ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 208

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
2. august 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1313 af 1. august 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet glyphosat ( 1 )

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1314 af 1. august 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1315 af 18. juli 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsudvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for så vidt angår en midlertidig ændring til aftalens protokol 3 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde som en reaktion til støtte for flygtningene på flugt fra konflikten i Syrien

6

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1316 af 26. juli 2016 om ændring af afgørelse 2009/908/EU om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer

42

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1317 af 28. juli 2016 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Belgien

45

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2016/1318 af 29. juli 2016 om retningslinjer for fremme af næsten energineutrale bygninger og bedste praksis for at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest i 2020

46

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2016/1319 af 29. juli 2016 om ændring af henstilling 2006/576/EF for så vidt angår deoxynivalenol, zearalenon og ochratoksin A i dyrefoder ( 1 )

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1313

af 1. august 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet glyphosat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det første alternativ i artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2) ved Kommissionens direktiv 2001/99/EF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet glyphosat, jf. bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber, 6 måneder efter at Kommissionen har modtaget udtalelsen fra Udvalget for Risikovurdering under Det Europæiske Kemikalieagentur, dog senest den 31. december 2017.

(4)

Den 30. oktober 2015 (5) meddelte Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) Kommissionen sin erklæring om den toksikologiske vurdering af POE-tallowamin (CAS-nr. 61791-26-2), et stof, der ofte anvendes som hjælpestof i plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat. Den konkluderede, at sammenlignet med glyphosat kunne der konstateres en signifikant toksicitet af POE-tallowamin på alle undersøgte endpoints. Der blev fremhævet yderligere problemer med hensyn til POE-tallowamins potentiale til at have en negativ indvirkning på menneskers sundhed, når det anvendes i plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat. Autoriteten mente også, at en sandsynlig forklaring på de medicinske data hos mennesker for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, er, at toksiciteten fortrinsvis skyldes POE-tallowamin-bestanddelen i formuleringen.

(5)

I henhold til direktiv 2009/128/EF (6) sammenholdt med artikel 55 forordning (EF) nr. 1107/2009 bør medlemsstaterne tilskynde til udvikling og gennemførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere og af alternative metoder eller teknikker med henblik på at nedbringe afhængigheden af pesticider. Eftersom plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, er almindeligt anvendt til ikke-landbrugsmæssige anvendelser, bør medlemsstaterne sikre, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, nedbringes til et minimum eller forbydes i områder som f.eks. offentlige parker og haver, sportspladser, rekreative områder, skolegårde og legepladser samt i umiddelbar nærhed af sundhedsfaciliteter.

(6)

Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, anvendes også før høst. I visse situationer er anvendelse før høst til at styre eller forebygge uønsket vækst af ukrudt i overensstemmelse med god landbrugspraksis. Ikke desto mindre ser det ud til, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, også anvendes til at styre høsttidspunktet eller til at optimere tærskning, skønt sådanne anvendelser ikke kan betragtes som god landbrugspraksis. Disse anvendelser er derfor ikke nødvendigvis i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 55 forordning (EF) nr. 1107/2009. Medlemsstaterne bør derfor være særligt opmærksomme på, at anvendelse før høst sker i overensstemmelse med god landbrugspraksis, når de godkender plantebeskyttelsesmidler.

(7)

Kommissionen opfordrede anmelderne til at fremsætte bemærkninger.

(8)

På grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden bør betingelserne for at anvende aktivstoffet ændres, navnlig ved at udelukke hjælpestoffet POE-tallowamin (CAS-nr. 61791-26-2) fra anvendelse i plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal der fastlægges en liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler. Kommissionen, autoriteten og medlemsstaterne har påbegyndt arbejde med henblik på at fastlægge denne liste. I udførelsen af dette arbejde vil Kommissionen være særligt opmærksom på potentielt skadelige hjælpestoffer, som anvendes i plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat. Listen over uacceptable hjælpestoffer vil senere blive fastlagt i en særskilt retsakt i overensstemmelse med de proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I den syvende kolonne »Særlige bestemmelser« vedrørende nr. 25, glyphosat, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, affattes teksten således:

»Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om glyphosat, særlig tillæg I og II, som ændret i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 27. juni 2016. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet i følsomme områder, navnlig med hensyn til andre anvendelsesformål end afgrøder

være særligt opmærksomme på risiciene ved anvendelse på specifikke områder, der er omhandlet i artikel 12, litra a), i direktiv 2009/128/EF

være særligt opmærksomme på, at anvendelse før høst sker i overensstemmelse med god landbrugspraksis.

Medlemsstaterne skal sikre, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, ikke indeholder hjælpestoffet POE-tallowamin (CAS-nr. 61791-26-2)«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer (EFT L 304 af 21.11.2001, s. 14).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2015: 13(11): 13(4303): Foreligger online: www.efsa.europa.eu.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).


2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1314

af 1. august 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

166,9

ZZ

166,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 50 10

AR

187,3

CL

157,0

MA

157,0

TR

153,3

UY

171,3

ZA

165,3

ZZ

165,2

0806 10 10

BR

163,2

EG

214,9

MA

183,3

MX

378,3

US

233,8

ZZ

234,7

0808 10 80

AR

182,2

BR

108,4

CL

127,5

NZ

140,5

PE

106,8

US

177,7

UY

99,9

ZA

108,5

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

207,1

CL

143,6

TR

164,7

ZA

127,9

ZZ

160,8

0809 29 00

TR

239,6

US

485,5

ZZ

362,6

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/6


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1315

af 18. juli 2016

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsudvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for så vidt angår en midlertidig ændring til aftalens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde som en reaktion til støtte for flygtningene på flugt fra konflikten i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (1) (»aftalen«) trådte i kraft den 1. maj 2002. I henhold til aftalens artikel 89 blev der oprettet et associeringsråd, der skal undersøge alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

(2)

I henhold til aftalens artikel 92 blev der nedsat et associeringsudvalg, der har til opgave at gennemføre aftalen, og hvortil associeringsrådet kan delegere alle eller nogle af sine beføjelser.

(3)

I henhold til aftalens artikel 94, stk. 1, skal associeringsudvalget have beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

(4)

I henhold til artikel 2 i Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/357/EF, EKSF (2) skal den holdning, som Unionen skal indtage i associeringsudvalget, fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen.

(5)

I henhold til artikel 39 i aftalens protokol 3, som ændret ved afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan (3), kan associeringsudvalget træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i nævnte protokol.

(6)

Det Hashemitiske Kongerige Jordan (»Jordan«) har indgivet en række forslag til det internationale samfund om en holistisk tilgang til et økonomisk svar på den syriske flygtningekrise.

(7)

I forbindelse med den internationale konference »Supporting Syria and the Region« (støtte til Syrien og regionen), der blev afholdt i London den 4. februar 2016, erklærede Jordan, at landet har til hensigt at tillade syriske flygtninge at deltage på det formelle arbejdsmarked i Jordan, og landet definerede også et antal skridt, som det vil tage med det formål, idet det navnlig ønsker at skabe ca. 200 000 jobmuligheder for syriske flygtninge.

(8)

I forbindelse med dette initiativ anmodede Jordan den 12. december 2015 specifikt om en midlertidig lempelse af oprindelsesreglerne, der skal gøres tilgængelig i henhold til aftalen for at øge Jordans eksport til Unionen og skabe yderligere beskæftigelsesmuligheder, særligt for syriske flygtninge.

(9)

Som et resultat af undersøgelsen af Jordans anmodning finder Rådet på Unionens vegne det berettiget at nå til enighed om supplerende oprindelsesregler, der, på de betingelser, der er fastsat i bilaget til det udkast til associeringsudvalgets afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse (»udkast til associeringsudvalgets afgørelse«), bør gøres tilgængelige som et alternativ til de regler for eksport fra Jordan, der er fastsat i bilag II til aftalens protokol 3, navnlig for så vidt angår relevante produkter, produktionszoner og yderligere beskæftigelse til syriske flygtninge, og som bør være de regler, der anvendes af Unionen ved import fra de mindst udviklede lande i kraft af den generelle præferenceordning/alt undtagen våben-initiativet.

(10)

Bilaget til udkastet til associeringsudvalgets afgørelse bør anvendes indtil den 31. december 2026, og der bør gennemføres en midtvejsevaluering, der giver parterne mulighed for at foretage tilpasninger gennem en afgørelse truffet af associeringsudvalget, hvis nødvendigt.

(11)

Når Jordan har nået sit mål om at skabe omkring 200 000 job til syriske flygtninge, vil det udgøre et betydeligt skridt i den rigtige retning, også med hensyn til gennemførelsen af udkastet til associeringsudvalgets afgørelse. Når det nævnte mål er nået, vil Unionen og Jordan således overveje yderligere at forenkle betingelserne for, at producenter i Jordan kan nyde godt af associeringsudvalgets afgørelse.

(12)

Anvendelsen af bilaget til udkastet til associeringsudvalgets afgørelse bør være ledsaget af passende overvågnings- og rapporteringsforpligtelser, og det bør være muligt at suspendere anvendelse af bilaget til udkastet til associeringsudvalgets afgørelse, hvis betingelserne for dets anvendelse ikke længere er opfyldt, eller hvis betingelserne for beskyttelsesforanstaltninger er opfyldt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Associeringsudvalget EU-Jordan, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 92, for så vidt angår en midlertidig ændring af protokol 3 til aftalen om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde, baseres på det udkast til associeringsudvalgets afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

2.   Unionens repræsentanter i associeringsudvalget kan tiltræde mindre tekniske ændringer i udkastet til associeringsudvalgets afgørelse, uden at der kræves en yderligere afgørelse i Rådet.

Artikel 2

Associeringsudvalgets afgørelse offentliggøres efter vedtagelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3.

(2)  Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/357/EF, EKSF af 26. marts 2002 om indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (EFT L 129 af 15.5.2002, s. 1).

(3)  Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan den 15. juni 2006 om ændring af protokol 3 til Euro-Middelhavs-aftalen om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 30).


UDKAST

AFGØRELSE Nr. [1]/2016 TRUFFET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-JORDAN

den [x/x/]2016

om ændring af bestemmelserne i protokol 3 til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for så vidt angår definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at visse produkter, der er fremstillet i særlige udviklingszoner og industriområder, og som er forbundet med yderligere beskæftigelse til syriske flygtninge og jordanere, kan få oprindelsesstatus

ASSOCIERINGSUDVALGET EU-JORDAN HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (»aftalen«), særlig aftalens artikel 94 og artikel 39 i protokol 3 til aftalen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Hashemitiske Kongerige Jordan (»Jordan«) har indgivet en række forslag til det internationale samfund om en holistisk tilgang til et økonomisk svar på den syriske flygtningekrise og har som en del af dette initiativ den 12. december 2015 specifikt anmodet om en lempelse af de oprindelsesregler, der anvendes i henhold til aftalen, for at øge Jordans eksport til Unionen og skabe yderligere beskæftigelsesmuligheder, særligt for syriske flygtninge, men også for jordanere.

(2)

I forbindelse med den internationale konference »Supporting Syria and the Region (støtte til Syrien og regionen), der blev afholdt i London den 4. februar 2016, erklærede Jordan, at det har til hensigt at fremme syriske flygtninges deltagelse på det formelle arbejdsmarked i Jordan og i den sammenhæng skabe 50 000 jobmuligheder for syriske flygtninge inden for et år efter konferencen, idet det overordnede mål er at øge antallet til ca. 200 000 jobmuligheder i de kommende år.

(3)

En midlertidig lempelse af de gældende oprindelsesregler vil give mulighed for at gøre visse varer fremstillet i Jordan til genstand for mindre strenge oprindelsesregler med henblik på at indrømme præferencebehandling ved import til Unionen, end det ellers ville have være tilfældet. Denne midlertidige lempelse af de gældende oprindelsesregler vil blive en del af Unionens støtte til Jordan i forbindelse med den syriske flygtningekrise og har til formål at afbøde omkostningerne ved at tage imod et stort antal syriske flygtninge.

(4)

Unionen finder, at den ønskede lempelse af oprindelsesreglerne vil bidrage til det overordnede mål om at skabe ca. 200 000 jobmuligheder for syriske flygtninge.

(5)

Lempelsen af oprindelsesreglerne bliver underlagt visse betingelser for at sikre, at det bliver eksportører, der bidrager til den jordanske indsats for at skabe beskæftigelse til syriske flygtninge, der kommer til at nyde fordel heraf.

(6)

Bilaget til denne afgørelse finder anvendelse på varer, der er fremstillet i produktionsanlæg beliggende i særlige udviklingszoner og industriområder i Jordan, og som bidrager til at skabe beskæftigelse til syriske flygtninge og til den jordanske befolkning.

(7)

Formålet med dette initiativ er at stimulere handel og investeringer i disse udviklingszoner og industriområder og herigennem bidrage til bedre muligheder med hensyn til økonomi og beskæftigelse for syriske flygtninge og for den jordanske befolkning.

(8)

Bilag II til aftalens protokol 3 bør derfor suppleres med henblik på at specificere listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at sådanne produkter kan få oprindelsesstatus. Denne supplerende liste over bearbejdninger eller forarbejdninger bør baseres på de oprindelsesregler, der anvendes af Unionen ved import fra de mindst udviklede lande i kraft af»alt undtagen våben«-initiativet/i den generelle præferenceordning.

(9)

Der bør være mulighed for midlertidig suspension af anvendelsen af bilaget til denne afgørelse, der indeholder en supplerende liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, for så vidt angår et specifikt produktionsanlæg, hvis dette anlæg ikke opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 1, i bilaget til denne afgørelse.

(10)

Der bør også være mulighed for midlertidig suspension af anvendelsen af denne afgørelses bilag for så vidt angår ethvert produkt opført i artikel 2 i denne afgørelses bilag, der indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om væsentlig skade for EU-producenter af samme eller direkte konkurrerende varer i hele eller dele af Unionens område eller alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i Unionens økonomi, jf. aftalens artikel 24 og 26.

(11)

Denne afgørelse bør gælde i en begrænset periode, der er tilstrækkelig til at give incitament til yderligere investeringer og jobskabelse, og bør derfor udløbe den 31. december 2026. Unionen og Jordan vil gennemføre en midtvejsevaluering i henhold til artikel 1, stk. 7, i bilaget til denne afgørelse og kan ændre bilaget til denne afgørelse ved en afgørelse truffet af associationsudvalget ud fra erfaringerne med gennemførelse af nærværende afgørelse.

(12)

Når Jordan har nået sit mål, der blev fastsat i forbindelse med den internationale konference den 4. februar 2016, om at skabe ca. 200 000 job til syriske flygtninge, vil det være et betydeligt skridt i den rigtige retning, også med hensyn til gennemførelsen af denne afgørelse, efter hvilken Unionen og Jordan vil overveje at forenkle støtteforanstaltningen yderligere. Dette vil kræve en ændring af bilag I til denne afgørelse ved en afgørelse truffet af associeringsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til aftalens protokol 3, der indeholder listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus, ændres og suppleres ved det bilag IIa til aftalens protokol 3, der er indeholdt i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

I det bilag IIa til aftalens protokol 3, der er indeholdt i bilaget til denne afgørelse, specificeres betingelserne for anvendelse samt listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at produkter fremstillet i særlige geografiske områder, der er forbundet med yderligere beskæftigelse til syriske flygtninge, kan få oprindelsesstatus.

Artikel 3

Bilaget udgør en integrerende del af denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for associeringsudvalgets vedtagelse.

Den anvendes indtil den 31. december 2026.

Udfærdiget i [Amman][Bruxelles], den [x/x/] 2016.

For Associeringsudvalget EU-Jordan


BILAG

BILAG IIa

TILLÆG TIL LISTEN OVER BEARBEJDNINGER OG FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT FÅR OPRINDELSESSTATUS

Artikel 1

Fælles bestemmelser

1.   For produkterne opført i artikel 2 kan følgende regler også anvendes i stedet for de i bilag II til protokol 3 fastsatte regler, forudsat at sådanne produkter opfylder følgende betingelser:

a)

de bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at sådanne produkter får oprindelsesstatus, finder sted i produktionsanlæg beliggende i en/et af følgende udviklingszoner og industriområder: Alhussein Bin Abdullah II industriby- Alkarak, Aljeeza industriområde- Amman, Alqastal industriområde- Amman, Al Quwayrah industriområde- Aqaba, Al Tajamuat industriby- Sahab, Dulail industriby- Zarqa, El-Hashmieh industriområde- Zarqa, El-Ressaiefeh industriområder- Zarqa, El-Sukhneh industriområde- Zarqa, Irbid udviklingszone og Irbid Alhassan industriby, King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal udviklingszone- Mafraq (herunder Mafraq industriby), Ma'an udviklingszone- Ma'an, Marka industriområde- Amman, Muwaqqar industriby- Amman, Wadi El-Eisheh industriområde- Zarqa, og

b)

der i den samlede arbejdsstyrke i hvert af de produktionsanlæg, der er beliggende i disse udviklingszoner og industriområder, og hvor sådanne produkter bearbejdes eller forarbejdes, er en andel af syriske flygtninge svarende til mindst 15 % i det første og det andet år efter dette bilags ikrafttræden, og til mindst 25 % fra begyndelsen af det tredje år efter dette bilags ikrafttræden. Den relevante andel beregnes på et hvilket som helst tidspunkt efter dette bilags ikrafttræden og derefter én gang årligt under hensyntagen til det antal syriske flygtninge, der er beskæftiget i formelle og ordentlige job og i fuldtidsækvivalenter, og som har modtaget en arbejdstilladelse, der er gyldig i en periode på mindst 12 måneder i henhold til den gældende lovgivning i Jordan.

2.   De kompetente myndigheder i Jordan overvåger, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, tildeler eksportører af produkter, der opfylder de pågældende betingelser, et godkendelsesnummer og inddrager straks godkendelsesnummeret, hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt.

3.   Oprindelsesbeviser, der udfærdiges i henhold til dette bilag, skal indeholde følgende erklæring på engelsk: »Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan«.

4.   Når toldmyndighederne i Jordan i henhold til artikel 33, stk. 5, i denne protokol, som ændret ved afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan (1), underetter Europa-Kommissionen eller de toldmyndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater (»medlemsstaterne«), der har anmodet herom, om resultaterne af kontrollen, specificerer de, at produkterne opført i artikel 2 opfylder betingelserne i stk. 1.

5.   Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, foretager Jordan på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Kommissionen eller medlemsstaternes toldmyndigheder hurtigt passende undersøgelser eller sørger for, at sådanne undersøgelser bliver foretaget for at påvise og forebygge sådanne omgåelser. Europa-Kommissionen eller medlemsstaternes toldmyndigheder kan med henblik herpå deltage i undersøgelserne.

6.   Hvert år efter dette bilags ikrafttræden sender Jordan Europa-Kommissionen en rapport om funktionen og virkningerne af dette bilag, herunder produktions- og eksportstatistikker med otte cifre eller den størst tilgængelige nøjagtighed, og en liste over virksomheder, der har deres produktion i udviklingszonerne og industriområderne, med angivelse af den procent af syriske flygtninge, som hver af disse virksomheder beskæftigede fra år til år. Parterne gennemgår i fællesskab disse rapporter og alle emner i forbindelse med gennemførelsen og overvågningen af dette bilag inden for rammerne af de eksisterende organer, der blev oprettet i henhold til associeringsaftalen, og navnlig underudvalget for industri, handel og tjenesteydelser. Parterne overvejer også at involvere relevante internationale organisationer, såsom Den Internationale Arbejdsorganisation og Verdensbanken, i overvågningsprocessen.

7.   Fire år efter dette bilags ikrafttræden gennemfører parterne en midtvejsevaluering for at fastslå, om der bør foretages ændringer i lyset af erfaringerne med gennemførelsen af dette bilag og udviklingen af konflikten i Syrien. Associeringsudvalget kan på baggrund af denne midtvejsevaluering overveje mulige ændringer af dette bilag.

8.   Når Jordan har nået sit mål om at lette syriske flygtninges deltagelse på det formelle arbejdsmarked ved at udstede i alt omkring 200 000 arbejdstilladelser til syriske flygtninge, overvejer parterne at forenkle bestemmelserne i dette bilag yderligere under hensyntagen til udviklingerne i den syriske flygtningekrise. Associeringsudvalget kan ændre dette bilag med henblik herpå.

9.

a)

Unionen kan henvise sagen til associeringsudvalget, hvis Unionen mener, at der er utilstrækkelig dokumentation for, at Jordan eller et bestemt produktionsanlæg opfylder betingelserne i stk. 1. Henvisningen af sagen har til formål at afgøre, om den manglende opfyldelse af betingelserne i stk. 1 skyldes Jordan eller et bestemt produktionsanlæg.

b)

Hvis associeringsudvalget ikke inden for 90 dage efter henvisningen af sagen erklærer, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, eller hvis det ikke ændrer dette bilag, suspenderes anvendelsen af dette bilag. Varigheden af suspensionen er den, der er angivet i Unionens henvisning af sagen til associeringsudvalget.

c)

Associeringsudvalget kan også beslutte at forlænge den 90 dages periode, efter hvilken suspensionen skal have virkning, hvis associeringsrådet ikke har foretaget nogen af de handlinger, der er omhandlet i litra b), inden for den forlængede tidsperiode.

d)

Anvendelsen af dette bilag kan genoptages, hvis associeringsudvalget beslutter det.

e)

I tilfælde af suspension anvendes dette bilag fortsat i en periode på fire måneder i forbindelse med varer, der enten er i transit eller under midlertidig opbevaring på toldoplag eller i frizoner i Unionen på datoen for midlertidig suspension af bilaget, og for hvilke der på korrekt vis blev udstedt et oprindelsesbevis i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag forud for datoen for midlertidig suspension.

10.   Hvis et produkt opført i artikel 2, der nyder godt af anvendelsen af dette bilag, indføres i så øgede mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om væsentlig skade for EU-producenter af samme eller direkte konkurrerende produkter i hele eller dele af Unionens område eller alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i Unionens økonomi, jf. aftalens artikel 24 og 26, kan Unionen henvise sagen til associeringsudvalget med henblik på undersøgelse. Hvis associeringsudvalget ikke inden for 90 dage efter henvisningen af sagen vedtager en afgørelse, der sætter en stopper for sådan væsentlig skade eller trussel herom eller for sådanne alvorlige forstyrrelser, eller hvis der er ikke er fundet en anden tilfredsstillende løsning, suspenderes anvendelsen af dette bilag med hensyn til det pågældende produkt, indtil associeringsudvalget vedtager en afgørelse om, at de er afsluttet, eller indtil parterne har fundet en tilfredsstillende løsning og har underrettet associeringsudvalget herom.

11.   Dette bilag anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen for den afgørelse truffet af associeringsudvalget, hvortil det er knyttet, og indtil den 31. december 2026.

Artikel 2

Liste over produkter og krævede bearbejdninger eller forarbejdninger

Listen over produkter, som dette bilag finder anvendelse på, og over de regler for bearbejdninger eller forarbejdninger, der kan anvendes som et alternativ til de i bilag II opførte regler, er opført nedenfor.

Bilag I til aftalens protokol 3, der indeholder de indledende noter til listen i bilag II til aftalens protokol 3, finder tilsvarende anvendelse på listen nedenfor, dog med følgende ændringer:

 

I note 5.2 tilføjes i andet afsnit følgende basismaterialer:

glasfibre

metalfibre.

 

Note 7.3 affattes således:

For position ex 2707 og 2713 giver simple behandlinger, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

ex 2519

Naturligt magnesiumkarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Dog må der anvendes naturligt magnesiumcarbonat (magnesit)

ex Kapitel 27

Mineralske olier og produkter af deres destillering; bituminøse materialer; mineralsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

ex 2707

Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele — beregnet efter vægt — er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, der er udvundet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250 °C overdestilleres mindst 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (3)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2712

Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (3)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumtetraboratpentahydrat

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under pos. 2843

ex 2852

Kviksølvforbindelser af indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under position 2909 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kviksølvforbindelser af nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2852 , 2932 , 2933 og 2934 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under position 2905 . Metalalkoholater, der henhører under denne position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycerol

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme underposition som produktet. Materialer, der henhører under den samme underposition som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2915 og 2916 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 2932

Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under position 2909 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Cycliske acetaler og indre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2932 og 2933 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2932 , 2933 og 2934 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Kapitel 31

Gødningsstoffer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3301

Flygtige vegetabilske olier (også deterpeneriseret), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikkeflygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra deterpenisering af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier.

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder materialer, der hidrører fra en anden »gruppe« (4) under denne position. Materialer henhørende under samme gruppe som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

På basis af paraffin, jordolievoks, voks fra bituminøse mineraler, slack wax eller scale wax

Fremstilling på basis af alle materialer

Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning ved destillation eller raffinering af rå sulfatterpentin

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

3806 30

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

3809 10

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under pos. 3823

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

3824 60

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme underposition som produktet, og undtagen materialer henhørende under underposition 2905 44 . Materialer, der henhører under den samme underposition som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 39

Plast og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3907

Copolymerer, fremstillet af polykarbonat, acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik (5)

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Polyester

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3920

Ark og film af ionomer

Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3921

Metalliserede folier af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente folier af polyester, af tykkelse under 23 micron (6)

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

4012

Regummierede eller brugte dæk, af gummi; massive eller hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

 

 

Regummierede dæk, massive eller hule ringe, af gummi

Regummiering af brugte dæk

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 4011 og 4012

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) og læder; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

4101 til 4103

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede; rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 c) til kapitel 41; andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 b) eller c), til kapitel 41

Fremstilling på basis af alle materialer

4104 til 4106

Garvede eller »crust« huder og skind, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte

Eftergarvning af garvede eller forgarvede huder og skind henhørende under underposition 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 eller 4106 91

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

4107 , 4112 , 4113

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer, der henhører under pos. 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 og 4106 92 må dog kun anvendes, hvis der foretages en eftergarvning af de garvede eller »crust« huder og skind i tør tilstand

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

4301

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos. 4101 , 4102 eller 4103

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

 

 

Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

Andre varer

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under position 4302

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul, undtagen: undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

Høvling, slibning eller samling ende-til-ende

ex 4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ) og plader til fremstilling af krydsfinér, af tykkelse ikke over 6 mm, splejset, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse ikke over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Splejsning, høvling, slibning eller samling ende-til-ende

ex 4410 til ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

ex 4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

ex 4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Dog må lamelplader (celleplader) og -tagspån (»shingles« og »shakes«) anvendes

 

Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

ex 4421

Tændstikemner; træpløkker til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, undtagen af trætråd, der henhører under position 4409

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller af grove dyrehår eller af hestehår

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding (7)

5111 til 5113

Vævede stoffer af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

Vævning (7)

eller

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding (7)

5208 til 5212

Vævede stoffer af bomuld:

Vævning (7)

eller

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding (7)

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn:

Vævning (7)

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding ELLER spinding af naturlige fibre (7)

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre:

Vævning (7)

eller

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5501 til 5507

Korte kemofibre

Ekstrudering af kemofibre

5508 til 5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding (7)

5512 til 5516

Vævede stoffer af korte kemofibre:

Vævning (7)

eller

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf undtagen:

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding af naturlige fibre

eller

Velourisering ledsaget af farvning eller trykning (7)

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

 

Nålefilt

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af fremstilling af stof.

Dog gælder følgende:

endeløse fibre af polypropylen henhørende under pos. 5402

fibre af polypropylen henhørende under position 5503 eller 5506 eller

bånd (tow) af endeløse fibre af polypropylen henhørende under position 5501

forudsat at de enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 decitex,

må anvendes, såfremt deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling af stof alene i tilfælde af filt, der er fremstillet på basis af naturlige fibre (7)

 

Andre varer

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af fremstilling af stof

eller

Fremstilling af stof alene i tilfælde af filt, der er fremstillet på basis af naturlige fibre (7)

5603

Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

Enhver ikke-vævningsproces, som omfatter gennemstikning

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil tekstilgarn samt strimler og lignende henhørende under pos. 5404 eller 5405 , imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

 

 

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

 

Andre varer

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding af naturlige fibre (7)

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende, henhørende under pos. 5404 eller 5405 , i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre (7)

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre

eller

Spinding ledsaget af velourisering

eller

Velourisering ledsaget af farvning (7)

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde ledsaget af vævning

eller

Fremstilling på basis af kokosgarn, sisalgarn eller jutegarn

eller

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning

Eller

Tuftning ledsaget af farvning eller af trykning

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af ikke-vævningsteknikker, som omfatter gennemstikning (7)

Dog gælder følgende:

endeløse fibre af polypropylen henhørende under pos. 5402

fibre af polypropylen henhørende under position 5503 eller 5506 eller

bånd (tow) af endeløse fibre af polypropylen henhørende under position 5501

kan anvendes, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Jutestof kan anvendes som underlag

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier; undtagen:

Vævning (7)

eller

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af hatte

Vævning ledsaget af farvning eller af velourisering eller af overtrækning

eller

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

 

 

Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer

Vævning

 

Andre varer

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af vævning

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning (7)

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

 

 

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning

 

Andre varer

Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde ledsaget af vævning

eller

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (7)

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902 :

 

 

Af trikotage

Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde ledsaget af strikning

eller

Strikning ledsaget af farvning eller af overtrækning

eller

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strikning (7)

 

Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af vævning

 

Andre varer

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning

eller

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af vævning

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign.

Vævning ledsaget af farvning eller af velourisering eller af overtrækning

eller

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede

 

 

Glødenet og glødestrømper

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

 

 

Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Vævning

 

Vævet stof, af den art der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, filtet eller ikke, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/eller –skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Vævning (7)

 

Andre varer

Ekstrudering af endeløse kemofibre eller spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre, ledsaget af vævning (7)

eller

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning

Kapitel 60

Trikotagestof

Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde ledsaget af strikning

eller

Strikning ledsaget af farvning eller af velourisering eller af overtrækning

eller

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning

eller

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strikning

eller

Snoning eller teksturering ledsaget af strikning, forudsat at værdien af anvendt ikke-snoet/ikke-tekstureret garn ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

 

 

Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af stof

 

Andre varer

Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde ledsaget af strikning (varer af trikotage fremstillet i form)

eller

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strikning (varer af trikotage fremstillet i form) (7)

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage; undtagen:

Fremstilling på basis af stof

6213 og 6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign.:

 

 

Broderet

Vævning ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring)

ELLER

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (8)

ELLER

Konfektionering foretaget efter trykning ledsaget af mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølfri behandling, dekatering, imprægnering, reparation og nopning), forudsat at værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (7)  (8)

 

Andre varer

Vævning ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring)

eller

Konfektion foretaget efter trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, forudsat at værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (7)  (8)

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212 :

 

 

Forsynet med broderi

Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæring)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (8)

 

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag af aluminiumbehandlet polyester

Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæring)

eller

Overtrækning, forudsat at værdien af det anvendte ikke-overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) (8)

 

For til kraver og manchetter, tilskårne

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv.; gardiner mv.; andre boligtekstiler:

 

 

Af filt, af fiberdug

Enhver ikke-vævningsproces, herunder gennemstikning ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring)

 

I andre tilfælde:

 

 

– –

Forsynet med broderi

Vævning eller strikning ledsaget af konfektion (herunder tilskæring)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (8)  (9)

 

– –

Andre varer

Vævning eller strikning ledsaget af konfektion (herunder tilskæring)

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage

Vævning eller strikning og konfektion (herunder tilskæring) (7)

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr:

 

 

Af ikke-vævede stoffer

Enhver ikke-vævningsproces, herunder gennemstikning ledsaget af konfektion (herunder tilskæring)

 

Andre varer

Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæring) (7)  (8)

eller

Overtrækning, forudsat at værdien af det anvendte ikke-overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring)

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af det færdige produkts pris ab fabrik

6308

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Dog må der medtages artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 25 % af sættets pris ab fabrik

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele henhørende under pos. 6406

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

ex Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomereret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

ex 6812

Varer af asbest eller af blandinger på basis af asbest eller på basis af asbest og magnesiumcarbonat

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder varer af agglomereret eller rekonstitueret glimmer

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 70

Glas og glasvarer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

7006

Glas henhørende under pos. 7003 , 7004 eller 7005 , bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret

 

 

Glasplader (substrater), med dielektrisk belægning af metal, af halvlederkvalitet ifølge standarderne fra SEMII (10)

Fremstilling på basis af glasplader (substrater), der henhører under position 7006

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas af den art, der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, hvis værdien af det ikke-slebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, hvis værdien af det ikke-slebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af varer af glas, mundblæst, og forudsat at den samlede værdi af det anvendte mundblæste glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 7019

Varer af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede, eller

glasuld

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

7106 , 7108 og 7110

Ædle metaller:

 

 

Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 7106 , 7108 og 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under position 7106 , 7108 eller 7110

eller

Fusion og/eller legering af ædle metaller, der henhører under pos. 7106 , 7108 eller 7110 , indbyrdes eller med andre metalbaser

 

I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

ex 7107 , ex 7109 og ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede ædelmetaller

7115

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

7117

Bijouterivarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 73

Varer af jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7207

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206

7304 , 7305 og 7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 eller 7224

ex 7307

Rørfittings af rustfrit stål

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, forudsat at den samlede værdi af de anvendte smedede emner ikke overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

7308

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406 ) og dele til konstruktioner (f. eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Svejsede profiler, der henhører under position 7301 , må dog ikke anvendes

ex 7315

Snekæder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 7315 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 74

Kobber og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form

Fremstilling på basis af alle materialer

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling på basis af alle materialer

7607

Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og position 7606

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

7801

Ubearbejdet bly:

 

 

Raffineret bly

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Affald og skrot henhørende under position 7802 må dog ikke anvendes

Kapitel 80

Tin og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202 -8205 , i sæt til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under position 8202 til 8205 Værktøj, der henhører under position 8202 til 8205 må dog medtages i sæt, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208 ) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Dog må blade til knive og håndtag af uædle metaller anvendes

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

ex Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8302

Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til bygninger og automatiske dørlukkere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Andre materialer, der henhører under pos. 8302 , må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Andre materialer, der henhører under pos. 8306 , må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8401

Atomreaktorer; ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer; isotopseparatorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8427

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller flytning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8501 , 8502

Elektriske motorer og generatorer; Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8503

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8513

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen strømkilde (fx tørbatterier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter henhørende under pos. 8512

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8519

Lydoptagere eller lydgengivere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8522

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8521

Udstyr til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8522

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8523

Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8529

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8529

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere eller -gengivere eller et ur i et fælles kabinet

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8529

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8529

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8535 til 8537

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb; konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre; tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., til elektrisk styring eller distribution af elektricitet

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8538

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8540 11 og 8540 12

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerør til videomonitorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8542 31 til ex 8542 33 og ex 8542 39

Monolitiske integrerede kredsløb:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af det færdige produkts pris ab fabrik

eller

diffusion (hvori integrerede kredsløb formes på et halvledersubstrat ved selektiv påføring af et passende doteringsmateriale), uanset om det samles og/eller afprøves i en ikke-part

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546 ; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

9002

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

9033

Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Kapitel 91

Ure og dele dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 9506

Golfkøller og dele til golfkøller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Dog må formtilvirkede blokke til fremstilling af golfkøller anvendes

ex Kapitel 96

Diverse, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

9601 og 9602

Bearbejdet elfenben, ben, skildpaddeskal, horn, gevirer, koral, perlemor og andre animalske udskæringsmaterialer, samt varer af disse materialer (herunder varer fremstillet ved støbning).

Bearbejdede vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer samt varer af disse materialer; støbte eller udskårne varer af voks, stearin, vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser eller af modellermasse samt andre støbte eller udskårne varer, ikke andetsteds tariferet; bearbejdet, uhærdet gelatine (undtagen gelatine henhørende under pos. 3503 ) samt varer af uhærdet gelatine

Fremstilling på basis af alle materialer

9603

Koste, børster og lign. (herunder koste og børster, som udgør dele til maskiner, apparater eller køretøjer), håndbetjente mekaniske gulvfejeapparater, uden motor, samt svabere og fjerkoste; tilberedte børstebundter malerpuder og malerruller; vinduesskviser

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af det færdige produkts pris ab fabrik

9605

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet; dog må der medtages artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

9606

Knapper, trykknapper, tryklåse og lign. samt knapforme og andre dele til disse varer; knapemner

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

9608

Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne og lign.; fyldepenne, stylografer og andre penne; stencilpenne; pencils; penneskafter, blyantholdere og lign.; dele (herunder hætter og clips) til disse varer, undtagen varer henhørende under pos. 9609

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Penne eller pennespidser, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes

9612

Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter og lign., også på spoler eller i kassetter; stempelpuder, med eller uden farve, også i æsker

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

9613 20

Lommetændere, med gas som brændstof, til genopfyldning

Fremstilling, ved hvilken den samlede værdi af anvendte materialer henhørende under position 9613 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9614

Piber (herunder pibehoveder), cigar- og cigaretrør, samt dele dertil:

Fremstilling på basis af alle materialer


(1)  Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan den 15. juni 2006 om ændring af protokol 3 til Euro-Middelhavs-aftalen om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 30).

(2)  De særlige betingelser vedrørende »specifikke behandlinger« er beskrevet i indledende note 7.1 og 7.3.

(3)  De særlige betingelser vedrørende »specifikke behandlinger« er beskrevet i indledende note 7.2.

(4)  Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon.

(5)  For varer, der består af materialer henhørende under både position 3901-3906 på den ene side og position 3907-3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.

(6)  Følgende folier betragtes som særdeles transparente: folier, hvis uklarhedsfaktor — målt efter ASTM-D 1003-16 med Gardners nefelometer (uklarhedsfaktor) — er under 2 %.

(7)  Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se indledende note 5.

(8)  Se indledende note 6.

(9)  Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller samling på anden måde af stykker, der er tilskåret eller direkte fremstillet, se indledende note 6.

(10)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/42


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1316

af 26. juli 2016

om ændring af afgørelse 2009/908/EU om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Det Europæiske Råds afgørelse 2009/881/EU af 1. december 2009 om udøvelsen af formandskabet for Rådet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet fastsatte ved afgørelse 2009/908/EU (2) rækkefølgen for Den Europæiske Unions medlemsstaters varetagelse af formandskabet for Rådet fra den 1. januar 2007 til den 30. juni 2020, og det fastsatte deri sammensætningen af formandskabsrækkefølgen i grupper af tre medlemsstater.

(2)

Den Europæiske Union blev den 1. juli 2013 udvidet med Kroatien som ny medlemsstat.

(3)

En medlemsstat har tilkendegivet over for offentligheden, at den har til hensigt at udtræde af Unionen, selv om der endnu ikke er modtaget nogen meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU fra medlemsstatens regering. Rækkefølgen af formandskabet for Rådet bør ændres for at tage højde for denne omstændighed, uden at dette berører den pågældende medlemsstats rettigheder og forpligtelser.

(4)

Rådet bør fastsætte den rækkefølge, i hvilken formandskabet for Rådet skal varetages i den nærmeste fremtid. Denne rækkefølge bør fastsættes i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i traktaterne og i Det Europæiske Råds afgørelse 2009/881/EU. Afgørelse 2009/908/EU bør ændres i overensstemmelse hermed —

HAR VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets afgørelse 2009/908/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den rækkefølge, i hvilken medlemsstaterne fra den 1. juli 2017 og indtil den 31. december 2030 skal varetage formandskabet for Rådet, samt sammensætningen af denne formandskabsrækkefølge i grupper af tre medlemsstater er fastsat i bilag I til denne afgørelse.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Rådet træffer inden den 31. december 2029 afgørelse om den rækkefølge, i hvilken medlemsstaterne skal varetage formandskabet for Rådet fra den 1. januar 2031.«

3)

Teksten i bilag I til Rådets afgørelse 2009/908/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2017.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2016.

På Rådets vegne

M. LAJČÁK

Formand


(1)  EUT L 315 af 2.12.2009, s. 50.

(2)  Rådets afgørelse 2009/908/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 28).


BILAG

»BILAG I

Udkast til tabel over formandskaber for Rådet  (*)

Nederlandene (**)

januar-juni

2016

Slovakiet (**)

juli-december

2016

Malta (**)

januar-juni

2017

Estland

juli-december

2017

Bulgarien

januar-juni

2018

Østrig

juli-december

2018

Rumænien

januar-juni

2019

Finland

juli-december

2019

Kroatien

januar-juni

2020

Tyskland

juli-december

2020

Portugal

januar-juni

2021

Slovenien

juli-december

2021

Frankrig

januar-juni

2022

Den Tjekkiske Republik

juli-december

2022

Sverige

januar-juni

2023

Spanien

juli-december

2023

Belgien

januar-juni

2024

Ungarn

juli-december

2024

Polen

januar-juni

2025

Danmark

juli-december

2025

Cypern

januar-juni

2026

Irland

juli-december

2026

Litauen

januar-juni

2027

Grækenland

juli-december

2027

Italien

januar-juni

2028

Letland

juli-december

2028

Luxembourg

januar-juni

2029

Nederlandene

juli-december

2029

Slovakiet

januar-juni

2030

Malta

juli-december

2030


(*)  Uden at dette berører Det Forenede Kongeriges rettigheder og forpligtelser som medlemsstat.

(**)  Den nuværende trio er anført i bilaget til orientering.«


2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/45


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1317

af 28. juli 2016

om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Belgien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den belgiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget efter udløbet af det mandat, på grundlag af hvilket Hicham IMANE (Député wallon) blev indstillet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes hermed som medlem af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

Hicham IMANE, Conseiller communal de la Ville de Charleroi (ændret mandat)

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2016.

På Rådets vegne

M. LAJČÁK

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).


HENSTILLINGER

2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/46


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/1318

af 29. juli 2016

om retningslinjer for fremme af næsten energineutrale bygninger og bedste praksis for at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest i 2020

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bygninger er centrale i EU's energieffektivitetspolitik, da de tegner sig for næsten 40 % (1) af det endelige energiforbrug.

(2)

Byggesektorens betydning for forbedring af energieffektiviteten blev fremhævet i meddelelsen fra Europa-Kommissionen om energieffektivitet og dens bidrag til energiforsyningssikkerheden og den klima- og energipolitiske ramme for 2030 (2) samt i Europa-Kommissionens meddelelse om en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik (3).

(3)

Fuld gennemførelse og håndhævelse af eksisterende energilovgivning anerkendes som den højeste prioritet ved oprettelse af Energiunionen.

(4)

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne er det primære lovgivningsinstrument til forbedring af bygningers energieffektivitet inden for rammerne af energieffektivitetsmålene 2020.

(5)

Direktivets artikel 9 fastsætter et specifikt mål om, at alle nye bygninger skal være næsten energineutrale senest ved udgangen af 2020. Den ubetydelige eller meget lille energimængde, der kræves, bør i meget væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder.

(6)

Den nationale lovgivning, der gennemfører kravene i artikel 9, stk. 1, skal sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest den 31. december 2020. Det samme mål om næsten energineutrale bygninger, men med en kortere frist frem til 31. december 2018, gælder for nye bygninger, der anvendes og ejes af offentlige myndigheder. Det bør sikre en gennemsigtig national lovramme for økonomiske aktører vedrørende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne fra udgangen af 2020.

(7)

Parallelt med kravene til nye bygninger indeholder direktivet krav om, at medlemsstaterne udarbejder støttepolitikker med henblik på at stimulere modernisering af den eksisterende bygningsmasse i retning af næsten energineutrale niveauer.

(8)

Kommissionen har udarbejdet en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes fremskridt i retning af næsten energineutrale bygninger (4). Der er indsamlet yderligere oplysninger fra medlemsstaterne i medfør af deres indberetningsforpligtelse om dette emne.

(9)

Medlemsstaternes fremskridt er langsomt blevet forbedret, men forbedringen bør gå hurtigere. Selv om der er indført flere nationale foranstaltninger til at understøtte væksten i næsten energineutrale bygninger, bør medlemsstaterne øge indsatsen for at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale inden for direktivets frister.

(10)

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne revideres i øjeblikket. Principperne vedrørende næsten energineutrale bygninger er en af hjørnestenene i det aktuelle direktiv, og det forudsættes, at de vil blive normen for nye bygninger fra 2020. Som led i revisionen vurderes det, om der er behov for yderligere foranstaltninger frem til 2030. Udarbejdelsen af nye politikker og tilgange bør hvile på et solidt fundament. Det er altafgørende, at kravene vedrørende næsten energineutrale bygninger med frist ultimo 2020 gennemføres i fuldt omfang.

(11)

Det understøttes yderligere af direktivets artikel 9, stk. 4, hvori det fastsættes, at Kommissionen kan fremsætte en anbefaling til medlemsstaterne vedrørende næsten energineutrale bygninger —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Medlemsstaterne bør følge de retningslinjer, der fremgår af bilaget til denne henstilling. Ved at følge retningslinjerne sikres det, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest den 31. december 2020, og medlemsstaterne kan nemmere udarbejde nationale planer for at øge antallet af næsten energineutrale bygninger.

2.

Henstillingen bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Miguel ARIAS CAÑETE

Medlem af Kommissionen


(1)  Se »Energy, transport and environment indicators, 2012 edition«, Europa-Kommissionen. I forbindelse med denne vurdering blev det endelige energiforbrug i husholdninger og virksomheder inden for servicesektoren slået sammen. Således er f.eks. elforbruget til udstyr medtaget, mens energiforbruget i industribygninger ikke er medtaget.

(2)  SWD(2014) 255 final.

(3)  Pakke vedrørende energiunionen COM(2015) 80 final.

(4)  COM(2013) 483 final/2.


BILAG

1.   INDLEDNING

Efter indførelsen af effektivitetskrav i nationale bygningsreglementer er energiforbruget i nye bygninger i dag kun halvdelen af, hvad det er for typiske bygninger fra 1980'erne.

Ifølge direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (herefter »direktivet«) skal medlemsstaterne opstille mindstekrav til den energimæssige ydeevne for nye bygninger og eksisterende bygninger, der gennemgår større renoveringsarbejder. Ud over disse mindstekrav indeholder direktivet et klart krav om, at alle nye bygninger ved årtiets slutning skal have et ubetydeligt eller meget lille energibehov og kunne klassificeres som næsten energineutrale bygninger. Den eksisterende bygningsmasse er imidlertid gammel og bliver kun langsomt renoveret. I overensstemmelse med direktivet skal den eksisterende bygningsmasse også gradvis bringes op til tilsvarende standarder.

Fuld gennemførelse og håndhævelse af den eksisterende energilovgivning anerkendes som den højeste prioritet ved oprettelse af energiunionen (1). Sikring af, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest den 31. december 2020 (offentlige bygninger to år før) og støtte til omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse til næsten energineutrale standarder er to grundlæggende krav i den eksisterende lovgivning.

2.   KONTEKST: DIREKTIVETS BESTEMMELSER OM NÆSTEN ENERGINEUTRALE BYGNINGER

2.1.   Begrebet næsten energineutrale bygninger

I direktivets artikel 2, stk. 2, forstås ved en næsten energineutral bygning »en bygning, der har en meget høj energimæssig ydeevne, fastlagt i overensstemmelse med bilag I. Den ubetydelige eller meget lille energimængde, der kræves, bør i meget væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder, herunder vedvarende energi produceret på stedet eller i nærheden«.

I den første del af definitionen etableres energimæssig ydeevne som den bestemmende faktor, der gør en bygning til en »næsten energineutral bygning«. Den energimæssige ydeevne skal være meget høj og fastlagt i overensstemmelse med direktivets bilag I. I definitionens anden del anføres vejledende principper til at opnå den meget høje energimæssige ydeevne ved at sørge for, at den meget lille energimængde, der således kræves, dækkes af energi fra vedvarende energikilder.

Begrebet næsten energineutral bygning afspejler samspillet mellem foranstaltninger vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet. En vedvarende energikilde på stedet vil reducere den leverede nettomængde energi. I mange tilfælde vil en vedvarende energikilde på stedet ikke være nok til at bringe energibehovet ned på næsten nul uden yderligere energieffektivitetsforanstaltninger eller en væsentlig nedgang i primærenergifaktorerne for vedvarende energikilder uden for stedet. Højere og strengere krav til højeffektive næsten energineutrale bygninger vil således også fremme vedvarende energikilder på stedet og bør medføre tilpasning af primærenergifaktorerne for energibærere uden for stedet, idet der tages højde for deres indhold af vedvarende energi.

Direktivet indeholder en rammedefinition af næsten energineutrale bygninger, men den nærmere anvendelse heraf i praksis (f.eks. hvad består »meget høj energimæssig ydeevne« i, og hvad er anbefalingen med hensyn til det væsentlige bidrag fra »energi fra vedvarende energikilder«?) er medlemsstaternes ansvar, når de gennemfører direktivets artikel 9 i national ret.

2.1.1.   Hvad er en »næsten energineutral« bygnings energimæssige ydeevne?

Energimæssig ydeevne defineres som (2)»den energimængde, der ifølge beregninger eller målinger er behov for til dækning af det energiforbrug, som er forbundet med en typisk brug af bygningen, herunder bl.a. energi til opvarmning, køling, ventilation, varmt vand og belysning«. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 244/2012 (3) med tilhørende retningslinjer (4) indeholder nyttig vejledning i, hvordan man beregner en bygnings energimæssige ydeevne (5).

Ifølge forordningens bilag I, afsnit 3, begynder beregningen af energimæssig ydeevne med at beregne det endelige energibehov (6) til opvarmning og køling og slutter med beregning af nettoprimærenergien. Beregningen bevæger sig fra bygningens behov til kilden (dvs. til primærenergien).

I henhold til direktivet kan medlemsstaterne benytte deres nationale primærenergifaktorer til at omdanne den endelige leverede energi til primærenergi og beregne bygningens energimæssige ydeevne.

Primærenergiforbruget skal beregnes ved hjælp af primærenergifaktorer pr. energibærer (dvs. el, olie til opvarmning, biomasse, fjernvarme og fjernkøling). I den delegerede forordnings tilhørende retningslinjer anbefales det at bruge en primærenergifaktor på 2,5 for både leveret og eksporteret elektricitet.

Energiproduktion på stedet (hvor energien forbruges på stedet eller eksporteres) mindsker det behov for primærenergi, der forbindes med leveret energi.

Formålet med beregningen af energimæssig ydeevne er i sidste ende at bestemme det samlede årlige energiforbrug i nettoprimærenergi, som svarer til energiforbruget til opvarmning, køling, ventilation, varmt vand og belysning. Den årlige afbalancering er i overensstemmelse med direktivets gældende rammer. Flere studier indikerer imidlertid, at der kan være fordele ved at beregne energibalancen med mindre tidsintervaller (f.eks. for at fange daglige og sæsonmæssige effekter) (7).

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, skal mindstekravene tage hensyn til almindelige indeklimabetingelser med henblik på at undgå mulige negative effekter som for eksempel utilstrækkelig ventilation. For at undgå forringelse af den indendørs luftkvalitet, komforten og sundhedsforholdene i den europæiske bygningsmasse (8) bør den trinvise stramning af mindstekravene til energimæssig ydeevne som følge af implementering af næsten energineutrale bygninger i hele Europa ledsages af passende indeklimastrategier.

På tilsvarende måde er der studier (9), som peger på, at nye og renoverede bygninger ofte ikke når den planlagte energimæssige ydeevne. Der bør indføres mekanismer til at kalibrere beregningen af energimæssig ydeevne i forhold til det faktiske energiforbrug.

2.1.2.   Forholdet mellem det omkostningsoptimale niveau og niveauet for næsten energineutrale bygninger

I direktivet fastsættes et benchmarkingsystem (det omkostningsoptimale princip), som kan udgøre en rettesnor for medlemsstaternes fastsættelse af krav til energimæssig ydeevne i nationale eller regionale bygningsreglementer og i den regelmæssige gennemgang heraf. I henhold til direktivet er det omkostningsoptimale niveau (10) det laveste ambitionsniveau for både renoveringer og nye bygninger.

I overensstemmelse med de omkostningsoptimale krav i henhold til direktivets artikel 5 gennemgås de nationale mindstekrav til energimæssig ydeevne hvert femte år og strammes, hvis de er betydeligt mindre ambitiøse end de nationale omkostningsoptimale niveauer.

Den omkostningsoptimale metode sætter medlemsstaterne i stand til at definere omfanget af krav til næsten energineutrale bygninger i 2020. Det kræver vurdering og sammenligning af forskellige foranstaltninger vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, både hver for sig og i kombinationer, som led i pakker af foranstaltninger, der anvendes på referencebygninger.

For at definere og overholde niveauet for næsten energineutrale bygninger kan medlemsstaterne således bruge forskellige kombinationer af foranstaltninger vedrørende isolering eller andre foranstaltninger til at forbedre energieffektiviteten, inkludere højeffektive tekniske bygningsinstallationer samt anvende vedvarende energikilder på stedet (11). Som led i de omkostningsoptimale beregninger skal medlemsstaterne undersøge, hvor meget hver af disse tre typer foranstaltninger bidrager.

Medlemsstaterne skal definere primærenergifaktorerne pr. energibærer. Primærenergifaktorerne kan være baseret på nationale eller regionale gennemsnitsværdier eller specifikke værdier. Faktorerne skal tage højde for indholdet af vedvarende energi i den energi, der leveres til bygningen, herunder fra kilder i nærheden, for at sikre lige vilkår for vedvarende energikilder på og uden for stedet.

Det er vigtigt at huske på, at det næsten energineutrale bygningskoncept træder i kraft fra januar 2021 for de fleste nye bygninger (og fra januar 2019 for nye offentlige bygninger). På det tidspunkt vil teknologiomkostningerne sandsynligvis være lavere som reaktion på, at markederne er modnet og mængderne er større. Det er således sandsynligt, at niveauet for næsten energineutrale bygninger vil svare til det omkostningsoptimale niveau for 2020.

Beviserne tyder på, at det er nok med en kombination af eksisterende teknologier vedrørende energibesparelse, energieffektivitet og vedvarende energityper for at kunne nå et passende mål for næsten energineutrale bygninger (12). Det er endnu ikke klarlagt, hvilke teknologier der kræves for at nå dertil senest i 2021. En analyse af de omkostningsoptimale indberetninger, der kræves i henhold til direktivets artikel 5, tyder på, at det er muligt at opnå en smidig overgang mellem optimale omkostninger og næsten energineutrale bygninger (13).

Hver omkostningsoptimale cyklus på fem år giver mulighed for at fastlåse forbedringer af energieffektiviteten i nationale bygningsreglementer, efterhånden som nye teknologier beviser deres værd i praksis, og udgør også en chance for at ændre reglerne om bygningers energimæssige ydeevne for at indhente afstanden til omkostningsoptimale niveauer. Efter 2020 vil det omkostningsoptimale princip give mulighed for løbende forbedring af ambitionsniveauet for kravene om, at nye bygninger skal være næsten energineutrale, som led i den regelmæssige gennemgang af nationale bygningsreglementer for nye og eksisterende bygninger.

2.1.3.   Hvordan bidrager vedvarende energikilder?

En særlig vigtig målsætning har været at integrere vedvarende energikilder i den nationale gennemførelse af næsten energineutrale bygninger. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (14) (herefter »direktivet om vedvarende energikilder«) skal medlemsstaterne i deres byggeforskrifter og bygningsreglementer indføre passende foranstaltninger til at øge andelen af alle former for energi fra vedvarende energikilder i byggesektoren (15).

Sådanne foranstaltninger supplerer kravene til næsten energineutrale bygninger i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Direktivets bestemmelser bidrager naturligvis til anvendelsen af vedvarende energikilder, navnlig på stedet, da energiproduktion på stedet reducerer den primærenergi, der er forbundet med den leverede energi. På den måde indgår vedvarende energikilder på stedet altid i beregningen af bygningens energimæssige ydeevne.

Mens flere medlemsstater opstiller krav om en andel af vedvarende energi i forhold til primærenergiforbruget eller opstiller et mindstekrav om et bidrag fra vedvarende energi i kWh/(m2/å), opstiller andre indirekte krav, f.eks. et lavt ikkevedvarende primærenergiforbrug, der kun kan opfyldes, hvis den vedvarende energi indgår i bygningskonceptet (16). Denne fleksibilitet giver mulighed for tilpasning til nationale og lokale forhold (bygningstype, klima, udgifter til sammenlignelige teknologier med vedvarende energi og tilgængelighed, optimal kombination med foranstaltninger på efterspørgselssiden, bebyggelsestæthed osv.). De vedvarende energisystemer, der anvendes hyppigst i næsten energineutrale bygninger, er solvarmeanlæg og PV-systemer på bygningen. Andre vedvarende energikilder, der anvendes i sådanne bygninger, er geotermiske anlæg (fra jordvarmepumper) og biomasse.

For eksempel er vedvarende energiteknologier som solvarmeanlæg og PV-systemer mere omkostningseffektive i et middelhavsklima (hvor solen skinner mere) end under andre klimaforhold. Det betyder, at det relative bidrag fra disse teknologier til strammere krav til energimæssig ydeevne kan være højere.

Hvad angår vedvarende energikilder uden for stedet, herunder energikilder i nærheden, f.eks. fjernvarme og fjernkøling (17), vil andelen af vedvarende energi i kombinationen af energibærere (f.eks. i elnetblandingen, når energibæreren er el) påvirke bygningens energimæssige ydeevne via primærenergifaktorer. Medlemsstaterne benytter sig af denne fleksibilitet, efterhånden som der konstateres betydelige forskelle i primærenergifaktorer mellem energibærerne generelt og især for de fleste vedvarende energikilder og -teknologier (18).

2.2.   Hvad skal nationale definitioner af næsten energineutrale bygninger omfatte?

De fleste medlemsstater (19) benytter allerede en primærenergiindikator i kWh/(m2/å) i overensstemmelse med bilag I. Desuden medtager mange medlemsstater andre parametre som U-værdier for klimaskærmens komponenter, nettoenergi og endelig energi til opvarmning og køling og CO2-emissioner.

Omkring 60 % af medlemsstaterne har fastlagt deres nærmere anvendelse af definitionen af næsten energineutrale bygninger i et juridisk dokument (f.eks. byggeforskrifter eller energidekret).

Medlemsstaternes nærmere anvendelse i praksis af definitionen af næsten energineutrale bygninger skal omfatte en talindikator for forbrug af primærenergi, udtrykt i kWh(m2/å) (20). Den nærmere anvendelse skal medtages i de nationale gennemførelsesforanstaltninger eller i den nationale plan med henblik på at øge antallet af næsten energineutrale bygninger.

2.3.   Nye bygninger: tidslinje for mål vedrørende næsten energineutrale bygninger

I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne sikrer medlemsstaterne:

»a)

at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest den 31. december 2020, og

b)

at nye bygninger, der anvendes og ejes af offentlige myndigheder, efter den 31. december 2018 er næsten energineutrale.«

Den nationale lovgivning, der gennemfører artikel 9, stk. 1, skal indeholde bestemmelser, foranstaltninger eller politikker til at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest den 31. december 2020. Tilsvarende skal nye bygninger, der anvendes eller ejes af den offentlige sektor, være næsten energineutrale senest den 31. december 2018.

Med henblik på forberedelse af gennemførelsen af artikel 9, stk. 1, skulle de nationale planer for at øge antallet af næsten energineutrale bygninger bl.a. indeholde delmål for forbedring af nye bygningers energimæssige ydeevne senest i 2015. Målene kunne vedrøre en minimumsandel i procent af nye bygninger, der skulle være næsten energineutrale senest på det tidspunkt.

Medlemsstaterne skal sikre, at kravene i artikel 9, stk. 1, litra a), er opfyldt senest den 31. december 2020, og at kravene i artikel 9, stk. 1, litra b), er opfyldt senest den 31. december 2018. Selv om disse datoer ligger ude i fremtiden, var fristen for gennemførelse af artikel 9 i national ret den 9. januar 2013 (21). Senest denne dato skulle alle bestemmelser i artikel 9 vedrørende næsten energineutrale bygninger være afspejlet i nationale gennemførelsesforanstaltninger. Det er nødvendigt med sådan en lang overgangsperiode i betragtning af den tid, det tager at planlægge, opnå tilladelse til og opføre en bygning.

Fastsættelse af disse mål i national ret fremmer gennemsigtigheden af politiske mål og synligheden for økonomiske aktører og andre interessenter af fremtidige krav vedrørende nye bygningers energimæssige ydeevne.

Endvidere skal medlemsstaterne ifølge artikel 9, stk. 1, sikre, at »alle nye bygninger er næsten energineutrale« senest på de relevante datoer. Derfor vil borgere, som køber nyopførte bygninger eller lejligheder i 2021 forvente, at markedet har udviklet sig i overensstemmelse med disse mål, og at bygningerne er næsten energineutrale.

Erfaringen fra byggesektoren viser, at tidspunktet for afslutning af en bygnings opførelse eller for dens færdiggørelse kan være usikkert og blive forsinket. Derfor skal medlemsstaterne indregne gyldighedsperioden for byggetilladelser, den tid, det tager at opføre og færdiggøre bygningen, samt målene i direktivets artikel 9, stk. 1, for at undgå manglende opfyldelse af forpligtelsen til at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest i januar 2021.

2.4.   Politikker og foranstaltninger til fremme af næsten energineutrale bygninger

Ifølge artikel 9, stk. 1, udarbejder medlemsstaterne nationale planer for at øge antallet af næsten energineutrale bygninger. De elementer, som de nationale planer mindst skal indeholde, fastlægges ved artikel 9, stk. 3, som følger:

»De nationale planer skal bl.a. omfatte følgende elementer:

a)

medlemsstatens nærmere anvendelse i praksis af definitionen af næsten energineutrale bygninger, der afspejler de nationale, regionale eller lokale forhold, og med en talindikator for forbrug af primærenergi, udtrykt i kWh/m2 pr. år …

b)

delmål for forbedring af nye bygningers energimæssige ydeevne senest i 2015 …

c)

oplysninger om politikker og finansielle eller andre foranstaltninger (…), herunder nærmere enkeltheder (…) vedrørende brug af energi fra vedvarende energikilder i nye bygninger og eksisterende bygninger, der gennemgår større renoveringsarbejder, inden for rammerne af artikel 13, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF og artikel 6 og 7 i nærværende direktiv.«

2.5.   Støtte til at gøre eksisterende bygninger næsten energineutrale

Direktivet omfatter også forpligtelser med hensyn til næsten energineutrale bygninger vedrørende eksisterende bygninger uden en fastsat frist eller en forpligtelse til at opstille mindstekrav for energimæssig ydeevne. I henhold til artikel 9, stk. 2, i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne udarbejder medlemsstaterne »desuden politikker med den offentlige sektor som eksempel og træffer foranstaltninger, såsom fastsættelsen af mål, med henblik på at stimulere omdannelsen af bygninger, der moderniseres, til næsten energineutrale bygninger, og de underretter Kommissionen derom i de nationale planer …«.

Støtte til omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse til næsten energineutrale bygninger i henhold til direktivets artikel 9, stk. 2, bør indeholde et element om at øge brugen af energi fra vedvarende energikilder (artikel 9, stk. 3, litra c)). Desuden kræves det ved artikel 13, stk. 6, i direktivet om vedvarende energikilder, at medlemsstaterne fremmer anvendelsen af opvarmning og køling baseret på vedvarende energikilder i deres bygningsreglementer og byggeforskrifter.

Artikel 9, stk. 2, sigter derfor mod at øge renoveringsdybden i kraft af nationale politikker, der fremmer omdannelse af eksisterende bygninger til et dybere, næsten energineutralt niveau. Forpligtelsen i direktivets artikel 9, stk. 2, suppleres af nationale langsigtede bygningsstrategier i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (22), som bør øge renoveringsprocenten ved at mobilisere finansiering af og investering i renovering af bygninger. De langsigtede renoveringsstrategier kombinerer de ovennævnte elementer i direktivet om energieffektivitet (renoveringsprocent) og direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (renoveringsdybde).

Rammedefinitionen af næsten energineutrale bygninger i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne sondrer ikke mellem nye og eksisterende bygninger. En sådan sondring kan være misvisende over for forbrugerne, f.eks. i tilfælde af forskellige attesteringskategorier for nye og eksisterende bygningers energimæssige ydeevne.

»Renovering til en næsten energineutral bygning« betyder således renovering i et omfang, der giver mulighed for at opfylde kravene til energimæssig ydeevne på niveau med næsten energineutrale bygninger. Det udelukker ikke forskellige tidsforløb og forskellig finansiel støtte til eksisterende bygninger, idet det anerkendes, at det tager længere tid, før niveauerne for næsten energineutrale bygninger er omkostningsoptimale, hvad angår eksisterende bygninger.

3.   MEDLEMSSTATERNES FREMSKRIDT MOD NÆSTEN ENERGINEUTRALE BYGNINGER

3.1.   Nationale definitioner af næsten energineutrale bygninger

Talindikatorer er ikke sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne, fordi der anvendes forskellige metoder til beregning af den energimæssige ydeevne (23). Nogle medlemsstater har udvidet omfanget af talindikatoren ved at medtage ikkeobligatorisk energiforbrug, f.eks. energiforbruget i udstyr. Det er bevist, hvordan medtagelse af belysning og udstyr kan føre til mere optimale løsninger, navnlig hvad angår elforbrug (24).

Med dette forbehold viser de foreliggende beviser (25), at hvor der er fastsat en talindikator, varierer kravene ret meget fra 0 kWh/(m2/å) til 270 kWh/(m2/å) (som omfatter energiforbruget i udstyr), og at kravene hovedsagelig måles ved primærenergiforbruget i kWh/m2/å. De højere værdier er hovedsagelig for hospitaler eller andre bygninger til specialformål, som ikke er boliger.

For boliger sigter de fleste medlemsstater mod et primærenergiforbrug på højst 50 kWh/(m2/å). Det maksimale primærenergiforbrug varierer fra 20 kWh/(m2/å) i Danmark eller 33 kWh/(m2/å) i Kroatien (littoral) til 95 kWh/(m2/å) i Letland. Flere lande (Belgien (Bruxelles), Estland, Frankrig, Irland, Slovakiet, Det Forenede Kongerige, Bulgarien, Danmark, Kroatien (kontinental), Malta, Slovenien) sigter mod 45 eller 50 kWh/(m2/å) (26).

For så vidt angår andelen af vedvarende energi, viser tallene et helt andet mønster, idet kun få lande har defineret en specifik minimumsprocent, og de fleste landes angivelser er kvalitative.

Ingen medlemsstater har hidtil rapporteret om lovgivningsmæssige forhindringer for anvendelsen af kravene vedrørende næsten energineutrale bygninger i særlige og berettigede tilfælde, hvor cost-benefit-analysen af den pågældende bygnings økonomiske livscyklus er negativ, hvilket er muligt i henhold til artikel 9, stk. 6, i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.

3.2.   Politikker og foranstaltninger til fremme af næsten energineutrale bygninger

En statusvurdering i oktober 2014 (27) viste, at medlemsstaterne indberettede en lang række politikker og foranstaltninger til at fremme målsætninger om næsten energineutrale bygninger i deres nationale planer og nationale handlingsplaner for energieffektivitet, selv om det i mange tilfælde ikke var tydeligt, i hvilket omfang foranstaltningerne specifikt var rettet mod næsten energineutrale bygninger. I forhold til situationen i Kommissionens statusrapport fra 2013 (28) er antallet af medlemsstaternes indberettede politikker og foranstaltninger steget.

Over to tredjedele af medlemsstaterne har fastlagt politikker og foranstaltninger inden for bevidstgørelse og uddannelse, forbedring af byggeforskrifter samt energiattester. Andre fokusområder til fremme af næsten energineutrale bygninger er finansielle instrumenter og støtteforanstaltninger, herunder incitamentspolitikker, lån til lavere rente, skattefritagelse, energibonus til privatpersoner, tilskudsordninger til installation af vedvarende energi, vejledning og finansiering til udsatte befolkningsgrupper og rentestøtte til realkreditlån til energieffektive boliger.

De fleste af de politikker og foranstaltninger, som medlemsstaterne har indberettet, gælder også offentlige bygninger. Anvendelsesområdet for foranstaltningerne for offentlige bygninger varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat og spænder fra udelukkende regeringsbygninger til alle offentligt ejede bygninger eller alle bygninger, der anvendes til offentlige formål. Nogle medlemsstater har også specifikke foranstaltninger for offentlige bygninger. De handler hovedsagelig om overvågningskampagner (f.eks. er »NRClick« et energiregnskabssystem til sammenligning af forskellige kommuner i Belgien) og demonstrationsprojekter (f.eks. den næsten energineutrale bygning for miljømyndigheden Umweltbundesamt i Tyskland).

I 2015 blev der udarbejdet en oversigt for hele EU over status på de nationale planer for næsten energineutrale bygninger (29). Denne nye analyse bekræfter, at der er sket holdbare fremskridt både i kvantiteten og kvaliteten af nationale foranstaltninger til fremme af næsten energineutrale bygninger, herunder nærmere anvendelse af definitionen, delmål senest i 2015 og finansielle og andre politikker. Rapporten peger på flere politikrammer som pejlemærker eller frontløbere.

Nogle medlemsstater har anslået fordelene ved at implementere næsten energineutrale bygninger. Det skaber nye fuldtidsjob: 649-1 180 i Bulgarien, 4 100-6 200 i Polen, 1 390-2 203 i Rumænien. Bulgarien forventer yderligere investeringer på 38-69 mio. EUR, Polen 240-365 mio. EUR og Rumænien 82-130 mio. EUR. Der forventes et minimumsforbrug af primærenergi på mellem 70 kWh/m2/å (Bulgarien og Polen) og 100 kWh/m2/å (Rumænien) i 2015, men det vil være mellem 30 kWh/m2/å og 50 kWh/m2/å i 2020. Procentdelen af vedvarende energi vil stige fra 20 % i 2015 til 40 % i 2020. CO2-emissionerne vil falde fra 8-10 kgCO2/m2/å til 3-7 kgCO2/m2/å i 2020.

Nye studier tyder på, at det er økonomisk muligt at opnå en energireduktion på 80 % eller mere i nye næsten energineutrale byggerier i Europa, selv om kombinationen af de valgte foranstaltninger varierer kraftigt efter klimaforholdene. Resultaterne viser, hvordan det over hele EU kan lade sig gøre at have en bred tilgang til effektivitet kombineret med vedvarende energiforanstaltninger, med differentierede omkostninger (30).

4.   HENSTILLINGER

4.1.   Anvendelse af definitionen af næsten energineutrale bygninger i praksis: Hvornår er ambitionen for lav med hensyn til niveauet for energimæssig ydeevne i næsten energineutrale bygninger?

Dette afsnit omhandler de generelle principper og faktorer, som medlemsstaterne rådes til at tage højde for i udarbejdelsen af deres nationale definitioner af næsten energineutrale bygninger i overensstemmelse med direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.

Det er ikke muligt at have et fælles ambitionsniveau for næsten energineutrale bygninger for hele EU. Der kræves fleksibilitet for at tage højde for, hvordan klimaforholdene påvirker varme-/kølebehovet samt omkostningseffektiviteten af pakker med foranstaltninger vedrørende energieffektivitet og vedvarende energikilder.

Udtrykkene »ubetydelig« eller »meget lille« energimængde, som direktivet har indført, giver alligevel et fingerpeg med hensyn til omfanget og afgræsningen af medlemsstaternes diskretion. Definitionerne af næsten energineutrale bygninger bør sigte mod en næsten udjævnet energibalance.

Det næsten energineutrale niveau for nye bygninger kan ikke være lavere (lempeligere) end det omkostningsoptimale niveau for 2021, der beregnes i overensstemmelse med direktivets artikel 5. Det omkostningsoptimale niveau er det laveste ambitionsniveau for næsten energineutrale bygningers ydeevne. Det næsten energineutrale niveau for nye bygningers energimæssige ydeevne bestemmes ved den bedste teknologi, der er til rådighed og godt indført på markedet på det pågældende tidspunkt, finansielle hensyn samt retlige og politiske overvejelser på nationalt niveau.

Talbenchmarks for hele EU vedrørende indikatorer for primærenergiforbruget i næsten energineutrale bygninger er meget nyttige, når de værdier, der skal sammenlignes med de pågældende benchmarks, er resultatet af gennemsigtige beregningsmetoder. Der er ved at blive lagt sidste hånd på standarder (31) for at give mulighed for gennemsigtig sammenligning af nationale og regionale beregningsmetoder.

I lyset af disse overvejelser fastsættes benchmarks som regel som energibehovet. Baggrunden er, at energibehovet er udgangspunktet for beregning af primærenergi, så et meget lille energibehov til opvarmning og køling er afgørende for at opnå næsten primærenergineutrale bygninger. Et meget lille energibehov er også en forudsætning for at opnå en betydelig andel af energi fra vedvarende energikilder og ubetydelig primærenergi.

I 2020-fremskrivningen af priser og teknologier er de relevante benchmarks for næsten energineutrale bygningers energimæssige ydeevne inden for følgende intervaller for forskellige klimazoner i EU (32):

 

Middelhavszonen:

Kontorer: 20-30 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 80-90 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 60 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet

Nye parcelhuse: 0-15 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 50-65 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 50 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet.

 

Oceanisk zone:

Kontorer: 40-55 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 85-100 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 45 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet

Nye parcelhuse: 15-30 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 50-65 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 35 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet.

 

Kontinentalzonen:

Kontorer: 40-55 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 85-100 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 45 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet

Nye parcelhuse: 20-40 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 50-70 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 30 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet.

 

Nordisk zone:

Kontorer: 55-70 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 85-100 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 30 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet

Nye parcelhuse: 40-65 kWh/(m2/å) nettoprimærenergi, hvor typisk 65-90 kWh/(m2/å) af primærenergiforbruget dækkes af 25 kWh/(m2/å) vedvarende energikilder på stedet.

Medlemsstaterne rådes til at medtage vedvarende energikilder i et integreret designkoncept til dækning af de lave energikrav for bygninger (33).

Nogle medlemsstater har valgt at kæde niveauet for næsten energineutrale bygninger sammen med en af de bedste klasser, hvad angår energimæssig ydeevne (f.eks. bygningsklasse A++), som angivet nærmere i energiattesten. En sådan tilgang sammen med en klar indikator for energimæssig ydeevne anbefales med henblik på at give investorerne tydelige oplysninger og at skubbe markedet i retning af næsten energineutrale bygninger.

4.2.   Opfyldelse af forpligtelsen til at sikre, at nye bygninger er næsten energineutrale senest ultimo 2020

Når nye bygninger skal forberedes, så de kan opfylde målene om at være næsten energineutrale, kan der være behov for tilpasning af eksisterende praksis. Mindstekrav og næsten energineutrale krav skal vurderes i betragtning af fristerne i artikel 9, stk. 1.

Desuden skal medlemsstaterne sikre, at der er indført passende sanktionsordninger, hvis nybyggerier ikke overholder kravene til energimæssig ydeevne. Det kan kræve differentierede sanktioner for nye bygninger, efter at fristerne for næsten energineutrale bygninger er udløbet.

Medlemsstaterne rådes til at vurdere disse elementer hurtigst muligt for at sikre opfyldelse af målene vedrørende næsten energineutrale bygninger. Endvidere henstilles det, at medlemsstaterne definerer en ordning for overvågning af opfyldelsen af målene vedrørende næsten energineutrale bygninger. Ordningen bør også omfatte overvågning af delmålene for 2015 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, samt af eventuelle yderligere nationale milepæle frem til 2020. Det vil forstærke de aktuelle køreplaner for næsten energineutrale bygninger og bidrage til overvågningsordningerne i de kommende år.

4.3.   Politikker og foranstaltninger til fremme af næsten energineutrale bygninger

De fleste medlemsstater har valgt en lang række politikker for at øge antallet af næsten energineutrale bygninger (f.eks. bevidstgørelse og information, uddannelse og erhvervsuddannelse, styrkelse af byggeforskrifter og energiattester, valgt af: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Sverige, Slovenien, Det Forenede Kongerige). I nogle tilfælde forekommer politikkerne imidlertid at være ret generelle og rettet mod »alle bygninger«. Det er ikke altid tilstrækkelig klart, hvordan de specifikt understøtter næsten energineutrale bygninger, og heller ikke i hvilket omfang de i praksis bidrager til opfyldelse af et lands mål for næsten energineutrale bygninger. Derfor anbefales et bedre samspil mellem politikker, foranstaltninger og næsten energineutrale bygninger.

For at gøre det nemmere at give disse oplysninger har Kommissionen stillet en skabelon til rådighed for medlemsstaterne, som ikke er obligatorisk, og som anbefales til at fremme sammenligning og analyse af planerne vedrørende næsten energineutrale bygninger (34).

4.4.   Støtte til at gøre eksisterende bygninger næsten energineutrale

Bedste praksis målrettet mod at gøre eksisterende bygninger næsten energineutrale går fra bevidstgørelse om teknologi (35) og incitamentsordninger til finansielle instrumenter, skatteordninger, økonomiske instrumenter, f.eks. tvungen energibesparelse, markedsinstrumenter, f.eks. offentlig-private partnerskaber for at stimulere renovering af bygninger, eller løsningscentre, der yder samlet rådgivning om energirenovering (36).

Nogle medlemsstaters tilgang med at kæde finansiel støtte til bygningsrenovering sammen med en høj energiklasse, der svarer til niveauet for næsten energineutrale bygninger, kan betragtes som god praksis med henblik på at stimulere omdannelsen af den nationale bygningsmasse i retning af næsten energineutrale niveauer.

I løbet af det seneste årti har de fleste medlemsstater indført foranstaltninger rettet mod den eksisterende bygningsmasse, og der er for nylig defineret nye, fremadskuende perspektiver i de nationale renoveringsstrategier udarbejdet i overensstemmelse med artikel 4 i direktivet om energieffektivitet. Medlemsstaterne bør fastlægge en konsistent kombination af politikinstrumenter (politikpakke), der kun delvis afhænger af det offentlige budget.

Der kræves pålidelige data til at overvåge politikkernes virkninger, herunder den faktiske energimæssige ydeevne og indeklimaet, først og fremmest for renovering af bygningsmassen. I nogle lande med begrænset potentiale for solen som vedvarende energikilde (f.eks. Nordeuropa) er der behov for politikker, som fremmer alternative foranstaltninger (f.eks. biomasse). Køreplaner og indikatorer er også gode redskaber til at opfylde specifikke behov og overvåge gennemførelsen. Medlemsstaterne rådes til yderligere at styrke og evaluere de indførte foranstaltninger med henblik på vellykket fremme af omkostningseffektive, dybe og næsten energineutrale renoveringer.

5.   RESUMÉ AF HENSTILLINGERNE

1)

Principperne vedrørende næsten energineutrale bygninger er en af hjørnestenene i det aktuelle direktiv, og det forudsættes, at de vil blive normen for nye bygninger fra 2020. Medlemsstaterne rådes til at øge deres indsats for at gennemføre og håndhæve bestemmelserne i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne i fuldt omfang for at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale inde for direktivets frister.

2)

Medlemsstaterne rådes til at fastsætte nationale definitioner for næsten energineutrale bygninger med et tilstrækkeligt højt ambitionsniveau — som ikke er lavere end de planlagte omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav — og til at bruge vedvarende energikilder i et integreret designkoncept for at opfylde kravene om et lille energiforbrug i næsten energineutrale bygninger. De anbefalede benchmarks fremgår af afsnit 4.1. Der bør sikres et hensigtsmæssigt indeklima for at undgå forringelse af den indendørs luftkvalitet, komforten og sundhedsforholdene i den europæiske bygningsmasse.

3)

I indsatsten for at sikre, at nye bygninger er næsten energineutrale fra ultimo 2020 bør medlemsstaterne hurtigst muligt vurdere, om der er behov for at ændre den eksisterende praksis. Tilsvarende henstilles det, at medlemsstaterne definerer en overvågningsordning for opfyldelsen af målene vedrørende næsten energineutrale bygninger og overvejer mulighederne for at indføre differentierede sanktioner for nye bygninger, når fristerne for næsten energineutrale bygninger er udløbet.

4)

Politikker og foranstaltninger til fremme af næsten energineutrale bygninger bør være mere specifikke med hensyn til at gøre det klart, i hvilket omfang de bidrager til at opfylde målene vedrørende næsten energineutrale bygninger. Det henstilles, at der opnås et bedre samspil mellem politikker, foranstaltninger og næsten energineutrale bygninger. For at gøre det nemmere at give disse oplysninger har Kommissionen stillet en skabelon til rådighed for medlemsstaterne, som ikke er obligatorisk, og som anbefales til at fremme sammenligning og analyse af planerne.

5)

Kommissionen henstiller, at medlemsstaterne øger deres arbejde med at udarbejde støttepolitikker, som er målrettet mod renovering af den eksisterende bygningsmasse hen imod næsten energineutrale niveauer. Medlemsstaterne bør fastlægge en konsistent kombination af politikinstrumenter (politikpakker) for at sikre den krævede langsigtede stabilitet for investorer i effektive bygninger, herunder dybe og næsten energineutrale renoveringer. Det anbefales at indsamle pålidelige data for at overvåge politikkernes virkninger med henblik på at imødekomme specifikke behov og overvåge gennemførelsen af renovering af bygningsmassen.


(1)  Pakke vedrørende energiunionen COM(2015) 80 final.

(2)  Artikel 2, stk. 4.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 244/2012 af 16. januar 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 18).

(4)  Retningslinjer, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne (EUT C 115 af 19.4.2012, s. 1).

(5)  Se tabellen på side 10 i retningslinjerne.

(6)  »Energibehov«, »leveret energi« og »nettoprimærenergi« bør forstås i henhold til definitionerne i delegeret forordning (EU) nr. 244/2012 og tilhørende retningslinjer.

(7)  Se f.eks. »Analysis of load match and grid interaction indicators in net zero energy buildings with simulated and monitored data«, Applied Energy, 31.12.2014, s. 119-131.

(8)  JRC-rapport »Promoting healthy and energy efficient buildings in the European Union«, 2016.

(9)  Se f.eks. »Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings: Using post-occupancy evaluation data to reduce the performance gap«, Anna Carolina Menezes, Andrew Cripps, Dino Bouchlaghem & Richard Buswell (2012), Applied Energy, Volume 97, side 355-364, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007811.

(10)  Det betyder det niveau for energimæssig ydeevne, der fører til de laveste omkostninger i løbet af bygningens anslåede livscyklus.

(11)  »Energi fra vedvarende energikilder« omfatter energi fra vedvarende ikkefossile energikilder, nemlig vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas.

(12)  »Towards nearly zero-energy buildings- Definition on common principles under the EPBD« (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), udarbejdet af Ecofys for Europa-Kommissionen, GD ENERGI.

(13)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes fremskridt med hensyn til at opnå omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til energimæssig ydeevne.

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

(15)  Se artikel 13, stk. 4, i direktivet om vedvarende energikilder.

(16)  EPBD Concerted Action III book, 2016.

(17)  Fjernvarme-/fjernkølesystemer i EU udgør ca. 10-13 % af varme-/køleforsyningen i EU.

(18)  Se fodnote 12.

(19)  23 medlemsstater samt en region i Belgien.

(20)  I overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, litra a).

(21)  Artikel 28, stk. 1, andet afsnit.

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

(23)  I det igangværende standardiseringsarbejde og -projekter, f.eks. GE2O-projektet (http://www.geoclusters.eu/) arbejdes der på at fjerne denne begrænsning og samtidig anerkende naturlige forskelle som klimaforhold.

(24)  »Modelling of optimal paths to reach NZEB for new constructions in Europe«, oplæg af Delia D'Agostino på WSED-konferencen i februar 2016 (http://www.wsed.at/en/programme/young-researchers-conference-energy-efficiency-biomass/).

(25)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=EN. Denne rapport indeholder oplysninger fra alle medlemsstater undtagen Grækenland og Spanien, som ikke havde fremsendt en national plan eller en konsolideret vejledende model den 18. september 2014. En nyere oversigtstabel over de nationale definitioner af næsten energineutrale bygninger findes her: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings.

(26)  Se data i JRC »Synthesis report on national plans for NZEB«, 2016, et BPIE-dataark fra januar 2015 (http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/128/BPIE_factsheet_nZEB_definitions_across_Europe.pdf) samt ajourførte oplysninger, der er offentliggjort af Kommissionen i oktober 2014 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf).

(27)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf.

(28)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=EN.

(29)  JRC »Synthesis report on national plans for NZEB«, 2016, findes på følgende websted: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/publications/all.

(30)  Se fodnote 24.

(31)  Kommissionens mandat M/480 til CEN om nærmere udarbejdelse af standarder vedrørende direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.

(32)  Følgende gælder i studiet »Towards nearly zero-energy buildings- Definition on common principles under the EPBD« (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), udarbejdet af Ecofys for Europa-Kommissionen, GD ENERGI:

Middelhavszonen er Zone 1: Catania (andre: Athen, Larnaca, Luga, Sevilla, Palermo)

Oceanisk zone er Zone 4: Paris (andre: Amsterdam, Berlin, Bruxelles, København, Dublin, London, Macon, Nancy, Prag, Warszawa)

Kontinentalzonen er Zone 3: Budapest (andre: Bratislava, Ljubjana, Milano, Wien)

Nordisk zone er Zone 5: Stockholm (Helsinki, Riga, Stockholm, Gdansk, Tovarene).

(33)  En bygnings integrerede energimæssige ydeevne svarer til den mængde nettoprimærenergi, der kræves for at opfylde de forskellige behov i forbindelse med normal brug, og skal afspejle energibehovet til opvarmning og køling, varmt brugsvand samt indbygget belysning. En integreret ydeevne tager således ikke blot højde for kvaliteten af bygningens isolering, men også opvarmningsanlæggene, køleanlæggene, energiforbrug til ventilation og belysning, bygningens beliggenhed og orientering, varmegenvinding, aktiv udnyttelse af solvarme og andre vedvarende energikilder.

(34)  Medlemsstaternes udfyldte skabeloner findes her: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings.

(35)  EU støtter teknologiudviklingen under H2020-programmet — navnlig via offentlig-private partnerskaber om energieffektive bygninger — https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html.

(36)  Se fodnote 22.


2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/58


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/1319

af 29. juli 2016

om ændring af henstilling 2006/576/EF for så vidt angår deoxynivalenol, zearalenon og ochratoksin A i dyrefoder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens henstilling 2006/576/EF (1) fastsættes vejledende værdier for deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, fumonisiner B1+B2 og T-2 og HT-2-toksin i fodermidler og foderblandinger.

(2)

Det aktuelle vejledende niveau for deoxynivalenol i foder til hunde er 5 mg/kg. Af oplysninger modtaget for nylig for så vidt angår toksiciteten af deoxynivalenol i foder til hunde og EFSA-udtalelse om deoxynivalenol i foder (2) fremgår, at det aktuelle vedledende niveau ikke giver tilstrækkelige garantier med hensyn til dyresundhed for hunde, og det vejledende niveau for deoxynivalenol i foder til hunde bør derfor sænkes.

(3)

Under hensyntagen til oplysninger modtaget for nylig for så vidt angår toksiciteten af zearalenon i foder til katte og hunde bør der fastsættes et vejledende niveau for zearalenon i foder til katte og hunde for at give garantier med hensyn til dyresundhed for katte og hunde, idet der afventes en ajourført risikovurdering, som skal udføres af EFSA, om de mulige dyresundhedsmæssige risici som følge af forekomsten af zearalenon i foder.

(4)

Under hensyntagen til oplysninger modtaget for nylig for så vidt angår toksiciteten af ochratoksin A i foder til katte og hunde og EFSA-udtalelse om ochratoksin A i foder (3) bør der fastsættes et vejledende niveau for ochratoksin A i foder til katte og hunde for at give garantier med hensyn til dyresundhed for katte og hunde.

(5)

Af hensyn til læsbarheden af bestemmelserne i henstillingen er det hensigtsmæssigt at erstatte bilaget til henstillingen med et nyt bilag —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Bilaget til henstilling 2006/576/EF erstattes af bilaget til nærværende henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  Kommissionens henstilling 2006/576/EF af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug (EUT L 229 af 23.8.2006, s. 7).

(2)  Udtalelse fra Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden på anmodning fra Kommissionen om deoxynivalenol (DON) som uønsket stof i dyrefoder http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73.

(3)  Udtalelse fra Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden på anmodning fra Kommissionen om ochratoksin A (OTA) som uønsket stof i dyrefoder http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101.


BILAG

VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER

Mykotoksin

Produkter til foderbrug

Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm), beregnet ved et vandindhold på 12 %

Deoxynivalenol

Fodermidler (*)

 

Korn og kornprodukter (**), undtagen majsbiprodukter

8

Majsbiprodukter

12

Foderblandinger, undtagen

5

foderblandinger til svin

0,9

foderblandinger til kalve (< 4 måneder), lam, gedekid og hunde

2

Zearalenon

Fodermidler (*)

 

Korn og kornprodukter (**), undtagen majsbiprodukter

2

Majsbiprodukter

3

Foderblandinger til:

 

smågrise, gylte (ungsøer), hundehvalpe, kattekillinger samt hunde og katte til reproduktion

0,1

voksne hunde og katte, undtagen til reproduktion

0,2

søer og slagtesvin

0,25

kalve, malkekøer, får (herunder lam) og geder (herunder gedekid)

0,5

Ochratoksin A

Fodermidler (*)

 

Korn og kornprodukter (**)

0,25

Foderblandinger til:

 

svin

0,05

fjerkræ

0,1

katte og hunde

0,01

Fumonisin B1 + B2

Fodermidler (*)

 

majs og majsprodukter (***)

60

Foderblandinger til:

 

svin, heste (Equidae), kaniner og selskabsdyr

5

fisk

10

fjerkræ, kalve (< 4 måneder), lam og gedekid

20

voksne drøvtyggere (> 4 måneder) og mink

50

T-2 + HT-2-toksin

Foderblandinger til katte

0,05


(*)  Der skal især fokuseres på korn og kornprodukter, som gives som foder direkte til dyrene, så anvendelsen heraf i en dagsration ikke medfører, at dyret eksponeres for et højere niveau af de pågældende mykotoksiner end de eksponeringsniveauer, der følger af, at der udelukkende anvendes fuldfoder i en dagsration.

(**)  Udtrykket »korn og kornprodukter« omfatter ikke blot de fodermidler, der er opført under punkt 1 »Korn samt biprodukter heraf«, i listen over fodermidler i del C i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1), men også andre fodermidler af korn, navnlig korn som grøntfoder og grovfoder.

(***)  Udtrykket »majs og majsprodukter« omfatter ikke blot de fodermidler, der er opført under punkt 1 »Korn samt biprodukter heraf«, i listen over fodermidler i del C i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013, men også andre fodermidler af korn, navnlig korn som grøntfoder og grovfoder.