ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 254

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
20. september 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1676 af 7. september 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (BGB))

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1677 af 14. september 2016 om forbud mod fiskeri efter jomfruhummer i område VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1678 af 14. september 2016 om forbud mod fiskeri efter kulmule i VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1679 af 14. september 2016 om forbud mod fiskeri efter rødspætte i område VIII, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører belgisk flag

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1680 af 14. september 2016 om forbud mod fiskeri efter tunge i VIIIa og VIIIb fra fartøjer, der fører belgisk flag

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1681 af 14. september 2016 om forbud mod fiskeri efter glashvarrearter i område VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1682 af 14. september 2016 om forbud mod fiskeri efter havtaske i område VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1683 af 19. september 2016 om 253. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1684 af 19. september 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1685 af 16. september 2016 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21, og om ophævelse af afgørelse 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU og 2011/894/EU (meddelt under nummer C(2016) 5746)  ( 1 )

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1675

af 14. juli 2016

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen skal sikre effektive beskyttelsesmekanismer for hele det indre marked med henblik på at øge retssikkerheden for økonomiske aktører og berørte parter generelt i deres relationer med tredjelandsjurisdiktioner. De finansielle markeders integritet og et velfungerende indre marked som helhed trues i alvorlig grad af jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De jurisdiktioner, hvis retlige og institutionelle rammer med dårlige standarder for kontrol af pengestrømme er mangelfulde, truer i væsentlig grad Unionens finansielle system.

(2)

Samtlige forpligtede enheder i Unionen, der er omfattet af direktiv (EU) 2015/849, bør anvende skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheder, der er etableret i højrisikotredjelande, således at det sikres, at markedsdeltagere i hele Union er underlagt ensartede krav.

(3)

Ved artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849 fastlægges de kriterier, som Kommissionen skal basere sin vurdering på, og Kommissionen tillægges beføjelse til at identificere højrisikotredjelande under hensyntagen til disse kriterier.

(4)

Identificeringen af højrisikotredjelande skal baseres på en klar og objektiv vurdering, som har fokus på en jurisdiktions overholdelse af de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte kriterier vedrørende dens retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, dens kompetente myndigheders beføjelser og procedurer med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og effektiviteten af ordningen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med hensyn til at tackle risiciene for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i tredjelandet.

(5)

Samtlige resultater, som danner grundlag for Kommissionens afgørelse om at opføre en jurisdiktion på listen over højrisikotredjelande, bør dokumenteres ved pålidelige, verificerbare og opdaterede oplysninger.

(6)

Det er vigtigt, at Kommissionen fuldt ud anerkender det relevante arbejde, der allerede er udført på internationalt plan med hensyn til identificeringen af højrisikotredjelande, navnlig det arbejde, der er udført af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF). For at sikre det globale finansielle systems integritet er det yderst vigtigt, at listen over tredjelande, der fastlægges på EU-plan, om nødvendigt nøje afstemmes med de lister, der er vedtaget på internationalt plan. Ved hjælp af en samlet strategi på internationalt plan bidrager Unionen til styrkelsen af den finansielle integritet i hele verden og til en bedre beskyttelse af det internationale finansielle system mod højrisikolande. Formålet med en sådan samlet strategi er at sikre ensartede vilkår for forpligtede enheder samt at forhindre forstyrrelser i det internationale finansielle system.

(7)

Kommissionen tog i overensstemmelse med kriterierne i direktiv (EU) 2015/849 hensyn til samtlige tilgængelige ekspertvurderinger af faktorer, som medvirker til at gøre et land eller en jurisdiktion særlig sårbar over hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige finansielle aktiviteter. Hvor det var hensigtsmæssigt, tog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849 navnlig hensyn til FATF's seneste offentlige erklæring, dokumenter (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process) og rapporter om tilsyn med det internationale samarbejde og den gensidige evalueringsrapport, som FATF og FATF-lignende regionale organer havde udarbejdet med hensyn til de risici, som individuelle tredjelande udgør.

(8)

I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til/fra EU samt graden af markedsåbning vurderes det derfor, at enhver trussel over for det internationale finansielle system også udgør en trussel over for EU's finansielle system.

(9)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse konkluderet, at Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Guyana, Irak, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu og Yemen bør betragtes som tredjelandsjurisdiktioner med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Disse lande har på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har sammen med FATF udarbejdet en handlingsplan, som vil gøre det muligt for dem at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav.

(10)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse ligeledes konkluderet, at Iran bør betragtes som en tredjelandsjurisdiktion med strategiske mangler i dets ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Dette land, der er identificeret ved FATF's offentlige erklæring, har på højt politisk plan forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har besluttet at anmode om teknisk bistand for at gennemføre FATF's handlingsplan, som vil gøre det muligt for landet at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav.

(11)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse ligeledes konkluderet, at Den Demokratiske Folkerepublik Korea bør betragtes som en tredjelandsjurisdiktion med strategiske mangler i dets ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Dette land, der er identificeret ved FATF's offentlige erklæring, udgør vedvarende og betydelige risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og har gentagne gange undladt at afhjælpe de identificerede mangler.

(12)

Det er helt nødvendigt, at Kommissionen opfordrer de tredjelandsjurisdiktioner, der er identificeret som højrisikable, til at samarbejde fuldt ud med Kommissionen og internationale organer, for at de kan enes om og effektivt gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

(13)

Det er yderst vigtigt, at Kommissionen hele tiden overvåger udviklingen i vurderingen af de retlige og institutionelle rammer i tredjelandene, de kompetente myndighederes beføjelser og procedurer samt effektiviteten af deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, for at listen over højrisikotredjelande med strategiske mangler holdes opdateret —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over tredjelandsjurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system (»højrisikotredjelande«), er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.


BILAG

Højrisikotredjelande

I.   Højrisikotredjelande, som på højt politisk plan skriftligt har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler, og som har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF.

Nr.

Højrisikotredjeland

1

Afghanistan

2

Bosnien-Hercegovina

3

Guyana

4

Irak

5

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

6

Syrien

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

II.   Højrisikotredjelande, som på højt politisk plan har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler samt besluttet at anmode om teknisk bistand for at gennemføre FATF's handlingsplan, og som er identificeret ved FATF's offentlige erklæring.

Nr.

Højrisikotredjeland

1

Iran

III.   Højrisikotredjelande, som udgør vedvarende og betydelige risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme efter gentagne gange at have undladt at afhjælpe de identificerede mangler, og som er identificeret ved FATF's offentlige erklæring.

Nr.

Højrisikotredjeland

1

Den Demokratiske Folkerepublik Korea


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1676

af 7. september 2016

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Saucisson sec d'Auvergne«/»Saucisse sèche d'Auvergne« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Saucisson sec d'Auvergne«/»Saucisse sèche d'Auvergne« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Saucisson sec d'Auvergne«/»Saucisse sèche d'Auvergne« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.) i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 160 af 4.5.2016, s. 14.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1677

af 14. september 2016

om forbud mod fiskeri efter jomfruhummer i område VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2016/72 (2) er der fastsat kvoter for 2016.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2016, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2016 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2016/72 af 22. januar 2016 om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2015/104 (EUT L 22 af 28.1.2016, s. 1).


BILAG

Nr.

25/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestand

NEP/8ABDE.

Art

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

Dato

20.8.2016


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1678

af 14. september 2016

om forbud mod fiskeri efter kulmule i VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2016/72 (2) er der fastsat kvoter for 2016.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2016, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2016 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2016/72 af 22. januar 2016 om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2015/104 (EUT L 22 af 28.1.2016, s. 1).


BILAG

Nr.

26/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestand

HKE/8ABDE.

Art

Kulmule (Merluccius merluccius)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

Dato

20.8.2016


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1679

af 14. september 2016

om forbud mod fiskeri efter rødspætte i område VIII, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2016/72 (2) er der fastsat kvoter for 2016.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2016, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2016 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2016/72 af 22. januar 2016 om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2015/104 (EUT L 22 af 28.1.2016, s. 1).


BILAG

Nr.

27/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestand

PLE/8/3411

Art

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Område

VIII, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1

Dato

20.8.2016


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1680

af 14. september 2016

om forbud mod fiskeri efter tunge i VIIIa og VIIIb fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2016/72 (2) er der fastsat kvoter for 2016.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2016, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2016 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2016/72 af 22. januar 2016 om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2015/104 (EUT L 22 af 28.1.2016, s. 1).


BILAG

Nr.

28/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestand

SOL/8AB.

Art

Almindelig tunge (Solea solea)

Område

VIIIa og VIIIb

Dato

20.8.2016


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1681

af 14. september 2016

om forbud mod fiskeri efter glashvarrearter i område VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2016/72 (2) er der fastsat kvoter for 2016.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til nærværende forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2016, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2016 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2016/72 af 22. januar 2016 om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2015/104 (EUT L 22 af 28.1.2016, s. 1).


BILAG

Nr.

29/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestand

LEZ/*8ABDE

Art

Glashvarrearter (Lepidorhombus spp.)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

Dato

20.8.2016


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1682

af 14. september 2016

om forbud mod fiskeri efter havtaske i område VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2016/72 (2) er der fastsat kvoter for 2016.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til nærværende forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2016, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2016 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2016/72 af 22. januar 2016 om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2015/104 (EUT L 22 af 28.1.2016, s. 1).


BILAG

Nr.

30/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestand

ANF/*8ABDE

Art

Havtaske (Lophiidae)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

Dato

20.8.2016


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1683

af 19. september 2016

om 253. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 14. september 2016 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at ændre to punkter på listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Fungerende chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EUT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

a)

»Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Fødselsdato: 9.3.1986. Fødested: Ariana, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: W342058 (tunesisk pas, udstedt den 14.3.2011, udløber den 13.3.2016). Nationalt identifikationsnr.: 08705184 (tunesisk nationalt identitetskortnummer, udstedt den 24.2.2011). Adresse: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunesien; b) Syrien (opholdssted pr. marts 2015); c) Irak (muligt alternativt opholdssted pr. marts 2015); d) Libyen (tidligere opholdssted). Andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun; højde: 171 cm; b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice; c) faders navn er Taher Ouni Harzi, moders navn er Borkana Bedairia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.4.2015.« affattes således:

»Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Fødselsdato: 9.3.1986. Fødested: Ariana, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: W342058 (tunesisk pas, udstedt den 14.3.2011, udløber den 13.3.2016). Nationalt identifikationsnr.: 08705184 (tunesisk nationalt identitetskortnummer, udstedt den 24.2.2011). Adresse: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunesien; b) Syrien (opholdssted pr. marts 2015); c) Irak (muligt alternativt opholdssted pr. marts 2015); d) Libyen (tidligere opholdssted). Andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun; højde: 171 cm; b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice; c) faders navn er Taher Ouni Harzi, moders navn er Borkana Bedairia. Angiveligt dræbt i et luftangreb i Mosul, Irak, i juni 2015. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 10.4.2015.«

b)

»Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Fødselsdato: 3.5.1982. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: Z050399 (tunesisk pas, udstedt den 9.12.2003, udløbet den 8.12.2008). Nationalt identifikationsnr.: 04711809 (tunesisk nationalt identitetskortnummer, udstedt den 13.11.2003). Adresse: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunesien; Syrien (opholdssted pr. marts 2015); Irak (muligt alternativt opholdssted pr. marts 2015); d) Libyen (tidligere opholdssted). Andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun; højde: 172 cm; b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice; c) faders navn er Taher Ouni Harzi, moders navn er Borkana Bedairia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.4.2015.« affattes således:

»Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Fødselsdato: 3.5.1982. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: Z050399 (tunesisk pas, udstedt den 9.12.2003, udløbet den 8.12.2008). Nationalt identifikationsnr.: 04711809 (tunesisk nationalt identitetskortnummer, udstedt den 13.11.2003). Adresse: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunesien; Syrien (opholdssted pr. marts 2015); Irak (muligt alternativt opholdssted pr. marts 2015); d) Libyen (tidligere opholdssted). Andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun; højde: 172 cm; b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice; c) faders navn er Taher Ouni Harzi, moders navn er Borkana Bedairia. Angiveligt dræbt i Syrien i juni 2015. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 10.4.2015.«


20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1684

af 19. september 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1685

af 16. september 2016

om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21, og om ophævelse af afgørelse 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU og 2011/894/EU

(meddelt under nummer C(2016) 5746)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 7, stk. 3, artikel 9, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. februar 2009 indgav Syngenta France SAS i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 en ansøgning til Tysklands kompetente myndighed om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs (i det følgende benævnt »ansøgningen«).

(2)

Ansøgningen omfatter også markedsføring af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs i produkter, der består af eller indeholder denne majs til anden anvendelse end fødevarer og foder, som al anden majs, undtagen til dyrkning.

(3)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, og artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1829/2003 indeholder ansøgningen de påkrævede data og oplysninger, jf. bilag III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (2), samt oplysninger og konklusioner vedrørende den risikovurdering, der er gennemført i overensstemmelse med principperne i bilag II til det nævnte direktiv. Ansøgningen indeholder desuden en plan for overvågning af de miljømæssige konsekvenser, jf. bilag VII til direktiv 2001/18/EF.

(4)

Den 5. juli 2013 udvidede Syngenta anvendelsesområderne for ansøgningen til alle underkombinationer af de individuelle transformationsbegivenheder, der udgør Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs (»underkombinationer«), herunder Bt11 × GA21-majs, MIR604 × GA21-majs, Bt11 × MIR604-majs og Bt11 × MIR604 × GA21-majs, der allerede er godkendt i henhold til Kommissionens afgørelse 2010/426/EU (3), 2011/892/EU (4), 2011/893/EU (5) og 2011/894/EU (6). Syngenta anmodede Kommissionen om at ophæve de fire afgørelser, når der er givet tilladelse til Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs og alle underkombinationer.

(5)

Den 7. december 2015, afgav Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) en positiv udtalelse i henhold til artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003 (7). Den konkluderede, at genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, som beskrevet i ansøgningen, er så sikker og så ernæringsrigtig som dens konventionelle modstykke, og der er ikke konstateret nogen sikkerhedsmæssige betænkeligheder for nogen af underkombinationerne.

(6)

EFSA tog i sine udtalelser alle de specifikke spørgsmål og problemstillinger i betragtning, som medlemsstaterne havde rejst under den høring af de nationale kompetente myndigheder, der blev gennemført i henhold til artikel 6, stk. 4, og artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1829/2003.

(7)

EFSA konkluderede desuden, at den miljøovervågningsplan, som ansøgeren havde fremlagt, og som bestod af en generel plan for overvågning, stemmer overens med den påtænkte anvendelse af produkterne.

(8)

I sin udtalelse anbefaler EFSA indsamling af relevante oplysninger om nye udtrykte proteiners ekspressionsniveauer, hvis underkombinationerne Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 og/eller MIR162 × GA21 skulle oprettes via målrettede avlsmetoder og markedsføres. I overensstemmelse med denne henstilling bør der fastlægges specifikke betingelser med henblik herpå.

(9)

På baggrund af ovenstående bør produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, Bt11 × MIR162 × MIR604-majs, Bt11 × MIR162 × GA21-majs, Bt11 × MIR604 × GA21-majs, MIR162 × MIR604 × GA21-majs, Bt11 × MIR162-majs, Bt11 × MIR604-majs, Bt11 × GA21-majs, MIR162 × MIR604-majs, MIR162 × GA21-majs og MIR604 × GA21-majs tillades.

(10)

Afgørelse 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU og 2011/894/EU, der giver tilladelse til Bt11 × GA21-majs, MIR604 × GA21-majs, Bt11 × MIR604-majs og Bt11 × GA21 × MIR604-majs, bør ophæves.

(11)

Hver enkelt genetisk modificeret organisme (i det følgende benævnt »GMO«) bør tildeles en entydig identifikator i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 (8).

(12)

På grundlag af EFSA's udtalelse synes der ikke at være behov for særlige mærkningsbestemmelser for fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, herunder alle mulige kombinationer af de individuelle transformationsbegivenheder, ud over de krav, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003. For at sikre, at anvendelsen af produkterne holdes inden for rammerne af den tilladelse, der gives ved denne afgørelse, bør mærkningen af de produkter, der indeholder eller består af Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs og underkombinationer, undtagen fødevarer, dog suppleres med en klar angivelse af, at de pågældende produkter ikke er beregnet til dyrkning.

(13)

Ved artikel 4, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 (9) er der fastsat mærkningskrav for produkter, der indeholder eller består af GMO'er. I den nævnte forordning er der i artikel 4, stk. 1-5, fastsat krav til sporbarhed af disse produkter, og i forordningens artikel 5 er der fastsat krav til sporbarhed for fødevarer og foderstoffer fremstillet af GMO'er.

(14)

Indehaveren af tilladelsen bør forelægge Kommissionen årlige rapporter om gennemførelsen og resultaterne af de aktiviteter, der er beskrevet i planen for overvågning af de miljømæssige konsekvenser. Resultaterne bør forelægges i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2009/770/EF (10). EFSA's udtalelse berettiger ikke til fastlæggelse af særlige betingelser for beskyttelse af bestemte økosystemer/miljø- og/eller geografiske områder, jf. artikel 6, stk. 5, litra e), og artikel 18, stk. 5, litra e), i forordning (EF) nr. 1829/2003.

(15)

Indehaveren af tilladelsen bør også forelægge Kommissionen årlige rapporter om resultaterne af de aktiviteter, der er beskrevet i de særlige betingelser for denne godkendelse.

(16)

Alle relevante oplysninger vedrørende godkendelsen af produkterne bør indføres i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordning (EF) nr. 1829/2003.

(17)

Denne afgørelse skal via Clearingcentret for Biosikkerhed meddeles til parterne i Cartagenaprotokollen om biosikkerhed, der er knyttet til konventionen om den biologiske mangfoldighed, i henhold til artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1946/2003 (11).

(18)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har ikke afgivet udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genetisk modificeret organisme og entydig identifikator

1.   Der tildeles følgende entydige identifikatorer for genetisk modificerede organismer (GMO'er) i henhold til forordning (EF) nr. 65/2004:

a)

den entydige identifikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 for generisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs (Zea mays L.)

b)

den entydige identifikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 for generisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604-majs (Zea mays L.)

c)

den entydige identifikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 for generisk modificeret Bt11 × MIR162 × GA21-majs (Zea mays L.)

d)

den entydige identifikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 for generisk modificeret Bt11 × MIR604 × GA21-majs (Zea mays L.)

e)

den entydige identifikator SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 for generisk modificeret MIR162 × MIR604 × GA21-majs (Zea mays L.)

f)

den entydige identifikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 for generisk modificeret Bt11 × MIR162-majs (Zea mays L.)

g)

den entydige identifikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 for generisk modificeret Bt11 × MIR604-majs (Zea mays L.)

h)

den entydige identifikator SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 for generisk modificeret Bt11 × GA21-majs (Zea mays L.)

i)

den entydige identifikator SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 for generisk modificeret MIR162 × MIR604-majs (Zea mays L.)

j)

den entydige identifikator SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 for generisk modificeret MIR162 × GA21-majs (Zea mays L.)

k)

den entydige identifikator SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 for generisk modificeret MIR604 × GA21-majs (Zea mays L.).

2.   Den i stk. 1 omhandlede genetisk modificerede majs er nærmere beskrevet i litra b) i bilaget.

Artikel 2

Tilladelse

Følgende produkter tillades, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003, på de betingelser, der er fastsat i denne afgørelse:

a)

fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af eller er fremstillet af de GMO'er, som er omhandlet i artikel 1

b)

foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af de GMO'er, som er omhandlet i artikel 1

c)

GMO'er, der er omhandlet i artikel 1, i produkter, der indeholder eller består af disse, til enhver anden anvendelse end som angivet i litra a) og b), undtagen til dyrkning.

Artikel 3

Mærkning

1.   Ved anvendelse af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 samt i artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1830/2003 indsættes »majs« som »organismens navn«.

2.   Etiketten på produkter, der indeholder eller består af de i artikel 1 omtalte GMO'er, undtagen produkter omhandlet i artikel 2, litra a), samt dokumenter, der ledsager disse produkter, skal indeholde angivelsen »ikke til dyrkning«.

Artikel 4

Overvågning af de miljømæssige konsekvenser

1.   Indehaveren af tilladelsen sikrer, at planen for overvågning af de miljømæssige konsekvenser, jf. litra h) i bilaget, iværksættes og gennemføres.

2.   Indehaveren af tilladelsen forelægger Kommissionen årlige rapporter om gennemførelsen og resultaterne af de aktiviteter, der er beskrevet i overvågningsplanen, i overensstemmelse med beslutning 2009/770/EF.

Artikel 5

Særlige betingelser for markedsføring

1.   Indehaveren af tilladelsen skal sikre, at de særlige betingelser, som er omhandlet i litra g) i bilaget, iværksættes og gennemføres.

2.   Indehaveren af tilladelsen forelægger Kommissionen årlige rapporter om resultaterne af de aktiviteter, der er beskrevet i de særlige betingelser for denne tilladelse i hele tilladelsens gyldighedsperiode.

Artikel 6

Fællesskabsregister

Oplysningerne i bilaget til denne afgørelse indføres i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 7

Indehaver af tilladelsen

Indehaveren af tilladelsen er Syngenta France SAS, Frankrig, som repræsenterer Syngenta Crop Protection AG, Schweiz.

Artikel 8

Ophævelse

Afgørelse 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU og 2011/894/EU ophæves.

Artikel 9

Gyldighed

Denne afgørelse finder anvendelse i ti år fra meddelelsesdatoen.

Artikel 10

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Frankrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse 2010/426/EU af 28. juli 2010 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × GA21-majs (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 199 af 31.7.2010, s. 36).

(4)  Kommissionens afgørelse 2011/892/EU af 22. december 2011 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MIR604 × GA21-majs (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 344 af 28.12.2011, s. 55).

(5)  Kommissionens afgørelse 2011/893/EU af 22. december 2011 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR604-majs (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 344 af 28.12.2011, s. 59).

(6)  Kommissionens afgørelse 2011/894/EU af 22. december 2011 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR604 × GA21-majs (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 344 af 28.12.2011, s. 64).

(7)  EFSA's GMO-panel (EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer), 2015. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 ss. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer (EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(10)  Kommissionens beslutning 2009/770/EF af 13. oktober 2009 om fastlæggelse af standardrapporteringsmodeller til brug ved fremlæggelse af overvågningsresultaterne i forbindelse med udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, som eller i produkter, med henblik på markedsføring i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (EUT L 275 af 21.10.2009, s. 9).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer (EUT L 287 af 5.11.2003, s. 1).


BILAG

a)

Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

Syngenta France SAS

Adresse

:

12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Frankrig

På vegne af Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Schweiz

b)

Produkternes betegnelse og specifikationer:

1)

fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede majs (Zea mays L.) som anført i litra e).

2)

foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede majs (Zea mays L.) som anført i litra e).

3)

genetisk modificerede majs (Zea mays L.) som anført i litra e) i produkter, der indeholder disse eller består heraf, til andre end de i nr. 1) og 2) angivne anvendelsesformål, dog ikke til dyrkning.

SYN-BTØ11-1-majs udtrykker proteinet Cry1Ab, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle, og proteinet PAT, som giver tolerance over for ammoniumglufosinatherbicider.

SYN-IR162-4-majs udtrykker proteinet Vip3Aa20, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle, og proteinet PMI, som anvendes som genetisk markør.

SYN-IR6Ø4-5-majs udtrykker proteinet Cry3A, som giver beskyttelse mod visse skadegørende billelarver, og proteinet PMI, som anvendes som genetisk markør.

MON-ØØØ21-9-majs udtrykker proteinet mEPSPS, som giver tolerance over for glyphosatbaserede herbicider.

c)

Mærkning:

1)

Ved anvendelse af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 samt i artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1830/2003 er »organismens navn«»majs«.

2)

Etiketten på produkter, der indeholder eller består af de majs, der er anført i litra e), samt dokumenter, der ledsager disse produkter, skal indeholde angivelsen »ikke til dyrkning« dog ikke de produkter, der er omhandlet i artikel 2, litra a).

d)

Påvisningsmetode:

1)

Begivenhedsspecifikke kvantitative realtids-PCR-metoder til SYN-BTØ11-1-, SYN-IR162-4-, SYN-IR6Ø4-5- og MON-ØØØ21-9-majs, påvisningsmetoderne er valideret på begivenheder med enkeltegenskaber og verificeret på genomisk DNA ekstraheret fra korn af SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9-majs

2)

Valideret af det EU-referencelaboratorium, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1829/2003, offentliggjort på http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Referencemateriale: ERM®-BF412 (for SYN-BTØ11-1) og ERM®-BF423 (for SYN-IR6Ø4-5), der fås via Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC), Institut for Referencematerialer og -målinger (IRMM), på adressen https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue, og AOCS 1208-A og AOCS 0407-A (for SYN-IR162-4) samt AOCS 0407-A og AOCS 0407-B (for MON-ØØØ21-9), der fås via American Oil Chemists Society på adressen http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Entydig identifikator:

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Oplysninger, som kræves i henhold til bilag II til Cartagenaprotokollen om biosikkerhed, knyttet til konventionen om den biologiske mangfoldighed

[Clearingcentret for Biosikkerhed, Record ID: offentliggjort i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ved meddelelse].

g)

Særlige betingelser eller begrænsninger for markedsføring, anvendelse eller håndtering af produkterne:

Særlige betingelser i henhold til artikel 6, stk. 5, litra e), og artikel 18, stk. 5, litra e), i forordning (EF) nr. 1829/2003

1)

Indehaveren af tilladelsen skal underrette Kommissionen, hvis underkombinationerne SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 og/eller SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 skal oprettes gennem målrettede avlsmetoder og markedsføres.

2)

Hvis det er tilfældet, skal indehaveren af tilladelsen sammenholde oplysningerne om nye udtrykte proteiners ekspressionsniveauer.

h)

Plan for overvågning af de miljømæssige konsekvenser

Plan for overvågning af de miljømæssige konsekvenser, jf. bilag VII til direktiv 2001/18/EF.

[Link: planen offentliggøres i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer]

i)

Krav om overvågning af fødevarens anvendelse til konsum efter markedsføring

Ingen.

Bemærk: Det kan blive nødvendigt senere at ændre link til relevante dokumenter. Sådanne ændringer offentliggøres ved ajourføring af fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.