ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 228

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
23. august 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1400 af 10. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, og minimumsindholdet af rapporterne om status med hensyn til gennemførelsen af planen ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1401 af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1402 af 22. august 2016 om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for tre eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1403 af 22. august 2016 om udelukkelse af ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra anvendelsen af en fiskeriforbudsperiode i 2016

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1404 af 22. august 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1405 af 22. august 2016 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2016) 5466)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1406 af 22. august 2016 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1367 (meddelt under nummer C(2016) 5467)  ( 1 )

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1400

af 10. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, og minimumsindholdet af rapporterne om status med hensyn til gennemførelsen af planen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 52, stk. 12, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt at fastlægge detaljerede regler om de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, for at den kan godkendes, og om minimumsindholdet af de rapporter, som udarbejdes i tilfælde af omlægning af institutter og enheder, der er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2014/59/EU.

(2)

De retningslinjer og meddelelser, Kommissionen har vedtaget, for så vidt angår vurderingen af overensstemmelse med Unionens statsstøtteregler i forbindelse med omstruktureringen af kriseramte virksomheder i den finansielle sektor, i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, kan give et nyttigt udgangspunkt for udarbejdelsen af virksomhedsomlægningsplanen, selv om der ikke er blevet ydet statsstøtte, da de i lighed med virksomhedsomlægningsplanen har til formål at genoprette instituttets eller enhedens levedygtighed på lang sigt.

(3)

I virksomhedsomlægningsplanerne bør der kunne anvendes oplysninger fra genopretningsplanen og afviklingsplanen, såfremt disse oplysninger stadig er relevante for genoprettelsen af levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder og under hensyntagen til anvendelsen af bail-in-værktøjet.

(4)

I forbindelse med omstruktureringen af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder og deres aktiviteter efter anvendelsen af bail-in-værktøjet bør årsagerne til deres sammenbrud behandles. Grundlaget for omlægningsstrategien bør derfor være de faktorer, der førte til påbegyndelse af et instituts eller en enheds afvikling. Denne strategi kan også tage hensyn til de kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, som henholdsvis den kompetente myndighed eller afviklingsmyndigheden har truffet og gennemført. Kilden til og omfanget af de vanskeligheder, som et sådant institut eller en sådan enhed står over for, kan illustreres ved at medtage oplysninger om opfyldelsen af de relevante reguleringsmæssige og tilsynsmæssige krav forud for afviklingen.

(5)

Selv om sammenbruddet af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder kan være forårsaget af en række særlige grunde, kan sådanne institutter eller enheder have lidt under andre mangler, som ikke udløste sammenbruddet, men imidlertid kunne underminere deres levedygtighed på lang sigt. Omlægningen bør afhjælpe eventuelle mangler. En vellykket omlægningsstrategi bør baseres på en omfattende analyse af det institut eller den enhed, der er under omstrukturering, instituttets eller enhedens stærke og svage sider såvel som de relevante markeder, hvorpå det pågældende institut eller den pågældende enhed opererer, og de risici og muligheder, som disse giver. For at afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed kan anse en virksomhedsomlægningsplan for at være troværdig, bør den genoprette instituttets levedygtighed på lang sigt på grundlag af forsigtige antagelser.

(6)

Genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder efter afvikling betyder, at senest ved afslutningen af omlægningsperioden, er instituttet eller enheden i stand til at opfylde kravene i deres proces til vurdering af den interne kapital og alle de relevante tilsynskrav og øvrige reguleringsmæssige krav på et fremadrettet grundlag, og at instituttet eller enheden har en levedygtig forretningsmodel, som også er bæredygtig på lang sigt.

(7)

Afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed bør gives tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at kunne vurdere virksomhedsomlægningsplanen og overvåge dens gennemførelse. I forbindelse med kravet om at forelægge sådanne oplysninger bør der tages hensyn til deres relevans for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutters og enheders virksomhedsstruktur og deres relevans for omlægningen og deres pålidelighed, navnlig i tilfælde af en systemisk krise.

(8)

Udsving er en naturlig del af den økonomiske cyklus. Enhver forretningsplan bør derfor underkastes analyser af alternative scenarier med relevante ændringer i de centrale underliggende antagelser. Selv om levedygtigheden på lang sigt børl genoprettes i alle scenarier, ville udarbejdelsen af fuldstændige alternative omlægningsstrategier medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, mens alternative scenarier i princippet bør være mindre sandsynlige end basisscenariet.

(9)

Virksomhedsomlægningsplanen bør give afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed mulighed for at vurdere dens indvirkning på opfyldelsen af afviklingsmålene, herunder navnlig sikring af videreførelse af kritiske funktioner og undgåelse af betydelige negative virkninger for det finansielle system.

(10)

Hyppigheden af og detaljeringsgraden for overvågningen af gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen bør give mulighed for tidlig påvisning af eventuelle afvigelser eller andre vanskeligheder. Kvartalsvis indberetning af data og resultater er en almindelig metode i den finansielle sektor og giver mulighed for sådanne rettidige iagttagelser. Virksomhedsomlægningsplanen bør også give mulighed for at foretage justeringer på grundlag af de milepæle og foranstaltninger, der oprindeligt er forudset heri, når omstændighederne berettiger dette.

(11)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(12)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »omlægningsperiode«: perioden, der skal være af rimelig varighed, mellem anvendelsen af bail-in-værktøjet og det øjeblik, hvor de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, der er under afvikling, forventes at få genoprettet deres levedygtighed på lang sigt, hvori foranstaltninger, der indgår i virksomhedsomlægningsplanen, gennemføres

2)   »basisscenarie«: det forretningsscenarie, som ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget til at drive de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, anser for at have størst sandsynlighed for at manifestere sig i processen for genoprettelse af instituttets eller enhedens levedygtighed på lang sigt.

Artikel 2

Strategi og foranstaltninger

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal omfatte samtlige følgende elementer:

a)

en historisk og finansiel redegørelse for de faktorer, der bidrog til vanskelighederne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, herunder de relevante resultatindikatorer, der forværredes i perioden forud for afviklingen, og begrundelsen for forværrelsen

b)

en kort beskrivelse af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltningerne, hvis sådanne foranstaltninger er blevet anvendt af den kompetente myndighed, afviklingsmyndigheden eller de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder inden fremlæggelsen af virksomhedsomlægningsplanen

c)

en beskrivelse af virksomhedsomlægningsstrategien og de foranstaltninger, som har til formål at genoprette instituttets eller enhedens levedygtighed på lang sigt i omlægningsperioden, herunder en beskrivelse af hver af følgende:

i)

den omlagte forretningsmodel

ii)

foranstaltningerne til gennemførelse af virksomhedsomlægningsstrategien på koncern-, enheds- og forretningsområdeniveau

iii)

omlægningsperiodens planlagte varighed og vigtige milepæle

iv)

samspillet med afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed

v)

strategien vedrørende inddragelse af relevante eksterne interessenter, såsom fagforeninger eller arbejdsorganisationer

vi)

en intern og ekstern kommunikationsstrategi for virksomhedsomlægningsforanstaltningerne.

2.   Hvis dele af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder skal afvikles eller sælges, skal omlægningsstrategien, jf. denne artikels stk. 1, litra c), beskrive alle de følgende elementer:

a)

den pågældende enhed eller det pågældende forretningsområde, metoden for afvikling eller salg, herunder de underliggende antagelser og eventuelle forventede tab

b)

den forventede varighed

c)

enhver finansiering eller tjenesteydelse, der leveres af eller til den resterende del af instituttet eller enheden.

3.   Ethvert provenu ved afhændelse af aktiver, enheder eller forretningsområder, der er omfattet af virksomhedsomlægningsplanen, skal beregnes med forsigtighed og med henvisning til enten et pålideligt benchmark eller en pålidelig værdiansættelse, herunder f.eks. en ekspertvurdering, en markedssondering eller værdien af tilsvarende forretningsområder eller enheder. Ved beregningen skal der tages hensyn til sandsynligheden for realisering af tab.

4.   For de dele af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, der ikke vil blive afviklet eller solgt, skal virksomhedsomlægningsplanen angive, hvordan eventuelle mangler ved deres drift eller resultater, der kan have en indvirkning på deres levedygtighed på lang sigt, kan afhjælpes, selv hvis disse mangler ikke hænger direkte sammen med instituttets eller enhedens sammenbrud.

5.   Foranstaltningerne i virksomhedsomlægningsplanen skal tage hensyn til de stærke og svage sider af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder og den omlagte forretningsmodel med henvisning til det økonomiske og markedsmæssige klima, hvori de opererer.

6.   Omlægningsstrategien kan omfatte foranstaltninger, der tidligere er blevet indkredset i genopretningsplanen eller afviklingsplanen, forudsat at de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder har adgang til afviklingsplanen, og at sådanne foranstaltninger forbliver gyldige efter afviklingen. Denne mulighed indebærer ikke nogen forpligtelse for afviklingsmyndigheden til at give ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, adgang til afviklingsplanen.

Artikel 3

Finansielle resultater — reguleringsmæssige krav

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal omfatte de forventede finansielle resultater for de artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder i løbet af omlægningsperioden og påvise, hvordan levedygtigheden på lang sigt vil blive genoprettet. Den skal navnlig omfatte:

a)

udgifterne til og virkningerne af omlægningen på instituttets eller enhedens resultatopgørelse og balance

b)

en beskrivelse af finansieringsbehovet i omlægningsperioden og mulige finansieringskilder

c)

den måde, hvorpå instituttet eller enheden vil være i stand til at dække alle sine omkostninger, inklusive afskrivninger og finansielle udgifter, og sikre en acceptabel finansiel rentabilitet ved udgangen af omlægningsperioden

d)

en balance efter afviklingen, der afspejler den nye gælds- og kapitalstruktur og nedskrivningen af aktiver baseret på den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 36, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, eller den efterfølgende endelige værdiansættelse som omhandlet i artikel 36, stk. 10, i nævnte direktiv

e)

en fremskrivning af de finansielle nøgletal på koncern-, enheds- og forretningsområdeniveau, navnlig vedrørende likviditet, opfyldelse af låneforpligtelser, finansieringsmodel, rentabilitet og effektivitet.

2.   Virksomhedsomlægningsplanen skal omfatte de foranstaltninger, instituttet eller enheden vil træffe for at sikre, at det/den er i stand til at opfylde alle gældende tilsynskrav og øvrige reguleringsmæssige krav på et fremadrettet grundlag så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af omlægningsperioden, herunder minimumskravene til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 45 direktiv 2014/59/EU.

Artikel 4

Levedygtighedsvurdering

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed kan vurdere gennemførligheden af de foreslåede foranstaltninger. Virksomhedsomlægningsplanen skal som minimum omfatte:

a)

antagelserne vedrørende den forventede makroøkonomiske udvikling og udviklingen på markedet i basisscenariet set i forhold til hensigtsmæssige benchmarks for hele sektoren

b)

en kort præsentation af alternative omlægningsstrategier eller sæt af foranstaltninger og redegørelser for, hvorfor foranstaltningerne i virksomhedsomlægningsplanen er blevet valgt for at genoprette levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder, og hvorledes de er i overensstemmelse med afviklingsmålene og -principperne.

2.   Virksomhedsomlægningsplanen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at afviklingsmyndigheden eller den kompetente myndighed kan foretage en detaljeret analyse af virksomhedsomlægningsplanens indvirkning på de kritiske funktioner i de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder og på den finansielle stabilitet.

3.   Virksomhedsomlægningsplanen skal omfatte en analyse af et alternativt sæt centrale underliggende antagelser, der tager det mest optimistiske (best-case) og det mest pessimistiske (worst-case) scenarie i betragtning. Genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt skal være mulig i alle scenarier, selv om perioden, foranstaltningerne og de finansielle resultater kan variere.

4.   For så vidt angår det mest optimistiske og det mest pessimistiske scenarie, der er omhandlet i stk. 3, skal virksomhedsomlægningsplanen indeholde et resumé af de vigtigste oplysninger, der er blevet anvendt til udarbejdelsen af hvert enkelt scenarie og forudsigelsen af resultaterne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder under hvert scenarie. Et sådant resumé skal navnlig omfatte:

a)

de underliggende antagelser, eksempelvis centrale makroøkonomiske variabler

b)

fremskrivningen af resultatopgørelsen og balancen

c)

de finansielle nøgletal på koncern-, enheds- og forretningsområdeniveau.

Artikel 5

Gennemførelse og justeringer

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal indeholde specifikke, passende milepæle og resultatindikatorer for hvert kvartal som minimum. Disse milepæle og indikatorer kan justeres i overensstemmelse med den i stk. 2 omhandlede procedure.

2.   Virksomhedsomlægningsplanen skal give ledelsesorganet eller enhver anden person, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, mulighed for at justere omlægningsstrategien eller individuelle foranstaltninger, hvis deres gennemførelse ikke længere forventes at bidrage til genoprettelsen af levedygtigheden på lang sigt inden for den planlagte tidshorisont. Sådanne justeringer meddeles afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed i den i artikel 6 omhandlede statusrapport om gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen. Hvor det er nødvendigt som følge af sagens hastende karakter, kan sådanne justeringer også meddeles ved hjælp af ekstraordinære rapporter.

3.   Ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, må ikke afvige fra gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen, før de har opnået godkendelse af justeringerne efter proceduren i artikel 52, stk. 7, 8 og 9, i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 6

Statusrapport

1.   Den statusrapport, der skal forelægges afviklingsmyndigheden i henhold til artikel 52, stk. 10, i direktiv 2014/59/EU, skal omfatte en gennemgang og vurdering af status for gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen og mindst dække følgende:

a)

de milepæle, som er nået, de foranstaltninger, der er gennemført, og deres indvirkning set i forhold til den i virksomhedsomlægningsplanen tilsigtede indvirkning

b)

instituttets eller enhedens resultater og en sammenligning med virksomhedsomlægningsplanens og tidligere statusrapporters prognoser

c)

eventuelle årsager til, at milepæle og resultatindikatorer ikke er nået, og forslag til at afhjælpe forsinkelser og mangler

d)

andre spørgsmål, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen, og som kan forhindre genoprettelsen af levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder

e)

fremtidige foranstaltninger og milepæle og en vurdering af, hvor sandsynligt det er, at de nås

f)

ajourførte fremskrivninger af de finansielle resultater

g)

hvis det er nødvendigt og velbegrundet, et forslag til justeringer af individuelle foranstaltninger, milepæle og resultatindikatorer i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2.

2.   Afviklingsmyndighederne kan til enhver tid kræve, at ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, forelægger oplysninger vedrørende gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/7


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1401

af 23. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 49, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2014/59/EU giver afviklingsmyndighederne beføjelse til at nedskrive og konvertere passiver i et institut under afvikling.

(2)

Derivatkontrakter kan udgøre en betydelig andel af visse kreditinstitutters forpligtelsesstruktur. Værdiansættelsen af sådanne kontrakter er imidlertid en kompleks proces, eftersom deres værdi er forbundet med værdien af de underliggende instrumenter, aktiver eller enheder, som udvikler sig med tiden og kun kommer til konkret udtryk ved ophør eller afvikling.

(3)

Tidligere erfaringer har vist, at kompleksiteten ved at værdiansætte derivatpassiver ved en af modparternes sammenbrud kan gøre værdiansættelsesprocessen tidskrævende, indebære enorme omkostninger og give anledning til retssager.

(4)

Praksis viser endvidere, at derivatkontrakter kan indeholde forskellige metoder til fastlæggelse af det skyldige beløb mellem modparter ved afvikling, og nogle af dem lader det være helt op til den ikke-misligholdende modpart at fastsætte afviklingsbeløbet og/eller afviklingsdatoen.

(5)

For at undgå moralsk hasard og sikre effektiviteten af afviklingshandlingerne bør afviklingsmyndighederne følgelig vedtage og gennemføre passende metoder til værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivatkontrakter inden for en tidsfrist, der er forenelig med den hastighed, hvormed afviklingsprocessen gennemføres, og baseret på objektive og, hvor det er muligt, let tilgængelige oplysninger. Det er vigtigt, at værdiansættelsesmetoden omfatter en række proceduremæssige bestemmelser om meddelelse af afviklingsmyndighedens afgørelser om afvikling samt om, hvordan der opnås genanskaffelseshandler med modparter, der er berørt af afslutningen.

(6)

Derivatkontrakter, der er omfattet af en nettingaftale, giver anledning til et engangsafviklingsbeløb i tilfælde af en kontrakts ophør før tid. Artikel 49 i direktiv 2014/59/EU bestemmer, at værdien af sådanne kontrakter fastlægges på nettobasis i overensstemmelse med aftalevilkårene. Afviklingsmyndigheden eller en uafhængig valuar bør derfor respektere nettinggrupper, der er defineret i nettingaftaler, uden at være i stand til at vælge bestemte kontrakter og udelukke andre.

(7)

I henhold til artikel 49 direktiv 2014/59/EU fastlægger afviklingsmyndigheden eller en uafhængig valuar værdien af derivataftaler som led i værdiansættelsen efter artikel 36 i samme direktiv. For så vidt angår derivatpassiver bør værdiansættelsen tilsigte at fastlægge værdien hurtigt og på forhånd med henblik på bail-in og samtidigt give afviklingsmyndigheden den nødvendige fleksibilitet til at foretage en efterfølgende justering af fordringsbeløbene.

(8)

Vurderingen af, hvorvidt der skal foretages bail-in, eller derivatpassiverne skal udelukkes fra anvendelsesområdet for bail-in i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU, bør foretages forud for afgørelsen om afslutning som led i værdiansættelsen i henhold til artikel 36 i samme direktiv.

(9)

Værdiansættelsen af derivatpassiver bør sætte afviklingsmyndighederne i stand til forud for afgørelsen om afslutning at vurdere det potentielle beløb, hvormed disse passiver muligvis kan blive genstand for bail-in efter afslutningen, samt det potentielle værditab, som kan opstå som følge af afviklingen.

(10)

Afviklingen af derivatkontrakter kan give anledning til yderligere tab, som ikke afspejles i going concern-værdiansættelsen, og som eksempelvis kan skyldes faktiske genanskaffelsesomkostninger, som modparten er blevet påført, og som vil øge de afviklingsomkostninger, som instituttet under afvikling skal betale, eller omkostninger, som instituttet under afvikling er blevet påført i forbindelse med genetablering af handler med eksponeringer, der er udsat for et åbent markeds risici som følge af afviklingen. Hvis de tab, der er lidt eller forventes at blive lidt i forbindelse med afviklingen af derivater, overstiger den andel af de tilsvarende passiver, som rent faktisk vil være til rådighed til bail-in, kan det overskydende tab øge byrden forbundet med bail-in for andre kreditorer i instituttet under afvikling. I sådanne tilfælde vil tabene, som vil blive dækket af passiver, der ikke hidrører fra derivatkontrakter, der indgår i bail-in, være større end de ville have været uden afviklingen og bail-in af derivatkontrakter, og derfor kan afviklingsmyndigheden overveje at undtage derivatkontrakter fra bail-in i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, litra d), i direktiv 2014/59/EU og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/860 (2), som er vedtaget i medfør af artikel 44, stk. 11, i samme direktiv. Enhver udøvelse af bail-in-beføjelsen i forbindelse med sådanne passiver bør være omfattet af undtagelserne i artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU og de skønsmæssige undtagelser i artikel 44, stk. 3, i samme direktiv som specificeret i delegeret forordning (EU) 2016/860.

(11)

Da der er behov for en konsekvent fortolkning af artikel 49, stk. 3 og 4, i direktiv 2014/59/EU, bør metoderne og principperne for den værdiansættelse af derivater, der foretages af uafhængige valuarer og afviklingsmyndighederne, præciseres.

(12)

En værdiansættelsesmetode, der er baseret på faktiske eller hypotetiske genanskaffelsesomkostninger for de afviklede passiver, ville give resultater svarende til den fremherskende markedspraksis og ville være i overensstemmelse med de principper for værdiansættelse, der kræves i henhold til artikel 74 i direktiv 2014/59/EU, og som skal fastslå, hvorvidt aktionærer og kreditorer ville have modtaget en bedre behandling, hvis instituttet under afvikling havde været underlagt almindelig insolvensbehandling i overensstemmelse med princippet om, at ingen kreditorer må stilles ringere.

(13)

Ved anvendelsen af værdiansættelsesmetoden bør afviklingsmyndigheden kunne anvende forskellige datakilder, herunder datakilder, som instituttet under afvikling, modparter og tredjeparter stiller til rådighed. Det er ikke desto mindre hensigtsmæssigt at fastsætte principperne for de typer af data, der skal tages i betragtning i forbindelse med værdiansættelsen for at sikre en objektiv fastlæggelse af værdien.

(14)

Modparter i derivatkontrakter, som afvikles af afviklingsmyndighederne, kan vælge at indgå en eller flere genanskaffelseshandler for at erstatte deres eksponering efter afviklingen. Sådanne genanskaffelseshandler bør udgøre en privilegeret datakilde for værdiansættelsen, hvis de indgås på kommercielt rimelige vilkår pr. afviklingsdatoen eller så snart, det er praktisk muligt derefter. Afviklingsmyndighederne bør derfor, når de giver meddelelse om afgørelsen om afvikling, give modparterne mulighed for at forelægge dokumentation for kommercielt rimelige genanskaffelseshandler inden for en frist, der er forenelig med det forventede referencetidspunkt for værdiansættelsen. Hvis modparterne har forelagt sådan dokumentation inden for fristen, bør valuaren fastlægge afviklingsbeløbet til prisen ved disse genanskaffelseshandler. Hvis modparterne ikke har forelagt dokumentation for kommercielt rimelige genanskaffelseshandler inden for fristen, bør afviklingsmyndighederne kunne foretage deres værdiansættelse på grundlag af tilgængelige markedsoplysninger som f.eks. middelkurser og bid-offer spreads for at vurdere de hypotetiske genanskaffelsesomkostninger, dvs. det tab eller de omkostninger, der ville være påført som følge af genetableringen af en risikoafdækning eller en relateret handelsposition på grundlag af nettorisikoen.

(15)

Derivatprodukter og -markeder er meget uensartede, og det er umuligt at udpege en enkelt markedspraksis for indgåelse af genanskaffelseshandler. Derfor skal begrebet »kommercielt rimelige genanskaffelseshandler« defineres bredt for at give valuaren mulighed for at foretage den krævede vurdering i alle markedssammenhænge. Begrebet skal således forstås som en genanskaffelseshandel, der indgås på grundlag af nettorisikoen, på betingelser, der er i overensstemmelse med almindelig markedspraksis, og på grundlag af en rimelig indsats for at opnå de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Valuaren bør blandt andre elementer navnlig tage hensyn til antallet af dealere, som modparten har henvendt sig til, antallet af bindende tilbud, der er opnået, og hvorvidt det prismæssigt bedste tilbud er blevet valgt. Afviklingsmyndigheden bør i afviklingsmeddelelsen også kunne specificere de kriterier, den vil anvende ved vurderingen.

(16)

Den EU-lovgivning, som er blevet vedtaget de seneste år, har i overensstemmelse med internationale standarder søgt at øge gennemsigtigheden og risikobegrænsningen på markedet for derivatkontrakter ved at fastsætte bestemmelser om obligatorisk clearing gennem centrale modparter for standardiserede OTC-derivater, værdiansættelses- og marginkrav for derivater, der er clearet via centrale modparter, og en bred vifte af OTC-derivater samt obligatorisk indberetning til transaktionsregistre for alle OTC-derivater.

(17)

Hvis en central modpart, som er et clearingmedlem, bringes under afvikling, og afviklingsmyndigheden afviklede derivatkontrakter forud for bail-in, kan det pågældende clearingmedlem betegnes som et misligholdende clearingmedlem, for så vidt angår den centrale modpart og i forbindelse med den eller de relevante nettinggrupper. De interne procedurer og mekanismer for et clearingmedlems misligholdelse (den centrale modparts procedurer i tilfælde af misligholdelse), som centrale modparter indførte på baggrund af kravene i Europa-Parlamnetets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3), giver et pålideligt grundlag for fastlæggelse af værdien af den derivatforpligtelse, der opstår på tværs af nettinggruppen som følge af afviklingen — også i forbindelse med bail-in i en afviklingsproces.

(18)

Det kan vare adskillige dage efter den udløsende hændelse at gennemføre den centrale modparts procedurer i tilfælde af misligholdelse. I det særlige tilfælde, som afvikling udgør, kunne afventning af misligholdelsesprocedurernes afslutning over en meget lang periode med henblik på fastsættelse af derivaternes værdi underminere tidsplanen for afviklingen og målene og kunne medføre unødvendige forstyrrelser på finansmarkederne. Det er således nødvendigt, at afviklingsmyndigheden sammen med den centrale modpart og den centrale modparts kompetente myndighed aftaler en frist for fastlæggelse af beløbet ved førtidig opsigelse under hensyntagen til den centrale modparts såvel som afviklingsmyndighedens begrænsninger.

(19)

Beløbet ved førtidig opsigelse, som fastlægges af den centrale modpart i overensstemmelse med dennes procedurer i tilfælde af misligholdelse inden for den aftale frist, bør godkendes af valuaren. Hvis den centrale modpart ikke fastlægger beløbet ved førtidig opsigelse inden for den aftalte frist eller ikke anvender sine procedurer i tilfælde af misligholdelse, bør afviklingsmyndigheden have mulighed for at anvende sine egne skøn til fastsættelse af beløbet ved førtidig opsigelse. Afviklingsmyndigheden bør også kunne anvende en midlertidig fastlæggelse baseret på sine egne skøn, hvis en sådan handling er berettiget som følge af afviklingsprocessens hastende karakter, og forudsat at den ajourfører sin værdiansættelse efter den centrale modparts afslutning af sine procedurer i tilfælde af misligholdelse ved fristens udløb. Afviklingsmyndigheden bør kunne tage hensyn til oplysninger forelagt af den centrale modpart efter fristen i forbindelse med den efterfølgende endelige værdiansættelse, hvis sådanne er til rådighed på dette tidspunkt, og under alle omstændigheder når den foretager værdiansættelsen af forskel i behandlingen i henhold til artikel 74 i direktiv 2014/59/EU. Denne forordning bør være med forbehold af de procedurer i tilfælde af misligholdelse, som de centrale modparter gennemfører i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012.

(20)

Bestemmelserne i denne forordning bør ikke påvirke den centrale modparts interne procedurer for overdragelse af de aktiver og positioner, der er etableret mellem et misligholdende clearingmedlem og dets kunder, vedtaget i overensstemmelse med artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør være forenelige med andre relevante bestemmelser eller vilkår i tilladelsen, som kan påvirke afviklingen af de relevante derivatkontrakter.

(21)

Tidspunktet for værdiansættelsen af derivatkontrakter bør afspejle værdiansættelsesprincippet, som tager hensyn til de faktiske eller hypotetiske genanskaffelsesomkostninger, som modparterne påføres. For at værdiansættelsen kan være så nøjagtig som muligt, bør værdiansættelsen foretages på afviklingsdatoen eller, hvis dette ikke er kommercielt rimeligt, på den første dag og det første tidspunkt, hvor en markedspris er tilgængelig for det underliggende aktiv. I de tilfælde, hvor beløbet ved førtidig opsigelse fastlægges af en central modpart eller fastlægges til prisen for genanskaffelseshandlerne, bør referencetidspunktet være tidspunktet for den centrale modparts fastlæggelse eller for genanskaffelseshandlerne.

(22)

Hvis afviklingsmyndigheden på grund af sagens hastende karakter beslutter at gennemføre en midlertidig værdiansættelse i henhold til artikel 36, stk. 9, i direktiv 2014/59/EU, bør afviklingsmyndigheden eller valuaren som en del af den midlertidige værdiansættelse forud for referencetidspunktet kunne fastlægge værdien af derivatpassiver midlertidigt på grundlag af værdiestimater og data, som er til rådighed på det pågældende tidspunkt. Hvis afviklingsmyndigheden foretager afviklingshandlinger på grundlag af den midlertidige værdiansættelse i overensstemmelse med artikel 36, stk. 12, i direktiv 2014/59/EU, vil den relevante markedsudvikling, der er blevet konstateret, eller dokumentation for faktiske genanskaffelseshandler på referencetidspunktet enten blive afspejlet i en efterfølgende midlertidig værdiansættelse eller i den endelige værdiansættelse, der foretages i medfør af artikel 36, stk. 10, i nævnte direktiv.

(23)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(24)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, hørt Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »nettinggruppe«: gruppe af kontrakter, der er underlagt en nettingaftale som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 98), i direktiv 2014/59/EU

2)   »valuar«: den uafhængige ekspert, der er udpeget til at foretage værdiansættelsen i overensstemmelse med de krav og kriterier, der er fastsat i fjerde del i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1075 (5), eller afviklingsmyndigheden, når denne foretager værdiansættelsen i overensstemmelse med artikel 36, stk. 2 og 9, i direktiv 2014/59/EU

3)   »central modpart«: en central modpart som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt at den enten er

a)

etableret i Unionen og har tilladelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 14 til 21 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

etableret i et tredjeland og er anerkendt i overensstemmelse med proceduren i artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012

4)   »clearingmedlem«: et clearingmedlem som defineret i artikel 2, stk. 14), i forordning (EU) nr. 648/2012

5)   »afviklingsdato«: den dato og det tidspunkt for afviklingen, som er præciseret i afviklingsmyndighedens meddelelse om afgørelsen om afvikling

6)   »genanskaffelseshandel«: en transaktion, der er gennemført på eller efter afviklingsdatoen for en derivatkontrakt for på grundlag af nettorisikoen at genetablere en risikoafdækning eller en relateret handelsposition, som er blevet opsagt, på økonomiske vilkår svarende til den afviklede transaktion

7)   »kommercielt rimelig genanskaffelseshandel«: en genanskaffelseshandel, der indgås på grundlag af nettorisikoen, på betingelser, der er i overensstemmelse med almindelig markedspraksis, og på grundlag af en rimelig indsats for at opnå de økonomisk mest fordelagtige vilkår.

Artikel 2

Sammenligning mellem værditabet som følge af henholdsvis afviklingen og derivatkontrakternes bail-in-potentiale

1.   Afviklingsmyndigheden sammenligner med henblik på artikel 49, stk. 4, litra c), i direktiv 2014/59/EU følgende:

a)

de tab, som vil blive dækket af derivatkontrakterne ved bail-in, beregnet ved at gange:

i)

andelen, blandt alle passiver af samme rang, af passiver hidrørende fra derivatkontrakterne fastlagt som en del af værdiansættelsen i henhold til artikel 36 i direktiv 2014/59/EU og ikke omfattet af udelukkelserne fra bail-in i medfør af artikel 44, stk. 2, i nævnte direktiv, med

ii)

de samlede forventede tab, som skal dækkes af alle passiver med samme rang som derivaterne, herunder derivatpassiverne hidrørende fra afviklingen

med

b)

værditabet baseret på en vurdering af de omkostninger, udgifter eller andre værdiforringelser, som forventes at opstå som følge af afviklingen af derivatkontrakterne, og fastlagt ved at beregne summen af følgende elementer:

i)

risikoen for et øget afviklingskrav fra modparter som følge af de omkostninger til fornyet afdækning, som modparten forventer at blive påført, under hensyntagen til bid-offer, mid-to-bid eller mid-to-offer spreads i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra b)

ii)

de omkostninger, som instituttet under afvikling forventes at blive påført ved indgåelse af eventuelle sammenlignelige derivathandler, som anses for at være nødvendige for at genetablere en risikoafdækning for en eventuel åben eksponering eller for at bevare en acceptabel risikoprofil i overensstemmelse med afviklingsstrategien. Omkostningerne ved indgåelse af en sammenlignelig derivathandel kan beregnes under hensyntagen til initialmarginkrav og fremherskende bid-offer spreads

iii)

en eventuel reduktion af franchiseværdien som følge af afviklingen af derivatkontrakter, herunder en eventuel værdiansættelsesforringelse for andre eller underliggende aktiver, som er forbundet med de derivatkontrakter, som afsluttes, og eventuelle virkninger for finansieringsomkostninger eller indtægtsniveauer

iv)

en eventuel forsigtighedsbuffer over for mulige negative virkninger af afviklingen som f.eks. fejl og tvister vedrørende transaktioner eller udveksling af sikkerhed.

2.   Sammenligningen i stk. 1 foretages, før der træffes afgørelse om afvikling, som en del den værdiansættelse, der anvendes som udgangspunkt for afgørelser om de afviklingshandlinger, der kræves i henhold til artikel 36 i direktiv 2014/59/EU. Når en delegeret retsakt, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 36, stk. 15, i nævnte direktiv, træder i kraft, skal sammenligningen være i overensstemmelse med kravene i den pågældende delegerede retsakt.

Artikel 3

Meddelelse af afgørelsen om afslutning

1.   Forud for udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne i forbindelse med passiver hidrørende fra derivatkontrakter meddeler afviklingsmyndigheden modparterne til disse kontrakter afgørelsen om afslutning af kontrakter i medfør af artikel 63, stk. 1, litra k), i direktiv 2014/59/EU.

2.   Afgørelsen om afslutning træder i kraft øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt for afvikling, som er nærmere fastlagt i meddelelsen.

3.   I den i stk. 1 omhandlede afgørelse fastlægger afviklingsmyndigheden under hensyntagen til kravene i artikel 8, stk. 1, litra c), den dato og det tidspunkt, hvorpå modparterne senest kan forelægge afviklingsmyndigheden dokumentation for kommercielt rimelige genanskaffelseshandler med henblik på beregning af afviklingsbeløbet i henhold til artikel 6, stk. 1. Modparten forelægger også afviklingsmyndigheden et resumé af eventuelle kommercielt rimelige genanskaffelseshandler.

4.   Afviklingsmyndigheden kan ændre den dato og det tidspunkt, hvorpå modparterne senest kan forelægge dokumentation for kommercielt rimelige genanskaffelseshandler, hvis en sådan ændring er forenelig med artikel 8, stk. 1, litra c).

En eventuel beslutning om at ændre den dato og det tidspunkt, hvorpå modparterne senest kan forelægge dokumentation for kommercielt rimelige genanskaffelseshandler, meddeles modparten.

5.   I den i stk. 1 omhandlede afgørelse kan afviklingsmyndigheden nærmere fastlægge de kriterier, som den har til hensigt at anvende, når den vurderer, hvorvidt genanskaffelseshandlerne er kommercielt rimelige.

6.   Denne artikel finder ikke anvendelse på afvikling og værdiansættelse af centralt clearede derivatkontrakter, som er indgået mellem det institut under afvikling, som fungerer som clearingmedlem, og en central modpart.

Artikel 4

Nettingaftalens rolle

For kontrakter, der er omfattet af en nettingaftale, fastlægger valuaren i overensstemmelse med artikel 2, 5, 6 og 7 et enkelt beløb, som instituttet under afvikling har den retlige beføjelse til at modtage eller den retlige forpligtelse til at betale som følge af afviklingen af alle derivatkontrakterne i nettinggruppen som defineret i nettingaftalen.

Artikel 5

Værdiansættelsesprincip for beløbet ved førtidig opsigelse

1.   Valuaren fastlægger værdien af passiver hidrørende fra derivatkontrakter som et beløb ved førtidig opsigelse, der beregnes som summen af følgende beløb:

a)

ubetalte beløb, sikkerhedsstillelse eller andre beløb, som instituttet under afvikling skylder modparten, fratrukket ubetalte beløb, sikkerhedsstillelse og andre beløb, som modparten skylder instituttet under afvikling på afviklingsdatoen

b)

et afviklingsbeløb, som dækker de tab eller omkostninger, som påføres derivatmodparter, eller de gevinster, disse realiserer, ved at genanskaffe eller opnå den økonomiske modværdi af de afsluttede kontrakters væsentlige vilkår og parternes optionsret, hvad angår disse kontrakter.

2.   I forbindelse med stk. 1 betyder ubetalte beløb, for så vidt angår afviklede derivatkontrakter, summen af følgende:

a)

beløb, som forfaldt på eller før afviklingsdatoen, og som endnu ikke var betalt på denne dato

b)

et beløb svarende til markedsværdien af det aktiv, som blev krævet leveret for hver forpligtelse i derivatkontrakterne, som blev krævet afregnet ved levering på eller før afviklingsdatoen, og som ikke var blevet afregnet på afviklingsdatoen

c)

beløb hidrørende fra renter eller kompensation fra perioden fra den dato, hvorpå de relevante betalings- eller leveringsforpligtelser skulle indfries, og indtil afviklingsdatoen.

Artikel 6

Fastlæggelse af afviklingsbeløbet

1.   Hvis en modpart har forelagt dokumentation for kommercielt rimelige genanskaffelseshandler inden for den i artikel 3, stk. 3, fastsatte frist, fastlægger valuaren afviklingsbeløbet til prisen ved disse genanskaffelseshandler.

2.   Hvis en modpart ikke har forelagt dokumentation for nogen genanskaffelseshandler inden for den i artikel 3, stk. 3, omhandlede frist, hvis valuaren konkluderer, at de genanskaffelseshandler, der er givet meddelelse om, ikke blev indgået på kommercielt rimelige vilkår, eller hvis artikel 7, stk. 7, eller artikel 8, stk. 2, finder anvendelse, fastlægger valuaren afviklingsbeløbet på grundlag af følgende:

a)

middelkurser ved dagens afslutning i overensstemmelse med de sædvanlige forretningsprocesser i instituttet under afvikling på den dato, der er fastsat i medfør af artikel 8

b)

mid-to-bid spread eller mid-to-offer spread alt afhængigt af de nettede risikopositioners retning

c)

justeringer af de i litra a) og b) omhandlede priser og spænd, hvis det er nødvendigt for at afspejle likviditeten på markedet for de underliggende risici eller instrumenter og eksponeringens størrelse set i forhold til markedsdybden samt en eventuel modelrisiko.

3.   Hvad angår koncerninterne passiver, kan valuaren fastsætte værdien til middelkurserne ved dagens afslutning, jf. stk. 2, litra a), uden hensyntagen til stk. 2, litra b) og c), hvis afviklingsstrategien ville indebære fornyet afdækning af de afsluttede transaktioner via en anden koncernintern derivattransaktion eller gruppe af transaktioner.

4.   Med henblik på fastlæggelse af størrelsen af afviklingsbeløbet i henhold til stk. 2 tager valuaren en omfattende vifte af tilgængelige og pålidelige datakilder i betragtning og kan anvende observerbare markedsdata eller teoretiske priser genereret ved hjælp af værdiansættelsesmodeller, der skal udregne skønsmæssige beløb, herunder følgende datakilder:

a)

data forelagt af tredjeparter, herunder f.eks. observerbare markedsdata eller data om værdiansættelsesparametre og pristilbud fra prisstillere eller, hvis en kontrakt cleares centralt, værdier eller skøn indhentet hos centrale modparter

b)

for standardiserede produkter, værdiansættelser genereret af valuarens egne systemer

c)

data, der er tilgængelige i instituttet under afvikling, som f.eks. interne modeller og værdiansættelser, herunder uafhængige kurskontroller, der er gennemført i henhold til artikel 105, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (6)

d)

andre data forelagt af modparter end dokumentation for genanskaffelseshandler, som er meddelt i henhold til artikel 3, stk. 3, herunder data om aktuelle eller tidligere værdiansættelsestvister vedrørende tilsvarende eller relaterede transaktioner og pristilbud

e)

andre relevante data.

5.   Med henblik på stk. 2, litra b), kan afviklingsmyndigheden pålægge instituttet under afvikling at gennemføre en ajourført uafhængig kurskontrol pr. referencetidspunktet som fastsat i medfør af artikel 8 ved hjælp af de oplysninger ved dagens afslutning, som er tilgængelige på afviklingsdatoen.

6.   Denne artikel finder ikke anvendelse på fastlæggelsen af et afviklingsbeløb for clearede derivatkontrakter, der er indgået mellem et institut under afvikling og en central modpart, undtagen i de i artikel 7, stk. 7, omhandlede undtagelsestilfælde.

Artikel 7

Værdiansættelse af clearede derivatkontrakter, der er indgået mellem et institut under afvikling og en central modpart

1.   Valuaren fastsætter værdien af passiver hidrørende fra derivatkontrakter, der er indgået mellem, på den ene side, et institut under afvikling, der fungerer som clearingmedlem, og, på den anden side, en central modpart,på grundlag af det værdiansættelsesprincip, der er specificeret i artikel 5. Beløbet ved førtidig opsigelse fastlægges af den centrale modpart inden for den i stk. 5 fastsatte frist i overensstemmelse med den centrale modparts procedurer i tilfælde af misligholdelse og efter fradrag af den sikkerhedsstillelse, som instituttet under afvikling har stillet, herunder initialmarginen, variationsmarginen og de bidrag, som instituttet under afvikling har ydet til den centrale modparts misligholdelsesfond.

2.   Afviklingsmyndigheden meddeler den centrale modpart og den centrale modparts kompetente myndighed sin afgørelse om afslutning af derivatkontrakterne i medfør af artikel 63, stk. 1, litra k), i direktiv 2014/59/EU. Afgørelsen om afslutning træder i kraft øjeblikkeligt eller på den dato og det tidspunkt, der er anført i meddelelsen.

3.   Afviklingsmyndigheden skal pålægge den centrale modpart at forelægge sin værdiansættelse af beløbet ved førtidig opsigelse for alle derivatkontrakterne i den relevante nettinggruppe i overensstemmelse med den centrale modparts procedurer i tilfælde af misligholdelse.

4.   Den centrale modpart skal forelægge afviklingsmyndigheden alle sine dokumenter om procedurer i tilfælde af misligholdelse og aflægge rapport om de tiltag vedrørende misligholdelse, der er gennemført.

5.   Afviklingsmyndigheden skal efter aftale med den centrale modpart og dennes kompetente myndighed fastsætte fristen for den centrale modparts forelæggelse af værdiansættelsen af beløbet ved førtidig opsigelse. Til det formål tager afviklingsmyndigheden, den centrale modpart og den centrale modparts kompetente myndighed begge følgende elementer i betragtning:

a)

procedurerne i tilfælde af misligholdelse som fastsat i den centrale modparts styringsregler i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

tidsplanen for afviklingen.

6.   Afviklingsmyndigheden kan ændre den frist, der fastsættes i henhold til stk. 5, efter aftale med den centrale modpart og dennes kompetente myndighed.

7.   Uanset stk. 1 kan afviklingsmyndigheden beslutte at anvende metoden i artikel 6 efter høring af den centrale modparts kompetente myndighed i følgende to tilfælde:

a)

den centrale modpart forelægger ikke værdiansættelsen af beløbet ved førtidig opsigelse inden for den frist, som afviklingsmyndigheden har fastsat i henhold til stk. 5, eller

b)

den centrale modparts værdiansættelse af beløbet ved førtidig opsigelse er ikke i overensstemmelse med den centrale modparts procedurer i tilfælde af misligholdelse som fastsat i artikel 48 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 8

Tidspunkt for fastsættelse af værdien af derivatpassiver og tidlig fastlæggelse

1.   Valuaren fastsætter værdien af derivatpassiver på følgende tidspunkt:

a)

hvis valuaren fastlægger beløbet ved førtidig opsigelse til priserne ved genanskaffelseshandler i henhold til artikel 6, stk. 1, den dato og det tidspunkt, hvor genanskaffelseshandlerne indgås

b)

hvis valuaren fastlægger beløbet ved førtidig opsigelse i overensstemmelse med den centrale modparts procedurer i tilfælde af misligholdelse i henhold til artikel 7, stk. 1, den dato og det tidspunkt, hvor beløbet ved førtidig opsigelse er blevet fastlagt af den centrale modpart

c)

i alle andre tilfælde afviklingsdatoen eller, hvis denne dato ikke er kommercielt berettiget, datoen og tidspunktet, hvorpå en markedspris er tilgængelig for det underliggende aktiv.

2.   Valuaren kan som en del af den midlertidige værdiansættelse, der gennemføres i henhold til artikel 36, stk. 9, i direktiv 2014/59/EU, fastlægge værdien af passiver hidrørende fra derivater tidligere end det tidspunkt, der er fastsat i henhold til stk. 1. En sådan tidlig fastlæggelse skal foretages på grundlag af skøn, under anvendelse af de i artikel 5 og artikel 6, stk. 2-5, omhandlede principper, og af data, der er til rådighed på fastsættelsestidspunktet.

3.   Hvis valuaren foretager en tidlig fastlæggelse i henhold til stk. 2, kan afviklingsmyndigheden på et hvilket som helst tidspunkt anmode valuaren om at ajourføre den midlertidige værdiansættelse for at tage hensyn til relevant observerbar markedsudvikling eller dokumentation for kommercielt rimelige genanskaffelseshandler, der er indgået på det tidspunkt, der er fastsat i henhold til stk. 1. En sådan udvikling eller dokumentation, som er tilgængelig på den dato og det tidspunkt, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, skal tages i betragtning ved den efterfølgende endelige værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 36, stk. 10, i direktiv 2014/59/EU.

4.   Hvis en valuar foretager en tidlig fastlæggelse i henhold til stk. 2, for så vidt angår derivatkontrakter, der er indgået mellem et institut under afvikling, der fungerer som clearingmedlem, og en central modpart, tager valuaren passende hensyn til et eventuelt skøn over forventede afviklingsomkostninger, som den centrale modpart forelægger.

Hvis den centrale modpart forelægger en værdiansættelse af beløbet ved førtidig opsigelse i overensstemmelse med den centrale modparts procedurer i tilfælde af misligholdelse inden for den frist, der er fastsat i henhold til artikel 7, stk. 5 og 6, tager valuaren hensyn til den efterfølgende endelige værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 36, stk. 10, i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014. s. 190.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/860 af 4. februar 2016 om yderligere præcisering af de omstændigheder, under hvilke udelukkelse fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne er nødvendig, jf. artikel 44, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 11).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1075 af 23. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension samt afviklingskollegiernes virkemåde i praksis (EUT L 184 af 8.7.2016, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1402

af 22. august 2016

om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for tre eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 8,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2) (»antisubsidiegrundforordningen«), særlig artikel 13,

efter at have orienteret medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TILSAGN OG ANDRE GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Ved forordning (EU) nr. 513/2013 (3) indførte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en midlertidig antidumpingtold på importen til Den Europæiske Union (»Unionen«) af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium (»moduler«) og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (»Kina«).

(2)

En gruppe eksporterende producenter bemyndigede China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (»CCCME«) til at afgive et pristilsagn på deres vegne til Kommissionen, hvilket CCCME gjorde. Det fremgår klart af ordlyden i dette pristilsagn, at det består af en samling individuelle pristilsagn for hver eksporterende producent, der af praktiske grunde koordineres af CCCME.

(3)

Ved afgørelse 2013/423/EU (4) accepterede Kommissionen pristilsagnet vedrørende den midlertidige antidumpingtold. Ved forordning (EU) nr. 748/2013 (5) ændrede Kommissionen forordning (EU) nr. 513/2013 for at foretage de tekniske ændringer, der var nødvendige som følge af godtagelsen af tilsagnet vedrørende den midlertidige antidumpingtold.

(4)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 (6) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen til Unionen af moduler og celler med oprindelse i eller afsendt fra Kina (»de pågældende varer«). Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 (7) indførte Rådet også en endelig udligningstold på importen til Unionen af de pågældende varer.

(5)

Efter meddelelsen om en ændret udgave af pristilsagnet fremsat af en gruppe eksporterende producenter (»de eksporterende producenter«) i samarbejde med CCCME bekræftede Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU (8) godtagelsen af pristilsagnet som ændret (»tilsagnet«) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode. Bilaget til denne afgørelse indeholder en liste over de eksporterende producenter, hvis tilsagn blev godtaget, bl.a.:

a)

Ningbo Osda Solar Co. Ltd, der er omfattet af Taric-tillægskoden: B859 (»Osda Solar«)

b)

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd sammen med dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskoden: B860 (»Qixin Solar«)

c)

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD sammen med dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der i fællesskab er omfattet af Taric-tillægskoden: B869 (»Linuo«).

(6)

Ved gennemførelsesafgørelse 2014/657/EU (9) godtog Kommissionen et forslag fremsat af de eksporterende producenter i samarbejde med CCCME om præcisering af gennemførelsen af tilsagnet for de pågældende varer, der er omfattet af tilsagnet, dvs. moduler og celler med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 8541 40 90 (Taric-kode 8541409021, 8541409029, 8541409031 og 8541409039), og som er fremstillet af de eksporterende producenter (»den omfattede vare«). Den antidumping- og udligningstold, der er omhandlet i betragtning 4, omtales i det følgende under ét sammen med tilsagnet som »foranstaltninger«.

(7)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/866 (10) trak Kommissionen sin godtagelse af tilsagnet for tre eksporterende producenter tilbage.

(8)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1403 (11) trak Kommissionen sin godtagelse af endnu en eksporterende producents tilsagn tilbage.

(9)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2018 (12) trak Kommissionen sin godtagelse af to eksporterende producenters tilsagn tilbage.

(10)

Kommissionen indledte en udløbsundersøgelse i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 11, stk. 2, ved en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (13) den 5. december 2015.

(11)

Kommissionen indledte en udløbsundersøgelse i henhold til antisubsidiegrundforordningens artikel 18 ved en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (14) den 5. december 2015.

(12)

Kommissionen indledte desuden en delvis interimsundersøgelse i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 11, stk. 3, og antisubsidiegrundforordningens artikel 19 ved en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (15) den 5. december 2015.

(13)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/115 (16) trak Kommissionen sin godtagelse af endnu en eksporterende producents tilsagn tilbage.

(14)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/185 (17) udvidede Kommissionen den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU) nr. 1238/2013 på importen af de pågældende varer med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af de pågældende varer afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.

(15)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 (18) udvidede Kommissionen den endelige udligningstold, der indførtes ved forordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af de pågældende varer med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af de pågældende varer afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.

(16)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1045 (19) trak Kommissionen sin godtagelse af endnu en eksporterende producents tilsagn tilbage.

(17)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1382 (20). trak Kommissionen sin godtagelse af yderligere fem eksporterende producenters tilsagn tilbage.

B.   VILKÅR FOR TILSAGNET

(18)

De eksporterende producenter blev bl.a. enige om ikke at sælge den omfattede vare til den første uafhængige kunde i Unionen under en bestemt minimumsimportpris (»MIP«) inden for det i tilsagnet fastlagte årlige importniveau (»årligt niveau«) til Unionen.

(19)

De eksporterende producenter har desuden forpligtet sig til kun at sælge den omfattede vare via direkte salg. I forbindelse med tilsagnet er et direkte salg defineret som et salg til enten den første uafhængige kunde i Unionen eller gennem en forretningsmæssigt forbundet part i Unionen, der er anført i tilsagnet.

(20)

I tilsagnet præciseres det i en ikke-udtømmende liste, hvad der udgør en misligholdelse af tilsagnet. Denne liste omfatter bl.a. udstedelse af en handelsfaktura (»tilsagnsfaktura« som fastsat i den gennemførelsesforordning, der henvistes til i betragtning 4) eller videresalgsfaktura, hvor den underliggende finansielle transaktion (f.eks. det beløb, der er modtaget fra køberen efter justering for kredit-/debetnotaer og lignende) ikke er i overensstemmelse med handelsfakturaens pålydende værdi.

(21)

Listen over misligholdelser omfatter også indirekte salg til Unionen af andre virksomheder end dem, der er anført i tilsagnet, samt deltagelse i en handelsordning, der kan medføre risiko for omgåelse.

(22)

Tilsagnet forpligter også de eksporterende producenter til at forelægge Kommissionen detaljerede oplysninger på kvartalsbasis om deres eksportsalg og videresalg i Unionen (»kvartalsrapporter«). Dette indebærer, at oplysningerne i disse kvartalsrapporter skal være fuldstændige og korrekte, og at de indberettede transaktioner fuldt ud er i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne.

(23)

Den eksporterende producent er ansvarlig for misligholdelser, som skyldes producentens forretningsmæssigt forbundne parter, uanset om disse parter er anført i tilsagnet eller ej.

C.   OVERVÅGNING AF DE EKSPORTERENDE PRODUCENTER

(24)

Sideløbende med overvågningen af tilsagnet efterprøvede Kommissionen de af oplysningerne fra Osda Solar, Qixin Solar og Linuo, der var relevante for tilsagnet. Kommissionen modtog desuden dokumentation fra toldmyndighederne i en medlemsstat på grundlag af antidumpinggrundforordningens artikel 8, stk. 9 og antisubsidiegrundforordningens artikel 13, stk. 9.

(25)

Konklusionerne i betragtning 26-34 behandler de problemer, der er identificeret for Osda Solar, Qixin Solar og Linuo, som medfører, at Kommissionen er tvunget til at trække godtagelsen af tilsagnet for disse eksporterende producenter tilbage.

D.   ÅRSAGER TIL TILBAGETRÆKNINGEN AF GODTAGELSEN AF TILSAGNET

a)   Osda Solars salg

(26)

I sine kvartalsrapporter indberettede Osda Solar salg af den omfattede vare til en angiveligt ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen og havde udstedt en tilsagnsfaktura. Ud fra de oplysninger, der var tilgængelige for Kommissionen, var importøren, der var involveret i ovennævnte transaktion, forretningsmæssigt forbundet med Osda Solar. Da denne importør ikke er opført som en forretningsmæssigt forbundet part i tilsagnet, har Osda Solar misligholdt tilsagnets bestemmelser, som beskrevet i betragtning 19 og 21.

(27)

Derudover udstedte denne forretningsmæssigt forbundne importør mindst én videresalgsfaktura til en slutkunde i Unionen, hvor mindsteimportprisen ikke blev overholdt. Osda Solar misligholdt derfor tilsagnet, som beskrevet i betragtning 18 og 23.

b)   Qixin Solars salg

(28)

I sine kvartalsrapporter indberettede Qixin Solar salg af den omfattede vare til en angiveligt ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen og havde udstedt en tilsagnsfaktura. Ud fra de oplysninger, der var tilgængelige for Kommissionen, var importøren, der var involveret i ovennævnte transaktion, forretningsmæssigt forbundet med Qixin Solar. Da denne importør ikke er opført som en forretningsmæssigt forbundet part i tilsagnet, har Qixin Solar misligholdt tilsagnets bestemmelser, som beskrevet i betragtning 19 og 21.

(29)

Derudover udstedte den forretningsmæssigt forbundne importør mindst én videresalgsfaktura til en slutkunde i Unionen, hvor mindsteimportprisen ikke blev overholdt. Qixin Solar misligholdt derfor tilsagnet, som beskrevet i betragtning 18 og 23.

(30)

I den måned, hvor transaktionen, som er omhandlet i betragtning 29, fandt sted, foretog Qixin Solar desuden direkte salg af den omfattede vare til den samme kunde, og indgik således i et handelssystem, der fører til krydskompensation. Qixin Solar misligholdt derfor tilsagnet, som beskrevet i betragtning 21.

c)   Linuos salg

(31)

I sine kvartalsrapporter indberettede Linuo salg af den omfattede vare til en angiveligt ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen og havde udstedt en tilsagnsfaktura. Ud fra de oplysninger, der var tilgængelige for Kommissionen, var importøren, der var involveret i ovennævnte transaktion, forretningsmæssigt forbundet med Linuo. Da denne importør ikke er opført som en forretningsmæssigt forbundet part i tilsagnet, har Linuo misligholdt tilsagnets bestemmelser, som beskrevet i betragtning 19 og 21.

(32)

Derudover udstedte denne forretningsmæssigt forbundne importør mindst én videresalgsfaktura til en slutkunde i Unionen, hvor mindsteimportprisen ikke blev overholdt. Linuo misligholdt derfor tilsagnet, som beskrevet i betragtning 18 og 23.

E.   ANNULLERING AF TILSAGNSFAKTURAER

(33)

Oplysningerne i kvartalsrapporterne og den dokumentation, der blev modtaget, viser, at de videresalgsfakturaer, der er nævnt i betragtning 27, 29 og 32 samt de tilsagnsfakturaer, der er nævnt i betragtning 30, er knyttet til følgende transaktioner.

Nummer på handelsfaktura, som ledsager varer omfattet af et tilsagn

Dato

Udstedt af

Udstedt til

ODAEU150006

23.12.2015.

Ningbo Osda Solar Co., Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013, og artikel 2, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 erklæres disse fakturaer derfor ugyldige. Den toldskyld, der er opstået på tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning, bør inddrives af de nationale toldmyndigheder i henhold til artikel 105, stk. 3-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (21), når tilbagetrækningen af tilsagnet for de tre eksporterende producenter sammen med deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen træder i kraft. De nationale toldmyndigheder, der er ansvarlige for opkrævning af told, vil blive underrettet herom.

I denne forbindelse minder Kommissionen om, at import kun er toldfri, hvis prisen og eventuelle rabatter fremgår af fakturaen, i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), sammenholdt med bilag III, nr. 7, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og til artikel 2, stk. 1, litra b), sammenholdt med bilag 2, nr. 7, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal der betales afgifter, også selv om Kommissionen ikke har erklæret den handelsfaktura, der ledsager varerne, ugyldig.

F.   VURDERING AF GENNEMFØRLIGHEDEN AF DET SAMLEDE TILSAGN

(34)

Det er fastsat i tilsagnet, at en enkelt eksporterende producents misligholdelse ikke automatisk medfører tilbagetrækning af godtagelsen af tilsagnet for alle eksporterende producenter. I et sådant tilfælde skal Kommissionen vurdere virkningen af den pågældende misligholdelse på muligheden for den praktiske gennemførelse af tilsagnet med virkning for alle de eksporterende producenter og CCCME.

(35)

Kommissionen har derfor vurderet konsekvenserne af Osda Solars, Qixin Solars og Linuos misligholdelser i forbindelse med muligheden for den praktiske gennemførelse af tilsagnet med virkning for alle de eksporterende producenter og CCCME.

(36)

Selv om de tre eksporterende producenters misligholdelser viser et tilsvarende mønster, er Kommissionen af den opfattelse, at ansvaret for disse misligholdelser ligger hos de pågældende eksporterende producenter; overvågningen har indtil videre ikke afsløret nogen systematisk misligholdelse i dette mønster hos et større antal eksporterende producenter eller hos CCCME. Kommissionen er derfor nu af den opfattelse, at tilsagnet overordnet set ikke er påvirket, og at der ikke er nogen grund til at trække godtagelsen af tilsagnet for alle de eksporterende producenter og CCCME tilbage.

(37)

Ved brev af 11. juli 2016 underrettede Kommissionen dog CCCME om de tre eksporterende producenters ovennævnte misligholdelser, som viser et tilsvarende mønster, og anførte samtidig, at hvis der fremover fortsætter med at være misligholdelser i et lignende mønster, kan Kommissionen revurdere den overordnede praktiske gennemførelse af tilsagnet.

G.   SKRIFTLIGE REDEGØRELSER SAMT HØRINGER

(38)

De interesserede parter fik lejlighed til at blive hørt og til at fremsætte bemærkninger i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 8, stk. 9, og antisubsidiegrundforordningens artikel 13, stk. 9.

(39)

To eksporterende producenter fremsatte fortrolige bemærkninger efter fremlæggelsen af oplysninger om enten salgskanalerne eller om overholdelse af minimumsimportprisen. Bemærkningerne var altså af fortrolig karakter, og der blev ikke indgivet ikke-fortrolige sammendrag heraf inden for den fastsatte frist på trods af Kommissionens anmodning herom. I henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 19, stk. 3, og antisubsidiegrundforordningens artikel 29, stk. 3, kan der derfor ses bort fra disse bemærkninger. Under alle omstændigheder var de modtagne bemærkninger ikke af en sådan karakter, at de kunne ændre Kommissionens vurdering af de overtrædelser, der er omhandlet i betragtning 26-32, eller af ugyldiggørelsen af de tilsagnsfakturaer, der henvises til i betragtning 33.

H.   TILBAGETRÆKNING AF GODTAGELSEN AF TILSAGNET OG INDFØRELSE AF ENDELIG TOLD

(40)

Kommissionen har derfor i overensstemmelse med antidumpinggrundforordningens artikel 8, stk. 9, og antisubsidiegrundforordningens artikel 13, stk. 9, og også i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne, konkluderet, at godtagelsen af tilsagnet for Osda Solar, Qixin Solar og Linuo og for disse virksomheders forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen skal trækkes tilbage.

(41)

I henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 8, stk. 9, og antisubsidiegrundforordningens artikel 13, stk. 9, finder den endelige antidumpingtold, der indførtes ved artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013, og den endelige udligningstold, der indførtes ved artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013, derfor automatisk anvendelse for importen med oprindelse i eller afsendt fra Kina af den pågældende vare, som er fremstillet af Osda Solar (Taric-tillægskode: B859), Qixin Solar (Taric-tillægskode: B860) og Linuo (Taric-tillægskode: B869) fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(42)

Til orientering findes der i tabellen i bilaget til denne forordning en liste over de eksporterende producenter, for hvilke godtagelsen af tilsagnet ved gennemførelsesforordning 2013/707/EU ikke er berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godtagelsen af tilsagnet for Ningbo Osda Solar Co. Ltd, der er omfattet af Taric-tillægskoden B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd sammen med dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der tilsammen er omfattet af Taric-tillægskoden B860, og SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD sammen med dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen, der tilsammen er omfattet af Taric-tillægskoden B869, trækkes hermed tilbage.

Artikel 2

1.   Følgende tilsagnsfakturaer erklæres ugyldige:

Nummer på handelsfaktura, som ledsager varer omfattet af et tilsagn

Dato

Udstedt af

Udstedt til

ODAEU150006

23.12.2015.

Ningbo Osda Solar Co., Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

2.   De nationale toldmyndigheder pålægges hermed at inddrive det skyldige toldbeløb, der er opstået på tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning i henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og artikel 2, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT L 152 af 5.6.2013, s. 5.

(4)  EUT L 209 af 3.8.2013, s. 26.

(5)  EUT L 209 af 3.8.2013, s. 1.

(6)  EUT L 325 af 5.12.2013, s. 1.

(7)  EUT L 325 af 5.12.2013, s. 66.

(8)  EUT L 325 af 5.12.2013, s. 214.

(9)  EUT L 270 af 11.9.2014, s. 6.

(10)  EUT L 139 af 5.6.2015, s. 30.

(11)  EUT L 218 af 19.8.2015, s. 1.

(12)  EUT L 295 af 12.11.2015, s. 23.

(13)  EUT C 405 af 5.12.2015, s. 8.

(14)  EUT C 405 af 5.12.2015, s. 20.

(15)  EUT C 405 af 5.12.2015, s. 33.

(16)  EUT L 23 af 29.1.2016, s. 47.

(17)  EUT L 37 af 12.2.2016, s. 76.

(18)  EUT L 37 af 12.2.2016, s. 56.

(19)  EUT L 170 af 29.6.2016, s. 5.

(20)  EUT L 222 af 17.8.2016, s. 10.

(21)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.


BILAG

Liste over virksomheder

Virksomhedens navn

Taric-tillægskode

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd.

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1403

af 22. august 2016

om udelukkelse af ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra anvendelsen af en fiskeriforbudsperiode i 2016

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (1), særlig artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1098/2007 indeholder bestemmelser om fastsættelse af fiskeriforbudsperioder for torskebestandene i Østersøen.

(2)

I henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1098/2007 kan Kommissionen udelukke ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra fiskeriforbudsperiodens anvendelsesområde, hvis mængden af torsk, der blev fanget i ICES-underafsnit 27 og 28.2 i den seneste rapporteringsperiode, lå under en vis tærskel.

(3)

Under hensyntagen til rapporterne fra de relevante medlemsstater og rådgivningen fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri bør ICES-underafsnit 27 og 28.2 udelukkes fra fiskeriforbudsperiodens anvendelsesområde i 2016.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1098/2007 finder ikke anvendelse på ICES-underafsnit 27 og 28.2 i 2016.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1.


23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1404

af 22. august 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

141,6

ZZ

141,6

0805 50 10

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

0806 10 10

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1405

af 22. august 2016

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2016) 5466)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I, II, III og IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter visse områder i Polen.

(2)

I august 2016 forekom der to udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i powiat bialski i Polen i et område, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Forekomsten af disse udbrud udgør — sammen med den nylige ændring i den epidemiologiske situation — en øget risiko, som det er nødvendigt at tage hensyn til. Visse områder i Polen, som er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør nu opføres på listen i del III i samme bilag.

(3)

Kommissionen bemærker, at der er flere yderligere udbrud hos tamsvin, der på grundlag af foreløbig dokumentation kan henføres til menneskelig aktivitet i stedet for vildtlevende svin, og som derfor er omfattet af en særskilt kommissionsafgørelse. Når Polen har fremlagt bekræftende dokumentation med hensyn til de pågældende udbrud, bør bestemmelserne i nævnte afgørelse tages op til fornyet overvejelse for at udelukke risikoen for spredning af sygdommen hos vildtlevende svin.

(4)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte populationer af vildtlevende svin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som denne situation udgør for så vidt angår den pågældende sygdom i Polen. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ændres med henblik på at tage hensyn til ændringerne i den nuværende epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Polen.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas og Ceraukstes pagasti

i Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu, Dobeles og Berzes pagasti, den del af Jaunbērzes pagasti, der ligger vest for hovedvej P98, og Dobele pilsēta

i Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas og Sesavas pagasti

i Kandavas novads: Vānes og Matkules pagasti

i Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas og Abavas pagasti, Sabile, Talsi, Stende og Valdemārpils pilsētas

Brocēnu novads

Dundagas novads

Jaunpils novads

Rojas novads

Rundāles novads

Stopiņu novads

Tērvetes novads

Bauska pilsēta

Jelgava republikas pilsēta

Jūrmala republikas pilsēta.

2.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus og Juodaičių seniūnijos

i Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo og Pakruojo seniūnijos

i Panevežys rajono savivaldybė: den del af Krekenavos seniūnija, der ligger vest for Nevėžis-floden

i Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų og Šiluvos seniūnijos

i Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų og Šakių seniūnijos

Pasvalys rajono savivaldybė

Vilkaviškis rajono savivaldybė

Radviliškis rajono savivaldybė

Kalvarija savivaldybė

Kazlų Rūda savivaldybė

Marijampolė savivaldybė.

3.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

kommunerne Brańsk med byen Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del af kommunen Bielsk Podlaski, der ligger vest for den linje, der udgøres af hovedvej nr. 19 (der går mod nord fra byen Bielsk Podlaski), og som forlænges af den østlige grænse til byen Bielsk Podlaski og hovedvej nr. 66 (der går mod syd fra byen Bielsk Podlaski), byen Bielsk Podlaski, den del af kommunen Orla, der ligger vest for hovedvej nr. 66 i powiat bielski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady og Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki

kommunerne Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce og Perlejewo i powiat siemiatycki

kommunerne Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

de dele af kommunerne Kleszczele og Czeremcha, der ligger vest for hovedvej nr. 66 i powiat hajnowski

łomżyński powiat

powiat M. Białystok

powiat M. Łomża

powiat M. Suwałki

powiat moniecki

powiat sejneński

wysokomazowiecki powiat

powiat zambrowski.

I województwo mazowieckie:

kommunerne Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń og Repki i powiat sokołowski

kommunerne Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce og Zbuczyn i powiat siedlecki

powiat M. Siedlce

kommunerne Rzekuń, Troszyn, Czerwin og Goworowo i powiat ostrołęcki

kommunerne Olszanka, Łosice og Platerów i powiat łosicki

powiat ostrowski.

I województwo lubelskie:

kommunen Hanna i powiat włodawski

kommunerne Miedzyrzec Podlaski med byen Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice og Sosnówka i powiat bialski

kommunen Kąkolewnica Wschodnia og Komarówka Podlaska i powiat radzyński.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Kallaste linn

Rakvere linn

Tartu linn

Viljandi linn

Harjumaa maakond (undtagen den del af Kuusalu vald, der ligger nord for hovedvej nr. 1 (E20), Aegviidu vald og Anija vald)

Ida-Virumaa maakond

Läänemaa maakond

Pärnumaa maakond

Põlvamaa maakond

Raplamaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger nord for hovedvej nr. 1 (E20)

den del af Pärsti vald, der ligger vest for hovedvej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger vest for hovedvej nr. 49

den del af Tamsalu vald, der ligger nordøst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger øst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger vest for den linje, der tegnes af den vestlige del af hovedvej nr. 92, indtil den krydser hovedvej nr. 155, derefter hovedvej nr. 155, indtil den krydser hovedvej nr. 24156, derefter hovedvej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Abja vald

Alatskivi vald

Avanduse vald

Haaslava vald

Haljala vald

Halliste vald

Kambja vald

Karksi vald

Koonga vald

Kõpu vald

Laekvere vald

Luunja vald

Mäksa vald

Märjamaa vald

Meeksi vald

Peipsiääre vald

Piirissaare vald

Rägavere vald

Rakvere vald

Saksi vald

Sõmeru vald

Vara vald

Vihula vald

Võnnu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Balvu novads:Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils og Krišjāņu pagasti

i Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu og Vecsaules pagasti

i Dobeles novads: den del af Jaunbērzes pagasti, der ligger øst for hovedvej P98

i Gulbenes novads: Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas og Līgo pagasti

i Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes og Valgundes pagasti

i Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes og Zantes pagasti, Kandava pilsēta

i Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu og Umurgas pagasti

i Rugāju novads: Lazdukalna pagasti

i Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts

i Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu og Strazdes pagasti

Ādažu novads

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Engures novads

Ērgļu novads

Garkalnes novads

Iecavas novads

Ikšķiles novads

Ilūkstes novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiebalgas novads

Jēkabpils novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krimuldas novads

Krustpils novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Mērsraga novads

Neretas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieki novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Salas novads

Salaspils novads

Saulkrastu novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Tukuma novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads

Limbaži pilsēta

Jēkabpils republikas pilsēta

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas og Kurkliai seniūnijos og den del af Anykščiai, der ligger syd for hovedvej nr. 121 og nr. 119

i Jonava rajono savivaldybė: Šilų og Bukonių seniūnijos og, i Žeimių seniūnija, landsbyerne Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka og Naujokai

i Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių og Zapyškio seniūnijos

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos og Kėdainių miesto seniūnijos

i Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių og Velžio seniūnijos og den del af Krekenavos seniūnija, som ligger øst for Nevėžis-floden

i Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo og Pakuonių seniūnijos

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių og Dieveniškių seniūnijos

i Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių og Merkinės seniūnijos

i Vilnius rajono savivaldybė: de dele af Sudervė og Dūkštai seniūnija, der ligger nordøst for hovedvej nr. 171, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių og Juodšilių seniūnijos

Alytus miesto savivaldybė

i Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio seniūnijos

i Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno og Alytaus seniūnijos

Kaunas miesto savivaldybė

Panevėžys miesto savivaldybė

Prienai miesto savivaldybė

Vilnius miesto savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

Druskininkai savivaldybė

Ignalina rajono savivaldybė

Lazdijai rajono savivaldybė

Molėtai rajono savivaldybė

Rokiškis rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Švenčionys rajono savivaldybė

Ukmergė rajono savivaldybė

Zarasai rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

kommunerne Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków og Zabłudów i powiat białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski

kommunen Lipsk i powiat augustowski

kommunen Dubicze Cerkiewne, de dele af kommunerne Kleszczele og Czeremcha, der ligger øst for vej nr. 66 i powiat hajnowski

den del af kommunen Bielsk Podlaski, der ligger øst for den linje, der udgøres af vej nr. 19 (der går mod nord fra byen Bielsk Podlaski) og forlænget ved den østlige grænse af byen Bielsk Podlaski og vej nr. 66 (der går mod syd fra byen Bielsk Podlaski), del af kommunen Orla, der ligger øst for vej nr. 66 i powiat bielski.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Elva linn

Võhma linn

Jõgevamaa maakond

Järvemaa maakond

Valgamaa maakond

Võrumaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger syd for hovedvej nr. 1 (E20)

den del af Pärsti vald, der ligger øst for hovedvej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger øst for hovedvej nr. 49

den del af Tamsalu vald, der ligger sydvest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger vest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger øst for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Aegviidu vald

Anija vald

Kadrina vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Laeva vald

Nõo vald

Paistu vald

Puhja vald

Rakke vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarepeedi vald

Tapa vald

Tähtvere vald

Tarvastu vald

Ülennurme vald

Väike-Maarja vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Balvu novads: Kubuļu og Balvu pagasti

i Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes og Stāmerienas pagasti

i Limbažu novads: Viļķenes, Pāles og Katvaru pagasti

i Rugāju novads: Rugāju pagasti

i Salacgrīvas novads: Ainažu og Salacgrīvas pagasti

Aglonas novads

Alojas novads

Beverīnas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Mazsalacas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Strenču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Ainaži pilsēta

Salacgrīva pilsēta

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų og Traupio seniūnijos og den del af Anykščiai seniūnija, der ligger nordøst for hovedvej nr. 121 og nr. 119

i Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija

i Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių og Kulvos seniūnijos og, i Žeimiai seniūnija, landsbyerne Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai og Žeimių miestelis

Kaišiadorys rajono savivaldybė

i Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos og Neveronių seniūnijos

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija

i Prienai rajono savivaldybė: Jiezno og Stakliškių seniūnijos

i Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių og Raguvos seniūnijos

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos og Kalesninkų seniūnijos

i Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos og Vydenių seniūnijos

i Vilnius rajono savivaldybė: de dele af Sudervė og Dūkštai seniūnija, der ligger sydvest for hovedvej nr. 171

i Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų og Leliūnų seniūnijos

Elektrėnai savivaldybė

Jonava miesto savivaldybė

Kaišiadorys miesto savivaldybė

Kupiškis rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

kommunerne Czyże, Białowieża, Hajnówka med byen Hajnówka, Narew og Narewka i powiat hajnowski

kommunerne Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze med byen Siemiatycze i powiat siemiatycki.

I województwo mazowieckie:

kommunerne Sarnaki, Stara Kornica og Huszlew i powiat łosicki.

I województwo lubelskie:

kommunerne Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie og Terespol med byen Terespol i powiat bialski

powiat M. Biała Podlaska.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

Hele Sardinien.«


23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1406

af 22. august 2016

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1367

(meddelt under nummer C(2016) 5467)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spredes til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden eller til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF (3) er der fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af udbrud af sygdommen, hvor de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes.

(4)

Polen har underrettet Kommissionen om den nuværende situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, hvori de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger anvendes.

(5)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at identificere de områder i Polen, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med afrikansk svinepest, på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6)

De områder, der identificeres som beskyttelses- og overvågningszoner i Polen, bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse, og varigheden af regionaliseringen bør fastsættes.

(7)

Der er forekommet seks udbrud hos tamsvin i powiat wysokomazowiecki, zambrowski, białostocki og bielski i august 2016. Da Polen har forelagt foreløbig dokumentation for, at disse udbrud er forbundet med menneskelig aktivitet, og da der er dokumentation for, at der ikke cirkulerer afrikansk svinefeber i populationerne af vildtlevende svin i de berørte områder, er det påkrævet at gennemføre specifikke og forholdsmæssige foranstaltninger, også i betragtning af at Polen forpligter sig til at gennemføre supplerende nationale foranstaltninger til kontrol af flytninger af dyr og til kontrol af markeder. Disse foranstaltninger bør bestå i gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat ved direktiv 2002/60/EF, navnlig med hensyn til den i direktivets artikel 10 og 11 omhandlede stærke begrænsning af flytning og transport af svin i områder, der er inddelt i to sammenhængende zoner som beskrevet i bilaget.

(8)

For at tage hensyn til den overordnede epidemiologiske situation og gennemføre passende foranstaltninger bør Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) ligeledes tages op til fornyet overvejelse. Når Polen har fremlagt bekræftende dokumentation med hensyn til de ovenfor beskrevne udbrud, bør de foranstaltninger, der er fastsat ved nævnte gennemførelsesafgørelse, tages op til fornyet overvejelse for at udelukke risikoen for spredning af sygdommen hos vildtlevende svin.

(9)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1367 (5) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen. Siden vedtagelsen af nævnte gennemførelsesafgørelse har den epidemiologiske situation med hensyn til den pågældende sygdom ændret sig, og der er behov for at tilpasse foranstaltningerne. Af hensyn til klarheden bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1367 derfor ophæves og afløses af nærværende afgørelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Polen sikrer, at de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF, som minimum omfatter de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes indtil den 15. oktober 2016.

Artikel 3

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1367 ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschenersyge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1367 af 10. august 2016 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (EUT L 216 af 11.8.2016, s. 26).


BILAG

Polen

Områder som omhandlet i artikel 1

Anvendelsen ophører (dato)

Beskyttelseszone

Grænserne for denne beskyttelseszone er som følger:

a)

fra øst: fra den nordlige grænse til landsbyen Sanie Dąb sydpå ad vejen, der forbinder landsbyen Sanie Dąb med landsbyen Kołaki Kościelne, hvor vejen skærer Dąb-floden, dernæst langs med Dąb-floden mod sydøst, dernæst langs med grænsen til skoven til den vestlige grænse til landsbyen Tybory-Olszewo, dernæst ad vejen, der forbinder landsbyen Tybory-Olszewo med landsbyen Tybory-Kamianka, dernæst langs med den vestlige side af landsbyen Tybory-Kamianka til vejen, der forbinder landsbyen Tybory-Kamianka med landsbyen Jabłonka Kościelna, dernæst sydpå til det vandløb, der forbinder Kamianka-dammen med Jabłonka-floden, dernæst i en lige linje sydpå til det sted, hvor vej nr. 66 krydser vejen, der forbinder landsbyen Jabłonka Kościelna med landsbyen Miodusy-Litwa

b)

fra syd: ad vej nr. 66 i vestlig retning til det sted, hvor Jabłonka-floden skærer vej nr. 66, dernæst langs med den sydlige grænse af landsbyen Faszcze til Jabłonka-floden, videre vestpå langs med Jabłonka-floden til grænsen mellem landsbyen Wdziękoń Pierwszy og landsbyen Wdziękoń Drugi, og dernæst i en lige linje nordpå til vej nr. 66, dernæst vestpå ad vej nr. 66 til det sted, hvor vandløbet skærer vej nr. 66 ved landsbyen Wdziękoń Pierwszy

c)

fra vest: nordpå langs med vandløbet til grænsen til skoven, dernæst langs med den østlige grænse til Grabówka-reservatet og dernæst langs med den østlige grænse til skoven til vejen, der forbinder landsbyen Grabówka med landsbyen Wróble-Arciszewo

d)

fra nord: i en lige linje østpå til Dąb-floden neden for landsbyen Czarnowo Dąb, dernæst i en lige linje østpå langs med den nordlige grænse til landsbyen Sanie Dąb til vejen, der forbinder landsbyen Sanie Dąb med landsbyen Kołaki Koscielne.

Grænserne for denne beskyttelseszone er som følger:

a)

fra nord: fra landsbyen Konowały af den kommunale vej til det sted, hvor denne vej krydser Szosa Kruszewska-vejen, dernæst ad Szosa Kruszewska-vejen langs med den sydlige grænse til skoven til udgangen af landsbyen Kruszewo

b)

fra vest: gennem landsbyen Kruszewo langs med den vestlige grænse til dalen ved Narew-floden ved landsbyen Waniewo til grænsen til powiat wysokomazowiecki

c)

fra syd: fra grænsen til powiat wysokomazowiecki langs med den vestlige bred af dalen ved Narew-floden

d)

fra øst: fra den vestlige bred af dalen ved Narew-floden i en lige linje til Topilec-Kolonia og dernæst i en lige linje til landsbyen Konowały.

Grænserne for denne beskyttelseszone er som følger:

a)

fra nord: fra det sted, hvor vej nr. 63 skærer vejen, der fører til fængslet i Czerwony Bór, i en kurve i retning af landsbyen Polki Teklin og dernæst oven over denne landsby til det sted, hvor vejen skærer Gać-floden, til den østlige grænse til fiskedammene rundt om landsbyen Poryte Jabłoń

b)

fra øst: langs med den østlige grænse til fiskedammene rundt om landsbyen Poryte Jabłoń i retning af vejen, der forbinder landsbyen Poryte Jabłoń med vej nr. 66, langs med den vestlige grænse til denne landsby i retning af vej nr. 63

c)

fra syd: ad vej nr. 63 oven for landsbyen Stare Zakrzewo langs med vejen, der forbinder denne landsby med landsbyen Tabędz, dernæst langs med den vestlige og nordlige grænse til denne landsby

d)

fra vest: i en lige linje nordpå til den vestlige grænse til landsbyen Bacze Mokre, dernæst fra den vestlige grænse til landsbyen Bacze Mokre i en lige linje nordøstpå i retning af vejen, der fører til fængslet i Czerwony Bór, dernæst ad denne vej til vej nr. 63.

Grænserne for denne beskyttelseszone er som følger:

a)

fra nord: fra grænsen til powiat wysokomazowiecki, langs med Brok Mały-vandløbet til landsbyen Miodusy Litwa, langs med dens sydvestlige side, dernæst fra grænsen til powiat zambrowski i retning af landsbyen Krajewo Białe, dernæst langs med den sydlige grænse til denne landsby, dernæst videre i retning af landsbyen Stary Skarżyn

b)

fra vest: langs med den vestlige grænse til landsbyen Stary Skarżyn til det sted, hvor vejen skærer Brok Mały-vandløbet, dernæst i den sydøstlige retning neden om landsbyen Zaręby Krztęki til grænsen til powiat zambrowski

c)

fra syd: fra grænsen til powiat zambrowski langs med det vandløb, der løber mod landsbyen Kaczyn Herbasy

d)

fra øst: lands med den vej, der går fra landsbyen Miodusy Litwa gennem landsbyen Święck Nowiny.

Grænserne for denne beskyttelseszone er som følger:

a)

fra nord: fra den sydlige side af landsbyen Kierzki i den østlige retning til vej nr. 671 oven for den nordlige grænse til landsbyen Czajki

b)

fra øst: fra vej nr. 671 til landsbyen Jabłonowo Kąty, dernæst i sydlig retning langs med den vestlige bred af Awissa-floden, dernæst til Idźki Średnie-Kruszewo Brodowo-vejen til den vestlige side af landsbyen Kruszewo Brodowo

c)

fra syd: fra vej nr. 671 ved landsbyen Idźki-Wykno ad vejen, der forbinder landsbyen Sokoły med landsbyen Jamiołki-Godzieby

d)

fra vest: fra landsbyen Jamiołki-Godzieby langs med den sydlige bred af Ślina-floden til landsbyen Jamiołki Kowale, dernæst nordpå gennem landsbyen Stypułki borki til Kierzki-Czajki-vejen på den østlige side af landsbyen Kierzki.

Grænserne for denne beskyttelseszone er som følger:

a)

fra øst: fra grænsen til byen Bielsk Podlaski, Adam Mickiewicz street, langs med den østlige udkant af byen Bielsk Podlaski

b)

fra syd: langs med den sydlige udkant af byen Bielsk Podlaski til landsbyen Piliki, inkl. landsbyen Piliki, og dernæst i en lige linje til vej nr. 66

c)

fra vest: fra vej nr. 66 i retning af den vestlige udkant af landsbyen Augustowo, herunder landsbyen Augustowo, dernæst fra landsbyen Augustowo i en lige linje til det sted, hvor jernbanen og den lokale vej nr. 1575B skærer hinanden

d)

fra nord: fra det sted, hvor jernbanen og den lokale vej nr. 1575B skærer hinanden, langs med den nordlige udkant af byen Bielsk Podlaski til grænsen til byen Bielsk Podlaski, Adam Mickiewicz street.

15. oktober 2016

Overvågningszone

Området angivet nedenfor med undtagelse af den ovenfor beskrevne beskyttelseszone:

Łomża-distriktet — Łomża kommune

Zambrowski-distriktet — Zambrów by, Zambrów og Kołaki Kościelne kommuner

Wysokomazowiecki-distriktet — Kulesze Kościelne og Wysokie Mazowieckie kommuner og Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły og Czyżew byer

Białystok-distriktet — Choroszcz, Turośń Kościelna og Łapy kommuner

Bielski-distriktet — Bielsk Podlaski by, Bielsk Podlaski og Orla kommuner.

15. oktober 2016