ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 101

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
16. april 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/581 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/582 af 15. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 333/2007 for så vidt angår analyse af uorganisk arsen, bly og polycykliske aromatiske hydrocarboner og visse ydeevnekriterier for analysemetoder ( 1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/583 af 15. april 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1332/2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften ( 1)

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/584 af 15. april 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2016/585 af 12. februar 2016 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere (PBDE) i reservedele nyttiggjort fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr eller elektronmikroskoper ( 1)

12

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/586 af 14. april 2016 om tekniske standarder for genopfyldningsmekanismen i elektroniske cigaretter (meddelt under nummer C(2016) 2093)  ( 1)

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 af 14. april 2016 om godkendelse af den teknologi, der bruges i køretøjers effektive udvendige lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 ( 1)

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/588 af 14. april 2016 om godkendelse af den teknologi, der anvendes i 12 volts effektive generatorer som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 ( 1)

25

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 ( EUT L 69 af 15.3.2016 )

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/581

af 11. april 2016

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. juli 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med visse andre medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO) i henhold til artikel XXIV:6 i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 i tilslutning til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionen har ført forhandlinger inden for rammerne af de af Rådet vedtagne forhandlingsdirektiver.

(3)

Disse forhandlinger er afsluttet, og en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union blev paraferet den 18. december 2015.

(4)

Aftalen bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold af indgåelse af aftalen (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. april 2016.

På Rådets vegne

M.H.P. VAN DAM

Formand


(1)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om indgåelse heraf.


FORORDNINGER

16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/582

af 15. april 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 333/2007 for så vidt angår analyse af uorganisk arsen, bly og polycykliske aromatiske hydrocarboner og visse ydeevnekriterier for analysemetoder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 (2) fastlægger prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2)

De maksimale grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (3). Ved Kommissionens forordning (EU) 2015/1006 (4) blev forordning (EF) nr. 1881/2006 ændret for at fastsætte grænseværdier for uorganisk arsen, og der bør derfor fastlægges særlige procedurer for analyse af uorganisk arsen.

(3)

Standard EN 13804 vedrørende bestemmelse af stoffer og deres forbindelser er blevet ajourført, og henvisningen til denne standard bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(4)

Grænseværdierne for polycykliske aromatiske hydrocarboner i kakaobønner og heraf afledte produkter skal fastsættes i forhold til fedtmængden. Præstationsprøvninger, der er udført af EU-referencelaboratoriet for polycykliske aromatiske hydrocarboner, viser forskelle i bestemmelsen af fedtindholdet. Metoden til bestemmelse af fedtindholdet bør derfor harmoniseres.

(5)

I overensstemmelse med rådgivningen fra EU-referencelaboratoriet for tungmetaller i foderstoffer og fødevarer bør definitionen af bestemmelsesgrænsen og ydeevnekriterierne for detektionsgrænsen for analysemetoder vedrørende bly, cadmium, kviksølv og uorganisk tin ændres.

(6)

Bestemmelserne om prøveudtagnings- og analysemetoder bør også gælde uden for den offentlige kontrols rammer.

(7)

Forordning (EF) nr. 333/2007 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 333/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af sporstoffer og procesforureninger i fødevarer«.

2)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Prøveudtagning og analyser som led i kontrollen af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, uorganisk arsen, 3-MCPD og polycykliske aromatiske hydrocarboner (»PAH«), jf. del 3, 4 og 6 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, udføres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.«

3)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 29).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1006 af 25. juni 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for uorganisk arsen i fødevarer (EUT L 161 af 26.6.2015, s. 14).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 333/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt C.2.2.1 affattes således:

»C.2.2.1.   Særlige procedurer for bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin og uorganisk arsen

Laboranten sikrer, at prøver ikke forurenes under forberedelsen. Apparater og udstyr, der kommer i kontakt med prøven, må så vidt muligt ikke indeholde de metaller, der skal bestemmes, og skal så vidt muligt være fremstillet af et inert materiale, f.eks. plast såsom polypropylen eller polytetrafluorethylen (PTFE). Apparaturet/udstyret bør rengøres med syre for at minimere risikoen for forurening. Rustfrit stål af høj kvalitet kan anvendes til skærende kanter.

Der findes mange tilfredsstillende særlige procedurer for prøveforberedelse, som kan anvendes til de pågældende produkter. For de aspekter, der ikke specifikt er omfattet af denne forordning, er CEN-standarden »Fødevarer — Bestemmelse af stoffer og deres forbindelser — Generelle overvejelser og særlige krav« (*1) fundet tilfredsstillende, men andre metoder til prøveforberedelse kan have samme gyldighed.

For så vidt angår uorganisk tin sikres det omhyggeligt, at alt stof bliver opløst, idet der erfaringsmæssigt let sker tab, især som følge af hydrolyse til uopløselige hydrerede Sn(IV)-oxider.

(*1)  Standard EN 13804: 2013: »Fødevarer — Bestemmelse af stoffer og deres forbindelser — Generelle overvejelser og særlige krav«, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.«"

2)

I punkt C.2.2.2. Særlige procedurer for polycykliske aromatiske hydrocarboner, tilføjes følgende afsnit:

»Til analyse af PAH i kakaobønner og produkter afledt af kakao udføres bestemmelsen af fedtindholdet i overensstemmelse med AOAC-metode nr. 963.15 til bestemmelse af fedtindholdet i kakaobønner og heraf afledte produkter. Tilsvarende metoder til bestemmelse af fedtindhold kan anvendes, hvis det kan dokumenteres, at den anvendte metode giver den samme (tilsvarende) fedtindholdsværdi.«

3)

I punkt C.3.1. Definitioner affattes definitionen af bestemmelsesgrænsen således:

»»LOQ«

=

bestemmelsesgrænse: det laveste indhold af analyt, der kan påvises med rimelig statistisk sikkerhed. Hvis både nøjagtighed og præcision er konstante i et koncentrationsområde omkring detektionsgrænsen, svarer bestemmelsesgrænsen bestemt ved matrix-blindprøver (n ≥ 20) numerisk til ti gange gennemsnitsværdiens standardafvigelse.«

4)

I punkt C.3.3.1. Kriterier for metodeydeevne affattes litra a) således:

»a)

Krav til analysemetoder for bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin og uorganisk arsen:

Tabel 5

Parameter

Kriterium

Anvendelsesområde

Fødevarer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1881/2006

Specificitet

Uden matrix eller spektral interferens

Repeterbarhed (RSDr)

HORRATr under 2

Repeterbarhed (RSDR)

HORRATR under 2

Genfinding

Bestemmelserne i punkt D.1.2 finder anvendelse

LOD

= tre tiendedele af LOQ

LOQ

Uorganisk tin

≤ 10 mg/kg

Bly

Grænseværdi er ≤ 0,01 mg/kg

0,01 < grænseværdi ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < grænseværdi < 0,1 mg/kg

Grænseværdi er ≥ 0,1 mg/kg

≤ grænseværdi

≤ to tredjedele af grænseværdien

≤ to femtedele af grænseværdien

≤ en femtedel af grænseværdien

Cadmium, kviksølv, uorganisk arsen

Grænseværdi er < 0,100 mg/kg

Grænseværdi er ≥ 0,100 mg/kg

≤ to femtedele af grænseværdien

≤ en femtedel af grænseværdien«

5)

Punkt C.3.2 affattes således:

»C.3.2.   Generelle krav

Analysemetoder, der anvendes til fødevarekontrol, skal opfylde bestemmelserne i bilag III til forordning (EF) nr. 882/2004.

Metoderne til analyse for det samlede indhold af tin er egnede til kontrol af indholdet af uorganisk tin.

Hvad angår analyse af bly i vin anvendes de metoder og bestemmelser, der er fastsat af OIV (*2), jf. artikel 80, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 (*3).

Metoderne til analyse for det samlede indhold af arsen er egnede til screening ved kontrol af indholdet af uorganisk tin. Hvis den samlede arsenkoncentration er under grænseværdien for uorganisk arsen, kræves der ikke supplerende test, og prøven anses for at være i overensstemmelse med grænseværdien for uorganisk arsen. Hvis den samlede arsenkoncentration ligger på eller over grænseværdien for uorganisk arsen, der skal foretages opfølgende test for at fastslå, om koncentrationen af uorganisk arsen ligger over grænseværdien for uorganisk arsen.

(*2)  Den Internationale Vinorganisation."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).«"16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/583

af 15. april 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 1332/2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8, stk. 5, og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 (2) skal flyvemaskiner med turbinemotor med en maksimalt tilladt certificeret startmasse (MCTOM) på mere end 5 700 kg eller med godkendelse til at befordre mere end 19 passagerer udstyres med en ny softwareversion 7.1 af det luftbårne antikollisionssystem (ACAS II) for at forebygge kollisioner i luften. Dette krav gælder også for operatører af visse flyvemaskiner, som er registreret i et tredjeland.

(2)

Ved forordning (EU) nr. 1332/2011 pålægges EU-luftfartsselskaber, der er underlagt Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (3), ligeledes at installere den nye softwareversion 7.1 af ACAS II om bord på deres flyvemaskiner. Denne bestemmelse er imidlertid forældet, idet forordning (EØF) nr. 3922/91 ikke længere finder anvendelse på de pågældende operatører, fordi bilag III til forordningen er udgået. For disse operatører finder Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (4) nu anvendelse i stedet, og de nødvendige regler i denne henseende er indeholdt i samme forordning. Derfor bør de forældede bestemmelser i forordning (EU) nr. 1332/2011 udgå.

(3)

Forordning (EU) nr. 1332/2011 indeholder regler om operationelle procedurer, der gælder i situationer, hvor en ACAS II-meddelelse rådgiver flyvebesætningen om en manøvre, som skal sikre, at flyvemaskinen holdes adskilt fra alle trusler, eller at den eksisterende adskillelse opretholdes (Resolution advisory). Da disse regler er sikkerhedskritiske både for piloter og flyveledere, navnlig hvad angår deres indbyrdes grænseflade, kan reglerne med fordel inddrages i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (5) i stedet. Derfor bør reglerne vedrørende sådanne operationelle procedurer i forordning (EU) nr. 1332/2011 udgå.

(4)

Forordning (EU) nr. 1332/2011 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelsen (6), der er afgivet af Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur i henhold til artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1332/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 udgår.

2)

Artikel 5, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Artikel 3 anvendes fra den 1. marts 2012.

3.   Uanset stk. 2 anvendes artikel 3 fra den 1. december 2015 for luftfartøjer, som har fået et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt før den 1. marts 2012.«

3)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 25. august 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (EUT L 336 af 20.12.2011, s. 20).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1).

(6)  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 04/2014 af 16. december 2014 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C).


BILAG

»BILAG

Luftbårne antikollisionssystemer (ACAS) II

(Del-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Ydelseskrav

1)

Følgende luftfartøjer med turbinemotor skal udstyres med ACAS II med antikollisionslogik version 7.1:

a)

flyvemaskiner med en maksimalt tilladt certificeret startmasse på mere end 5 700 kg

b)

flyvemaskiner med godkendelse til at befordre mere end 19 passagerer.

2)

Luftfartøjer, som ikke er omhandlet i punkt 1), og som på frivillig basis vil blive udstyret med ACAS II, skal have antikollisionslogik version 7.1.

3)

Punkt 1) gælder ikke for ubemandede luftfartøjssystemer.

AUR.ACAS.1010 ACAS II-uddannelse

Operatører skal udarbejde operationelle procedurer og uddannelsesprogrammer for ACAS II, således at flyvebesætningen uddannes i at forhindre kollisioner og opnår kompetence til at bruge ACAS II-udstyr.«


16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/584

af 15. april 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

279,2

MA

93,6

SN

175,5

TR

94,1

ZZ

160,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

119,1

ZZ

99,9

0709 93 10

MA

94,0

TR

137,2

ZZ

115,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

77,8

MA

55,6

TR

38,9

ZZ

55,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

98,6

CL

121,6

CN

131,9

US

155,0

ZA

81,6

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

102,2

CL

106,8

CN

90,5

ZA

111,1

ZZ

102,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/12


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2016/585

af 12. februar 2016

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere (PBDE) i reservedele nyttiggjort fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr eller elektronmikroskoper

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder anvendelse af bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere (PBDE) i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Der findes en fornyelsespraksis for billedreproducerende udstyr såsom udstyr til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), computertomografiudstyr (CT), udstyr til in vitro-diagnostik, patientovervågningsudstyr og elektronmikroskoper. Nogle af de nyttiggjorte reservedele, som anvendes til fornyelse af udstyr, indeholder små mængder bly, cadmium, hexavalent chrom eller PBDE.

(3)

Den undtagelse, der er fastsat i punkt 31 i bilag IV til direktiv 2011/65/EU tillader ikke anvendelse af reservedele, der er nyttiggjort fra brugt udstyr, som ikke allerede var bragt i omsætning i Unionen, hvilket begrænser tilgængeligheden af nyttiggjorte reservedele.

(4)

En sammenligning af miljøvirkningerne ved at anvende fornyede dele i sådanne tilfælde med miljøvirkningerne af at erstatte dem med nye dele viser, at de samlede negative miljø-, sundheds- og forbrugersikkerhedsmæssige virkninger af substitutionen er større end de samlede fordele derved.

(5)

Eftersom begrænsningen af stoffer vil finde anvendelse for de forskellige udstyr på de forskellige datoer, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i direktiv 2011/65/EU, bør der fastsættes forskellige udløbsdatoer for undtagelsen for hver type udstyr.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at sikre en gnidningsløs overgang for markedsoperatørerne fra de eksisterende bestemmelser til de bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv, og for at forhindre forstyrrelser af det indre marked, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en dato for medlemsstaternes samtidige anvendelse af deres nationale bestemmelser, som også giver et rimeligt tidsrum efter datoen for gennemførelsen —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. februar 2017 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 6. november 2017.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag IV til direktiv 2011/65/EU foretages følgende ændringer:

1)

Nr. 31 udgår.

2)

Følgende indsættes som nr. 31a:

»31a.

Bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere (PBDE) i reservedele fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr, herunder medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik eller elektronmikroskoper og tilbehør dertil, forudsat at genbrug sker inden for rammerne af auditerbare lukkede virksomhed-til-virksomhed-retursystemer, og at ethvert genbrug af dele meddeles kunden.

Udløber:

a)

den 21. juli 2021 for anvendelser i andet medicinsk udstyr end medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

b)

den 21. juli 2023 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

c)

den 21. juli 2024 for anvendelser i elektronmikroskoper og tilbehør dertil«.


AFGØRELSER

16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/586

af 14. april 2016

om tekniske standarder for genopfyldningsmekanismen i elektroniske cigaretter

(meddelt under nummer C(2016) 2093)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (1), særlig artikel 20, stk. 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/40/EU skal medlemsstaterne sikre, at elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere har en mekanisme, der forhindrer væskeudsivning ved genopfyldning.

(2)

Ved artikel 20, stk. 13, i direktiv 2014/40/EU gives Kommissionen beføjelser til at fastsætte tekniske standarder for genopfyldningsmekanismen i elektroniske cigaretter ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

(3)

I betragtning af at de nikotinholdige væsker, der anvendes i elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere, er giftige, bør det sikres, at elektroniske cigaretter kan genopfyldes på en måde, der mindsker risikoen for kontakt med huden og uforvarende indtagelse af sådanne væsker.

(4)

På grundlag af feedback fra interessenter og arbejde udført af en ekstern leverandør af tjenesteydelser er der blevet udformet tekniske standarder med det formål at sikre, at genopfyldningsmekanismer, der er i overensstemmelse med disse standarder, giver tilstrækkelig beskyttelse mod væskeudsivning.

(5)

De pågældende tekniske standarder omfatter også foranstaltninger, der sikrer, at forbrugerne oplyses ordentligt om, hvordan genopfyldningsmekanismerne skal håndteres for at sikre genopfyldelse uden væskeudsivning.

(6)

Interessenter vil muligvis forelægge Kommissionen oplysninger om alternative mekanismer, som de har udviklet med henblik på at sikre genopfyldelse uden væskeudsivning, hvilket kan føre til revidering af nærværende afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes de tekniske standarder for genopfyldningsmekanismen i elektroniske cigaretter, der fremstilles i eller importeres til Unionen.

Artikel 2

Krav til genopfyldningsmekanismen

1.   Medlemsstaterne sikrer, at genopfyldelige elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere kun markedsføres, hvis den mekanisme, ved hjælp af hvilken de elektroniske cigaretter genopfyldes, opfylder følgende betingelser:

a)

Den indbefatter anvendelse af en genopfyldelsesbeholder med en forsvarligt fastgjort, mindst 9 mm lang dyse, der er smallere end og med lethed passer ind i åbningen på reservoiret i den elektroniske cigaret, i forbindelse med hvilken den anvendes, og som har en strømningskontrolmekanisme, der ikke afgiver mere end 20 dråber genopfyldningsvæske i minuttet i lodret position og alene ved atmosfærisk tryk ved 20 °C ± 5 °C.

b)

Den fungerer ved hjælp af et docking-system, der kun frigiver genopfyldningsvæsker til reservoiret i den elektroniske cigaret, når den elektroniske cigaret og genopfyldelsesbeholderen er forbundne.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at genopfyldelige elektroniske cigaretter og genopfyldelige beholdere er ledsaget af passende instrukser vedrørende genopfyldning, herunder diagrammer, som en del af den brugsanvisning, der kræves i henhold til artikel 20, stk. 4, litra a), nr. i), i direktiv 2014/40/EU.

I brugsanvisningen for genopfyldelige elektroniske cigaretter og genopfyldelige beholdere med en genopfyldningsmekanisme af den type, der er omhandlet i stk. 1, litra a), skal bredden på dysen eller bredden på åbningen på reservoiret være angivet på en måde, der gør forbrugerne i stand til at bedømme, om genopfyldelsesbeholderne og de elektroniske cigaretter passer sammen.

I brugsanvisningen for genopfyldelige elektroniske cigaretter og genopfyldelige beholdere med en genopfyldningsmekanisme af den type, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal de typer docking-systemer, med hvilke sådanne elektroniske cigaretter og genopfyldelige beholdere passer sammen, være angivet.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.


16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/587

af 14. april 2016

om godkendelse af den teknologi, der bruges i køretøjers effektive udvendige lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den ansøgning, der blev indgivet af leverandøren Mazda Motor Europe GmbH den 7. juli 2015 om godkendelse af deres lysfunktioner med lysemitterende dioder (LED), og den ansøgning, der blev indgivet af leverandøren Honda den 8. januar 2016 om godkendelse af deres effektive udvendige lysfunktioner med lysemitterende dioder (LED), er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2) og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

(2)

Ifølge oplysningerne i Mazdas og Hondas ansøgninger er betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 opfyldt. Mazdas og Hondas effektive udvendige lysfunktioner med lysemitterende dioder (LED) bør derfor godkendes som innovativ teknologi.

(3)

Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse 2014/128/EU (3), (EU) 2015/206 (4) og (EU) 2016/160 (5) godkendt tre ansøgninger vedrørende teknologier, der forbedrer udvendige lysfunktioners virkningsgrad. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med vurderingen af disse ansøgninger samt Mazdas og Hondas ansøgninger, vurderes det, at det på tilfredsstillende og fuldgyldig vis er påvist, at effektive udvendige LED-lysfunktioner, herunder en eller flere passende kombinationer af forlygternes nærlys, fjernlys og positionslys, tågeforlygte, tågebaglygte, retningsviserblinklygter fortil og bagtil, nummerpladebelysning og baklygte, opfylder kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og giver en reduktion af CO2-emissionerne på mindst 1 g CO2/km sammenlignet med en basispakke af udvendige lysfunktioner, herunder den samme kombination lysfunktioner.

(4)

Fabrikanterne bør derfor have mulighed for at certificere CO2-besparelserne fra effektive udvendige LED-lysfunktioner, der opfylder disse kriterier. For at sikre at det kun foreslås at certificere udvendige LED-lysfunktioner, der opfylder de nævnte betingelser, skal fabrikanten sammen med ansøgningen om certificering, der indgives til typegodkendelsesmyndigheden, fremlægge en verifikationsrapport, der er udarbejdet af et uafhængigt organ, til bekræftelse heraf.

(5)

Hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at den pågældende LED-lysfunktion ikke opfylder betingelserne for certificering, bør ansøgningen om certificering af besparelserne afvises.

(6)

Den prøvningsmetodologi, der anvendes med henblik på påvisning af CO2-besparelserne fra udvendige LED-lysfunktioner bør godkendes.

(7)

For at kunne påvise CO2-besparelserne fra udvendige LED-lysfunktioner er det nødvendigt at definere den basisteknologi, som LED-lysfunktionens virkningsgrad skal sammenholdes med. Med udgangspunkt i de gjorte erfaringer er det hensigtsmæssigt at benytte halogenlyskilder som basisteknologi.

(8)

Besparelserne fra udvendige LED-lysfunktioner kan delvis påvises ved hjælp af den test, der er omhandlet i bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (6). Prøvningsmetodologien for CO2-besparelser fra udvendige LED-lysfunktioner bør således tage højde for denne delvise dækning.

(9)

For at fremme en større udbredelse af effektive udvendige LED-lysfunktioner i nye køretøjer bør fabrikanterne også have mulighed for at ansøge om certificering af CO2-besparelserne fra flere forskellige udvendige LED-lysfunktioner ved indgivelse af én enkelt ansøgning. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at der, hvis denne mulighed benyttes, anvendes en mekanisme, der skaber incitament til kun at udbrede brugen af de udvendige LED-lysfunktioner, der har den største virkningsgrad.

(10)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (7), bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi for udvendige LED-lysfunktioner —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse

Den teknologi, der anvendes i Mazdas lysfunktioner med lysemitterende dioder (LED) og i Hondas lysfunktioner med lysemitterende dioder (LED), godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

Artikel 2

Ansøgning om certificering af CO2-besparelser

1.   Fabrikanten kan ansøge om certificering af CO2-besparelserne fra en eller flere udvendige LED-lysfunktioner beregnet til brug i køretøjer i klasse M1, der omfatter en eller en kombination af følgende LED-lys:

a)

nærlys

b)

fjernlys

c)

positionslys

d)

tågeforlygte

e)

tågebaglygte

f)

retningsviserblinklygte fortil

g)

retningsviserblinklygte bagtil

h)

nummerpladebelysning

i)

baklygte.

LED-lysfunktionen eller den kombination af LED-lysfunktioner, der udgør de effektive udvendige LED-lysfunktioner, skal som minimum give den CO2-besparelse, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 725/2011.

2.   En ansøgning om certificering af besparelserne fra en eller flere effektive udvendige LED-lysfunktioner skal omfatte en uafhængig verifikationsrapport, der bekræfter, at den eller de pågældende LED-lysfunktioner opfylder betingelserne i stk. 1.

3.   Typegodkendelsesmyndigheden afviser en ansøgning om certificering, hvis den finder, at den eller de pågældende udvendige LED-lysfunktioner ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

Artikel 3

Certificering af CO2-besparelser

1.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af effektive udvendige LED-lysfunktioner som omhandlet i artikel 2, stk. 1, bestemmes ved brug af den metode, der er angivet i bilaget.

2.   Hvis en fabrikant ansøger om certificering af CO2-besparelserne fra mere end én effektiv udvendig LED-lysfunktion som omhandlet i artikel 2, stk. 1, for mere end én køretøjstype, fastsætter typegodkendelsesmyndigheden, hvilken af de testede effektive udvendige LED-lysfunktioner, der giver de laveste CO2-besparelser, og registrerer den laveste værdi i de relevante typegodkendelsesdokumenter. Denne værdi angives i typeattesten i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 4

Miljøinnovationskode

Miljøinnovationskode »19« anføres i typegodkendelsesdokumenterne, hvor der henvises til afgørelse, jf. artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/128/EU af 10. marts 2014 om godkendelse af LED-nærlysmodulet »E-Light« som en innovativ teknologi til nedbringelse af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 af 11.3.2014, s. 30).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/206 af 9. februar 2015 om godkendelse af Daimler AG's effektive udvendige lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 33 af 10.2.2015, s. 52).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/160 af 5. februar 2016 om godkendelse af Toyota Motor Europe's effektive udvendige lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 31 af 6.2.2016, s. 70).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG

METODE TIL BESTEMMELSE AF CO2-BESPARELSERNE VED KØRETØJERS EFFEKTIVE UDVENDIGE LYSFUNKTIONER, SOM ANVENDER LYSEMITTERENDE DIODER (LED)

1.   INDLEDNING

For at bestemme de CO2-besparelser, som kan tilskrives en pakke effektive udvendige LED-lysfunktioner, der består af en passende kombination af køretøjslys som omhandlet i artikel 2, til brug i køretøjer i klasse M1, er det nødvendigt at specificere følgende:

1)

Prøvningsbetingelser

2)

Prøvningsudstyr

3)

Fastslåelse af effektbesparelsen

4)

Beregning af CO2-besparelserne

5)

Beregning af den statistiske fejl

2.   SYMBOLER, PARAMETRE OG ENHEDER

Latinske symboler

Formula

CO2-besparelser (g CO2/km)

CO2

Kuldioxid

CF

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (g CO2/l), der er anført i tabel 3

m

Det antal effektive udvendige LED-lysfunktioner, som pakken består af

n

Antal målinger foretaget på prøven

P

Køretøjslysets strømforbrug (W)

Formula

Standardafvigelse af LED-lysets strømforbrug (W)

Formula

Standardafvigelse af LED-lysets middelstrømforbrug (W)

Formula

Standardafvigelse af den samlede CO2-besparelse (g CO2/km)

UF

Brugsfaktoren [-] som defineret i tabel 4

v

Gennemsnitlig kørehastighed for NEDC (New European Drive Cycle) [km/h]

VPe

Faktisk effektforbrug [l/kWh] som defineret i tabel 2

Image

Den beregnede CO2-besparelses følsomhed i relation til LED-lysets strømforbrug

Græske symboler

Δ

Forskel

ηA

Generatorens virkningsgrad [%]

Nedre indeks

Indeks i) vedrører køretøjslyset

Indeks j) vedrører måling af prøven

EI

Miljøinnovativ

RW

Faktiske brugsforhold

TA

Typegodkendelsesforhold

B

Referenceværdi

3.   PRØVNINGSBETINGELSER

Prøvningsbetingelserne skal opfylde kravene i FN/ECE-regulativ 112 (1) om ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjsforlygter, der afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler. Vedrørende bestemmelse af strømforbruget henvises der til punkt 6.1.4. i FN/ECE-regulativ nr. 112 samt punkt 3.2.1. og 3.2.2. i bilag 10 til samme regulativ.

4.   PRØVNINGSUDSTYR

Følgende udstyr benyttes, jf. figur 1:

En strømforsyningsenhed (dvs. en variabel strømforsyning)

To digitale multimetre, et til måling af jævnstrøm og et til måling af jævnstrømsspænding. Figuren viser, hvordan prøveopstillingen kan se ud, hvis jævnstrømsspændingsmeteret er integreret i strømforsyningsenheden.

Image

Prøveopstilling

Variabel strømforsyning

LED- lys

Strøm-monitor

5.   MÅLINGER OG BESTEMMELSE AF EFFEKTBESPARELSEN

For hver effektiv udvendig LED-lysfunktion i pakken udføres målingen af strømmen som vist i figur 1 ved en spænding på 13,2 V. LED-moduler, der drives af et elektronisk styringsanlæg for lyskilder, skal måles som specificeret af ansøgeren.

Fabrikanten kan anmode om, at foretages andre målinger af strømmen ved yderligere spændinger. I så fald skal fabrikanten forelægge typegodkendelsesmyndigheden verificeret dokumentation af nødvendigheden af at foretage disse andre målinger. Målinger af strømmen ved hver af disse yderligere spændinger foretages mindst fem (5) gange i træk. Den nøjagtige installerede spænding og den målte strøm angives med 4 decimaler.

Strømforbruget fastslås ved at multiplicere den installerede spænding med den målte strøm. Gennemsnittet af strømforbruget for hver effektiv udvendig LED-lysfunktion (Formula) skal beregnes. Hver værdi angives med 4 decimaler. Hvis en stepmotor eller en elektronisk motorcontroller anvendes til at levere elektricitet til LED-lysene, medtages den elektriske last for denne komponent ikke i målingen.

Strømbesparelserne for hver effektiv udvendig LED-lysfunktion (ΔPi) beregnes ved hjælp af følgende formel:

Formel 1

Formula

hvor strømforbruget for basislysfunktionen er defineret i tabel 1.

Tabel 1

Effektforbrug for forskellige basislysfunktioner

Køretøjslys

Samlet elektrisk effekt (PB)

(W)

Nærlys

137

Fjernlys

150

Positionslys

12

Nummerpladelys

12

Tågeforlygte

124

Tågebaglygte

26

Retningsviserblinklygte fortil

13

Retningsviserblinklygte bagtil

13

Baklygte

52

6.   BEREGNING AF CO2-BESPARELSERNE

Den samlede CO2-besparelse for lyspakken beregnes ved brug af formel 2.

Formel 2

Formula

hvor

v

:

Gennemsnitlig kørehastighed for NEDC (km/h), som er 33,58 km/h

ηA

:

Generatorens virkningsgrad (%), som er 67 %.

VPe

:

Faktisk effektforbrug (l/kWh) som defineret i tabel 2

Tabel 2

Faktisk effektforbrug

Motortype

Faktisk effektforbrug (VPe)

(l/kWh)

Benzin

0,264

Benzinmotor med turbolader

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (g CO2/l), der er anført i tabel 3

Tabel 3

Brændstofomregningsfaktor

Brændstoftype

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (CF)

(g CO2/l)

Benzin

2 330

Diesel

2 640

UF

:

Brugsfaktoren for køretøjslyset (–) som defineret i tabel 4

Tabel 4

Brugsfaktor for forskellige køretøjslys

Køretøjslys

Brugsfaktor (UF)

(–)

Nærlys

0,33

Fjernlys

0,03

Positionslys

0,36

Nummerpladelys

0,36

Tågeforlygte

0,01

Tågebaglygte

0,01

Retningsviserblinklygte fortil

0,15

Retningsviserblinklygte bagtil

0,15

Baklygte

0,01

7.   BEREGNING AF DEN STATISTISKE FEJL

De statistiske fejl i resultaterne af prøvningsmetoden som følge af målingerne skal kvantificeres. For hvert effektiv udvendig LED-lysfunktion beregnes standardafvigelsen ifølge formel 3:

Formel 3

Formula

hvor:

n

:

Antal målinger foretaget på prøven, som er mindst fem

Standardafvigelsen af strømforbruget for hver effektiv udvendig LED-lysfunktion (Formula) medfører en fejl i CO2-besparelserne (Formula). Denne fejl beregnes ved brug af formel 4:

Formel 4

Image

8.   STATISTISK SIGNIFIKANS

Det skal for hver type, variant og version af et køretøj udstyret med en kombination af effektive udvendige LED-lysfunktioner påvises, at fejlen i CO2-besparelserne beregnet ved brug af formel 4 ikke er større end forskellen mellem de samlede CO2-besparelser og den minimumstærskel for besparelser, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (se formel 5).

Formel 5

Formula

hvor:

MT

:

Minimumstærskel (g CO2/km), som er 1 g CO2/km

Ligger de samlede CO2-besparelser for pakken af effektive udvendige LED-lysfunktioner, der fremgår af beregningen ved brug af formel 5, under den tærskelværdi, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011, finder artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i samme forordning anvendelse.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013.


16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/588

af 14. april 2016

om godkendelse af den teknologi, der anvendes i 12 volts effektive generatorer som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den ansøgning, der blev indgivet af leverandøren Valeo Equipments Electriques Moteur den 3. november 2015 om godkendelse af deres højeffektive generator med højeffektive dioder (HED), og den ansøgning, der blev indgivet af leverandøren Robert Bosch GmbH den 10. juni 2015 om godkendelse af deres højeffektive generator med porttilsluttede MOS-dioder (MGD), er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2) og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

(2)

Ifølge oplysningerne i Valeos og Boschs ansøgninger er betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 opfyldt. Valeos og Boschs effektive generatorer bør derfor godkendes som innovativ teknologi.

(3)

Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU (3), 2014/465/EU (4), (EU) 2015/158 (5), (EU) 2015/295 (6) og (EU) 2015/2280 (7) godkendt seks ansøgninger vedrørende teknologier, der forbedrer generatorers virkningsgrad. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med vurderingen af disse ansøgninger samt Valeos og Boschs ansøgninger, vurderes det, at det på tilfredsstillende og fuldgyldig vis er påvist, at en 12 volts-generator (12 V-generator) med en virkningsgrad, der som minimum ligger mellem 73,4 % og 74,2 % afhængig af drivlinjen, og en masse, der ikke overstiger basisgeneratorens masse med mere end maksimalt 3 kg, opfylder kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og giver en reduktion af CO2-emissionerne på mindst 1 g CO2/km sammenlignet med en basisgenerator med en virkningsgrad på 67 %.

(4)

Fabrikanterne bør derfor have mulighed for at certificere CO2-besparelserne fra 12 V effektive generatorer, der opfylder disse kriterier. For at sikre at det kun foreslås at certificere generatorer, der opfylder de nævnte betingelser, skal fabrikanten sammen med ansøgningen om certificering, der indgives til typegodkendelsesmyndigheden, fremlægge en verifikationsrapport, der er udarbejdet af et uafhængigt organ, til bekræftelse heraf.

(5)

Hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at den pågældende 12 V-generator ikke opfylder betingelserne for certificering, bør ansøgningen om certificering af besparelserne afvises.

(6)

Den prøvningsmetodologi, der anvendes med henblik på påvisning af CO2-besparelserne fra 12 V effektive generatorer bør godkendes.

(7)

For at kunne påvise CO2-besparelserne fra en 12 V effektiv generator er det nødvendigt at definere den basisteknologi, som generatorens virkningsgrad skal sammenholdes med. Med udgangspunkt i de gjorte erfaringer er det hensigtsmæssigt at benytte en 12 V-generator med en virkningsgrad på 67 % som basisteknologi.

(8)

Besparelserne fra en 12 V effektiv generator kan delvis påvises ved hjælp af den test, der er omhandlet i bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (8). Prøvningsmetodologien for CO2-besparelser fra en 12 V effektiv generator bør således tage højde for denne delvise dækning.

(9)

For at fremme en større udbredelse af 12 V effektive generatorer i nye køretøjer bør fabrikanterne også have mulighed for at ansøge om certificering af CO2-besparelserne fra flere forskellige 12 V effektive generatorer ved indgivelse af én enkelt ansøgning. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at der, hvis denne mulighed benyttes, anvendes en mekanisme, der skaber incitament til kun at udbrede brugen af de generatorer, der har den største virkningsgrad.

(10)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (9), bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi for 12 V effektive generatorer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse

Den teknologi, der anvendes i Valeos højeffektive generator med højeffektive dioder (HED) og i Boschs højeffektive generator med porttilsluttede MOS-dioder (MGD), godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

Artikel 2

Ansøgning om certificering af CO2-besparelser

1.   Fabrikanten kan ansøge om certificering af CO2-besparelserne fra en eller flere 12 volts (V) effektive generatorer beregnet til brug i køretøjer i klasse M1, forudsat at generatoren opfylder følgende betingelser:

a)

det er en komponent, der udelukkende bruges til at oplade køretøjets batteri og til at levere strøm til køretøjets elektriske system, når forbrændingsmotoren kører

b)

den effektive generators masse overstiger ikke basisgeneratorens masse på 7 kg med mere end 3 kg

c)

dens virkningsgrad er på minimum:

i)

73,8 % for benzinbiler

ii)

73,4 % for benzinbiler med turbolader

iii)

74,2 % for dieselbiler.

2.   En ansøgning om certificering af besparelserne fra en eller flere effektive generatorer skal omfatte en uafhængig verifikationsrapport, der bekræfter, at den eller de pågældende generatorer opfylder betingelserne i stk. 1.

3.   Typegodkendelsesmyndigheden afviser en ansøgning om certificering, hvis den finder, at den eller de pågældende generatorer ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

Artikel 3

Certificering af CO2-besparelser

1.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af en effektiv generator som omhandlet i artikel 2, stk. 1, bestemmes ved brug af den metode, der er angivet i bilaget.

2.   Hvis en fabrikant ansøger om certificering af CO2-besparelserne fra mere end én effektiv generator som omhandlet i artikel 2, stk. 1, for mere end én køretøjstype, fastsætter typegodkendelsesmyndigheden, hvilken af de testede generator, der giver de laveste CO2-besparelser, og registrerer den laveste værdi i de relevante typegodkendelsesdokumenter. Denne værdi angives i typeattesten i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 4

Miljøinnovationskode

Miljøinnovationskode »17« anføres i typegodkendelsesdokumenterne, hvor der henvises til denne afgørelse, jf. artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU af 27. juni 2013 om godkendelse af Valeo Efficient Generation-vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 af 29.6.2013, s. 98).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/465/EU af 16. juli 2014 om godkendelse af DENSO's effektive generator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU (EUT L 210 af 17.7.2014, s. 17).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/158 af 30. januar 2015 om godkendelse af to højeffektive generatorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 26 af 31.1.2015, s. 31).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/295 af 24. februar 2015 om godkendelse af MELCO GXi's effektive generator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 53 af 25.2.2015, s. 11).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2280 af 7. december 2015 om godkendelse af DENSO's effektive generator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 322 af 8.12.2015, s. 64).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG

METODE TIL BESTEMMELSE AF EN 12 V EFFEKTIV GENERATORS CO2-BESPARELSER

1.   INDLEDNING

For at bestemme de CO2-besparelser, som kan tilskrives brugen af en effektiv generator i køretøjer i klasse M1, er det nødvendigt at specificere følgende:

1)

Prøvningsbetingelser

2)

Prøvningsudstyr

3)

Bestemmelse af den effektive generators og basisgeneratorens virkningsgrad

4)

Beregning af CO2-besparelserne

5)

Beregning af den statistiske fejl

Symboler, parametre og enheder

Latinske symboler

Formula

CO2-besparelser (g CO2/km)

CO2

Kuldioxid

CF

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (g CO2/l), der er anført i Table 3

h

Frekvens som fastsat i tabel 1

I

Strømstyrke, ved hvilken målingen gennemføres (A)

m

Antal målinger foretaget på prøven

M

Drejningsmoment (Nm)

n

Omdrejningsfrekvens (min– 1) som defineret i tabel 1

P

Effekt (W)

Formula

Standardafvigelse af den miljøinnovative generators virkningsgrad (%)

Formula

Standardafvigelse af den miljøinnovative generators middelvirkningsgrad (%)

Formula

Standardafvigelse af den samlede CO2-besparelse (g CO2/km)

U

Prøvningsspænding, ved hvilken målingen gennemføres (V)

v

Gennemsnitlig kørehastighed for NEDC (New European Drive Cycle) (km/h)

VPe

Faktisk effektforbrug (l/kWh) som defineret i Table 2

Image

Den beregnede CO2-besparelses følsomhed i relation til den miljøinnovative generators virkningsgrad

Græske symboler

Δ

Forskel

η

Basisgeneratorens virkningsgrad (%)

ηEI

Den effektive generators virkningsgrad (%)

Formula

Den miljøinnovative generators middelvirkningsgrad ved driftspunkt i (%)

Nedre indeks

Indeks i) vedrører driftspunkt

Indeks j) vedrører måling af prøven

EI

Miljøinnovativ

m

Mekanisk

RW

Faktiske brugsforhold

TA

Typegodkendelsesforhold

B

Referenceværdi

2.   PRØVNINGSBETINGELSER

Prøvningsbetingelserne skal opfylde kravene i ISO 8854:2012 (1).

Prøvningsudstyr

Prøvningsudstyret skal opfylde specifikationerne i ISO 8854:2012.

3.   MÅLINGER OG BESTEMMELSE AF VIRKNINGSGRADEN

Den effektive generators virkningsgrad skal bestemmes i overensstemmelse med ISO 8854:2012 med undtagelse af de elementer, der er anført i dette afsnit.

Målingerne foretages ved forskellige driftspunkter i som fastlagt i Table 1. Generatorens strømstyrke er fastsat til halvdelen af den nominelle strøm for alle driftspunkter. For hver hastighed holdes generatorens spænding og udgangsstrøm konstant, spændingen holdes på 14,3 V.

Tabel 1

Driftspunkter

Driftspunkt

i

Holdetid

(s)

Omdrejningsfrekvens

ni (min– 1)

Frekvens

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Virkningsgraden beregnes i henhold til Formula 1.

Formel 1

Formula

Alle målinger af virkningsgraden foretages mindst fem (5) gange i træk. Gennemsnittet af målingerne ved hvert driftspunkt (Formula) skal beregnes.

Virkningsgraden for den miljøinnovative generator (ηEI) beregnes i henhold til Formula 2.

Formel 2

Formula

Den effektive generator giver besparelser i mekanisk effekt under faktiske brugsforhold (ΔPmRW) og typegodkendelsesforhold (ΔPmTA) som fastsat i Formula 3.

Formel 3

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

I den sammenhæng beregnes besparelsen i mekanisk effekt under faktiske brugsforhold (ΔPmRW) med Formula 4 og besparelsen i mekanisk energi under typegodkendelsesforhold (ΔPmTA) med Formula 5.

Formel 4

Formula

Formel 5

Formula

hvor

PRW

:

Effektforbruget under faktiske brugsforhold (W), som er 750 W

PTA

:

Effektforbruget under typegodkendelsesforhold (W), som er 350 W

ηB

:

Basisgeneratorens virkningsgrad (%), som er 67 %.

Beregning af CO2-besparelserne

CO2-besparelserne for den effektive generator beregnes ved hjælp af følgende formel:

Formel 6

Formula

hvor

v

:

Gennemsnitlig kørehastighed for NEDC (km/h), som er 33,58 km/h

VPe

:

Faktisk effektforbrug som fastsat i følgende tabel 2

Tabel 2

Faktisk effektforbrug

Motortype

Faktisk effektforbrug (VPe)

(l/kWh)

Benzin

0,264

Benzinmotor med turbolader

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Den faktor, der er fastsat i følgende tabel 3

Tabel 3

Brændstofomregningsfaktor

Brændstoftype

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (CF)

(g CO2/l)

Benzin

2 330

Diesel

2 640

Beregning af den statistiske fejl

De statistiske fejl i resultaterne af prøvningsmetoden som følge af målingerne skal kvantificeres. For hvert driftspunkt beregnes standardafvigelsen ifølge følgende formel:

Formel 7

Formula

Standardafvigelsen for den effektive generators virkningsgrad (Formula) beregnes i henhold til formel 8:

Formel 8

Formula

Standardafvigelsen af den effektive generators virkningsgrad (Formula) medfører en fejl i CO2-besparelserne (Formula). Denne fejl beregnes i henhold til formel 9:

Formel 9

Image

Statistisk signifikans

Det skal for hver type, variant og version af et køretøj udstyret med en effektiv generator påvises, at fejlen i CO2-besparelserne beregnet i henhold til formel 9 ikke er større end forskellen mellem de samlede CO2-besparelser og den minimumstærskel for besparelser, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (se formel 10).

Formel 10

Formula

hvor:

MT

:

Minimumstærskel (g CO2/km), som er 1 g CO2/km

Prøvnings- og evalueringsrapport

Rapporten skal indeholde:

Generatormodellen og modellens masse

Beskrivelse af prøvebænken

Prøvningsresultaterne (målte værdier)

Beregnede værdier og tilhørende formler

Den effektive generator, der skal monteres i køretøjer

Typegodkendelsesmyndigheden certificerer CO2-besparelserne på baggrund af målinger foretaget på den effektive generator og basisgeneratoren ved hjælp af prøvningsmetoden anført i dette bilag. Såfremt CO2-besparelserne ligger under den tærskelværdi, der er angivet i artikel 9, stk. 1, finder artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 anvendelse.


(1)  ISO 8854:2012 Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements. Referencenummer ISO 8854:2012, udgivet den 1.6.2012.


Berigtigelser

16.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/33


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

( Den Europæiske Union Tidende L 69 af 15. marts 2016 )

Side 39, bilag 2, 3, 4, og 5 læses således:

BILAG 2

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION

MEDDELELSE AF BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNINGER (BTO)

1. Ansøger (fulde navn og adresse)

Tlf.:

Fax.:

CVR-/EORI-nummer:

Forbeholdt administrationen

Registreringsnr.:

Modtagelsessted:

Modtagelsesdato:

År måned dag

Sprog i BTO-anmodningen:

Billeder til scanning:

Ja # … Nej

Udstedelsesdato:

År måned dag

Udstedt af:

Alle prøver er returneret:

2. Modtager (fulde navn og adresse)

[fortroligt]

Tlf.:

Fax.:

CVR-/EORI-nummer:

Vigtigt

Ved at underskrive denne anmodning påtager ansøgeren sig ansvaret for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på denne blanket og eventuelt vedlagte ark. Ansøgeren accepterer, at disse oplysninger og eventuelle fotografier, skitser, brochurer osv. bliver lagret på en database i Europa-Kommissionen, og at de oplysninger, herunder eventuelle fotografier, skitser, brochurer osv., der indgives med denne anmodning, eller som administrationen har fremskaffet (eller kan fremskaffe), og som ikke er mærket fortroligt i rubrik 2 og 9, kan gøres tilgængelige for offentligheden via internettet.

3. Klarerer eller repræsentant (fulde navn og adresse)

Tlf.:

Fax.:

CVR-/EORI-nummer:

4. Genudstedelse af en BTO

Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik.

BTO-referencenummer:

Gyldig fra:

År måned dag

Nomenklaturkode:

5. Toldnomenklatur

Angiv, hvilken nomenklatur varen skal tariferes efter:

Harmoniserede System (HS)

Kombinerede Nomenklatur (KN)

TARIC

Nomenklaturen for eksportrestitution

Anden (angiv):

6. Transaktionstype

Vedrører denne anmodning en allerede planlagt import eller eksport?

Ja Nej

7. Forventet tarifering

Angiv, hvor varerne forventes at blive tariferet.

Nomenklaturkode:

8. Varebeskrivelse

Angiv den nøjagtige sammensætning af varen, i givet fald den anvendte analysemetode, fremstillingsproces, værdien, herunder komponenter, varens anvendelse og sædvanlige handelsbetegnelse samt, i givet fald, emballagen til varer pakket i sæt til detailsalg (Hvis der er brug for mere plads, benyttes et separat ark).

Image

Tekst af billedet

9. Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger (*) [fortroligt]

10. Vareprøver osv.

Angiv, om anmodningen er vedlagt følgende dokumentation.

Beskrivelse

Brochurer

Fotografier

Vareprøver

Andet

Ønskes vareprøverne returneret?

Ja Nej

Hvis toldmyndighederne får særlige udgifter til analyser, ekspertudtalelser eller returnering af vareprøver, kan disse udgifter pålægges ansøgeren.

11. Andre BTO-anmodninger (*) og andre udstedte BTO'er (*)

Angiv, om der er anmodet om eller blevet udstedt BTO'er for identiske eller lignende varer ved andre toldsteder eller i andre medlemsstater.

Ja Nej

Hvis ja, angiv nærmere oplysninger og vedlæg en fotokopi af BTO'en:

I hvilket land er anmodningen indgivet:

Anmodningssted:

Anmodningsdato:

År måned dag

BTO-reference:

Første gyldighedsdag:

År måned dag

Varekode:

I hvilket land er anmodningen indgivet:

Anmodningssted:

Anmodningsdato:

År måned dag

BTO-reference:

Første gyldighedsdag:

År måned dag

Varekode:

12. BTO'er udstedt til andre modtagere (*)

Angiv, om der er anmodet om eller blevet udstedt BTO'er for identiske eller lignende varer ved andre toldsteder eller i andre medlemsstater.

Ja Nej

Hvis ja, oplys nærmere:

Hvilket land har udstedt BTO'en:

BTO-reference:

Første gyldighedsdag:

År måned dag

Varekode:

Hvilket land har udstedt BTO'en:

BTO-reference:

Første gyldighedsdag:

År måned dag

Varekode:

13. Dato og underskrift

Reference:

Dato:

År måned dag

Underskrift:

Forbeholdt administrationen

(*) Der benyttes et separat ark, hvis der er brug for mere plads.

BILAG 3

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION – AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

BTO

1

1. Den kompetente toldmyndighed

2. BTO-reference

EKSEMPLAR TIL MODTAGEREN

3. Modtager (navn og adresse) fortrolig

4. Gyldig fra den

Vigtigt

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 34, stk. 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 er denne BTO gyldig i tre år fra gyldighedsdatoen.

Disse oplysninger bliver lagret på en af Kommissionen for den Europæiske Unions databaser med henblik på anvendelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, og oplysningerne i BTO'en, herunder eventuelle fotografier, skitser, brochurer osv., dog med undtagelse af oplysningerne i rubrik 3 og 8, kan gøres tilgængelige for offentligheden via internettet.

Modtageren kan indgive klage mod denne BTO.

5. Dato og reference for anmodningen

6. Varens tarifering i toldnomenklaturen

1

7. Varebeskrivelse

8. Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger fortrolig

9. Begrundelse for varens tarifering

10. Denne BTO meddeles på grundlag af følgende fremsendt dokumentation

Beskrivelse

Brochurer

Fotografier

Vareprøver

Andet

Sted Underskrift

Dato: Stempel

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION – AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

BTO

2

1. Den kompetente toldmyndighed

2. BTO-reference

EKSEMPLAR TIL KOMMISSIONEN

3. Modtager (navn og adresse) fortrolig

4. Gyldig fra den

Vigtigt

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 34, stk. 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 er denne BTO gyldig i tre år fra gyldighedsdatoen.

Disse oplysninger bliver lagret på en af Kommissionen for den Europæiske Unions databaser med henblik på anvendelse af Kommissionens forordning (EU) 2015/2447, og oplysningerne i BTO'en, herunder eventuelle fotografier, skitser, brochurer osv., dog med undtagelse af oplysningerne i rubrik 3 og 8, kan gøres tilgængelige for offentligheden via internettet.

Modtageren kan indgive klage mod denne BTO.

5. Dato og reference for anmodningen

6. Varens tarifering i toldnomenklaturen

2

7. Varebeskrivelse

8. Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger fortrolig

9. Begrundelse for varens tarifering

10. Denne BTO meddeles på grundlag af følgende fremsendt dokumentation

Beskrivelse

Brochurer

Fotografier

Vareprøver

Andet

Sted Underskrift

Dato: Stempel

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION – AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

BTO

3

1. Den kompetente toldmyndighed

2. BTO-reference

EKSEMPLAR TIL MEDLEMSSTATEN

3. Modtager (navn og adresse) fortrolig

4. Gyldig fra den

Vigtigt

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 34, stk. 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 er denne BTO gyldig i tre år fra gyldighedsdatoen.

Disse oplysninger bliver lagret på en af Kommissionen for den Europæiske Unions databaser med henblik på anvendelse af Kommissionens forordning (EU) 2015/2447, og oplysningerne i BTO'en, herunder eventuelle fotografier, skitser, brochurer osv., dog med undtagelse af oplysningerne i rubrik 3 og 8, kan gøres tilgængelige for offentligheden via internettet.

Modtageren kan indgive klage mod denne BTO.

5. Dato og reference for anmodningen

6. Varens tarifering i toldnomenklaturen

3

7. Varebeskrivelse

8. Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger fortrolig

9. Begrundelse for varens tarifering

10. Denne BTO meddeles på grundlag af følgende fremsendt dokumentation

Beskrivelse

Brochurer

Fotografier

Vareprøver

Andet

Sted Underskrift

Dato: Stempel

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION – AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

BTO

4

11. Den kompetente myndighed, der kan kontaktes for supplerende oplysninger

(navn, fuldstændig adresse, telefonnummer, telefaxnummer)

12. BTO-reference

EKSEMPLAR TIL KOMMISSIONEN

13. Sprog

4

14. Stikord

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION – AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

BTO

5

11. Den kompetente myndighed, der kan kontaktes for supplerende oplysningerr

(navn, fuldstændig adresse, telefonnummer, telefaxnummer)

12. BTO-reference

EKSEMPLAR TIL MEDLEMSSTATEN

13. Sprog

5

14. Stikord

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

BILAG 4

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION

ANSØGNING OM AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO)

1. Ansøger (obligatorisk)

Navn: [fortroligt]

Gade og nummer:

Land:

Postnummer:

By:

Klarereridentifikation:

EORI-nr.:

Forbeholdt administrationen

Registreringsnr:

Nationale referencenr. (hvis relevant):

Modtagelsessted:

Dato for modtagelse:

År måned dag

Ansøgningens status:

2. Sted, hvor hovedbogholderiet i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt

(hvis forskellig fra det ovenfor angivne)

Gade og nummer:

Land:

Postnummer:

By:

6. Transaktionstype (obligatorisk)

Angiv venligst, hvorvidt den BTO-afgørelse, der træffes på grundlag af denne ansøgning, påtænkes anvendt til en af følgende toldprocedurer

3. Toldrepræsentant (hvis relevant)

Navn:

Gade og nummer:

Land:

Postnr.:

By:

Identifikation af repræsentant:

EORI-nr.:

7. Toldnomenklatur (obligatorisk)

Angiv, hvilken nomenklatur varen skal tariferes efter:

Kombinerede Nomenklatur (KN)

TARIC

Nomenklaturen for eksportrestitution

Anden (angiv)

4. Kontaktperson for ansøgningen

(obligatorisk)

Navn:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-mail:

8. Varekode

Angiv den KN-kode, hvorunder ansøgeren forventer, at varerne skal tariferes.

5. Genudstedelse af en BTO-afgørelse (obligatorisk)

Angiv om ansøgningen vedrører genudstedelse af en BTO-afgørelse.

Ja Nej

Ved ja anføres de relevante oplysninger.

BTO-afgørelsens referencenummer

Gyldig fra:

År måned dag

Varekode

9. Varebeskrivelse (obligatorisk)

Detaljeret beskrivelse af varerne, der gør det muligt at identificere dem og fastslå deres tarifering i toldnomenklaturen. Beskrivelsen bør også omfatte detaljerede oplysninger om varernes sammensætning samt de undersøgelsesmetoder, der eventuelt er anvendt til at bestemme den, hvis tariferingen afhænger deraf. Oplysninger, som ansøgeren anser for at være fortrolige, bør angives i rubrik 8. Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger.

Overgang til fri omsætning

Ja Nej

Særlige procedurer

(Specificeres)

Ja Nej

Eksport

Ja Nej

Image

Tekst af billedet

10. Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger (*) [fortroligt]

Angiv de oplysninger, ansøgeren ønsker skal være fortrolige, herunder varernes varemærke og modelnummer.

11. Vareprøver osv.

Angiv, om eventuelle prøver, fotografier, brochurer eller anden dokumentation, som kan være toldmyndighederne til hjælp ved bestemmelse af, hvorledes varerne skal tariferes i toldnomenklaturen, er vedhæftet som bilag.

Vareprøver Fotografier Brochurer Andet

Ønskes vareprøverne returneret?

Ja Nej

Hvis toldmyndighederne får særlige udgifter til analyser, ekspertudtalelser eller returnering af vareprøver, kan disse udgifter pålægges ansøgeren.

12. Andre BTO-anmodninger og andre udstedte BTO'er

Angiv, om der er anmodet om eller blevet udstedt BTO'er for identiske eller lignende varer ved andre toldsteder eller i andre medlemsstater.

Ja Nej

Hvis ja, oplys nærmere

I hvilket land er anmodningen indgivet:

Anmodningssted:

Anmodningsdato:

År måned dag

BTO-afgørelsens referencenummer

Afgørelsens ikrafttrædelsesdato:

År måned dag

Varekode:

I hvilket land er anmodningen indgivet:

Anmodningssted:

Anmodningsdato:

År måned dag

BTO-afgørelsens referencenummer:

Afgørelsens ikrafttrædelsesdato:

År måned dag

Varekode:

13. BTO'er udstedt til andre modtagere (obligatorisk)

Angiv, om der er anmodet om eller blevet udstedt BTO'er for identiske eller lignende varer ved andre toldsteder eller i andre medlemsstater.

Ja Nej

Hvis ja, oplys nærmere

BTO-afgørelsens referencenummer:

Afgørelsens ikrafttrædelsesdato:

År måned dag

Varekode:

BTO-afgørelsens referencenummer:

Afgørelsens ikrafttrædelsesdato:

År måned dag

Varekode:

14. Har De kendskab til nogen verserende retlige alle administrative procedurer vedrørende tariferingen i EU eller en retsafgørelse truffet i EU vedrørende tarifering, som omhandler de varer, der er beskrevet under rubrik 9 og 10?

(obligatorisk)

Ja Nej

Hvis ja, oplys nærmere

Land:

Rettens navn:

Rettens adresse:

Sagens referencenummer:

15. Dato og attestation (obligatorisk)

Dato:

År måned dag

Underskrift:

Vigtigt

Ved at attestere denne anmodning påtager ansøgeren sig ansvaret for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i anmodningen og eventuelt vedlagte oplysninger. Ansøgeren accepterer, at disse oplysninger og eventuelle fotografier, billeder, brochurer osv. bliver lagret på en database i Europa-Kommissionen, og at de oplysninger, herunder eventuelle fotografier, skitser, brochurer osv., der indgives med denne anmodning, eller som administrationen har fremskaffet (eller kan fremskaffe), og som ikke er mærket fortroligt i rubrik 1, 2 og 8, vil blive gjort tilgængelige for offentligheden via internettet.

16. Supplerende oplysninger

BILAG 5

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION – AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

BTO

1. Besluttende toldmyndighed

2. BTO-afgørelsens referencenummer

3. Indehaveren [fortroligt]

Navn:

Gade og nummer:

Land:

Postnummer.:

By:

Klarereridentifikation:

EORI-nr.:

4. Gyldighedsperiode

Vigtigt

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 34, stk. 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 er denne BTO gyldig i tre år fra gyldighedsdatoen.

De angivne oplysninger bliver lagret i en database i Den Europæiske Kommission med henblik på anvendelse af Kommissionens forordning (EU) 2015/2447, og oplysningerne i BTO'en, herunder eventuelle foto-grafier, billeder, brochurer osv., dog med undtagelse af oplysningerne i rubrik 3 og 8, vil blive gjort tilgængelige for offentligheden via internettet.

Modtageren kan indgive klage mod denne BTO.

5. Dato og referencenummer for anmodningen

Registreringsnummer:

6. Varekode

7. Varebeskrivelse

8. Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger [fortroligt]

9. Begrundelse for varens tarifering

10. Denne BTO meddeles på grundlag af følgende fremsendt dokumentation

Beskrivelse

Brochurer

Fotografier

Vareprøver

Andet

Sted Underskrift

Dato: Stempel

år

måned

dag

Afgørelsens ikrafttrædelsesdato:

Udløbsdato for afgørelsen:

Slutdato for den forlængede anvendelse:

Mængde

Begrundelse for ugyldiggørelse:

år

måned

dag

Dato:

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION – AFGØRELSE OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING

BTO

11. Stikord

12. Billeder