ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 161

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
18. juni 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om undertegnelse af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

*

Information vedrørende ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

1

 

*

Information vedrørende ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/971 af 17. juni 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA)

2

 

 

Erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/972 af 17. juni 2016 om godkendelse af L-arginin fremstillet af Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/973 af 17. juni 2016 om godkendelse af zinkbislysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

21

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/974 af 17. juni 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/975 af 17. juni 2016 om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den mængde, der er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for æg og ægalbumin ved forordning (EF) nr. 539/2007

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/976 af 17. juni 2016 om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den mængde, der er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2016 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 536/2007

29

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/977 af 17. juni 2016 om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til mængden for delperioden 1. oktober til 31. december 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine, der er åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/978 af 17. juni 2016 om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til den mængde, som er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2016, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

33

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/979 af 20. maj 2016 om Kroatiens tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union

35

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/980 af 14. juni 2016 om beskikkelse af fem medlemmer af og seks suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Bulgarien

37

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/981 af 16. juni 2016 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten

39

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/982 af 17. juni 2016 om ændring af afgørelse 2014/386/FUSP om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/1


Meddelelse om undertegnelse af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Ovennævnte protokol mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik blev undertegnet den 28. april 2016 i Bruxelles.


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/1


Information vedrørende ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, som blev undertegnet den 27. juni 2014 i Bruxelles (1), træder i kraft den 1. juli 2016 i overensstemmelse med aftalens artikel 431, stk. 2, da det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument blev deponeret den 23. maj 2016.


(1)  EUT L 261 af 30.8.2014, s. 4.


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/1


Information vedrørende ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, som blev undertegnet den 27. juni 2014 i Bruxelles (1), træder i kraft den 1. juli 2016 i overensstemmelse med aftalens artikel 464, stk. 2, da det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument blev deponeret den 23. maj 2016.


(1)  EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/2


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/971

af 17. juni 2016

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ministererklæringen om handel med informationsteknologiprodukter, almindeligvis omtalt som »aftalen om handel med informationsteknologiprodukter« (ITA), blev vedtaget i Singapore den 13. december 1996. I punkt 3 i bilaget til ITA, fastsættes, at deltagerne skal mødes med regelmæssige mellemrum i Rådet for Handel med Varer under Verdenshandelsorganisationen (WTO) med henblik på at evaluere produktdækningen for ved konsensus at nå til enighed om, hvorvidt tillæggene til nævnte bilag bør ændres, således at der indføjes yderligere produkter, i lyset af den teknologiske udvikling, erfaringerne med anvendelsen af toldindrømmelserne eller ændringer af det harmoniserede nomenklatursystem.

(2)

Rådet bemyndigede den 8. juli 2009 Kommissionen til at forhandle om en revision af ITA med henblik på en udvidelse af dens produktdækning, for at afspejle den teknologiske udvikling og konvergens.

(3)

Kommissionen har gennemført forhandlingerne om udvidelse af ITA i samråd med det særlige udvalg, der er nedsat i henhold til traktatens artikel 207, stk. 3.

(4)

Den 28. juli 2015 udstedte deltagerne i forhandlingen en »Erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter« (»erklæringen om udvidelse af ITA«), i hvilken forhandlingsresultaterne er nedfældet.

(5)

Under den 10. WTO-ministerkonference, som blev afholdt i Nairobi fra den 15. til den 18. december 2015, udstedte deltagerne i forhandlingen en »Ministererklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter« af 16. december 2015 (WT/MIN 15/25) (»ministererklæringen«), som støtter erklæringen om udvidelse af ITA og åbner op for en accept af erklæringen om udvidelse af ITA i overensstemmelse med dennes punkt 9. I ministererklæringen har man endvidere nedfældet den aftale, forhandlingsdeltagerne er nået frem til, med de udkast til tidsplaner som de hver især har fremlagt i henhold til punkt 5 i erklæringen om udvidelse af ITA, idet disse tidsplaner er indeholdt i WTO-dokument G/MA/W/117.

(6)

Aftalen i form af erklæringen om udvidelse af ITA bør godkendes på vegne af Unionen sammen med Unionens tidsplan og de tidsplaner, som er fremlagt af andre deltagere i forhandlingerne, og som er indeholdt i WTO-dokument G/MA/W/117.

(7)

I overensstemmelse med erklæringen om udvidelse af ITA bør Unionen forelægge WTO de fornødne ændringer af sin liste over indrømmelser, der er knyttet som bilag til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (GATT 1994), som fastsat i Unionens liste over indrømmelser CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Erklæringen om udvidelse af ITA og de tidsplaner, der er forelagt i overensstemmelse med nævnte erklærings punkt 5, godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til erklæringen om udvidelse af ITA og tillæggene hertil er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionen bemyndiges herved til at forelægge WTO de fornødne ændringer af Unionens liste over indrømmelser, der er knyttet som bilag til GATT 1994, som fastsat i Unionens liste over indrømmelser CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Artikel 3

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som er beføjet til på Unionens vegne at deponere det acceptinstrument, der er omhandlet i punkt 9 i erklæringen om udvidelse af ITA (2).

Artikel 4

Erklæringen om udvidelse af ITA må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 17. juni 2016.

På Rådets vegne

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Formand


(1)  Godkendelse af 8.6.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for ikrafttrædelse af erklæringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/4


ERKLÆRING OM UDVIDELSE AF HANDELEN MED INFORMATIONSTEKNOLOGIPRODUKTER

Følgende medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (»WTO«), der er blevet enige om en udvidelse af verdenshandelen med informationsteknologiprodukter (»parterne«):

 

Albanien

 

Australien

 

Canada

 

Costa Rica

 

Den Europæiske Union

 

Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu

 

Filippinerne

 

Guatemala

 

Hongkong (Kina)

 

Island

 

Israel

 

Japan

 

Kina

 

Korea

 

Malaysia

 

Montenegro

 

New Zealand

 

Norge

 

Schweiz (1)

 

Singapore

 

Thailand

 

USA

erklærer følgende:

1.

Hver af parterne binder og afskaffer told og andre afgifter af enhver art som omhandlet i artikel II, stk. 1, litra b), i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994, som anført nedenfor, med hensyn til følgende:

a)

alle produkter, der henhører under de i tillæg A til denne erklæring opførte underpositioner i det harmoniserede system (»HS«) 2007, og

b)

alle produkter, der er opført i tillæg B til denne erklæring, uanset om de er opført i tillæg A.

Afvikling

2.

Medmindre andet er aftalt mellem parterne, gennemfører de en standardafvikling over tre år med fire lige store årlige nedsættelser af tolden, begyndende i 2016 og sluttende i 2019, idet de dog tager højde for, at en forlængelse af afviklingsperioden kan være nødvendig under særlige omstændigheder. Den nedsatte told afrundes til den første decimal på hvert afviklingstrin. Hver af parterne indarbejder forpligtelser vedrørende afviklingen for hvert produkt i sin liste over indrømmelser til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (»liste over indrømmelser«).

Gennemførelse

3.

Medmindre andet er aftalt mellem parterne, og under forudsætning af at de nationale procedurekrav er opfyldt, afskaffer hver af parterne al told og andre afgifter af enhver art på produkter, der er opført i bilagene, på følgende måde:

a)

afskaffelsen af tolden skal ske i lige store etaper, så den første nedsættelse træder i kraft senest den 1. juli 2016, den anden senest den 1. juli 2017 og den tredje senest den 1. juli 2018, og så den endelige afskaffelse af tolden er afsluttet senest den 1. juli 2019, og

b)

afskaffelsen af al told og andre afgifter af enhver art som omhandlet i artikel II, stk. 1, litra b), i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 skal være afsluttet senest den 1. juli 2016.

Fremskyndet gennemførelse

4.

Parterne er enige om, at de hver især på egen hånd kan afskaffe tolden øjeblikkeligt eller gennemføre afviklingen af den allerede inden de datoer, der er fastsat i stk. 3 ovenfor, f.eks. for produkter, der er pålagt en relativt lav told.

Tidsplan

5.

Så hurtigt som muligt, og ikke senere end den 30. oktober 2015, forelægger hver af parterne alle de øvrige parter et udkast til en tidsplan, som skal indeholde a) en beskrivelse af, hvordan den rette toldbehandling gennemføres i partens liste over indrømmelser, og b) en liste over detaljerede HS-underpositioner for de produkter, der er opført i bilag B, og som også skal indeholde en hovednote, der præciserer, at sådanne produkter indrømmes toldfrihed, uanset hvordan de er klassificeret i HS. Parterne gennemgår og godkender enstemmigt hvert enkelt udkast til tidsplan, idet de tager højde for de spørgsmål, som parterne har fremført i løbet af forhandlingerne. Denne gennemgang skal være afsluttet senest den 4. december 2015.

6.

Efter afslutningen af gennemgangen af et udkast til tidsplan for én af parterne fremlægger denne part, under forudsætning af at de nationale procedurekrav er opfyldt, sin godkendte tidsplan som en ændring af sin liste over indrømmelser i overensstemmelse med afgørelse af 26. marts 1980 om procedurerne for ændring og berigtigelse af lister over toldindrømmelser (BISD 27S/25).

7.

Hver af parterne gennemfører stk. 3 og 6 i denne erklæring, når parterne har gennemgået og enstemmigt godkendt udkast til tidsplaner, som dækker ca. 90 procent af verdenshandelen (2) med de produkter, der er omfattet af denne erklæring.

Format for udkast til lister over indrømmelser

8.

For at kunne gennemføre sin binding og afskaffelse af told og andre afgifter af enhver art på produkter, der er opført i bilagene, skal hver af parterne i ændringerne i listen over indrømmelser:

a)

for de produkter, der er opført som henhørende under HS 2007-underpositioner i tillæg A, hvor det er relevant, oprette underinddelinger på national toldposition-niveau i sin liste over indrømmelser og

b)

for de produkter, der er opført i tillæg B, vedlægge et bilag til sin liste over indrømmelser indeholdende alle produkter i tillæg B, hvor parten fastsætter den nærmere tarifering for disse produkter enten på national toldposition-niveau eller på 6-cifret niveau i HS.

Godkendelse

9.

Alle WTO-medlemmer skal have mulighed for at tilslutte sig erklæringen ved accept. Accepten meddeles skriftligt til WTO's generaldirektør, som videresender den til samtlige parter.

Ikke-toldmæssige barrierer

10.

Parterne er enige om at intensivere høringerne om ikke-toldmæssige barrierer i IT-sektoren. I den forbindelse støtter parterne den mulige udvikling af et forbedret arbejdsprogram for ikke-toldmæssige barrierer.

Afsluttende betragtninger

11.

Parterne mødes periodisk og mindst ét år før de regelmæssige ændringer af HS-nomenklaturen, som Verdenstoldorganisationen foretager, og senest i januar 2018, for at gennemgå, hvilke produkter der er omfattet af bilagene, og drøfte, om der på grund af den teknologiske udvikling, erfaringerne med anvendelsen af toldindrømmelserne eller ændringer af HS-nomenklaturen bør tilføjes yderligere produkter til bilagene.

12.

Parterne anerkender, at resultaterne af disse forhandlinger vedrører indrømmelser, som bør tages i betragtning i de løbende multilaterale forhandlinger om markedsadgang for ikke-landbrugsprodukter som led i Doha-udviklingsdagsordenen.

Tillæg til denne erklæring:

Tillæg A indeholder en liste over de HS 2007-underpositioner eller dele heraf, som er omfattet af denne erklæring.

Tillæg B indeholder en liste over særlige produkter, som er omfattet af denne erklæring, uanset hvordan de er tariferet i HS 2007.


(1)  På vegne af toldunionen mellem Schweiz og Liechtenstein.

(2)  Beregnes af WTO-sekretariatet og meddeles parterne på grundlag af de senest tilgængelige data.


TILLÆG A

Post

HS 2007

ex  (*)

Varebeskrivelse

001

350691

ex

Optisk klare free-film-klæbemidler og optisk klare hærdende flydende klæbemidler, af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af fladskærme eller berøringsfølsomme skærmpaneler

002

370130

 

Andre plader og film, med mindst en sidelængde over 255 mm

003

370199

 

I andre tilfælde

004

370590

 

Andre varer

005

370790

 

Andre varer

006

390799

ex

Termoplastiske aromatiske polyestercopolymerer af flydende krystal-typen

007

841459

ex

Ventilatorer, af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til køling af mikroprocessorer, telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner eller enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

008

841950

ex

Varmevekslere fremstillet af fluorholdige polymerer og med indgangs- og udgangsåbninger med en indvendig diameter på højst 3 cm

009

842010

ex

Rullelaminatorer, af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller substrater til trykte kredsløb

010

842129

ex

Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker, fremstillet af fluorholdige polymerer, og hvor tykkelsen på filterets eller renseanordningens membran ikke overstiger 140 mikrometer

011

842139

ex

Maskiner og apparater til filtrering og rensning af gasser, med kappe af rustfrit stål og med indgangs- og udgangsåbninger med en indvendig diameter på højst 1,3 cm

012

842199

ex

Dele til maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker, fremstillet af fluorholdige polymerer, og hvor tykkelsen på filterets eller renseanordningens membran ikke overstiger 140 mikrometer, dele til maskiner og apparater til filtrering og rensning af gasser, med kappe af rustfrit stål og med indgangs- og udgangsåbninger med en indvendig diameter på højst 1,3 cm

013

842320

ex

Kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer på transportbånd, som anvender elektroniske midler til at måle vægt

014

842330

ex

Vægte til afvejning af konstante vægtmængder og vægte til afvejning af en forud bestemt vægtmængde i sække eller andre beholdere, herunder doseringsvægte, som anvender elektroniske midler til at måle vægt

015

842381

ex

Andre vægte, med kapacitet 30 kg og derunder, som anvender elektroniske midler til at måle vægt

016

842382

ex

Andre vægte, med kapacitet over 30 kg, men ikke over 5 000 kg, som anvender elektroniske midler til at måle vægt, undtagen vægte, der anvendes til at veje motorkøretøjer

017

842389

ex

Andre vægte, med kapacitet over 5 000 kg, som anvender elektroniske midler til at måle vægt

018

842390

ex

Dele til vægte, som anvender elektroniske midler til at måle vægt, undtagen dele til vægte, der anvendes til at veje motorkøretøjer

019

842489

ex

Mekaniske apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning, af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller printplader med trykte kredsløb

020

842490

ex

Dele til mekaniske apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning, af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller printplader med trykte kredsløb

021

844230

 

Maskiner, apparater og redskaber

022

844240

 

Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber

023

844250

 

Trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)

024

844331

 

Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk

025

844332

 

Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk

026

844339

 

Andre maskiner og apparater

027

844391

 

Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442

028

844399

 

Andre varer

029

845610

ex

Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner

030

846693

ex

Dele og tilbehør til maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner; dele og tilbehør til maskiner, som fungerer ved hjælp af ultralyd, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner; dele og tilbehør til maskincentre, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner; dele og tilbehør til numerisk styrede (andre drejebænke), af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner; dele og tilbehør til numerisk styrede (andre boremaskiner), af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner; dele og tilbehør til numerisk styrede (andre fræsemaskiner), af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner; dele og tilbehør til maskinsave og afskæremaskiner, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner; dele og tilbehør til værktøjsmaskiner, som fungerer ved hjælp af elektroerosion, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner

031

847210

 

Duplikatorer

032

847290

 

Andre maskiner og apparater

033

847310

 

Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8469

034

847340

 

Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8472

035

847521

 

Maskiner og apparater til fremstilling af optiske fibre eller grundformer dertil

036

847590

ex

Dele til maskiner henhørende under pos. 847521

037

847689

ex

Vekselautomater

038

847690

ex

Dele til vekselautomater

039

847989

ex

Automatiske maskiner til anbringelse af elektroniske komponenter, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb

040

847990

ex

Dele til automatiske maskiner til anbringelse af elektroniske komponenter, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb

041

848610

 

Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederstave og -skiver

042

848620

 

Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederkomponenter og elektroniske integrerede kredsløb

043

848630

 

Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af fladskærme

044

848640

 

Maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel

045

848690

 

Dele og tilbehør

046

850440

 

Statiske omformere

047

850450

 

Andre induktionsspoler

048

850490

 

Dele

049

850590

ex

Elektromagneter, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans, undtagen elektromagneter henhørende under pos. 9018

050

851430

ex

Andre ovne, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller printplader med trykte kredsløb

051

851490

ex

Dele til andre ovne, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller printplader med trykte kredsløb

052

851519

ex

Andre maskiner til bølgelodning, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb

053

851590

ex

Dele til andre maskiner til bølgelodning, af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb

054

851761

 

Basisstationer

055

851762

 

Apparater til modtagelse, konvertering, overførsel og gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning

056

851769

 

Andre apparater

057

851770

 

Dele

058

851810

 

Mikrofoner og stativer dertil

059

851821

 

Enkelthøjttalere monteret i kabinet

060

851822

 

Højttalersystemer monteret i fælles kabinet

061

851829

 

Andre varer

062

851830

 

Hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere

063

851840

 

Elektriske lavfrekvensforstærkere

064

851850

 

Elektriske lydforstærkeranlæg

065

851890

 

Dele

066

851981

 

Som anvender magnetiske, optiske eller halvlederbaserede medier

067

851989

 

I andre tilfælde

068

852110

 

Til magnetbånd

069

852190

 

I andre tilfælde

070

852290

 

Andre varer

071

852321

 

Kort indeholdende en magnetstribe

072

852329

 

Andre varer

073

852340

 

Optiske medier

074

852351

 

Ikke-flygtige halvlederhukommelser

075

852352

 

»Smart cards«

076

852359

 

Andre varer

077

852380

 

Andre medier

078

852550

 

Sendere

079

852560

 

Sender-modtagere

080

852580

 

Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer

081

852610

 

Radarapparater

082

852691

 

Radionavigeringsapparater

083

852692

 

Radiofjernbetjeningsapparater

084

852712

 

Kassetteradioer i lommeformat

085

852713

 

Andre apparater, kombineret med lydoptagere eller lydgengivere

086

852719

 

I andre tilfælde

087

852721

ex

Radiofonimodtagere, som ikke kan fungere uden ydre energikilde, af den art, der anvendes i motorkøretøjer, sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere, som kan modtage og afkode digitale Radio Data System-signaler

088

852729

 

I andre tilfælde

089

852791

 

Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere

090

852792

 

Ikke sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere, men med et ur

091

852799

 

I andre tilfælde

092

852849

 

I andre tilfælde

093

852871

 

Ikke beregnet til indbygning af en skærm

094

852910

 

Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer

095

852990

ex

Andre varer, undtagen organiske lysemitterende diodemoduler og organiske lysemitterende diodepaneler til apparater henhørende under pos. 852872 eller 852873

096

853180

ex

Andre apparater, undtagen dørklokker, ringeapparater, elektriske summere og lign.

097

853190

 

Dele

098

853630

 

Andre apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb

099

853650

 

Andre afbrydere

100

853690

ex

Andre apparater, undtagen batteriklemmer af den art, der anvendes til motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 , 8703 , 8704 og 8711

101

853810

 

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign. til apparater henhørende under pos. 8537 , men uden de indbyggede apparater

102

853939

ex

Koldkatodelysstoflamper (CCFL) til baggrundsbelysning i fladskærme

103

854231

 

Processorer og kontrol- og styreenheder, også kombineret med hukommelser, omformere, logiske kredsløb, forstærkere, ure, tidskredsløb eller andre kredsløb

104

854232

 

Hukommelser (memories)

105

854233

 

Forstærkere

106

854239

 

Andre varer

107

854290

 

Dele

108

854320

 

Signalgeneratorer

109

854330

ex

Maskiner til galvanisering og elektrolyse, af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb

110

854370

ex

Varer specifikt fremstillet til tilslutning til apparater og instrumenter til telegrafi eller telefoni eller til tilslutning til netværk til telefoni eller telegrafi

111

854370

ex

Mikrobølgeforstærkere

112

854370

ex

Trådløse infrarøde fjernbetjeningsanordninger til videospilkonsoller

113

854370

ex

Digitale registreringsapparater til flyvedata

114

854370

ex

Bærbare batteridrevne e-readere til optagelse og gengivelse af tekst-, billed- eller lydfiler

115

854370

ex

Apparater til digital signalbehandling, der kan tilsluttes til kabelnet eller trådløse netværk til lydmiksning

116

854390

 

Dele

117

880260

ex

Telekommunikationssatellitter

118

880390

ex

Dele til telekommunikationssatellitter

119

880521

 

Simulatorer til luftslag og dele dertil

120

880529

 

Andre varer

121

900120

 

Ark og plader af polariserende materialer

122

900190

 

Andre varer

123

900219

 

I andre tilfælde

124

900220

 

Filtre

125

900290

 

Andre varer

126

901050

 

Andre apparater og andet materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier; betragtningskasser

127

901060

 

Projektionsskærme

128

901090

ex

Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 901050 og 901060

129

901110

 

Stereoskopiske mikroskoper

130

901180

 

Andre mikroskoper

131

901190

 

Dele og tilbehør

132

901210

 

Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer

133

901290

 

Dele og tilbehør

134

901310

ex

Teleskoper til maskiner, apparater eller instrumenter henhørende under dette kapitel eller under afsnit XVI

135

901320

 

Lasere, undtagen laserdioder

136

901390

ex

Dele og tilbehør, undtagen til kikkertsigter til våben og til periskoper

137

901410

 

Kompasser, herunder navigationskompasser

138

901420

 

Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart og rumfart (undtagen kompasser)

139

901480

 

Andre instrumenter og apparater

140

901490

 

Dele og tilbehør

141

901510

 

Afstandsmålere

142

901520

 

Teodolitter og tacheometre

143

901540

 

Instrumenter og apparater til fotogrammetri

144

901580

 

Andre instrumenter og apparater

145

901590

 

Dele og tilbehør

146

901811

 

Elektrokardiografer

147

901812

 

Ultrasoniske apparater til skanning

148

901813

 

Apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans

149

901819

 

Andre varer

150

901820

 

Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling

151

901850

 

Andre instrumenter og apparater, til øjenlæger

152

901890

ex

Elektrokirurgiske eller elektromedicinske instrumenter og apparater samt dele og tilbehør dertil

153

902150

 

Pacemakere til stimulering af hjertemuskler, undtagen dele og tilbehør

154

902190

 

Andre varer

155

902212

 

Computerstyrede tomografiapparater

156

902213

 

Andre røntgenapparater, til dental brug

157

902214

 

Andre røntgenapparater, til medicinsk, kirurgisk eller veterinær brug

158

902219

 

Til anden brug

159

902221

 

Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug

160

902229

 

Til anden brug

161

902230

 

Røntgenrør

162

902290

ex

Dele og tilbehør til røntgenapparater

163

902300

 

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (f.eks. ved undervisning eller på udstillinger), uanvendelige til andet brug

164

902410

 

Maskiner og apparater til prøvning af metaller

165

902480

 

Andre maskiner og apparater

166

902490

 

Dele og tilbehør

167

902519

 

I andre tilfælde

168

902590

 

Dele og tilbehør

169

902710

 

Gas- eller røganalyseringsapparater

170

902780

 

Andre instrumenter og apparater

171

902790

 

Mikrotomer; dele og tilbehør

172

902830

 

Elektricitetsmålere

173

902890

 

Dele og tilbehør

174

903010

 

Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler

175

903020

 

Oscilloskoper og oscillografer

176

903031

 

Universalmålere, uden registreringsanordning

177

903032

 

Universalmålere, med registreringsanordning

178

903033

ex

Andre instrumenter og apparater, uden registreringsanordning, undtagen modstandsmålere

179

903039

 

Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning

180

903084

 

Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning

181

903089

 

I andre tilfælde

182

903090

 

Dele og tilbehør

183

903110

 

Maskiner til afbalancering af mekaniske dele

184

903149

 

I andre tilfælde

185

903180

 

Andre instrumenter, apparater og maskiner

186

903190

 

Dele og tilbehør

187

903220

 

Manostater

188

903281

 

Hydrauliske eller pneumatiske

189

950410

 

Videospil, af den art, der anvendes i forbindelse med en fjernsynsmodtager

190

950430

ex

Andre spil, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemønter eller lignende betalingsmidler, undtagen automatisk udstyr til bowlingbaner og hasardspil, der giver en øjeblikkelig pengegevinst

191

950490

ex

Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under pos. 950430


(*)  Delvist dækkede underpositioner er markeret med »ex«.


TILLÆG B

192

Integrerede multikomponentkredsløb: En kombination af et eller flere monolitiske, hybrid- eller multichipkredsløb med mindst en af følgende komponenter: siliciumbaserede sensorer, aktuatorer, oscillatorer, resonatorer eller kombinationer heraf, eller komponenter med funktioner, som kendetegner varer henhørende under pos. 8532 , 8533 og 8541 , eller induktorer henhørende under pos. 8504 på enhver måde uadskilleligt samlet til én enhed som et integreret kredsløb, som en komponent af den art, der anvendes til montering på et trykt kredsløbskort (PCB) eller en anden bærer, ved hjælp af forbindelser i form af pins, leads, balls, lands, bumps eller pads.

I forbindelse med denne definition forstås der ved:

1.   »Komponenter«: diskrete dele, der er fremstillet uafhængigt og efterfølgende monteret i det integrerede multikomponentkredsløb eller integreret i andre komponenter.

2.   »Siliciumbaserede«: bygget på et siliciumsubstrat eller siliciummaterialer, eller fremstillet i en integreret kredsløbsform.

a)Siliciumbaserede sensorer består af mikroelektriske og mekaniske strukturer, som fremstilles i massen eller på overfladen af et halvledermateriale, og hvis funktion det er at påvise fysiske eller kemiske kvantiteter og omdanne disse til elektriske signaler, som skyldes variationer i de elektriske egenskaber eller forskydning af en mekanisk struktur.

»Fysiske eller kemiske kvantiteter« vedrører fænomener i den virkelige verden såsom tryk, akustiske bølger, acceleration, vibration, bevægelse, retning, belastning, magnetisk feltstyrke, elektrisk feltstyrke, lys, radioaktivitet, fugtighed, strøm, kemisk koncentration m.m.

3.b)Siliciumbaserede aktuatorer består af mikroelektriske og mekaniske strukturer, som fremstilles i massen eller på overfladen af et halvledermateriale, og hvis funktion det er at omdanne elektriske signaler til fysiske bevægelser.3.c)Siliciumbaserede resonatorer er komponenter, som består af mikroelektriske og mekaniske strukturer, som fremstilles i massen eller på overfladen af et halvledermateriale, og hvis funktion det er at generere mekaniske eller elektriske svingninger ved en på forhånd fastlagt frekvens, som afhænger af disse strukturers fysiske geometri som reaktion på et eksternt input.3.d)Siliciumbaserede oscillatorer er komponenter, som består af mikroelektriske og mekaniske strukturer, som fremstilles i massen eller på overfladen af et halvledermateriale, og hvis funktion det er at generere mekaniske eller elektriske svingninger ved en på forhånd fastlagt frekvens, som afhænger af disse strukturers fysiske geometri.

193

Lysemitterende dioder (LED) til baggrundsbelysning, som er lyskilder, der består af én eller flere LED'er og en eller flere konnektorer og er monteret på et trykt kredsløb eller andet lignende substrat, samt andre passive komponenter, der, uanset om de er kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, anvendes som baggrundsbelysning i LCD-skærme

194

Berøringsfølsomme anordninger til dataindlæsning (såkaldte berøringsfølsomme skærme) uden visningskapacitet, til indbygning i apparater med display, der fungerer ved at detektere forekomsten og placeringen af en berøring i visningsområdet. Berøringen kan detekteres ved hjælp af modstand, elektrostatisk kapacitet, akustisk pulsgenkendelse, infrarødt lys eller anden berøringsfølsom teknologi

195

Blækpatroner (med eller uden integreret printerhoved), som er beregnet til indsætning i apparater henhørende under HS-underposition 844331 , 844332 eller 844339 , og som har mekaniske eller elektriske komponenter; termoplastiske eller elektrostatiske tonerpatroner (med eller uden bevægelige dele) til indsætning i apparater henhørende under HS-underposition 844331 , 844332 eller 844339 ; fast blæk i industrielt fremstillede former til indsætning i apparater henhørende under HS-underposition 844331 , 844332 eller 844339

196

Tryksager, der giver ret til at få adgang til, installere, gengive eller på anden måde gøre brug af software (herunder spil), data, internetindhold (herunder indhold i spil og applikationer) og -tjenesteydelser samt telekommunikationstjenester (herunder mobiltjenester) (**)

197

Selvklæbende cirkulære svampe til polering af den art, der anvendes ved fremstilling af halvlederwafers

198

Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballeringsgenstande af plast, som er specielt udformet eller indrettet til emballering og transport af halvlederwafers, masker eller retikler, henhørende under HS-underposition 392310 eller 848690

199

Vakuumpumper, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvledere eller fladskærme

200

Plasmarensemaskiner, der fjerner organiske forurenende stoffer fra elektronmikroskopiske prøver og prøveholdere

201

Bærbart interaktivt elektronisk uddannelsesudstyr, der primært er beregnet til børn


(**)  Toldafviklingen for tryksager berører kun rettigheder og forpligtelser med hensyn til handel med varer, dvs. at den ikke påvirker adgangen til markedet, bortset fra den told, deltagerne betaler. Intet i aftalen om udvidelse af varelisten i aftalen om informationsteknologi (ITA) hindrer et ITA-medlem i at regulere indholdet af sådanne varer, herunder internetindhold. Intet i aftalen om udvidelse af varelisten i ITA berører et medlems ret til markedsadgang og dets forpligtelser vedrørende handel med tjenesteydelser eller afskærer et medlem fra at regulere sit marked for tjenesteydelser.


FORORDNINGER

18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/972

af 17. juni 2016

om godkendelse af L-arginin fremstillet af Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af L-arginin som tilsætningsstof til foder. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af L-arginin fremstillet af Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 1. december 2015 (2), at L-arginin fremstillet af Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at stoffet kan betragtes som en effektiv kilde til aminosyren arginin for alle dyrearter; for at være fuldt effektivt i drøvtyggere bør det supplerende L-arginin beskyttes mod nedbrydning i vommen. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af stoffet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(1):4345.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: aminosyrer, deres salte og analoger

3c361

L-arginin

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Pulver med et indhold af L-arginin på mindst 98 % (på tørstofbasis) og et vandindhold på mindst 10 %

Aktivstoffets karakteristika

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentansyre) fremstillet ved fermentering med Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP)

Kemisk formel: C6H14N4O2

CAS-nummer: 74-79-3

Analysemetode  (1)

Til karakteristik af L-arginin i fodertilsætningsstoffet:

Food Chemical Codex »L-arginin monografi«.

Til kvantificering af arginin i fodertilsætningsstoffet:

ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-VIS).

Til kvantificering af arginin i forblandinger, fodermidler og foderblandinger:

ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-VIS) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2).

Alle arter

 

 

 

1.

Vandindholdet skal angives på mærkningen af tilsætningsstoffet.

2.

L-arginin kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

8. juli 2026


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/973

af 17. juni 2016

om godkendelse af zinkbislysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

I henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er der indgivet en ansøgning om godkendelse af zinkchelat af L-lysinat HCl ledsaget af de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af zinkchelat af L-lysinat HCl som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 20. oktober 2015 (2), at zinkchelat af L-lysinat HCl under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller forbrugeres sundhed, og at der ikke vil opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne, forudsat at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger.

(5)

For så vidt angår virkningerne på miljøet, navnlig afvanding og afstrømning af zink til overfladevand, anbefalede autoriteten i sin udtalelse af 8. april 2014 (3) at mindske maksimumsindholdet af zink i fuldfoder til flere målarter. For ikke at risikere ikke at opfylde dyrenes fysiologiske behov, herunder i særlige livsperioder, eller andre negative virkninger på dyresundheden skal den af autoriteten anbefalede mindskelse af zinkindhold ikke indføres i én omgang. Med henblik på yderligere reduktion bør foderstofvirksomhedsledere og forskningsinstitutter opfordres til at indsamle nye videnskabelige data om de fysiologiske behov hos de forskellige dyrearter.

(6)

Autoriteten konkluderede yderligere, at zinkchelat af L-lysinat HCl kan betragtes som en effektiv kilde til zink for alle dyrearter og anbefalede at kalde det pågældende stof for zinkbislysinat. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved artikel 21 i forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium. Vurderingen af zinkbislysinat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4267.

(3)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Zn) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b613

Zinkbislysinat

Tilsætningsstoffets karakteristika

Pulver eller granulat med et indhold af zink på mindst 13,5 % og et indhold af lysin på mindst 85,0 %.

Zink i form af zinkchelat af bislysinat HCl: mindst 85 %.

Aktivstoffets karakteristika

Zinkchelat af bislysinat HCl

Kemisk formel:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

CAS-nummer: 23333-98-4

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af indholdet af lysin i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion (IEC-UV/FD) eller

VDLUFA 4.11.6 eller EN ISO 17180.

Til kvantificering af det samlede indhold af zink i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510 eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) — EN 15621.

Til kvantificering af det samlede indhold af zink i fodermidlerne og foderblandingerne:

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510 eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) — EN 15621 eller

Atomabsorptionsspektrometri (AAS) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2).

Alle dyrearter

Hunde og katte: 200 (i alt)

Laksefisk og mælkeerstatninger til kalve: 180 (i alt)

Smågrise, søer, kaniner og alle fisk undtagen laksefisk: 150 (i alt)

Andre arter og kategorier: 120 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding.

2.

Zinkbislysinat kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

8. juli 2026


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/974

af 17. juni 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/975

af 17. juni 2016

om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den mængde, der er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for æg og ægalbumin ved forordning (EF) nr. 539/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 (2) blev der åbnet årlige toldkontingenter for import af æg og ægalbumin.

(2)

De mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1. til 7. juni 2016 for delperioden 1. juli til 30. september 2016, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastslås, hvilke mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og disse mængder bør overføres til den mængde, som er fastsat for den følgende kontingentdelperiode.

(3)

For at sikre at foranstaltningerne forvaltes effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger om importlicens i henhold til forordning (EF) nr. 539/2007, og som skal overføres til delperioden 1. oktober til 31. december 2016, er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 19).


BILAG

Løbenummer

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal overføres de disponible mængder for delperioden 1. oktober til 31. december 2016

(i kg udtrykt i skalægækvivalent)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/976

af 17. juni 2016

om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den mængde, der er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2016 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 536/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2007 (2) blev der åbnet et årligt importtoldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

(2)

De mængder, der er indgivet ansøgninger om importlicens for i perioden 1. til 7. juni 2016 for delperioden 1. juli til 30. september 2016, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende kontingentdelperiode.

(3)

For at sikre at foranstaltningerne forvaltes effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der ikke er ansøgt om importlicens for i henhold til forordning (EF) nr. 536/2007, og som skal overføres til delperioden 1. oktober til 31. december 2016, er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt Amerikas Forenede Stater, for fjerkrækød (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 6).


BILAG

Løbenummer

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal overføres til delperioden 1. oktober til 31. december 2016

(kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/977

af 17. juni 2016

om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til mængden for delperioden 1. oktober til 31. december 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine, der er åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077 (2) blev der åbnet årlige toldkontingenter for import af æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine.

(2)

De mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet fra den 1. til den 7. juni 2016 for delperioden 1. juli til 30. september 2016, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens til, og disse mængder bør lægges til den mængde, der er fastsat for den efterfølgende delperiode.

(3)

For at sikre foranstaltningens effektivitet bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der ikke er indgivet importlicensansøgninger for efter gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077, og som skal lægges til mængden i delperioden 1. oktober til 31. december 2016, er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077 af 18. november 2015 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 57).


BILAG

Løbenummer

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til de disponible mængder i delperioden 1. oktober til 31. december 2016

(kg udtrykt i æg med skal)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/978

af 17. juni 2016

om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til den mængde, som er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2016, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2007 (2) blev der åbnet årlige toldkontingenter for import af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Israel.

(2)

De mængder, der er ansøgt om i de ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1. til 7. juni 2016 for delperioden 1. juli til 30. september 2016, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til den mængde, som er fastsat for den efterfølgende delperiode.

(3)

For at sikre at foranstaltningerne forvaltes effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der ikke er omfattet af ansøgninger om importlicens i henhold til forordning i henhold til forordning (EF) nr. 1384/2007, og som skal overføres til delperioden 1. oktober til 31. december 2016, er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2398/96 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Israel (EUT L 309 af 27.11.2007, s. 40).


BILAG

Løbenummer

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til de disponible mængder for delperioden 1. oktober til 31. december 2016

(kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


AFGØRELSER

18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/35


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/979

af 20. maj 2016

om Kroatiens tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4 og 5,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (2) (»konventionen«) blev undertegnet i Bruxelles den 18. december 1997. Den træder i kraft 90 dage efter, at den sidste stat blandt de stater, der var medlem af Den Europæiske Union på tidspunktet for Rådets vedtagelse af den akt, der fastlagde denne konvention, har givet meddelelse om at have afsluttet de forfatningsmæssige procedurer med henblik på vedtagelse af konventionen.

(2)

I henhold til artikel 32, stk. 4, i konventionen erklærer medlemsstaterne samtidig med, at de afgiver den i artikel 32, stk. 2, i konventionen omtalte meddelelse, eller på et hvilket som helst senere tidspunkt, at konventionen, indtil den træder i kraft, for deres vedkommende skal gælde for deres forbindelser til andre medlemsstater, som har afgivet den samme erklæring.

(3)

I artikel 3, stk. 4, i akten om Kroatiens tiltrædelse (»tiltrædelsesakten«) fastsættes det, at Kroatien skal tiltræde de konventioner og protokoller, som er opført på listen i bilag I til tiltrædelsesakten. Disse konventioner og protokoller omfatter bl.a. konventionen. Konventionen skal træde i kraft for Kroatien på en dato, som Rådet fastsætter.

(4)

I henhold til artikel 3, stk. 5, i tiltrædelsesakten skal Rådet foretage alle de tilpasninger, som Kroatiens tiltrædelse af de konventioner og protokoller, der er anført i bilag I til tiltrædelsesakten, kræver —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konventionen træder i kraft for så vidt angår Kroatien på den første dag i den første måned efter datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse.

Artikel 2

Teksten til konventionen (3) på kroatisk har samme gyldighed som teksterne til konventionen på de øvrige sprog.

Artikel 3

Denne afgørelse får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2016.

På Rådets vegne

K.H.D.M. DIJKHOFF

Formand


(1)  Udtalelse af 28.4.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 24 af 23.1.1998, s. 2.

(3)  Teksten på kroatisk er offentliggjort i en specialudgave af EUT (kapitel 19, nr. 014, s. 156).


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/37


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/980

af 14. juni 2016

om beskikkelse af fem medlemmer af og seks suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Bulgarien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den bulgarske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020.

(2)

Der er blevet fem pladser ledige som medlem af Regionsudvalget, efter at Vladimir KISSIOVs, Krassimir KOSTOVs, Madzhid MANDADZHAs, Krasimir MIREVs og Detelina NIKOLOVAs mandatperioder er udløbet.

(3)

Der er blevet fem pladser ledige som suppleant til Regionsudvalget, efter at Stanislav BLAGOVs, Nikolay IVANOVs, Dimitranka KAMENOVAs, Anastasiya MLADENOVAs og Emil NAIDENOVs mandatperioder er udløbet.

(4)

Der er blevet en plads ledig som suppleant, efter at Malina Edreva AUDOIN er blevet beskikket som medlem af Regionsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

a)

som medlemmer:

Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council,

Rumen Iliev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,

Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,

Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,

Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality,

og

b)

som suppleanter:

Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality,

Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,

Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,

Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,

Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality,

Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/39


RÅDETS AFGØRELSE (EU, Euratom) 2016/981

af 16. juni 2016

om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 286, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til indstilling fra Republikken Litauen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tjenesteperioden for Rasa BUDBERGYTĖ udløb den 6. maj 2016.

(2)

Der bør derfor foretages en nyudnævnelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rimantas ŠADŽIUS udnævnes til medlem af Revisionsretten for perioden fra den 16. juni 2016 til den 15. juni 2022.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2016.

På Rådets vegne

L.F. ASSCHER

Formand


(1)  Udtalelse af 7.6.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


18.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/40


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/982

af 17. juni 2016

om ændring af afgørelse 2014/386/FUSP om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. juni 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/386/FUSP (1).

(2)

Rådet anerkender ikke og fordømmer fortsat Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og er fast besluttet på at gennemføre sin ikkeanerkendelsespolitik fuldt ud.

(3)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2014/386/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 23. juni 2017.

(4)

Afgørelse 2014/386/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 2, i Rådets afgørelse 2014/386/FUSP affattes således:

»Afgørelsen finder anvendelse indtil den 23. juni 2017.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Rådets vegne

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/386/FUSP af 23. juni 2014 om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol (EUT L 183 af 24.6.2014, s. 70).