ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 144

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
1. juni 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/859 af 4. marts 2016 om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/860 af 4. februar 2016 om yderligere præcisering af de omstændigheder, under hvilke udelukkelse fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne er nødvendig, jf. artikel 44, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/861 af 18. februar 2016 om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode og om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/862 af 31. maj 2016 om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/863 af 31. maj 2016 om ændring af bilag VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår hudætsning/hudirritation, alvorlig øjenskade/øjenirritation og akut toksicitet ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/864 af 31. maj 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/865 af 31. maj 2016 om indledning af en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere visse let ændrede typer af folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at registrere denne import

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/866 af 31. maj 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

42

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13)

44

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/868 af 18. maj 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2016/14)

99

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/859

af 4. marts 2016

om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side (1) (»aftalen«) blev undertegnet i Luxembourg den 17. juni 2002 og trådte i kraft den 1. april 2006.

(2)

Republikken Kroatien blev medlem af Den Europæiske Union den 1. juli 2013.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse skal Republikken Kroatiens tiltrædelse af aftalen godkendes ved indgåelse af en protokol til aftalen mellem Rådet, der handler på Unionens vegne og træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og Den Libanesiske Republik.

(4)

Den 14. september 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Den Libanesiske Republik. Forhandlingerne blev afsluttet med paraferingen af den protokol, der er knyttet til denne afgørelse.

(5)

I henhold til protokollens artikel 7 finder protokollen midlertidig anvendelse, indtil den træder i kraft.

(6)

Protokollen bør undertegnes med forbehold af, at den bliver indgået på et senere tidspunkt, og anvendes på et midlertidigt grundlag —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold af protokollens indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne.

Artikel 3

Protokollen anvendes midlertidigt, jf. dens artikel 7, indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2016.

På Rådets vegne

S.A.M. DIJKSMA

Formand


(1)  EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/3


PROTOKOL

til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Den Europæiske Union«,

på den ene side, og

DEN LIBANESISKE REPUBLIK, i det følgende benævnt »Libanon«,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter« med henblik på denne protokol,

som tager følgende i betragtning:

(1)

Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side (»aftalen«) blev undertegnet i Luxembourg den 17. juni 2002 og trådte i kraft den 1. april 2006.

(2)

Traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union blev undertegnet i Bruxelles den 9. december 2011 og trådte i kraft den 1. juli 2013.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse skal Republikken Kroatiens tiltrædelse af aftalen godkendes ved indgåelse af en protokol til aftalen.

(4)

De konsultationer, der er omhandlet i aftalens artikel 22, stk. 2, har fundet sted for at sikre, at der er taget hensyn til Den Europæiske Unions og Libanons fælles interesser —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Republikken Kroatien tiltræder herved som part Euro-Middelhavs-aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side og tilslutter sig og noterer sig på samme måde som Unionens øvrige medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne og erklæringerne.

KAPITEL I

ÆNDRINGER AF AFTALENS TEKST, HERUNDER BILAGENE OG PROTOKOLLERNE

Artikel 2

Oprindelsesregler

I protokol 4 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 18, stk. 4, tilføjes følgende sætning: »Izdano naknadno«.

2.

Bilag V affattes således:

“1.   

BILAG V

FAKTURAERKLÆRINGENS TEKST

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir p preferenciāla izcelsme … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabisk

Image

 (3).

(Sted og dato)

 (4).

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)

KAPITEL II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 3

Varer i transit

Bestemmelserne i aftalen kan anvendes på varer, der udføres enten fra Libanon til Kroatien eller fra Kroatien til Libanon, og som opfylder bestemmelserne i protokol 4 til aftalen, og som på datoen for Kroatiens tiltrædelse enten er undervejs eller i midlertidig opbevaring, på toldoplag eller i en frizone i Libanon eller i Kroatien.

Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis toldmyndighederne i importlandet senest fire måneder efter Kroatiens tiltrædelse forelægges et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE OG GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 4

Libanon forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, i forbindelse med denne udvidelse af Unionen.

Artikel 5

På et passende tidspunkt efter paraferingen af denne protokol meddeler Unionen sine medlemsstater og Libanon den kroatiske sprogudgave af aftalen. Med forbehold af protokollens ikrafttræden er den sprogudgave, der er omhandlet i denne artikels første punktum, autentisk på samme vilkår som den bulgarske, danske, engelske, estiske, finske, franske, græske, italienske, lettiske, litauiske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, rumænske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, tjekkiske, tyske, ungarske og arabiske sprogudgave af aftalen.

Artikel 6

Denne protokol udgør en integreret del af aftalen.

Artikel 7

Denne protokol skal godkendes af Unionen, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Den Libanesiske Republik i overensstemmelse med egne procedurer. Parterne underretter hinanden, når de har afsluttet de nødvendige procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Denne protokol træder i kraft på den første dag i den følgende måned efter den dato, på hvilken alle parter har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de nødvendige procedurer.

Protokollen anvendes midlertidigt med virkning fra den 1. juli 2013 i afventning af dens ikrafttræden.

Artikel 8

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede, der er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of April in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit avril deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog travnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év április havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig april tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt aprilie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april år tjugohundrasexton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Ливанската република

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Lebanese Republic

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica libanese

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Libaniża

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República Libanesa

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Libanonsko republiko

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør som omhandlet i protokollens artikel 22, skal den godkendte eksportørs tilladelsesnummer anføres her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, skal ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren skal undlade at udfylde feltet.

(2)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet i protokollens artikel 38, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3)  Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

(4)  Jf. protokollens artikel 22, stk. 5. Hvis eksportøren ikke har pligt til at skrive under, indebærer fritagelsen fra at skrive under, at han også er fritaget fra at angive sit navn.”


FORORDNINGER

1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/860

af 4. februar 2016

om yderligere præcisering af de omstændigheder, under hvilke udelukkelse fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne er nødvendig, jf. artikel 44, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 44, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forbindelse med afvikling er det væsentligt, at afviklingsmyndighederne har tilstrækkelig vejledning til at sikre, at bail-in-værktøjet anvendes korrekt og på en ensartet måde i hele Unionen. Hovedreglen er, at bail-in-værktøjet kan anvendes på alle forpligtelser (i direktiv 2014/59/EU benævnt »passiver«), medmindre de udtrykkeligt er udelukket i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU. Ingen forpligtelser bør derfor antages generelt at være udelukket fra bail-in, medmindre de er omfattet af den liste af forpligtelser, som udtrykkeligt er udelukket i henhold til denne bestemmelse. Allerede i forbindelse med afviklingsplanlægningen og vurderingen af afviklingsmulighederne bør afviklingsmyndigheden således sigte mod at minimere udelukkelserne fra bail-in ud fra princippet om, at aktionærer og kreditorer bærer afviklingsomkostningerne.

(2)

I forbindelse med afvikling er det et overordnet princip, at aktionærer og kreditorer bærer tab som følge af afviklingen i overensstemmelse med den orden, der gælder for deres krav ved almindelig insolvensbehandling. Kreditorer i samme klasse bør desuden behandles ens. På denne baggrund er det nødvendigt klart at præcisere afviklingsmyndighedernes beføjelse til helt eller delvist at kunne udelukke visse forpligtelser fra bail-in og videregive tabene til andre kreditorer eller i givet fald til afviklingsfonde. De omstændigheder, under hvilke kreditorer kan udelukkes fra bail-in, må derfor nøje afgrænses, og enhver afvigelse fra princippet om lige behandling af kreditorer med samme rang (princippet om kreditorernes ligestilling) skal være forholdsmæssig, begrundet i almene hensyn og ikkediskriminerende.

(3)

Med henblik på større klarhed i forbindelse med et givet afviklingsscenarie er det vigtigt at tilvejebringe en ramme for afviklingsmyndighederne i forbindelse med disses udøvelse af beføjelsen til at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra bail-in i de undtagelsestilfælde, der er fastsat i artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU. En vis fleksibilitet er imidlertid påkrævet, for at afviklingsmyndighederne fra sag til sag kan vurdere, hvorvidt udelukkelser er strengt nødvendige og rimelige.

(4)

Afgørelse om anvendelsen af bail-in-værktøjet (eller andre afviklingsværktøjer) bør træffes med henblik på at nå afviklingsmålene i artikel 31, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU. På samme måde bør nævnte afviklingsmål underbygge afgørelserne om anvendelse af værktøjet, herunder om at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra anvendelsen af bail-in i en given situation.

(5)

I overensstemmelse med disse principper bør muligheden for helt eller delvist at udelukke visse forpligtelser fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU begrænses til, hvad der er nødvendigt for at nå de mål, som berettiger udelukkelsen. I den forbindelse bør muligheden for delvist at udelukke en forpligtelse ved at begrænse nedskrivningsomfanget foretrækkes fremfor dets fuldstændige udelukkelse fra bail-in, såfremt det er muligt og tilstrækkeligt til at nå målet.

(6)

Den undtagelsesvise anvendelse af beføjelsen til helt eller delvist at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser bør ikke berøre afviklingsmyndighedernes ansvar for at sikre, at institutter og koncerner kan afvikles, og at de har tilstrækkelige midler til at overholde minimumskravene for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL) med henblik på at absorbere tab som følge af afviklingen og sikre rekapitalisering i overensstemmelse med afviklingsplanen. I henhold til artikel 45, stk. 6, litra c), i direktiv 2014/59/EU skal de relevante afviklingsmyndigheder således tage hensyn til sandsynlige udelukkelser, når de sikrer, at et institut har tilstrækkelig tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet. I det omfang udelukkelsen af visse forpligtelser fra bail-in kan medføre en væsentlig formindskelse af den kapacitet, der er til rådighed i forbindelse med afvikling, bør afviklingsmyndigheden imødegå det sandsynlige behov for sådanne udelukkelser i forbindelse med fastsættelsen af MREL i henhold til artikel 45, stk. 6, litra c), i direktiv 2014/59/EU.

(7)

Eftersom afviklingsmyndighedens mulighed for at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra bail-in i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU er af undtagelsesmæssig karakter, skal afviklingsmyndighedens vurdering være velbegrundet. Såfremt sådanne undtagelser medfører anvendelse af afviklingsfonden, bør afviklingsmyndigheden nøje redegøre for de undtagelsestilfælde, som har ført til udelukkelsen. Denne redegørelse er væsentlig for Kommissionens muligheder for at opfylde sin forpligtelse, jf. artikel 44, stk. 12, i direktiv 2014/59/EU, i henhold til hvilken Kommissionen senest 24 timer efter afviklingsmyndighedens underretning om afgørelsen om at udelukke visse forpligtelser skal bestemme, om den bør forbyde eller kræve ændringer af den foreslåede udelukkelse. Afviklingsmyndighedens redegørelse til Kommissionen bør være forholdsmæssig, og der bør tages tidsmæssige hensyn, når sagens omstændigheder taler for det.

(8)

I tilfælde af afvikling bør passiver, som medregnes i MREL, i princippet altid gøres til genstand for bail-in i det omfang, det er nødvendigt for at absorbere tabene og rekapitalisere instituttet, såfremt afviklingsmyndighederne på tidspunktet for afviklingsplanlægningen rent faktisk forudser, at nævnte passiver på troværdig og gennemførlig måde bidrager til tabsabsorbering og rekapitalisering. I undtagelsestilfælde, hvor det er påkrævet, at afviklingsmyndigheden anvender en udelukkelse i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU, som ikke har været taget i betragtning i afviklingsplanlægningen, og hvor en sådan udelukkelse indebærer anvendelse af afviklingsfonden, bør afviklingsmyndigheden redegøre for de undtagelsestilfælde, som berettiger udelukkelsen, samt årsagerne til, at afviklingsmyndigheden ikke kunne forudse nævnte undtagelsestilfælde på tidspunktet for afviklingsplanlægningen. Kravet om en redegørelse for disse forhold bør anvendes forholdsmæssigt og på en hensigtsmæssig måde under hensyntagen til behovet for en rettidig afviklingshandling.

(9)

Beføjelserne til at udelukke forpligtelser fra bail-in i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU bør udøves med fuld respekt for de generelle principper i EU-retten og bør i særdeleshed ikke påvirke sikkerhedsforanstaltningerne til beskyttelse af andre kreditorer, dvs. princippet om, at ingen kreditor bør lide større tab, end hvis instituttet var blevet likvideret ved almindelig insolvensbehandling (princippet om at »ingen kreditorer må stilles ringere«). Afviklingsmyndighederne bør være opmærksomme på nødvendigheden af at respektere disse sikkerhedsforanstaltninger samt den risiko for kompensation af kreditorer, der er knyttet til overtrædelsen af disse foranstaltninger, i forbindelse med udelukkelser i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU samt i forbindelse med udarbejdelsen af afviklingsplanen. Det forhold, at afviklingsmyndighedernes afgørelse om udelukkelse af en forpligtelse kan gøres til genstand for domstolsbehandling, bør imidlertid ikke være den eneste grund til yderligere udelukkelse. Dette bør ikke tilsidesætte behørig hensyntagen til tidligere retsafgørelser vedrørende afviklingshandlinger, såfremt disse er relevante i det konkrete tilfælde.

(10)

Afviklingsmyndighedens mulighed for at foretage udelukkelser begrænses overordnet set af, at tab, som på grund af udelukkelser ikke bæres fuldt ud af kreditorer, kun kan dækkes af afviklingsfinansieringsordningen, hvis aktionærer og kreditorer har bidraget med et beløb på mindst 8 % af instituttets samlede passiver, inklusive kapitalgrundlaget.

(11)

Udelukkelse bør overvejes fra sag til sag ved at undersøge de relevante betragtninger under hver af de mulige grunde til udelukkelse i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU og ikke ved at undersøge de pågældende institutters særlige karakteristika isoleret set. Denne tilgang bør sikre konsekvent hensyntagen til undtagelsestilfælde og betyde, at unødvendige konkurrenceforvridninger undgås. Hvor det er relevant for vurderingen af, om omstændighederne, som berettiger udelukkelse af en forpligtelse fra bail-in, er til stede, bør der tages hensyn til et instituts karakteristika (f.eks. størrelse, forbundethed og kompleksitet). Nævnte karakteristika bør imidlertid ikke automatisk berettige udelukkelse af et sådant instituts forpligtelser fra bail-in.

(12)

En række overordnede forhold såsom markedsvilkår, omstændighederne, under hvilke instituttet blev nødlidende, eller instituttets tab kan påvirke sandsynligheden for, at undtagelsestilfælde som defineret i artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU opstår. Sådanne overordnede forhold bør imidlertid ikke udgøre yderligere uafhængige grunde til udelukkelse ud over de i artikel 44, stk. 3, litra a)-d), i direktiv 2014/59/EU nævnte.

(13)

Ved overvejelsen om, hvorvidt en eller flere af omstændighederne, som berettiger udelukkelse fra bail-in, er til stede, bør afviklingsmyndigheden tage hensyn til, efter hvor lang tid et instituts overhængende sammenbrud ikke længere kan håndteres på en velordnet måde. Når der er fastlagt afviklingsplaner og MREL for det enkelte institut og hindringer for afvikling er afhjulpet, forventes instituttet at have den nødvendige kapacitet til tabsabsorbering og rekapitalisering. Afviklingsordningen bør således følge afviklingsplanen, herunder afviklingsstrategien, medmindre afviklingsmyndigheden i lyset af sagens omstændigheder vurderer, at afviklingsmålene kan opfyldes mere effektivt ved at træffe foranstaltninger, som ikke er fastsat i afviklingsplanen.

(14)

I den periode, hvor afviklingsplaner og MREL endnu ikke er vedtaget, og hvor afviklingsmyndigheden har haft begrænset tid til at træffe afgørelse om den detaljerede gennemførelse af afviklingsstrategien, er det mere sandsynligt, at der vil forekomme tidspunkter, hvor det ikke er muligt at anvende bail-in-værktøjet på alle nedskrivningsrelevante passiver inden for en rimelig frist. Fastlæggelsen af, hvad der er »en rimelig frist«, bør bero på den hastighed og den sikkerhed, som er nødvendig for at færdiggøre bail-in-opgaverne inden en bestemt dato for effektivt at stabilisere virksomheden. Såfremt det ikke er muligt at udføre alle de opgaver, der er nødvendige for at foretage en bail-in af bestemte forpligtelser, inden denne dato, bør det anses for umuligt at foretage en bail-in »inden for en rimelig frist«. Afgørelsen om, hvorvidt det er »vanskeligt« eller »umuligt« at foretage en bail-in bør træffes på grundlag af de kriterier, som anvendes ved fastlæggelsen af »en rimelig frist«.

(15)

I princippet kan der foretages en bail-in af forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, i det omfang disse ikke er udelukket i henhold til artikel 44, stk. 2. Mekanismen i artikel 55 skal øge sandsynligheden for, at der kan foretages en bail-in af nævnte forpligtelser inden for en rimelig frist. Ved artikel 67 i direktiv 2014/59/EU tillægges afviklingsmyndighederne, og dette er mindst lige så vigtigt, beføjelse til at kræve, at administrator, modtager eller enhver anden person, der udøver kontrol med instituttet under afvikling, tager alle de nødvendige skridt til at sikre, at nedskrivning eller konvertering af forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland bliver effektiv. Eftersom sådanne forpligtelser ikke er underlagt EU-lovgivningen, er der imidlertid, trods afviklingsmyndighedens bedste bestræbelser, herunder udøvelsen af beføjelsen i henhold til artikel 67, stadig en risiko for, at der i særlige situationer opstår problemer med at foretage en bail-in af sådanne forpligtelser inden for en rimelig frist.

(16)

Det kan være en praktisk hindring for at foretage en bail-in af visse forpligtelser, at forpligtelsens værdi eksempelvis ikke er fastlagt eller er vanskelig at fastlægge på det tidspunkt, hvor afviklingsmyndigheden anvender bail-in-værktøjet. Dette kan være tilfældet for sikrede forpligtelser, som overstiger værdien af den relevante sikkerhed, eller forpligtelser, som er betinget af usikre fremtidige begivenheder, såsom ikkebalanceførte poster eller uudnyttede forpligtelser. Sådanne hindringer kan overvindes gennem en hensigtsmæssig værdiansættelse, eksempelvis annullering af forpligtelsen og fastsættelse af værdien ved skøn under anvendelse af en relevant værdiansættelsesmetode eller en »virtuel« procentvis haircutsats.

(17)

Mens det i nogle tilfælde også kan vise sig vanskeligt at foretage en bail-in af derivater, bestemmes det i artikel 49 i direktiv 2014/59/EU entydigt, hvorledes en bail-in af derivater bør foretages, nemlig efter slutafregning (»close-out«). Det forhold, at det kan være vanskeligt inden for en kort frist at bestemme det beløb, der skal slutafregnes, bør ikke medføre automatisk udelukkelse, eftersom dette også kan imødegås gennem relevante værdiansættelsesmetoder fastlagt af Kommissionen i henhold til artikel 49, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, særlig for så vidt angår den midlertidige værdiansættelse. Der bør derfor stilles krav til institutter om at vise, at de er i stand til at tilvejebringe de oplysninger, som er nødvendige for at foretage en værdiansættelse med henblik på afvikling. Afviklingsmyndighederne bør navnlig sikre, at institutterne er i stand til at tilvejebringe de krævede, ajourførte oplysninger inden for den i afviklingsstrategien fastsatte tidsfrist, særlig med henblik på at understøtte en pålidelig værdiansættelse før og under afvikling, jf. artikel 36 i direktiv 2014/59/EU. Ifølge retningslinjerne bør afviklingsmyndighederne endvidere overveje at kræve, at institutterne afhænder aktiver, som i væsentlig grad hindrer en gennemførelse af værdiansættelsen.

(18)

I artikel 2 i direktiv 2014/59/EU defineres begreberne »kritiske funktioner« og »centrale forretningsområder«. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på yderligere præcisering af de tilfælde, hvor visse aktiviteter, ydelser og transaktioner er omfattet af definitionerne af »kritiske funktioner« og »centrale forretningsområder«. I den forbindelse er et forretningsområdes rentabilitet ikke i sig selv en tilstrækkelig grund til at udelukke forpligtelser vedrørende det pågældende forretningsområde fra bail-in. Udelukkelse kan imidlertid være berettiget, såfremt opretholdelse af et centralt forretningsområde er kritisk for realiseringen af afviklingsmålene, herunder opretholdelsen af kritiske funktioner, såfremt disse nyder fremme gennem videreførelsen af nøglefunktioner, tjenesteydelser og transaktioner.

(19)

Afviklingsmyndighederne må kun udelukke forpligtelser, som er nødvendige til risikostyringsformål (hedging) i forbindelse med kritiske funktioner, hvis den pågældende risikostyring (hedging) er anerkendt til tilsynsmæssige formål og er væsentlig for opretholdelsen af transaktioner relateret til kritiske funktioner, således at videreførelsen af den kritiske funktion ville blive alvorligt truet, såfremt afdækningen blev lukket.

(20)

Afviklingsmyndighederne må desuden kun udelukke forpligtelser, som er nødvendige til risikostyringsformål (hedging) i forbindelse med kritiske funktioner, hvis det, i tilfælde af lukning af risikostyringsforanstaltningen, ville være umuligt for instituttet at erstatte denne på rimelige betingelser inden for den frist, der er nødvendig af hensyn til videreførelsen af den kritiske funktion, f.eks. som følge af spreads eller usikkerhed for så vidt angår værdiansættelsen.

(21)

Forebyggelse af spredning for at undgå betydelige negative virkninger for den finansielle stabilitet er et yderligere afviklingsmål, som kan berettige en udelukkelse fra anvendelsen af bail-in-værktøjet. Dog bør udelukkelse på dette grundlag kun finde sted, såfremt den er strengt nødvendig og rimelig og den afsmittende virkning er af en så alvorlig karakter, at den ville være udbredt og forstyrre de finansielle markeders funktion alvorligt og på en sådan måde, at det kunne medføre en alvorlig forstyrrelse for en medlemsstats eller Unionens økonomi.

(22)

Anvendelsen af bail-in-værktøjet kan indebære en vis risiko for spredning. Den lovgivningsmæssige afgørelse om at forankre bail-in-værktøjet i direktiv 2014/59/EU som et vigtigt afviklingsværktøj betyder sammen med princippet om, at kreditorer og aktionærer bør bære tabene, at den risiko for spredning, som bail-in kan indebære, ikke automatisk bør anses som en grund til at udelukke forpligtelser. Afviklingsmyndighederne bør derfor nøje vurdere disse grunde og forklare udelukkelsen af en forpligtelse fra bail-in med, at der til denne forpligtelse knytter sig en højere sandsynlighed for udbredt afsmitning af den type, som er omhandlet i artikel 44, stk. 3, litra c), i direktiv 2014/59/EU, end hvad der er tilfældet for de ikke udelukkede forpligtelser. De bør i den forbindelse basere deres vurdering på passende metoder, herunder kvantitative, til bestemmelse af risikoen for samt omfanget af en udbredt afsmittende virkning og en alvorlig forstyrrelse for en medlemsstats eller Unionens økonomi.

(23)

Behovet for udelukkelse på grundlag af risikoen for en udbredt afsmittende virkning kan påvirkes af markedsvilkårene på det tidspunkt, hvor en bail-in foretages, særlig hvis virksomheden bliver nødlidende, når det finansielle system er under markant stress eller lider af mangel på tillid. Risikoen for, at anvendelsen af afviklingsværktøjer og -beføjelser kan have en væsentlig direkte eller indirekte negativ virkning på den finansielle stabilitet og markedets tillid, bør tages i betragtning ved vurderingen af afviklingsmulighederne, som krævet i punkt 26 i afsnit C i bilaget til direktiv 2014/59/EU. Ved udelukkelse af en forpligtelse fra bail-in på grundlag af risikoen for en udbredt afsmittende virkning i henhold til nævnte direktivs artikel 44, stk. 3, forventes afviklingsmyndigheden derfor, såfremt nævnte udelukkelse udgør en hindring for afvikling, at redegøre for, hvorfor der ikke er taget hånd om hindringerne for at foretage en bail-in i forbindelse med afviklingsplanlægningen. Afviklingsmyndigheden bør tillige vurdere, hvorvidt afsmitningseffekten forårsages af eller væsentligt forværres ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på de pågældende forpligtelser eller i virkeligheden skyldes, at instituttet er nødlidende, eller opstår af sig selv.

(24)

Risikoen for en udbredt afsmittende virkning kan være direkte, såfremt de direkte tab, som modparterne til instituttet under afvikling skal bære, fører til misligholdelse eller alvorlige insolvensproblemer hos nævnte modparter og igen hos disses modparter. Muligheden for, at et eller flere finansieringsinstitutter bliver nødlidende eller lider sammenbrud som en direkte følge af bail-in, bør ikke automatisk føre til udelukkelse af forpligtelser fra bail-in. Afgørelser vedrørende udelukkelser bør træffes under hensyn til de systemiske risici, som direkte afsmitning kan medføre.

(25)

Risikoen for en udbredt afsmittende virkning kan også være indirekte og eksempelvis opstå som følge af mistet tillid hos visse markedsdeltagere, såsom indskydere, eller kurseffekter. Mistet tillid på detail- og engrosfinansieringsmarkederne kan være en vigtig kanal til indirekte afsmitning — udtørring af finansieringskilder, højere marginkrav generelt eller for institutter med karakteristika svarende til det nødlidendes eller nødudsalg af aktiver i institutter med likviditetsmangel.

(26)

Når der foretages en bail-in af bestemte forpligtelser, kan der forekomme værditab, såfremt disse forpligtelser udgør en del af et succesfuldt forretningsområde, som ellers ville være ensbetydende med en betydelig værditilvækst for banken, som f.eks. i et salg til en privat køber. Afviklingsmyndigheden kan kun udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra bail-in, hvis den bevarede del af værdien ville være tilstrækkelig til (potentielt) at forbedre ikkeudelukkede kreditorers situation i forhold til en situation, hvor de pågældende forpligtelser ikke blev udelukket fra bail-in. Afviklingsmyndighederne kan derfor udelukke en forpligtelse fra bail-in i henhold til artikel 44, stk. 3, litra d), i direktiv 2014/59/EU, hvis de øvrige kreditorers fordel ved udelukkelse opvejer disses bidrag til tabsabsorbering og rekapitalisering i tilfælde af, at udelukkelse ikke fandt sted. Det kan for eksempel være tilfældet, såfremt den bevarede del af værdien klart kunne identificeres ved en tilsvarende stigning i det vederlag, der betales af en privat køber.

(27)

I forbindelse med vurdering af de mulige fordele ved en udelukkelse fra bail-in i form af værdibevarelse tillægges Kommissionen ved henholdsvis artikel 36, stk. 16, og artikel 49, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU beføjelse til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende værdiansættelse med henblik på afvikling og vedrørende værdiansættelse af derivater. Afhængigt af den relevante metode kan der fremkomme yderligere tab i forbindelse med slutafregningen af derivater, som overstiger den tilsvarende forpligtelses bail-in-potentiale og dermed forårsager andre tab, som kan forøge byrden ved bail-in for andre kreditorer i det institut, der er under afvikling. Yderligere tab kan hidrøre fra modparters genanskaffelsesomkostninger eller omkostninger til omlægning af åbne afdækningspositioner i det institut, der er under afvikling, som ikke afspejles i derivaternes overdragelsesværdi. I sådanne tilfælde bør afviklingsmyndigheden vurdere, hvorvidt nævnte værdiforringelse ville betyde, at de tab, der bæres af ikkeudelukkede kreditorer, ville være højere, end hvis den pågældende forpligtelse blev udelukket fra bail-in. Rent spekulative forventninger om en mulig værdistigning kan ikke tjene som udelukkelsesgrund —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning fastsættes der regler til yderligere beskrivelse af undtagelsestilfældene i artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU, i henhold til hvilke afviklingsmyndigheden helt eller delvis kan undlade at lade nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne gælde visse forpligtelser (i direktiv 2014/59/EU benævnt »passiver«), når bail-in-værktøjet anvendes.

2.   Bestemmelserne i denne forordning anvendes af en afviklingsmyndighed udpeget af en medlemsstat i henhold til artikel 3 i direktiv 2014/59/EU og af Den Fælles Afviklingsinstans inden for anvendelsesområdet for dens opgaver og beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (2).

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på de enheder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a)-e), i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 3

Definitioner

Med henblik på denne forordning anvendes definitionerne i artikel 3 i direktiv 2014/59/EU. I denne forordning forstås desuden ved:

1)   »direkte afsmitning«: en situation, hvor de direkte tab, som bæres af modparter til instituttet under afvikling, og som hidrører fra nedskrivningen af instituttets forpligtelser, umiddelbart fører til misligholdelse eller sandsynlig misligholdelse for de pågældende modparter

2)   »indirekte afsmitning«: en situation, hvor nedskrivningen eller konverteringen af instituttets forpligtelser forårsager en negativ reaktion hos markedsdeltagere, som medfører en alvorlig forstyrrelse af det finansielle system med mulig skade for realøkonomien til følge.

Artikel 4

Fælles bestemmelser

1.   Afviklingsmyndighederne må ikke udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra bail-in, medmindre de er omfattet af listen af forpligtelser i artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.

2.   Afviklingsmyndighedens afgørelse om at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra anvendelsen af bail-in-værktøjet i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU træffes fra sag til sag ved at undersøge instituttet under afvikling og må ikke være automatisk.

3.   I forbindelse med overvejelser om udelukkelse i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU skal afviklingsmyndigheden, før den fuldstændig udelukker en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra bail-in, først overveje muligheden for delvis udelukkelse af nævnte forpligtelse ved at begrænse nedskrivningsomfanget, hvor et er muligt.

4.   Ved afgørelsen af, om en forpligtelse bør udelukkes i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU, skal afviklingsmyndigheden vurdere, hvorvidt de heri fastsatte betingelser er opfyldt på tidspunktet for anvendelsen af bail-in-værktøjet på instituttet. Denne vurdering berører ikke afviklingsmyndighedens forpligtelse til at anvende afviklingsplanen, jf. artikel 87 i direktiv 2014/59/EU.

5.   Afgørelsen om at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra anvendelsen af bail-in-værktøjet i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU træffes på grundlag af mindst et af de afviklingsmål, der er omhandlet nævnte direktivs artikel 31, stk. 2.

6.   En afgørelse om helt eller delvis at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra anvendelsen af bail-in-værktøjet i henhold til artikel 44, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU, som indebærer anvendelse af afviklingsfonden, begrundes behørigt, idet der tages tidsmæssige hensyn, når sagens omstændigheder taler for det.

7.   Såfremt afviklingsmyndigheden antager, at en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser reelt kan bidrage til tabsabsorbering og rekapitalisering, og at disse forpligtelser ikke opfylder kravene til udelukkelse i henhold til artikel 44, stk. 3, skal den pågældende afviklingsmyndighed, hvis den derefter træffer afgørelse om helt eller delvis at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser i henhold til artikel 44, stk. 3, og dermed videregiver tabene til afviklingsfonden, redegøre for hvert af følgende forhold:

a)

for så vidt angår undtagelsestilfælde, i hvilket omfang der er tale om en anden situation end på tidspunktet for afviklingsplanlægningen, med det resultat, at nævnte forpligtelser må udelukkes fra bail-in på tidspunktet for afviklingshandlingen

b)

hvorfor der er behov for udelukkelse, og særlig hvorfor de undtagelsestilfælde, der førte til denne, ikke kunne forudses under afviklingsplanlægningen

c)

såfremt der blev taget højde for behovet for udelukkelse i afviklingsplanen, hvorledes afviklingsmyndigheden tog hånd om dette behov for at undgå, at det udgør en hindring for afvikling.

8.   Ved en afgørelse om helt eller delvis at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser i henhold til artikel 44, stk. 3, litra a), i direktiv 2014/59/EU skal afviklingsmyndigheden, hvis udelukkelsen indebærer, at tabene videregives til afviklingsfonden, tillige redegøre for:

a)

hvordan/hvorvidt kravene i denne forordnings artikel 5 og 6 er opfyldt, og

b)

hvorfor behovet for udelukkelse ikke kunne imødegås gennem en passende værdiansættelsesmetode, jf. artikel 36 i direktiv 2014/59/EU.

9.   Ved en afgørelse om i henhold til artikel 44, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU helt eller delvis at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser med henblik på at videreføre kritiske funktioner og centrale forretningsområder skal afviklingsmyndigheden, hvis udelukkelsen indebærer, at tabene videregives til afviklingsfonden, tillige redegøre for:

a)

hvordan/hvorvidt kravene i denne forordnings artikel 7 er opfyldt

b)

hvorfor de forpligtelser, der skal udelukkes, er mere relevante for videreførelsen af klart identificerede kritiske funktioner eller centrale forretningsområder, end forpligtelser, som ikke skal udelukkes.

10.   Ved en afgørelse om i henhold til artikel 44, stk. 3, litra c), i direktiv 2014/59/EU helt eller delvis at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser for at undgå en udbredt afsmittende virkning skal afviklingsmyndigheden, hvis udelukkelsen indebærer, at tabene videregives til afviklingsfonden, tillige redegøre for:

a)

hvordan/hvorvidt kravene i denne forordnings artikel 8 er opfyldt

b)

årsagerne til, at de udelukkede forpligtelser har en højere sandsynlighed for at forårsage udbredt afsmitning af den type, som er omhandlet i artikel 44, stk. 3, litra c), i direktiv 2014/59/EU.

11.   Ved en afgørelse om helt eller delvis at udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser i henhold til artikel 44, stk. 3, litra d), i direktiv 2014/59/EU skal afviklingsmyndigheden, hvis udelukkelsen indebærer, at tabene videregives til afviklingsfonden, tillige redegøre for, hvordan/hvorvidt kravene i denne forordnings artikel 9 er opfyldt.

Artikel 5

Udelukkelse, fordi det ikke er muligt at foretage en bail-in i henhold til artikel 44, stk. 3, litra a), i direktiv 2014/59/EU

1.   Afviklingsmyndighederne må kun udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra anvendelsen af bail-in-værktøjet, såfremt de fremførte hindringer for anvendelsen ikke muliggør bail-in inden for en rimelig frist trods alle bestræbelser fra afviklingsmyndighedens side.

2.   Med henblik på stk. 1 skal afviklingsmyndighederne særlig opfylde følgende forpligtelser, før de træffer afgørelse om den heri omhandlede udelukkelse:

a)

forpligtelsen for afviklingsmyndigheden til i afviklingsplanen at give en beskrivelse af proceduren til sikring af, at de oplysninger, der kræves med henblik på værdiansættelse i henhold til artikel 36 og 49 i direktiv 2014/59/EU, foreligger inden for en passende tidsfrist

b)

forpligtelsen for afviklingsmyndigheden til at afhjælpe alle hindringer for instituttets afvikling, herunder forhold, som indebærer en mulig, under afviklingsplanlægningen forudselig udelukkelse, såfremt nævnte mulige udelukkelse udgør en hindring for afvikling.

Artikel 6

Rimelig frist

1.   I forbindelse med udelukkelsen af en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra bail-in i henhold til artikel 44, stk. 3, litra a), i direktiv 2014/59/EU og med henblik på at fastslå, hvad der er »en rimelig frist«, skal afviklingsmyndighederne fastlægge:

a)

hvornår nedskrivningsbeløbet definitivt skal fastsættes

b)

hvornår alle de opgaver, der er nødvendige for at foretage bail-in af nævnte forpligtelser, skal være udført for at opfylde afviklingsmålene under hensyntagen til situationen på tidspunktet for afviklingshandlingen.

2.   Ved fastlæggelsen af kravene i stk. 1 vurderer afviklingsmyndighederne følgende:

a)

behovet for at offentliggøre en afgørelse om bail-in og fastsætte bail-in-beløbet samt dettes endelige fordeling til de forskellige kreditorklasser

b)

følgerne af, at en sådan afgørelse forsinkes, for markedets tillid, mulige markedsreaktioner, herunder likviditetsoutflow, samt effektiviteten af afviklingshandlingen, under hensyntagen til:

i)

hvorvidt markedsdeltagerne har kendskab til instituttets vanskeligheder og risikoen for, at det bliver nødlidende, samt

ii)

synligheden for markedsdeltagerne af følgerne af instituttets vanskeligheder eller af risikoen for, at det bliver nødlidende

c)

markedernes åbningstider, for så vidt som de kan påvirke videreførelsen af kritiske funktioner og afsmitningseffekten

d)

referencedatoen eller referencedatoerne for, hvornår kapitalkrav skal være opfyldt

e)

forfaldsdatoerne for instituttets betalinger samt de pågældende forpligtelsers løbetid.

Artikel 7

Udelukkelse på grund af videreførelse af visse kritiske funktioner og centrale forretningsområder i henhold til artikel 44, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU

1.   Afviklingsmyndighederne kan udelukke forpligtelser eller en kategori af forpligtelser, fordi det er nødvendigt og rimeligt at videreføre visse kritiske funktioner og myndighederne anser nævnte forpligtelse eller kategori af forpligtelser for at være knyttet til en kritisk funktion, af hensyn til hvis videreførelse forpligtelsen eller kategorien af forpligtelser ikke bør omfattes af bail-in, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

Bail-in af forpligtelsen eller kategorien af forpligtelser vil undergrave funktionen på grund af adgangen til finansiering eller afhængigheden af modparter, såsom afdækningsmodparter, og leverandører af infrastruktur eller tjenesteydelser til instituttet, som kan blive afskåret fra eller være uvillige til at fortsætte transaktionerne med instituttet efter en bail-in.

b)

Den pågældende kritiske funktion er en tjenesteydelse, som instituttet leverer til tredjeparter, og som afhænger af forpligtelsens fortsatte opfyldelse.

2.   Afviklingsmyndighederne må kun udelukke forpligtelser, som er nødvendige til risikostyringsformål (hedging) i forbindelse med kritiske funktioner, hvis begge de følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den pågældende risikostyring (hedging) er anerkendt til tilsynsmæssige formål og er væsentlig for opretholdelsen af transaktioner relateret til kritiske funktioner.

b)

Det ville være umuligt for instituttet at erstatte en lukket risikostyringsforanstaltning på rimelige betingelser inden for den frist, der er nødvendig af hensyn til videreførelsen af den kritiske funktion.

3.   Afviklingsmyndighederne må kun udelukke forpligtelser med henblik på opretholdelse af et finansieringsforhold, hvis begge de følgende betingelser er opfyldt:

a)

Afviklingsmyndigheden vurderer, at finansieringen er væsentlig for videreførelsen af den kritiske funktion.

b)

Det ville i betragtning af denne forordnings artikel 6 være umuligt for instituttet at erstatte finansieringen inden for den frist, der er nødvendig af hensyn til videreførelsen af den kritiske funktion.

4.   Afviklingsmyndighederne må ikke udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser alene på grundlag af:

a)

dens løbetid

b)

forventninger om stigende finansieringsomkostninger, som ikke truer videreførelsen af den kritiske funktion

c)

forventninger om en mulig fremtidig fortjeneste.

5.   Afviklingsmyndighederne kan udelukke forpligtelser eller en kategori af forpligtelser, fordi det er nødvendigt og rimeligt at videreføre et centralt forretningsområde og udelukkelsen af nævnte forpligtelse er væsentlig, for at instituttet under afvikling kan videreføre nøglefunktioner, tjenesteydelser og transaktioner, og for at nå afviklingsmålene i artikel 31, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 8

Udelukkelse med henblik på undgåelse af en udbredt afsmitning i henhold til artikel 44, stk. 3, litra c), i direktiv 2014/59/EU

1.   I forbindelse med overvejelser om udelukkelse på grundlag af risikoen for direkte afsmitning i henhold til artikel 44, stk. 3, litra c), i direktiv 2014/59/EU bør afviklingsmyndighederne i størst muligt omfang vurdere instituttet under afvikling med henblik på dets forbundethed med sine modparter.

Den i første afsnit omhandlede vurdering skal omfatte begge de følgende forhold:

a)

hensyn til eksponeringer mod relevante modparter med henblik på risikoen for, at bail-in af sådanne eksponeringer kan give anledning til en række sammenbrud

b)

den systemiske betydning af modparter, som har risiko for at blive nødlidende, særlig med henblik på andre deltagere og infrastrukturleverandører på de finansielle markeder.

2.   I forbindelse med overvejelser om udelukkelse på grundlag af risikoen for indirekte afsmitning i henhold til artikel 44, stk. 3, litra c), i direktiv 2014/59/EU skal afviklingsmyndigheden i størst muligt omfang vurdere behovet for og rimeligheden af udelukkelsen på grundlag af en række objektive relevante indikatorer. Eksempelvis kan følgende indikatorer være relevante:

a)

antal, størrelse og forbundethed gældende for institutter med karakteristika svarende til dem, der kendetegner instituttet under afvikling, for så vidt som dette kan give anledning til udbredt mangel på tillid i banksektoren eller hele det finansielle system

b)

antal fysiske personer, som er direkte og indirekte berørt af den pågældende bail-in, synligheden og pressedækningen af afviklingshandlingen, for så vidt som dette indebærer en betydelig risiko for at undergrave den generelle tillid i banksektoren eller hele det finansielle system

c)

antal, størrelse og forbundethed gældende for modparter berørt af den pågældende bail-in, herunder markedsdeltagere fra ikke-banksektoren, samt betydningen af kritiske funktioner, som disse modparter varetager

d)

modparternes evne til at opsøge alternative leverandører af tjenesteydelser i forbindelse med funktioner, som vurderes at kunne erstattes, givet den konkrete situation

e)

hvorvidt et betydeligt antal modparter vil tilbagetrække finansiering eller ophøre med at gennemføre transaktioner med andre institutter efter den pågældende bail-in, eller om markederne vil ophøre med at fungere hensigtsmæssigt som følge af bail-in af sådanne markedsdeltagere, særlig i tilfælde af en generel nedgang i markedets tillid eller panik

f)

udbredt tilbagetrækning af kortfristede finansierings- eller indskudsmidler i betydeligt omfang

g)

antallet, størrelsen eller betydningen af institutter, som har risiko for at opfylde betingelserne for tidlig indgriben eller at opfylde betingelserne for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende i henhold til artikel 32, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU

h)

risikoen for et betydningsfuldt ophør af kritiske funktioner eller en væsentlig stigning i priserne for levering af sådanne funktioner [som den fremgår af ændringer i markedsbetingelserne for sådanne funktioner eller disses tilgængelighed] eller modparters og andre markedsdeltageres forventninger

i)

udbredte væsentlige fald i aktiekurser på institutter eller i priser på aktiver, som besiddes af institutter, særlig hvor de kan have betydning for institutternes kapitalsituation

j)

et udbredt og generelt væsentligt fald i den kort- eller mellemfristede finansiering, der er til rådighed for institutter

k)

en væsentlig hindring for interbankmarkedets funktion som den fremgår af en betydelig stigning i marginkrav og en tilbagegang med hensyn til institutters adgang til sikkerhed

l)

udbredte og væsentlige stigninger i priser på kreditmisligholdelsesforsikringer eller forringede kreditvurderinger af institutter eller andre markedsdeltagere, som er relevante for institutternes finansielle situation.

Artikel 9

Udelukkelse med henblik på undgåelse af et værditab i henhold til artikel 44, stk. 3, litra d), i direktiv 2014/59/EU

1.   Afviklingsmyndighederne kan udelukke en forpligtelse eller en kategori af forpligtelser fra bail-in, hvis en sådan udelukkelse ville betyde undgåelse af et værditab, således at indehaverne af de ikkeudelukkede forpligtelser ville være bedre stillet, end hvis den pågældende forpligtelse eller en kategori af forpligtelser var omfattet af bail-in.

2.   Med henblik på at vurdere, om betingelsen i stk. 1 er opfyldt, sammenligner og evaluerer afviklingsmyndighederne resultatet for alle kreditorer af en mulig bail-in og uden bail-in i henhold til artikel 36, stk. 16, og artikel 49, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/21


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/861

af 18. februar 2016

om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode og om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 94, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (2), særlig artikel 329, stk. 3, tredje afsnit, artikel 352, stk. 6, tredje afsnit, og artikel 358, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 329, stk. 3, artikel 352, stk. 6, tredje afsnit, og artikel 358, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) udarbejde en række metoder til i kapitalgrundlagskravene til institutter at afspejle andre risici end deltarisikoen på en måde, der står i et rimeligt forhold til omfanget og kompleksiteten af institutternes aktiviteter i optioner og warrants. EBA udarbejdede således udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder herom, som Kommissionen godkendte og vedtog ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 528/2014 (3).

(2)

Det kræves i de rammer for tilsyn, som er fastlagt ved direktiv 2013/36/EU, at alle institutter skal identificere de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil. EBA udarbejdede i henhold til artikel 94, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder herom, som Kommissionen godkendte og vedtog ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 (4).

(3)

I delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 og delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 er der nogle fejl, som det er nødvendigt at berigtige.

(4)

Den forenklede metode i henhold til delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 bør kun gælde for institutter, der udelukkende køber optioner og warrants, men de bør ikke være forpligtet til at anvende denne metode. Derfor bør artikel 2 i delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 berigtiges, idet den i den engelske sprogudgave forpligter sådanne institutter til at anvende den forenklede metode og ikke afholder andre institutter fra også at anvende metoden.

(5)

Artikel 4, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 bør ændres, så medarbejdere, hvis samlede aflønning placerer dem i samme aflønningsinterval som medlemmer af den daglige ledelse og risikotagere, anses for »væsentlige risikotagere«, dvs. at deres arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(7)

EBA afholdt åbne offentlige høringer om det oprindelige udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning berigtiger, analyserede de potentielle omkostninger og fordele samt indhentede en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5).

(8)

For at sikre, at de reguleringsmæssige tekniske standarder kan finde korrekt anvendelse hurtigst muligt, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014

Artikel 2 i delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 affattes således:

»Artikel 2

»Kun institutter, som udelukkende køber optioner og warrants, må benytte den forenklede metode.«

Artikel 2

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 604/2014

Artikel 4, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 affattes således:

»c)

medarbejderen blev i det foregående regnskabsår tildelt en samlet aflønning, der er lig med eller højere end den laveste samlede aflønning, der blev tildelt i det pågældende regnskabsår til et medlem af den daglige ledelse eller til en medarbejder, som opfylder et af kriterierne i artikel 3, nr. 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) eller 14).«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 528/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode (EUT L 148 af 20.5.2014, s. 29).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (EUT L 167 af 6.6.2014, s. 30).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/862

af 31. maj 2016

om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse. I visse tilfælde kan de videnskabelige risikovurderinger alene ikke tilvejebringe alle de oplysninger, som en risikostyringsbeslutning bør baseres på, hvorfor det er nødvendigt også at tage hensyn til andre legitime forhold af relevans for det pågældende tilfælde.

(4)

På baggrund af en ansøgning, som Oy Karl Fazer AB indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende surdejsrugbrød med højt fiberindhold og reduktion af det glykæmiske respons efter måltidet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2014-00012 (2)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Indtagelse af surdejsrugbrød med højt fiberindhold bidrager til at reducere det glykæmiske respons, der ledsages af en sænkning af insulinresponset efter et måltid«. Efter anmodning fra autoriteten præciserede sagsøgeren, at surdejsrugbrød med højt fiberindhold for så vidt angår den anpriste virkning bør sammenlignes med glucose.

(5)

Den 8. oktober 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af snart sagt enhver fødevare og reduktion af blodglucoseresponset efter måltidet i sammenligning med glucose.

(6)

I henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal sundhedsanprisninger være baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig evidens. Det er i overensstemmelse med reglerne at undlade at godkende en sundhedsanprisning, der ikke opfylder andre generelle eller specifikke krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv hvis autoritetens videnskabelige vurdering er positiv. Autoriteten bemærkede i sin videnskabelige udtalelse, at når sammenlignelige mængder af tilgængelige kulhydrater fra forskellige kulhydratholdige fødevarer testes, så vil stort set enhver kulhydratholdig fødevare give anledning til en reduktion af blodglucoseresponset efter måltidet sammenlignet med det blodglucoserespons, som indtag af glucose giver. Autoriteten bemærkede endvidere, at også fødevarer med lavt indhold af kulhydrater eller helt uden indhold af tilgængelige kulhydrater ville give et lavere blodglucoserespons efter måltidet sammenlignet med glucose.

(7)

I forordning (EF) nr. 1924/2006 er »anprisning« defineret som ethvert budskab eller enhver fremstilling, som angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige egenskaber. En anprisning vedrørende surdejsrugbrød med højt fiberindhold og det glykæmiske respons efter måltidet ville indikere, at surdejsrugbrød med højt fiberindhold har særlige egenskaber for så vidt angår reduktion af det glykæmiske respons efter måltidet sammenlignet med glucose, til trods for at næsten alle fødevarer faktisk har den samme virkning. I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006 må sundhedsanprisninger ikke være vildledende. En anprisning, der indikerede, at en bestemt fødevare har bestemte gavnlige egenskaber ville, i betragtning af at næsten alle fødevarer har de samme egenskaber, være vildledende.

(8)

I lyset af ovenstående opfylder anprisningen vedrørende indtagelse af surdejsrugbrød med højt fiberindhold og reduktion af det glykæmiske respons efter måltidet ikke kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør derfor ikke optages på listen over tilladte sundhedsanprisninger.

(9)

De bemærkninger fra ansøgeren, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i denne forordning.

(10)

Medlemsstaterne er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisning optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3837.


BILAG

Afvist sundhedsanprisning

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Surdejsrugbrød med højt fiberindhold

Reduktion af det glykæmiske respons efter måltidet i sammenligning med glucose

Q-2014-00012


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/863

af 31. maj 2016

om ændring af bilag VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår hudætsning/hudirritation, alvorlig øjenskade/øjenirritation og akut toksicitet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal forsøgsmetoder, der benyttes til fremskaffelse af oplysninger om stoffers iboende egenskaber som krævet i forordningen, regelmæssigt tages op til fornyet vurdering og forbedres med det formål at begrænse forsøg med hvirveldyr og antallet af anvendte dyr. Når passende validerede forsøgsmetoder er blevet tilgængelige bør Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 (2) og bilagene til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres, hvis det er relevant, for derved at erstatte, begrænse eller forfine dyreforsøg. Principperne om erstatning, begrænsning og forfinelse, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU (3), bør tages i betragtning.

(2)

I forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsættes der krav om registrering af stoffer, der som sådan, i blandinger eller i artikler fremstilles i eller importeres til Unionen. Registranterne skal om nødvendigt forelægge de oplysninger, der kræves i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at opfylde registreringskravene.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 er in vivo-undersøgelser nødvendige for fremskaffelsen af oplysninger om hudirritation og øjenirritation i punkt 8.1 og 8.2 i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(4)

I de seneste år er der sket betydelige videnskabelige fremskridt i udviklingen af alternative forsøgsmetoder for hudætsning/hudirritation og alvorlig øjenskade/øjenirritation. En række retningslinjer for alternative forsøgsmetoder er blevet vedtaget på internationalt plan af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og er blevet indarbejdet i forordning (EF) nr. 440/2008.

(5)

Hvad angår hudætsning/hudirritation, kan tilstrækkelige oplysninger vedrørende stoffers klassificering og risikovurdering i de fleste tilfælde fremskaffes udelukkende på grundlag af in vitro-undersøgelser. Der kan drages en konklusion på grundlag af et enkelt in vitro-forsøg, hvis resultatet muliggør en umiddelbar og forsvarlig beslutning angående klassificering eller ikke-klassificering, eller en kombination af to in vitro-forsøg: et for hudirritation og et for hudætsning. In vivo-undersøgelser kan stadig være nødvendige i visse undtagelsestilfælde i forbindelse med stoffer, der fremstilles eller indføres i mængder på 10 ton eller derover, f.eks. hvis det undersøgte stof falder uden for in vitro-forsøgsmetodernes anvendelsesområde (domæne), eller hvis der ikke kan fremskaffes entydige resultater fra en omfattende serie in vitro-forsøg.

(6)

Hvad angår alvorlig øjenskade/øjenirritation, eksisterer der en serie in vitro-forsøgsmetoder, som i mange tilfælde ville kunne fremskaffe tilstrækkelige oplysninger vedrørende stoffers klassificering og risikovurdering. Der kan drages en konklusion om et stofs potentiale til at fremkalde sådanne øjenvirkninger på grundlag af et enkelt forsøg, hvis resultatet muliggør en umiddelbar og forsvarlig beslutning angående klassificering eller ikke-klassificering, eller ud fra en kombination af to forsøg. In vivo-undersøgelser kan stadig være nødvendige i visse tilfælde i forbindelse med stoffer, der fremstilles eller indføres i mængder på 10 ton eller derover, f.eks. hvis det undersøgte stof falder uden for forsøgsmetodernes anvendelsesområde (domæne), eller hvis der ikke kan fremskaffes entydige resultater fra en omfattende serie in vitro-forsøg.

(7)

Punkt 8.1 og 8.2 i bilag VIII bør derfor ændres således, at standardoplysningskravet bør gælde for in vitro-undersøgelser samtidig med, at der fastsættes betingelser for, under hvilke omstændigheder en in vivo-undersøgelse for hudirritation/hudætsning og alvorlig øjenskade/øjenirritation stadig kræves. Tilstrækkelige oplysninger fra eksisterende in vivo-undersøgelser for hudirritation og øjenirritation kan dog stadig anvendes til at opfylde oplysningskravet for alle mængdeintervaller.

(8)

Derudover bør standardoplysningskravene og tilpasningsreglerne i punkt 8.1 og 8.2 i bilag VII og tilpasningsreglerne i punkt 8.1 og 8.2 i bilag VIII ændres for at undgå overlapninger med reglerne i bilag VI og bilag XI samt de indledende dele af bilag VII og VIII, hvad angår gennemgangen af de tilgængelige data, undladelser af undersøgelser med henblik på et toksikologisk endpoint, hvis de tilgængelige oplysninger viser, at stoffet opfylder klassificeringskriterierne for det pågældende toksikologiske endpoint, eller for at præcisere den tilsigtede betydning, hvad angår undladelser af undersøgelser af stoffer, som er brandfarlige under visse forhold. Når der henvises til klassificeringen af stoffer, bør tilpasningsreglerne ajourføres, så de afspejler den terminologi, der bruges i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4).

(9)

Vedrørende akut toksicitet er der ud over en test via den orale eksponeringsvej (punkt 8.5.1 i bilag VII) i punkt 8.5 i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fastlagt et standardoplysningskrav for andre stoffer end gasser via mindst én anden eksponeringsvej (inhalation eller dermal) alt efter den sandsynlige eksponeringsvej for mennesker. De seneste videnskabelige analyser af de tilgængelige data fra undersøgelser af akut toksicitet in vivo har påvist, at stoffer, der ikke er giftige via den orale eksponeringsvej, med stor sikkerhed kan forventes ikke at være giftige via den dermale eksponeringsvej. Derfor fremskaffer forsøg med disse stoffer via den dermale eksponeringsvej ikke vigtige oplysninger til deres sikkerhedsvurdering. Punkt 8.5 i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres med henblik på at give mulighed for undladelse af dermale forsøg med disse stoffer.

(10)

ECHA bør i samarbejde med medlemsstaterne og interessenterne videreudvikle de vejledende dokumenter for anvendelsen af forsøgsmetoderne og undladelsesmulighederne for standardoplysningskravene, som omhandlet i denne forordning, med henblik på forordning (EF) nr. 1907/2006. ECHA bør i den forbindelse tage hensyn til det arbejde, der udføres i OECD og andre relevante forsknings- og ekspertgrupper.

(11)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).


BILAG

I bilag VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 8.1 og 8.2 i bilag VII affattes således:

»8.1.

Hudætsning/hudirritation

8.1.

Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen/undersøgelserne, hvis:

stoffet er en stærk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5) og de tilgængelige oplysninger indikerer, at det bør klassificeres som hudætsende (kategori 1), eller

stoffet er selvantændeligt i luft eller ved kontakt med vand eller fugt ved stuetemperatur, eller

stoffet er klassificeret som akut toksisk ad dermal vej (kategori 1), eller

en undersøgelse af akut dermal toksicitet ikke viser hudirritation op til grænsedosis (2 000 mg/kg legemsvægt).

Hvis resultaterne af en af de to undersøgelser omhandlet i punkt 8.1.1 eller 8.1.2 allerede muliggør en entydig afgørelse om klassificeringen af stoffet, eller hvis stoffet ikke har hudirriterende potentiale, er det ikke nødvendigt at udføre den anden undersøgelse.

8.1.1.

Hudætsning, in vitro

 

8.1.2.

Hudirritation, in vitro

 

8.2.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

8.2.

Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen/undersøgelserne, hvis:

stoffet er klassificeret som hudætsning, hvilket medfører klassificering som alvorlig øjenskade (kategori 1), eller

stoffet er klassificeret som hudirritation og de tilgængelige oplysninger indikerer, at det bør klassificeres som øjenirritation (kategori 2), eller

stoffet er en stærk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5) og de tilgængelige oplysninger indikerer, at det bør klassificeres som alvorlig øjenskade (kategori 1), eller

stoffet er selvantændeligt i luft eller ved kontakt med vand eller fugt ved stuetemperatur.

8.2.1.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, in vitro

8.2.1.

Hvis resultaterne af den første in vitro-undersøgelse ikke muliggør en entydig afgørelse om klassificeringen af stoffet, eller hvis stoffet ikke har øjenirriterende potentiale, skal (en) yderligere in vitro-undersøgelse(r) for dette endpoint overvejes.«

2)

Punkt 8.1 og 8.2 i bilag VIII affattes således:

»8.1.

Hudætsning/hudirritation

8.1.

In vivo-undersøgelser for hudætsning/hudirritation skal kun tages i betragtning, hvis in vitro-undersøgelser i henhold til punkt 8.1.1 og 8.1.2 i bilag VII ikke finder anvendelse, eller hvis resultaterne af disse undersøgelser ikke er tilstrækkelige med hensyn til klassificering og risikovurdering.

Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen, hvis:

stoffet er en stærk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5), eller

stoffet er selvantændeligt i luft eller ved kontakt med vand eller fugt ved stuetemperatur, eller

stoffet er klassificeret som akut toksisk ad dermal vej (kategori 1), eller

en undersøgelse af akut dermal toksicitet ikke viser hudirritation op til grænsedosis (2 000 mg/kg legemsvægt).

8.2.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

8.2.

In vivo-undersøgelser for øjenætsning/øjenirritation skal kun tages i betragtning, hvis in vitro-undersøgelsen (-undersøgelserne) i henhold til punkt 8.2.1. i bilag VII ikke finder anvendelse, eller hvis resultaterne, som er opnået fra denne undersøgelse (disse undersøgelser), ikke er tilstrækkelige med hensyn til klassificering og risikovurdering.

Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen, hvis:

stoffet er klassificeret som hudætsende, eller

stoffet er en stærk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5), eller

stoffet er selvantændeligt i luft eller ved kontakt med vand eller fugt ved stuetemperatur.«

3)

Punkt 8.5 i bilag VIII affattes således:

»8.5.

Akut toksicitet

8.5.

Det er normalt ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen (undersøgelserne), hvis:

stoffet er klassificeret som hudætsende, eller

Ud over den orale eksponeringsvej (bilag VII, 8.5.1) skal oplysningerne i punkt 8.5.2 og 8.5.3 for andre stoffer end gasser tilvejebringes for mindst én anden eksponeringsvej. Valget af den anden vej afhænger af stoffets art og den sandsynlige eksponeringsvej for mennesker. Er der kun én eksponeringsvej, kræves der kun oplysninger for denne vej.

8.5.2.

Ved inhalation

8.5.2.

Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis eksponering af mennesker ved indånding er sandsynlig i betragtning af stoffets damptryk og/eller muligheden for eksponering for aerosoler, partikler eller dråber af en inhalerbar størrelse.

8.5.3.

Ad dermal vej

8.5.3.

Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

1)

indånding af stoffet er usandsynlig, og

2)

der kan forventes hudkontakt under produktion og/eller anvendelse, og

3)

de fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber tyder på potentiale for betydelig absorption gennem huden.

Det er ikke nødvendigt at udføre dermale forsøg, hvis:

stoffet ikke opfylder kriterierne for klassificering som akut toksicitet eller STOT SE ad oral vej, og

der ikke er blevet observeret systemiske virkninger i in vivo-undersøgelser med hudkontakt (f.eks. hudirritation og hudsensibilisering), eller — hvis der ikke er blevet udført en in vivo-undersøgelse ad oral vej — der ikke forventes systemiske virkninger efter hudkontakt på baggrund af fremgangsmåder uden forsøg (f.eks. analogislutning, QSAR-undersøgelser).«


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/864

af 31. maj 2016

om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens direktiv 2000/66/EF (2) blev triasulfuron optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. juni 2016.

(4)

Der blev i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 (5) indgivet en ansøgning om forlængelse af optagelsen af triasulfuron i bilag I til direktiv 91/414/EØF inden for den tidsfrist, der er fastsat i den nævnte artikel.

(5)

Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende forlængelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 14. oktober 2013.

(7)

Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende forlængelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde det supplerende sammenfattende dossier tilgængeligt for offentligheden.

(8)

Den 8. januar 2015 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion (6) om, hvorvidt triasulfuron kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Autoriteten konkluderede, at det ikke har været muligt at fastsætte sundhedsbaserede toksikologiske referenceværdier på grund af en ufuldstændig vurdering af genotoksiciteten af triasulfuron og dets urenhed CGA 150829. Risikoen for forbrugere, brugere, arbejdstagere og andre tilstedeværende kunne derfor ikke vurderes. Autoriteten konkluderede, at der i specifikke geoklimatiske situationer er stor sandsynlighed for, at de vurderede repræsentative anvendelser kan føre til eksponering af grundvandet over parametergrænsen for drikkevand på 0,1 μg/l af enten triasulfuron eller dets jordmetabolit CGA 150829. Derudover er det konstateret, at vandplanter udsættes for en stor risiko.

(9)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1141/2010, til udkastet til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har nøje gennemgået disse.

(10)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan de i betragtning 8 påpegede potentielle problemer imidlertid ikke siges at være løst.

(11)

Det er således ikke blevet påvist, at det kan forventes, at, godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt for en eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder triasulfuron. Godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron fornyes ikke.

(12)

Medlemsstaterne bør have tid til at trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triasulfuron tilbage.

(13)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triasulfuron, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 30. september 2017.

(14)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende triasulfuron i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ikke-fornyelse af aktivstoffets godkendelse

Godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron fornyes ikke.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triasulfuron som aktivstof, tilbagekaldes senest den 30. september 2016.

Artikel 3

Afviklingsperioder

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 30. september 2017.

Artikel 4

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række nr. 9, triasulfuron.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (triasulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 276 af 28.10.2000, s. 35).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (EUT L 322 af 8.12.2010, s. 10).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2015. »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron«. EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/865

af 31. maj 2016

om indledning af en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere visse let ændrede typer af folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at registrere denne import

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen om en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der er indført på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«), ved at importere visse let ændrede typer af folie af aluminium med oprindelse i Kina, og om at registrere denne import.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 18. april 2015. Ansøgeren har anmodet om anonymitet og har behørigt begrundet det i anmodningen. Kommissionen mener, at der er tilstrækkelig grund til at indrømme ansøgeren anonymitet.

B.   VARE

(3)

Den vare, der er genstand for den mulige omgåelse, er folie af aluminium af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, uden underlag, kun valset, i ruller af en bredde på højst 650 mm og af en vægt på over 10 kg med oprindelse i Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111910) (»den pågældende vare«). Det er denne vare, som de nuværende foranstaltninger gælder for.

(4)

De varer, der er genstand for undersøgelse af den mulige omgåelse, har de samme væsentlige egenskaber som den pågældende vare, der er beskrevet i foregående betragtning. Varerne kan dog også være udglødet og fremlægges også ved indførsel som:

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, uanset rullernes bredde, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, i ruller af en bredde på over 650 mm, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på over 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, uanset rullernes bredde, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, ved mindst to lag, uanset rullernes bredde.

(5)

De første af de tre ovennævnte varer er i øjeblikket henhørende under den samme KN-kode som den pågældende vare, men under andre Taric-koder (7607111930, 7607111940 og 7607111950).

(6)

Den sidste vare henhører under en anden KN-kode end den pågældende vare (nemlig KN-kode ex 7607 11 90) og Taric-kode 7607119045 og 7607119080.

(7)

Alle ovennævnte varer har også oprindelse i Kina (»de undersøgte varer«).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(8)

De gældende foranstaltninger, der påstås omgået, er de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 (2) (»de gældende foranstaltninger«).

D.   BEGRUNDELSE

(9)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de antidumpingforanstaltninger, der blev indført over for den pågældende vare, bliver omgået gennem praksisser, fremgangsmåder eller bearbejdning, for hvilke der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af antidumpingtolden.

(10)

De umiddelbare beviser er følgende:

(11)

Baseret på kinesiske eksportstatistikker og Eurostats importstatistikker fastsatte ansøgeren udviklingen i importen af hver af de let ændrede undersøgte varer for en periode, der begyndte i 2008 og sluttede i 2015. Ved at sammenligne udviklingen i importen af den pågældende vare med importen af de let ændrede undersøgte varer påviste ansøgeren en kraftig vækst i importen af de let ændrede undersøgte varer samt et tilsvarende fald i importen af den pågældende vare. Ansøgeren påviste især, at importmængderne af de let ændrede undersøgte varer svarede til mængderne af den pågældende vare før indførelsen af de oprindelige antidumpingforanstaltninger ved forordning (EF) nr. 925/2009 (3). Derved påviste ansøgeren, at der var sket en ændring i handelsmønstret.

(12)

For hver omgåelsespraksis fremlagde ansøgeren desuden detaljerede oplysninger om den udbredte brug af denne praksis og at der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden herfor.

(13)

På grundlag af de foreliggende oplysninger har ansøgeren godtgjort, at eksportpriserne på de let ændrede undersøgte varer med oprindelse i Kina ved hver omgåelsespraksis underbød EU-erhvervsgrenens priser i betydelig grad. Derfor undergraver importen af de let ændrede undersøgte varer med oprindelse i Kina de afhjælpende virkninger af antidumpingforanstaltningerne hvad angår priser og mængder.

(14)

Sluttelig foretog ansøgeren — på grundlag af de oplysninger han med rimelighed kunne råde over — beregninger af dumpingmargenen, der viser, at ved hver omgåelsespraksis indføres de let ændrede undersøgte varer i EU til dumpingpriser.

E.   PROCEDURE

(15)

Set i lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og gøre importen af de undersøgte varer til genstand for registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5.

a)   Spørgeskemaer

(16)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den udsende spørgeskemaer til de kendte eksportører/producenter og sammenslutninger af eksportører/producenter i Kina, til de kendte importører og importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Kina. Der kan, hvis det er hensigtsmæssigt, også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(17)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter rette henvendelse til Kommissionen, dog ikke efter den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, idet fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(18)

Myndighederne i Kina vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(19)

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

c)   Fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan import af de undersøgte varer fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis importen ikke indebærer en omgåelse.

(21)

Da den mulige omgåelse kan finde sted uden for Unionen, kan der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 4, bevilges fritagelser for producenter af de undersøgte varer i Kina, som kan godtgøre, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (4) med nogen producent, der er omfattet af foranstaltningerne (5), og hvis det kan fastslås, at de ikke er involveret i nogen form for omgåelse, som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 3.

F.   REGISTRERING

(22)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, skal importen af de undersøgte varer gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves et passende beløb i antidumpingtold fra den dato, hvor der blev indført registrering af denne import, hvis det som resultat af undersøgelsen konstateres, at der forekommer omgåelse.

G.   FRISTER

(23)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister, inden for hvilke:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende spørgeskemabesvarelser eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Kina kan anmode om fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(24)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne henvender sig til Kommissionen inden for de frister, der nævnes i denne forordnings artikel 3.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(25)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at afgive dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der drages positive eller negative konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(26)

Hvis det konstateres, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, skal der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(27)

Hvis en af de interesserede parter helt eller delvist undlader at samarbejde, og der derfor drages konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

(28)

Hvis en af de interesserede parter ikke indsender svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den pågældende part kan påvise, at indsendelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. Den interesserede part bør omgående kontakte Kommissionen.

I.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(29)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

J.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(30)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6).

K.   HØRINGSKONSULENT

(31)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(32)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter.

(33)

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens undersider på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 for at fastslå, om importen til Unionen af:

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg, uanset bredden, også udglødet, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg og en bredde på over 650 mm, også udglødet, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på over 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg, uanset bredden, også udglødet, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg, uanset bredden, også udglødet, ved mindst to lag,

med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111930, 7607111940 og 7607111950) og ex 7607 11 90 (Taric-kode 7607119045 og 7607119080), omgår de foranstaltninger, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter henvende sig til Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Kina, som ønsker fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Oplysninger, som indgives til Kommissionen i forbindelse med undersøgelser af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, er ikke omfattet af ophavsrettigheder. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af undersøgelsen, oplysningerne og dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

6.   Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne forordning, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal være forsynet med påtegningen »Limited«  (7).

7.   Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikkefortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

8.   Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal indleveres på en CD-ROM eller DVD, der enten afleveres personligt eller sendes anbefalet. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »Korrespondance med Europa-Kommissionen i handelsbeskyttelsessager«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIEN

E-mail: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 af 17. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Brasilien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 63).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Armenien, Brasilien og Folkerepublikken Kina (EUT L 262 af 6.10.2009, s. 1).

(4)  I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558) betragtes to personer som værende indbyrdes afhængige, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de kontrolleres begge direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, h) de er medlem af samme familie. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1) forstås ved »person«: en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne.

(5)  Dog kan producenter, selv om de er forretningsmæssigt forbundet i ovennævnte betydning med virksomheder, der er omfattet af de nuværende foranstaltninger over for importen med oprindelse i Kina, alligevel bevilges fritagelse, hvis der ikke er noget, der tyder på, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de oprindelige foranstaltninger, er blevet indgået for eller brugt til at omgå de oprindelige foranstaltninger.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/866

af 31. maj 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

428,2

MA

98,3

TR

62,1

ZZ

196,2

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

159,6

ZZ

159,6

0805 50 10

AR

174,2

TR

143,1

ZA

190,8

ZZ

169,4

0808 10 80

AR

111,7

BR

106,4

CL

134,0

CN

90,2

NZ

141,8

PE

106,8

US

192,9

ZA

115,7

ZZ

124,9

0809 29 00

TR

614,6

US

870,3

ZZ

742,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/44


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/867

af 18. maj 2016

om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2 og stk. 5,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1 og 34.1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Granulære data om kreditter og kreditrisici (herefter »data om kreditter«) indeholder detaljerede og individuelle oplysninger om instrumenter, der medfører kreditrisici for pengeinstitutter, finansielle selskaber, bortset fra pengeinstitutter, eller porteføljeadministrationsselskaber, som alle har udlånsvirksomhed i betydeligt omfang. Disse detaljerede oplysninger er nødvendige for, at Eurosystemet, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici kan udføre deres opgaver, herunder pengepolitiske analyser og pengepolitiske operationer, risikostyring, overvågning af den finansielle stabilitet og de makroprudentielle politikker samt forskning. Disse data vil endvidere være nyttige i forbindelse med banktilsynet inden for rammerne af Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism — SSM).

(2)

I henhold til artikel 5.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) indsamler Den Europæiske Centralbank (ECB), bistået af de nationale centralbanker i ESCB, de statistiske oplysninger, som er nødvendige for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2533/98 skal ECB specificere den faktiske rapporteringspopulation inden for referencerapporteringspopulationen og kan helt eller delvist fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra de statistiske indberetningskrav.

(3)

Data om kreditter vil bidrage væsentligt til at forbedre de eksisterende ESCB-statistikker og til at udvikle nye, da de indeholder vigtige opdelinger og detaljer, som ikke tilvejebringes fra de datakilder, der anvendes i øjeblikket, såsom oplysninger om struktur og risikomønstre for kreditter ydet af den finansielle sektor. Data om kreditter vil f.eks. bidrage væsentligt til at øge kvaliteten af statistik over: a) udlån i forhold til virksomhedernes størrelse, som er en vigtig faktor for at kunne vurdere og overvåge kreditgivningen til mindre og mellemstore virksomheder, b) kreditlinjer opdelt efter modpartssektor, c) udlån til ikke-finansielle selskaber opdelt efter økonomisk aktivitet, d) udlån med sikkerhed i fast ejendom og e) grænseoverskridende lån og relaterede indkomster som en del af betalingsbalancestatistikken i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(4)

Adgangen til data om kreditter vil forbedre anvendeligheden af informationer på mikroniveau, som for nærværende indsamles til statistik over værdipapirudstedelser og værdipapirbeholdninger, og bidrage til overvågning og fremme af finansiel integration og stabilitet i EU. Endelig er data om kreditter vedrørende filialer, som er residente uden for euroområdet, og hvis hovedkontor er resident i en rapporterende medlemsstat, vigtige for udførelsen af ESCB's opgaver, navnlig med hensyn til de pengepolitiske analyser og finansiel stabilitet. Dataene kan endvidere danne grundlag for opgaver i forbindelse med det makroprudentielle tilsyn, f.eks. analyser af den finansielle stabilitet, risikovurderinger og stresstests. I henhold til artikel 8, stk. 1, litra d), og artikel 8, stk. 4a, i forordning (EF) nr. 2533/98 er det nu specifikt tilladt at anvende statistiske oplysninger indsamlet i henhold til ESCB-statuttens artikel 5 til tilsynsmæssige formål.

(5)

Et omfattende sæt af harmoniserede analytiske data om kreditter vil minimere indberetningsbyrden ved at øge stabiliteten af indberetningskravene over tid. Dette er vigtigt, da det kan være meget omkostningskrævende at indarbejde ændringer i rapporteringsenhedernes stærkt automatiserede databehandlingssystemer. Det harmoniserede datasæt om kreditter vil også have en større detaljeringsgrad, hvilket vil minimere behovet for at rette yderligere krav til rapporteringsenhederne

(6)

Afgørelse ECB/2014/6 (3) fastsætter proceduren for udvikling af en langsigtet ramme for indsamling af granulære data om kreditter baseret på ECB's harmoniserede statistiske indberetningskrav. Den har til formål at sikre etablering af: a) nationale granulære datasæt om kreditter, som drives af alle de nationale centralbanker i Eurosystemet i overensstemmelse med fælles minimumsstandarder, og b) en fælles database med granulære analytiske data om kreditter (»AnaCredit«) for medlemmerne af Eurosystemet, som indeholder inputdata fra alle de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(7)

I henstilling ECB/2014/7 (4) opfordres de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, men som forbereder deres deltagelse i de langsigtede rammer, til at anvende bestemmelserne i afgørelse ECB/2014/6. AnaCredit bør være åben på frivillig basis for medlemsstaterne uden for euroområdet, navnlig de medlemsstater, der deltager i SSM, for at udstrække systemets geografiske rækkevidde og omfanget af data samt øge harmoniseringen i hele EU.

(8)

De forberedende foranstaltninger havde i henhold til afgørelse ECB/2014/6 til formål at definere »en kernegruppe af harmoniserede granulære datasæt om kreditter, som de nationale centralbanker skal fremsende til ECB på lang sigt«, men resultatet af proceduren, hvorunder fordele i forhold til omkostninger blev afdækket, har vist, at der er et meget stærkt krav fra brugerne om, at der tilvejebringes ikke kun en »kernegruppe af datasæt«, men også en omfattende liste over dataattributter og data, som karakteriserer de instrumenter, der genererer kreditrisiciene for rapporteringspopulationen. Endvidere bør den forbedrede harmonisering, som herved opnås, øge sammenligneligheden af data på tværs af lande og institutter og dermed sikre en højere datakvalitet til analyseformål.

(9)

AnaCredit har, i kombination med andre statistiske rammer for indsamling af granulære oplysninger, til formål at tilvejebringe et analytisk overblik over rapporteringsenhedernes kreditrisiko uden hensyn til finansielt instrument, eksponeringstype eller regnskabsklassifikation. I den forbindelse har de i denne forordning fastsatte krav til formål at sikre, at rapporteringsenhederne indberetter et sæt fælles harmoniserede oplysninger til de nationale centralbanker.

(10)

AnaCredit bør opbygges i faser, da den betydelige uensartethed i den nuværende indsamling af data om kreditter på tværs af de deltagende lande kun kan harmoniseres gradvist. Denne trinvise tilgang tager også hensyn til, at rapporteringsenhederne har brug for tid til at opfylde de forskellige datakrav. Samlet set bør omfanget og indholdet af de data, der skal indsamles på de forskellige faser, defineres så tidligt som muligt, for at gøre det muligt for alle rapportingsenhederne at forberede brugen af et harmoniseret sæt af begreber og definitioner. For hver efterfølgende fase træffer Styrelsesrådet derfor sin afgørelse mindst to år før fasens gennemførelse. For at minimere omkostningerne og arbejdsbyrden for rapporteringsenhederne, vil det blive undersøgt, om oplysninger om ejendomslån kan tilvejebringes på grundlag af stikprøveteknikker i en efterfølgende fase.

(11)

Selv om en af de centrale langsigtede formål med AnaCredit er at harmonisere indberetningskrav og gennemførelsespraksis, betyder uensartheden i den nuværende indsamling af data, at det er nødvendigt at bevare de nationale centralbankers skøn inden for visse områder, f.eks. for så vidt angår de nationale centralbankers beslutninger om at undtage små residente rapporteringsenheder. De områder, hvor de nationale centralbanker har et skøn, bør revurderes i hver fremtidig fase for at fastsætte, om det er muligt at opnå yderligere harmonisering på tværs af de deltagende lande.

(12)

For så vidt angår omfang bør den første indberetningsfase under AnaCredit omfatte kredit, som kreditinstitutter yder til juridiske enheder. Pengeinstitutter bortset fra kreditinstitutter, porteføljeadministrationsselskaber og andre finansielle virksomheder, som alle har udlånsvirksomhed, samt disse enheders udenlandske datterselskaber kan indgå i den faktiske rapporteringspopulation i en efterfølgende fase. For så vidt angår instrumenter kan omfanget af indberetningen af granulære data udvides til at omfatte derivater, andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, ikke-balanceførte eksponeringer (som f.eks. finansielle garantier) og kredit ydet til ikke-juridiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder. Personoplysninger, som defineret i henhold til gældende databeskyttelsesregler, bør ikke indsamles under den første fase, herunder i forbindelse med kreditter med flere debitorer, der omfatter fysiske personer som debitorer, eller hvor fysiske personer har et tilhørsforhold til instrumenter, der indberettes til AnaCredit. Hvis omfanget af indberetningen udvides til at omfatte disse persondata i efterfølgende faser, bør beskyttelsen af fysiske personers rettigheder, for så vidt angår indsamling og behandling af deres personoplysninger, sikres. Efterfølgende faser kan endvidere omfatte indberetningskrav på et konsolideret grundlag. Alle udvidelser af rapporteringspopulationen bør tage højde for de nationale centralbankers ret til at undtage små rapporteringsenheder, og enhver udvidelse bør vedtages mindst to år før dens gennemførelse for at give rapporteringsenhederne og de nationale centralbanker tilstrækkelig tid til at gennemføre den.

(13)

I forbindelse med forberedelsen af fremtidige faser bør en udvidelse af rapporteringspopulationen og en indførelse af yderligere indberetningskrav baseres på en analyse udarbejdet af ESCB's Statistiske Komité (herefter »STC«) under hensyn til brugernes behov, rapporteringsenhedernes og de nationale centralbankers anslåede omkostninger, markedsudviklingen og de erfaringer, der er gjort i forberedelsen af den første fase.

(14)

Indberetningskravene vedrørende data om kreditter bør defineres under hensyn til proportionalitetsprincippet for navnlig at undgå at pålægge mindre rapporteringsenheder, hvis samlede krediteksponering er begrænset, en unødvendig rapporteringsbyrde. Af samme grund bør de nationale centralbanker have ret til at indrømme undtagelser til mindre rapporteringsenheder.

(15)

For at sikre effektiv rapportering og tilstrækkelig interoperabilitet med andre eksisterende eller nye rapporteringsrammer bør de nationale centralbanker af hensyn til deres egne lovfæstede formål og i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning have lov til at indsamle de oplysninger, der skal overføres til ECB, som led i en bredere national rapporteringsramme, og at udvide indberetningen af data om kreditter ud over de rammer, der er fastsat i denne forordning.

(16)

For at bidrage til AnaCredit bør de nationale centralbanker gives tilladelse til at benytte deres egne databaser, data modtaget fra rapporteringsenheder og fra enhver anden kilde, herunder relevante referencedatabaser. De nationale centralbanker bør efter eget skøn kunne træffe afgørelse om, hvorvidt de ønsker at indgå i samarbejdsordninger med nationale statistiske institutter eller kompetente nationale myndigheder om tilsynet med rapporteringsenhederne, eller andre nationale myndigheder, så længe de tilvejebragte data opfylder de i denne forordning fastsatte kvalitetsstandarder. Som følge af de forskellige nationale ordninger, der findes i øjeblikket, og for at minimere indberetningsbyrden under denne forordning, opfordres der til et effektivt samarbejde med nationale statistiske institutter, kompetente nationale myndigheder og andre nationale myndigheder.

(17)

Rammerne for indsamling af data om kreditter bør udarbejdes med det for øje at sikre interoperabilitet med centrale kreditregistre og andre relevante datasæt om kreditter, som er etableret af enheder i den offentlige sektor, herunder databaser om værdipapirstatistik samt ESCB's Register of Institutions and Affiliates Dataset.

(18)

De nationale centralbanker bør gives tilladelse til at anvende de fælles sæt af analytiske og granulære data om kreditter, som kan anvendes til flere forskellige formål, til at etablere en gensidig feedback-mekanisme med rapporteringsenhederne eller udbygge eksisterende feedback-mekanismer og andre informationstjenester fra centrale kreditregistre til rapporteringsenheder. Disse feedback-mekanismer vil styrke ESCB's bidrag til det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med dets lovfæstede mandat, i henhold artikel 127, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Feedback-mekanismerne vil give rapporteringsenhederne et bredere grundlag for deres vurdering af kreditværdighed, navnlig med hensyn til grænseoverskridende debitorer, og fremme harmoniseringen af definitioner og dataattributter i deres långivningspraksisser. De vil forbedre kreditinstitutters og andre långiveres kreditrisikostyring. Navnlig vil de støtte kreditinstitutterne i at undgå at lægge for stor vægt på eksterne kreditvurderinger i forbindelse med deres vurdering af kreditværdighed. En feedback-mekanisme bør følge bedste praksis og sikre mindstekrav til datakvalitetsstandarder. De undergrupper af analytiske data om kreditter, som kan udveksles mellem de nationale centralbanker med henblik på feedback-mekanismerne, bør defineres under hensyn til det specifikke fortrolighedsniveau, der gælder for de pågældende dataattributter, og de tilsvarende krav til beskyttelse af fortrolighed, samt den tid, der er nødvendig til gennemførelsen. Yderligere detaljer om omfanget og gennemførelsen af feedback-mekanismer kan fastlægges i en særskilt retsakt, og de nationale centralbanker kan indgå aftalememoranda, baseret på de gældende retlige rammer, vedrørende deres respektive samarbejde i forbindelse med feedback-mekanismerne. Visse nationale centralbanker, som fører centrale kreditregistre, deler allerede granulære grænseoverskridende data om kreditter og kreditrisici med hinanden på et bilateralt grundlag (5), andre kan af retlige årsager have brug for et vist tidsrum til at gennemføre grænseoverskridende informationsdeling for at kunne videresende sådanne data til de finansielle institutter, der foretager indberetning til dem. Feedback-mekanismerne bør oprettes og gennemføres under hensyntagen til nationale retlige bestemmelser om behandling af fortrolige statistiske oplysninger.

(19)

Med henblik på denne forordning bør standarderne for beskyttelse og anvendelse af fortrolig statistisk information, som fastsat i artikel 8-8c i forordning (EF) nr. 2533/98, finde anvendelse.

(20)

I medfør af artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2533/98 kan ECB pålægge sanktioner over for rapporteringsenheder, som ikke opfylder de statistiske indberetningskrav, der er defineret eller pålagt i ECB's forordninger eller afgørelser. Denne beføjelse til at pålægge sanktioner er uafhængig af de nationale centralbankers ret til at pålægge sanktioner over for rapporteringsenheder, som ikke opfylder statistiske eller andre indberetningsforpligtelser, der gælder for dem i henhold til de respektive nationale retlige rammer.

(21)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer i bilagene til denne forordning på en effektiv måde, forudsat at de hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden for rapporteringsenhederne i medlemsstaterne. En sådan procedure skal muliggøre, at ESCB's Statistiske Komités synspunkter tages i betragtning.

(22)

Artikel 5 i ESCB-statutten, sammen med artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, indebærer en forpligtelse til på nationalt plan at udforme og gennemføre alle de foranstaltninger, som de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, finder er nødvendige: a) for at udføre indsamlingen af de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ECB's statistiske indberetningskrav, og b) for at træffe rettidige forberedelser på statistikområdet, for at disse medlemsstater kan blive medlemsstater, der har euroen som valuta.

(23)

Denne forordning bør finde anvendelse uden at berøre indsamlingen af data om kreditter i henhold til den retlige ramme for SSM —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »rapporterende medlemsstat« (reporting Member State): en medlemsstat, der har euroen som valuta. Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, kan vælge at blive en rapporterende medlemsstat ved at indarbejde bestemmelserne i denne forordning i deres nationale lov eller på anden måde indføre relevante indberetningskrav i overensstemmelse med deres nationale lov. Dette kan navnlig omfatte medlemsstater, der deltager i SSM via et tæt samarbejde i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (6)

2)   »resident« (resident): har samme betydning som defineret i artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2533/98

3)   »institutionel enhed« (institutional unit): har samme betydning som defineret i punkt 2.12 og 2.13 i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (7)

4)   »udenlandsk filial« (foreign branch): en institutionel enhed, som er en retligt afhængig del af en juridisk enhed, som er resident i et andet land end det, hvor den juridiske enhed er registreret i overensstemmelse med princippet om »én filial« som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2533/98

5)   »juridisk enhed« (legal entity): alle enheder, som i henhold til den nationale lovgivning som de er underlagt, kan erhverve juridiske rettigheder og forpligtelser

6)   »identifikator for juridisk enhed« (legal entity identifier) (LEI): en alfanumerisk referencekode i overensstemmelse med ISO 17442-standarden (8), som er tildelt en juridisk enhed

7)   »national identifikator« (national identifier): en almindeligt anvendt identifikationskode, som muliggør entydig identifikation af en modpart i det land, hvor denne har sin residens

8)   »rapporteringsenhed« (reporting agent): en juridisk enhed eller en udenlandsk filial, som er resident i en rapporterende medlemsstat, og som er underlagt ECB's indberetningskrav i henhold til denne forordning

9)   »observeret enhed« (observed agent): en institutionel enhed, hvis virksomhed som kreditor eller administrationsselskab indberettes af rapporteringsenheden. Den observerede enhed er enten:

a)

den institutionelle enhed, der er resident i det samme land, som den rapporteringsenhed som den er en del af, eller

b)

en rapporteringsenheds udenlandske filial, som er resident i en rapporterende medlemsstat, eller

c)

en rapporteringsenheds udenlandske filial, som ikke er resident i en rapporterende medlemsstat

10)   »modpart« (counterparty): en institutionel enhed, som en part i et instrument eller som har et tilhørsforhold til en part i et instrument

11)   »kreditor« (creditor): modparten, der bærer kreditrisikoen ved et instrument, bortset fra en udsteder af afdækning

12)   »debitor« (debtor): modparten, som har en ubetinget forpligtelse til at foretage de tilbagebetalinger, der opstår i forbindelse med instrumentet

13)   »udsteder af afdækning« (protection provider): modparten, der yder afdækning mod en kontraktligt indgået negativ kreditbegivenhed, og som bærer kreditrisikoen ved den negative kreditbegivenhed

14)   »administrationsselskab« (servicer): modparten, som er ansvarlig for den administrative og finansielle forvaltning af et instrument

15)   »national(e) centralbank(er)« (national central bank(s)): den/de nationale centralbank(er) i medlemsstaterne i Den Europæiske Union

16)   »relevant national centralbank« (relevant NCB): den nationale centralbank i den rapporterende medlemsstat, hvor den pågældende rapporteringsenhed er resident

17)   »centralt kreditregister« (central credit register) (CCR): et kreditregister, der drives af en national centralbank, som modtager indberetninger fra og yder støtte til långivere i den finansielle sektor ved at give dem oplysninger om kreditter og kreditrisici

18)   »kreditinstitut« (credit institution): har samme betydning som i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (9)

19)   »institut« (institution): har samme betydning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 3), i forordning (EU) nr. 575/2013

20)   »aktiv« (asset): har samme betydning som defineret i punkt 7.15 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013

21)   »kreditrisiko« (credit risk): den risiko, at en modpart undlader at foretage betalinger, som denne er kontraktligt forpligtet til at foretage

22)   »kontrakt« (contract): en juridisk bindende aftale mellem to eller flere parter, i henhold til hvilken et eller flere instrumenter oprettes

23)   »instrument« (instrument): enhver post specificeret under dataattributten »Instrumenttype« som defineret i bilag IV

24)   »afdækning« (protection): en forsikring eller dækning mod en negativ kreditbegivenhed ved hjælp af en post opført under dataattributten »Type afdækning« som defineret i bilag IV

25)   »engagementsbeløb« (commitment amount): summen af dataattributterne »Udestående nominelle beløb« og »Ikke-balanceførte beløb«, som indgår i bilag IV

26)   »på individuelt grundlag« (on an individual basis): henviser til en enkelt institutionel enhed, herunder institutionelle enheder, der er en del af en juridisk enhed.

Artikel 2

Gennemførelsesfaser og første indberetning

1.   De fælles, analytiske datasæt om kreditter, der kan anvendes til flere formål, skal i henhold til denne forordning udarbejdes i faser. Første fase begyndes den 1. september 2018. Den første månedlige og kvartalsvise overførsel i denne fase og i henhold til denne forordning begynder med data for 30. september 2018.

2.   For at sikre behørig identificering af alle modparter overfører de nationale centralbanker et første sæt referencedata om modparter til ECB, i overensstemmelse med model 1 i bilag I, seks måneder før den første overførsel af data om kreditter som henvist til i stk. 1.

3.   For at gøre det muligt at foretage de nødvendige organisatoriske og tekniske forberedelser til den i stk. 2 omhandlede overførsel af referencedata om modparter kan de nationale centralbanker kræve, at rapporteringsenhederne leverer referencedata om modparter og data om kreditter, eller dele heraf, fra og med referencedatoen 31. december 2017.

Artikel 3

Faktisk rapporteringspopulation

1.   Den faktiske rapporteringspopulation består af residente kreditinstitutter og residente udenlandske filialer af kreditinstitutter, uanset om de er institutter under tilsyn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (10).

2.   Rapporteringsenhederne indberetter data om kreditter på et individuelt grundlag i overensstemmelse med artikel 4 og 6.

3.   Rapporteringsenhederne foretager deres indberetning til den relevante nationale centralbank.

Artikel 4

Statistiske indberetningskrav

1.   Rapporteringsenhederne indberetter data om kreditter for den observerede enhed i overensstemmelse med artikel 6 vedrørende de instrumenter, der opfylder betingelserne defineret i artikel 5:

a)

hvis instrumentet på en rapporteringsreferencedag i referenceperioden:

i)

indebærer en kreditrisiko for den observerede enhed, eller

ii)

er den observerede enheds aktiv, eller

iii)

er bogført i henhold til den relevante regnskabsstandard, som observerede enheds juridiske enhed anvender, og tidligere har medført en kreditrisiko for den observerede enhed, eller

iv)

er administreret af en observeret enhed, der er resident i en rapporterende medlemsstat, og

i.

blev ydet til andre institutionelle enheder i den samme juridiske enhed, som den observerede enhed er en del af, eller

ii.

besiddes af en juridisk enhed, som ikke er et kreditinstitut resident i en anden rapporterende medlemsstat end den observerede enhed, og

b)

hvor mindst en debitor er en juridisk enhed eller er en del af en juridisk enhed som defineret i artikel 1, stk. 5.

2.   For hver rapporteringsreferencedato er referenceperioden den periode, der begynder med den sidste rapporteringsreferencedato i det kvartal, der går forud for den pågældende rapporteringsreferencedato og som slutter på den pågældende rapporteringsreferencedato.

Artikel 5

Tærskelværdi for indberetning

1.   Data om kreditter skal indberettes for de instrumenter, der er specificeret i artikel 4, hvor debitors engagementsbeløb er lig med eller mere end 25 000 EUR på enhver rapporteringsreferencedato i referenceperioden.

2.   Debitors engagementsbeløb, som henvist til i stk. 1, beregnes som summen af engagementsbeløbene for alle debitors instrumenter i forhold til den observerede enhed på grundlag af anvendelsesområdet som defineret i artikel 4 og de deri definerede instrumenter.

Artikel 6

Statistiske indberetningskrav på individuelt grundlag

1.   Rapporteringsenhederne indberetter data om kreditter på et individuelt grundlag i overensstemmelse med skemaerne i bilag I.

2.   Rapporteringsenheder, som er juridiske enheder, skal indberette i forhold til alle observerede enheder, som er en del af den juridiske enhed. Rapporteringsenheder, som er udenlandske filialer, skal indberette i forhold til deres egen aktivitet.

3.   Med forbehold af samarbejdet mellem de relevante nationale centralbanker, hvis både den juridiske enhed og dens udenlandske filial er residente i rapporterende medlemsstater, gælder følgende for at undgå dobbeltindberetning:

a)

den relevante nationale centralbank for den juridisk enhed kan beslutte ikke at indsamle alle eller kun indsamle en del af de dataattributter, der er angivet i model 1 i bilag I, fra den juridiske enhed, hvis disse instrumenter indehaves eller administreres af den udenlandske filial,

b)

den relevante nationale centralbank for den udenlandske filial kan beslutte ikke at indsamle alle eller kun indsamle en del af de dataattributter, der er angivet i model 2 i bilag I, fra den udenlandske filial.

4.   Den relevante nationale centralbank kan beslutte ikke at indsamle oplysninger for udenlandske filialer, der ikke er residente i en rapporterende medlemsstat, og som er en del af en juridisk enhed, der er rapporteringsenheden.

Artikel 7

Specifikke statistiske indberetningskrav

De i Artikel 6 definerede statistiske indberetningskrav reduceres for data om kreditter, der opfylder specifikke kriterier som fastsat i bilag II.

Artikel 8

Generelle krav til forbedret indberetning

1.   Rapporteringsenhederne og deres udenlandske filialer, som ikke er residente i en rapporterende medlemsstat, etablerer den nødvendige organisatoriske struktur og passende interne kontrolmekanismer for at sikre, at de data, som i henhold til denne forordning skal indberettes på et individuelt grundlag i overensstemmelse med artikel 6, behandles og fremsendes på behørig vis.

2.   Udenlandske filialer, der ikke er residente i en rapporterende medlemsstat, er ikke rapporteringsenheder i henhold til denne forordning. Rapporteringsenhederne har pligt til at sikre, at sådanne udenlandske filialer gennemfører ordninger, processer og mekanismer til sikring af, at indberetningskravene gennemføres korrekt på et individuelt grundlag.

3.   De statistiske indberetningskrav i henhold til denne forordning berører hverken andre nuværende eller fremtidige indberetningskrav vedrørende data om kreditter i overensstemmelse med national ret eller andre rapporteringsrammer.

4.   De nationale centralbanker kan indsamle de oplysninger, der skal overføres til ECB, som led i en bredere national rapporteringsramme, der opfylder relevant EU-ret og national ret. Disse bredere rapporteringsrammer kan omfatte oplysninger, der tjener andre formål end statistiske, f.eks. tilsynsformål.

5.   De nationale centralbanker kan indhente data om kreditter fra andre kilder.

6.   Mindstekravene for harmonisering, fuldstændighed, detaljeringsgrad og identifikation af modparter i forbindelse med data om kreditter fremgår af bilag I.

Artikel 9

Identifikation af modparter

1.   I forbindelse med indberetning i henhold til denne forordning identificerer rapporteringsenhederne og de nationale centralbanker modparter ved hjælp af:

a)

en identifikator for juridisk enhed (LEI), såfremt en sådan er blevet tildelt, eller

b)

såfremt der ikke er blevet tildelt en LEI, en national identifikator som yderligere specificeret i bilag IV.

2.   De nationale centralbanker kan indhente alle oplysninger i forbindelse med identificering af modparter som defineret i bilag III fra den direkte indberetning foretaget af rapporteringsenhederne eller fra aftalememoranda eller tilsvarende ordninger med nationale statistiske institutter, kompetente nationale myndigheder og andre nationale myndigheder. De nationale centralbanker definerer de unikke identifikatorer, der kræves til behørig identificering af modparter ud fra anvendelsesområdet for de i bilag III anførte oplysninger.

Artikel 10

Adgang til og brug af data om kreditter

1.   ECB og de nationale centralbanker anvender data om kreditter, som er indberettet i henhold til denne forordning, i det omfang og til de formål, som er defineret i forordning (EF) nr. 2533/98. Sådanne data kan navnlig anvendes til etablering og vedligeholdelse af en feedback-mekanisme i overensstemmelse med artikel 11.

2.   Denne forordning berører hverken eksisterende eller fremtidig brug af data om kreditter, som er tilladt eller krævet i henhold til EU-ret, national ret eller aftalememoranda, herunder grænseoverskridende dataudvekslinger.

Artikel 11

Feedback-mekanisme over for rapporteringsenhederne

1.   De nationale centralbanker har ret til at levere data om kreditter, herunder data indsamlet af en anden national centralbank, til rapporteringsenhederne ved at etablere eller styrke feedback-mekanismer eller andre informationstjenester fra centrale kreditregistre til rapporteringsenhederne. De kan levere en del af de data om kreditter, der er indsamlet i henhold til denne forordning, i overensstemmelse med bedste praksis og i det omfang, det er tilladt i henhold til de gældende retlige fortrolighedsregler. Rapporteringsenhederne kan anvende disse data udelukkende til forvaltning af kreditrisici og til forbedring af kvaliteten af de kreditoplysninger, de er i besiddelse af, for så vidt angår eksisterende eller fremtidige instrumenter. De må ikke dele dataene med tredjeparter, med mindre dataudvekslingen med leverandører af tjenesteydelser med henblik herpå er strengt nødvendig og dataene kun anvendes i forhold til rapporteringsenheden og rapporteringsenheden sikrer passende beskyttelse af fortrolighed i henhold til en kontraktlig aftale, der udelukker anvendelse af dataene til andre formål, og som sikrer dataenes anonymitet, så vidt det er muligt, samt sletning af dataene, så snart det formål, hvortil de blev delt, er blevet opnået. Alle yderligere overførsler af data, som leverandøren af tjenesteydelser foretager, og alle dataudvekslinger mellem kommercielle leverandører af data om kreditter er forbudt.

2.   De nationale centralbanker definerer, hvilke data der må leveres, proceduren for at opnå adgang til dataene og eventuelle andre yderligere begrænsninger for brug af sådanne data under hensyn til den nationale retlige ramme og eventuelle andre begrænsninger, som er knyttet til oplysningernes fortrolige karakter.

3.   Denne artikel giver ikke rapporteringsenhederne en ret til en feedback-mekanisme eller til at modtage specifikke oplysninger fra en feedback-mekanisme eller andre informationstjenester fra de centrale kreditregistre til rapporteringsenhederne.

4.   De nationale centralbanker har ret til midlertidigt at nægte en rapporteringsenhed adgang til specifikke data om kreditter fra en feedback-mekanisme, hvis rapporteringsenheden ikke har opfyldt sine egne statistiske indberetningsforpligtelser i henhold til denne forordning, navnlig med hensyn til datakvalitet og nøjagtighed, og hvor en rapporteringsenhed ikke har opfyldt sine forpligtelser i stk. 1.

5.   De nationale centralbanker har ret til at nægte andre nationale centralbanker adgang til de granulære data om kreditter, som de har indsamlet med henblik på brug i en feedback-mekanisme. De nationale centralbanker har ret til at kræve gensidighed, for så vidt angår tilvejebringelse af granulære data om kreditter, fra enhver national centralbank som anmoder om data fra en anden national centralbank med henblik på brug i en feedback-mekanisme. Rapporteringsenhedens relevante nationale centralbank kan altid anvende oplysninger om en institutionel enhed i en rapporteringsenhed, som er etableret i en rapporterende medlemsstat, i feedback-mekanismer, uanset hvor den institutionelle enhed er resident.

Artikel 12

Adgang for juridiske enheder

1.   Juridiske enheder eller dele af juridiske enheder, hvorom der er blevet indberettet data om kreditter, har ret til at få adgang til sådanne data hos den relevante nationale centralbank. Endvidere kan de juridiske enheder kræve, at rapporteringsenhederne korrigerer ukorrekte data om dem.

2.   De nationale centralbanker kan kun nægte en juridisk enhed eller dele af juridiske enheder adgang til data om kreditter, som er blevet indberettet om dem, i det omfang at:

a)

denne adgang ville krænke rapporteringsenhedens legitime interesser vedrørende fortrolighed, f.eks. i forbindelse med interne kreditrisikovurderinger, eller for tredjeparter, navnlig retlige enheder, hvorom der er blevet indberettet data om kreditter, eller

b)

dataene ikke er blevet anvendt til at oprette eller forbedre en feedback-mekanisme i overensstemmelse med artikel 11, og de ikke er forpligtet til at give adgang til disse data i henhold til EU-ret eller national ret.

Artikel 13

Tidsfrister

1.   Rapporteringsenhederne indberetter de registrerede data om kreditter på følgende referencedatoer for indberetning:

a)

for månedlige overførsler den sidste dag i hver måned

b)

for kvartalsvise overførsler den sidste dag i marts, juni, september og december.

2.   De nationale centralbanker træffer afgørelse om, hvornår og hvor ofte det er nødvendigt at modtage data fra rapporteringsenhederne for at opfylde deres tidsfrister for indberetning til ECB og informerer rapporteringsenhederne herom.

3.   De nationale centralbanker skal underrette rapporteringsenheder om rapporteringsforpligtelserne senest 18 måneder før den første rapporteringsreferencedato, hvor disse enheder skal indberette data i henhold til denne forordning, uden at dette berører andre indberetningskrav i henhold til national ret eller andre rapporteringsrammer.

4.   For observerede enheder, der er residente i en rapporterende medlemsstat, overfører de nationale centralbanker månedligt data om kreditter til ECB inden arbejdstids ophør den 30. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører.

5.   For observerede enheder, der er residente i en rapporterende medlemsstat, overfører de nationale centralbanker kvartalsvist data om kreditter til ECB inden arbejdstids ophør den 15. arbejdsdag efter de indberetningsfrister, der er defineret i artikel 3, stk. 1, litra b), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (11).

6.   For observerede enheder, der er udenlandske filialer, som ikke er residente i en rapporterende medlemsstat, overfører de nationale centralbanker månedligt data om kreditter til ECB inden arbejdstids ophør den 35. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører.

7.   For observerede enheder, der er udenlandske filialer, som ikke er residente i en rapporterende medlemsstat, overfører de nationale centralbanker kvartalsvist data om kreditter til ECB inden arbejdstids ophør den 20. arbejdsdag efter de indberetningsfrister, der er defineret i artikel 3, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

8.   De nationale centralbanker overfører referencedataene om modparter til ECB for alle modparter i overensstemmelse med afsnit 1 i model 1 i bilag I sammen med den første overførsel af data om kreditter. Ved en eventuel ændring opdaterer de nationale centralbanker oplysningerne senest samtidig med overførslen af de data om kreditter, som er relevante for den første rapporteringsreferencedato, før eller hvorpå ændringen trådte i kraft. Med mindre de nationale centralbanker underretter rapporteringsenhederne om, at de har fået opdaterede referencedata om modparter fra andre kilder, skal rapporteringsenheder opdatere disse data ved at underrette de nationale centralbanker om alle ændringer på det tidspunkt, som den relevante nationale centralbank har anmodet om, men senest på den dato, hvor dataene om kreditter indberettes til den relevante nationale centralbank for den første rapporteringsreferencedato efter datoen, hvorpå ændringen trådte i kraft.

Artikel 14

Mindste fælles standarder og nationale indberetningssystemer

1.   Rapporteringsenhederne skal efterleve de statistiske indberetningskrav, som de er underlagt i henhold til de fælles mindstestandarder for overførsel, nøjagtighed, nøjagtig identifikation af modparter samt begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner, som er specificeret i bilag V.

2.   De nationale centralbanker skal definere og gennemføre de rapporteringsordninger, som rapporteringsenhederne skal følge i overensstemmelse med denne forordning og med deres nationale retlige rammer i det omfang, de ikke er i modstrid med bestemmelserne i denne forordning. De nationale centralbanker sikrer, at disse rapporteringsordninger a) tilvejebringer de krævede statistiske oplysninger og b) tillader kontrol af, at mindstestandarder for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner, som specificeret i bilag V, er blevet opfyldt.

3.   De nationale centralbanker kan anvende oplysninger, som de har indhentet fra andre kilder i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, med henblik på overførsel af data om kreditter til ECB, i det omfang at oplysningerne opfylder de krav til kvalitet og rettidighed, som i henhold til denne forordning gælder for data, der indsamles fra rapporteringsenheder. Navnlig skal mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner, som specificeret i bilag V, opfyldes.

Artikel 15

Fusion, spaltning og omstrukturering

1.   I tilfælde af en fusion, spaltning eller omstrukturering, som kan påvirke opfyldelsen af deres statistiske forpligtelser, underretter de pågældende rapporteringsenheder den relevante nationale centralbank om de procedurer, der er planlagt for at opfylde de i denne forordning fastsatte statistiske indberetningskrav, så snart planen om at gennemføre fusionen, spaltningen eller omstruktureringen er offentliggjort, og inden den får virkning.

2.   Med forbehold af de ovennævnte forpligtelser kan den relevante nationale centralbank give det overtagende institut tilladelse til at opfylde sin statistiske indberetningsforpligtelse på grundlag af midlertidige procedurer. Undtagelsen fra de almindelige indberetningsprocedurer må ikke overstige seks måneder fra den dato, hvor fusionen, spaltningen eller omstruktureringen fandt sted. Denne undtagelse berører ikke det overtagende instituts forpligtelse til at opfylde sine indberetningskrav i henhold til nærværende forordning.

Artikel 16

Undtagelser og begrænset rapporteringshyppighed

1.   For at sikre, at de i denne forordning fastsatte indberetningsforpligtelser står i et rimeligt forhold til målet, kan den pågældende nationale centralbank give mindre rapporteringsenheder en undtagelse, såfremt det samlede bidrag fra alle rapporteringsenheder, som er blevet givet en undtagelse, til den samlede udestående mængde af lån, der er indberettet i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (12) fra alle rapporteringsenheder, der er residente i den rapporterende medlemsstat, ikke overstiger 2 %. Undtagelserne kan omfatte visse eller alle af de i denne forordning fastsatte indberetningskrav.

2.   For at støtte gennemførelsen af indberetningskrav kan den relevante nationale centralbank give små rapporteringsenheder mulighed for at indberette data om kreditter, der vedrører rapporteringsreferencedatoer før den 1. januar 2021, på kvartalsbasis i stedet for på månedsbasis, forudsat at det fælles bidrag fra alle enheder, der indberetter på kvartalsbasis til den samlede udestående mængde af lån, der indberettes i henhold til forordning (EU) nr. 1071/2013 af alle rapporteringsenheder i den rapporterende medlemsstat, ikke overskrider 4 %, uden at dette berører deres indberetning af data om kreditter i henhold til andre retlige rammer.

3.   De nationale centralbanker kan undtage rapporteringsenheder i det omfang, at de nationale centralbanker kan indhente data fra andre kilder, der har samme kvalitet og rettidighed, som kræves i henhold til artikel 14, stk. 3.

4.   De nationale centralbanker skal underrette følgende rapporteringsenheder om deres indberetningsforpligtelser i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3:

a)

rapporteringsenheder som er blevet undtaget i henhold til stk. 1,

b)

rapporteringsenheder som kan indberette data med en begrænset rapporteringshyppighed i henhold til stk. 2,

c)

rapporteringsenheder som ikke længere opfylder betingelserne for at blive undtaget eller for at indberette med begrænset rapporteringshyppighed i henhold til stk. 1 eller 2.

Artikel 17

Kontrol, tvungen indsamling og minimumsstandarder for kvalitet

De nationale centralbanker kontrollerer og, i det omfang det er nødvendigt, udfører den tvungne indsamling af de oplysninger, som rapporteringsenhederne har pligt til at levere i henhold til denne forordning, uden at det berører ECB's ret til selv at udøve disse rettigheder. De nationale centralbanker udøver navnlig denne ret, hvis en rapporteringsenhed ikke opfylder mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner som fastsat i bilag V.

Artikel 18

Sanktioner

ECB kan pålægge sanktioner over for rapporteringsenheder, som ikke overholder de i denne forordning fastsatte indberetningsforpligtelser, i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i s forordning (EF) nr. 2533/98. Rapporteringsenhederne kan ikke pålægges sanktioner i det omfang, de godtgør, at de er forhindrede i at indberette de krævede oplysninger i henhold til national ret i et land, hvor filialen, som de skal indberette oplysninger om, er resident. ECB's beføjelse til at pålægge sanktioner for manglende opfyldelse af denne forordnings indberetningsforpligtelser er uafhængig af en national centralbanks ret til at pålægge sanktioner i henhold til den nationale ret for manglende opfyldelse af statistiske eller andre indberetningsforpligtelser, som gælder for rapporteringsenheder i henhold til de pågældende nationale retlige rammer i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3.

Artikel 19

Overgangsbestemmelse

De nationale centralbanker kan udskyde den første overførsel til ECB af data om kreditter vedrørende rapporteringsreferencedatoer før den 1. februar 2019, forudsat at de overfører disse data til ECB senest den 31. marts 2019

Artikel 20

Forenklet ændringsprocedure

Under hensyntagen til ESCB's Statistiske Komités synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer i bilagene til denne forordning, såfremt disse ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden for rapporteringsenhederne. Direktionen underretter uden ugrundet ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer.

Artikel 21

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 31. december 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. maj 2016.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  Udtalelse fra Kommissionen af 7. august 2015 om udkast til Den Europæiske Centralbanks forordning om indsamlingen af granulære data om kreditter og kreditrisikodata (EUT C 261 af 8.8.2015, s. 1).

(3)  Afgørelse ECB/2014/6 af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (EUT L 104 af 8.4.2014, s. 72).

(4)  Den Europæiske Centralbanks henstilling af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2014/7) (EUT C 103 af 8.4.2014, s. 1).

(5)  Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions. Findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu

(6)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(8)  Findes på International Organization for Standardizations (ISO) websted www.iso.org

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(12)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 1).


BILAG I

Data, som skal indberettes, og modeller

1.   Dataene, der skal indberettes i henhold til denne forordning, vedrører flere forskellige elementer, f.eks. kreditorer, debitorer, instrumenter, afdækning og lign., som er indbyrdes forbundet med hinanden. En debitor kan f.eks. have fået flere forskellige lån, eller en enkelt afdækning kan fungere som sikring for flere forskellige instrumenter. Et datasæt til indberetning af de specifikke oplysninger for hver enkelt af disse elementer fremgår af dette bilag.

2.   Oplysningerne for hvert enkelt datasæt vedrører et enkelt element, f.eks. »instrument«, eller kombinationen af flere elementer, f.eks. »instrument-afdækning«, hvorved der etableres det granuleringsniveau, der kræves i hvert enkelt datasæt. Datasættene er organiseret i to modeller.

3.   Indberetningskravene til dataattributterne i hver enkelt model fremgår af bilag II og III.

4.   Dataattributterne i hver enkelt model er defineret i bilag IV.

5.   Beløb indberettes i enheder af euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til Den Europæiske Centralbanks (ECB) euroreferencekurs, dvs. middelkursen, på rapporteringsreferencedagen.

Model 1

1.   Referencedata om modparter

1.1

Granuleringsniveauet for referencedataene om modparter er modparten. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed og b) modpartsidentifikator.

1.2

Hver enkelt modpartsidentifikator skal være unik for hver enkelt modpart, der indberettes af den samme rapporteringsenhed, og den enkelte modpart skal altid identificeres med den unikke modpartsidentifikator af den samme rapporteringsenhed. Denne identifikator må på intet tidspunkt genbruges af den samme rapporteringsenhed til at identificere en anden modpart. De enkelte nationale centralbanker kan kræve, at rapporteringsenhederne anvender modpartsidentifikatorer, som den relevante nationale centralbank har specificeret.

1.3

Modparterne, der skal registreres, er alle institutionelle enheder, som er juridiske enheder eller udgør en del af juridiske enheder, og er knyttet til instrumenter, som indberettes i henhold til artikel 4 og 5, eller som udgør afdækning for at sikre disse instrumenter. De modparter, der specifikt skal registreres, er: a) kreditorer, b) debitorer, c) udbydere af afdækning, d) eksponeringsleverende institutter, e) administratorer, f) hovedkontorer, g) umiddelbare moderselskaber og h) øverste moderselskaber. En enkelt enhed kan være modpart i forhold til flere instrumenter elle påtage sig forskellige roller som en modpart for det samme instrument. Hver enkelt modpart skal dog kun registreres én gang.

1.4

De oplysninger, der kræves for hver enkelt modpartstype, fremgår af bilag III.

1.5

Dataene om modparter beskriver modpartens egenskaber.

1.6

Der skal ikke indberettes oplysninger om fysiske person, for så vidt angår fysiske personer, der har et tilhørsforhold til instrumenter, der indberettes til AnaCredit.

1.7

Oplysningerne indberettes senest samtidig med den månedlige overførsel af data om kreditter, som er relevante for den rapporteringsreferencedato, hvor modparten har indgået en kontrakt, der er registreret i AnaCredit. Ved en eventuel ændring skal oplysningerne opdateres senest samtidig med den månedlige overførsel af data om kreditter for den rapporteringsreferencedato, hvor ændringen trådte i kraft.

2.   Data om instrumenter

2.1

Granuleringsniveauet for dataene om instrumenter er instrumentet. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, c) identifikator for kontrakt, og d) identifikator for instrument.

2.2

Hver enkelt kontraktidentifikator skal være unik for hver enkelt kontrakt, der medfører en kreditrisiko for den samme observerede enhed. Denne identifikator må på intet tidspunkt genbruges til at identificere en anden kontrakt med den samme observerede enhed. Hver enkelt instrumentidentifikator skal være unik for hver enkelt kontrakt, dvs. alle instrumenter, der indgår i en enkelt kontrakt, skal tildeles en særlig instrumentidentifikator, og denne må på intet tidspunkt genbruges til at identificere et andet instrument inden for kontrakten.

2.3

Dataene om instrumenter indeholder oplysninger om alle instrumenter, der eksisterer under en kontrakt mellem den observerede enhed og modparterne, herunder alle instrumenter mellem institutionelle enheder inden for den samme juridiske enhed.

2.4

Dataene om instrumenter beskriver instrumentets egenskaber, som kun sjældent ændrer sig over tid.

2.5

Oplysningerne indberettes senest samtidig med den månedlige overførsel af data om kreditter, som er relevante for den rapporteringsreferencedato, hvor instrumentet er registreret i AnaCredit. Ved en eventuel ændring skal oplysningerne opdateres senest samtidig med den månedlige overførsel af data om kreditter for den rapporteringsreferencedato, før eller hvorpå ændringen trådte i kraft.

3.   Finansielle data

3.1

Granuleringsniveauet for de finansielle data er instrumentet. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, c) identifikator for kontrakt, og d) identifikator for instrument.

3.2

De finansielle data beskriver instrumentets finansielle udvikling.

3.3

Ethvert beløb, som er udnyttet fra et instrument, registreres under dataattributten »Udestående nominelt beløb«. Ethvert beløb, som ikke er udnyttet fra et instrument, registreres under dataattributten »Ikke-balanceført beløb«.

3.4

Oplysningerne indberettes månedligt.

4.   Data om modpart-instrument

4.1

Granuleringsniveauet for dataene om modpart-instrument er kombinationen »modpart-instrument«, og hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, c) modpartsidentifikator, d) identifikator for kontrakt, e) identifikator for instrument, og f) modpartsrolle.

4.2

Dataene om modpart-instrument beskriver rollen for alle modparter i hvert enkelt instrument.

4.3

Der skal ikke indberettes oplysninger om fysiske person, for så vidt angår fysiske personer, der har et tilhørsforhold til instrumenter, der indberettes til AnaCredit.

4.4

Oplysningerne indberettes senest samtidig med den månedlige overførsel af data om kreditter, som er relevante for den rapporteringsreferencedato, før eller hvorpå instrumentet blev registreret i AnaCredit. Ved en eventuel ændring skal oplysningerne opdateres senest samtidig med den månedlige overførsel af data om kreditter, som er relevante for den rapporteringsreferencedato, før eller hvorpå ændringen trådte i kraft.

5.   Data om solidarisk hæftelse

5.1

Granuleringsniveauet for dataene om solidarisk hæftelse er kombinationen »modpart-instrument«. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, c) modpartsidentifikator, d) identifikator for kontrakt og e) identifikator for instrument.

5.2

Disse data indeholder oplysninger om den solidariske hæftelse vedrørende instrumentet, som hver enkelt debitor hæfter solidarisk for vedrørende det enkelte instrument.

5.3

Der skal ikke indberettes oplysninger om fysiske person, for så vidt angår fysiske personer, der har et tilhørsforhold til instrumenter, der indberettes til AnaCredit.

5.4

Oplysningerne indberettes månedligt.

Datasæt

Dataattribut

1.

Referencedata om modparter

Identifikator for rapporterende enhed

Modpartsidentifikator

Identifikator for juridisk enhed (LEI)

National identifikator

Identifikator for hovedkontor

Identifikator for det umiddelbare moderselskab

Identifikator for det øverste moderselskab

Navn

Adresse: gade

Adresse: by

Adresse: amt/administrativ afdeling

Adresse: postnummer

Adresse: land

Juridisk form

Institutionel sektor

Økonomisk aktivitet

Status mht. retlige foranstaltninger

Dato for indledning af retlige foranstaltninger

Virksomhedsstørrelse

Dato for virksomhedsstørrelse

Antal beskæftigede

Balancesum

Årlig omsætning

Regnskabsstandard

2.

Data om instrumenter

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Instrumenttype

Type amortisering

Valuta

Forvaltet instrument

Startdato

Udløbsdato for afdragsfri periode

Renteloft

Rentegulv

Hyppighed for rentetilpasning

Rentespænd/marginal

Rentetype

Juridiske endelige forfaldsdato

Engagementsbeløb ved startdato

Betalingshyppighed

Projektfinansieringslån

Formål

Regres

Referencerente

Afviklingsdag

Efterstillet gæld

Identifikator for syndikeret kontrakt

Tilbagebetalingsrettigheder

Ændringer i dagsværdi som følge af ændringer i kreditrisiko før køb

3.

Finansielle data

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Rentesats

Næste rentetilpasningsdato

Misligholdelsesstatus for instrumentet

Dato for instrumentets misligholdelsesstatus

Overført beløb

Restancer for instrumentet

Dato, hvor instrumentet er misligholdt

Securitiseringstype

Udestående nominelt beløb

Påløbne renter

Ikke-balanceført beløb

4.

Data om modpart-instrument

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Modpartsidentifikator

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Modparts rolle

5.

Data om solidarisk hæftelse

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Modpartsidentifikator

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Beløb omfattet af solidarisk hæftelse

Model 2

6.   Regnskabsdata

6.1

Granuleringsniveauet for regnskabsdataene er instrumentet. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, c) identifikator for kontrakt, og d) identifikator for instrument.

6.2

Disse data beskriver instrumentets udvikling i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder, som anvendes af den observerede enheds juridiske enhed. Hvis rapporteringsenheden er underlagt Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (1), skal dataene bogføres i overensstemmelse med den regnskabsstandard — International Financial Reporting Standard (IFRS) eller nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) — som anvendes af den observerede enheds juridiske enhed for at opfylde kravene i forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13).

6.3

Oplysningerne indberettes kvartalsvist.

7.   Data om modtaget afdækning

7.1

Granuleringsniveauet for dataene om modtaget afdækning er den modtagne afdækning. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, og c) identifikator for afdækning.

7.2

Rapporteringsenhederne indberetter al afdækning modtaget som sikkerhed for tilbagebetaling af et eller flere af de instrumenter, der er indberettet i dataene om instrumenter, uden hensyn til om den er godkendt til kreditrisikoreduktion i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

7.3

Disse data beskriver den modtagne afdækning.

7.4

Oplysningerne indberettes senest samtidig med den månedlige overførsel af data om kreditter, som er relevante for den rapporteringsreferencedato, før eller hvorpå afdækningen blev modtaget som sikkerhed for tilbagebetaling af et instrument, som er indberettet til AnaCredit. Ved en eventuel ændring skal oplysningerne opdateres senest samtidig med den kvartalsvise overførsel af data om kreditter for den rapporteringsreferencedato, før eller hvorpå ændringen trådte i kraft.

8.   Data om instrument-modtaget afdækning

8.1

Granuleringsniveauet for dataene om instrument-modtaget afdækning er kombinationen instrument-modtaget afdækning. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, c) identifikator for kontrakt, d) identifikator for instrument, og e) identifikator for afdækning.

8.2

Disse data beskriver al den afdækning, som er modtaget i forhold til det instrument, den er sikkerhed for.

8.3

Oplysningerne indberettes månedligt.

9.   Data om modpartsrisici

9.1

Granuleringsniveauet for dataene om modpartsrisici er modparten. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, og c) modpartsidentifikator.

9.2

Dataene gør det muligt at vurdere modpartens kreditrisiko.

9.3

Disse oplysninger er kun nødvendige for debitorer og udbydere af afdækning.

9.4

Der skal ikke indberettes oplysninger om fysiske person, for så vidt angår fysiske personer, der har et tilhørsforhold til instrumenter, der indberettes til AnaCredit.

9.5

Oplysningerne indberettes månedligt.

9.6

Den relevante nationale centralbank kan beslutte at indsamle dataene om modpartsrisici kvartalsvist.

10.   Data om modparts misligholdelse

10.1

Granuleringsniveauet for dataene om modparts misligholdelse er modparten. Hver enkelt post er unikt identificeret ved kombinationen af følgende dataattributter: a) identifikator for rapporterende enhed, b) identifikator for observeret enhed, og c) modpartsidentifikator.

10.2

Disse data gør det muligt at identificere misligholdende modparter uden unødig forsinkelse.

10.3

Disse oplysninger er kun nødvendige for debitorer og udbydere af afdækning.

10.4

Der skal ikke indberettes oplysninger om fysiske person, for så vidt angår fysiske personer, der har et tilhørsforhold til instrumenter, der indberettes til AnaCredit.

10.5

Oplysningerne indberettes månedligt.

Data

Dataattribut

6.

Regnskabsdata

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Regnskabsmæssig klassificering af instrumenter

Indregnet i balancen

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede værdiforringelser

Type værdiforringelse

Metode til vurdering af værdiforringelse

Kilder til behæftelse

Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko

Rentabilitetsstatus for instrumentet

Dato for instrumentets rentabilitetsstatus

Hensættelser knyttet til ikke-balanceførte eksponeringer

Status for henstand og genforhandling

Dato for henstands- og genforhandlingsstatus

Kumulerede genindvindinger siden misligholdelse

Tilsynsportefølje

Regnskabsmæssig værdi

7.

Data om modtaget afdækning

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for afdækning

Identifikator for udbyder af afdækning

Type afdækning

Afdækningens værdi

Type afdækningsværdi

Metode til værdiansættelse af afdækning

Beliggenhed af sikkerhed i fast ejendom

Dato for afdækningsværdi

Forfaldsdato for afdækning

Oprindelig afdækningsværdi

Dato for oprindelig afdækningsværdi

8.

Data om instrument-modtaget afdækning

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Identifikator for afdækning

Beløb allokeret til afdækning

Tredjeparts prioriterede krav for afdækningen

9.

Data om modpartsrisici

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Modpartsidentifikator

Sandsynlighed for misligholdelse

10.

Data om modparts misligholdelse

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Modpartsidentifikator

Misligholdelsesstatus for modparten

Dato for modpartens misligholdelsesstatus


(1)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) (EUT L 86 af 31.3.2015, s. 13).


BILAG II

Specifikke statistiske indberetningskrav

I overensstemmelse med artikel 7 reduceres de statistiske indberetningskrav i artikel 6, såfremt særlige betingelser er opfyldt. I følgende fire punkter beskrives de særlige betingelser, hvorunder der ikke kræves et fuldt datasæt for data om kreditter.

1.   Observerede enheder, der ikke er residente i en rapporterende medlemsstat

Instrumenter, for hvilke den observerede enhed er en udenlandsk filial, som ikke er resident i en rapporterende medlemsstat.

2.   Observerede enheder, som ikke er underlagt kapitalkrav

Instrumenter, for hvilke den observerede enhed:

a)

ikke er et institut under tilsyn i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, eller

b)

er en udenlandsk filial af en enhed, som ikke er under tilsyn i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.

3.   Instrumenter, der er helt ophørt med at blive indregnet, som administreres

Instrumenter, som er:

a)

ophørt med at blive indregnet, og

b)

som administreres.

4.   Instrumenter med en startdato før den 1. september 2018

Instrumenter med en startdato før 1. september 2018.

Tabel 1 specificerer indberetningskravene for hver enkelt dataattribut i hvert af de fire tilfælde under anvendelse af følgende klassifikationer:

a)   N: De relevante nationale centralbanker kan med forbehold af individuelle ordninger beslutte ikke at indsamle disse oplysninger fra individuelle rapporteringsenheder.

b)   X: oplysninger, som ikke behøver at blive indberettet.

Foreligger der ingen klassifikation, skal oplysningerne indberettes.

Hvis dataene er omfattet af mere end en beskrivelse i tabel 1, gælder det mindst byrdefulde indberetningskrav.

Tabel 1

Specifikke statistiske indberetningskrav

 

1.

Observerede enheder, der ikke er residente i en rapporterende medlemsstat

2.

Observerede enheder, som ikke er underlagt kapitalkrav

3.

Instrumenter, der er helt ophørt med at blive indregnet, som administreres

4.

Instrumenter med en startdato før den 1. september 2018

Projektfinansieringslån

N

 

 

 

Startdato

N

 

 

 

Rentetype

N

 

 

 

Hyppighed for rentetilpasning

N

 

 

 

Udløbsdato for afdragsfri periode

N

 

 

N

Referencerente

N

 

 

 

Rentespænd/marginal

N

 

 

 

Renteloft

N

 

N

 

Rentegulv

N

 

N

 

Type amortisering

N

 

 

N

Betalingshyppighed

N

 

 

N

Ændringer i dagsværdi som følge af ændringer i kreditrisiko før køb

 

N

N

 

Næste rentetilpasningsdato

N

 

 

 

Misligholdelsesstatus for instrumentet

 

N

 

 

Dato for instrumentets misligholdelsesstatus

 

N

 

 

Påløbne renter

N

 

 

 

Regnskabsmæssig klassificering af instrumenter

 

 

X

 

Kilder til behæftelse

 

N

X

 

Akkumulerede afskrivninger

 

 

X

 

Akkumulerede værdiforringelser

 

 

X

 

Type værdiforringelse

 

 

X

 

Metode til vurdering af værdiforringelse

 

 

X

 

Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko

 

 

X

 

Rentabilitetsstatus for instrumentet

 

N

 

 

Dato for instrumentets rentabilitetsstatus

 

N

 

 

Hensættelser knyttet til ikke-balanceførte eksponeringer

 

 

X

 

Dato for henstands- og genforhandlingsstatus

 

 

 

N

Tilsynsportefølje

 

X

X

 

Regnskabsmæssig værdi

 

 

X

 

Oprindelig afdækningsværdi

 

 

 

N

Dato for oprindelig afdækningsværdi

 

 

 

N

Sandsynlighed for misligholdelse

 

N

N

 

Misligholdelsesstatus for modparten

 

N

N

 

Dato for modpartens misligholdelsesstatus

 

N

N

 


BILAG III

Referencedata for modparter

Tabel 2 og 3 specificerer indberetningskravene for hver enkelt dataattribut i referencedataene for modparter, som beskrevet i model 1 i bilag I.

Tabel 2 specificerer kravene for modparter, der er residente i en rapporterende medlemsstat, mens tabel 3 specificerer kravene for modparter, der ikke er residente i en rapporterende medlemsstat.

Følgende klassifikation af krav anvendes:

a)   N: de relevante nationale centralbanker kan med forbehold af individuelle ordninger beslutte ikke at indsamle disse oplysninger fra individuelle rapporteringsenheder.

b)   X: oplysninger, som ikke behøver at blive indberettet.

Foreligger der ingen klassifikation, skal oplysningerne indberettes.

Hvis dataene er omfattet af mere end en beskrivelse i tabel 2 og 3, gælder det mest byrdefulde indberetningskrav.

Tabel 2

Specifikke indberetningskrav for modpartsreferencedata for modparter, der er residente i en rapporterende medlemsstat

 

1.

Rapporterende enhed

2.

Observeret enhed

3.

Kreditor

4.

Debitor — alle instrumenter ydet før den 1. september 2018.

5.

Debitor — mindst et instrument ydet den 1. september 2018 eller derefter.

6.

Udbyder af afdækning

7.

Hovedkontor

8.

Umiddelbare moderselskab

9.

Øverste moderselskab

10.

Eksponeringsleverende institut

11.

Administrationsselskab

Modpartsreferencedata

Modpartsidentifikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikator for juridisk enhed (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

National identifikator

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Identifikator for hovedkontor

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identifikator for det umiddelbare moderselskab

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identifikator for det øverste moderselskab

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Navn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: gade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: amt/administrativ afdeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: postnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Juridisk form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutionel sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Økonomisk aktivitet

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Status mht. retlige foranstaltninger

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Dato for indledning af retlige foranstaltninger

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Virksomhedsstørrelse

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Dato for virksomhedsstørrelse

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Antal beskæftigede

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Balancesum

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Årlig omsætning

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Regnskabsstandard

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabel 3

Specifikke indberetningskrav for modpartsreferencedata for modparter, der ikke er residente i en rapporterende medlemsstat

 

1.

Rapporterende enhed

2.

Observeret enhed

3.

Kreditor

4.

Debitor — alle instrumenter ydet før den 1. september 2018.

5.

Debitor — mindst et instrument ydet den 1. september 2018 eller derefter.

6.

Udbyder af afdækning

7.

Hovedkontor

8.

Umiddelbare moderselskab

9.

Debitors øverste moderselskab

10.

Eksponeringsleverende institut

11.

Administrationsselskab

Referencedata om modparter

Modpartsidentifikator

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikator for juridisk enhed (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

National identifikator

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identifikator for hovedkontor

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifikator for det umiddelbare moderselskab

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifikator for det øverste moderselskab

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Navn

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: gade

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: by

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: amt/administrativ afdeling

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresse: postnummer

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: land

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Juridisk form

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutionel sektor

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Økonomisk aktivitet

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Status mht. retlige foranstaltninger

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Dato for indledning af retlige foranstaltninger

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Virksomhedsstørrelse

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Dato for virksomhedsstørrelse

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Antal beskæftigede

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Balancesum

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Årlig omsætning

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regnskabsstandard

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


BILAG IV

Dataattributter, definitioner og værdier

Denne tabel indeholder detaljerede beskrivelser af standarder for og definitioner af de dataattributter, der er specificeret i bilag I til III. Den angiver også, hvilke værdier der skal indberettes for dataattributterne og giver en beskrivelse af disse.

De nationale centralbanker har ansvar for at omsætte dataattributterne og værdierne til de tilsvarende dataattributter og værdier, der finder anvendelse på nationalt plan.

Begreb

Type begreb

Definition

Modpartsidentifikator

Dataattribut

En identifikator, som anvendes af den rapporterende enhed til at identificere hver enkelt modpart på en entydig måde. Hver enkelt modpart skal have én modpartsidentifikator. Denne værdi ændrer sig ikke over tid og må ikke anvendes som modpartsidentifikator for nogen anden modpart.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for rapporterende enhed

Dataattribut

Modpartsidentifikator for den rapporterende enhed.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for observeret enhed

Dataattribut

Modpartsidentifikator for den observerede enhed.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for kontrakt

Dataattribut

En identifikator, som anvendes af den rapporterende enhed til at identificere hver enkelt kontrakt på en entydig måde. Hver enkelt kontrakt skal have én kontraktidentifikator. Denne værdi ændrer sig ikke over tid og må ikke anvendes som kontraktidentifikator for nogen anden kontrakt.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for instrument

Dataattribut

En identifikator, som anvendes af den rapporterende enhed til at identificere hvert enkelt instrument i en enkelt kontrakt på en entydig måde. Hvert instrument skal have én instrumentidentifikator. Denne værdi ændrer sig ikke over tid og må ikke anvendes som instrumentidentifikator for noget andet instrument i den samme kontrakt.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for afdækning

Dataattribut

En identifikator, som anvendes af den rapporterende enhed til at identificere hver enkelt afdækning, der er anvendt til sikring af instrumentet, på en entydig måde. Hver enkelt afdækning må kun have én afdækningsidentifikator. Denne værdi ændrer sig ikke over tid og må ikke anvendes som afdækningsidentifikator for nogen anden afdækning.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for udbyder af afdækning

Dataattribut

Modpartsidentifikator for udbyderen af afdækning.

Det er ikke nødvendigt at indberette identifikatoren for udbyder af afdækning, hvis udbyderen af afdækning ikke er en juridisk enhed.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Referencedata om modparter

Identifikator for juridisk enhed (LEI)

Dataattribut

En identifikator for en juridisk enhed for modparten tildelt i overensstemmelse med Den Internationale Standardiseringsorganisations (ISO) standard 17442.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

National identifikator

Dataattribut

En alment benyttet identifikationskode, som gør det muligt at identificere en modpart eller den juridiske enhed, som modparten er en del af entydigt inden for dennes residensland.

For en modpart som er en udenlandsk filial, henviser den nationale identifikator til den udenlandske filial.

For en modpart som ikke er en udenlandsk filial, henviser den nationale identifikator til den juridiske enhed, som modparten er en del af.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for hovedkontor

Dataattribut

Modpartsidenfikator for den juridiske enhed, som den udenlandske filial er en retligt afhængig del af.

Disse oplysninger indberettes kun for modparter, som er udenlandske filialer.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for det umiddelbare moderselskab

Dataattribut

Modpartsidentifikator for den juridiske enhed, som er modpartens umiddelbare moderselskab. Har modparten ikke noget moderselskab, indberettes modpartsidentifikatoren for modparten selv.

Moderselskab har samme betydning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Identifikator for det øverste moderselskab

Dataattribut

Modpartsidentifikator for den juridiske enhed, som er modpartens øverste moderselskab. Dette øverste moderselskab har ikke noget moderselskab. Har modparten ikke noget moderselskab, indberettes modpartsidentifikatoren for modparten selv.

Moderselskab har samme betydning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Navn

Dataattribut

Modpartens fulde juridiske navn.

Bogstavrække

Værdi

En finit sekvens af bogstaver.

Adresse: gade

Dataattribut

Modpartens adresse, herunder husnummer.

Bogstavrække

Værdi

En finit sekvens af bogstaver.

Adresse: by

Dataattribut

Modpartens by.

Bogstavrække

Værdi

En finit sekvens af bogstaver.

Adresse: postnummer

Dataattribut

Modpartens postnummer.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Adresse: amt/administrativ afdeling

Dataattribut

Amt eller lignende administrativ afdeling for modparter, der er residente i medlemsstaterne i Den Europæiske Union.

Bogstavrække

Værdi

NUTS 3-regioner

Adresse: land

Dataattribut

Modpartens land.

ISO 3166-1 alfa-2-koder

Værdi

ISO 3166-1 alfa-2-kode for landet.

Juridisk form

Dataattribut

Type forretningsenhed som defineret i det nationale retssystem.

Bogstavrække

Værdi

En finit sekvens af bogstaver.

Institutionel sektor

Dataattribut

Institutionelle sektorer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013, forordning (EU) nr. 575/2013 og Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (1).

Ikke-finansielle selskaber

Værdi

Ikke-finansielle selskaber som defineret i punkt 2.45 til 2.50 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Centralbanker

Værdi

Centralbanker som defineret i punkt 2.72 til 2.74 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Kreditinstitutter

Værdi

Kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, punkt 1), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Pengeinstitutter, undtagen kreditinstitutter

Værdi

Pengeinstitutter, undtagen kreditinstitutter, som defineret i artikel 1a, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Pengemarkedsforeninger (MMF'er)

Værdi

Pengemarkedsforeninger (MMF'er) som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger

Værdi

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger, som defineret i punkt 2.82-2.85 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Financial vehicle corporations (FVC'er), der deltager i securitisationstransaktioner

Værdi

FVC'er, der deltager i securitisationstransaktioner, som defineret i artikel 1, punkt 1) og 2) i forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber, pensionskasser og financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner

Værdi

Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser, som defineret i punkt 2.86 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013, og FVC'er, der deltager i securitisationstransaktioner, som defineret i artikel 1, stk. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Finansielle hjælpeenheder

Værdi

Finansielle hjælpeenheder som defineret i punkt 2.63 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

Værdi

Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere som defineret i punkt 2.98-2.99 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Forsikringsselskaber

Værdi

Forsikringsselskaber som defineret i punkt 2.100-2.104 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Pensionskasser

Værdi

Pensionskasser som defineret i punkt 2.105-2.110 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Statslig forvaltning og service

Værdi

Statslig forvaltning og service som defineret i punkt 2.114 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau

Værdi

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau som defineret i punkt 2.115 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Kommunal forvaltning og service

Værdi

Kommunal forvaltning og service som defineret i punkt 2.116 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Sociale kasser og fonde

Værdi

Sociale kasser og fonde som defineret i punkt 2.117 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger

Værdi

Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger som defineret i punkt 2.129 til 2.130 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Økonomisk aktivitet

Dataattribut

Klassifikation af modparter på grundlag af deres økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med den statistiske klassifikation NACE revision 2 som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (2).

NACE-kode

Værdi

En NACE-kode på niveau to, tre eller fire i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1893/2006.

Status mht. retlige foranstaltninger

Dataattribut

Kategorier, der beskriver en modparts retlige status med hensyn til dennes solvens på grundlag af den nationale retlige ramme.

De nationale centralbanker omsætter disse værdier til den nationale retlige ramme. De enkelte centralbanker udarbejder i god tid en referencetabel for at understøtte fortolkningen og sammenligningen af disse værdier på tværs af landene.

Ingen retlige foranstaltninger truffet

Værdi

Der er ikke truffet nogen retlige foranstaltninger i forbindelse med en modparts solvens eller gældsætning.

Betalingsstandsning, under konkursbehandling eller tilsvarende foranstaltninger

Værdi

Sager, hvor et retsligt organ eller lign. træffer foranstaltninger, som har til at formål at opnå en refinansieringsaftale blandt kreditorerne, bortset fra konkurs- eller insolvensbehandling.

Konkurs/insolvens

Værdi

Kollektiv og bindende konkurs- eller insolvensbehandling under domstolskontrol, der medfører, at en modpart helt eller delvist mister rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en kurator.

Andre retsmidler

Værdi

Andre retsmidler end de allerede specificerede, herunder bilaterale retsmidler mellem rapporteringsenheden og modparten.

Dato for indledning af retlige foranstaltninger

Dataattribut

Datoen for indledningen af de retlige foranstaltninger, som indberettet under attributten »status for retlige foranstaltninger«. Denne dato er den seneste sådanne dato før indberetningsdatoen og indberettes kun, hvis dataattributten »Status mht. retlige foranstaltninger« har en anden værdi end »Ingen retlige foranstaltninger truffet«.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Virksomhedsstørrelse

Dataattribut

Klassifikation af virksomhederne ud fra deres størrelse i overensstemmelse med bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF (3).

Stor virksomhed

Værdi

Virksomhed, der ikke hører under kategorien mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed (SME) i overensstemmelse med bilaget til henstilling 2003/361/EF.

Mellemstor virksomhed

Værdi

Virksomhed, der hører under kategorien små- og mellemstore virksomheder, men ikke som en lille virksomhed eller mikrovirksomhed, i overensstemmelse med bilaget til henstilling 2003/361/EF.

Lille virksomhed

Værdi

Virksomhed, der hører under kategorien lille virksomhed i overensstemmelse med bilaget til henstilling 2003/361/EF.

Mikrovirksomhed

Værdi

Virksomhed, der hører under kategorien mikrovirksomhed i overensstemmelse med bilaget til henstilling 2003/361/EF.

Dato for virksomhedsstørrelse

Dataattribut

Datoen, som værdien under »Virksomhedsstørrelse« henviser til. Dette er datoen for de seneste data, der er anvendt til at klassificere eller revidere klassifikationen af virksomheden

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Antal beskæftigede

Dataattribut

Antal beskæftigede, som arbejder for modparten, i overensstemmelse med artikel 5 i bilaget til henstilling 2003/361/EF.

Numerisk

Værdi

Ikke-negativt tal.

Balancesum

Dataattribut

Regnskabsmæssig værdi af modpartens samlede aktiver i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Årlig omsætning

Dataattribut

Årlig salgsmængde efter fradrag af alle modpartens rabatter og salgsafgifter i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Regnskabsstandard

Dataattribut

Regnskabsstandard, som anvendes af den observerede enheds juridiske enhed. Hvis rapporteringsenheden er underlagt forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) skal dataene bogføres i overensstemmelse med den regnskabsstandard — International Financial Reporting Standard (IFRS) eller nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) — som anvendes af den observerede enheds juridiske enhed for at opfylde kravene i forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13).

IFRS

Værdi

IFRS, som finder anvendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (4).

De nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) konsistent med IFRS.

Værdi

Nationale regnskabsrammer udviklet under Rådets direktiv 86/635/EØF (5), der anvender IFRS-kriterier for instrumenterne.

De nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) ikke konsistent med IFRS.

Værdi

Nationale regnskabsrammer udviklet under Rådets direktiv 86/635/EØF, der ikke anvender IFRS-kriterier for instrumenterne.

Data om modpartsrisici

Sandsynlighed for misligholdelse

Dataattribut

Modpartens sandsynlighed for misligholdelse over en etårig periode fastsat i overensstemmelse med artikel 160, 163, 179 og 180 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Numerisk

Værdi

Et tal mellem 0 og 1.

Data om modparts misligholdelse

Misligholdelsesstatus for modparten

Dataattribut

Identifikation af misligholdelsesstatus for modparten. Kategorier, der beskriver de årsager, der kan ligge til grund for modpartens misligholdelse i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Ikke misligholdt

Værdi

Modparter, der ikke er i misligholdelse i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Misligholdelse på grund af usandsynlighed for indfrielse

Værdi

Modpart i misligholdelse, fordi det er usandsynligt, at denne vil indfri gælden i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Misligholdelse fordi mere end 90/180 dage i restance

Værdi

Modpart i misligholdelse, fordi gælden har været i restance i mere end 90/180 dage i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Misligholdelse fordi det er usandsynligt, at gæld vil blive indfriet, og mere end 90/180 dage i restance

Værdi

Modpart i misligholdelse, fordi det både er usandsynligt, at modparten vil indfri gælden, og gælden har været i restance i mere end 90/180 dage i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Dato for modpartens misligholdelsesstatus

Dataattribut

Datoen, hvor misligholdelsesstatus, som indberettet under dataattributten »Misligholdelsesstatus for modparten«, betragtes som indtrådt.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Data om instrumenter

Instrumenttype

Dataattribut

Klassifikation af instrumentet i henhold til typen af kontraktlige betingelser aftalt mellem parterne.

Indskud, bortset fra omvendte genkøbsaftaler

Værdi

Indskud som defineret i punkt 5.79 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013, bortset fra omvendte genkøbsaftaler.

Overtræk

Værdi

Overtræk som defineret i punkt 2, nr. 1), litra c), i tabellen i del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Gæld på kreditkort

Værdi

Kredit ydet via betalingskort med udskudt afvikling (delayed debit cards), dvs. kort, som giver adgang til rentefri kredit (convenience credit), eller via kreditkort, dvs. kort, som giver adgang til rentefri kredit og forlænget kredit.

Revolverende kredit, bortset fra overtræk og gæld på kreditkort

Værdi

Kredit, der har følgende karakteristika:

i)

debitor kan anvende eller hæve beløb op til et på forhånd aftalt kreditlimit uden forudgående varsel til kreditor

ii)

den tilgængelige kredit kan stige og falde i takt med, at midler lånes og tilbagebetales,

iii)

kreditten kan anvendes gentagne gange,

iv)

den udgøres ikke af gæld på kreditkort eller overtræk

Kreditlinjer, bortset fra revolverende kredit

Værdi

Kredit, der har følgende karakteristika:

i)

debitor kan anvende eller hæve beløb op til et på forhånd aftalt kreditlimit uden forudgående varsel til kreditor,

ii)

kreditten kan anvendes gentagne gange,

iii)

den udgøres ikke af revolverende kredit, gæld på kreditkort eller overtræk.

Omvendte genkøbsforretninger

Værdi

Omvendte genkøbsaftaler som defineret i del 2.14 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Tilgodehavender fra salg

Værdi

Tilgodehavender fra salg, som defineret i punkt 5.41, litra c), i del 2 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Finansiel leasing

Værdi

Finansiel leasing som defineret i punkt 5.134 til 5.135 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Andre typer lån

Værdi

Andre lån, som ikke er omfattet i kategorierne ovenfor.

Lån har samme betydning som defineret i punkt 5.112, 5.113 og 5.114 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013

Projektfinansieringslån

Dataattribut

Identifikation af projektfinansiering.

Projektfinansieringslån

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet er et projektfinansieringslån i overensstemmelse med bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Ikke-projektfinansieringslån

Værdi

Instrumentet er ikke et projektfinansieringslån i overensstemmelse med bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Valuta

Dataattribut

Denomineringsvaluta for instrumenter i overensstemmelse med ISO 4217-standarden.

ISO 4217-standarden

Værdi

ISO 4217-standardkoden for valutaen.

Startdato

Dataattribut

Datoen, hvor det kontraktlige forhold blev indledt, dvs. datoen, hvor den kontraktlige aftale blev bindende for alle parter.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Afviklingsdag

Dataattribut

Datoen, hvor de i kontrakten anførte betingelser eksekveres eller kan eksekveres for første gang, dvs. datoen, hvor de finansielle instrumenter første gang udveksles eller oprettes.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Juridiske endelige forfaldsdato

Dataattribut

Instrumentets kontraktlige forfaldsdato under hensyn til eventuelle aftaler, der ændrer de oprindelige aftaler.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Regres

Dataattribut

Klassifikation af instrumenter baseret på kreditors ret til at beslaglægge aktiver, undtagen pantsat afdækning, der tjener som sikring af instrumentet.

Regres

Værdi

Instrument, hvor kreditor har ret til at beslaglægge debitors aktiver, undtagen pantsat afdækning, der tjener som sikring af instrumentet, eller for tilgodehavender ved salg, retten til at indsamle gæld fra enheden, som solgte tilgodehavenderne til kreditoren.

Ingen regres

Værdi

Instrument med ingen regres, som defineret ovenfor.

Rentetype

Dataattribut

Klassifikation af krediteksponeringer baseret på den basisrente, der ligger til grund for fastsættelsen af rentesatsen for hver betalingsperiode.

Fast

Værdi

System til fastsættelse af renterne i eksponeringens løbetid, som kun omfatter konstante renter — numerisk konstant rente, som kendes med sikkerhed på eksponeringens startdato — og hvor renterne gælder for hele eksponeringen. Systemet kan omfatte mere end én konstant rente, som anvendes i forskellige perioder af eksponeringens løbetid (et lån kan f.eks. have én konstant rente i den indledende periode, som derefter ændres til en anden rente, som stadig er konstant, og som var kendt på eksponeringens startdato).

Variabel

Værdi

System til fastsættelse af renterne i eksponeringens løbetid, som kun omfatter renter baseret på udviklingen af en anden variabel (referencevariablen), og hvor renten gælder for hele eksponeringen.

Blandet rente

Værdi

Andre rentetyper, som ikke er omfattet i kategorierne ovenfor.

Hyppighed for rentetilpasning

Dataattribut

Eventuelle frekvens, hvormed renten tilpasses efter en eventuel indledende periode med fast rente.

Kan ikke tilpasses

Værdi

Instrument, som ikke omfatter en kontraktlig aftale om at ændre renten.

Dag-til-dag

Værdi

Instrument med en kontraktlig aftale om at ændre renten hver dag.

Månedligt

Værdi

Instrument med en kontraktlig aftale om at ændre renten hver måned.

Kvartalsvist

Værdi

Instrument med en kontraktlig aftale om at ændre renten hvert kvartal.

Halvårligt

Værdi

Instrument med en kontraktlig aftale om at ændre renten to gange om året.

Årligt

Værdi

Instrument med en kontraktlig aftale om at ændre renten en gang om året.

Efter kreditors skøn

Værdi

Instrument med en kontraktlig aftale, hvorefter kreditor har ret til at fastsætte rentetilpasningsdatoen.

Andet interval

Værdi

Instrument med en kontraktlig aftale om at ændre renten med et andet interval end det, der er anført i kategorierne ovenfor.

Udløbsdato for afdragsfri periode

Dataattribut

Datoen, hvor den afdragsfrie periode slutter. Et afdragsfrit instrument er et instrument, hvor der i en kontraktligt fastsat periode kun betales renter af hovedstolen, og hvor hovedstolen er uændret.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Referencerente

Dataattribut

Referencerente, som anvendes til beregning af den faktiske rente.

Referencerente-kode

Værdi

Referencerentekoden er en kombination af referencerenteværdien og løbetiden.

Følgende referencerenteværdier skal anvendes:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, andre enkelte referencerenter, andre flere forskellige referencerenter.

Følgende løbetider skal anvendes:

Dag-til-dag, en uge, to uger, tre uger, en måned, to måneder, tre måneder, fire måneder, fem måneder, seks måneder, syv måneder, otte måneder, ni måneder, ti måneder, elleve måneder, tolv måneder.

Referencerentekoden udgøres af følgende: referencerenteværdien kombineres med løbetiden.

Rentespænd/marginal

Dataattribut

Marginal eller spænd (udtrykt som en procent), som skal tillægges den referencerente som anvendes ved beregningen af renten i basispoint.

Numerisk

Værdi

Rente angivet i procent.

Renteloft

Dataattribut

Maksimalværdi for den opkrævede rente.

Numerisk

Værdi

Rente angivet i procent.

Rentegulv

Dataattribut

Minimumsværdi for den opkrævede rente.

Numerisk

Værdi

Rente angivet i procent.

Formål

Dataattribut

Klassifikation af instrumenter i henhold til deres formål.

Køb af i beboelsesejendom

Værdi

Finansiering af beboelsesejendom. Beboelsesejendom som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 75), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Køb af i erhvervsejendom

Værdi

Finansiering af erhvervsejendom undtagen beboelsesejendom.

Margenlån

Værdi

Instrumenter, hvor et institut yder kredit i forbindelse med køb, salg, overførsel af eller handel med værdipapirer. Margenlåninstrumenter omfatter ikke andre lån, som er sikret ved sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer.

Lånefinansiering

Værdi

Finansiering af udestående eller forfalden gæld. Dette omfatter refinansiering af gæld.

Import

Værdi

Finansiering af varer og tjenester (køb, byttehandel og/eller gaver) fra ikke-residenter til residenter.

Eksport

Værdi

Finansiering af varer og tjenester (køb, byttehandel og/eller gaver) fra residenter til ikke-residenter.

Byggeinvesteringer

Værdi

Finansiering af opførelse af bygninger, infrastruktur og industrielle faciliteter.

Arbejdskapitalfacilitet

Værdi

Finansiering af likviditetsstyringen i en organisation.

Andre formål

Værdi

Andre formål, som ikke er omfattet i kategorierne ovenfor.

Type amortisering

Dataattribut

Type amortisering af instrumentet, herunder hovedstol og renter.

Fransk

Værdi

Amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — som tilbagebetales ved hvert afdrag, er det samme.

Tysk

Værdi

Amortisering, hvor det første afdrag kun omfatter renter, og hvor de resterende afdrag er konstante, herunder amortisering af kapital og renter.

Fast amortiseringsplan

Værdi

Amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, som tilbagebetales ved hvert afdrag, er det samme.

Bullet

Værdi

Amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales ved det sidste afdrag.

Andet

Værdi

Andre typer af amortisering, som ikke er omfattet i kategorierne ovenfor.

Betalingshyppighed

Dataattribut

Betalingshyppighed for forfaldne ydelser, uanset om det er hovedstol eller renter, dvs. antal måneder mellem betalingerne.

Månedligt

Værdi

Månedligt.

Kvartalsvist

Værdi

Kvartalsvist

Halvårligt

Værdi

Halvårligt.

Årligt

Værdi

Årligt.

Bullet

Værdi

Amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales ved det sidste afdrag, uanset betalingshyppighed for renter.

Gældsinstrumenter med nulkuponrente

Værdi

Amortisering, hvor den fulde hovedstol samt renter tilbagebetales ved det sidste afdrag.

Andre

Værdi

Anden betalingshyppipghed, som ikke er omfattet i kategorierne ovenfor.

Identifikator for syndikeret kontrakt

Dataattribut

En »kontraktidentifikator«, som anvendes af lead arranger for det syndikerede lån til entydig identifikation af hver enkelt kontrakt. Hver enkelt syndikerede kontrakt har en »identifikator for syndikeret kontrakt«. Denne værdi ændrer sig ikke over tid og må ikke anvendes af lead arranger som kontraktidentifikator for nogen anden kontrakt. Alle kreditorer, som deltager i den syndikerede kontrakt, skal anvende den samme »identifikator for syndikeret kontrakt«.

Alfanumerisk

Værdi

En kode bestående af alfabetiske og numeriske symboler.

Efterstillet gæld

Dataattribut

Identifikation af efterstillet gæld. Efterstillede gældsinstrumenter indebærer et efterstillet krav på den udstedende institution, som først kan realiseres, når alle tilgodehavender med højere status (f.eks. indlån/udlån) er dækket.

Efterstillet gæld

Værdi

Instrumentet er en efterstillet gældsforpligtelse i overensstemmelse med tabellen i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Ikke-efterstillet gæld

Værdi

Instrumentet er ikke efterstillet.

Tilbagebetalingsrettigheder

Dataattribut

Klassifikation af krediteksponeringer ud fra kreditors ret til at kræve tilbagebetaling af eksponeringen.

På anfordring eller med kort varsel

Værdi

Instrumenter, som skal tilbagebetales på anfordring eller med kort varsel på kreditors anfordring.

Andre

Værdi

Instrumenter, der er underlagt andre tilbagebetalingskrav end på anfordring eller med kort varsel.

Forvaltet instrument

Dataattribut

Identifikation af instrumenter, hvor den observerede enhed handler i sit eget navn, men på vegne af tredjepart, som også bærer risikoen.

Forvaltet instrument

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet opbevares hos en forvalter.

Ikke-forvaltet instrument

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet ikke opbevares hos en forvalter.

Engagementsbeløb ved startdato

Dataattribut

Den observerede enheds maksimale eksponering mod kreditrisici på den dato, hvor instrumentets løbetid starter, uden hensyn til indehavet afdækning eller andre forbedringer af kreditkvaliteten. Det samlede engagement på den dato, hvor instrumentets løbetid starter, fastsættes under godkendelsesprocessen og har til formål at begrænse en observeret enheds kreditrisiko mod en given modpart for det pågældende instrument.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Ændringer i dagsværdi som følge af ændringer i kreditrisiko før køb

Dataattribut

Forskellen mellem det udestående nominelle beløb og instrumentets købspris på købsdagen. Dette beløb indberettes for instrumenter, der er købt til et beløb, der er lavere end det udestående beløb som følge af en forværring af kreditrisikoen.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Finansielle data

Rentesats

Dataattribut

Årlige aftalte rente eller snævert definerede rente i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (6).

Numerisk

Værdi

Rente angivet i procent.

Næste rentetilpasningsdato

Dataattribut

Datoen, hvor den næste rentetilpasning, som defineret i del 3 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) finder sted. Er instrumentet ikke omfattet af en fremtidig rentetilpasningsdato, indberettes dets juridiske endelige forfaldsdato.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Overført beløb

Dataattribut

Overført beløb for den økonomiske ejendomsret til det finansielle aktiv.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Misligholdelsesstatus for instrumentet

Dataattribut

Identifikation af instrumentets misligholdelsesstatus. Kategorier, der beskriver de situationer, der kan ligge til grund for, at et instrument kan beskrives som værende misligholdt i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Ikke misligholdt

Værdi

Ikke-misligholdt instrument i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Misligholdelse på grund af usandsynlighed for indfrielse

Værdi

Instrumenter i misligholdelse, fordi det er usandsynligt, at debitor vil indfri gælden i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Misligholdelse fordi mere end 90/180 dage i restance

Værdi

Instrumenter i misligholdelse, fordi gælden har været i restance i mere end 90/180 dage i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Misligholdelse fordi det både er usandsynligt, at gæld vil blive indfriet, og mere end 90/180 dage i restance

Værdi

Instrument i misligholdelse, fordi det både er usandsynligt, at debitor vil indfri gælden, og fordi gælden har været i restance i mere end 90/180 dage i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Restancer for instrumentet

Dataattribut

Samlet udestående beløb for hovedstol, renter og eventuelle gebyrer på indberetningsdatoen, som er kontraktligt forfaldne og ikke er blevet betalt (i restance). Dette beløb indberettes altid. Der indberettes 0, hvis instrumentet ikke var misligholdt på indberetningsdatoen.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Dato, hvor instrumentet er misligholdt

Dataattribut

Datoen, hvor instrumentet blev misligholdt i overensstemmelse med del 2.48 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Dette er den seneste dato før rapporteringsreferencedatoen og skal indberettes, hvis instrumentet er misligholdt på rapporteringsreferencedatoen.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Dato for instrumentets misligholdelsesstatus

Dataattribut

Datoen, hvor misligholdelsesstatus, som indberettet under dataattributten »Misligholdelsesstatus for instrumentet«, betragtes som indtrådt.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Type securitisering

Dataattribut

Identifikation af securitisationstype i overensstemmelse med artikel 242, punkt 10) og 11), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Traditionel securitisering

Værdi

Instrument, som er securitiseret i en traditionel securitisering.

Syntetisk securitisering

Værdi

Instrument, som er securitiseret i en syntetisk securitisering.

Ikke securitiseret

Værdi

Instrument, som ikke er securitiseret, hverken i en traditionel eller i en syntetisk securitisering.

Udestående nominelt beløb

Dataattribut

Udestående hovedstol ved rapporteringsreferencedagens udløb, inkl. renter i restance men ekskl. påløbne renter. Det udestående nominelle beløb skal indberettes fratrukket afskrivninger og nedskrivninger, i henhold til gældende regnskabspraksis.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Ikke-balanceført beløb

Dataattribut

Det samlede nominelle beløb for ikke-balanceførte eksponeringer. Dette omfatter alle forpligtelser til at foretage udlån, før der er taget højde for konverteringsfaktorer og teknikker til kreditrisikoreduktion. Det er det beløb, der bedst udtrykker instituttets maksimale eksponering mod kreditrisici uden hensyn til indehavet afdækning eller andre forbedringer af kreditkvaliteten.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Påløbne renter

Dataattribut

Mængden af påløbne renter på lån på rapporteringsreferencedatoen som defineret i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). I overensstemmelse med det almindelige periodiseringsprincip bogføres renter på instrumenter på balancen, i takt med at de påløber (dvs. periodiseres), og ikke når de reelt modtages (registrering på kontantbasis).

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Regnskabsdata

Regnskabsmæssig klassificering af instrumenter

Dataattribut

Regnskabsportefølje, hvor instrumentet bogføres i overensstemmelse med den regnskabsstandard — IFRS eller nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) — i henhold til forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13), som anvendes af den observerede enheds juridiske enhed.

IFRS regnskabsportefølje

Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud.

Værdi

Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud i overensstemmelse med IFRS.

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

Værdi

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt i overensstemmelse IFRS.

Finansielle aktiver, som er uden for handelsbeholdningen, obligatorisk opgjort til dagsværdi gennem resultatet

Værdi

Finansielle aktiver, og som er uden for handelsbeholdningen, obligatorisk opgjort til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med IFRS.

Finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

Værdi

Finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet, og når de er betegnet som sådan ved første indregning eller efterfølgende i overensstemmelse med IFRS, undtagen aktiver, der klassificeres som finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt.

Finansielle aktiver til dagsværdi via anden totalindkomst

Værdi

Finansielle aktiver målt til dagsværdi via anden totalindkomst som følge af forretningsmodel og egenskaber ved pengestrømme i overensstemmelse IFRS.

Finansielle aktiver til amortiseret kostpris

Værdi

Finansielle aktiver, målt til amortiseret kostpris i overensstemmelse IFRS.

Nationale GAAP (almindeligt anerkendte regnskabsprincipper) regnskabsporteføljer

Kontanter og kassebeholdninger i centralbanker

Værdi

Kontant og kassebeholdninger i centralbanker i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

Værdi

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Finansielle aktiver, som er uden for handelsbeholdningen, obligatorisk opgjort til dagsværdi gennem resultatet

Værdi

Finansielle aktiver, som er uden for handelsbeholdningen, obligatorisk opgjort til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse de nationale GAAP.

Finansielle aktiver i handelsbeholdningen

Værdi

Finansielle aktiver i handelsbeholdningen i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

Værdi

Finansielle aktiver, opgjort til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Finansielle aktiver disponible for salg

Værdi

Finansielle aktiver disponible for salg i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Finansielle aktiver, som ikke er derivater, og som er uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet

Værdi

Finansielle aktiver, som ikke er derivater, og som er uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Finansielle aktiver, som ikke er derivater, og som er uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen

Værdi

Finansielle aktiver, som ikke er derivater, og som er uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Lån og tilgodehavender

Værdi

Lån og tilgodehavender i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Hold-til-udløb-investeringer

Værdi

Hold-til-udløb-investeringer i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Gældsinstrumenter uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode

Værdi

Gældsinstrumenter uden for handelsbeholdningen, målt på grundlag af en omkostningsbaseret metode i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen

Værdi

Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, i overensstemmelse med de nationale GAAP.

Indregning på balancen

Dataattribut

Indregning på balancen af det finansielle aktiv.

Fuldt ud indregnet

Værdi

Instrumentet er fuldt ud indregnet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Indregnet i henhold til den indberettende enheds fortsatte engagement

Værdi

Instrumentet er fuldt ud indregnet i henhold til den indberettende enheds fortsatte engagement i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 680/2014.

Ikke længere indregnet

Værdi

Instrumentet er ikke længere indregnet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Kilder til behæftelse

Dataattribut

Transaktionstype, hvor eksponeringen er behæftet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Et aktiv behandles som behæftet, hvis det er stillet som pant eller er genstand for en ordning, hvormed en transaktion sikres, behæftes eller kreditstyrkes, og hvorfra det ikke frit kan trækkes ud.

Centralbankfinansiering

Værdi

Centralbankfinansiering (af alle typer, herunder repoer) i overensstemmelse med European Banking Authoritys (EBA) endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Børshandlede derivater

Værdi

Børshandlede derivater i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse i henhold til artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Derivater, der handles over-the-counter

Værdi

Derivater, der handles over-the-counter, i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Indskud — genkøbsaftaler, undtagen til centralbanker

Værdi

Genkøbsaftaler, undtagen til centralbanker, i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Indskud, bortset fra genkøbsaftaler

Værdi

Indskud, bortset fra genkøbsaftaler, i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udstedte gældsværdipapirer — dækkede obligationer

Værdi

Dækkede obligationer udstedt i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udstedte gældsværdipapirer — værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Værdi

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver udstedt i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udstedte gældsværdipapirer — bortset fra dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Værdi

Udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, udstedt i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Andre behæftelseskilder

Værdi

Andre kilder til behæftelse i overensstemmelse med EBA's endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetning af aktivbehæftelse som omhandlet i artikel 99, stk. 5, og artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Ingen behæftelse

Værdi

Et instrument, som ikke er stillet som pant eller ikke er genstand for en ordning, hvormed en transaktion sikres, behæftes eller kreditstyrkes, og hvorfra det ikke frit kan trækkes ud.

Akkumulerede afskrivninger

Dataattribut

Kumulative beløb af hovedstol og morarenter på gældsinstrumenter, som instituttet ikke længere indregner, fordi de betragtes som uerholdelige, uanset hvilken portefølje de var omfattet af. Afskrivninger kan omfatte både reduktioner af den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver indregnet direkte i resultatopgørelsen og reduktioner i hensættelserne til kredittab, som modregnes i de finansielle aktivers regnskabsmæssige værdi.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Akkumulerede værdiforringelser

Dataattribut

Det hensatte beløb til tab, som er modregnet i eller hensat til instrumentet på rapporteringsreferencedatoen. Denne dataattribut anvendes på instrumenter, der testes for værdiforringelse i henhold til den anvendte regnskabsstandard.

I henhold til IFRS omfatter den akkumulerede værdiforringelse følgende beløb:

i)

Hensættelse til tab med et beløb, der svarer til 12 måneders forventet kredittab.

ii)

Hensættelse til tab med et beløb, der svarer til det forventede kredittab i hele løbetiden.

I henhold til GAAP omfatter den akkumulerede værdiforringelse følgende beløb:

i)

Hensættelse til tab med et beløb, der svarer til generelle hensættelser.

ii)

Hensættelse til tab med et beløb, der svarer til specifikke hensættelser.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Type værdiforringelse

Dataattribut

Type værdiforringelse.

Fase 1 (IFRS)

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet ikke er værdiforringet, og der foretages en hensættelse til tab på instrumentet med et beløb, der svarer til 12-måneders forventet kredittab i henhold til IFRS. Kun for instrumenter, der testes for værdiforringelse i henhold til IFRS 9.

Fase 2 (IFRS)

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet ikke er værdiforringet, og der foretages en hensættelse til tab på instrumentet med et beløb, der svarer til det forventede kredittab i hele løbetiden i henhold til IFRS. Kun for instrumenter, der testes for værdiforringelse i henhold til IFRS 9.

Fase 3 (IFRS)

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet er værdiforringet for så vidt angår kredit i overensstemmelse med IFRS 9.

Generelle hensættelser (GAAP)

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet testes for værdiforringelse i overensstemmelse med en anden anvendt regnskabsstandard end IFRS 9, og der ikke foretages specifikke hensættelser til tab på instrumentet (ikke værdiforringet).

Specifikke hensættelser (GAAP)

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet testes for værdiforringelse i overensstemmelse med en anden anvendt regnskabsstandard end IFRS 9, og der foretages specifikke hensættelser til tab, uanset om disse hensættelser er vurderet individuelt eller kollektivt (værdiforringet).

Ikke omfattet af test for værdiforringelse

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet ikke testes for værdiforringelse i overensstemmelse med den anvendte regnskabsstandard.

Metode til vurdering af værdiforringelse

Dataattribut

Metoden, der anvendes til vurdering af værdiforringelsen, hvis instrumentet testes for værdiforringelse i overensstemmelse med den anvendte regnskabsstandard. Der sondres mellem kollektiv og individuel vurdering.

Individuel vurdering

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet testes for værdiforringelse i overensstemmelse med en anvendt regnskabsstandard, og værdiforringelsen vurderes på et individuelt grundlag.

Kollektiv vurdering

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet testes for værdiforringelse i overensstemmelse med en anvendt regnskabsstandard, og værdiforringelsen vurderes på et kollektivt grundlag ved at gruppere det med instrumenter med tilsvarende kreditrisikoegenskaber.

Ikke omfattet af test for værdiforringelse

Værdi

Anvendes, hvis instrumentet ikke testes for værdiforringelse i overensstemmelse med den anvendte regnskabsstandard.

Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko

Dataattribut

Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko i overensstemmelse med del 2.46 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Rentabilitetsstatus for instrumentet

Dataattribut

Instrumentet klassificeres på rapporteringsreferencedagen i en af følgende kategorier:

Misligholdt

Værdi

Instrumenter klassificeret som urentable i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Rentabelt

Værdi

Instrumenter, som ikke er urentable, i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Dato for instrumentets rentabilitetsstatus

Dataattribut

Datoen, hvor status for instrumentets rentabilitet, som indberettet under dataattributten »Rentabilitetsstatus for instrumentet«, betragtes som værende indtruffet eller ændret.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Hensættelser knyttet til ikke-balanceførte eksponeringer

Dataattribut

Hensættelser til ikke-balanceførte beløb.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Status for henstand og genforhandling

Dataattribut

Identifikation af instrumenter med henstand og genforhandlede instrumenter.

Med henstand: instrumenter med ændret rentesats under markedsvilkårene

Værdi

Foranstaltninger vedrørende henstand finder anvendelse på instrumenter med ændrede vilkår og betingelser, herunder en ændring af rentesats til under markedsvilkårene i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34).

Med henstand: instrumenter med andre ændrede vilkår og betingelser

Værdi

Foranstaltninger vedrørende henstand finder anvendelse på instrumenter med ændrede vilkår og betingelser, bortset fra en ændring af rentesats til under markedsvilkårene i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Med henstand: Gæld, som er helt eller delvist genfinansieret

Værdi

Foranstaltninger vedrørende henstand finder anvendelse på genfinansieret gæld i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Genforhandlet instrument uden foranstaltninger vedrørende henstand

Værdi

Et instrument, for hvilket de finansielle betingelser er blevet ændret, og på hvilket foranstaltninger vedrørende henstand ikke finder anvendelse i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Hverken med henstand eller genforhandlet

Værdi

Hverken foranstaltninger vedrørende henstand eller genforhandling finder anvendelse i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Kumulerede genindvindinger siden misligholdelse

Dataattribut

Det samlede genindvundne beløb siden datoen for misligholdelse.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Dato for henstands- og genforhandlingsstatus

Dataattribut

Datoen, hvor en henstands- eller genforhandlingsstatus som indberettet under »Status for henstand og genforhandling« anses for at være indtruffet.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Tilsynsportefølje

Dataattribut

Klassifikation af eksponeringer i handelsbeholdningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 86), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Handelsbeholdning

Værdi

Instrumenter i handelsbeholdningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 86), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udenfor handelsbeholdningen

Værdi

Instrumenter uden for handelsbeholdningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 86), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Regnskabsmæssig værdi

Dataattribut

Regnskabsmæssig værdi i overensstemmelse med bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Data om modpart-instrument

Modparts rolle

Dataattribut

Modpartens rolle i et instrument.

Kreditor

Værdi

Modpart, der bærer kreditrisikoen ved et instrument, bortset fra en udsteder af afdækning.

Debitor

Værdi

Modpart, der genererer kreditrisikoen ved et instrument, bortset fra en udsteder af afdækning.

Administrationsselskab

Værdi

Modpart, som er ansvarlig for den administrative og finansielle forvaltning af et instrument.

Eksponeringsleverende institut

Værdi

Modpart i en securitisationstransaktion, som defineret i artikel 1, punkt 3, i forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Data om solidarisk hæftelse

Beløb omfattet af solidarisk hæftelse

Dataattribut

Udestående nominelt beløb, som hver enkelt debitor hæfter for i forhold til et enkelt instrument, hvor der er to eller flere debitorer.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Data om modtaget afdækning

Forfaldsdato for afdækning

Dataattribut

Den kontraktlige forfaldsdato for afdækningen, som er den første dato, hvor afdækningen kan ophøre eller opsiges, under hensyn til eventuelle aftaler, der ændrer de oprindelige aftaler.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Type afdækning

Dataattribut

Type afdækning modtaget, uanset om den er anerkendt til kreditrisikoreduktion.

Guld

Værdi

Guld i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Valuta og indlån

Værdi

Valuta og indlån som defineret i punkt 5.74 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Værdipapirer

Værdi

Værdipapirer som defineret i punkt 5.89 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Udlån

Værdi

Lån som defineret i punkt 5.112 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Ejerandele og aktier eller andele i investeringsforeninger

Værdi

Ejerandele og aktier eller andele i investeringsforeninger som defineret i punkt 5.139 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Kreditderivater

Værdi

Kreditderivater som er:

Kreditderivater, der opfylder definitionen af finansielle garantier — som defineret i punkt 58, litra b), i del 2 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Kreditderivater, undtagen finansielle garantier — som defineret i punkt 67, litra d), i del 2 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Kreditderivater omfatter anerkendte kreditderivater som angivet i artikel 204 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Finansielle garantier, bortset fra kreditderivater

Værdi

Finansielle garantier, bortset fra kreditderivater, i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Tilgodehavender fra salg

Værdi

Tilgodehavender fra salg, som defineret i punkt 5.41, litra c) i del 2 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Pantsatte livsforsikringspolicer

Værdi

Livsforsikringspolicer pantsat til det långivende institut i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Med sikkerhed i beboelsesejendom

Værdi

Beboelsesejendom som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 75), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Kontorer og andre erhvervsejendomme

Værdi

Kontorer og andre erhvervsejendomme i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

Med sikkerhed i erhvervsejendom

Værdi

Fast ejendom undtagen beboelsesejendom, kontorer og andre erhvervsejendomme

Andre typer fysisk sikkerhed

Værdi

Andre typer fysisk sikkerhed i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke er omfattet i de forrige værdier.

Anden afdækning

Værdi

Anden afdækning, som ikke er omfattet i kategorierne ovenfor.

Afdækningens værdi

Dataattribut

Værdien af afdækningen, som fastsat for den relevante »Type afdækningsværdi« efter værdiansættelsen.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Type afdækningsværdi

Dataattribut

Identifikation af værditype under dataattributten »Afdækningsværdi«.

Notionel værdi

Værdi

Det kontraktligt aftalte nominelle beløb, der lægges til grund for beregningen af betalinger i tilfælde af, at afdækningen eksekveres.

Dagsværdi

Værdi

Den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for overdragelse af en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet.

Anvendes, hvis afdækningen ikke er sikret ved pant i fast ejendom.

Markedsværdi

Værdi

Den aktuelle »markedsværdi« af fast ejendom som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 76), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Anvendes, hvis afdækningen er sikret ved pant i fast ejendom, hvor markedsværdien rapporteres i dataattributten »Afdækningsværdi«.

Værdi på langt sigt

Værdi

»Belåningsværdien« for fast ejendom som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 74), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Anvendes, hvis afdækningen er sikret ved pant i fast ejendom, hvor »belåningsværdien« rapporteres i dataattributten »Afdækningsværdi«.

Anden afdækningsværdi

Værdi

Anden afdækningsværdi, som ikke er omfattet i kategorierne ovenfor.

Beliggenhed af sikkerhed i fast ejendom

Dataattribut

Region eller land, hvor sikkerheden er beliggende.

ISO 3166-1 alfa-2-koder

Værdi

ISO 3166-1 alfa-2-koder for det land, hvor sikkerheden er beliggende ved sikkerhed, som ikke er beliggende i en rapporterende medlemsstat.

NUTS 3-region

Værdi

NUTS 3-region, i hvilken sikkerheden er beliggende ved sikkerhed, som er beliggende i en rapporterende medlemsstat

Dato for afdækningsværdi

Dataattribut

Dato, hvorpå den seneste vurdering eller værdiansættelse af afdækningen blev foretaget før rapporteringsreferencedatoen.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Metode til værdiansættelse af afdækning

Dataattribut

Type værdiansættelse af afdækningen; metoden, som er anvendt til at fastsætte værdien af afdækningen.

Markedsværdi

Værdi

Værdiansættelsesmetode, hvorved afdækningens værdi er baseret på ujusterede børsnoterede kurser for identiske aktiver og forpligtelser på et aktivt marked.

Modparts estimering

Værdi

Værdiansættelsesmetode, hvorved værdiansættelsen foretages af udbyderen af afdækningen.

Kreditors værdiansættelse

Værdi

Værdiansættelsesmetode, hvorved værdiansættelsen foretages af kreditoren: Værdiansættelse foretaget af en ekstern sagkyndig eller medarbejdersagkyndig, som har de fornødne kvalifikationer, evner og erfaringer til at foretage en værdiansættelse, og som ikke er uafhængig af kreditbevillingsprocessen.

Tredjeparts værdiansættelse

Værdi

Værdiansættelsesmetode, hvorved værdiansættelsen foretages af en sagkyndig, som er uafhængig af kreditbevillingsprocessen.

Andre typer værdiansættelse

Værdi

Andre typer værdiansættelse, som ikke indgår i nogen af de øvrige værdiansættelseskategorier.

Oprindelig afdækningsværdi

Dataattribut

Afdækningens dagsværdi på den dato, hvor den oprindeligt blev modtaget som en kreditafdækning.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Dato for oprindelig afdækningsværdi

Dataattribut

Dato for afdækningens oprindelige værdi, dvs. den dato, hvorpå den seneste vurdering eller værdiansættelse af afdækningen blev foretaget, før den første gang blev modtaget som en kreditafdækning.

Dato

Værdi

Defineret som dd/mm/åååå.

Data om instrument-modtaget afdækning

Beløb allokeret til afdækning

Dataattribut

Det maksimale afdækningsbeløb, der kan komme i betragtning som kreditafdækning for instrumentet. Mængden af eksisterende prioriterede krav fra tredjeparter eller observerede enheder mod afdækningen indgår ikke i beløbet allokeret til afdækning. For så vidt angår afdækning, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 bør denne værdi rapporteres i overensstemmelse med del 2 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på rapporteringsreferencedagen.

Tredjeparts prioriterede krav for afdækningen

Dataattribut

Det maksimale beløb for eksisterende panterettigheder med højere prioritet i forhold til tredjeparter, undtagen den observerede enhed, som kan anvendes over for afdækningen.

Numerisk

Værdi

Beløb i euro. Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's euroreferencekurs (dvs. middelkursen) på referencedagen.


(1)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).

(6)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (ECB/2013/34) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 51)


BILAG V

Mindstestandarder, der skal anvendes af den faktiske rapporteringspopulation

Rapporteringsenhederne skal opfylde følgende mindstestandarder for at overholde Den Europæiske Centralbanks (ECB) statistiske indberetningskrav:

1.

Fælles standarder for overførsel:

a)

indberetningen skal være rettidig og finde sted inden for de tidsfrister, der er fastsat af den relevante nationale centralbank,

b)

de statistiske rapporter skal foreligge i den udformning og det format, som den relevante nationale centralbank har fastsat i de tekniske indberetningskrav,

c)

rapporteringsenheden skal oplyse en eller flere kontaktperson(er) til de enkelte relevante nationale centralbanker,

d)

de tekniske specifikationer for overførsel af data til den relevante nationale centralbank skal følges.

2.

Mindstestandarder for nøjagtighed:

a)

de statistiske oplysninger skal være korrekte: Alle lineære betingelser skal være overholdt, f.eks. skal addition af subtotaler give den samlede total, og dataene skal være konsistente for alle frekvensers vedkommende,

b)

rapporteringsenhederne skal kunne tilvejebringe oplysninger om den udvikling, som fremgår af de afgivne data,

c)

de statistiske oplysninger skal være fuldstændige og må ikke indeholde vedvarende eller strukturelle mangler; mangler må kun forekomme i en overgangsperiode og skal indberettes til den relevante nationale centralbank (og af den nationale centralbank til ECB), forklares over for den relevante nationale centralbank, og i givet fald udbedres hurtigst muligt,

d)

rapporteringsenhederne skal følge de dimensioner, den afrundingspraksis og det decimaltal, som den relevante nationale centralbank har fastsat for den tekniske overførsel af dataene.

3.

Mindstestandarder for begrebsmæssig overensstemmelse:

a)

de statistiske oplysninger skal overholde de definitioner og klassifikationer, der er indeholdt i denne forordning,

b)

i tilfælde af afvigelse fra disse definitioner og klassifikationer skal rapporteringsenhederne straks eliminere forskellene mellem den anvendte foranstaltning og den i denne forordning indeholdte foranstaltning,

c)

rapporteringsenhederne skal kunne redegøre for uregelmæssigheder i de overførte data sammenholdt med tallene for de foregående perioder.

4.

Mindstestandarder for revisioner:

Revisionspolitikken og procedurerne, som ECB og de relevante nationale centralbanker har fastlagt, skal overholdes. Revisioner, som afviger fra normale revisioner, skal ledsages af forklarende noter.


AFGØRELSER

1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/99


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/868

af 18. maj 2016

om ændring af afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2016/14)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 8, stk. 5,

under henvisning til bidrag fra Det Generelle Råd, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afgørelse ECB/2014/6 (2) definerer de forberedelsesforanstaltninger, som centralbankerne inden for Eurosystemet bør træffe for at forberede den indsamling af granulære data om kreditter, som Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) skal foretage.

(2)

Siden vedtagelsen af afgørelse ECB/2014/6 er der blevet gjort væsentlige fremskridt hen imod fastsættelsen af langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på harmoniserede statistiske indberetningskrav.

(3)

På grund af antallet og kompleksiteten af de planlagte statistiske indberetningskrav er det nødvendigt at forlænge den tidsplan for gennemførelse af forberedelserne, som er fastsat i afgørelse ECB/2014/6, for at give ESCB tid nok til at kunne forberede indsamlingen af granulære data om kreditter ordentligt. Da der vil gå et væsentligt stykke tid før den faktiske indberetning påbegyndes, bør tidsplanen for færdiggørelsen af forberedelsesfasen i artikel 1 i afgørelse ECB/2014/6 erstattes af en frist, som sikrer at forberedelsesfasen slutter, når indberetningen i henhold til de langsigtede rammer for indsamling af granulære data om kreditter begynder.

(4)

Denne reviderede tidsplan vil også gælde for nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, i de situationer, hvor disse nationale centralbanker samarbejder med centralbankerne i Eurosystemet på grundlag af henstilling ECB/2014/7 (3).

(5)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i afgørelse ECB/2014/6 skal Den Statistiske Komité (herefter »STC«) årligt rapportere til Styrelsesrådet om ECB's og de enkelte nationale centralbankers fremskridt for så vidt angår deres gennemførelse af disse forberedelsesforanstaltninger. Denne årlige rapport bør indeholde oplysninger, som STC har indsamlet fra alle de nationale centralbanker, herunder oplysninger om det fremskridt, som de nationale centralbanker, der har en undtagelse i henhold til artikel 3, stk. 3, i den afgørelse, har gjort. De særskilte rapporter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i afgørelse ECB/2014/6 anses ikke længere for at være nødvendige.

(6)

Afgørelse ECB/2014/6 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse ECB/2014/6 ændres som følger:

1)

I artikel 1 erstattes den anden sætning af følgende:

»Disse langsigtede rammer skal ved påbegyndelsen af den første faktiske overførsel af granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (*) omfatte: a) nationale databaser for granulære data om kreditter, der drives af alle nationale centralbanker i Eurosystemet, og b) en fælles database for granulære data om kreditter, som deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta.

(*)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13) (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 44).«"

2)

Artikel 3, stk. 2, erstattes af følgende:

»2.   STC udarbejder, under hensyntagen til anbefalinger fra andre relevante ESCB-komitéer, hvor det er relevant, de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af forberedelsesforanstaltningerne i stk. 1 og forelægger disse for Styrelsesrådet til vedtagelse. STC rapporterer årligt til Styrelsesrådet om ECB's og de enkelte nationale centralbankers fremskridt, herunder nationale centralbanker med en undtagelse i henhold til artikel 3, stk. 3.«

3)

Artikel 3, stk. 3, erstattes af følgende:

»3.   Styrelsesrådet kan, for så vidt angår de nationale centralbanker, der har behov for en længere indfasningsperiode under forberedelsesfasen til at udarbejde eller opnå adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, give individuelle midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er defineret i stk. 1. Længden af den konkrete undtagelse skal være strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan opfylde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og skal under alle omstændigheder fastsættes på en sådan måde, at det er muligt for alle de nationale centralbanker i Eurosystemet at nå målene, der er fastsat i artikel 1. Enhver adgangsret til fortrolig statistisk information, som kan udledes fra de granulære data om kreditter, der er overført til ECB som en del af en konkret forberedelsesforanstaltning, suspenderes i forhold til alle nationale centralbanker, der er omfattet af en midlertidig undtagelse fra denne foranstaltning. Styrelsesrådet kan beslutte, at yderligere passende begrænsninger skal pålægges de enkelte nationale centralbanker, der er omfattet af undtagelser fra dette stykke.«

4)

Artikel 4, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   For at sikre en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på lang sigt, til de fremtidige ESCB-brugeres statistiske behov, skal STC under forberedelsesfasen tilrettelægge den årlige overførsel ved udgangen af marts hvert år af let tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB vedrørende perioden fra 30. juni til 31. december i det foregående år og anvende en passende grad af anonymitet og aggregering vedrørende brugeroplysningerne for at sikre at individuelle brugere ikke kan identificeres. Den første overførsel skal foretages ved udgangen af marts 2014 med henvisning til 30. juni og 31. december 2013, og skal baseres på referencerapporteringsordningen i bilaget. Alle yderligere ad hoc-overførsler skal tilrettelægges af STC på frivillig basis og på grundlag af rapporteringsordningen, som tager højde for eksistensen af let tilgængelige granulære data om kreditter og deres karakteristikker, og som sikrer, at de indsamlede data står i forhold til status for det forberedende arbejde, der er fuldført på tidspunktet for overførslen. Data om lånere, der tilhører institutionelle sektorer, undtagen ikke-finansielle selskaber, kan i forberedelsesfasen indberettes på aggregeret grundlag, forudsat at den nationale centralbank tilvejebringer den relevante metodologiske information.«

5)

Bilaget til afgørelse ECB/2014/6 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Virkning

Denne afgørelse får virkning på dagen, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. maj 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  Afgørelse af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (EUT L 104 af 8.4.2014, s. 72).

(3)  Henstilling ECB/2014/7 af 24 februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (EUT C 103 af 8.4.2014, s. 1).


BILAG

Tabellen i bilaget til afgørelse ECB/2014/6 ændres således:

»Type

Attributter

Oversigt

Anonymiseringsgrad

Attributter for långiver

Långiveridentifikator

Identifikation af långivere i henhold til den kodificering, som anvendes af ESCB's Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) (*).

Ikke-anonymiseret

Attributter for låntager

Låntageridentifikator

Alfanumerisk identifikation af låntagere for at sikre, at individuelle låntagere ikke kan identificeres.

Anonymiseret

Residensland

Det land, hvor låntager er resident i henhold til ISO-standard 3166 (**).

Institutionel sektor

Institutionel sektor (eller delsektor), som låntager tilhører i henhold til klassifikationen i ENS 2010. Følgende (del-) sektorer kræves:

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Centralbanken (S.121)

Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122)

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125)

Finansielle hjælpeenheder (S.126)

Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127)

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15)

Erhvervssektor

Klassifikation af (finansielle og ikke-finansielle) låntagere efter deres økonomiske aktiviteter i henhold til de statistiske klassifikationer i NACE rev. 2 (***). NACE-koder indberettes på tocifret niveau (efter »hovedgruppe«).

Størrelse

Klassifikation af låntagere efter størrelse: mikrovirksomheder, små, mellem og store virksomheder.

Variabler for data for kreditter

Låneidentifikator

Alfanumerisk identifikation af lån anvendt af de rapporterende institutter på nationalt plan.

Valuta

Denomineringsvaluta for lånet i henhold til ISO-standard 4217 (**).

Låntype

Klassifikation af lån efter type:

På anfordring (call) og med kort opsigelsesvarsel (current account)

Gæld på kreditkort

Tilgodehavender fra salg

Finansiel leasing

Omvendte genkøbsforretninger (omvendte repolån)

Lån med andre vilkår

Type af sikkerhedsstillelse

Type af underliggende sikkerhedsstillelse for lånet: sikkerhed i fast ejendom, anden sikkerhed (herunder værdipapirer og guld), ingen sikkerhed.

Oprindelig løbetid

Lånets løbetid som aftalt ved lånets indgåelse eller på datoen for en senere genforhandling af lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år.

Restløbetid

Løbetid, der henviser til det aftalte indfrielsestidspunkt for lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år.

Status for misligholdelse

Lån, hvor låntager er i misligholdelse.

Syndikerede lån

Én låneaftale, hvori flere institutioner deltager som långivere.

Efterstillet gæld

Efterstillede gældsinstrumenter indebærer et efterstillet krav på den udstedende institution, som først kan realiseres, når alle tilgodehavender med højere status (f.eks. indskud/udlån) er dækket, hvilket giver dem nogle af de træk, som kendetegner »aktier og andre kapitalandele«.

Måltal for data om kreditter

Udnyttet kredit

Samlet udestående lånebeløb (hovedstol uden nedskrivninger), indberettet uden fradrag for kreditrisikojusteringer, undtagen tab bogført som afskrivninger.

Kreditlinjer

Kredit, som er ydet men ikke udnyttet.

Restance

Enhver betaling (beløb) på et lån, som er i restance på mere end 90 dage.

Værdi af sikkerhedsstillelse

Værdien af sikkerhedsstillelsen på indberetningstidspunktet.

Specifik kreditrisikojustering

Særlig henlæggelse for tab i forbindelse med kreditrisici i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Denne indberettes kun for misligholdte lån.

Risikovægtede aktiver

Størrelsen af risikovægtet eksponering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF (****), eller senere retsakter.

Sandsynlighed for misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings)

Sandsynligheden for, at en modpart over et tidsrum på et år misligholder sine forpligtelser, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen.

Tab i tilfælde af misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings)

Tabet ved et engagement som følge af modpartens misligholdelse i forhold til det udestående tilgodehavende ved misligholdelse, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen.

Rentesats

Sats i procent pro anno af det beløb, som debitor skal betale til kreditor over en given tidsperiode i forhold til lånets hovedstol, indskud eller gældsværdipapir, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 (*****) eller senere retsakter. For indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen.


(*)  For monetære finansielle institutioner (MFI'er) se listen, der er offentliggjort på ECB's websted: www.ecb.europa.eu

(**)  Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: www.iso.org

(***)  Som offentliggjort af Europa-Kommissionen (Eurostat) på dennes websted: www.ec.europa.eu/eurostat

(****)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1).

(*****)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18) (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 24).«