ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 324

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
30. november 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2087 af 14. november 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

1

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2088 af 29. november 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2089 af 29. november 2016 om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009

5

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2090 af 21. november 2016 om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2091 af 28. november 2016 om ikke at identificere hexamethylendiacrylat (hexan-1,6-diol-diacrylat) (HDDA) som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (meddelt under nummer C(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2092 af 28. november 2016 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2093 af 29. november 2016 om en undtagelse for så vidt angår anvendelsesdatoen for systemet med registrerede eksportører på eksporten fra de oversøiske lande og territorier

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

30.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/2087

af 14. november 2016

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde giver de kontraherende parter tilsagn om at fortsætte deres bestræbelser for at opnå en gradvis liberalisering af deres indbyrdes handel med landbrugsprodukter.

(2)

Den 24. april 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Island for at opnå en større grad af liberalisering af den bilaterale handel med landbrugsprodukter efter artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den 17. september 2015 blev forhandlingerne afsluttet med paraferingen af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (»aftalen«).

(3)

Aftalen bør derfor undertegnes på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter med forbehold af indgåelse af aftalen (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2016.

På Rådets vegne

G. MATEČNÁ

Formand


(1)  Teksten til aftalen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med afgørelsen om indgåelse heraf.


FORORDNINGER

30.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2088

af 29. november 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

91,6

TR

95,4

ZZ

93,5

0707 00 05

MA

63,2

TR

163,4

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

93,9

TR

150,6

ZZ

122,3

0805 20 10

MA

71,6

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

63,3

PE

95,4

TR

83,1

ZZ

88,0

0805 50 10

CL

90,0

TR

84,2

ZZ

87,1

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

US

100,7

ZA

181,0

ZZ

161,3

0808 30 90

CN

85,2

TR

133,1

ZZ

109,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


30.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2089

af 29. november 2016

om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kapitel III, afdeling 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2009 (2) fastsættes proceduren for tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af et kontingent, der er åbnet for dette land.

(2)

I henhold til artikel 29 i forordning (EF) nr. 1187/2009 kan erhvervsdrivende indgive ansøgninger om eksportlicens i perioden 1.-10. november, hvis der efter den periode for indgivelse af licensansøgninger, som er omhandlet i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1187/2009, resterer en del af kontingentet.

(3)

I artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1027 (3) præciseres det, at det samlede resterende kontingent for kontingentåret 2016/17 er 8 095 ton.

(4)

De ansøgninger, der er indgivet mellem 1. og 10. november 2016 vedrørende den tilbageværende periode af kontingentåret 2016/17, omfatter en mængde, der er mindre end den, der er til rådighed. I henhold til artikel 31, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1187/2009 bør der derfor træffes afgørelse om tildeling af den resterende mængde. Udstedelse af eksportlicenser for den resterende mængde bør ske på betingelse af, at de kompetente myndigheder underrettes om de yderligere mængder, som den pågældende erhvervsdrivende har accepteret, og at de interesserede erhvervsdrivende stiller sikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om eksportlicenser, der er indgivet i perioden 1.-10. november 2016 vedrørende den resterende periode af kontingentåret 2016/17, godkendes.

De mængder, der er omfattet af de ansøgninger om eksportlicens, som er omhandlet i stk. 1 vedrørende de produkter, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1187/2009, multipliceres med en tildelingskoefficient på 3,113461.

Der vil blive udstedt eksportlicenser for de mængder, som går ud over dem, der er ansøgt om, og som er tildelt efter anvendelse af koefficienterne i stk. 2, hvis den erhvervsdrivende senest en uge efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning accepterer mængden og stiller den nødvendige sikkerhed herfor.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2009 af 27. november 2009 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (EUT L 318 af 4.12.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1027 af 24. juni 2016 om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009 (EUT L 168 af 25.6.2016, s. 11).


AFGØRELSER

30.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/7


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2090

af 21. november 2016

om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 287, nr. 14), i direktiv 2006/112/EF har Republikken Polen (»Polen«) bemyndigelse til at indrømme momsfritagelse til afgiftspligtige personer med en årsomsætning, der højst er lig med modværdien i national valuta af 10 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for landets tiltrædelse.

(2)

I medfør af Rådets beslutning 2009/790/EF (2) har Polen bemyndigelse til, indtil den 31. december 2012 og som en undtagelse, at indrømme momsfritagelse til afgiftspligtige personer med en årsomsætning, der højst er lig med modværdien i national valuta af 30 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for landets tiltrædelse (»undtagelsesforanstaltningen«). Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/769/EU (3) blev undtagelsesforanstaltningen efterfølgende forlænget indtil den 31. december 2015 og ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1173 (4) indtil den 31. december 2018.

(3)

Ved brev registreret i Kommissionen den 1. juni 2016 anmodede Polen om tilladelse til at hæve denne tærskel fra 30 000 EUR til 40 000 EUR. Ved hjælp af nævnte forøgelse kan et større antal af meget små virksomheder blive fritaget for alle eller visse af de momsforpligtelser, der er fastsat i afsnit XI, kapitel 2-6, i direktiv 2006/112/EF. Den byrde, der hviler på de fiskale myndigheder i forbindelse med kontrol af meget små virksomheder, vil således også blive mindre.

(4)

Kommissionen underrettede i overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet led, i direktiv 2006/112/EF ved brev af 22. september 2016 de øvrige medlemsstater om Polens anmodning. Ved brev af 23. september 2016 meddelte Kommissionen Polen, at den rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne tage stilling til anmodningen.

(5)

De oplysninger, som Polen har fremlagt, indikerer, at yderligere 24 000 afgiftspligtige personer potentielt kan gøre brug af undtagelsesforanstaltningen med henblik på at reducere deres momsforpligtelser. Polen har anslået de budgetmæssige virkninger i form af reducerede momsindtægter til 300 mio. PLN.

(6)

Eftersom en højere tærskel vil begrænse momsforpligtelserne yderligere for meget små virksomheder, og disse virksomheder stadig kan vælge den almindelige momsordning i artikel 290 i direktiv 2006/112/EF, bør Polen have tilladelse til at anvende den højere tærskel i den resterende anvendelsesperiode for beslutning 2009/790/EF, dvs. indtil den 31. december 2018. Artikel 281-294 i direktiv 2006/112/EF om særordningen for små virksomheder er imidlertid under revision, og et direktiv om ændring af disse artikler kan derfor træde i kraft inden nævnte dato.

(7)

Undtagelsen vil ikke få negativ indvirkning på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms, idet Polen vil foretage en kompensationsberegning i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 (5).

(8)

Beslutning 2009/790/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 og 2 i beslutning 2009/790/EF affattes således:

»Artikel 1

Uanset artikel 287 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Republikken Polen til at indrømme momsfritagelse til afgiftspligtige personer med en årsomsætning, der højst er lig med modværdien i national valuta af 40 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for landets tiltrædelse.

Artikel 2

Denne beslutning finder anvendelse indtil datoen for ikrafttræden af et direktiv om ændring af artikel 281-294 i direktiv 2006/112/EF om særordningen for små virksomheder, eller indtil den 31. december 2018, alt efter hvilken dato der kommer først.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2016.

På Rådets vegne

P. PLAVČAN

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslutning 2009/790/EF af 20. oktober 2009 om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 283 af 30.10.2009, s. 53).

(3)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/769/EU af 4. december 2012 om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 338 af 12.12.2012, s. 27).

(4)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1173 af 14. juli 2015 om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 189 af 17.7.2015, s. 36).

(5)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).


30.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2091

af 28. november 2016

om ikke at identificere hexamethylendiacrylat (hexan-1,6-diol-diacrylat) (HDDA) som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

(meddelt under nummer C(2016) 7524)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 59, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 59, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006 fremsendte Sverige den 24. august 2015 et dossier til Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«), der var i overensstemmelse med bilag XV til nævnte forordning (i det følgende benævnt »bilag XV-dossier«), med henblik på identifikation af hexamethylendiacrylat (hexan-1,6-diol-diacrylat) (i det følgende benævnt »HDDA«) (EC-nr. 235-921-9, CAS-nr. 13048-33-4) som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i nævnte forordning. Fremsenderen af dossieret vurderede, at der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed på grund af HDDA's hudsensibiliserende egenskaber; og at disse virkninger er problematiske i samme grad som virkningerne af andre stoffer, der er opført i artikel 57, litra a)-c), nemlig stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som carcinogene (kategori 1A eller 1B), kimcellemutagene (kategori 1A eller 1B) eller reproduktionstoksiske (kategori 1A eller 1B).

(2)

Den 10. december 2015 vedtog agenturets Medlemsstatsudvalg (i det følgende benævnt »MSC«) sin udtalelse (2) om bilag XV-dossieret i overensstemmelse med agenturets generelle tilgang til identifikation af særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57, litra f) (3). I sin udtalelse anerkendte MSC enstemmigt, at der foreligger videnskabelig dokumentation for, at HDDA er stærkt hudsensibiliserende. Selv om et flertal af MSC-medlemmerne vurderede, at HDDA bør identificeres som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i nævnte forordning, nåede MSC ikke enstemmigt til enighed. Tre medlemmer afholdt sig fra at stemme, mens ni medlemmer ikke var enige i, at oplysningerne i bilag XV-dossieret var tilstrækkelige til at fastslå, at stoffet er problematisk i samme grad som andre stoffer, der er opført i artikel 57, litra a)-e). Disse ni medlemmer fastslog i deres mindretalsudtalelse, at virkningerne af HDDA på menneskers sundhed ikke kan sammenlignes med virkningerne af de pågældende stoffer, der er carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske, hverken med hensyn til alvor eller irreversibilitet.

(3)

I henhold til artikel 59, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 videresendte Medlemsstatsudvalget den 15. januar 2016 sin udtalelse til Kommissionen med henblik på en afgørelse om identifikation af HDDA som et stof, for hvilket der er videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger for menneskers sundhed, der er problematiske i samme grad som virkningerne af CMR-stoffer (kategori 1A eller 1B) i henhold til artikel 57, litra f), i nævnte forordning.

(4)

Kommissionen bemærker, at klassificeringen af HDDA som hudsensibiliserende i kategori 1 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4) indebærer, at HDDA og krydsreagerede acrylater har potentiale til at forårsage alvorlige virkninger på huden. Kommissionen bemærker også, at den sensibilisering af huden, som HDDA forårsager, er irreversibel. Selv om der i de tilfælde, der er dokumenteret i bilag XV-dossieret, er indberettet moderate og lejlighedsvis alvorlige negative virkninger på huden, forsvandt skaden på huden imidlertid i alle offentliggjorte indberetninger af tilfælde fuldstændigt, efter at eksponeringen var standset, og dette skete i de fleste tilfælde på relativt kort tid. Kommissionen vurderer derfor, at den videnskabelige dokumentation i bilag XV-dossieret ikke påviser, at de sandsynlige alvorlige sundhedsvirkninger af HDDA er problematiske i samme grad som virkningerne af andre stoffer, der er klassificeret som carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske.

(5)

Denne afgørelse tilsidesætter ikke resultatet af agenturets eller Kommissionens igangværende eller fremtidige vurderinger af hudsensibiliserende stoffer i henhold til artikel 57, litra f), og den foregriber ikke en eventuel identifikation som SVHC.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Stoffet hexamethylendiacrylat (hexan-1,6-diol-diacrylat) (HDDA) (EC-nr. 235-921-9, CAS-nr. 13048-33-4) identificeres ikke som et stof, hvis hudsensibiliserende egenskaber forårsager virkninger på menneskers sundhed, der er problematiske i samme grad i henhold til artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Det Europæiske Kemikalieagentur.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2016.

På Kommissionens vegne

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee/-/substance-rev/12301/term.

(3)  Identification of substances as SVHCs due to equivalent level of concern to CMRs (Article 57(f)) — sensitisers as an example.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).


30.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2092

af 28. november 2016

om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer C(2016) 7569)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til direktivet omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. Ved direktivets artikel 29 kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger en overvågningsplan for restkoncentrationer med de krævede garantier (i det følgende benævnt »planen«). Planen bør mindst finde anvendelse på de grupper af stoffer og restkoncentrationer, der er nævnt i bilag I.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (2) godkendes planer forelagt af visse tredjelande vedrørende bestemte dyr og animalske produkter som opført i bilaget til afgørelsen.

(3)

Det er i lyset af de nye planer, som visse tredjelande har forelagt, og de supplerende oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra disse tredjelande, nødvendigt at ajourføre listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til direktiv 96/23/EF har tilladelse til at importere visse dyr og animalske produkter, som for øjeblikket er opført i bilaget til afgørelse 2011/163/EU (i det følgende benævnt »listen«).

(4)

Mens De Forenede Arabiske Emirater ikke har forelagt en overvågningsplan for restkoncentrationer for så vidt angår akvakultur, der er opdrættet i landet, har De Forenede Arabiske Emirater givet garantier med hensyn til akvakulturråvarer med oprindelse enten i medlemsstater eller tredjelande, der er godkendt til at eksportere sådanne råvarer til Den Europæiske Union. De Forenede Arabiske Emirater, inklusive fodnote, bør derfor tilføjes på listen for så vidt angår akvakultur.

(5)

Gambia er for øjeblikket opført på listen for så vidt angår akvakultur. Imidlertid har Gambia ikke forelagt en plan som krævet ved artikel 29 i direktiv 96/23/EF, og landet har erklæret, at eksport til EU ikke længere finder sted. Dette tredjeland bør derfor udgå af listen for så vidt angår akvakultur. Gambia er blevet underrettet herom.

(6)

Georgien har forelagt en plan vedrørende honning for Kommissionen. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Georgien bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(7)

Kenya er for øjeblikket opført på listen for så vidt angår mælk. Imidlertid har Kenya ikke forelagt en plan som krævet ved artikel 29 i direktiv 96/23/EF, og landet har erklæret, at der for øjeblikket ikke udføres test for restkoncentrationer, og at sådanne test ikke forventes udført i 2016, og at eksport til EU ikke længere kan finde sted. Dette tredjeland bør derfor udgå af listen for så vidt angår mælk. Kenya er blevet underrettet herom.

(8)

Libanon er for øjeblikket opført på listen for så vidt angår honning. Imidlertid har Libanon ikke forelagt en plan som krævet ved artikel 29 i direktiv 96/23/EF. Dette tredjeland bør derfor udgå af listen for så vidt angår honning. Libanon er blevet underrettet herom.

(9)

For at undgå en eventuel afbrydelse af samhandelen bør der fastsættes en overgangsperiode for de relevante sendinger fra Libanon, for hvilke der er udstedt certifikater, og som er afsendt til Unionen inden datoen for anvendelse af denne afgørelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/163/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

I en overgangsperiode indtil den 1. februar 2017 accepterer medlemsstaterne sendinger af honning fra Libanon, forudsat at importøren kan dokumentere, at der er udstedt certifikater for de pågældende sendinger, og at de er afsendt til Unionen inden den 15. december 2016 i overensstemmelse med afgørelse 2011/163/EU.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG

»BILAG

ISO2-kode

Land

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Hviderusland

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Den Dominikanske Republik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Ny Kaledonien

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Udelukkende kamelmælk.

(2)  Eksport til Unionen af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(3)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. artikel 2.

(4)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien: Landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo (denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring).

(6)  Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.

(7)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(8)  Kun for fersk kød med oprindelse i New Zealand, der er bestemt til Unionen, og som er aflæsset, genlæsset og i transit — med eller uden opbevaring — gennem Singapore.«


30.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2093

af 29. november 2016

om en undtagelse for så vidt angår anvendelsesdatoen for systemet med registrerede eksportører på eksporten fra de oversøiske lande og territorier

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelsen«) (1), særlig artikel 63 i bilag VI hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med bilag VI til afgørelse 2013/755/EU finder den nye procedure for certificering af oprindelse og ordningerne for administrativt samarbejde — systemet med registrerede eksportører (REX-systemet) — anvendelse fra den 1. januar 2017. Det nuværende system for certificering og administrativt samarbejde finder anvendelse indtil den 31. december 2016.

(2)

De oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag II til traktaten, har hver især pr. brev oplyst Kommissionen, at de ikke vil være i stand til at begynde at anvende REX-systemet fra den 1. januar 2017, og har anmodet om at udsætte anvendelsen af systemet til et senere tidspunkt. Alle de oversøiske lande og territorier har i deres breve angivet, at de vil kunne begynde at anvende REX-systemet fra den 1. januar 2020.

(3)

På baggrund af disse anmodninger og for at give de oversøiske lande og territorier tid til at forberede sig på at anvende REX-systemet er det hensigtsmæssigt at indrømme en undtagelse fra systemet med registrerede eksportører til disse oversøiske lande og territorier og give dem tilladelse til at anvende artikel 21-35 samt artikel 54, 55 og 56 i bilag VI til afgørelse 2013/755/EU efter den 1. januar 2017.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som undtagelse fra systemet med registrerede eksportører kan de oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag II til traktaten, fortsat anvende artikel 21-35 samt artikel 54, 55 og 56 i bilag VI til afgørelse 2013/755/EU indtil den 31. december 2019.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1.