ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 308

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
16. november 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1995 af 11. november 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/1996 af 15. november 2016. om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1997 af 15. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 for så vidt angår ændring af landdistriktsudviklingsprogrammer og overvågning af aktioner til fremme af integrationen af tredjelandsstatsborgere og om berigtigelse af samme forordning

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1998 af 15. november 2016 om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for fem eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1999 af 15. november 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/2000 af 15. november 2016 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

20

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2001 af 15. november 2016 om et EU-bidrag til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) kontrol inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag II til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU om samhandel med og indførsel til Unionen af får og geder samt sæd fra får og geder i forbindelse med reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (meddelt under nummer C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2003 af 14. november 2016 om ændring af beslutning 2009/300/EF og af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2004 af 14. november 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU om undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA (meddelt under nummer C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1995

af 11. november 2016

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet gav den 15. juli 2013 Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger med visse andre medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO) i henhold til artikel XXIV:6 i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 i tilslutning til Republikken Kroatiens tiltrædelse Unionen.

(2)

Kommissionen har ført forhandlinger i overensstemmelse med de af Rådet vedtagne forhandlingsdirektiver.

(3)

Disse forhandlinger er nu afsluttede, og der blev den 12. juli 2016 paraferet en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union (»aftalen«).

(4)

Aftalen bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold af indgåelse af nævnte aftale (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2016.

På Rådets vegne

P. ŽIGA

Formand


(1)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om indgåelse heraf.


FORORDNINGER

16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1996

af 15. november 2016.

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien.

(2)

Der bør fjernes to enheder fra listen over enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II, del B, til forordning (EU) nr. 36/2012.

(3)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016.

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I.

Følgende enheder og de tilhørende oplysninger udgår af listen i bilag II, del B, til forordning (EU) nr. 36/2012:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1997

af 15. november 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 for så vidt angår ændring af landdistriktsudviklingsprogrammer og overvågning af aktioner til fremme af integrationen af tredjelandsstatsborgere og om berigtigelse af samme forordning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (1), særlig artikel 12, artikel 66, stk. 5, artikel 67 og artikel 75, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 (2) fastsættes det maksimale antal ændringer af programmer for udvikling af landdistrikterne, som medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen. Erfaringerne viser, at det maksimale antal programændringer bør øges for at give medlemsstaterne mulighed for at forelægge et begrænset antal yderligere ændringer i programmeringsperioden. De tilfælde, hvor bestemmelsen om det maksimale antal programændringer ikke finder anvendelse, bør præciseres og bør omfatte ændringer, som angår vedtagelsen af visse hasteforanstaltninger eller den nye afgrænsning af områder med betydelige naturbetingede begrænsninger, som er omhandlet i artikel 32, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

(2)

En vellykket gennemførelse af landdistriktsudviklingsprogrammerne forudsætter ikke alene god forvaltning, og at programmerne gennemføres fuldt ud, men også beredskab til at kunne omstille sig til nye udfordringer og skiftende omstændigheder som f.eks. migrationskrisen. For at sikre en god koordinering af alle bestående interventionsmekanismer bør støtte fra ELFUL til aktioner, som er målrettet integration af tredjelandsstatsborgere, overvåges på EU-plan.

(3)

Leader-logoet er fejlagtigt ikke indsat i bilag III, del 2, nr. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014. Dette skal rettes. I bilag IV, punkt 1, bør henvisningen til ugunstigt stillede områder rettes. Den bør erstattes af en henvisning til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Programændringer af den art, der er omhandlet i artikel 11, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan højst foreslås tre gange i løbet af programmeringsperioden.

For alle øvrige typer ændringer tilsammen gælder følgende:

a)

et enkelt ændringsforslag kan indgives for hvert kalenderår og for hvert program, med undtagelse af år 2023, hvor der kan indgives mere end et forslag til ændring for så vidt angår ændringer, som udelukkende vedrører tilpasning af finansieringsplanen, herunder eventuelle deraf følgende ændringer til indikatorplanen

b)

tre yderligere ændringsforslag pr. program kan indgives i løbet af programmeringsperioden.

De maksimale antal ændringer som omhandlet i første og andet afsnit finder ikke anvendelse:

a)

hvis det er nødvendigt at træffe hasteforanstaltninger på grund af naturkatastrofer, katastrofale hændelser eller ugunstige vejrforhold, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, eller på grund af en væsentlig og pludselig ændring i medlemsstatens eller den pågældende regions samfundsøkonomiske forhold, herunder væsentlige og pludselige demografiske ændringer som følge af migration eller modtagelse af flygtninge

b)

hvis en ændring er nødvendig som følge af en ændring af Unionens retlige rammer

c)

efter den i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013 omhandlede resultatgennemgang

d)

hvis der er tale om en ændring i det planlagte bidrag fra ELFUL pr. år, jf. artikel 8, stk. 1, litra h), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, som følge af udviklingen i den årlige fordeling pr. medlemsstat som omhandlet i artikel 58, stk. 7, i samme forordning; de foreslåede ændringer kan også omfatte konsekvensændringer som følge heraf i beskrivelsen af foranstaltningerne

e)

hvis der er tale om ændringer i forbindelse med indførelsen af finansielle instrumenter, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013. eller

f)

hvis der er tale om ændringer som led i indførelsen af den nye afgrænsning, der er omhandlet i artikel 32, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.«

2)

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4.   Med undtagelse af hasteforanstaltninger på grund af naturkatastrofer, katastrofale hændelser eller ugunstige vejrforhold, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, eller på grund af en væsentlig og pludselig ændring i medlemsstatens eller den pågældende regions samfundsøkonomiske forhold, herunder væsentlige og pludselige demografiske ændringer som følge af migration eller modtagelse af flygtninge, ændringer i lovgivningen eller ændringer, der følger af den resultatgennemgang, der er omhandlet i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan anmodninger om ændringer af den i stk. 2 omhandlede nationale ramme kun indgives én gang hvert kalenderår inden den 1. april. Uanset artikel 4, stk. 2, andet afsnit, kan ændringer i programmer, der følger af en sådan revision, foretages ud over de ændringsforslag, der er indgivet i overensstemmelse med nævnte afsnit.«

3)

Artikel 14, stk. 4, affattes således:

»4.   For typer operationer, hvor potentielle bidrag til fokusområder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, nr. 2, litra a), artikel 5, stk. 1, nr. 5, litra a) til d), og artikel 5, stk. 1, nr. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013 er identificeret, eller for typer operationer, hvor potentielle bidrag til integration af tredjelandsstatsborgere er identificeret, skal den elektroniske registrering af de operationer, der er omhandlet i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1305/2013, omfatte markering, som gør det muligt at identificere de tilfælde, hvor operationen har en komponent, der bidrager til et eller flere af disse fokusområder eller mål.«

4)

Bilag III, IV og VII ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18).


BILAG

I bilag III, IV og VII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III, del 2, punkt 1, litra b), affattes således:

»b)

for aktioner og foranstaltninger, der finansieres af Leader, angives Leader-logoet:

Image

«

2)

I bilag IV, punkt 1, affattes C32 således:

»C32.

Arealer med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger«

3)

I bilag VII, punkt 1, litra b), affattes »Tabel C« således:

»—

Tabel C: Opdeling på relevante output og foranstaltninger efter områdetype, køn og/eller alder og operationer, der bidrager til integrationen af tredjelandsstatsborgere.«


16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1998

af 15. november 2016

om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for fem eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 8,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2) (»antisubsidiegrundforordningen«), særlig artikel 13,

efter at have orienteret medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TILSAGN OG ANDRE GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Ved forordning (EU) nr. 513/2013 (3) indførte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en midlertidig antidumpingtold på importen til Den Europæiske Union (»Unionen«) af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium (»moduler«) og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (»Kina«).

(2)

En gruppe eksporterende producenter bemyndigede China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (»CCCME«) til at afgive et pristilsagn på deres vegne til Kommissionen, hvilket CCCME gjorde. Det fremgår klart af dette pristilsagns betingelser, at det består af en samling individuelle pristilsagn for hver eksporterende producent, der af praktiske grunde koordineres af CCCME.

(3)

Ved afgørelse 2013/423/EU (4) godtog Kommissionen pristilsagnet, for så vidt angik den midlertidige antidumpingtold. Ved forordning (EU) nr. 748/2013 (5) ændrede Kommissionen forordning (EU) nr. 513/2013 for at foretage de tekniske ændringer, der var nødvendige som følge af godtagelsen af tilsagnet, for så vidt angik den midlertidige antidumpingtold.

(4)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 (6) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen til Unionen af moduler og celler med oprindelse i eller afsendt fra Kina (»de pågældende varer«). Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 (7) indførte Rådet også en endelig udligningstold på importen til Unionen af de pågældende varer.

(5)

Efter meddelelsen om en ændret udgave af pristilsagnet fra en gruppe eksporterende producenter (»de eksporterende producenter«) i samarbejde med CCCME bekræftede Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU (8) godtagelsen af pristilsagnet som ændret (»tilsagnet«) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode. Bilaget til denne afgørelse indeholder en liste over de eksporterende producenter, hvis tilsagn blev godtaget, bl.a.:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd og Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B796 (»Wuxi Suntech«),

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD og ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B845 (»Jinko Solar«),

c)

Risen Energy Co., Ltd samt dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B868 (»Risen Energy«),

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd og Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B794 (»JA Solar«), og

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd og Phono Solar Technology Co. Ltd samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B866 (»Sumec«).

(6)

Ved gennemførelsesafgørelse 2014/657/EU (9) godtog Kommissionen et forslag fremsat af de eksporterende producenter i samarbejde med CCCME om præcisering af gennemførelsen af tilsagnet for de pågældende varer, der er omfattet af tilsagnet, dvs. moduler og celler med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 8541 40 90 (Taric-kode 8541409021, 8541409029, 8541409031 og 8541409039), og som er fremstillet af de eksporterende producenter (»den omfattede vare«). Den antidumping- og udligningstold, der er omhandlet i betragtning 4 ovenfor, omtales i det følgende under ét sammen med tilsagnet som »foranstaltninger«.

(7)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/866 (10) trak Kommissionen sin godtagelse af tre eksporterende producenters tilsagn tilbage.

(8)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1403 (11) trak Kommissionen sin godtagelse af endnu en eksporterende producents tilsagn tilbage.

(9)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2018 (12) trak Kommissionen sin godtagelse af to eksporterende producenters tilsagn tilbage.

(10)

Kommissionen indledte en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne ved en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (13) den 5. december 2015.

(11)

Kommissionen indledte en udløbsundersøgelse af udligningsforanstaltningerne ved en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (14) den 5. december 2015.

(12)

Kommissionen indledte også en delvis interimsundersøgelse af antidumping- og udligningsforanstaltningerne ved en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (15) den 5. december 2015.

(13)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/115 (16) trak Kommissionen sin godtagelse af endnu en eksporterende producents tilsagn tilbage.

(14)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/185 (17) udvidede Kommissionen den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 på importen af de pågældende varer med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af de pågældende varer afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varerne er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan eller ej.

(15)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 (18) udvidede Kommissionen den endelige udligningstold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af de pågældende varer med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af de pågældende varer afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varerne er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan eller ej.

(16)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1045 (19) trak Kommissionen sin godtagelse af endnu en eksporterende producents tilsagn tilbage.

(17)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1382 (20) trak Kommissionen sin godtagelse af yderligere fem eksporterende producenters tilsagn tilbage.

(18)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1402 (21) trak Kommissionen sin godtagelse af yderligere tre eksporterende producenters tilsagn tilbage.

B.   TILSAGNSBETINGELSER OG FRIVILLIG TILBAGETRÆKNING

(19)

Ifølge tilsagnet kan enhver eksporterende producent frivilligt trække tilsagnet tilbage når som helst i løbet af dets anvendelsesperiode.

(20)

Wuxi Suntech meddelte i august 2016 Kommissionen, at virksomheden ønskede at trække sit tilsagn tilbage.

(21)

Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar og Sumec meddelte i september 2016 Kommissionen, at virksomhederne også ønskede at trække deres tilsagn tilbage.

C.   TILBAGETRÆKNING AF GODTAGELSEN AF TILSAGNET OG INDFØRELSE AF ENDELIG TOLD

(22)

Kommissionen har derfor i overensstemmelse med antidumpinggrundforordningens artikel 8, stk. 9, og antisubsidiegrundforordningens artikel 13, stk. 9, og også i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne konkluderet, at godtagelsen af tilsagnet i forbindelse med Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar og Sumec bør trækkes tilbage.

(23)

I henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 8, stk. 9, og antisubsidiegrundforordningens artikel 13, stk. 9, finder den endelige antidumpingtold, der indførtes ved artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013, og den endelige udligningstold, der indførtes ved artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013, derfor automatisk anvendelse på importen med oprindelse i eller afsendt fra Kina af den pågældende vare, som er fremstillet af Wuxi Suntech (Taric-tillægskode: B796), Jinko Solar (Taric-tillægskode: B845), Risen Energy (Taric-tillægskode: B868), JA Solar (Taric-tillægskode: B794) og Sumec (Taric-tillægskode: B866), fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(24)

Til orientering findes der i tabellen i bilaget til nærværende forordning en liste over de eksporterende producenter, for hvilke godtagelsen af tilsagnet ved gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU ikke er berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godtagelsen af tilsagnet i forbindelse med:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd og Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B796 (»Wuxi Suntech«),

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD og ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Kina og i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B845 (»Jinko Solar«),

c)

Risen Energy Co., Ltd samt dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B868 (»Risen Energy«),

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd og Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B794 (»JA Solar«), og

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd og Phono Solar Technology Co. Ltd samt deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskode: B866 (»Sumec«),

trækkes hermed tilbage.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016].

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT L 152 af 5.6.2013, s. 5.

(4)  EUT L 209 af 3.8.2013, s. 26.

(5)  EUT L 209 af 3.8.2013, s. 1.

(6)  EUT L 325 af 5.12.2013, s. 1.

(7)  EUT L 325 af 5.12.2013, s. 66.

(8)  EUT L 325 af 5.12.2013, s. 214.

(9)  EUT L 270 af 11.9.2014, s. 6.

(10)  EUT L 139 af 5.6.2015, s. 30.

(11)  EUT L 218 af 19.8.2015, s. 1.

(12)  EUT L 295 af 12.11.2015, s. 23.

(13)  EUT C 405 af 5.12.2015, s. 8.

(14)  EUT C 405 af 5.12.2015, s. 20.

(15)  EUT C 405 af 5.12.2015, s. 33.

(16)  EUT L 23 af 29.1.2016, s. 47.

(17)  EUT L 37 af 12.2.2016, s. 76.

(18)  EUT L 37 af 12.2.2016, s. 56.

(19)  EUT L 170 af 29.6.2016, s. 5.

(20)  EUT L 222 af 17.8.2016, s. 10.

(21)  EUT L 228 af 23.8.2016, s. 16.


BILAG

Liste over virksomheder

Virksomhedens navn

Taric-tillægskode

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1999

af 15. november 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/20


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2016/2000

af 15. november 2016

om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1), særlig artikel 30, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 31. maj 2013 afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien.

(2)

Der bør fjernes to enheder fra listen over enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I, del B, til afgørelse 2013/255/FUSP.

(3)

Bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016.

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.


BILAG

I.

Følgende enheder og de tilhørende oplysninger udgår af listen i bilag I, del B, til afgørelse 2013/255/FUSP:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/22


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/2001

af 15. november 2016

om et EU-bidrag til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) kontrol inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, og

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (»strategien«), hvis kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som skal træffes både i Unionen og i tredjelande.

(2)

Unionen er aktivt i gang med at gennemføre strategien og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i oversigten i strategiens kapitel III, navnlig ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af multilaterale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

(3)

Ifølge artikel IV i traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT) har samtlige NPT's kontraherende parter en umistelig ret til forskning, fremstilling og anvendelse af kerneenergi til fredelige formål uden forskelsbehandling og i overensstemmelse med artikel I og II i NPT. Artiklen fastslår endvidere, at samtlige kontraherende parter i NPT skal samarbejde om at bidrage, enkeltvis eller sammen med andre stater eller internationale organisationer, til den videre udvikling af kerneenergiens anvendelse til fredelige formål, særlig på territorier tilhørende kontraherende parter i NPT, som er ikkekernevåbenstater, med tilbørlig hensyntagen til behovene i de områder af verden, som er under udvikling.

(4)

Multilaterale løsningsmodeller vedrørende det nukleare brændselskredsløb kan muligvis give lande, der har besluttet at anvende kerneenergi til fredelige formål, et alternativ til udviklingen af nationale nukleare brændselskredsløb samtidig med at spredningsrisiciene undgås.

(5)

Ifølge artikel III i IAEA's statut har organisationen ret til at udføre enhver operation, herunder indkøb af nukleart brændsel, nukleare tjenesteydelser og nukleart udstyr og etablering af anlæg med henblik på at fremme praktisk anvendelse af kerneenergi til fredelige formål.

(6)

I september 2006 tilbød Nuclear Threat Initiative (NTI), som er en uafhængig ikkestatslig organisation med base i USA, IAEA et beløb på 50 000 000 USD med henblik på at oprette et lager med lavt beriget uran ejet og administreret af IAEA på betingelse af, at organisationen kunne opkræve et yderligere beløb på 100 000 000 USD, herunder tilskud fra andre IAEA-medlemsstater og donorer, til etablering af en nuklear brændselsreserve.

(7)

Den 8. december 2008 vedtog Rådet konklusioner til støtte for etablering og sikker forvaltning af en bank for nukleart brændsel under IAEA's kontrol. Det anførte endvidere, at Unionen planlagde at bidrage med op til 25 000 000 EUR til projektet, så snart vilkårene og de nærmere bestemmelser for banken er blevet fastlagt og godkendt af IAEA's Styrelsesråd. Kommissionen har allerede ydet 20 000 000 EUR til indkøb af LEU.

(8)

Den 3. december 2010 vedtog IAEA's Styrelsesråd resolution GOV/2010/70 om godkendelse af etableringen af en IAEA-bank for lavt beriget uran (LEU) og bekræftede, at IAEA's LEU-banks aktiviteter udelukkende ville blive finansieret gennem bidrag uden for budgettet.

(9)

Punkt 15 i GOV/2010/67 med titlen »Forsyningssikkerhed: Etableringen af en IAEA-bank for Lavt Beriget Uran (LEU) med henblik på Forsyning af LEU til Medlemsstaterne« fastslår, at organisationen ejer og forvalter det lavt berigede uran i IAEA's LEU-bank og har den formelle juridiske kontrol. Organisationen er ansvarlig for opbevaring og beskyttelse af materialer i dets besiddelse ved gennem en værtsstatsaftale at sikre, at LEU er beskyttet mod naturkatastrofer og andre farer, uautoriseret fjernelse eller omdirigering, beskadigelse eller ødelæggelse, herunder sabotage og beslaglæggelse. Gennem en værtsstatsaftale sikrer organisationen endvidere anvendelsen af IAEA-kontrolforanstaltninger i forbindelse med LEU i IAEA's LEU-bank samt værtsstatens eller -staternes anvendelse af sikkerhedsstandarder og -foranstaltninger samt fysiske beskyttelsesforanstaltninger. Punkt 16 i GOV/2010/67 fastsætter endvidere, at organisationen med bestyrelsens godkendelse indgår en værtsaftale med en værtsstat ligesom den foreliggende IAEA-hjemstedsaftale, som sørger for lagerfacilitetens sikkerhed og passende ansvarsdækning af samme og sørger for de privilegier og immuniteter, der er nødvendige for den uafhængige drift af IAEA's LEU-bank, herunder retten til at transportere LEU til og fra IAEA's LEU-bank som fastlagt af organisationen i overensstemmelse med statutten og værtsstatsaftalen. Der skal endvidere indgås transitaftaler med nabostaterne til værtsstaten.

(10)

IAEA's LEU-bank vil lagre op til 60 type 30B-cylindre indeholdende lavt beriget uranhexafluorid af kommerciel standard. IAEA's LEU-bank vil blive placeret i IAEA's lagerfacilitet til LEU, der drives af Ulba Metallurgical Plant og reguleres af Republikken Kasakhstans udvalg vedrørende atom- og energiovervågning og -kontrol.

(11)

Den grundlæggende retlige ramme mellem IAEA og værtsstaten Kasakhstan er blevet fastlagt. Transitaftalen med Den Russiske Føderation, som er godkendt af IAEA's Styrelsesråd (GOV/2015/36), er blevet undertegnet. Udformningen af en ny IAEA-lagerfacilitet til LEU er afsluttet, og IAEA har konkluderet, at den opfylder de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Der er blevet gennemført et detaljeret skøn af omkostningerne til IAEA's nye LEU-lagerfacilitet, hvilket er blevet uafhængigt valideret. Der er blevet færdiggjort en partnerskabsaftale mellem IAEA og facilitetens driftsleder, der fastlægger vilkårene og betingelserne for samarbejdet om opførelsen af IAEA's LEU-lagerfacilitet. IAEA er nu ved at planlægge aktiviteter til forberedelse af indkøb af LEU.

(12)

I overensstemmelse med projekt- og finansieringsplanen, som beskrevet i den ajourførte rapport fra IAEA's generaldirektør (GOV/INF/2016/8) »Forsyningssikkerhed: Etableringen af en IAEA-bank for Lavt Beriget Uran (LEU) med Henblik på Forsyning af LEU til Medlemsstaterne«, forventes LEU-projektets samlede beløb at være 118 863 000 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk gennemførelse af nogle af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben bidrager Unionen til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (»IAEA's« eller »agenturets«) kontrol med henblik på at mindske den øgede spredningsrisiko forårsaget af spredning af følsomme teknologier indenfor nukleare brændselskredsløb. Unionen forpligter sig til at støtte IAEA's LEU-bank i form af et lager med LEU med følgende målsætninger:

a)

at sætte lande i stand til at udøve deres rettigheder under artikel IV i NPT uden spredningsrisici, og

b)

at fungere som en mekanisme, der anvendes som sidste instans til at understøtte det kommercielle marked uden at forvride det i tilfælde af, at en IAEA-medlemsstats levering af LEU afbrydes og ikke kan genoprettes ad kommerciel vej, forudsat at denne IAEA-medlemsstat opfylder kriterierne for støtteberettigelse.

2.   Med henblik på at nå de i stk. 1 omhandlede mål bidrager Unionen til etablering og sikker forvaltning af LEU-banken under IAEA's kontrol ved at finansiere sikkerhedsrelaterede aktiviteter, herunder fysisk beskyttelse, transport, sikkert tilsyn og bidrag til en sikker forvaltning af LEU-banken. Projektet gennemføres til fordel for alle lande, der har besluttet at anvende kerneenergi til fredelige formål.

En nærmere beskrivelse af projektet findes i bilaget.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»HR«) har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af det projekt, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, varetages af IAEA. IAEA udfører denne opgave under HR's kontrol. Med henblik herpå indgår HR de nødvendige ordninger med IAEA.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencebeløb for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede aktiviteter er på 4 362 200 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Unionens budget.

3.   Kommissionen fører tilsyn med, at de udgifter, der er omhandlet i stk. 1, forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med IAEA. Det skal fremgå af aftalen, at IAEA sørger for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i denne proces og om datoen for indgåelse af finansieringsaftalen.

Artikel 4

1.   HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra IAEA. Disse IAEA-rapporter danner grundlag for den evaluering, der udføres af Rådet.

2.   Kommissionen forelægger oplysninger om de finansielle aspekter af gennemførelsen af det projekt, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber 60 måneder efter datoen for indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, omhandlede finansieringsaftale. Den udløber dog seks måneder efter dens ikrafttræden, hvis der ikke er indgået nogen finansieringsaftale inden da.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016.

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


BILAG

EU-bidrag til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) kontrol inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

I.   INDLEDNING

Baggrund

I december 2010 fik IAEA's generaldirektør Styrelsesrådets mandat til at påbegynde etableringen af en bank for lavt beriget uran (LEU), og han har forelagt en detaljeret plan for etablering og sikker forvaltning af banken.

Den 20. december 2011 bekræftede IAEA over for Kasakhstans faste repræsentation ved IAEA, at Ulba Metallurgical Plant (UMP) på baggrund af de oplysninger, som Kasakhstan havde givet IAEA i sin interessetilkendegivelse og med henvisning til kravene i dok. GOV/INF/2011/7, var egnet til at huse IAEA's LEU-bank.

IAEA gennemførte mellem 2011 og 2016 flere missioner til Kasakhstan, som havde til formål at vurdere UMP-faciliteten og de nationale lovgivningsmæssige bestemmelser for at sikre, at LEU-banken ville kunne opfylde de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Vurderingerne omfattede facilitetens sikkerhed, seismisk sikkerhed, nødberedskab og indsats, transportsikkerhed og fysisk beskyttelse.

Der blev undertegnet en værtsstatsaftale mellem IAEA og Kasakhstan den 27. august 2015. Aftalen fastsætter, at Kasakhstan er værtsstat for IAEA's LEU-bank, og den fastsætter den retlige ramme for, at Kasakhstan sikrer, at IAEA's LEU-bank forvaltes og reguleres i overensstemmelse med Kasakhstans love og administrative bestemmelser og med de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer.

Der blev undertegnet en facilitetsoperatøraftale mellem IAEA og UMP den 27. august 2015. Aftalen fastsætter, at UMP er den facilitet, hvor IAEA's LEU-bank skal placeres, og den fastsætter den retlige ramme for, hvordan UMP skal drive og forvalte IAEA's LEU-bank i overensstemmelse med sin licens, de nationale lovgivningsmæssige bestemmelser og de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer.

Endvidere undertegnede IAEA og det kasakhiske energiministerium en teknisk aftale om de specifikke ordninger, der skal gennemføres med henblik på etablering af IAEA's LEU-bank i Kasakhstan (»teknisk aftale«). Den tekniske aftale sikrer, at hver part tilvejebringer de ressourcer, der er nødvendige for gennemførelsen af dens respektive aktiviteter med henblik på rettidig etablering af IAEA's LEU-bank, herunder aktiviteter, der sikrer overholdelse af de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. I henhold til den tekniske aftale oprettede parterne et fælles koordinationsudvalg, som skal lette gennemførelsen af den tekniske aftale, og de godkendte en plan for specifikke aktiviteter, som skal sikre, at IAEA's LEU-bank etableres og drives i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Den tekniske aftale kræver, at aktiviteterne er fuldført to år efter undertegnelsen af de bindende aftaler eller senest i september 2017.

I november 2015 begyndte UMP at designe IAEA's nye LEU-lagerfacilitet, som skal huse IAEA's LEU-bank. En IAEA-mission besøgte UMP fra den 29. februar til den 4. marts 2016 for at gennemgå fremskridtene med designet. IAEA-missionen undersøgte, hvorvidt de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer var blevet taget behørigt i betragtning i designprocessen. IAEA-missionen gennemgang fokuserede på fem tekniske områder: bygningsstruktur, sikkerhedsanalyse, strålingsbeskyttelse, nødberedskab og indsats samt nuklear sikkerhed. Gennemgangen af det foreslåede design og den relevante underbyggende dokumentation førte til den overordnede konklusion, at designet omfatter passende foranstaltninger til at sikre retningslinjer for nuklear sikkerhed.

Efter fuldførelsen af designet og IAEA's gennemgang heraf blev der undertegnet en partnerskabsaftale mellem IAEA og UMP i maj 2016. Den nævnte aftale indeholder de tekniske og finansielle vilkår for etableringen af IAEA's LEU-lagerfacilitet. Den markerer et vigtigt skridt hen imod etableringen af IAEA's LEU-bank.

I maj 2016 blev de betydelige fremskridt, der var sket, fremhævet i Styrelsesrådets rapport GOV/INF/2016/8. Den indeholder også den første grundlæggende omfattende projekt- og finansieringsplan.

Styrelsesrådets dokument GOV/2010/67 bemyndigede både IAEA's generaldirektør til at etablere IAEA's LEU-bank og krævede, at omkostningerne (herunder personaleudgifterne) i forbindelse med etableringen og driften af IAEA's LEU-bank udelukkende må dækkes af frivillige bidrag uden for budgettet, som ikke har nogen indvirkning på IAEA's ordinære budget. Med henblik herpå godtgør IAEA's LEU-bankprojekt forskellige afdelinger i IAEA for tekniske bidrag og støtte, der ydes til projektets eksperter og specialister, under anvendelse af serviceleveranceaftaler. Disse aftaler, der fastlægger de tjenester, som afdelingerne skal yde til projektet med henblik på gennemførelse af projektplanen (herunder planen for specifikke aktiviteter), samt udgifterne til den støtte, der ydes af de enkelte afdelinger, blev forhandlet på plads og indgået i marts 2016.

Fra den 1. april 2016 havde en række medlemsstater, Kommissionen, Nuclear Threat Initiative (NTI) og World Nuclear Transport Institute (WNTI) givet tilsagn om midler på i alt ca.124 900 000 USD og 25 000 000 EUR, og de bidrag, som IAEA har modtaget indtil videre, beløber sig til 124 900 000 USD og 20 000 000 EUR. Der er modtaget finansielle bidrag fra Nuclear Threat Initiative (50 000 000 USD), USA (50 000 000 USD), UAE (10 000 000 USD), Norge (5 000 000 USD), Kuwait (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) og Kasakhstan (400 000 USD). 20 000 000 EUR, som Kommissionen har doneret, er bestemt til indkøb af LEU til IAEA's LEU-bank, og der er givet tilsagn om op til 5 000 000 EUR til sikkerhedsrelaterede opgraderinger. Midlerne til sikkerhedsrelaterede opgraderinger (op til 5 000 000 EUR) er emnet for dette bilag.

De næste vigtige trin for IAEA's LEU-bank er:

a)

afslutning af etableringen af IAEA's LEU-lagerfacilitet, herunder fuldførelse af byggeriet, bekræftelse af, at bygningen og udstyret svarer til hensigten med designet og overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser

b)

indgåelse af en aftale om et cylinderforvaltningsprogram med UMP for at sikre, at cylindrene er sikre i lang tid og klar til transport

c)

ibrugtagning af faciliteten

d)

erhvervelse af IAEA's LEU og transport til lagerfaciliteten

e)

idriftsættelse.

Projektets mål

At bidrage til etablering og sikker forvaltning af IAEA's LEU-bank, navnlig ved at sikre høje niveauer for sikkerhed ved transport og oplagring i overensstemmelse med IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer.

Fordele

Følgende fordele opnås:

a)

forbedre garantien for sikker forsyning med nukleart brændsel, og

b)

bistå IAEA med at sørge for sikker transport af LEU fra indkøb til levering samt under oplagring i LEU-banken.

II.   BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE

LEU-banken

IAEA's LEU-bank vil bestå af et fysisk lager på ca. 90 ton LEU, som er den mængde, der kræves til en første ladning til en moderne letvandsreaktor (svarende til ca. 3 kernegenladninger) til elproduktion, samt tilhørende udstyr og tjenester. Lageret vil være IAEA's ejendom. IAEA's LEU-bank vil være underlagt visse ikkediskriminerende kriterier for frigivelse af LEU til et modtagerland. Disse kriterier er i fuld overensstemmelse med IAEA's statut og er godkendt af Styrelsesrådet. Det nukleare anlæg, der benytter LEU'et, skal være omfattet af en kontrolaftale med IAEA og skal overholde aftalen fuldt ud.

EU-støtte

Unionen vil støtte IAEA's LEU-bank på en komplementær måde gennem forskellige instrumenter. Allerede i 2011 blev der fra stabilitetsinstrumentet ydet et finansielt bidrag på 20 000 000 EUR til indkøb af LEU.

Denne afgørelse vil bidrage til sikker drift og forvaltning af IAEA's LEU-bank. Relevante aktiviteter planlagt af IAEA, som denne afgørelse vil bidrage finansielt til, kan omfatte:

1.   Støtte til sikker etablering af et lager til 90 ton LEU

Denne post omfatter udgifterne til gennemførelse af projektplanaktiviteterne, herunder planen for specifikke aktiviteter for 2017 og opfølgende aktiviteter i 2018. Planen for specifikke aktiviteter, som IAEA, UMP og Kasakhstans udvalg vedrørende atom- og energiovervågning og -kontrol har fastlagt, er en liste over aktiviteter, der betragtes som nødvendige for opgradering af faciliteter, udstyr, procedurer og praksis med henblik på at sikre, at IAEA's LEU-bank etableres, fungerer som lager, drives og beskyttes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Disse aktiviteter blev udviklet på grundlag af en række vurderinger, som blev foretaget fra 2012 til 2016. Navnlig pegede en IAEA-mission i januar 2016 også på yderligere eksternt udstyr, der vil være påkrævet, for at lagerfaciliteten kan drives i overensstemmelse med IAEA's standarder for nødberedskab og indsats.

Aktiviteterne omfatter udarbejdelse af procedurer for sikker drift, indkøb af udstyr til nødberedskab og indsats og strålingsbeskyttelse og tilbud om tilhørende uddannelse, afholdelse af workshops om sikkerhedsemner, der er relevante for IAEA's LEU-bank (f.eks. nuklear sikkerhedskultur), afholdelse af beredskabsøvelser på faciliteten og opfølgende vurderingsaktiviteter for at validere opgraderingers overensstemmelse med IAEA's relevante sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer inden ibrugtagningen.

LEU'et vil først blive oplagret i IAEA's LEU-lagerfacilitet, når IAEA har sikret sig, at IAEA's LEU-bank er etableret og opfylder de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Derfor vil IAEA efter planen foretage en bekræftelsesmission i sommeren 2017 for at få bekræftet, at den opførte bygning og dens nøgleudstyr svarer til hensigten med designet, og at hele den infrastruktur, der kræves for at overholde de relevante sikkerhedsbestemmelser, er på plads.

Over en periode på to år vil budgettet indeholde omkostninger til planlægning og udførelse af, støtte til og rapportering om projektplanen og aktiviteterne vedrørende planen for specifikke aktiviteter, herunder omkostninger til dækning af IAEA's personaleudgifter, for at sikre, at der i overensstemmelse med mandatet for IAEA's LEU-bankprojekt ikke anvendes nogen ordinære budgetmidler.

2.   Sikring af sikker transport af 90 ton LEU

Det forventes, at de 90 ton LEU vil blive transporteret fra sælgerens eller sælgernes facilitet til Ulba Metallurgical Plant i Oskemen, Kasakhstan, hvor IAEA's LEU-bank vil blive placeret. Leverancer af LEU, der transporteres gennem forskellige jurisdiktioner, skal opfylde alle dokumentations-, forsikrings-, transitgodkendelses- og mærkningskrav, herunder staternes krav vedrørende fysisk beskyttelse, der er indeholdt i relevante konventioner og henstillinger udarbejdet i IAEA's regi, samt opfylde Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) sikkerhedskrav. Udgifterne forbundet med transport af LEU'et vil afhænge af LEU-sælgerens geografiske placering og sø- og landtransportafstandene mellem sælgeren og Ulba Metallurgical Plant (UMP) i Kasakhstan samt af, hvor mange anløbshavne og grænsepassager gennemførelsen af leveringen indebærer. Posten omfatter udarbejdelse af tekniske specifikationer med specialistbidrag fra IAEA's embedsmænds og eksterne eksperter, planlægning og overvågning af transporten, forsikring, chartring af et fragtskib med henblik på bedre sikkerhed, konsultation om vurdering af sikkerhedsrisici ved og planlægning af transportrute samt bevogtning under søtransport, i anløbshavne og på transitsteder.

3.   Sikring af langvarig oplagring af de 90 ton LEU

LEU'et bliver placeret i en særlig lagerfacilitet på UMP's område i Oskemen, Kasakhstan. IAEA's LEU bliver oplagret i 30B-cylindre. Operatøren af faciliteten vil på vegne af IAEA være ansvarlig for oplagring og beskyttelse af LEU'et i overensstemmelse med IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Ansvaret omfatter indkøb af 30B-cylindre til fysisk sikker oplagring af LEU'et. Sikkerhedsundersøgelser viser, at disse indeslutningsbeholdere sikrer solid og sikker oplagring i op til 50 år. Ud over at give sikkerhed bidrager cylindervæggenes tykkelse og cylindrenes generelle udformning til fysisk beskyttelse mod sabotage og tyveri.

En vigtig aktivitet for at sikre langvarig oplagring af LEU'et er gennemførelsen af et cylinderforvaltningsprogram, herunder rutinemæssig inspektion og fornyet certificering af 30B-cylindre på lager for at kontrollere overensstemmelse med ISO-standarden 7195 og sikre, at cylindrene er klar til transport til medlemsstaterne. Dette kræver indkøb af tjenester til fornyet certificering af cylindre foretaget af autoriserede inspektører samt tjenester fra UMP-personale til støtte for udførelsen af test.

Desuden vil IAEA under langtidsoplagringen af IAEA's LEU rutinemæssigt og på ad hoc-basis gennemføre overvågningsaktiviteter, herunder modtagelse, gennemgang og kontrol af årlige rapporter fra UMP. Dette omfatter årlige møder med UMP for at gennemgå de sikkerhedsmæssige aktiviteter i tilknytning til IAEA's LEU-bank samt andre former for missioner til UMP med henblik på at sikre, at de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer fortsat finder anvendelse på IAEA's LEU-bank.

Denne post vil dække en periode på 5 år.

III.   VARIGHED

Gennemførelsesperioden for projektet skønnes at være 60 måneder og begynder med undertegnelsen af finansieringsaftalen, jf. artikel 3.

IV.   BEGUNSTIGEDE

De, der vil få gavn af projektet i denne afgørelse, er alle stater, der er berettigede til at modtage tjenester fra IAEA's LEU-bank og opfylder de betingelser for adgang til LEU-banken, som IAEA's Styrelsesråd har fastsat.

V.   GENNEMFØRELSESENHED

Den tekniske gennemførelse af projektet som beskrevet ovenfor varetages af IAEA under HR's kontrol. Projektet vil blive gennemført direkte af IAEA's personale, eksperter fra andre nationale nukleare myndigheder og underleverandører. For så vidt angår underleverandører vil IAEA's indkøb af varer, arbejde eller tjenester i forbindelse med denne afgørelse ske i overensstemmelse med den finansieringsaftale, som Kommissionen indgår med IAEA.

VI.   RAPPORTERING

Gennemførelsesenheden udarbejder:

a)

regelmæssige rapporter om gennemførelsen af projektet

b)

en endelig rapport senest to måneder efter afslutningen af projektets gennemførelse.

Rapporterne vil blive sendt til HR.


16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002

af 8. november 2016

om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag II til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU om samhandel med og indførsel til Unionen af får og geder samt sæd fra får og geder i forbindelse med reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

(meddelt under nummer C(2016) 7026)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 11, stk. 2, fjerde led, artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 18, stk. 1, første led, og artikel 19, hovedet og litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Unionen. I direktivet foreskrives bl.a., at får og geder under transport til bestemmelsesstedet skal ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med model I, II eller III i bilag E til samme direktiv.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (3) er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I bilag VII til nævnte forordning er der fastsat foranstaltninger til kontrol med og udryddelse af TSE. Endvidere, i kapitel A, i bilag VIII til samme forordning er der bl.a. fastsat betingelser for samhandelen inden for Unionen med levende dyr.

(3)

Forordning (EF) nr. 999/2001 blev for nylig ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 (4). I ændringerne foreskrives bl.a. en undtagelse fra betingelserne i kapitel A, afsnit A, punkt 4.1, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, som har til formål at forhindre spredning af klassisk scrapie hos opdrættede dyr, der holdes på bedrifter, for får og geder, der udelukkende flyttes mellem officielt godkendte organer, institutter eller centre som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 92/65/EØF.

(4)

I forordning (EU) 2016/1396 fastsættes der derudover specifikke betingelser for samhandel inden for Unionen med får eller geder af sjældne racer, der ikke opfylder kravene i kapitel A, afsnit A, punkt 4.1, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. Disse specifikke betingelser blev indført for at bevare en mulighed for regelmæssig udveksling af sådanne dyr mellem medlemsstaterne for at undgå indavl og for at bevare den genetiske mangfoldighed i populationer af sjældne racer.

(5)

Sundhedscertifikaterne i overensstemmelse med model II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres for at afspejle kravene vedrørende samhandel inden for Unionen med får og geder af sjældne racer eller får og geder, som flyttes mellem officielt godkendte organer, institutter eller centre som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396.

(6)

Derudover har nogle medlemsstater underrettet Kommissionen om problemer knyttet til yderligere administrativt arbejde forårsaget af forpligtelsen til i rubrik I.31 i sundhedscertifikater i overensstemmelse med model I, II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF at anføre nærmere oplysninger såsom race og antal dyr i sendingen. For at reducere den administrative byrde for embedsdyrlæger bør oplysningerne om race udgå af rubrik I.31 i standardsundhedscertifikaterne, da sådanne oplysninger ikke er nødvendige i forbindelse med sundhedsstatus for dyrene i sendingen, og om antal dyr, da sådanne oplysninger allerede er givet i rubrik I.20 og et officielt identifikationsnummer for hvert dyr skal angives i rubrik I.31.

(7)

For at præcisere betingelserne for individuel identifikation af dyrene i punkt II.5 og II.6 i sundhedscertifikaterne, i overensstemmelse med model II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF, er det endvidere nødvendigt at indsætte en reference til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (5) i de pågældende punkter.

(8)

Direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

I direktiv 92/65/EØF fastsættes der betingelser, der gælder for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af bl.a. sæd fra får og geder.

(10)

I bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU (6) fastsættes der standardsundhedscertifikater til brug ved samhandel i Unionen med sendinger af sæd fra dyr af fåre- og gedearter. I del A i nævnte bilag fastlægges standardsundhedscertifikatet for sendinger af sæd, der er opsamlet efter den 31. august 2010 og afsendt fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra.

(11)

I bilag II til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU (7) fastsættes der bl.a. standardsundhedscertifikateter til brug ved import til Unionen af sendinger af sæd fra dyr af fåre- og gedearter. I del 2, afsnit A, i nævnte bilag fastlægges standardsundhedscertifikatet for sendinger af sæd afsendt fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra.

(12)

I kapitel A, afsnit A, punkt 4.2, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes de betingelser relateret til klassisk scrapie, der skal opfyldes ved samhandel i Unionen med sæd fra får og geder. I kapitel H i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes de betingelser relateret til klassisk scrapie, der skal opfyldes ved import af sæd fra får og geder.

(13)

Ved forordning (EU) 2016/1396 indføres der særlige betingelser for sædopsamlingsstationer blandt betingelserne for, at bedrifter kan anerkendes som havende ubetydelig risiko eller kontrolleret risiko for klassisk scrapie, jf. kapitel A, afsnit A, punkt 1.2 og 1.3, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, da risikoen for spredning af klassisk scrapie via får og geder (handyr), der holdes på sædopsamlingsstationer, som er godkendt og under tilsyn i overensstemmelse med betingelserne i bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF, er begrænset. En henvisning til disse særlige betingelser er også indført i betingelserne for samhandel med og import af får og geder fastsat i hhv. bilag VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001.

(14)

Standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for Unionen med sendinger af sæd fra får og geder, der er fastsat i del A i bilag III til afgørelse 2010/470/EU, og standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger med sæd fra får og geder, der er fastsat i del 2, afsnit A, i bilag II til afgørelse 2010/472/EU, bør derfor ændres for at afspejle de krav angående sædopsamlingsstationer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396.

(15)

Derudover foreskrives det i kapitel H i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396, at kød- og benmel skal forstås som defineret i sundhedskodeks for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (8) fremfor som defineret i nr. 27) i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (9).

(16)

Derfor bør punkt II.4.10.4 i standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger af sæd fra får og geder, der er fastsat i del 2, afsnit A, i bilag II til afgørelse 2010/472/EU, ændres i overensstemmelse med de ændrede bestemmelser i kapitel H i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001.

(17)

Afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU bør derfor ændres.

(18)

I forordning (EU) 2016/1396 fastsættes det, at ændringerne af bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende import af visse varer anvendes fra den 1. juli 2017. For at undgå enhver afbrydelse af importen til Unionen af sendinger af sæd fra får og geder bør det i en overgangsperiode derudover på visse betingelser være tilladt at anvende certifikater, som er udstedt i overensstemmelse med afgørelse 2010/472/EU i den version, der var gældende inden de ændringer, der indføres ved nærværende afgørelse.

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag E til direktiv 91/68/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Bilag III til afgørelse 2010/470/EU ændres som angivet i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Bilag II til afgørelse 2010/472/EU ændres som angivet i bilag III til nærværende afgørelse.

Artikel 4

Artikel 3 i denne afgørelse anvendes fra den 1. juli 2017.

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2017, tillades import til Unionen af sendinger af sæd fra får og geder, der ledsages af et sundhedscertifikatet udstedt i overensstemmelse med del 2, afsnit A, i bilag II til afgørelse 2010/472/EU i den version, der var gældende inden de ændringer, der fastsættes ved nærværende afgørelse, forudsat at certifikatet var udstedt senest den 30. november 2017.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 225 af 19.8.2016, s. 76).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(6)  Kommissionens afgørelse 2010/470/EU af 26. august 2010 om standardsundhedscertifikater til brug ved handel inden for Den Europæiske Union med sæd, æg og embryoner fra dyr af heste-, fåre- og gedearter samt med æg og embryoner fra svin (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 15).

(7)  Kommissionens afgørelse 2010/472/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).


BILAG I

Bilag E til direktiv 91/68/EØF affattes således:

»BILAG E

MODEL I

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

MODEL II

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

MODEL III

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

BILAG II

I bilag III til afgørelse 2010/470/EU affattes del A således:

»Del A

Standardsundhedscertifikat IIIA til brug ved handel inden for EU med sendinger af sæd fra dyr af fåre- og gedearter, der er opsamlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/65/EØF efter den 31. august 2010 og afsendt fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

BILAG III

I del 2 i bilag II til afgørelse 2010/472/EU affattes afsnit A således:

»Afsnit A

Standardcertifikat 1 — Sundhedscertifikat for sæd, der afsendes fra den godkendte sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/59


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2016/2003

af 14. november 2016

om ændring af beslutning 2009/300/EF og af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter

(meddelt under nummer C(2016) 7218)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 3, litra c),

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2009/300/EF (2) udløber den 31. december 2016.

(2)

Kommissionens afgørelse 2011/263/EU (3) udløber den 31. december 2016.

(3)

Kommissionens afgørelse 2011/264/EU (4) udløber den 31. december 2016.

(4)

Kommissionens afgørelse 2011/382/EU (5) udløber den 31. december 2016.

(5)

Kommissionens afgørelse 2011/383/EU (6) udløber den 31. december 2016.

(6)

Kommissionens afgørelse 2012/720/EU (7) udløber den 14. november 2016.

(7)

Kommissionens afgørelse 2012/721/EU (8) udløber den 14. november 2016.

(8)

Der er foretaget en evaluering, som bekræfter relevansen og formålstjenligheden af de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i beslutning 2009/300/EF og i afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU. Da en ny revision af de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, som er fastsat i nævnte beslutning og nævnte afgørelser, endnu ikke er afsluttet, bør gyldighedsperioden for miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation forlænges indtil den 31. december 2017. Beslutning 2009/300/EF og afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2009/300/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »tv-apparater« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2017.«

Artikel 2

Artikel 4 i afgørelse 2011/263/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »maskinopvaskemidler«, og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2017.«

Artikel 3

Artikel 4 i afgørelse 2011/264/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »vaskemidler«, og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2017.«

Artikel 4

Artikel 4 i afgørelse 2011/382/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »håndopvaskemidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2017.«

Artikel 5

Artikel 4 i afgørelse 2011/383/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »universal- og sanitetsrengøringsmidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2017.«

Artikel 6

Artikel 3 i afgørelse 2012/720/EU affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2017.«

Artikel 7

Artikel 3 i afgørelse 2012/721/EU affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »vaskemidler til industri- og institutionsbrug« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2017.«

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2016.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/300/EF af 12. marts 2009 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tv-apparater (EUT L 82 af 28.3.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens afgørelse 2011/263/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (EUT L 111 af 30.4.2011, s. 22).

(4)  Kommissionens afgørelse 2011/264/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler (EUT L 111 af 30.4.2011, s. 34).

(5)  Kommissionens afgørelse 2011/382/EU af 24. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til håndopvaskemidler (EUT L 169 af 29.6.2011, s. 40).

(6)  Kommissionens afgørelse 2011/383/EU af 28. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler (EUT L 169 af 29.6.2011, s. 52).

(7)  Kommissionens afgørelse 2012/720/EU af 14. november 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug (EUT L 326 af 24.11.2012, s. 25).

(8)  Kommissionens afgørelse 2012/721/EU af 14. november 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler til industri- og institutionsbrug (EUT L 326 af 24.11.2012, s. 38).


16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/62


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2004

af 14. november 2016

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU om undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA

(meddelt under nummer C(2016) 7181)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF er der fastsat beskyttelsesforanstaltninger mod indslæbning i Unionen af skadegørere på planter og planteprodukter. Ved artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU (2) gives der mulighed for en undtagelse fra beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til direktiv 2000/29/EF, og medlemsstaterne bemyndiges til at tillade, at Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA indtil den 30. november 2016 indføres på deres område, uden at det ledsages af plantesundhedscertifikat, forudsat at træet opfylder betingelserne i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/893 (3) er der fastsat krav for indførslen til Unionen af afbarket savskåret træ af Platanus L. og Acer spp. med oprindelse i tredjelande. Kravene betragtes som nødvendige for plantesundhedsbeskyttelsen på Unionens område for så vidt angår Anoplophora glabripennis (Motschulsky), og ingen undtagelse herfra bør betragtes som berettiget. De pågældende sorter af afbarket savskåret træ bør derfor ikke længere være omfattet af den undtagelse, som gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU giver mulighed for.

(3)

I lyset af de oplysninger, som medlemsstaterne regelmæssigt forelægger for Kommissionen, kan det konkluderes, at anvendelsen af de specifikke betingelser i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU er tilstrækkelig til at forhindre indslæbning af skadegørere i Unionen. Medlemsstaterne bør fortsat anvende de pågældende betingelser for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L. med oprindelse i USA. Vurderingen af de tekniske oplysninger, som USA har forelagt, viser, at Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU, fungerer effektivt.

(4)

Derfor bør undtagelsen for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L. med oprindelse i USA forlænges indtil den 31. december 2026 for at undgå unødvendige forstyrrelser i handelen med det pågældende træ.

(5)

Gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU

I gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF bemyndiges medlemsstaterne til at tillade, at afbarket savskåret træ af Quercus L. med oprindelse i USA og henhørende under en af de KN-koder og varebeskrivelser, der er fastsat i del B, kapitel I, punkt 6, i bilag V til nævnte direktiv, indføres på deres område, uden at det ledsages af plantesundhedscertifikat, forudsat at det pågældende træ opfylder betingelserne i bilaget til denne afgørelse.«

2)

I artikel 3 ændres datoen »30. november 2016« til »31. december 2026«.

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/780/EU af 18. december 2013 om undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA (EUT L 346 af 20.12.2013, s. 61).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/893 af 9. juni 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (EUT L 146 af 11.6.2015, s. 16.)