ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 75

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
22. marts 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/414 af 10. marts 2016 om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

1

 

 

Konvention af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/415 af 21. marts 2016 om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter og om ophævelse af afgørelse 2008/577/EF om godtagelse af et tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland

10

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/416 af 21. marts 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/417 af 17. marts 2016 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2016) 1509)

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/418 af 18. marts 2016 om overensstemmelsen af enhedsrater for afgiftszoner for 2016 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/419 af 18. marts 2016 om manglende overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2016 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/420 af 18. marts 2016 om manglende overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2015 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/421 af 18. marts 2016 om manglende overensstemmelse af enhedsrater for den schweiziske afgiftszone for 2015 og 2016 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/422 af 18. marts 2016 om overensstemmelsen af enhedsrater for afgiftszoner for 2015 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/423 af 18. marts 2016 om bemyndigelse af visse laboratorier i Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og USA til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter (meddelt under nummer C(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2016/113 af 28. januar 2016 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina ( EUT L 23 af 29.1.2016 )

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/414

af 10. marts 2016

om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (»konventionen«) forenkler fremgangsmåden ved fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter mellem de kontraherende stater. Den forenkler således det retslige samarbejde i grænseoverskridende civile og kommercielle retssager.

(2)

Mange lande, herunder medlemsstaterne undtagen Republikken Østrig og Malta, er deltagere i konventionen. Republikken Østrig og Malta har udtrykt interesse for at blive deltagere i konventionen. Det er i Unionens interesse, at alle medlemsstater deltager i konventionen. Desuden tilskynder Unionen inden for rammerne af Unionens eksterne politik på det civilretlige område tredjelande til at tiltræde og ratificere konventionen.

(3)

Unionen har ekstern kompetence med hensyn til konventionen, for så vidt som bestemmelserne heri berører de regler, der er fastsat i visse af bestemmelserne i EU-lovgivningen, eller for så vidt som yderligere medlemsstaters tiltrædelse af konventionen ændrer rækkevidden af visse bestemmelser i EU-lovgivningen såsom artikel 28, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 (2).

(4)

Konventionen giver ikke mulighed for deltagelse for regionale organisationer for økonomisk integration, såsom Unionen. Unionen har derfor ikke mulighed for at tiltræde konventionen.

(5)

Rådet bør derfor give Republikken Østrig bemyndigelse til i Unionens interesse at undertegne og ratificere og Malta bemyndigelse til i Unionens interesse at tiltræde konventionen. Medlemsstaterne bevarer deres kompetence på de områder af konventionen, som ikke berører EU-regler eller ændrer deres rækkevidde i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(6)

Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 (3) og deltager derfor i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådet bemyndiger herved Republikken Østrig til i Unionens interesse at undertegne og ratificere og Malta til i Unionens interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål.

Teksten til konventionen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Republikken Østrig træffer de nødvendige foranstaltninger til at deponere sit ratifikationsinstrument vedrørende konventionen hos Kongeriget Nederlandenes udenrigsministerium inden for en rimelig tidsfrist og senest den 31. december 2017.

2.   Republikken Østrig underretter Rådet og Kommissionen om datoen for dens deponering af ratifikationsinstrumentet.

Artikel 3

1.   Malta underretter, efter at denne afgørelse får virkning, Kongeriget Nederlandenes Udenrigsministerium om den dato, hvor konventionen får virkning i Malta.

2.   Malta underretter ligeledes Rådet og Kommissionen om den i stk. 1 omhandlede dato.

Artikel 4

Denne afgørelse får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Malta og Republikken Østrig.

Udfærdiget den Bruxelles, den 10. marts 2016.

På Rådets vegne

K.H.D.M. DIJKHOFF

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79).


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/3


OVERSÆTTELSE

KONVENTION

af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

DE STATER, DER HAR UNDERTEGNET DENNE KONVENTION,

SOM ØNSKER at tilvejebringe egnede midler til at sikre, at retslige og udenretslige dokumenter, som skal forkyndes i udlandet, bringes til adressatens kundskab i tide,

OG SOM ØNSKER med dette formål for øje at forbedre den gensidige retshjælp ved at forenkle og fremskynde fremgangsmåden,

HAR BESLUTTET at indgå en konvention herom og er blevet enige om følgende bestemmelser:

Artikel 1

Konventionen gælder alle sager om civile eller kommercielle spørgsmål, hvor et retsligt eller udenretsligt dokument skal sendes til forkyndelse i udlandet.

Konventionen gælder ikke, når adressen på den person, for hvem dokumentet skal forkyndes, ikke kendes.

KAPITEL I

RETSLIGE DOKUMENTER

Artikel 2

Hver kontraherende stat udpeger en central myndighed, som påtager sig at modtage anmodninger om forkyndelse fra en anden kontraherende stat og at efterkomme dem i overensstemmelse med artiklerne 3-6.

Hver stat organiserer den centrale myndighed i overensstemmelse med sin egen lovgivning.

Artikel 3

Den myndighed eller stævningsmand, som er kompetent efter lovgivningen i den stat, hvorfra dokumentet hidrører, sender en anmodning svarende til det forbillede, der er optaget som bilag til konventionen, til den centrale myndighed i modtagerstaten, uden at legalisation eller iagttagelse af anden lignende formalitet er nødvendig.

Det dokument, der skal forkyndes, eller en kopi heraf skal vedlægges anmodningen. Anmodningen og dokumentet skal foreligge i to eksemplarer.

Artikel 4

Finder den centrale myndighed, at anmodningen ikke opfylder konventionens krav, underretter den straks rekvirenten herom med angivelse af dens indvendinger mod anmodningen.

Artikel 5

Den centrale myndighed i modtagerstaten foretager eller lader foretage forkyndelse af dokumentet enten

a)

ved anvendelse af en af de fremgangsmåder, der i modtagerstatens lovgivning er foreskrevet for forkyndelse af dokumenter i indenlandske sager for personer, som opholder sig på dens territorium, eller

b)

ved anvendelse af en særlig fremgangsmåde, som rekvirenten har anmodet om, forudsat at den ikke er uforenelig med modtagerstatens lovgivning.

Bortset fra det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra b, kan forkyndelse af dokumentet altid ske ved aflevering til adressaten, hvis han modtager det frivilligt.

Skal forkyndelse ske i overensstemmelse med første afsnit, kan den centrale myndighed forlange, at dokumentet affattes på eller oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i modtagerstaten.

Den del af anmodningen, som i overensstemmelse med det skema, der er vedhæftet denne konvention, indeholder et sammendrag af det dokument, der skal forkyndes, afleveres til adressaten sammen med dokumentet.

Artikel 6

Den centrale myndighed i modtagerstaten eller en myndighed, som denne stat har udpeget til formålet, afgiver en erklæring i overensstemmelse med det forbillede, der er optaget som bilag til konventionen.

Erklæringen skal angive, at forkyndelsen er foretaget, samt stedet og datoen herfor og den person, til hvem dokumentet er afleveret. Er forkyndelse ikke foretaget, skal erklæringen angive det forhold, som har forhindret forkyndelsen.

Rekvirenten kan forlange, at en erklæring, som ikke er udstedt af den centrale myndighed eller af en retslig myndighed, medunderskrives af en af disse myndigheder.

Erklæringen sendes direkte til rekvirenten.

Artikel 7

Standardteksten i det skema, der er vedhæftet denne konvention, skal altid affattes på enten fransk eller engelsk. Herudover kan teksten affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den stat, hvorfra dokumenterne hidrører.

De tilsvarende ubeskrevne steder skal udfyldes enten på modtagerstatens sprog eller på fransk eller engelsk.

Artikel 8

En kontraherende stat har adgang til uden anvendelse af tvang at forkynde retslige dokumenter for personer i udlandet direkte ved dens diplomatiske eller konsulære repræsentanter.

En stat kan erklære, at den modsætter sig sådan forkyndelse inden for sit territorium, medmindre dokumentet skal forkyndes for en statsborger i den stat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 9

En kontraherende stat har desuden adgang til at benytte den konsulære vej til at fremsende dokumenter, der skal forkyndes, til de myndigheder i en anden kontraherende stat, som denne har udpeget i dette øjemed.

En kontraherende stat kan benytte den diplomatiske vej til samme formål, hvis særlige forhold gør dette nødvendigt.

Artikel 10

Medmindre modtagerstaten modsætter sig det, er konventionen ikke til hinder for:

a)

adgangen til at sende retslige dokumenter direkte med posten til personer i udlandet,

b)

adgangen for stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i den stat, hvorfra dokumentet hidrører, til at lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten,

c)

adgangen for enhver person, der har interesse i en retssag, til at lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten.

Artikel 11

Konventionen er ikke til hinder for, at kontraherende stater enes om at tillade andre fremsendelsesmåder med henblik på forkyndelse af retslige dokumenter end dem, der er foreskrevet i de foregående artikler, og især direkte brevveksling mellem deres respektive myndigheder.

Artikel 12

Forkyndelse af retslige dokumenter, der hidrører fra en kontraherende stat, kan ikke give anledning til betaling eller refusion af afgifter eller omkostninger i forbindelse med modtagerstatens tjenester.

Rekvirenten skal betale eller refundere omkostninger, der følger af:

a)

arbejde udført af en stævningsmand eller en person, som er kompetent efter modtagerstatens lovgivning,

b)

anvendelse af en særlig fremgangsmåde ved forkyndelsen.

Artikel 13

Modtagerstaten kan ikke nægte at efterkomme en anmodning om forkyndelse, som opfylder kravene i konventionen, medmindre den finder, at udførelsen af anmodningen vil gribe ind i dens suverænitet eller sikkerhed.

Modtagerstaten kan ikke nægte at efterkomme en anmodning, blot fordi sagens genstand ifølge statens interne lovgivning udelukkende henhører under dens domstole, eller dens interne lovgivning ikke ville tillade det rettergangsskridt, som ligger til grund for anmodningen.

I tilfælde af nægtelse underretter den centrale myndighed straks rekvirenten og angiver årsagerne til nægtelsen.

Artikel 14

Vanskeligheder, der opstår i forbindelse med fremsendelse af retslige dokumenter til forkyndelse, skal løses ad diplomatisk vej.

Artikel 15

Når en stævning eller et tilsvarende dokument har skullet sendes til udlandet med henblik på forkyndelse efter denne konvention, og sagsøgte ikke er mødt, må dommeren ikke afgøre sagen, før det er fastslået, at:

a)

dokumentet er forkyndt ved anvendelse af en af de fremgangsmåder, der har hjemmel i modtagerstatens lovgivning for forkyndelse af dokumenter i indenlandske sager for personer, som opholder sig på dens territorium, eller

b)

dokumentet virkelig er blevet afleveret til sagsøgte eller på hans bopæl i overensstemmelse med en anden fremgangsmåde, som har hjemmel i konventionen,

og at forkyndelsen eller afleveringen i hvert af disse tilfælde har fundet sted i så god tid, at sagsøgte har kunnet varetage sine interesser under sagen.

En kontraherende stat har adgang til at erklære, at dommeren, uanset bestemmelserne i denne artikels første afsnit, kan afgøre sagen, selv om erklæring om forkyndelse eller aflevering ikke er modtaget, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

a)

dokumentet er blevet fremsendt på en af de måder, der har hjemmel i konventionen,

b)

et tidsrum, som dommeren anser for tilstrækkelig i den enkelte sag, dog mindst seks måneder, er forløbet siden datoen for dokumentets fremsendelse,

c)

ingen erklæring har kunnet opnås til trods for, at ethvert rimeligt forsøg er blevet gjort for at opnå den gennem de kompetente myndigheder i modtagerstaten.

Uanset bestemmelserne i de foregående afsnit kan dommeren i påtrængende tilfælde træffe bestemmelse om en hvilken som helst foreløbig eller sikrende foranstaltning.

Artikel 16

Når en stævning eller et tilsvarende dokument har skullet sendes til udlandet til forkyndelse efter denne konvention, og der er truffet en afgørelse mod en sagsøgt, som ikke er mødt, skal dommeren have adgang til at fritage sagsøgte for virkningerne af, at fristen for anvendelse af retsmidler er udløbet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

sagsøgte uden egen skyld ikke har fået kendskab til dokumentet i så god tid, at han kunne varetage sine interesser under sagen, eller kendskab til dommeren i så god tid, at han kunne benytte et retsmiddel, og

b)

sagsøgtes indsigelser ikke forekommer helt grundløse.

Anmodning om sådan fritagelse skal fremsættes inden en rimelig tid efter, at sagsøgte har fået kendskab til dommen.

En kontraherende stat kan erklære, at anmodningen ikke vil blive imødekommet, hvis den fremsættes efter udløbet af en frist, som angives i erklæringen, men som ikke kan være kortere end et år efter afgørelsen.

Denne artikel gælder ikke afgørelser om personers status eller handleevne.

KAPITEL II

UDENRETSLIGE DOKUMENTER

Artikel 17

Udenretslige dokumenter hidrørende fra myndigheder eller fra personer med retlig kompetence i en kontraherende stat kan sendes til forkyndelse i en anden kontraherende stat på de i konventionen hjemlede måder og vilkår.

KAPITEL III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 18

En kontraherende stat kan udpege andre myndigheder udover den centrale myndighed og skal i så fald fastsætte rækkevidden af deres kompetence.

Rekvirenten skal dog i alle tilfælde have ret til at henvende sig direkte til den centrale myndighed.

Forbundsstater har adgang til at udpege mere end én central myndighed.

Artikel 19

Konventionen er ikke til hinder for, at den interne lovgivning i en kontraherende stat tillader andre former for fremsendelse af dokumenter fra udlandet til forkyndelse på dens territorium end dem, der er foreskrevet i de foregående artikler.

Artikel 20

Konventionen er ikke til hinder for, at kontraherende stater enes om at fravige:

a)

kravet i artikel 3, stk. 2, om, at dokumenter skal fremsendes i to eksemplarer,

b)

bestemmelserne om sprog i artikel 5, stk. 3, og artikel 7,

c)

artikel 5, stk. 4,

d)

artikel 12, stk. 2.

Artikel 21

En kontraherende stat skal enten ved deponering af sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument eller senere underrette det nederlandske udenrigsministerium om følgende:

a)

udpegelsen af de i artiklerne 2 og 18 omhandlede myndigheder,

b)

udpegelsen af den myndighed, der er kompetent til at udstede erklæring efter artikel 6,

c)

udpegelsen af den myndighed, som er kompetent til at modtage dokumenter, der er fremsendt ad konsulær vej efter artikel 9.

En kontraherende stat skal ligeledes i påkommende tilfælde give underretning om:

a)

forbehold om ikke at anerkende fremsendelsesmåderne efter artiklerne 8 og 10,

b)

erklæringer efter artikel 15, stk. 2, og artikel 16, stk. 3,

c)

alle ændringer i de ovennævnte udpegelser, forbehold og erklæringer.

Artikel 22

Konventionen træder i forholdet mellem de stater, der har ratificeret den, i stedet for artiklerne 1-7 i konventionerne angående civilprocessen, undertegnet i Haag den 17. juli 1905 og den 1. marts 1954, i den udstrækning staterne er deltagere i disse konventioner.

Artikel 23

Konventionen medvirker ikke på anvendelsen af artikel 23 i konventionen angående civilprocessen, undertegnet i Haag den 17. juli 1905, eller artikel 24 i konventionen angående civilprocessen, undertegnet i Haag den 1. marts 1954.

Disse artikler skal dog kun anvendes, hvis der benyttes de samme fremsendelsesmåder, som er foreskrevet i de nævnte konventioner.

Artikel 24

Tillægsaftaler til konventionerne af 1905 og 1954, som de kontraherende stater har indgået, anses for anvendelige også på denne konvention, medmindre de pågældende stater aftaler andet.

Artikel 25

Uden præjudice for bestemmelserne i artikel 22 og 24 griber konventionen ikke ind i andre konventioner, som de kontraherende stater er eller bliver deltagere i, og som indeholder bestemmelser om forhold, der omfattes af denne konvention.

Artikel 26

Konventionen er åben for undertegnelse af de stater, som var repræsenteret ved Den international-privatretlige Haagkonferences 10. samling.

Den skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal deponeres i det nederlandske udenrigsministerium.

Artikel 27

Konventionen træder i kraft den 60. dag efter, at det tredje ratifikationsinstrument er deponeret som fastsat i artikel 26, stk. 2.

For hver undertegnende stat, der ratificerer senere træder konventionen i kraft den 60. dag efter deponeringen af denne stats ratifikationsinstrument.

Artikel 28

Enhver stat, der ikke var repræsenteret på Den international-privatretlige Haagkonferences 10. samling, kan tiltræde denne konvention, efter at den er trådt i kraft i henhold til artikel 27, stk. 1. Tiltrædelsesinstrumentet deponeres i det nederlandske udenrigsministerium.

Konventionen træder ikke i kraft for en sådan stat, hvis en stat, som har ratificeret konventionen før deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet, fremsætter en indsigelse derimod, som meddeles det nederlandske udenrigsministerium inden seks måneder efter den dato, da ministeriet underrettede staten om tiltrædelsen.

Fremsættes der ikke en sådan indsigelse, træder konventionen i kraft for den tiltrædende stat den første dag i måneden efter udløbet af den sidste af de frister, som er nævnt i foregående stykke.

Artikel 29

Enhver stat kan ved undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen erklære, at konventionen skal udvides til alle de territorier, hvis internationale forbindelser den varetager, eller til et eller flere af dem. En sådan erklæring har virkning fra konventionens ikrafttræden i forhold til vedkommende stat.

Efter dette tidspunkt skal sådanne udvidelser meddeles det nederlandske udenrigsministerium.

Konventionen træder i kraft for de territorier, som omfattes af udvidelsen, den 60. dag efter den underretning, der er omtalt i foregående stykke.

Artikel 30

Konventionen gælder i fem år fra den dag, den træder i kraft efter artikel 27, stk. 1 selv for stater, som har ratificeret eller tiltrådt den senere.

Konventionen fornys stiltiende for fem år ad gangen, medmindre den opsiges.

Opsigelsen skal mindst seks måneder før femårsperiodens udløb meddeles det nederlandske udenrigsministerium.

Opsigelsen kan begrænses til enkelte af de territorier, som konventionen omfatter.

Opsigelsen har kun virkning i forhold til den stat, som har afgivet den. Konventionen forbliver i kraft for de øvrige kontraherende stater.

Artikel 31

Det nederlandske udenrigsministerium skal give underretning om følgende til de stater, der er omtalt i artikel 26, og til de stater, som har tiltrådt konventionen efter artikel 28:

a)

undertegnelser og ratifikationer efter artikel 26

b)

datoen for konventionens ikrafttræden efter artikel 27, stk. 1

c)

tiltrædelser efter artikel 28 og den dato, de får virkning

d)

udvidelser efter artikel 29 og den dato, de får virkning

e)

udpegelser, forbehold og erklæringer efter artikel 21

f)

opsigelser efter artikel 30, stk. 3.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er behørigt bemyndigede dertil, undertegnet denne konvention.

Udfærdiget i Haag den 15. november 1965 på fransk og engelsk, idet begge tekster har samme gyldighed, i ét eksemplar, som deponeres i den nederlandske regerings arkiver, og hvoraf en bekræftet genpart ad diplomatisk vej tilsendes hver af de stater, som var repræsenteret på Den international-privatretlige Haagkonferences 10. samling.

 


FORORDNINGER

22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/415

af 21. marts 2016

om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter og om ophævelse af afgørelse 2008/577/EF om godtagelse af et tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 8,

efter at have orienteret medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2022/95 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland. Efter en udløbs- og interimsundersøgelse indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 658/2002 (3) en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland. Efter endnu en udløbs- og interimsundersøgelse indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 661/2008 (4) en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland. Efter endnu en udløbsundersøgelse indførte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 999/2014 (5) en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland.

(2)

Kommissionen godtog ved afgørelse 2008/577/EF (6) (»afgørelsen«) et pristilsagn (»tilsagnet«), bl.a. fra de russiske producenter JSC Acron og JSC Dorogobuzh, medlemmer af Acron Holding Company (i det følgende samlet benævnt »Acron«), vedrørende importen af ammoniumnitrat fremstillet af disse virksomheder og solgt til den første uafhængige kunde i Unionen.

(3)

Ved samme afgørelse godtog Kommissionen også et tilsagn fra Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ukraine. Foranstaltningerne vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Ukraine udløb den 17. juni 2012 (7), og det pågældende tilsagn udløb derfor samme dag.

(4)

Ved samme afgørelse godtog Kommissionen også et tilsagn fra EuroChem-gruppen. Ved afgørelse 2012/629/EU (8) trak Kommissionen sin godtagelse af tilsagnet fra EuroChem-gruppen tilbage, fordi tilsagnet ville være umuligt at gennemføre i praksis.

(5)

Det godtagne tilsagn fra Acron er baseret på tre elementer, nemlig 1) indeksering af mindsteprisen i overensstemmelse med de offentlige internationale noteringer, 2) et kvantitativt loft og 3) en forpligtelse til ikke at sælge de varer, der er omfattet af tilsagnet, til de samme kunder i Den Europæiske Union, som de sælger andre varer til, med undtagelse af visse andre varer, for hvilke Acron har forpligtet sig til at overholde visse prisordninger.

(6)

Da Kommissionen godtog tilsagnet, var salgsstrukturen i Acron af en sådan art, at Kommissionen anså risikoen for omgåelse af tilsagnet for at være begrænset, jf. betragtning 14 i afgørelse 2008/577/EF.

B.   ÆNDRINGER I OMSTÆNDIGHEDERNE

Acrons forretningsmæssige forbindelser

(7)

I maj 2012 informerede Acron Kommissionen om, at den havde tænkt sig at erhverve en andel i en kemisk virksomhed i Unionen. I august 2012 informerede Acron Kommissionen om, at der var en ændring i dens virksomhedsstruktur, idet den havde erhvervet en minoritetsaktiepost i denne kemiske virksomhed i Unionen og indikerede, at denne ændring ikke havde nogen betydning for gennemførelsen af tilsagnet. Efter at have analyseret dokumentationen fra Acron var Kommissionen i første omgang ikke af den opfattelse, at denne ændring i Acrons virksomhedsstruktur havde nogen betydning for tilsagnet. Kommissionen kom imidlertid i besiddelse af nye oplysninger, der viser, at Acron indleverede ufuldstændige oplysninger, dengang den informerede Kommissionen om ændringerne i sin struktur. Det er navnlig det faktum, at denne EU-producent ikke blot fremstiller og sælger kemiske produkter, men også gødning — herunder ammoniumnitrat — som Kommissionen ikke blev informereret om. De nye oplysninger, Kommissionen kom i besiddelse af, viste også, at Acrons aktiebeholdning var steget yderligere, siden den informerede Kommissionen herom i august 2012.

Foreløbig vurdering

(8)

Kommissionen analyserede følgerne af disse nye oplysninger og skønnede, at der var en høj risiko for krydskompensation. Hvis den gødningsproduktions- og gødningssalgsvirksomhed i Unionen, hvori Acron har erhvervet aktier, sælger nogen af sine varer til de samme kunder som Acron, kan priserne for disse transaktioner fastsættes således, at der kompenseres for de minimumsimportpriser, der indgår i tilsagnet. En sådan kompensation ville dog ikke kunne identificeres ved overvågning, idet prisstrukturen for de fleste af de varer, der produceres af den gødningsproduktions- og gødningssalgsvirksomhed, hvori Acron har erhvervet aktier, ikke er offentligt tilgængelige. Det kan derfor ikke vurderes, om de priser, kunderne betaler, svarer til værdien af varerne eller om priserne indeholder en eventuel rabat, der skal kompensere for de transaktioner, der er omfattet af tilsagnet, og som skal overholde en mindsteimportpris. Overvågningen af tilsagnet vil af den grund blive umulig at gennemføre i praksis.

(9)

Kommissionen informerede Acron herom og meddelte, at den i lyset af de omstændigheder, der er nævnt i betragtning 7 og 8, vurderede, at tilsagnet burde trækkes tilbage. Acron fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

C.   SKRIFTLIGE REDEGØRELSER OG HØRING

(10)

Acron indgav skriftlige redegørelser og fik lejlighed til at blive hørt. Som reaktion på fremlæggelsesdokumentet gentog Acron de argumenter, der allerede var blevet fremført, da Acron oprindeligt blev underrettet om, at dens tilsagn var uforeneligt med dens aktiepost i en EU-producent af gødningsstoffer. Disse argumenter er blevet behandlet i fremlæggelsesdokumentet og er også blevet behandlet i denne forordning.

(11)

Adskillige parter har fremsendt skriftlige redegørelser til Kommissionen til støtte for Acrons holdning (de var dog hverken adressater for Kommissionens fremlæggelse eller for anmodningen om kommentarer). Disse parter oplyste, at de ikke har været involveret i krydskompensation med Acron. Sådanne erklæringer reducerer dog ikke i sig selv risikoen for krydskompensation. Under alle omstændigheder er det almen praksis for Kommissionen ikke at godtage pristilsagn, hvis der er en betydelig risiko for krydskompensation, uanset om der faktisk har fundet krydskompensation sted.

(12)

Acron hævdede at have handlet i god tro, da den informerede Kommissionen — i overensstemmelse med definitionen af en forretningsmæssigt forbundet part og i henhold til klausul 5.14 i tilsagnet — om nogle af ændringerne i sin virksomhedsstruktur.

(13)

Acron hævdede desuden, at den burde betragtes som en finansiel investor i EU-virksomheden, og at Acrons aktiebeholdning kun giver begrænsede lovmæssige rettigheder i beslutningsprocesser, hvilket ikke giver Acron kontrol over denne virksomhed i henhold til EU-konkurrenceretten.

(14)

Acron understregede, at EU-retten og de nationale konkurrenceregler ikke tillader udveksling af kommercielt følsomme oplysninger eller koordination af salg til konkurrenter inden for eller uden for EU, hvilket ville være nødvendigt, for at krydskompensation kunne finde sted.

(15)

Kommissionen mener ikke, at Acrons argumenter kan accepteres af følgende grunde:

(16)

For det første indeholder det tilsagn, der er afgivet af Acron, en definition af en forretningsmæssigt forbundet part. Det er fastsat i klausul 1 i tilsagnet, at ved ejerskab af mere end 5 % af aktierne i en virksomhed betragtes denne som en forretningsmæssigt forbunden part, og det er dette kriterium, der bør anvendes ved vurderingen af, om overvågningen af tilsagnet er mulig, og hvorvidt det kan gennemføres i praksis.

(17)

Desuden henviser Kommissionen igen til problemerne med krydskompensation, som nævnt i betragtning 8. Herudover kan det ikke udelukkes, at nogle af prisnoteringerne (som ligger til grund for tilsagnets prisindekseringsmekanisme) ville blive påvirket af den forretningsmæssigt forbundne EU-producents salg.

(18)

Acron erkendte selv, at den erhvervede aktiebeholdning i EU-producenten skaber en antagelse om, at der foreligger en risiko for krydskompensation, selv om det kan afkræftes. Overvejelser ud fra konkurrenceretten — enten i henhold til national lovgivning eller til EU-retten — om, at en sådan adfærd ikke teoretisk er i Acrons interesse, er ikke relevante for vurderingen af, om overvågningen af tilsagnet er mulig, og hvorvidt det kan gennemføres i praksis. Sådanne overvejelser mindsker heller ikke i sig selv risikoen for krydskompensation.

(19)

Acron hævdede, at krydskompensation hverken er i dens egen forretningsmæssige interesse eller i den forretningsmæssigt forbundne EU-producents kommercielle interesse. Denne erklæring reducerer ikke i sig selv risikoen for krydskompensation, ikke mindst fordi begrebet økonomisk interesse ikke kan vurderes abstrakt. Ifølge Kommissionens vurdering kan incitamenterne for krydskompensation heller ikke udelukkes, idet både den forretningsmæssigt forbundne EU-producent og Acron sælger andre varer end ammoniumnitrat i Unionen — potentielt til de samme kunder. Det ville ikke være praktisk muligt, for ikke at sige umuligt, at spore sådanne salg i Unionen. I den forbindelse er det værd at notere sig den komplekse struktur for virksomhedsgrupperne hos både Acron og den forretningsmæssigt forbundne part. Der eksisterer derfor en betydelig risiko for krydskompensation ved salg af ammoniumnitrat og andre varer til de samme kunder.

(20)

For det andet kan den EU-baserede producent kan ikke være underlagt overvågningsaktiviteter, idet den ikke kan være part i tilsagnet, da det ifølge grundforordningens artikel 8 kun er eksportører, der kan afgive tilsagn.

(21)

For det tredje ville overvågningen af et sådant tilsagn være umulig at gennemføre i praksis (som beskrevet i betragtning 8 og 19), selv hvis EU-producenten kunne være part i tilsagnet — hvilket ikke er tilfældet.

(22)

På baggrund af oplysningerne i Kommissionens besiddelse konkluderede Kommissionen, at der efter en ændring i Acrons virksomhedsstruktur er høj risiko for krydskompensation, og det tilsagn, som Kommissionen godtog fra Acron, bliver derfor umuligt at gennemføre i praksis og bør trækkes tilbage.

(23)

Acron foreslog til sidst en supplerende overvågningsmekanisme i forbindelse med tilsagnet. Helt specifikt foreslog Acron, at den regelmæssigt ville forelægge Kommissionen en revideret beretning om pengestrømmene mellem de to grupper af virksomheder. Denne nye mekanisme ville dog gøre overvågningen af tilsagnet endnu mere kompleks og byrdefuld, og den ville ikke afbøde de identificerede risici og problemer for så vidt angår krydskompensation.

(24)

Ingen af Acrons argumenter kan ændre Kommissionens vurdering af, at overvågningen af tilsagnet er blevet umulig at gennemføre i praksis.

D.   OPHÆVELSE AF AFGØRELSE 2008/577/EF

(25)

Kommissionen har derfor i overensstemmelse med grundforordningens artikel 8, stk. 9, og de relevante klausuler i tilsagnet, som giver Kommissionen mulighed for ensidigt at trække godtagelsen af tilsagnet tilbage, konkluderet, at godtagelsen af tilsagnet fra Acron, bør trækkes tilbage, og afgørelse 2008/577/EF bør ophæves. Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 999/2014 bør derfor finde anvendelse på import af den pågældende vare fremstillet af Acron (Taric-tillægskode A532) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godtagelsen af tilsagnet fra virksomhederne JSC Acron, Veliky Novgorod, Rusland, og JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Rusland, medlemmer af »Acron« Holding Company vedrørende importen af ammoniumnitrat fremstillet af disse virksomheder og solgt til den første uafhængige kunde i Unionen (Taric-tillægskode A532), trækkes hermed tilbage.

Artikel 2

Afgørelse 2008/577/EF ophæves hermed.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 198 af 23.8.1995, s. 1.

(3)  EUT L 102 af 18.4.2002, s. 1.

(4)  EUT L 185 af 12.7.2008, s. 1.

(5)  EUT L 280 af 24.9.2014, s. 19.

(6)  EUT L 185 af 12.7.2008, s. 43.

(7)  EUT C 171 af 16.6.2012, s. 25.

(8)  EUT L 277 af 11.10.2012, s. 8.


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/416

af 21. marts 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/417

af 17. marts 2016

om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(meddelt under nummer C(2016) 1509)

(Kun den danske, den engelske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den litauiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 52,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (2) og fra den 1. januar 2015 i henhold til artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal Kommissionen gennemføre den nødvendige efterprøvning, underrette medlemsstaterne om resultatet af efterprøvningen, tage medlemsstaternes bemærkninger til efterretning, indkalde til bilaterale drøftelser for at nå til enighed med de berørte medlemsstater og formelt meddele disse sine konklusioner.

(2)

Medlemsstaterne har haft mulighed for at anmode om, at der indledes en forligsprocedure. Denne mulighed er i visse tilfælde blevet udnyttet, og som afslutning herpå er der blevet udarbejdet rapporter, som Kommissionen har gennemgået.

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 er det kun muligt at finansiere landbrugsudgifter, der er afholdt i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

(4)

Det kan på grundlag af de gennemførte undersøgelser, de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne konstateres, at en del af de udgifter, som medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder disse betingelser og derfor ikke kan finansieres af EGFL og ELFUL.

(5)

Det bør angives, hvilke beløb der ikke godkendes til finansiering af EGFL og ELFUL. Beløbene vedrører ikke udgifter, der er afholdt mere end 24 måneder før Kommissionens skriftlige meddelelse til medlemsstaterne om resultaterne af undersøgelserne.

(6)

I de tilfælde, der er omhandlet i denne afgørelse, har Kommissionen i form af en sammenfattende rapport givet medlemsstaterne meddelelse om, hvilke beløb der må afvises, fordi de ikke er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

(7)

Denne afgørelse foregriber ikke de finansielle konklusioner, som Kommissionen måtte drage af afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol i sager, som endnu ikke var afsluttet den 31. december 2015 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De beløb, der er opført i bilaget, og som vedrører udgifter, som medlemsstaternes godkendte betalingsorganer har afholdt og anmeldt inden for rammerne af EGFL og ELFUL, udelukkes fra EU-finansiering.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).


BILAG

Budgetpost: 05070107

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

DE

Stivelse

2003

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-557/13

FAST SATS

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Stivelse

2004

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-557/13

FAST SATS

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Stivelse

2005

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-557/13

FAST SATS

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

DE i alt:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

GR

Krydsoverensstemmelse

2009

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-107/14

FAST SATS

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-107/14

FAST SATS

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — undtagen får og kvæg

2007

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-241/13

PUNKTVIS

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — undtagen får og kvæg

2008

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-241/13

PUNKTVIS

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — undtagen får og kvæg

2009

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-241/13

PUNKTVIS

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

GR i alt:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

NL

Uregelmæssigheder

2007

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-126/14

PUNKTVIS

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

NL i alt:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Budgetpost: 05040501

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

FI

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2009

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-124/14

PUNKTVIS

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2010

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-124/14

PUNKTVIS

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-124/14

PUNKTVIS

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-124/14

PUNKTVIS

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

FI i alt:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Krydsoverensstemmelse

2010

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-107/14

FAST SATS

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-346/13

FAST SATS

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Tilbagebetaling som følge af dom i sag T-346/13

FAST SATS

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

GR i alt:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Budgetpost: 6701

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

BE

Uregelmæssig-heder

2012

Regnskabsafslutning

PUNKTVIS

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Uregelmæssig-heder

2006

Manglende indberetning af renter (2006)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Uregelmæssig-heder

2007

Manglende indberetning af renter (2007)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

BE i alt:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

DK

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Anerkendelse og driftsprogrammer: kontrol af producentorganisationernes hovedaktiviteter og værdien af den afsatte produktion

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Anerkendelse og driftsprogrammer: kontrol af producentorganisationernes hovedaktiviteter og værdien af den afsatte produktion

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2013

Anerkendelse og driftsprogrammer: kontrol af producentorganisationernes hovedaktiviteter og værdien af den afsatte produktion

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2014

Anerkendelse og driftsprogrammer: kontrol af producentorganisationernes hovedaktiviteter og værdien af den afsatte produktion

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Anerkendelse af producentorganisation

PUNKTVIS

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

DK i alt:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

DE

Godkendelse

2010

Finansielle fejl fra tidligere år, der vedrører ikke-inddrevne beløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Godkendelse

2011

Finansielle fejl fra tidligere år, der vedrører ikke-inddrevne beløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Godkendelse

2012

Finansielle fejl fra tidligere år, der vedrører ikke-inddrevne beløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

DE i alt:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

ES

Uregelmæssigheder

2007

Anvendelsen af den nye PACA (første administrative eller retslige konstatering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Uregelmæssigheder

2008

Anvendelsen af den nye PACA

PUNKTVIS

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Uregelmæssigheder

2009

Anvendelsen af den nye PACA

PUNKTVIS

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Uregelmæssigheder

2010

Anvendelsen af den nye PACA

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Godkendelse

2011

Korrektioner vedrørende regnskabsåret 2009

PUNKTVIS

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Uregelmæssigheder

2007

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren

PUNKTVIS

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Uregelmæssigheder

2008

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren

PUNKTVIS

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Uregelmæssigheder

2009

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren

PUNKTVIS

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Uregelmæssigheder

2010

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Uregelmæssigheder

2007

Renteberegning for regnskabsårene 2006 og 2007

PUNKTVIS

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svagheder ved kontrol på stedet

PUNKTVIS

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Vin — omstrukturering

2009

Svaghed ved central kontrol: overkompensation af faste satser

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Vin — omstrukturering

2010

Svaghed ved central kontrol: overkompensation af faste satser

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Vin — omstrukturering

2011

Svaghed ved central kontrol: overkompensation af faste satser

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Vin — omstrukturering

2012

Svaghed ved central kontrol: overkompensation af faste satser

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Vin — omstrukturering

2013

Svaghed ved central kontrol: overkompensation af faste satser

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

ES i alt:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

FI

Godkendelse

2011

Korrektion for manglende indledning af inddrivelsesprocedurer

PUNKTVIS

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Godkendelse

2012

Korrektion for manglende indledning af inddrivelsesprocedurer

PUNKTVIS

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Godkendelse

2013

Korrektion for manglende indledning af inddrivelsesprocedurer

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

FI i alt:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

FR

Uregelmæssigheder

2009

Beløb erklæret uinddriveligt, da støttemodtageren er gået konkurs. På grund af et for sent svar deltog betalingsorganet dog ikke i konkursbehandlingen

PUNKTVIS

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Uregelmæssigheder

2009

Gæld ikke værdiansat i tabellen i bilag III og efterfølgende ikke inddrevet som følge af en afgørelse fra medlemsstaten, eller hvor forsinkelserne i inddrivelsesproceduren kan tilskrives medlemsstaten

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Uregelmæssigheder

2010

Forsinkelser i opfølgningen på potentielle tilgodehavender

PUNKTVIS

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Uregelmæssigheder

2010

ELFUL-sanktioner beregnet forkert eller ikke registreret i tabellen i bilag III

PUNKTVIS

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Uregelmæssigheder

2010

Finansielle korrektioner i forbindelse med EGFL-uregelmæssigheder: indstilling af inddrivelsesprocedurer ikke ordentligt begrundet, og gæld ikke registreret

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Uregelmæssigheder

2009

FR19: sag, hvor den manglende inddrivelse kan tilskrives medlemsstatens forsømmelighed (sag nr. FR/1998/054); FR20: sag, hvor 50/50-reglen ikke er blevet anvendt, fordi der er anført en forkert PACA i tabellen i bilag III (sag nr. SHSP1999900001)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Uregelmæssigheder

2009

Renterne er ikke anført i tabellen i bilag III, så 50/50-reglen er ikke blevet anvendt

PUNKTVIS

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Lempelser i anvendelsen af sanktionssystemet, ansøgningsår 2010

PUNKTVIS

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Lempelser i anvendelsen af sanktionssystemet, ansøgningsår 2011

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Krydsoverensstemmelse

2013

Lempelser i anvendelsen af sanktionssystemet, ansøgningsår 2012

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Uregelmæssigheder

2010

Forsømmelighed i forbindelse med inddrivelsesproceduren, der kan tilskrives medlemsstaternes myndigheder: betalingsorganet deltog ikke i skyldnernes konkursbehandlinger

PUNKTVIS

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Uregelmæssigheder

2009

Manglende beregning af renter på inddrevne beløb (konditorsmør)

PUNKTVIS

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Uregelmæssigheder

2010

Manglende beregning af renter i forbindelse med foranstaltningen om konditorsmør

PUNKTVIS

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Manglende definition af god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Krydsoverensstemmelse

2013

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Krydsoverensstemmelse

2013

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2012

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2012

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Krydsoverensstemmelse

2013

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2012

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Uregelmæssigheder

2009

Inddrivelsesprocedurer annulleret af formelle grunde, hvor forsømmelighed kunne tilskrives medlemsstaten

PUNKTVIS

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

FR i alt:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

GB

Afkoblet direkte støtte

2013

Svagheder ved markidentifikationssystemet (LPIS) og manglende inddrivelse, ansøgningsår 2012

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svagheder ved LPIS og manglende inddrivelse, ansøgningsår 2012

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svagheder ved LPIS og manglende inddrivelse, ansøgningsår 2013

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Afkoblet direkte støtte

2015

Svagheder ved LPIS og manglende inddrivelse, ansøgningsår 2014

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

GB i alt:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

GR

Afkoblet direkte støtte

2013

Manglende ekstrapolering af resultaterne

PUNKTVIS

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Uregelmæssigheder

2013

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren og forsømmelighed i forbindelse med opfølgning på gælden

PUNKTVIS

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Ukorrekt anvendelse af indlysende fejl

PUNKTVIS

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Ukorrekt anvendelse af sanktioner for anmodninger, der er indsendt for sent

PUNKTVIS

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtte-foranstaltninger

2011

Undladt høst fra ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 585/2011 — omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Svaghed ved definitionen af støtteberettigede permanente græsarealer

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svaghed ved definitionen af støtteberettigede permanente græsarealer, indlysende fejl og kontrol på stedet ved telemåling

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svaghed ved definitionen af støtteberettigede permanente græsarealer, indlysende fejl og kontrol på stedet ved telemåling

PUNKTVIS

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Svaghed ved kontrol på stedet ved telemåling

PUNKTVIS

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtte-foranstaltninger

2011

Tilbagekøb fra ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 585/2011

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtte-foranstaltninger

2011

Tilbagekøb inden ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 585/2011

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

GR i alt:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

IT

Krydsoverensstemmelse

2010

Anvendelse af en tolerance, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Anvendelse af en tolerance, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelses– og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Mælk — kvote

2012

Korrektion af mælkeafgift

PUNKTVIS

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Uregelmæssigheder

2011

Ukorrekt indberetning i tabellen i bilag III og forsømmelighed i forbindelse med inddrivelsesproceduren

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Finansiel revision — forsinkede betalinger og betalingsfrister

2012

Forsinket betaling

PUNKTVIS

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Uregelmæssigheder

2013

Forsømmelighed i forbindelse med inddrivelsesproceduren

PUNKTVIS

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Tidligere korrektioner, ansøgningsår 2008

FAST SATS

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Tidligere korrektioner, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Tidligere korrektioner, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Tidligere korrektioner, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

IT i alt:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

NL

Godkendelse

2013

Finansiel korrektion

PUNKTVIS

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Utilstrækkelig kontrol af anerkendelse, regnskabsår 2010-2013

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Utilstrækkelig kontrol af anerkendelse, regnskabsår 2010-2013

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Utilstrækkelig kontrol af anerkendelse, regnskabsår 2010-2013

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2013

Utilstrækkelig kontrol af anerkendelse, regnskabsår 2010-2013

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer inkl. tilbagekøb

2014

Utilstrækkelig kontrol af anerkendelse, regnskabsår 2014

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

NL i alt:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

PT

Godkendelse

2009

Beløb registreret i debitorbogholderi, men ikke inddrevet

PUNKTVIS

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Godkendelse

2012

Kendt fejl for IFKS under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Godkendelse

2012

Mest sandsynlig fejlværdi for ikke-IFKS under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Manglende gennemførelse af kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Manglende gennemførelse af kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Manglende gennemførelse af kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

PT i alt:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

RO

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtte-foranstaltninger

2011

Undladt høst grundet EHEC (enterohæmoragiske E. coli)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Uregelmæssigheder

2013

Inddrivelsesprocedure ikke indledt inden for 1 år fra PACA

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Uregelmæssigheder

2014

Inddrivelsesprocedure ikke indledt inden for 1 år fra PACA

PUNKTVIS

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Mangler i anerkendelsen af producentorganisationer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Mangler i anerkendelsen af producentorganisationer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

RO i alt:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

SE

Afkoblet direkte støtte

2012

Svagheder ved ajourføring af LPIS efter kontrol på stedet, manglende inddrivelse med tilbagevirkende kraft, krydskontrol, papiransøgninger ikke i overensstemmelse med reglerne, ansøgningsår 2011

PUNKTVIS

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Svagheder ved ajourføring af LPIS efter kontrol på stedet, manglende inddrivelse med tilbagevirkende kraft, ansøgningsår 2012

PUNKTVIS

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Manglende inddrivelse med tilbagevirkende kraft, ansøgningsår 2013

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svaghed ved risikoanalyse i forbindelse med telemåling + manglende evaluering og ajourføring af samme, ansøgningsår 2013

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

SE i alt:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Budgetpost: 6711

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

AT

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

AT i alt:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

DE

Godkendelse

2011

Finansielle fejl i ikke-IFKspopulationen under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2013

Kendt fejl i forvaltningen af foranstaltning 323-C

PUNKTVIS

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Godkendelse

2013

Kendte fejl som følge af substanstesten af IFKspopulationen

PUNKTVIS

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Godkendelse

2013

Mest sandsynlig fejlværdi som følge af substanstesten af IFKspopulationen

PUNKTVIS

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2013

Indkøbsprocedure ikke fulgt ved køb af IT-værktøjer

PUNKTVIS

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Godkendelse

2009

Finansielle fejl fra tidligere år, der vedrører udestående beløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Godkendelse

2010

Finansielle fejl fra tidligere år, der vedrører udestående beløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Godkendelse

2011

Finansielle fejl fra tidligere år, der vedrører udestående beløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Godkendelse

2012

Finansielle fejl fra tidligere år, der vedrører udestående beløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Procedurer for offentlige indkøb ikke korrekt vurderet og kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2013

Procedurer for offentlige indkøb ikke korrekt vurderet og kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2014

Procedurer for offentlige indkøb ikke korrekt vurderet og kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Godkendelse

2012

Gennemgang af kontrolstatistikkerne

PUNKTVIS

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

DE i alt:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

ES

Godkendelse

2011

Korrektion for den kendte fejl for IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Godkendelse

2011

Korrektion for den kendte fejl for ikke-IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Godkendelse

2011

Korrektion for den mest sandsynlige fejlværdi for IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Betalinger for delforanstaltningen »økologisk landbrug« under miljøvenligt landbrug

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Betalinger til støttemodtagerne inden afslutning af kontrol på stedet (foranstaltningen for miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

ES i alt:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

FI

Godkendelse

2011

Korrektion for manglende indledning af inddrivelsesprocedurer

PUNKTVIS

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

FI i alt:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

FR

Godkendelse

2010

6 årlige græspræmier betalt i stedet for 5

PUNKTVIS

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Godkendelse

2010

Korrektion for den mest sandsynlige fejlværdi for ikke-IFKspopulationen under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2010

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2010

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2010

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

PUNKTVIS

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2011

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2011

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

PUNKTVIS

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2012

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2012

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

PUNKTVIS

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2013

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2013

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2013

Støtteberettigelseskriterier ikke kontrolleret

PUNKTVIS

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Godkendelse

2010

Kendt fejl for ikke-IFKspopulationen under ELFUL: moms samfinansieret med EU-midlerne til offentlige enheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Krydsoverensstemmelse

2013

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Krydsoverensstemmelse

2013

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2012

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Krydsoverensstemmelse

2013

Manglende definition af GLM, uhensigtsmæssig kontrol på stedet for forvaltningskrav 1, 2 og 5, ansøgningsår 2012

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2010

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2010

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2011

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2011

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2012

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2012

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2013

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2013

Omkostningernes rimelighed ikke kontrolleret

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

FR i alt:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

GB

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2012

Foranstaltning 413: punktvis korrektion på grund af manglende kontrol af omkostningernes rimelighed og af indhentning af 3 tilbud i forbindelse med ét projekt

PUNKTVIS

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2012

Foranstaltning 411/413: svagheder ved flere centrale kontroller (projektudvælgelse, kontrol af ansøgerens pålidelighed og af dobbeltfinansiering, kontrol på stedet)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2013

Foranstaltning 411/413: svagheder ved flere centrale kontroller (projektudvælgelse, kontrol af ansøgerens pålidelighed og af dobbeltfinansiering, kontrol på stedet)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2014

Foranstaltning 411/413: svagheder ved flere centrale kontroller (projektudvælgelse, kontrol af ansøgerens pålidelighed og af dobbeltfinansiering, kontrol på stedet)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Foranstaltning 214: svaghed ved den administrative krydskontrol af husdyrtæthed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Foranstaltning 214: svaghed ved den administrative krydskontrol af husdyrtæthed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Foranstaltning 214: svaghed ved den administrative krydskontrol af husdyrtæthed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Foranstaltning 216: svaghed ved kontrol af dobbeltfinansiering, af momsregistrering, af kontrolbesøg, af omkostningernes rimelighed, af investeringens gennemførelse og af omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Foranstaltning 216: svaghed ved kontrol af dobbeltfinansiering, af momsregistrering, af kontrolbesøg, af omkostningernes rimelighed, af investeringens gennemførelse og af omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Foranstaltning 216: svaghed ved kontrol af dobbeltfinansiering, af momsregistrering, af kontrolbesøg, af omkostningernes rimelighed, af investeringens gennemførelse og af omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Foranstaltning 227: svaghed ved kontrol af ansøgerens pålidelighed, af kontrolbesøg, af investeringens gennemførelse og af omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Foranstaltning 227: svaghed ved kontrol af ansøgerens pålidelighed, af kontrolbesøg, af investeringens gennemførelse og af omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Foranstaltning 227: svaghed ved kontrol af ansøgerens pålidelighed, af kontrolbesøg, af investeringens gennemførelse og af omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

GB i alt:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

GR

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2010

Uhensigtsmæssig anvendelse af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Uhensigtsmæssig anvendelse af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Uhensigtsmæssig anvendelse af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2013

Uhensigtsmæssig anvendelse af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Sanktionspolitikken er ikke effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Sanktionspolitikken er ikke effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2013

Sanktionspolitikken er ikke effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

GR i alt:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

IT

Krydsoverensstemmelse

2010

Anvendelse af en tolerance, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Anvendelse af en tolerance, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Anvendelse af en tolerance, svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Tidligere korrektioner, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Tidligere korrektioner, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelses- og dyrlægekontrol, landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved indberetning af støtteberettigelseskontrol, landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 211

FAST SATS

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 211

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 211

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 211

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 214

FAST SATS

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 214

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 214

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 214

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

IT i alt:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

LT

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 214

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svagheder ved kontrol på stedet — foranstaltning 214

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

LT i alt:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

PL

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2010

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2010

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2011

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2011

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2012

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2012

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2013

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2013

Svagheder ved betalinger under førtidspensionsordningen

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2011

Svagheder ved ordningen for delvist selvforsynende landbrug

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2011

Svagheder ved ordningen for delvist selvforsynende landbrug

PUNKTVIS

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2012

Svagheder ved ordningen for delvist selvforsynende landbrug

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2012

Svagheder ved ordningen for delvist selvforsynende landbrug

PUNKTVIS

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2013

Svagheder ved ordningen for delvist selvforsynende landbrug

FAST SATS

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb

2013

Svagheder ved ordningen for delvist selvforsynende landbrug

PUNKTVIS

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2011

Svagheder ved kontrol af omkostningernes rimelighed, kontrol af SMV-kriterier og omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2012

Svagheder ved kontrol af omkostningernes rimelighed, kontrol af SMV-kriterier og omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2013

Svagheder ved kontrol af omkostningernes rimelighed, kontrol af SMV-kriterier og omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2014

Svagheder ved kontrol af omkostningernes rimelighed, kontrol af SMV-kriterier og omfanget af kontrollen på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

PL i alt:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

PT

Godkendelse

2009

Kendt fejl for IFKspopulationen under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Godkendelse

2009

Kendt fejl for ikke-IFKspopulationen under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

PT i alt:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Type

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

RO

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2010

Utilstrækkelig kontrol af proceduren for offentlige indkøb

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Utilstrækkelig kontrol af proceduren for offentlige indkøb

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2011

Utilstrækkelig kontrol af proceduren for offentlige indkøb

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Utilstrækkelig kontrol af proceduren for offentlige indkøb

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2012

Utilstrækkelig kontrol af proceduren for offentlige indkøb

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 + 3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2013

Utilstrækkelig kontrol af proceduren for offentlige indkøb

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2010

Ingen sanktioner ved overskridelse af dato for afslutning af arbejde

EKSTRAPOLERET

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2011

Ingen sanktioner ved overskridelse af dato for afslutning af arbejde

EKSTRAPOLERET

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2012

Ingen sanktioner ved overskridelse af dato for afslutning af arbejde

EKSTRAPOLERET

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2013

Ingen sanktioner ved overskridelse af dato for afslutning af arbejde

EKSTRAPOLERET

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Godkendelse

2011

Sen indledning af inddrivelsesprocedurer under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

RO i alt:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Valuta

Beløb

Nedsættelser

Finansiel virkning

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/418

af 18. marts 2016

om overensstemmelsen af enhedsrater for afgiftszoner for 2016 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013

(meddelt under nummer C(2016) 1583)

(Kun den bulgarske, danske, engelske, estiske, finske, græske, italienske, kroatiske, lettiske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, rumænske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, tjekkiske, tyske og ungarske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (2), særlig artikel 17, stk. 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 fastsættes en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester. Den fælles afgiftsordning spiller en integreret rolle i opfyldelsen af præstationsordningens målsætninger, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (4).

(2)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU (5) fastsættes EU-dækkende præstationsmål og herunder et omkostningseffektivitetsmål for overflyvningsluftfartstjenester udtrykt i fastlagte enhedsomkostninger for leveringen af disse tjenester i den anden referenceperiode, der dækker perioden 2015 til og med 2019.

(3)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra b) og c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 skal Kommissionen vurdere enhedsraterne for afgiftszoner for 2016, som medlemsstaterne forelagde Kommissionen senest den 1. juni 2015 i overensstemmelse med kravene i samme forordnings artikel 9, stk. 1 og 2. Denne vurdering vedrører disse enhedsraters overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(4)

Kommissionen foretog sin vurdering af enhedsraterne med støtte fra Eurocontrols præstationsvurderingsorgan og centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter, idet den anvendte data og supplerende oplysninger, som medlemsstaterne forelagde frem til 1. juni 2015, samt de nationale tilsynsmyndigheders rapporter om vurdering af omkostninger, der er fritaget for omkostningsdeling. I Kommissionens vurdering er der også taget hensyn til redegørelser og korrektioner forud for det høringsmøde om enhedsraterne for 2016 for overflyvningstjenester, som blev holdt den 24. og 25. juni 2015 i medfør af artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, samt korrektioner af enhedsraterne foretaget af medlemsstaterne efter senere kontakter med Kommissionen.

(5)

På grundlag af denne vurdering konstaterede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, at de enhedsrater for afgiftszoner for 2016, der er forelagt af Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn og Østrig er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(6)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 bør de berørte medlemsstater underrettes om denne konstatering —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhedsraterne for afgiftszoner for 2016 i bilaget er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Ungarn, Republikken Malta, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20).


BILAG

 

Afgiftszone

Overflyvningsenhedsrate for 2016 i national valuta (*) (ISO-kode)

1

Bulgarien

44,16

2

Cypern

33,57

3

Danmark

460,05

4

Det Forenede Kongerige

72,89

5

Estland

30,69

6

Finland

56,23

7

Grækenland

36,02

8

Irland

29,67

9

Italien

80,08

10

Kroatien

359,09

11

Letland

27,31

12

Litauen

44,90

13

Μalta

25,79

14

Polen

145,47

15

Portugal

39,90

16

Rumænien

162,62

17

Slovakiet

52,54

18

Slovenien

65,38

19

Spanien — De Kanariske Øer

58,36

20

Spanien — kontinental del

71,69

21

Sverige

579,36

22

Tjekkiet

1 160,75

23

Ungarn

10 872,57

24

Østrig

73,63


(*)  Disse enhedsrater omfatter ikke den administrative enhedsrate, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, og som gælder for stater, der er parter i Eurocontrols multilaterale aftale om overflyvningsafgifter.


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/419

af 18. marts 2016

om manglende overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2016 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013

(meddelt under nummer C(2016) 1588)

(Kun den nederlandske, den franske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (2), særlig artikel 17, stk. 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 fastsættes en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester. Den fælles afgiftsordning spiller en integreret rolle i opfyldelsen af præstationsordningens målsætninger, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (4).

(2)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU (5) fastsættes EU-dækkende præstationsmål og herunder et omkostningseffektivitetsmål for overflyvningsluftfartstjenester udtrykt i fastlagte enhedsomkostninger for leveringen af disse tjenester i den anden referenceperiode, der dækker perioden 2015 til og med 2019.

(3)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra b) og c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 skal Kommissionen vurdere enhedsraterne for afgiftszoner for 2015, som medlemsstaterne forelagde Kommissionen senest den 1. juni 2014 i overensstemmelse med kravene i samme forordnings artikel 9, stk. 1 og 2. Denne vurdering vedrører disse enhedsraters overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(4)

Kommissionen foretog sin vurdering af enhedsraterne med støtte fra Eurocontrols præstationsvurderingsorgan og centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter, ud fra de data og supplerende oplysninger, som medlemsstaterne forelagde frem til 1. juni 2015, samt de nationale tilsynsmyndigheders rapporter om vurdering af omkostninger, der er fritaget for omkostningsdeling i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra f), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013. I Kommissionens vurdering er der også taget hensyn til redegørelser og korrektioner forud for det høringsmøde om enhedsraterne for 2016 for overflyvningstjenester, som blev holdt den 25. og 26. juni 2015 i medfør af artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, samt medlemsstaternes korrektioner af enhedsraterne efter senere kontakter med Kommissionen.

(5)

På grundlag af denne vurdering og under henvisning til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/670 (6) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/420 (7) konstaterede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, at enhedsraterne for afgiftszoner for 2016 i Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene ikke er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(6)

I artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 fastsættes det, at de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne skal udarbejde præstationsplaner indeholdende mål, som er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. I henhold til artikel 11, stk. 2 og bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 beregnes enhedsraterne på grundlag af de fastlagte overflyvningsomkostninger og den forventede trafik udtrykt i tjenesteenheder, der er fastlagt i præstationsplanen for en medlemsstat, dvs. de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger. Indtil præstationsmålene for Belgien, Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Nederlandene anses for at være i overensstemmelse med de EU-dækkende mål kan de enhedsrater, der beregnes på grundlag heraf, ikke betragtes som værende i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(7)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 bør de berørte medlemsstater underrettes om Kommissionens konstatering.

(8)

I overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra e), skal medlemsstaterne inden for en måned forelægge reviderede enhedsrater for Kommissionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhedsraterne for afgiftszoner for 2016, der er anført i bilaget, er ikke i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Den Franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/670 27. april 2015 om overensstemmelsen af enhedsrater for afgiftszoner for 2015 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (EUT L 110 af 29.4.2015, s. 25).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/420 af 18. marts 2016 om manglende overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2015 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (se side 63 i denne EUT).


BILAG

Forelagte overflyvningsenhedsrater for afgiftszoner for 2016, som Kommissionen har konstateret, ikke er i overensstemmelse

 

Afgiftszone

Forelagt overflyvningsenhedsrate for 2016 i national valuta (*) (ISO-kode)

1

Belgien-Luxembourg

65,41

2

Frankrig

67,54

3

Tyskland

82,59

4

Nederlandene

67,00


(*)  Disse enhedsrater omfatter ikke den administrative enhedsrate, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, og gælder for de stater, der er parter i Eurocontrols multilaterale aftale om overflyvningsafgifter.


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/420

af 18. marts 2016

om manglende overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2015 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013

(meddelt under nummer C(2016) 1592)

(Kun den franske, den nederlandske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (2), særlig artikel 17, stk. 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 fastsættes en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester. Den fælles afgiftsordning spiller en integreret rolle i opfyldelsen af præstationsordningens målsætninger, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (4).

(2)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU (5) fastsættes EU-dækkende præstationsmål og herunder et omkostningseffektivitetsmål for overflyvningsluftfartstjenester udtrykt i fastlagte enhedsomkostninger for leveringen af disse tjenester i den anden referenceperiode, der dækker perioden 2015 til og med 2019.

(3)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra c), og artikel 17, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 skal Kommissionen vurdere enhedsraterne for afgiftszoner for 2015, som medlemsstaterne forelagde Kommissionen efter revisionen af præstationsmålene i forbindelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/347 (6). Vurderingen vedrører disse enhedsraters overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(4)

Kommissionen foretog sin vurdering af enhedsraterne med støtte fra præstationsvurderingsorganet, som har til opgave at bistå Kommissionen ved gennemførelsen af præstationsordningen i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, og Eurocontrols centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter ud fra de data og supplerende oplysninger, som medlemsstaterne forelagde frem til 1. juni 2015, samt relevante oplysninger indsendt som led i de reviderede præstationsplaner. I vurderingen er der også taget hensyn til korrektioner af enhedsraterne foretaget af medlemsstaterne efter senere kontakter mellem Kommissionen, præstationsvurderingsorganet og de berørte medlemsstater. Desuden blev der i vurderingen af enhedsraterne for 2015 taget hensyn til præstationsvurderingsorganets rapport om de reviderede præstationsplaner for anden referenceperiode, som blev forelagt Kommissionen den 15. oktober 2015.

(5)

På grundlag af denne vurdering konstaterede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, at de enhedsrater for afgiftszoner for 2015, der er forelagt af Belgien, Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Nederlandene, ikke er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(6)

I artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 fastsættes det, at de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne skal udarbejde præstationsplaner indeholdende mål, som er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. I henhold til artikel 11, stk. 2 og bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 beregnes enhedsraterne på grundlag af de fastlagte overflyvningsomkostninger og den forventede trafik udtrykt i tjenesteenheder, der er fastlagt i præstationsplanen for en medlemsstat, dvs. de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger. Indtil præstationsmålene for Belgien, Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Nederlandene anses for at være i overensstemmelse med de EU-dækkende mål, kan de enhedsrater, der er beregnet på grundlag heraf, ikke anses for at være i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(7)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 bør de berørte medlemsstater underrettes om Kommissionens konstatering.

(8)

Da de reviderede præstationsplaner for anden referenceperiode ikke blev vedtaget inden den 1. november i året forud for den anden referenceperiode, må det erindres, at medlemsstaterne i henhold til artikel 17, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 om fornødent skal foretage en fornyet beregning af enhedsraterne for afgiftszoner for 2015 ud fra de endeligt vedtagne præstationsplaner og overføre en eventuel difference som følge af den midlertidige anvendelse af de enhedsrater, der er fastsat i denne afgørelse, ved beregningen af enhedsraterne for det følgende år —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhedsraterne for afgiftszoner for 2015 i bilaget er ikke i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/347 af 2. marts 2015 om uoverensstemmelse mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for funktionelle luftrumsblokke, der er fremlagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode og om fremsættelse af henstillinger om revision af disse mål (EUT L 60 af 4.3.2015, s. 48).


BILAG

Forelagte overflyvningsenhedsrater for afgiftszoner for 2015, som Kommissionen har konstateret ikke er i overensstemmelse

 

Afgiftszone

Forelagt overflyvningsenhedsrate for 2015 i national valuta (*) (ISO-kode)

1

Belgien-Luxembourg

68,76

2

Frankrig

69,34

3

Tyskland

88,22

4

Nederlandene

66,57


(*)  Disse enhedsrater omfatter ikke den administrative enhedsrate, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, og gælder for de stater, der er parter i Eurocontrols multilaterale aftale om overflyvningsafgifter.


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/421

af 18. marts 2016

om manglende overensstemmelse af enhedsrater for den schweiziske afgiftszone for 2015 og 2016 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013

(meddelt under nummer C(2016) 1594)

(Kun den franske, den italienske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart (aftalen) (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (2), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (3), særlig artikel 17, stk. 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 fastsættes en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester. Den fælles afgiftsordning spiller en integreret rolle i opfyldelsen af præstationsordningens målsætninger, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (5).

(2)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU (6) fastsættes EU-dækkende præstationsmål og herunder et omkostningseffektivitetsmål for overflyvningsluftfartstjenester udtrykt i fastlagte enhedsomkostninger for leveringen af disse tjenester i den anden referenceperiode, der dækker perioden 2015 til og med 2019.

(3)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra c), og artikel 17, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 skal Kommissionen vurdere enhedsraterne for afgiftszoner for 2015 og 2016, som medlemsstaterne forelagde Kommissionen efter revisionen af præstationsmålene i forbindelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/347 (7). Vurderingen vedrører disse enhedsraters overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(4)

Kommissionen foretog sin vurdering af enhedsraterne med støtte fra præstationsvurderingsorganet, som har til opgave at bistå Kommissionen ved gennemførelsen af præstationsordningen i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, og Eurocontrols centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter ud fra de data og supplerende oplysninger, som Schweiz forelagde frem til 1. juni 2015, samt relevante oplysninger indsendt som led i den reviderede præstationsplan. Der blev i vurderingen af enhedsraterne for 2015 og 2016 taget hensyn til præstationsvurderingsorganets rapport om de reviderede præstationsplaner for anden referenceperiode, som blev forelagt Kommissionen den 15. oktober 2015.

(5)

På grundlag af denne vurdering konstaterede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, at de enhedsrater for afgiftszoner for 2015 og 2016, der er forelagt af Schweiz, ikke er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(6)

I artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 fastsættes det, at de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne skal udarbejde præstationsplaner indeholdende mål, som er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. I henhold til artikel 11, stk. 2 og bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 beregnes enhedsraterne på grundlag af de fastlagte overflyvningsomkostninger og den forventede trafik udtrykt i tjenesteenheder, der er fastlagt i præstationsplanen for en medlemsstat, dvs. de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger. Indtil præstationsmålene for Schweiz anses for at være i overensstemmelse med de EU-dækkende mål, kan de enhedsrater, der er beregnet på grundlag heraf, ikke anses for at være i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(7)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 bør de berørte medlemsstater underrettes om Kommissionens konstatering.

(8)

Da de reviderede præstationsplaner for anden referenceperiode ikke blev vedtaget inden den 1. november i året forud for den anden referenceperiode, må det erindres, at medlemsstaterne i henhold til artikel 17, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 om fornødent skal foretage en fornyet beregning af enhedsraterne for afgiftszoner ud fra de endeligt vedtagne præstationsplaner og overføre en eventuel difference som følge af den midlertidige anvendelse af de enhedsrater, der er fastsat i denne afgørelse, ved beregningen af enhedsraterne for det følgende år.

(9)

I overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, sidste afsnit, fastsættes enhedsraterne i national valuta. Enhedsraterne i denne afgørelse er derfor opgivet i CHF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhedsraten for 2015 på 118,97 og enhedsraten for 2016 på 113,69 for den schweiziske afgiftszone er i ikke overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Det Schweiziske Forbund.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 73.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(3)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/347 af 2. marts 2015 om uoverensstemmelse mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for funktionelle luftrumsblokke, der er fremlagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode og om fremsættelse af henstillinger om revision af disse mål (EUT L 60 af 4.3.2015, s. 48).


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/422

af 18. marts 2016

om overensstemmelsen af enhedsrater for afgiftszoner for 2015 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013

(meddelt under nummer C(2016) 1595)

(Kun den italienske, den slovakiske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (2), særlig artikel 17, stk. 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 fastsættes en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester. Den fælles afgiftsordning spiller en integreret rolle i opfyldelsen af præstationsordningens målsætninger, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (4).

(2)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU (5) fastsættes EU-dækkende præstationsmål og herunder et omkostningseffektivitetsmål for overflyvningsluftfartstjenester udtrykt i fastlagte enhedsomkostninger for leveringen af disse tjenester i den anden referenceperiode, der dækker perioden 2015 til og med 2019.

(3)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra c) og artikel 17, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 skal Kommissionen vurdere enhedsraterne for afgiftszoner for 2015, som medlemsstaterne forelagde Kommissionen efter revisionen af præstationsmålene i forbindelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 (6). Vurderingen vedrører disse enhedsraters overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(4)

Kommissionen foretog sin vurdering af enhedsraterne med støtte fra Eurocontrols præstationsvurderingsorgan og centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter ud fra de data og supplerende oplysninger, som medlemsstaterne forelagde frem til den 1. juni 2015, samt relevante oplysninger fremsendt som led i de reviderede præstationsplaner. I vurderingen er der også taget hensyn til korrektioner af enhedsraterne foretaget af medlemsstaterne efter senere kontakter med Kommissionen. Desuden blev der i vurderingen af enhedsraterne for 2015 taget hensyn til præstationsvurderingsorganets rapport om de reviderede præstationsplaner for anden referenceperiode, som blev forelagt Kommissionen den 15. oktober 2015.

(5)

På grundlag af denne vurdering konstaterede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, at de enhedsrater for overflyvningsafgiftszoner for 2015, der er forelagt af Østrig, Italien og Slovakiet, er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

(6)

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 bør de berørte medlemsstater underrettes om denne konstatering.

(7)

I betragtning af, at de pågældende enhedsrater for 2015 er baseret på præstationsplaner, der er vedtaget efter den 1. november i året forud for den anden referenceperiode, må det erindres, at forskellen i indtægterne i henhold til artikel 17, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 som følge af den midlertidige anvendelse af den oprindelige enhedsrate i 2015 skal fremføres til beregning af enhedsraten for 2016 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhedsraterne for overflyvningsafgiftszonen for 2015 i bilaget er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik, Republikken Østrig og Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 af 2. marts 2015 om overensstemmelsen mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke, der er forelagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål i den anden referenceperiode (EUT L 60 af 4.3.2015, s. 55).


BILAG

 

Afgiftszone

Forelagt overflyvningsenhedsrate for 2015 i national valuta (*) (ISO-kode)

1

Østrig

73,34

2

Italien

80,49

3

Slovakiet

54,99


(*)  Disse enhedsrater omfatter ikke den administrative enhedsrate, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013, og gælder for de stater, der er parter i Eurocontrols multilaterale aftale om overflyvningsafgifter.


22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/70


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/423

af 18. marts 2016

om bemyndigelse af visse laboratorier i Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og USA til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter

(meddelt under nummer C(2016) 1609)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2000/258/EF udpeges Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrig, som det institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning. AFSSA er nu blevet integreret i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) i Frankrig.

(2)

Ved beslutning 2000/258/EF fastsættes bl.a., at ANSES skal evaluere de laboratorier i tredjelande, som har indsendt en ansøgning om at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

(3)

Den kompetente myndighed i Egypten har indgivet en ansøgning om godkendelse af Animal Health Research Institute i Giza, og ANSES har udarbejdet og fremlagt en gunstig evalueringsrapport for det pågældende laboratorium dateret 29. september 2015 for Kommissionen.

(4)

Den kompetente myndighed i De Forenede Arabiske Emirater har indgivet ansøgning om godkendelse af Central Veterinary Research Laboratory i Dubai, og ANSES har udarbejdet og forelagt en gunstig evalueringsrapport for det pågældende laboratorium dateret 29. september 2015 for Kommissionen.

(5)

Den kompetente myndighed i USA har indgivet ansøgning om godkendelse af Atlanta Health Associates Rabies Laboratory i Cumming, Virology Laboratory ved Auburn University College for Veterinærmedicin i Auburn og Rabies Laboratory ved Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta (»USA-laboratorierne«), og ANSES har udarbejdet og fremlagt en gunstig evalueringsrapport for USA laboratorierne dateret 29. september 2015 for Kommissionen.

(6)

The Animal Health Research Institute i Giza, The Central Veterinary Research Laboratory i Dubai og USA-laboratorierne bør derfor godkendes til at udføre serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I henhold til artikel 3, stk. 2, i beslutning 2000/258/EF godkendes nedenstående laboratorier til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter:

a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egypten

b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

De Forenede Arabiske Emirater

c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

USA

d)

Auburn University College for Veterinærmedicin

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

USA

e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

USA

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 15. april 2016.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.


Berigtigelser

22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/72


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2016/113 af 28. januar 2016 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina

( Den Europæiske Unions Tidende L 23 af 29. januar 2016 )

Side 16, titlen:

I stedet for:

»Kommissionens forordning (EU) 2016/113«

læses:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/113«.