: Der tages ikke kun hensyn til graden af fordrejninger på et individuelt plan, men også på et kumulativt plan såvel som projekternes størrelse, de individuelle og kumulative støttebeløb, de forventede støttemodtagere og den støttemodtagende sektor. Ved individuel støtte: De negative virkninger, der er knyttet til exitbarrierer og betydelig markedsstyrke adresseres, og der fremlægges dokumentation, der gør det muligt at identificere det relevante produktmarked, det geografiske marked og konkurrenterne samt de berørte kunder og forbrugere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.   Er der foretaget en konsekvensanalyse af den anmeldte støtteforanstaltning?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, redegøres for de vigtigste konklusioner:

 

 

 

 

 

9.   Gennemsigtighed

9.1.   Vil medlemsstaten som minimum offentliggøre følgende oplysninger på et centralt nationalt eller regionalt statsstøttewebsted?

a)

den godkendte støtteordnings fulde ordlyd og gennemførelsesbestemmelserne hertil eller retsgrundlaget for den individuelle støtte eller et link hertil

b)

navnet på den støtteydende myndighed eller myndigheder

c)

de enkelte støttemodtageres navne, støttebeløb og -form til hver enkelt støttemodtager, støttetildelingsdato, virksomhedstype (SMV/stor virksomhed), støttemodtagerens region (på NUTS II-niveau) og primære aktivitetssektor (NACE-gruppe) (individuel støtte, der ikke overstiger 30 000 EUR, kan undtages fra et sådant krav om offentliggørelse. For støtteordninger i form af skattefordele gives oplysningerne inden for følgende trancher (i mio. EUR): 0,03-0,5; > 0,5 men ≤ 1; > 1 men ≤ 2 og > 2).

☐ ja

☐ nej

9.2.   Det bekræftes, at sådanne oplysninger:

a)

vil blive offentliggjort efter vedtagelsen af støtteafgørelsen

b)

vil blive opbevaret i mindst 10 år

c)

vil være frit tilgængelige for den almindelige offentlighed (5).

☐ ja

☐ nej

Bemærk, at der ikke stilles krav om medlemsstaternes offentliggørelse af oplysningerne før den 1. juli 2017  (6).

10.   Støttekategorier

10.1.   Vælg det afsnit i retningslinjerne, i henhold til hvilket støtten bør vurderes, og angiv udførlige oplysninger for den valgte model i afsnit 11-18 i dette supplerende informationsskema:

Afsnit 4.1 i retningslinjerne: Støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder

Afsnit 5.1 i retningslinjerne: Støtte til kategorier af støtteforanstaltninger, der er omfattet af en gruppefritagelsesforordning

Afsnit 5.2 i retningslinjerne: Støtte, der omfattes af visse horisontale retningslinjer

Afsnit 5.3 i retningslinjerne: Støtte, der tager sigte på at råde bod på skader, der er forårsaget af ugunstige vejrforhold

Afsnit 5.4 i retningslinjerne: Støtte til omkostningerne ved forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme i akvakultur

Afsnit 5.5 i retningslinjerne: Støtte, som finansieres ved hjælp af parafiskale afgifter

Afsnit 5.6 i retningslinjerne: Driftsstøtte til regioner i den yderste periferi

Afsnit 5.7 i retningslinjerne: Støtte til andre foranstaltninger

11.   Støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, som har til formål at råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer eller usædvanlige begivenheder, jf. afsnit 4.1 i retningslinjerne.

11.1.   Er støtteforanstaltningen en på forhånd indført rammestøtteordning, der tager sigte på at yde kompensation for skader forårsaget af jordskælv, laviner, jordskred, oversvømmelser, tornadoer, orkaner, vulkanudbrud og naturligt opståede ukontrollable brande?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, se da bort fra afsnit 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 og 11.8).

11.2.   Hvilken naturkatastrofe eller usædvanlig begivenhed har forårsaget, eller — ved en på forhånd indført rammestøtteordning — kan forårsage de skader, for hvilke der er fastsat kompensation?

 

11.3.   Hvornår indtraf den i afsnit 11.1 nævnte begivenhed?

 

11.4.   Angiv den sidste dato for udbetaling af støtte:

 

11.5.   Har den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat officielt anerkendt den indtrufne begivenhed som en naturkatastrofe eller en usædvanlig begivenhed?

☐ ja

☐ nej

11.6.   Ydes støtten direkte til den pågældende virksomhed?

☐ ja

☐ nej

11.7.   Redegør for den direkte årsagssammenhæng mellem naturkatastrofen eller den usædvanlige begivenhed og den skade, som virksomheden har lidt.

 

 

 

11.8.   Giv en så nøjagtig vurdering som muligt af den skade, som virksomheden har lidt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.   Angiv, hvilken type skade der ydes kompensation for (f.eks. materiel skade på aktiver eller indkomsttab):

 

 

 

 

 

11.10.   Er det kun omkostningerne ved den skade, der er lidt som en direkte følge af naturkatastrofen eller den usædvanlige begivenhed, der er støtteberettigede?

☐ ja

☐ nej

11.11.   Har en offentlig myndighed, en af den støtteydende myndighed anerkendt uafhængig ekspert eller et forsikringsselskab foretaget en vurdering af omkostningerne ved skaden?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da, hvilket organ der har vurderet omkostningerne.

 

11.12.   Beskriv, hvordan skaden beregnes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.   Ved materiel skade på aktiver: Er beregningen baseret på reparationsomkostningerne ved det berørte aktiv eller dets økonomiske værdi, før naturkatastrofen eller den usædvanlige begivenhed indtraf?

☐ ja

☐ nej

11.14.   Ved materiel skade på aktiver: Overstiger støtten reparationsomkostningerne eller den reduktion af aktivernes markedsværdi, som naturkatastrofen eller den usædvanlige begivenhed har forårsaget?

☐ ja

☐ nej

11.15.   Ved indtægtstab: Beregnes det ved at trække

a)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den mængde fiskevarer eller akvakulturprodukter, der er produceret i det år, hvor naturkatastrofen eller den usædvanlige begivenhed indtraf, eller i hvert efterfølgende år, som er påvirket af hel eller delvis ødelæggelse af produktionsmidlerne, med den gennemsnitlige salgspris, der er opnået i det pågældende år, fra

b)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den mængde fiskevarer og akvakulturprodukter, der er produceret i gennemsnit om året i den treårsperiode, der går forud for naturkatastrofen eller den usædvanlige begivenhed, eller treårsgennemsnittet baseret på den femårsperiode, der går forud for naturkatastrofen eller den usædvanlige begivenhed, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes, med den gennemsnitlige salgspris, der blev opnået?

☐ ja

☐ nej

11.16.   Beregnes skaden for hver individuel støttemodtager?

☐ ja

☐ nej

11.17.   Er støtten, sammenholdt med andre betalinger i kompensation for skader, herunder betalinger modtaget under forsikringspolicer, begrænset til højst 100 % af de støtteberettigede omkostninger?

☐ ja

☐ nej

11.18.   Ved en på forhånd indført rammestøtteordning: Bekræft, at medlemsstaten vil opfylde sin rapporteringsforpligtelse som fastsat i punkt 130 i retningslinjerne.

☐ ja

☐ nej

11.19.   Angiv andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af støtteforanstaltningen i henhold til dette afsnit:

 

 

 

 

 

12.   Støtte til kategorier af støtteforanstaltninger, der er omfattet af en gruppefritagelsesforordning

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning af samme type som støtte, der falder ind under en kategori af støtte, som kan anses for at være forenelig med det indre marked i henhold til en af de forordninger eller gruppefritagelser, der er omhandlet i punkt 19, litra a), i retningslinjerne, som fastsat i afsnit 5.1 i retningslinjerne. Ved en støtteforanstaltning, som er af samme type som støtte, der falder ind under den kategori af støtte, der skal råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer omhandlet i artikel 44 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1388/2014  (7) , udfyldes afsnit 11.

12.1.   Er støtten af samme type som støtte, der falder ind under en kategori af støtte, som kan anses for at være forenelig med det indre marked i henhold til en af de forordninger eller gruppefritagelser, der er omhandlet i punkt 19, litra a), i retningslinjerne?

☐ ja

☐ nej

Angiv den gældende forordning og de relevante artikler i den pågældende forordning:

 

 

 

12.2.   Opfylder støtten alle kriterierne i de relevante artikler i den gældende forordning?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er nej, redegøres der for, at støtten er berettiget og nødvendig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Angiv andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af støtteforanstaltningen i henhold til dette afsnit:

 

 

 

 

 

13.   Støtte, der omfattes af visse horisontale retningslinjer

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, som er omfattet af visse horisontale retningslinjer eller andre retsforskrifter, som Kommissionen har vedtaget, jf. afsnit 5.2 i retningslinjerne.

13.1.   Er støtten omfattet af visse horisontale retningslinjer eller andre retsforskrifter, som Kommissionen har vedtaget (8)?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja: Angiv de relevante horisontale retningslinjer eller retsforskrifter og de pågældende retsakters relevante bestemmelser, og redegør for, at støtten opfylder alle kriterierne i de pågældende retsakters relevante bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.   Angiv andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af støtteforanstaltningen i henhold til dette afsnit:

 

 

 

 

 

14.   Støtte, der tager sigte på at råde bod på skader, der er forårsaget af ugunstige vejrforhold

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, som har til formål at råde bod på skader forårsaget af ugunstige vejrforhold, jf. afsnit 5.3 i retningslinjerne. Ved støtte, der er af samme type som støtte, som falder ind under den kategori af støtte, der ydes til gensidige fonde for usædvanlige vejrforhold som omhandlet i artikel 20 i forordning (EU) nr. 1388/2014, udfyldes afsnit 12.

14.1.   Er støtteforanstaltningen en på forhånd indført rammestøtteordning, der tager sigte på at yde kompensation for skader forårsaget af ugunstige vejrforhold?

☐ ja

☐ nej

(Hvis svaret er ja, se da bort fra afsnit 14.3.-14.6. og 14.9.)

14.2.   Hvilke ugunstige vejrforhold har forårsaget, eller — ved en på forhånd indført rammestøtteordning — kan forårsage de skader, for hvilke der er fastsat kompensation?

 

14.3.   Hvornår indtraf den i afsnit 14.1 nævnte begivenhed?

 

14.4.   Angiv den sidste dato for udbetaling af støtte:

 

14.5.   Udgør de skader, der er forårsaget af ugunstige vejrforhold mere end 30 % af den gennemsnitlige årlige omsætning beregnet på grundlag af de foregående tre kalenderår eller treårsgennemsnittet baseret på den femårsperiode, der går forud for de pågældende ugunstige vejrforhold, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da udførlige oplysninger, der viser, at betingelserne i afsnit 14.5 er opfyldt:

 

 

 

 

14.6.   Redegør for den direkte årsagssammenhæng mellem de ugunstige vejrforhold og den skade, som den berørte virksomhed har lidt:

 

 

 

14.7.   Hvis der er lidt tab som følge af ugunstige vejrforhold som omhandlet i artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 508/2014: Begrund, hvorfor medlemsstaten har til hensigt at yde støtte, i stedet for at der udbetales finansiel godtgørelse fra en gensidig fond for ugunstige vejrforhold i henhold til nævnte forordnings artikel 35:

 

 

 

 

 

14.8.   Ydes støtten direkte til den pågældende virksomhed?

☐ ja

☐ nej

14.9.   Giv en så nøjagtig vurdering som muligt af den skade, de potentielle støttemodtagere har lidt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.   Angiv, hvilken type skade der ydes kompensation for (f.eks. materiel skade på aktiver eller indkomsttab):

 

 

 

 

 

14.11.   Er det kun omkostningerne ved den skade, der er lidt som en direkte følge af de ugunstige vejrforhold, der er støtteberettigede?

☐ ja

☐ nej

14.12.   Har en offentlig myndighed, en af den støtteydende myndighed anerkendt uafhængig ekspert eller et forsikringsselskab foretaget en vurdering af skaden?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angives det, hvilket organ der har vurderet omkostningerne:

 

14.13.   Beskriv, hvordan skaden beregnes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14.   Ved materiel skade på aktiver: Er beregningen baseret på reparationsomkostningerne ved det berørte aktiv eller dets økonomiske værdi, før de ugunstige vejrforhold indtraf?

☐ ja

☐ nej

14.15.   Ved materiel skade på aktiver: Overstiger støtten reparationsomkostningerne eller den reduktion af aktivernes markedsværdi, som de ugunstige vejrforhold har forårsaget?

☐ ja

☐ nej

14.16.   Hvis der er tale om materielle skader på aktiver, har skaderne da forårsaget et produktionstab, der udgør mere end 30 % af den gennemsnitlige omsætning beregnet på grundlag af de foregående tre kalenderår eller treårsgennemsnittet baseret på den femårsperiode, der går forud for de pågældende ugunstige vejrforhold, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da udførlige oplysninger, der viser, at betingelserne i afsnit 14.15 er opfyldt:

 

 

 

 

14.17.   Ved indtægtstab: Beregnes det ved at trække

a)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den mængde fiskevarer eller akvakulturprodukter, der er produceret i det år, hvor de ugunstige vejrforhold indtraf, eller i hvert efterfølgende år, som er påvirket af hel eller delvis ødelæggelse af produktionsmidlerne, med den gennemsnitlige salgspris, der er opnået i det pågældende år, fra

b)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den mængde fiskevarer eller akvakulturprodukter, der er produceret i gennemsnit om året i den treårsperiode, der går forud for de ugunstige vejrforhold, eller treårsgennemsnittet baseret på den femårsperiode, der går forud for de ugunstige vejrforhold, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes, med den gennemsnitlige salgspris, der blev opnået?

☐ ja

☐ nej

14.18.   Beregnes skaden for hver individuel støttemodtager?

☐ ja

☐ nej

14.19.   Er støtten, sammenholdt med andre betalinger i kompensation for skader, herunder betalinger modtaget under forsikringspolicer, begrænset til højst 100 % af de støtteberettigede omkostninger?

☐ ja

☐ nej

14.20.   Ved en på forhånd indført rammestøtteordning: Bekræft, at medlemsstaten vil opfylde sin rapporteringsforpligtelse som fastsat i punkt 130 i retningslinjerne.

☐ ja

☐ nej

14.21.   Angiv andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af støtteforanstaltningen i henhold til dette afsnit:

 

 

 

 

 

15.   Støtte til omkostningerne ved forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme i akvakultur

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, som tager sigte på at dække omkostningerne ved forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme i akvakultur, jf. afsnit 5.4 i retningslinjerne. Ved støtte, der er af samme type som støtte, som falder ind under den kategori af støtte, der ydes til foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd som omhandlet i artikel 39 i forordning (EU) nr. 1388/2014, udfyldes afsnit 12.

15.1.   Er støtteforanstaltningen en på forhånd indført rammestøtteordning, som tager sigte på at dække omkostningerne ved forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme i akvakultur?

☐ ja

☐ nej

(Hvis svaret er ja, se da bort fra afsnit 15.5, 15.6 og 15.9).

15.2.   Angiv, for hvilke af de sygdomme, som er opført på listen over dyresygdomme opstillet af Verdensorganisationen for Dyresundhed, listen i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 (9) eller listen i del II i bilag IV til Rådets direktiv 2006/88/EF (10), der ydes støtte:

Bemærk, at ved en sygdom eller sygdomme, der er opført på listen over dyresygdomme opstillet af Verdensorganisationen for Dyresundhed, er det den udgave af listen, der var gældende på tidspunktet for anmeldelsen af støtteforanstaltningen, der finder anvendelse. Hvis støtten allerede er tildelt eller udbetalt: For individuel støtte anvendes den udgave af listen, der blev offentliggjort på tidspunktet for tildelingen eller udbetalingen af støtten, og for støtteordninger anvendes den liste, der blev offentliggjort på tidspunktet for ordningens ikrafttræden.

 

 

 

15.3.   Ydes støtten som led i et program for forebyggelse, bekæmpelse eller udryddelse af den pågældende sygdom på EU-plan, nationalt plan eller regionalt plan?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da det relevante program og de relevante specifikke bestemmelser:

 

 

15.4.   Ydes støtten som led i nødforanstaltninger iværksat af de kompetente nationale myndigheder?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da den relevante foranstaltning og de relevante specifikke bestemmelser:

 

 

15.5.   Hvornår opstod omkostningerne til forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme i akvakultur?

 

15.6.   Angiv den sidste dato for udbetaling af støtte:

 

15.7.   Ydes støtten direkte til den pågældende virksomhed?

☐ ja

☐ nej

15.8.   Bekræft, at der ikke ydes støtte, hvis det konstateres, at støttemodtageren med forsætlige eller uagtsomme handlinger var skyld i sygdommen:

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da de bestemmelser, der fastsætter de i afsnit 15.8 omhandlede betingelser:

 

15.9.   Giv en så nøjagtig vurdering som muligt af den skade, de potentielle støttemodtagere har lidt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.   Angiv, hvilke af følgende omkostninger der er støtteberettigede. Udgifter til:

☐ a)

sundhedsundersøgelser, analyser, tests og andre screeningmetoder

☐ b)

indkøb, opbevaring, anvendelse eller distribution af vacciner, medicin og dyrebehandlingspræparater

☐ c)

slagtning, aflivning og destruktion af dyr

☐ d)

destruktion af animalske produkter og produkter knyttet til dyr

☐ e)

rengøring og desinfektion af bedrift og udstyr

☐ f)

skader opstået som følge af slagtning, aflivning eller destruktion af dyr, animalske produkter og produkter knyttet til dyr, begrænset til sådanne dyrs og produkters markedsværdi, hvis de ikke havde været ramt af sygdom

☐ g)

indkomsttab som følge af vanskeligheder med genopbygning af bestanden

☐ h)

andre omkostninger som følge af en dyresygdom i akvakultursektoren.

For så vidt angår h): specificér omkostningerne, og redegør for, hvorfor sådanne omkostninger bør være støtteberettigede.

Bemærk, at under punkt 110, litra h), i retningslinjerne er andre omkostninger end de i litra a) til g) nævnte kun støtteberettigede i usædvanlige og behørigt begrundede tilfælde.

 

 

 

 

 

15.11.   Er støtten, sammenholdt med andre betalinger i kompensation for skader, herunder betalinger modtaget under forsikringspolicer, begrænset til højst 100 % af de støtteberettigede omkostninger?

☐ ja

☐ nej

15.12.   Ved en på forhånd indført rammestøtteordning: Bekræft, at medlemsstaten vil opfylde sin rapporteringsforpligtelse som fastsat i punkt 130 i retningslinjerne.

☐ ja

☐ nej

15.13.   Angiv andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af støtteforanstaltningen i henhold til dette afsnit:

 

 

 

 

 

16.   Støtte, som finansieres ved hjælp af parafiskale afgifter

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, som er finansieret ved hjælp af særlige afgifter på visse fiskevarer og akvakulturprodukter uanset deres oprindelse, navnlig parafiskale afgifter, jf. afsnit 5.5 i retningslinjerne.

16.1.   Er støtteordningen finansieret ved hjælp af særlige afgifter på visse fiskevarer og akvakulturprodukter uanset deres oprindelse, navnlig parafiskale afgifter?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angiv da nærmere oplysninger om, hvordan støtteordningen er finansieret:

 

 

 

 

 

16.2.   Kommer støtten både indenlandske og importerede varer og produkter lige meget til gode?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, påvis da, hvordan ordningen kommer både indenlandske og importerede varer og produkter lige meget til gode:

 

 

 

 

16.3.   Angiv, hvordan de midler, der er opnået gennem parafiskale afgifter, anvendes:

 

 

 

 

 

16.4.   Angiv andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af støtteforanstaltningen i henhold til dette afsnit:

 

 

 

 

 

17.   Driftsstøtte til regioner i den yderste periferi

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, hvor støtten udgør driftsstøtte til regionerne i den yderste periferi med henblik på at afhjælpe de særlige begrænsninger, som skyldes disse regioners fjerne beliggenhed, status som øsamfund og beliggenhed i Unionens yderste periferi, jf. afsnit 5.6 i retningslinjerne.

17.1.   Udgør støtten driftsstøtte til regionerne i den yderste periferi med henblik på at afhjælpe de særlige begrænsninger, som skyldes disse regioners fjerne beliggenhed, status som øsamfund og beliggenhed i Unionens yderste periferi?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, beskriv da den type driftsstøtte, der ydes, og angiv målregionen eller -regionerne:

 

 

 

17.2.   Angiv de særlige begrænsninger i regionen eller regionerne, som støtten har til formål at afhjælpe, og beskriv, hvordan dette mål skal opnås ved hjælp af støtten.

Bemærk, at under punkt 113 i retningslinjerne kan kun begrænsninger, som skyldes disse regioners fjerne beliggenhed, status som øsamfund og beliggenhed i Unionens yderste periferi, tages i betragtning.

 

 

 

 

 

 

17.3.   Oplys meromkostningerne ved de særlige begrænsninger og beregningsmetoden, og påvis, at støtten ikke er større, end hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de særlige begrænsninger i regionerne i den yderste periferi.

 

 

 

 

 

 

17.4.   For at undgå overkompensering, tager medlemsstaten da hensyn til andre typer offentlig støtte, herunder eventuelt også godtgørelse for meromkostninger for fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 70-72 i forordning (EU) nr. 508/2014 og støtte til gennemførelse af godtgørelsesplaner som omhandlet i nævnte forordnings artikel 73?

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret er ja, angives det, hvordan overkompensation undgås:

 

 

 

 

 

 

17.5.   Angiv andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af støtteforanstaltningen i henhold til dette afsnit:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Støtte til andre foranstaltninger

Dette afsnit skal udfyldes ved anmeldelse af en støtteforanstaltning, hvor støtten ikke svarer til nogen af de kategorier af støtte, der er nævnt i afsnit 4 og 5.1-5.6 i retningslinjerne, men som medlemsstaten imidlertid har til hensigt at yde eller allerede yder, jf. afsnit 5.7 i retningslinjerne.

18.1.   Har medlemsstaten til hensigt at yde, eller yder medlemsstaten allerede støtte, som ikke svarer til nogen af de kategorier af støtte, der er nævnt i afsnit 4 og 5.1-5.6 i retningslinjerne?

☐ ja

☐ nej

18.2.   Giv en detaljeret beskrivelse af støtteforanstaltningen og dens formål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.   Ud over de i afsnit 1-9 angivne oplysninger angives eventuelle andre oplysninger, som tydeligt påviser, at støtten er i overensstemmelse med principperne i retningslinjernes afsnit 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2106

af 1. december 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import af krydderier fra Etiopien, jordnødder fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan og om ændring af de særlige betingelser for import af tørrede figner og hasselnødder fra Tyrkiet og jordnødder fra Indien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (2) er der indført særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening.

(2)

Der har siden 2015 været flere indberetninger via systemet til hurtig varsling om fødevarer og foder (i det følgende benævnt »RASFF«) om høje niveauer af aflatoksiner og ochratoksin A i (blandinger af) krydderier fra Etiopien. For at beskytte menneskers og dyrs sundhed i Unionen bør der indføres yderligere garantier for så vidt angår krydderier fra Etiopien.

(3)

Via RASFF er der for nylig blevet indberettet et øget antal tilfælde af jordnødder (peanuts) fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan, der ikke opfylder EU-lovgivningen for så vidt angår aflatoksiner. Inden for rammerne af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) er begge varer tidligere blevet listeopført med henblik på en mere intensiv offentlig kontrol med import, og de blev slettet fra listen efter tilfredsstillende resultater af de offentlige kontroller. I betragtning af det øgede antal tilfælde, hvor EU-lovgivningen ikke overholdes, er det nødvendigt at indføre yderligere garantier og sikre, at den kompetente myndighed i oprindelseslandet udfører de nødvendige kontroller før eksport til Unionen. For at beskytte menneskers og dyrs sundhed i Unionen, bør det derfor kræves, at hver sending af jordnødder (peanuts) fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan til import til Unionen ledsages af et sundhedscertifikat.

(4)

Det bør bemærkes, at foderblandinger og sammensatte fødevarer, der indeholder mere end 20 % af de foderstoffer eller fødevarer, der er omfattet af de særlige betingelser i denne forordning, også er omfattet af de særlige betingelser i denne forordning. Det bør også bemærkes, at de 20 % henviser til det samlede indhold af de produkter, der er omfattet af de særlige betingelser i denne forordning.

(5)

I betragtning af at sendinger i visse situationer er ankommet til det udpegede importsted (DPI), uden at de relevante punkter i det fælles importdokument (i det følgende benævnt »CED«) til dokumentkontrol var udfyldt, bør det udtrykkeligt fastsættes, at overførsel af sendinger til DPI kun kan tillades efter forelæggelse af et udfyldt CED til dokumentkontrol.

(6)

På baggrund af resultaterne af de test, der foretages som led i de offentlige kontroller, bør der foretages følgende ændringer vedrørende produkter, der er omfattet af særlige betingelser og/eller en særlig hyppighed af kontroller: nedsættelse af hyppigheden for prøveudtagning for tørrede figner fra Tyrkiet på grund af tilfredsstillende resultater af testene, nedsættelse af hyppigheden for prøveudtagning for jordnødder (peanuts) fra Indien på grund af tilfredsstillende resultater af testene, øgning af hyppigheden for prøveudtagning for hasselnødder fra Tyrkiet på grund af det øgede antal tilfælde, hvor EU-lovgivningen ikke overholdes, der er indberettet via RASFF.

(7)

Desuden bør KN-koden for tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum), opdateres, således at anvendelsesområdet stemmer overens med rækken for Capsicum annuum, knust eller formalet, dvs. ikke inklusive slægten Pimenta.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes som litra l), m) og n):

»l)

krydderier med oprindelse i eller afsendt fra Etiopien

m)

jordnødder (peanuts), med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer) med oprindelse i eller afsendt fra Argentina

n)

hasselnødder, med skal og afskallede, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder, hasselnøddemasse, hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, mel og pulver af hasselnødder, hakkede, skivede og knuste hasselnødder og hasselnøddeolie med oprindelse i eller afsendt fra Aserbajdsjan.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Denne forordning finder også anvendelse for foderstoffer og fødevarer fremstillet af de foderstoffer og fødevarer, der er omhandlet i stk. 1, og for foderblandinger og sammensatte fødevarer, der, i form af enten et enkelt eller flere af de produkter, der er omhandlet i stk. 1, i alt indeholder mere end 20 % af nogen af de foderstoffer eller fødevarer, der er omhandlet i stk. 1.«

2)

I artikel 5, stk. 2, tilføjes som litra j), k) og l):

»j)

ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter vedrørende fødevarer i Etiopien

k)

National Agri-Food Health and Quality Service (SENASA) for feed and food i Argentina

l)

Consumer Commodity Expertise Centre (CCEC) of the State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights (SSAPPCR), der hører under ministeriet for økonomisk udvikling vedrørende fødevarer i Aserbajdsjan.«

3)

Artikel 9, stk. 4, første punktum, affattes således:

»4.   Toldmyndighederne tillader overførsel af sendingen til et udpeget importsted efter at have udført de i stk. 2 omhandlede kontroller med tilfredsstillende resultat, og når de relevante punkter i del II af det fælles importdokument (II.3, II.5, II.8 og II.9) er udfyldt og foder- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant fysisk eller elektronisk har forelagt et udfyldt CED for toldmyndighederne.«

4)

Bilag I ændres som angivet bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Sendinger af de i artikel 1, stk. 1, litra l), m) og n), nævnte foderstoffer og fødevarer, som har forladt oprindelseslandet inden nærværende forordnings ikrafttræden, kan importeres til Unionen uden at være ledsaget af et sundhedscertifikat og resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende rækker tilføjes:

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland eller afsendelsesland

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import

»—

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0904

 

Etiopien (ET)

50

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

0910

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

5

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Aserbajdsjan (AZ)

20«

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder

ex 0802 22 00

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 19

Hasselnøddeolie

ex 1515 90 99

(Fødevarer)

 

2)

Femte række vedrørende tørrede figner, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner, figenmasse samt figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, fra Tyrkiet affattes således:

»—

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

10«

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50

Figenmasse

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 99 eller ex 2008 97

(Fødevarer)

 

3)

Sjette række vedrørende hasselnødder, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder, hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, mel og pulver af hasselnødder, hakkede, skivede og knuste hasselnødder samt hasselnøddeolie fra Tyrkiet affattes således:

»—

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder

ex 0802 22 00

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 19

Hasselnøddeolie

ex 1515 90 99

(Fødevarer)

 

4)

Niende række vedrørende jordnødder (peanuts), med skal og afskallede, jordnøddesmør og jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde, fra Indien affattes således:

»—

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

10«

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

5)

Tolvte række vedrørende Capsicum annuum, hel, knust eller formalet, tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum) samt muskatnød (Myristica fragrans) fra Indien affattes således:

»—

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

20«

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 


2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2107

af 1. december 2016

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige importkontrol af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen revideres regelmæssigt og mindst to gange årligt, idet der som minimum skal anvendes de i samme artikel omhandlede informationskilder.

(3)

Forekomsten og relevansen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, de resultater af revisioner af tredjelande, som er udført af direktoratet for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet (under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed), samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, peger på, at listen bør ændres.

(4)

Ifølge de relevante informationskilder er der navnlig i forbindelse med sendinger af jordnødder og produkter fremstillet heraf med oprindelse i Bolivia, sesamfrø og auberginer med oprindelse i Uganda, ananas med oprindelse i Benin, spisedruer med oprindelse i Egypten og granatæbler med oprindelse i Tyrkiet tegn på, at der opstår nye risici, der gør det nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor opføres oplysninger om de pågældende sendinger på listen.

(5)

Listen bør også ændres, således at hyppigheden af den offentlige kontrol øges for varer, for hvilke de tilgængelige oplysninger viser en højere grad af manglende overholdelse af den relevante EU-lovgivning, og for hvilke det derfor er berettiget at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Oplysningerne på listen vedrørende citroner fra Tyrkiet bør derfor ændres.

(6)

Listen bør desuden ændres, således at hyppigheden af offentlige kontroller nedsættes for varer, for hvilke informationskilderne viser en generel forbedring af opfyldelsen af de relevante krav i EU-lovgivningen, og for hvilke det nuværende niveau af offentlig kontrol derfor ikke længere er berettiget. Oplysningerne på listen vedrørende pistacienødder fra USA og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam bør derfor ændres.

(7)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Ananas

(Fødevarer — friske eller kølede)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Pesticidrester (2)  (3)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (4)

50

Auberginer (Solanum melongena)

ex 0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(anden spiselig Brassica, »kailankål«) (6)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester (2)

50

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (2)  (7)

10

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (8)

20

Sød peber (Capsicum annuum)

ex 0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Jordbær

(Fødevarer — friske eller kølede)

0810 10 00

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (9)

10

Sød peber (Capsicum annuum)

ex 0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (10)

10

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Spisedruer

(Fødevarer — friske eller kølede)

0806 10 10

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (3)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

 

(Fødevarer)

 

 

Palmeolie

(Fødevarer)

ex 1511 10 90 ;

ex 1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-farvestoffer (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella (12)

20

Enzymer, tilberedte enzymer

(Foderstoffer og fødevarer)

3507

 

Indien (IN)

Chloramphenicol

50

Ærter med bælg

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester (2)  (13)

10

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Hindbær

ex 0811 20 31 ;

 

Serbien (RS)

Norovirus

10

(Fødevarer — frosne)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (14)

10

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (15)

20

Auberginer (Solanum melongena)

ex 0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (16)

10

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

0805 50 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (17)

10

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (18)

50

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (19)

20

Auberginer (Solanum melongena)

ex 0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

Pesticidrester (2)

20

Etiopisk aubergine (gilonatskygge) (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

USA (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

(Fødevarer)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (16)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

10


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(3)  Rester af ethephon.

(4)  Rester af chlorbufam.

(5)  Rester af phenthoat.

(6)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »kailankål« og »Jie Lan«.

(7)  Rester af trifluralin.

(8)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(9)  Rester af hexaflumuron, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), phenthoat og thiophanat-methyl.

(10)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(11)  I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(12)  Referencemetode EN/ISO 6579 (den senest opdaterede version af påvisningsmetoden) eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode i overensstemmelse med den seneste version af EN/ISO 16140 eller andre lignende, internationalt anerkendte protokoller.

(13)  Rester af acephat og diafenthiuron.

(14)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.

(15)  Rester af acephat, dicrotophos, prothiofos, quinalphos og triforin.

(16)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid og thiophanat-methyl.

(18)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(19)  Rester af prochloraz.

(20)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.«


2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2108

af 1. december 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/59


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2016/2109

af 1. december 2016

om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF for så vidt angår medtagelse af nye arter og det botaniske navn på arten Lolium x boucheanum Kunth

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 2, stk.1, litra A, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2, stk.1, litra A, litra a), i direktiv 66/401/EØF er Lolium x boucheanum Kunth opført. Det Internationale Frøkontrolforbund har for nyligt ændret det botaniske navn fra Lolium x boucheanum Kunth til Lolium x hybridum Hausskn. Navnet på denne art bør derfor ændres i direktiv 66/401/EØF.

(2)

Kommissions beslutning 2009/109/EF (2) vedrører gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg for at vurdere, hvorvidt visse arter, der ikke er opført i Rådets direktiv 66/401/EØF, kan bringes i omsætning som frø eller i frøblandinger. Erfaringer gjort under det tidsbegrænsede forsøg har vist, at arterne Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensisbidrager til at etablere nye frøblandinger til foderplanter, der kan være en løsning for persistente, produktive og biologisk mangfoldige græsarealer og foderafgrøder. Disse arter bør derfor inkluderes i listen over arter omhandlet i artikel 2, stk.1, litra A, litra b) af direktiv 66/401/EØF.

(3)

På grundlag af den tekniske erfaring gjort under ovennævnte tidsbegrænsede forsøg er det relevant at fastsætte visse krav for hver af disse arter vedrørende mindste spireevne, mindste tekniske renhed, højeste indhold af frø af andre plantearter og højeste indhold af frø af andre plantearter i en stikprøve af vægt og mærkning.

(4)

Direktiv 66/401/EØF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 66/401/EØF

I direktiv 66/401/EØF foretages følgende ændringer:

(1)

I artikel 2, stk. 1, litra A, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres »Lolium x boucheanum Kunth« til »Lolium x hybridum Hausskn«.

b)

Litra b) affattes således:

»b)

Fabaceae (Leguminosae)

Ærteblomstfamilien

Biserrula pelecinus L.

Savbælg

Galega orientalis Lam.

Blå stregbælg

Hedysarum coronarium L.

Rød hanekløver

Lathyrus cicera L.

Kikerfladbælg

Lotus corniculatus L.

Almindelig kællingetand

Lupinus albus L.

Hvid lupin

Lupinus angustifolius L.

Smalbladet lupin

Lupinus luteus L.

Gul lupin

Medicago doliata Carmign.

Tornet sneglebælg

Medicago italica (Mill.) Fiori

Disc medic

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Kyst-sneglebælg

Medicago lupulina L.

Humlesneglebælg

Medicago murex Willd.

Kærvsneglebælg

Medicago polymorpha L.

Krogsneglebælg

Medicago rugosa Desr.

Wrinkled medic/Gama medic

Medicago sativa L.

Lucerne

Medicago scutellata (L.) Mill.

Skjoldsneglebælg

Medicago truncatula Gaertn.

Tøndesneglebælg

Medicago × varia T. Martyn Sand

Sandlucerne

Onobrychis viciifolia Scop.

Foderesparsette

Ornithopus compressus L.

Flad fugleklo

Ornithopus sativus Brot.

Liden fugleklo

Pisum sativum L. (partim)

Markært

Trifolium alexandrinum L.

Aleksandrinerkløver

Trifolium fragiferum L.

Jordbærkløver

Trifolium glanduliferum Boiss.

Glandular clover

Trifolium hirtum All.

Rose clover

Trifolium hybridum L.

Alsikekløver

Trifolium incarnatum L.

Blodkløver

Trifolium isthmocarpum Brot.

Moroccan clover

Trifolium michelianum Savi

Balansa clover

Trifolium pratense L.

Rødkløver

Trifolium repens L.

Hvidkløver

Trifolium resupinatum L.

Omvendt kløver

Trifolium squarrosum L.

Squarrose clover

Trifolium subterraneum L.

Jordkløver

Trifolium vesiculosum Savi

Pilebladkløver

Trigonella foenum-graecum L.

Almindelig bukkehorn

Vicia benghalensis L.

Bengalsk vikke

Vicia faba L.

Hestebønne

Vicia pannonica Crantz

Ungarsk vikke

Vicia sativa L.

Vandrevikke

Vicia villosa Roth

Sandvikke«.

c)

I litra c) tilføjes følgende efter »Phacelia tanacetifolia Benth. Almindelig honningurt«:

»Plantago lanceolata L.

Lancetvejbred«.

(2)

I artikel 3, stk. 1 ændres »Lolium x boucheanum Kunth« til »Lolium x hybridum Hausskn«.

(3)

Bilag II og III ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2017 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2018.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/109/EF af 9. februar 2009 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for omsætningen af frøblandinger bestemt til anvendelse som foderplanter i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF for at afgøre, om visse arter, der ikke er opført i Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, opfylder kravene for at blive opført i artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF (EUT L 40 af 11.2.2009, s. 26).


BILAG

I bilag II og III til direktiv 66/401/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit I, punkt 1, tilføjes følgende efter oplysningerne vedrørende Pisum sativum, Vicia faba:

»—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., undtagen M. lupulina, M. sativa, M. x varia:

ved avl af basisfrø: 99,5 %

ved avl af certificeret frø til videre fremavl: 98 %

ved avl af certificeret frø: 95 %.«

b)

Skemaet i afsnit I, punkt 2, litra A, affattes således:

»Art

Spireevne

Specifik renhed

Højeste indhold af frø af andre plantearter, i en prøve af den i bilag III, spalte 4, angivne vægt (i alt pr. spalte)

Betingelser med hensyn til indholdet af frø af Lupinus spp. af anden farve samt frø af bitterlupin

Mindste spireevne

(% af de rene frø)

Største indhold af hårde frø

(% af de rene frø)

Mindste specifikke renhed

(vægtprocent)

Højeste indhold af frø af andre plantearter

(vægtprocent)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. undtagen Rumex acetosella og Rumex maritimus

I alt

En enkelt art

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2(n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)«

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j)(k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Andre arter

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

c)

Afsnit I, punkt 2, litra B, litra e), affattes således:

»e)

Et samlet indhold på højst 0,5 vægtprocent af frø af Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. i frø af en anden relevant art anses ikke som en urenhed.«

d)

Skemaet i afsnit II, punkt 2, litra A, affattes således:

»Art

Højeste indhold af frø af andre plantearter

Andre normer og betingelser

I alt

(vægtprocent)

Antal i en prøve af den i bilag III, kolonne 4, angivne størrelse

(i alt pr. kolonne)

En enkelt art

Rumex spp. undtagen Rumex acetosella og Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j))

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 (d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Andre arter

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)«

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

e)

Afsnit III, punkt 7, affattes således:

»7.

For Vicia spp. anses et samlet indhold på 6 vægtprocent af frø af Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis eller beslægtede kulturarter i frø af en anden relevant art ikke som en urenhed.«

f)

Afsnit III, punkt 8, affattes således:

»8.

For Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa og Vicia benghalensis er mindste specifikke renhed 97,0 vægtprocent.«

g)

Følgende afsnit III, punkt 9, tilføjes:

»9.

For Lathyrus cicera skal mindste specifikke renhed være 90 vægtprocent. Et samlet indhold på højst 5 vægtprocent af frø af beslægtede kulturarter i frø anses ikke som en urenhed.«

2)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

VÆGT AF PARTIER OG PRØVER

Art

Største vægt af et parti

(ton)

Mindste vægt af en prøve, der udtages af et parti

(gram)

Vægt af en prøve til bestemmelse af antallet af frø i henhold til bilag II, afsnit I, stk. 2, punkt A, spalte 12-14, og bilag II, afsnit II, stk. 2, punkt A, spalte 3-7

(gram)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50