ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
15. april 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/576 af 14. april 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet rafoxanid ( 1 )

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/577 af 14. april 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

6

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/579 af 16. marts 2016 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2016/6)

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/576

af 14. april 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet »rafoxanid«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal der ved en forordning fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (herefter benævnt »MRL« — maximum residue limit) af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Rafoxanid er for øjeblikket opført i denne tabel som et tilladt stof, der for kvæg og får tillades anvendt til muskel, fedt, lever, nyre og mælk. Den midlertidige MRL af dette stof, som er fastsat for ko- og fåremælk, udløb den 31. december 2015.

(4)

En ansøgning om forlængelse af perioden for maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer af rafoxanid i ko- og fåremælk er blevet indgivet til Det Europæiske Lægemiddelagentur (herefter benævnt »EMA«).

(5)

På grundlag af en udtalelse fra Udvalget for Veterinærlægemidler har EMA fundet, at en forlængelse af den eksisterende midlertidige MRL af rafoxanid i ko- og fåremælk vil gøre det muligt at afslutte igangværende videnskabelige undersøgelser og har derfor anbefalet, at gyldigheden af den midlertidige MRL forlænges indtil den 31. december 2017.

(6)

Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Da den midlertidige MRL af rafoxanid i ko- og fåremælk udløb den 31. december 2015 og for at beskytte de legitime forventninger hos markedsaktører vedrørende anvendelsen af dette stof, bør forlængelse af den midlertidige MRL træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse med virkning fra den 1. januar 2016.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1).


BILAG

I tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes rækken vedrørende stoffet rafoxanid således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Rafoxanid

Rafoxanid

Kvæg

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter«

Får

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Kvæg, får

10 μg/kg

Mælk

Den midlertidige MRL gælder indtil den 31. december 2017


15.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/577

af 14. april 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

180,1

MA

94,9

SN

58,8

TR

96,3

ZZ

107,5

0707 00 05

MA

80,6

TR

114,2

ZZ

97,4

0709 93 10

MA

94,0

TR

138,8

ZZ

116,4

0805 10 20

EG

49,1

IL

76,7

MA

57,8

TR

40,8

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

93,6

BR

99,0

CL

116,4

CN

102,3

US

148,8

ZA

84,6

ZZ

107,5

0808 30 90

AR

104,6

CL

108,5

CN

110,0

ZA

103,7

ZZ

106,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

15.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/578

af 11. april 2016

om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 281, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 280 i forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (i det følgende benævnt »kodeksen«) skal Kommissionen udarbejde et arbejdsprogram vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer (i det følgende benævnt »arbejdsprogrammet«). Det første arbejdsprogram blev vedtaget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU (2). Det er nødvendigt at ajourføre arbejdsprogrammet. I betragtning af antallet af nødvendige ændringer til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU og for klarhedens skyld er det hensigtsmæssigt at erstatte og ophæve afgørelsen.

(2)

Arbejdsprogrammet er især vigtigt for fastlæggelsen af de overgangsforanstaltninger, der vedrører de elektroniske systemer og tidsfristen for indførelsen af de systemer, der på tidspunktet for anvendelsen af kodeksen, dvs. den 1. maj 2016, endnu ikke er idriftsat. Arbejdsprogrammet er således nødvendigt for at fastlægge overgangsperioderne for de elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (3), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (5).

(3)

Ifølge kodeksen skal al udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder samt lagring af disse oplysninger foregå elektronisk, og informations- og kommunikationssystemer skal give de økonomiske operatører de samme muligheder i alle medlemsstaterne. I arbejdsprogrammet bør der derfor fastlægges en omfattende plan for implementeringen af de elektroniske systemer for at sikre en korrekt anvendelse af kodeksen.

(4)

Følgelig bør arbejdsprogrammet inkludere en liste over de elektroniske systemer, der bør forberedes og udvikles af medlemsstaterne (»nationale systemer«) eller af medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen (»transeuropæiske systemer«), således at kodeksen kan anvendes i praksis. Denne liste bør baseres på det eksisterende planlægningsdokument, der vedrører alle it-relaterede toldprojekter, den såkaldte flerårige strategiplan, som er opstillet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 70/2008/EF (6), særlig artikel 4 og artikel 8, stk. 2. De elektroniske systemer, der er omhandlet i arbejdsprogrammet, bør underlægges samme projektstyringstilgang og forberedes og udvikles, som det er fastsat i den flerårige strategiplan.

(5)

I arbejdsprogrammet bør de elektroniske systemer såvel som det hertil knyttede retsgrundlag, vigtige milepæle og planlagte datoer for starten på ibrugtagningen præciseres. De datoer, der refereres til som »startdatoer for indførelse«, bør være de tidligst mulige datoer, fra hvilke medlemsstaterne kan begynde at anvende det nye elektroniske system. Derudover bør der i arbejdsprogrammet angives »slutdatoer for indførelse« som de senest mulige datoer, fra hvilke medlemsstaterne og alle økonomiske operatører begynder at anvende det nye eller opgraderede elektroniske system, som påkrævet i henhold til kodeksen. Disse tidsintervaller er nødvendige for at indføre systemet på EU-plan. Når tidsintervallernes varighed fastsættes, bør behov i forbindelse med hvert systems indførelse tages i betragtning.

(6)

Tidsfristerne for indførelsen af de transeuropæiske systemer bør fastsættes med enten specifikke datoer eller, hvor det er nødvendigt, tidsintervaller. Tidsintervallerne bør afgrænses til den periode, der er nødvendig for at overgå fra det nuværende system, medlemsstaterne og de økonomiske operatører anvender, til det nye system. Medlemsstaterne bør inden for tidsintervallerne have mulighed for at træffe afgørelse om, hvornår migreringen af deres egne systemer skal påbegyndes og færdiggøres, og hvornår de økonomiske operatører skal kunne anvende og tilkoble sig de nye systemer. Den slutdato, der er fastsat af den enkelte medlemsstat, bør stemme overens med slutdatoen for gyldighedsperioden for overgangsreglerne for de pågældende elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

(7)

Tidsfristerne for de nationale systemers indførelse og migrering bør fastsættes i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale projekt- og migreringsplaner, eftersom systemerne er underlagt særlige nationale it-miljøer og -forhold. Den slutdato, der er fastlagt af den enkelte medlemsstat, bør udgøre slutdatoen for overgangsperioden for de pågældende elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Af hensyn til gennemsigtighed og i henhold til artikel 56, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 bør medlemsstaterne forelægge deres nationale planlægning for Kommissionen, som bør offentliggøre den på Europa-websitet. Derudover bør medlemsstaterne sikre, at de tekniske oplysninger, de økonomiske operatører har brug for til, hvor det er nødvendigt, at opdatere deres egne systemer, tilkoble sig de nye eller opgraderede systemer og anvende de nye regler og datakrav under anvendelse af de anbefalinger, medlemsstaterne har fremsat i deres nationale retningslinjer for god it-praksis, overføres til de økonomiske operatører på rettidig vis.

(8)

De i arbejdsprogrammet omhandlede elektroniske systemer bør vælges ud fra deres forventede indvirkning, hvad angår de prioriteter, der er angivet i kodeksen. En af hovedprioriteterne i denne sammenhæng er at kunne tilbyde økonomiske operatører en bred vifte af elektroniske toldtjenester i hele EU's toldområde. Endvidere bør formålet med de elektroniske systemer være at styrke toldprocessernes nyttevirkning og effektivitet og harmonisere dem i hele EU. Rækkefølgen af og tidsplanen for indførelsen af de systemer, der er omhandlet i arbejdsprogrammet, bør baseres på praktiske og projektstyringsmæssige overvejelser, såsom spredning af indsats og midler, sammenkobling af projekter, specifikke forudsætninger i hvert system og projektmodenhed. Arbejdsprogrammet bør opdele indførelsen af de elektroniske systemer i forskellige faser. I betragtning af det betydelige antal systemer og grænseflader, der skal udvikles, indføres og vedligeholdes, og de høje omkostninger, der er forbundet med at gennemføre arbejdsprogrammet fuldt ud inden 2020, bør der sikres en nøje opfølgning og overvågning.

(9)

Eftersom de elektroniske systemer, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, i kodeksen, skal udvikles, indføres og vedligeholdes af medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen, bør Kommissionen og medlemsstaterne arbejde sammen om at sikre, at forberedelsen og implementeringen af de elektroniske systemer forvaltes i overensstemmelse med arbejdsprogrammet, og at der træffes passende foranstaltninger til at planlægge, udforme, udvikle og indføre de pågældende systemer på koordineret og rettidig vis.

(10)

For at sikre synkroni mellem arbejdsprogrammet og den flerårige strategiplan bør arbejdsprogrammet ajourføres samtidig med strategiplanen og afstemmes med den. I betragtning af de elektroniske systemers ambitiøse og udfordrende beskaffenhed og planlagte færdiggørelse i 2019 og 2020 samt den i øjeblikket planlagte koncentration af arbejdsmængden i 2019 og 2020 er det for at foretage fremtidige ajourføringer af arbejdsprogrammet nødvendigt at være særlig opmærksom på, hvilke fremskridt, der gøres årligt for at nå de fastsatte mål.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Arbejdsprogrammet

Arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (i det følgende benævnt »arbejdsprogrammet«), som fastsat i bilaget vedtages.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om gennemførelsen af arbejdsprogrammet.

2.   Medlemsstaterne udvikler og indfører de pågældende elektroniske systemer inden slutdatoerne i de pågældende tidsintervaller for indførelse, som er fastsat i arbejdsprogrammet.

3.   De projekter, der er angivet i arbejdsprogrammet, og forberedelsen og implementeringen af de hertil knyttede elektroniske systemer forvaltes i overensstemmelse med arbejdsprogrammet og den flerårige strategiplan.

4.   Kommissionen påtager sig at finde en fælles forståelse og enighed med medlemsstaterne om de elektroniske systemers projektomfang, udformning, krav og arkitektur med henblik på at indlede projekterne i arbejdsprogrammet. Kommissionen rådfører sig også med de økonomiske operatører og tager deres synspunkter med i sine overvejelser, hvor det er relevant.

Artikel 3

Ajourføringer

1.   Arbejdsprogrammet ajourføres regelmæssigt for at sikre tilpasning til og justering efter den seneste udvikling i gennemførelsen af forordning (EU) nr. 952/2013 og for at tage hensyn til de egentlige fremskridt, der gøres med forberedelsen og udviklingen af de elektroniske systemer, navnlig hvad angår tilgængeligheden af fælles aftalte specifikationer og ibrugtagningen af de elektroniske systemer.

2.   For at sikre synkroni mellem arbejdsprogrammet og den flerårige strategiplan ajourføres arbejdsprogrammet mindst hvert år.

Artikel 4

Kommunikation og forvaltning

1.   Kommissionen og medlemsstaterne udveksler oplysninger om planlægning og fremskridt i implementeringen af hvert system.

2.   Senest seks måneder inden et givent it-systems planlagte indførelsesdato forelægger medlemsstaterne deres nationale projekt- og migreringsplaner for Kommissionen. Disse planer skal indeholde følgende oplysninger:

datoen for offentliggørelsen af de tekniske specifikationer til det elektroniske systems eksterne kommunikation

perioden for overensstemmelsesafprøvning med økonomiske operatører

datoerne for indførelse af det elektroniske system, herunder påbegyndelsen af drift og, hvis det er relevant, perioden inden for hvilken de økonomiske operatører må udføre migreringen.

3.   Medlemsstaterne oplyser Kommissionen om alle ændringer i de nationale projekt- og migreringsplaner.

4.   Kommissionen offentliggør de nationale projekt- og migreringsplaner på sit website.

5.   Medlemsstaterne gør de tekniske specifikationer vedrørende det elektroniske systems eksterne kommunikation tilgængelige for de økonomiske operatører på rettidig vis.

Artikel 5

Ophævelse

1.   Gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU af 29. april 2014 om fastlæggelse af arbejdsprogrammet for EU-toldkodeksen (EUT L 134 af 7.5.2014, s. 46).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler for visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de elektroniske systemer endnu ikke er idriftsat, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel (EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21).


BILAG

Arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

I.   INDLEDNING TIL ARBEJDSPROGRAMMET

1.

Arbejdsprogrammet er et instrument til at støtte anvendelsen af kodeksen i forbindelse med udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i programmet.

2.

Formålet med arbejdsprogrammet er også at fastsætte perioder, i hvilke overgangsforanstaltningerne kan anvendes, indtil de nye eller opgraderede elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, indføres.

3.

Den »vigtige milepæl« i form af måldatoen for de tekniske specifikationer forstås som den dato, hvor en stabil udgave af de tekniske specifikationer gøres tilgængelig. For så vidt angår de nationale systemer eller komponenter formidles datoen som en del af den offentliggjorte nationale projektplanlægning.

4.

I arbejdsprogrammet fastsættes følgende datoer som »indførelsesdatoer« for de transeuropæiske og nationale systemer:

a)

startdatoen for tidsintervallet for indførelsen af de elektroniske systemer, forstået som den tidligst mulige dato fra hvilken det elektroniske system kan tages i brug

b)

slutdatoen for tidsintervallet for indførelsen af de elektroniske systemer, forstået som

den seneste dato fra hvilken systemerne skal være taget i brug af alle medlemsstaterne og anvendes af alle økonomiske operatører, samt

sidste dato i overgangsperioden.

I punkt b) vil datoen være den samme som startdatoen, såfremt der ikke planlægges noget tidsinterval (for indførelse eller migrering).

5.

Med hensyn til systemer, der udelukkende er nationale, eller særlige nationale komponenter i et større EU-projekt kan medlemsstaterne fastsætte »indførelsesdatoerne« samt start- og slutdatoerne for et tidsinterval for indførelse i overensstemmelse med deres nationale projektplanlægning.

Følgende nationale systemer eller særlige nationale komponenter er omfattet af første afsnit:

a)

AES-kodekssystem, komponent 2 (opgradering til nationalt eksportsystem) (punkt 10 i del II)

b)

Kodekssystem til særlige procedurer (SP IMP/SP EXP) (punkt 12 i del II)

c)

Kodekssystem til ankomstmeddelelse, frembydelsesmeddelelse og midlertidig opbevaring (punkt 13 i del II)

d)

Opgradering til de nationale importkodekssystemer (punkt 14 i del II)

e)

Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM) — komponent 2 (punkt 16 i del II).

6.

For så vidt angår transeuropæiske systemer med et egentligt tidsinterval for indførelse uden nogen dato for implementering, må medlemsstaterne påbegynde indførelsen på en passende dato inden for tidsintervallet og lade de økonomiske operatører migrere inden for en bestemt periode inden for tidsintervallet for indførelse, hvis en sådan periode findes passende. Start- og slutdatoerne formidles til Kommissionen. Der tages hensyn til nøje undersøgelse af de fælles domæneforhold.

Følgende transeuropæiske systemer er omfattet af første afsnit:

a)

Kodekssystem til bevis for EU-status (PoUS) (punkt 8 i del II)

b)

Opgradering til NCTS-kodekssystemet (punkt 9 i del II)

c)

AES-kodekssystem (komponent 1) (punkt 10 i del II).

7.

Med hensyn til gennemførelsen af arbejdsprogrammet skal Kommissionen og medlemsstaterne omhyggeligt forvalte kompleksiteten, hvad angår afhængigheder, variabler og antagelser. De principper, der er opstillet i den flerårige strategiplan, bruges i forvaltningen af planlægningen.

Projekterne udrulles i forskellige faser fra udarbejdelse til opbygning, afprøvning og migrering til endelig ibrugtagning. Kommissionens og medlemsstaternes rolle i de forskellige faser afhænger af systemernes art og arkitektur samt komponenter eller tjenester, som beskrevet i de detaljerede projektblade i den flerårige strategiplan. Hvis det er hensigtsmæssigt, fastlægger Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne fælles tekniske specifikationer, der kan tages op til revision med medlemsstaterne, således at de kan foreligge 24 måneder inden måldatoen for indførelsen af det elektroniske system. Tekniske specifikationer, der er fastlagt på nationalt plan til nationale systemer eller komponenter, eller som minimum de dele, der vedrører den eksterne kommunikation med de økonomiske operatører, gøres tilgængelige på rettidig vis, så de økonomiske operatører har mulighed for at planlægge og tilpasse deres systemer og grænseflader i overensstemmelse hermed.

Medlemsstaterne og, i det omfang det er hensigtsmæssigt, Kommissionen tager del i udviklingen og indførelsen af systemerne i overensstemmelse med de angivne systemarkitekturer og -specifikationer. Aktiviteterne afpasses efter de milepæle og datoer, der er anført i arbejdsprogrammet. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder også med de økonomiske operatører og andre interessenter.

De økonomiske operatører skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunne anvende systemerne, når disse er færdiggjorte og senest fra slutdatoerne, der er angivet i arbejdsprogrammet, eller, hvis det er relevant, angivet af medlemsstaterne som en del af deres nationale plan.

II.   LISTE OVER PROJEKTER VEDRØRENDE UDVIKLINGEN OG INDFØRELSEN AF ELEKTRONISKE SYSTEMER

A.   Fuldstændig liste

»Kodeksprojekter og hertil knyttede elektroniske systemer«

Liste over projekter vedrørende udviklingen og indførelsen af elektroniske systemer, der kræves til anvendelse af kodeksen

Retsgrundlag

Vigtig milepæl

Indførelsesdatoer for de elektroniske systemer

 

 

 

Startdato for tidsintervallet for indførelse af det elektroniske system (1)

Slutdato for tidsintervallet for indførelse af det elektroniske system (2)

=

Slutdato for overgangsperioden

1.   Kodekssystem med registrerede eksportører (REX)

Formålet med projektet er at gøre ajourførte oplysninger om registrerede eksportører, der er etableret i præferenceberettigede lande, og som eksporterer varer til EU, tilgængelige. Systemet er et transeuropæisk system og omfatter også data om økonomiske operatører i EU med henblik på at støtte eksport til præferenceberettigede lande. Dataene indsættes løbende i systemet frem til den 31. december 2017.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 64 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Kodekssystem til bindende tarifoplysninger (BTO)

Formålet med projektet er at opgradere det eksisterende transeuropæiske EBTI-3-system og Tilsyn 2-systemet for at sikre følgende:

a)

tilpasning af EBTI-3-systemet til kodekskravene

b)

udvidelse af de anmeldelsesdata, der kræves inden for overvågningsrammerne

c)

overvågning af den obligatoriske brug af BTO

d)

overvågning og forvaltning af udvidet brug af BTO.

Projektet gennemføres i to faser.

I den første fase oprettes for det første en funktion til pr. 1. marts 2017 gradvist at kunne modtage det under kodeksen påkrævede anmeldelsesdatasæt (dvs. trin 1), indtil projekterne anført under punkt 10 og 14 er gennemført (og senest den 31. december 2020), og for det andet opfyldes kravet om kontrol af brugen af BTO på baggrund af det nyligt påkrævede anmeldelsesdatasæt og afstemning med toldafgørelsesprocessen (dvs. trin 2).

I den anden fase implementeres den elektroniske formular til BTO-ansøgninger og -afgørelser, og der oprettes en EU-harmoniseret handelsgrænseflade, som de økonomiske operatører kan benytte til elektronisk at indgive BTO-ansøgninger og modtage BTO-afgørelser.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2016

(fase 1)

1.3.2017

(fase 1 — trin 1)

1.3.2017

(fase 1 — trin 1)

1.10.2017

(fase 1 — trin 2)

1.10.2017

(fase 1 — trin 2)

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2016

(fase 2)

1.10.2018

(fase 2)

1.10.2018

(fase 2)

3.   Kodekssystem til toldafgørelser

Formålet med projektet er at harmonisere de processer, der vedrører ansøgning om en toldafgørelse, beslutningstagning og forvaltning af afgørelsen, ved at standardisere og benytte elektronisk forvaltning af data for ansøgninger og afgørelser/tilladelser i hele EU. Projektet vedrører afgørelser truffet af en eller flere medlemsstater, og som er beskrevet i kodeksen, og omfatter systemkomponenter, der er udviklet centralt på EU-plan, og integration med nationale komponenter, hvor medlemsstaterne har valgt det. Det transeuropæiske system gør det lettere at foretage høringer i løbet af beslutningstagningsperioden og forvalte bevillingsprocessen.

Det transeuropæiske system består af en portal for EU-virksomheder, et system til forvaltning af toldafgørelser og et kundereferencesystem.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 22, 23, 26, 27 og 28 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q4 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Direkte adgang for virksomheder til de europæiske informationssystemer (ensartet brugerforvaltning & digital signatur)

Formålet med projektet er at finde fungerende løsninger til, hvordan virksomheder kan få en direkte og EU-harmoniseret adgang til brugergrænseflader, der skal integreres i de elektroniske toldsystemer, som fastlagt i de specifikke kodeksprojekter. Den ensartede brugerforvaltning og digitale signatur integreres i de pågældende systemportaler og omfatter understøttelse af identitets-, adgangs- og brugerforvaltning i overensstemmelse med de nødvendige sikkerhedspolitikker.

Den første indførelse planlægges sammen med kodekssystemet til toldafgørelser.

Herefter gøres den tekniske aktiveringsanordning til autentificering og brugerforvaltning tilgængelig for anvendelse i andre kodeksprojekter, såsom BTO-kodekssystemet, opgraderingen til AEO-kodekssystemet, kodekssystemet til bevis for EU-status og muligvis også kodeksoplysningsskemaerne (INF) til systemet til særlige procedurer. Se de forskellige projekters indførelsesdatoer.

Artikel 6, stk. 1, og artikel 16 i forordning (EF) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q4 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Opgradering til kodekssystemet med autoriserede økonomiske operatører (AEO)

Formålet med projektet er at forbedre forretningsprocesserne vedrørende AEO-ansøgninger og -bevillinger under hensyntagen til ændringer i kodeksens bestemmelser.

I projektets første fase indføres de største forbedringer til AEO-systemet under hensyntagen til toldafgørelsesproceduren.

I projektets anden fase implementeres den elektroniske formular til BTO-ansøgninger og -afgørelser, og der oprettes en EU-harmoniseret grænseflade, som de økonomiske operatører kan benytte til elektronisk at indgive BTO-ansøgninger og modtage BTO-afgørelser.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 og 39 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2016

1.3.2018

(fase 1)

1.3.2018

(fase 1)

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2017

1.10.2019

(fase 2)

1.10.2019

(fase 2)

6.   Opgradering til kodekssystemet til registrering og identificering af økonomiske operatører (EORI 2)

Formålet med projektet er en mindre opgradering af det eksisterende transeuropæiske EORI-system, der muliggør registrering og identificering af økonomiske operatører fra EU og tredjelande samt andre personer end økonomiske operatører, som er aktive i toldsager i EU.

Artikel 6, stk. 1, og artikel 9 i forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Tilsyn 3-kodekssystemet

Formålet med projektet er at opgradere Tilsyn 2+-systemet for at sikre dets tilpasning til kravene i kodeksen, såsom standardudveksling af oplysninger ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker og fastlæggelse af passende funktioner, som er nødvendige for at kunne behandle og analysere alle tilsynsdata, som kommer fra medlemsstaterne.

Projektet omfatter derfor yderligere dataminingkapaciteter og indberetningsfunktioner, som skal gøres tilgængelige for Kommissionen og medlemsstaterne.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 56, stk. 5, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Kodekssystem til bevis for EU-status (PoUS)

Formålet med projektet er at skabe et nyt transeuropæisk system til at lagre, forvalte og genfinde følgende elektroniske beviser for EU-status: T2L/F og toldvaremanifestet (udstedt af en ikke-autoriseret udsteder).

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 153 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Opgradering til det nye EDB-baserede kodekssystem til forsendelse (NCTS)

Formålet med projektet er at tilpasse det eksisterende transeuropæiske NCTS-system til de nye kodekskrav, såsom registrering af hændelser under transport og tilpasning af informationsudveksling til datakravene i kodeksen og opgradering og udvikling af grænseflader med andre systemer.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 226-236, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Kodekssystem til automatiseret eksport (AES)

Formålet med projektet er at implementere kodekskravene til eksport og udpassage.

 

Komponent 1 — »Transeuropæisk AES«: Formålet med projektet er at videreudvikle det eksisterende transeuropæiske eksportkontrolsystem for at implementere AES-systemet fuldt ud, således at det dækker erhvervslivets krav til processer og data, som er affødt af kodeksen, blandt andet dækningen af forenklede procedurer, opsplittede udførselsforsendelser og centraliseret toldbehandling ved eksport. Det er også meningen, at projektet skal omfatte udviklingen af harmoniserede grænseflader med systemet til verifikation af punktafgiftspligtige varers omsætning (EMCS) og NCTS-systemet. Dermed vil der med AES-systemet kunne opnås fuldstændig automatisering af eksportprocedurer og udførselsformaliteter. AES-systemet omfatter dele, der skal udvikles centralt og nationalt.

 

Komponent 2 — »Opgradering til de nationale eksportsystemer«: Derudover skal separate nationale systemer, selv om de ikke er en del af AES-systemet, men tæt knyttede hertil, opgraderes til særlige nationale elementer vedrørende eksport og/eller udpassageformaliteter. For så vidt disse elementer ikke har nogen indflydelse på det fælles domæne for AES-systemet, kan de inkluderes under denne komponent.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 179 og 263-276, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2017

(komponent 1)

1.10.2019

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne

(komponent 2)

1.3.2017

(komponent 2)

2.3.2020

komponent 2)

11.   Kodeksoplysningsskemaer (INF) til særlige procedurer

Formålet med projektet er at udvikle et nyt transeuropæisk system til at støtte og strømline processerne for INF-dataforvaltning og elektronisk behandling af INF-data inden for særlige procedurer.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 215, 237-242 og 250-262 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Kodekssystem til særlige procedurer

Formålet med projektet er at fremskynde, fremme og harmonisere særlige procedurer i hele EU ved at sørge for fælles modeller for forretningsprocesser. De nationale systemer gennemfører alle påkrævede kodeksændringer for toldoplag, anvendelsesformål, midlertidig import, aktiv forædling og passiv forædling.

Projektet gennemføres i to faser.

 

Komponent 1 — »Særlig national procedure — eksport«: leverer de påkrævede nationale elektroniske løsninger til eksportrelaterede aktiviteter i forbindelse med særlige procedurer.

 

Komponent 2 — »Særlig national procedure — import«: leverer de påkrævede nationale elektroniske løsninger til importrelaterede aktiviteter i forbindelse med særlige procedurer.

Gennemførelsen af disse projekter vil ske gennem projekterne anført under punkt 10 og 14.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 215, 237-242 og 250-262 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne (ved komponent 1 og 2)

1.3.2017

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

13.   Kodekssystem til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig oplagring

Formålet med projektet er at få fastlagt procedurerne for underretning om ankomst for transportmidlet, frembydelse af varer (meddelelse om frembydelse) og angivelse til midlertidig oplagring som beskrevet i kodeksen og at støtte harmonisering i denne henseende i alle medlemsstaterne for så vidt angår dataudveksling mellem virksomheder og toldvæsen.

Projektet omfatter automatisering af processer på nationalt plan.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 133-152, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

14.   Opgradering til de nationale kodekssystemer til import

Formålet med projektet er at gennemføre alle krav til processer og data, der følger af kodeksen, og som vedrører importdomænet (og som ikke er omfattet af et af de andre projekter, der er omhandlet i arbejdsprogrammet). Projektet vedrører hovedsageligt ændringerne i proceduren for »overgang til fri omsætning« (standardprocedure + forenklinger), men omfatter også virkningerne fra andre systemovergange. Projektet vedrører det nationale importdomæne, der omfatter nationale toldangivelsesprocessystemer samt andre systemer, såsom nationale bogførings- og betalingssystemer.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, stk. 1, og artikel 53, 56, 77-80, 83-87, 101-105, 108-109, 158-187, 194-195 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= fastlægges af medlemsstaterne

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

15.   Kodekssystem til centraliseret toldbehandling for import (CCI)

Formålet med projektet er at give mulighed for at henføre varer under toldprocedurer ved hjælp af centraliseret toldbehandling, således at økonomiske operatører kan centralisere deres aktiviteter ud fra et toldmæssigt synspunkt. Behandlingen af toldangivelser og den fysiske frigivelse af varer bør koordineres mellem de berørte toldkontorer. Projektet vedrører et transeuropæisk system, der består af komponenter udviklet centralt og nationalt.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 179 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2018

1.10.2020

Udrulningsplan, der fastlægges som en del af CCI-projektdokumentationen

16.   Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM)

Formålet med projektet er at sikre en effektiv forvaltning af de forskellige typer sikkerhedsstillelser.

 

Komponent 1 — »GUM«: Det transeuropæiske system omfatter forvaltningen af de omfattende sikkerhedsstillelser, som kan anvendes i mere end en medlemsstat, og overvågningen af referencebeløbet for hver enkelt toldangivelse, supplerende angivelse eller passende information om, hvilke oplysninger der skal være i bogføringen over eksisterende toldskyld for alle toldprocedurer som fastsat i kodeksen, undtagen forsendelse, som udgør en del af NCTS-projektet.

 

Komponent 2 — »National forvaltning af sikkerhedsstillelse«: Derudover skal eksisterende nationale elektroniske systemer til forvaltning af sikkerhedsstillelser, der er gyldige i en medlemsstat, opgraderes.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og artikel 89-100 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2018

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne

(komponent 2)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

17.   Opgradering til kodekssystemet til importkontrol (ICS 2)

Formålet med projektet er at styrke sikkerheden i forsyningskæden for alle transportformer og særlig luftfragt ved at forbedre datakvaliteten, dataregistreringen, datatilgængeligheden og datadelingen for så vidt angår summarisk indgangsangivelse og hertil relateret risiko- og kontrolinformation (ENS+ lifecycle).

Projektet fremmer også samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med risikoanalyse. Projektet fører til en helt ny arkitektur til det eksisterende transeuropæiske ICS-system.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 46 og 127-132 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2018

1.10.2020

Udrulningsplan, der fastlægges som en del af ICS2-projektdokumentationen

B.   Oversigt over listen

Kodeksprojekter vedrørende elektroniske systemer

Indførelsesdatoer/Tidsintervaller for indførelse

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Kodekssystem med registrerede eksportører (REX)

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kodekssystem til bindende tarifoplysninger (BTO)

1.3.2017 (fase 1 — trin 1)

1.10.2017 (fase 1 — trin 2)

1.10.2018 (fase 2)

 

 

Fase 1 (trin 1)

Fase 1 (trin 2)

 

Fase 2

 

 

 

 

3.

Kodekssystem til toldafgørelser

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Direkte adgang for virksomheder til de europæiske informationssystemer (ensartet brugerforvaltning & digital signatur)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Opgradering til kodekssystemet med autoriserede økonomiske operatører (AEO)

1.3.2018 (fase 1)

1.10.2019 (fase 2)

 

 

 

 

Fase 1

 

 

Fase 2

 

 

6.

Opgradering til kodekssystemet til registrering og identificering af økonomiske operatører (EORI 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Tilsyn 3-kodekssystemet

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kodekssystem til bevis for EU-status (PoUS)

1.3.2019 — 1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Opgradering til det nye EDB-baserede kodekssystem til forsendelse (NCTS)

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kodekssystem til automatiseret eksport (AES) —

Komponent 1: Transeuropæisk AES

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kodekssystem til automatiseret eksport (AES) —

Komponent 2: Opgradering til de nationale eksportsystemer

1.3.2017 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Kodeksoplysningsskemaer (INF) til særlige procedurer

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kodekssystem til særlige procedurer —

Komponent 1: Særlig national procedure — eksport (SP EXP)

national planlægning

1.3.2017-2.3.2020 — se også projekt 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

Kodekssystem til særlige procedurer —

Komponent 2: Særlig national procedure — import (SP IMP)

national planlægning for særlige procedurer — import se også projekt 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

Kodekssystem til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig oplagring

national planlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Opgradering til de nationale kodekssystemer til import

national planlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Kodekssystem til centraliseret toldbehandling for import (CCI)

1.10.2020 — udrulningsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM) —

Komponent 1: Transeuropæisk GUM

1.10.2020 — 1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM) —

Komponent 2: National forvaltning af sikkerhedsstillelse

national planlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Opgradering til kodekssystemet til importkontrol (ICS 2)

1.10.2020 — udrulningsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Den dato, hvor tidsintervallet for indførelse af de elektroniske systemer indledes, er den tidligst mulige dato, fra hvilken medlemsstaterne kan tage systemerne i brug.

(2)  Den dato, hvor tidsintervallet for indførelse af de elektroniske systemer ophører, er den senest mulige dato, fra hvilken systemet bør være indført fuldt ud, og den senest mulige dato, fra hvilken alle økonomiske operatører bør have fuldført overgangen. Hvis det er relevant, fastsættes datoen af medlemsstaterne. Datoen er også den sidste gyldige dato i overgangsperioden. Datoen fastsættes til ikke senere end den 31. december 2020.


RETNINGSLINJER

15.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/21


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/579

af 16. marts 2016

om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2016/6)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, og artikel 17, 18 og 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 2. april 2015 vedtog Styrelsesrådet Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/930 (ECB/2015/15) (1), som ændrede retningslinje ECB/2012/27 (2) for at afspejle, at de nationale centralbanker i euroområdet tilbyder tjenester til automatisk sikkerhedsstillelse og afvikling i centralbankpenge i forbindelse med TARGET2-Securities (T2S).

(2)

De erfaringer, der er gjort i forbindelse med anvendelsen af retningslinje ECB/2012/27, har påvist en række områder, hvor yderligere præcisering er ønskeligt, navnlig med henblik på de nationale centralbankers ydelse af tjenester til automatisk sikkerhedsstillelse og afvikling i centralbankpenge.

(3)

Styrelsesrådet er, via sine niveau 1-beføjelser, ejer af TARGET2, og kan nedsætte rådgivende organer, som skal støtte Styrelsesrådet i udøvelsen af dets opgaver i forbindelse med ledelsen og driften af TARGET2.

(4)

Desuden bør tekniske og driftsmæssige opgaver vedrørende TARGET2 varetages af et organ, der er nedsat af Styrelsesrådet.

(5)

Retningslinje ECB/2012/27 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer

Retningslinje ECB/2012/27 ændres således:

1)

Følgende indsættes som artikel 1a:

»Artikel 1a

TARGET2-transaktioner

De nationale centralbanker anvender altid TARGET2-konti i forbindelse med følgende transaktioner:

a)

pengepolitiske operationer i henhold til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*)

b)

afvikling af transaktioner i afviklingssystemer

c)

betalinger mellem kreditinstitutter.

(*)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3) (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget).«"

2)

Artikel 2, nr. 25), erstattes af følgende:

»25)   »disponibel likviditet« (available liquidity): en positiv saldo på en deltagers konto og, hvis relevant, enhver intradag-kredit bevilliget til PM-kontoen af den relevante centralbank inden for euroområdet med hensyn til denne konto, men som endnu ikke er blevet udnyttet, eller hvis relevant, er nedbragt med et beløb, der er anvendt til reservering af likviditet på PM-kontoen eller indefrysning af midler på den særlige kontantkonto«.

3).

Artikel 7 erstattes af følgende:

»Artikel 7

Ledelsesniveauer

1.   Med forbehold af artikel 8 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) administreres TARGET2 på grundlag af en tredelt ledelsesstruktur. De respektive opgaver, som skal udføres af Styrelsesrådet (niveau 1), på niveau 2 et teknisk og driftsmæssigt ledelsesorgan og de nationale centralbanker, som leverer SSP (niveau 3), er beskrevet i bilag I.

2.   Styrelsesrådet har ansvar for ledelsen, den overordnede administration og kontrollen af TARGET2. For de opgaver, der er henlagt til niveau 1, har Styrelsesrådet enekompetence. Niveau 1 bistås af ESCB's Betalingsformidlingskomité (PSSC) i spørgsmål i forbindelse med TARGET2.

3.   Eurosystemets centralbanker er i medfør af artikel 12.1, stk. 3, i ESCB-statutten ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 2, inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet. Styrelsesrådet nedsætter et niveau 2-organ, som centralbankerne i Eurosystemet overlader visse tekniske og driftsmæssige ledelsesopgaver i forbindelse med TARGET2.

4.   Centralbankerne i Eurosystemet organiserer sig ved at indgå hensigtsmæssige aftaler.

5.   De nationale centralbanker, som leverer SSP, er i medfør af artikel 12.1, stk. 3, i ESCB-statutten ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 3, inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet.

6.   De nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, indgår aftale med centralbankerne i Eurosystemet vedrørende de tjenesteydelser, som de skal levere til sidstnævnte. En sådan aftale skal efter behov også omfatte de tilkoblede nationale centralbanker.

7.   Eurosystemet, der leverer T2S-tjenesterne, og centralbankerne i Eurosystemet, som operatører af deres respektive nationale TARGET2-delsystem, skal indgå en aftale om de tjenester, som førstnævnte skal levere til sidstnævnte for så vidt angår driften af de særlige kontantkonti. En sådan aftale skal efter behov også omfatte de tilkoblede nationale centralbanker.«

4)

Artikel 8 ændres således:

a)

Overskriften affattes således:

»Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto eller en særlig kontantkonto i TARGET2«

b)

Stk. 1, første punktum, affattes således:

»Alle nationale centralbanker i euroområdet indfører et regelsæt til gennemførelse af de Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2, som fastlagt i bilag II.«

5)

I artikel 9, stk. 1, udgår litra b) og c).

6)

Bilag I, II, IIa, III, IIIa, IV og V ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

2.   De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra den 15. april 2016. De skal senest den 1. april 2016 fremsende meddelelse til Den Europæiske Centralbank (ECB) om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. marts 2016.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/930 af 2. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2015/15) (EUT L 155 af 19.6.2015, s. 38).

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1).


BILAG

Bilag I, II, IIa, III, IIIa, IV og V til retningslinje ECB/2012/27 ændres således:

1)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

TARGET2 -LEDELSESORDNING

Niveau 1 — Styrelsesrådet

Niveau 2 — Teknisk og driftsmæssigt ledelsesorgan

Niveau 3 — Nationale centralbanker, som er SSP-leverandører

0.   Generelle bestemmelser

Niveau 1 har endelig kompetence med hensyn til indenlandske og grænseoverskridende TARGET2-spørgsmål og har ansvar for at sikre TARGET2's offentlige funktion

Niveau 2 udfører tekniske og driftsmæssige ledelsesopgaver i forbindelse med TARGET2.

Niveau 3 træffer afgørelser om den daglige drift af den fælles platform (SSP) på grundlag af de serviceniveauer, som er defineret i artikel 7, stk. 6, i denne retningslinje

1.   Omkostnings- og prisfastsættelsespolitik

Beslutning om en fælles omkostningsmetodologi

Beslutning om en ensartet prisfastsættelsesstruktur

Beslutning om prisfastsættelse af supplerende tjenester og/eller moduler

(Ikke relevant)

2.   Serviceniveau

Beslutning om basistjenester

Beslutning om supplerende tjenester og/eller moduler

Levering af input efter niveau 1-/niveau 2-behov

3.   Risikostyring

Beslutning om det generelle system for risikostyring og accept af residual risiko

Ledelse af konkret risikostyring

Udførelse af risikoanalyse og opfølgning

Levering af nødvendig information til risikoanalyse ifølge anmodning fra niveau 1/niveau 2

4.   Ledelse og finansiering

Fastsættelse af regler om beslutningstagning og finansiering af SSP

Oprettelse og sikring af en tilstrækkelig gennemførelse af ESCB's retsgrundlag for TARGET2

Udarbejdelse af regler for ledelse og finansiering som besluttet på niveau 1

Udarbejdelse af budget, dets godkendelse og gennemførelse

Kontrol over applikationen/anvendelsen

Indsamling af midler og betaling for tjenester

Fremskaffelse af omkostningstal til niveau 2 for tjenestelevering

5.   Udvikling

Høring af niveau 2 med hensyn til placering af SSP

Godkendelse af den overordnede projektplan

Beslutning om indledende design og udvikling af SSP

Beslutning om oprettelse fra grunden eller etablering på grundlag af eksisterende platform

Beslutning om valg af operatør for SSP

Fastsættelse af serviceniveauer for SSP, efter aftale med niveau 3

Beslutning om placering af SSP efter høring af niveau 1

Godkendelse af metodologi for specifikationsproces og resultater (deliverables) på niveau 3, som anses for hensigtsmæssige til at specificere og senere teste og godkende produktet (især generelle og detaljerede brugerspecifikationer)

Oprettelse af projektplan med milepæle

Evaluering og godkendelse af resultater (deliverables)

Udarbejdelse af testscenarier

Centralbankernes og brugernes koordinering af test, i tæt samarbejde med niveau 3

Forslag til indledende design af SSP

Forslag mht. oprettelse fra grunden i forhold til etablering på grundlag af eksisterende platform

Forslag til placering af SSP

Udarbejdelse af generelle og detaljerede funktionelle specifikationer (interne detaljerede funktionelle specifikationer og brugerdetaljerede funktionsspecifikationer)

Udarbejdelse af detaljerede tekniske specifikationer

Levering af indledende og løbende input til projektplanlægning med milepæle og kontrol

Teknisk og driftsmæssig støtte til test (udførelse af test på SSP, input til testscenarier mht. SSP, støtte til centralbanker i Eurosystemet i deres testaktiviteter mht. SSP)

6.   Implementering og overgang

Beslutning om strategi for overgang

Forberedelse og koordinering af overgang til SSP i tæt samarbejde med niveau 3

Levering af input til spørgsmål mht. overgang i overensstemmelse med anmodninger fra niveau 2

Udførelse af overgangsopgaver i forbindelse med overgang til SSP; yderligere støtte til nationale centralbanker, som tilslutter sig

7.   Drift

Ledelse af alvorlige krisesituationer

Tilladelse til etablering og drift af TARGET2-simulator

Udnævnelse af certificeringsmyndigheder til internetbaseret adgang

Beskrivelse af sikkerhedspolitikker, krav og kontrol vedrørende SSP

Fastlæggelse af principper gældende for sikkerheden i forbindelse med certifikater til anvendelse ved internetbaseret adgang

Varetagelse af kontakter med brugere på europæisk plan (med forbehold af eneansvar for centralbanker i Eurosystemet for forretningsforbindelse til deres kunder) og overvågning af daglig brugeraktivitet fra et forretningssynspunkt (opgave for centralbanker i Eurosystemet)

Overvågning af forretningsudviklingen

Budgetlægning, finansiering, fakturering (opgave for centralbanker i Eurosystemet) og andre administrative opgaver

Ledelse af systemet på grundlag af de aftaler, som er omtalt i artikel 7, stk. 6, i denne retningslinje«

2)

Bilag II ændres således:

a)

I artikel 1 erstattes definitionen af »debiteringsfuldmagt« af følgende:

»—   »debiteringsfuldmagt«: en betalers generelle instruks til sin centralbank, hvorefter centralbanken har ret og pligt til at debitere betalers konto ved modtagelse af en gyldig debiteringsinstruks fra betalingsmodtager«.

b)

Artikel 7 ændres således:

i)

Stk. 3 erstattes af følgende:

»3.   En indehaver af en PM-konto, der accepterer, at dennes PM-konto angives som den primære PM-konto som defineret i bilag IIa, er bundet af alle fakturaer, der vedrører åbning og drift af alle særlige kontantkonti, der er knyttet til den pågældende PM-konto, jf. tillæg VI til dette bilag, uafhængigt af indholdet i og en eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem indehaveren af PM-kontoen og indehaveren af en særlig kontantkonto.«

ii)

Som stk. 5 indsættes:

»5.   En PM-kontoindehaver, som også er indehaver af en særlig kontantkonto til brug ved automatisk sikkerhedsstillelse, hæfter for alle gebyrer, der opkræves i henhold til punkt 9, litra d), i bilag IIIa.«

c)

Artikel 34 ændres således:

i)

Følgende sætning indsættes i slutningen af stk. 1:

»Med henblik på dette stykke gælder åbningen af afviklingshandlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (*) over for en PM-kontoindehaver ikke som en automatisk indledning af insolvensbehandlinger.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).«"

ii)

Stk. 4, litra a), erstattes af følgende:

»a)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] suspenderer eller ophæver en PM-kontoindehavers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i henhold til stk. 1 eller 2, skal [indsæt centralbankens navn] straks, via en ICM-meddelelse eller en T2S-meddelelse, underrette den pågældende PM-kontoindehaver, andre centralbanker og PM-kontoindehavere samt indehavere af særlige kontantkonti i alle TARGET2-delsystemer om denne suspendering eller ophævelse. Denne meddelelse anses for at være udstedt af den PM-kontoindehavers og indehaver af særlige kontantkontis hjemmecentralbank, som modtager meddelelsen«.

iii)

Stk. 4, litra b), udgår.

d)

Artikel 38, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   [indsæt centralbankens navn] skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger fortroligt, herunder når sådanne oplysninger angår betaling, tekniske eller organisatoriske oplysninger, som tilhører deltageren, deltagere fra den samme gruppe eller deltagerens kunder, medmindre deltageren eller dennes kunder skriftligt har givet tilladelse til videregivelse [indsæt følgende udtryk, hvis anvendeligt i henhold til national lovgivning: eller en sådan videregivelse er tilladt eller påkrævet i henhold til [indsæt tillægsord for nationalbetegnelse] lov].«

e)

I tillæg II erstattes punkt 3, litra a), nr. ii), af følgende:

»ii)

Rentekompensation fastlægges ved anvendelse af en referencerente, som fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. Referencerenten anvendes på det beløb af betalingsordren, som på grund af det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver dag i perioden fra datoen for den faktiske afgivelse eller — for så vidt angår betalingsordrer angivet i punkt 2, litra b), nr. ii) — den tilsigtede afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller kunne være blevet afviklet. Renter eller gebyrer, som fremkommer ved at placere midler fra uafviklede betalingsordrer på indlån i Eurosystemet, skal alt efter omstændighederne fratrækkes eller tillægges et eventuelt kompensationsbeløb, og«

f)

I tillæg IV ændres punkt 4 således:

i)

Litra b) erstattes af følgende:

»b)

Såfremt driften af SSP eller T2S-platformen er overført fra et område (område 1) til et andet (område 2), skal deltagerne gøre deres bedste for at afstemme deres positioner indtil det tidspunkt, hvor funktionssvigtet eller de ekstraordinære udefrakommende hændelser indtraf, og give [indsæt centralbankens navn] alle relevante oplysninger i forbindelse hermed.«

ii)

Følgende indsættes som litra c):

»c)

Hvis en likviditetsoverførselsordre fra en PM-konto til en særlig kontantkonto debiteres på deltagerens PM-konto i SSP i område 1, men efter afstemningen ikke fremgår som debiteret i SSP'en i område 2, skal centralbanken, som er ansvarlig for deltageren, debitere deltagerens PM-konto i område 2, således at balancen på deltagerens PM-konto tilbageføres til dens niveau før overflytningen.«

g)

I tillæg IV erstattes punkt 6, litra d), nr. iii), af følgende:

»iii)

likviditetsoverførselsordrer fra en særlig kontantkonto til betalingsmodulet.«

h)

I tillæg IV erstattes punkt 8, litra c), af følgende:

»c)

[indsæt centralbankens navn] kan kræve, at deltagerne deltager i regelmæssig eller ad hoc-afprøvning af foranstaltninger angående driftskontinuitet og nødprocedurer, uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som [indsæt centralbankens navn] skønner nødvendig. Alle udgifter, som deltagerne måtte få som følge af sådan afprøvning eller andre foranstaltninger, afholdes alene af deltagerne selv.«

3)

Bilag IIa ændres således:

a)

I artikel 1 erstattes definitionen af »automatisk sikkerhedsstillelse« af følgende:

»—   »automatisk sikkerhedsstillelse« (auto-collateralisation): intradag-kredit, der er ydet i centralbankpenge af en national centralbank inden for euroområdet, som udløses, når en indehaver af en særlig kontantkonto ikke har tilstrækkelige midler til at afvikle værdipapirtransaktioner, hvorved der stilles sikkerhed for denne intradag-kredit enten ved værdipapirer, der købes (collateral on flow), eller ved værdipapirer, som indehaveren af den særlige kontantkonto allerede besidder (collateral on stock). En transaktion med automatisk sikkerhedsstillelse består af to særskilte transaktioner, en, der bevilger automatisk sikkerhedsstillelse, og en, der vedrører tilbagebetalingen. Den kan desuden omfatte en tredje transaktion, der vedrører eventuel overflytning af sikkerhed. Med henblik på artikel 16 anses alle tre transaktioner for være indgået i systemet og for at være uigenkaldelige på samme tidspunkt som transaktionen, der bevilger automatisk sikkerhedsstillelse«.

b)

I artikel 1 erstattes definitionen af »primær PM-konto« af følgende:

»—   »primær PM-konto« (Main PM account): den PM-konto, som en særlig kontantkonto er knyttet til, og til hvilken den resterende saldo automatisk repatrieres ved udgangen af dagen«.

c)

I artikel 16, stk. 3, erstattes det indledende afsnit af følgende:

»En aftale om udveksling af oplysninger i tilfælde af en deltagers insolvens og hver enkelt af aftaleparternes ansvar skal underskrives af centralbankerne i Eurosystemet og de tilknyttede nationale centralbanker på den ene side og alle værdipapircentraler, der deltager i T2S, på den anden side. To uger efter at ECB har bekræftet over for alle aftaleparterne, at procedurerne til udveksling af de ovenfor nævnte oplysninger er blevet oprettet og godkendt af de relevante parter, erstattes reglerne i stk. 2 af følgende:«

d)

I artikel 24, stk. 1, indsættes følgende sætning som den sidste sætning:

»Med henblik på dette stykke gælder åbningen af afviklingshandlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU over for en indehaver af en særlig kontantkonto ikke som en automatisk indledning af insolvensbehandlinger.«

e)

Artikel 24, stk. 4, ændres således:

i)

Litra a) erstattes af følgende:

»a)

Såfremt [indsæt centralbankens navn] suspenderer eller ophæver en indehavers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i henhold til stk. 1 eller 2, skal [indsæt centralbankens navn] straks, via en ICM-meddelelse eller en T2S-meddelelse, underrette den pågældende indehavere, andre centralbanker og indehavere af særlige kontantkonti samt PM-kontoindehavere i alle TARGET2-delsystemer om denne suspendering eller ophævelse. Denne meddelelse anses for at være udstedt af den indehavers og PM-kontoindehavers hjemmecentralbank, som modtager meddelelsen«.

ii)

Litra b) udgår.

f)

I tillæg II erstattes punkt 3, litra a), nr. ii), af følgende:

»ii)

Rentekompensation fastlægges ved anvendelse af en referencerente, som fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. Referencerenten anvendes på det beløb af betalingsordren, som på grund af det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver dag i perioden fra datoen for den faktiske afgivelse eller — for så vidt angår betalingsordrer angivet i punkt. 2, litra b), nr. ii) — den tilsigtede afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller kunne være blevet afviklet. Renter eller gebyrer, som fremkommer ved at placere midler fra uafviklede betalingsordrer på indlån i Eurosystemet, skal alt efter omstændighederne, fratrækkes eller tillægges et eventuelt kompensationsbeløb, og«

g)

I tillæg IV erstattes punkt 7, litra b), af følgende:

»b)

[indsæt centralbankens navn] kan kræve, at indehaverne af særlige kontantkonti deltager i regelmæssig eller ad hoc-afprøvning af foranstaltninger angående driftskontinuitet og nødprocedurer, uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som [indsæt centralbankens navn] skønner nødvendig. Alle udgifter, som indehaverne af de særlige kontantkonti måtte få som følge af sådan afprøvning eller andre foranstaltninger, afholdes alene af indehaverne selv.«

h)

Tillæg VI erstattes af følgende:

»Tillæg VI

GEBYROVERSIGT

Gebyrer for T2S-tjenester

Indehavere af en primær PM-konto opkræves følgende gebyr for de T2S-tjenester, der er tilknyttet særlige kontantkonti:

Takst

Pris

Forklaring

Afviklingstjenester:

Likviditetsoverførselsordrer mellem særlige kontantkonti

9 eurocent

pr. overførsel

Saldointerne bevægelser (dvs. indefrysning, ophør af indefrysning, reservering af likviditet osv.)

6 eurocent

pr. transaktion

Informationstjenester

A2A rapporter

0,4 eurocent

pr. post genereret i en A2A-rapport

A2A forespørgsler

0,7 eurocent

pr. post genereret i en A2A-forespørgsel

U2A forespørgsler

10 eurocent

pr. udført søgefunktion

Downloadede U2A-forespørgsler

0,7 eurocent

pr. post genereret i en U2A-forespørgsel og downloadet

Meddelelser, som samles i en fil

0,4 eurocent

pr. meddelelse i en fil

Overførsler

1,2 eurocent

pr. overførsel«

4)

Bilag III ændres således:

a)

Nr. 7) i afsnittet om »Definitioner« erstattes af følgende:

»7)   »snævre forbindelser« (close links): snævre forbindelser i betydningen i artikel 138 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)«.

b)

Punkt 1 erstattes af følgende:

»1.

En national centralbank inden for euroområdet skal yde intradag-kredit til de kreditinstitutter, der er etableret i EØS, og som er godkendte modparter i Eurosystemets pengepolitiske operationer, som har adgang til den marginale udlånsfacilitet, og som har en konto hos den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet, herunder når disse kreditinstitutter handler gennem en filial, der er etableret i EØS, og herunder filialer, der er etableret i EØS af kreditinstitutter, der er etableret uden for EØS, forudsat at disse filialer er etableret i samme land som den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet. Der ydes ikke intradag-kredit til enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i henhold til artikel 65, stk. 1, litra b), artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, hvis gennemførelse [centralbank/landereference], efter at have underrettet ECB, anser for uforenelig med den effektive funktion af TARGET2.«

c)

Punkt 2 erstattes af følgende:

»2.

Intradag-kredit kan også ydes til følgende enheder:

a)

[udgår]

b)

kreditinstitutter med hjemsted i EØS, som ikke er godkendte modparter for Eurosystemets pengepolitiske operationer og/eller ikke har adgang til den marginale udlånsfacilitet, herunder når de handler gennem en filial etableret i EØS, og inklusive filialer etableret i EØS af kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS

c)

medlemsstaternes finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, som er aktive i pengemarkederne, og organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder

d)

investeringsselskaber, som er etableret i EØS, forudsat de har indgået en ordning med en pengepolitisk modpart i Eurosystemet til sikring af, at enhver resterende debetposition ved afslutningen af den pågældende dag er dækket, og

e)

enheder, som ikke er omfattet af litra b), som forvalter afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf, under forudsætning af at ordningerne for bevilling af intradag-kredit til disse enheder på forhånd er anmeldt til Styrelsesrådet og er blevet godkendt af dette,

forudsat at enheden, der modtager intradag-kredit, i de tilfælde, der er specificeret i litra b)-e), er etableret i samme jurisdiktion som den nationale centralbank, der yder intradag-kreditten.

Al dag-til-dag-kredit, som er ydet til godkendte centrale modparter, er underlagt vilkårene i dette bilag (herunder bestemmelserne i forbindelse med belånbar sikkerhed).

De sanktioner, der er fastsat i punkt 10 og 11, gælder, når godkendte centrale modparter ikke tilbagebetaler den dag-til-dag-kredit, som de har modtaget fra deres nationale centralbank.«

d)

Punkt 3 erstattes af følgende:

»3.

For de enheder, som er nævnt i punkt 2, litra b)-e), og i overensstemmelse med artikel 19 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), er intradag-kredit begrænset til den pågældende dag, og en udvidelse til dag til dag-kredit er ikke mulig.

Som en undtagelse kan Styrelsesrådet ved en begrundet forhåndsbeslutning beslutte at give adgang til den marginale udlånsfacilitet for visse godkendte centrale modparter inden for anvendelsesområdet for traktatens artikel 139, stk. 2, litra c), sammenholdt med ESCB-statuttens artikel 18 og 42 og artikel 1, stk. 1, i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Disse godkendte centrale modparter er sådanne, som på ethvert tidspunkt:

a)

er godkendte enheder i henhold til punkt 2, litra e), såfremt disse godkendte enheder også er autoriserede som godkendte centrale modparter i overensstemmelse med gældende Unionslovgivning eller national lovgivning

b)

er etablerede i euroområdet

c)

er undergivet tilsyn og/eller overvågning af kompetente myndigheder

d)

opfylder overvågningskravene med hensyn til beliggenheden af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, således som disse til enhver tid ændres og offentliggøres på ECB's websted (**)

e)

har konti i betalingsmodulet (PM) i TARGET2

f)

har adgang til intradag-kredit.

(**)  Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area« af 3. november 1998, b) »Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« af 27. september 2001, c) »Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« af 19. juli 2007, d) »Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«« af 20. november 2008, e) »Eurosystem oversight policy framework« af juli 2011, med forbehold af dom af 4. marts 2015, United Kingdom mod European Central Bank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.«"

e)

Punkt 4 erstattes af følgende:

»4.

Intradag-kredit skal baseres på godkendt sikkerhed og ydes som intradag-overtræk med sikkerhedsstillelse og/eller intradag-genkøbstransaktioner i overensstemmelse med de supplerende fælles minimumsegenskaber (herunder de tilfælde af misligholdelse, som er anført heri, samt deres respektive konsekvenser), som Styrelsesrådet fastsætter med hensyn til Eurosystemets pengepolitiske operationer. Belånbar sikkerhed skal bestå af de samme aktiver, som er godkendte aktiver med hensyn til Eurosystemets pengepolitiske operationer, og er underlagt samme regler for værdiansættelse og risikokontrol, som er foreskrevet i fjerde del i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Intradag-kredit ydes først, når de belånbare aktiver, der stilles som sikkerhed, er blevet endeligt overført eller pantsat. Med henblik herpå skal modparterne forhåndsdeponere eller pantsætte belånbare aktiver hos den relevante nationale centralbank eller afvikle de belånbare aktiver hos den relevante nationale centralbank efter princippet levering mod betaling.«

f)

Punkt 5 erstattes af følgende:

»5.

Gældsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af enheden eller af en anden tredjepart, med hvem enheden har snævre forbindelser, kan kun accepteres som belånbar sikkerhed i de tilfælde, som er anført i fjerde del i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).«

g)

I punkt 12 erstattes litra c) af følgende:

»c)

Hvis Eurosystemet af forsigtighedshensyn eller af andre årsager, i overensstemmelse med artikel 158 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), beslutter at suspendere, indskrænke eller ekskludere modparters adgang til pengepolitiske instrumenter, skal de nationale centralbanker inden for euroområdet gennemføre denne beslutning vedrørende adgang til intradag-kredit i overensstemmelse med de kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som de pågældende nationale centralbanker anvender.«

5)

Bilag IIIa ændres således:

a)

Nr. 1) i afsnittet om »Definitioner« erstattes af følgende:

»1)   »automatisk sikkerhedsstillelse« (auto-collateralisation): intradag-kredit, der er ydet i centralbankpenge af en national centralbank inden for euroområdet, som udløses, når en indehaver af en særlig kontantkonto ikke har tilstrækkelige midler til at afvikle værdipapirtransaktioner, hvorved der stilles sikkerhed for denne intradag-kredit enten ved værdipapir, der købes (collateral on flow), eller ved værdipapirer, som indehaveren af den særlige kontantkonto allerede besidder (collateral on stock). En transaktion med automatisk sikkerhedsstillelse består af to særskilte transaktioner, en, der bevilger automatisk sikkerhedsstillelse, og en, der vedrører tilbagebetalingen. En tredje transaktion, der vedrører eventuel overflytning af sikkerhed, kan også indgå. Med henblik på artikel 16 i bilag IIa anses alle tre transaktioner for at være indgået i systemet og for at være uigenkaldelige på samme tidspunkt som transaktionen, der bevilger automatisk sikkerhedsstillelse«

b)

Nr. 6) i afsnittet om »Definitioner« erstattes af følgende:

»6)   »snævre forbindelser« (close links): snævre forbindelser i betydningen i artikel 138 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).«

c)

Første afsnit i punkt 3 erstattes af følgende:

»3.

Automatisk sikkerhed skal baseres på belånbar sikkerhed. Belånbar sikkerhed skal bestå af de samme aktiver, som er godkendte aktiver med hensyn til Eurosystemets pengepolitiske operationer, og er underlagt samme regler for værdiansættelse og risikokontrol, som er foreskrevet i fjerde del i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).«

d)

Punkt 4 erstattes af følgende:

»4.

Gældsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af enheden eller af en anden tredjepart, med hvem enheden har snævre forbindelser, kan kun accepteres som belånbar sikkerhed i de tilfælde, som er anført i fjerde del i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).«

e)

I punkt 9 erstattes litra d) af følgende:

»d)

[indsæt centralbankens navn] skal opkræve et strafgebyr på 1 000 EUR for hver bankdag, hvor der gøres brug af overførsel af sikkerhed en eller flere gange i henhold til litra c). Strafgebyret debiteres fra indehaveren af den særlige kontantkontos relevante PM-konto, som omhandlet i litra c).«

f)

I punkt 10, litra c), erstattes første punktum af følgende:

»Eurosystemet kan af forsigtighedshensyn eller af andre årsager beslutte at suspendere, indskrænke eller ekskludere modparters adgang til pengepolitiske instrumenter i overensstemmelse med artikel 158 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).«

g)

i punkt 1 og 13 erstattes ordene »6. februar« med »18. september«.

6)

Bilag IV, punkt 18, nr. 1, erstattes af følgende:

»18.   Gebyrer og fakturering

1)

Et afviklingssystem, som anvender afviklingssystemets grænseflade eller deltagergrænseflade, uanset antallet af dets konti hos ASCB'en og/eller SCB'en, er underlagt en gebyrmodel bestående af følgende elementer:

a)

Et fast månedligt gebyr på 1 000 EUR, som pålægges hvert afviklingssystem (Fast gebyr I)

b)

Et andet månedligt fast gebyr på mellem 417 EUR og 8 334 EUR, i forhold til den underliggende bruttoværdi af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner (Fast gebyr II):

Bånd

Fra (mio. EUR pr. dag)

Til (mio. EUR pr. dag)

Årligt gebyr

Månedligt gebyr

1

0

under 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

under 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

under 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

under 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

under 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

under 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

over 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Bruttoværdien af afviklingssystemets kontante euroafviklingstransaktioner beregnes af ASCB'en én gang årligt på grundlag af denne bruttoværdi i det foregående år, og den beregnede bruttoværdi anvendes til beregning af gebyret gældende fra den 1. januar hvert kalenderår. Bruttoværdien omfatter ikke transaktioner, der er afviklet på særlige kontantkonti.

c)

Et transaktionsgebyr, som beregnes på samme grundlag som modellen for PM-kontohavere i tillæg VI til bilag II. Afviklingssystemet kan vælge en af to muligheder: enten at betale et fast gebyr pr. betalingsinstruks på 0,80 EUR (mulighed A) eller at betale et gebyr beregnet på et degressivt grundlag (mulighed B), med følgende modifikationer:

i)

for mulighed B divideres grænserne for båndene, der angår mængden af betalingsinstrukser, med to, og

ii)

der opkræves et månedligt fast gebyr på 150 EUR (i mulighed A) eller 1 875 EUR (i mulighed B) i tillæg til Fast gebyr I og Fast gebyr II.

d)

I tillæg til de gebyrer, der er fastsat i litra a)-c), pålægges et afviklingssystem, som anvender afviklingssystemets grænseflade eller deltagergrænseflade, følgende gebyrer:

i)

Hvis afviklingssystemet anvender TARGET2's tillægstjenester for T2S, fastsættes månedsgebyret for anvendelsen af tillægstjenesterne til 50 EUR for de systemer, der har valgt mulighed A, og 625 EUR for de systemer, der har valgt mulighed B. Gebyret opkræves for hver enkelt konto, som indehaves af det afviklingssystem, der gør brug af tjenesterne

ii)

Hvis afviklingssystemet har en primær PM-konto, som er tilknyttet en eller flere særlige kontantkonti, er månedsgebyret 250 EUR for hver af de tilknyttede særlige kontantkonti; og

iii)

Afviklingssystemet som primær PM-kontoindehaver opkræves følgende gebyrer for de T2S-tjenester, der er tilknyttet de særlige kontantkonti. Disse poster faktureres særskilt.

Takst

Pris

Forklaring

Afviklingstjenester:

Likviditetsoverførselsordre mellem særlige kontantkonti

9 eurocent

pr. overførsel

Saldointerne bevægelser (dvs. indefrysning, ophør af indefrysning, reservering af likviditet osv.)

6 eurocent

pr. transaktion

Informationstjenester

A2A rapporter

0,4 eurocent

pr. post genereret i en A2A-rapport

A2A forespørgsler

0,7 eurocent

pr. post genereret i en A2A-forespørgsel

U2A forespørgsler

10 eurocent

pr. udført søgefunktion

Downloadede U2A-forespørgsler

0,7 eurocent

pr. post genereret i en U2A-forespørgsel og downloaded

Meddelelser, som samles i en fil

0,4 eurocent

pr. meddelelse i en fil

Overførsler

1,2 eurocent

pr. overførsel«

7)

I bilag V erstattes punkt 3 i tillæg IIA af følgende:

»3.

[Indsæt centralbankens navn] skal udstede og gebyrfrit vedligeholde op til fem aktive certifikater pr. deltager for hver PM-konto. [Indsæt centralbankens navn] skal opkræve et gebyr på 120 EUR for udstedelse af et sjette og hvert yderligere efterfølgende aktive certifikat. [Indsæt centralbanken] skal opkræve et årligt vedligeholdelsesgebyr på 30 EUR for den sjette og hvert yderligere efterfølgende aktive certifikat. Aktive certifikater er gyldige i fem år.«