ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 126

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
14. maj 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/757 af 3. februar 2016 om fastlæggelse af de operationer, som ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne kræver indføring af oplysninger i toldinformationssystemet

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/758 af 4. februar 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 for så vidt angår tilpasning af bilag III hertil ( 1)

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF ( 1)

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/760 af 13. maj 2016 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for æg- og fjerkrækødsmarkedet i Italien

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/761 af 13. maj 2016 om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår fristen for indgivelse af enkeltansøgninger, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, sidste frist for meddelelse af ændringer af enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger og sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen for 2016

67

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/762 af 13. maj 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

69

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/763 af 13. maj 2016 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud for så vidt angår udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede aftale om offentlige udbud

71

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/764 af 12. maj 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (meddelt under nummer C(2016) 2731)

77

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/757

af 3. februar 2016

om fastlæggelse af de operationer, som ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne kræver indføring af oplysninger i toldinformationssystemet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (1), særlig artikel 23, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med toldinformationssystemet er at bistå de kompetente myndigheder med forebyggelse og efterforskning af og retsforfølgning ved operationer, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne. For at toldinformationssystemet fortsat skal kunne opfylde de administrative myndigheders behov, bør listen over de operationer, der ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne skal indføres i toldinformationssystemet, ajourføres.

(2)

Indføring af oplysninger i toldinformationssystemet om operationer i forbindelse med anvendelsen af landbrugsbestemmelserne bør begrænses til produkter, der er omfattet af kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur.

(3)

For at sikre, at de kompetente myndigheder kan reagere hurtigt på krisesituationer på sundhedsområdet, er det yderst vigtigt at kunne følge og spore de produkter, der er omfattet af landbrugsbestemmelserne. For at sikre, at alle sådanne varers bevægelser følges og spores, bør der fremlægges oplysninger om import, eksport, transit, midlertidig opbevaring og bevægelser inden for EU heraf —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved de operationer, som ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne og i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 515/97 kræver indføring af oplysninger i toldinformationssystemet, forstås operationer i forbindelse med:

a)

import fra tredjelande af produkter, der er omfattet af de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

b)

eksport fra tredjelande af produkter, der er omfattet af de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

c)

bevægelser af produkter, der er omfattet af de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter, under en fælles eller ekstern forsendelsesprocedure samt operationer, der indebærer midlertidig opbevaring af sådanne produkter i Unionen, når disse genudføres fra Unionen til et tredjeland

d)

bevægelser inden for EU af produkter, der er omfattet af restriktioner eller forbud efter de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter, eller som modtager EU-støtte.

Artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 696/98 (2) ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 696/98 af 27. marts 1998 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 96 af 28.3.1998, s. 22).


14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/758

af 4. februar 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 for så vidt angår tilpasning af bilag III hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (1), særlig artikel 49, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EU) nr. 1315/2013 er det muligt at tilpasse de vejledende kort over det transeuropæiske transportnet, der er udvidet til bestemte nabolande, hvis der er indgået aftaler på højt plan om transportinfrastrukturnet mellem Unionen og de pågældende nabolande.

(2)

Der blev godkendt en aftale på højt plan mellem Unionen og de vestbalkanske lande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro og Serbien den 27. august 2015 topmødet med de seks lande på Vestbalkan (Western Balkans 6) i Wien om tilpasningen af den vejledende udbygning af kortene over det samlede transeuropæiske transportnet samt identificering af hovednettets forbindelser på kortene over det samlede net. Aftalen vedrører linjerne på jernbane- og vejnettet samt havne og lufthavne. Med tilpasningen af de vejledende kort over det samlede net og især identificeringen af det vejledende hovednet bør Unionen bedre kunne målrette sit samarbejde med Vestbalkan, herunder med hensyn til finansiel støtte.

(3)

Der blev indgået en aftale på højt plan mellem Unionen og Island og Norge den 30. oktober 2015 inden for rammerne af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om tilpasningen af den vejledende udbygning af kortene over de samlede transeuropæiske transportnet i disse lande. Tilpasningen vedrører et begrænset antal tilpasninger af kortene over vej-, havn- og lufthavnsnettet med det formål bedre at afspejle det vejledende transeuropæiske transportnet i henhold til det transeuropæiske transportnets metode (2).

(4)

Forordning (EU) nr. 1315/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) nr. 1315/2013 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1.

(2)  SWD(2013) 542 final.


BILAG

I bilag III til forordning (EU) nr. 1315/20113 foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 11.1 affattes således:

» Image «

(2)

Punkt 11.2 affattes således:

» Image «

(3)

Punkt 11.3 affattes således:

» Image «

(4)

Punkt 11.4 affattes således:

» Image «

(5)

Punkt 13.1 affattes således:

» Image «

(6)

Punkt 13.2 affattes således:

» Image «

(7)

Punkt 13.3 affattes således:

» Image «

(8)

Punkt 13.4 affattes således:

» Image «

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/759

af 28. april 2016

om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 1), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 må animalske produkter kun importeres fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på en liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med den nævnte forordning.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/812/EF (3) indeholder lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (4). Disse lister omfatter en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere gelatine til konsum. Der er imidlertid ingen lister, der dækker kollagen, eller råvarer til fremstilling af gelatine eller kollagen, til konsum. Der bør udarbejdes sådanne lister.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (5) skal fødevarevirksomhedsledere, der importerer animalske produkter, sikre, at de dokumenter, der ledsager sendingen, opfylder kravene i artikel 14 i forordning (EF) nr. 854/2004. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (6) er der fastsat standardcertifikater til brug ved import af visse animalske produkter til konsum. De pågældende standardcertifikater indeholder forældede henvisninger til tidligere lovgivning, og der er behov for at opdatere disse henvisninger.

(4)

De tredjelande, dele af tredjelande og områder, der er opført i bilag II til Kommissionens afgørelse 2006/766/EF (7), i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (8), i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 (9) og i del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (10), opfylder Unionens krav for så vidt angår import af fersk kød og visse fiskevarer. De pågældende lister kan også anvendes ved import af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen. Der bør imidlertid anvendes mindre strenge krav, hvis disse råvarer har været underkastet visse behandlinger, jf. afsnit XIV og XV i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(5)

Råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, der, uanset om de er behandlede eller ej, indføres til Unionen med henblik på transit til et tredjeland, udgør en ubetydelig risiko for folkesundheden. Sådanne råvarer skal dog, også hvis de er behandlede, opfylde de relevante dyresundhedsmæssige krav. Der bør derfor udarbejdes en liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder samt fastsættes standardcertifikater til brug ved transit, samt oplagring før transit, af råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen.

(6)

På grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed bør der fastsættes særlige dyresundhedsmæssige betingelser for transit via Unionen af sendinger af råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til eller fra Rusland, der kun vedrører transit gennem Letland, Litauen og Polen.

(7)

Af klarhedshensyn og med henblik på forenkling af EU-lovgivningen, og uden at Kommissionens beslutning 2003/863/EF (11) derved tilsidesættes, bør listerne over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af frølår, snegle, gelatine, råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, honning, gelée royale og andre biavlsprodukter til konsum, samt standardcertifikaterne vedrørende disse produkter fastsættes i et bilag til nærværende forordning. De nuværende tilsvarende certifikater bør derfor udgå af bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005.

(8)

Med henblik på at sikre sikkerheden af visse højt forarbejdede animalske produkter er der fastsat særlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004. Der bør derfor udarbejdes en liste over lande, hvorfra disse produkter kan importeres, og der bør fastsættes et standardcertifikat for disse produkter.

(9)

Da henholdsvis Kommissionens afgørelse 2007/777/EF (12) og forordning (EF) nr. 119/2009 indeholder lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af kødprodukter af opdrættet hårvildt og kødprodukter af opdrættet fuglevildt og kød og kødprodukter af dyr af hareordenen (kaniner og harer), bliver beslutning 2003/812/EF redundant og bør ophæves.

(10)

Der bør fastsættes en overgangsperiode for at give medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne mulighed for at tilpasse sig de nye krav, der fastsættes ved nærværende forordning.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

IMPORT AF VISSE ANIMALSKE PRODUKTER

Artikel 1

Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder

De tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af følgende animalske produkter til konsum, fastsættes i de relevante dele af bilag I:

a)

frølår, del I

b)

snegle, del II

c)

gelatine og kollagen, del III

d)

råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del IV

e)

behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del V

f)

honning, gelée royale og andre biavlsprodukter, del VI

g)

følgende højt forarbejdede produkter, del VII:

i)

chondroitinsulfat

ii)

hyaluronsyre

iii)

andre hydrolyserede bruskprodukter

iv)

chitosan

v)

glucosamin

vi)

osteløbe

vii)

husblas

viii)

aminosyrer, der er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (13).

Artikel 2

Standardcertifikater

1.   Standardcertifikaterne til brug ved import af produkterne omhandlet i artikel 1 fastsættes i bilag II som følger:

a)

frølår, del I

b)

snegle, del II

c)

gelatine, del III

d)

kollagen, del IV

e)

råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del V

f)

behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, del VI

g)

honning, gelée royale og andre biavlsprodukter, del VII

h)

følgende højt forarbejdede produkter, del VIII:

i)

chondroitinsulfat

ii)

hyaluronsyre

iii)

andre hydrolyserede bruskprodukter

iv)

chitosan

v)

glucosamin

vi)

osteløbe

vii)

husblas

viii)

aminosyrer, der er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008.

Certifikaterne skal udfyldes i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i bilag IV og bemærkningerne i det relevante certifikat.

2.   Der kan anvendes elektronisk certifikatudstedelse og andre systemer, som Unionen og det berørte tredjeland er enige om.

KAPITEL 2

TRANSIT AF VISSE ANIMALSKE PRODUKTER

Artikel 3

Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder

De tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader transit gennem Unionen af råvarer og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum med kurs mod et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen i henhold til artikel 12, stk. 4, og artikel 13 i Rådets direktiv 97/78/EF (14), fastsættes i henholdsvis del IV og V i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 4

Standardcertifikat

1.   Standardcertifikatet til brug ved transit gennem Unionen af de råvarer, der er omhandlet i artikel 3, fastsættes i bilag III.

Certifikatet skal udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne i bilag IV og i det relevante standardcertifikat.

2.   Der kan anvendes elektronisk certifikatudstedelse og andre systemer, der er harmoniseret på EU-plan.

Artikel 5

Dispensation for transit gennem Letland, Litauen og Polen

1.   Uanset artikel 3 tillades transit ad landevej eller jernbane mellem de særlige, udpegede grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført og mærket med den særlige betingelse 13 i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF (15), af sendinger af de råvarer og behandlede råvarer, der er omhandlet i artikel 3 i nærværende forordning, og som kommer fra og har kurs mod Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med påskriften »Kun til transit til Rusland via EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   De i stk. 1 omhandlede sendinger må ikke aflæsses eller oplagres, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, inden for Unionen.

3.   Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger, jf. stk. 1, og den tilsvarende mængde produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der er blevet ført ind i Unionen.

KAPITEL 3

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Ændring

I bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit I udgår kapitel I, II, III og VI.

2)

Tillæg I, II, III og VI udgår.

Artikel 7

Ophævelse

Beslutning 2003/812/EF ophæves.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser

Sendinger af animalske produkter, for hvilke de relevante certifikater er blevet udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 2074/2005, kan fortsat føres ind i Unionen, under forudsætning af at certifikatet blev undertegnet før den 3. december 2016.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  Kommissionens beslutning 2003/812/EF af 17. november 2003 om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (EUT L 305 af 22.11.2003, s. 17).

(4)  Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27).

(7)  Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(11)  Kommissionens beslutning 2003/863/EF af 2. december 2003 om sundhedscertifikater for import af animalske produkter fra USA (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 46).

(12)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

(14)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(15)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG I

Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

DEL I

FRØLÅR

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen tredjelande og områder, for hvilke der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

LAND/OMRÅDE

MK (*1)

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

DEL II

SNEGLE

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen tredjelande og områder, for hvilke der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag, samt følgende lande/områder:

ISO-KODE

LAND/OMRÅDE

MD

Republikken Moldova

MK (*2)

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

SY

Syrien

DEL III

GELATINE OG KOLLAGEN TIL KONSUM

AFSNIT A

Gelatine og kollagen fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, både opdrættede og vildtlevende

Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

Land/område

KR

Republikken Korea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

AFSNIT B

Gelatine og kollagen fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt

Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

AFSNIT C

Gelatine og kollagen fra fiskevarer

Alle tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, uanset om der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

AFSNIT D

Gelatine og kollagen fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr, der ikke er omhandlet i afsnit A

Tredjelande, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

DEL IV

RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE OG KOLLAGEN TIL KONSUM

AFSNIT A

Råvarer fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, både opdrættede og vildtlevende

Tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og fra hvilke den pågældende kategori af fersk kød af de respektive arter kan indføres til Unionen som specificeret i den nævnte del i det nævnte bilag, medmindre en sådan indførsel er begrænset af de supplerende garantier A eller F som angivet i kolonne 5.

AFSNIT B

Råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt

Tredjelande, dele af tredjelande og områder, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og fra hvilke der kan importeres fersk fjerkrækød af de respektive arter som specificeret i den nævnte del i det nævnte bilag.

AFSNIT C

Råvarer fra fiskevarer

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, og som er underlagt de begrænsninger, der er angivet i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

AFSNIT D

Råvarer fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr, der ikke er omhandlet i afsnit A

Tredjelande, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009, og fra hvilke der kan importeres fersk kød af de respektive arter som specificeret i den nævnte del i det nævnte bilag.

DEL V

BEHANDLEDE RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE OG KOLLAGEN TIL KONSUM

AFSNIT A

Behandlede råvarer fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, både opdrættede og vildtlevende

Tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

Land/område

KR

Republikken Korea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

AFSNIT B

Behandlede råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt

Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

AFSNIT C

Behandlede råvarer fra fiskevarer

Alle tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, uanset om der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

AFSNIT D

Behandlede råvarer fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr, der ikke er omhandlet i afsnit A

Tredjelande, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

AFSNIT E

Behandlede råvarer, der er omhandlet i bilag III, afsnit XIV, kapitel I, punkt 4, litra b), nr. iii) og afsnit XV, kapitel I, punkt 4, litra b), nr. iii), til forordning (EF) nr. 853/2004

Tredjelande, dele af tredjelande og områder, der er omhandlet i del IV i dette bilag.

DEL VI

HONNING, GELÉE ROYALE OG ANDRE BIAVLSPRODUKTER TIL KONSUM

Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Land« i bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (1), og som er markeret med et »X« i kolonnen »Honning« i det nævnte bilag.

DEL VII

HØJT FORARBEJDET CHONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSEREDE BRUSKPRODUKTER, CHITOSAN, GLUCOSAMIN, OSTELØBE, HUSBLAS OG AMINOSYRER TIL KONSUM

a)

I tilfælde af råvarer fra hovdyr, herunder dyr af hestefamilien, tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande og områder:

ISO-KODE

Land/område

KR

Republikken Korea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

b)

I tilfælde af råvarer fra fiskevarer, alle tredjelande og områder, der er opført i kolonnen »Lande« i bilag II til beslutning 2006/766/EF, uanset om der er angivet en begrænsning i kolonnen »Begrænsninger« i det nævnte bilag.

c)

I tilfælde af råvarer fra fjerkræ, tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.


(*1)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(*2)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(1)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG II

Standardcertifikater som omhandlet i artikel 2

DEL I

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF KØLEDE, FROSNE ELLER TILBEREDTE FRØLÅR TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Skib

I.19. Varekode (HS-kode)

02.08.90

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Type behandling

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat FRG Frølår

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at frølårene beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

og

— er fremstillet af frøer, der er blevet afblødt, tilberedt og, hvis relevant, kølet, frosset eller forarbejdet, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Type behandling: fersk, behandlet.

Del II:

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL II

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF KØLEDE, FROSNE, KOGTE, TILBEREDTE ELLER KONSERVEREDE SNEGLE, OGSÅ UDEN HUS, TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art (videnskabeligt navn)

Type behandling

Virksomhedens godkendelsesnummer

Antal kolli

Nettovægt

Fremstillingsvirksomhed

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat SNS Snegle

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at sneglene beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

og

— er blevet håndteret og, hvis relevant, har fået fjernet huset, er blevet kogt, tilberedt, konserveret, frosset, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 03.07, 16.05.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Type behandling: fersk, behandlet.

Del II:

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL III

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF GELATINE TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Dataproduktion

(dd/mm/åååå)

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat GEL Gelatine til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at gelatinen beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

— den kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

— den er fremstillet af råvarer, der opfylder kravene i afsnit XIV, kapitel I og II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— den er fremstillet i overensstemmelse med betingelserne i afsnit XIV, kapitel III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— den opfylder kriterierne i afsnit XIV, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

og at følgende gælder, hvis gelatinen kommer fra drøvtyggere, undtagen gelatine fra huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som gelatinen kommer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er undersøgt før og efter slagtning.

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Gelatinen kommer fra dyr, der er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, eller

ii) de animalske produkter af kvæg, får og geder indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som gelatinen kommer fra, er undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som gelatinen til eksport kommer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Gelatinen indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat GEL Gelatine til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) eller:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— Gelatinen er fremstillet af dyr, der er undersøgt før og efter slagtning.

— Gelatinen er fremstillet både af dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og som, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og af dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Gelatinen indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Gelatinen kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som gelatinen er fremstillet af, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som gelatinen er fremstillet af, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Gelatinen er ikke fremstillet af:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionen 35.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat GEL Gelatine til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges.

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Embedsdyrlæge Navn (med blokbogstaver):

Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL IV

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF KOLLAGEN TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Dataproduktion

(dd/mm/åååå)

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat COL Kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at kollagenet beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

— den kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

— det er fremstillet af råvarer, der opfylder kravene i afsnit XV, kapitel I og II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— det er fremstillet i overensstemmelse med betingelserne i afsnit XV, kapitel III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

— det opfylder kriterierne i afsnit XV, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

og at følgende gælder, hvis kollagenet kommer fra drøvtyggere, undtagen kollagen fra huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som kollagenet kommer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er undersøgt før og efter slagtning.

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Kollagenet kommer fra dyr, der er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet eller

ii) de animalske produkter af kvæg, får og geder indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som kollagenet kommer fra, er undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som kollagenet til eksport kommer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Kollagenet indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat COL Kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) eller:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— Kollagenet er fremstillet af dyr, der er undersøgt før og efter slagtning.

— Kollagenet er fremstillet både af dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og som, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og af dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Kollagenet indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Kollagenet kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som kollagenet er fremstillet af, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som gelatinen er fremstillet af, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt stavformet, instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Kollagenet er ikke fremstillet af:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.18: Certifikatet kan også anvendes ved import af kollagentarme.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionerne 35.04 og 39.17.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat COL Kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges.

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL V

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE/KOLLAGEN TIL KONSUM (1)

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delses-land

ISO-kode

I.8. Oprin-delses-region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Fremstilling af gelatine/kollagen til konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Varens art

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206), og attesterer, at råvarerne beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

— (1) [ovennævnte knogler, huder, skind og sener fra opdrættede tamdrøvtyggere, svin og fjerkræ stammer fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning]

og/eller at

— (1) [ovennævnte huder, skind og knogler fra vildtlevende vildt stammer fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse efter nedlæggelsen]

og/eller at

— (1) [ovennævnte fiskeskind og -ben kommer fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som er godkendt til eksport]

(1) og at

[følgende gælder, hvis råvarerne kommer fra drøvtyggere, undtagen huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko

— de dyr, som råvarerne af kvæg, får eller geder stammer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet eller

ii) råvarerne af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder bestemt til eksport stammer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Råvarerne af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— Råvarerne af kvæg, får og geder stammer både fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og som, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og fra dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— Råvarerne af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ikke-fastsat BSE-risiko.

— De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får og geder hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder stammer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen

— Råvarerne af kvæg, får og geder stammer ikke fra:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]]

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) [II.2. Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter hermed, at de ovenfor beskrevne råvarer:

II.2.1. består af animalske produkter, der opfylder nedenstående dyresundhedskrav

II.2.2. stammer fra (1) enten området [: ] (1) eller området [ ] (2) (3) (4) fra:

(1) enten: [II.2.2.1 dyr, der stammer fra bedrifter, og som har været holdt i det pågældende område siden fødslen eller i mindst de tre sidste måneder før slagtning, og

(1) enten: [i) er af de arter, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1), idet de opfylder alle de relevante dyresundhedsmæssige krav til import, der er fastsat ved forordningen, og er slagtet med henblik på konsum på en dato, indtil hvilken det var tilladt at importere fersk kød fra dyr af de pågældende arter til Unionen fra det pågældende land eller område, jf. kolonne 8 i del 1 i bilag II til forordningen]

(1) eller: [ii) er af de arter, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12), idet de opfylder alle de relevante dyresundhedsmæssige krav til import, der er fastsat ved forordningen]]

(1) eller [II.2.2.1 fjerkræ, der har været holdt i det pågældende område siden klækningen eller er blevet importeret som daggamle kyllinger fra et tredjeland/tredjelande, der er opført vedrørende denne vare i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1), på betingelser, der mindst svarer til dem, der er fastlagt ved forordningen, og består af arter, der er omhandlet i forordningen, idet de opfylder alle de relevante dyresundhedsmæssige krav til import, der er fastsat ved forordningen, og stammer fra dyr, der er slagtet med henblik på konsum på en dato, indtil hvilken det var tilladt at importere fersk kød fra dyr af de pågældende arter til Unionen fra det pågældende land eller område, jf. kolonne 6B i del 1 i bilag I til forordningen]

(1) eller: [II.2.2.1 dyr, der er blevet nedlagt i naturen i det pågældende område (5), og fanget og nedlagt i et område:

i) hvor der inden for en radius på 25 km ikke har været tilfælde/udbrud af nogen af følgende sygdomme, som dyrene er modtagelige for: mund- og klovesyge, kvægpest, Newcastle disease eller højpatogen aviær influenza i de seneste 30 dage eller klassisk eller afrikansk svinepest i de seneste 40 dage, og

ii) som ligger over 20 km fra grænsen til et andet land eller en del af et andet land, der på de pågældende datoer ikke er bemyndiget til at eksportere råvarerne til Den Europæiske Union, og

iii) hvor de inden for 12 timer efter nedlægningen er blevet transporteret til nedkøling enten på en samlecentral og straks efter til en vildthåndteringsvirksomhed eller direkte til en vildthåndteringsvirksomhed]

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.2.3. stammer fra en virksomhed, hvor der inden for en radius på 10 km ikke har været tilfælde/udbrud af nogen af følgende sygdomme, som dyrene er modtagelige for: mund- og klovesyge, kvægpest, Newcastle disease eller højpatogen aviær influenza i de seneste 30 dage, eller hvor der i tilfælde af en af disse sygdomme kun er givet bemyndigelse til tilberedning af råvarer til eksport til Den Europæiske Union, efter at alt kød er blevet fjernet og virksomheden er blevet rengjort og desinficeret under en embedsdyrlæges tilsyn, og:

II.2.4. er tilvejebragt og tilberedt uden at komme i kontakt med andre råvarer, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, og er håndteret med henblik på at undgå kontaminering med patogener og

II.2.5. er blevet transporteret i rene og plomberede containere eller lastbiler.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.8: Angiv områdekoden som den fremgår af bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53) og/eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 og/eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 og/eller del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse registreringsnummer eller godkendelsesnummer, hvis det er relevant.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Varens art: huder, skind, knogler og sener

Virksomhedens godkendelsesnummer: registreringsnummer eller godkendelses-nummer, hvis det er relevant.

Fremstillingsvirksomhed: herunder slagteri, fabriksfartøj, opskæringsvirksomhed, vildthåndteringsvirksomhed og forarbejdningsvirksomhed.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges. I tilfælde af produkter fra fiskevarer bør hele del II.2 overstreges.

(2) Eksportlandets, -områdets eller -zonens navn og ISO-kode er fastsat i:

— bilagene til beslutning 2006/766/EF

— bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat RCG Råvarer til fremstiling af gelatine/ kollagen til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 119/2009

— del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010

(3) Hvis dele af materialet stammer fra dyr med oprindelse i et (andet) tredjeland/(andre) tredjelande opført i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 med henblik på import af den pågældende vare til Unionen, angives koden/koderne for det/de land(e) eller område(r) og for det tredjeland, hvor dyrene er blevet slagtet (materialet må ikke komme fra et land eller område med de supplerende garantier A eller F som angivet i kolonne 5 i det pågældende bilag).

(4) Hvis kødet kommer fra slagtefjerkræ med oprindelse i et (andet) tredjeland/(andre) tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 med henblik på import af den pågældende vare til Unionen, angives koden/koderne for det/de land(e) eller område(r) og for det tredjeland, hvor fjerkræet er blevet slagtet.

(5) Kun for lande, hvorfra det er tilladt at importere vildtkød til konsum af de samme dyrearter til Den Europæiske Union.

— Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.

NB Bemærkning til den person, der har ansvaret for sendingen i EU: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den ankommer til grænsekontrolstedet. Sendingen skal transporteres direkte til bestemmelsesfremstillingsvirksomheden.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL VI

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF BEHANDLEDE RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE/KOLLAGEN TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delses-land

ISO-kode

I.8. Oprin-delses-region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Fremstilling af gelatine/kollagen til konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Varens art

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede bekræfter herved, at de ovenfor beskrevne behandlede råvarer opfylder følgende krav:

— De stammer fra virksomheder, der er under tilsyn og listeopført af den kompetente myndighed,

og

— (1) [ovennævnte knogler, huder, skind og sener fra opdrættede tamdrøvtyggere, svin og fjerkræ stammer fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning]

(1) og/eller

— [ovennævnte huder, skind og knogler fra vildtlevende vildt stammer fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse efter nedlæggelsen]

(1) og/eller

— [ovennævnte fiskeskind og -knogler stammer fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som er godkendt til eksport]

og:

(1) enten: [De behandlede råvarer er tørrede knogler af arter af kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, herunder opdrættede og vildtlevende dyr, fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt til fremstilling af kollagen eller gelatine, de stammer fra raske dyr slagtet på et slagteri, og de er blevet behandlet som følger:

(1) enten: [knusning til stykker på ca. 15 mm og affedtet med varmt vand med en temperatur på mindst 70 °C i mindst 30 minutter, mindst 80 °C i mindst 15 minutter eller mindst 90 °C i mindst 10 minutter, og dernæst adskilt og derefter vasket og tørret i mindst 20 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mindst 350 °C eller mindst 15 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mere end 700 °C]

(1) eller [soltørring i mindst 42 dage ved en gennemsnitstemperatur på mindst 20 °C]

(1) eller [syrebehandling, sådan at pH-værdien fastholdes på under 6 i hele produktet i mindst en time inden tørring.]]

(1) eller: [De er huder og skind af opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind eller huder og skind af vildtlevende vildt, de stammer fra raske dyr, og de er blevet behandlet som følger:

(1) enten [alkalibehandling, der sikrer en pH-værdi > 12 i hele produktet efterfulgt af saltning i mindst syv dage]

(1) eller: [tørring i mindst 42 døgn ved en temperatur på mindst 20 °C]

(1) eller: [syrebehandling, hvorved der mindst opnås en pH-værdi på under 5 i hele produktet i mindst en time]

(1) eller: [alkalibehandling, der sikrer en pH-værdi > 12 overalt, i mindst otte timer.]]

(1) eller: [De er knogler, huder eller skind af opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind, fiskeskind og huder og skind af vildtlevende vildt fra tredjelande, dele af tredjelande og områder omhandlet i del IV i bilag I til nærværende forordning, der har undergået enhver anden behandling end ovennævnte, og som kommer fra virksomheder, der er registreret eller godkendt i medfør af forordning (EF) nr. 852/2004 eller i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004

og for hvilke følgende gælder:

(1) [Hvis de stammer fra drøvtyggere, undtagen huder og skind af drøvtyggere:

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) enten:

— [De behandlede råvarer kommer fra et land eller en region, der jf. artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1), er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— Hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde:

i) Dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet, eller

ii) de behandlede råvarer af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [De behandlede råvarer af kvæg, får og geder kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko.]

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder til eksport stammer fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [Råvarerne kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ubetydelig BSE-risiko.

— De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer fra, er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer både fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet med ubetydelig BSE-risiko, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, og, hvis der i landet eller regionen har været nationale BSE-tilfælde, som er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere er blevet håndhævet, og fra dyr, der er født i et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en kontrolleret BSE-risiko, og som ikke er blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode og ikke er blevet slagtet ved laceration af centralnervevæv efter bedøvelse ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder indeholder ikke og stammer ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller:

— [De behandlede råvarer kommer fra et land eller en region, der, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001, er klassificeret som et land eller en region, der udgør en ikke-fastsat BSE-risiko.

— De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får og geder hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, og de er blevet undersøgt før og efter slagtning.

— De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får og geder hidrører fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

— De behandlede råvarer af kvæg, får og geder stammer ikke fra:

i) specificeret risikomateriale som defineret i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii) maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]]]

(1) [II.2. Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter hermed, at de ovenfor beskrevne behandlede råvarer:

II.2.1. består af animalske produkter, der opfylder nedenstående dyresundhedskrav

II.2.2. stammer fra området/områderne: (1) [ ] (1) eller [ ] (2) (3)

II.2.3. er tilvejebragt og tilberedt uden at komme i kontakt med andet materiale, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, og er håndteret med henblik på at undgå kontaminering med patogener

II.2.4. er blevet transporteret i rene og plomberede containere eller lastbiler.]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.8: Angiv områdekoden som den fremgår af bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53), af del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1), af del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12) eller af del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse og den kompetente myndigheds godkendelsesnummer eller identifikationsnummer, hvis det er relevant.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TCG Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Varens art: huder, skind, knogler og sener

Virksomhedernes godkendelsesnummer: den kompetente myndigheds godken-delsesnummer eller identifikationsnummer, hvis det er relevant

Fremstillingsvirksomhed: herunder slagteri, fabriksfartøj, opskæringsvirksomhed, vildthåndteringsvirksomhed og forarbejdningsvirksomhed.

Godkendelsesnummer: når det er relevant.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges. I tilfælde af produkter fra fiskevarer bør hele del II.2 overstreges.

(2) Eksportlandets, -områdets eller -zonens navn og ISO-kode er fastsat i:

— del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010

— bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

— del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 119/2009.

(3) Hvis dele af materialet stammer fra dyr med oprindelse i et (andet) tredjeland/(andre) tredjelande opført i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13), angives koderne for landet/landene eller området/områderne.

— Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.

NB Bemærkning til den person, der har ansvaret for sendingen i EU: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den ankommer til grænsekontrolstedet. Sendingen skal transporteres direkte til bestemmelsesfremstillingsvirksomheden.

— Transporttiden kan medregnes i behandlingens varighed.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL VII

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF HONNING, GELÉE ROYALE OG ANDRE BIAVLSPRODUKTER TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Type behandling

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat HON Honning, gelée royale og andre biavlsprodukter

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at den honning, den gelée royale og de andre biavlsprodukter, der er beskrevet ovenfor, er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004

— er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i afsnit XI i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004

og at følgende gælder:

— De garantier, der gælder for levende dyr og produkter heraf, og som er givet ved planerne for restkoncentrationer, jf. Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10), særlig artikel 29.

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse. Ved godkendelsesnummer forstås registreringsnummer.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 04.09 og 04.10.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

— Rubrik I.28: Type behandling: Angiv »ultralydbehandling«, »homogenisering«, »ultrafiltrering«, »pasteurisering», »ingen varmebehanding«.

Virksomhedens godkendelsesnummer: den kompetente myndigheds godken-delsesnummer eller identifikationsnummer, hvis det er relevant

Del II:

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:

DEL VIII

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF HØJT FORARBEJDET CHONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSEREDE BRUSKPRODUKTER, CHITOSAN, GLUCOSAMIN, OSTELØBE, HUSBLAS OG AMINOSYRER TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6.

I.7. Oprin-delsesland

ISO-kode

I.8.

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn Godkendelsesnum-mer

Adresse

I.12.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Konsum

I.26.

I.27. Ved import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Dataproduktion

(dd/mm/åååå)

Virksomhedens godkendelsesnum-mer

Fremstillingsvirksom-hed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat HRP Højt forarbejdet chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer til konsum

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Folkesundhedserklæring

Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at de højt forarbejdede produkter beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at de:

— kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004

— er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret hygiejnisk tilfredsstillende i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004

— opfylder kravene i del XVI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

og at de:

— (1) [hvis de er aminosyrer,

i) er fremstillet uden anvendelse af menneskehår og

ii) er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16)]

Bemærkninger

Del I:

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionerne 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 og 39.13.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: Plombenr./containernr.: kun hvis det er relevant.

Del II:

(1) Det ikke-relevante overstreges.

— Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvrige tekst.

Del II: Attest

Embedsdyrlæge Navn (med blokbogstaver):

Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:


(1)  Medmindre de er omfattet af del VI.


BILAG III

STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED TRANSIT GENNEM UNIONEN, STRAKS ELLER EFTER OPLAGRING, AF RÅVARER ELLER BEHANDLEDE RÅVARER TIL FREMSTILLING AF GELATINE/KOLLAGEN TIL KONSUM

Image

Tekst af billedet

LAND:

Veterinærcertifikat til brug ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6. Den person, der har ansvaret for sendingen i EU

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.7. Oprin-delses-land

ISO-kode

I.8. Oprin-delses-region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10.

I.11. Oprindelsessted

Navn

Adresse

I.12. Bestemmelsessted

Toldoplag Skibsprovianteringshandler

Navn Godkendelsesnummer

Adresse

Postnr.

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmidler

Fly Skib Jernbanevogn

Køretøj Andet

Identifikation

Dokument

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mængde

I.21. Produktets temperatur

Omgivende Nedkølet Frosset

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer certificeret til:

Fremstilling af gelatine/kollagen til konsum

I.26. Til transit gennem EU til et tredjeland

Tredjeland ISO-kode

I.27.

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Fremstillingsvirksomhed

Antal kolli

Nettovægt

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TRANSIT/OPLAGRING

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1. Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter herved, at råvarerne eller de behandlede råvarer beskrevet i del I:

II.1.1. kommer fra et land eller en region, hvorfra det er tilladt at importere varer til EU, jf. del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1) eller Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12) eller del 1 af bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1), og

II.1.2. opfylder de relevante dyresundhedsbetingelser i dyresundhedserklæringerne i standardcertifikatet i del V eller VI i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13).

Bemærkninger

Dette certifikat anvendes ved transit og oplagring, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9), af råvarer eller behandlede råvarer til fremstilling af gelatine/kollagen til konsum af:

1) tamkvæg (bl.a. arter af Bubalus- og Bison og krydsninger deraf)

2) tamfår (Ovis aries) eller tamgeder (Capra hircus)

3) tamsvin (Sus scrofa)

4) tamdyr af hestefamilien (Equus caballus, Equus asinus og krydsninger deraf)

5) opdrættede, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. arter af Bison- og Bubalus og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

6) vildtlevende, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bison- og Bubalus-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

7) opdrættede, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae

8) vildtlevende, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae

9) vildtlevende dyr af hestefamilien tilhørende underslægten Hippotigris (zebra)

10) vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)

11) vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen

12) opdrættede kaniner

13) fjerkræ

14) opdrættede strudsefugle

15) vildtlevende vildt

16) fisk

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

LAND

Standardcertifikat TRANSIT/OPLAGRING

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Del I:

— Rubrik I.8: Angiv områdekoden som den fremgår af del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009 eller del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 eller bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).

— Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

— Rubrik I.12: Adresse (og godkendelsesnummer, hvis det er kendt) på frizonelageret, frilageret, toldoplaget eller skibsprovianteringshandleren.

— Rubrik I.15: Registreringsnummer for jernbanevogne, containere og lastbiler, rutenummer for fly og navn for skibe. Ved af- og genpålæsning skal afsenderen informere EU-indgangsgrænsekontrolstedet herom.

— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under positionerne 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02 og 41.03.

— Rubrik I.20: Angiv samlet bruttovægt og samlet nettovægt.

— Rubrik I.23: For containere eller kasser angives containerens nummer og plombens nummer (hvis en sådan findes).

— Rubrik I.28: Fremstillingsvirksomhed: Angiv registreringsnummer, godkendelsesnummer Herunder slagteri, fabriksfartøj, opskæringsvirksomhed, vildthåndteringsvirksomhed og forarbejdningsvirksomhed.

Embedsdyrlæge/officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Dato: Underskrift:

Stempel:


BILAG IV

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF VETERINÆRCERTIFIKATERNE

(jf. artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1)

a)

Eksporttredjelandet udsteder certifikater baseret på standardcertifikaterne i bilag II og III og med samme layout som standardcertifikatet vedrørende de pågældende animalske produkter.

Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i standardcertifikatet, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet eller en del heraf.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger supplerende certifikatudstedelseskrav opfyldt for de pågældende animalske produkter, skal der i det originale veterinærcertifikat indsættes erklæringer til attestering af, at disse krav er opfyldt.

b)

Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af certifikatudstederen eller helt slettes fra certifikatet.

c)

Der udstedes et enkelt separat certifikat for animalske produkter, der eksporteres fra et område/områder eller en zone/zoner i det samme eksportland opført eller omhandlet i bilag I, og som sendes til samme destination med samme jernbanevogn, lastbil, fly eller skib.

d)

Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

e)

Certifikatet udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at certifikatet udfærdiges på det officielle sprog i en anden medlemsstat, om nødvendigt vedlagt en officiel oversættelse.

f)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (rubrik I.28 i standardcertifikatet), skal disse ark også betragtes som en del af det originale certifikat, og hvert af disse ark forsynes med certifikatudstederens underskrift og stempel.

g)

Hvis certifikatet med yderligere vedhæftede ark papir som nævnt i litra f) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

h)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen eller en anden udpeget officiel inspektør, såfremt dette er påkrævet i henhold til standardcertifikatet. Eksporttredjelandets kompetente myndigheder sørger for, at der følges samme regler for udfærdigelse af certifikater som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF (1).

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

i)

Certifikatets referencenummer (rubrik I.2 og II.a) udstedes af den kompetente myndighed.


(1)  Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28).


14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/760

af 13. maj 2016

om ekstraordinære støtteforanstaltninger for æg- og fjerkrækødsmarkedet i Italien

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 220, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. december 2014 blev en højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 bekræftet og meddelt af Italien. Udbruddet af sygdommen blev bekræftet på en erhvervsdrivende bedrift med hold af slagtekalkuner (haner) i kommunen Porto Viro, provinsen Rovigo, i den italienske region Veneto.

(2)

Italien traf omgående og effektivt alle de nødvendige dyresundheds- og veterinærforanstaltninger, som er foreskrevet i Rådets direktiv 2005/94/EF (2).

(3)

De italienske myndigheder traf navnlig kontrol-, overvågnings- og forebyggelsesforanstaltninger og oprettede i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/936/EU (3) beskyttelses- og overvågningszoner. På denne måde var de i stand til hurtigt at afværge faren. Unionens og Italiens nationale dyresundheds- og veterinærforanstaltninger gjaldt indtil den 16. februar 2015 for alle bedrifter med undtagelse af bedriften med hold af slagtekalkuner (hanner), hvor foranstaltningerne gjaldt indtil den 25. februar 2015.

(4)

Den 23. juni 2015 meddelte de italienske myndigheder Kommissionen, at de nødvendige dyresundheds- og veterinærforanstaltninger, som var blevet sat i værk for at begrænse og fjerne spredningen af virusset, havde indvirkning på visse erhvervsdrivende, og at de pågældende erhvervsdrivende havde lidt indkomsttab, som ikke var berettiget til støtte fra Unionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 (4).

(5)

Den 23. juni 2015 modtog Kommissionen en formel anmodning fra de italienske myndigheder om medfinansiering af bestemte ekstraordinære støtteforanstaltninger i henhold til artikel 220, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. De italienske myndigheder præciserede deres anmodning den 11. og 27. januar 2016.

(6)

Som følge af de trufne dyresundheds- og veterinærforanstaltninger blev indsætningen af dyr på opfedningsbedrifter for kapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkuner i beskyttelses- og overvågningszonerne forsinket, og en af bedrifterne i disse områder kunne ikke producere æg til udrugning. Dette førte til en tilbagegang i produktionen af kød fra opfedningskapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkuner og produktionstab ved fremstilling af rugeæg fra avlskalkuner i den periode, hvor dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne fandt anvendelse. Det er derfor passende, at der ydes kompensation for disse tab.

(7)

Som følge af de iværksatte dyresundheds- og veterinærforanstaltninger blev kyllinger fra flere bedrifter i beskyttelseszonen straks slagtet, og kødet fra disse kyllinger blev i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2005/94/EF enten varmebehandlet eller nedfrosset for at lette det gradvise salg af frosset fjerkrækød i beskyttelseszonen. Derfor bør der ydes kompensation for det tab, der er lidt på grund af forskellen i værdi mellem fersk fjerkrækød og varmebehandlet eller frosset fjerkrækød.

(8)

I henhold til artikel 220, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 medfinansierer Unionen 50 % af de udgifter, som Italien har for de ekstraordinære støtteforanstaltninger. De maksimummængder, som er berettiget til finansiering for hver ekstraordinær markedsstøtteforanstaltning, bør fastsættes af Kommissionen efter en nøje gennemgang af Italiens anmodning.

(9)

For at forhindre faren for overkompensation bør der for Unionens andel af finansieringen for hvert produkt fastsættes et fast beløb.

(10)

De berørte typer fjerkræ er kyllinger (kapuner, gule kyllinger og standardkyllinger) og kalkuner (haner og høner) til kødproduktion, rugeæg af kalkuner og varmebehandlet eller frosset kyllingekød.

(11)

For at undgå enhver risiko for dobbeltfinansiering må der ikke være blevet ydet kompensation for tab i form af statsstøtte eller forsikringer, og Unionens medfinansiering i henhold til denne forordning bør begrænses til støtteberettigede produkter, for hvilke der ikke er modtaget økonomisk støtte fra Unionen i henhold til forordning (EU) nr. 652/2014.

(12)

Omfanget og varigheden af de ekstraordinære støtteforanstaltninger, der fastsættes i denne forordning, bør begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at støtte det berørte marked.

(13)

For at sikre en forsvarlig budgetmæssig forvaltning af disse ekstraordinære støtteforanstaltninger bør kun de betalinger, som Italien har ydet til støttemodtagerne indtil senest den 30. september 2016, komme i betragtning til finansiering af Unionen. Artikel 5, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (5) bør ikke finde anvendelse.

(14)

For at sikre at betalingerne er støtteberettigede og korrekte, bør de italienske myndigheder foretage forudgående kontrol.

(15)

For at Unionen kan udøve den finansielle kontrol skal de italienske myndigheder give Kommissionen meddelelse om regnskabsafslutning for betalingerne.

(16)

For at sikre at disse foranstaltninger straks gennemføres af Italien, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Unionen medfinansierer 50 % af de udgifter, som Italien har afholdt til at støtte markedet for rugeæg og fjerkrækød, som blev alvorligt ramt af udbruddet af højpatogen aviær influenza af subtype, som blev opdaget af Italien og anmeldt den 15. december 2014, og for hvilket Unionens og de nationale dyresundheds- og veterinærforanstaltninger fandt anvendelse indtil den 16. februar 2015 på alle bedrifter, bortset fra den bedrift, hvor der holdes slagtekalkuner (haner), hvor foranstaltningerne fandt anvendelse indtil den 25. februar 2015.

Udgifterne er kun berettigede til medfinansiering fra Unionen, hvis de senest er udbetalt af Italien til modtagerne den 30. september 2016. Artikel 5, stk. 2, i delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 finder ikke anvendelse.

Artikel 2

Det maksimale beløb for Unionens medfinansiering fastsættes som følger:

a)

for faldet i produktion af rugeæg af avlskalkuner, som befinder sig i overvågningszonen, et fast beløb på 0,42 EUR pr. rugeæg af kalkun henhørende under KN-kode 0407 19 11 for maksimalt 313 560 stk.

b)

for faldet i produktionen af fjerkrækød på grund af forsinkelser i forbindelse med dyresundheds- og veterinærforanstaltninger vedrørende kapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkunhaner og -høner til opfedning i de bedrifter, der er beliggende i beskyttelses- og overvågningszoner, et fast beløb på:

i)

0,022 EUR pr. uge pr. kapun henhørende under KN-kode 0105 94 00 op til maksimum 262 400 dyr og op til et maksimumbeløb på 42 146,98 EUR

ii)

0,0244 EUR pr. uge pr. gul kylling henhørende under KN-kode 0105 94 00 op til maksimum 7 500 dyr og op til et maksimumbeløb på 1 620,86 EUR

iii)

0,0136 EUR pr. uge pr. standardkylling henhørende under KN-kode 0105 94 00 op til maksimum 1 271 908 dyr og op til et maksimumbeløb på 83 715,00 EUR

iv)

0,0636 EUR pr. uge pr. slagtekalkun (høner) henhørende under KN-kode 0105 99 30 op til maksimum 35 040 dyr og op til et maksimumbeløb på 23 240,53 EUR

v)

0,0722 EUR pr. uge pr. slagtekalkun (haner) henhørende under KN-kode 0105 99 30 op til maksimum 34 000 dyr og op til et maksimumbeløb på 15 387,43 EUR

c)

for den tabte værdi mellem fersk og varmebehandlet kyllingekød af standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen, er den faste sats 0,3761 EUR pr. levende kilo op til et samlet beløb på 98 297,50 EUR

d)

for den tabte værdi mellem fersk og frosset kyllingekød af standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen, er den faste sats 0,04 EUR pr. kg kyllingekød op til et samlet beløb på 3 402,44 EUR.

Artikel 3

Unionens medfinansiering i henhold til denne forordning begrænses til produkter, hvortil der ikke ydes kompensation i form af statsstøtte eller forsikringer, og for hvilke der er ikke er modtaget støtte fra Unionen i medfør af forordning (EU) nr. 652/2014.

Artikel 4

Før betalingerne foretages, gennemfører Italien en udtømmende administrativ og fysisk kontrol for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

De italienske myndigheder skal navnlig:

a)

kontrollere, at den støttemodtager, som indgiver anmodning om støtte, er støtteberettiget

b)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede produktion af rugeæg fra avlskalkuner

c)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede produktion af kyllinge- og kalkunkød på grund af forsinkelser i indsætningen af kapuner, gule kyllinger, standardkyllinger og kalkuner til opfedning i de bedrifter, der er beliggende i beskyttelses- og overvågningszonerne, under anvendelsen af dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne

d)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede værdi mellem fersk og varmebehandlet kyllingekød fra standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen under anvendelsen af dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne

e)

for hver støtteberettiget operatør, kontrollere støtteberettigelsen, mængden og den faktiske mistede værdi mellem fersk og frosset kyllingekød fra standardkyllinger, som straks blev slagtet i beskyttelseszonen under anvendelsen af dyresundheds- og veterinærforanstaltningerne

f)

kontrollere, at der ikke er ydet finansiering til nogen støtteberettiget operatør fra andre kilder for at yde kompensation for de i artikel 2 omhandlede tab.

Artikel 5

De italienske myndigheder giver Kommissionen meddelelse om regnskabsafslutning for betalingerne.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/936/EU af 17. december 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Italien (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 160).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).


14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/67


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/761

af 13. maj 2016

om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår fristen for indgivelse af enkeltansøgninger, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, sidste frist for meddelelse af ændringer af enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger og sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen for 2016

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 78, stk. 1, litra b), og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 (2) fastsættes sidste frist for indgivelse af enkeltansøgninger, støtteansøgninger og betalingsanmodninger, sidste frist for meddelelse af ændringer af enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger og sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen.

(2)

På grund af administrative problemer i det første gennemførelsesår for den nye retlige ramme for direkte betalinger og udviklingsforanstaltninger i landdistrikter, som stadig gør sig gældende i visse medlemsstater, og de nye elementer, der indgår i forberedelsen af ansøgningsprocessen for ansøgningsåret 2016, er der i visse medlemsstater opstået forsinkelser i administrationen af enkeltansøgninger, støtteansøgninger og betalingsanmodninger og ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen. Disse problemer er en del af den almindelige baggrund for den alvorlige økonomiske situation i visse landbrugssektorer.

(3)

Denne situation har påvirket støttemodtagernes muligheder for at indgive enkeltansøgninger, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger og ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014.

(4)

I betragtning af denne situation er det hensigtsmæssigt at indføre en fravigelse fra artikel 13, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014, som giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en sidste frist for 2016 for indgivelse af enkeltansøgninger, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger og en sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen, der ligger senere end de frister, der er fastsat i nævnte artikler. Da de frister og perioder, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, og artikel 15, stk. 2 og 2a, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 er forbundet med den sidste frist, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i nævnte forordning, bør der fastsættes en lignende fravigelse for meddelelsen om ændringer af enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger og foreløbig kontrol.

(5)

Da disse fravigelser bør omfatte enkeltansøgninger, støtteansøgninger og betalingsanmodninger, ændringer af enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger og ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder for 2016, bør denne forordning finde anvendelse på ansøgninger og betalingsanmodninger vedrørende 2016.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger og Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 13, stk. 1, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 må de af medlemsstaterne fastsatte sidste frister for 2016 for indgivelse af enkeltansøgninger, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger ikke ligge efter den 15. juni.

Artikel 2

Uanset artikel 15, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 og under forudsætning af, at medlemsstaterne benytter sig af den fravigelse, der er fastsat i artikel 1 og artikel 3 i denne forordning, meddeles ændringer af enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger for 2016 i henhold til artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 til den kompetente myndighed senest den 15. juni.

Den fravigelse, der er indeholdt i artikel 1 i denne forordning og i det første stykke i denne artikel, anvendes også ved beregningen af den periode på henholdsvis 26, 35 og 10 kalenderdage efter fristen for indgivelse af enkeltansøgninger, støtteanmodninger og betalingsanmodninger og fristen for anmeldelse af ændringer, jf. artikel 11, stk. 4, og artikel 15, stk. 2a, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014.

Artikel 3

Uanset artikel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 må den af medlemsstaterne fastsatte frist for 2016 for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen ikke ligge efter den 15. juni.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på ansøgninger og betalingsanmodninger for 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69).


14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/762

af 13. maj 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

95,5

TR

75,0

ZZ

85,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

137,6

ZZ

137,6

0805 10 20

EG

45,4

IL

88,6

MA

55,4

TR

31,5

ZA

78,5

ZZ

59,9

0805 50 10

ZA

168,2

ZZ

168,2

0808 10 80

AR

111,7

BR

98,2

CL

123,9

CN

61,7

NZ

155,0

US

162,5

ZA

95,9

ZZ

115,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/71


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/763

af 13. maj 2016

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud for så vidt angår udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede aftale om offentlige udbud

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den reviderede aftale om offentlige udbud (»den reviderede GPA-aftale«), som trådte i kraft den 6. april 2014, fastlægger en ny retlig ramme, der finder anvendelse på den reviderede GPA-aftales parters omfattede udbud. Den reviderede GPA-aftale giver den reviderede GPA-aftales parter mulighed for at anvende voldgiftsprocedurer i tilfælde af indsigelser mod en foreslået ændring, overførsel af en ordregiver fra et bilag til et andet, tilbagetrækning af en ordregiver eller enhver anden ændring af en parts bilag til tillæg I, som ikke kunne løses gennem høringer.

(2)

I henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede GPA-aftale vedtager Udvalget for Offentlige Udbud voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af disse indsigelser.

(3)

Den reviderede GPA-aftales parter har indgående behandlet det mulige indhold af sådanne voldgiftsprocedurer for så vidt angår de forskellige muligheder, der kan anvendes i forbindelse med indsigelser mod en foreslået ændring af en parts omfattede udbud. Den reviderede GPA-aftales parter er nået frem til enighed om procedurerne.

(4)

De aftalte voldgiftsprocedurer er fastsat i et udkast til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede GPA-aftale.

(5)

Dette udkast til afgørelse om voldgiftsprocedurer fastsætter de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne anvende voldgiftsprocedurerne, og fastsætter regler for udpegelsen af voldgiftsmænd, tredjemands deltagelse i voldgiftsprocedurer, voldgiftsagens forløb og voldgiftsmændenes afgørelser.

(6)

Vedtagelsen af dette udkast til afgørelse om voldgiftsprocedurer forventes at yde et positivt bidrag til den eksisterende retlige ramme i den reviderede GPA-aftale, da det har til formål at fremme løsningen af indsigelser vedrørende en foreslået ændring, overførsel af en ordregiver fra et bilag til et andet, tilbagetrækning af en ordregiver eller enhver anden ændring af en parts bilag til tillæg I til den reviderede GPA-aftale.

(7)

Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Udvalget for Offentlige Udbud vedrørende udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Udvalget for Offentlige Udbud, er at godkende vedtagelsen af udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer i henhold til artikel XIX, stk. 8, i den reviderede WTO-aftale om offentlige udbud.

Teksten til udkastet til afgørelse om voldgiftsprocedurer er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2016.

På Rådets vegne

E.M.J. PLOUMEN

Formand


UDKAST TIL AFGØRELSE OM VOLDGIFTSPROCEDURER I HENHOLD TIL ARTIKEL XIX, STK. 8, I DEN REVIDEREDE GPA-AFTALE

Udvalget for Offentlige udbud (»udvalget«),

som noterer sig, at artikel XIX, stk. 8, i den reviderede aftale om offentlige udbud (»aftalen«) fastsætter, at udvalget vedtager voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af indsigelser, jf. aftalens artikel XIX, stk. 2, og

som bekræfter betydningen af aftalens artikel XIX, stk. 8, litra b) og c), i forbindelse med disse voldgiftsprocedurer, og som gentager parternes tilsagn om at vedtage beslutninger i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 8, litra b) og c),

vedtager herved følgende voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af indsigelser i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 2:

Indledning af voldgiftsprocedurer

1.

Den ændrende part eller en part, der gør indsigelse, kan, jf. aftalens artikel XIX, stk. 7, indbringe ændringen til voldgift, hvis den ændrende part og den part, der gør indsigelse, er ude af stand til at løse en indsigelse mod en foreslået ændring i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 1, og skal begrunde sin anmodning herom over for udvalget tidligst 45 dage efter datoen for rundsendelsen af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. aftalens artikel XIX, stk. 1.

2.

Hvis to eller flere parter har indbragt de samme ændringer til voldgift før udnævnelsen af voldgiftsmændene, skal den ændrende part og alle parter, der gør indsigelse, godkende, at der gennemføres en enkelt voldgiftssag vedrørende alle indsigelser mod den foreslåede ændring. Sker der flere indbringelser om den samme foreslåede ændring efter udnævnelsen af voldgiftsmændene, skal den ændrende part og alle parter, der gør indsigelse, godkende, at der gennemføres en enkelt voldgiftssag, når det er muligt.

Udpegelse af voldgiftsmænd

3.

Voldgiften foretages af voldgiftsmænd. Der udpeges tre voldgiftsmænd, medmindre parterne aftaler andet. Voldgiftsmænd skal opfylde kravene til paneldeltagere i artikel 8, stk. 1, 2 og 9, i forståelsen vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister

4.

Udvalgets sekretariat skal efter anmodning fra en part til voldgift foreslå kandidater, der indstilles til udnævnelse som voldgiftsmænd. Parterne i voldgiftssagen modsætter sig ikke indstillingerne, medmindre der er tvingende grunde hertil. Borgere fra parterne i voldgiftssagen og regeringsembedsmænd fra tredjeparter kan ikke udnævnes som voldgiftsmænd, medmindre andet aftales af parterne i voldgiftssagen.

5.

Hvis parterne i voldgiftssagen ikke kan blive enige om, hvem der skal udpeges som voldgiftsmænd senest 20 dage efter indbringelsen af den foreslåede ændring til voldgift, udpeger generaldirektøren efter anmodning fra en af parterne i voldgiftssagen voldgiftsmændene senest 10 dage efter at have hørt parterne i voldgiften og formanden for udvalget.

Tredjemands deltagelse

6.

Enhver part i aftalen, som har en væsentlig interesse i en foreslået ændring, der er indbragt til voldgift, og som har anmeldt sin interesse for udvalget (»tredjemand«) senest 10 dage efter den foreslåede ændring er indbragt til voldgift, opfordres til at indgive et skriftligt indlæg, deltage i møder med voldgiftsmændene og parterne i voldgiften, fremsætte mundtlige udtalelser, og vedkommende skal være berettiget til at svare på spørgsmål fra voldgiftsmændene.

Procedurer

7.

I en voldgiftssag anvender voldgiftsmændene de relevante bestemmelser i aftalen og tager udgangspunkt i den afgørelse, der vedtages af udvalget i overensstemmelse med aftalens artikel XIX, stk. 8, litra b), når denne er vedtaget. Desuden gælder følgende arbejdsprocedurer:

a.

Udvalgets sekretariat sender straks den gældende meddelelse og indsigelse til voldgiftsmændene i henhold til aftalens artikel XIX, stk. 1 eller 2. Senest 10 dage efter udpegelsen af voldgiftsmændene og efter at have hørt parterne i voldgiften vedtager voldgiftsmændene en tidsplan for gennemførelsen af voldgiftsproceduren. Tidsplanen bør baseres på den tidsplan, der er anført i bilaget til denne afgørelse.

b.

Voldgiftsmændene holder et møde med parterne i voldgiftssagen, medmindre parterne er enige om, at det er unødvendigt. Før mødet sender parterne deres skriftlige indlæg til voldgiftsmændene, hvori de redegør for sagens faktiske forhold og fremfører deres argumenter.

c.

Når en part forelægger oplysninger, der er betegnet som fortrolige, til voldgiftsmændene, behandler voldgiftsmændene, parterne i voldgiftssagen og tredjemand disse oplysninger som fortrolige. Efter anmodning fra en af parterne fastlægger voldgiftsmændene yderligere procedurer for at beskytte fortroligheden af disse oplysninger.

d.

Hvis en part betegner oplysninger i sine skriftlige indlæg som fortrolige, skal parten efter anmodning fra en anden part i voldgiftssagen eller tredjemand give et ikke-fortroligt resumé af oplysningerne i sine indlæg, som kan bringes til offentlighedens kendskab.

e.

Under mødet anmoder voldgiftsmændene den part, der har anmodet om voldgift, om at fremlægge sin sag ved et mundtligt indlæg. Den indklagede part vil derefter blive anmodet om at fremsætte sine synspunkter ved et mundtligt indlæg.

f.

Voldgiftsmændenes møder er åbne for offentligheden, medmindre en part i voldgiftssagen anmoder om et lukket møde for at beskytte oplysninger, der er betegnet som fortrolige.

g.

Voldgiftsmændene kan på et hvilket som helst tidspunkt stille spørgsmål til parterne i voldgiftssagen og tredjemand og anmode dem om forklaringer enten under mødet eller skriftligt.

h.

Parternes skriftlige indlæg i voldgiftssagen, herunder eventuelle svar på spørgsmål fra voldgiftsmændene, stilles til rådighed for den anden part eller parter i voldgiftssagen samt for til tredjemand. Parterne forelægger en skriftligt version af deres mundtlige erklæringer fremsat på mødet med voldgiftsmændene for voldgiftsmændene, den anden part eller de andre parter i voldgiftssagen og tredjemand.

i.

Tredjemands skriftlige bemærkninger, svar på spørgsmål og skriftlige udgaver af mundtlige indlæg stilles til rådighed for voldgiftsmændene, parterne i voldgiftssagen og andre tredjeparter og indgår i voldgiftsmændenes rapport.

j.

Voldgiftsmændenes drøftelser er fortrolige.

k.

Voldgiftsmændene kan indhente oplysninger fra enhver relevant kilde og konsultere eksperter. Voldgiftsmændene fremlægger alle oplysninger, der sendes til eller modtages fra eksperter, for parterne i voldgiftssagen og tredjemand. Parterne i voldgiftssagen skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til de oplysninger, der er modtaget fra eksperter.

l.

Eventuelle supplerende procedurer, der er specifikke for voldgiftssagen, fastsættes af voldgiftsmændene i samråd med parterne i voldgiftssagen.

m.

Intet i disse procedurer er til hinder for, at en part i en voldgiftssag eller en tredjemand kan offentliggøre erklæringer vedrørende deres holdninger, jf. dog stk. 7, litra c).

8.

Adfærdskodeksen om forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for tvistbilæggelse finder anvendelse på enhver person, der fungerer som voldgiftsmand i henhold til disse procedurer og, som anført i adfærdskodeksen og de relevante bestemmelser i vedtægten, på de medlemmer af sekretariatet, der bistår voldgiftsmændene.

9.

Hvis parterne i voldgiftssagen når frem til en gensidigt acceptabel løsning af indsigelserne mod den foreslåede ændring, underretter de straks voldgiftsmændene. Efter modtagelsen af meddelelsen afslutter voldgiftsmændene procedurerne for disse parter. Indholdet af en gensidigt aftalt løsning meddeles udvalget, hvorefter enhver part i aftalen kan fremsætte bemærkninger.

Voldgiftsmændenes afgørelse

10.

Voldgiftsmændene har beføjelser til:

a.

i forbindelse med en foreslået tilbagetrækning i henhold til artikel XIX, stk. 1, litra a), i aftalen at vurdere, om den statslige kontrol med eller indflydelse på den ordregivers omfattede udbud, som foreslås tilbagetrukket, kan anses for at være reelt ophørt, eller

b.

i forbindelse med enhver anden foreslået ændring i henhold til artikel XIX, stk. 1, litra b), at vurdere om den foreslåede ændring opretholder en balance i rettigheder og forpligtelser og et sammenligneligt niveau for en gensidig acceptabel dækning i aftalen og eventuelt niveauet for kompensationstilpasninger.

11.

Voldgiftsmændene udarbejder en rapport med en begrundet afgørelse til parterne i voldgiftssagen inden for 90 dage eller, hvis tidsplanen ændres af voldgiftsmændene, senest 120 dage efter:

a.

udpegelsen af voldgiftsmændene, hvis en voldgiftskendelse er gennemført i henhold til stk. 1, eller

b.

anmodningen, hvis voldgiftssagen er gennemført i henhold til stk. 12.

Den frist, der er anført i dette stykke, kan forlænges ved fælles overenskomst mellem parterne i voldgiftssagen. Sekretariatet videresender straks rapporten til parterne i aftalen, når den er blevet oversat.

12.

Hvis voldgiftsmændene træffer en negativ afgørelse i henhold til stk. 10, litra a), og hvis voldgiftsmændene ikke fastlagde kompensationstilpasninger i overensstemmelse med stk. 10, litra b), kan enhver part i voldgiftssagen efter 30 dage, dog højst 60 dage efter videresendelsen af voldgiftsmændenes rapport anmode om, at samme voldgiftsmænd om muligt fastsætter kompensationstilpasninger, der resulterer i et tilsvarende dækningsniveau og opretholder balancen mellem rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. Derved tager voldgiftsmændene udgangspunkt i den afgørelse, der vedtages af udvalget i overensstemmelse med aftalens artikel XIX, stk. 8, litra c), når denne er vedtaget. Hvis en af de oprindelige voldgiftsmænd ikke er til rådighed, udpeges en afløser i overensstemmelse med stk. 3-5.

Gennemførelse

13.

Parterne i voldgiftssagen skal acceptere voldgiftsmændenes afgørelse som endelig.

14.

Med henblik på anvendelsen af artikel XIX, stk. 7, litra b), nr. i), i aftalen er voldgiftsproceduren afsluttet:

a.

når en rapport i henhold til stk. 11, der ikke giver anledning til yderligere sagsbehandling, jf. stk. 12, rundsendes til parterne i aftalen, eller

b.

når parterne i voldgiftssagen ikke udøver deres ret i henhold til stk. 12, efter udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i nævnte stykke.

BILAG

FORESLÅET TIDSPLAN FOR VOLDGIFT

Voldgiftsmændene skal basere tidsplanen, der er vedtaget i henhold til stk. 7, litra a), på følgende:

a.

Indsendelse af parternes skriftlige indlæg til voldgiftssagen:

 

1)

Sagsøger:

- - - - - - - - - - 2 uger

2)

Sagsøgte:

- - - - - - - - - - 2 uger

b.

Frist for tredjeparters indsendelse af oplysninger:

- - - - - - - - - - 1 uge

c.

Møde med voldgiftsmænd:

- - - - - - - - - - 1-2 uger

d.

Svar på spørgsmål til parterne og tredjemand i voldgiftssagen:

- - - - - - - - - - 1-2 uger

e.

Udarbejdelse og rundsendelse af voldgiftsmændenes rapport om afgørelsen:

- - - - - - - - - - 4 uger

I overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 11, kan voldgiftsmændene ændre ovenstående tidsplan og planlægge yderligere møder med parterne i voldgiftssagen efter at have hørt dem.


14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/77


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/764

af 12. maj 2016

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.)

(meddelt under nummer C(2016) 2731)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 (2) og indtil februar 2016 har Italien anmeldt adskillige udbrud til Kommissionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (i det følgende benævnt »skadegøreren«) i forskellige dele af området omkring Lecce-provinsen. Disse udbrud har fundet sted i mange forskellige kommuner i provinserne Taranto og Brindisi. Endvidere bekræftede den sidste kontrol, som Kommissionen foretog i november 2015, at de overvågningsaktiviteter, der kræves ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789, kun blev gennemført i meget begrænset omfang i det område, der omgiver provinsen Lecce (i Puglia-regionen i Italien). Kontrollen bekræftede også, at det nuværende program for undersøgelser stadig ikke sikrer tidlig opdagelse af nye udbrud eller en korrekt fastlæggelse af det sande omfang af spredningen af skadegøreren i området.

(2)

Den sidste kontrol bekræftede risikoen for en hurtig spredning af skadegøreren i det pågældende område. Af denne grund og i betragtning af størrelsen af det pågældende område er det hensigtsmæssigt at udvide den inficerede zone, hvor inddæmningsforanstaltninger kan gælde, ud over Lecce-provinsens grænser og kun tillade flytning af specificerede planter uden for dette område under meget strenge betingelser. En sådan udvidelse bør omgående finde sted, under hensyntagen til at risikoen for yderligere spredning af skadegøreren i resten af Unionens område stiger, når flyvningssæsonen begynder for vektorinsekterne i det tidlige forår. Den inficerede zone bør derfor udvides til også at omfatte de kommuner eller dele af kommuner i provinserne Brindisi og Taranto, hvor udbrud af skadegøreren har fundet sted, eller hvor det er sandsynligt, at skadegøreren allerede har spredt og etableret sig. Den inficerede zone bør imidlertid ikke omfatte det område, som Italien har erklæret er frit for skadegøreren inden vedtagelsen af denne afgørelse.

(3)

Med henblik på retssikkerheden bør ordlyden af artikel 7, stk. 2, litra c), ændres for at gøre det klart, at de foranstaltninger, der skal træffes i overensstemmelse med denne artikel, finder anvendelse i den inficerede zone og ikke uden for denne.

(4)

For at sikre en effektiv beskyttelse af resten af Unionens område mod skadegøreren og med henblik på udvidelsen af inddæmningsområdet bør overvågningszonen erstattes med nye krav til undersøgelser i dette inddæmningsområde. Disse krav bør gælde for et område med en bredde på 20 km fra grænsen til stødpudezonen og ind i dette inddæmningsområde, og i den omkringliggende stødpudezone på 10 km.

(5)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 har erfaringen vist, at det er uforholdsmæssigt at anvende de samme krav til flytning af specificerede planter inden for inficerede zoner, som for deres flytning ud af de inficerede zoner til stødpudezonerne, da skadegøreren allerede er etableret i disse inficerede områder.

(6)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 har erfaringen vist, at specificerede planter, der dyrkes in vitro i hele deres samlede produktionscyklus på et sterilt substrat, ikke udgør nogen risiko for spredning af skadegøreren, fordi denne form for vækst fjerner risikoen for infektion ved at udelukke muligheden for kontakt med skadegørerens vektorer. Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade flytning inden for og import til Unionen af disse specificerede planter på visse betingelser.

(7)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 har erfaringen med den offentlige kontrol vist, at specificerede planter med oprindelse i områder, der er frie for skadegøreren, bør være underlagt de samme krav som de specificerede planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren ikke forekommer, for så vidt angår offentlig kontrol ved indførsel til Unionen.

(8)

Bilag I bør ændres, således at det omfatter alle planter, der siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2417 (3) er blevet udpeget som specificerede planter af Kommissionen.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»For så vidt angår forekomsten af skadegøreren i Lecce-provinsen og i de kommuner, der er anført i bilag II, skal den inficerede zone som minimum omfatte denne provins og de pågældende kommuner, eller, hvor det er relevant, disse kommuners jordlodder i matrikelregisteret (»Fogli«).«

2)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Uanset artikel 6 kan den pågældende medlemsstats officielle ansvarlige organ beslutte at iværksætte inddæmningsforanstaltninger, jf. stk. 2-7 (i det følgende benævnt »inddæmningsområde«), dog udelukkende i den inficerede zone som omhandlet i artikel 4, stk. 2, tredje afsnit.«

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

en placering i den inficerede zone som omhandlet i artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, som ligger inden for en afstand af 20 km fra den inficerede zones grænse til resten af Unionens område.«

c)

Følgende stk. 7 tilføjes:

»7.   Den pågældende medlemsstat overvåger forekomsten af skadegøreren ved hjælp af årlige undersøgelser på passende tidspunkter af året i de områder, der ligger inden for afstanden på 20 km omhandlet i stk. 2, litra c).

Disse undersøgelser skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6, stk. 7.«

3)

Artikel 8 udgår.

4)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Denne artikel finder anvendelse på planter, bortset fra planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet.

Flytning ud af de afgrænsede områder — og fra de inficerede zoner ind i de respektive stødpudezoner — af specificerede planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område fastlagt i henhold til artikel 4, er forbudt.«

5)

Som artikel 9a indsættes:

»Artikel 9a

Flytning inden for Unionen af specificerede planter, der er dyrket in vitro

1.   Specificerede planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet og i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, oprettet i overensstemmelse med artikel 4, må kun flyttes ud af de afgrænsede områder og fra inficerede zoner til de respektive stødpudezoner, hvis betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt.

2.   De specificerede planter omhandlet i stk. 1 er blevet dyrket på et sted, hvor følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Det er registreret i overensstemmelse med direktiv 92/90/EØF.

b)

Det er godkendt af det officielle ansvarlige organ som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

c)

Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.

d)

Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.

e)

Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.

3.   De specificerede planter omhandlet i stk. 1 er blevet dyrket i en gennemsigtig beholder under sterile forhold og opfylder en af følgende betingelser:

a)

De er blevet dyrket på grundlag af frø.

b)

De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der har tilbagelagt hele deres liv i en del af Unionens område, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og fundet frie for skadegøreren.

c)

De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der er dyrket på et sted, der opfylder betingelserne i stk. 2, og som er blevet testet og fundet frie for skadegøreren.

4.   De specificerede planter omhandlet i stk. 1 transporteres i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer.

5.   De ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.«

6)

Artikel 17 ændres således:

a)

I stk. 3 affattes indledningen således:

»For specificerede planter, undtagen planter, der er blevet dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, med oprindelse i et område, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal det i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Supplerende erklæring« være angivet, at:«.

b)

Som stk. 3a indsættes:

»3a.   For specificerede planter, der er blevet dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, med oprindelse i et område, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal det i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Supplerende erklæring« være angivet, at:

a)

de specificerede planter er dyrket på et eller flere steder, som opfylder betingelserne i stk. 4a

b)

den nationale plantesundhedsmyndighed i det pågældende tredjeland skriftligt har forelagt Kommissionen en liste over disse steder, herunder deres beliggenhed i landet

c)

de specificerede planter er blevet transporteret i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer

d)

de specificerede planter opfylder en af følgende betingelser:

i)

De er blevet dyrket på grundlag af frø.

ii)

De er blevet opformeret under sterile forhold fra moderplanter, der har tilbagelagt hele deres liv i et område, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og fundet fri for skadegøreren.

iii)

De er blevet opformeret under sterile forhold fra moderplanter, der er dyrket på et sted, som opfylder betingelserne i stk. 4, og som er blevet testet og fundet frie for skadegøreren.

Identifikationen af det i nærværende stykkes litra a) omhandlede sted skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted« i det i stk. 1, litra a), omhandlede plantesundhedscertifikat.«

c)

Følgende tilføjes som stk. 4a:

»4a.   Det i stk. 3a, litra a), omhandlede sted skal opfylde alle følgende betingelser:

a)

Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

b)

Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.

c)

Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.

d)

Der er ikke på noget tidspunkt under produktionen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.«

7)

Artikel 18, stk. 2, 3 og 4, affattes således:

»2.   Hvis der er tale om specificerede planter med oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren ikke forekommer, eller i et område omhandlet i artikel 17, stk. 2, foretager det officielle ansvarlige organ følgende kontrol:

a)

en visuel kontrol og

b)

i tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren prøveudtagning og testning af partiet af specificerede planter til bekræftelse af fravær af skadegøreren eller symptomer herpå.

3.   Hvis der er tale om specificerede planter med oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren vides at forekomme, foretager det officielle ansvarlige organ følgende kontrol:

a)

en visuel kontrol og

b)

prøveudtagning og testning af partiet af specificerede planter til bekræftelse af fravær af skadegøreren eller symptomer herpå.

4.   De i stk. 2, litra b), og stk. 3, litra b), omhandlede prøver skal have en størrelse, der gør det muligt med 99 % pålidelighed at påvise en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover, under hensyntagen til ISPM No 31.

Første afsnit finder ikke anvendelse på specificerede planter, der er dyrket in vitro i hele produktionsforløbet og transporteres i transparente beholdere under sterile forhold.«

8)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende afgørelse.

9)

Som bilag II tilføjes bilaget i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 af 18. maj 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (EUT L 125 af 21.5.2015, s. 36).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2417 af 17. december 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (EUT L 333 af 19.12.2015, s. 143).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende rækker indsættes i alfabetisk orden:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2)

Følgende rækker udgår:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3)

Rækken vedrørende »Cytisus racemosus Broom« affattes således:

»Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)«.


BILAG II

Følgende bilag II tilføjes gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789:

»BILAG II

LISTE OVER KOMMUNER, JF. ARTIKEL 4, STK. 2

1)

Kommuner i Brindisi-provinsen:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Kun jordlodderne (»Fogli«) 11, 20-24, 32-43, 47-62 og 66-135 i matrikelregisteret

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Kun jordlodderne (»Fogli«) 34-38, 48-52, 60-67, 74, 87-99, 111-118, 141-154 og 175-222 i matrikelregisteret

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2)

Kommuner i Taranto-provinsen:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Kun jordlodderne (»Fogli«) 5, 8, 11-14, 17-41, 43-47 og 49-89 i matrikelregisteret

Leporano

Kun jordlodderne (»Fogli«) 2-6 og 9-16 i matrikelregisteret

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Kun jordlodderne (»Fogli«) 246-260 i matrikelregisteret

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Kun: (afsnit A, jordlodderne (»Fogli«) 49, 50, 220, 233, 234, 250-252, 262, 275-278, 287-293 og 312-318 i matrikelregisteret)

(afsnit B, jordlodderne (»Fogli«) 1-27 i matrikelregisteret)

(afsnit C, jordlodderne (»Fogli«) 1-11 i matrikelregisteret)

Torricella«.