ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 67

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
12. marts 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/353 af 10. marts 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/354 af 11. marts 2016 om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/355 af 11. marts 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår specifikke krav vedrørende gelatine, kollagen og højt forarbejdede animalske produkter til konsum ( 1 )

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/356 af 11. marts 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/357 af 15. januar 2016 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 168/2007, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale

31

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/358 af 8. marts 2016 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

35

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/359 af 10. marts 2016 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

37

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/360 af 11. marts 2016. om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/361 af 10. marts 2016 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2016) 1450)  ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/362 af 11. marts 2016 om godkendelse af enthalpy storage tank fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 ( 1 )

59

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2362 af 15. december 2015 om fritagelser fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 ( EUT L 331 af 17.12.2015 )

69

 

*

Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2016/70 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8 for regnskabsåret 2015 ( EUT L 18 af 26.1.2016 )

69

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 ( EUT L 60 af 28.2.2014 )

70

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/353

af 10. marts 2016

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1 og stk. 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Rådet har gennemgået de enkelte opførelser på listen. Bilaget bør ændres, og oplysningerne om tre afdøde personer bør udgå.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2016.

På Rådets vegne

K.H.D.M. DIJKHOFF

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

I.

Følgende personer fjernes fra listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

PERSONER

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Oplysningerne om følgende personer og enheder i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 affattes således:

LISTE OVER PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Fødselsdato: 26.11.1972.

Fødested: Beltsy (Bălți), nu Republikken Moldova

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til »premierminister på Krim« i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. »Valget« af ham blev erklæret forfatningsstridigt af den fungerende ukrainske præsident Oleksandr Turchynov den 1. marts 2014. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 og var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014. Den 9. april 2014 blev han af præsident Vladimir Putin udnævnt til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Den 9. oktober 2014 blev han formelt »valgt« til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Aksyonov dekreterede efterfølgende, at posterne som »leder« og »premierminister« blev slået sammen.

Medlem af det russiske statsråd

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Fødselsdato: 19.11.1956

Fødested: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Sloboziaregionen, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova) eller Bogomol, Moldoviske SSR

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims øverste råd spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet i Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed. Han var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014.

Siden den 17. marts 2014 har han været »formand« for den såkaldte »Republikken Krims« statsråd

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, den Burjatiske ASSR (Russiske SFSR)

Som tidligere viceminister i Krim har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 trådte han tilbage fra stillingen som »førsteviceminister« i den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Fødselsdato: 13.6.1961

Fødested: Moskva eller Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »folkets borgmester i Sevastopol« med folkelig opbakning den 23. februar 2014, og han accepterede »afstemningen«. Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014. Han var fungerende »guvernør« i Sevastopol fra den 1. til den 14. april 2014 og blev tidligere »valgt« til formand for den lovgivende forsamling i byen Sevastopol

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Fødselsdato: 29.3.1965

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (SBU). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim. Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Fødselsdato: 29.9.1953 eller 23.9.1953 eller 28.9.1953

Fødested: Simferopol

Som næstformand for Verkhovna Rada på Krim stod Sergey Pavlovych Tsekov sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd fra den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Fødselsdato: 5.1.1958

Fødested: Abakan, Khakassien

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Fødselsdato: 9.11.1972

Fødested: Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at »den ukrainske præsident støtter myndighederne på Krims appel til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim«

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Fødselsdato: 3.4.1957

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetien

Medlem af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Fødselsdato: 21.7.1952

Fødested: Zhitnikovskoe, Kurganregionen

Tidligere første viceformand for Komitéen for Parlamentariske Spørgsmål i Føderationsrådet.

Den 1. marts 2014 støttede Oleg Evgenevich Panteleev offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

I øjeblikket første viceguvernør i Kurgan Oblast og leder af Kurgan Oblasts regerings delegation til Den Russiske Føderations regering

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Fødselsdato: 13.9.1961

Fødested: Vitebsk (Hviderussiske SSR)

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, admiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (født DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (født Дмитриева)

Fødselsdato: 9.12.1954

Fødested: Bui, Kostromaregionen

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

Pr. september 2015 medlem af Føderationsrådet i Omskregionen

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Fødselsdato: 27.10.1965

Fødested: Leningrad

Tidligere minister for Krimanliggender. Ansvarlig for integrationen af den indlemmede Autonome Republik Krim i Den Russiske Føderation.

I øjeblikket vicestabschef i den russiske regering, ansvarlig for tilrettelæggelsen af arbejdet i den statslige kommission for den socioøkonomiske udvikling i den såkaldte »Republikken Krim«

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Donetsk

Aktiv deltager i og organisator af separatistaktioner, koordinator af de »russiske turisters« aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske Union«. Indtil den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Fødselsdato: 9.5.1981 eller 9.5.1982

Fødested: Makiivka (Donetsk Oblast)

En af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«. Deltog i indtagelsen og besættelsen af regionalforvaltningen. Aktiv talsmand for separatisterne. Indtil den 4. september 2015 såkaldt næstformand for »Folkerådet« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Siden den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Fødselsdato: 1.5.1983

Fødested: Khartsyzsk, Donetsk Oblast

En af lederne af den ideologisk radikale organisation Donbasfolkemilitsen. Han deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i Donetskregionen

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Fødselsdato: 17.12.1970

Fødested: Moskva

Identificeret som ansat i det øverste efterretningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker (GRU). Han var involveret i hændelser i Sloviansk. Chef for folkebevægelsen »Novorossiya«. Tidligere »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Fødselsdato: 19.12.1962

Fødested: Zaporozhye

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

I øjeblikket assistent for deputeret i Sevastopols byråd, Mikhail Chalry

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Fødselsdato: 2.5.1965

Fødested: Sloviansk (Donetsk Oblast)

Tidligere selvudnævnt »folkets borgmester« i Slaviansk (indtil den 10. juni 2014). Ponomariov opfordrede Vladimir Putin til at indsætte russiske styrker for at beskytte byen og bad ham senere om at levere våben. Ponomariovs folk er involveret i bortførelser (de tog Irma Krat og Simon Ostrovsky, en journalist for Vice News, til fange, begge blev senere løsladt. Ponomariovs folk tilbageholdte militærobservatører i henhold til OSCE's Wiendokument). Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Fødselsdato: 2.6.1970

Fødested: Dnepropetrovsk

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i denne egenskab offentligt til oprettelse af den såkaldte »Føderale Republik Novorossiya« bestående af sydøstlige regioner i Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Tidligere »formand« for det såkaldte »Parlament i Unionen af Folkerepublikker« (»parlamentet i Novorossiya«)

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske »fascister««). Har undertegnet aftalememorandummet om »Unionen Novorossiya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker, leder »Union of Donbas volunteers«

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Fødselsdato: 9.10.1975

Tidligere såkaldt »de facto-vicepremierminister for sociale anliggender i Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Fødselsdato: 6.11.1958

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »minister for information og massekommunikation i Folkerepublikken Donetsk«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske propagandaaktiviteter i den såkaldte »regering« for »Folkerepublikken Donetsk«

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Fødselsdato: 20.6.1956 eller 6.10.1956

Fødested: Djerzjinsk, Donetskregionen

Øverstbefalende for kosakstyrkerne.

Ansvarlig for at lede separatister i Østukraine, der kæmper mod de ukrainske regeringsstyrker

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Fødselsdato: 23.12.1960

Fødested: Vyselki, Krasnodarregionen

Tidligere guvernør for Krasnodar Krai.

Han blev tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Ved denne lejlighed udtalte den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim, at Tkachyov var en af de første, der gav udtryk for sin støtte til Krims nye »lederskab«.

I øjeblikket landbrugsminister i Den Russiske Føderation (siden den 22. april 2015)

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Fødselsdato: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Fødested: Kakhovka (Kherson Oblast)

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigsminister« var hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun har undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden anvendes hendes bankkonto til finansiering af ulovlige separatistgrupper. Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

Medlem af »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublik Donetsk«

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Fødselsdato: 21.1.1983

Fødested: Debalcevo

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Såkaldt »folkedeputeret« (medlem) af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Donetsk«

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Fødselsdato: 21.6.1973

Fødested: Rostov Oblast (Rusland)

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere aktiv i militshæren i sydøst. Tsypkalov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Mulig fødselsdato: 27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings-«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. »Administrerende direktør« for »Union of Donbas volunteers«

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Fødselsdato: 23.9.1976

Fødested: Moskva

Moskvarepræsentant i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I sine erklæringer har han bl.a. omtalt militsernes vilje til at føre guerillakrig og deres erobring af våbensystemer fra de ukrainske væbnede styrker. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

En af lederne af »Union of Donbas volunteers«

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Fødselsdato: 23.5.1971

Fødested: Dzhankoy

Såkaldt »første vicepremierminister« på Krim. Mikhail Sergeyevich Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledede Mikhail Sergeyevich Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Fødselsdato: 7.1.1972

Fødested: Pavlov (Neva)

Første næstformand for Statsdumaens Udvalg vedrørende Udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Fødselsdato: 29.9.1982

I sin tidligere egenskab af »leder af Den Centrale Valgkommission i Lugansk« var han ansvarlig for at organisere det såkaldte »valg« den 2. november 2014 i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og er derfor ulovligt. I oktober 2015 blev han udnævnt til »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling og ved at organisere det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Lugansk

Delegeret i »Den Økonomiske Union Lugansk« i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og er derfor ulovligt. Siden 2014 har han været »leder« af den såkaldte »Sammenslutningen af Fagforeninger« i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Fødselsdato: 3.2.1963

Fødested: Moskva

Tidligere »vicepremierminister for finansielle anliggender« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Fødselsdato: 29.8.1969

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, Serberen (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Fødselsdato: 30.4.1991 eller 30.1.1991

Fødested: Skt. Petersborg

Chef for »Rusich«-enheden, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (alias Моторoла)

Fødselsdato: 2.2.1983

Fødested: Ukhta, Komi

Chef for »Spartabataljonen«, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Fødselsdato: 27.6.1966 eller 21.6.1966

Fødested: Donetsk

Såkaldt »vicechef« i forsvarsministeriet i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Fødselsdato: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Formand for den »centrale valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« siden oktober 2015.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV

 

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i den såkaldte »Folkerepubliken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og bidraget til yderligere at destabilisere Ukraine

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Fødselsdato: 20.11.1988

Fødested: Krasnoarmëisk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Fødselsdato: 5.1.1967

Såkaldt »minister for indkomst og afgifter« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Fødselsdato: 10.12.1976

Tidligere såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og bidraget til yderligere at destabilisere Ukraine

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Fødselsdato: 8.5.1956

Fødested: Kaunas, Litauen

Tidligere første viceforsvarsminister (indtil den 17. november 2015) og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Fødselsdato: 9.11.1963

Fødested: DDR

Øverstbefalende for det vestlige militærdistrikt siden den 10. november 2015. Tidligere leder af den overordnede operative enhed og generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations væbnede styrker. Medvirker aktivt til udformningen og gennemførelsen af de russiske styrkers militærkampagne.

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter udøver han den operative kontrol over de væbnede styrker og medvirker derfor aktivt til udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

16.2.2015

LISTE OVER ENHEDER

 

Navn

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea »Chernomorneftegaz« (tidligere kendt som PJSC Chernomorneftegaz)

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden »Chernomorneftegaz« aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 29. november 2014 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ«). Stifter: Republikken Krims brændstof- og energiministerium (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

12.5.2014

2.

Virksomhed med begrænset ansvar »Port Feodosia« (tidligere kendt som Feodosia)

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden Feodosias aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen som virksomhed med begrænset ansvar »Port Feodosia« (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ПОРТ ФЕОДОСИЯ«) den 9. februar 2015. Stifter: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский)

12.5.2014

10.

Såkaldt »Donbass folkemilits«»Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса«

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Den tidligere leder Pavel Gubarev er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«

25.7.2014

13.

Byen Sevastopols statsejede virksomhed »Sevastopol seaport« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Sevastopol commercial seaport«; Государственное предприятие »Севастопольский морской торговый порт«; Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 17. marts 2014 vedtog »Krims parlament« resolution nr. 1757-6/14 »om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår omfanget af handelen er det den største handelshavn i Krim. Registreret igen den 6. juni 2014 som byen Sevastopols statsejede virksomhed, »Sevastopol seaport« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ »СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ«). Stifter: Sevastopols regering (Правительство Севастополя)

25.7.2014

14.

Selskab med begrænset ansvar »Kerch seaport«/»Kamysh-Burun« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Kerch commercial sea port«; Государственное предприятие »Керченский морской торговый порт«; Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog resolution nr. 1757-6/14 den 17. marts 2014»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium« og resolution nr. 1865-6/14 den 26. marts 2014 om den statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports« (»О Государственном предприятии«»Крымские морские порты«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Kerch Commercial Sea Port«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår omfanget af handelen er det den næststørste handelshavn i Krim. Registreret igen den 9. december 2014 som virksomhed med begrænset ansvar »Kerch seaport«»Kamysh-Burun« (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ«»КАМЫШ-БУРУН«). Stiftere: Virksomhed med begrænset ansvar »Vostok-Capital«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ВОСТОК КЭПИТАЛ«); Virksomhed med begrænset ansvar »Vostok«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ВОСТОК«); virksomhed med begrænset ansvar »Altcom Invest-Stroi«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ«) og virksomhed med begrænset ansvar »Altcom-Beton«, registreret i Borispol, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »АЛЬТКОМ-БЕТОН«)

25.7.2014

15.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal Avia« (tidligere kendt som statsejet virksomhed Universal-Avia; Государственное предприятие »Универсал-Авиа«; Gosudarstvenoye predpriyatiye »Universal-Avia«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 24. marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1794-6/14 »om den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia«« (»О Государственном предприятии«»Универсал-Авиа«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Universal-Avia«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal-Avia« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »УНИВЕРСАЛ-АВИА«). Stifter: Republikken Krims transportministerium (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

16.

Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« (tidligere kendt som kurstedet »Nizhnyaya Oreanda« Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 21. marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/14 »om spørgsmål vedrørende oprettelse af sammenslutningen af sanatorier og kursteder«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 9. oktober 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ »САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА«УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

25.7.2014

18.

Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra«« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »National Association of producers »Massandra««; Национальное производственно-аграрное объединение »Массандра«; Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye »Massandra«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 1. august 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra«« (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ »ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ »МАССАНДРА««УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

25.7.2014

19.

Republikken Krims statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« (tidligere kendt som »statsejet virksomhed Magarach of the national institute of wine«; Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач«; Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye« Agrofirma Magarach »nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА »МАГАРАЧ««). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

20.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine »Novy Svet«« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Factory of sparkling wine Novy Svet«; Государственное предприятиеЗавод шампанских вин »Новый свет«; Gosudarstvenoye predpriyatiye »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 4. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine »Novy Svet«« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН »НОВЫЙ СВЕТ««). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim overtog den såkaldte »Republikken Krim« det fulde ejerskab af Russian National Commercial Bank (RNCB). Den er nu blevet den dominerende aktør på markedet, hvor den før indlemmelsen ikke fandtes på Krim. Ved at opkøbe eller overtage filialer af banker, der trækker sig tilbage fra markedet på Krim, har RNCB materielt og finansielt støttet den russiske regerings handlinger med henblik på at integrere Krim i Den Russiske Føderation og underminerer derved Ukraines territoriale integritet

30.7.2014


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/18


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/354

af 11. marts 2016

om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 224/2014 af 10. marts 2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 17, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 10. marts 2014 forordning (EU) nr. 224/2014.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2127 (2013), tilføjede en person og en enhed til listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, den 7. marts 2016.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 ændres herved som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  EUT L 70 af 11.3.2014, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 tilhføjes følgende:

A.   Personer

»9.

Joseph KONY (alias: a) Kony, b) Joseph Rao Kony, c) Josef Kony, d) Le Messie sanglant)

Stilling: Øverstbefalende for Lord's Resistance Army

Fødselsdato: a) 1959, b) 1960, c) 1961, d) 1963, e) den 18. september 1964, f) 1965, g) (august 1961), h) (juli 1961), i) den 1. januar 1961, j) (april 1963)

Fødested: a) Landsbyen Palaro, Palaro sogn, Omorodistriktet, Guludistriktet, Uganda, b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda, c) Atyak, Uganda

Nationalitet: Ugandisk pas

Adresse: a) Vakaga, Den Centralafrikanske Republik, b) Haute-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, c) Basse-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, d) Haut-Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, e) Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, f) Haut-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, g) Bas-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, h) (indberettet adresse: Kafia Kingi (et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelige status endnu ikke er fastlagt). Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army efter forlydende udvist fra Sudan.)

Opført på listen: den 7. marts 2016.

Andre oplysninger:

Kony er grundlægger og leder af Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under hans ledelse har LRA deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i hele Centralafrika. LRA har stået bag kidnapning, fordrivelse, seksuel vold mod og drab af hundredvis af personer i hele CAR og har plyndret og ødelagt civil ejendom. Faderens navn er Luizi Obol. Moderens navn er Nora Obol.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grunde til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Joseph Kony blev opført på listen den 7. marts 2016 i henhold til punkt 12 og punkt 13, litra b), c) og d), i resolution 2262 (2016) som en oprørsgruppe, der »deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR«, »er involveret i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller som udgør krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne i CAR, herunder handlinger, der involverer seksuel vold, overgreb mod civile, angreb af etnisk eller religiøs karakter, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse«, »rekrutterer eller anvender børn i væbnede konflikter i CAR i strid med gældende folkeret«, »støtter væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder diamanter, guld, vilde dyr samt produkter fremstillet heraf i eller fra CAR«.

Yderligere oplysninger:

Kony grundlagde Lord's Resistance Army (LRA) og er blevet beskrevet som gruppens grundlægger, religiøse leder, formand og øverstbefalende. LRA opstod i det nordlige Uganda i 1980'erne og har deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i hele Centralafrika. Under stigende militært pres beordrede Kony LRA til at trække sig tilbage fra Uganda i 2005 og 2006. Siden da har LRA været aktiv i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), CAR, Sydsudan og angiveligt Sudan.

Som leder af LRA udformer og gennemfører Kony LRA's strategi, herunder stående ordrer om at angribe og tyrannisere civilbefolkningen. Siden december 2013 har LRA under Joseph Konys ledelse kidnappet, fordrevet, begået seksuel vold mod og dræbt hundredvis af personer i hele CAR og plyndret og ødelagt civil ejendom. LRA plyndrer landsbyer for at skaffe sig mad og udstyr og holder til i den østlige del af Den Centralafrikanske Republik og angiveligt i Kafia Kingi, som er et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelige status endnu ikke er fastlagt, men som militært set kontrolleres af førstnævnte. Krigerne foretager bagholdsangreb på sikkerhedsstyrker og stjæler deres udstyr, når de svarer igen på LRA's angreb, og LRA's krigere plyndrer også målrettet landsbyer uden militær tilstedeværelse. LRA har øget angrebene på diamant- og guldminer.

Den Internationale Straffedomstol har udstedt en arrestordre mod Kony. Den Internationale Straffedomstol har rejst 12 anklagepunkter mod ham for forbrydelser mod menneskeheden, herunder mord, slaveri, seksuelt slaveri, voldtægt, umenneskelige handlinger, som medfører alvorlige fysiske skader og lidelser, og 21 tilfælde af krigsforbrydelser, herunder mord, brutal behandling af civile, overlagte angreb på civilbefolkningen, udplyndring, medvirken til voldtægt samt rekruttering af børn under 15 år gennem bortførelse.

Kony har givet oprørssoldaterne stående ordre til at plyndre diamanter og guld fra selvstændige minearbejdere i den østlige del af Den Centralafrikanske Republik. Efter sigende transporteres nogle af mineralerne derefter til Sudan af Konys gruppe eller handles med lokale civile og medlemmer af den tidligere Séléka.

Kony har også befalet sine krigere at drive ulovlig jagt efter elefanter i nationalparken Garamba i Den Demokratiske Republik Congo, hvorfra elefanternes stødtænder efter forlydende transporteres gennem den østlige del af Den Centralafrikanske Republik til Sudan, hvor ledende embedsmænd fra LRA angiveligt sælger og handler med sudanske købmænd og lokale embedsmænd. Handlen med elfenben udgør en væsentlig indtægtskilde for Konys gruppe. Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army angiveligt udvist af Sudan.«

B.   Enheder

»2.

LORD'S RESISTANCE ARMY (Alias: a) LRA, b) Lord's Resistance Movement (LRM), c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Adresse: a) Vakaga, Den Centralafrikanske Republik, b) Haute-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, c) Basse-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, d) Haut-Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, e) Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, f) Haut-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, g) Bas-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, h) (indberettet adresse: Kafia Kingi (et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelige status endnu ikke er fastlagt). Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army efter forlydende udvist fra Sudan.)

Opført på listen: den 7. marts 2016.

Andre oplysninger: Opstod i det nordlige Uganda i 1980'erne. Har deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i Centralafrika, herunder i Den Centralafrikanske Republik. Lederen er Joseph Kony.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grunde til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Lord's Resistance Army blev opført på listen den 7. marts 2016 i henhold til punkt 12 og punkt 13, litra b), c) og d), i resolution 2262 (2016) som en oprørsgruppe, der »deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR«, »er involveret i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller som udgør krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne i CAR, herunder handlinger, der involverer seksuel vold, overgreb mod civile, angreb af etnisk eller religiøs karakter, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse«, »rekrutterer eller anvender børn i væbnede konflikter i CAR i strid med gældende folkeret«, »støtter væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder diamanter, guld, vilde dyr samt produkter fremstillet heraf i eller fra CAR«.

Yderligere oplysninger:

LRA, som opstod i det nordlige Uganda i 1980'erne, har deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i hele Centralafrika. LRA's leder, Joseph Kony, beordrede under øget militært pres LRA til at trække sig ud af Uganda i 2005 og 2006. Siden da har LRA været aktiv i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), CAR, Sydsudan og angiveligt Sudan.

LRA har siden december 2013 kidnappet, fordrevet, begået seksuel vold mod og dræbt hundredvis af personer i hele CAR og plyndret og ødelagt civil ejendom. LRA plyndrer landsbyer for at skaffe sig mad og udstyr og holder til i den østlige del af Den Centralafrikanske Republik og angiveligt i Kafia Kingi, som er et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelige status endnu ikke er fastlagt, men som militært set kontrolleres af førstnævnte. Krigerne foretager bagholdsangreb på sikkerhedsstyrker og stjæler deres udstyr, når de svarer igen på LRA's angreb, og LRA's krigere plyndrer også målrettet landsbyer uden militær tilstedeværelse. LRA har øget angrebene på diamant- og guldminer.

Celler af LRA ledsages ofte af fanger, som tvinges til at arbejde som bærere, kokke og sexslaver. LRA deltager i kønsbestemt vold, herunder voldtægt af kvinder og unge piger.

I december 2013 bortførte LRA snesevis af mennesker i Haute-Kotto. LRA har efter forlydende været involveret i bortførelsen af hundredvis af civile i CAR siden begyndelsen af 2014.

Krigere fra LRA angreb Obo i præfekturet Haut-Mbomou i det østlige CAR ved flere lejligheder i begyndelsen af 2014.

LRA fortsatte med at udføre angreb i Obo og andre steder i det sydøstlige CAR mellem maj og juli 2014, herunder tilsyneladende koordinerede angreb og bortførelser i præfekturet Mbomou i begyndelsen af juni.

Siden i hvert fald 2014 har LRA været involveret i krybskytteri på elefanter og ulovlig handel med elefanter med henblik på at generere indtægter. LRA fragter angiveligt ulovligt elfenben fra nationalparken Garamba i det nordlige DRC til Darfur for at bytte det med våben og forsyninger. LRA transporterer angiveligt elefantstødtænder, som stammer fra krybskytteri, gennem CAR til Darfur, Sudan for at sælge dem. Siden begyndelsen af 2014 har Joseph Kony efter forlydende beordret krigere fra LRA til at plyndre diamanter og guld fra selvstændige minearbejdere i det østlige CAR med henblik på transport til Sudan. Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army angiveligt udvist af Sudan.

I begyndelsen af februar 2015 bortførte krigere fra LRA med tunge våben civile i Kpangbayanga, Haut-Mbomou og stjal fødevarer.

LRA's angreb på og bortførelse af børn fra landsbyen Ndambissoua i det sydøstlige CAR den 20. april 2015 sendte de fleste af landsbyens indbyggere på flugt. I begyndelsen af juli 2015 angreb LRA så flere landsbyer i det sydlige præfektur Haute-Kotto. Disse angreb omfattede plyndring, vold mod civile, nedbrænding af huse og kidnapning.

Siden januar 2016 er antallet af angreb, der tilskrives LRA, mangedoblet i Mbomou, Haut-Mbomou og Haute-Kotto, hvilket især påvirker mineområder i Haute-Kotto. Disse angreb har omfattet plyndring, vold mod civile, ødelæggelse af ejendom og bortførelser. De har ført til fordrivelse af befolkningen, herunder omkring 700 personer, som har søgt tilflugt i Bria.«


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/355

af 11. marts 2016

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår specifikke krav vedrørende gelatine, kollagen og højt forarbejdede animalske produkter til konsum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. Det fastsættes navnlig i nævnte forordning, at ledere af fødevarevirksomheder skal sikre overholdelsen af specifikke krav vedrørende råvarerne til produktionen af gelatine og kollagen bestemt til konsum.

(2)

Det er nødvendigt at sikre, at råvarerne til produktionen af gelatine og kollagen bestemt til konsum kommer fra kilder, der opfylder folke- og dyresundhedskravene fastsat i EU-lovgivningen.

(3)

Unionen er i høj grad afhængig af import af råvarer til produktionen af gelatine og kollagen. Virksomheder, der producerer disse råvarer, anvender specifikke behandlinger for at udelukke risici for folke- eller dyresundheden knyttet til disse råvarer. Disse behandlinger bør derfor tillades før markedsføring i Unionen.

(4)

Kravene til kollagens produktionsproces bør derfor ændres, så praktiske ændringer tillades i tilfælde, hvor en forandring ikke fører til et andet niveau af folkesundhedsbeskyttelse.

(5)

Analysemetoder til at kontrollere restkoncentrationer i gelatine og kollagen bør tilpasses de mest passende og seneste validerede metoder.

(6)

For at sikre sikkerheden af visse højt forarbejdede produkter, for at sikre håndhævelsen af EU-bestemmelserne og for at sikre fair konkurrence for så vidt angår råvarer fra Unionen og fra tredjelande bør betingelserne harmoniseres, og de specifikke krav til produktionen af visse højt forarbejdede animalske produkter bestemt til konsum bør fastlægges. Importen af andre animalske produkter, der ikke er fastlagt specifikke krav for i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, er fortsat tilladt, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1079/2013 (2).

(7)

Bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit XIV foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel I, punkt 4, affattes således:

»4.

a)

Råvarer, som med undtagelse af eventuelt at være kølet, frosset eller dybfrosset ikke har undergået nogen holdbarhedsforlængende behandling, skal komme fra virksomheder, der er registreret eller autoriseret i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller til denne forordning.

b)

Følgende behandlede råvarer kan anvendes:

i)

knogler bortset fra specificeret risikomateriale, jf. artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 999/2001, fra virksomheder under kontrol og listeopført af den kompetente myndighed, der har undergået en af følgende behandlinger:

knusning til stykker på ca. 15 mm og affedtet med varmt vand med en temperatur på mindst 70 °C i mindst 30 minutter, mindst 80 °C i mindst 15 minutter eller mindst 90 °C i mindst 10 minutter, og dernæst adskilt og derefter vasket og tørret i mindst 20 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mindst 350 °C eller mindst 15 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mere end 700 °C

soltørring i mindst 42 dage ved en gennemsnitstemperatur på mindst 20 °C

syrebehandling, sådan at pH-værdien fastholdes på under 6 i hele produktet i mindst en time inden tørring

ii)

huder og skind fra opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind og huder og skind fra vildtlevende vildt fra virksomheder under kontrol og listeopført af den kompetente myndighed, der har undergået en af de følgende behandlinger:

alkalibehandling for at opnå en pH-værdi > 12 i hele produktet efterfulgt af saltning i mindst syv dage

tørring i mindst 42 døgn ved en temperatur på mindst 20 °C

syrebehandling, sådan at pH-værdien fastholdes på under 5 i hele produktet i mindst en time

gennemgående alkalibehandling, sådan at pH-værdien > 12 i mindst otte timer

iii)

knogler bortset fra specificeret risikomateriale, jf. artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 999/2001, huder og skind fra opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind, fiskeskind og huder og skind fra vildtlevende vildt, der har undergået enhver anden behandling end dem, der er specificeret i nr. i) og ii), og som kommer fra virksomheder, der er registreret eller autoriseret i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller til nærværende forordning.

I forbindelse med de første to led af litra b), nr. ii), kan behandlingernes varighed omfatte transporttiden.

De behandlede råvarer omhandlet i litra b, nr. i) og ii), skal komme fra:

opdrættede tamdrøvtyggere og tamsvin og opdrættede tamfjerkræ, der er blevet slagtet på et slagteri, og slagtekroppe, som er blevet fundet egnede til konsum efter inspektion før og efter slagtning, eller

fra nedlagt vildt, hvis slagtekroppe er blevet fundet egnede til konsum efter inspektion efter slagtning.«

b)

I kapitel II tilføjes følgende punkt 3:

»3.

Efter veterinærkontrollen fastlagt i direktiv 97/78/EF, og uden at det berører betingelserne fastlagt i artikel 8, stk. 4, i nævnte direktiv, skal råvarerne til produktionen af gelatine bestemt til konsum, hvortil der kræves et dyresundhedscertifikat, transporteres direkte til virksomheden på bestemmelsesstedet.

Der skal træffes alle fornødne forholdsregler, herunder sikker bortskaffelse af animalske biprodukter, affald, ubrugt materiale eller overskudsmateriale, for at undgå risici for spredning af sygdomme til dyr.«

c)

Kapitel IV affattes således:

»KAPITEL IV: KRAV TIL FÆRDIGVARERNE

Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at gelatinen overholder grænseværdierne for restkoncentrationer i nedenstående tabel.

Restkoncentrationer

Grænseværdi

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Den Europæiske Farmakopé, seneste udgave)

50 ppm

H2O2 (Den Europæiske Farmakopé, seneste udgave)

10 ppm«

2)

I afsnit XV foretages følgende ændringer:

a)

I indledningen affattes punkt 1 således:

»1.

Ledere af fødevarevirksomheder, der fremstiller kollagen, skal sikre, at kravene i dette afsnit overholdes. Uden at det berører andre betingelser, skal produkter afledt af kollagen fremstilles af kollagen, der overholder kravene i dette afsnit.«

b)

Kapitel I, punkt 4, affattes således:

»4.

a)

Råvarer, som med undtagelse af eventuelt at være kølet, frosset eller dybfrosset ikke har undergået nogen holdbarhedsforlængende behandling, skal komme fra virksomheder, der er registreret eller autoriseret i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller til denne forordning.

b)

Følgende behandlede råvarer kan anvendes:

i)

knogler bortset fra specificeret risikomateriale, jf. artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 999/2001 fra virksomheder under kontrol og listeopført af den kompetente myndighed, der har undergået en af de følgende behandlinger:

knusning til stykker på ca. 15 mm og affedtet med varmt vand med en temperatur på mindst 70 °C i mindst 30 minutter, mindst 80 °C i mindst 15 minutter eller mindst 90 °C i mindst 10 minutter, og dernæst adskilt og derefter vasket og tørret i mindst 20 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mindst 350 °C eller mindst 15 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mere end 700 °C

soltørring i mindst 42 dage ved en gennemsnitstemperatur på mindst 20 °C

syrebehandling, sådan at pH-værdien fastholdes på under 6 i hele produktet i mindst en time inden tørring

ii)

huder og skind fra opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind og huder og skind fra vildtlevende vildt fra virksomheder under kontrol og listeopført af den kompetente myndighed, der har undergået en af de følgende behandlinger:

alkalibehandling for at opnå en pH-værdi > 12 i hele produktet efterfulgt af saltning i mindst syv dage

tørring i mindst 42 døgn ved en temperatur på mindst 20 °C

syrebehandling, sådan at pH-værdien fastholdes på under 5 i hele produktet i mindst en time

gennemgående alkalibehandling, sådan at pH-værdien > 12 i mindst otte timer

iii)

knogler bortset fra specificeret risikomateriale, jf. artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 999/2001, huder og skind fra opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind, fiskeskind og huder og skind fra vildtlevende vildt, der har undergået enhver anden behandling end dem, der er specificeret i nr. i) og ii), og som kommer fra virksomheder, der er registreret eller autoriseret i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller til nærværende forordning.

I forbindelse med de første to led af litra b), nr. ii), kan behandlingernes varighed omfatte transporttiden.

De behandlede råvarer omhandlet i litra b) skal komme fra:

opdrættede tamdrøvtyggere og tamsvin og opdrættede tamfjerkræ, der er blevet slagtet på et slagteri, og slagtekroppe, som er blevet fundet egnede til konsum efter inspektion før og efter slagtning, eller

fra nedlagt vildt, hvis slagtekroppe er blevet fundet egnede til konsum efter inspektion efter slagtning.«

c)

I kapitel II tilføjes følgende punkt 3:

»3.

Efter veterinærkontrollen fastlagt i direktiv 97/78/EF, og uden at det berører betingelserne fastlagt i artikel 8, stk. 4, i nævnte direktiv, skal råvarerne til produktionen af kollagen bestemt til konsum, hvortil der kræves et dyresundhedscertifikat, transporteres direkte til virksomheden på bestemmelsesstedet.

Der skal træffes alle fornødne forholdsregler, herunder sikker bortskaffelse af animalske biprodukter, affald, ubrugt materiale eller overskudsmateriale, for at undgå risici for spredning af sygdomme til dyr.«

d)

Kapitel III, punkt 1, affattes således:

»1.

Fremstillingsprocessen for kollagen skal sikre, at:

a)

alt knoglemateriale fra drøvtyggere, der er født, opdrættet eller slagtet i lande eller områder, som har en kontrolleret eller ikke-fastsat BSE-risiko, som fastlagt i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 999/2001, knuses fint og affedtes med varmt vand og behandles med fortyndet saltsyre (med en minimumskoncentration på 4 % og en pH-værdi < 1,5) i mindst to dage. Efter denne behandling skal følge justering af pH med syre eller base efterfulgt af:

i)

en eller flere skylninger og mindst én af de følgende processer:

filtrering

formaling

ekstrudering

ii)

eller en ligestillet godkendt proces

b)

Andre råvarer end de i litra a) nævnte skal undergå en behandling, der omfatter vask, justering af pH med syre eller base efterfulgt af:

i)

en eller flere skylninger og mindst én af de følgende processer:

filtrering

formaling

ekstrudering

ii)

eller en ligestillet godkendt proces.«

e)

Kapitel IV affattes således:

»KAPITEL IV: KRAV TIL FÆRDIGVARERNE

Lederen af en fødevarevirksomhed skal sikre, at kollagenet overholder grænseværdierne for restkoncentrationer i nedenstående tabel.

Restkoncentrationer

Grænseværdi

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Den Europæiske Farmakopé, seneste udgave)

50 ppm

H2O2 (Den Europæiske Farmakopé, seneste udgave)

10 ppm«

3)

Følgende afsnit XVI tilføjes:

»AFSNIT XVI: HØJT FORARBEJDET CHONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSEREDE BRUSKPRODUKTER, CHITOSAN, GLUCOSAMIN, OSTELØBE, HUSBLAS OG AMINOSYRER

1.

Ledere af fødevarevirksomheder, der fremstiller følgende højt forarbejdede animalske produkter:

a)

chondroitinsulfat

b)

hyaluronsyre

c)

andre hydrolyserede bruskprodukter

d)

chitosan

e)

glucosamin

f)

osteløbe

g)

husblas

h)

aminosyrer, der er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (3),

skal sikre, at den anvendte behandling af råvarer udelukker enhver risiko for folke- eller dyresundheden.

2.

Råvarerne anvendt til fremstillingen af de højt forarbejdede produkter nævnt i punkt 1 skal komme fra:

a)

dyr, herunder fjer deraf, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis slagtekroppe er blevet fundet egnet til konsum efter inspektionen før og efter slagtning, eller

b)

fiskevarer, der opfylder kravene i afsnit VIII.

Menneskehår må ikke anvendes som en kilde til fremstilling af aminosyrer.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).«"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1079/2013 af 31. oktober 2013 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 292 af 1.11.2013, s. 10).


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/356

af 11. marts 2016

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/31


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/357

af 15. januar 2016

om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 168/2007, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd besluttede på sit møde i Luxembourg i december 1997, at deltagelse i EU-agenturer skulle være et middel til at fremskynde førtiltrædelsesstrategien. Konklusionerne fra det pågældende Europæiske Råd fastslår, at det fra sag til sag vil blive afgjort, hvilke EU-agenturer ansøgerlandene kan deltage i.

(2)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 (1) fastsættes, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder skal være åbent for deltagelse af kandidatlande inden for den ramme, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 4 og 5.

(3)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilslutter sig agenturets målsætninger såvel som de beføjelser og den opgavebeskrivelse, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 168/2007.

(4)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens endelige mål er at blive medlem af Unionen, og landets deltagelse i agenturet vil hjælpe landet med at realisere dette mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste Artikel

Den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor, baseres på det udkast til afgørelse truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2016.

På Rådets vegne

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Formand


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1).


UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2016 TRUFFET AF STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET EU-DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

af …

om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET EU-DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN HAR —

under henvisning til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd besluttede på sit møde i Luxembourg i december 1997, at deltagelse i EU-agenturer skulle være et middel til at fremskynde førtiltrædelsesstrategien. Konklusionerne fra det pågældende Europæiske Råd fastslår, at det vil blive afgjort fra sag til sag, hvilke EU-agenturer ansøgerlandene kan deltage i.

(2)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilslutter sig målsætningerne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«) såvel som agenturets beføjelser og opgavebeskrivelse som omhandlet i forordning (EF) nr. 168/2007.

(3)

Det er hensigtsmæssigt at gøre det muligt for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at deltage som observatør i agenturets arbejde og at fastlægge retningslinjer for en sådan deltagelse, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale.

(4)

Agenturet bør også kunne beskæftige sig med spørgsmål om grundlæggende rettigheder inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007 i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i det omfang, det er nødvendigt for landets gradvise tilpasning til EU-retten.

(5)

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, jf. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, kan direktøren for agenturet tillade, at der ansættes statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, såfremt de ikke er frataget deres borgerlige rettigheder —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager som kandidatland som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, som er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 168/2007.

Artikel 2

1.   Agenturet kan beskæftige sig med spørgsmål om grundlæggende rettigheder inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007 i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i det omfang, det er nødvendigt for landets gradvise tilpasning til EU-retten.

2.   Med henblik herpå vil agenturet være i stand til i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 168/2007.

Artikel 3

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien yder et finansielt bidrag til agenturets aktiviteter, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 168/2007, i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

1.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udpeger personer, som opfylder de i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007 fastsatte kriterier som observatør og suppleant. De kan deltage i bestyrelsens arbejde på lige fod med de medlemmer og suppleanter, som medlemsstaterne udpeger, men uden stemmeret.

2.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udpeger en embedsmand som national forbindelsesofficer, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007.

3.   Senest fire måneder efter denne afgørelses ikrafttræden meddeler Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Europa-Kommissionen navnene på de i stk. 1 og 2 omhandlede personer sammen med deres kvalifikationer og kontaktoplysninger.

Artikel 5

Data, der modtages eller leveres af agenturet, kan offentliggøres og bliver offentligt tilgængelige, forudsat at der ydes fortrolig information samme beskyttelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som den, der ydes i Unionen.

Artikel 6

Agenturet har i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samme rets- og handleevne, som tillægges retlige enheder i henhold til retten i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Artikel 7

For at agenturet og dets personale kan udføre deres opgaver, indrømmer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samme privilegier og immuniteter, som er fastsat i artikel 1-4, 5, 6, 10-13, 15, 17 og 18 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 8

Parterne træffer alle almindelige og særlige foranstaltninger for at indfri deres forpligtelser i henhold til denne afgørelse og underretter stabiliserings- og associeringsrådet herom.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter vedtagelsen.

Udfærdiget i …,

På vegne af Stabiliserings- og Associeringsrådet

Formand


(1)  EUT L 84 af 20.3.2004, s. 13.

(2)  EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

BILAG

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIENS FINANSIELLE BIDRAG TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

1.

Det finansielle bidrag, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal betale til Den Europæiske Unions almindelige budget for at deltage i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«), jf. punkt 2, udgør alle omkostningerne til dens deltagelse heri.

2.

Det finansielle bidrag, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal betale til Den Europæiske Unions almindelige budget, er som følger:

År 1:

165 000 EUR

År 2:

170 000 EUR

År 3:

175 000 EUR

3.

Eventuel finansiel støtte fra Unionens bistandsprogrammer aftales særskilt i overensstemmelse med det relevante EU-program.

4.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens bidrag forvaltes i overensstemmelse med den gældende finansforordning (1) for Den Europæiske Unions almindelige budget.

5.

Rejse- og opholdsudgifter for repræsentanter og eksperter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med henblik på deltagelse i agenturets arbejde eller i møder vedrørende gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram refunderes af agenturet på samme grundlag som og i overensstemmelse med de gældende procedurer for EU-medlemsstaterne.

6.

Efter denne afgørelses ikrafttræden og ved begyndelsen af hvert af de følgende år sender Kommissionen Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien en indkaldelse af midler svarende til landets bidrag til agenturet i medfør af denne afgørelse. I det første kalenderår, hvor Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager, beregnes landets bidrag pro rata i forhold til perioden fra deltagelsesdatoen til årets udgang. Bidragene for de følgende år er anført i denne afgørelse.

7.

Bidraget udtrykkes i EUR og indbetales på en bankkonto i EUR tilhørende Kommissionen.

8.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indbetaler sit bidrag i overensstemmelse med indkaldelsen af midler for sin egen del senest 30 dage efter Kommissionens indkaldelse.

9.

Enhver forsinkelse med betalingen af bidraget vil medføre, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal betale renter af det udestående beløb fra forfaldsdatoen. Der anvendes den rentesats, som Den Europæiske Centralbank anvender på forfaldsdagen for transaktioner i EUR, forhøjet med 1,5 procentpoint.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/35


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/358

af 8. marts 2016

om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/193/EU (2) fik Den Franske Republik (herefter »Frankrig«) bemyndigelse til i en periode på tre år at anvende nedsatte afgiftssatser på dieselolie og blyfri benzin i forbindelse med en administrativ reform, der medførte decentralisering af en række specifikke kompetencer, som tidligere blev udøvet centralt. Afgørelse 2013/193/EU udløb den 31. december 2015.

(2)

Ved brev af 20. oktober 2015 anmodede Frankrig om tilladelse til at bemyndige de franske regioner til fortsat at nedsætte afgiften med maksimalt 17,7 EUR pr. 1 000 liter blyfri benzin og 11,5 EUR pr. 1 000 liter dieselolie i en periode på yderligere to år efter den 31. december 2015.

(3)

Gennemførelsesafgørelse 2013/193/EU, der blev vedtaget ud fra den betragtning, at den af Frankrig ønskede foranstaltning opfyldte betingelserne i artikel 19 i direktiv 2003/96/EF, der udelukkende tillader afgiftsfritagelser eller afgiftsnedsættelser af specifikke politiske årsager. Det blev navnlig vurderet, at foranstaltningen ikke ville være til skade for det indre markeds korrekte funktion. Det blev også vurderet, at den ville være forenelig med de relevante EU-politikker.

(4)

Den nationale foranstaltning er led i dels en politik, der tjener til at forbedre den administrative effektivitet gennem en forbedring af kvaliteten af og en mindskelse af omkostningerne ved offentlige tjenester, dels en decentraliseringspolitik. Frankrig agter at give sine regioner et ekstra incitament til at forbedre kvaliteten af deres forvaltning på gennemsigtig vis. I denne henseende skal nedsættelserne i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/193/EU stå i forhold til de socioøkonomiske forhold i de regioner, hvori de anvendes. Det betyder, at en række regioner med enten et bruttonationalprodukt, der ligger under gennemsnittet, eller en ledighed, der ligger over gennemsnittet, har anvendt lavere satser. Samlet set er den nationale foranstaltning begrundet i specifikke politiske hensyn.

(5)

De stramme grænser for nedsættelsen af satserne på regionalt plan og det forhold, at foranstaltningen ikke omfatter erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer, indebærer, at risikoen for konkurrencefordrejninger i det indre marked er meget ringe.

(6)

Der er ikke modtaget indberetninger om hindringer for det indre markeds korrekte funktion, navnlig hvad angår bevægeligheden af de pågældende produkter i deres egenskab af afgiftspligtige produkter.

(7)

Forud for foranstaltningen vil der blive gennemført en afgiftsforhøjelse. På denne baggrund og i lyset af betingelserne for bemyndigelsen samt de indhøstede erfaringer synes den nationale foranstaltning ikke på dette stadium at stride mod Unionens politikker på områderne energi og klimaforandring.

(8)

Det følger af artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF, at hver tilladelse, der gives i henhold til nævnte artikel, skal være strengt tidsbegrænset. Frankrig har anmodet om, at tilladelsen gives for en periode på to år. Det er derfor passende at begrænse afgørelsens anvendelsesperiode til to år.

(9)

Det bør sikres, at Frankrig kan anvende den specifikke nedsættelse, som denne afgørelse relaterer til, gnidningsløst i forhold til den lovgivning, der i medfør af gennemførelsesafgørelse 2013/193/EU var gældende før den 1. januar 2016. Tilladelsen bør derfor gives med virkning fra den 1. januar 2016.

(10)

Nærværende afgørelse har ingen indflydelse på anvendelsen af EU-reglerne vedrørende statsstøtte —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Frankrig bemyndiges herved til at anvende nedsatte afgiftssatser på blyfri benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof. Ved erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF er der ikke mulighed for nedsættelse af satsen.

2.   Det kan tillades, at administrative regioner anvender differentierede nedsættelser, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

nedsættelserne overstiger ikke 17,7 EUR pr. 1 000 liter blyfri benzin og 11,5 EUR pr. 1 000 liter dieselolie

b)

nedsættelserne overstiger ikke forskellen i afgiftsniveauet mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer

c)

nedsættelserne står i forhold til de objektive socioøkonomiske betingelser i de regioner, hvor de anvendes

d)

anvendelsen af regionale nedsættelser giver ikke en region konkurrencemæssige fordele i handelen inden for Unionen.

3.   De nedsatte satser skal overholde kravene i direktiv 2003/96/EF, navnlig minimumssatserne i artikel 7.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Den udløber den 31. december 2017.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2016.

På Rådets vegne

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/193/EU af 22. april 2013 om tilladelse for Den Franske Republik til at anvende differentierede afgiftsniveauer på motorbrændstoffer efter artikel 19 i direktiv 2003/96/EF (EUT L 113 af 25.4.2013, s. 15).


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/37


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/359

af 10. marts 2016

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(2)

Den 14. september 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1524 (2) og forlængede dermed foranstaltningerne med yderligere seks måneder.

(3)

Som følge af den fortsatte underminering af eller trussel mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed bør afgørelse 2014/145/FUSP forlænges med yderligere seks måneder.

(4)

Rådet har gennemgået de enkelte opførelser på listen. Bilaget bør ændres, og oplysningerne om tre personer, der er afgået ved døden, bør udgå.

(5)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2014/145/FUSP ændres således:

1.

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 15. september 2016.«

2.

Bilaget ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2016.

På Rådets vegne

K.H.D.M. DIJKHOFF

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1524 af 14. september 2015 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 157).


BILAG

I.

Følgende personer udgår af listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

PERSONER

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Oplysningerne om følgende personer og enheder i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP affattes således:

LISTE OVER PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Fødselsdato: 26.11.1972.

Fødested: Beltsy (Bălți), nu Republikken Moldova

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til »premierminister på Krim« i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. »Valget« af ham blev erklæret forfatningsstridigt af den fungerende ukrainske præsident Oleksandr Turchynov den 1. marts 2014. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 og var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014. Den 9. april 2014 blev han af præsident Vladimir Putin udnævnt til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Den 9. oktober 2014 blev han formelt »valgt« til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Aksyonov dekreterede efterfølgende, at posterne som »leder« og »premierminister« blev slået sammen.

Medlem af det russiske statsråd

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Fødselsdato: 19.11.1956

Fødested: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Sloboziaregionen, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova) eller Bogomol, Moldoviske SSR

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims øverste råd spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet i Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed. Han var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014.

Siden den 17. marts 2014 har han været »formand« for den såkaldte »Republikken Krims« statsråd

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, den Burjatiske ASSR (Russiske SFSR)

Som tidligere viceminister i Krim har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 trådte han tilbage fra stillingen som »førsteviceminister« i den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Fødselsdato: 13.6.1961

Fødested: Moskva eller Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »folkets borgmester i Sevastopol« med folkelig opbakning den 23. februar 2014, og han accepterede »afstemningen«. Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014. Han var fungerende »guvernør« i Sevastopol fra den 1. til den 14. april 2014 og blev tidligere »valgt« til formand for den lovgivende forsamling i byen Sevastopol

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Fødselsdato: 29.3.1965

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (SBU). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim. Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Fødselsdato: 29.9.1953 eller 23.9.1953 eller 28.9.1953

Fødested: Simferopol

Som næstformand for Verkhovna Rada på Krim stod Sergey Pavlovych Tsekov sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd fra den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Fødselsdato: 5.1.1958

Fødested: Abakan, Khakassien

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Fødselsdato: 9.11.1972

Fødested: Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at »den ukrainske præsident støtter myndighederne på Krims appel til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim«

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Fødselsdato: 3.4.1957

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetien

Medlem af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Fødselsdato: 21.7.1952

Fødested: Zhitnikovskoe, Kurganregionen

Tidligere første viceformand for Komitéen for Parlamentariske Spørgsmål i Føderationsrådet.

Den 1. marts 2014 støttede Oleg Evgenevich Panteleev offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

I øjeblikket første viceguvernør i Kurgan Oblast og leder af Kurgan Oblasts regerings delegation til Den Russiske Føderations regering

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Fødselsdato: 13.9.1961

Fødested: Vitebsk (Hviderussiske SSR)

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, admiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (født DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (født Дмитриева)

Fødselsdato: 9.12.1954

Fødested: Bui, Kostromaregionen

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

Pr. september 2015 medlem af Føderationsrådet i Omskregionen

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Fødselsdato: 27.10.1965

Fødested: Leningrad

Tidligere minister for Krimanliggender. Ansvarlig for integrationen af den indlemmede Autonome Republik Krim i Den Russiske Føderation.

I øjeblikket vicestabschef i den russiske regering, ansvarlig for tilrettelæggelsen af arbejdet i den statslige kommission for den socioøkonomiske udvikling i den såkaldte »Republikken Krim«

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Donetsk

Aktiv deltager i og organisator af separatistaktioner, koordinator af de »russiske turisters« aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske Union«. Indtil den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Fødselsdato: 9.5.1981 eller 9.5.1982

Fødested: Makiivka (Donetsk Oblast)

En af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«. Deltog i indtagelsen og besættelsen af regionalforvaltningen. Aktiv talsmand for separatisterne. Indtil den 4. september 2015 såkaldt næstformand for »Folkerådet« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Siden den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Fødselsdato: 1.5.1983

Fødested: Khartsyzsk, Donetsk Oblast

En af lederne af den ideologisk radikale organisation Donbasfolkemilitsen. Han deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i Donetskregionen

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Fødselsdato: 17.12.1970

Fødested: Moskva

Identificeret som ansat i det øverste efterretningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker (GRU). Han var involveret i hændelser i Sloviansk. Chef for folkebevægelsen »Novorossiya«. Tidligere »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Fødselsdato: 19.12.1962

Fødested: Zaporozhye

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

I øjeblikket assistent for deputeret i Sevastopols byråd, Mikhail Chalry

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Fødselsdato: 2.5.1965

Fødested: Sloviansk (Donetsk Oblast)

Tidligere selvudnævnt »folkets borgmester« i Slaviansk (indtil den 10. juni 2014). Ponomariov opfordrede Vladimir Putin til at indsætte russiske styrker for at beskytte byen og bad ham senere om at levere våben. Ponomariovs folk er involveret i bortførelser (de tog Irma Krat og Simon Ostrovsky, en journalist for Vice News, til fange, begge blev senere løsladt. Ponomariovs folk tilbageholdte militærobservatører i henhold til OSCE's Wiendokument). Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Fødselsdato: 2.6.1970

Fødested: Dnepropetrovsk

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i denne egenskab offentligt til oprettelse af den såkaldte »Føderale Republik Novorossiya« bestående af sydøstlige regioner i Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Tidligere »formand« for det såkaldte »Parlament i Unionen af Folkerepublikker« (»parlamentet i Novorossiya«)

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske »fascister««). Har undertegnet aftalememorandummet om »Unionen Novorossiya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker, leder »Union of Donbas volunteers«

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Fødselsdato: 9.10.1975

Tidligere såkaldt »de facto-vicepremierminister for sociale anliggender i Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Fødselsdato: 6.11.1958

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »minister for information og massekommunikation i Folkerepublikken Donetsk«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske propagandaaktiviteter i den såkaldte »regering« for »Folkerepublikken Donetsk«

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Fødselsdato: 20.6.1956 eller 6.10.1956

Fødested: Djerzjinsk, Donetskregionen

Øverstbefalende for kosakstyrkerne.

Ansvarlig for at lede separatister i Østukraine, der kæmper mod de ukrainske regeringsstyrker

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Fødselsdato: 23.12.1960

Fødested: Vyselki, Krasnodarregionen

Tidligere guvernør for Krasnodar Krai.

Han blev tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Ved denne lejlighed udtalte den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim, at Tkachyov var en af de første, der gav udtryk for sin støtte til Krims nye »lederskab«.

I øjeblikket landbrugsminister i Den Russiske Føderation (siden den 22. april 2015)

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Fødselsdato: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Fødested: Kakhovka (Kherson Oblast)

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigsminister« var hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun har undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden anvendes hendes bankkonto til finansiering af ulovlige separatistgrupper. Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

Medlem af »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublik Donetsk«

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Fødselsdato: 21.1.1983

Fødested: Debalcevo

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Såkaldt »folkedeputeret« (medlem) af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Donetsk«

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Fødselsdato: 21.6.1973

Fødested: Rostov Oblast (Rusland)

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere aktiv i militshæren i sydøst. Tsypkalov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Mulig fødselsdato: 27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings-«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. »Administrerende direktør« for »Union of Donbas volunteers«

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Fødselsdato: 23.9.1976

Fødested: Moskva

Moskvarepræsentant i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I sine erklæringer har han bl.a. omtalt militsernes vilje til at føre guerillakrig og deres erobring af våbensystemer fra de ukrainske væbnede styrker. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

En af lederne af »Union of Donbas volunteers«

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Fødselsdato: 23.5.1971

Fødested: Dzhankoy

Såkaldt »første vicepremierminister« på Krim. Mikhail Sergeyevich Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledede Mikhail Sergeyevich Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Fødselsdato: 7.1.1972

Fødested: Pavlov (Neva)

Første næstformand for Statsdumaens Udvalg vedrørende Udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Fødselsdato: 29.9.1982

I sin tidligere egenskab af »leder af Den Centrale Valgkommission i Lugansk« var han ansvarlig for at organisere det såkaldte »valg« den 2. november 2014 i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og er derfor ulovligt. I oktober 2015 blev han udnævnt til »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling og ved at organisere det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Lugansk

Delegeret i »Den Økonomiske Union Lugansk« i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og er derfor ulovligt. Siden 2014 har han været »leder« af den såkaldte »Sammenslutningen af Fagforeninger« i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Fødselsdato: 3.2.1963

Fødested: Moskva

Tidligere »vicepremierminister for finansielle anliggender« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Fødselsdato: 29.8.1969

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, Serberen (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Fødselsdato: 30.4. 1991 eller 30.1.1991

Fødested: Skt. Petersborg

Chef for »Rusich«-enheden, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (alias Моторoла)

Fødselsdato: 2.2.1983

Fødested: Ukhta, Komi

Chef for »Spartabataljonen«, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Fødselsdato: 27.6.1966 eller 21.6.1966

Fødested: Donetsk

Såkaldt »vicechef« i forsvarsministeriet i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Fødselsdato: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Formand for den »centrale valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« siden oktober 2015.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV

 

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i den såkaldte »Folkerepubliken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og bidraget til yderligere at destabilisere Ukraine

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Fødselsdato: 20.11.1988

Fødested: Krasnoarmëisk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Fødselsdato: 5.1.1967

Såkaldt »minister for indkomst og afgifter« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Fødselsdato: 10.12.1976

Tidligere såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og bidraget til yderligere at destabilisere Ukraine

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Fødselsdato: 8.5.1956

Fødested: Kaunas, Litauen

Tidligere første viceforsvarsminister (indtil den 17. november 2015) og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Fødselsdato: 9.11.1963

Fødested: DDR

Øverstbefalende for det vestlige militærdistrikt siden den 10. november 2015. Tidligere leder af den overordnede operative enhed og generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations væbnede styrker. Medvirker aktivt til udformningen og gennemførelsen af de russiske styrkers militærkampagne.

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter udøver han den operative kontrol over de væbnede styrker og medvirker derfor aktivt til udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

16.2.2015

LISTE OVER ENHEDER

 

Navn

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea »Chernomorneftegaz« (tidligere kendt som PJSC Chernomorneftegaz)

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden»Chernomorneftegaz« aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 29. november 2014 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ«). Stifter: Republikken Krims brændstof- og energiministerium (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

12.5.2014

2.

Virksomhed med begrænset ansvar »Port Feodosia« (tidligere kendt som Feodosia)

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden Feodosias' aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen som virksomhed med begrænset ansvar »Port Feodosia« (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ПОРТ ФЕОДОСИЯ«) den 9. februar 2015. Stifter: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский)

12.5.2014

10.

Såkaldt »Donbass folkemilits«»Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса«

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Den tidligere leder Pavel Gubarev er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«

25.7.2014

13.

Byen Sevastopols statsejede virksomhed »Sevastopol seaport« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Sevastopol commercial seaport« Государственное предприятие »Севастопольский морской торговый порт« Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 17. marts 2014 vedtog »Krims parlament« resolution nr. 1757-6/14 »om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastruktur- eller landbrugsministerium«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår omfanget af handelen er det den største handelshavn i Krim. Registreret igen den 6. juni 2014 som byen Sevastopols statsejede virksomhed, »Sevastopol seaport« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ »СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ«). Stifter: Sevastopols regering (Правительство Севастополя)

25.7.2014

14.

Selskab med begrænset ansvar »Kerch seaport«/»Kamysh-Burun« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Kerch commercial sea port« Государственное предприятие »Керченский морской торговый порт«; Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog resolution nr. 1757-6/14 den 17. marts 2014»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastruktur- eller landbrugsministerium« og resolution nr. 1865-6/14 den 26. marts 2014 om den statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports« (»О Государственном предприятии«»Крымские морские порты«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Kerch Commercial Sea Port«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår omfanget af handelen er det den næststørste handelshavn i Krim. Registreret igen den 9. december 2014 som virksomhed med begrænset ansvar »Kerch seaport«»Kamysh-Burun« (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ«»КАМЫШ-БУРУН«). Stiftere: Virksomhed med begrænset ansvar »Vostok-Capital«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ВОСТОК КЭПИТАЛ«); Virksomhed med begrænset ansvar »Vostok«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ВОСТОК«); virksomhed med begrænset ansvar »Altcom Invest-Stroi«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ«) og virksomhed med begrænset ansvar »Altcom-Beton«, registreret i Borispol, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »АЛЬТКОМ-БЕТОН«)

25.7.2014

15.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal-Avia« (tidligere kendt som statsejet virksomhed Universal-Avia Государственное предприятие »Универсал-Авиа«; Gosudarstvenoye predpriyatiye »Universal-Avia«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 24.marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1794-6/14 »om den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia«« (»О Государственном предприятии »Универсал-Авиа««), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Universal-Avia«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal-Avia« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »УНИВЕРСАЛ-АВИА«). Stifter: Republikken Krims transportministerium (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

16.

Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« (tidligere kendt som kurstedet »Nizhnyaya Oreanda« Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 21. marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/14 »om spørgsmål vedrørende oprettelse af sammenslutningen af sanatorier og kursteder«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 9. oktober 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ »САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА«УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

25.7.2014

18.

Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra«« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »National Association of producers »Massandra««; Национальное производственно-аграрное объединение »Массандра«; Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye »Massandra«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 1. august 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra«« (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ »ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«МАССАНДРА»«УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

25.7.2014

19.

Republikken Krims statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« (tidligere kendt som »statsejet virksomhed Magarach of the national institute of wine« Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач« Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye«»Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА »МАГАРАЧ««). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

20.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine »Novy Svet«« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Factory of sparkling wine Novy Svet«; Государственное предприятиеЗавод шампанских вин »Новый свет«; Gosudarstvenoye predpriyatiye »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 4. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine »Novy Svet«« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН »НОВЫЙ СВЕТ«). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim overtog den såkaldte »Republikken Krim« det fulde ejerskab af Russian National Commercial Bank (RNCB). Den er nu blevet den dominerende aktør på markedet, hvor den før indlemmelsen ikke fandtes på Krim. Ved at opkøbe eller overtage filialer af banker, der trækker sig tilbage fra markedet på Krim, har RNCB materielt og finansielt støttet den russiske regerings handlinger med henblik på at integrere Krim i Den Russiske Føderation og underminerer derved Ukraines territoriale integritet

30.7.2014


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/53


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2016/360

af 11. marts 2016.

om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/798/FUSP af 23. december 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 2c,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. december 2013 afgørelse 2013/798/FUSP.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2127 (2013), tilføjede en person og en enhed til listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, den 7. marts 2016.

(3)

Bilaget til afgørelse 2013/798/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2013/798/FUSP ændres herved som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  EUT L 352 af 24.12.2013, s. 51.


BILAG

Følgende indsættes i bilaget til afgørelse 2013/798/FUSP:

A.   Personer

»9.

Joseph KONY (alias: a) Kony, b) Joseph Rao Kony, c) Josef Kony, d) Le Messie sanglant)

Stilling: Øverstbefalende for Lord's Resistance Army

Fødselsdato: a) 1959, b) 1960, c) 1961, d) 1963, e) den 18. september 1964, f) 1965, g) (august 1961), h) (juli 1961), i) den 1. januar 1961, j) (april 1963)

Fødested: a) Landsbyen Palaro, Palaro sogn, Omorodistriktet, Guludistriktet, Uganda, b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda, c) Atyak, Uganda

Nationalitet: Ugandisk pas

Adresse: a) Vakaga, Den Centralafrikanske Republik, b) Haute-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, c) Basse-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, d) Haut-Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, e) Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, f) Haut-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, g) Bas-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, h) (indberettet adresse: Kafia Kingi (et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelige status endnu ikke er fastlagt). Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army angiveligt udvist af Sudan.)

Opført på listen den: 7. marts 2016.

Andre oplysninger:

Kony er grundlægger og leder af Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under hans ledelse har LRA deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i hele Centralafrika. LRA har stået bag kidnapning, fordrivelse, seksuel vold mod og drab af hundredvis af personer i hele CAR og har plyndret og ødelagt civil ejendom. Faderens navn er Luizi Obol. Moderens navn er Nora Obol.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Joseph Kony blev opført på listen den 7. marts 2016 i henhold til punkt 12 og punkt 13, litra b), c) og d), i resolution 2262 (2016) som en oprørsgruppe, der »deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR«, »er involveret i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller som udgør krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne i CAR, herunder handlinger, der involverer seksuel vold, overgreb mod civile, angreb af etnisk eller religiøs karakter, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse«, »rekrutterer eller anvender børn i væbnede konflikter i CAR i strid med gældende folkeret«, »støtter væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder diamanter, guld, vilde dyr samt produkter fremstillet heraf i eller fra CAR«.

Yderligere oplysninger:

Kony grundlagde Lord's Resistance Army (LRA) og er blevet beskrevet som gruppens grundlægger, religiøse leder, formand og øverstbefalende. LRA opstod i det nordlige Uganda i 1980'erne og har deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i hele Centralafrika. Under stigende militært pres beordrede Kony LRA til at trække sig tilbage fra Uganda i 2005 og 2006. Siden da har LRA været aktiv i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), CAR, Sydsudan og angiveligt Sudan.

Som leder af LRA udformer og gennemfører Kony LRA's strategi, herunder stående ordrer om at angribe og tyrannisere civilbefolkningen. Siden december 2013 har LRA under Joseph Konys ledelse kidnappet, fordrevet, begået seksuel vold mod og dræbt hundredvis af personer i hele CAR og plyndret og ødelagt civil ejendom. LRA plyndrer landsbyer for at skaffe sig mad og udstyr og holder til i den østlige del af Den Centralafrikanske Republik og angiveligt i Kafia Kingi, som er et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelige status endnu ikke er fastlagt, men som militært set kontrolleres af førstnævnte. Krigerne foretager bagholdsangreb på sikkerhedsstyrker og stjæler deres udstyr, når de svarer igen på LRA's angreb, og LRA's krigere plyndrer også målrettet landsbyer uden militær tilstedeværelse. LRA har øget angrebene på diamant- og guldminer.

Den Internationale Straffedomstol har udstedt en arrestordre mod Kony. Den Internationale Straffedomstol har rejst 12 anklagepunkter mod ham for forbrydelser mod menneskeheden, herunder mord, slaveri, seksuelt slaveri, voldtægt, umenneskelige handlinger, som medfører alvorlige fysiske skader og lidelser, og 21 tilfælde af krigsforbrydelser, herunder mord, brutal behandling af civile, overlagte angreb på civilbefolkningen, udplyndring, medvirken til voldtægt samt rekruttering af børn under 15 år gennem bortførelse.

Kony har givet oprørssoldaterne stående ordre til at plyndre diamanter og guld fra selvstændige minearbejdere i den østlige del af Den Centralafrikanske Republik. Efter sigende transporteres nogle af mineralerne derefter til Sudan af Konys gruppe eller handles med lokale civile og medlemmer af den tidligere Séléka.

Kony har også befalet sine krigere at drive ulovlig jagt efter elefanter i nationalparken Garamba i Den Demokratiske Republik Congo, hvorfra elefanternes stødtænder efter forlydende transporteres gennem den østlige del af Den Centralafrikanske Republik til Sudan, hvor ledende embedsmænd fra LRA angiveligt sælger og handler med sudanske købmænd og lokale embedsmænd. Handlen med elfenben udgør en væsentlig indtægtskilde for Konys gruppe. Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army angiveligt udvist af Sudan.«

B.   Enheder

»2.

LORD'S RESISTANCE ARMY (Alias: a) LRA, b) Lord's Resistance Movement (LRM), c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Adresse: a) Vakaga, Den Centralafrikanske Republik, b) Haute-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, c) Basse-Kotto, Den Centralafrikanske Republik, d) Haut-Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, e) Mbomou, Den Centralafrikanske Republik, f) Haut-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, g) Bas-Uolo, Den Demokratiske Republik Congo, h) (indberettet adresse: Kafia Kingi (et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelige status endnu ikke er fastlagt). Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army efter forlydende udvist fra Sudan.)

Opført på listen den: 7. marts 2016.

Andre oplysninger: Opstod i det nordlige Uganda i 1980'erne. Har deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i Centralafrika, herunder i Den Centralafrikanske Republik. Lederen er Joseph Kony.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Lord's Resistance Army blev opført på listen den 7. marts 2016 i henhold til punkt 12 og punkt 13, litra b), c) og d), i resolution 2262 (2016) som en oprørsgruppe, der »deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR«, »er involveret i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller som udgør krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne i CAR, herunder handlinger, der involverer seksuel vold, overgreb mod civile, angreb af etnisk eller religiøs karakter, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse«, »rekrutterer eller anvender børn i væbnede konflikter i CAR i strid med gældende folkeret«, »støtter væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder diamanter, guld, vilde dyr samt produkter fremstillet heraf i eller fra CAR«.

Yderligere oplysninger:

LRA, som opstod i det nordlige Uganda i 1980'erne, har deltaget i bortførelser, drab og lemlæstelse af tusindvis af civile i hele Centralafrika. LRA's leder, Joseph Kony, beordrede under øget militært pres LRA til at trække sig ud af Uganda i 2005 og 2006. Siden da har LRA været aktiv i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), CAR, Sydsudan og angiveligt Sudan.

LRA har siden december 2013 kidnappet, fordrevet, begået seksuel vold mod og dræbt hundredvis af personer i hele CAR og plyndret og ødelagt civil ejendom. LRA, som er koncentreret i det østlige CAR og angiveligt i Kafia Kingi, et område på grænsen mellem Sudan og Sydsudan, hvis endelig status endnu ikke er fastlagt, men som kontrolleres militært af føromtalte, angriber landsbyer for at plyndre fødevarer og forsyninger. Krigerne ligger i baghold for at angribe sikkerhedsstyrker og stjæle deres udstyr, når de rykker ud til LRA-angreb, og krigere fra LRA plyndrer også målrettet landsbyer uden militær tilstedeværelse. LRA har øget angrebene på diamant- og guldminer.

Celler af LRA ledsages ofte af fanger, som tvinges til at arbejde som bærere, kokke og sexslaver. LRA deltager i kønsbestemt vold, herunder voldtægt af kvinder og unge piger.

I december 2013 bortførte LRA snesevis af mennesker i Haute-Kotto. LRA har efter forlydende været involveret i bortførelsen af hundredvis af civile i CAR siden begyndelsen af 2014.

Krigere fra LRA angreb Obo i præfekturet Haut-Mbomou i det østlige CAR ved flere lejligheder i begyndelsen af 2014.

LRA fortsatte med at udføre angreb i Obo og andre steder i det sydøstlige CAR mellem maj og juli 2014, herunder tilsyneladende koordinerede angreb og bortførelser i præfekturet Mbomou i begyndelsen af juni.

Siden i hvert fald 2014 har LRA været involveret i krybskytteri på elefanter og ulovlig handel med elefanter med henblik på at generere indtægter. LRA fragter angiveligt ulovligt elfenben fra nationalparken Garamba i det nordlige DRC til Darfur for at bytte det med våben og forsyninger. LRA transporterer angiveligt elefantstødtænder, som stammer fra krybskytteri, gennem CAR til Darfur, Sudan for at sælge dem. Siden begyndelsen af 2014 har Joseph Kony efter forlydende beordret krigere fra LRA til at plyndre diamanter og guld fra selvstændige minearbejdere i det østlige CAR med henblik på transport til Sudan. Fra januar 2015 blev 500 individer fra Lord's Resistance Army angiveligt udvist af Sudan.

I begyndelsen af februar 2015 bortførte krigere fra LRA med tunge våben civile i Kpangbayanga, Haut-Mbomou og stjal fødevarer.

LRA's angreb på og bortførelse af børn fra landsbyen Ndambissoua i det sydøstlige CAR den 20. april 2015 sendte de fleste af landsbyens indbyggere på flugt. I begyndelsen af juli 2015 angreb LRA så flere landsbyer i det sydlige præfektur Haute-Kotto. Disse angreb omfattede plyndring, vold mod civile, nedbrænding af huse og kidnapning.

Siden januar 2016 er antallet af angreb, der tilskrives LRA, mangedoblet i Mbomou, Haut-Mbomou og Haute-Kotto, hvilket især påvirker mineområder i Haute-Kotto. Disse angreb har omfattet plyndring, vold mod civile, ødelæggelse af ejendom og bortførelser. De har ført til fordrivelse af befolkningen, herunder omkring 700 personer, som har søgt tilflugt i Bria.«


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/361

af 10. marts 2016

om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt

(meddelt under nummer C(2016) 1450)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, og artikel 19, indledningen og litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 92/65/EØF er der fastsat betingelser for import til Unionen af bl.a. sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien. Betingelserne skal mindst svare til dem, der gælder for samhandel mellem medlemsstaterne.

(2)

I direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af levende dyr af hestefamilien. Det fastsættes, at import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande, der opfylder visse dyresundhedsmæssige krav.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2004/211/EF (3) er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes regionalisering, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt de øvrige importbetingelser. Den pågældende liste findes i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(4)

Med henblik på værtskabet for et hestearrangement i forbindelse med Global Champions Tour fra 29. april til 1. maj 2016 i Det Internationale Rideforbunds regi (FEI) har de kompetente kinesiske myndigheder anmodet om anerkendelse af en hestesygdomsfri zone i storbyområdet Shanghai, hvortil der er direkte adgang fra den nærliggende internationale lufthavn. Da det drejer sig om midlertidige særlige bygningsfaciliteter på parkeringsområdet ved EXPO 2010, bør der kun gives en midlertidig godkendelse af den pågældende zone.

(5)

I lyset af de garantier og oplysninger, som de kinesiske myndigheder har forelagt, og for at indrømme en begrænset tidsperiode, hvor det fra en del af Kinas område tillades at genindføre registrerede heste efter midlertidig udførsel, jf. Kommissionens beslutning 93/195/EØF (4), vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/557 (5), hvorved region CN-2 i Kina blev midlertidigt godkendt med henblik på hestearrangementet i forbindelse med Global Champions Tour fra 8. maj til 10. maj 2015.

(6)

Da hestearrangementet bliver gentaget i 2016 på de samme dyresundhedsmæssige betingelser og karantænebetingelser som dem, der fandt anvendelse i 2015, bør datoen i kolonne 15 for region CN-2 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF derfor tilpasses.

(7)

Beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kolonne 15 i linjen for Kinas region CN-2 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres ordene »Gyldig fra 25. april til 25. maj 2015« til ordene: »Gyldig fra 15. april til 15. maj 2016«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/557 af 31. marts 2015 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (EUT L 92 af 8.4.2015, s. 107).


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/59


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/362

af 11. marts 2016

om godkendelse af »enthalpy storage tank« fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at reducere CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Leverandøren MAHLE Behr GmbH & Co. KG (»ansøgeren«) indgav en ansøgning om godkendelse af »enthalpy storage tank« som en innovativ teknologi den 29. april 2015. Ansøgningens fuldstændighed blev vurderet i henhold til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2). Kommissionen konstaterede, at der manglede visse relevante oplysninger i den oprindelige ansøgning, og bad ansøgeren færdiggøre ansøgningen. Ansøgeren fremsendte de ønskede oplysninger den 27. maj 2015. Kommissionen fandt, at ansøgningen var fuldstændig, og dagen efter den officielle modtagelse af de fuldstændige oplysninger, dvs. den 28. maj 2015, begyndte perioden for Kommissionens vurdering af ansøgningen.

(2)

Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 (»de tekniske retningslinjer«, udgave fra februar 2013) (3).

(3)

Ansøgningen vedrører en »enthalpy storage tank«, der via en hurtigere motoropvarmning reducerer CO2-emissioner og brændstofforbrug efter koldstart af en forbrændingsmotor.

(4)

Kommissionen finder, at de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, viser, at betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011, er opfyldt.

(5)

Ansøgeren har godtgjort, at en »enthalpy storage tank« ikke er monteret i 3 % eller derover af nye personbiler, der blev registreret i referenceåret 2009, jf. artikel 2, stk. 2, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(6)

Ansøgeren har benyttet en omfattende prøvningsprocedure i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer og defineret basiskøretøjet som det køretøj, der er udstyret med en deaktiveret »enthalpy storage tank«.

(7)

Ansøgeren har forelagt en metodologi til prøvning af CO2-reduktionerne. Kommissionen vurderer, at prøvningsmetodologien vil give prøvningsresultater, der er verificerbare, reproducerbare og sammenlignelige, og at den på en realistisk måde og med stor statistisk signifikans kan påvise de CO2-besparelser, der opnås ved brug af den innovative teknologi, i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(8)

På baggrund heraf har ansøgeren på tilfredsstillende vis påvist, at den emissionsbesparelse, der opnås ved brug af »enthalpy storage tank«, er mindst 1 g CO2 pr. km.

(9)

Eftersom »enthalpy storage tank« ikke er aktiveret under udførelsen af den CO2-emissionsprøvning med henblik på typegodkendelse, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (5), finder Kommissionen, at teknologien ikke er omfattet af standardprøvecyklussen.

(10)

Aktiveringen af »enthalpy storage tank« er ikke afhængig af førerens valg. På dette grundlag finder Kommissionen, at producenten må betragtes som ansvarlig for den reduktion af CO2-emissionerne, der følger af brugen af den innovative teknologi.

(11)

Kommissionen konstaterer, at verifikationsrapporten er udarbejdet af TÜV SÜD Auto Service GmbH, som er et uafhængigt og godkendt organ, og rapporten understøtter ansøgningens konklusioner og resultater.

(12)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at der ikke bør gøres indvendinger mod godkendelsen af den pågældende innovative teknologi.

(13)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (6), bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi, som godkendes ved denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   »Enthalpy storage tank« som beskrevet i den ansøgning, der er indgivet af MAHLE Behr GmbH & Co. KG, godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

2.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af »enthalpy storage tank« bestemmes ved brug af den metodologi, der er angivet i bilaget.

3.   Den individuelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i typegodkendelsesdokumenterne for brug af den innovative teknologi, der er godkendt ved denne gennemførelsesafgørelse, er »18«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG

METODE TIL AT BESTEMME »ENTHALPY STORAGE TANK«-TEKNOLOGIENS CO2-BESPARELSER.

1.   INDLEDNING

For at bestemme den reduktion af CO2-emissioner, som kan tilskrives brugen af »enthalpy storage tank«-teknologien (EST-systemet), er det nødvendigt at fastslå følgende:

a)

Den prøvningsprocedure, der skal følges for at bestemme nedkølingskurverne for basiskøretøjet (køretøjet udstyret med et deaktiveret EST-system) og det miljøinnovative køretøj.

b)

Den prøvningsprocedure, der skal følges for at bestemme CO2-emissionerne ved forskellige starttemperaturer i motorens kølevæske.

c)

Den prøvningsprocedure, der skal følges for at bestemme den teoretiske motortemperatur, efter at EST-systemet er tømt.

d)

Den prøvningsprocedure, der skal følges for at bestemme fordelen ved varmstart.

e)

De formler, der skal anvendes for at bestemme CO2-besparelserne.

f)

De formler, der skal anvendes for at bestemme den statistiske fejl og signifikans af resultaterne.

2.   SYMBOLER OG FORKORTELSER

Latinske symboler

BTA

Køretøjets CO2-emission under typegodkendelsesforhold [g CO2/km]

Formula

CO2-besparelser [g CO2/km]

CO2

Kuldioxid

CO2(Tk)

Det aritmetiske gennemsnit af CO2-emissioner, der måles ved hjælp af NEDC-cyklen, en omgivende temperatur på 14 °C og starttemperaturerne i motorens kølevæske [g CO2/km]

deng

Temperaturhenfaldsfaktor for kølevæskens nedkølingskurve i motoren [1/h]

dEST

Temperaturhenfaldsfaktor for kølevæskens nedkølingskurve i EST-systemet [1/h]

EST

Enthalpy Storage Tank

K

Effektive varmetræghedsforhold [-]

m

Antal målinger af prøven

NEDC

New European Drive Cycle

Formula

Normaliseret brændstofforbrugspotentiale som funktion af starttemperaturen i motorens kølevæske efter de valgte parkeringstider ti [-]

pt

Parkeringstid [h]

Teng

Kølevæsketemperatur i motoren i løbet af parkeringstid [°C]

Tengmod

Teoretisk kølevæsketemperatur i motoren efter tømning af EST-systemet [°C]

TEST

EST-kølevæskens temperatur i løbet af parkeringstid [°C]

Tcold

Koldstartstemperatur [°C] på 14 °C

Thot

Varmstartstemperatur [°C], dvs. kølevæskens temperatur ved NEDC-cyklens afslutning

SOC

Ladetilstand

SVSpt

Andel af parkeringstidsfordeling [%] som fastsat i tabel 6

WFti

Vægtningsfaktor for parkeringstiden ti [%] som fastsat i tabel 3

Nedre indeks

Indeks ti betegner de valgte parkeringstider som fastsat i tabel 1

Indeks j betegner antal målinger af prøven

Indeks k betegner starttemperaturer i motorens kølevand.

3.   BESTEMMELSE AF NEDKØLINGSKURVERNE OG TEMPERATURER

Nedkølingskurverne bestemmes ved forsøg for basiskøretøjets hhv. miljøinnovationskøretøjets kølevæske. De samme kurver skal gælde for varianter af køretøjet med den samme varmekapacitet, motorrumspakning og motorvarmeisolation og EST-system. De forsøgsbaserede prøvninger omfatter kontinuerlige målinger af repræsentative kølevæsketemperaturer i kølevæsken i motoren hhv. kølevæsken lagret i EST-systemet ved hjælp af termoelementer ved en konstant omgivende temperatur på mindst 14 °C i 24 timer. Motoren varmes op med et tilstrækkeligt antal på hinanden følgende NEDC-prøvninger, til den maksimale kølevæsketemperatur er nået, før den standses. Efter forkonditioneringen slukkes tændingen, og nøglen tages ud. Bilens motorhjelm lukkes helt til. Alle kunstige ventilationsanlæg i prøvningsrummet skal være slukket.

De deraf følgende, målte nedkølingskurver konvergeres efter den matematiske fremgangsmåde beskrevet i formel 1 og formel 2 for motoren hhv. EST-systemet.

Formel 1

Formula

Formel 2

Formula

De mindste kvadraters metode anvendes til optegningen af kurverne. Metoden kræver, at temperaturmålingerne som minimum i de første 30 minutter, efter at motoren er slukket, ikke tælles med på grund af kølevæsketemperaturens atypiske adfærd efter slukning af kølevæskesystemet.

Ved hjælp af formel 1 bør motortemperaturen ved specifikke parkeringstidsforhold (Formula) beregnes og angives i tabel 1.

Tabel 1

Motortemperatur ved valgte parkeringstidforhold

Valgt parkeringstid (ti)

t1

t2

t3

pt [h]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   BESTEMMELSE AF CO2-EMISSIONER VED FORSKELLIGE STARTTEMPERATURER I KØLEVÆSKEN

Køretøjets CO2-emissioner og brændstofforbrug skal måles i henhold til bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 101 (Metode til måling af emission af kuldioxid og brændstofforbrug i køretøjer, der kun drives af en intern forbrændingsmotor). Proceduren bør ændres på følgende måde:

1.

Den omgivende temperatur i prøvningsrummet skal være under 14 °C.

2.

Følgende 5 starttemperaturer i motorens kølevæske benyttes: Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

og

Formula

.

Prøvningerne kan udføres i vilkårlig rækkefølge. Det er muligt at foretage en eller to forkonditionerings-NEDC-prøvninger mellem prøvningerne. Det skal sikres og dokumenteres, at startbatteriets ladningstilstand (SOC) efter hver prøvning ligger inden for ± 5 % (f.eks. ved hjælp af Controller Area Network signal).

Den samlede prøvningsprocedure skal gentages mindst tre gange (dvs. m ≥ 3). Det aritmetiske gennemsnit af CO2-emissioner for hver starttemperatur i motorens kølevæske (Tk) beregnes med formel 3 og angives i tabel 2.

Formel 3

Formula

hvor k = 1, 2 …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula


Tabel 2

CO2-emissioner ved forskellige starttemperaturer i motorens kølevæske

Starttemperatur i motorens kølevæske Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   BESTEMMELSE AF DEN TEORETISKE MOTORTEMPERATUR, EFTER AT EST-SYSTEMET ER TØMT

På grundlag af prøvningsresultaterne, der er bestemt i punkt 4 og angivet i tabel 2, bør det normaliserede brændstofforbrugspotentiale NP(Formula) ved de valgte parkeringstidforhold, der er angivet i tabel 1, beregnes ved hjælp af formel 4.

Formel 4

Formula

Dernæst beregnes den teoretiske temperatur i motorens kølevæske, efter at EST-systemet er tømt, for de valgte parkeringstidsforhold Formula, ved hjælp af formel 5.

Formel 5

Formula

De relative varmetræghedsforhold Kti ved de valgte parkeringstidsforhold skal bestemmes ved hjælp af formel 6.

Formel 6

Formula

Det resulterende effektive varmetræghedsforhold K beregnes ved en vægtning af de tre resultater Kti efter andelen af køretøjsstop som fastlagt ved formel 7.

Formel 7

Formula

hvor

WFti

Vægtningsfaktor for parkeringstiden ti [-] som fastsat i tabel 3

Tabel 3

Vægtningsparameter til beregning af K-faktor

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Den teoretiske motortemperatur, efter at EST-systemet er tømt, for det valgte parkeringstidsforhold (pt) Formula beregnes ved hjælp af formel 8.

Formel 8

Formula

Beregningsresultaterne skal angives i tabel 4.

Tabel 4

Teoretisk motortemperatur, efter at EST-systemet er tømt, for de valgte parkeringstidsforhold

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   BESTEMMELSE AF FORDELEN VED VARMSTART

Fordelen ved varmstart (HSB) for det køretøj, der er udstyret med teknologien, skal bestemmes ved forsøg ved hjælp af formel 9. Denne værdi angiver forskellen mellem CO2-emissioner ved henholdsvis en koldstarts- og en varmstarts-NEDC-prøvning i forhold til resultatet af koldstarten.

Formel 9

Formula

7.   BESTEMMELSE AF CO2-BESPARELSERNE

Forud for iværksættelsen af den officielle type I-prøvning, som skal udføres i henhold til forordning (EF) nr. 692/2008, skal typegodkendelsesmyndigheden kontrollere, at kølevæsketemperaturen, herunder i EST-systemets tank, ligger inden for ± 2 K i forhold til den omgivende temperatur. Overholdes dette krav til temperaturen ikke, må metoden til bestemmelse af CO2-besparelserne ved brug af EST-systemet ikke anvendes.

Kontrollen kan foretages enten ved at måle i EST-systemets tank (f.eks. ved hjælp af et termoelement) eller ved at slukke for EST-systemet før konditioneringsproceduren for ikke at lagre opvarmet kølevæske i tanken. Temperaturen i EST-systemets tank skal registreres i prøvningsrapporten.

Det relative CO2-reduktionspotentiale Formula for forskellige parkeringstider beregnes ved hjælp af formel 10.

Formel 10

Formula

Beregningsresultaterne skal angives i tabel 5.

Tabel 5

Relativt CO2-reduktionspotentiale Formula for forskellige parkeringstider

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-besparelser vægtet efter parkeringstiderne (pt) beregnes ved hjælp af formel 11.

Formel 11

Formula

hvor:

SVSpt

Andel af parkeringstidsfordeling [%] som defineret i tabel 6

Tabel 6

Parkeringstidsfordeling (andel af køretøjsstop)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   BEREGNING AF DEN STATISTISKE FEJL

De statistiske fejl i prøvningsmetodologiens resultater som følge af målingerne skal kvantificeres. For hver prøvning udført ved forskellige starttemperaturer i motorens kølevæske beregnes standardafvigelsen for det aritmetiske gennemsnit som fastlagt ved formel 12.

Formel 12

Formula

hvor k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

standardafvigelsen for CO2-besparelserne Formula beregnes ved hjælp af formel 13.

Formel 13

Image

hvor

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   STATISTISK SIGNIFIKANS

Det skal påvises for hver type, variant og version af et køretøj udstyret med EST-systemet, at fejlen i CO2-besparelserne beregnet ved hjælp af formel 13 ikke er større end forskellen mellem de samlede CO2-besparelser og den minimumstærskel for besparelser, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 725/2011 (se formel 14).

Formel 14

Formula

hvor:

MT

:

Minimumstærskel [gCO2/km], som er 1 g CO2/km

Formula

:

Justeringskoefficient for CO2 på grund af massetilvæksten, som skyldes installationen af EST-systemet. For Formula anvendes dataene i tabel 7.

Tabel 7

Justeringskoefficient for CO2 på grund af den ekstra masse

Brændstoftype

Justeringskoefficient for CO2 på grund af den ekstra masse (Formula)

[g CO2/km]

Benzin

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm

I tabel 7 er Δm den ekstra masse på grund af installationen af EST-systemet. Det er massen af EST-systemet fyldt med kølevæske.

10.   EST-SYSTEMET TIL MONTERING I KØRETØJER

Typegodkendelsesmyndigheden certificerer CO2-besparelserne på baggrund af målingerne af EST-systemet ved hjælp af prøvningsmetodologien anført i dette bilag. Ligger besparelserne i CO2-emissioner under den tærskelværdi, der er angivet i artikel 9, stk. 1, finder artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 725/2011 anvendelse.


Berigtigelser

12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/69


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2362 af 15. december 2015 om fritagelser fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

( Den Europæiske Unions Tidende L 331 af 17. december 2015 )

Side 36, artikel 5, tabel 4 »Parter, hvis forhold undersøges«, kolonnen »Med virkning fra«, rækken vedrørende selskabet »CICLI EUROPA s.r.l.«:

I stedet for:

»10.9.2014«

læses:

»10.11.2014«.


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/69


Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2016/70 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8 for regnskabsåret 2015

( Den Europæiske Unions Tidende L 18 af 26. januar 2016 )

På side 3 læses tabellen således:

»Beskrivelse

Budget 2015 (1)

Budget 2014 (2)

Procentvis ændring

1.

Intelligent og inklusiv vækst

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Sikkerhed og medborgerskab

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Et globalt Europa

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Administration

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Kompensation

p.m.

28 600 000

Særlige instrumenter

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Udgifter i alt  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2015-budgettet (EUT L 69 af 13.3.2015) og ændringsbudget nr. 1 til 8/2015.

(2)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2014-budgettet (EUT L 51 af 20.2.2014) og ændringsbudget nr. 1/2014 til nr. 7/2014.

(3)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.«


12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/70


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010

( Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 28. februar 2014 )

Side 41, betragtning 45:

I stedet for:

»… og hvis forbrugeren kan beslutte at få udbetalt den tilbagebetalte kapital, forudsat …«

læses:

»… og hvis forbrugeren kan beslutte at få udbetalt de betalte afdrag, forudsat …«.

Side 51, artikel 4, nr. 24):

I stedet for:

»… og hvor den kapital, der er stillet sikkerhed for i form af fast ejendom, kun udnyttes, hvis …«

læses:

»… og hvor den hovedstol, der er stillet sikkerhed for i form af fast ejendom, kun udnyttes, hvis …«.

Side 51, artikel 4, nr. 25):

I stedet for:

»25)   »værdibaseret kreditaftale«: en kreditaftale, hvor den kapital, der skal tilbagebetales, er baseret på en kontraktligt fastsat procentdel af værdien af den faste ejendom på tidspunktet for tilbagebetalingen eller tilbagebetalingerne af kapitalen«

læses:

»25)   »værdibaseret kreditaftale«: en kreditaftale, hvor den hovedstol, der skal tilbagebetales, er baseret på en kontraktligt fastsat procentdel af værdien af den faste ejendom på tidspunktet for tilbagebetalingen eller tilbagebetalingerne af hovedstolen«.

Side 53, artikel 11, stk. 2, litra g):

I stedet for:

»g)

afdragenes størrelse, hvor det er relevant«

læses:

»g)

ydelsernes størrelse, hvor det er relevant«.

Side 54, artikel 11, stk. 2, litra i):

I stedet for:

»i)

antallet af afdrag, hvis det er relevant.«

læses:

»i)

antallet af ydelser, hvis det er relevant«.

Side 55, artikel 13, stk. 1, andet afsnit, litra i):

I stedet for:

»… herunder de periodiske afdrags antal, hyppighed og størrelse«

læses:

»… herunder de periodiske ydelsers antal, hyppighed og størrelse«.

Side 61, artikel 23, stk. 4, første punktum:

I stedet for:

»… som minimum når værdien af det samlede beløb, forbrugeren skal betale, og som er udestående, eller af de periodiske afdrag varierer med mere end 20 % …«

læses:

»… som minimum når værdien af det samlede beløb, forbrugeren skal betale, og som er udestående, eller af de periodiske ydelser varierer med mere end 20 % …«.

Side 62, artikel 27, stk. 2:

I stedet for:

»… og meddeles personligt til forbrugeren sammen med størrelsen på de nye periodiske afdrag.«

læses:

»… og meddeles personligt til forbrugeren sammen med størrelsen på de nye periodiske ydelser.«

Side 72, bilag I, del II, litra g), nr. i):

I stedet for:

»… hvis datoen eller beløbet for en tilbagebetaling af kapital, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås, at tilbagebetalingen finder sted …«

læses:

»… hvis datoen eller beløbet for en betaling af afdrag, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås, at betalingen finder sted …«.

Side 72, bilag I, del II, litra h), nr. i):

I stedet for:

»i)

betales der renter sammen med tilbagebetalingerne af kapitalen«

læses:

»i)

betales der renter sammen med betalingen af afdraget«.

Side 72, bilag I, del II, litra h), nr. iii):

I stedet for:

»… begyndende med datoen for den første tilbagebetaling af kapital, og hvis …«

læses:

»… begyndende med datoen for den første betaling af afdrag, og hvis …«.

Side 72, bilag I, del II, litra h), nr. iv):

I stedet for:

»iv)

indfrier den endelige betaling tilgodehavendet i form af kapital, renter og andre eventuelle omkostninger.«

læses:

»iv)

indfrier den endelige betaling tilgodehavendet i form af afdrag, renter og andre eventuelle omkostninger.«

Side 73, bilag I, del II, litra k), nr. i):

I stedet for:

»… indfrier tilgodehavendet i form af kapital, renter og andre eventuelle omkostninger; …«

læses:

»… indfrier tilgodehavendet i form af afdrag, renter og andre eventuelle omkostninger; …«.

Side 73, bilag I, del II, litra k), nr. ii):

I stedet for:

»ii)

kapitalen tilbagebetales af forbrugeren i lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden. I tilfælde, hvor kapitalen imidlertid skal tilbagebetales i sin helhed i form af en enkelt betaling i hver betalingsperiode, antages forbrugerens efterfølgende udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af hele kapitalen at foregå i en periode på et år. Renter og andre omkostninger pålægges i overensstemmelse med disse udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af kapitalen og som fastsat i kreditaftalen.«

læses:

»ii)

hovedstolen tilbagebetales af forbrugeren i lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden. I tilfælde, hvor hovedstolen imidlertid skal tilbagebetales i sin helhed i form af en enkelt betaling i hver betalingsperiode, antages forbrugerens efterfølgende udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af hele hovedstolen at foregå i en periode på et år. Renter og andre omkostninger pålægges i overensstemmelse med disse udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af afdrag og som fastsat i kreditaftalen.«

Side 75, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 3, ellevte underafsnit:

I stedet for:

»(Hvis relevant) Denne del af dette er et afdragsfrit lån. …«

læses:

»(Hvis relevant) [Dette/en del af dette] er et afdragsfrit lån. …«.

Side 76, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 6, andet, tredje og fjerde underafsnit:

I stedet for:

»Deres indtægt kan ændre sig. Overvej venligst, om De stadig har råd til at betale Deres [hyppighed] afdrag, hvis Deres indtægt falder.

(Hvis relevant) Da [dette/en del af dette] er et afdragsfrit lån, skal De træffe særskilte foranstaltninger til tilbagebetaling af [indsæt det afdragsfrie lånebeløb], som De skylder ved lånets udløb. Husk at tilføje eventuelle yderligere afdrag, der skal betales ud over den ydelse, der er vist her.

(Hvis relevant) Rentesatsen på [en del af] dette lån kan ændre sig. Dette betyder, at afdragenes størrelse kan øges eller mindskes. Hvis rentesatsen f.eks. stiger til [tilfælde som beskrevet i del B], kan Deres afdrag stige til [indsæt den ydelse, der svarer til dette tilfælde]«

læses:

»Deres indtægt kan ændre sig. Overvej venligst, om De stadig har råd til at betale Deres [hyppighed] ydelser, hvis Deres indtægt falder.

(Hvis relevant) Da [dette/en del af dette] er et afdragsfrit lån, skal De træffe særskilte foranstaltninger til tilbagebetaling af [indsæt det afdragsfrie lånebeløb], som De skylder ved lånets udløb. Husk at medregne eventuelle yderligere betalinger, der skal betales ud over den ydelse, der er vist her.

(Hvis relevant) Rentesatsen på [en del af] dette lån kan ændre sig. Dette betyder, at ydelsernes størrelse kan øges eller mindskes. Hvis rentesatsen f.eks. stiger til [tilfælde som beskrevet i del B], kan Deres ydelse stige til [indsæt den ydelse, der svarer til dette tilfælde]«.

Side 77, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 7, andet underafsnit:

I stedet for:

»Ydelserne (kolonne [relevant nr.]) er summen af den rente, der skal betales (kolonne [relevant nr.]), hvis relevant, den kapital, der skal betales (kolonne [relevant nr.]), og i givet fald andre omkostninger (kolonne [relevant nr.]). (Hvis relevant) Omkostningerne i den anden kolonne med omkostninger vedrører [liste over omkostninger]. …«

læses:

»Ydelserne (kolonne [relevant nr.]) er summen af den rente, der skal betales (kolonne [relevant nr.]), hvis relevant, afdrag (kolonne [relevant nr.]), og i givet fald andre omkostninger (kolonne [relevant nr.]). (Hvis relevant) Omkostningerne i kolonnen med andre omkostninger vedrører [liste over omkostninger]. …«.

Side 77, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 8, fjerde underafsnit:

I stedet for:

»(Hvis relevant) Vær venligst opmærksom på de eventuelle konsekvenser ved på et sent tidspunkt at opsige accessoriske tjenesteydelser i forbindelse med lånet:«

læses:

»(Hvis relevant) Vær venligst opmærksom på de eventuelle konsekvenser ved på et senere tidspunkt at opsige accessoriske tjenesteydelser i forbindelse med lånet:«.

Side 77, bilag II, del A, ESIS-model, afsnit 9, tredje og fjerde underafsnit:

I stedet for:

»(Hvis relevant) Gebyr ved førtidig indfrielse: [indsæt beløb eller, hvis dette ikke er muligt, beregningsmetode]

(Hvis relevant) Hvis De beslutter Dem for at indfri dette lån før tiden, bedes De kontakte os for at få oplysning om det nøjagtige kompensationsgebyr for førtidig indfrielse.«

læses:

»(Hvis relevant) Omkostninger ved førtidig indfrielse: [indsæt beløb eller, hvis dette ikke er muligt, beregningsmetode]

(Hvis relevant) Hvis De beslutter Dem for at indfri dette lån før tiden, bedes De kontakte os for at få oplysning om de nøjagtige omkostninger ved førtidig indfrielse.«

Side 79, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 3, punkt 4:

I stedet for:

»4)

Kredittypen bør fremgå tydeligt (f.eks. lån med pant i fast ejendom, boliglån, sikret kreditkort osv.). Beskrivelsen af låntype skal indeholde klare angivelser af, hvordan kapital og rente tilbagebetales i lånets løbetid (dvs. amortiseringsstrukturen), og hvorvidt kreditaftalen omhandler tilbagebetaling af kapital eller er afdragsfri, eller en kombination af de to.«

læses:

»4)

Kredittypen bør fremgå tydeligt (f.eks. lån med pant i fast ejendom, boliglån, sikret kreditkort osv.). Beskrivelsen af låntype skal indeholde klare angivelser af, hvordan afdrag og rente betales i lånets løbetid (dvs. amortiseringsstrukturen), og hvorvidt kreditaftalen omhandler betaling af afdrag eller er afdragsfri, eller en kombination af de to.«

Side 82, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 7, punkt 3:

I stedet for:

»3)

Den tabel, der skal medtages i dette afsnit, skal indeholde følgende kolonner: »tidsplan for tilbagebetaling« (f.eks. måned 1, måned 2, måned 3), »ydelse«, »rente, der betales pr. ydelse«, »andre omkostninger, der indgår i ydelsen« (hvis relevant), »kapital, der tilbagebetales pr. ydelse« og »restgæld efter hver ydelse«.«

læses:

»3)

Den tabel, der skal medtages i dette afsnit, skal indeholde følgende kolonner: »tidsplan for tilbagebetaling« (f.eks. måned 1, måned 2, måned 3), »ydelse«, »rente, der betales pr. ydelse«, »andre omkostninger, der indgår i ydelsen« (hvis relevant), »afdrag, der tilbagebetales pr. ydelse« og »restgæld efter hver ydelse«.«

Side 83, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 9, punkt 2:

I stedet for:

»2)

I afsnittet om gebyrer for førtidig indfrielse henleder kreditgiver forbrugerens opmærksomhed på et eventuelt gebyr for førtidig indfrielse eller andre omkostninger i forbindelse hermed for at kompensere kreditgiver og angiver om muligt beløbet. …«

læses:

»2)

I afsnittet om omkostninger ved førtidig indfrielse henleder kreditgiver forbrugerens opmærksomhed på et eventuelt gebyr for førtidig indfrielse eller andre omkostninger i forbindelse hermed for at kompensere kreditgiver og angiver om muligt beløbet. …«.

Side 83, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 10, punkt 5:

I stedet for:

»5)

Mulige yderlige funktioner omfatter: overbetalinger/underbetalinger [betaling af mere eller mindre end den ydelse, der normalt skal betales ifølge amortiseringsstrukturen]; afdragsfrie perioder [perioder, hvor forbrugeren ikke skal foretage betalinger]; …«

læses:

»5)

Mulige yderligere funktioner omfatter: overbetalinger/underbetalinger [betaling af mere eller mindre end den ydelse, der normalt skal betales ifølge amortiseringsstrukturen]; ydelsesfrie perioder [perioder, hvor forbrugeren ikke skal foretage betalinger]; …«.

Side 83, bilag II, del B, Vejledning i udfyldelse af ESIS, afsnit 11, punkt 1:

I stedet for:

»1)

Kreditgiver gør rede for rettigheden (rettighederne), f.eks. fortrydelsesret eller ret til betænkningstid og i givet fald andre rettigheder såsom ret til overførsel (herunder subrogation) præciserer, hvilke rettigheder der findes, og anfører betingelserne for denne eller disse rettigheder, den procedure, som forbrugeren skal følge for at udøve denne eller disse rettigheder, bl.a. den adresse, hvortil meddelelsen om fortrydelse skal sendes, og i givet fald de tilsvarende gebyrer.«

læses:

»1)

Kreditgiver gør rede for rettigheden (rettighederne), f.eks. fortrydelsesret eller ret til betænkningstid, og i givet fald andre rettigheder såsom ret til overførsel (herunder subrogation), og anfører betingelserne for denne eller disse rettigheder, den procedure, som forbrugeren skal følge for at udøve denne eller disse rettigheder, bl.a. den adresse, hvortil meddelelsen om fortrydelse skal sendes, og i givet fald de tilsvarende gebyrer.«