ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 267

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
30. september 2016


Indhold

 

Berigtigelser

Side

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) ( EUT L 341 af 24.12.2015 )

1

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen ( EUT L 269 af 10.10.2013 )

2

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Berigtigelser

30.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/1


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)

( Den Europæiske Unions Tidende L 341 af 24. december 2015 )

Side 88 og 89, artikel 4, stk. 2:

I stedet for:

»Følgende numre i denne forordnings artikel 1 finder anvendelse fra den 1. oktober 2017:

nr. 8), 18), 19), … nr. 132), …«

læses:

»Følgende numre i denne forordnings artikel 1 finder anvendelse fra den 1. oktober 2017:

nr. 8), nr. 18), bortset fra artikel 17, stk. 5b, i forordning (EF) nr. 207/2009, nr. 19), … nr. 132), bortset fra artikel 154a, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009, …«.

Side 89, artikel 4, stk. 3, første punktum:

I stedet for:

»… 12 måneder efter datoen i nærværende artikels stk. 2, …«

læses:

»… 12 måneder efter datoen i nærværende artikels stk. 1, …«.


30.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/2


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen

( Den Europæiske Unions Tidende L 269 af 10. oktober 2013 )

Udtrykket »edb« ændres til »elektroniske databehandlingsteknikker« og udtrykket »edb-system« ændres til »computersystem« i hele forordningen.

Side 25, artikel 39, litra a):

I stedet for:

»a)

fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed«

læses:

»a)

ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder ingen registrering af alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed«.

Side 34, artikel 72, litra f):

I stedet for:

»f)

importafgifter og andre afgifter, som skal betales i Unionen i forbindelse med indførsel eller salg af varerne«

læses:

»f)

importafgifter og andre afgifter, som skal betales i Unionen i forbindelse med import eller salg af varerne«.

Side 44, artikel 106:

I stedet for:

»… med henblik på at fastsætte de i artikel 102, stk. 1, litra d), omhandlede tilfælde, …«

læses:

»… med henblik på at fastsætte de i artikel 102, stk. 1, andet afsnit, litra d), omhandlede tilfælde, …«.

Side 47, artikel 116, stk. 1, andet afsnit:

I stedet for:

»Disse import- eller eksportafgiftsbeløb godtgøres, hvis de er blevet betalt, og …«

læses:

»Import- eller eksportafgiftsbeløb godtgøres, hvis de er blevet betalt, og …«.

Side 48, artikel 116, stk. 7, andet afsnit:

I stedet for:

»I sådanne tilfælde skal de renter, der eventuelt er betalt i henhold til stk. 5, andet afsnit, godtgøres.«

læses:

»I sådanne tilfælde skal de renter, der eventuelt er betalt i henhold til stk. 6, andet afsnit, godtgøres.«.

Side 48, artikel 117, stk. 1:

I stedet for:

»… var meddelt debitor i strid med artikel 102, stk. 1, litra c) eller d).«

læses:

»… var meddelt debitor i strid med artikel 102, stk. 1, andet afsnit, litra c) eller d).«.

Side 51, artikel 127, stk. 4, andet afsnit, litra b):

I stedet for:

»b)

enhver person, som er i stand til at frembyde de pågældende varer eller få dem frembudt på indgangstoldstedet«

læses:

»b)

enhver person, som er i stand til at frembyde de pågældende varer eller få dem frembudt på indpassagetoldstedet«.

Side 52, artikel 131, litra a):

I stedet for:

»a)

de tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en summarisk indpassageangivelse i henhold til artikel 127, stk. 2, litra c)«

læses:

»a)

de tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en summarisk indpassageangivelse i henhold til artikel 127, stk. 2, litra b)«.

Side 55, artikel 145, stk. 3:

I stedet for:

»Angivelsen til midlertidig opbevaring skal indgives af en af personerne i artikel 139, stk. 1 eller 2, …«

læses:

»Angivelsen til midlertidig opbevaring skal indgives af en af personerne i artikel 139, stk. 1 eller 3, …«.

Side 56, artikel 146, stk. 1, første afsnit, 2. punktum:

I stedet for:

»Ændringen må ikke medføre, at der tilføjes andre varer til toldangivelsen end dem, som den oprindeligt vedrørte.«

læses:

»Ændringen må ikke medføre, at der tilføjes andre varer til angivelsen end dem, som den oprindeligt vedrørte.«.

Side 59, artikel 158, stk. 2:

I stedet for:

»I specifikke tilfælde bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, kan en toldangivelse indgives …«

læses:

»I specifikke tilfælde bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, kan en toldangivelse indgives …«.

Side 59, artikel 161, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»a)

fastsættelse af kompetente toldsteder bortset fra det i artikel 159, stk. 3, omhandlede, herunder indgangstoldsteder og udgangstoldsteder«

læses:

»a)

fastsættelse af kompetente toldsteder bortset fra det i artikel 159, stk. 3, omhandlede, herunder indpassagetoldsteder og udpassagetoldsteder«.

Side 72, artikel 217, stk. 1:

I stedet for:

»Kommissionen præciserer ved gennemførelsesretsakter procedurereglerne for den i artikel 216 omhandlede afslutning af en særlig procedure.«

læses:

»Kommissionen præciserer ved gennemførelsesretsakter procedurereglerne for den i artikel 215 omhandlede afslutning af en særlig procedure.«

Side 80, artikel 257, stk. 1, første afsnit:

I stedet for:

»Toldmyndighederne fastsætter det tidsrum, inden for hvilket proceduren for aktiv forædling skal afsluttes i overensstemmelse med artikel 216.«

læses:

»Toldmyndighederne fastsætter det tidsrum, inden for hvilket proceduren for aktiv forædling skal afsluttes i overensstemmelse med artikel 215.«.

Side 83, artikel 265, litra b):

I stedet for:

»b)

de specifikke tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang i henhold til artikel 263, stk. 2, litra c).«

læses:

»b)

de specifikke tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang i henhold til artikel 263, stk. 2, litra b).«

Side 86, artikel 281, stk. 3:

I stedet for:

»Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.«

læses:

»Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke de i denne artikels stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.«

Side 87, artikel 284, stk. 2, 3 og 5:

Henvisningen til artikel 213 erstattes af en henvisning til artikel 216.