ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 300

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
8. november 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1946 af 15. marts 2016 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

1

 

 

Aftale mellem Georgien og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1947 af 25. oktober 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Tome des Bauges (BOB))

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1948 af 7. november 2016 om tilpasning af tilpasningssatsen for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for kalenderåret 2016 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153

10

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1949 af 7. november 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1950 af 4. november 2016 om ikke-godkendelse af visse biocidholdige aktive stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

14

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 2/2016 truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 12. september 2016 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale [2016/1951]

19

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 af 11. marts 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer ( EUT L 85 af 28.3.2015 )

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1946

af 15. marts 2016

om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 37, og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 6, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På samlingen den 20. januar 2014 besluttede Rådet at bemyndige Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) til i henhold til artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union og i overensstemmelse med proceduren i artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at indlede forhandlinger med henblik på at indgå en aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om informationssikkerhed.

(2)

I forlængelse af denne bemyndigelse har HR forhandlet en aftale med Georgien om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer.

(3)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Unionen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/3


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Georgien og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

Georgien

og

Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »EU«,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne begge har som mål at styrke deres egen sikkerhed på alle måder,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne er enige om, at der bør etableres samarbejde mellem dem om spørgsmål af fælles interesse vedrørende sikkerhed,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der i den forbindelse er et permanent behov for udveksling af klassificerede informationer mellem parterne,

SOM ERKENDER, at fuldstændigt og effektivt samarbejde og fuldstændig og effektiv konsultation kan nødvendiggøre adgang til samt udveksling af parternes klassificerede informationer og dermed forbundet materiale,

SOM ER BEVIDST OM, at en sådan adgang til og udveksling af klassificerede informationer og dermed forbundet materiale kræver, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at opfylde målet om at styrke hver parts sikkerhed på alle måder skal denne aftale mellem Georgien og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (i det følgende benævnt »aftalen«) finde anvendelse på klassificeret information eller klassificeret materiale under enhver form, der enten stilles til rådighed eller udveksles mellem parterne.

2.   Hver af parterne beskytter klassificerede informationer, der modtages fra den anden part, mod tab eller uautoriseret videregivelse, på de vilkår der er fastsat i denne aftale og i henhold til parternes respektive love og regler.

Artikel 2

Ved »klassificerede informationer« forstås i denne aftale

i)

for EU: enhver form for informationer eller materiale

ii)

for Georgien: enhver form for informationer eller materiale, herunder statshemmeligheder,

i en hvilken som helst form, der:

a)

efter en af parternes vurdering kræver beskyttelse, da tab eller uautoriseret videregivelse i forskellig grad ville kunne skade Georgiens eller EU's eller en eller flere medlemsstaters interesser, og

b)

er forsynet med en sikkerhedsklassifikation, jf. artikel 7.

Artikel 3

1.   De EU-institutioner og -enheder, som denne aftale finder anvendelse på, er følgende: Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »Rådet«), Generalsekretariatet for Rådet, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (i det følgende benævnt »EU-Udenrigstjenesten«) og Europa-Kommissionen.

2.   Disse EU-institutioner og -enheder kan udveksle klassificerede informationer, der modtages i medfør af denne aftale, med andre EU-institutioner og -enheder, med forbehold af forudgående skriftligt samtykke fra den videregivende part og passende forsikring om, at den modtagende enhed vil beskytte informationerne i tilstrækkeligt omfang.

Artikel 4

Hver af parterne sørger for, at de råder over passende sikkerhedssystemer og -foranstaltninger, der er baseret på grundlæggende principper og minimumsstandarder for sikkerhed som fastsat i deres respektive love og bestemmelser og afspejlet i de sikkerhedsordninger, der fastlægges i medfør af artikel 12, for at sikre, at der anvendes et ækvivalent beskyttelsesniveau for klassificerede informationer, der er omfattet af denne aftale.

Artikel 5

Hver af parterne

a)

beskytter klassificerede informationer, som videregives af eller udveksles med den anden part i medfør af denne aftale på et niveau, der mindst svarer til den videregivende parts beskyttelse

b)

sikrer, at klassificerede informationer, der videregives eller udveksles i medfør af denne aftale, bevarer den klassifikationsgrad, som disse informationer er tildelt af den videregivende part, og at de ikke nedklassificeres eller afklassificeres uden forudgående skriftligt samtykke fra denne part. Den modtagende part beskytter de klassificerede informationer efter bestemmelserne i sine egne sikkerhedsforskrifter for informationer med tilsvarende sikkerhedsklassificering som fastsat i artikel 7

c)

undlader at anvende klassificerede informationer til andre formål end dem, der er fastsat af udstederen, eller dem, der lå til grund for videregivelsen eller udleveringen

d)

undlader at videregive klassificerede informationer til tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke fra den videregivende part

e)

undlader at tillade personer adgang til sådanne klassificerede informationer, medmindre det er nødvendigt efter »need-to-know«-princippet, og disse er blevet behørigt sikkerhedsgodkendt i overensstemmelse med den modtagende parts gældende love og forskrifter

f)

garanterer, at de faciliteter, hvori de udleverede klassificerede informationer håndteres og opbevares, er behørigt sikkerhedscertificeret, og

g)

sikrer, at alle personer med adgang til klassificerede informationer, orienteres om deres ansvar for at beskytte dem i overensstemmelse med gældende love og forskrifter.

Artikel 6

1.   Klassificerede informationer kan videregives eller udleveres efter princippet om udstederens samtykke.

2.   I forbindelse med udlevering til andre modtagere end parterne træffer den modtagende part afgørelse om videregivelse eller udlevering af klassificerede informationer fra sag til sag på grundlag af forudgående skriftlig samtykke fra den videregivende part og efter princippet om udstederens samtykke.

3.   Ingen generisk udlevering er tilladt, medmindre parterne er nået til enighed om procedurer for visse kategorier af informationer, som er relevante for deres specifikke behov.

4.   Intet i denne aftale må betragtes som grundlag for en pligt til videregivelse af klassificerede informationer mellem parterne.

5.   Klassificerede informationer, der er omfattet af denne aftale, kan kun videregives til en kontrahent eller en potentiel kontrahent, hvis den videregivende part har givet sit forudgående skriftlige samtykke. Inden en sådan videregivelse sikrer den modtagende part, at kontrahenten eller den potentielle kontrahent og kontrahentens faciliteter er i stand til at beskytte informationerne og har den relevante sikkerhedsgodkendelse.

Artikel 7

For at fastlægge et ensartet beskyttelsesniveau for klassificerede informationer, der videregives af eller udveksles mellem parterne, svarer klassifikationsgraderne til hinanden således:

EU

Georgien

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Artikel 8

1.   Parterne sørger for, at alle personer, der tjenstligt har brug for, eller som via deres tjenstlige pligter og opgaver får adgang til informationer klassificeret Image(CONFIDENTIAL) eller CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL eller derover, som er videregivet eller udvekslet i medfør af denne aftale, behørigt sikkerhedsgodkendes, før de får adgang til sådanne informationer, foruden »need-to-know«-kravet, der er omhandlet i stk. 5, litra e).

2.   Procedurerne for sikkerhedsgodkendelse udformes, så det kan afgøres, om en person under hensyn til vedkommendes loyalitet, troværdighed og pålidelighed kan få adgang til sådanne klassificerede informationer.

Artikel 9

Parterne yder hinanden gensidig bistand med hensyn til sikkerheden af klassificerede informationer, der er omfattet af denne aftale, og med hensyn til spørgsmål af fælles sikkerhedsinteresse. De i artikel 12 omhandlede myndigheder gennemfører indbyrdes sikkerhedskonsultationer og vurderingsbesøg med henblik på at vurdere effektiviteten af de under dem henhørende sikkerhedsordninger, som fastlægges i medfør af nævnte artikel.

Artikel 10

1.   Med henblik på denne aftale gælder følgende:

a)

For EU's vedkommende sendes al korrespondance via Rådets Hovedregistratur, som videresender den til medlemsstaterne og de institutioner eller enheder, der er omhandlet i artikel 3, jf. dog nærværende artikels stk. 2.

b)

For Georgiens vedkommende sendes al korrespondance til Georgiens statssikkerhedstjenestes centrale registratur via Georgiens mission ved Den Europæiske Union.

2.   Korrespondance fra den ene part, som kun er tilgængelig for bestemte kompetente tjenestemænd, organer eller tjenester hos denne part, kan undtagelsesvis af operative grunde stiles til og kun være tilgængelig for bestemte tjenestemænd, organer eller tjenester hos den anden part, der specifikt er udpeget som modtagere under hensyn til deres kompetence og efter »need-to-know«-princippet. For EU's vedkommende sendes sådan korrespondance via Rådets Hovedregistratur, EU-Udenrigstjenestens Hovedregistratur eller Europa-Kommissionens Hovedregistratur, alt efter hvad der er relevant. For Georgiens vedkommende sendes sådan korrespondance via Georgiens statssikkerhedstjeneste via Georgiens mission ved Den Europæiske Union.

Artikel 11

Chefen for Georgiens statssikkerhedstjeneste, Rådets generalsekretær, det medlem af Europa-Kommissionen, der er ansvarligt for sikkerhedsspørgsmål, og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik fører tilsyn med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 12

1.   Med henblik på gennemførelsen af denne aftale fastlægges der sikkerhedsordninger mellem de kompetente sikkerhedsmyndigheder, der er omhandlet nedenfor, idet de hver især handler efter deres overordnedes instrukser og på vegne af disse, med henblik på at fastsætte standarder for indbyrdes beskyttelse af de klassificerede informationer i henhold til denne aftale:

på den ene side Georgiens statssikkerhedstjeneste

og på den anden side

i)

Sikkerhedskontoret i Generalsekretariatet for Rådet

ii)

Europa-Kommissionens Direktorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed — Direktoratet for Sikkerhed og

iii)

EU-Udenrigstjenestens Sikkerhedsafdeling.

2.   Inden klassificerede informationer videregives eller udveksles mellem parterne i medfør af denne aftale, skal de i stk. 1 omhandlede kompetente sikkerhedsmyndigheder være enige om, at den modtagende part er i stand til at beskytte informationerne på en måde, der stemmer overens med de sikkerhedsordninger, der fastlægges i medfør af nævnte stykke.

Artikel 13

1.   En af parternes kompetente myndighed som omhandlet i artikel 12 orienterer omgående den anden parts kompetente myndighed om enhver form for bevis for eller mistanke om tilfælde af uautoriseret videregivelse eller tab af klassificerede informationer, der er videregivet af den pågældende part. Den kompetente myndighed gennemfører en undersøgelse, om nødvendigt med bistand fra den anden part, og underretter den anden part om resultaterne.

2.   De i artikel 12 omhandlede myndigheder udarbejder procedurer, der skal følges i sådanne tilfælde.

Artikel 14

Hver af parterne afholder sine egne omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 15

Intet i denne aftale ændrer gældende aftaler eller ordninger mellem parterne eller aftaler mellem Georgien og EU's medlemsstater. Denne aftale hindrer ikke parterne i at indgå andre aftaler om videregivelse eller udveksling af klassificerede informationer omfattet af denne aftale, forudsat at sådanne aftaler ikke strider mod forpligtelserne i denne aftale.

Artikel 16

Eventuelle tvister mellem parterne om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale afgøres ved forhandling mellem parterne. Under forhandlingerne opfylder begge parter fortsat deres forpligtelser i henhold til denne aftale.

Artikel 17

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dag, hvor den sidste skriftlige underretning modtages gennem de diplomatiske kanaler om, at parterne har afsluttet de interne procedurer, der er nødvendige for denne aftales ikrafttræden

2.   Hver af parterne underretter den anden part om eventuelle ændringer i love og bestemmelser, som kan indvirke på beskyttelsen af de klassificerede informationer, der er omhandlet i denne aftale.

3.   Hver af parterne underretter den anden part gennem de diplomatiske kanaler om eventuelle ændringer for så vidt angår kompetente myndigheder og/eller tjenestemænd, jf. artikel 10, 11 og 12.

4.   Der kan foretages ændringer og tilføjelser til denne aftale efter fælles overenskomst mellem parterne; disse udformes som separate dokumenter. Ændringer og tilføjelser, der udformes som følge heraf, udgør en integrerende del af denne aftale og træder i kraft i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 18

Parterne tager regelmæssigt denne aftale op til revision. Hver af parterne kan opsige denne aftale ved gennem de diplomatiske kanaler at sende en skriftlig underretning om opsigelse af denne aftale til den anden part. I så tilfælde opsiges denne aftale seks måneder efter modtagelsen af den skriftlige underretning. Opsigelse har ingen virkning for overholdelsen af forpligtelser, der allerede er indgået i henhold til denne aftale. Navnlig skal alle klassificerede informationer, der er videregivet eller udvekslet i medfør af denne aftale, fortsat beskyttes i overensstemmelse med bestemmelserne heri.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juni to tusind og seksten, i to eksemplarer, begge på engelsk.

For Den Europæiske Union

For Georgien


FORORDNINGER

8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1947

af 25. oktober 2016

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Tome des Bauges (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Tome des Bauges«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2007 (2).

(2)

Ved skrivelse af 10. april 2015 meddelte de franske myndigheder Kommissionen, at der var fastsat en overgangsperiode i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012 frem til den 31. december 2019 for to erhvervsdrivende, der er etableret i Frankrig, og som opfylder betingelserne i nævnte artikel. Under den nationale indsigelsesprocedure havde disse erhvervsdrivende, som lovligt har markedsført »Tome des Bauges« med vedvarende anvendelse af betegnelserne i mindst fem år forud for den dato, hvor ansøgningen blev indgivet, gjort indsigelse mod minimumsprocentdelen af malkekøer af racen Abondance og Tarentaise og angivet, at de havde brug for tid til at tilpasse sammensætningen af deres besætning. Der er tale om følgende erhvervsdrivende: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, Frankrig, og EARL Champtallon, le mas dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, Frankrig (3).

(3)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (4).

(4)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Tome des Bauges« (BOB), godkendes.

Artikel 2

Beskyttelsen i henhold til artikel 1 er omfattet af den overgangsperiode, som Frankrig har fastsat i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012 for de erhvervsdrivende, der opfylder betingelserne i nævnte artikel.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2007 af 8. maj 2007 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pohořelický kapr (BOB) — Žatecký chmel (BOB) — Pomme du Limousin (BOB) — Tome des Bauges (BOB)) (EUT L 119 af 9.5.2007, s. 5).

(3)  Dekret nr. 2015-347 af 26. marts 2015 (den franske statstidende — Journal officiel de la République française af 28. marts 2015).

(4)  EUT C 433 af 23.12.2015, s. 4.


8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1948

af 7. november 2016

om tilpasning af tilpasningssatsen for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for kalenderåret 2016 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 26, stk. 4,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog den 22. marts 2016 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2016 (2). Europa-Parlamentet og Rådet havde den 30. juni 2016 endnu ikke truffet afgørelse om denne tilpasning. I henhold til artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 har Kommissionen derfor fastsat tilpasningssatsen i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 (3).

(2)

Prognoserne for direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter i Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1 til budgetforslaget for 2017 viser, at der er behov for at tilpasse den sats for finansiel disciplin, der blev taget højde for i budgetforslaget for 2017. Ved udarbejdelsen af ændringsskrivelsen blev der fastsat et beløb på 450,5 mio. EUR for finansiel disciplin til den reserve til kriser i landbrugssektoren, der er omhandlet i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1306/2013. For at tage hensyn til disse nye oplysninger bør Kommissionen ændre den tilpasningssats, som er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153.

(3)

Som hovedregel modtager de landbrugere, der indgiver en støtteansøgning om direkte betalinger for et kalenderår (N), betaling inden for en fastsat betalingsperiode inden for regnskabsåret (N + 1). Medlemsstaterne kan dog inden for visse frister foretage sene betalinger til landbrugerne uden for betalingsperioden. Sådanne sene betalinger kan foretages i et efterfølgende regnskabsår. Når mekanismen for finansiel disciplin anvendes i et givet kalenderår, bør tilpasningssatsen ikke anvendes på betalinger, der er indgivet ansøgninger om i andre kalenderår end det år, for hvilket den pågældende finansielle disciplin finder anvendelse. For at sikre ligelig behandling af landbrugerne, bør det derfor fastsættes, at tilpasningssatsen kun anvendes på betalinger, som der er indgivet ansøgninger om i det kalenderår, hvor den pågældende tilpasningssats finder anvendelse, uafhængigt af hvornår betalingen til landbrugerne finder sted.

(4)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (4) skal den tilpasningssats for direkte betalinger, der er fastsat i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kun finde anvendelse på direkte betalinger på over 2 000 EUR, som bevilges til landbrugere i det pågældende kalenderår. Endvidere finder tilpasningssatsen som følge af den gradvise indførelse af direkte betalinger i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013 først anvendelse på Kroatien fra den 1. januar 2022. Derfor bør den tilpasningssats, der fastsættes ved nærværende forordning, ikke finde anvendelse på betalinger til landbrugere i denne medlemsstat.

(5)

For at sikre, at den ændrede tilpasningssats finder anvendelse fra den dato, hvor betalingerne til landbrugerne i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 skal påbegyndes, bør denne forordning anvendes fra den 1. december 2016.

(6)

Der bør tages hensyn til den ændrede tilpasningssats ved beregningen af alle betalinger, der tildeles en landbruger på grundlag af en ansøgning om støtte, der er indgivet for kalenderåret 2016. Af klarhedshensyn bør gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Med henblik på fastsættelse af tilpasningssatsen, jf. artikel 25 og 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013 nedsættes de direkte betalinger på over 2 000 EUR, der bevilges på grundlag af en støtteansøgning for kalenderåret 2016 til landbrugere i henhold til de støtteordninger, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, med en tilpasningssats på 1,353905 %.

2.   Tilpasningssatsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på Kroatien.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 af 14. juli 2016 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår kalenderåret 2016 (EUT L 190 af 15.7.2016, s. 76).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).


8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1949

af 7. november 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1950

af 4. november 2016

om ikke-godkendelse af visse biocidholdige aktive stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) indeholder i bilag II, del 2, en liste over kombinationer af aktivstof og produkttype, der ikke støttes den 4. august 2014, for hvilke alle kan udtrykke interesse i at overtage hvervet som deltager for denne kombination af aktivstof og produkttype inden for 12 måneder fra forordningens ikrafttrædelsesdato, jf. artikel 14, stk. 3, i nævnte forordning.

(2)

For visse kombinationer af aktivstof og produkttype er der ikke blevet udtrykt interesse, eller hvor der blev udtrykt interesser, blev anmeldelsen afvist i henhold til artikel 17, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014.

(3)

I henhold til forordningens artikel 20 bør disse kombinationer af aktivstof og produkttype ikke godkendes til brug i biocidholdige produkter.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De aktivstoffer, der er opført i bilaget til denne afgørelse, godkendes ikke for de produkttyper, som er angivet heri.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).


BILAG

Kombinationer af aktivstof og produkttype, der ikke er godkendt:

den kombination af stof og produkttype, der er anført i tabellen nedenfor, også i nanomaterialeform

alle nanomaterialeformer af alle kombinationer af stof og produkttype, som er opregnet på listen i bilag II, del 1, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, undtagen dem, der er anført i nævnte tabel, og

alle nanomaterialeformer af alle kombinationer af aktivstof og produkttype, som er godkendt den 4. august 2014, undtagen dem, der er udtrykkelig godkendt.

Nummer i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014

Stof

Rapporterende medlemsstat

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype(r)

1021

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin (omdefineret, jf. stof nr. 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

cetalkoniumchlorid (se nr. 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchlorid (se nr. 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

benzododeciniumchlorid (se nr. 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

miristalkoniumchlorid (se nr. 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

didecyldimethylammoniumbromid (se nr. 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

dimethyldioctylammoniumchlorid (se nr. 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

benzyldodecyldimethylammoniumbromid (se nr. 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

siliciumdioxid — amorft

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

kobbersulfat

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

decyldimethyloctylammoniumchlorid (se nr. 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

benzyldimethyloleylammoniumchlorid (se nr. 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (permethrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

kvaternære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

kvaternære ammoniumforbindelser, dikokosalkyldimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

kvaternære ammoniumforbindelser, bis(hydrogeneret talgalkyl)dimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

dihydrogenbis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)hexahydrat

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

anden margosaekstrakt end fra kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med vand og yderligere behandlet med organiske opløsningsmidler, og anden amrgosaekstrakt end fra koldpresset olie af kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med superkritisk carbondioxid

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, bromider (se nr. 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion (omdefineret, jf. stof nr. 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (tebuconazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

reaktionsprodukt af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid (perestan)

HU

432-790-1

Ikke relevant

2

923

alkylbenzyldimethylammoniumchlorid/benzalkoniumchlorid (se nr. 948)

IT

Blanding

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater) (DDAC)

IT

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

kvaternære ammoniumforbindelser (alkyltrimethyl (alkyl fra C8-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater) (TMAC)

IT

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

Ikke relevant

8

948

kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider) (BKC)

IT

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-phenoxybenzyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat (d-phenothrin)

IE

Ikke relevant

188023-86-1

18

1001

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 671)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 667)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 725)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 724)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold

SE

Ikke relevant

398477-47-9

2, 7, 9

1009

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 673)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

kvaternære ammoniumforbindelser, kokosalkyltrimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 635)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

8

1012

aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølv-zink-zeolit

SE

Ikke relevant

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol (teknisk imazalil)

DE

plantebeskyttelsesmiddel

73790-28-0

3


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/19


AFGØRELSE Nr. 2/2016 TRUFFET AF STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET EU-DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

af 12. september 2016

om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale [2016/1951]

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET EU-DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN HAR —

under henvisning til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd besluttede på sit møde i Luxembourg i december 1997, at deltagelse i EU-agenturer skulle være et middel til at fremskynde førtiltrædelsesstrategien. Konklusionerne fra det pågældende Europæiske Råd fastslår, at det vil blive afgjort fra sag til sag, hvilke EU-agenturer ansøgerlandene kan deltage i.

(2)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilslutter sig målsætningerne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«) såvel som agenturets beføjelser og opgavebeskrivelse som omhandlet i forordning (EF) nr. 168/2007.

(3)

Det er hensigtsmæssigt at gøre det muligt for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at deltage som observatør i agenturets arbejde og at fastlægge retningslinjer for en sådan deltagelse, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale.

(4)

Agenturet bør også kunne beskæftige sig med spørgsmål om grundlæggende rettigheder inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007 i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i det omfang, det er nødvendigt for landets gradvise tilpasning til EU-retten.

(5)

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, jf. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (3), kan direktøren for agenturet tillade, at der ansættes statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, såfremt de ikke er frataget deres borgerlige rettigheder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager som kandidatland som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, som er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 168/2007.

Artikel 2

1.   Agenturet kan beskæftige sig med spørgsmål om grundlæggende rettigheder inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007 i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i det omfang, det er nødvendigt for landets gradvise tilpasning til EU-retten.

2.   Med henblik herpå vil agenturet være i stand til i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 168/2007.

Artikel 3

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien yder et finansielt bidrag til agenturets aktiviteter, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 168/2007, i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

1.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udpeger personer, som opfylder de i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007 fastsatte kriterier som observatør og suppleant. De kan deltage i bestyrelsens arbejde på lige fod med de medlemmer og suppleanter, som medlemsstaterne udpeger, men uden stemmeret.

2.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udpeger en embedsmand som national forbindelsesofficer, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007.

3.   Senest fire måneder efter denne afgørelses ikrafttræden meddeler Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Europa-Kommissionen navnene på de i stk. 1 og 2 omhandlede personer sammen med deres kvalifikationer og kontaktoplysninger.

Artikel 5

Data, der modtages eller leveres af agenturet, kan offentliggøres og bliver offentligt tilgængelige, forudsat at der ydes fortrolig information samme beskyttelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som den, der ydes i Unionen.

Artikel 6

Agenturet har i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samme rets- og handleevne, som tillægges retlige enheder i henhold til retten i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Artikel 7

For at agenturet og dets personale kan udføre deres opgaver, indrømmer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samme privilegier og immuniteter, som er fastsat i artikel 1-4, 5, 6, 10-13, 15, 17 og 18 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 8

Parterne træffer alle almindelige og særlige foranstaltninger for at indfri deres forpligtelser i henhold til denne afgørelse og underretter stabiliserings- og associeringsrådet herom.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. september 2016.

På vegne af Stabiliserings- og Associeringsrådet

Formand


(1)  EUT L 84 af 20.3.2004, s. 13.

(2)  EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(3)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.


 

Image Image Image

BILAG

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIENS FINANSIELLE BIDRAG TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

1.

Det finansielle bidrag, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal betale til Den Europæiske Unions almindelige budget for at deltage i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«), jf. punkt 2, udgør alle omkostningerne til dens deltagelse heri.

2.

Det finansielle bidrag, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal betale til Den Europæiske Unions almindelige budget, er som følger:

År 1:

165 000 EUR

År 2:

170 000 EUR

År 3:

175 000 EUR

3.

Eventuel finansiel støtte fra Unionens bistandsprogrammer aftales særskilt i overensstemmelse med det relevante EU-program.

4.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens bidrag forvaltes i overensstemmelse med den gældende finansforordning (1) for Den Europæiske Unions almindelige budget.

5.

Rejse- og opholdsudgifter for repræsentanter og eksperter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med henblik på deltagelse i agenturets arbejde eller i møder vedrørende gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram refunderes af agenturet på samme grundlag som og i overensstemmelse med de gældende procedurer for EU-medlemsstaterne.

6.

Efter denne afgørelses ikrafttræden og ved begyndelsen af hvert af de følgende år sender Kommissionen Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien en indkaldelse af midler svarende til landets bidrag til agenturet i medfør af denne afgørelse. I det første kalenderår, hvor Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager, beregnes landets bidrag pro rata i forhold til perioden fra deltagelsesdatoen til årets udgang. Bidragene for de følgende år er anført i denne afgørelse.

7.

Bidraget udtrykkes i euro og indbetales på en bankkonto i euro tilhørende Kommissionen.

8.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indbetaler sit bidrag i overensstemmelse med indkaldelsen af midler for sin egen del senest 30 dage efter Kommissionens indkaldelse.

9.

Enhver forsinkelse med betalingen af bidraget vil medføre, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal betale renter af det udestående beløb fra forfaldsdatoen. Der anvendes den rentesats, som Den Europæiske Centralbank anvender på forfaldsdagen for transaktioner i euro, forhøjet med 1,5 procentpoint.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


Berigtigelser

8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/26


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 af 11. marts 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

( Den Europæiske Unions Tidende L 85 af 28. marts 2015 )

Side 156, bilag IV, punkt 4.2.1.3:

I stedet for:

»Køretøjsklasse herunder underkategori og hastighedsindeks (1) og trinvis godkendelse (for basiskøretøjer udelades denne identifikation for første etape; for de efterfølgende faser skal oplysningerne angive etapen, f.eks. »fase 3« for tredje etape), idet hver etape adskilles af et eller flere mellemrum.«

læses:

»Køretøjsklasse herunder underkategori og hastighedsindeks (1) og etapen af godkendelsen (for basiskøretøjer udelades denne identifikation for første etape; for de efterfølgende etaper skal oplysningerne angive etapen, f.eks. »STAGE 3« for tredje etape), idet hver etape adskilles af et eller flere mellemrum.«