ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
28. maj 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/837 af 21. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021)

3

 

 

Aftale mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021)

11

 

 

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

18

 

 

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

22

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/838 af 23. maj 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

26

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/839 af 23. maj 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

28

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/840 af 27. maj 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

30

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/841 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/842 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 167/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen samt handelsnavnet på et coccidiostatikum ( 1 )

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/843 af 27. maj 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

49

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ( 1 )

51

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/845 af 23. maj 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede udvalgs forretningsorden samt nedsættelsen af specialiserede arbejdsgrupper og vedtagelsen af deres mandat

66

 

*

Afgørelse (EU, Euratom) 2016/846 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 24. maj 2016 om udnævnelse af dommere ved Retten

76

 

*

Afgørelse (EU, Euratom) 2016/847 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 24. maj 2016 om udnævnelse af en dommer ved Retten

77

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/848 af 25. maj 2016 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Danmark

78

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP

79

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

125

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/851 af 26. maj 2016 om ændring af bilaget til beslutning 2009/719/EF for så vidt angår tilladelse til, at Kroatien reviderer sit årlige BSE-overvågningsprogram (meddelt under nummer C(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/837

af 21. april 2016

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er fortsat behov for at mindske de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. På baggrund heraf bør der oprettes en ny mekanisme for finansielle bidrag fra EØS-/EFTA-staterne og en ny norsk finansieringsmekanisme.

(2)

Den 7. oktober 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en aftale om EØS-/EFTA-staternes fremtidige finansielle bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kommissionen har på vegne af Unionen forhandlet om en aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for perioden 2014-2021. Aftalen vil blive fastlagt i form af en protokol, der nummereres 38c, til EØS-aftalen. Kommissionen har på vegne af Unionen ligeledes forhandlet om en aftale mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2014-2021.

(3)

De særlige bestemmelser vedrørende indførsel i Unionen af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Island og Norge, som er fastlagt i tillægsprotokollerne til landenes respektive frihandelsaftaler med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, udløb den 30. april 2014 og bør gennemgås i overensstemmelse med artikel 1 i disse protokoller. Kommissionen har derfor forhandlet om nye tillægsprotokoller til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island.

(4)

Erstatningen af de eksisterende finansieringsmekanismer med nye mekanismer, der vedrører andre tidsperioder, andre beløb og andre gennemførelsesbestemmelser, samt fornyelsen og udvidelsen af de indrømmelser, der vedrører visse former for fisk og fiskevarer, udgør som helhed en væsentlig udvikling af associeringen med EØS-/EFTA-staterne, hvilket begrunder henvisningen til artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(5)

Hver af disse aftaler og tillægsprotokoller indeholder bestemmelser om midlertidig anvendelse, indtil de træder i kraft.

(6)

Aftalerne og tillægsprotokollerne bør undertegnes og anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse heraf —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island med forbehold af indgåelse af nævnte aftaler og tillægsprotokoller.

Teksterne til aftalerne og tillægsprotokollerne er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalerne og tillægsprotokollerne på Unionens vegne.

Artikel 3

Aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021) og aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021) anvendes i overensstemmelse med henholdsvis artikel 3 og artikel 11, stk. 3, i aftalerne midlertidigt fra den første dag i den første måned, efter at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret, indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse heraf.

Tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge anvendes i overensstemmelse med nævnte protokols artikel 5, stk. 3, midlertidigt fra den første dag i den tredje måned, efter at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret..

Tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island anvendes i overensstemmelse med nævnte protokols artikel 4, stk. 3, midlertidigt fra den første dag i den tredje måned, efter at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2016.

På Rådets vegne

G.A. VAN DER STEUR

Formand


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/3


AFTALE

mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021)

DEN EUROPÆISKE UNION,

ISLAND,

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN OG

KONGERIGET NORGE,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«) blev enige om behovet for at mindske de økonomiske og sociale uligheder mellem regionerne med henblik på at fremme den fortsatte og harmoniske styrkelse af de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem parterne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at EØS-staterne for at bidrage til dette formål har oprettet en EØS-finansieringsmekanisme,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne om EØS-finansieringsmekanismen for perioden 2004-2009 er fastlagt i protokol 38a og addendummet til protokol 38a til EØS-aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne om EØS-finansieringsmekanismen for perioden 2009-2014 er fastlagt i protokol 38b og addendummet til protokol 38b til EØS-aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der fortsat er behov for at mindske de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvorfor der bør oprettes en ny mekanisme for finansielle bidrag fra EØS-/EFTA-staterne for perioden 2014-2021,

HAR BESLUTTET AT INDGÅ DENNE AFTALE:

Artikel 1

Teksten til artikel 117 i EØS-aftalen affattes således:

»Bestemmelserne om finansieringsmekanismer er fastsat i protokol 38, protokol 38a, addendummet til protokol 38a, protokol 38b samt addendummet til protokol 38b og protokol 38c.«.

Artikel 2

En ny protokol 38c indsættes efter protokol 38b til EØS-aftalen. Teksten til protokol 38c fremgår af bilaget til nærværende aftale.

Artikel 3

Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

Denne aftale anvendes midlertidigt fra den første dag i den første måned efter, at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret, indtil afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer.

Artikel 4

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, islandsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til hver af parterne i denne aftale.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image


BILAG

PROTOKOL 38C

om EØS-finansieringsmekanismen (2014-2021)

Artikel 1

1.   Island, Liechtenstein og Norge (»EFTA-staterne«) bidrager til mindskelsen af de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til styrkelsen af deres forbindelser til modtagerlandene gennem finansielle bidrag på de områder, der er angivet i artikel 3.

2.   Alle de programmer og aktiviteter, der finansieres af EØS-finansieringsmekanismen (2014-2021) skal baseres på de fælles værdier respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og overholdelse af menneskerettighederne, herunder rettighederne for de personer, der tilhører mindretal.

Artikel 2

1.   Det samlede finansielle bidrag som fastsat i artikel 1 andrager 1 548,1 mio. EUR, som stilles til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger i årlige trancher på 221,16 mio. EUR i perioden fra den 1. maj 2014 til og med den 30. april 2021.

2.   Det samlede finansielle bidrag er summen af de landespecifikke bevillinger, jf. artikel 6, og den samlede bevilling til regionalt samarbejde, jf. artikel 7.

Artikel 3

1.   De landespecifikke bevillinger stilles til rådighed på følgende prioriterede områder:

a)

innovation, forskning, uddannelse og konkurrenceevne

b)

social inklusion, ungdomsbeskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse

c)

miljø, energi, klimaændringer og lavemissionsøkonomi

d)

kultur, civilsamfund, god forvaltningsskik, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

e)

retlige og indre anliggender.

Bilaget til denne protokol indeholder en oversigt over programområderne inden for de prioriterede områder, og heraf fremgår det, hvad formålet er med dem, og til hvilke områder der ydes støtte.

2.

a)

Efter proceduren i artikel 10, stk. 3, vælges, koncentreres og tilpasses de prioriterede områder efter det enkelte modtagerlands behov, idet der tages hensyn til landets henholdsvis bidragets størrelse.

b)

10 % af de samlede landespecifikke bevillinger afsættes til civilsamfundet og stilles til rådighed efter den fordelingsnøgle, der er omhandlet i artikel 6.

Artikel 4

1.   Med henblik på at koncentrere sig om de prioriterede områder og sikre effektiv gennemførelse i overensstemmelse med de overordnede mål i artikel 1, og under hensyntagen til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, herunder fokus på beskæftigelse, nationale prioriteter, landespecifikke henstillinger og de partnerskabsaftaler under EU's samhørighedspolitik, der er indgået med Europa-Kommissionen, indgår EFTA-staterne et aftalememorandum med hvert modtagerland, jf. artikel 10, stk. 3.

2.   Der skal føres drøftelser med Europa-Kommissionen på strategisk plan under forhandlingerne om aftalememoranda, jf. artikel 10, stk. 3, med henblik på at fremme komplementaritet og synergi med EU's samhørighedspolitik og afsøge mulighederne for at anvende finansielle instrumenter til at øge virkningen af de finansielle bidrag.

Artikel 5

1.   EFTA-bidraget må ikke overstige 85 % af programomkostningerne, for så vidt angår programmerne under de landespecifikke bevillinger, som modtagerlandene har ansvaret for at gennemføre, medmindre EFTA-staterne bestemmer andet.

2.   Gældende regler om statsstøtte skal overholdes.

3.   EFTA-staternes ansvar for projekterne er begrænset til at stille midler til rådighed i overensstemmelse med den aftale plan. Der påtages intet ansvar over for tredjemand.

Artikel 6

De landespecifikke bevillinger stilles til rådighed for følgende modtagerlande: Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn og fordeles som følger:

Modtagerland

Midler (i mio. EUR)

Bulgarien

115,0

Kroatien

56,8

Cypern

6,4

Tjekkiet

95,5

Estland

32,3

Grækenland

116,7

Ungarn

108,9

Letland

50,2

Litauen

56,2

Malta

4,4

Polen

397,8

Portugal

102,7

Rumænien

275,2

Slovakiet

54,9

Slovenien

19,9

Artikel 7

1.   Der afsættes en samlet bevilling på 55,25 mio. EUR til regionalt samarbejde. Den bidrager til at nå EØS-finansieringsmekanismens mål, jf. artikel 1.

2.   70 % af midlerne skal stilles til rådighed for fremme af bæredygtig ungdomsbeskæftigelse af høj kvalitet med særligt fokus på følgende områder:

a)

programmer vedrørende unges jobmobilitet og uddannelsesmobilitet med særligt fokus på dem, som ikke er i arbejde eller under uddannelse

b)

vekseluddannelsesprogrammer, lærlingeuddannelse, inklusion af unge

c)

videndeling, udveksling af politikker vedrørende god praksis og gensidig læring mellem organisationer og institutioner inden for formidling af arbejde til unge.

Denne andel af midlerne skal stilles til rådighed for projekter med deltagelse af modtagerlande og andre EU-medlemsstater med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % (Eurostat-referenceår 2013), og mindst to lande skal deltage, herunder mindst et modtagerland. EFTA-staterne kan deltage som partnere.

3.   30 % af midlerne skal stilles til rådighed for regionalt samarbejde inden for de prioriterede områder, der opregnes i artikel 3, særlig videndeling, udveksling af politikker vedrørende god praksis og institutionsopbygning.

Denne andel af midlerne skal stilles til rådighed for projekter med deltagelse af modtagerlande og tilgrænsende tredjelande. Mindst tre lande skal deltage i projekterne, herunder mindst to modtagerlande. EFTA-staterne kan deltage som partnere.

Artikel 8

EFTA-staterne fortager en midtvejsevaluering senest i 2020 med henblik på at omfordele eventuelle ikkebevilgede midler fra bevillingerne til det enkelte modtagerland.

Artikel 9

1.   Det finansielle bidrag, der er fastsat i denne protokol, koordineres tæt med det bilaterale bidrag fra Norge, som er fastsat i den norske finansieringsmekanisme.

2.   Især skal EFTA-staterne sikre, at ansøgningsprocedurerne og gennemførelsesbestemmelserne i det væsentlige er identiske for begge de finansieringsmekanismer, der er omhandlet i det foregående stykke.

3.   Der skal efter omstændighederne tages hensyn til eventuelle relevante ændringer i Den Europæiske Unions samhørighedspolitik.

Artikel 10

Følgende skal gælde for gennemførelsen af EØS-finansieringsmekanismen:

1.

Der skal udvises den højeste grad af åbenhed, ansvarlighed og omkostningseffektivitet i alle faser af gennemførelsen og ske iagttagelse af principperne om god forvaltningsskik, partnerskab, flerniveaustyring, bæredygtig udvikling, ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkediskrimination.

Målsætningerne i EØS-finansieringsmekanismen skal forfølges i et tæt samarbejde mellem modtagerlandene og EFTA-staterne.

2.

a)

EFTA-staterne forestår driften i forbindelse med og er ansvarlige for gennemførelsen, herunder forvaltning og kontrol af den samlede bevilling til regionalt samarbejde, jf. artikel 7, stk. 1

b)

EFTA-staterne forestår driften i forbindelse med og er ansvarlige for gennemførelsen, herunder forvaltning og kontrol af bevillingen til civilsamfundet, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), medmindre andet aftales i aftalememorandummet, jf. artikel 10, stk. 3.

3.

EFTA-staterne udarbejder sammen med det enkelte modtagerland et aftalememorandum vedrørende den landespecifikke bevilling, eksklusive de i stk. 2, litra a), omhandlede midler, hvori den flerårige ramme for programmering og strukturerne for forvaltning og kontrol fastlægges.

a)

På grundlag af aftalememorandaene forelægger modtagerlandene forslag til specifikke programmer for EFTA-staterne, som vurderer og godkender forslagene og indgår tilskudsaftaler med modtagerlandene for hvert program. På udtrykkelig anmodning fra de berørte EFTA-stater eller modtagerlande foretager Europa-Kommissionen en screening af forslag til et specifikt program, inden det vedtages, med henblik på at sikre, at det er foreneligt med Den Europæiske Unions samhørighedspolitik.

b)

Gennemførelsen af de aftalte programmer påhviler modtagerlandene, som sørger for et hensigtsmæssigt forvaltnings- og kontrolsystem for at sikre korrekt gennemførelse og forvaltning.

c)

EFTA-staterne kan udføre kontroller i henhold til deres interne krav. Til det formål stiller modtagerlandene alle nødvendige former for bistand, oplysninger og dokumentation til rådighed.

d)

EFTA-staterne kan i tilfælde af uregelmæssigheder suspendere finansieringen og kræve midlerne tilbagebetalt.

e)

Hvor det er hensigtsmæssigt, bringes partnerskaber i anvendelse i forbindelse med forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de finansielle bidrag for at sikre bred deltagelse. I partnerskaber kan bl.a. indgå lokale, regionale og nationale forvaltninger samt private virksomheder, civilsamfundet og arbejdsmarkedsparter i modtagerlandene og EFTA-staterne.

f)

Ethvert projekt, der indgår i de flerårige programmer i modtagerlandene, kan gennemføres i et samarbejde, bl.a. mellem enheder i modtagerlandene og i EFTA-staterne i overensstemmelse med de gældende regler om offentlige indkøb.

4.

EFTA-staternes administrationsomkostninger afholdes ud af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, og skal specificeres i gennemførelsesbestemmelserne, der er nævnt i nærværende artikels stk. 5.

5.

EFTA-staterne nedsætter et udvalg til at varetage den samlede forvaltning af EØS-finansieringsmekanismen. Yderligere bestemmelser om gennemførelse af EØS-finansieringsmekanismen fastsættes af EFTA-staterne efter samråd med modtagerlandene, der kan bistås af Europa-Kommissionen. EFTA-staterne bestræber sig på at fastsætte disse bestemmelser inden undertegnelsen af aftalememorandummet.

6.

EFTA-staterne aflægger rapport om deres bidrag til at nå EØS-finansieringsmekanismens mål og, i relevant omfang, de europæiske struktur- og investeringsfondes 11 tematiske mål (2014-2020) (1).

Artikel 11

Ved udløbet af den periode, der er fastsat i artikel 2, og med forbehold af de rettigheder og forpligtelser, der følger af aftalen, undersøger de kontraherende parter i henhold til aftalens artikel 115, om der fortsat er behov for at mindske økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

BILAG TIL PROTOKOL 38C

Innovation, forskning, uddannelse og konkurrenceevne

1.

Virksomhedsudvikling, innovation og SMV'er

2.

Forskning

3.

Uddannelse, stipendier, lærlingeuddannelse og unges iværksætteri

4.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

Social inklusion, ungdomsbeskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse

5.

Folkesundhedsudfordringer i Europa

6.

Inklusion og myndiggørelse af romaer

7.

Udsatte børn og unge

8.

Unges arbejdsmarkedsdeltagelse

9.

Lokal udvikling og fattigdomsbekæmpelse

Miljø, energi, klimaændringer og lavemissionsøkonomi

10.

Miljø og økosystemer

11.

Vedvarende energi, energieffektivitet og energisikkerhed

12.

Modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer

Kultur, civilsamfund, god forvaltningsskik, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

13.

Kulturelt iværksætteri, kulturarv og kulturelt samarbejde

14.

Civilsamfundet

15.

God forvaltningsskik, ansvarlige institutioner og gennemsigtighed

16.

Menneskerettigheder — national gennemførelse

Retlige og indre anliggender

17.

Asyl og migration

18.

Kriminalforsorg og varetægtsfængsling

19.

Internationalt politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse

20.

Retssystemets effektivitet og styrkelse af retsstaten

21.

Vold i hjemmet og kønsrelateret vold

22.

Katastrofeforebyggelse og -beredskab


(1)  1) Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation, 2) bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi, 3) fremme af små og mellemstore virksomheders (»SMV'er«), landbrugssektorens og fiskeri- og akvakultursektorens konkurrenceevne, 4) støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer, 5) fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring, 6) bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet, 7) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer, 8) fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet, 9) fremme af social inklusion, bekæmpelse af fattigdom og enhver forskelsbehandling, 10) investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring, 11) styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning.


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/11


AFTALE

mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021)

Artikel 1

1.   Kongeriget Norge bidrager til mindskelsen af de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til styrkelsen af sine forbindelser til modtagerlandene gennem en særskilt norsk finansieringsmekanisme på de områder, der er angivet i artikel 3.

2.   Alle programmer og aktiviteter, der finansieres af den norske finansieringsmekanisme (2014-2021) skal baseres på de fælles værdier respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og overholdelse af menneskerettighederne, herunder rettighederne for de personer, der tilhører mindretal.

Artikel 2

1.   Det samlede finansielle bidrag som fastsat i artikel 1 andrager 1 253,7 mio. EUR, som stilles til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger i årlige trancher på 179,1 mio. EUR i perioden fra den 1. maj 2014 til og med den 30. april 2021.

2.   Det samlede finansielle bidrag er summen af de landespecifikke bevillinger, jf. artikel 6, og den samlede bevilling til regionalt samarbejde, jf. artikel 7.

Artikel 3

1.   De landespecifikke bevillinger stilles til rådighed på følgende prioriterede områder:

a)

innovation, forskning, uddannelse og konkurrenceevne

b)

social inklusion, ungdomsbeskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse

c)

miljø, energi, klimaændringer og lavemissionsøkonomi

d)

kultur, civilsamfund, god forvaltningsskik, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

e)

retlige og indre anliggender.

Bilaget til denne aftale indeholder en oversigt over programområderne inden for de prioriterede områder, og heraf fremgår det, hvad formålet er med dem, og til hvilke områder der ydes støtte.

2.

a)

Efter proceduren i artikel 10, stk. 3, vælges, koncentreres og tilpasses de prioriterede områder efter det enkelte modtagerlands behov, idet der tages hensyn til landets henholdsvis bidragets størrelse.

b)

1 % af de samlede landespecifikke bevillinger afsættes til en bevilling til fremme af anstændigt arbejde og trepartsdialog og stilles til rådighed efter den fordelingsnøgle, der er omhandlet i artikel 6.

c)

Der skal tilskyndes til samarbejde med civilsamfundet, grænseoverskridende samarbejde og samarbejde med tilgrænsende tredjelande.

Artikel 4

1.   Med henblik på at koncentrere sig om de prioriterede områder og sikre effektiv gennemførelse i overensstemmelse med de overordnede mål i artikel 1, og under hensyntagen til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, herunder fokus på beskæftigelse, nationale prioriteter, landespecifikke henstillinger og partnerskabsaftaler under EU's samhørighedspolitik, der er indgået med Europa-Kommissionen, indgår Kongeriget Norge et aftalememorandum med hvert modtagerland, jf. artikel 10, stk. 3.

2.   Der skal føres drøftelser med Europa-Kommissionen på strategisk plan under forhandlingerne om aftalememoranda, jf. artikel 10, stk. 3, med henblik på at fremme komplementaritet og synergi med EU's samhørighedspolitik og afsøge muligheder for at anvende finansielle instrumenter til at øge virkningen af de finansielle bidrag.

Artikel 5

1.   Kongeriget Norges bidrag må ikke overstige 85 % af programomkostningerne, for så vidt angår programmerne under de landespecifikke bevillinger, som modtagerlandene har ansvaret for at gennemføre, medmindre Kongerige Norge bestemmer andet.

2.   Gældende regler om statsstøtte skal overholdes.

3.   Kongeriget Norges ansvar for projekterne er begrænset til at stille midler til rådighed i overensstemmelse med den aftale plan. Der påtages intet ansvar over for tredjemand.

Artikel 6

De landespecifikke bevillinger stilles til rådighed for følgende modtagerlande: Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn og fordeles som følger:

Modtagerland

Midler (mio. EUR)

Bulgarien

95,1

Kroatien

46,6

Cypern

5,1

Tjekkiet

89,0

Estland

35,7

Ungarn

105,7

Letland

51,9

Litauen

61,4

Malta

3,6

Polen

411,5

Rumænien

227,3

Slovakiet

58,2

Slovenien

17,8

Artikel 7

1.   Der afsættes en samlet bevilling på 44,75 mio. EUR til regionalt samarbejde. Den bidrager til at nå den norske finansieringsmekanismes mål, jf. artikel 1.

2.   60 % af midlerne skal stilles til rådighed for fremme af bæredygtig ungdomsbeskæftigelse af høj kvalitet med særligt fokus på følgende områder:

a)

programmer vedrørende unges jobmobilitet og uddannelsesmobilitet med særligt fokus på dem, som ikke er i arbejde eller under uddannelse

b)

vekseluddannelsesprogrammer, lærlingeuddannelse, inklusion af unge

c)

videndeling, udveksling af politikker vedrørende god praksis og gensidig læring mellem organisationer og institutioner inden for formidling af arbejde til unge.

Denne del af midlerne skal stilles til rådighed for projekter med deltagelse af modtagerlande og andre EU-medlemsstater med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % (Eurostat-referenceår 2013), og mindst to lande skal deltage, herunder mindst et modtagerland. Norske enheder kan deltage som partnere.

3.   40 % af midlerne skal stilles til rådighed for regionalt samarbejde inden for de prioriterede områder, der opregnes i artikel 3, særlig videndeling, udveksling af politikker vedrørende god praksis og institutionsopbygning.

Denne del af midlerne skal stilles til rådighed for projekter med deltagelse af modtagerlande og tilgrænsende tredjelande. Mindst tre lande skal deltager i projekterne, herunder mindst to modtagerlande. Norske enheder kan deltage som partnere.

Artikel 8

Kongeriget Norge fortager en midtvejsevaluering senest i 2020 med henblik på omfordeling af eventuelle ikkebevilgede midler fra bevillingerne til det enkelte modtagerland.

Artikel 9

1.   Det finansielle bidrag, der er fastsat i artikel 1, koordineres tæt med bidraget fra EFTA-staterne, som er fastsat i EØS-finansieringsmekanismen.

2.   Især skal Kongeriget Norge sikre, at ansøgningsprocedurerne og gennemførelsesbestemmelserne i det væsentlige er identiske for begge de finansieringsmekanismer, der er omhandlet i det foregående stykke.

3.   Der skal efter omstændighederne tages hensyn til eventuelle relevante ændringer i Den Europæiske Unions samhørighedspolitik.

Artikel 10

Følgende skal gælde for gennemførelsen af den norske finansieringsmekanisme:

1.

Der skal udvides den højeste grad af åbenhed, ansvarlighed og omkostningseffektivitet i alle faser af gennemførelsen og ske iagttagelse af principperne om god forvaltningsskik, partnerskab, flerniveaustyring, bæredygtig udvikling, ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkediskrimination.

Målsætningerne i Den norske finansieringsmekanismes skal forfølges i et tæt samarbejde mellem modtagerlandene og Kongeriget Norge.

2.

Kongeriget Norge forestår driften i forbindelse med og er ansvarligt for gennemførelsen, herunder forvaltning og af kontrol af følgende bevillinger:

a)

den samlede bevilling til regionalt samarbejde, jf. artikel 7, stk. 1

b)

en bevilling til fremme af anstændigt arbejde og trepartsdialog, jf. artikel 3, stk. 2, litra b)

3.

Kongeriget Norge udarbejder sammen med det enkelte modtagerland et aftalememorandum vedrørende den landespecifikke bevilling, eksklusive de i stk. 2 omhandlede midler, hvori den flerårige ramme for programmering og strukturerne for forvaltning og kontrol fastlægges.

a)

På grundlag af aftalememorandaene forelægger modtagerlandene forslag til specifikke programmer for Kongeriget Norge, som vurderer og godkender forslagene og indgår tilskudsaftaler med modtagerlandene for hvert program. På udtrykkelig anmodning fra Kongeriget Norge eller de berørte modtagerlande foretager Europa-Kommissionen en screening af et forslag til et specifikt program, inden det vedtages, med henblik på at sikre, at det er foreneligt med Den Europæiske Unions samhørighedspolitik.

b)

Gennemførelsen af de aftalte programmer påhviler modtagerlandene, som sørger for et hensigtsmæssigt forvaltnings- og kontrolsystem for at sikre korrekt gennemførelse og forvaltning

c)

Kongeriget Norge kan udføre kontroller i henhold til sine interne krav. Til det formål stiller modtagerlandene alle nødvendige former for bistand, oplysninger og dokumentation til rådighed.

d)

Kongeriget Norge kan i tilfælde af uregelmæssigheder suspendere finansieringen og kræve midler tilbagebetalt.

e)

Hvor det er hensigtsmæssigt, bringes partnerskaber i anvendelse i forbindelse med forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de finansielle bidrag for at sikre bred deltagelse. I partnerskaber kan bl.a. indgå lokale, regionale og nationale forvaltninger samt private virksomheder, civilsamfundet og arbejdsmarkedsparter i modtagerlandene og Kongeriget Norge.

f)

Ethvert projekt, der indgår i de flerårige programmer i modtagerlandene, kan gennemføres i et samarbejde bl.a. mellem enheder i modtagerlandene og i Kongerige Norge i overensstemmelse med de gældende regler om offentlige indkøb.

4.

Kongeriget Norges administrationsomkostninger afholdes ud af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, og skal specificeres i gennemførelsesbestemmelserne, der er nævnt i nærværende artikels stk. 5.

5.

Den samlede forvaltning af den norske finansieringsmekanisme påhviler Kongeriget Norge eller en enhed, som det har udpeget. Yderligere bestemmelser om gennemførelse af den norske finansieringsmekanisme fastsættes af Kongeriget Norge efter samråd med modtagerlandene, der kan bistås af Europa-Kommissionen. Kongeriget Norge bestræber sig på at fastsætte disse bestemmelser inden undertegnelsen af aftalememorandummet.

6.

Kongeriget Norge aflægger rapport om sit bidrag til at nå den norske finansieringsmekanismens mål og, i relevant omfang, de europæiske struktur- og investeringsfondes 11 tematiske mål (2014-2020) (1).

Artikel 11

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenter deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

3.   Denne aftale anvendes midlertidigt fra den første dag i den første måned efter, at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret, indtil afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer.

Artikel 12

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til hver af parterne i denne aftale.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  1) Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation 2) Bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi 3) fremme af små og mellemstore virksomheders (»SMV'er«), landbrugssektorens og fiskeri- og akvakultursektorens konkurrenceevne 4) støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer 5) fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring 6) bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet 7) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer 8) fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet. 9) fremme af social inklusion, bekæmpelse af fattigdom og enhver forskelsbehandling 10) investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring 11) Styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning.


BILAG

TIL AFTALEN MELLEM KONGERIGET NORGE OG DEN EUROPÆISKE UNION OM EN NORSK FINANSIERINGSMEKANISME (2014-2021)

Innovation, forskning, uddannelse og konkurrenceevne

1.

Virksomhedsudvikling, innovation og SMV'er

2.

Forskning

3.

Uddannelse, stipendier, lærlingeuddannelse og unges iværksætteri

4.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

5.

Arbejdsmarkedsdialog — anstændigt arbejde

Social inklusion, ungdomsbeskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse

6.

Folkesundhedsudfordringer i Europa

7.

Integration og myndiggørelse af romaer

8.

Udsatte børn og unge

9.

Unges arbejdsmarkedsdeltagelse

10.

Lokal udvikling og fattigdomsbekæmpelse

Miljø, energi, klimaændringer og lavemissionsøkonomi

11.

Miljø og økosystemer

12.

Vedvarende energi, energieffektivitet og energisikkerhed

13.

Modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer

Kultur, civilsamfund, god forvaltningsskik, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

14.

Kulturelt iværksætteri, kulturarv og kulturelt samarbejde

15.

Civilsamfundet

16.

God forvaltningsskik, ansvarlige institutioner og gennemsigtighed

17.

Menneskerettigheder — national gennemførelse

Retlige og indre anliggender

18.

Asyl og migration

19.

Kriminalforsorg og varetægtsfængsling

20.

Internationalt politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse

21.

Retssystemets effektivitet og styrkelse af retsstaten

22.

Vold i hjemmet og kønsrelateret vold

23.

Katastrofeforebyggelse og -beredskab


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/18


TILLÆGSPROTOKOL

til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

DEN EUROPÆISKE UNION

og

ISLAND,

SOM HENVISER TIL overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island undertegnet den 22. juli 1972 og de eksisterende ordninger for handel med fisk og fiskevarer mellem Island og Fællesskabet,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014, særlig artikel 1,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island efter Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 2,

HAR BESLUTTET AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

1.   De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Island, er fastsat i denne protokol og bilaget hertil. De årlige toldfrie kontingenter er fastlagt i bilaget til denne protokol. Kontingenterne finder anvendelse fra den dato, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol får virkning, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, indtil den 30. april 2021.

2.   Ved udløbet af denne periode vurderer de kontraherende parter behovet for at opretholde de særlige bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, og tager om nødvendigt kontingentniveauet op til fornyet overvejelse under hensyntagen til alle relevante interesser.

Artikel 2

1.   Toldkontingenterne skal åbnes på den dato, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol får virkning, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 4, stk. 3.

2.   Toldkontingentmængder er fastlagt i bilaget til denne protokol. De første kontingenter gælder fra datoen for den midlertidige anvendelse af denne protokol indtil den 30. april 2017. Fra den 1. maj 2017 og fremefter tildeles de efterfølgende kontingenter årligt fra den 1. maj til den 30. april indtil udløbet af den periode, der er omhandlet i denne protokols artikel 1.

3.   Toldkontingentmængderne for perioden fra den 1. maj 2014 indtil den midlertidige anvendelse af denne protokol tildeles forholdsmæssigt og gælder for resten af den periode, der er omhandlet i denne protokols artikel 1.

Artikel 3

Oprindelsesreglerne, der gælder for de toldkontingenter, der er angivet i bilaget til denne protokol, skal være de samme som i protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island undertegnet den 22. juli 1972.

Artikel 4

1.   Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

3.   Denne protokol anvendes midlertidigt fra den første dag i den tredje måned efter, at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret, indtil afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer.

Artikel 5

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og islandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til hver af parterne i denne protokol.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


BILAG

SÆRLIGE BESTEMMELSER OMHANDLET I PROTOKOLLENS ARTIKEL 1

I tillæg til de permanente toldfrie kontingenter åbner Den Europæiske Union følgende nye årlige toldfrie kontingenter for varer med oprindelse i Island:

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig (1.5-30.4) kontingentmængde i nettovægt, medmindre andet er angivet (*)

0303 51 00

Sild af arten Clupea harengus og Clupea pallasii, frosne, undtagen lever og rogn (1)

950 ton

0306 15 90

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus), frosset

1 000 ton

0304 49 50

Filet af rødfisk (Sebastes spp.), fersk eller kølet

2 000 ton

1604 20 90

Andre fisketilberedninger

2 500 ton


(1)  Toldkontingentfordelen vil ikke blive indrømmet for varer, der angives til overgang til fri omsætning i perioden fra den 15. februar til den 15. juni.

(*)  Kontingenterne tilføjes i overensstemmelse med tillægsprotokollens artikel 2, stk. 3.


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/22


TILLÆGSPROTOKOL TIL OVERENSKOMSTEN

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

DEN EUROPÆISKE UNION

og

KONGERIGET NORGE,

SOM HENVISER TIL overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge undertegnet den 14. maj 1973, i det følgende benævnt »overenskomsten«, og de eksisterende ordninger for handel med fisk og fiskevarer mellem Norge og Fællesskabet,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014, særlig artikel 1,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 3,

HAR BESLUTTET AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

1.   De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Norge, er fastsat i denne protokol og bilaget hertil.

2.   De årlige toldfrie kontingenter er fastlagt i bilaget til denne protokol. Disse kontingenter skal dække perioden fra den 1. maj 2014 til den 30. april 2021. Ved udløbet af denne periode tages kontingentniveauet op til fornyet overvejelse under hensyntagen til alle relevante interesser.

Artikel 2

1.   Toldkontingenterne skal åbnes på den dato, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol får virkning, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 5, stk. 3.

2.   De første kontingenter gælder fra datoen for den midlertidige anvendelse af denne protokol indtil den 30. april 2017. Fra den 1. maj 2017 og fremefter tildeles de efterfølgende kontingenter årligt fra den 1. maj til den 30. april indtil udløbet af den periode, der er omhandlet i denne protokols artikel 1.

3.   Toldkontingentmængderne for perioden fra den 1. maj 2014 indtil den midlertidige anvendelse af denne protokol tildeles forholdsmæssigt og gælder for resten af den periode, der er omhandlet i denne protokols artikel 1.

Artikel 3

Norge tager de fornødne skridt til at sikre den fortsatte gyldighed af ordningen vedrørende tilladelse til fri transit for fisk og fiskevarer, der er landet i Norge af skibe, som sejler under en EU-medlemsstats flag.

Idet der tages højde for perioden fra den 1. maj 2014 indtil den midlertidige anvendelse af denne protokol, hvor transitordningen ikke gjaldt, skal ordningen gælde i syv år fra den dato, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol får virkning.

Artikel 4

Oprindelsesreglerne, der gælder for de toldkontingenter, der er angivet i bilaget til denne protokol, skal være de samme som i protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge undertegnet den 14. maj 1973.

Artikel 5

1.   Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

3.   Denne protokol anvendes midlertidigt fra den første dag i den tredje måned efter, at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret, indtil afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer.

Artikel 6

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til hver af parterne.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


BILAG

SÆRLIGE BESTEMMELSER OMHANDLET I PROTOKOLLENS ARTIKEL 1

I tillæg til de permanente toldfrie kontingenter åbner Den Europæiske Union følgende nye årlige toldfrie kontingenter for varer med oprindelse i Norge:

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig (1.5-30.4) kontingentmængde i nettovægt, medmindre andet er angivet (*)

0303 19 00

Andre frosne laksefisk

2 000 ton

0303 51 00

Sild af arten Clupea harengus og Clupea pallasii, frosset, undtagen lever og rogn (1)

26 500 ton

0303 54 10

Makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, frosset, hel, undtagen lever og rogn (1)

25 000 ton

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makrel, frosne filetter og frosne lapper

11 300 ton

0303 55 30

Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi), frosset

2 200 ton

ex 0303 55 90

Andre fisk, frosne, end hestemakrel (Caranx trachurus)

0303 56 00

Sergentfisk (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Andre fisk, frosne

0303 82 00

Rokker (Rajidae)

0303 89 55

Guldbrasen (Sparus aurata)

0303 89 90

Andre fisk, frosne

alle varer undtagen lever og rogn

0304 86 00

Sildefileter af arterne Clupea harengus og Clupea pallasii, frosne

55 600 ton

ex 0304 99 23

Sildelapper af arterne Clupea harengus og Clupea pallasii, frosne (1)

ex 0304 49 90

Sildefileter af arterne Clupea harengus og Clupea pallasii, ferske

9 000 ton

ex 0304 59 50

Sildelapper af arterne Clupea harengus and Clupea pallasii, ferske

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Rejer, pillede og frosne, tilberedte eller konserverede

7 000 ton

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Sild, tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage

11 400 ton drænet nettovægt

0305 10 00

Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

1 000 ton


(1)  Toldkontingentfordelen vil ikke blive indrømmet for varer, der angives til overgang til fri omsætning i perioden fra den 15. februar til den 15. juni.

(*)  Kontingenterne tilføjes i overensstemmelse med tillægsprotokollens artikel 2, stk. 3.


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/26


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/838

af 23. maj 2016

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, samt artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. maj 2010 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Georgien om indgåelse af en ny aftale mellem Unionen og Georgien med henblik på at erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen (2).

(2)

Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat, og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (»aftalen«) blev paraferet den 29. november 2013.

(3)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. 2014/494/EU (3) blev aftalen undertegnet den 27. juni 2014 med forbehold af dens senere indgåelse.

(4)

I henhold til artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør Rådet bemyndige Kommissionen til at godkende ændringer af den aftale, der skal vedtages af Associeringsudvalget i handelssammensætning, som fastsat i aftalens artikel 408, stk. 4, efter forslag fra Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser i henhold til aftalens artikel 179.

(5)

Der bør fastsættes relevante procedurer for beskyttelse af geografiske betegnelser, som beskyttes i henhold til aftalen.

(6)

Aftalen bør ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

(7)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side(»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet foretager på Unionens vegne den underretning, der er omhandlet i aftalens artikel 431, stk. 1 (5).

Artikel 3

Hvad angår aftalens artikel 179 skal ændringer af aftalen ved afgørelser, der træffes i Underudvalget for Geografiske Betegnelser, godkendes af Kommissionen på Unionens vegne. Kan de berørte parter ikke nå til enighed som følge af indsigelser vedrørende en geografisk betegnelse, træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (6).

Artikel 4

1.   En betegnelse, der beskyttes i henhold til underafdeling 3, »Geografiske betegnelser«, i aftalens afsnit IV, kapitel 9, kan benyttes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører landbrugsprodukter, fødevarer, vine, aromatiserede vine eller spiritus, som svarer til den relevante varespecifikation.

2.   I overensstemmelse med artikel 175 i aftalen håndhæver medlemsstaterne og Unionens institutioner — også på foranledning af en berørt part — den beskyttelse, der ydes i henhold til artikel 170-174 i aftalen.

Artikel 5

Aftalen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Godkendelse af 18. december 2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (EFT L 205 af 4.8.1999, s. 3).

(3)  Rådets afgørelse 2014/494/EU af 16. juni 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (EUT L 261 af 30.8.2014, s. 1.).

(4)  Aftalen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 261 af 30.8.2014, s. 4) sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(5)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/28


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/839

af 23. maj 2016

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, samt artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. juni 2009 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Moldova om indgåelse af en ny aftale mellem Unionen og Republikken Moldova med henblik på at erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen (2).

(2)

Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat, og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (»aftalen«) blev paraferet den 29. november 2013.

(3)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/492/EU (3) blev aftalen undertegnet i den 27. juni 2014 med forbehold af senere indgåelse.

(4)

I henhold til artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør Rådet bemyndige Kommissionen til at godkende ændringer af den aftale, der, som fastsat i aftalens artikel 438, stk. 4, skal vedtages af Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning efter forslag fra Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser i medfør af aftalens artikel 306.

(5)

Der bør fastsættes relevante procedurer for beskyttelse af geografiske betegnelser, som beskyttes i henhold til aftalen.

(6)

Aftalen bør ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

(7)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (»aftalen«), godkendes herved på Unionens vegne (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet foretager på Unionens vegne den underretning, der er omhandlet i aftalens artikel 464, stk. 1 (5).

Artikel 3

Hvad angår aftalens artikel 306 skal ændringer af aftalen ved afgørelser, der træffes i Underudvalget for Geografiske Betegnelser, godkendes af Kommissionen på Unionens vegne. Kan de berørte parter ikke nå til enighed som følge af indsigelser vedrørende en geografisk betegnelse, træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (6).

Artikel 4

1.   En betegnelse, der beskyttes i henhold til underafdeling 3, »Geografiske betegnelser«, i aftalens afsnit V, kapitel 9, kan benyttes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører landbrugsprodukter, fødevarer, vine, aromatiserede vine eller spiritus, som svarer til den relevante varespecifikation.

2.   I overensstemmelse med artikel 301 i aftalen håndhæver medlemsstaterne og Unionens institutioner — også på foranledning af en berørt part — den beskyttelse, der ydes i henhold til artikel 297-300 i aftalen.

Artikel 5

Aftalen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Godkendelse af 13. november 2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden (EFT L 181 af 24.6.1998, s. 3).

(3)  Rådets afgørelse 2014/492/EU af 16. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (EUT L 260 af 30.8.2014, s. 1.).

(4)  Aftalen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 260 af 30.8.2014, s. 1) sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(5)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Rådets Generalsekretariat.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 260 af 30.8.2014, s. 3).


FORORDNINGER

28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/30


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/840

af 27. maj 2016

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

To personer bør ikke længere stå opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(3)

Oplysningerne om visse personer, der er opført på listen i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012, bør ajourføres.

(4)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I.

Oplysningerne om følgende personer udgår af listen i bilag II, afdeling A, til forordning (EU) nr. 36/2012:

 

Nr. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

 

Nr. 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Oplysningerne om følgende personer i bilag II, afdeling A, til forordning (EU) nr. 36/2012, erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Født: 10.7.1969

Fødested: Damaskus

Pas nr. 454224

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser inden for telekommunikation, finansielle tjenesteydelser, transport og fast ejendom. Han har økonomiske interesser og/eller ledende og administrerende stillinger i Syriatel, den førende mobiltelefonoperatør i Syrien, og i investeringsfondene Al-Mashreq, Bena Properties og Cham Holding.

Han yder finansiering og støtte til det syriske regime gennem sine forretningsinteresser.

Han er et indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien og tæt forbundet med Assadfamilien. Fætter til præsident Bashar al-Assad.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Født: 20.5.1966,

Pas nr. 002954347

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser inden for ingeniør- og anlægsvirksomhed, medier, hotel- og restaurationsbranchen samt sundhedssektoren. Han har økonomiske interesser og/eller ledende og administrerende stillinger i en række selskaber i Syrien, navnlig Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project og Syria Metal industries.

Han spiller en vigtig rolle i Syriens erhvervsliv som generalsekretær for handelskammeret i Damaskus (udpeget af den daværende økonomiminister Khodr Orfali i december 2014), formand for Kina-Syrien i de bilaterale erhvervsråd (siden marts 2014) og formand for det syriske Metal and Steel Council (siden december 2015).

Han har nære forretningsforbindelser til centrale figurer i det syriske regime, herunder Maher al-Assad.

Mohammed Hamcho nyder gavn af og støtter det syriske regime gennem sine forretningsinteresser og er forbundet med personer, der nyder gavn af og støtter dette regime.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Født: 21. januar 1973

Fødested: Damaskus

Pas nr. N002848852

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien. Ihab Makhlouf er vicepræsident for og aktionær i Syriatel, den førende mobiltelefonoperatør i Syrien. Han har også forretningsinteresser i flere andre syriske virksomheder og enheder, herunder Ramak Construction Co og Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Som vicepræsident for Syriatel, som via sin licensaftale indbetaler en væsentlig del af sit overskud til den syriske regering, yder Ihab Makhlouf også direkte støtte til det syriske regime.

Han er et indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien og tæt forbundet med Assadfamilien. Fætter til præsident Bashar al-Assad.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter inden for telekommunikation, oliesektoren og plastindustrien og nære forretningsforbindelser til Maher al-Assad.

Han nyder gavn af og yder støtte til det syriske regime gennem sine forretningsaktiviteter.

Tilknytning til Maher al-Assad, herunder gennem sine forretningsaktiviteter.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias.Ri'af Al-Quwatli alias.Raeef Al-Kouatly)

Født: 3.2.1967

Fødested: Damaskus

En af Maher Al-Assads forretningsforbindelser og ansvarlig for forvaltning af nogle af hans forretninger. Kilde til finansiering af regimet.

23.6.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Født: 19.10.1932

Fødested: Latakia, Syrien

Indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien, forretningspartner og far til Rami, Ihab og Iyad Makhlouf. Tæt tilknytning til Assadfamilien og morbror til Bashar og Mahir al-Assad. Også kaldet Abu Rami.

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi, herunder interesser og/eller betydelig indflydelse i General Organisation of Tobacco og i olie- og gassektoren, våbenindustrien og banksektoren.

Involveret i forretningsaftaler for Assads regime vedrørende våbenkøb og i banksektoren. Som følge af omfanget af sin virksomhed og sine politiske forbindelser til regimet yder han støtte til og nyder gavn af det syriske regime.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Fødested: Latakia

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, involveret i stålsektoren, mediesektoren, forbrugsvaresektoren og oliesektoren, herunder i handelen med disse varer. Han har økonomiske interesser og/eller ledende stillinger i en række selskaber og enheder i Syrien, navnlig Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV og Sama Satellite Channel.

Ayman Jabir har lettet importen af olie fra Overseas Petroleum Trading til Syrien via sin virksomhed Al Jazira.

Ayman Jabir nyder gavn af og yder støtte til regimet gennem sine forretningsinteresser.

Han yder direkte støtte til og indtager en førende rolle i militser med tilknytning til regimet, såkaldte Shabiha og/eller Suqur as-Sahraa.

Tilknyttet Rami Makhlouf gennem sine forretningsaktiviteter og tilknyttet Maher Al-Assad gennem sin rolle i militser med tilknytning til regimet.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Født: 1933

Fødested: Karfis, Syrien

Ansvarlig for drab i Hama i 1980, er blevet kaldt tilbage til Damaskus som særlig rådgiver for præsident Bashar Al-Assad.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Amir Group og Cham Holdings, to konglomerater med interesser i fast ejendom samt turisme-, transport- og finanssektoren. Han har siden marts 2014 haft stillingen som formand for Rusland i de bilaterale erhvervsråd, efter at økonomiminister Khodr Orfali udnævnte ham.

Samir Hassan støtter regimets krigsindsats med kontante bidrag.

Samir Hassan er forbundet med personer, der nyder gavn af eller støtter regimet. Han er navnlig tilknyttet Rami Makhlouf og Issam Anbouba, som er udpeget af Rådet og nyder gavn af det syriske regime.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Født: 1945

Fødested: Damaskus

Tidligere finansminister frem til den 9. februar 2013. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Født: 1958

Fødested: Damaskus

Tidligere viceminister frem til mindst den 21. januar 2014. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias: Hussein Mahmud Farzat)

Født: 1957

Fødested: Hama

Tidligere viceminister frem til mindst 2014. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Født: 1964

Fødested: Damaskus

Tidligere minister for telekommunikation og teknologi frem til mindst april 2014. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Født: 1966

Fødested: Tartus

Tidligere informationsminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Født: 1961

Fødested: Mohagirine, Syrien

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Anwar Akkad Sons Group (AASG) og i datterselskabet United Oil. AASG er et konglomerat med interesser i sektorer såsom olie, gas, kemikalier, forsikring, industrimaskiner, ejendomshandel, turisme, udstillinger, kontraktindgåelse og medicinsk udstyr.

Hashim Anwar al-Aqqad arbejdede også som medlem af det syriske parlament så sent som i 2012.

Al-Aqqad kunne ikke have haft succes uden støtte fra regimet. Som følge af omfanget af sin virksomhed og sine politiske forbindelser til regimet yder han støtte til og nyder gavn af det syriske regime.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damaskus, Syrien.

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien i olie-, kemikalie- og fremstillingsindustrien. Han repræsenterer specifikt Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group er en førende producent af smøremidler, fedt og industrikemikalier i Syrien.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani, Hasawani, Al Hasawani)

Adresse: Damaskusprovinsen, Yabroud, Al Jalaa St, Syrien.

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter inden for ingeniør- og byggevirksomhed og i olie- og gassektoren. Han har interesser og/eller væsentlig indflydelse i en række selskaber og enheder i Syrien, navnlig HESCO Engineering and Construction Company, en stor ingeniør- og byggevirksomhed.

George Haswani har nære forbindelser til det syriske regime. Han støtter og nyder godt af regimet i kraft af sin rolle som formidler i aftaler vedrørende det syriske regimes køb af olie fra ISIL. Han nyder også godt af regimet gennem en gunstig behandling, herunder tildelingen af en kontrakt (som underleverandør) med Stroytransgaz, et stort russisk olieselskab.

7.3.2015


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/36


RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/841

af 27. maj 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

Under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (1).

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. maj 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/849.

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 (2) giver virkning til foranstaltningerne i afgørelse (FUSP) 2016/849.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2016/849 forbyder levering, salg eller overførsel til Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) af yderligere produkter, materialer og udstyr vedrørende varer og teknologi med dobbelt anvendelse. Den forbyder desuden overførsel af pengemidler til og fra Nordkorea, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse på forhånd, samt Nordkoreas og nordkoreanske statsborgeres investeringer i områderne under medlemsstaternes jurisdiktion og EU-statsborgeres eller EU-enheders investeringer i Nordkorea. Herudover forbydes luftfartøjer, der drives af Nordkoreanske luftfartsselskaber eller har oprindelse i Nordkorea, at lande på, lette fra eller overflyve medlemsstaternes område, samt skibe, der ejes, drives eller bemandes af Nordkorea, at anløbe medlemsstaternes havne. Afgørelsen indfører et forbud mod import af luksusvarer fra Nordkorea samt forbud mod at yde finansiel støtte til handel med Nordkorea. Der indføres også en undtagelse for kontrakter, der er indgået tidligere, fra forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende visse nordkoreanske personer og enheder.

(4)

Forordning (EF) nr. 329/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 329/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende numre:

»10)   »investeringstjenester«: følgende tjenester og aktiviteter:

a)

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

b)

udførelse af ordrer på kunders vegne

c)

handel for egen regning

d)

porteføljepleje

e)

investeringsrådgivning

f)

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

g)

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

h)

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet.

11)   »overførsel af pengemidler«:

a)

enhver transaktion, der udføres på betalers vegne gennem en betalingstjeneste ad elektronisk vej med henblik på at stille pengemidler til rådighed for betalingsmodtager hos en betalingstjeneste, uanset om betaler og betalingsmodtager er en og samme person

b)

enhver transaktion, der udføres ad ikke-elektronisk vej, såsom ved brug af kontanter, checks eller betalingsanvisninger med henblik på at stille pengemidler til rådighed for betalingsmodtager, uanset om betaler og betalingsmodtager er en og samme person

12)   »betalingsmodtager«: en fysisk eller juridisk person, som er den tiltænkte modtager af pengeoverførslen

13)   »betaler«: en person, der er indehaver af en betalingskonto og tillader en pengeoverførsel fra denne betalingskonto, eller, hvis der ikke er nogen betalingskonto, der udsteder en betalingsordre

14)   »betalingstjeneste«: de kategorier af udbydere af betalingstjenester, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF (*), fysiske og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 26 i direktiv 2007/64/EF, og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (**), og som udbyder tjenester i form af pengeoverførsler.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).«"

2)

Artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.   Det er forbudt:

a)

importere, købe eller overføre guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler som anført i bilag Ic eller kul, jern og jernmalm som anført i bilag Id fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej

b)

at importere, købe eller overføre olieprodukter som anført i bilag If fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i litra a) og b).

Bilag Ic omfatter guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler som omhandlet i stk. 4, litra a).

Bilag Id omfatter kul, jern og jernmalm som omhandlet i stk. 4, litra a).

Bilag If omfatter de olieprodukter som omhandles i stk. 4, litra b).«

3)

Artikel 3a affattes således:

»Artikel 3a

1.   Uanset artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, kan en medlemsstats relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II på betingelser, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til direkte eller indirekte levering, salg, overførsel eller eksport af varer og teknologier, herunder software, som omhandlet i artikel 2, stk. 1, eller bistand eller mæglervirksomhed som omhandlet i artikel 3, stk. 1, forudsat at varerne, teknologien, bistanden eller mæglervirksomheden er beregnet til fødevare-, landbrugs-, medicinske eller andre humanitære formål.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser meddelt i henhold til denne artikel.

3.   Uanset artikel 2, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, litra a) og b), kan en medlemsstats relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II på betingelser, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til transaktioner som omhandlet i de nævnte bestemmelser, forudsat at FN's Sikkerhedsråd har godkendt anmodningen.

4.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver anmodning om godkendelse, som medlemsstaten har indgivet til FN's Sikkerhedsråd i medfør af stk. 3.«

4)

Artikel 3b affattes således:

»Artikel 3b

1.   I tillæg til forpligtelsen til at afgive oplysninger inden ankomst og afgang til de kompetente toldmyndigheder efter bestemmelserne vedrørende summariske angivelser ved indførsel og udførsel samt toldangivelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (***), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (****) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (*****) skal den person, som afgiver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, angive, om varerne er omfattet af EU's fælles liste over militært udstyr eller af nærværende forordning, og, hvis eksporten heraf er omfattet af et krav om tilladelse, præcisere, hvilke varer og hvilken teknologi der er omfattet af den pågældende eksporttilladelse.

2.   De fornødne supplerende angivelser, der er omhandlet i denne artikel, indgives ved en toldangivelse eller i en anden relevant skriftlig form i fraværet af en sådan toldangivelse.

(***)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1)."

(****)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1)."

(*****)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

5)

Artikel 3c udgår.

6)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer som anført i bilag III til Nordkorea

b)

direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre luksusvarer som anført i bilag III fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i litra a) og b).

2.   Uanset stk. 1, litra b), finder det forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på rejsendes personlige effekter eller på varer uden erhvervsmæssig karakter, der er indeholdt i rejsendes bagage og bestemt til deres personlige brug.

3.   Forbuddene omhandlet i stk. 1, litra a) og b), finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære missioner i Nordkorea eller med internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

4.   En medlemsstats relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II kan på betingelser, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer som omhandlet i bilag III, nr. 17, forudsat at varerne er til humanitære formål.«

7)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Forsendelser i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, havne og frizoner som omhandlet i artikel 243 og 249 i forordning (EU) nr. 952/2013, skal underkastes inspektion med henblik på at sikre, at de ikke indeholder produkter, som er forbudte i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i henhold til denne forordning, såfremt:

a)

forsendelsen har oprindelse i Nordkorea

b)

forsendelsen er bestemt for Nordkorea

c)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af Nordkorea, nordkoreanske statsborgere eller enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller af enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

d)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag IV

e)

forsendelsen transporteres på et skib, der fører nordkoreansk flag, eller i et luftfartøj, der er registreret i Nordkorea, eller skibet eller luftfartøjet er statsløst.

2.   Hvis forsendelsen ikke er omfattet af stk. 1, skal forsendelsen i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder i lufthavne, havne og frizoner, underkastes inspektion, hvis der er rimelig grund til at antage, at den indeholder produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere, såfremt:

a)

forsendelsen har oprindelse i Nordkorea

b)

forsendelsen er bestemt for Nordkorea eller

c)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af Nordkorea, nordkoreanske statsborgere eller enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne.

3.   Stk. 1 og 2 berører ikke den ukrænkelighed og beskyttelse, der gælder for diplomatpost og konsulær post, som fastsat i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser.

4.   Levering af bunkring eller andre ydelser til skibe fra Nordkorea er forbudt, hvis leverandørerne af ydelsen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder på baggrund af oplysninger inden ankomst og afgang som omhandlet i artikel 3a, stk. 1, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibe transporterer varer, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål.«

8)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5b

1.   Det er forbudt på Unionens område at acceptere eller godkende investeringer inden for kommercielle aktiviteter, hvis sådanne investeringer foretages af:

a)

personer, enheder eller organer i Nordkoreas regering

b)

det koreanske arbejderparti

c)

Nordkoreanske statsborgere

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der er registreret eller stiftet i henhold til Nordkoreas lovgivning

e)

personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger

f)

juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem.

2.   Det er forbudt at:

a)

indgå i et joint venture med eller erhverve eller udvide ejerskabsinteresser, herunder ved fuldstændig overtagelse eller erhvervelse af aktier og andre former for kapitalinteresser, i juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i stk. 1, litra a)-f), som er involveret i Nordkoreas aktiviteter eller programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller i aktiviteter inden for minedrift eller raffinering eller i den kemiske industri

b)

yde finansiering eller finansiel bistand til juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i stk. 1, litra d)-f), eller med det dokumenterede formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a) og b).

Artikel 5c

1.   Overførsel af pengemidler til og fra Nordkorea er forbudt, medmindre de vedrører en transaktion som omhandlet i stk. 3.

2.   Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 16, at indgå eller fortsætte med at deltage i transaktioner med:

a)

kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Nordkorea

b)

filialer eller datterselskaber, der er omfattet af artikel 16, af kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Nordkorea, jf. bilag VI

c)

filialer eller datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 16, af kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Nordkorea, jf. bilag VI

d)

kredit- og finansieringsinstitutter, der hverken er hjemmehørende i Nordkorea eller omfattet af artikel 16, men som kontrolleres af personer, enheder eller organer, der er hjemmehørende i Nordkorea, jf. bilag VI,

medmindre sådanne transaktioner er omfattet af stk. 3 og er blevet tilladt i overensstemmelse med stk. 4, litra a), eller ikke kræver tilladelse, jf. stk. 4, litra b).

3.   Der kan gives tilladelse til følgende transaktioner i overensstemmelse med stk. 4, litra a):

a)

transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedsydelser eller medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål

b)

transaktioner vedrørende personlige pengeoverførsler

c)

transaktioner vedrørende gennemførelsen af de undtagelser, der er fastsat i denne forordning

d)

transaktioner i forbindelse med en bestemt handelskontrakt, som ikke er forbudt i henhold til denne forordning

e)

transaktioner vedrørende en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende transaktioner skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål

f)

transaktioner, som er nødvendige udelukkende for gennemførelsen af projekter, der finansieres af Unionen eller dens medlemsstater i udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning

g)

transaktioner vedrørende betalinger med henblik på at indfri fordringer mod Nordkorea, nordkoreanske statsborgere eller juridiske personer, enheder eller organer, der er registreret eller oprettet i henhold til Nordkoreas lovgivning, og transaktioner af lignende karakter, som ikke bidrager til aktiviteter, der er forbudt ifølge denne forordning, afhængigt af det enkelte tilfælde, og såfremt den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom senest 10 dage inden, at tilladelsen gives.

4.   Transaktioner som omhandlet i stk. 3 der omfatter overførsel af pengemidler til og fra Nordkorea til en værdi

a)

over 15 000 EUR, eller hvad der svarer dertil, kræver forudgående tilladelse fra medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II til denne forordning

b)

af 15 000 EUR eller derunder, eller hvad der svarer dertil, kræver ikke forudgående tilladelse.

5.   Der kræves ikke forudgående tilladelse til transaktioner eller overførsler af pengemidler, som er nødvendige til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære missioner eller med internationale organisationer, som i Nordkorea har immunitet i henhold til folkeretten.

6.   Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 4, litra a).

7.   For transaktioner, der er omfattet af stk. 3, skal kredit- og finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 16, når de udøver deres aktiviteter med de kredit- og finansieringsinstitutter, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-d):

a)

anvende de kundelegitimationsprocedurer, der er fastsat i henhold til artikel 8 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (******)

b)

sikre overholdelse af de procedurer til forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, der er fastsat i henhold til direktiv 2005/60/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 (*******)

c)

kræve, at der medsendes oplysninger om betalere ved pengeoverførsler, jf. forordning (EF) Nr. 1781/2006, samt oplysninger om betalingsmodtagerne såsom navnet på betalingsmodtager og dennes betalingskontonummer samt, hvor relevant, en entydig transaktionsidentifikator, og afvise at behandle transaktionen, hvis nogen af disse oplysninger mangler eller er ufuldstændige

d)

opbevare registreringer af transaktionerne i overensstemmelse med artikel 30, litra b), i direktiv 2005/60/EF

e)

hvis der er rimelig grund til at antage, at pengemidlerne kunne bidrage til Nordkoreas programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben (»finansiering af spredning«), straks underrette den finansielle efterretningsenhed (FIU) som fastlagt i direktiv 2005/60/EF eller en anden kompetent myndighed udpeget af den pågældende medlemsstat, jf. webstederne i bilag II, med forbehold af artikel 3, stk. 1, eller artikel 6

f)

straks indberette eventuelle mistænkelige transaktioner, herunder forsøg på transaktioner

g)

afholde sig fra at gennemføre transaktioner, som de med rimelighed mistænker for at have forbindelse med finansiering af spredning, før de har truffet de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med litra e) og har fulgt eventuelle instrukser fra den relevante FIU eller kompetente myndighed.

Med henblik på dette stykke skal den finansielle efterretningsenhed eller en anden kompetent myndighed, der tjener som et nationalt center for modtagelse og analyse af mistænkelige transaktioner, modtage indberetninger om potentiel finansiering af spredning og have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af indberetninger om mistænkelige transaktioner.

8.   Kravet om forudgående tilladelse i stk. 3 gælder, uanset om overførslen af pengemidler gennemføres på en gang eller som flere transaktioner, der ser ud til at hænge sammen indbyrdes. I denne forordning forstås ved »transaktioner, der ser ud til at hænge sammen indbyrdes« navnlig:

a)

en række på hinanden følgende overførsler fra eller til det samme kredit- eller finansieringsinstitut omfattet af stk. 2, eller fra eller til den samme nordkoreanske person eller enhed eller det samme nordkoreanske organ, som foretages i forbindelse med én forpligtelse til at overføre pengemidler, og hvor de enkelte overførsler ligger under 15 000 EUR, men hvor de tilsammen opfylder betingelserne for tilladelse

b)

en række overførsler, som involverer forskellige betalingstjenester eller fysiske eller juridiske personer, og som vedrører én forpligtelse til at foretage en overførsel af pengemidler.

9.   Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de forbud, der er omhandlet i denne artikel.

(******)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15)."

(*******)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (EUT L 345 af 8.12.2006, s. 1).«"

9)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Uanset artikel 6 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne som anført på webstederne i bilag II give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse, der er fastslået før den dato, hvor den person eller enhed eller det organ, der er omhandlet i artikel 6, blev udpeget, eller for en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved de relevante love og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

afgørelsen, dommen eller voldgiftskendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, V eller Va, til gode

d)

anerkendelse af afgørelsen, dommen eller voldgiftskendelsen er ikke i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden og

e)

den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om afgørelsen, dommen eller voldgiftskendelsen mod de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV.

2.   Uanset artikel 6 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder som anført på webstederne i bilag II, når personer, enheder eller organer, der er opført i bilag V, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor de pågældende personer, enheder eller organer blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de finder passende, når den pågældende myndighed har konstateret, at:

a)

kontrakten ikke vedrører varer, operationer, tjenester eller transaktioner, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), artikel 2, stk. 3, eller artikel 3, og

b)

betalingen hverken direkte eller indirekte modtages af personer, enheder eller organer, der er opført i bilag V.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter mindst ti dage før, at den giver tilladelse i medfør af stk. 2, de andre medlemsstater og Kommissionen om sin beslutning og om, at den har til hensigt at give en tilladelse.«

10)

Artikel 9b affattes således:

»Artikel 9b

1.   Det er forbudt at yde finansiering eller finansiel bistand til handel med Nordkorea, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til personer eller enheder, der er involveret i sådan handel, såfremt den finansielle støtte kunne bidrage til:

a)

Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til denne forordning

b)

omgåelse af forbuddet i litra a).

2.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på kontrakter og aftaler om levering af finansiel støtte, som er indgået inden 29. maj 2016.

3.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af finansiel støtte til handel med fødevarer og til landbrugsmæssige, medicinske eller andre humanitære formål.«

11)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9c

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, navnlig ikke krav, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier, uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

de udpegede personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag IV eller V

b)

andre nordkoreanske personer, enheder eller organer, herunder Nordkoreas regering, offentlige organer, selskaber og agenturer, eller

c)

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) og b) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.   Opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af en transaktion anses for at være blevet påvirket af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning, når eksistensen eller indholdet af fordringen direkte eller indirekte er resultatet af disse foranstaltninger.

3.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende gennemtvingelse af en fordring påhviler det den person, der søger fordringen gennemtvunget, at bevise, at gennemtvingelsen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

4.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.«

12)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1.   Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder ledelsen og personalet, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.

2.   Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke nogen form for ansvar for disse, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning.«

13)

Artikel 11a affattes således:

»Artikel 11a

1.   Det er forbudt at give adgang til havne på Unionens område for et skib:

a)

der ejes, drives eller bemandes af Nordkorea

b)

hvis der er rimelig grund til at antage, at det direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en person eller enhed, der er opført på listen i bilag IV

c)

hvis der er rimelig grund til at antage, at det indeholder produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere

d)

som har nægtet at lade sig inspicere, efter at skibets flagstat eller registreringsstaten har givet tilladelse til en sådan inspektion eller

e)

som er uden nationalitet og har nægtet at lade sig inspicere efterartikel 5, stk. 1.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a)

i nødstilfælde

b)

hvis et skib anløber havn med henblik på inspektion eller

c)

hvis det pågældende skib vender tilbage til sin oprindelseshavn.

3.   Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed i medlemsstaten som anført på webstederne i bilag II give tilladelse til, at et skib anløber havn, hvis:

a)

sanktionskomitéen på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, som er forenelige med målene i FN's Sikkerhedsråds resolution 2270 (2016) eller

b)

medlemsstaten på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.

4.   Det er forbudt for luftfartøjer, som drives af nordkoreanske luftfartsselskaber, eller som har oprindelse i Nordkorea, at lette fra, lande i eller overflyve Unionens område.

5.   Stk. 4 finder ikke anvendelse:

a)

såfremt luftfartøjet lander med henblik på inspektion

b)

i tilfælde af en nødlanding.

6.   Uanset stk. 4 kan den kompetente myndighed i medlemsstaten som anført på webstederne i bilag II give tilladelse til, at et luftfartøj letter fra, lander i eller overflyver Unionens område, hvis den kompetente myndighed på forhånd har fastslået, at dette er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.«

14)

Artikel 11c udgår.

15)

Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag If.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  Se side 79 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1).


BILAG

»BILAG IF

OLIEPRODUKTER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 4

 

2707

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele

 

2709

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

 

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

 

2712 10

Vaselin

 

2712 20

Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent

Ex

2712 90

Andre varer

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Ex

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Ex

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og »cut backs«)

 

 

Med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

 

3403 11

– –

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

 

3403 19

– –

Andre varer

 

 

I andre tilfælde

Ex

3403 91

– –

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

Ex

3403 99

– –

Andre varer

 

 

– – – –

Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet

Ex

3824 90 92

– – – – –

I flydende form ved 20 °C

Ex

3824 90 93

– – – – –

Andre varer

Ex

3824 90 96

– – – –

Andre varer

 

3826 00 10

Fedtsyremonoalkylestere, med indhold af estere på 96,5 % eller derover

 

3826 00 90

Andre varer«


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/842

af 27. maj 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 167/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen samt handelsnavnet på et coccidiostatikum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

KRKA d.d. har indgivet en ansøgning i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 med forslag til ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen for så vidt angår Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008 (2) om godkendelse af et coccidiostatikum (Kokcisan 120G).

(2)

Ansøgeren hævder at have overdraget markedsføringsrettighederne for fodertilsætningsstoffet Kokcisan 120G til Huvepharma EOOD med virkning fra den 5. februar 2016. Endvidere anmoder Huvepharma EOOD, som ny indehaver af markedsføringsrettighederne for fodertilsætningsstoffet, om at ændre handelsnavnet på fodertilsætningsstoffet. Ansøgeren har fremlagt relevante data til støtte for sin anmodning.

(3)

De foreslåede ændringer af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af det pågældende tilsætningsstof. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(4)

For at fodertilsætningsstoffet skal kunne markedsføres under Huvepharma EOOD's navn og under det nye handelsnavn, er det nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne.

(5)

Forordning (EF) nr. 167/2008 bør derfor ændres.

(6)

Da der ikke er nogen sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af de ændringer, som ved nærværende forordning foretages i forordning (EF) nr. 167/2008, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvorunder eksisterende lagre af tilsætningsstoffet og af forblandinger og foderblandinger indeholdende tilsætningsstoffet kan opbruges.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I anden kolonne ændres »KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenien« til »Huvepharma EOOD, Bulgarien«.

2)

I tredje kolonne ændres »Kokcisan 120G« til »Huvesal 120 G«.

Artikel 2

Eksisterende lagre af tilsætningsstoffet og af forblandinger og foderblandinger indeholdende tilsætningsstoffet, som er i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008 af 22. februar 2008 om ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer (EUT L 50 af 23.2.2008, s. 14).


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/843

af 27. maj 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,9

TR

60,8

ZZ

202,3

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

42,6

MA

59,4

TR

68,5

ZA

77,6

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

171,6

TR

143,1

ZA

177,5

ZZ

164,1

0808 10 80

AR

109,4

BR

107,5

CL

126,5

CN

102,3

NZ

149,7

US

192,9

ZA

112,3

ZZ

128,7

0809 29 00

TR

531,7

US

855,4

ZZ

693,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/844

af 27. maj 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse internationale konventioner som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 2009/45/EF er blevet ændret.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2009/45/EF kan bilagene til direktivet ændres med henblik på at gennemføre ændringer af de internationale konventioner.

(3)

Direktiv 2009/45/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der blev nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (2)

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2009/45/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2017. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1).


BILAG

I bilag I til direktiv 2009/45/EF foretages følgende ændringer:

1)

I kapitel II-1 foretages følgende ændringer:

a)

Regel II-1/A-1/4 tilføjes.

»4   Beskyttelse mod støj

SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET DEN 1. JANUAR 2018 ELLER SENERE

.1

Skibe med en bruttotonnage på 1 600 eller derover bygges således, at støjniveauet om bord reduceres .og personalet beskyttes mod støj i overensstemmelse med IMO's kode om støjniveauet om bord (IMO Code on Noise Levels on Board Ships), som vedtaget af Komitéen for Sikkerhed på Søen ved resolution MSC.337(91), eventuelt ændret af IMO.«

b)

Regel II-1/C/6.2.2.2 affattes således:

».2.2

kunne lægge roret over fra 35° på den ene side til 35° på den anden side, når skibet er på største dybgang og går frem med største fart fremover, og — under samme forhold — fra 35° på den ene side til 30° på den anden side på højst 28 sekunder. Er det ikke praktisk muligt at påvise overensstemmelse med dette krav under prøvninger til havs med skibet på største dybgang og gående frem med en fart svarende til hovedmotorens maksimale kontinuerlige omdrejningshastighed og den maksimale konstruktionsbestemte stigning, er det uanset konstruktionsdatoen tilladt at påvise overensstemmelse med kravet ved hjælp af en af følgende metoder:

.1

under prøvninger til havs med skibet på ret køl og roret helt under vand gående frem med en fart svarende til hovedmotorens maksimale kontinuerlige omdrejningshastighed og den maksimale konstruktionsbestemte stigning, eller

.2

hvis det ikke er muligt at foretage prøvninger til havs med roret helt under vand, beregnes der en passende fart frem på grundlag af den del af rorbladet, der er under vand under de lasteforhold, der foreslås med henblik på prøvningen til havs. Den beregnede fart frem skal resultere i en kraft og et torsionsmoment på hovedstyreanlægget, som er mindst lige så stort, som hvis prøvningen foregår under forhold, hvor skibet er på største dybgang og går frem med en fart svarende til hovedmotorens maksimale kontinuerlige omdrejningshastighed og den maksimale konstruktionsbestemte stigning, eller

.3

der er foretaget en pålidelig beregning af rorkraften og torsionsmomentet under prøvningens lasteforhold, som er ekstrapoleret til forhold med fuld last. Skibets fart skal svare til hovedmotorens maksimale kontinuerlige omdrejningshastighed og den konstruktionsbestemte maksimale stigning«.

c)

Regel II-1/C/6.3.2 affattes således:

».2

kunne lægge roret over fra 15° på den ene side til 15° på den anden side på højst 60 sekunder, når skibet er på største dybgang og går frem med det halve af den største fart fremover, dog mindst 7 knob. Er det ikke praktisk muligt at påvise overensstemmelse med dette krav under prøvninger til havs med skibet på største dybgang og gående frem med det halve af den fart, der svarer til hovedmotorens maksimale kontinuerlige omdrejningshastighed og den maksimale konstruktionsbestemte stigning, eller mindst 7 knob, er det uanset konstruktionsdatoen tilladt at påvise overensstemmelse med dette krav ved hjælp af en af følgende metoder:

.1

under prøvninger til havs med skibet på ret køl og roret helt under vand og gående frem med det halve af den fart, der svarer til hovedmotorens maksimale kontinuerlige omdrejningshastighed og den maksimale konstruktionsbestemte stigning, eller mindst 7 knob eller

.2

hvis det ikke er muligt at foretage prøvninger til havs med roret helt under vand, beregnes der en passende fart frem på grundlag af den del af rorbladet, der er under vand under de lasteforhold, der foreslås med henblik på prøvningen til havs. Den beregnede fart frem skal resultere i en kraft og et torsionsmoment på reservestyreanlægget, som er mindst lige så stort, som hvis prøvningen foregår under forhold, hvor skibet er på største dybgang og går frem med det halve af den fart, der svarer til hovedmotorens maksimale kontinuerlige omdrejningshastighed og den maksimale konstruktionsbestemte stigning, eller mindst 7 knob eller

.3

der er foretaget en pålidelig beregning af rorkraften og torsionsmomentet under prøvningens lasteforhold, som er ekstrapoleret til forhold med fuld last«.

d)

Overskriften til regel II-1/C/15 affattes således:

»NYE SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM IKKE ER OMFATTET AF REGEL II-1/A-1/4«.

2)

I kapitel II-2 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende regel II-2/A/2.28 og II-2/A/2.29 tilføjes:

».28

Med henblik på gennemførelsen af regel II-2/B/9a forstås der ved brandspjæld en anordning installeret i en ventilationskanal, som under normale forhold står åben, således at luften kan cirkulere i kanalen, og som lukkes i tilfælde af brand og således standser luftcirkulationen i kanalen for at hindre brandspredning. Der kan i forbindelse med ovennævnte definition anvendes følgende udtryk

.1

ved automatisk brandspjæld forstås der et brandspjæld, der lukker af sig selv, når det eksponeres for en brands produkter

.2

ved manuelt brandspjæld forstås der et brandspjæld, som besætningen åbner eller lukker manuelt på selve spjældet, og

.3

ved fjernbetjent brandspjæld forstås der et brandspjæld, som besætningen kan lukke ved hjælp af en fjernbetjeningsindretning, der befinder sig et stykke væk fra det fjernbetjente spjæld.

.29

Med henblik på gennemførelsen af regel II-2/B/9a forstås der ved røgspjæld en anordning installeret i en ventilationskanal, som under normale forhold står åben, således at luften kan cirkulere i kanalen, og som lukkes i tilfælde af brand og således standser luftcirkulationen i kanalen for at hindre spredning af røg og varme luftarter. Et røgspjæld forventes ikke at bidrage til brandmodstandsevnen, når der er tale om brandsikrede inddelinger, som gennembrydes af en ventilationskanal. Der kan i forbindelse med ovennævnte definition anvendes følgende udtryk:

.1

ved automatisk røgspjæld forstås der et røgspjæld, der lukker af sig selv, når det kommer i kontakt med røg eller varme luftarter

.2

ved manuelt røgspjæld forstås der et røgspjæld, som besætningen åbner eller lukker manuelt på selve spjældet, og

.3

ved fjernbetjent røgspjæld forstås der et røgspjæld, som besætningen kan lukke ved hjælp af en fjernbetjeningsindretning, der befinder sig et stykke væk fra det fjernbetjente spjæld.«

b)

Regel II-2/A/6.8.2.1 affattes således:

».1

de brandfarlige dele af forbrændingsmotorer, som benyttes til skibets hovedfremdrivning og elproduktion, og for skibe, der er bygget den 1. januar 2018 eller senere, de brandfarlige dele af alle forbrændingsmotorer«.

c)

Den indledende tekst til regel II-2/A/11.1 affattes således:

».1

For skibe, der er bygget før den 1. juli 2019, består en brandudrustning af:«

d)

Følgende regel II-2/A/11.1.1.3 og II-2/A/11.1a tilføjes:

».1.3

Brandudrustningens røgdykkerapparater med komprimeret luft skal fra den 1. juli 2019 opfylde bestemmelserne i punkt 2.1.2.2 i kapitel 3 i koden for brandsikkerhedssystemer.

.1a

For skibe, der er bygget den 1. juli 2019 eller senere, skal brandudrustningen opfylde bestemmelserne i koden for brandsikkerhedssystemer«.

e)

Følgende regel II-2/A/11.4a indsættes:

»4a

Brandmændenes kommunikation:

Skibe, der skal medføre mindst én brandudrustning om bord, og som er bygget den 1. januar 2018 eller senere, skal medføre mindst to bærbare tovejs radiotelefonapparater for hvert hold brandmænd, således at de kan kommunikere. Er der tale om LNG-drevne skibe eller ro-ro-passagerskibe med lukkede ro-ro-lastrum eller speciallastrum, skal de bærbare tovejs radiotelefonapparater være eksplosionssikrede eller egensikre. Skibe, der er bygget inden den 1. januar 2018, skal opfylde bestemmelserne i denne regel senest på datoen for det første syn efter den 1. juli 2019.«

f)

Følgende regel II-2/A/15.2.6 tilføjes:

».6

På skibe, der er omfattet af regel II-2/A/11, skal beholdere til indåndingsapparater, der anvendes til brandøvelser, enten genopfyldes eller skiftes ud før afgang.«

g)

Regel II-2/B/5.1 affattes således:

».1

Foruden at opfylde de særlige bestemmelser for skotters og dæks brandmodstandsevne, der er fastsat andetsteds i dette afsnit, skal skotters og dæks brandmodstandsevne mindst være som foreskrevet i tabel 5.1 eller 5.1a) og 5.2 eller 5.2a), alt efter hvad der er relevant.

Ved godkendelse af konstruktionsmæssige foranstaltninger for brandbeskyttelse i nye skibe skal der tages hensyn til risikoen for varmeoverføring igennem varmebroer ved skæringspunkter, og der skal tages hensyn til, hvor påbudte termiske spærreanordninger slutter.«

h)

I regel II-2/B/5.4 indsættes følgende som tabel 5.1a) efter tabel 5.1:

»Denne tabel finder anvendelse på ALLE SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET DEN 1. JANUAR 2018 ELLER SENERE:

Tabel 5.1a)

Brandmodstandsevne for skotter mellem rum, som grænser op til hinanden

Rum

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrolrum

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Gange

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Aptering

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Trapper

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Tjenesterum (ringe brandrisiko)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Maskinrum af kategori A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Andre maskinrum

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Lastrum

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Tjenesterum (stor brandrisiko)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Åbne dæksarealer

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Speciallastrum og ro-ro-lastrum

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30«

i)

I regel II-2/B/5.4 indsættes følgende som tabel 5.2a) efter tabel 5.2:

»Denne tabel finder anvendelse på ALLE SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET DEN 1. JANUAR 2018 ELLER SENERE:

Tabel 5.2a)

Brandmodstandsevne for skotter mellem rum, som grænser op til hinanden

Rum nedenfor↓

Rum ovenfor →

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrolrum

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Gange

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Aptering

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Trapper

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Tjenesterum (ringe brandrisiko)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Maskinrum af kategori A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Andre maskinrum

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Lastrum

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Tjenesterum (stor brandrisiko)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Åbne dæksarealer

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Special-lastrum og ro-ro-lastrum

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Fodnoter til tabel 5.1, 5.1a), 5.2 og 5.2a)

(a)

Se nærmere i regel II-2/B/3 og 8.

(b)

Hvor rum tilhører samme nummerkategori, og tallet i tabellen er mærket med b, er et skot eller dæk af den klasse, som er angivet i tabellen, kun påkrævet, hvis de rum, som grænser op til hinanden, har forskellig anvendelse, f.eks. i kategori (9). To kabysser ved siden af hinanden vil således ikke medføre krav om afskotning, mens en kabys ved siden af et malerrum kræver et skot af klasse A-0.

(c)

Skotter, der adskiller styrehus og bestiklukaf, kan være af klasse »B-0«.

(d)

Se punkt .2.3 og.2.4.

(e)

Ved anvendelsen af regel 2.1.2 skal »B-0« og »C« i tabel 5.1 og 5.1a) læses som »A-0«.

(f)

Brandisolering er ikke nødvendig, hvis maskinrummet af kategori (7)frembyder ringe eller ingen brandrisiko.

(*)

Hvor der forekommer en asterisk i tabellerne, skal inddelingen være af stål eller andet tilsvarende materiale, men den behøver ikke være af klasse A. I skibe, der er bygget den 1. januar 2003 eller senere, gælder dog, at hvor der er ført elektriske kabler, rør og ventilationskanaler igennem et dæk, bortset fra rum af kategori 10, skal sådanne gennembrydninger tætnes, så gennemtrængning af røg og flammer forhindres. Inddelinger mellem kontrolrum (nødgeneratorer) og åbne dæk kan have åbninger for luftindtag, som ikke kan lukkes, medmindre der er installeret et fast anbragt brandslukningsanlæg med luftarter. Ved anvendelse af regel II-2/B/2.1.2 skal en asterisk i tabel 5.2 og 5.2a), bortset fra kategori (8) og (10) læses som »A-0«.«

j)

Følgende regel II-2/B/6.3.4 tilføjes:

»SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET DEN 1. JANUAR 2018 ELLER SENERE

.3.4

Der skal være to udgangsveje fra maskinrummets hovedværksted. Mindst en af udgangsvejene skal yde ubrudt brandbeskyttelse til et sikkert sted uden for maskinrummet.«

k)

Titlen på regel II-2/B/9 affattes således:

»9   Ventilationssystemer til skibe, der er bygget før den 1. januar 2018 (R 32)«

l)

Følgende regel II-2/B/9a indsættes:

»9a   Ventilationssystemer i skibe

SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET DEN 1. JANUAR 2018 ELLER SENERE

.1   Generelt

.1

Ventilationskanaler, herunder enkelt- og dobbeltvæggede kanaler, skal være af stål eller et tilsvarende materiale, bortset fra korte fleksible bælge på højst 600 mm, som anvendes til at forbinde ventilatorerne med kanalerne i luftkonditioneringsrum. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i punkt .1.6, skal alle andre materialer, der anvendes til fremstilling af kanaler, herunder isolationsmaterialer, også være ikke-brændbare materialer. Korte kanaler, der ikke er mere end 2 m lange, og hvis tværsnitsareal ikke overstiger 0,02 m2 (ved tværsnitsareal forstås det areal, der beregnes på grundlag af selve kanalens indre dimensioner eksklusive isoleringen, også når der er tale om præisolerede kanaler), behøver ikke være fremstillet af stål eller et tilsvarende materiale, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

.1

kanalerne skal være fremstillet af ikke-brændbare materialer, som kan beklædes indvendigt og udvendigt med membraner, der har lav flammespredningsevne, og som i begge tilfælde har en brandværdi på højst 45 MJ/m2 af overfladearealet for den anvendte tykkelse. Brandværdien beregnes i overensstemmelse med de henstillinger, der er offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation, nærmere bestemt ISO 1716:2002 »Prøvning for reaktion på brand af byggevarer — Bestemmelse af brændværdi« (Reaction to the fire tests for building products — Determination of the heat of combustion)

.2

kanalerne må kun anvendes i den fjerneste del af ventilationssystemet og

.3

kanalerne må ikke være placeret nærmere end 600 mm, målt i kanalens længderetning, fra en åbning i en klasse A- eller B-inddeling, herunder gennemgående loftsbeklædninger af klasse B.

.2

Nedenstående indretninger skal underkastes prøvning i overensstemmelse med koden for brandprøvningsprocedurer (the Fire Test Procedures Code).

.1

brandspjæld, herunder midlerne til betjening heraf, idet prøvning dog ikke er påkrævet for brandspjæld, der er placeret i den nedre ende af kanalen, når der er tale om aftrækskanaler fra skibskomfurer, som skal være fremstillet af stål og kunne stoppe trækket i kanalen, og

.2

kanalgennemføringer i klasse A-inddelinger, idet prøvning dog ikke er påkrævet, hvis stålforinger er forbundet direkte til ventilationskanalerne ved hjælp af pånittede eller påboltede flanger eller ved svejsning.

.3

Brandspjæld skal være let tilgængelige. Hvis de er placeret over loftsbeklædninger eller garneringer, skal loftsbeklædningerne eller garneringerne være forsynet med en inspektionslem, der viser brandspjældets identifikationsnummer. Brandspjældets identifikationsnummer skal ligeledes være angivet på en eventuel medfølgende fjernbetjening.

.4

Ventilationskanaler skal være forsynet med inspektionslemme for at muliggøre inspektion og rengøring. Inspektionslemmen skal være placeret i nærheden af brandspjældet.

.5

De vigtigste tilgangs- og afgangsåbninger i ventilationssystemer skal kunne lukkes fra et sted uden for det rum, som systemet betjener. Lukkemekanismerne skal være lettilgængelige og være forsynet med tydelig, permanent mærkning, og det skal fremgå, om mekanismen er åben eller lukket.

.6

Brændbare pakninger i ventilationskanalens flangesamlinger er ikke tilladt inden for en afstand på 600 mm fra en åbning i en klasse A- eller B-inddeling eller i kanaler, som skal være af klasse A.

.7

Det er ikke tilladt at anbringe ventilationsåbninger eller luftkanaler mellem to lukkede rum, medmindre det er tilladt i henhold til regel II-2/B/7.7.

.2   Kanalernes indretning

.1

Ventilationsanlæg til maskinrum af kategori A, vogndæksrum, ro-ro-lastrum, kabysser, speciallastrum og lastrum i almindelighed skal være adskilt fra hinanden og fra de ventilationsanlæg, der betjener andre rum. Kabysventilationsanlægget på passagerskibe, der kan befordre højst 36 passagerer, behøver dog ikke at være helt adskilt fra andre ventilationsanlæg og kan betjenes af særskilte kanaler fra en ventilationsenhed, der betjener andre rum. I så fald skal der forefindes et automatisk brandspjæld i kabysventilationskanalen i nærheden af ventilationsenheden.

.2

Kanaler til ventilation af maskinrum af kategori A, kabysser, vogndæksrum, ro-ro-lastrum eller speciallastrum må ikke føres igennem aptering, tjenesterum eller kontrolrum, medmindre de opfylder bestemmelserne i punkt .2.4.

.3

Kanaler til ventilation af aptering, tjenesterum eller kontrolrum må ikke føres igennem maskinrum af kategori A, kabysser, vogndæksrum, ro-ro-lastrum eller speciallastrum, medmindre de opfylder bestemmelserne i punkt .2.4

.4

Kanaler som omhandlet i punkt .2.2 og .2.3 skal enten være:

.1.1

fremstillet af stål af en tykkelse på mindst 3 mm, når der er tale om kanaler med et tværsnitsareal på mindre end 0,075 m2, mindst 4 mm, hvis der er tale om kanaler med et tværsnitsareal på mellem 0,075 m2 og 0,45 m2, og mindst 5 mm, hvis der er tale om kanaler med et tværsnitsareal på over 0,45 m2

.1.2

passende understøttet og afstivet

.1.3

monteret med automatiske brandspjæld i nærheden af den afgrænsning, de er ført igennem og

.1.4

isoleret til A-60-standard fra afgrænsningen af de rum, de betjener, til et punkt mindst 5 m på den anden side af hvert brandspjæld

eller

.2.1

fremstillet af stål i overensstemmelse med punkt .2.4.1.1 og .2.4.1.2 og

.2.2

isoleret til A-60-standard over hele forløbet af de rum, de er ført igennem, bortset fra hvis der er tale om kanaler, der er ført igennem rum af kategori (9) eller (10) som defineret i regel II-2/B/4.2.2.

.5

Med henblik på punkt .2.4.1.4 og .2.4.2.2 skal kanaler være isoleret over hele deres ydre tværsnitsareal. Kanaler, der befinder sig uden for, men som støder op til nævnte rum og deler en eller flere overflader med nævnte rum, anses for at være ført igennem rummet og skal være isoleret over hele det areal, som de deler med rummet, og isoleringen skal fortsætte 450 mm forbi kanalen (der findes tegninger af sådanne foranstaltninger i den fælles fortolkning af kapitel II-2 i Solaskonventionen (Unified Interpretations of SOLAS chapter II-2) (MSC.1/Circ.1276).

.6

Hvor det er nødvendigt at føre en ventilationskanal igennem en lodret hovedzoneinddeling, skal der ved siden af inddelingen installeres et automatisk brandspjæld. Spjældet skal også kunne lukkes manuelt fra begge sider af inddelingen. Betjeningsindretningen skal være lettilgængelig og være klart og tydeligt mærket. Mellem inddelingen og brandspjældet skal kanalen være fremstillet af stål i overensstemmelse med punkt .2.4.1.1 og .2.4.1.2 og være isoleret, således at den mindst har samme brandmodstandsevne som den inddeling, den føres igennem. Der skal som et minimum være et brandspjæld på den ene side af inddelingen, og spjældet skal have en synlig indikator for, om det er åbent eller lukket.

.3   Nærmere regler for brandspjæld og gennemføring af kanaler

.1

Kanaler, der er ført igennem klasse A-inddelinger, skal opfylde følgende krav:

.1

hvis en tyndvægget kanal med et tværsnitsareal på højst 0,02 m2 er ført igennem en klasse A-inddeling, skal åbningen være forsynet med en stålforing af en tykkelse på mindst 3 mm og en længde på mindst 200 mm, som fortrinsvis skal være fordelt med 100 mm på hver side af skottet, for dæks vedkommende dog med hele længden på undersiden af det gennembrudte dæk

.2

hvis en ventilationskanal med et tværsnitsareal på mere end 0,02 m2 men højst 0,075 m2 er ført igennem en klasse A-inddeling, skal åbningerne være forsynet med stålforinger. Kanaler og foringer skal have en tykkelse på mindst 3 mm og en længde på mindst 900 mm. Ved passage igennem skotter skal denne længde fortrinsvis fordeles med 450 mm på hver side af skottet. Kanaler og foringer til kanaler skal være brandisoleret. Isoleringen skal have mindst samme brandmodstandsevne som det skot eller dæk, kanalen er ført igennem og

.3

alle kanaler med et tværsnitsareal på over 0,075 m2, som er ført igennem en klasse A-inddeling, skal være forsynet med automatiske brandspjæld. Brandspjældene skal være placeret tæt på den gennembrudte inddeling, og mellem brandspjældet og den gennembrudte inddeling skal kanalen være fremstillet af stål som fastsat i punkt .2.4.2.1 og .2.4.2.2. Brandspjældene skal virke automatisk, men skal også kunne lukkes manuelt fra begge sider af inddelingen. Spjældene skal have en synlig indikator for, om de er åbne eller lukkede. Hvor kanaler går igennem rum, der er afgrænset af klasse A-inddelinger, uden at betjene disse rum, kræves der ikke brandspjæld, forudsat at kanalerne har samme brandmodstandsevne som de gennembrudte inddelinger. Kanaler med et tværsnitsareal på over 0,075 m2 må ikke deles op i kortere kanaler ved gennemføring i en klasse A-inddeling og derefter samles i den oprindelige kanal med det formål at undgå installering af det brandspjæld, der kræves i henhold til denne bestemmelse.

.2

Ventilationskanaler med et tværsnitsareal på over 0,02 m2, der er ført igennem klasse B-skot, skal være forsynet med en 900 mm lang stålforing, fortrinsvis fordelt med 450 mm på hver side af skottet, medmindre kanalen er af stål over denne længde.

.3

Alle brandspjæld skal kunne betjenes manuelt. Spjældene skal være forsynet med en mekanisk anordning, der gør det muligt umiddelbart at udløse dem, eller de skal kunne lukkes ved hjælp af en elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk indretning. Alle spjæld skal kunne betjenes manuelt fra begge sider af inddelingen. Automatiske brandspjæld, herunder spjæld, der kan fjernbetjenes, skal have en fejlsikker mekanisme, der lukker spjældet i tilfælde af brand, selv når strømforsyningen er afbrudt eller det hydrauliske eller pneumatiske tryk er faldet. Fjernbetjente brandspjæld skal kunne genåbnes manuelt på selve spjældet.

.4   Ventilationssystemer til passagerskibe, der kan befordre over 36 passagerer

.1

I tillæg til kravene i punkt .1, .2 og .3 skal ventilationssystemer til passagerskibe, der kan befordre over 36 passagerer, også opfylde følgende krav:

.1

Ventilatorerne skal i almindelighed være således anbragt, at kanalerne til de forskellige rum holdes inden for samme lodrette hovedzone.

.2

Trapperum skal betjenes af et uafhængigt ventilator- og kanalsystem (udsugning og indblæsning), der ikke betjener noget andet rum i ventilationssystemet.

.3

Uanset tværsnit skal kanaler, der betjener mere end et mellemdæksrum i apteringen eller mere end et tjenesterum eller kontrolrum tæt på det sted, hvor kanalen føres igennem dækket i nævnte rum være forsynet med et automatisk røgspjæld, som også skal kunne lukkes manuelt fra det beskyttede dæk over spjældet. Når en ventilator betjener mere end et mellemdæksrum via særskilte kanaler inden for samme lodrette hovedzone, og hver enkelt kanal betjener et enkelt mellemdæksrum, skal hver kanal være forsynet med et manuelt røgspjæld, der er monteret tæt på ventilatoren.

.4

Hvor det er nødvendigt, skal lodrette kanaler være isoleret som foreskrevet i tabel 4.1 og 4.2. Kanalerne skal være isoleret til den standard, der kræves for dækkene mellem de rum, som de betjener, og det pågældende rum, alt efter hvad der er relevant.

.5   Aftrækskanaler fra skibskomfurer

.1   Krav til passagerskibe, der kan befordre over 36 passagerer

.1

I tillæg til kravene i punkt .1, .2 og .3 skal aftrækskanaler fra skibskomfurer fremstilles i overensstemmelse med punkt .2.4.2.1 og .2.4.2.2 og være isoleret til A-60-standard i alle apteringsrum, tjenesterum eller kontrolrum, som de føres igennem. De skal også forsynes med:

.1

et fedtfilter, der let kan fjernes med henblik på rengøring, medmindre et andet godkendt fedtfjerningssystem er monteret

.2

et brandspjæld der virker automatisk og ved fjernbetjening, og som er monteret i den nedre ende af kanalen, hvor kanalen er påmonteret emhætten, og herudover et fjernbetjent brandspjæld i den øvre ende af kanalen tæt på kanalens afgangsåbning

.3

fast installerede midler til slukning af brand i kanalen. Brandslukningsanlæg skal være i overensstemmelse med de henstillinger, som er offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation, nærmere bestemt ISO 15371:2009 »Ships and marine technology — Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment« (Skibe og marin teknologi — brandslukningssystemer til beskyttelse af madlavningsudstyr om bord på skibe)

.4

fjernbetjeningsindretninger til standsning af udsugnings- og indblæsningsventilatorer, til betjening af de i punkt .5.1.1.2 nævnte brandspjæld og til betjening af brandslukningsanlægget; disse indretninger skal være placeret tæt på indgangen til kabyssen. Hvor der installeres et flergrenet system, skal der i forbindelse med ovennævnte fjernbetjeningsindretninger forefindes midler til at lukke alle grene, der munder ud i samme hovedkanal, før der sendes et slukningsmedium ind i systemet og

.5

hensigtsmæssigt placerede lemme til inspektion og rengøring, herunder en lem tæt på udsugningsventilatoren og en lem i den nedre ende, hvor der samler sig fedt.

.2

Aftrækskanaler fra skibskomfurer, der er installeret på åbne dæk, skal opfylde kravene i punkt .5.1.1, hvis de er ført igennem aptering eller rum indeholdende brændbare materialer.

.2   Krav til passagerskibe, der kan befordre højst 36 passagerer

Hvor aftrækskanaler fra skibskomfurer er ført igennem aptering eller rum indeholdende brændbare materialer, skal de være fremstillet i overensstemmelse med punkt .2.4.1.1 and .2.4.1.2. Hver udsugningskanal skal være udstyret med følgende:

.1

et fedtfilter, der let kan fjernes med henblik på rengøring

.2

et brandspjæld der virker automatisk eller ved fjernbetjening, og som er placeret i den nedre ende af kanalen, der hvor kanalen er påmonteret emhætten, og herudover et fjernbetjent brandspjæld i den øvre ende af kanalen tæt på kanalens afgangsåbning

.3

indretninger til at standse udsugnings- og indblæsningsventilatorer, som kan betjenes inde fra kabyssen og

.4

fast installerede midler til slukning af brand i kanalen.

.6   Rum til ventilation af maskinrum af kategori A med forbrændingsmotor

.1

Hvor et ventilationsrum kun betjener et sådant tilstødende maskinrum, og der ikke er en brandsikret inddeling mellem ventilationsrummet og maskinrummet, skal midlerne til lukning af ventilationskanalen/-kanalerne til maskinrummet være placeret uden for ventilationsrummet og maskinrummet.

.2

Hvor et ventilationsrum betjener et sådant maskinrum samt andre rum, og ventilationsrummet er adskilt fra maskinrummet ved en klasse A-O-inddeling, inklusive gennemføringer, kan midlerne til lukning af ventilationskanalen/-kanalerne til maskinrummet være placeret i ventilationsrummet.

.7   Ventilationssystemer til vaskerier på passagerskibe, der kan befordre over 36 passagerer

Aftrækskanaler fra vaskerier og tørrerum af kategori (13) som defineret i regel II-2/B//.2.2 skal være udstyret med:

.1

filtre, der let kan fjernes med henblik på rengøring

.2

et brandspjæld i den nedre ende af kanalen, der virker automatisk eller ved fjernbetjening

.3

fjernbetjeningsindretninger til standsning af udsugnings- og indblæsningsventilatorer fra selve rummet og til betjening af det brandspjæld, der er omhandlet i punkt .7.2 og

.4

hensigtsmæssigt placerede lemme til inspektion og rengøring.«

m)

Følgende regel II-2/B/13.4, II-2/B/13.5 og II-2/B/13.6 tilføjes:

»SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET DEN 1. JANUAR 2018 ELLER SENERE

.4

Der skal være installeret fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg af godkendt type i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i regel II-2/A/9 i maskinrum, hvor:

.4.1

installering af automatiske og fjernbetjente systemer og udstyr er godkendt til erstatning for konstant bemanding af rummet og

.4.2

hovedfremdrivningsmaskineriet med tilhørende maskineri, herunder elektriske hovedforsyningskilder, er udstyret med forskellige grader af automatisk styring eller fjernstyring og er under stadigt manuelt tilsyn fra et kontrolrum.

.5

Der skal i lukkede rum med affaldsforbrændingsanlæg være installeret fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg af godkendt type i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i regel II-2/A/9.

.6

For fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg som krævet i henhold til regel II-2/B/13.4 og 13.5 gælder følgende:

 

Brandvisningsanlægget skal være således indrettet og detektorerne således anbragt, at de sikrer hurtig indikation af udbrud af brand hvor som helst i disse rum og under normale maskindriftsforhold og ventilationsvariationer som følge af eventuelle svingninger i omgivelsernes temperatur. Brandvisningsanlæg, der udelukkende virker ved hjælp af varmedetektorer, er ikke tilladt, undtagen i rum med lav loftshøjde, og hvor brugen af sådanne detektorer er særlig hensigtsmæssig. Brandvisningsanlægget skal udløse akustiske og optiske alarmer, der i begge henseender adskiller sig fra ethvert andet anlæg, der ikke viser brand, på tilstrækkelig mange steder til, at alarmerne høres og observeres på kommandobroen og af en ansvarlig maskinmester.

 

Når kommandobroen er ubemandet, skal alarmen lyde på et sted, hvor et ansvarligt besætningsmedlem har vagt.

 

Efter installationen skal anlægget afprøves under forskellige maskindrifts- og ventilationsforhold.«

n)

Regel II-2/B/14.1.1.2 affattes således:

».2

Kravene i regel II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 og II-2/B/9a, som tager sigte på at opretholde brandsikkerheden ved lodrette zoner, finder ligeledes anvendelse på dæk og skotter til adskillelse mellem de vandrette zoner samt mellem disse zoner og resten af skibet.«

o)

Regel II-2/B/14.1.2.2 affattes således:

».2

I nye skibe, der er bygget inden den 1. januar 2018, og som kan befordre højst 36 passagerer, og i eksisterende skibe i klasse B, der kan befordre over 36 passagerer, skal skotter, der afgrænser speciallastrum, være isoleret som krævet for kategori (11) i tabel 5.1 i regel II-2/B/5, og vandrette afgrænsninger skal være isoleret som krævet for kategori (11) i tabel 5.2 i regel II-2/B/5. I skibe, der er bygget efter den 1. januar 2018, og som kan befordre højst 36 passagerer, skal skotter, der afgrænser speciallastrum, være isoleret som krævet for kategori (11) i tabel 5.1a i regel II-2/B/5, og vandrette afgrænsninger skal være isoleret som krævet for kategori (11) i tabel 5.2a i regel II-2/B/5.«

3)

I kapitel III foretages følgende ændringer:

a)

Tabellen i regel III/2.6 affattes således:

»Rum

B

C

D

Antal personer (N)

Antal passagerer (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Overlevelsesfartøjers kapacitet (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

eksisterende skibe

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

nye skibe

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Mand over bord-både (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Redningskranse (6)

8

8

8

4

8

4

Redningsveste (8)  (9)  (12)  (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Redningsveste til børn (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Redningsveste til spædbørn (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Nødblus (7)

12

12

12

12

6

6

Linekastningsapparater (14)

1

1

1

1

Radartranspondere

1

1

1

1

1

1

Tovejs VHF-radiotelefonapparater

3

3

3

3

3

2

b)

Følgende regel III/9/2a indsættes:

».2a

Senest ved den første planlagte tørdokning efter den 1. januar 2018, dog senest den 1. juli 2019, skal on-load udløsningsmekanismer til redningsbåde, som ikke opfylder kravene i LSA-kodens punkt 4.4.7.6.4 — 4.4.7.6.6, udskiftes med udstyr, der opfylder kodens krav (*).

(*)  Se retningslinjerne for vurdering og udskiftning af udsætnings- og ombordtagningssystemer (Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems) (MSC.1/Circ.1392)«"

c)

Følgende regel III/10a indsættes:

»10a   Bjærgning af overbordfaldne personer

SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET DEN 1. JANUAR 2018 ELLER SENERE

.1

Alle skibe skal råde over skibsspecifikke planer og procedurer for bjærgning af overbordfaldne personer, idet der tages hensyn til IMO's retningslinjer desangående (**). Det skal i planerne og procedurerne angives, hvilket udstyr der skal bruges til bjærgningsformål, og hvilke foranstaltninger der skal træffes for at minimere den risiko, som skibets personale udsættes for i forbindelse med bjærgning. Skibe, der er bygget før den 1. januar 2018, skal opfylde dette krav senest ved første periodiske syn eller fornyelsessyn af sikkerhedsudstyret.

.2

Ro-ro-passagerskibe, som opfylder kravene i regel III/5-1.4, anses for at være i overensstemmelse med denne regel.

(**)  Guidelines for the development of plans and procedures for recovery of persons from the water (retningslinjer for udarbejdelse af planer og procedurer for bjærgning af overbordfaldne personer) (MSC.1/Circ.1447).«"

d)

Følgende regel III/13.9 indsættes:

».9

Besætningsmedlemmer med ansvar for indtrængning i lukkede rum og evakuering herfra skal deltage i øvelser i indtrængning i lukkede rum og evakuering herfra, som skal afholdes om bord på skibet med de mellemrum, som fastsættes af administrationen, dog mindst én gang om året:

.1   Indtrængnings- og evakueringsøvelser — lukkede rum

.1

Øvelser i indtrængning i lukkede rum og evakuering herfra skal forberedes og gennemføres på en sikker måde under behørig hensyntagen til retningslinjerne i IMO's henstillinger (***).

.2

Hver indtrængnings- og evakueringsøvelse skal omfatte:

.1

kontrol og anvendelse af det personlige beskyttelsesudstyr, der er nødvendigt med henblik på indtrængning

.2

kontrol og anvendelse af kommunikationsudstyr og -procedurer

.3

kontrol og anvendelse af instrumenter til måling af luften i lukkede rum

.4

kontrol og anvendelse af evakueringsudstyr og -procedurer og

.5

instruktioner i førstehjælp og genoplivningsmetoder.

(***)  Se de reviderede henstillinger vedrørende indtrængning i lukkede rum om bord på skibe (Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships), der er vedtaget af IMO ved resolution A.1050(27).«"

e)

Følgende regel III/14 indsættes:

»14   Registrering (R 19.5)

NYE OG EKSISTERENDE SKIBE I KLASSE B, C OG D:

.1

Datoen for afholdelse af mønstringer, oplysninger om øvelser i evakuering af skibet og brandøvelser, øvelser i indtrængning i lukkede rum og evakuering herfra, øvelser i anvendelse af andre redningsmidler og uddannelsestiltag om bord registreres i den logbog, som kræves af administrationen. Hvis der ikke afholdes en fuld mønstring eller øvelse eller et fuldt uddannelsestiltag på det planlagte tidspunkt, anføres det i logbogen, hvilke omstændigheder der har gjort sig gældende, og omfanget af mønstringen, øvelsen eller uddannelsestiltaget beskrives.«.


(1)  Overlevelsesfartøjer kan være redningsbåde eller -flåder eller en kombination af disse, jf. bestemmelserne i regel III/2.2. Når rejserne finder sted i lukkede farvande og/eller under gunstige klimatiske forhold, kan flagstatens administration under hensyntagen til henstillingerne i IMO's MSC/Circ 1046, medmindre det afslås af værtsmedlemsstaten, acceptere:

a)

åbne reversible oppustelige redningsflåder, der ikke opfylder kravene i punkt 4.2 eller 4.3 i LSA-koden, forudsat at sådanne redningsflåder fuldt ud opfylder kravene i bilag 10 til koden for højhastighedsfartøjer af 1994, og for skibe, der er bygget den 1. januar 2012, bilag 11 til koden for højhastighedsfartøjer af 2000.

b)

redningsflåder, der ikke opfylder kravene i punkt 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 i LSA-koden om isolering af redningsflådens gulv mod kulde.

Overlevelsesfartøjer til eksisterende skibe i klasse B, C og D skal opfylde de relevante regler i SOLAS-konventionen af 1974 for eksisterende skibe som ændret den 17. marts 1998. Ro-ro-passagerskibe skal opfylde de respektive bestemmelser i regel III/5-1.

Et marineevakueringssystem eller -systemer, der opfylder kravene i punkt 6.2 i LSA-koden, kan erstatte den tilsvarende kapacitet, der i tabellen kræves med hensyn til redningsflåder og udsætningsarrangementer.

(2)  Overlevelsesfartøjerne skal så vidt praktisk muligt være jævnt fordelt på begge sider af skibet.

(3)  Overlevelsesfartøjernes samlede kapacitet, inklusive supplerende redningsflåder, skal være i overensstemmelse med kravene i ovenstående tabel, dvs. 1,10N = 110 % og 1,25N = 125 % af det samlede antal personer (N), som skibet har certifikat til at medføre. Antallet af overlevelsesfartøjer skal være tilstrækkeligt til, at det, hvis et overlevelsesfartøj går tabt eller bliver uanvendeligt, er muligt at optage alle de personer, skibet må medføre, i de resterende overlevelsesfartøjer. Hvis kravene i regel III/7.5 til, hvordan redningsflåder skal være anbragt, ikke er overholdt, kan der stilles krav om yderligere redningsflåder.

(4)  Der skal være redningsbåde og/eller mand over bord-både nok til, at hver rednings- eller mand over bord-båd ikke behøver at ledsage mere end ni redningsflåder, når det maksimale antal personer, som skibet har certifikat til at medføre, skal evakueres.

(5)  Udsætningsarrangementer til mand over bord-både skal opfylde bestemmelserne i regel III/10.

Hvis mand over bord-både opfylder kravene i punkt 4.5 eller 4.6 i LSA-koden, kan de medregnes i den samlede kapacitet for overlevelsesfartøjer, der er specificeret i tabellen ovenfor.

En redningsbåd kan betragtes som en mand over bord-båd, forudsat at den og dens udsætnings- og ombordtagningsarrangementer også opfylder kravene til mand over bord-både.

På ro-ro-passagerskibe skal mindst en af mand over bord-bådene, hvis en sådan kræves, være en hurtiggående mand over bord-båd, der opfylder kravene i regel III/5-1.3.

Når flagstatens administration anser det for fysisk umuligt at anbringe en mand over bord-båd eller en hurtiggående mand over bord-båd om bord på et skib, kan skibet gives dispensation fra kravet om at skulle medføre en mand over bord-båd, forudsat at skibet opfylder samtlige nedenstående krav:

a)

skibet skal være således indrettet, at en hjælpeløs person kan reddes op af vandet

b)

ombordtagning af den hjælpeløse person skal kunne iagttages fra kommandobroen og

c)

skibet skal være tilstrækkelig manøvredygtigt til at kunne gå tæt ind til personer og tage dem om bord under de værst tænkelige forhold.

(6)  Mindst én redningskrans på hver side af skibet skal være monteret med en redningsline, der kan flyde på vandet, og som har en længde på mindst to gange den højde, hvori redningskransen er anbragt over vandlinjen i letteste søgående kondition, dog mindst 30 meter.

To redningskranse skal være forsynet med et selvvirkende røgsignal og selvtændende lys; de skal hurtigt kunne udløses fra kommandobroen. Resten af redningskransene skal være forsynet med selvtændende lys som krævet i henhold til bestemmelserne i LSA-kodens punkt 2.1.2.

(7)  Nødblus, der opfylder bestemmelserne i LSA-kodens punkt 3.1, skal opbevares på kommandobroen eller ved styrepladsen.

(8)  Der skal være en oppustelig redningsvest til rådighed for hver person, der skal udføre arbejde om bord i udsatte områder. Sådanne oppustelige redningsveste kan medregnes i det samlede antal redningsveste, der kræves i henhold til dette direktiv.

(9)  Der skal forefindes et antal børneegnede redningsveste svarende til mindst 10 % af antallet af passagerer om bord eller så mange flere, som det kan være nødvendigt at have for at udstyre hvert barn med en redningsvest.

(10)  Der skal forefindes et antal spædbørnsegnede redningsveste svarende til mindst 2,5 % af antallet af passagerer om bord eller så mange flere, som det kan være nødvendigt at have for at udstyre hvert spædbarn med en redningsvest.

(11)

Alle skibe skal medføre et tilstrækkeligt antal redningsveste til vagthavende personer og til brug ved fjernt placerede overlevelsesfartøjer. Der bør opbevares redningsveste, der medføres til brug for vagthavende personer, på broen, i maskinkontrolrummet og på ethvert andet sted, hvor der holdes vagt.

Senest ved det første periodiske syn efter den 1. januar 2012 skal alle passagerskibe opfylde bestemmelserne i fodnote 12 og 13.

(12)  Hvis redningsvestene til voksne ikke er store nok til personer, der vejer op til 140 kg og har en brystvidde på op til 1 750 mm, skal der være passende tilbehør i tilstrækkelig mængde, som gør det muligt for dem at iføre sig redningsvest på forsvarlig vis.

(13)  På alle passagerskibe skal alle redningsveste være udstyret med lys i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 2.2.3 i LSA-koden. Alle ro-ro-passagerskibe skal opfylde bestemmelserne i regel III/5.5.2.

(14)  Skibe med en længde på under 24 m har ikke pligt til at medføre linekastningsapparater«.


AFGØRELSER

28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/66


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/845

af 23. maj 2016

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede udvalgs forretningsorden samt nedsættelsen af specialiserede arbejdsgrupper og vedtagelsen af deres mandat

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 og 212, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (1) (»aftalen«) trådte i kraft den 1. juni 2014.

(2)

For at bidrage til en effektiv gennemførelse af aftalen bør dens institutionelle ramme hurtigst muligt fuldføres gennem det blandede udvalgs vedtagelse af sin forretningsorden.

(3)

I overensstemmelse med artikel 44 i aftalen blev der nedsat et blandet udvalg (»det blandede udvalg«) for bl.a. at sikre, at aftalen fungerer og gennemføres korrekt.

(4)

For at bidrage til en effektiv gennemførelse af aftalen bør forretningsordenen for det blandede udvalg vedtages.

(5)

For at muliggøre drøftelser på ekspertplan om de centrale områder, som aftalen finder anvendelse på, kan der nedsættes specialiserede arbejdsgrupper.

(6)

Derfor bør Unionens holdning i det blandede udvalg for så vidt angår vedtagelsen af det blandede udvalgs forretningsorden og nedsættelsen af specialiserede arbejdsgrupper baseres på de udkast til afgørelser fra det blandede udvalg, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 44 i aftalen, med hensyn til:

a)

vedtagelsen af forretningsordenen for det blandede udvalg og

b)

nedsættelsen af specialiserede arbejdsgrupper samt vedtagelsen af deres mandater

baseres på de udkast til afgørelser fra det blandede udvalg, der er knyttet til nærværende afgørelse.

2.   Unionens repræsentanter i det blandede udvalg kan vedtage mindre ændringer af udkastene til afgørelse uden yderligere afgørelse truffet af Rådet.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/278/EU af 12. maj 2014 om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (EUT L 145 af 16.5.2014, s. 1).


UDKAST TIL

AFGØRELSE Nr. 1/2016 VEDTAGET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-REPUBLIKKEN KOREA

af …

om vedtagelsen af dets forretningsorden

DET BLANDEDE UDVALG EU-REPUBLIKKEN KOREA HAR —

under henvisning til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (»aftalen«), særlig artikel 44, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen trådte i kraft den 1. juni 2014.

(2)

For at bidrage til en effektiv gennemførelse af aftalen bør forretningsordenen for det blandede udvalg vedtages —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Det blandede udvalgs forretningsorden som fastsat i bilaget til denne afgørelse vedtages herved.

Udfærdiget i …, den ….

For det blandede udvalg EU-Republikken Korea

Formand

BILAG

DET BLANDEDE UDVALGS FORRETNINGSORDEN

Artikel 1

Sammensætning og formandskab

1.   Det blandede udvalg, som er nedsat i overensstemmelse med artikel 44 i rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (»aftalen«), udfører sine opgaver i overensstemmelse med artikel 44 i aftalen.

2.   Det blandede udvalg består af repræsentanter for begge parter på et passende niveau.

3.   Formandskabet for det blandede udvalg varetages på skift af parterne i en periode på et kalenderår. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik eller udenrigsministeren for Republikken Korea varetager formandskabet for det blandede udvalg. Formanden kan uddelegere sin myndighed.

4.   Første periode begynder på datoen for afholdelse af det blandede udvalgs første møde og slutter den 31. december samme år.

Artikel 2

Møder

1.   Det blandede udvalg træder normalt sammen en gang om året. Formanden indkalder til møde i det blandede udvalg, som afholdes skiftevis i Bruxelles og Seoul på en dato, som parterne fastsætter efter fælles overenskomst. Der kan efter anmodning fra en af parterne afholdes ekstraordinære møder i det blandede udvalg, hvis parterne er enige herom.

2.   Det blandede udvalg holder normalt møder på højt embedsmandsplan, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Artikel 3

Offentlighed

Møder i det blandede udvalg er ikke offentlige, medmindre andet bestemmes.

Artikel 4

Deltagere

1.   Inden hvert møde underrettes formanden gennem sekretariatet om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

2.   Når det er hensigtsmæssigt, kan eksperter eller repræsentanter for andre organer efter fælles aftale mellem parterne indbydes til at deltage i det blandede udvalgs møder som observatør eller for at orientere om et bestemt emne.

Artikel 5

Sekretariat

En repræsentant for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og en repræsentant for Republikken Koreas udenrigsministerium fungerer i fællesskab som sekretærer for det blandede udvalg. Al korrespondance til og fra formanden for det blandede udvalg fremsendes til sekretærerne. Korrespondance til og fra formanden for det blandede udvalg kan have enhver skriftlig form, herunder e-mail.

Artikel 6

Dagsorden for møderne

1.   Formanden opstiller den foreløbige dagsorden for hvert møde. Den foreløbige dagsorden udsendes sammen med de relevante dokumenter til den anden part senest 15 dage før mødets begyndelse.

2.   Den foreløbige dagsorden skal indeholde de punkter, som er indgivet til formanden senest 21 dage før mødets begyndelse.

3.   Det blandede udvalg vedtager dagsordenen ved begyndelsen af hvert møde. Punkter, som ikke er på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom.

4.   Formanden kan efter aftale med parterne afkorte de frister, der er fastsat i stk. 1, for at tage hensyn til omstændighederne i en bestemt sag.

Artikel 7

Mødereferat

1.   De to sekretærer udarbejder i fællesskab et udkast til mødereferat normalt senest 30 kalenderdage efter mødedatoen. Udkastet til mødereferat bygger på formandens sammendrag af de konklusioner, som det blandede udvalg er nået frem til.

2.   Mødereferatet godkendes af begge parter senest 45 dage efter mødedatoen eller en anden dato, som aftales mellem parterne. Når der er opnået enighed om udkastet til mødereferat, underskriver formanden og sekretærerne to originaleksemplarer. Hver part modtager et originalt eksemplar.

Artikel 8

Forhandlingsprocedure

1.   Når det blandede udvalg vedtager afgørelser og henstillinger, benævnes sådanne akter henholdsvis »afgørelse« eller »henstilling« efterfulgt af et løbenummer, datoen for vedtagelsen og en angivelse af emnet. I hver afgørelse angives datoen for dens ikrafttræden. Det blandede udvalgs afgørelser og henstillinger vedtages ved fælles overenskomst mellem parterne.

2.   Det blandede udvalg kan vedtage afgørelser eller fremsætte henstillinger ved skriftlig procedure, hvis begge parter er enige herom. Der kan efter fælles overenskomst mellem parterne fastsættes en frist for afslutningen af den skriftlige procedure, efter hvis udløb formanden for det blandede udvalg kan erklære, at en fælles overenskomst mellem parterne er nået, medmindre en af parterne meddeler det modsatte.

3.   Afgørelser og henstillinger vedtaget af det blandede udvalg bekræftes ved to originale eksemplarer, som underskrives af formanden for det blandede udvalg.

4.   Hver af parterne kan beslutte at offentliggøre det blandede udvalgs afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidende.

Artikel 9

Korrespondance

1.   Korrespondance stilet til det blandede udvalg sendes til en af sekretærerne, som derpå underretter den anden sekretær.

2.   Sekretariatet sørger for, at al korrespondance stilet til det blandede udvalg fremsendes til formanden og i givet fald rundsendes som dokumenter som omhandlet i artikel 10 i denne forretningsorden.

3.   Korrespondance fra formanden sendes af sekretariatet til parterne og rundsendes i givet fald som dokumenter som omhandlet i artikel 10 i denne forretningsorden.

Artikel 10

Dokumenter

1.   Hvis forhandlingerne i det blandede udvalg er baseret på skriftlige dokumenter, nummereres disse og rundsendes af sekretariatet til medlemmerne.

2.   Hver sekretær er ansvarlig for rundsendelse af dokumenterne til de relevante medlemmer af hans eller hendes part i det blandede udvalg og systematisk fremsendelse af kopier til den anden sekretær.

Artikel 11

Udgifter

1.   Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i det blandede udvalgs møder, med hensyn til personale, rejser og underhold samt postforsendelser og telekommunikation.

2.   Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet.

Artikel 12

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres ved fælles overenskomst mellem parterne i overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 13

Specialiserede arbejdsgrupper

1.   Det blandede udvalg kan beslutte at nedsætte yderligere specialiserede arbejdsgrupper til at bistå udvalget i varetagelsen af dets opgaver.

2.   Det blandede udvalg kan beslutte at ophæve eksisterende specialiserede arbejdsgrupper, at fastlægge eller ændre deres mandat eller at nedsætte yderligere specialiserede arbejdsgrupper.

3.   De specialiserede arbejdsgrupper aflægger rapport til det blandede udvalg efter hvert af deres møder.

4.   De specialiserede arbejdsgrupper har ingen beslutningskompetence, men kan fremsætte anbefalinger til det blandede udvalg.


UDKAST TIL

AFGØRELSE Nr. 2/2016 VEDTAGET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-REPUBLIKKEN KOREA

af …

om nedsættelse af specialiserede arbejdsgrupper og vedtagelsen af deres mandat

DET BLANDEDE UDVALG EU-REPUBLIKKEN KOREA HAR —

under henvisning til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (»aftalen«), særlig artikel 44, og til artikel 13 i det blandede udvalgs forretningsorden, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at muliggøre drøftelser på ekspertplan om de centrale områder, som aftalen finder anvendelse på, bør der nedsættes specialiserede arbejdsgrupper. Efter nærmere aftale mellem parterne kan såvel listen over specialiserede arbejdsgrupper som områderne for de enkelte specialiserede arbejdsgrupper ændres.

(2)

I henhold til artikel 13 i det blandede udvalgs forretningsorden kan det blandede udvalg nedsætte specialiserede arbejdsgrupper til at bistå det i varetagelsen af dets opgaver —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

De specialiserede arbejdsgrupper, der er anført i bilag I til denne afgørelse, nedsættes herved. Mandatet for de specialiserede arbejdsgrupper er som fastsat i bilag II til denne afgørelse.

Udfærdiget i …, den …

For det blandede udvalg EU-Republikken Korea

Formand

BILAG I

DET BLANDEDE UDVALG EU-REPUBLIKKEN KOREA SPECIALISEREDE ARBEJDSGRUPPER

(1)

Specialiseret arbejdsgruppe vedrørende energi, miljø og klimaændringer

(2)

Specialiseret arbejdsgruppe vedrørende terrorbekæmpelse.

BILAG II

MANDAT FOR DE SPECIALISEREDE ARBEJDSGRUPPER, DER ER NEDSAT INDEN FOR RAMMEAFTALEN MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

Artikel 1

1.   På møderne kan hver specialiseret arbejdsgruppe drøfte gennemførelsen af aftalen inden for de områder, den dækker.

2.   De specialiserede arbejdsgrupper kan også drøfte emner eller specifikke projekter i tilknytning til det relevante bilaterale samarbejdsområde.

3.   Enkeltsager kan desuden tages op på foranledning af en af parterne.

Artikel 2

De specialiserede arbejdsgrupper arbejder under det blandede udvalg. De rapporterer og sender deres mødereferater og konklusioner til formanden for det blandede udvalg senest 30 kalenderdage efter hvert møde.

Artikel 3

De specialiserede arbejdsgrupper er sammensat af repræsentanter for parterne.

Efter aftale mellem parterne kan de specialiserede arbejdsgrupper indbyde eksperter til at deltage i deres møder og kan høre dem om givne specifikke punkter på dagsordenen.

Artikel 4

Formandskabet for de specialiserede arbejdsgrupper udøves på skift mellem parterne efter reglerne i det blandede udvalgs forretningsorden.

Artikel 5

En repræsentant for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og en repræsentant for Republikken Koreas udenrigsministerium fungerer i fællesskab som sekretærer for de specialiserede arbejdsgrupper. Alle meddelelser vedrørende de enkelte specialiserede arbejdsgrupper sendes til de to sekretærer.

Artikel 6

1.   De specialiserede arbejdsgrupper træder sammen, når omstændighederne kræver det, og parterne er enige herom, efter skriftlig anmodning fra en af parterne. Hvert møde afholdes på et sted og en dato, som aftales mellem parterne.

2.   Efter modtagelse af en anmodning fra en af parterne om et møde i en specialiseret arbejdsgruppe svarer den anden parts sekretær inden en frist på 15 arbejdsdage.

3.   I særligt hastende tilfælde kan der indkaldes til møde i de specialiserede arbejdsgrupper med kortere varsel, hvis begge parter er enige herom.

4.   Formandskabet underrettes forud for hvert møde om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

5.   De specialiserede arbejdsgruppers to sekretærer indkalder i fællesskab til møderne.

Artikel 7

Punkter til optagelse på dagsordenen forelægges sekretærerne mindst 15 arbejdsdage forud for mødet i den pågældende specialiserede arbejdsgruppe. Al tilhørende dokumentation indgives til sekretærerne mindst 10 arbejdsdage inden mødet. Sekretærerne fremsender den foreløbige dagsorden senest fem arbejdsdage før mødet. Den endelige dagsorden udformes efter aftale mellem parterne. Under særlige omstændigheder kan der efter aftale mellem parterne tilføjes punkter på dagsordenen med kort varsel.

Artikel 8

Der tages referat af hvert møde.

Møder i de specialiserede arbejdsgrupper er ikke offentlige, medmindre andet bestemmes.


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/76


AFGØRELSE (EU, Euratom) 2016/846 VEDTAGET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 24. maj 2016

om udnævnelse af dommere ved Retten

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 19,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 254 og 255,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 48 i protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 (1) består Retten af 40 dommere pr. 25. december 2015. I nævnte forordnings artikel 2, litra a), fastsættes varigheden af embedsperioden for de yderligere 12 dommere, således at afslutningen af denne embedsperiode svarer til de delvise nybesættelser af Rettens dommerembeder, som finder sted den 1. september 2016 og den 1. september 2019.

(2)

Inga REINE, Fredrik SCHALIN og Peter George XUEREB er blevet indstillet til de yderligere embeder som dommere ved Retten.

(3)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har afgivet udtalelse om Inga REINEs, Fredrik SCHALINs og Peter George XUEREBs kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til dommere ved Retten for perioden fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden til den 31. august 2019 udnævnes:

Inga REINE

Fredrik SCHALIN

Peter George XUEREB.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2016.

Formand

P. DE GOOIJER


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 14).


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/77


AFGØRELSE (EU, Euratom) 2016/847 VEDTAGET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 24. maj 2016

om udnævnelse af en dommer ved Retten

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 19,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 254 og 255,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Embedsperioden for fjorten dommere ved Retten udløber den 31. august 2016. Der bør derfor foretages udnævnelser for perioden fra den 1. september 2016 til den 31. august 2022.

(2)

Det er blevet indstillet, at Lauri MADISEs embedsperiode bør fornyes.

(3)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har afgivet udtalelse om Lauri MADISEs kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Lauri MADISE udnævnes til dommer ved Retten for perioden fra den 1. september 2016 til den 31. august 2022.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2016.

Formand

P. DE GOOIJER


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/78


RÅDETS AFGØRELSE (EU, Euratom) 2016/848

af 25. maj 2016

om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Danmark

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 302,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106 A,

under henvisning til indstilling fra den danske regering,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. september og den 1. oktober 2015 afgørelse (EU, Euratom) 2015/1600 (1) og (EU, Euratom) 2015/1790 (2) om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2015 til den 20. september 2020.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, efter at Mikkel DALSGAARDs mandatperiode er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Klaus MATTHIESEN, Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF), beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2020.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2016.

På Rådets vegne

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2015/1600 af 18. september 2015 om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2015 til den 20. september 2020 (EUT L 248 af 24.9.2015, s. 53).

(2)  Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2015/1790 af 1. oktober 2015 om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2015 til den 20. september 2020 (EUT L 260 af 7.10.2015, s. 23).


28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/79


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/849

af 27. maj 2016

om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. december 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/800/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»DPRK«) til gennemførelse af bl.a. FN's Sikkerhedsråds resolution (»UNSCR«) 1718 (2006) og 1874 (2009).

(2)

Den 7. marts 2013 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2094 (2013), hvori det på det kraftigste fordømte den atomprøvesprængning, som DPRK foretog den 12. februar 2013 i strid med og under klar tilsidesættelse af de relevante UNSCR.

(3)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/183/FUSP (2), der erstattede afgørelse 2010/800/FUSP og bl.a. gennemførte UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) og 2094 (2013).

(4)

Den 2. marts 2016 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2270 (2016), hvori det udtrykte sin dybeste bekymring over den atomprøvesprængning, som DPRK foretog den 6. januar 2016 i strid med de relevante UNSCR, fordømte DPRK's opsendelse den 7. februar 2016, som brugte ballistisk missilteknologi, og som var en alvorlig overtrædelse af de relevante UNSCR, samt fastslog, at der fortsat foreligger en klar trussel mod den internationale fred og sikkerhed i og uden for regionen.

(5)

Den 31. marts 2016 vedtog Rådet afgørelse 2016/476/FUSP (3), som ændrede afgørelse 2013/183/FUSP og gennemførte UNSCR 2270 (2016).

(6)

Som følge af Nordkoreas aktioner tidligere i år, der betragtes som en alvorlig trussel mod den internationale fred og sikkerhed i og uden for regionen, har Rådet besluttet at indføre yderligere restriktive foranstaltninger.

(7)

UNSCR 2270 (2016), der udtrykker stor bekymring over, at DPRK's våbensalg har skabt indtægter, der anvendes til at opnå kernevåben og ballistiske missiler, fastslår, at våbenrestriktionerne bør omfatte alle våben og dertil knyttet materiel, herunder håndvåben og lette våben og dertil knyttet materiel. Den udvider også yderligere forbuddene mod overførsel og indkøb af produkter, der kunne bidrage til udviklingen af de nordkoreanske væbnede styrkers operationelle kapacitet eller til eksport, der støtter eller styrker den operationelle kapacitet af væbnede styrker i en anden FN-medlemsstat uden for DPRK.

(8)

UNSCR 2270 (2016) specificerer, at forbuddet mod indkøb af teknisk bistand i forbindelse med våben forbyder FN-medlemsstater at involvere sig som værter for instruktører, rådgivere eller andre embedsmænd med henblik på militær, paramilitær eller politirelateret uddannelse.

(9)

UNSCR 2270 (2016) bekræfter, at forbuddene mod overførsel, indkøb og levering af teknisk bistand i forbindelse med visse varer også gælder med hensyn til forsendelse af produkter til eller fra DPRK til reparation, vedligeholdelse, istandsættelse, prøvning, »reverse engineering« og markedsføring, uanset om ejerskabet eller kontrollen overføres, og understreger, at foranstaltningerne om visumforbud også finder anvendelse på alle personer, der rejser i disse øjemed.

(10)

Rådet finder det hensigtsmæssigt at forbyde levering, salg eller overførsel til DPRK af yderligere produkter, materiel eller udstyr forbundet med varer og teknologi med dobbelt anvendelse.

(11)

UNSCR 2270 (2016) udvider listen over fysiske personer og enheder, der er omfattet af foranstaltninger vedrørende indefrysning af aktiver og visumforbud, og bestemmer, at indefrysning af aktiver finder anvendelse på enheder af DPRK's regering eller Koreas Arbejderparti, hvis FN-medlemsstaten fastslår, at de har tilknytning til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til de relevante UNSCR.

(12)

UNSCR 2270 (2016), der udtrykker bekymring over, at DPRK misbruger de privilegier og immuniteter, der gives i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, fastsætter yderligere foranstaltninger, der sigter mod at forhindre nordkoreanske diplomater, regeringsrepræsentanter og personer fra tredjelande i at handle på vegne af udpegede fysiske personer eller enheder eller efter deres anvisninger og i at deltage i forbudte aktiviteter.

(13)

UNSCR 2270 (2016) præciserer endvidere omfanget af FN-medlemsstaternes pligt til at forhindre specialiseret uddannelse af nordkoreanske statsborgere i visse følsomme discipliner.

(14)

UNSCR 2270 (2016) udvider også anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der gælder for transport- og finanssektoren.

(15)

Inden for rammerne af de foranstaltninger, der gælder for finanssektoren, finder Rådet det hensigtsmæssigt at forbyde pengeoverførsler til og fra DPRK, medmindre de specifikt er godkendt på forhånd, samt nordkoreanske investeringer på områder under medlemsstaternes jurisdiktion og investeringer i DPRK foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller enheder.

(16)

Ud over foranstaltningerne fastsat i den relevante UNSCR bør medlemsstaterne nægte tilladelse til, at alle luftfartøjer, der drives af nordkoreanske luftfartsselskaber eller har oprindelse i DPRK, kan lande på, lette fra eller overflyve deres område. Medlemsstaterne bør også forbyde indsejling i deres havne for ethvert skib, der ejes, drives eller er bemandet af DPRK.

(17)

UNSCR 2270 (2016) forbyder indkøb af visse mineraler og eksport af flybrændstof.

(18)

Rådet finder, at forbuddet mod eksport af luksusvarer bør udvides til at omfatte import af sådanne varer fra DPRK.

(19)

UNSCR 2270 (2016) udvider desuden forbuddene mod at yde finansiel støtte til handel med DPRK.

(20)

Rådet finder det endvidere hensigtsmæssigt at udvide forbuddene mod offentlig finansiel støtte til handel med DPRK, navnlig for at undgå, at finansiel støtte bidrager til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller udvikling af fremføringsmidler til atomvåben.

(21)

UNSCR 2270 (2016) minder om, at Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) har opfordret landene til at anvende skærpede kundelegitimationskrav og effektive modforanstaltninger til at beskytte deres jurisdiktioner imod DPRK's ulovlige finansielle aktiviteter, og opfordrer FN-medlemsstaterne til at anvende FATF's anbefaling nr. 7, fortolkningsnoten og den tilhørende vejledning til effektivt at gennemføre målrettede finansielle sanktioner i forbindelse med spredning.

(22)

UNSCR 2270 (2016) understreger også, at det ikke er hensigten, at de derved indførte foranstaltninger skal have negative humanitære konsekvenser for DPRK's civilbefolkning eller indvirke negativt på aktiviteter, der ikke er forbudt i henhold til de relevante UNSCR, eller det arbejde, der udføres af internationale organisationer og ikkestatslige organisationer, der udfører bistands- og nødhjælpsaktiviteter i DPRK til gavn for civilbefolkningen.

(23)

UNSCR 2270 (2016) giver udtryk for sit engagement i en fredelig, diplomatisk og politisk løsning på situationen. Den bekræfter støtte til sekspartsforhandlingerne og opfordrer til, at de genoptages.

(24)

UNSCR 2270 (2016) bekræfter, at DPRK's aktioner skal evalueres løbende, og at FN's Sikkerhedsråd er indstillet på om nødvendigt at styrke, ændre, suspendere eller ophæve foranstaltningerne i lyset af DPRK's efterlevelse samt er fast besluttet på at iværksætte yderligere betydelige foranstaltninger i tilfælde af en yderligere atomprøvesprængning eller opsendelse fra DPRK's side.

(25)

I februar 2016 foretog Rådet en revision i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i afgørelse 2013/183/FUSP og artikel 6, stk. 2 og 2a, i forordning (EF) nr. 329/2007 (4) og bekræftede, at de personer og enheder, der er opført i afgørelsens bilag II og forordningens bilag V, bør forblive opført.

(26)

Denne afgørelse overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig adgangen til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, ejendomsretten og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne afgørelse bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(27)

Denne afgørelse overholder også fuldt ud medlemsstaternes forpligtelser i henhold til FN-pagten og den retligt bindende karakter af UNSCR.

(28)

Afgørelse 2013/183/FUSP bør af klarhedshensyn ophæves og erstattes af en ny afgørelse.

(29)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre en række foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.   Direkte eller indirekte levering, salg, overførsel eller eksport af følgende produkter og teknologi, herunder software, til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om de har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej:

a)

forsvarsmateriel af enhver art, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer, militært udstyr, paramilitært udstyr og reservedele hertil, bortset fra ikkekampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i DPRK

b)

alle produkter, alt materiel, alt udstyr, alle varer og al teknologi som vedtaget af FN's Sikkerhedsråd eller den komité, der er nedsat i henhold til punkt 12 i UNSCR 1718 (2006) (»sanktionskomitéen«), i overensstemmelse med punkt 8, litra a), nr. ii), i UNSCR 1718 (2006), punkt 5, litra b), i UNSCR 2087 (2013) og punkt 20 i UNSCR 2094 (2013), der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben

c)

visse andre typer produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben eller som kunne bidrage til dets militære aktiviteter, herunder alle varer og teknologier med dobbelt anvendelse som anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (5)

d)

alle øvrige typer produkter, materiel og udstyr vedrørende varer og teknologi med dobbelt anvendelse; Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette litra

e)

visse nøglekomponenter til sektoren for ballistiske missiler, såsom visse typer af aluminium, der benyttes i ballistiske missilsystemer; Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette litra

f)

ethvert andet produkt, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer eller ballistiske missilprogrammer eller andre programmer for masseødelæggelsesvåben, til aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse; Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette litra

g)

ethvert andet produkt, bortset fra fødevarer og medicin, hvis en medlemsstat fastslår, at det kunne bidrage direkte til udviklingen af de nordkoreanske væbnede styrkers operationelle kapacitet eller til eksport, der støtter eller styrker den operationelle kapacitet af væbnede styrker i en anden stat uden for DPRK.

2.   Det er ligeledes forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk uddannelse, rådgivning eller bistand eller tekniske tjenester eller yde mæglervirksomhed eller anden formidlervirksomhed i forbindelse med produkter eller teknologi som omhandlet i stk. 1 eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse eller brug af disse produkter til personer, enheder eller organer i DPRK eller til anvendelse i DPRK

b)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med produkter eller teknologi som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring samt forsikring og genforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter og sådan teknologi, eller i forbindelse med direkte eller indirekte levering af hermed forbundet teknisk uddannelse, rådgivning eller bistand, tekniske tjenester eller mæglervirksomhed til personer, enheder eller organer i DPRK eller til anvendelse i DPRK

c)

bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) og b).

3.   Indkøb fra DPRK foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved brug af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 samt DPRK's levering til medlemsstaternes statsborgere af teknisk uddannelse, rådgivning eller bistand, tekniske tjenester, finansiering eller finansiel bistand som omhandlet i stk. 2 er også forbudt, uanset om det har oprindelse i DPRK eller ej.

Artikel 2

De foranstaltninger, der er indført ved artikel 1, stk. 1, litra g), finder ikke anvendelse på levering, salg eller overførsel af et produkt eller indkøbet heraf, hvis:

a)

medlemsstaten fastslår, at sådanne aktiviteter udelukkende er til humanitære formål eller udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og som ikke har forbindelse til aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, forudsat at medlemsstaten på forhånd underretter sanktionskomitéen om en sådan konstatering og orienterer sanktionskomitéen om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre anvendelse af produktet til sådanne andre formål, eller

b)

sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har fastslået, at en bestemt levering, et bestemt salg eller en bestemt overførsel ikke vil være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

Artikel 3

1.   Direkte eller indirekte salg, køb eller transport af eller mæglervirksomhed vedrørende guld og ædle metaller samt diamanter til, fra eller på vegne af DPRK's regering, dets offentlige organer, selskaber og agenturer samt DPRK's centralbank såvel som personer og enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, er forbudt.

2.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

Artikel 4

1.   Indkøb fra DPRK af guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordmineraler foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produktet har oprindelse i DPRK eller ej.

2.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

Artikel 5

Levering af nyligt trykte eller slåede eller ikkeudstedte nordkoreansk denominerede pengesedler og mønter til eller til fordel for DPRK's centralbank er forbudt.

Artikel 6

1.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af luksusvarer til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej.

2.   Import, køb eller overførsel af luksusvarer fra DPRK er forbudt.

3.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af stk. 1 og 2.

Artikel 7

1.   Indkøb fra DPRK af kul, jern og jernmalm foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produktet har oprindelse i DPRK eller ej. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette stykke.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på kul, som den indkøbende medlemsstat på grundlag af troværdige oplysninger bekræfter har oprindelse uden for DPRK og udelukkende er blevet transporteret gennem DPRK med henblik på eksport fra havnen i Rajin (Rason), forudsat at medlemsstaten på forhånd underretter sanktionskomitéen, og at sådanne transaktioner ikke er forbundet med at generere indtægter til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på transaktioner, der udelukkende er bestemt til livsnødvendige formål og ikke er forbundet med at generere indtægter til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse.

Artikel 8

1.   Salg eller levering af flybrændstof, herunder flybenzin, jetbrændstof af naftatypen, jetbrændstof af petroleumstypen og raketbrændstof af petroleumstypen til DPRK foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen på forhånd i det enkelte tilfælde undtagelsesvis har godkendt overførsel til DPRK af sådanne produkter til verificerede væsentlige humanitære behov og med forbehold af nærmere ordninger til effektiv overvågning af levering og anvendelse.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg eller levering af flybrændstof til civile passagerfly uden for DPRK, som udelukkende er til brug under flyvningen til DPRK og returflyvningen.

Artikel 9

Import, køb eller overførsel fra DPRK af olieprodukter, der ikke er omfattet af UNSCR 2270 (2016), er forbudt. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

KAPITEL II

RESTRIKTIONER VEDRØRENDE FINANSIEL STØTTE TIL HANDEL

Artikel 10

1.   Medlemsstaterne yder ikke offentlig finansiel støtte til handel med DPRK, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til deres statsborgere eller enheder, som er involveret i sådan handel. Dette berører ikke tilsagn, som er givet forud for denne afgørelses ikrafttræden, forudsat at sådan finansiel støtte ikke bidrager til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse.

2.   Privat finansiel støtte til handel med DPRK, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til medlemsstaternes statsborgere eller enheder, som er involveret i sådan handel, er forbudt, hvis en sådan finansiel støtte kunne bidrage til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse.

3.   Stk. 1 og 2 vedrører ikke handel, som har fødevare-, landbrugs-, medicinske eller andre humanitære formål.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER PÅ INVESTERINGER

Artikel 11

1.   Investeringer på områder under medlemsstaternes jurisdiktion foretaget af DPRK, dets statsborgere eller enheder, der er oprettet i DPRK eller underlagt dets jurisdiktion, eller af personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, er forbudt.

2.   Det er forbudt

a)

at erhverve eller udvide en deltagelse i enheder i DPRK eller i nordkoreanske eller nordkoreansk ejede enheder uden for DPRK, der er involveret i aktiviteter, som er forbundet med DPRK's aktiviteter eller programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben, eller i aktiviteter inden for minedrift eller raffinering eller i den kemiske industri, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne enheder og erhvervelse af aktier eller andre værdipapirer med karakter af kapitalinteresser

b)

at yde finansiering eller finansiel støtte til enheder i DPRK eller i nordkoreanske eller nordkoreansk ejede enheder uden for DPRK, der er involveret i aktiviteter som omhandlet i litra a), eller med det dokumenterede formål at finansiere sådanne enheder i DPRK

c)

at oprette joint ventures med enheder i DPRK, der er involveret i aktiviteter som omhandlet i litra a), eller med datterselskaber eller filialer under deres kontrol

d)

at levere investeringstjenesteydelser i direkte tilknytning til aktiviteter som omhandlet i litra a)-c).

KAPITEL IV

FINANSSEKTOREN

Artikel 12

Medlemsstaterne må, herunder gennem deres deltagelse i internationale finansielle institutioner, ikke give nye tilsagn om gavebistand, finansiel bistand eller lån på lempelige vilkår til DPRK, undtagen hvor dette sker i humanitært og udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning. Medlemsstaterne udviser desuden årvågenhed for at begrænse nuværende tilsagn og om muligt bringe dem til ophør.

Artikel 13

For at hindre levering af finansielle tjenesteydelser eller overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, herunder store kontantbeløb, som kunne bidrage til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller til eller fra statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner under deres jurisdiktion gælder følgende:

1)

Der må ikke foretages pengeoverførsler til eller fra DPRK, bortset fra transaktioner, der er omfattet af nr. 3, og som der er givet tilladelse til i overensstemmelse med nr. 4.

2)

Finansielle institutioner under medlemsstaternes jurisdiktion må ikke indgå eller fortsætte med at deltage i transaktioner med:

a)

banker hjemmehørende i DPRK, herunder DPRK's centralbank

b)

filialer eller datterselskaber under medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i DPRK

c)

filialer eller datterselskaber uden for medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i DPRK eller

d)

finansielle enheder, der hverken er hjemmehørende i DPRK eller inden for medlemsstaternes jurisdiktion, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i DPRK,

medmindre sådanne transaktioner er omfattet af nr. 3, og der er givet tilladelse hertil i overensstemmelse med nr. 4.

3)

Følgende transaktioner kan gennemføres under forudsætning af den i nr. 4 omhandlede forhåndstilladelse:

a)

transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedsydelser eller medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål

b)

transaktioner vedrørende personlige pengeoverførsler

c)

transaktioner vedrørende gennemførelsen af de undtagelser, der er fastsat i denne afgørelse

d)

transaktioner i forbindelse med en specifik handelskontrakt, der ikke er forbudt i henhold til denne afgørelse

e)

transaktioner vedrørende en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende transaktioner skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål

f)

transaktioner, som udelukkende er nødvendige for gennemførelsen af projekter, som Unionen eller medlemsstaterne finansierer i udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning

g)

transaktioner vedrørende betaling for krav mod DPRK eller nordkoreanske personer eller enheder, vurderet fra sag til sag og forudsat, at der sker underretning ti dage før tilladelse gives, og lignende transaktioner, der ikke bidrager til aktiviteter, der er forbudt i henhold til denne afgørelse.

4)

Pengeoverførsler på over 15 000 EUR til eller fra DPRK i forbindelse med de transaktioner, der er omhandlet i nr. 3, kræver forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. Den relevante medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle tilladelser, der gives.

5)

Der kræves ikke forhåndstilladelse som omhandlet i nr. 4 for pengeoverførsler eller transaktioner, der er nødvendige til officielle formål med en medlemsstats diplomatiske eller konsulære mission i DPRK.

6)

Finansielle institutioner skal, når de udøver aktiviteter i forbindelse med banker og finansielle institutioner som nævnt i nr. 2:

a)

løbende udvise årvågenhed over for kontobevægelser, herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer og i overensstemmelse med deres forpligtelser vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

b)

kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer vedrørende transaktionens afsender og modtager udfyldes, og, hvis disse oplysninger ikke foreligger, afvise transaktionen

c)

opbevare alle registreringer af transaktioner i fem år og på anmodning stille dem til rådighed for de nationale myndigheder

d)

omgående indberette deres mistanke til den finansielle efterretningsenhed (FIU) eller en anden kompetent myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, hvis de har mistanke om eller har rimelig grund til at antage, at midlerne har tilknytning til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben; FIU eller den anden kompetente myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at kunne udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af rapporter om mistænkelige transaktioner.

Artikel 14

1.   Det er forbudt på medlemsstaternes områder at åbne filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer for nordkoreanske banker, herunder DPRK's centralbank, dens filialer og datterselskaber, og andre finansielle enheder som omhandlet i artikel 13, nr. 2.

2.   Eksisterende filialer, datterselskaber og repræsentationskontorer skal lukkes senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016).

3.   Medmindre det på forhånd er blevet godkendt af sanktionskomitéen, er det forbudt for nordkoreanske banker, herunder DPRK's centralbank, dens filialer og datterselskaber, og for andre finansielle enheder omhandlet i artikel 13, nr. 2, at:

a)

oprette nye joint ventures med banker under medlemsstaternes jurisdiktion

b)

erhverve ejerandele i banker under medlemsstaternes jurisdiktion

c)

at oprette eller opretholde korrespondentbankforbindelser med banker under medlemsstaternes jurisdiktion.

4.   Eksisterende joint ventures, ejerandele og korrespondentbankforbindelser med nordkoreanske banker skal bringes til ophør senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016).

5.   Det er forbudt for finansielle institutioner på medlemsstaternes områder eller under deres jurisdiktion at åbne repræsentationskontorer, datterselskaber, filialer eller bankkonti i DPRK.

6.   Eksisterende repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti i DPRK skal lukkes senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016), hvis den pågældende medlemsstat har troværdige oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at sådanne finansielle tjenesteydelser kunne bidrage til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller til andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

7.   Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne kontorer, datterselskaber eller bankkonti er nødvendige for leveringen af humanitær bistand, diplomatiske missioners aktiviteter i DPRK i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser, aktiviteter udført af FN eller FN's særorganisationer eller tilknyttede organer eller andre formål, der er forenelige med UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

8.   Eksisterende repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti i DPRK skal lukkes, hvis den pågældende medlemsstat har troværdige oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at sådanne finansielle tjenesteydelser kunne bidrage til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller til andre aktiviteter, der er forbudt ifølge denne afgørelse.

9.   En medlemsstat kan indrømme undtagelse fra stk. 8, hvis den i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne kontorer, datterselskaber eller bankkonti er nødvendige for leveringen af humanitær bistand, diplomatiske missioners aktiviteter i DPRK i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser, aktiviteter udført af FN eller FN's særorganisationer eller tilknyttede organer eller andre formål, der er forenelige med denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter på forhånd de øvrige medlemsstater om, at den har til hensigt at indrømme en undtagelse.

Artikel 15

Direkte eller indirekte salg eller køb af eller mæglervirksomhed eller bistand ved udstedelse af offentlige eller statsgaranterede DPRK-obligationer, der er udstedt efter den 18. februar 2013, til eller fra DPRK's regering, dets offentlige organer, selskaber og agenturer, DPRK's centralbank eller banker hjemmehørende i DPRK eller filialer og datterselskaber inden eller uden for medlemsstaternes jurisdiktion, af banker hjemmehørende i DPRK eller finansielle enheder, der hverken er hjemmehørende i DPRK eller underlagt medlemsstaternes jurisdiktion, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i DPRK, samt alle personer og enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, er forbudt.

KAPITEL V

TRANSPORTSEKTOREN

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne inspicerer i overensstemmelse med deres nationale beføjelser og lovgivning samt folkeretten, herunder Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, al fragt til og fra DPRK på deres område eller i transit gennem deres område, herunder i deres lufthavne, havne og frihandelszoner, og fragt, der mægles eller formidles af DPRK eller nordkoreanske statsborgere eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, eller af personer eller enheder, der er opført på listen i bilag I, og fragt, der transporteres med et luftfartøj eller søfartøj under DPRK's flag, med henblik på at sikre, at ingen produkter overføres i strid med UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

2.   Medlemsstaterne inspicerer i overensstemmelse med deres nationale beføjelser og lovgivning samt folkeretten, herunder Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, al fragt til og fra DPRK på deres område eller i transit gennem deres område og fragt, der mægles eller formidles af DPRK eller nordkoreanske statsborgere eller personer eller enheder, der handler på deres vegne, herunder i deres lufthavne og søhavne, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at fragten indeholder produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

3.   Medlemsstaterne inspicerer med flagstatens samtykke skibe på åbent hav, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibes fragt indeholder produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

4.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning i forbindelse med inspektioner i henhold til stk. 1-3.

5.   Luftfartøjer og skibe, der transporterer fragt til og fra DPRK, skal inden ankomst eller afgang afgive supplerende oplysninger om alle varer, der føres ind i eller ud af en medlemsstat.

6.   Når der gennemføres inspektion i henhold til stk. 1-3, beslaglægger og bortskaffer medlemsstaterne i overensstemmelse med punkt 14 i UNSCR 1874 (2009) og punkt 8 i UNSCR 2087 (2013) produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

7.   Medlemsstaterne nægter indsejling i deres havne for ethvert skib, der har nægtet at lade sig inspicere, efter at skibets flagstat har givet tilladelse til en sådan inspektion, eller hvis et skib under DPRK's flag har nægtet at lade sig inspicere i henhold til punkt 12 i UNSCR 1874 (2009).

8.   Stk. 7 finder ikke anvendelse, hvis indsejling er nødvendig med henblik på inspektion eller i en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til skibets oprindelseshavn.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterne nægter i overensstemmelse med deres nationale beføjelser og lovgivning samt folkeretten, navnlig relevante internationale aftaler om civil luftfart, ethvert luftfartøj, der drives af nordkoreanske luftfartsselskaber eller har oprindelse i DPRK, tilladelse til at lande på, lette fra eller overflyve deres område.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødlanding eller i tilfælde af landing med henblik på inspektion.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den pågældende medlemsstat på forhånd fastslår, at sådan landing er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne afgørelse.

Artikel 18

1.   Medlemsstaterne forbyder indsejling i deres havne for ethvert skib, der ejes, drives eller er bemandet af DPRK.

2.   Medlemsstaterne forbyder indsejling i deres havne for ethvert skib, hvorom de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at skibet ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af en person eller enhed, der er opført på listen i bilag I, II eller III eller indeholder fragt, som det i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til skibets oprindelseshavn, hvis indsejling er nødvendig med henblik på inspektion, eller hvis den pågældende medlemsstat på forhånd fastslår, at sådan indsejling er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne afgørelse.

4.   Stk. 2 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til skibets oprindelseshavn, hvis indsejling er nødvendig med henblik på inspektion, hvis sanktionskomitéen på forhånd fastslår, at sådan indsejling er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i UNSCR 2270 (2016), eller hvis den pågældende medlemsstat på forhånd fastslår, at sådan indsejling er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle indsejlinger, som den har tilladt.

Artikel 19

Levering af bunkring eller forsyninger eller andre ydelser til skibe fra DPRK er forbudt for medlemsstaternes statsborgere eller fra medlemsstaternes område, hvis der foreligger oplysninger, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibe transporterer produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål, eller indtil fragten er inspiceret og om nødvendigt beslaglagt og bortskaffet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1-3 og 6.

Artikel 20

1.   Det er forbudt at lease eller chartre medlemsstaternes skibe eller luftfartøjer under flag eller at levere besætningsmedlemmer til DPRK, personer eller enheder, der er opført på listen i bilag I, II eller III, andre nordkoreanske enheder, andre personer eller enheder, som medlemsstaten fastslår har medvirket til omgåelse af sanktioner eller krænkelse af bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter anvisning fra nogen af ovennævnte, og enheder, der ejes eller kontrolleres af nogen af ovennævnte.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på leasing, chartring eller levering af besætningsmedlemmer, forudsat at den pågældende medlemsstat i det enkelte tilfælde har underrettet sanktionskomitéen på forhånd og har givet sanktionskomitéen oplysninger, der viser, at sådanne aktiviteter udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå, at sådanne aktiviteter bidrager til krænkelser af bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

3.   En medlemsstat kan indrømme undtagelse fra stk. 8, hvis den i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne aktiviteter udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og forudsat at den har oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at undgå, at aktiviteterne bidrager til krænkelser af bestemmelserne i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter på forhånd de øvrige medlemsstater om, at den har til hensigt at indrømme en undtagelse.

Artikel 21

Medlemsstaterne fjerner ethvert skib, der ejes, drives eller er bemandet af DPRK, fra deres registre, og de registrerer ikke noget fartøj, som er slettet af en anden medlemsstat i henhold til punkt 19 i UNSCR 2270 (2016).

Artikel 22

1.   Det er forbudt at registrere fartøjer i DPRK, at indhente tilladelse for et fartøj til at sejle under nordkoreansk flag eller eje, lease, drive det eller levere nogen skibsklassificering, -certificering eller tilhørende tjenester eller at forsikre fartøjer, der sejler under nordkoreansk flag.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på aktiviteter, som sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde er blevet underrettet om på forhånd, forudsat at den pågældende medlemsstat har givet sanktionskomitéen detaljerede oplysninger om aktiviteterne, herunder navnene på de personer og enheder, der er involveret deri, oplysninger, der viser, at sådanne aktiviteter udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at undgå, at disse aktiviteter bidrager til krænkelser af UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

KAPITEL VI

INDREJSE- OG OPHOLDSRESTRIKTIONER

Artikel 23

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a)

personer, herunder disses familiemedlemmer eller personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, som sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd har udpeget som ansvarlige for DPRK's politikker i forbindelse med dets nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved at støtte eller fremme disse programmer, jf. bilag I

b)

personer, der ikke er omfattet af bilag I, jf. listen i bilag II, som:

i)

er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved at støtte eller fremme disse programmer, eller personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger

ii)

leverer finansielle tjenesteydelser eller foretager overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på deres område

iii)

er involveret i levering til eller fra DPRK af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller i levering til DPRK af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder gennem levering af finansielle tjenesteydelser

c)

personer, der ikke er omfattet af bilag I eller II, som arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I eller II, eller personer, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, jf. bilag III til denne afgørelse.

2.   Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne rejser er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser, eller hvis sanktionskomitéen konkluderer, at en undtagelse på anden måde vil fremme målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

3.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte egne statsborgere indrejse på dens område.

4.   Stk. 1 berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, nemlig:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference indkaldt af FN eller i FN's regi

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

5.   Stk. 4 anses også for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

6.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en undtagelse i henhold til stk. 4 eller 5.

7.   Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, litra b), såfremt rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller med henblik på deltagelse i mellemstatslige møder, møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder arrangeret af en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de restriktive foranstaltningers politiske mål, herunder demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten i DPRK.

8.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme undtagelser som omhandlet i stk. 7, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Undtagelsen anses for indrømmet, medmindre et eller flere medlemmer af Rådet skriftligt gør indsigelse inden to arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen om den foreslåede undtagelse. Hvis et eller flere medlemmer af Rådet gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede undtagelse.

9.   Stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse ved transit af repræsentanter for DPRK's regering til FN's hovedkvarter med henblik på at varetage FN-forretninger.

10.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 4, 5, 7 og 9 tillader personer, der er opført på listerne i bilag I, II eller III, indrejse i eller transit gennem sit område, gælder tilladelsen udelukkende det formål, den er udstedt til, og de berørte personer.

11.   Medlemsstaterne udviser årvågenhed og tilbageholdenhed med hensyn til indrejse på eller transit gennem deres områder for så vidt angår personer, der arbejder på vegne af eller efter anvisning fra udpegede personer eller enheder, jf. bilag I.

Artikel 24

1.   Medlemsstaterne udviser nordkoreanske statsborgere, som de fastslår arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I eller II, eller som de fastslår medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, fra deres område med henblik på tilbagesendelse til DPRK i overensstemmelse med gældende national og international ret.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en persons tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelsen af en retslig procedure eller udelukkende til lægelige, sikkerhedsmæssige eller andre humanitære formål.

Artikel 25

1.   Medlemsstaterne udviser nordkoreanske diplomater, regeringsrepræsentanter og andre nordkoreanske statsborgere, som handler på vegne af regeringen, og som de fastslår arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed, der er opført på listen i bilag I, II eller III eller en person eller enhed, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, fra deres område med henblik på tilbagesendelse til DPRK i overensstemmelse med gældende national og international ret.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse ved transit af repræsentanter for DPRK's regering til FN's hovedkvarter eller andre FN-faciliteter med henblik på at varetage FN-forretninger.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en persons tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelsen af en retslig procedure eller udelukkende til lægelige, sikkerhedsmæssige eller andre humanitære formål, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) og 2270 (2016), eller hvis den relevante medlemsstat i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle afgørelser om ikke at udvise personer som omhandlet i stk. 1.

Artikel 26

1.   Medlemsstaterne udviser enhver tredjelandsstatsborger, som de fastslår arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I, II eller III, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, fra deres område med henblik på tilbagesendelse til det land, hvor vedkommende er statsborger, i overensstemmelse med gældende national og international ret.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en persons tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelsen af en retslig procedure eller udelukkende til lægelige, sikkerhedsmæssige eller andre humanitære formål, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) og 2270 (2016), eller hvis den relevante medlemsstat i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle afgørelser om ikke at udvise personer som omhandlet i stk. 1.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse ved transit af repræsentanter for DPRK's regering til FN's hovedkvarter eller andre FN-faciliteter med henblik på at varetage FN-forretninger.

KAPITEL VII

INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE RESSOURCER

Artikel 27

1.   Der foretages indefrysning af alle midler og økonomiske ressourcer, der direkte eller indirekte tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af følgende personer og enheder:

a)

personer og enheder, som ifølge sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd er involveret i eller yder støtte til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved hjælp af ulovlige midler, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige midler, jf. bilag I

b)

personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I, jf. listen i bilag II, som:

i)

er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige midler eller ved at støtte eller fremme sådanne programmer

ii)

leverer finansielle tjenesteydelser eller foretager overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på deres område, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

iii)

er involveret i levering til eller fra DPRK af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller af levering til DPRK af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder gennem levering af finansielle tjenesteydelser

c)

personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I eller II, som arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I eller II eller personer, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, jf. bilag III til denne afgørelse

d)

enheder inden for DPRK's regering eller Koreas Arbejderparti eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, og som medlemsstaten fastslår har tilknytning til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

2.   Ingen midler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for personer eller enheder som omhandlet i stk. 1.

3.   Der kan gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der:

a)

er nødvendige for at dække basale behov, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand eller

c)

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med national lovgivning, til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler og økonomiske ressourcer,

efter at den pågældende medlemsstat, når det er hensigtsmæssigt, har underrettet sanktionskomitéen om, at den har til hensigt at godkende adgangen til sådanne midler og økonomiske ressourcer, og sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest fem arbejdsdage efter en sådan underretning.

4.   Der kan desuden gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der:

a)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter. Den pågældende medlemsstat skal, hvor det er relevant, forinden underrette og have godkendelse fra sanktionskomitéen, eller

b)

er genstand for en retlig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en dom, i hvilket fald midlerne og de økonomiske ressourcer kan anvendes til at opfylde afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, forudsat at afgørelsen blev truffet eller dommen afsagt forud for den dato, hvor personen eller enheden nævnt i stk. 1 blev udpeget af sanktionskomitéen, FN's Sikkerhedsråd eller Rådet, og ikke er til fordel for en person eller enhed som nævnt i stk. 1. Den pågældende medlemsstat skal, hvor det er relevant, forinden underrette sanktionskomitéen.

5.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af de restriktive foranstaltninger,

såfremt sådanne renter eller anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

6.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en udpeget person eller enhed opført på listen i bilag II foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne person eller enhed blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at

a)

kontrakten ikke har tilknytning til produkter, materiel, udstyr, varer, teknologi, bistand, uddannelse, finansiel bistand, investeringer, mæglervirksomhed eller tjenester som omhandlet i artikel 1

b)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed som omhandlet i stk. 1

og efter at den pågældende medlemsstat har underrettet om, at den agter at foretage eller modtage sådanne betalinger eller i givet fald bemyndige, at midler eller økonomiske ressourcer frigives med henblik herpå, ti arbejdsdage før en sådan bemyndigelse.

7.   For så vidt angår Korea National Insurance Corporation (KNIC) fastsættes følgende:

a)

De relevante medlemsstater kan tillade, at EU-personer og -enheder modtager betalinger fra KNIC, såfremt:

i)

betalingen er forfalden

a)

i henhold til bestemmelserne i en kontrakt om forsikringstjenester, som ydes af KNIC, og som er nødvendige for de aktiviteter, EU-personen eller -enheden har i DPRK, eller

b)

i henhold til bestemmelserne i en kontrakt om forsikringstjenester, som ydes af KNIC i forbindelse med skader forårsaget af parterne i en sådan kontrakt på EU's område

ii)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed som omhandlet i stk. 1, og

iii)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte vedrører aktiviteter, der er forbudt i henhold til denne afgørelse.

b)

Den pågældende medlemsstat kan tillade, at EU-personer og -enheder foretager betalinger til KNIC udelukkende med henblik på at opnå forsikringstjenester, der er nødvendige for de aktiviteter, som sådanne personer eller enheder har i DPRK, forudsat at disse aktiviteter ikke er forbudt i henhold til denne afgørelse.

c)

Der kræves ikke sådanne tilladelser for betalinger fra eller til KNIC, der er nødvendige til officielle formål med en medlemsstats diplomatiske eller konsulære mission i DPRK.

d)

Stk. 1 er ikke til hinder for, at KNIC betaler forfaldne beløb i henhold til en kontrakt, der er indgået forud for KNIC's opførelse på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at:

i)

kontrakten ikke har tilknytning til produkter, materiel, udstyr, varer, teknologi, bistand, uddannelse, finansiel bistand, investeringer, mæglervirksomhed eller tjenester, der er omhandlet i denne afgørelse

ii)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed som nævnt i stk. 1.

Medlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

Artikel 28

Artikel 27, stk. 1, litra d), finder ikke anvendelse på midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der er nødvendige til udførelse af aktiviteter i DPRK's missioner til De Forenede Nationer og dets særorganisationer og tilknyttede organisationer og andre nordkoreanske diplomatiske og konsulære missioner, eller på midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, som sanktionskomitéen på forhånd i det enkelte tilfælde fastslår er nødvendige for levering af humanitær bistand, atomafrustning eller andre formål, der er forenelige med målene i UNSCR 2270 (2016).

Artikel 29

1.   Repræsentationskontorer for enheder, der er opført på listen i bilag I, skal lukkes.

2.   Direkte eller indirekte deltagelse i joint ventures eller andre forretningsordninger er forbudt for enheder, der er opført på listen i bilag I, samt for personer eller enheder, der handler på deres vegne.

KAPITEL VIII

ANDRE RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER

Artikel 30

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at udvise årvågenhed og forhindre specialiseret undervisning eller uddannelse af nordkoreanske statsborgere på deres område eller foretaget af deres statsborgere inden for fagområder, der kunne bidrage til DPRK's spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringsmidler til atomvåben, herunder undervisning eller uddannelse i avanceret fysik, avanceret computersimulering og lignende computervidenskab, geospatial navigation, nuklear teknik, rumfartsteknik, luftfartsteknik og lignende discipliner.

Artikel 31

Medlemsstaterne udviser i overensstemmelse med folkeretten øget årvågenhed over for DPRK's diplomatiske personale med henblik på at hindre sådanne personer i at bidrage til DPRK's nukleare programmer eller ballistiske missilprogrammer eller til andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til at omgå foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse.

KAPITEL IX

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger, der er truffet i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), herunder foranstaltninger truffet af Unionen eller af en medlemsstat i overensstemmelse med, som krævet af eller i enhver forbindelse med gennemførelsen af Sikkerhedsrådets relevante beslutninger, eller foranstaltninger omfattet af denne afgørelse, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, navnlig ikke krav, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier, uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

udpegede personer eller enheder, som er opført på listerne i bilag I, II eller III,

b)

andre personer eller enheder i DPRK, herunder DPRK's regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer, eller

c)

en person eller enhed, som handler gennem eller på vegne af en person eller enhed som omhandlet i litra a) eller b).

Artikel 33

1.   Rådet vedtager ændringer til bilag I på grundlag af FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens konstateringer.

2.   Rådet udarbejder med enstemmighed på forslag af medlemsstaterne eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listerne i bilag II eller III og vedtager ændringer hertil.

Artikel 34

1.   Når FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en person eller enhed på listen, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilag I.

2.   Når Rådet træffer afgørelse om at gøre en person eller enhed til genstand for foranstaltninger i henhold til artikel 23, stk. 1, litra b) eller c), eller artikel 27, stk. 1, litra b), ændrer det bilag II eller III i overensstemmelse hermed.

3.   Rådet underretter den i stk. 1 og 2 omhandlede person eller enhed om sin afgørelse, herunder om grundene til opførelse på listen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en meddelelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

4.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen eller enheden herom.

Artikel 35

1.   Bilag I, II og III skal indeholde de grunde til at opføre personerne og enhederne, der stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen for så vidt angår bilag I.

2.   Bilag I, II og III skal også, hvis der findes sådanne oplysninger, indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen for så vidt angår bilag I. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I skal også indeholde den dato, hvor FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen har foretaget udpegningen.

Artikel 36

1.   Denne afgørelse tages op til revision og ændres, når det er nødvendigt, navnlig med hensyn til kategorierne af personer, enheder eller produkter eller tilføjelse af andre personer, enheder eller produkter, der skal være omfattet af de restriktive foranstaltninger, eller i overensstemmelse med relevante UNSCR.

2.   De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra b) og c), og artikel 27, stk. 1, litra b) og c), tages op til revision regelmæssigt og mindst hver 12. måned. De ophører med at finde anvendelse på de berørte personer og enheder, hvis Rådet efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastslår, at betingelserne for deres anvendelse ikke længere er opfyldt.

Artikel 37

Afgørelse 2013/183/FUSP ophæves.

Artikel 38

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/800/FUSP af 22. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af fælles holdning 2006/795/FUSP (EUT L 341 af 23.12.2010, s. 32).

(2)  Rådets afgørelse 2013/183/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2010/800/FUSP (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 52).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/476 af 31. marts 2016 om ændring af afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 85 af 1.4.2016, s. 38).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).


BILAG I

Liste over personer omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra a), og over personer og enheder omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra a)

A.   Personer

 

Navn

Alias

Fødselsdato

Dato for FN's opførelse på listen

Begrundelse

1.

Yun Ho-jin

Alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direktør i Namchongang Trading Corporation; fører tilsyn med importen af nødvendige bestanddele til uranberigelsesprogrammet.

2.

Re Je-Son

Koreansk navn:

Image;

Kinesisk navn:

Image

alias Ri Che Son

1938

16.7.2009

Minister for atomenergiindustrien siden april 2014. Tidligere direktør for General Bureau of Atomic Energy (GBAE), hovedagenturet, der styrer Den Demokratiske Republik Koreas atomprogram; har medvirket ved flere satsninger på det nukleare område, herunder GBAE's ledelse af Yongbyon Nuclear Research Centre og Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktør for General Bureau of Atomic Energy (GBAE); involveret i Den Demokratiske Republik Koreas atomprogram; havde som chef for GBAE's Scientific Guidance Bureau sæde i det videnskabelige udvalg i Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Tidligere direktør, Yongbyon Nuclear Research Centre, førte tilsyn med tre centrale anlæg, der medvirker ved fremstilling af plutonium, der er egnet til fremstilling af våben: anlægget til fremstilling af brændsel, atomreaktoren og oparbejdningsanlægget.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direktør i Korea Ryongaksan General Trading Corporation; involveret i Den Demokratiske Republik Koreas ballistiske missilprogram.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Pasnr.: 381420754

Pas udstedt den: 7.12.2011

Udløbsdato: 7.12.2016

Født den 18.6.1964 Fødested: Kaesong, DPRK

22.1.2013

Højtstående embedsmand og leder af satellitkontrolcentret under den koreanske Komité for Rumteknologi.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968

Alternativt født 1965 eller 1966

22.1.2013

Generaldirektør for Sohae Satellitopsendelsesstationen og leder af det opsendelsescenter, hvorfra opsendelserne den 13. aprilog den 12. december 2012fandt sted.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954

Pasnr.: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su er embedsmand i Tanchon Commercial Bank (TCB). I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB. Tanchon blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 som DPRK's vigtigste finansielle enhed med ansvar for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969

Pasnr.: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il er embedsmand i Tanchon Commercial Bank (TCB). I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB og for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 som DPRK's vigtigste finansielle enhed med ansvar for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Øverste repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Stedfortrædende øverste repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l er embedsmand i TCB. I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB. Tanchon blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er Nordkoreas vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Født den 12.10.1954

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Choe Chun-sik var direktør for Second Academy of Natural Sciences (SANS) og leder af DPRK's program for langtrækkende missiler.

14.

Choe Song Il

 

Pasnr.: 472320665

Udløbsdato: 26.9.2017

Pasnr.: 563120356

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Født den 27.5.1961

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Hyon Kwang II er afdelingsleder med ansvar for videnskabelig udvikling ved den nationale forvaltning for luft- og rumfartsudvikling.

16.

Jang Bom Su

Jang Bom Su

Født den 15.4.1957

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Syrien.

17.

Jang Yong Son

 

Født den 20.2.1957

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Pasnr.: 4721202031

Udløbsdato: 21.2.2017

Nationalitet: nordkoreansk

Født den 18.10.1976

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Syrien.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Pasnr.: PS472330208

Udløbsdato: 4.7.2017

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Kang Mun Kil har udført nukleare indkøbsaktiviteter som repræsentant for Namchongang, alias Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Født den 21.8.1969

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i Syrien.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Pasnr.: 199421147 Udløbsdato: 29.12.2014

Pasnr.: 381110042 Udløbsdato: 25.1.2016

Pasnr.: 563210184 Udløbsdato: 18.6.2018

Født den 7.11.1966.

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

22.

Kim Kyu

 

Født den 30.7.1968

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Embedsmand i Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) med ansvar for eksterne anliggender.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Født 1964

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Kim Tong My'ong er direktør for Tanchon Commercial Bank og har haft forskellige stillinger i Tanchon Commercial Bank, i hvert fald siden 2002. Han har også spillet en rolle ved forvaltningen af Amroggangs anliggender.

24.

Kim Yong-Chol

 

Født den 18.2.1962

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for KOMID i Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Pasnr.: 563120630

Udløbsdato: 20.3.2018

Født den 25.5.1972

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Født den 29.10.1945

Pasnr: P0381230469

Udløbsdato: 6.4.2016

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Ri Man Gon er minister for Munitions Industry Department.

27.

Ryu Jin

 

Født den 7.8.1965

Pasnr: 563410081

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for KOMID i Syrien.

28.

Yu Chol U

 

Nationalitet: nordkoreansk

 

Yu Chol U er direktør for den nationale forvaltning for luft- og rumfartsudvikling.

B.   Enheder

 

Navn

Alias

Beliggenhed

Dato for FN's opførelse på listen

Andre oplysninger

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

Alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias »KOMID«

Central District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

En af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

tidligere kendt som LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, DPRK; Rakwon- dong,

Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

3.

Tanchon Commercial Bank

tidligere kendt som CHANGGWANG CREDIT BANK; tidligere kendt som KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

DPRK's vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

16.7.2009

Namchongang er en handelsvirksomhed i DPRK under General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang har været involveret i indgåelsen af offentlige kontrakter om vakuumpumper af japansk oprindelse, som blev identificeret på et atomanlæg i DPRK, samt indgåelse af nukleart relaterede offentlige kontrakter i forbindelse med en tysk statsborger. Den har endvidere været involveret i køb af aluminiumsrør og andet udstyr specifikt egnet til et uranberigelsesprogram fra slutningen af 1990'erne. Dens repræsentant er en tidligere diplomat, der fungerede som DPRK's repræsentant ved Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) inspektion af atomanlægget i Yongbyon i 2007. Namchongangs spredningsaktiviteter er yderst bekymrende i betragtning af DPRK's tidligere spredningsaktiviteter.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Ejes eller kontrolleres af eller handler eller giver sig ud for at handle for eller på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID. Hong Kong Electronics har overført millioner af dollars af spredningsrelaterede midler på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID (begge udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009) siden 2007. Hong Kong Electronics har medvirket til overførsel af penge fra Iran til DPRK på vegne af KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

En DPRK-virksomhed med base i Pyongyang, som hører under Korea Ryonbong General Corporation (udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009), og som er engageret i udvikling af masseødelæggelsesvåben.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE) Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

GBAE er ansvarlig for DPRK's atomprogram, der omfatter Yongbyon Nuclear Research Centre og dets forskningsreaktor til plutoniumfremstilling på 5 MWe (25 MWt), samt dets anlæg til fremstilling af brændsel og dets oparbejdningsanlæg.

GBAE har deltaget i nukleart relaterede møder og drøftelser med Den Internationale Atomenergiorganisation. GBAE er det største regeringsagentur i DPRK, der fører tilsyn med nukleare programmer, herunder driften af Yongbyon Nuclear Research Centre.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation hører under DPRK's Second Academy of Natural Sciences og er hovedsagelig ansvarlig for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling, bl.a., men ikke udelukkende, programmer og indkøb i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og fremføringssystemer, herunder materialer, der er omfattet af kontrol eller forbud i henhold til relevante multilaterale kontrolregimer.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, DPRK

22.1.2013

Korean Committee for Space Technology (KCST) tilrettelagde DPRK's opsendelser den 13. april og den 12. december 2012 via satellitkontrolcentret og Sohae opsendelsesområdet.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank P.O.

P.O. 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, DPRK

22.1.2013

DPRK's finansielle institution Bank of East Land letter våbenrelaterede transaktioner for, og til støtte for, våbenfabrikanten og våbeneksportøren Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land har samarbejdet aktivt med Green Pine for at overføre pengemidler på en sådan måde, at sanktionerne omgås. I 2007 og 2008 medvirkede Bank of East Land ved transaktioner, der involverer Green Pine og flere udpegede iranske finansielle institutioner, herunder Bank Melli og Bank Sepah. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1747 (2007) Bank Sepah for at yde støtte til Irans ballistiske missilprogram. Green Pine blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Benyttes som alias for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) med henblik på at udføre indkøbsaktiviteter. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (KOMID) er moderselskab for Tosong Technology Trading Corporation. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; og Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae- gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

E-mailadresser: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com og millim@sili-bank.com

Telefonnumre: 8502-18111; 8502-18111-8642 og 850 2 181113818642

Fax: 8502-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation er moderselskab for Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 og er et forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Kina

22.1.2013

Leader International (Hongkong selskabsregistreringsnummer 1177053), letter forsendelser på vegne af Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af komitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development og Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnais-sance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, DPRK

Nungrado, Pyongyang, DPRK

2.5.2015

Green Pine Associated Corporation (»Green Pine«) har overtaget mange af aktiviteterne i Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

Green Pine er endvidere ansvarlig for omkring halvdelen af de våben og det relaterede materiel, som DPRK eksporterer.

Green Pine er pålagt sanktioner for eksport af våben og relateret materiel fra Nordkorea. Green Pine er specialiseret i produktion af maritime militærfartøjer og forsvarsmateriel såsom ubåde, militærbåde og missilsystemer og har eksporteret torpedoer og teknisk bistand til iranske virksomheder med tilknytning til forsvaret.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK

2.5.2012

Amroggang, der blev oprettet i 2006, er et selskab med forbindelse til Tanchon Commercial Bank, som ledes af embedsmænd fra Tanchon. Tanchon spiller en rolle ved finansieringen af KOMID's salg af ballistiske missiler og har også været involveret i transaktioner vedrørende ballistiske missiler fra KOMID til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er Nordkoreas vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1737 (2006) SHIG som en enhed, der er involveret i Irans ballistiske missilprogram.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, DPRK

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company anvendes af KOMID til handelsformål. Det er mistænkt for at have været involveret i levering af missilrelaterede varer til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin har været forbundet med KOMID, og mere specifikt KOMID's indkøbskontor. Heungjin har været benyttet til indkøb af en avanceret digital styreenhed, der kan anvendes ved udformning af missiler. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1737 (2006) SHIG som en enhed, der er involveret i Irans ballistiske missilprogram.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pyongyang, DPRK

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences er en organisation på nationalt plan, der er ansvarlig for forskning i og udvikling af DPRK's avancerede våbensystemer, herunder missiler og formodentlig atomvåben. Second Academy of Natural Sciences bruger en række underordnede organisationer, bl.a. Korea Tangun Trading Corporation, til at tilvejebringe teknologi, udstyr og information fra udlandet til anvendelse i DPRK's missilprogrammer og formodentlig atomvåbenprogrammer. Tangun Trading Corporation blev udpeget af Sanktionskomitéen i juli 2009 og er hovedsagelig ansvarligt for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling, bl.a., men ikke udelukkende, programmer og indkøb i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og fremføringssystemer, herunder materialer, der er omfattet af kontrol eller forbud i henhold til relevante multilaterale kontrolregimer.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation er moderselskab for Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 og er et forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, DPRK

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO-nummer: 1790183) driver og bestyrer skibet Chong Chon Gang. Det spillede en nøglerolle med hensyn til at arrangere transporten af en skjult forsendelse af våben og dertil knyttet materiel fra Cuba til DPRK i juli 2013. På den måde bidrog Ocean Maritime Management Company, Limited til aktiviteter, der er forbudt ifølge resolutionerne, nemlig den våbenembargo, som blev indført ved resolution 1718 (2006) som ændret ved resolution 1874 (2009), og medvirkede til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse resolutioner.

Skibe med IMO-nummer:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

w)

South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016

 

x)

Tan Chon (Ryong Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

The Academy of National Defense Science er involveret i DPRK's bestræbelser på at fremskynde udviklingen af sine ballistiske missilprogrammer og atomvåbenprogrammer.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DPRK Alternativ adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK IMO-nummer: 5342883

2.3.2016

The Chongchongang Shipping Company forsøgte med sit fartøj, Chong Chon Gang, at importere en ulovlig last af konventionelle våben direkte til DPRK i juli 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresse: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK Alternativ adresse: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DPRK SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank har leveret finansielle tjenesteydelser til Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) og Tanchon Commercial Bank. I hvert fald siden 2007 har DCB fremmet hundredvis af finansielle transaktioner til en værdi af millioner af USD på vegne af KOMID og Tanchon Commercial Bank. I nogle tilfælde har DCB bevidst lettet transaktionerne ved hjælp af vildledende finansiel praksis.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Korea Mining Development Corporation (KOMID) er moderselskab for Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

KKBC leverer finansielle tjenesteydelser til støtte for Tanchon Commercial Bank og Korea Hyoksin Trading Corporation, som hører under Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank har brugt KKBC til at foretage pengeoverførsler, formentlig for flere millioner USD, herunder overførsler af midler relateret til Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Korea Ryongbong General Corporation er moderselskab for Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Ministry of Atomic Energy Industry blev oprettet i 2013 med henblik på at modernisere DPRK's atomenergiindustri for at øge produktionen af nukleare materialer, forbedre deres kvalitet og videreudvikle en uafhængig nuklear industri i DPRK. Det vides, at MAEI som sådan er en afgørende aktør i DPRK's udvikling af atomvåben og er ansvarlig for den daglige drift af landets atomvåbenprogram, og under MAEI er der andre atomrelaterede organisationer. Under ministeriet findes en række atomrelaterede organisationer og forskningscentre samt to udvalg: et udvalg for isotopanvendelse og et udvalg for kerneenergi. MAEI dirigerer også et atomforskningscenter i Yongbyun, der er hjemsted for DPRK's kendte plutoniumanlæg. I ekspertpanelets rapport fra 2015 erklærede ekspertpanelet desuden, at Ri Je-son, der er en tidligere direktør for GBAE, som var udpeget af det udvalg, der er nedsat i henhold til resolution 1718 (2006) i 2009 med henblik på engagement i eller støtte til atomrelaterede programmer, blev udnævnt til chef for MAEI den 9. april 2014.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Munitions Industry Department er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. MID er ansvarlig for tilsynet med udviklingen af DPRK's ballistiske missiler, herunder Taepo Dong-2. MID fører tilsyn med DPRK's våbenproduktion og F&U-programmer, herunder DPRK's ballistiske missilprogram. Second Economic Committee og Second Academy of Natural Sciences — ligeledes udpeget i august 2010 — hører under MID. MID har i de seneste år arbejdet på at udvikle det mobile vejgående KN08 ICBM.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

DPRK

2.3.2016

NADA er involveret i DPRK's udvikling af rumvidenskab og rumteknologi, herunder opsendelse af satellitter og løfteraketter.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

DPRK

2.3.2016

Nordkoreansk offentlig enhed.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, DPRK Alternativ adresse: Nungrado, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Reconnaissance General Bureau er DPRK's ledende efterretningsorganisation og blev oprettet i begyndelsen af 2009 ved en fusion mellem de eksisterende efterretningsorganisationer fra det koreanske arbejderparti, operationsafdelingen og Office 35 og Koreas Folkehærs Reconnaissance Bureau. Reconnaissance General Bureau handler med konventionelle våben og kontrollerer Green Pine Associated Corporation, DPRK's producent af konventionelle våben.

32.

Second Economic Committee

 

Kangdong, DPRK

2.3.2016

Second Economic Committee er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. Second Economic Committee er ansvarlig for tilsynet med fremstilling af DPRK's ballistiske missiler og styrer KOMID's aktiviteter.


BILAG II

Liste over personer omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra b), og over personer og enheder omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra b)

I.

Personer og enheder, der er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

A.   Personer

 

Navn

Alias

Fødselsdato

Udpeg-ningsdato

Begrundelse

1.

CHON Chi Bu

 

 

22.12.2009

Medlem af General Bureau of Atomic Energy, tidligere teknisk direktør i Yongbyon.

2.

CHU Kyu-Chang

JU Kyu-Chang

Født den: 25.11.1928

Fødested: Den sydlige Hamgyo'ng-provins

22.12.2009

Medlem af den nationale forsvarskomité, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Tidligere direktør for afdelingen for krigsmateriel i Koreas arbejderpartis centralkomité. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

3.

HYON Chol-hae