ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 321

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
5. december 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2252 af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2253 af 2. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2254 af 2. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2255 af 2. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2256 af 4. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1983/2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2257 af 4. december 2015 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTS))

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2258 af 4. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår import og transit af enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ ( 1 )

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2259 af 4. december 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

56

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2260 af 3. december 2015 om ophævelse af beslutning 2008/630/EF om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (meddelt under nummer C(2015) 8472)  ( 1 )

58

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2014 vedtaget af Associeringsrådet EU-Georgien af 17. november 2014 om vedtagelse af dets forretningsorden og associeringsudvalgets samt underudvalgs forretningsordener [2015/2261]

60

 

*

Afgørelse nr. 2/2014 vedtaget af Associeringsrådet EU-Georgien af 17. november 2014 om nedsættelse af to underudvalg [2015/2262]

70

 

*

Afgørelse nr. 3/2014 vedtaget af Associeringsrådet EU-Georgien af 17. november 2014 om delegering af visse af associeringsrådets beføjelser til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning [2015/2263]

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

Følgende dele i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, der blev undertegnet den 21. marts 2014 og den 27. juni 2014 i Bruxelles, anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2016 i henhold til artikel 4 i Rådets afgørelser om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen (1), den anden som ændret (2), i det omfang de omfatter spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence:

Afsnit IV

(med undtagelse af artikel 158 i det omfang den vedrører strafferetlig håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og med undtagelse af artikel 285 og 286 i det omfang de artikler finder anvendelse for administrative sager og prøvelse og klage på medlemsstatsniveau).

Den midlertidige anvendelse af artikel 279 berører ikke medlemsstaternes suveræne rettigheder over deres kulbrinteressourcer i overensstemmelse med folkeretten, herunder deres rettigheder og forpligtelser som parter i FN's havretskonvention fra 1982.

Unionens midlertidige anvendelse af artikel 280, stk. 3, berører ikke den eksisterende kompetenceafgrænsning mellem Unionen og dens medlemsstater med hensyn til tildeling af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter.

Afsnit VII

(med undtagelse af artikel 479, stk. 1), i det omfang bestemmelserne i det afsnit er begrænset til det formål at sikre aftalens midlertidige anvendelse.

Bilag I til XXV og protokol I og III.


(1)  EUT L 161 af 29.5.2014, s. 1, og EUT L 278 af 20.9.2014, s. 1.

(2)  EUT L 289 af 3.10.2014, s. 1.


FORORDNINGER

5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2252

af 30. september 2015

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at nå målene med Den Fælles Fiskeripolitik (FFP) og for at varetage Unionens og dens skatteyderes økonomiske interesser bør operatører, der i en given periode inden indsendelse af en ansøgning om økonomisk støtte har begået alvorlige overtrædelser, strafbare handlinger eller svig som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 508/2014, ikke modtage økonomisk støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

(2)

I medfør af artikel 10, stk. 1, og 3, i forordning (EU) nr. 508/2014 bør visse ansøgninger indgivet af operatører om støtte fra Den Europæiske hav- og Fiskerifond være uantagelige i en bestemt periode. Sådanne ansøgninger er bl.a. uantagelige i tilfælde, hvor der er blevet ansøgt om støtte i medfør af afsnit V, kapitel II, i forordningen for så vidt angår bæredygtig udvikling af akvakultur, og hvor de kompetente myndigheder har fastslået, at den berørte operatør har begået en eller flere af de miljømæssige overtrædelser, der er fastsat i artikel 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF (2). I medfør af artikel 10, artikel 4, litra a), og b), i forordning (EU) nr. 508/2014 fastsætter Kommissionen ved en delegeret retsakt den periode, hvor ansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdatoer for denne.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 (3) fastsætter den uantagelighedsperioden samt dens relevante start- og slutdatoer i tilfælde, hvor operatørerne har udført en eller flere af de overtrædelser, der henvises til i artikel 10, stk. 1, litra a) og b), og stk. 3, i forordning (EU) nr. 508/2014.

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 508/2014 er det ligeledes nødvendigt at fastsætte regler for beregning af uantagelighedsperiodernes varighed samt de relevante start- og slutdatoer for ansøgninger om støtte i medfør af forordningens afsnit V, kapitel II. Disse ansøgningers uantagelighed skal bidrage til at sikre bedre overholdelse af den eksisterende lovgivning vedrørende beskyttelse af miljøet.

(4)

Ved direktiv 2008/99/EF fastsættes strafferetlige foranstaltninger for at sikre en mere effektiv miljøbeskyttelse. I direktivets artikel 3 findes en liste over handlinger, der er strafbare i medfør af strafferetten, når disse er ulovlige i medfør af direktivet og udføres forsætligt eller i det mindste groft uagtsomt. I medfør af direktivets artikel 4 skal medlemsstaterne sikre, at tilskyndelse og medvirken til forsætlig udførelse af overtrædelserne i artikel 3 er strafbart i medfør af strafferetten.

(5)

For at sikre proportionaliteten skal sager, hvor en operatør har begået en overtrædelse som følge af grov uagtsomhed og forsætlige overtrædelser, resultere i uantagelighedsperioder af varierende længde. Af samme årsag er det også hensigtsmæssigt at fastsætte regler, der tager højde for skærpende og formildende omstændigheder i forbindelse med beregningen af uantagelighedsperioden.

(6)

For at sikre proportionaliteten bør overtrædelser, der har varet i mere end et år, medføre længere uantagelighedsperioder.

(7)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 508/2014, er en operatørs ansøgning om støtte fra EHFF i medfør af afsnit V, kapitel II i nærværende forordning uantagelig i mindst et år, hvis den kompetente myndighed har fastslået, at operatøren har begået en af de overtrædelser, der fastsættes i artikel 3 og 4 i direktiv 2088/99/EF. Ved beregningen af uantagelighedsperioderne bør der, eftersom forordning (EU) nr. 508/2014 gælder fra 1. januar 2014, kun tages højde for overtrædelser, der er begået fra 1. januar 2013.

(8)

For at sikre effektiv miljøbeskyttelse i tilfælde, hvor en operatørs ansøgning er uantagelig på grund af de miljømæssige overtrædelser i artikel 3 og 4 i direktiv 2008/99/EF, bør alle denne operatørs ansøgninger i henhold til afsnit V, kapitel II, i forordning (EU) nr. 508/2014 være uantagelige. For at sikre proportionaliteten er det relevant at fastsætte regler for revision af uantagelighedsperioder i tilfælde, hvor en operatør har begået yderligere overtrædelser i perioden. Af samme årsag er det også hensigtsmæssigt, at uantagelighedsperioden bliver forlænget, hvis en operatør gentager en overtrædelse.

(9)

Delegeret forordning (EU) 2015/288 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

For at gøre det muligt straks at anvende foranstaltningerne i nærværende forordning, i betragtning af hvor vigtigt det er at sikre en ensartet og lige behandling af operatørerne i alle medlemsstaterne fra begyndelsen af programmeringsperioden, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen og anvendes fra den første dag i støtteberettigelsesperioden for EHFF, dvs. fra den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2015/288 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på ansøgninger om EHFF-støtte og fastlægger den periode, hvor sådanne ansøgninger, der er indgivet af operatører, der har foretaget de handlinger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 508/2014 eller i samme forordnings artikel 10, stk. 3, er uantagelige (»uantagelighedsperioden«).«

2)

Som artikel 4a indsættes:

»Artikel 4a

Ansøgninger er uantagelige, hvis operatørerne har begået miljømæssige overtrædelser

1.   Hvis en kompetent myndighed i sin første officielle afgørelse har fastslået, at en operatør har begået en af de overtrædelser, der er omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF (4), er denne operatørs ansøgninger om støtte fra EHFF i medfør af afsnit V, kapitel II, i forordning (EU) nr. 508/2014 uantagelige:

a)

i 12 måneder, hvis der er tale om grov uagtsomhed eller

b)

i 24 måneder, hvis der er tale om en forsætlig handling.

2.   Hvis en kompetent myndighed i en afgørelse har fastslået, at en operatør har begået en af de overtrædelser, der er omhandlet i artikel 4 i direktiv 2008/99/EF, er denne operatørs ansøgninger om støtte fra EHFF i medfør af afsnit V, kapitel II, i forordning (EU) nr. 508/2014 uantagelige i 24 måneder.

3.   Uantagelighedsperioden forlænges med 6 måneder, hvis den offentlige myndighed i sin afgørelse som omhandlet i stk. 1 og 2:

a)

specifikt har henvist til skærpende omstændigheder eller

b)

har fastslået, at en overtrædelse, som operatøren har begået, har stået på længere end et år.

4.   Hvis perioden varer mindst 12 måneder i alt, reduceres uantagelighedsperioden med 6 måneder, hvis den kompetente myndighed udtrykkeligt har påpeget formildende omstændigheder i sin afgørelse som omhandlet i stk. 1 eller 2.

5.   Startdatoen for uantagelighedsperioden er datoen for en kompetent myndigheds første officielle afgørelse, der fastslår, at der er begået en eller flere overtrædelser, som omhandlet i artikel 3 og 4 i direktiv 2008/99/EF.

6.   Ved beregning af uantagelighedsperioden tages der kun hensyn til overtrædelser, der er begået fra og med den 1. januar 2013, og som der er truffet afgørelse om som omhandlet i underafsnittet ovenfor fra og med samme dato.

7.   Hvis en operatørs ansøgning er uantagelig i medfør af stk. 1 og 2, er samtlige denne operatørs ansøgninger i medfør af afsnit V, kapitel II, i forordning (EU) nr. 508/2014 uantagelige.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28).«"

3)

Artikel 9 ændres således:

a)

Følgende indsættes som litra d) og e):

»d)

forlænges med følgende tidsrum for hver yderligere overtrædelse som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2008/99/EF, og som operatøren har begået i uantagelighedsperioden:

i)

12 måneder, hvis den yderligere overtrædelse er begået med grov uagtsomhed

ii)

24 måneder, hvis den yderligere overtrædelse er begået forsætligt

e)

forlænges med 24 måneder for hver yderligere overtrædelse som omhandlet i artikel 4 i direktiv 2008/99/EF, som operatøren har begået i uantagelighedsperioden.«

b)

Som stk. 2 indsættes følgende:

»Hvis den yderligere overtrædelse som omhandlet i stk. 1, litra d) og e), er den samme type miljømæssige overtrædelse, som forårsagede uantagelighedsperioden, eller hvis den allerede har afstedkommet revision heraf, øges forlængelsen af uantagelighedsperioden, der skyldes denne overtrædelse som omhandlet i stk. 1, litra d) og e), med yderligere 6 måneder.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode (EUT L 51 af 24.2.2015, s. 1).


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2253

af 2. december 2015

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare (en såkaldt »dørliste« eller »tætningsliste«), som består af en aluminiumsskinne på ca. 100 × 3 cm med ca. 2 cm lange børster af plast med et tværmål på over 1 mm fastgjort til skinnen. Skinnen er udstyret med selvklæbende film på den ene side.

Skinnen monteres forneden på døren med selvklæbende film. Børsterne lukker hullet mellem dørens underside og gulvet og forhindrer træk og indtrængen af skidt.

 (1) Se billede.

3926 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3926, 3926 90 og 3926 90 97.

I betragtning af varens objektive kendetegn har den til formål at lukke hullet mellem døren og gulvet og således forhindre træk og indtrængen af skidt osv. Det er ikke meningen, at den skal bruges som en børste til rengøring. Tarifering under pos. 9603 som børste er derfor udelukket.

Der er tale om en sammensat vare, der består af forskellige dele, nemlig en aluminiumsskinne, børster af plast og selvklæbende film. Børsterne giver varen dens grundlæggende karakteristika, da de er af afgørende betydning for anvendelsen af varen. Tarifering i pos. 7616 som andre varer af aluminium er derfor udelukket.

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 3926 90 97 som andre varer af plastik.

Image

(1)  Billedet er kun vejledende.


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2254

af 2. december 2015

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En tryksag i stift bind (såkaldt »fotobog«), der består af papir og måler 21 × 31 cm. Den indeholder printede, personlige fotografier og en kort tekst, der henviser til de aktiviteter, begivenheder, personer osv., som vises på billederne.

4911 91 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur, samt teksten til KN-kode 4911 og 4911 91 00.

Tarifering under position 4901 som bog er udelukket, da varen ikke er beregnet til læsning (se også forklarende bemærkninger til HS, pos. 4901, første afsnit).

Varen er beregnet til at indeholde personlige fotografier til privat gennemsyn.

Den skal derfor tariferes under KN-kode 4911 91 00 som fotografier.


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2255

af 2. december 2015

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En cirkelformet artikel (en såkaldt »vibrationsmotor«) med en diameter på 9 mm og en tykkelse på 4 mm med en indbygget 4 V DC, 1 W elmotor.

Artiklen er udformet til anvendelse i tabletter, mobiltelefoner m.m. med henblik på at skabe en vibrationseffekt. Denne effekt er resultatet af motorakslens roterende bevægelse, som skyldes, at akslen er forsynet med en ikkesymmetrisk masse.

Med henblik på montering er artiklen forsynet med selvklæbende tape på den ene side.

Se billedet (1)

8479 89 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8479, 8479 89 og 8479 89 97.

Da artiklen er beregnet til at skabe vibration, er tarifering under pos. 8501 som elektrisk motor udelukket (se også de forklarende bemærkninger til HS, pos. 8501, afsnit (II), stk. 8, litra b)).

Artiklen skal derfor tariferes under KN-kode 8479 89 97 som andre maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion ikke andetsteds tariferet.

Image

(1)  Illustrationen er kun vejledende.


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2256

af 4. december 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 1983/2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er der fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker over indkomstforhold og levevilkår.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 (2) blev der vedtaget en liste over primære målvariabler, disse variablers koder og det tekniske format for indberetning af data til brug for EU-SILC.

(3)

Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik besluttede på sit møde den 7. og 8. juni 2010, at midtvejsevalueringen af det overordnede EU-mål, der skal udføres i 2015, også bør omfatte en gennemgang af indikatorerne, der tager hensyn til den økonomiske udvikling og de forbedrede måleinstrumenter.

(4)

På den baggrund blev der ved Kommissionens forordning (EU) nr. 112/2013 (3) og (EU) nr. 67/2014 (4) medtaget nye variabler, der måler materielle afsavn blandt husholdninger og enkeltpersoner (voksne), på listen over sekundære målvariabler, der skal indsamles data for i 2014 og 2015.

(5)

Det er også nødvendigt at tilpasse listen over primære målvariabler til fremtidige dataindsamlinger. Herunder hører fjernelse af forældede variabler fra bilaget til forordning (EF) nr. 1983/2003 og tilføjelse af nye variabler. Disse punkter er blevet udvalgt til en solid måling af materielle afsavn efter to tilbundsgående statistiske analyser baseret på data indsamlet i EU-SILC i 2009 og 2013.

(6)

Forordning (EF) nr. 1983/2003 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1983/2003 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7. november 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 34).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 112/2013 af 7. februar 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2014 over sekundære målvariabler om materielle afsavn (EUT L 37 af 8.2.2013, s. 2).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 67/2014 af 27. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2015 over sekundære målvariabler om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter samt materielle afsavn (EUT L 23 af 28.1.2014, s. 1).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1983/2003 foretages følgende ændringer:

1.

I afsnittet »Husstandsdata — Social udstødelse — Ikke-pengemæssige afsavnsindikatorer for husstanden, herunder utilstrækkelige økonomiske midler, gældens omfang og ufrivillig mangel på basale fornødenheder« foretages følgende ændringer:

a)

følgende variabler udgår:

Komponent

Variabel

Kode

Målvariabel

»X,L

HS070

 

Har De telefon (herunder også mobiltelefon)?

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

HS070_F

– 1

Mangler

1

Variabel udfyldt

X,L

HS080

 

Har De farve-tv?

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

HS080_F

– 1

Mangler

1

Variabel udfyldt«

og

»X,L

HS100

 

Har De vaskemaskine?

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

HS100_F

– 1

Mangler

1

Variabel udfyldt«

b)

efter variabel HS150 og HS150_F indsættes følgende variabler:

Komponent

Variabel

Kode

Målvariabel

»X,L

HD080

 

Bliver slidte møbler udskiftet?

1

Ja

2

Nej — husstanden har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

HD080_F

1

Variabel udfyldt

– 1

Mangler«

2.

Følgende nye afsnit »Persondata — Social udstødelse — Ikke-pengemæssige afsavnsindikatorer« indsættes mellem afsnittet »Persondata — Basisdata — Demografiske data (16+)« og afsnittet »Persondata — Uddannelse — Uddannelse, herunder højest opnåede ISCED-niveau«:

Komponent

Variabel

Kode

Målvariabel

Persondata

Social udstødelse

»IKKE-PENGEMÆSSIGE AFSAVNSINDIKATORER

X,L

PD020

 

Udskiftes slidt tøj med nyt (ikke brugt)?

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

PD020_F

1

Variabel udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke udvalgt respondent

X,L

PD030

 

Har to par sko i den rigtige størrelse (heraf et par helårssko)

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

PD030_F

1

Variabel udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke udvalgt respondent

X,L

PD050

 

Mødes med venner/familie til et glas/for at spise sammen mindst én gang om måneden

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

PD050_F

1

Variabel udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke udvalgt respondent

X,L

PD060

 

Deltager regelmæssigt i fritidsaktiviteter

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

PD060_F

1

Variabel udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke udvalgt respondent

X,L

PD070

 

Bruger du lidt penge på dig selv hver uge?

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

PD070_F

1

Variabel udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke udvalgt respondent

X,L

PD080

 

Internetforbindelse til personlig brug hjemme

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre grunde

 

PD080_F

1

Variabel udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke udvalgt respondent«


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2257

af 4. december 2015

om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTS))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bulgariens ansøgning om registrering af betegnelsen »Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya) er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 50, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 (2).

(2)

Kommissionen modtog den 11. juni 2014 en meddelelse om indsigelse fra Kayseri Chamber of Commerce (Tyrkiet). Meddelelsen om indsigelse blev efterfulgt af en begrundet indsigelse sendt pr. e-mail af 14. august 2014. Det fremgår af artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, at meddelelsen om indsigelse skal efterfølges af en begrundet indsigelse inden for to måneder. Den begrundede indsigelse overskred denne frist på to måneder. Kommissionen mener derfor, at indsigelsen fra Kayseri Chamber of Commerce (Tyrkiet) er uantagelig.

(3)

Grækenland sendte den 12. juni 2014 en meddelelse om indsigelse samt en begrundet indsigelse. Indsigelsen blev gjort i henhold til artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012. Det blev hævdet, at en del af regionen Thrakien hører under Grækenland, og at registrering af betegnelsen »Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya) ville berøre de græske producenters ret til at anvende den geografiske betegnelse »Θράκη« (Thrakien). Betegnelsen »Thrakien« indgår lovligt i salgsbetegnelsen på adskillige kødprodukter.

(4)

Kommissionen undersøgte Grækenlands indsigelse og fandt, at den er antagelig i henhold til artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012. Ved brev af 10. oktober 2014 opfordrede Kommissionen derfor de berørte parter til at indlede passende konsultationer med henblik på at finde en indbyrdes løsning i overensstemmelse med deres interne procedurer.

(5)

Bulgarien og Grækenland fandt en sådan løsning og underrettede Kommissionen herom den 5. maj 2015.

(6)

Under forudsætning af at indholdet i aftalen mellem Bulgarien og Grækenland opfylder bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1151/2012 og den øvrige EU-lovgivning, kan der tages højde for aftalen.

(7)

For at kunne skelne mellem produkter, der har en lignende betegnelse, og for at undgå risikoen for at vildlede forbrugerne med hensyn til produktets oprindelse, blev Bulgarien og Grækenland enige om, at betegnelsen »Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya) skal ledsages af anprisningen »fremstillet efter traditionen i Bulgarien«, jf. artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(8)

Parterne blev desuden enige om, at nærværende forordning bør indeholde en erklæring om, at den geografiske betegnelse »Thrakien« ikke er forbeholdt »Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya).

(9)

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen, at betegnelsen »Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya) bør ledsages af anprisningen »fremstillet efter traditionen i Bulgarien«.

(10)

Derudover bør det præciseres, at uanset artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012 forhindrer registreringen af betegnelsen »»Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya) fremstillet efter traditionen i Bulgarien« ikke andre producenter i at anvende den geografiske betegnelse »Thrakien«, herunder oversættelser heraf, i mærkningen eller præsentationen inden for Unionens område i overensstemmelse med EU-lovgivningen og særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (3) om fødevareinformation til forbrugerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya) (GTS) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.) i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (4).

Artikel 2

Betegnelsen i artikel 1 ledsages af anprisningen »fremstillet efter traditionen i Bulgarien«. Den konsoliderede varespecifikation findes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Den geografiske betegnelse »Thrakien«, herunder oversættelser heraf, kan fortsat anvendes i mærkningen eller præsentationen inden for Unionens område, såfremt principperne og bestemmelserne i EU's retsforskrifter overholdes.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 75 af 14.3.2014, s. 16.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


BILAG

ANSØGNING OM REGISTRERING AF EN GARANTERET TRADITIONEL SPECIALITET (GTS)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 (1)

»КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ« (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA)

EF-nr.: BG-TSG-0007-01018 — 23.7.2012

1.   Den ansøgende sammenslutnings navn og adresse

Sammenslutningens eller organisationens navn (hvis det er relevant): Sdruzhenie Traditsionni surovo-susheni mesni produkti (Traditional Dried Raw Meat Products Association (STSSMP)

Adresse: bul. Shipchenski prohod, bl. 240, vh A, ap 6, et. 3, Sofia 1111

Telefon: +359 29712671

Fax +359 29733069

E-mail: office@amb-bg.com

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Bulgarien

3.   Varespecifikation

3.1.   Betegnelse(r), der søges registreret (artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007  (2) )

»Кайсерован врат Тракия« (Kayserovan vrat Trakiya)

Navnes skal ledsages af anprisningen »fremstillet efter traditionen i Bulgarien«.

3.2.   Betegnelsen

er specifik i sig selv

udtrykker landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet

Betegnelsen »Kayserovan vrat Trakia« blev første gang introduceret i 1980 i et standardiseringsdokument vedrørende produktionen heraf, nemlig industristandard 18-71996-80, der blev udarbejdet af de to bulgarske forskere Dzhevizov og Kiseva. Produktet blev hurtigt populært og er nu blevet traditionelt fremstillet i Bulgarien under ovenstående betegnelse i mere end 30 år. Betegnelsen er også i sig selv specifik, fordi den indeholder produktets hovedingredienser, som er beskrevet under punkt 3.6.

3.3.   Søges betegnelsen forbeholdt det produkt, som ansøgningen vedrører, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006

Navnet søges forbeholdt det pågældende produkt

Navnet søges ikke forbeholdt det pågældende produkt

3.4.   Produkttype

Kategori 1.2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.).

3.5.   Beskrivelse af det landbrugsprodukt eller den fødevare, som betegnelsen i punkt 3.1 henviser til (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

»Kayserovan vrat Trakia« er en råsaltet delikatesse af hele stykker kød. Den fremstilles af fersk, udbenet svineforkam. Den presses gentagne gange under lagring og vendes i den såkaldte Kaiser-blanding (kayserova smes), der består af urter og hvidvin. Den er egnet til direkte konsum af alle forbrugergrupper.

Fysiske egenskaber — form og størrelse

Aflang, flad cylinderform, 3-4 cm tyk.

Kemiske egenskaber

vandindhold: højst 40,0 % af den samlede vægt

køkkensalt: højst 5,0 % af den samlede vægt

nitrit (restmængde i det færdige produkt): højst 50 mg/kg

pH mindst 5,4.

Organoleptiske egenskaber

 

Udseende og farve:

overfladen er dækket af den brunrøde Kaiser-blanding og er gennemtørret med en tydelig skorpe.

 

Tværsnit

muskelvævet har en kraftig rød farve, mens fedtet er laksefarvet og højst 1 cm tykt.

 

Konsistens: fast og elastisk.

 

Smag og lugt: karakteristisk, behagelig og letsaltet med en tydelig aroma af de anvendte krydderier, uden fremmed smag eller lugt.

»Kayserovan vrat Trakia« kan markedsføres hel, udskåret i stykker eller skiver, vakuumpakket, i cellofan eller i modificeret atmosfære.

3.6.   Beskrivelse af produktionsmetoden for det landbrugsprodukt eller den fødevare, som betegnelsen i punkt 3.1 henviser til (artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

Til fremstilling af »Kayserovan vrat Trakia« kræves følgende ingredienser og tilsætningsstoffer:

 

Kød: svineforkam: 100 kg

 

Saltblanding til 100 kg svineforkam: 3,35 kg køkkensalt, 40 g ascorbinsyre (E300) som antioxidant, 100 g kaliumnitrat (E252) eller 85 g natriumnitrat (E251) og 500 g raffineret, granuleret sukker.

 

Kaiser-blanding til 100 kg svineforkam:

4,0 kg rød peber

3,0 kg bukkehornsfrø

2,0 kg hvidløg

12,0 liter hvidvin

 

Sejlgarn/hampgarn

Produktionsmetode

Til fremstilling af »Kayserovan vrat Trakia« anvendes fersk, moden svineforkam med en pH-værdi på mellem 5,6 og 6,2. Kødet udbenes omhyggeligt, således at de forskellige muskelgrupper efterlades intakte. Fortil går grænsen mellem den occipitale knogle og den første halshvirvel, bagtil mellem den femte og sjette brysthvirvel og ned fra det femte interkostale rum. Den nedre grænse skærer horisontalt gennem de første fem ribben. Det udbenede kød renses for blod, hvorefter det formes og trimmes. De formede svineforkamme anbringes i passende og rene beholdere til saltning. Kødet gnides med blandingen af køkkensalt, ascorbinsyre, kalium eller natriumnitrat og raffineret krystalsukker enten ved håndkraft eller mekanisk. De saltede svineforkamme pakkes tæt i beholdere af plastic eller rustfrit stål med henblik på modning i et kølerum med en temperatur på 0-4 °C. Efter 3 til 4 dage byttes der om på stykkerne (de øverste og nederste stykker bytter plads), og de ligger yderligere mindst 10 dage under de samme forhold, indtil de er jævnt saltede. En snor med løkke fastgøres til hver enkelt saltet svineforkam, og de hænges på træ- og/eller metalstativer (stænger), som placeres på pølserulleborde af rustfrit stål. Stykkerne må ikke røre hinanden. De skal blive hængende på rullebordet til dræning i op til 24 timer ved en lufttemperatur på højst 12 °С. Derefter placeres de i naturlige omgivelser eller i kamre med klimaanlæg, hvor der er mulighed for at regulere temperaturen og luftfugtigheden. Tørring foregår ved en lufttemperatur på 12-17 °С og en relativ luftfugtighed på 70-85 %. Under tørring og lagring presses de adskillige gange. Presningen tager mellem 12 og 24 timer. Første presning finder sted, når stykkerne af »Kayserovan vrat Trakia« er forholdsvist tørre at røre ved og har dannet en let skorpe. Inden de presses, skal de sorteres efter tykkelse. Tørringen fortsætter, indtil kødet har opnået en fast elasticitet, og vandindholdet ikke længere overstiger 40 % af den samlede masse. Efter den afsluttende presning pensles stykkerne med et 2-3 mm tykt, jævnt lag Kaiser-blanding, der indeholder krydderier, vand og hvidvin, sådan som opskriften foreskriver. De hænges derefter til tørre, indtil blandingen er tørret helt og danner en skorpe. Bukkehornsfrøene males omhyggeligt på forhånd og blødgøres i lunkent vand i 24 timer.

3.7.   Landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

—   Produktets smags- og aromaegenskaber

Den omhyggeligt udvalgte og sorterede ferske svineforkam og Kaiser-blandingen giver »Kayserovan vrat Trakia« dens uforlignelige smag og aroma.

Der anvendes ingen starterkulturer eller pH-regulatorer ved fremstillingen af »Kayserovan vrat Trakia«, hvilket adskiller den fra produkter, som produceres ved hjælp af innovativ teknologi.

—   Stykkernes særlige flade form

Den karakteristiske form opnås ved gentagen presning under tørringsprocessen.

3.8.   Landbrugsproduktets eller fødevarens traditionelle karakter (artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

»Kayserovan vrat Trakia« tilhører gruppen af råsaltede og pressede hele stykker af svinekødsdelikatesser. Den er et af en lang række kødprodukter, som er blevet fremstillet i årtier i Bulgarien. Traditionen med produktion af »Kayserovan vrat Trakia« i Bulgarien går mere end 30 år tilbage.

Historiske data om den teknologi og opskrift, som anvendes ved fremstillingen af »Kayserovan vrat Trakia«, er indeholdt i standardiseringsdokumentet vedrørende produktkrav ON 18-71996-80 — »Plovdiv« biltong/jerky, »Rodopa« biltong/jerky, »Kayserovan svinski vrat Trakia«, National Agro-Industrial Union (NAPS), Sofia, 1980. Produktionsteknologien fremgår af teknisk vejledning nr. 326 af 20. oktober 1980 for produktionen af »Plovdiv« og »Rodopa« biltong/jerky og »Kayserovan svinski vrat Trakia«, National Agro-Industrial Union (NAPS), Sofia, 1980, som er udarbejdet af forskerne Dzhevizov og Kiseva i Plovdiv.

I forbindelse med den traditionelle produktion af »Kayserovan vrat Trakia« er der visse parametre (temperatur og luftfugtighed), som skal opretholdes under tørringsprocessen. Desuden anvendes presser med træoverflader, uanset artikel 10, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (3). Dette skaber gunstige betingelser for naturlig udvikling af den ønskede mikroflora under tørringen. Presning giver produktet dets karakteristiske flade form og dets specifikke traditionelle smag, som hidtil er forblevet uændret.

3.9.   Minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten (artikel 4 i forordning (EF) nr. 1216/2007)

Under og efter produktionen af »Kayserovan vrat Trakia« kontrolleres følgende:

de anvendte kødingrediensers opfyldelse af kravene i punkt 3.6 i varespecifikationen

overholdelse af det forhold mellem kødingredienser og saltblanding, der er angivet i opskriften, når saltblandingen doseres og blandes med kødingredienserne, og overholdelse af den mængde ingredienser og tilsætningsstoffer, der er angivet i opskriften

korrekt anvendelse af produktionsteknikkerne for saltning af de formgivne kødstykker i overensstemmelse med punkt 3.6

temperatur og luftfugtighed under dræning og tørring, bl.a. ved hjælp af visuel kontrol af produktet

overholdelse af det forhold mellem kødingredienser og Kaiser-blanding, der er angivet i opskriften, når Kaiser-blandingen doseres og blandes med kødingredienserne, og overholdelse af den mængde ingredienser og krydderier, der er angivet i opskriften

klarheden af og udløbsdatoen for den hvidvin, der anvendes i Kaiser-blandingen, og overholdelse af mængdeangivelsen i opskriften, jf. punkt 3.6

korrekt udseende og farve ved hjælp af visuel kontrol af produktet for at konstatere, i hvilket omfang Kaiser-blandingen har dannet en skorpe på produktets overflade

korrekt konsistens, aroma og smag af snitfladen ved hjælp af en sensorisk analyse af det endelige produkt

overensstemmelse af de fysisk-kemiske parametre for det endelige produkt med punkt 3.5 i varespecifikationen ved hjælp af godkendte laboratoriemetoder.

Ovenstående parametre skal kontrolleres én gang om året. I tilfælde af uregelmæssigheder øges denne frekvens til én gang hver 6. måned.

4.   Myndigheder eller organer, der kontrollerer overholdelsen af varespecifikationen

4.1.   Navn og adresse

Navn: Q Certificazioni S.r.l.

Adresse: Villa Parigini, loc. Basciano, 53035 Monteriggioni (SI), Italien

Ulitsa Leonardo da Vinci 42a, 4000 Plovdiv, Bulgarien

Telefon/fax +359 32649228

Mobiltelefon: +359 897901680

E-mail: office@qci.bg.

☐ Offentlig

☒ Privat

4.2.   Myndighedens eller organets konkrete opgaver

Kontrolorganet, jf. punkt 4.1, kontrollerer overholdelsen af alle de kriterier, der nævnes i specifikationerne.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1). Forordningen er erstattet af forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007 af 18. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 275 af 19.10.2007, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2258

af 4. december 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår import og transit af enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (1) samt for indførsel heraf fra tredjelande, særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, artikel 25, artikel 26, stk. 2, og artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (2) er der fastlagt krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit gennem Unionen af fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger og specifikt patogenfrie æg (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og føres i transit gennem Unionen fra de tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Ved forordningens artikel 5, stk. 1 og 3, er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser for import og transit af varer, der i henhold til artikel 5, stk. 2, ikke finder anvendelse på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg eller daggamle kyllinger af fjerkræ.

(3)

Forordningens artikel 5, stk. 3, litra d), omhandler begrænsninger vedrørende Kommissionens godkendelse af et salmonellabekæmpelsesprogram i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (3) for så vidt angår import af visse varer fra tredjelande. Salmonellabekæmpelsesstatus og hermed forbundne begrænsninger er angivet i kolonne 9 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(4)

I henhold til artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2160/2003 finder denne forordning ikke anvendelse på primærproduktion af fjerkræ til brug i private husholdninger eller til direkte levering fra producenten af små mængder primærprodukter til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer primærprodukterne direkte til den endelige forbruger.

(5)

Ved artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 798/2008 er der fastsat særlige betingelser for import af visse varer for så vidt angår kravene efter import som beskrevet i bilag VIII og IX til den nævnte forordning. I henhold til artikel 14, stk. 2, finder disse betingelser ikke anvendelse på enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg eller daggamle kyllinger af fjerkræ.

(6)

Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af EU-lovgivningen om import af enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ, bør artikel 5 og 14 i forordning (EF) nr. 798/2008 ændres med henblik på at definere, hvilke betingelser sådanne sendinger bør opfylde.

(7)

Ændringen af artikel 5 bør fastsætte, at kravene i artikel 6 og 7 vedrørende procedurer for laboratorieundersøgelser og indberetning af sygdomme, der finder anvendelse på import af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ, også bør opfyldes for så vidt angår import til og transit gennem Unionen af enkeltsendinger på under 20 enheder af disse varer, da disse foranstaltninger reducerer risikoen for indslæbning af sygdom gennem disse varer betydeligt.

(8)

Artikel 5 bør også ændres med henblik på at påpege, at betingelserne vedrørende godkendelse af et salmonellabekæmpelsesprogram og hermed forbundne begrænsninger for import og transit ikke finder anvendelse på primærproduktion af fjerkræ til brug i private husholdninger eller til direkte levering fra producenten af små mængder primærprodukter til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer primærprodukterne direkte til den endelige forbruger. Dog bør der udføres en laboratorieundersøgelse, jf. bilag III til forordning (EF) nr. 798/2008, før afsendelse af sådanne sendinger.

(9)

For så vidt angår tredjelandets salmonellabekæmpelsesstatus bør der indsættes en fodnote 6 i kolonne 9 i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, der angiver, at opfyldelse af salmonellabekæmpelsesprogrammer ikke er påkrævet på de ovennævnte betingelser.

(10)

I lyset af den videnskabelige udvikling inden for laboratorieteknik og på grund af nye lovmæssige krav bør kravene til prøveudtagning og undersøgelse for »Salmonella af betydning for folkesundheden«, jf. punkt 7 i afsnit I i bilag III til forordning (EF) nr. 798/2008, opdateres og henvise til prøveudtagningsprotokollen i punkt 2.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 (4).

(11)

Veterinærcertifikaterne til brug ved import og transit af avls- eller brugsfjerkræ (BPP), daggamle kyllinger (DOC) og rugeæg (HEP) giver ikke mulighed for certifikatudstedelse for så vidt angår de særlige krav, som sendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ, skal opfylde. Der bør derfor fastlægges et standardveterinærcertifikat, »LT20«, der indeholder de dyre- og folkesundhedskrav, der finder anvendelse på sådanne sendinger.

(12)

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør ændres med henblik på at angive de tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import af enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ, kan tillades i henhold til kravene i standardveterinærcertifikatet »LT20«, i kolonne 4.

(13)

Desuden bør forældede henvisninger til EU-retsakter i bilag III, VIII og IX til forordning (EF) nr. 798/2008 opdateres.

(14)

Forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Import og transitbetingelser

1.   Varer, der importeres til og føres i transit gennem Unionen, skal opfylde følgende:

a)

betingelserne i artikel 6 og 7 og samt i kapitel III

b)

supplerende garantier som angivet i kolonne 5 i skemaet i del 1 i bilag I

c)

særlige betingelser som angivet i kolonne 6 samt, hvor det er relevant, slutdatoer som angivet i kolonne 6A og startdatoer som angivet i kolonne 6B i skemaet i del 1 i bilag I

d)

betingelser i forbindelse med godkendelse af et salmonellabekæmpelsesprogram og hermed forbundne begrænsninger, der kun finder anvendelse, når de er angivet i den relevante kolonne i skemaet i del 1 i bilag I

e)

supplerende dyresundhedsmæssige garantier som krævet af bestemmelsesmedlemsstaten og angivet i certifikatet.

2.   Følgende betingelser, jf. stk. 1, finder ikke anvendelse på enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg eller daggamle kyllinger af fjerkræ:

a)

litra b)

b)

litra d), når der er tale om primærproduktion af fjerkræ til brug i private husholdninger eller til direkte levering fra producenten af små mængder primærprodukter som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2160/2003.«

2)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Særlige betingelser for import af fjerkræ, rugeæg og daggamle kyllinger

1.   Ud over de betingelser, der er fastsat i kapitel II og III, gælder følgende særlige betingelser for import af:

a)

avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger heraf: kravene i bilag VIII

b)

avls- og brugsstrudsefugle samt rugeæg og daggamle kyllinger heraf: kravene i bilag IX.

2.   Følgende betingelser, jf. stk. 1, litra a) og b), finder ikke anvendelse på enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg eller daggamle kyllinger af fjerkræ. Dog finder kravene efter import, jf. afsnit II i bilag VIII, anvendelse på disse varer.«

3)

Bilag I, III, VIII og IX ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 af 10. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EU-mål for mindskelse af forekomsten af salmonellaserotyper i voksne avlsflokke af Gallus gallus (EUT L 61 af 11.3.2010, p. 1).


BILAG

I bilag I, III, VIII og IX til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Del 1 affattes således:

»DEL 1

Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australien

AU-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP, LT20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Staterne:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Staterne:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP, LT20

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal og staterne:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

EP og E (for begge gælder »kun transit gennem Litauen«)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

Hele Canada undtagen området CA-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Område af Canada svarende til:

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-2.1

»Primær kontrolzone«

placeret inden for følgende grænser:

mod vest, Stillehavet

mod syd, grænsen til USA

mod nord, motorvej 16

mod øst, grænsen mellem provinserne British Columbia og Alberta

WGM

VIII

P2

4.12.2014

9.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S1, ST1

CA-2.2

Område af provinsen Ontario placeret inden for følgende grænser:

fra County Road 119, hvor den møder County Road 64 og 25th Line

mod nord ad 25th Line, indtil den møder Road 68, mod øst ad Road 68, indtil den igen møder 25th Line, og igen mod nord ad 25th Line til 74 Road

mod øst ad 74 Road fra 25th Line til 31st Line

mod nord ad 31st Line fra 74 Road til 78 Road

mod øst ad 78 Road fra 31st Line til 33rd Line

mod nord ad 33rd Line fra 78 Road til 84 Road

mod øst ad 84 Road fra 33rd Line til motorvej 59

mod syd ad motorvej 59 fra 84 Road til Road 78

mod øst ad Road 78 fra motorvej 59 to 13th Line

mod syd ad 13 Line fra 78 Road til Oxford Road 17

mod øst ad Oxford Road 17 fra 13 Line til Oxford Road 4

mod syd ad Oxford Road 4 fra Oxford Road 17 til County Road 15

mod øst ad County Road 15, der krydser motorvej 401, fra Oxford Road 4 til Middletown Line

mod syd ad Middletown Line, der krydser motorvej 403, fra County Road 15 til Old Stage Road

mod vest ad Old Stage Road fra Middletown Line til County Road 59

mod syd ad County Road 59 fra Old Stage Road til Curries Road

mod vest ad Curries Road fra County Road 59 til Cedar Line

mod syd ad Cedar Line fra Curries Road til Rivers Road

mod sydvest ad Rivers Road fra Cedar Line to Foldens Line

mod nordvest ad Foldens Line fra Rivers Road til Sweaburg Road

mod sydvest ad Sweaburg Road fra Foldens Line til Harris Street

mod nordvest ad Harris Street fra Sweaburg Road til motorvej 401

mod vest ad motorvej 401 fra Harris Street to Ingersoll Street (County Road 10)

mod nord ad Ingersoll Street (County Road 10) fra motorvej 401 til County Road 119

ad County Road 119 fra Ingersoll Street (County Road 10) til udgangspunktet, hvor County Road 119 møder 25 Line.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

A

 

S1, ST1

CA-2.3

Område af provinsen Ontario placeret inden for følgende grænser:

mod vest ad Twnshp Rd 4, fra den krydser motorvej 401, til Blandford Road

mod nord ad Blandford Road fra Twnshp Rd 4 til Oxford-Waterloo Road

mod øst ad Oxford-Waterloo Road fra Blandford Road til Walker Road

mod nord ad Walker Road fra Oxford-Waterloo Road til Bridge St

mod øst ad Bridge St fra Walker Road til Puddicombe Road

mod nord ad Puddicombe Road fra Bridge St til Bethel Road

mod øst ad Bethel Road fra Puddicombe Road til Queen Street

mod syd ad Queen Street fra Bethel Road til Bridge Street

mod øst ad Bridge Street fra Queen Street til Trussler Road

mod syd ad Trussler Road fra Bridge Street til Oxford Road 8

mod øst ad Oxford Road 8 fra Trussler Road til Northumberland Street

mod syd ad Northumberland Street fra Oxford Road 8, videre ad Swan Street/Ayr Road til Brant Waterloo Road

mod vest ad Brant Waterloo Road fra Swan St/Ayr Road til Trussler Road

mod syd ad Trussler Road fra Brant Waterloo Road til Township Road 5

mod vest ad Township Road 5 fra Trussler Road til Blenheim Road

mod syd ad Blenheim Road fra Township Road 5 til Township Road 3

mod vest ad Township Road 3 fra Blenheim Road til Oxford Road 22

mod nord ad Oxford Road 22 fra Township Road 3 til Township Road 4

mod vest ad Township Road 4 fra Oxford Road 22 til motorvej 401.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N,

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S1, ST1

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Chile

CL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Kina

CN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinsen Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele Det Særlige Administrative Område Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

IL — Israel (5)

IL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20

X

N

 

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

X

N

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

 

 

 

 

 

S4

EP

 

 

 

 

 

 

 

IN — Indien

IN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Republikken Korea

KR-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

MD — Moldova

MD-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vestmalaysia (Malaccahalvøen)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

S4

MK — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0 (4)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17.5.2013

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbien

RS-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Rusland

RU-0

Hele landet

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, LT20, BPR, DOR, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

UA — Ukraine

UA-0

Hele landet

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

US — USA

US-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Hele USA, undtagen området US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Område af USA svarende til:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Staten Washington:

 

Benton County

 

Franklin County

WGM

VIII

P2

19.12.2014

7.4.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Staten Washington:

Clallam County

WGM

VIII

P2

19.12.2014

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

Staten Washington:

Okanogan County 1):

a)

Nord: Begynd ved skæringspunktet mellem US 97 WA 20 og S. Janis Road, drej til højre ad S. Janis Road. Drej til venstre ad McLaughlin Canyon Road, dernæst til højre ad Hardy Road, og drej så til venstre ad Chewilken Valley Road.

b)

Øst: Drej fra Chewilken Valley Road til højre ad JH Green Road, dernæst til venstre ad Hosheit Road, dernæst til venstre ad Tedrow Trail Road og så til venstre ad Brown Pass Road til grænselinjen til Colville Tribe. Følg grænsen til Colville Tribe mod vest og dernæst mod syd, indtil den krydser US 97 WA 20.

c)

Syd: Drej til højre ad US 97 WA 20, dernæst til venstre ad Cherokee Road og så til højre ad Robinson Canyon Road. Drej til venstre ad Bide A Wee Road, dernæst til venstre ad Duck Lake Road, dernæst til højre ad Soren Peterson Road, dernæst til venstre ad Johnson Creek Road og så til højre ad George Road. Drej til venstre ad Wetherstone Road og så til højre ad Eplay Road.

d)

Vest: Drej fra Eplay Road til højre ad Conconully Road/6th Avenue N., dernæst til venstre ad Green Lake Road, dernæst til højre ad Salmon Creek Road, dernæst til højre ad Happy Hill Road og så til venstre ad Conconully Road (bliver til Main Street). Drej til højre ad Broadway, dernæst til venstre ad C Street, dernæst til højre ad Lake Street E, dernæst til højre ad Sinlahekin Road, dernæst til højre ad S. Fish Lake Road og så til højre ad Fish Lake Road. Drej til venstre ad N. Pine Creek Road, dernæst til højre ad Henry Road (bliver til N. Pine Creek Road), dernæst til højre ad Indian Springs Road, dernæst til højre ad Hwy 7, og slut ved US 97 WA 20.

WGM

VIII

P2

29.1.2015

16.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.4

Staten Washington:

Okanogan County 2):

a)

Nord: Begynd, hvor US Hwy 95 skærer grænsen til Canada, fortsæt mod øst langs grænsen til Canada, og drej så til højre ad 9 Mile Road (County Hwy 4777).

b)

Øst: Drej fra 9 Mile Road til højre ad Old Hwy 4777, der drejer mod syd til Molson Road. Drej til højre ad Chesaw Road, dernæst til venstre ad Forest Service 3525, dernæst til venstre ad Forest Development Road 350, der bliver til Forest Development Road 3625. Hold herfra stik vest, og drej til venstre ad Forest Service 3525, dernæst til højre ad Rone Road, dernæst til højre ad Box Spring Road, dernæst til venstre ad Mosquito Creek Road og så til højre ad Swanson Mill Road.

c)

Syd: Drej fra Swanson Mill Road til venstre ad O'Neil Road, og flet så mod syd ad 97N. Drej til højre ad Ellis Forde Bridge Road, dernæst til venstre ad Janis Oroville (SR 7), dernæst til højre ad Loomis Oroville Road, dernæst til højre ad Wannacut Lake Road, dernæst til venstre ad Ellemeham Mountain Road, dernæst til venstre ad Earth Dam Road, dernæst til venstre ad en vej uden navn, dernæst til højre ad en vej uden navn, dernæst til højre ad en anden vej uden navn, dernæst til venstre ad en vej uden navn og så til venstre ad en anden vej uden navn.

d)

Vest: Drej fra vejen uden navn til højre ad Loomis Oroville Road og så til venstre ad Smilkameen Road til grænsen til Canada.

WGM

VIII

P2

3.2.2015

6.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.5

Staten Oregon:

Douglas County

WGM

VIII

P2

19.12.2014

23.3.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.6

Staten Oregon:

Deschutes County

WGM

VIII

P2

14.2.2015

19.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.7

Staten Oregon:

Malheur County

WGM

VIII

P2

20.1.2015

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

Staten Idaho:

 

Canyon County

 

Payette County

WGM

VIII

P2

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.8

Staten Californien:

Stanislaus County/Tuolumne County:

En zone med en radius på ti km, der begynder med det nordligste punkt på den cirkelformede Control Zone-grænse og fortsætter med uret:

a)

Nord: 2,5 miles øst for skæringspunktet mellem State Hwy. 108 og Williams Road.

b)

Nordøst: 1,4 miles sydøst for skæringspunktet mellem Rock River Dr. og Tulloch Road.

c)

Øst: 2,0 miles nordvest for skæringspunktet mellem Milpitas Road og Las Cruces Road.

d)

Sydøst: 1,58 miles øst for den nordlige ende af Rushing Road.

e)

Syd: 0,70 miles syd for skæringspunktet mellem State Highway 132 og Crabtree Road.

f)

Sydvest: 0,8 miles sydøst for skæringspunktet mellem Hazel Dean Road og Loneoak Road.

g)

Vest: 2,5 miles sydvest for skæringspunktet mellem Warnerville Road og Tim Bell Road.

h)

Nordvest: 1,0 miles sydvest for skæringspunktet mellem WCA-120 og Tim Bell Road.

WGM

VIII

P2

23.1.2015

5.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.9

Staten Californien:

Kings County:

En zone med en radius på ti km, der begynder med det nordligste punkt på den cirkelformede Control Zone-grænse og fortsætter med uret:

a)

Nord: 0,58 miles nord for Kansas Avenue

b)

Nordøst: 0,83 miles øst for CA-43

c)

Øst: 0,04 miles øst for 5th Avenue

d)

Sydøst: 0,1 miles øst for skæringspunktet mellem Paris Avenue og 7th Avenue

e)

Syd: 1,23 miles nord for Redding Avenue

f)

Sydvest: 0,6 miles vest for skæringspunktet mellem Paris Avenue og 15th Avenue

g)

Vest: 1,21 miles øst for 19th Avenue

h)

Nordvest: 0,3 miles nord for skæringspunktet mellem Laurel Avenue og 16th Avenue.

WGM

VIII

P2

12.2.2015

26.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.10

Staten Minnesota

WGM

VIII

P2

5.3.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.11.1

Staten Missouri:

 

Barton County

 

Jasper County

WGM

VIII

P2

8.3.2015

18.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.11.2

Staten Missouri:

 

Moniteau County

 

Morgan County

WGM

VIII

P2

10.3.2015

11.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.11.3

Staten Missouri:

Lewis County

WGM

VIII

P2

5.5.2015

20.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.13

Staten Arkansas:

 

Boone County

 

Marion County

WGM

VIII

P2

11.3.2015

13.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.14

Staten Kansas:

 

Leavenworth County

 

Wyandotte County

WGM

VIII

P2

13.3.2015

12.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.15

Staten Kansas:

 

Cherokee County

 

Crawford County

WGM

VIII

P2

9.3.2015

18.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.16

Staten Montana:

 

Fergus County

 

Judith Basin County

WGM

VIII

P2

2.4.2015

2.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.17

Staten North Dakota:

 

Dickey County

 

La Moure County

WGM

VIII

P2

11.4.2015

27.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

S3, ST1

US-2.18

Staten South Dakota:

 

Beadle County

 

Bon Homme County

 

Brookings County

 

Brown County

 

Hutchinson County

 

Kingsbury County

 

Lake County

 

McCook County

 

McPherson County

 

Minnehaha County

 

Moody County

 

Roberts County

 

Spink County

 

Yankton County

WGM

VIII

P2

1.4.2015

10.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.19.1

Staten Wisconsin:

Barron County

WGM

VIII

P2

16.4.2015

18.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.2

Staten Wisconsin:

Jefferson County

WGM

VIII

P2

11.4.2015

17.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.3

Staten Wisconsin:

Chippewa County

WGM

VIII

P2

23.4.2015

29.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N,

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.4

Staten Wisconsin:

Juneau County

WGM

VIII

P2

17.4.2015

6.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N,

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.20.1

Staten Iowa:

 

Buena Vista County

 

Calhoun County

 

Cherokee County

 

Clay County

 

Dickinson County

 

Emmet County

 

Hamilton County

 

Hardin County

 

Humboldt County

 

Ida County

 

Kossuth County

 

Lyon County

 

O'Brien County

 

Osceola County

 

Palo Alto County

 

Plymouth County

 

Pocahontas County

 

Sac County

 

Sioux County

 

Webster County

 

Woodbury County

 

Wright County

WGM

VIII

P2

14.4.2015

11.11.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.20.2

Staten Iowa:

 

Adair County

 

Guthrie County

 

Madison County

WGM

VIII

P2

4.5.2015

9.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.21

Staten Indiana:

Whitley County

WGM

VIII

P2

10.5.2015

8.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.22

Staten Nebraska:

 

Dakota County

 

Dixon County

 

Thurston County

 

Wayne County

WGM

VIII

P2

11.5.2015

21.10.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H

9.4.2011

25.8.2015

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

b)

I del 2 foretages følgende ændringer:

i)

I afsnittet, hvor standardveterinærcertifikaterne er opført, indsættes følgende efter »»SRA«: Standardveterinærcertifikat for slagtestrudsefugle« og før »»POU«: Standardveterinærcertifikat for fjerkrækød«:

»»LT20«: Standardveterinærcertifikat for enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ«.

ii)

Følgende standardveterinærcertifikat for enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ, »LT20«, indsættes efter standardveterinærcertifikatet for slagtestrudsefugle, »SRA«, og før standardveterinærcertifikatet for fjerkrækød, »POU«:

»

Standardveterinærcertifikat for enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ (LT20)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

«

2)

I bilag III, afsnit I, foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 2, tredje led, erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.

b)

I punkt 3, første led, erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.

c)

I punkt 4, første led, erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.

d)

I punkt 5, første led, erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.

e)

I punkt 6 erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.

f)

Punkt 7 affattes således:

»7.   Salmonella af betydning for folkesundheden

Der skal foretages prøveudtagning i henhold til den prøveudtagningsprotokol, der er fastsat i punkt 2.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010.

Den påvisningsmetode, der anbefales af EF-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene, eller en tilsvarende metode skal anvendes. Metoden er beskrevet i den aktuelle udgave af bilag D til ISO 6579:2002: »Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet«. Ved denne påvisningsmetode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis — MSRV) som eneste selektive berigelsesmedium.

Serotypning foretages efter Kauffmann-White-skemaet eller en tilsvarende metode.«

3)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit I, punkt 1, erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.

b)

I afsnit II, punkt 2, erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.

4)

I bilag IX, afsnit IV, litra c), erstattes henvisningen til direktiv »90/539/EØF« af en henvisning til direktiv »2009/158/EF«.


(1)  Varer, herunder varer, der transporteres på åbent hav, som er fremstillet inden denne dato, kan importeres til EU i 90 dage fra denne dato.

(2)  Kun varer, der er produceret efter denne dato, må importeres til EU.

(3)  I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(6)  Begrænsninger i forbindelse med salmonellabekæmpelsesprogrammer som opført i del 2 finder ikke anvendelse for så vidt angår enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg eller daggamle kyllinger af fjerkræ, til brug i private husholdninger eller til direkte levering fra producenten af små mængder primærprodukter til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer primærprodukterne direkte til den endelige forbruger, og attesteret i henhold til standardveterinærcertifikatet LT20.«


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2259

af 4. december 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

78,9

TR

83,5

ZZ

81,2

0707 00 05

MA

95,7

TR

152,2

ZZ

124,0

0709 93 10

MA

71,3

TR

159,2

ZZ

115,3

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

70,1

ZZ

64,2

0805 20 10

MA

72,9

ZZ

72,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

89,7

ZA

96,8

ZZ

93,3

0805 50 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0808 10 80

AU

155,4

CA

159,0

CL

92,5

NZ

213,1

US

116,7

ZA

123,2

ZZ

143,3

0808 30 90

CN

80,5

TR

154,7

ZZ

117,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2260

af 3. december 2015

om ophævelse af beslutning 2008/630/EF om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh

(meddelt under nummer C(2015) 8472)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2008/630/EF (2) blev vedtaget, efter at der var fundet rester af veterinærlægemidler og ikke-tilladte stoffer i krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh til Unionen (»produkterne«).

(2)

I henhold til beslutning 2008/630/EF skal medlemsstaterne tillade import til Unionen af produkterne, forudsat at de ledsages af resultaterne af en analytisk test, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed (»den analytiske test«).

(3)

Kommissionen foretog en kontrol (3) i Bangladesh fra den 20. april 2015 til den 30. april 2015 (»kontrollen«) for at evaluere kontrollen med restkoncentrationer og forurenende stoffer i levende dyr og animalske produkter, herunder også kontrol med veterinærlægemidler. Det konkluderes i kontrolrapporten, at det eksisterende system for kontrol med restkoncentrationer i akvakultur frembyder garantier svarende til de krav, som er fastlagt i EU-lovgivningen.

(4)

Antallet af sendinger, der ikke lever op til bestemmelserne, er faldet væsentligt.

(5)

På baggrund af kontrollens resultater og det meget lave antal af sendinger, der ikke lever op til bestemmelserne, synes det unødvendigt at kræve, at sendinger af produkterne, som importeres til Unionen fra Bangladesh, ledsages af analytiske test. Beslutning 2008/630/EF bør derfor ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beslutning 2008/630/EF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/630/EF af 24. juli 2008 om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (EUT L 205 af 1.8.2008, s. 49).

(3)  Endelig rapport om et kontrolbesøg i Bangladesh fra den 20. april 2015 til den 30. april 2015 for at evaluere kontrollen med restkoncentrationer og forurenende stoffer i levende dyr og animalske produkter, herunder også kontrol med veterinærlægemidler — DG (SANTE) 2015-7517 — MR.

http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3501


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/60


AFGØRELSE Nr. 1/2014 VEDTAGET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN

af 17. november 2014

om vedtagelse af dets forretningsorden og associeringsudvalgets samt underudvalgs forretningsordener [2015/2261]

ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (1) (»aftalen«), særlig artikel 404, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med aftalens artikel 431 er visse dele af aftalen blevet anvendt midlertidigt fra den 1. september 2014.

(2)

I henhold til aftalens artikel 405, stk. 2, fastsætter associeringsrådet selv sin forretningsorden.

(3)

I henhold til aftalens artikel 407, stk. 1, bistås associeringsrådet af et associeringsudvalg i udøvelsen af dettes hverv og udførelsen af dets opgaver, og i henhold til aftalens artikel 408, stk. 1, fastlægger associeringsrådet i sin forretningsorden, hvilke opgaver associeringsudvalget skal tillægges, og hvordan det skal fungere —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringsrådets og associeringsudvalgets samt underudvalgs forretningsordener, som fastsat i henholdsvis bilag I og II, vedtages herved.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På associeringsrådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 261 af 30.8.2014, s. 4.


BILAG I

FORRETNINGSORDEN FOR ASSOCIERINGSRÅDET

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   Associeringsrådet, som er oprettet i overensstemmelse med artikel 404, stk. 1, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side, og Georgien på den anden side (»aftalen«), udfører de i aftalens artikel 404 og 406 anførte opgaver.

2.   Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Europa-Kommissionen på den ene side og af medlemmer af Georgiens regering på den anden side, jf. aftalens artikel 405, stk. 1. Ved sammensætningen af associeringsrådet skal der tages hensyn til de særlige emner, der skal drøftes på et givent møde. Associeringsrådet træder sammen på ministerplan.

3.   Som fastsat i aftalens artikel 406, stk. 1, og med henblik på at opfylde målene i aftalen har associeringsrådet beføjelse til at træffe afgørelser, der er bindende for parterne. Associeringsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af sine afgørelser, herunder ved eventuelt at give særlige organer, der er nedsat i medfør af aftalen, beføjelse til at handle på dets vegne. Associeringsrådet kan også fremsætte henstillinger. Det vedtager sine afgørelser og henstillinger efter aftale mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer for vedtagelsen. Associeringsrådet kan delegere sine beføjelser til associeringsudvalget.

4.   Parterne i denne forretningsorden er de parter, der er fastlagt i aftalens artikel 428.

Artikel 2

Formandskab

Parterne varetager på skift formandskabet for associeringsrådet i en periode på 12 måneder. Første periode begynder på datoen for afholdelse af associeringsrådets første møde og slutter den 31. december samme år.

Artikel 3

Møder

1.   Associeringsrådet træder sammen mindst én gang om året og efter behov efter parternes fælles aftale. Medmindre parterne bliver enige om andet, afholdes associeringsrådets møder på det sædvanlige sted for Rådet for Den Europæiske Unions samlinger.

2.   Associeringsrådets møder afholdes på en af parterne aftalt dato.

3.   Associeringsrådets sekretærer indkalder i fællesskab og efter aftale med associeringsrådets formand til møderne i associeringsrådet senest 30 kalenderdage, før mødet afholdes.

Artikel 4

Repræsentation

1.   Medlemmer af associeringsrådet kan lade sig repræsentere, hvis de er forhindret i at deltage i et møde. Et medlem, der ønsker at stille en stedfortræder, meddeler forud for det pågældende møde skriftligt associeringsrådets formand stedfortræderens navn.

2.   Den, der repræsenterer et medlem af associeringsrådet, udøver alle dette medlems rettigheder.

Artikel 5

Delegationer

1.   Medlemmerne af associeringsrådet kan ledsages af embedsmænd. Inden hvert møde underrettes associeringsrådets formand gennem associeringsrådets sekretariat om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

2.   Associeringsrådet kan efter aftale mellem parterne invitere repræsentanter for andre af parternes organer eller uafhængige eksperter på et bestemt område til at deltage i møderne som observatører eller for at give oplysninger om bestemte emner. Parterne aftaler, på hvilke betingelser disse observatører kan deltage i møderne.

Artikel 6

Sekretariat

En embedsmand fra henholdsvis Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og Georgien fungerer sammen som sekretærer for associeringsrådet.

Artikel 7

Korrespondance

1.   Korrespondance stilet til associeringsrådet sendes til enten Unionens eller Georgiens sekretær, som derpå underretter den anden sekretær.

2.   Associeringsrådets sekretærer sørger for, at korrespondancen viderebringes til associeringsrådets formand og om nødvendigt rundsendes til medlemmerne af associeringsrådet.

3.   Rundsendt korrespondance sendes, hvor det er relevant, til Europa-Kommissionens Generalsekretariat, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes faste repræsentationer ved Den Europæiske Union og Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union samt til Georgiens mission ved Den Europæiske Union.

4.   Meddelelser fra formanden sendes af sekretærerne til adressaterne på formandens vegne. Sådanne meddelelser rundsendes om nødvendigt til medlemmerne af associeringsrådet, jf. stk. 3.

Artikel 8

Fortrolighed

Møderne i associeringsrådet er ikke offentlige, medmindre parterne bestemmer andet. Når en part indgiver oplysninger, der er angivet som fortrolige, til associeringsrådet, behandler den anden part disse oplysninger fortroligt.

Artikel 9

Dagsorden for møder

1.   Associeringsrådets formand opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde i associeringsrådet. Associeringsrådets sekretærer sender den til de adressater, der er nævnt i artikel 7, senest 15 kalenderdage inden mødet.

Den foreløbige dagsorden skal indeholde de punkter, som formanden er blevet anmodet om at optage på dagsordenen senest 21 kalenderdage inden mødets begyndelse. Sådanne punkter optages ikke på den foreløbige dagsorden, medmindre de relevante støttedokumenter er blevet fremsendt til sekretærerne inden dagsordenens udsendelse.

2.   Dagsordenen vedtages af associeringsrådet ved hvert mødes begyndelse. Ethvert punkt, som ikke findes på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom.

3.   Formanden kan efter høring af parterne afkorte de i stk. 1 nævnte frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder i en bestemt sag.

Artikel 10

Protokol

1.   Associeringsrådets sekretærer udarbejder sammen et udkast til protokol for hvert møde.

2.   Protokollen indeholder i almindelighed for hvert punkt på dagsordenen:

a)

dokumenter, der er forelagt associeringsrådet

b)

erklæringer, som et medlem af associeringsrådet har anmodet om at få optaget i protokollen, og

c)

emner, som parterne er blevet enige om, f.eks. vedtagne afgørelser og erklæringer og eventuelle konklusioner.

3.   Udkastet til protokol forelægges associeringsudvalget til godkendelse. Associeringsrådet godkender udkastet til protokol på sit næste møde. Udkastet til protokol kan i stedet godkendes skriftligt.

Artikel 11

Afgørelser og henstillinger

1.   Associeringsrådet træffer afgørelser og fremsætter henstillinger efter fælles aftale mellem parterne, og efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer.

2.   Associeringsrådet kan også træffe afgørelser eller fremsætte henstillinger ved skriftlig procedure, hvis parterne er enige herom. Med henblik herpå rundsender associeringsrådets formand teksten til forslaget til rådets medlemmer, jf. artikel 7, med en frist på mindst 21 kalenderdage, inden for hvilken medlemmerne kan tilkendegive eventuelle forbehold eller ændringsforslag. Formanden kan efter høring af parterne afkorte nævnte frist for at tage hensyn til særlige omstændigheder i en bestemt sag.

3.   Associeringsrådets akter, jf. aftalens artikel 406, stk. 1, betegnes henholdsvis »afgørelse« eller »henstilling« og efterfølges af et løbenummer, datoen for deres vedtagelse og en beskrivelse af deres emne. Associeringsrådets afgørelser og henstillinger undertegnes af formanden, og ægtheden bekræftes af associeringsrådets sekretærer. Afgørelserne og henstillingerne rundsendes til hver af de adressater, der er anført i denne forretningsordens artikel 7. Hver part kan træffe beslutning om at offentliggøre associeringsrådets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidende.

4.   Hver af associeringsrådets afgørelser træder i kraft på dagen for vedtagelsen, medmindre andet er fastsat i afgørelsen.

Artikel 12

Sprog

1.   Associeringsrådets officielle sprog er parternes officielle sprog.

2.   Medmindre der træffes afgørelse om andet, baserer associeringsrådet sine forhandlinger på dokumenter, der er udarbejdet på disse sprog.

Artikel 13

Udgifter

1.   Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i associeringsrådets møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation.

2.   Udgifter til tolkning på møder og til oversættelse og reproduktion af dokumenter afholdes af Unionen. I tilfælde af at Georgien kræver tolkning eller oversættelse til eller fra andre sprog end dem, der er omhandlet i artikel 12, afholdes udgifter i forbindelse hermed af Georgien.

3.   Andre udgifter til den praktiske tilrettelæggelse af møderne afholdes af den part, der er vært for mødet.

Artikel 14

Associeringsudvalget

1.   I overensstemmelse med aftalens artikel 407, stk. 1, bistås associeringsrådet i udøvelsen af dettes hverv og udførelsen af dets opgaver af associeringsudvalget. Associeringsudvalget består af repræsentanter for parterne, i princippet på højt embedsmandsplan.

2.   Associeringsudvalget forbereder associeringsrådets møder og forhandlinger, gennemfører om nødvendigt associeringsrådets afgørelser og sørger for, at der er kontinuitet i associeringsforbindelserne, og at aftalen i almindelighed fungerer korrekt. Associeringsudvalget behandler spørgsmål af enhver art, som forelægges det af associeringsrådet, eller som opstår i forbindelse med aftalens gennemførelse. Associeringsudvalget forelægger forslag eller udkast til afgørelser eller henstillinger for associeringsrådet til godkendelse. I overensstemmelse med aftalens artikel 408, stk. 2, kan associeringsrådet delegere beføjelsen til at træffe afgørelser til associeringsudvalget.

3.   Associeringsudvalget træffer de afgørelser og fremsætter de henstillinger, som det har beføjelse til i medfør af aftalen.

4.   I de tilfælde, hvor der i aftalen henvises til en forpligtelse til eller mulighed for konsultation, eller hvor parterne efter fælles aftale beslutter at konsultere hinanden, kan en sådan konsultation finde sted i associeringsudvalget, medmindre andet er fastsat i aftalen. Konsultationen kan fortsætte i associeringsrådet, hvis parterne er enige herom.

Artikel 15

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres i overensstemmelse med artikel 11.


BILAG II

FORRETNINGSORDEN FOR ASSOCIERINGSUDVALGET OG UNDERUDVALG

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   Associeringsudvalget som nedsat i overensstemmelse med artikel 407, stk. 1, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (»aftalen«) bistår associeringsrådet i udøvelsen af dettes hverv og udførelsen af dets opgaver og udfører de opgaver, der er anført i aftalen, og som det pålægges af associeringsrådet. Associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden, hvilke opgaver associeringsudvalget skal tillægges, og hvordan det skal fungere, jf. aftalens artikel 408, stk. 1.

2.   Associeringsudvalget forbereder associeringsrådets møder og forhandlinger, gennemfører om nødvendigt associeringsrådets afgørelser og sørger for, at der er kontinuitet i associeringsforbindelserne, og at aftalen i almindelighed fungerer korrekt. Associeringsudvalget behandler spørgsmål af enhver art, som forelægges det af associeringsrådet, eller som opstår i forbindelse med den løbende gennemførelse af aftalen. Associeringsudvalget forelægger forslag eller udkast til afgørelser eller henstillinger, der skal vedtages i associeringsrådet.

3.   I henhold til aftalens artikel 407, stk. 2, består associeringsudvalget af repræsentanter for parterne, i princippet på højtstående embedsmandsplan, med ansvar for de konkrete emner, der skal behandles på et givent møde.

4.   Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens artikel 408, stk. 4, (»associeringsudvalget i dettes handelssammensætning«), består, når det udfører de opgaver, det tillægges i henhold til afsnit IV i aftalen, af højtstående embedsmænd fra Europa-Kommissionen og Georgien med ansvar for handel og handelsrelaterede anliggender. En repræsentant for Europa-Kommissionen eller Georgien med ansvar for handel og handelsrelaterede anliggender fungerer som formand for associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. denne forretningsordens artikel 2. En repræsentant for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil deltager ligeledes i møderne.

5.   Associeringsudvalget har som anført i aftalens artikel 408, stk. 3, beføjelse til at træffe afgørelser i de tilfælde, der er fastsat i aftalen, og på de områder, hvor associeringsrådet har delegeret det beføjelser. Disse afgørelser er bindende for parterne, der træffer passende foranstaltninger med henblik på at gennemføre dem. Associeringsudvalget træffer sine afgørelser efter fælles aftale mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer for vedtagelsen.

6.   Parterne i denne forretningsorden er defineret i aftalens artikel 428.

Artikel 2

Formandskab

Parterne varetager på skift formandskabet for associeringsudvalget i en periode på 12 måneder. Første periode begynder på datoen for afholdelse af associeringsrådets første møde og slutter den 31. december samme år.

Artikel 3

Møder

1.   Medmindre andet er aftalt mellem parterne, mødes associeringsudvalget regelmæssigt og mindst én gang om året. Der kan efter anmodning fra en af parterne afholdes særlige møder i associeringsudvalget, hvis parterne er enige herom.

2.   Formanden indkalder til møderne i associeringsudvalget, der afholdes på et sted og en dato, som parterne er enige om. Mødeindkaldelsen udsendes af associeringsudvalgets sekretariat senest 28 kalenderdage inden mødets begyndelse, medmindre parterne bestemmer andet.

3.   Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning mødes mindst én gang om året, og når omstændighederne kræver det. Formanden for associeringsudvalget i dettes handelssammensætning indkalder til møderne, der afholdes på et sted, en dato og ved hjælp af de hjælpemidler, som parterne er enige om. Mødeindkaldelsen udsendes af sekretariatet for associeringsudvalget i dettes handelssammensætning senest 15 kalenderdage inden mødets begyndelse, medmindre parterne bestemmer andet.

4.   Der indkaldes så vidt muligt til de ordinære møder i associeringsudvalget i god tid før det ordinære møde i associeringsrådet.

5.   Hvis parterne er enige herom, kan møderne i associeringsudvalget undtagelsesvist afholdes ved hjælp af teknologiske hjælpemidler som f.eks. videokonference.

Artikel 4

Delegationer

Inden hvert møde underrettes parterne gennem associeringsudvalgets sekretariat om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

Artikel 5

Sekretariat

1.   En embedsmand fra henholdsvis Unionen og Georgien fungerer sammen som sekretærer for associeringsudvalget, og medmindre andet fastsættes i denne forretningsorden, udfører de sekretariatsopgaverne i fællesskab, idet de udviser gensidig tillid og samarbejdsvilje.

2.   En embedsmand fra henholdsvis Europa-Kommissionen og Georgien med ansvar for handel og handelsrelaterede anliggender fungerer sammen som sekretærer for associeringsudvalget i dettes handelssammensætning.

Artikel 6

Korrespondance

1.   Korrespondance stilet til associeringsudvalget sendes til en af parternes sekretær for associeringsudvalget, som derpå underretter den anden sekretær.

2.   Associeringsudvalgets sekretariat sørger for, at al korrespondance stilet til associeringsudvalget videresendes til associeringsudvalgets formand og om nødvendigt rundsendes som dokumenter, jf. artikel 7.

3.   Korrespondance fra formanden sendes af sekretariatet til adressaterne på formandens vegne. Sådan korrespondance rundsendes om nødvendigt, jf. artikel 7.

Artikel 7

Dokumenter

1.   Dokumenter rundsendes gennem associeringsudvalgets sekretærer.

2.   Hver part sender sine dokumenter til sin sekretær. Sekretæren videresender dokumenterne til den anden parts sekretær.

3.   Unionens sekretær rundsender dokumenterne til de relevante repræsentanter for Unionen og sætter systematisk Georgiens sekretær i kopi ved sådan korrespondance.

4.   Georgiens sekretær rundsender dokumenterne til de relevante repræsentanter for Georgien og sætter systematisk Unionens sekretær i kopi ved sådan korrespondance.

Artikel 8

Fortrolighed

Møderne i associeringsudvalget er ikke offentlige, medmindre parterne træffer anden afgørelse. Når en part indgiver oplysninger, der er angivet som fortrolige, til associeringsudvalget, behandler den anden part disse oplysninger fortroligt.

Artikel 9

Dagsorden for møder

1.   Associeringsudvalgets sekretariat udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig dagsorden for hvert møde i associeringsudvalget samt et udkast til praktiske konklusioner, jf. artikel 10. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de punkter, som associeringsudvalgets sekretariat af en part sammen med de relevante dokumenter er blevet anmodet om at optage på dagsordenen senest 21 kalenderdage før dagen for mødet.

2.   Den foreløbige dagsorden rundsendes sammen med de relevante dokumenter, jf. artikel 7, senest 15 kalenderdage inden mødets begyndelse.

3.   Dagsordenen vedtages af associeringsudvalget ved hvert mødes begyndelse. Punkter, som ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom.

4.   Associeringsudvalgets formand kan på ad hoc-basis og efter aftale med parterne invitere repræsentanter for andre af parternes organer eller uafhængige eksperter på et bestemt område til at deltage i møderne for at give oplysninger om bestemte emner. Parterne sikrer, at sådanne observatører eller eksperter overholder alle krav om fortrolighed.

5.   Formanden for associeringsudvalget kan efter aftale med parterne afkorte de i stk. 1 og 2 fastsatte frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder.

Artikel 10

Protokol og praktiske konklusioner

1.   Associeringsudvalgets sekretærer udarbejder sammen et udkast til protokol for hvert møde i associeringsudvalget.

2.   Protokollen indeholder i almindelighed for hvert punkt på dagsordenen:

a)

en liste over mødedeltagerne, en liste over de embedsmænd, der ledsagede dem, og en liste over eventuelle observatører eller eksperter, der deltog i mødet

b)

dokumenter, der er forelagt associeringsudvalget

c)

erklæringer, som et medlem af associeringsudvalget har anmodet om at få optaget i protokollen, og

d)

praktiske konklusioner fra mødet, jf. stk. 4.

3.   Udkastet til protokol forelægges associeringsudvalget til godkendelse. Associeringsudvalget godkender dette udkast til protokol på sit næste møde. Udkastet til protokol kan i stedet godkendes skriftligt. Udkastet til protokol for associeringsudvalget i dettes handelssammensætning skal godkendes inden for 28 kalenderdage efter hvert møde. Der sendes en genpart til hver af de i artikel 7 anførte adressater.

4.   Sekretæren for den part i associeringsudvalget, der varetager formandskabet for associeringsudvalget, udarbejder et udkast til praktiske konklusioner for hvert møde og rundsender det til parterne sammen med dagsordenen normalt senest 15 kalenderdage inden mødets begyndelse. I takt med at mødet skrider frem, ajourføres udkastet, således at associeringsudvalget ved mødets afslutning kan vedtage de praktiske konklusioner, der afspejler parternes opfølgende handlinger, medmindre parterne har aftalt andet. Når de praktiske konklusioner er godkendt, vedlægges de protokollen, og deres gennemførelse tages op til revision på et senere møde i associeringsudvalget. Associeringsudvalget vedtager til det formål en model, som gør det muligt at følge de enkelte opfølgende handlinger i forhold til en bestemt frist.

Artikel 11

Afgørelser og henstillinger

1.   I særlige tilfælde, hvor aftalen giver beføjelse til at træffe afgørelser, eller hvor associeringsrådet har delegeret sådanne beføjelser til det, træffer associeringsudvalget afgørelse. Associeringsudvalget fremsætter også henstillinger. Der træffes afgørelser og fremsættes henstillinger efter fælles aftale mellem parterne og efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer. Hver afgørelse eller henstilling undertegnes af associeringsudvalgets formand, og ægtheden bekræftes af associeringsudvalgets sekretærer.

2.   Associeringsudvalget kan træffe afgørelser eller fremsætte henstillinger ved skriftlig procedure, hvis parterne er enige herom. En skriftlig procedure består af udveksling af noter mellem sekretærerne, der handler efter aftale med parterne. Med henblik herpå rundsendes teksten til forslaget, jf. artikel 7, med en frist på mindst 21 kalenderdage, inden for hvilken eventuelle forbehold eller ændringsforslag kan tilkendegives. Formanden kan efter høring af parterne afkorte de i dette stykke angivne frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Når teksten er vedtaget, undertegnes afgørelsen eller henstillingen af formanden, og ægtheden bekræftes af sekretærerne.

3.   Associeringsudvalgets akter betegnes henholdsvis »afgørelse« eller »henstilling«. Hver afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen, medmindre andet er fastsat i den.

4.   Afgørelser og henstillinger rundsendes til parterne.

5.   Hver part kan træffe beslutning om at offentliggøre associeringsudvalgets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidende.

Artikel 12

Rapporter

Associeringsudvalget rapporterer til associeringsrådet om sit og underudvalgenes, arbejdsgruppernes og andre organers virksomhed på hvert ordinært møde i associeringsrådet.

Artikel 13

Sprog

1.   Associeringsudvalgets officielle sprog er parternes officielle sprog.

2.   Associeringsudvalgets arbejdssprog er engelsk og georgisk. Medmindre der træffes afgørelse om andet, baserer associeringsudvalget sine forhandlinger på dokumenter, der er udarbejdet på disse sprog.

Artikel 14

Udgifter

1.   Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i associeringsudvalgets møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation.

2.   Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet.

3.   Udgifter til tolkning på møder og oversættelse af dokumenter til eller fra engelsk og georgisk, jf. artikel 13, stk. 1, afholdes af den part, der er vært for mødet.

Tolkning og oversættelse til eller fra andre sprog afholdes direkte af den anmodende part.

4.   I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at oversætte dokumenter til de officielle EU-sprog, afholdes udgifterne af Unionen.

Artikel 15

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres ved afgørelse vedtaget af associeringsrådet i overensstemmelse med aftalens artikel 408, stk. 1.

Artikel 16

Underudvalg, særlige udvalg eller organer

1.   I overensstemmelse med aftalens artikel 409, stk. 1 og 3, kan associeringsudvalget beslutte at oprette andre underudvalg end dem, der er nedsat i henhold til aftalen, på specifikke områder, der er nødvendige for gennemførelsen af aftalen, til at bistå associeringsudvalget i udførelsen af dets opgaver. Associeringsudvalget kan beslutte at nedlægge sådanne underudvalg og at fastsætte eller ændre deres forretningsordener. Medmindre andet besluttes, arbejder sådanne underudvalg under associeringsudvalget og aflægger rapport til dette efter hvert møde.

2.   Medmindre andet er fastsat i aftalen eller aftalt i associeringsrådet, finder denne forretningsorden tilsvarende anvendelse for underudvalg, jf. stk. 1.

3.   Møderne i underudvalg kan afholdes efter behov personligt enten i Bruxelles eller i Georgien eller ved hjælp af f.eks. videokonferencer. Underudvalgene udgør en platform for overvågning af fremskridt, der gøres med tilnærmelse inden for bestemte områder, for drøftelse af bestemte spørgsmål eller udfordringer, der følger af processen, og for udformning af henstillinger og praktiske konklusioner.

4.   Associeringsudvalgets sekretariat modtager en kopi af al relevant korrespondance, dokumentation og kommunikation, der vedrører underudvalg, særlige udvalg eller organer.

5.   Medmindre andet er fastsat i aftalen eller aftalt mellem associeringsrådets parter, har underudvalg, særlige udvalg eller organer kun beføjelse til at fremsætte henstillinger til associeringsudvalget.

Artikel 17

Denne forretningsorden finder tilsvarende anvendelse på associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, medmindre andet fastsættes.


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/70


AFGØRELSE Nr. 2/2014 VEDTAGET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN

af 17. november 2014

om nedsættelse af to underudvalg [2015/2262]

ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (1) (»aftalen«), særlig artikel 409, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med aftalens artikel 431 er visse dele af aftalen blevet anvendt midlertidigt fra den 1. september 2014.

(2)

I henhold til aftalens artikel 409, stk. 2, kan associeringsrådet beslutte at oprette særlige udvalg eller organer på specifikke områder, som kan bistå associeringsrådet i udførelsen af dets opgaver, hvis det er nødvendigt for gennemførelse af aftalen.

(3)

For at muliggøre drøftelser på ekspertplan om de centrale områder, som falder inden for anvendelsesområdet for aftalens midlertidige anvendelse, bør der nedsættes to underudvalg.

(4)

Efter aftale mellem parterne bør det være muligt at ændre listen over underudvalg og arbejdsområdet for de enkelte underudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De underudvalg, der er anført i bilaget, nedsættes herved.

Artikel 2

Underudvalgenes forretningsorden, der er opført i bilaget, er reguleret ved artikel 16 i forretningsordenen for associeringsudvalget og underudvalg, som vedtaget ved Associeringsrådet EU-Georgiens afgørelse nr. 1/2014.

Artikel 3

Efter aftale mellem parterne kan listen over underudvalg, jf. bilaget, og arbejdsområdet for de enkelte underudvalg, jf. bilaget, ændres.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På associeringsrådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 261 af 30.8.2014. s. 4.


BILAG

LISTE OVER UNDERUDVALG

1)

Underudvalget vedrørende frihed, sikkerhed og retlige anliggender

2)

Underudvalget vedrørende økonomisk og andet sektorbestemt samarbejde.


5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/72


AFGØRELSE Nr. 3/2014 VEDTAGET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN

af 17. november 2014

om delegering af visse af associeringsrådets beføjelser til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning [2015/2263]

ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (1) (»aftalen«), særlig artikel 406, stk. 3, og artikel 408, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med aftalens artikel 431 er visse dele af aftalen blevet anvendt midlertidigt fra den 1. september 2014.

(2)

I henhold til aftalens artikel 404, stk. 1, er associeringsrådet ansvarligt for at føre tilsyn med og overvåge anvendelsen og gennemførelsen af aftalen.

(3)

I henhold til aftalens artikel 408, stk. 2, kan associeringsrådet delegere enhver af sine beføjelser til associeringsudvalget, herunder beføjelsen til at træffe bindende afgørelser.

(4)

I henhold til aftalens artikel 408, stk. 4, mødes associeringsudvalget i en særlig sammensætning for at drøfte alle spørgsmål i forbindelse med aftalens afsnit IV (Handel og handelsrelaterede anliggender).

(5)

For at sikre en gnidningsløs og hurtig gennemførelse af den del af aftalen, der vedrører et vidtgående og bredt frihandelsområde, bør associeringsrådet delegerer beføjelsen til at ajourføre eller ændre de bilag til aftalen, der vedrører aftalens kapitel 1, 3, 5, 6 og 8 i afsnit IV (Handel og handelsrelaterede anliggender), til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens artikel 408, stk. 4, i det omfang der ikke er særlige bestemmelser i disse kapitler vedrørende ajourføring eller ændring af de pågældende bilag —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Associeringsrådet delegerer herved beføjelsen til at ajourføre eller ændre de bilag til aftalen, der vedrører aftalens kapitel 1, 3, 5, 6 (aftalens bilag XV-C) og 8 i afsnit V (Handel og handelsrelaterede anliggender), til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens artikel 408, stk. 4, i det omfang der ikke er særlige bestemmelser i disse kapitler vedrørende ajourføring eller ændring af de pågældende bilag.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På associeringsrådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 261 af 30.8.2014, s. 4.