ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 340

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
24. december 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2420 af 12. oktober 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2420

af 12. oktober 2015

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (1), særlig artikel 15, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 skal produkter med dobbelt anvendelse underkastes effektiv kontrol, når de udføres fra eller er i transit gennem Unionen eller leveres til et tredjeland som følge af mæglervirksomhed fra en mægler, der er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionen.

(2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 indeholder den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, som er underlagt kontrol i Unionen. Beslutninger om produkter, der er underkastet kontrol, træffes inden for rammerne af Australiengruppen, Missile Technology Control Regime, Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, Wassenaararrangementet og konventionen om forbud mod kemiske våben.

(3)

Listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 bør ajourføres regelmæssigt med henblik på at sikre fuld overholdelse af internationale sikkerhedsforpligtelser, sikre gennemsigtigheden og opretholde eksportvirksomhedernes konkurrenceevne. De ændringer af kontrollisterne, der blev vedtaget af eksportkontrolregimerne i 2014, nødvendiggør nu endnu en ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009. For at lette overskueligheden for eksportkontrolmyndighederne og de økonomiske aktører bør der offentliggøres en ajourført og konsolideret udgave af bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

(4)

Ved bilag IIa-IIg til forordning (EF) nr. 428/2009 er der indført generelle EU-udførselstilladelser.

(5)

Ved bilag IV til forordning (EF) nr. 428/2009 er der fastsat tilladelseskrav for visse overførsler inden for Fællesskabet.

(6)

Ændringerne af EU-kontrollisten i bilag I medfører konsekvensændringer i bilag IIa-IIg og bilag IV for produkter med dobbelt anvendelse, der også er opført i bilag IIa-IIg og bilag IV.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 428/2009 tillægges Kommissionen beføjelser til at ajourføre listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I, bilag IIa-IIg og bilag IV ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som medlemsstaterne har accepteret som medlemmer af de internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater.

(8)

Forordning (EF) nr. 428/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og IV til forordning (EF) nr. 428/2009 ændres således:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IIa-IIg erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.


BILAG I

"BILAG I

Liste som omhandlet i artikel 3 i denne forordning

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

Denne liste udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Wassenaararrangementet, the Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Australiengruppen og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Noter

Akronymer og forkortelser

Definitioner

Kategori 0

Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Kategori 1

Særlige materialer og tilhørende udstyr

Kategori 2

Materialebehandling

Kategori 3

Elektronik

Kategori 4

Computere

Kategori 5

Telekommunikation og "informationssikkerhed"

Kategori 6

Sensorer og lasere

Kategori 7

Styring af fly og skibe

Kategori 8

Skibsteknologi

Kategori 9

Rumfart og fremdrift

GENERELLE NOTER TIL BILAG I

1.

Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: "JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL".

2.

Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3.

Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

4.

I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

"Teknologi", der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i kategori 1-9.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

NB:

"Teknologi", der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0-9).

Kategori 0-9 omfatter ikke "software", som opfylder et af følgende:

a.

Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:

1.

Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a.

Salg over disken

b.

Postordresalg

c.

Elektronisk salg eller

d.

Telefonsalg og

2.

Er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren

NB:

Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5 — del 2 ("Informationssikkerhed")

b.

Er til "fri, offentlig anvendelse", eller

c.

Den minimalt nødvendige "objektkode", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

NB:

Litra c. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5 — del 2 ("Informationssikkerhed")

REDAKTIONEL PRAKSIS I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

I overensstemmelse med reglerne i pkt. 6.5 på side 108 i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer (2015-udgaven) for tekster offentliggjort på engelsk i Den Europæiske Unions Tidende:

anvendes et komma for at adskille det hele tal fra decimalerne

anføres tal i serier på tre, idet hver serie adskilles med et lille mellemrum. Teksten i dette bilag følger ovenstående praksis.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

Et akronym eller en forkortelse kan, når de anvendes som et defineret udtryk, findes under 'Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag'.

Akronym eller forkortelse

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALU

aritmetisk logikenhed

ANSI

American National Standards Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

AVLIS

isotopisk separation med atom-damp-"laser"

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CNTD

styret nuklear, termisk nedbrydning

CPU

CPU (centralenhed)

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DME

Distance Measuring Equipment (afstandsmålingsradar)

DS

retningsbestemt størkning

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBU

European Broadcasting Union

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

ECR

electron cyclotron resonance (elektroncyklotronresonans)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladningsmaskiner)

EEPROM

electrically erasable programmable read only memory (elektrisk sletbar programmerbar read-only hukommelse)

EIA

Electronic Industries Association

EMC

electromagnetic compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)

ETSI

Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)

GLONASS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)

HBT

hetero-bipolære transistorer

HDDR

high density digital recording ("high density"-digitaloptagelse)

HEMT

high electron mobility transistors (transistorer med høj elektronmobilitet)

ICAO

International Civil Aviation Organisation

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IRIG

inter-range instrumentation group

ISA

international standard atmosphere (international standardatmosfære)

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JIS

japansk industristandard

JT

Joule-Thomsom

LIDAR

light detection og ranging

LRU

line replaceable unit

MAC

message authentication code

Mach

forholdet mellem et legemes og lydens hastighed (efter Ernst Mach)

MLIS

molecular laser isotopic separation (isotopisk separation med molekylær laser)

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilleddannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

Mtops

million theoretical operations per second (millioner teoretiske operationer i sekundet)

MTTF

mean-time-to-failure

NBC

atom-, biologisk, kemisk

NDT

non-destructive test (ikkedestruktiv prøvning)

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar)

PIN

personidentifikationsnummer

ppm

parts per million (dele pr. million)

PSD

power spectral density (kraftspektertæthed)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

RF

radiofrekvens

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SC

enkeltkrystal

SLAR

sidelooking airborne radar ("sidelooking airborne"-radarmode)

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SRM

SACMA Recommended Methods (af SACMA anbefalede metoder)

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

TCSEC

trusted computer system evaluation criteria

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

UV

ultraviolet

UTS

trækbrudspænding

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

YAG

yttrium/aluminium garnet (yttrium/aluminium-granat)

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i 'enkelt anførselstegn' defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i "dobbelt anførselstegn" defineres som følger:

NB:

Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

"Afstemmelig" (6): En "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser" med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

"Aksial forskydning" (camming) (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindlens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindlens glatplan (Ref.: ISO230/1-1986, par. 5.63).

"Aktive flyvestyresystemer" (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

"Aktiv pixel" (6,8): Et minimalt (enkelt) element i faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

"Alle disponible kompenseringer" (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine eller målefejl i forbindelse med den pågældende koordinatmålingsmaskine.

"Allokeret af ITU" (3, 5): Allokering af frekvensbånd i henhold til den nuværende udgave af Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement til primære, tilladte og sekundære tjenester.

NB:

Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

"Angle random walk" (7): Den fejludvikling ved vinkelaccelerationsmåling over tid, som skyldes hvid støj i vinkeldrejningshastigheden. (IEEE STD 528-2001).

"APP" (4) er lig med "Justeret spidsydeevne".

"Asymmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

NB:

En almindelig anvendelse af "asymmetriske algoritmer" er nøglestyring.

"Atomreaktor" (0): En komplet reaktor, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende fissionskædereaktion. En "atomreaktor" omfatter alt, hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

"Automatisk målfølgning" (6): En behandlingsteknik, som automatisk bestemmer og leverer som udgangsværdi en ekstrapoleret værdi af målets sandsynligste position i realtid.

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i "monolitiske integrerede kredsløb". Den kan for en 'familie' af "monolitiske integrerede kredsløb" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende 'familie' eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende 'familie'.

NB 1:

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløbs" input/output-tid.

NB 2:

'Familie' består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

a.

Fælles hardware- og softwarearkitektur

b.

Fælles design og procesteknologi og

c.

Fælles basale karakteristika.

"Bias" (accelerometer) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af et accelerometers udgangssignal målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsacceleration eller rotation. "Bias" udtrykkes i g eller i meter pr. sekund i anden (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro-g lig med 1 × 10–6 g).

"Bias" (gyro) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af gyro-udgangssignalet mål under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsrotation eller acceleration. "Bias" udtrykkes normalt i grader pr. time (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

"Bibliotek" (1) (parametrisk teknisk database): En samling teknisk information, hvormed de relevante systemers, det relevante udstyrs eller de relevante komponenters ydelse kan forbedres.

"Billedforbedring" (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

"Billedplansystem" (6,8): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

NB:

En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer, er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

"Bladspidskappe" (9): En stationær ring (massiv eller segmenteret), der er fastgjort til indersiden af turbinemotorens beklædning, eller en anordning på den yderste spids af turbinebladet, som primær udgør en gasplombering mellem de stationære og roterende komponenter.

"Blandet" (Commingled) (1): Filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre til at fremstille fiberforstærknings/"matrix"-mix i total fiberform.

"Blår" (1): Et bundt "monofilamenter", der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

"Brug" (GTN, NTN, alle): Drift, installering (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

"Brugertilgængelig programmerbarhed" (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

a.

Fysisk ændring i ledningsføring eller forbindelser eller

b.

Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

"Brændstofcelle" (8): En elektrokemisk anordning, der konverterer kemisk energi direkte til jævnstrømselektricitet ved forbrug af brændstof fra en ekstern kilde.

"Carbonfiberpreforms" (1): Ordnet arrangement af ikkecoatede eller coatede fibre, der skal danne en ramme om en del, inden "matrix" indføres for at danne en "komposit".

"CEP- (circle of equal probability)" (7): Et udtryk for nøjagtighed, der defineres som den radius af en cirkel med målet som centrum, på en bestemt afstand, i hvilken 50 % af nyttelasterne rammer.

"Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

"Civile fly" (1,3,4,7): De "fly", som af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, er opført med typeangivelse i offentliggjorte lister over fly med certificeret luftdygtighed, og som er godkendt til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

NB:

Se også "fly".

"CW-laser" (6): En "laser", som producerer en nominelt konstant udgangsintensitet i over 0,25 sekunder.

"Databaserede referencenavigationssystemer" ("DBRN") (7) Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionelle terrænkort.

"Deformerbare spejle" (6) (også betegnet spejle med adaptiv optik): Spejle med:

a.

En kontinuerlig optisk reflekterende overflade, som deformeres dynamisk ved individuelle momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet, eller

b.

Flere optisk reflekterende elementer, som kan justeres individuelt og dynamisk ved hjælp af momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet.

"Deltagende stat" (7,9): En stat, der deltager i Wassenaararrangementet (jf. www.wassenaar.org).

"Depleteret uran" (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

"Diffusions-bonding" (1,2,9): En faststof samling af mindst to forskellige metalstykker til ét stykke med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke, hvis vigtigste funktion er interdiffusion af atomer over interfacet.

"Digital computer" (4,5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

a.

Modtage data

b.

Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder

c.

Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres, og

d.

Levere dataoutput.

NB:

Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

"Digital overføringshastighed" (d,e,f): Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB:

Jf. ligeledes "total digital overføringshastighed".

"Direkte hydraulisk presning" (2): En deformationsproces, der bruger en væskefyldt, fleksibel blære i direkte kontakt med arbejdsemnet.

"Drift, administration eller vedligeholdelse" ("DAV") (5): Udførelse af en eller flere af følgende opgaver:

a.

Oprettelse eller forvaltning af en eller flere af følgende:

1.

Konti eller privilegier for brugere eller administratorer

2.

Et produkts indstillinger eller

3.

Autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2

b.

Overvågning eller forvaltning af et produkts driftstilstand eller ydelse eller

c.

Forvaltning af registrerings- eller revisionsdata til støtte for en eller flere af de opgaver, der er beskrevet i litra a eller b.

Note:

"DAV" omfatter ingen af følgende opgaver eller de hertil knyttede nøgleforvaltningsfunktioner:

a.

Tilrådighedsstillelse eller opgradering af en krypteringsfunktion, som ikke er direkte forbundet med oprettelse eller forvaltning af autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2, ovenfor, eller

b.

Udførelse af en krypteringsfunktion i forbindelse med et produkts grænseflade til videresendelse af data (data plane).

"Driftshastighed" (gyro) (7): Den komponent af gyroens udgangssignal, der er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation. Det udtrykkes som en vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001).

"Effektivt gram" (0,1): Et "effektivt gram" af et "specielt fissilt materiale" defineres som følger:

a.

For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram

b.

For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk

c.

For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

"Effektorer" (2): Gribere, 'aktive værktøjsenheder' og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robottens" manipulatorarm.

NB:

'Aktiv værktøjsenhed': En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

"Elektronisk samling" (Electronic assembly) (2,3,4,5): Et antal elektroniske komponenter (dvs. 'kredsløbselementer', 'diskrete komponenter', integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

NB 1:

'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:

'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbselement' med egne eksterne forbindelser.

"Elektronisk styrbare fasesystemantenner" (5,6): En antenne, som danner en stråle ved hjælp af fasekobling, dvs. at stråleretningen styres af de strålende elementers komplekse fødekoefficienter, og denne stråles retning kan ændres i azimut eller højde, eller begge dele, både ved transmission og modtagelse af et elektrisk signal.

"Energimaterialer" (1): Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at frigive den energi, der er nødvendig for deres påtænkte anvendelse. "Sprængstoffer", "pyrotekniske stoffer" og "drivstoffer" er underklasser af energimaterialer.

"Envejs positioneringsrepeterbarhed" (2): Den mindste af værdierne R↑ og R↓ (frem og tilbage) som defineret ved par. 3.21 i ISO 230-2:2014 eller tilsvarende nationale standarder, for en værktøjsmaskines akse.

"FADEC-systemer" (7,9): Full Authority Digital Engine Control-systemer — digitale elektroniske kontrolsystemer til gasturbinemotorer, der er i stand til at kontrollere motoren autonomt i hele dens funktionsområde fra beordret motorstart til beordret motorstandsning både under normale forhold og under fejlforhold.

"Fartøjer, der er lettere end luften" (9): Balloner og luftskibe, der har behov for varm luft eller andre luftarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller hydrogen, for at kunne lette.

"Fast" (5): Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

"Fiber- eller trådmateriale" (0,1,8): Omfatter:

a.

Kontinuerlige "monofilamenter"

b.

Kontinuerlige "garner" og "forgarner"

c.

"Tape", væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd

d.

Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper

e.

Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde

f.

Aromatisk polyamidmasse.

"Film-type integreret kredsløb" (3): Et system af 'kredsløbselementer' og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB:

'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Findeling" (Comminution) (1): En proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

"Flight control optical sensor array" (7): Et net af fordelte optiske sensorer med "laser"-stråler, der skal tilvejebringe tidstro flyvekontroldata med henblik på behandling om bord.

"Fly" (1,7,9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

NB:

Se også "civile fly".

"Fly-by-light-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede flyet under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er optiske signaler.

"Fly-by-wire-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede flyet under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er elektriske signaler.

"Flyvelinjeoptimering" (7): En procedure, der minimerer afvigelser fra en firdimensional (rum og tid) ønsket bane, på grundlag af maksimering af ydelse eller effektivitet med henblik på missionsopgaver.

"III/V-forbindelser" (3 6): Polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleevs periodiske klassifikationssystem (gallium-arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid osv.).

"Forgarn" (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle 'strenge'.

NB:

'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Frekvenshop" (5): En form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

"Frekvensmasketrigger" (3) til "signalanalysatorer": En mekanisme, hvor triggerfunktionen kan vælge et frekvensområde, der skal påvirkes (trigges) inden for akkvisitionsbåndbredden og samtidig ignorere andre signaler, der måtte være til stede inden for samme akkvisitionsbåndbredde. En "frekvensmasketrigger" kan indeholde mere end et sæt uafhængige grænser.

"Frekvensskiftetid" (3): Den tid (dvs. forsinkelse), det tager et signal, der kobles fra en specificeret initial udgangsfrekvens, at nå til eller inden for ± 0,05 % af en specificeret endelig udgangsfrekvens. Produkter med et specificeret frekvensområde på under ± 0,05 % omkring deres centerfrekvens kan pr. definition ikke skifte frekvens.

"Frekvenssynthesizer" (3): Enhver form for frekvenskilde uden hensyn til den anvendte metode, der giver flere samtidige eller alternative udgangsfrekvenser fra én eller flere udgange, der styres af, er afledt af eller er afhængig af et mindre antal standard (eller master)-frekvenser.

"Fri, offentlig anvendelse" (GTN, NTN, GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket "fri, offentlig anvendelse" til "teknologi" eller "software", som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse (begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknologi" eller "software" fra at være til "fri, offentlig anvendelse").

"Garn" (1): Et bundt snoede 'strenge'.

NB:

'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Gasatomisering" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter af højst 500 μm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

"Geografisk spredt" (6): Sensorer anses for at være geografisk spredt, når de hver for sig er mere end 1 500 m fra hinanden i nogen retning. Mobile sensorer anses altid for at være "geografisk spredt".

"Gyroer med roterende masse" (7): Gyroer, der anvender en kontinuerligt roterende masse til at måle vinkeldrejning.

"Hovedelement" (4): Et element er, jf. kategori 4, et "hovedelement", når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til ikke forretningsmæssigt forbundne købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

"Hovedlager" (4): Det primære data- eller instruktionslager for hurtig tilgang fra en centralenhed. Det består af en "digital computers" interne lager og enhver hierarkisk udvidelse hertil, som for eksempel cache-lager eller udvidet lager med ikke-sekventiel tilgang.

"Hybridt integreret kredsløb" (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb eller et integreret kredsløb med 'kredsløbselementer' eller 'diskrete komponenter', der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

a.

Indeholdende mindst én uindkapslet indretning

b.

Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder

c.

Udskiftelige som en enhed, og

d.

Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB 1:

'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:

'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbselement' med egne eksterne forbindelser.

"Immunotoksin" (1): En konjugation af et cellespecifikt monoklonalt antistof og et "toksin" eller en "underenhed af et toksin", som indvirker selektivt på syge celler.

"Impulskompression" (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

"Impulsvarighed" (6): Varigheden af en "laser"-impuls tiden mellem halveffekt-punkterne på for- og bagkanten af en impuls.

"Impulslaser" (6): En "laser", der har en "impulsvarighed", som er mindre end eller lig med 0,25 sekunder.

"Indvendig foring" (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som for eksempel carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

"Informationssikkerhed" (4,5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", "kryptografisk aktivering", 'kryptoanalyse', beskyttelse mod afslørende udstråling og computersikkerhed.

NB:

'Kryptoanalyse': Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at undgå at blive detekteret af 'overvågningsværktøjer' eller modstå 'beskyttende modforanstaltninger' i en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

a.

Udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller

b.

Modifikation af et programs eller en proces normale udførelsessti for at give mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner.

Noter:

1.

"Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:

a.

Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering

b.

"Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller

c.

"Software", der er beregnet til at blive installeret af fabrikanter, administratorer eller brugere med henblik på sporing eller inddrivelse af aktiver.

2.

Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

Tekniske noter:

1.

'Overvågningsværktøjer': "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.

2.

'Beskyttende modforanstaltninger': teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser ("sandboxing")

"Instrumenteret rækkevidde" (6): En radars specificerede, entydige skærmrækkevidde.

"Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB:

Jf. ligeledes "Magnetisk gradiometer".

"Isolerede levende kulturer" (1): Udtrykket omfatter levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

"Isolering" (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

"Isostatiske presser" (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

"Justeret spidseffekt" (4): En justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere, og udtrykkes i vægtede teraflops (WT) med enheder af 1012 justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

NB:

Se kategori 4, teknisk note.

"Kemikalier til oprørskontrol" (1): Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

Teknisk note:

Tåregas er et af flere "kemikalier til oprørskontrol".

"Kemisk blanding" (1): Et fast, flydende eller gasholdigt produkt bestående af to eller flere komponenter, mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

"Kemisk laser" (6): En "laser", hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

"Kildekode" (eller "kildesprog") (6,7,9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskineksekverbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

"Kombineret drejebord" (2): Et bord, der gør det muligt at dreje og vippe arbejdsemnet om to ikke-parallelle akser, som samtidigt kan koordineres til "profilstyring".

"Kommunikationskanalcontroller" (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Kompensationssystemer" (6) består af den primære skalære sensor, en eller flere referencesensorer (f.eks. vektormagnetometre) sammen med software, der gør det muligt at nedsætte platformens støj fra det faste legemes rotation.

"Komposit" (1,2,6,8,9): En "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

"Konverteringstid" (3): Den tid det tager, før konverterens output ligger højst en halv bit fra den endelige værdi, ved enhver variation i signalstyrken.

"Kritisk temperatur" (1,3,5): Et bestemt "superledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

"Kryptografi" (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. "Kryptografi" omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere 'hemmelige parametre' (f.eks. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

Note:

"Kryptografi" omfatter ikke "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker.

Teknisk note:

'Hemmelig parameter': En konstant eller nøgle der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

"Kryptografisk aktivering" (5): Enhver teknik, der aktiverer eller muliggør brug af kryptering for et produkt ved hjælp af en sikker mekanisme implementeret af produktets producent, og som er unikt knyttet til enten:

1.

et enkelt eksemplar af produktet eller

2.

en bestemt kunde, for flere eksemplarer af produktet.

Tekniske noter:

1.

Teknikker og mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan implementeres som hardware, "software" eller "teknologi".

2.

Mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan f.eks. være serienummerbaserede licensnøgler eller autentifikationsinstrumenter såsom certifikater med digital signatur.

"Krævet" (GTN, 1-9): I forbindelse med "teknologi" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet" "teknologi" kan være fælles for forskellige produkter.

"Kvantekryptografi" (5): En familie af teknikker til etablering af en delt nøgle til "kryptografi" ved hjælp af måling af de kvantemekaniske egenskaber i et fysisk system (herunder de fysiske egenskaber, der eksplicit styres af kvanteoptik, feltkvanteteori eller kvanteelektrodynamik).

"Laser" (0,2,3,5,6,7,8,9): En samling komponenter, der frembringer både rumligt og tidsligt kohærent lys, der forstærkes ved stimuleret stråling.

NB:

Jf. ligeledes

:

"Kemisk laser"

"Superhøjeffekt-laser"

"Transfer-laser".

"Linearitet" (2) (Normalt målt som ulinearitet): Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

"Lokalnet" (LAN) (4,5): Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige 'dataenheder' at kommunikere direkte med hinanden og

b.

Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB:

'Dataenhed': Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Luftskib" (9): Et kraftdrevet luftfartøj, som holdes flyvende af en gasart (sædvanligvis helium, tidligere hydrogen), som er lettere end luft.

"Magnetisk gradiometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere "magnetometre" og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB

Jf. ligeledes "Intrinsisk magnetisk gradiometer".

"Magnetometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

"Matrix" (1, 2, 8, 9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

"Mekanisk legering" (1): En legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og rebonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

"Middeludgangseffekt" (6): Den samlede "laser"-udgangsenergi i joule divideret med den periode, i hvilken en serie af på hinanden følgende impulser udsendes. For en serie af impulser med ensartede intervaller svarer den til den samlede "laser"-udgangsenergi i en enkelt impuls, målt i joule, ganget med "laserens" pulsfrekvens, i Hertz.

"Mikrocomputer-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

NB:

Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

"Mikroprocessor-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

NB 1:

Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

NB 2:

Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et "mikroprocessor-mikrokredsløbs" funktioner.

"Mikroorganismer" (1,2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

"Missiler" (1,3,6,7,9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

"Momentan båndbredde" (3,5,7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

"Monofilament" (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere μm i diameter.

"Monolitisk integreret kredsløb" (3): En kombination af passive eller aktive 'kredsløbselementer' eller begge disse, som:

a.

Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt 'chip'

b.

Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende og

c.

Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB:

'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Monospektrale billedsensorer" (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

"Multichip integreret kredsløb" (3): To eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er fæstnet til et fælles "substrat".

"Multispektrale billedsensorer" (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end 20 diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

"Måleusikkerhed" (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (ref. ISO 10360-2).

"Naturligt uran" (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

"Network access controller" (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Neural computer" (4): En computerindretning, der er konstrueret eller modificeret til at efterligne en neurons eller neuronsamlings opførsel, dvs. en computerindretning, der kendetegnes ved evnen i dens hardware til at modulere vægt og antal af forbindelserne til en række computerkomponenter, baseret på tidligere data.

"Numerisk styring" (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres, efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382).

"Nøjagtighed" (2,6): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

"Objektkode" (GSN): En maskineksekverbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer ("kildekode" (kildesprog)), der er omdannet af et programmeringssystem.

"Opløsning" (2): Et måleapparats mindste inkrement. Ved digitalinstrumenter: Mindst betydende bit (Ref.: ANSI B-89.1.12).

"Optisk forstærkning" (5): I optisk kommunikation en forstærkerteknik, der indfører en forstærkning af optiske signaler, der er dannet af en separat optisk kilde, uden omformning til elektriske signaler, dvs. ved brug af optiske halvlederforstærkere eller lysdannende lyslederforstærkere.

"Optisk computer" (4): En computer, der er konstrueret eller modificeret til at bruge lys til at repræsentere data, og hvis computer-logikelementer er baseret på direkte koblede optiske enheder.

"Optisk integreret kredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb", der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotoføler eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

"Optisk kobling" (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

"Personligt netværk (5) (PAN)": Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige eller forbundne 'dataenheder' at kommunikere direkte med hinanden og

b.

Er begrænset til kommunikation mellem udstyr i umiddelbar nærhed af en enkelt person eller en device controller (f.eks. et enkelt rum, et kontor, en bil eller områder i nærhed heraf).

Teknisk note:

'Dataenhed': Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Planprofiler med variabel geometri" (7): Brug af klapper eller tabs på bagkanten eller slats eller hængslet næsesektion på forkanten, hvis position kan styres under flyvningen.

"Plasmaforstøvning" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metal eller metal i fast form til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af plasmabrændere i et inaktivt gasmiljø.

"Power management" (7): Ændring af højdemålersignalets transmitterende effekt, således at den modtagne effekt på "flyets" højde altid er på det minimum, der er nødvendigt for at bestemme højden.

"Primær flyvekontrol" (7): En "fly"-stabilitets- eller manøvreringskontrol, der anvender kraftmomentgeneratorer, dvs. aerodynamiske styreflader eller trækkraftvektorisering.

"Produktion" (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier som f.eks.: Produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

"Produktionsfaciliteter" (7,9): "Produktionsudstyr" og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Produktionsudstyr" (1,7,9): Værktøj, skabeloner, opspændingsværktøj, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Profilstyring" (2): To eller flere "numerisk styrede" bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden således at der dannes en ønsket profil (ref. ISO/DIS 2 806 – 1980).

"Program" (2,6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk computer.

"Radarfrekvensagilitet" (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

"Radar spredt-spektrum" (6): Enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

"Radial forskydning" (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230/1 1986, par. 5.61).

"Realtidsbåndbredde" (3): For "signalanalysatorer" det bredeste frekvensområde, for hvilket analysatoren løbende kan omdanne tidsdomænedata fuldt ud til frekvensdomænedata uden at forårsage diskontinuitet i analysen af input-data ved hjælp af Fourier transformation eller andre former for diskret transformation, der omdanner alle indkommende tidspunkter uden gaps eller vindueseffekter, der medfører en reduktion af den målte amplitude på over 3 dB under den faktiske signalamplitude, samtidig med at de omdannede data udlæses eller vises.

"Relativ båndbredde" (3,5): Den "momentane båndbredde" divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

"Repeterbarhed" (7): Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne. (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation)).

"Robot" (2,8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger sensorer, og som har alle følgende egenskaber:

a.

Er multifunktionel

b.

Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum

c.

Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte stepmotorer, og

d.

Har "brugertilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB:

Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1.

Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.

2.

Mekanismer med fastsekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.

3.

Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.

4.

Ikkeservostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.

5.

Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

"Roterende atomisering" (1): En proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter af højst 500 μm ved hjælp af centrifugalkraft.

"Rumfartøj" (7,9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

"Rumfartøjs nyttelast" (9): Udstyr, som er fastgjort til "rumfærgen" og bestemt til at udføre en opgave i rummet (f.eks. kommunikation, observation eller forskning).

"Rumfærge" (9): Udstyr, der fungerer som støtteinfrastruktur for "rumfartøjet" og bærer "rumfartøjets nyttelast".

"Rumkvalificeret" (3,6,7): Konstrueret, fremstillet eller kvalificeret gennem vellykket prøvning til operation i højder på mere end 100 km over jordens overflade.

NB:

En fastlæggelse af at et specifikt emne er "rumkvalificeret" på baggrund af prøvning betyder ikke, at andre emner i samme produktionsperiode eller modelserie er "rumkvalificeret", hvis ikke de er individuelt prøvet.

"SHPL" er lig med "superhøjeffektlaser".

"Signalanalysatorer" (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

"Signalbehandling" (3,4,5,6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation).

"Skalafaktor" (gyro eller accelerometer) (7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input-output data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

"Smelteekstraktion" (1): En proces til "hurtigstørkning" og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

NB:

"Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Smeltelig" (1): Som kan tværbindes eller polymeriseres yderligere (hærdes) ved hjælp af varme, stråling, katalysatorer osv., eller som kan smeltes uden pyrolyse (forkulning).

"Smeltespinding" (1): En proces til 'hurtigstørkning' af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

NB:

"Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Software" (GSN, alle): Samling af et eller flere "programmer" eller 'mikroprogrammer', der er lejret i et konkret udtryksmedie.

NB:

'Mikroprogram': En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

"Specielt fissilt materiale" (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, "uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233", og materiale, der indeholder disse stoffer.

"Specifikt modul" (0,1,9): Young's modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

"Specifik trækstyrke" (0,1,9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

"Spidseffekt" (6): Den højeste effekt, der kan opnås i "impulsvarigheden".

"Splat Quenching" (1): En proces til 'hurtigstørkning' af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

NB:

Hurtigstørkning: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Spredt spektrum" (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

"Spredt spektrum" radar (6): se "Radar spredt-spektrum".

"Sprængstoffer" (1): Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

"Stabilitet" (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

"Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben" (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft. (Jf. www.opcw.org).

"Strålingsfølsomhed" (6): Strålingsfølsomhed (mA/W) = 0,807 × (bølgelængde i nm) × kvanteefficiens (QE).

Teknisk note:

QE angives som regel som en procentsats; men i denne formel angives QE som et decimaltal, der er mindre end én, f.eks. 78 % som 0,78.

"Styreenhed" (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

"Substrat" (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket 'diskrete komponenter' eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB 1:

'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbselement' med egne eksterne forbindelser.

NB 2:

'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

"Substratblanketter" (3,6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

"Superhøjeffektlaser" ("SHPL") (6): En laser, der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

"Superledende" (1,3,5,6,8): Materialer, dvs. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

NB:

Et materiales "superledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

"Superlegeringer" (2,9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en styrke, der er større end nogen legering i AISI 300-serierne ved temperaturer over 922 K (649 °C) under strenge miljø- og driftsmæssige betingelser.

"Superplastisk formning" (1,2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %) ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

"Symmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

NB:

En almindelig anvendelse af "symmetriske algoritmer" er datafortrolighed.

"System tracks" (6): Den behandlede, korrelerede (sammensmeltning af radarmåldata og position på flyveplan) og opdaterede flyverutepositionsrapport, der er til rådighed for flyvelederne på et flyveledercenter.

"Systolisk array computer" (4): En computer, hvor dataflow og modifikation af data kan styres dynamisk på logikportniveau af brugeren.

"Tape" (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede "monofilamenter", 'strenge', "forgarner", "blår" eller "garner" osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

NB:

'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Teknologi" (GTN, NTN, alle): Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt. Informationen har form af 'tekniske data' eller 'teknisk assistance'.

NB 1:

'Teknisk assistance': Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af 'tekniske data'.

NB 2:

'Tekniske data'; Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

"Tidligere separeret" (0,1): Anvendelsen af en proces med det formål at forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

"Tidstro behandling" (2,6,7): Et computersystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning fra en ekstern hændelse.

"Tidskonstant" (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lysstimulering, til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

"Til krigsbrug" (1): Enhver ændring eller udvælgelse (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling), der har til formål at øge effektiviteten med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

"Toksiner" (1,2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af "mikroorganismer".

"Total digital overføringshastighed" (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB:

Jf. ligeledes "Digital overføringshastighed".

"Total flyvekontrol" (7): En automatiseret kontrol af "fly"-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre "fly".

"Total strømtæthed" (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler osv.).

"Transfer-laser" (6): En "laser", i hvilken lasermediet exciteres ved overførsel af energi gennem kollision mellem et ikke-strålende atom eller molekyle og et strålende atom eller molekyle.

"Tredimensionelt integreret kredsløb" (3): En samling af halvleder skiver, som er forbundet med hinanden, og som har forbindelser løbende helt igennem mindst en skive for at skabe forbindelser mellem skiverne.

"Ubemandet luftfartøj" ("UAV") (9): Et fly, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

"Udvikling" (GTN, NTN, alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

"UF6-korrosionsbestandigt materiale" (0): Kobber, kobberlegeringer, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel eller derover, og fluorerede kulbrintepolymerer.

"Underenhed af et toksin" (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt "toksin".

"Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,71 %).

"Vaccine" (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

"Vakuumatomisering" (1): En proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500 μm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

"Varm isostatisk densifikation" (2): En proces, ved hvilken støbeemner sættes under tryk ved temperaturer på mere end 375 K (102 °C) i et lukket rum ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger for at reducere eller eliminere indre hulrum i støbeemnet.

"Videnskabelig grundforskning" (GTN, NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

"Vinkelstillingsafvigelse" (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling.

"Vippespindel" (2): En spindel, hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

"Ækvivalent massefylde" (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

KATEGORI 0 —   NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0A
Systemer, udstyr og komponenter

0A001
"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a.

"Atomreaktorer"

b.

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor"

c.

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor"

d.

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger

e.

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde både brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor"

f.

Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling i en "atomreaktor", og i mængder på over 10 kg

NB:

For trykrør af zirconium henvises til 0A001.e. og for kalandriarør henvises til 0A001.h.

g.

Kølepumper eller cirkulationspumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer"

h.

'Atomreaktorers interne dele', der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, kalandriarør, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader

Teknisk note:

I 0A001.h er 'atomreaktorers interne dele' enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i.

Varmevekslere:

1.

Dampgeneratorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære eller mellemliggende kølekredsløb

2.

Andre varmevekslere, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølekredsløb

Note:

0A001.i. lægger ikke eksportkontrol på varmevekslere til reaktorens understøttende systemer, f.eks. nødkølesystem eller kølesystemer for eftervarme.

j.

Neutrondetektorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne

k.

'Eksterne termiske skjolde' specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en "atomreaktor" med henblik på en reduktion af varmetab og beskyttelse af indeslutningsbeholderen.

Teknisk note:

I 0A001.k. er 'eksterne termiske skjolde' omfattende strukturer placeret over reaktortanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reducerer temperaturen i selve indeslutnings-beholderen.

0B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001
Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" og følgende specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil:

a.

Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" og "specielle fissile materialer" som følger:

1.

Anlæg til gascentrifugeseparation

2.

Anlæg til gasdiffusionsseparation

3.

Anlæg til aerodynamisk separation

4.

Anlæg til separation ved kemisk udveksling

5.

Anlæg-til separation ved ionbytning

6.

Anlæg til isotopisk separation med atomdamp"laser"

7.

Anlæg til isotopisk separation med molekylær"laser"

8.

Plasmaudskilleranlæg

9.

Elektromagnetisk udskilleranlæg

b.

Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

Teknisk note:

I 0B001.b). er 'materialer med højt styrke/densitetsforhold':

1.

Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 MPa

2.

Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 MPa eller

3.

"Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 × 106 m og "specifik trækstyrke" på mere end 7,62 × 104 m.

1.

Gascentrifuger

2.

Komplette rotorsamlinger

3.

Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 650 mm, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

4.

Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 650 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal rotorrør, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

5.

Baffler med diameter mellem 75 mm og 650 mm til montering inde i rotorrøret, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

6.

Top- og bundkapsler med diameter mellem 75 mm og 650 mm konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

7.

Magnetisk ophængte lejer som følger:

a.

Lejeenheder bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel

b.

Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anvendelse med gascentrifuger.

8.

Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper

9.

Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger

10.

Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese (reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 600 Hz eller derover og en effekt fra 40 VA eller derover

11.

Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, som er parallelle med hinanden, og vinkelrette med cylinderens længdeakse med 0,05 grader eller derunder

12.

Gasudtagningsrør, der er specielt konstrueret eller forberedt til udtagning af UF6-gas fra rotorrøret efter Pitotrørsprincippet, som kan forbindes med det centrale gasudtagningssystem.

13.

Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og

b.

Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %)

14.

Stopventiler og reguleringsventiler som følger:

a.

Stopventiler specielt fremstillet eller forberedt til at behandle tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme fra en individuel gascentrifuge

b.

Bælgventiler, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en indvendig diameter på 10-160 mm, specielt fremstillet eller forberedt til anvendelse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg

c.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:

1.

Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "UF6 korrosionsbestandige materialer", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre

2.

Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

3.

Kompressorer og gasblæsere med en sugekapacitet på 1 m3/min eller derover af UF6, og et afgangstryk på højst 500 kPa og med et trykforhold på 10:1 eller derunder, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

4.

Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm3/min.

5.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" og konstrueret til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa

6.

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller reguleringsventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

d.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:

1.

Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg i dysen, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme

2.

Cylindriske eller koniske rør (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger

3.

Kompressorer og gasblæsere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

5.

Separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser

6.

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller kontrolventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", med en diameter på mindst 40 mm

7.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder

c.

Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas

d.

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

e.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:

1.

Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymer eller glas)

2.

Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymerer eller glas)

3.

Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden

4.

Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U+4 fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorocarbonpolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit)

5.

Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U+6 eller U+4 til U+3

6.

Uranoxidationssystemer til oxidation af U+3 til U+4

f.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:

1.

Hurtigt reagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærestruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C)

2.

Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) og ved et tryk på over 0,7 MPa

3.

Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader

g.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med atomdamplaser som følger:

1.

Uranfordampningssystemer konstrueret til at nå en afgiven effekt på 1 kW eller derover på målet til brug ved laserberigelse

2.

Systemer til håndtering af flydende eller dampformigt uranmetal specielt fremstillet eller forberedt til håndtering af smeltet uran, smeltede uranlegeringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse, og specielt konstruerede komponenter hertil

NB:

JF. LIGELEDES 2A225.

3.

Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i flydende eller fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

4.

Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester

5.

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

h.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med molekylær laser som følger:

1.

Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (-123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

2.

Samlekomponenter eller -systemer til produkt og produktrest, som er specielt fremstillet eller forberedt til indsamling af uranmaterialer eller uranrestmaterialer efter belysning/bestråling med laserlys, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"

3.

Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4.

Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart)

5.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen, argon eller en anden gas), herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder

c.

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

6.

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

i.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1.

Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelerering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW

2.

Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW

3.

Systemer til generering af uranplasma

4.

Ikke anvendt

5.

Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

6.

Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål)

j.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:

1.

Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover

2.

Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål)

3.

Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder

4.

Magnetpolstykker med diameter over 2 m

5.

Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift

b.

Udgangsspænding 20 000 V eller derover

c.

Udgangsstrøm 1 A eller derover og

d.

Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer

NB:

JF. LIGELEDES 3A227.

6.

Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover og

b.

Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB:

JF. LIGELEDES 3A226.

0B002
Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer":

a.

Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen

b.

Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning

c.

Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere

d.

Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form

e.

Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader

f.

Vakuumsystemer og -pumper som følger:

1.

Vakuumgrenrør, vakuumrørsamlekasser eller vakuumpumper med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover

2.

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" eller

3.

Vakuumsystemer bestående af vakuumgrenrør, vakuumsamlekasser og vakuumpumper og konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære

g.

UF6-massespektrometre eller ionkilder i stand til at tage online prøver af UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1.

I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med en opløsning bedre end 1 del på 320

2.

Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobberlegeringer med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-kromlegeringer

3.

Ioniseringskilder med elektronbeskydning og

4.

Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003
Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3

b.

Systemer til omdannelse af UO3 til UF6

c.

Systemer til omdannelse af UO3 til UO2

d.

Systemer til omdannelse af UO2 til UF4

e.

Systemer til omdannelse af UF4 til UF6

f.

Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal

g.

Systemer til omdannelse af UF6 til UO2

h.

Systemer til omdannelse af UF6 til UF4

i.

Systemer til omdannelse af UO2 til UC14

0B004
Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg

2.

Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg

b.

Udstyr og komponenter som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningstårne med diametre på 1,5 m eller derover til drift ved tryk på 2 MPa eller derover

2.

Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 % H2S) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse

3.

Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa

4.

Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

5.

Ammoniakcrackere med driftstryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

6.

Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 %

7.

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

8.

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration.

9.

Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er specielt konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen.

0B005
Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Teknisk note:

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr, som:

1.

Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer

2.

Indelukker kernematerialet i dets indkapsling

3.

Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte

4.

Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel eller

5.

Anvendes til samling af reaktorelementer.

0B006
Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

Note:

0B006 omfatter:

a.

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter

b.

Maskiner til sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer"

c.

Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor" brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening

d.

Udstyr til udtrækning såsom impuls- eller fyldlegemekolonner, blande/afsætningsbeholdere og centrifugalkontraktorer, som er modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre og specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer"

e.

Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre.

Teknisk note:

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1.

Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %

2.

Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller

3.

Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f.

Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til integration og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

0B007
Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid

b.

Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0C
Materialer

0C001
"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note:

0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter

b.

"Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare formål:

1.

Afskærmning

2.

Emballage

3.

Ballast med en masse på ikke over 100 kg

4.

Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg

c.

Legeringer indeholdende under 5 % thorium

d.

Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenukleare formål.

0C002
"Specielle, fissile materialer"

Note:

0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003
Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004
Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm 'borækvivalent' og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en atomreaktor, i mængder, der overskrider 1 kg.

NB:

JF. LIGELEDES 1C107.

Note 1:

Med henblik på eksportkontrol afgør de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportoeren er etableret, om eksporteret grafit, der opfylder ovenstående specifikationer, er til brug i "atomreaktorer".

Note 2:

I 0C004 defineres 'borækvivalent' (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BEZ (ppm) = CF x koncentrationen af elementet Z i ppm

Formula

og σB og σz er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005
Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en kornstørrelse mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0D
Software

0D001
"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0E
Teknologi

0E001
"Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

KATEGORI 1 —   SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1 A
Systemer, udstyr og komponenter

1A001
Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a.

Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i "fly" eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af nogen af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c

b.

Piezoelektriske polymerer og copolymerer, fremstillet af vinylidenfluoridmaterialer (CAS 75-38-7), der er specificeret i 1C009.a, med samtlige følgende egenskaber:

1.

I form af plader eller film og

2.

Med en tykkelse af mere end 200 μm

c.

Tætninger, pakninger, ventilsæder, blærer eller membraner, som har alle følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af fluorelastomerer indeholdende mindst én vinylætergruppe som en enhed, der indgår i komponenten, og

2.

Specielt udviklet til brug i "fly", rumfart eller 'missiler'.

Note:

Med 'missil' menes i 1A001.c komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

1A002
"Kompositte" strukturer eller laminater med en eller flere af følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES 1A202, 9A010 OG 9A110.

a.

Bestående af en organisk "matrix" og materialer, der er specificeret i 1C010.c, 1C010.d eller 1C010.e. eller

b.

Bestående af en metal- eller carbon "matrix", og et eller flere af følgende:

1.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

a.

"Specifikt modul" større end 10,15 x106 m og

b.

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 x 104 m eller

2.

Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

Note 1:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på "kompositte" strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul "fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

a.

Et areal på højst 1 m2

b.

En længde på højst 2,5 m og

c.

En bredde på mere end 15 mm.

Note 2:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a.

Sportsartikler

b.

Automobilindustrien

c.

Værktøjsmaskinindustrien

d.

Medicinske anvendelser.

Note 3:

1A002b.1. lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

a.

Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af metaller

b.

Udstyr til fremstilling af boules af silicium.

Note 4:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt beregnet til en specifik anvendelse.

1A003
Produkter af ikke "smeltelige", aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En tykkelse på mere end 0,254 mm eller

b.

Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note:

1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

NB:

Med hensyn til "smeltelige", aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004
Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil, der ikke er specielt beregnet til militær anvendelse, som følger:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 2B351 OG 2B352.

a.

Helmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

Note:

1A004.a. omfatter Powered Air Purifying Respirators (PAPR — ventilerede åndedrætsværn), der er konstrueret eller modificeret til forsvar mod kampmidler og materialer som anført i 1A004.a.

Teknisk note:

I forbindelse med 1A004.a.

1.

Betegnes helmasker også gasmasker

2.

Omfatter filterbeholdere også filterpatroner.

1.

Biologiske kampmidler "til krigsbrug"

2.

Radioaktive materialer "til krigsbrug"

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW) eller

4.

"Kampmidler til oprørskontrol", herunder:

a.

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

b.

[(2-chlorphenyl)metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)

c.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

d.

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

f.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1.

Biologiske kampmidler "til krigsbrug"

2.

Radioaktive materialer "til krigsbrug" eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

c.

Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler "til krigsbrug"

2.

Radioaktive materialer "til krigsbrug" eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

d.

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af "sprængstoffer", og som anvender 'trace detection'-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi, massespektrometri).

Teknisk note:

'Trace detection' defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1:

1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2:

1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

Note:

1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b.

Udstyr til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer eller ikkemilitære industrier, herunder

1.

miner

2.

stenbrud

3.

landbrug

4.

den farmaceutiske industri

5.

medicinalindustrien

6.

den veterinære sektor

7.

miljøsektoren

8.

affaldshåndtering

9.

fødevareindustrien.

Tekniske noter:

1.

1A004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive materialer "til krigsbrug", biologiske kampmidler "til krigsbrug", kampmidler til kemisk krigsførelse, 'simulatorer' eller "kampmidler til oprørskontrol", selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikkemilitære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller fødevareindustrien.

2.

'Simulator' er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

1A005
Armerede beskyttelsesdragter og komponenter hertil som følger:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Lette armerede beskyttelsesdragter, der ikke er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der svarer hertil, og specielt udviklede komponenter hertil

b.

Tunge armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse svarende til højst niveau IIIA (NIJ 0101. 06, juli 2008) eller tilsvarende nationale standarder

NB:

Med hensyn til "fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikkemilitære sprængstofanordninger.

Note 3:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der udelukkende er udviklet til at beskytte mod knive, pile, nåle og slagvåben.

1A006
Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Fjernbetjente køretøjer

b.

'Afbrydere'.

Teknisk note:

'Afbrydere' er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

Note:

1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007
Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder "energimaterialer", til sprængning:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 og 3A232.

a.

Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.

b.

Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:

1.

Eksplosive broer (EB)

2.

Tråd til eksplosive broer (EBW)

3.

Tændere med slapper

4.

Tændere med eksplosiv folie (EFI).

Tekniske noter:

1.

Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.

2.

1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.

1A008
Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

a.

'Retningsbestemte ladninger', som har alle følgende egenskaber:

1.

Netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g og

2.

Hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm

b.

Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt specielt udformede komponenter hertil:

1.

sprængladningen overstiger 40 g/m og

2.

bredden er 10 mm eller mere

c.

Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m

d.

Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

Teknisk note:

'Retningsbestemte ladninger' er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102
Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202
Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge af følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES 9A010 OG 9A110.

a.

En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og

b.

Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225
Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226
Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og

b.

Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227
Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a.

Et 'inaktivt område' målende mere end 0,09 m2

b.

En tæthed på mere end 3 g/cm3 og

c.

En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved 'inaktivt område' det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001
Udstyr til fremstilling eller inspektion af "kompositte" strukturer eller laminater, som er specificeret i 1A002, eller "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

a.

Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer eller -laminater, af "fiber- eller trådmaterialer"

b.

"Tape"-pålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af "tape" koordineres eller programmeres i fem eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og 'missiler'.

Note:

Med 'missiler' menes i 1B001.b komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

Teknisk note:

"Tape"-pålægningsmaskiner i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på over 25 mm og under eller lig med 305 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålægningsprocessen.

c.

Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

d.

Udstyr, specielt konstrueret eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

4.

Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling

e.

Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden

f.

Ikkedestruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til "kompositte" materialer, som følger.

1.

Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol

2.

Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres

g.

'Blårpålægningsmaskiner', i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af blår koordineres eller programmeres i to eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flyskrog og 'missiler'.

Teknisk note:

'Blårpålægningsmaskiner' i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på højst 25 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålægningsprocessen.

Teknisk note:

1.

For så vidt angår 1B001 kontrollerer 'primære servoanbringelsesakser' ved hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position i rummet i forhold til arbejdsemnet og sørger for, at den har den korrekte drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces.

2.

I 1B001 forstås ved et 'filamentbånd' en endeløs bredde af helt eller delvis harpiksimprægneret tape, blår eller fiber.

1B002
Udstyr til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, specielt udviklet til at undgå kontaminering og specielt udviklet til brug i en af de processer, der specificeret i 1C002.c.2.

NB:

JF. LIGELEDES 1B102.

1B003
Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

a.

Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

b.

Motorer til fly eller rumfart eller

c.

Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b.

1B101
Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til "produktion" af konstruktions "kompositter" som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES 1B201.

Note:

Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af "komposit" strukturer, laminater og produkter heraf.

a.

Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "komposit" struktur eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer", og koordinering og programstyring hertil

b.

"Tape" pålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af "tape" og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af "kompositte" flyskrog og "missil" konstruktioner

c.

Udstyr konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer" som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede trådsubstrater

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

d.

Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

Note:

1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102
Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1B115.b.

a.

Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

b.

Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

Note:

1B102 omfatter:

a.

Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

b.

Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

c.

Udstyr, der kan anvendes til "produktion" af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).

1B115
Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

b.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note:

1B115.b. lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1:

For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2:

1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116
Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117
Blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har samtlige følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Et totalt rumfang på 110 l eller derover og

b.

Mindst en excentrisk monteret 'blande/ælteaksel'.

Note:

I 1B117.b. anvendes udtrykket 'blande/ælteaksel' ikke om deagglomeratorer eller knife-spindles.

1B118
Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har en eller flere af følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

To eller flere blande/ælteaksler eller

b.

En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/tappe både på akslen og indvendigt i blandekammeret.

1B119
Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201
Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a.

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2.

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer" og

3.

I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mellem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover

b.

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a

c.

Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225
Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226
Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Note:

1B226 omfatter:

a.

Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper

b.

Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B228
Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (-238 °C)

b.

Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa

c.

Konstrueret af:

1.

Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller

2.

Tilsvarende kryogeniske og H2-kompatible materialer og

d.

Med indvendig diameter på mindst 30 cm og 'effektive længder' på mindst 4 m.

Teknisk note:

I 1B228 forstås ved 'effektiv længde' pakningsmaterialets aktive højde i en fyldlegemekolonne, eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne.

1B229
Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund og 'interne kontaktorer' som følger:

NB:

Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand, se 0B004.

a.

Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa

2.

Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) og

3.

Med en diameter på mindst 1,8 m

b.

'Interne kontaktorer' til vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, som er specificeret i 1B229.a.

Teknisk note:

'Interne kontaktorer' i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette modstrømskontakt og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 0,03 %. Disse kan være sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogridbunde.

1B230
Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige følgende egenskaber:

a.

Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet)

b.

Har en kapacitet over 8,5 m3/h og

c.

Med en af følgende egenskaber:

1.

For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2.

For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231
Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium

b.

Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1.

Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (-250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W;

2.

Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232
Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift under 35 K (-238 °C) og

b.

Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233
Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper

b.

Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv amalgamprocessen som følger:

1.

Fyldlegemevæskevæskebytningskolonner specielt konstrueret til lithiumamalgamer

2.

Kviksølv- eller lithiumamalgampumper

3.

Lithiumamalgamelektrolyseceller

4.

Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

c.

Ionbytningssystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiumisotoper og specielt konstruerede komponenter hertil

d.

Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), som er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt konstruerede komponenter hertil.

1B234
Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende beholdere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som har begge følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Udviklet til at fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg TNT eller derover og

b.

Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tidstro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation.

1C
Materialer

Teknisk note:

Metaller og legeringer:

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene 'metaller' og 'legeringer' i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

Uforarbejdede former:

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wirebars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

a.

Smedede eller forarbejdede materialer, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd

b.

Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikkeopførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001
Materialer specielt udviklet til at absorbere elektromagnetiske bølger eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

N.B.

JF. LIGELEDES 1C101.

a.

Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 x 108 Hz, men under 3 x 1012 Hz

Note 1:

1C001.a. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption

b.

Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader

c.

Plane, absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af en eller flere af følgende:

a.

Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller

b.

Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15 % af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C).

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2.

Trækstyrke mindre end 7 x 106 N/m2 og

3.

Trykstyrke mindre end 14 x 106 N/m2

d.

Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:

1.

Massefylde på mere end 4,4 og

2.

Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C).

Note 2:

Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b.

Materialer til absorbering af frekvenser på over 1,5 x 1014 Hz, men under 3,7 x 1014 Hz, og ikkegennemsigtige med synligt lys

Note:

1C001.b. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specielt udviklet til eller formuleret til følgende anvendelser:

a.

Lasermærkning af polymerer eller

b.

Lasersvejsning af polymerer.

c.

Intrinsisk ledende polymere materialer med en 'samlet specifik elektrisk ledningsevne' på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en 'specifik overflademodstand' på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:

1.

Polyanilin

2.

Polypyrrol

3.

Polythiophen

4.

Polyphenylenvinylen eller

5.

Polythienylenvinylen.

Note:

1C001.c. lægger ikke eksportkontrol på materialer i flydende form.

Teknisk note:

'Samlet elektrisk ledningsevne' og 'specifik overflademodstand' skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002
Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C202.

Note:

1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer til belægningssubstrater.

Tekniske noter:

1.

Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.

'Spændingsbrudlevetid' skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.

'Lavfrekvent brudlevetid' skal måles iflg. ASTM standard E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningsforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a.

Aluminider som følger:

1.

Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent

2.

Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent

b.

Metallegeringer som følger fremstillet af det pulver eller partikelformede materiale, som er specificeret i 1C002.c:

1.

Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller

b.

'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa

2.

Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800 °C) og en belastning på 400 MPa eller eller

b.

'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C) ved en maksimal belastning på 700 MPa

3.

Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller

b.

'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa

4.

Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller

b.

En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C)

5.

Magnesiumlegeringer med begge følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på mindst 345 MPa og

b.

En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende nationale normer

c.

Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a.

Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikkemetalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler

b.

Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)

c.

Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)

d.

Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) eller

e.

Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al)

2.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

"Vakuumatomisering"

b.

"Gasatomisering"

c.

"Roterende atomisering"

d.

"Splat quenching"

e.

"Smeltespinding" og "findeling"

f.

"Smelteekstraktion" og "findeling"

g.

"Mekanisk legering" eller

h.

"Plasmaforstøvning" og

3.

Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er specificeret i 1C002.a eller 1C002.b

d.

Legerede materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er specificeret i 1C002.c.1

2.

I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger og

3.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

"Splat quenching"

b.

"Smeltespinding" eller

c.

"Smelteekstraktion"

1C003
Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note:

Måling af initial relativ permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b.

Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 x 10-4 eller

2.

Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8 eller

c.

Amorfe eller 'nanokrystallinske' legeringsstrimler med samtlige følgende egenskaber:

1.

En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel

2.

En magnetisk mætningsinduktion (Bs) på 1,6 T eller mere og

3.

En eller flere af følgende egenskaber:

a.

Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre eller

b.

Elektrisk modstand på 2 x 10-4 ohm-cm eller mere.

Teknisk note:

'Nanokrystallinske' materialer i 1C003.c. er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraktion.

1C004
Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

a.

Specifik massefylde på over 17,5 g/cm3

b.

Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa

c.

Trækbrudstyrke på mere end 1 270 MPa og

d.

Forlængelse på mere end 8 %.

1C005
"Superledende""kompositte" ledere i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

a.

"Superledende""kompositte" ledere, som indeholder en eller flere niobium-titan-'filamenter' med alle følgende egenskaber:

1.

Indlagt i en "matrix", som ikke er en kobber- eller kobberbaseret blandet "matrix" og

2.

Med et tværsnit på mindre end 0,28 x 10-4 mm2 (6 μm i diameter for cirkulære 'filamenter')

b.

"Superledende" "kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"'filamenter' af andet end niobiumtitan med samtlige følgende egenskaber:

1.

Med en "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K (-263,31 °C) og

2.

Forbliver i den "superledende" tilstand ved en temperatur på 4,2 K (-268,96 °C), når de udsættes for et magnetfelt, som er rettet vinkelret mod lederens længdeakse, og svarende til en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strømtæthed, som overstiger 1 750 A/mm2 på hele tværsnittet af lederen.

c.

"Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"'filamenter', som forbliver "superledende" ved en temperatur, der overstiger 115 K (-158,16 °C).

Teknisk note:

I forbindelse med 1C005 kan 'filamenter' være i tråd-, cylinder-, film-, tape- eller båndform.

1C006
Væsker og smøremidler som følger:

a.

Hydrauliske væsker indeholdende, som deres hovedbestanddele, en eller flere af følgende:

1.

Syntetiske 'silakulbrinteolier' med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006.a.1 indeholder 'silakulbrinteolier' kun silicium, hydrogen og carbon.

a.

'Flammepunkt' på over 477 K (204 °C)

b.

'Flydepunkt' på 239 K (-34 °C) eller mindre

c.

'Viskositetsindeks' på 75 eller mere og

d.

'Flammepunkt' på over 616 K (343 °C) eller

2.

'Chlorfluorcarboner' med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006.a.2 indeholder 'chlorfluorcarboner' udelukkende carbon, fluor og chlor.

a.

Intet 'flammepunkt'

b.

'Selvantændelsestemperatur' på mere end 977 K (704 °C)

c.

'Flydepunkt' på 219 K (-54 °C) eller mindre

d.

'Viskositetsindeks' på 80 eller mere og

e.

'Kogepunkt' på 473 K (200 °C) eller mere

b.

Smøremidler, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:

1.

Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thioethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf eller

2.

Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000 mm2/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C)

c.

Dæmpnings- eller flotationsvæsker med samtlige følgende egenskaber:

1.

Renhed på over 99,8 %

2.

Indeholdende mindre end 25 partikler på 200 μm eller derover i størrelse pr. 100 ml og

3.

Fremstillet af mindst 85 % af en af følgende:

a.

Dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)

b.

Polychlortrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer) eller

c.

Polybromtrifluorethylen

d.

Fluorcarbon elektroniske kølevæsker med samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et af følgende stoffer eller blandinger heraf:

a.

Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere

b.

Perfluoralkylaminer

c.

Perfluorcycloalkaner eller

d.

Perfluoralkaner

2.

Massefylde ved 298 K (25 °C) på 1,5 g/ml eller mere

3.

I flydende tilstand ved 273 K (0 °C) og

4.

Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

Note:

1C006.d. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specificeret og emballeret som lægemidler.

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006:

1.

'Flammepunkt' bestemmes ved brug af Cleveland Open Cup Method som beskrevet i ASTM D-92 eller tilsvarende national standard

2.

'Flydepunkt' bestemmes ved brug af den i ASTM D-97 beskrevne metode eller tilsvarende national standard

3.

'Viskositetsindeks' bestemmes ved hjælp af den i ASTM D-2270 beskrevne metode eller tilsvarende national standard

4.

'Termisk stabilitet' bestemmes ved hjælp af følgende prøvningsprocedure eller tilsvarende national metode:

20 ml af den prøvede væske anbringes i et 46 ml rustfrit stålkammer type 317, indeholdende en af hver af følgende kugler med 12,5 mm (nominel) diameter: en kugle af M-10 værktøjstål, en af 52100 stål og en af marinebronze (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn). Kammeret renses med nitrogen, lukkes lufttæt ved atmosfærisk tryk, og temperaturen hæves til og vedligeholdes på 644 K ± 6 K (371 ± 6 °C) i 6 timer. Prøven vil blive betragtet som termisk stabil, hvis alle følgende betingelser er opfyldt efter afslutning på ovennævnte procedure:

a.

Hver kugles vægttab er mindre end 10 mg/mm2 af kugleoverfladen

b.

Ændringen i oprindelig viskositet ved 311 K (38 °C) bestemmes til at være mindre end 25 % og

c.

Det totale syre- eller basetal er mindre end 0,40

5.

'Selvantændelsestemperatur' bestemmes ved hjælp af den i ASTM E-659 beskrevne metode eller tilsvarende national standard.

1C007
Keramiske pulvere, ikke "kompositte" keramiske materialer, keramiske "matrix"-materialer, "kompositte" materialer og prækursormaterialer som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C107.

a.

Keramiske pulvere af enkelte eller komplekse titanborider, med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm

b.

Ikke "kompositte" keramiske materialer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form, sammensat af titanborider med en massefylde på mindst 98 % af den teoretiske massefylde

Note:

1C007.b. lægger ikke eksportkontrol på slibemidler.

c.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxid-"matrix", og forstærket med fibre med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

a.

Si-N

b.

Si-C

c.

Si-Al-O-N eller

d.

Si-O-N og

2.

Med en "specifik trækstyrke" på mere end 12,7 x 103 m

d.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer, med eller uden en gennemgående metallisk fase, indeholdende partikler, whiskers eller fibre, hvor carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor danner "matrixen"

e.

Prækursormaterialer (dvs. polymeriske eller metalloorganiske materialer til specielle formål) til fremstilling af enhver fase eller faser af de materialer, der er specificeret i 1C007.c, som følger:

1.

Polydiorganosilaner (til fremstilling af siliciumcarbid)

2.

Polysilazaner (til fremstilling af siliciumnitrid)

3.

Polycarbosilazaner (til fremstilling af keramiske materialer med silicium-, carbon- og nitrogenkomponenter)

f.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en oxid- eller glas-"matrix", forstærket med kontinuerlige fibre af et eller flere af følgende systemer:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1) eller

2.

Si-C-N.

Note:

1C007.f. lægger ikke eksportkontrol på "kompositter", der indeholder fibre af disse systemer med en fibertrækstyrke på mindre end 700 MPa ved 1 273 K (1 000 °C) eller fibertrækkrybestyrke på mere end 1 % krybeforlængelse ved 100 MPa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer.

1C008
Ikkefluorerede polymere substanser som følger:

a.

Imider som følger:

1.

Bismaleimider

2.

Aromatiske polyamidimider (PAI) med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 563 K (290 °C)

3.

Aromatiske polyetherimider med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 505 K (232 °C)

4.

Aromatiske polyetherimider med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 563 K (290 °C)

Note:

1C008.a. omfatter substanser i flydende eller fast "smeltelig" form, inklusive harpiks, pulver, piller, film, blad, tape og bånd.

NB:

For så vidt angår ikke "smeltelige" aromatiske polyimider i film, blad, tape og bånd, se 1A003.

b.

Ikke anvendt

c.

Ikke anvendt

d.

Polyarylenketoner

e.

Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf

f.

Polybiphenylenethersulfon med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 563 K (290 °C)

Teknisk note:

1.

'Glasomdannelsestemperaturen (Tg)' for termoplastiske materialer under 1C008.a.2. og materialer under 1C008.a.4. bestemmes ved metoden beskrevet i ISO 11357-2 (1999) eller tilsvarende nationale standarder.

2.

'Glasomdannelsestemperaturen (Tg)' for termohærdende materialer under 1C008.a.2. og materialer under 1C008.a.3. bestemmes ved 3-punktsbøjningsmetoden beskrevet i ASTM D 7028-07 eller tilsvarende nationale standarder. Denne test udføres på et tørt prøveemne med en hærdningsgrad på mindst 90 % som defineret i ASTM E 2160-04 eller en tilsvarende national standard og som hærdede ved hjælp af en kombination af standard- og efterhærdningsprocesser med den højeste Tg.

1C009
Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

a.

Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning

b.

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010
"Fiber- og trådmaterialer" som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C210 OG 9C110.

Tekniske noter:

1.

Med henblik på beregningen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af "fiber- eller trådmaterialer" beskrevet i 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b. beregnes trækstyrke og modul ved hjælp af metode A i ISO 10618 (2004) eller tilsvarende nationale metoder.

2.

Vurderingen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af ikke-ensrettede "fiber- eller trådmaterialer" (f.eks. væv, måtter og flettede bånd) i 1C010. baseres på de mekaniske egenskaber ved de indeholdte ensrettede monofilamenter (f.eks. monofilamenter, garner, forgarner eller blår), før de omdannes til ikke-ensrettede "fiber- og trådmaterialer".

a.

Organiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" større end 12,7 x 106 m og

2.

"Specifik trækstyrke" større end 23,5 x 104 m

Note:

1C010.a. lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" større end 14,65 x 106 m og

2.

"Specifik trækstyrke" større end 26,82 x 104 m

Note:

1C010.b. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

"Fiber- eller trådmaterialer" til reparation af civile flystrukturer eller laminater med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et areal på højst 1 m2

2.

En længde på højst 2,5 m og

3.

En bredde på mere end 15 mm.

b.

Mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

c.

Uorganiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" større end 2,54 x 106 m og

2.

Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922 K (1 649 °C) i et inaktivt miljø

Note:

1C010.c. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et "specifikt modul" på mindre end 10 x 106 m

b.

Molybdæn og molybdænlegeringsfibre

c.

Borfibre

d.

Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C) i et inaktivt miljø.

d.

"Fiber- og trådmaterialer" med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Sammensat af en eller flere af følgende:

a.

Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a. eller

b.

Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f eller

2.

Sammensat af materialer, der specificeret i 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, og "blandet" med andre fibre, der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

e.

Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede "fiber- eller trådmaterialer" (prepregs), metal- eller carboncoatede "fiber- eller trådmaterialer" (preforms) eller "carbonfiberpreforms" med samtlige følgende egenskaber:

1.

En eller flere af følgende egenskaber:

a.

Uorganiske "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010.c. eller

b.

Organiske eller carbon-"fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" større end 10,15 x 106 m og

2.

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 x 104 m og

2.

En eller flere af følgende egenskaber:

a.

Harpiks eller beg, som er specificeret i 1C008 eller 1C009.b

b.

'Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)' lig med eller mere end 453 K (180 °C) og med phenolharpiks eller

c.

'Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)' lig med eller mere end 505 K (232 °C) og med harpiks eller beg, som ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b, og som ikke er en phenolharpiks

Note 1:

Metal- eller carboncoatede "fiber- og trådmaterialer" (preforms) eller "carbonfiberpreforms", der ikke er imprægneret med harpiks eller beg, er specificeret med "fiber- og trådmaterialer" i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Note 2:

1C010.e. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiks "matrix" (prepregs), til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Et areal på højst 1 m2

2.

En længde på højst 2,5 m og

3.

En bredde på mere end 15 mm.

b.

Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre ved anvendelse af harpiks eller beg, der ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b.

Teknisk note:

'Den dynamiske mekaniske analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)' for materialer, der er specificeret i 1C010.e, bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 702807 eller en tilsvarende national standard på et tørt prøveemne. I forbindelse med termohærdende materialer skal hærdningsgraden for et tørt prøveemne være på mindst 90 % som defineret i ASTM E 216004 eller en tilsvarende national standard.

1C011
Metaller og forbindelser som følger:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL og 1C111.

a.

Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 99 % zirconium, magnesium og legeringer heraf

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i zirconium.

Note:

De metaller og legeringer der er specificeret i 1C011.a, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

b.

Bor eller borlegeringer med en kornstørrelse på højst 60 μm som følger:

1.

Bor med en renhed på mindst 85 vægtprocent

2.

Borlegeringer med et borindhold på mindst 85 vægtprocent

Note:

De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.b, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

c.

Guanidinnitrat (CAS 506-93-4)

d.

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

NB:

Jf. ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for metalpulver, der blandes med andre stoffer for at danne en blanding, der er formuleret til militære formål.

1C012
Materialer som følger:

Teknisk note:

Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.

a.

Plutonium i enhver form med et indhold af plutonium-238 på mere end 50 vægtprocent

Note:

1C012.a. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Forsendelser med et plutoniumindhold på højst 1 g

b.

Forsendelser på højst 3 "effektive gram", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

b.

"Tidligere separeret" neptunium-237 i enhver form.

Note:

1C012.b lægger ikke eksportkontrol på forsendelser med et indhold af neptunium-237 på højst 1 g.

1C101
Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret i 1C001, til anvendelse i 'missiler', "missil" undersystemer eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Note 1:

1C101 omfatter:

a.

Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet

b.

Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum.

Note 2:

1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af satellitter.

Teknisk note:

Ved 'missil' forstås i 1C101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C102
Resaturerede pyroliserede carboncarbonmaterialer, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1C107
Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er specificeret i 1C007, som følger:

a.

Finkornede grafitter med en bulktæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 288 K (15 °C) og med kornstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af følgende produkter:

1.

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

2.

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

3.

Blokke med en størrelse på 120 x 120 x 50 mm eller derover

NB:

Se også 0C004.

b.

Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, og som kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

NB:

Se også 0C004.

c.

Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i radomer, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

d.

Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i bulkform, der er anvendeligt til næser, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

e.

Forstærkede keramiske "kompositter" af siliciumcarbid, som er anvendelige til næser, reentry vehicles og dyseflaps, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

1C111
Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over dem, der er specificeret i 1C011, som følger:

a.

Drivstoffer:

1.

Sfærisk eller sfæroidalt aluminiumspulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikelstørrelse på mindre end 200 μm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er mindre end 63 μm, iflg. ISO 2591-1:1988 eller tilsvarende nationale standarder

Teknisk note:

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM standard E-11).

2.

Metalpulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål som følger:

a.

Metalpulver af zirconium, beryllium og magnesium, eller legeringer af disse metaller, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer:

1.

Zirconium

2.

Beryllium eller

3.

Magnesium

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i zirconium.

b.

Metalpulver af bor eller borlegeringer med et indhold af bor på mindst 85 vægtprocent, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form.

Note:

1C111.a.2.a og 1C111a.2.b lægger eksportkontrol på pulverblandinger med en multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige kornstørrelser), hvis en eller flere typer er pålagt eksportkontrol.

3.

Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer til flydende brændstof:

a.

Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7)

b.

Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogentetroxid (CAS 10544-72-6)

c.

Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1)

d.

Blandede nitrogenoxider (MON)

Teknisk note:

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dinitrogentetroxid/nitrogendioxid (N2O4/NO2), der kan anvendes i missilsystemer. En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent).

e.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL FOR Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA)

f.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C238 FOR Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen.

4.

Følgende hydrazinderivater:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1)

b.

Tetramethylhydrazin (CAS 09-12-6415)

c.

N,N diallylhydrazine (CAS 5164-11-4)

d.

Allylhydrazin (CAS 7422-78-8)

e.

Ethylendihydrazin

f.

Monomethylhydrazindinitrat

g.

Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat

h.

Hydrazinazid (CAS 14546-44-2)

i.

Dimethylhydrazinazid

j.

Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7)

k.

Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2)

l.

2-hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN)

m.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for hydrazinperklorat

n.

Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0)

o.

Methylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2)

p.

Diethylhydrazinnitrat (DEHN)

q.

3,6-dihydrazintetrazinnitrat (1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN)

5.

Materialer med høj energitæthed ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, til anvendelse i 'missiler' eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a

a.

Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40 x 106 J/kg eller derover

b.

Andre brændstoffer og brændstofadditiver med høj energitæthed (f.eks. cuban, ioniske opløsninger og JP-10), som har en volumenbaseret energitæthed på 37,5 x 109 J/m3 eller derover målt ved 20 °C og én atmosfæres tryk (101,325 kPa)

Note:

1C111.a.5.b lægger ikke eksportkontrol på raffinerede fossile brændstoffer og biobrændstoffer, der er fremstillet af planter, herunder motorbrændstoffer, som er godkendt til brug i civile fly, medmindre de er specielt formuleret til 'missiler' eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 1C111.a.5 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

6.

Brændstoffer til erstatning af hydrazin som følger:

1,2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8)

b.

Polymere stoffer:

1.

Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybutadien) (CTPB)

2.

Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybutadien) (HTPB) ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

3.

Polybutadienakrylsyre (PBAA)

4.

Polybutadienakrylsyreacrylonitril (PBAN)

5.

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG)

Teknisk note:

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af poly-1,4-butanediol (CAS 110-63-4) og polyethylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.

Polyglycidylnitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c.

Andre tilsætningsstoffer og bestanddele:

1.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater heraf

2.

Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8)

3.

2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5)

4.

Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1)

5.

Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0)

6.

Følgende ferrocenderivater:

a.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende catocen

b.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende ethylferrocen

c.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende propylferrocen

d.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende n-butylferrocen

e.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende pentylferrocen (CAS 1274-00-6)

f.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dicyclopentylferrocen

g.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dicyclohexylferrocen

h.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende diethylferrocen

i.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dipropylferrocen

j.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dibutylferrocen

k.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dihexylferrocen

l.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen

m.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende ferrocencarboxylsyrer

n.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende butacen

o.

Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers forbrændingshastighed, ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note:

1C111.c.6.o lægger ikke eksportkontrol på ferrocenderivater, som indeholder en aromatisk funktionel gruppe med seks kulstofatomer bundet til ferrocenmolekylet.

7.

4,5 Diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso- DAMTR), ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note:

For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som ikke er specificeret i 1C111: se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1C116
Martensitisk stål til brug i 'missiler' med samtlige følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES 1C216.

a.

En trækbrudsstyrke målt ved 293 K (20 °C) på mindst:

1.

0,9 GPa i opløsningsglødet tilstand eller

2.

1,5 GPa i ældningshærdet tilstand og

b.

En eller flere af følgende former:

1.

Plade eller rør med en væg- eller godstykkelse på højst 5,0 mm

2.

Rørformede typer med en vægtykkelse på højst 50 mm og en indvendig diameter på mindst 270 mm.

Teknisk note 1 :

Martensitisk stål er jernlegeringer:

1.

Som generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen, og

2.

Som udsættes for varmebehandling for at fremme den martensitiske transformationsproces (opløsningsglødet tilstand) og derefter ældningshærdet tilstand.

Teknisk note 2:

Ved 'missil' forstås i 1C116 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C117
Materialer til fremstilling af 'missilkomponenter' som følger:

a.

Wolfram og legeringer i partikelform med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 x 106 m (50 μm) eller mindre

b.

Molybdæn og legeringer i partikelform med et indhold af molybdæn på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 x 106 m (50 μm) eller mindre

c.

Wolframmaterialer i fast form med samtlige følgende egenskaber:

1.

Som har en eller flere af følgende materialesammensætninger:

a.

Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent

b.

Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent eller

c.

Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent og

2.

I stand til at kunne maskinbearbejdes til et eller flere af følgende produkter:

a.

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

b.

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

c.

Blokke med en størrelse på 120 x 120 x 50 mm eller derover.

Teknisk note:

Ved 'missil' forstås i 1C117 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C118
Titanstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS) med samtlige følgende egenskaber:

a.

Som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel

2.

Har et titanindhold på mindst 0,10 vægtprocent og

3.

Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM E-1181-87 eller tilsvarende nationale standarder) og

b.

Som har en eller flere af følgende former:

1.

Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimension

2.

Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller mindre eller

3.

Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 3 mm eller mindre.

1C202
Legeringer ud over dem, der er specificeret i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, som følger:

a.

Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

'Kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm

b.

Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

'Kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket 'kan belastes med' vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C210
'Fiber- eller trådmateriale' eller prepregs ud over dem, der er specificeret i 1C010.a, b eller e, som følger:

a.

'Fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" større end 12,7 x106 m eller

2.

"Specifik trækstyrke" større end 23,5 x 104 m

Note:

1C210.a. lægger ikke eksportkontrol på 'fiber- eller trådmaterialer' af aramid med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 vægtprocent.

b.

'Fiber- eller trådmaterialer' af glas med begge af følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" på 3,18 x 106 m eller derover og

2.

"Specifik trækstyrke" på 7,62 x 104 m eller derover

c.

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af 'fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller glas, som er specificeret i 1C210.a eller b.

Teknisk note:

Harpiksen udgør matrixen i kompositten.

Note:

I 1C210 er 'fiber eller trådmaterialer' begrænset til kontinuerlige "monofilamenter", "garner", "forgarner", "blår" eller "tape".

1C216
'Martensitisk ældende stål' ud over det, der er specificeret i 1C116, der 'kan belastes med en' maksimal trækstyrke på 1 950 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Note:

1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner overstiger 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket 'martensitisk ældende stål … med en' omfatter martensitisk ældende stål før eller efter varmebehandling.

1C225
Bor beriget til bor-10 isotopen (10B) med mere end dets naturlige isotopiske indhold som følger: elementar bor, forbindelser, blandinger indeholdende bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte.

Note:

1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer.

Teknisk note:

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atomprocent).

1C226
Wolfram, wolframcarbid og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 vægtprocent wolfram ud over dem, der er specificeret i 1C117, som har begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm og

b.

En masse på mere end 20 kg.

Note:

1C226 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt konstrueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

1C227
Calcium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end magnesium og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C228
Magnesium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end calcium og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C229
Bismuth med begge følgende egenskaber:

a.

En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og

b.

Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 ppm (dele pr. million).

1C230
Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af ovennævnte, ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

Note:

1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger

b.

Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb

c.

Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akvamariner.

1C231
Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, produkter heraf og affald og skrot af ovennævnte.

1C232
Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller apparater indeholdende ovennævnte.

Note:

1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233
Lithium beriget til lithium-6 (6Li) isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af ovennævnte.

Note:

1C233 lægger ikke eksportkontrol på termoluminiscente dosimetre.

Teknisk note:

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).

1C234
Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500 som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af ovennævnte, ud over dem, der er specificeret i 0A001.f.

Note:

1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse på højst 0,10 mm.

1C235
Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

Note:

1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 1,48 x 103 GBq (40 Ci) tritium.

1C236
'Radionuklider', som er egnede til fremstilling af neutronkilder på basis af alpha-n-reaktion, udover dem der er specificeret i 0C001 og 1C012.a i følgende form:

a.

Elementar

b.

Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

c.

Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

d.

Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående.

Note:

1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet.

Teknisk note:

I 1C236 er 'radionuklider':

Actinium-225 (Ac-225)

Actinium-227 (Ac-227)

Californium-253 (Cf-253)

Curium-240 (Cm-240)

Curium-241 (Cm-241)

Curium-242 (Cm-242)

Curium-243 (Cm-243)

Curium-244 (Cm-244)

Einsteinium-253 (Es-253)

Einsteinium-254 (Es-254)

Gadolinium-148 (Gd-148)

Plutonium-236 (Pu-236)

Plutonium-238 (Pu-238)

Polonium-208 (Po-208)

Polonium-209 (Po-209)

Polonium-210 (Po-210)

Radium-223 (Ra-223)

Thorium-227 (Th-227)

Thorium-228 (Th-228)

Uranium-230 (U-230)

Uranium-232 (U-232)

1C237
Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blandinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som indeholder nogen af ovennævnte.

Note:

1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Medicinske apparater eller applikatorer

b.

Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 millicurie) radium-226.

1C238
Chlortrifluorid (CIF3).

1C239
Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s.

1C240
Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er specificeret i 0C005, som følger:

a.

Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:

1.

Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og

2.

En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard

b.

Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 1C240.a.

Note:

1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Trådformet nikkelpulver

b.

Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000 cm2 pr. plade.

Teknisk note:

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem.

1C241
Rhenium og legeringer med et indhold af rhenium på mindst 90 vægtprocent og legeringer af rhenium og wolfram med et indhold af enhver kombination af rhenium og wolfram på mindst 90 vægtprocent ud over dem, der er specifieret i 1C226, og som har begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mellem 100 mm og 300 mm og

b.

En masse på mere end 20 kg.

1C350
Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1.

Thiodiglycol (111-48-8)

2.

Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

3.

Dimethyl methylphosphonat (756-79-6)

4.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

5.

Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)

6.

Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9)

7.

Phosphortrichlorid (7719-12-2)

8.

Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9)

9.

Trionylchlorid (7719-09-7)

10.

3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3)

11.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7)

12.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9)

13.

3-quinuclidinol (1619-34-7)

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3)

15.

2-chloroethanol (107-07-3)

16.

Dimethylamin (124-40-3)

17.

Diethylethylphosphonat (78-38-6)

18.

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)

19.

Diethylphosphit (762-04-9)

20.

Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21.

Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)

22.

Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)

23.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)

24.

Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25.

Methylbenzilat (76-89-1)

26.

Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)

27.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (96-80-0)

28.

Pinacolylalkohol (464-07-3)

29.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende O-ethyl-2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (57856-11-8)

30.

Triethylphosphit (122-52-1)

31.

Arsentrichlorid (7784-34-1)

32.

Benzilsyre (76-93-7)

33.

Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)

34.

Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)

35.

Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)

36.

Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)

37.

3-quinuclidon (3731-38-2)

38.

Phosphorpentachlorid (10026-13-8)

39.

Pinacolon (75-97-8)

40.

Kaliumcyanid (151-50-8)

41.

Kaliumbifluorid (7789-29-9)

42.

Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7)

43.

Natriumfluorid (7681-49-4)

44.

Natriumbifluorid (1333-83-1)

45.

Natriumcyanid (143-33-9)

46.

Triethanolamin (102-71-6)

47.

Phosphorpentasulfid (1314-80-3)

48.

Diisopropylamin (108-18-9)

49.

Diethylaminoethanol (100-37-8)

50.

Natriumsulfid (1313-82-2)

51.

Svovlmonochlorid (10025-67-9)

52.

Svovldichlorid (10545-99-0)

53.