ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 303

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
20. november 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2092 af 17. november 2015 om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2093 af 18. november 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2094 af 19. november 2015 om godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med artikel 26, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2095 af 19. november 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2096 af 16. november 2015 om Den Europæiske Unions holdning vedrørende ottende konference til gennemgang af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC)

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2097 af 26. oktober 2015 om oprettelse af et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2098 af 13. november 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2015) 7716)

35

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/2099 af 18. november 2015 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag (meddelt under nummer C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2100 af 18. november 2015 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Letland og om ophævelse af beslutning 2005/307/EF (meddelt under nummer C(2015) 7986)

101

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2101 af 5. november 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2015/33)

106

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/848/FUSP af 16. december 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo ( EUT L 335 af 17.12.2011 )

108

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 683/2011 af 17. juni 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 57/2011 for så vidt angår fiskerimuligheder for visse fiskebestande ( EUT L 187 af 16.7.2011 )

108

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 133/2014 af 31. januar 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår emissionsgrænser med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling ( EUT L 47 af 18.2.2014 )

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2092

af 17. november 2015

om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2015/104 (2) er der fastsat kvoter for 2015.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til nærværende forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2015, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2015 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i medlemsstaten, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014 (EUT L 22 af 28.1.2015, s. 1).


BILAG

Nr.

57/TQ104

Medlemsstat

Sverige

Bestand

COD/04-N.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Norske farvande syd for 62° N

Dato

19.10.2015


20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2093

af 18. november 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1085/2006 (IPA-forordningen) fastlægger formålene med og hovedprincipperne for førtiltrædelsesbistand til kandidatlande og potentielle kandidatlande. Gennemførelsesbestemmelserne for førtiltrædelsesbistanden findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 (2).

(2)

Selv om Ipa-forordningen kun gjaldt indtil den 31. december 2013, regulerer den fortsat gennemførelsen af de budgetforpligtelser, der blev indgået frem til den 31. december 2013. Endvidere fastsættes det i artikel 212 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3), at artikel 166, stk. 3, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (4) forsat finder anvendelse på de budgetforpligtelser, som gælder indtil den 31. december 2018.

(3)

Ved forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 blev der indført en mulighed for Kommissionen for at oprette og forvalte EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil. Sådanne EU-trustfonde kunne være en hensigtsmæssig måde at gennemføre førtiltrædelsesbistand på med henblik på at opfylde målene i IPA-forordningen, især dens mål vedrørende omstillingsstøtte og institutionsopbygning samt regionaludvikling og udvikling af menneskelige ressourcer.

(4)

Anvendelsen af en EU-trustfond til foranstaltninger udadtil kunne derfor være en fornuftig måde at gennemføre bistand på i forbindelse med krisen i Syrien. Siden krisen brød ud i Syrien, har Tyrkiet gjort en usædvanlig stor indsats for at huse et stigende antal flygtninge, som er nået op på over 2 millioner mennesker i oktober 2015. Landet står derfor over for den udfordring, det er at dække flygtningenes humanitære behov på kort sigt, herunder mindreåriges og sårbare personers behov, men det står også over for udfordringer på mellemlang og lang sigt med hensyn til sociale ydelser, konkurrenceevne og infrastrukturer samt adgang til uddannelse, herunder for flygtninge, især i de områder, hvor der er flest flygtninge.

(5)

Den bistand, som EU yder som led i IPA-komponenterne vedrørende regionaludvikling og udvikling af menneskelige ressourcer i Tyrkiet, kunne anvendes mere effektivt til at løse de ovenfor nævnte problemer, hvis bistanden blev ydet via den regionale trustfond, der er oprettet som reaktion på den syriske krise. Den Regionale Trustfond blev oprettet ved afgørelse C(2014) 9615 (5) for en periode på 60 måneder. Alle EU's finansielle bidrag til den regionale trustfond skal være i overensstemmelse med de relevante finansielle instrumenter, der bidrager til den, også hvad angår det geografiske anvendelsesområde.

(6)

IPA-komponenten vedrørende regionaludvikling kan bidrage til finansieringen af den form for tiltag, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 (6). Disse tiltag omfatter fremme af: innovation og iværksætterånd; investeringer i relation til vandforsyning og forvaltning af vandressourcer; affaldshåndtering og luftkvalitet; investering i uddannelse, herunder erhvervsuddannelse; og investeringer i sundhedsinfrastrukturer og sociale infrastrukturer, der bidrager til regional og lokal udvikling.

(7)

IPA-komponenten vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer kan bidrage til finansieringen af den form for tiltag, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (7). Denne form for tiltag omfatter foranstaltninger, der har til formål at øge deltagelsen i uddannelse og erhvervsuddannelse gennem hele livet, herunder ved tiltag, der har til formål at reducere antallet af unge, der går tidligt ud af skolen og øge adgangen til grunduddannelse, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

(8)

I betragtning af ovenstående bør der gives mulighed for at anvende de EU-trustfonde, som er oprettet i henhold til artikel 187 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, til at gennemføre førtiltrædelsesbistand.

(9)

Det er især nødvendigt at fastlægge reglerne vedrørende planlægning, programmering, rapportering, overvågning og udarbejdelse af betalingsanmodninger samt forvaltning af bidraget fra EU's trustfond i forbindelse med indfrielse af målene for førtiltrædelsesbistanden inden for de respektive programområder, især budgetgennemførelse, offentliggørelse og støtteberettigelse.

(10)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning anvendes øjeblikkeligt, bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det IPA II-Udvalg, der er nedsat ved artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 (8).

(12)

Forordning (EF) nr. 718/2007 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 718/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 65 tilføjes følgende som stk. 4:

»4.   Under denne komponent kan bistand også gennemføres ved et bidrag til en EU-trustfond for foranstaltninger udadtil (trustfondbidrag), der er oprettet i henhold til artikel 187 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (9), med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat i de relevante programmer inden for det respektive programområde.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).«"

2)

Artikel 147, stk. 1, litra c), ændres således:

a)

Nr. vii) affattes således:

»vii)

uddannelsesinvesteringer, herunder i erhvervsuddannelser«

b)

Følgende tilføjes som nr. viii):

»viii)

investeringer i sundhedsinfrastrukturer og sociale infrastrukturer, der bidrager til regional og lokal udvikling.«

3)

Følgende indsættes som artikel 159a:

»Artikel 159a

Bidrag til en EU-trustfond for foranstaltninger udadtil

1.   Med henblik på opfyldelse af de mål, der er fastsat i det relevante operationelle program inden for det respektive programområde, kan aktioner under komponenterne vedrørende regionaludvikling og udvikling af menneskelige ressourcer gennemføres ved hjælp af bidrag til EU-trustfonde.

2.   Hvad angår trustfondbidraget skal det relevante operationelle program kun indeholde følgende oplysninger:

a)

en kort vurdering af bidragets sammenhæng med trustfondens mål

b)

med hensyn til komponenten vedrørende regionaludvikling oplysninger om prioriteringsområdets eneste aktion, idet der også henvises til andre prioriteringsområder hvad angår støtteberettigede udgifter, som også kan dække en del af trustfondens forvaltningsudgifter, jf. artikel 187, stk. 7, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

c)

med hensyn til komponenten vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer oplysninger om foranstaltningens eneste aktion under et givent prioriteringsområde, idet der også henvises til andre foranstaltninger inden for det givne prioriteringsområde hvad angår støtteberettigede udgifter, som også kan dække en del af trustfondens forvaltningsudgifter, jf. artikel 187, stk. 7, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

d)

angivelse af den trustfond, der er den endelige støttemodtager

e)

bidragets størrelse.

3.   Artikel 150 og 157 finder ikke anvendelse på trustfondbidrag.

4.   Trustfondbidraget underkastes ikke den forudgående kontrol, der er omhandlet i artikel 14, sektorovervågningsudvalgets overvågning, der er omhandlet i artikel 59, 167 og 169, proceduren til udvælgelse af aktioner, der er omhandlet i artikel 158, og evalueringerne, der er omhandlet i artikel 166.

5.   Den relevante finansieringsaftale mellem Kommissionen og modtagerlandet skal indeholde gennemførelsesbestemmelser hvad angår trustfondbidraget. Hvor det er relevant, kan det pågældende operationelle program også indeholde disse bestemmelser.

Gennemførelsesbestemmelserne skal især vedrøre:

a)

de forpligtelser, som påhviler myndighederne i modtagerlandet

b)

rapportering, evaluering og overvågning

c)

bestemmelser om, at bidraget eller i givet fald dele af det skal tilbagebetales til det relevante program, i tilfælde af at trustfonden afvikles, jf. artikel 187, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

6.   Udgifter i forbindelse med et trustfondbidrag er støtteberettigede fra datoen for den pågældende fonds oprettelse.

Ved afslutningen anføres på den attesterede udgiftserklæring det samlede bidragsbeløb, for hvilket trustfondens bestyrelse har truffet en afgørelse om tildeling af midler til de enkelte aktioner frem til den 31. december 2017 med henblik på opfyldelse af de mål, der er anført i det relevante program og inden for det respektive programområde.

7.   Artikel 161, stk. 1, tredje afsnit, sidste punktum, finder ikke anvendelse på en betalingsanmodning vedrørende en mellemliggende betaling til et trustfondbidrag fra budgetforpligtelser, der er indgået frem til den 31. december 2012.

Den nationale anvisningsberettigede attesterer i den attesterede udgiftserklæring, som skal indgives inden den 31. december 2015, at bidraget blev betalt til den trustfond, der er angivet i det relevante program.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) (EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse C(2014) 9615 af 10. december 2014 om oprettelse af Den Europæiske Unions regionale trustfond oprettet som reaktion på den syriske krise, den såkaldte »Madadfond«.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11).


20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2094

af 19. november 2015

om godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med artikel 26, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 26, stk. 6,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 169, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2) kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, og som vedrører de foranstaltninger, der finansieres under Den Europæiske Garantifond for Landbruget, jf. artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013, fremføres til det følgende regnskabsår. En sådan fremførsel begrænses til 2 % af de oprindelige bevillinger og til den tilpasningssats for direkte betalinger, jf. artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (3), der blev anvendt det foregående regnskabsår. Dette kan føre til en yderligere udbetaling til de slutmodtagere, der blev underlagt denne tilpasning.

(2)

I henhold til artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013 og uanset artikel 169, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 skal medlemsstaterne godtgøre de bevillinger, jf. artikel 169, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, der er fremført til de slutmodtagere, der i det regnskabsår, som bevillingerne er fremført til, er genstand for tilpasningssatsen. Godtgørelsen finder kun anvendelse for slutbrugere i de medlemsstater, hvor der i det foregående regnskabsår blev anvendt finansiel disciplin (4).

(3)

Når fremførslen fastsættes i overensstemmelse med artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1306/2013, tages der ikke højde for de beløb under reserven til kriser i landbruget, jf. artikel 25 i samme forordning, som ikke stilles til rådighed for kriseforanstaltninger ved udgangen af regnskabsåret.

(4)

I henhold til artikel 1, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1227/2014 (5) finder finansiel disciplin anvendelse i forbindelse med direkte betalinger for kalenderåret 2014 med henblik på at oprette en krisereserve på 433 mio. EUR. Krisereserven er ikke blevet anvendt i regnskabsåret 2015.

(5)

På baggrund af medlemsstaternes udgiftsanmeldelser fra den 16. oktober 2014 til den 15. oktober 2015 beløber den nedsættelse som følge af finansiel disciplin, som medlemsstaterne faktisk har gennemført i regnskabsåret 2015, sig til 409,8 mio. EUR.

(6)

Følgelig kan de uudnyttede bevillinger, der svarer til det beløb, der er korrigeret som følge af finansiel disciplin i regnskabsåret 2015 på 409,8 mio. EUR, og som forbliver inden for grænsen på 2 % af de oprindelige bevillinger, fremføres til regnskabsåret 2016 ved en kommissionsafgørelse i overensstemmelse med artikel 169, stk. 3, femte afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(7)

For at sikre at godtgørelsen af disse bevillinger til slutbrugerne står i rimeligt forhold til tilpasningssatsen for finansiel disciplin, bør Kommissionen fastsætte de beløb, der er til rådighed for medlemsstaterne med henblik på godtgørelsen.

(8)

For at undgå at medlemsstaterne bliver tvunget til at foretage en yderligere udbetaling i forbindelse med denne godtgørelse, bør denne forordning anvendes fra den 1. december 2015. Som følge heraf er beløbene i denne forordning endelige og gælder med forbehold af anvendelsen af nedsættelserne i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, andre korrektioner, som der tages højde for i afgørelsen om månedlige betalinger, der vedrører de udgifter, der afholdes af medlemsstaternes betalingsorganer for oktober 2015 i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, samt eventuelle nedsættelser og supplerende betalinger, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i samme forordning eller eventuelle afgørelser, der træffes inden for rammerne af regnskabsafslutning.

(9)

I overensstemmelse med artikel 169, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 kan de bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, kun fremføres til det følgende regnskabsår. Kommissionen bør derfor fastsætte det tidsrum, hvor medlemsstaternes udgifter er støtteberettigede i forhold til godtgørelsen, jf. artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013, idet der tages højde for regnskabsåret for landbruget, som er defineret i artikel 39 i samme forordning.

(10)

For at tage højde for det korte tidsrum mellem medlemsstaternes meddelelse af, at EFGL-bevillingerne for 2015 under delt forvaltning for perioden 16. oktober 2014 til 15. oktober 2015 er blevet gennemført, og behovet for at nærværende forordning finder anvendelse fra den 1. december 2015, bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De bevillinger, der fremføres fra regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med artikel 169, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og som i overensstemmelse med artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013 stilles til rådighed for medlemsstaterne med henblik på godtgørelse til de slutmodtagere, der i regnskabsåret 2015 er genstand for tilpasningssatsen i regnskabsåret 2016, findes i bilaget til nærværende forordning.

De beløb, der fremføres, er genstand for Kommissionens afgørelse om fremførsel i overensstemmelse med artikel 169, stk. 3, femte afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 2

Medlemsstaterne er kun berettigede til EU-støtte i forbindelse med deres udgifter til godtgørelse af fremførte bevillinger, hvis de pågældende beløb er blevet udbetalt til modtagerne senest den 16. oktober 2016.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 347.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(4)  Som det fremgår af artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013 anvendes der ikke finansiel disciplin i finansieringsåret 2015 i Bulgarien, Kroatien og Rumænien.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1227/2014 af 17. november 2014 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for kalenderåret 2014 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 879/2014 (EUT L 331 af 18.11.2014, s. 6).


BILAG

Beløb, der er til rådighed for godtgørelse af fremførte bevillinger

(beløb i EUR)

Belgien

6 288 982

Tjekkiet

10 759 194

Danmark

10 873 619

Tyskland

58 750 752

Estland

1 169 016

Irland

12 903 416

Grækenland

16 705 610

Spanien

53 390 829

Frankrig

88 569 550

Italien

31 012 148

Cypern

358 950

Letland

1 312 744

Litauen

3 277 932

Luxembourg

383 255

Ungarn

13 724 881

Μalta

34 561

Nederlandene

9 323 434

Østrig

6 729 968

Polen

22 604 718

Portugal

6 448 884

Slovenien

876 855

Slovakiet

5 282 221

Finland

5 438 416

Sverige

7 499 878

Det Forenede Kongerige

36 083 758


20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2095

af 19. november 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/13


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/2096

af 16. november 2015

om Den Europæiske Unions holdning vedrørende ottende konference til gennemgang af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 en EU-strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der bl.a. tager sigte på at styrke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (»BTWC«), fortsætte overvejelserne om kontrol med BTWC, støtte den universelle anvendelse og nationale gennemførelse af BTWC, herunder gennem straffelovgivningen, og styrke overholdelsen af den.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»UNSC«) vedtog den 28. april 2004 med enstemmighed resolution 1540 (2004), hvori spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler betegnes som en trussel mod den internationale fred og sikkerhed. Gennemførelsen af resolutionens bestemmelser bidrager til gennemførelse af BTWC.

(3)

UNSC vedtog den 26. august 1988 resolution 620 (1988), der bl.a. opfordrer generalsekretæren til snarest at foranstalte undersøgelser af påstande om, at kemiske og bakteriologiske (biologiske) våben eller toksinvåben eventuelt anvendes i modstrid med protokollen om forbud mod til krigsbrug at anvende kvælende, giftige eller lignende gasarter samt bakteriologiske krigsmidler (»Genèveprotokollen af 1925«). Den 20. september 2006 vedtog Generalforsamlingen FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme, der er knyttet som bilag til resolution 60/288 af 8. september 2006, hvori De Forenede Nationers (»FN«) medlemsstater opfordrer generalsekretæren til at ajourføre fortegnelsen over de eksperter og laboratorier samt de tekniske retningslinjer og procedurer, der står til rådighed for ham, med henblik på rettidige og effektive undersøgelser af påstået anvendelse.

(4)

Rådet vedtog den 27. februar 2006 fælles aktion 2006/184/FUSP (1) vedrørende BTWC, der skal fremme den universelle anvendelse af BTWC og støtte de deltagende staters gennemførelse af den for at sikre, at disse stater gennemfører de internationale forpligtelser i BTWC i form af national lovgivning og administrative foranstaltninger.

(5)

Sideløbende med den fælles aktion 2006/184/FUSP vedtog Den Europæiske Union en handlingsplan om biologiske våben og toksinvåben (2), hvori medlemsstaterne forpligter sig til at indberette status over tillidsskabende foranstaltninger (»CBM'er«) til FN i april hvert år og lister over relevante eksperter og laboratorier til FN's generalsekretær for at lette eventuel efterforskning af påstået anvendelse af kemiske og biologiske våben.

(6)

Rådet vedtog den 20. marts 2006 fælles holdning 2006/242/FUSP (3) vedrørende sjette gennemgangskonference om BTWC.

(7)

Rådet vedtog den 10. november 2008 fælles aktion 2008/858/FUSP (4) vedrørende BTWC, der har som mål at fremme den universelle anvendelse af BTWC, yde støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC, fremme de deltagende staters indgivelse af erklæringer om CBM'er og yde støtte til BTWC-processen for perioden mellem konferencerne.

(8)

Rådet vedtog den 18. juli 2011 afgørelse 2011/429/FUSP (5) om Unionens holdning vedrørende den syvende gennemgangskonference om BTWC.

(9)

På syvende gennemgangskonference om BTWC blev det besluttet at forlænge mandatet for støtteenheden for gennemførelsen (»ISU«) med endnu fem år (2012-2016) og at udvide dens opgaver til at omfatte gennemførelsen af afgørelsen om at etablere og administrere databasen for anmodninger og tilbud om bistand og at lette den dermed forbundne udveksling af oplysninger blandt de deltagende stater samt eventuelt at støtte de deltagende staters gennemførelse af beslutninger og anbefalinger fra syvende gennemgangskonference.

(10)

På syvende gennemgangskonference blev det besluttet, at ottende gennemgangskonference skal afholdes i Genève senest i 2016 og bør gennemgå anvendelsen af BTWC under hensyntagen til bl.a.:

i)

den nye videnskabelige og teknologiske udvikling, der er relevant for BTWC

ii)

de deltagende staters fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af forpligtelserne i henhold til BTWC

iii)

fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af de beslutninger og anbefalinger, der blev vedtaget på syvende gennemgangskonference.

(11)

Rådet vedtog den 23. juli 2012 afgørelse 2012/421/FUSP (6) vedrørende BTWC, der har som mål at fremme den universelle anvendelse af BTWC, yde støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC, fremme de deltagende staters indgivelse af erklæringer om CBM'er og yde støtte til BTWC-processen for perioden mellem konferencerne.

(12)

I betragtning af den kommende BTWC-gennemgangskonference, der finder sted i perioden fra november til december 2016, bør Unionens holdning ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I tiden op til og under den ottende konference til gennemgang af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (»BTWC«) vil Unionen navnlig arbejde for at sikre, at de deltagende stater behandler følgende prioriteter:

a)

skabe og opretholde tillid til overholdelse gennem en række specifikke foranstaltninger, der er beskrevet i denne afgørelse

b)

støtte national gennemførelse, bl.a. ved at samarbejde mere med ikkestatslige interessenter

c)

støtte FN's generalsekretærs mekanisme til undersøgelse af påstået anvendelse af biologiske våben og agenser gennem yderligere udvikling af dens operationelle kapacitet som et middel til at styrke BTWC's artikel VI og VIII, og

d)

fremme den universelle anvendelse af BTWC.

Unionens mål er at gennemgå anvendelsen af BTWC og processen for perioden mellem konferencerne (2012-2015), fremme konkrete tiltag og undersøge mulighederne for at styrke BTWC yderligere. I denne forbindelse fremlægger Unionen konkrete forslag på ottende gennemgangskonference i 2016 med henblik på konferencens vedtagelse heraf.

Artikel 2

Med henblik på at opfylde målene i artikel 1 vil Unionen:

a)

bidrage til en fuldstændig gennemgang af anvendelsen af BTWC på ottende gennemgangskonference, herunder gennemførelsen af de deltagende staters forpligtelser i henhold til BTWC, og gennemførelsen og resultaterne af programmet 2012-2015 for perioden mellem konferencerne

b)

støtte et nyt substantielt arbejdsprogram, der afhjælper de tidligere programmers begrænsninger i perioden mellem ottende og niende gennemgangskonference gennem vedtagelse af bedre ordninger for yderligere fremskridt under dette arbejdsprogram med henblik på at styrke BTWC's effektivitet

c)

støtte en niende konference til gennemgang af BTWC, der skal afholdes senest i 2021

d)

skabe konsensus med henblik på et godt resultat af ottende gennemgangskonference på grundlag af de rammer, der er opstillet på tidligere konferencer, og bl.a. fremme følgende nøglespørgsmål:

i)

Mens Unionen anerkender, at der på nuværende tidspunkt ikke er konsensus om kontrol, som forbliver et centralt element i en fuldstændig og effektiv ordning for nedrustning og ikkespredning, arbejder Unionen hen imod at identificere muligheder, der i et nyt program for perioden mellem konferencerne og fremover kan bidrage til at øge tilliden til overholdelse og effektiv gennemførelse af BTWC's mål og formål. De deltagende stater bør være i stand til at dokumentere overholdelsen, bl.a. gennem interaktiv udveksling af oplysninger (såsom obligatoriske eller frivillige erklæringer) og øget åbenhed omkring deres kapacitet, aktiviteter og indsats, herunder frivillige og andre foranstaltninger på stedet som aftalt. Forslag fremlagt i forbindelse med programmet 2012-2015 for perioden mellem konferencerne og resultaterne af programmet danner grundlag for dette arbejde.

ii)

Om nødvendigt støtte og styrke de nationale gennemførelsesforanstaltninger, herunder forvaltningsmæssige og retlige samt straffelovgivning, samt kontrollen med patogene mikroorganismer og toksiner inden for BTWC's rammer. Der kan overvejes yderligere tiltag og træffes beslutninger om måder, hvorpå den nationale gennemførelse kan fremmes, og om midlerne hertil: outreach og engagement over for ikkestatslige interessenter på nationalt, regionalt og globalt plan for så vidt angår deres rolle i forbindelse med fremme af BTWC's mål og gennemførelse, fortsat støtte til vedtagelsen af passende standarder for biosikkerhed og biosikringsforanstaltninger, bevidstgørelse blandt relevante fagfolk i den private og den offentlige sektor, uddannelsesprogrammer for personer, der har fået tildelt adgang til biologiske agenser og toksiner med relevans for BTWC, fremme af en ansvarlighedskultur blandt relevante nationale fagfolk og frivillig udvikling, vedtagelse og udbredelse af adfærdskodekser, fremme opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til UNSC's resolution 1540 (2004) og 1673 (2006), hvor det er relevant for at fjerne risikoen for, at biologiske våben eller toksinvåben anskaffes eller anvendes til terrorformål, herunder ikkestatslige aktørers eventuelle adgang til materialer, udstyr og viden, der kan anvendes til udvikling og fremstilling af biologiske våben og toksinvåben.

iii)

Alle staters universelle tiltrædelse af BTWC, herunder opfordre alle stater, der ikke er parter heri, til straks at tiltræde BTWC og til at forpligte sig juridisk til nedrustning og ikkespredning af biologiske våben og toksinvåben, og indtil disse stater tiltræder BTWC, tilskynde dem til at deltage som observatører i møderne mellem de stater, der er parter i BTWC, og til frivilligt at gennemføre BTWC's bestemmelser samt anbefale at vedtage en handlingsplan om universel anvendelse, der koordineres af ISU og evalueres på særlige møder i forbindelse med møderne i perioden mellem konferencerne.

iv)

Arbejde hen imod et forbud mod biologiske våben og toksinvåben som en universelt bindende regel i folkeretten, bl.a. ved universel anvendelse af BTWC.

v)

Bestræbelser på at øge gennemsigtigheden og skabe tillid til overholdelse, bl.a. gennem nødvendige og opnåelige revisioner af de nuværende CBM'er. Unionen er villig til at arbejde på en styrkelse af CBM'erne ved at finde foranstaltninger, der kan øge deres direkte relevans for hovedformålene om at opnå gennemsigtighed og undgå mistanke og bekymring. Fortsat støtte en frivillig peerevalueringsproces som et værdifuldt redskab til at øge gennemsigtigheden mellem deltagende stater og dermed styrke tilliden til, at BTWC overholdes, og styrke den nationale gennemførelse ved at dele bedste praksis, øge interessenternes kendskab til gennemførelseskravene og øge det internationale samarbejde på dette område.

vi)

Styrke den operationelle kapacitet i FN's generalsekretærs mekanisme til efterforskning af påstået anvendelse af kemiske og biologiske våben, bl.a. gennem udvidelse af kredsen af uddannede eksperter, uddannelse og udførelse af skrivebords- og feltøvelser. Særskilt udført arbejde kan bidrage til yderligere at styrke artikel VI og indirekte artikel VII i BTWC.

vii)

Træffe beslutninger om ydelse af bistand og koordination inden for rammerne af artikel VII i BTWC med de relevante organisationer på anmodning af en deltagende stat i tilfælde af påstået anvendelse af biologiske våben eller toksinvåben, herunder forbedring af de nationale kapaciteter inden for overvågning, påvisning og diagnosticering af sygdomme og forbedring af de offentlige sundhedsvæsener som den første forsvarslinje.

viii)

Øge åbenheden om samarbejde og bistand i henhold til artikel X i BTWC og tage hensyn til andre internationale organisationers mandater, arbejde og ekspertise. Unionen vil fortsat støtte den konkrete gennemførelse af artikel X i BTWC gennem sine forskellige bistandsprogrammer og er villig til at fortsætte udarbejdelsen af fælles forståelser, der danner grundlag for en effektiv indsats med hensyn til samarbejde med fredelige formål inden for rammerne af BTWC. Der kan overvejes yderligere tiltag og træffes beslutninger med henblik på at øge internationalt samarbejde, bistand og udvekslinger inden for biologisk videnskab og teknologi til fredelige formål, fremme kapacitetsopbygning inden for overvågning, påvisning og diagnosticering af samt kontrol med smitsomme sygdomme. Unionen vil fortsat støtte driften af den nuværende database for samarbejde og bistand og, såfremt det er relevant, forsøge at finde måder at øge dens nytteværdi på. Støtte bl.a. G7's globale partnerskabsprogrammer, relevante EU-programmer og målene i dagsordenen for den globale sundhedssikkerhed med henblik på støtte til gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ og til nedrustning, kontrol og sikkerhed i forbindelse med følsomme materialer, anlæg og ekspertise, hvis det er relevant.

ix)

Støtte en proces med hyppigere og mere målrettede vurderinger af relevant videnskabelig og teknologisk udvikling, som kan have indvirkning på BTWC. En sådan proces kunne omfatte integrering af en stående videnskabelig og teknologisk rådgivningsfunktion i ISU og en mere omfattende gennemgangsproces som et centralt element i et nyt arbejdsprogram for perioden mellem konferencerne for på en mere integreret og koordineret måde at inddrage relevante begivenheder og arbejde udført af internationale akademier og de deltagende stater.

Artikel 3

For at styrke overholdelsen vil Unionen fremme øget relevans og fuldstændighed af CBM-formularerne ved at:

a)

gennemgå de årlige CBM-formularer som det almindelige nationale erklæringsredskab vedrørende gennemførelse og overholdelse og videreudvikle dem med dette mål for øje

b)

mindske CBM-formularernes tilbageværende kompleksitet mest muligt og fjerne eventuelle uklarheder

c)

støtte ISU'en, således at den kommer til at spille en større rolle til støtte for de nationale kontaktpunkter i forbindelse med udformningen af deres CBM'er gennem regionale seminarer og uddannelse med henblik på elektronisk indgivelse af CBM-formularerne

d)

arbejde for at øge deltagelsen i og kvaliteten og omfanget af CBM'er ved at udvide funktionaliteterne i den elektroniske CBM-facilitet og gøre den og CBM-vejledningen tilgængelige på alle FN's officielle sprog på BTWC's websted.

Artikel 4

Ud over målene i artikel 1 vil Unionen støtte en styrkelse af ISU's rolle. Unionen vil navnlig støtte:

a)

en forlængelse af ISU's mandat med yderligere fem år

b)

en inkludering af flere aktiviteter i ISU's mandat til støtte for gennemførelsen af et revideret og styrket arbejdsprogram for perioden mellem konferencerne som foreslået i artikel 5 nedenfor

c)

en udvikling af et mere effektivt system til gennemgang af den videnskabelige og teknologiske udvikling og dens indvirkning på BTWC ved bl.a. at oprette en stående videnskabelig og teknologisk rådgivnings- og forbindelsesfunktion i ISU

d)

vedtagelse af en handlingsplan om universel anvendelse, der skal koordineres af ISU

e)

en rolle for ISU'en til støtte for de deltagende staters nationale kontaktpunkter i forbindelse med udformning og indgivelse af CBM-formularerne som nævnt i artikel 3

f)

en passende forøgelse af det nuværende ISU-personale for at opfylde de nye målsætninger og udføre de i denne artikel omhandlede aktiviteter.

Artikel 5

Med henblik på at støtte gennemgangen og styrkelsen af programmet for perioden mellem konferencerne vil Den Europæiske Union navnlig:

a)

støtte følgende spørgsmål til et nyt program for perioden mellem konferencerne, enten som mellemliggende spørgsmål eller gennem særlige arbejdsgrupper eller begge dele:

i)

national gennemførelse og overholdelse

ii)

yderligere arbejde med CBM'er efter ottende gennemgangskonference

iii)

bistand og samarbejde i henhold til artikel VII i BTWC

iv)

den videnskabelige og teknologiske udvikling

v)

gennemgang af proceduren i den rådgivende komité

vi)

universel anvendelse som foreslået i artikel 6

b)

støtte udviklingen af nationale reguleringsordninger vedrørende biosikkerhed og biosikring; selvom passende biosikkerheds- og biosikringstandarder for laboratorier på ingen måde er en erstatning for en overholdelsesordning, kan vedtagelse og fremme af sådanne standarder, på lang sigt hjælpe de enkelte deltagende stater med gennemførelsen af forpligtelser i henhold til BTWC; ligesom de kan være et nyttigt redskab, der sammen med andre foranstaltninger kan bidrage til at dokumentere overholdelsen; drøftelser om dette spørgsmål, også med relevante laboratorier, biosikkerhedsorganisationer og industrien, kan indgå i et nyt arbejdsprogram for perioden mellem konferencerne

c)

støtte frivillige peerevalueringsøvelser med inddragelse af deltagende stater i forbindelse med BTWC, formålet med en peerevalueringsøvelse er at forbedre den nationale gennemførelse og forsikre om overholdelsen ved hjælp af informationsudveksling og øget gennemsigtighed med hensyn til eksempelvis gennemførelseskapaciteten, -aktiviteterne og -indsatsen og hensigtserklæringer med hensyn til overholdelsen

d)

støtte styrkelsen af den beslutningsmæssige karakter af processen mellem konferencerne ved at undersøge en række muligheder såsom klart definerede beslutningsbeføjelser for specifikke arbejdsområder.

Artikel 6

Unionen vil for at støtte universel anvendelse af BTWC:

a)

Støtte vedtagelsen af en handlingsplan om universel anvendelse, der koordineres af ISU, med konkrete tiltag og aktiviteter. Handlingsplanen kan indeholde aktiviteter som f.eks. outreacharrangementer, fælles demarcher, oversættelse af relevante dokumenter og incitamenter såsom udveksling af oplysninger om tilbud om bistand. Denne handlingsplan vil blive evalueret og om nødvendigt ændret på hvert møde mellem de deltagende stater.

b)

Støtte afholdelsen af særlige møder eller arbejdsgruppemøder om universel anvendelse i perioden mellem konferencerne med henblik på at koordinere outreachaktiviteterne mellem de forskellige aktører og planlægge regionale initiativer.

Artikel 7

Unionen vil støtte indsatsen for at styrke FN's generalsekretærs mekanisme til efterforskning af påstået anvendelse af kemiske og biologiske våben, og navnlig for at sikre effektiviteten i mekanismens bestemmelser og tage praktiske skridt med henblik herpå, såsom at yde støtte til uddannelsesprogrammer, herunder være vært for øvelser, og udvikling af et analytisk laboratoriesystem.

Artikel 8

Unionen vil støtte indsatsen for at styrke artikel VII i BTWC på ottende gennemgangskonference under hensyntagen til indsatsen andre steder for at opbygge international kapacitet til at reagere på udbrud af smitsomme sygdomme.

Artikel 9

Unionens indsats med henblik på de formål, som er omhandlet i denne afgørelse, indebærer:

a)

På grundlag af den holdning, der er fastlagt i denne afgørelse, fremsætter Unionen og dens medlemsstater forslag til specifikke, praktiske og gennemførlige ordninger til effektiv fremme af gennemførelsen af BTWC med henblik på, at de stater, der er parter i BTWC, kan overveje dem på ottende gennemgangskonference.

b)

Den højtstående repræsentant eller Unionens delegationer foretager demarcher, hvor det er hensigtsmæssigt.

c)

Den højtstående repræsentant eller Unionens delegation ved De Forenede Nationer afgiver erklæringer i tiden op til og under ottende gennemgangskonference.

Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets fælles aktion 2006/184/FUSP af 27. februar 2006 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 51).

(2)  EUT C 57 af 9.3.2006, s. 1.

(3)  Rådets fælles holdning 2006/242/FUSP af 20. marts 2006 vedrørende gennemgangskonferencen i 2006 om konventionen om biologiske våben og toksinvåben (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 65).

(4)  Rådets fælles aktion 2008/858/FUSP af 10. november 2008 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 302 af 13.11.2008, s. 29).

(5)  Rådets afgørelse 2011/429/FUSP af 18. juli 2011 om Den Europæiske Unions holdning vedrørende den holdning, Den Europæiske Union skal indtage på den syvende gennemgangskonference mellem de deltagende stater i konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC) (EUT L 188 af 19.7.2011, s. 42).

(6)  Rådets afgørelse 2012/421/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC) inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 196 af 24.7.2012, s. 61).


20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2097

af 26. oktober 2015

om oprettelse af et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (1), særlig artikel 6, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige har anmodet Kommissionen om at oprette et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC). Det Schweiziske Forbund vil deltage som observatør i ICOS ERIC.

(2)

Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige er blevet enige om, at Republikken Finland skal være værtsmedlemsstat for ICOS ERIC.

(3)

Kommissionen har i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 723/2009 evalueret ansøgningen og konkluderet, at den opfylder betingelserne i nævnte forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der oprettes et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC).

2.   Vedtægterne for ICOS ERIC fastsættes i bilaget. Disse vedtægter holdes ajour og offentliggøres på ICOS ERIC's websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

3.   De væsentlige elementer i vedtægterne, hvis ændring forudsætter Kommissionens godkendelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 723/2009, er omhandlet i artikel 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 og 24.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 206 af 8.8.2009, s. 1.


BILAG

VEDTÆGTER FOR DET EUROPÆISKE KONSORTIUM FOR EN FORSKNINGSINFRASTRUKTUR FOR ET INTEGRERET KULSTOFOBSERVATIONSSYSTEM (ICOS ERIC)

KONGERIGET BELGIEN

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN FRANSKE REPUBLIK

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET NEDERLANDENE

KONGERIGET NORGE

KONGERIGET SVERIGE

i det følgende benævnt »medlemmerne«

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND

i det følgende benævnt »observatøren«

DER TAGER I BETRAGTNING, at medlemmerne er overbevist om, at det er en global udfordring at tage hånd om de klimaforandringer, der opstår som følge af menneskeskabte drivhusgasemissioner, og at der er behov for forskning og løbende, langsigtet observation for at øge forståelsen af drivhusgasemissioner, dræn, deres indvirkning på jordsystemet og forvaltningsmuligheder,

DER TAGER HENSYN TIL, at der er behov for at observere væsentlige klimavariabler, herunder drivhusgas, for at støtte arbejdet i FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC),

DER FREMHÆVER, at UNFCCC opfordrer parterne til at fremme og samarbejde om systematisk observation af drivhusgasemissioner gennem samarbejdet med det globale klimaobservationssystem (GCOS), klimaobservationsdelen af det globale jordobservationssystem (GEOSS),

DER TAGER HENSYN TIL vigtigheden af den nationale forskning i drivhusgasemissioner og dens observationskapacitet samt behovet for at iværksætte koordinering på europæisk plan som en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS),

DER TAGER I BETRAGTNING, at medlemmerne ønsker at fremme forskning for at øge forståelsen af de regionale budgetter for drivhusgaskilder og -dræn, deres menneskelige og naturlige årsager samt kontrolmekanismerne ved at udvikle langsigtede og præcise drivhusgasobservationer,

DER TAGER I BETRAGTNING, at medlemmerne ønsker at give adgang til ICOS-data for brede brugersamfund for at sammenkoble forskning, uddannelse og innovation til fremme af den teknologiske udvikling og tilvejebringe uafhængige data, som vil bidrage til analysen af emissionsopgørelser,

SOM HAR ANMODET Kommissionen om at oprette ICOS-infrastrukturen som et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur (ICOS ERIC),

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Navn, hjemsted og arbejdssprog

1.   Der oprettes et europæiske konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (»ICOS ERIC«).

2.   Det vedtægtsmæssige hjemsted for ICOS ERIC er Helsinki, Finland (»værtslandet«).

3.   ICOS ERIC's arbejdssprog er engelsk.

Artikel 2

Opgaver og aktiviteter

1.   ICOS ERIC's primære opgave er at etablere en distribueret forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS RI), og at koordinere driften af ICOS RI, formidle information fra ICOS RI til brugersamfund og tilvejebringe integrerede data og analyser fra drivhusgasobservationssystemer.

2.   ICOS ERIC giver effektiv adgang til sammenhængende og præcise data for at fremme forskningen i flerskalaanalyse af drivhusgasemissioner, dræn og de bagvedliggende processer ved at stille måleprotokoller, langsigtede data og dataprodukter til rådighed. Teknologisk udvikling og demonstration vedrørende drivhusgasser skal fremmes ved at sammenkoble forskning, uddannelse og innovation. ICOS ERIC foretager og koordinerer i denne forbindelse aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til:

a)

kvantificering af koncentrationerne af drivhusgas i atmosfæren samt jord- og havstrømme over Europa og vigtige regioner af europæisk interesse, herunder Nordatlanten

b)

fremme af europæiske forskningsprogrammer og -projekter

c)

fremme af mobiliteten af viden og/eller forskere inden for det europæiske forskningsrum (ERA) og øget udnyttelse af det intellektuelle potentiale i hele Europa

d)

koordinering af og støtte til udviklingen af teknologi og protokoller, så omkostningseffektive målinger af høj kvalitet af drivhusgaskoncentrationer og strømme også fremmes uden for Europa

e)

bidrag til rettidige oplysninger af relevans for politikken og beslutningstagningen vedrørende drivhusgasser

f)

fremme af analyser af kulstofbinding og/eller drivhusgasemissionsbegrænsende aktiviteter vedrørende atmosfærens sammensætning globalt, herunder fordeling af kilder og dræn efter geografiske regioner og aktivitetssektorer

g)

fremme af målene for ICOS RI om at udarbejde en skabelon for den fremtidige udvikling af lignende integrerede og operative drivhusgasobservationsnetværk uden for Europa

h)

videnskabelig og forvaltningsmæssig evaluering af aktiviteterne, de strategiske retningslinjer for og driften af alle elementer af ICOS RI foretaget af eksterne evalueringseksperter.

3.   ICOS ERIC drives uden gevinst for øje. For yderligere at fremme innovation og viden- og teknologioverførsel er det tilladt at udøve begrænsede økonomiske aktiviteter, forudsat at de er tæt forbundet med hovedopgaven, og at de ikke bringer udførelsen deraf i fare.

KAPITEL 2

MEDLEMMER OG OBSERVATØRER

Artikel 3

Medlemmer, observatører og repræsentanter

1.   Følgende enheder kan blive medlemmer eller observatører i ICOS ERIC:

a)

EU's medlemsstater

b)

associerede lande

c)

andre tredjelande end associerede lande

d)

mellemstatslige organisationer.

2.   De enheder, der er omhandlet i stk. 1, kan blive medlemmer af ICOS ERIC, hvis de bidrager til driften af ICOS ERIC og/eller er vært for det centrale ICOS-anlæg og/eller nationale ICOS-netværk.

3.   ICOS ERIC har som minimum en medlemsstat og to andre lande, der enten er medlemsstater eller associerede lande, som medlemmer.

4.   Medlemsstaterne eller de associerede lande har tilsammen flertallet af stemmerettighederne på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtager eventuelle ændringer af stemmerettighederne, der er nødvendige for at sikre, at ICOS ERIC til enhver tid opfylder dette krav.

5.   Et medlem eller en observatør kan repræsenteres ved en eller flere offentlige enheder, herunder regioner eller private enheder med forpligtelse til offentlige tjeneste, efter eget valg og udpeget efter egne regler og procedurer. Et medlem eller en observatør underretter skriftligt formanden for generalforsamlingen om enhver ændring vedrørende repræsentanter.

6.   Medlemmerne og observatørerne og deres repræsentanter er angivet i bilag 1. Bilag 1 ajourføres af generalforsamlingens formand eller en af denne bemyndiget person.

Artikel 4

Optagelse af medlemmer og observatører

1.   Medlemmer optages i overensstemmelse med følgende betingelser:

a)

En enhed ifølge artikel 3, stk. 2, indgiver en skriftlig ansøgning til formanden for generalforsamlingen.

b)

Ansøgningen skal beskrive, hvordan ansøgeren vil deltage i ICOS RI og i udførelsen af ICOS ERIC's opgaver og aktiviteter som beskrevet i artikel 2, og hvordan vedkommende ansøger vil opfylde forpligtelserne i artikel 6, stk. 2.

c)

Nye medlemmer kan kun optages med generalforsamlingens godkendelse.

2.   Observatører optages i overensstemmelse med følgende betingelser:

a)

En enhed ifølge artikel 3, stk. 3, indgiver en skriftlig ansøgning til formanden for generalforsamlingen.

b)

Ansøgningen skal beskrive, hvordan ansøgeren vil deltage i ICOS RI, hvorvidt ansøgeren vil deltage i gennemførelsen af ICOS ERIC's mål og opgaver som beskrevet i artikel 2, og hvordan vedkommende ansøger vil opfylde observatørforpligtelserne i artikel 6, stk. 4.

c)

En observatør kan kun optages med generalforsamlingens godkendelse.

3.   Observatører kan optages for en periode på højst tre år. Generalforsamlingen kan på observatørens anmodning forlænge denne periode én gang med tre år. Generalforsamlingen kan i ekstraordinære tilfælde godkende flere end én forlængelse af en observatørstatus.

Artikel 5

Et medlems eller en observatørs udtræden/ophør af medlemskab eller observatørstatus

1.   Et medlem må ikke udtræde inden for en periode på fem år efter datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om oprettelse af ICOS ERIC, medmindre generalforsamlingen godkender medlemmets anmodning om at udtræde tidligere.

2.   Efter den i stk. 1 nævnte periode kan et medlem udtræde ved udgangen af et regnskabsår, forudsat at der er indgivet officiel anmodning herom senest 12 måneder før til formanden for generalforsamlingen.

3.   En observatør kan udtræde ved udgangen af et regnskabsår, forudsat at der er indgivet officiel anmodning herom senest seks måneder før til formanden for generalforsamlingen.

4.   Et medlem eller en observatør, som udtræder, skal opfylde alle de forpligtelser, herunder finansielle forpligtelser, denne har påtaget sig, før udtrædelsen.

5.   Generalforsamlingen kan ophæve et medlemskab eller observatørstatus, hvis følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a)

Medlemmet eller observatøren har gjort sig skyldig i en alvorlig overtrædelse af en eller flere af sine vedtægtsmæssige forpligtelser.

b)

Medlemmet eller observatøren har ikke afhjulpet denne overtrædelse senest seks måneder efter at være blevet underrettet om overtrædelsen skriftligt.

c)

Medlemmet eller observatøren har fået mulighed for at redegøre for sin holdning til den påtænkte beslutning over for generalforsamlingen.

Artikel 6

Medlemmers og observatørers rettigheder og forpligtelser

1.   Medlemmerne har ret til:

a)

at udnævne repræsentanter

b)

at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingens møder

c)

at få adgang til de ydelser og aktiviteter, ICOS ERIC koordinerer for sine forskere.

2.   Hvert medlem skal:

a)

betale det årlige medlemsbidrag angivet i bilag 2

b)

give sine repræsentanter i generalforsamlingen fuld bemyndigelse til at repræsentere medlemmet

c)

sikre, at de relevante standarder og værktøjer vedtages i nationale ICOS-netværk

d)

stille den nødvendige infrastruktur og de nødvendige ressourcer til rådighed for nationale ICOS-netværk og de centrale ICOS-anlæg, det er vært for

e)

fremme anvendelsen af ICOS ERIC's koordinerede data og ydelser hos forskere i deres land samt indhente feedback og information om krav fra brugerne.

3.   Observatørerne har ret til:

a)

at udnævne repræsentanter

b)

at deltage i generalforsamlingens møder uden stemmeret.

En observatør kan af generalforsamlingen få tildelt andre rettigheder ifølge den procedure, der er fastlagt i de interne regler.

4.   Hver observatør skal:

a)

betale det årlige observatørbidrag angivet i bilag 2

b)

opfylde enhver anden forpligtelse, der er forhandlet mellem observatøren og ICOS ERIC og godkendt af generalforsamlingen.

KAPITEL 3

FORVALTNING OG LEDELSE AF ICOS ERIC

Artikel 7

Forvaltning

1.   ICOS ERIC omfatter følgende organer: generalforsamlingen, det videnskabelige rådgivende organ, det etiske rådgivende organ og generaldirektøren bistået af ICOS-forskningsinfrastrukturudvalget. Generalforsamlingen kan oprette andre rådgivende organer, hvis den anser det for nødvendigt.

2.   Der indgås særlige aftaler om roller og forpligtelser, herunder finansielle forpligtelser, mellem ICOS ERIC og enhederne med ansvar for forvaltning af centrale ICOS-anlæg og nationale ICOS-netværk.

Artikel 8

Generalforsamlingen: Sammensætning, møder og procedurer

1.   Generalforsamlingen er ICOS ERIC's besluttende organ og er sammensat af repræsentanter for medlemmerne af og observatørerne i ICOS ERIC. Hvert medlem kan have op til tre repræsentanter. En observatør kan have én repræsentant i generalforsamlingen.

2.   Generalforsamlingen vælger en formand og en næstformand blandt repræsentanterne for en periode på to år, som kan forlænges to gange.

3.   Generalforsamlingen indkaldes og ledes af formanden. Generalforsamlingen ledes af næstformanden i formandens fravær.

4.   Generalforsamlingen træder sammen mindst én gang om året og er ansvarlig for den overordnede ledelse af og det overordnede tilsyn med ICOS ERIC og træffer beslutning om de strategiske retningslinjer for og strukturen af ICOS RI.

5.   Et ekstraordinært møde i generalforsamlingen kan indkaldes på anmodning af mindst en tredjedel af medlemmerne.

6.   Et medlem kan repræsenteres af et andet medlem, hvis formanden for generalforsamlingen underrettes skriftligt derom. Et medlem må ikke repræsentere mere end ét andet medlem.

7.   Generalforsamlingens beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure.

8.   Generalforsamlingen vedtager sin forretningsorden.

Artikel 9

Stemmerettigheder

1.   Hvert medlem har mindst én stemme, som suppleres af yderligere én stemme for et medlem, som er vært for et centralt ICOS-anlæg, kulstofportalen eller hovedkontoret, samt yderligere én stemme for et medlem, der er vært for fire ICOS klasse 1-stationer af mindst to forskellige typer (atmosfærisk, økosystem, havstation). Hvert medlem kan højst have tre stemmer.

2.   Medlemmer med mere end én stemme må ikke dele stemmerne op.

3.   Formanden eller næstformanden i formandens fravær har ingen stemmerettigheder. Det medlem, som formanden/næstformanden kommer fra, kan udpege en anden medlemsrepræsentant.

Artikel 10

Afgørelser

1.   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af alle medlemmer er til stede.

2.   Generalforsamlingen træffer afgørelser med enstemmighed blandt de repræsenterede medlemmer om følgende:

a)

forslag til ændring af ICOS ERIC's vedtægter

b)

likvidation og afvikling af ICOS ERIC.

3.   Generalforsamlingen træffer afgørelser med to tredjedeles flertal af de repræsenterede medlemmers stemmer om følgende:

a)

godkendelse af ICOS ERIC's årsregnskab

b)

godkendelse af ICOS ERIC's årlige aktivitetsrapport

c)

godkendelse af de årlige arbejdsplaner under hensyntagen til budgetterne og de vejledende femårige finansielle planer for centrale ICOS-anlæg

d)

godkendelse af det årlige budget

e)

godkendelse af ICOS ERIC's strategi

f)

vedtagelse af sin forretningsorden

g)

vedtagelse af interne regler

h)

udnævnelse og afskedigelse af generaldirektøren og udnævnelse og afskedigelse af medlemmerne af forskningsinfrastrukturudvalget

i)

udnævnelse og afskedigelse af ICOS ERIC's videnskabelige rådgivende organ

j)

godkendelse af nye medlemmer og observatører

k)

opsigelse af medlemskab og observatørstatus

l)

godkendelse af aftaler, som er af væsentlig betydning for ICOS RI's drift

m)

oprettelse af rådgivende organer

n)

forlængelse af perioden for ICOS ERIC.

4.   Generalforsamlingens afgørelser om følgende kræver a) to tredjedeles flertal af de repræsenterede medlemmers stemmer og b) to tredjedeles flertal af de årlige medlemsbidrag indbetalt i det seneste fulde regnskabsår:

a)

beløbet for de årlige medlemsbidrag. Ændringer i bidragsstrukturen, som medfører en forhøjelse af bidraget til nogen af følgende dele af ICOS RI (hovedkontor, kulstofportal eller et centralt ICOS-anlæg), skal godkendes af det eller de medlemmer, der er vært for det pågældende anlæg

b)

beslutningen om at klassificere et centralt ICOS-anlæg som afgørende for ICOS RI's drift

c)

godkendelse af et medlems førtidige udtræden i henhold til artikel 5, stk. 1.

5.   Enhver anden afgørelse skal træffes af generalforsamlingen med et simpelt flertal af de repræsenterede medlemmers stemmer.

Artikel 11

Generaldirektøren

1.   Generaldirektøren for ICOS ERIC udnævnes af generalforsamlingen ifølge en af generalforsamlingen fastlagt procedure. Generaldirektøren udnævnes for fem år og kan genudnævnes to gange.

2.   Generaldirektøren er ICOS ERIC's retlige repræsentant.

3.   Generaldirektøren varetager den daglige ledelse af ICOS ERIC og er ansvarlig for at gennemføre generalforsamlingens afgørelser, herunder den årlige arbejdsplan og det årlige budget, samt for at føre tilsyn med og koordinere ICOS RI's aktiviteter.

4.   Generaldirektøren arbejder fra ICOS ERIC's vedtægtsmæssige hjemsted og er ansvarlig for at lede hovedkontorets og kulstofportalens personale og aktiviteter i overensstemmelse med ICOS ERIC's budget.

Artikel 12

Det videnskabelige rådgivende organ

1.   Generalforsamlingen nedsætter et uafhængigt videnskabeligt rådgivende organ.

2.   Det videnskabelige rådgivende organs medlemskab og forretningsorden vedtages af generalforsamlingen og indgår i de interne regler.

3.   Det videnskabelige rådgivende organ skal:

a)

overvåge den videnskabelige kvalitet af ICOS RI's aktiviteter

b)

give feedback og rette henstillinger til udvikling af ICOS RI's aktiviteter

c)

fremsætte årlige henstillinger for generalforsamlingen.

Artikel 13

Det etiske rådgivende organ

1.   Generalforsamlingen nedsætter et uafhængigt etisk rådgivende organ, som skal rådgive og afgive periodiske rapporter om etiske spørgsmål. Det etiske rådgivende organ består af tre til fem uafhængige personer.

2.   Det etiske rådgivende organs medlemskab og forretningsorden vedtages af generalforsamlingen og indgår i de interne regler.

Artikel 14

ICOS-forskningsinfrastrukturudvalget

1.   Der nedsættes et ICOS-forskningsinfrastrukturudvalg (ICOS RI-udvalget) for ICOS ERIC. ICOS RI-udvalget består af én repræsentant fra hovedkontoret, kulstofportalen, hvert centralt ICOS-anlæg og hver overvågningsstationsforsamling, hvor sidstnævnte består af videnskabelige og tekniske eksperter fra de nationale ICOS-netværk.

2.   ICOS RI-udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

3.   Generaldirektøren rådfører sig med ICOS RI-udvalget med hensyn til alle generelle anliggender, herunder udarbejdelse af forslag til generalforsamlingen om opstilling og ændring af årlige arbejdsplaner vedrørende ICOS RI og sikring af konsistens, sammenhæng og stabilitet inden for forskningsinfrastrukturtjenesterne.

4.   Generaldirektøren indkalder til møde i ICOS RI-udvalget.

KAPITEL 4

BIDRAG, ANSVAR, FORSIKRING OG RAPPORTERING

Artikel 15

Bidrag og finansieringsprincipper

1.   Medlemmer og observatører betaler årlige bidrag som beskrevet i bilag 2.

2.   De årlige medlems- og observatørbidrag er kontante bidrag. Bidragsprincipperne er fastsat i bilag 2 og vil blive beskrevet nærmere i de interne regler.

3.   Andre bidrag til ICOS ERIC ud over det årlige bidrag kan betales af medlemmerne eller observatørerne hver for sig eller i fællesskab med andre medlemmer, observatører eller tredjeparter.

4.   ICOS ERIC kan også modtage donationer, gaver eller andre bidrag med forbehold af generalforsamlingens godkendelse.

5.   ICOS ERIC's midler må alene anvendes til de formål, der er fastsat i disse vedtægter.

6.   Regnskabsåret for ICOS ERIC begynder den 1. januar og slutter den 31. december hvert år.

7.   ICOS ERIC's årsregnskab ledsages af en beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning for regnskabsåret.

8.   ICOS ERIC overholder de i den gældende lovgivning fastsatte krav til udarbejdelse, indberetning, revidering og offentliggørelse af årsregnskabet.

Artikel 16

Ansvar og forsikring

1.   ICOS ERIC hæfter for sin gæld.

2.   Medlemmernes økonomiske ansvar for ICOS ERIC's gæld er begrænset til deres respektive årlige bidrag.

3.   ICOS ERIC tegner de relevante forsikringer til dækning af risiciene forbundet med sine aktiviteter.

Artikel 17

Rapportering

1.   ICOS ERIC udarbejder en årlig aktivitetsrapport omhandlende navnlig de videnskabelige, operationelle og økonomiske aspekter af dets aktiviteter. Rapporten godkendes af generalforsamlingen og sendes til Kommissionen og de berørte offentlige myndigheder senest seks måneder efter det pågældende regnskabsårs udgang. Rapporten gøres offentligt tilgængelig.

2.   ICOS ERIC underretter Kommissionen om eventuelle omstændigheder, der kan bevirke, at der opstår alvorlig fare for, at ICOS ERIC ikke kan udføre sine opgaver på tilfredsstillende vis, eller som kan hindre det i at overholde de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 723/2009.

KAPITEL 5

POLITIKKER

Artikel 18

Datapolitik og politik for intellektuelle ejendomsrettigheder

1.   ICOS RI-relaterede data og intellektuelle ejendomsrettigheder samt anden viden, som er relateret til ICOS RI's data og produceres og udarbejdes inden for ICOS RI, tilhører enheden eller den person, der har genereret dem. Dataudbyderne giver ICOS ERIC retten til at bruge ICOS RI-data i overensstemmelse med betingelserne i ICOS' datapolitik.

2.   ICOS ERIC vedtager fælles principper og regler for at sikre adgang til den videnskabelige viden i ICOS RI. Dataudbydere og forfattere skal anerkendes behørigt.

Artikel 19

Adgangspolitik for brugere og formidlingspolitik

1.   ICOS ERIC fastlægger sikre, retfærdige og gennemsigtige procedurer for alle databrugeres adgang til ICOS-data.

2.   Hvis adgangen til ICOS RI-anlæg og -tjenester af hensyn til kapaciteten begrænses, tager udvælgelseskriterierne udgangspunkt i forslagenes videnskabelige kvalitet i overensstemmelse med proceduren i de interne regler.

3.   Dataudbyderne og ICOS ERIC tilskynder forskere til at gøre deres forskningsresultater offentligt tilgængelige og anmoder forskere i medlemslande til at gøre resultaterne tilgængelige gennem ICOS ERIC.

4.   For at nå ud til forskellige målgrupper bruger ICOS ERIC flere formidlingskanaler, som f.eks. webportal, nyhedsbreve, workshopper, deltagelse ved konferencer, artikler i magasiner og aviser.

Artikel 20

Evaluering

1.   Et uafhængigt panel af internationale eksterne evalueringseksperter af højeste kvalitet udnævnt af generalforsamlingen skal hver femte år foretage:

a)

videnskabelige og forvaltningsmæssige evalueringer af ICOS ERIC's aktiviteter

b)

evaluering af ICOS RI-aktiviteter, videnskabelige og strategiske retningslinjer og drift af alle elementer af ICOS RI.

Panelet lægger særlig vægt på opfyldelsen af brugerkrav.

2.   Resultatet af de i stk. 1 omhandlede evalueringer rapporteres til generalforsamlingen.

Artikel 21

Beskæftigelse

ICOS ERIC skal være en arbejdsplads, der sikrer lige muligheder for sine ansatte. Alle ledige stillinger i ICOS ERIC slås offentligt op.

Artikel 22

Udbud og afgiftsfritagelser

1.   ICOS ERIC behandler kandidater og tilbudsgivere på lige og ikkediskriminerende vilkår, uafhængigt af om de er baseret i EU. ICOS ERIC's indkøbspolitik følger principperne om gennemsigtighed, ikkediskrimination og konkurrence.

2.   Generaldirektøren er ansvarlig for alle ICOS ERIC's indkøb. Alle bud offentliggøres på ICOS ERIC's websted og i medlemmernes og observatørernes lande. Beslutningen om ordretildeling offentliggøres sammen med en komplet begrundelse. ICOS ERIC vedtager sin egen indkøbspolitik.

3.   Medlemmers og observatørers indkøb i forbindelse med ICOS ERIC's aktiviteter skal ske med behørig hensyntagen til ICOS ERIC's behov og de tekniske krav og specifikationer, der er fastsat af de relevante organer.

4.   ICOS ERIC's indkøbspolitik finder anvendelse på hele ICOS RI, hvor det er muligt.

5.   Afgiftsfritagelser i henhold til artikel 143, stk. 1, litra g), og artikel 151, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF (1) og i overensstemmelse med artikel 50 og 51 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 (2) begrænses til momsen for varer og tjenesteydelser, som er til tjenestebrug for ICOS ERIC, som overstiger 250 EUR, og som fuldt ud betales og leveres af ICOS ERIC. Afgiftsfritagelsen gælder for ikke-økonomiske aktiviteter, og ikke for økonomiske aktiviteter. De enkelte medlemmers indkøb er ikke omfattet af en sådan fritagelse. Der er ingen yderligere begrænsninger.

KAPITEL 6

GYLDIGHEDSPERIODE, AFVIKLING, TVISTER OG BESTEMMELSER OM OPRETTELSE

Artikel 23

Gyldighedsperiode

ICOS ERIC oprettes for en foreløbig periode på 20 år, som generalforsamlingen kan beslutte at forlænge.

Artikel 24

Afvikling og insolvens

1.   En afvikling af ICOS ERIC sker på grundlag af en beslutning truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra b), og skal meddeles Europa-Kommissionen senest 10 dage efter vedtagelsen.

2.   Tilbageværende aktiver, når ICOS ERIC's gæld er betalt, fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres akkumulerede årlige bidrag til ICOS ERIC i de seneste fem sammenhængende år før afviklingen.

3.   Uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 10 dage efter at afviklingen er afsluttet, underretter ICOS ERIC Kommissionen herom.

4.   ICOS ERIC ophører med at bestå fra den dag, hvor Kommissionen offentliggør bekendtgørelsen herom i Den Europæiske Unions Tidende.

5.   Hvis ICOS ERIC ikke er i stand til at indfri sin gæld, underretter det straks Kommissionen derom.

Artikel 25

Interne regler

Disse vedtægter gennemføres ved interne regler, som skal vedtages af generalforsamlingen.

Artikel 26

Ændringer af vedtægterne

1.   Ethvert medlem eller generaldirektøren kan foreslå ændringer til generalforsamlingen.

2.   Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages enstemmigt af generalforsamlingen og forelægges Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 723/2009.

Artikel 27

Gældende ret

Oprettelsen af ICOS ERIC og dets interne funktion er underlagt følgende:

a)

EU-retten, navnlig forordning (EF) nr. 723/2009

b)

værtsstatens lovgivning på alle områder, som ikke er omfattet eller kun delvis omfattet af EU-retten

c)

disse vedtægter og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Artikel 28

Tvister

1.   Den Europæiske Unions Domstol er den kompetente instans for retstvister vedrørende ICOS ERIC mellem medlemmerne indbyrdes, for tvister mellem medlemmerne og ICOS ERIC og for tvister, som EU er part i.

2.   Ved tvister mellem ICOS ERIC og tredjeparter gælder EU-lovgivningens bestemmelser om jurisdiktion. I tilfælde, der ikke er omfattet af EU-lovgivningen, er det lovgivningen i værtsstaten, der afgør, hvilken instans bilæggelse af sådanne tvister henhører under.

Artikel 29

Vedtægternes tilgængelighed

Vedtægterne ajourføres og offentliggøres på ICOS ERIC's websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 30

Bestemmelser om oprettelse

1.   Værtslandet indkalder generalforsamlingen til et konstituerende møde hurtigst muligt efter ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om oprettelse af ICOS ERIC.

2.   Inden det konstituerende møde og senest 45 kalenderdage efter ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om oprettelse af ICOS ERIC underretter værtsstaten de stiftende medlemmer og observatører, jf. bilag 1, om alle specifikke, uopsættelige retlige foranstaltninger, der skal træffes på vegne af ICOS ERIC. De retlige foranstaltninger gennemføres af en af værtslandet bemyndiget person, medmindre et medlem gør indsigelse senest fem dage efter at være blevet underrettet.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af 23.3.2011, s. 1).

BILAG 1

MEDLEMMER OG OBSERVATØRER OG DERES NUVÆRENDE REPRÆSENTANTER

Dette bilag indeholder en liste over medlemmer og observatører og deres repræsentanter.

MEDLEMMER

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

KONGERIGET BELGIEN

BELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE (BELSPO)

REPUBLIKKEN FINLAND

MINISTERIET FOR UDDANNELSE OG KULTUR

MINISTERIET FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION

DEN FRANSKE REPUBLIK

COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA)

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

FORBUNDSMINISTERIET FOR TRANSPORT (BMVI)

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

CONSIGLIO NATIONALE DELLE RISERCHE — DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA)

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC)

ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT

KONGERIGET NEDERLANDENE

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

KONGERIGET NORGE

NORGES FORSKNINGSRÅD

KONGERIGET SVERIGE

VETENSKAPSRÅDET

OBSERVATØRER

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

DET SCHWEIZISKE FORBUND

ETH ZURICH

BILAG 2

ÅRLIGE BIDRAG

FORORD

De nationale ICOS-netværks ressourcer tilvejebringes nationalt, og finansieringen er ikke omfattet af værtspræmierne. De centrale ICOS-anlæg, som drives uden for ICOS ERIC, enten som nationale eller multinationale konsortier, finansieres primært af værtslandene og sekundært af ICOS ERIC gennem omfordeling af de årlige bidrag. ICOS ERIC's integrerede aktiviteter finansieres af årlige bidrag og af værtspræmierne.

PRINCIPPER

De årlige medlemsbidrag til ICOS ERIC er baseret på følgende variabler:

Fælles grundbidrag (50 % af de fælles bidrag)

Fælles BNI-baserede bidrag (50 % af de fælles bidrag)

Stationsbaserede bidrag

Værtslandene skal betale værtspræmie til ICOS ERIC (hovedkontor, kulstofportal).

Observatører betaler årlige observatørbidrag baseret på samme beregningsmetode som for medlemmer.

Medlemmer eller observatører, som tiltræder ICOS ERIC, betaler det fulde årlige bidrag for tiltrædelsesåret.

De årlige bidrag fra mellemstatslige organisationer fastlægges af generalforsamlingen.

ICOS ERIC's budget og aktiviteter vil blive justeret i forhold til indtægterne.

Indledende forpligtelse

Før udgangen af den indledende femårige periode træffer generalforsamlingen afgørelse om beregningsmetoden for de efterfølgende perioder.

a)

Medlemmerne forpligter sig i første omgang til fem år (medmindre generalforsamlingen beslutter andet). Der gælder ingen indledende forpligtelse for observatører.

b)

Den vejledende indtægtsstruktur for ICOS ERIC for fem år er vist nedenfor (tabel 1) og er baseret på den anslåede deltagelse for de lande, der har undertegnet hensigtserklæringen.

c)

Den maksimale forholdsmæssige værtspræmie for det første femårige budget for hovedkontoret eller kulstofportalen må ikke overstige 80 % af det årlige budget for hvert enkelt element.

d)

Det indledende femårige budget for ICOS RI er angivet i den finansielle plan (henvisning følger).

e)

De årlige bidrag er angivet i tabel 2. Bemærk: Budgettet er et overslag baseret på landenes hensigt om at blive ICOS ERIC i 2013. Det vil blive revideret baseret på det endelige medlemskab ved den første generalforsamling.

Tabel 1

Plan for ICOS ERIC's indtægts- og udgiftsstruktur i de første fem år, beregnet ud fra overslagene i tabel 2

Indtægter, 1 000 EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Fælles grundbidrag

166

154

154

154

154

Fælles BNI-baseret bidrag

176

171

171

171

171

Stationsbaseret bidrag

616

859

859

859

859

Værtspræmie (hovedkontor)

950

950

950

950

950

Værtspræmie (kulstofportal)

859

859

859

859

859

I alt

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Udgifter, 1 000 EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Hovedkontor og fælles aktiviteter

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Kulstofportal

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Centrale anlæg

616

859

859

859

859

I alt

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tabel 2

Anslåede årlige bidrag og værtspræmier til ICOS ERIC i de første frem år.

Medlem/observatør*

Årligt bidrag

2015

2016

2017

2018

2019

Belgien

I ALT

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Stationsbaseret bidrag

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Finland

I ALT

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Stationsbaseret bidrag

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Værtspræmie

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Frankrig

I ALT

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Stationsbaseret bidrag

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Værtspræmie

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Italien

I ALT

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Stationsbaseret bidrag

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Nederlandene

I ALT

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Stationsbaseret bidrag

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Værtspræmie

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norge

I ALT

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Stationsbaseret bidrag

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Schweiz*

I ALT

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Stationsbaseret bidrag

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Sverige (1)

I ALT

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Stationsbaseret bidrag

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Værtspræmie

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Tyskland

I ALT

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Stationsbaseret bidrag

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

I ALT

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Det samlede årlige bidrag for Sverige vil ikke overstige 7 750 000 SEK.


20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2098

af 13. november 2015

om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(meddelt under nummer C(2015) 7716)

(kun den bulgarske, den danske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den nederlandske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske og den tyske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 52,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (2) og fra den 1. januar 2015 i henhold til artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal Kommissionen gennemføre den nødvendige efterprøvning, underrette medlemsstaterne om resultatet af efterprøvningen, tage medlemsstaternes bemærkninger til efterretning, indkalde til bilaterale drøftelser for at nå til enighed med de berørte medlemsstater og formelt meddele disse sine konklusioner.

(2)

Medlemsstaterne har haft mulighed for at anmode om, at der indledes en forligsprocedure. Denne mulighed er i visse tilfælde blevet udnyttet, og som afslutning herpå er der blevet udarbejdet rapporter, som Kommissionen har gennemgået.

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 er det kun muligt at finansiere landbrugsudgifter, der er afholdt i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

(4)

Det kan på grundlag af de gennemførte undersøgelser, de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne konstateres, at en del af de udgifter, som medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder disse betingelser og derfor ikke kan finansieres af EGFL og ELFUL.

(5)

Det bør angives, hvilke beløb der ikke godkendes til at blive finansieret af EGFL og ELFUL. Udgifterne må ikke være afholdt mere end 24 måneder inden Kommissionens skriftlige meddelelse til medlemsstaterne om resultaterne af undersøgelserne.

(6)

I de tilfælde, der er omhandlet i denne afgørelse, har Kommissionen i form af en sammenfattende rapport givet medlemsstaterne meddelelse om, hvilke beløb der må afvises, fordi de ikke er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

(7)

Denne afgørelse foregriber ikke de finansielle konsekvenser, som Kommissionen vil kunne drage af afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol i sager, som endnu ikke var afsluttet den 1. september 2015 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De udgifter, der er opført i bilaget, og som medlemsstaternes godkendte betalingsorganer har afholdt og anmeldt inden for rammerne af EGFL og ELFUL, udelukkes fra EU-finansiering.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2015.

På Kommissionens vegne

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).


BILAG

Budgetpost: 05070107

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

PT

Uregelmæssigheder

2011

Som følge af en PACA-ændring blev disse sager ikke afsluttet efter 50/50-reglen

PUNKTVIS

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Godkendelse

2011

Mest sandsynlig fejlværdi for ikke-IFKS under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svaghed ved markidentifikationssystemet (LPIS), ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2011

FAST SATS

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

PT i alt:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Budgetpost: 6701

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

DE

Godkendelse

2010

Kendt fejl for ikke-IFKS under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

Mecklenburg-Vorpommern: tilbagekøbsaktioner inden ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 585/2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Godkendelse

2010

Mest sandsynlig fejlværdi for ikke-IFKS-populationen under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Manglende ekstrapolering af resultater opnået ved kontrol på stedet, ansøgningsårene 2010-2012

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Manglende ekstrapolering af resultater opnået ved kontrol på stedet, ansøgningsårene 2010-2012

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

Rheinland-Pfalz forvaltnings- og kontrolsystem inden ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 585/2011

PUNKTVIS

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Mangler i anerkendelsen af PO 139040000019 — delstaten Mecklenburg-Vorpommern

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Mangler i anerkendelsen af PO 139040000019 — delstaten Mecklenburg-Vorpommern

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2013

Mangler i anerkendelsen af PO 139040000019 — delstaten Mecklenburg-Vorpommern

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

Inddrivelser

2014

Uberettiget inddrivelsesstop

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svaghed ved landskabstræk, ansøgningsårene 2009-2011

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved landskabstræk, ansøgningsårene 2009-2011

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved landskabstræk, ansøgningsårene 2009-2011

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

DE i alt:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

ES

Godkendelse

2011

Kendt fejl

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

Anden direkte støtte — planteprodukter (POSEI)

2008

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem (SIGPAC), der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

Anden direkte støtte — planteprodukter (POSEI)

2009

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

Anden direkte støtte — POSEI

2010

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

Anden direkte støtte — POSEI

2011

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

Anden direkte støtte — POSEI

2012

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

ES i alt:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

FR

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Mangler i kontrollen af foranstaltningerne vedrørende kvæg (oksekød) i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2014

Mangler i kontrollen af foranstaltningerne vedrørende kvæg (oksekød) i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

Vin — omstrukturering

2009

Betaling af støtte inden afslutning af omstruktureringer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

Vin — omstrukturering

2010

Betaling af støtte inden afslutning af omstruktureringer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

Vin — omstrukturering

2011

Betaling af støtte inden afslutning af omstruktureringer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

FR i alt:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2005

Ikke-støtteberettigede udgifter

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2006

Ikke-støtteberettigede udgifter

PUNKTVIS

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2007

Ikke-støtteberettigede udgifter

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Ikke-støtteberettigede udgifter (udelukkelse)

PUNKTVIS

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Ikke-støtteberettigede udgifter (udelukkelse)

PUNKTVIS

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Ikke-støtteberettigede udgifter (udelukkelse)

PUNKTVIS

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

GB i alt:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

GR

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2014

Ændringer i erklæringer efter fristens udløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Ændringer i erklæringer efter fristens udløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Ændringer i erklæringer efter fristens udløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Kontrolsats for ordning for moderfår og -geder

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

Rettigheder

2012

Konverteringer af særlige rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

Rettigheder

2013

Konverteringer af særlige rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

Rettigheder

2011

Konverteringer af særlige rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 154141)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 162561)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 162861)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 163981)

PUNKTVIS

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 164801)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 47761)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 47781)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

Rettigheder

2011

Tildeling fra den nationale reserve i 2010 — kortfristet lejekontrakt

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

Rettigheder

2012

Tildeling fra den nationale reserve i 2010 — kortfristet lejekontrakt

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

Rettigheder

2013

Tildeling fra den nationale reserve i 2010 — kortfristet lejekontrakt

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Uregelmæssigheder

2012

Manglende indberetning i bilag III (sag nr. EL/1995/002)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Uregelmæssigheder

2012

Manglende indberetning i bilag III (sag nr. EL/1997/078/J)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

Salgsfremstød

2008

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF)nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

Salgsfremstød

2009

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

Salgsfremstød

2010

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

Salgsfremstød

2011

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

Salgsfremstød

2012

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Uregelmæssigheder

2012

Svagheder ved procedurerne for gældsforvaltning

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

GR i alt:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IE

Anden direkte støtte — energiafgrøder

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2008 — støtte til energiafgrøder

PUNKTVIS

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Anden direkte støtte

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2008 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Afkoblet direkte støtte

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2008 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Anden direkte støtte

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2009 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2009 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2010 — anden direkte støtte under artikel 68 (ordningen »Grassland Sheep Scheme«, der er knyttet til belægningsgraden for får)

PUNKTVIS

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Anden direkte støtte

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2010 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2010 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2011 — anden direkte støtte under artikel 68 (ordningen »Grassland Sheep Scheme«, der er knyttet til belægningsgraden for får)

PUNKTVIS

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Anden direkte støtte

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2011 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2011 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2012 — anden direkte støtte under artikel 68 (ordningen »Grassland Sheep Scheme«, der er knyttet til belægningsgraden for får)

PUNKTVIS

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2012 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Betalinger foretaget inden afslutning af krydskontrol

PUNKTVIS

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2013 — lav støtteberettigelseskoefficient

ANSLÅET PROCENTDEL

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Afkoblet direkte støtte

2015

Svagheder ved markidentifikation-systemet, ansøgningsår 2014 — lav støtteberettigelseskoefficient

FAST SATS

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

IE i alt:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IT

Godkendelse

2009

Dårlig anvendelse af forordningerne

PUNKTVIS

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

Fratrækning af produktion, der allerede er høstet. De retningslinjer, der i juni 2011 blev udstukket af de italienske myndigheder, gjorde det ikke muligt at foretage kontrollerne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 585/2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

Rettigheder

2010

Utilstrækkelig arealbestemmelse for sektoren for citrusfrugter (afkobling)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2010

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2011

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2012

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2013

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

De kontroller på stedet, som de italienske kontrollanter havde foretaget, blev ikke systematisk taget i betragtning ved beregningen af den støtte, der skulle udbetales.

PUNKTVIS

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2010

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået — risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2011

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået — risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2012

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået — risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået og timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser (får/geder under artikel 68, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået og timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser (får/geder under artikel 68, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Kontrol på stedet — timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser — ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser (oksekødssektoren under artikel 68) — risiko for svagheder ved prøveudtagning

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Kontrol på stedet — timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser — ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser (oksekødssektoren under artikel 68) — risiko for svagheder ved prøveudtagning

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2010

Risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2011

Risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2013

Risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

IT i alt:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

LT

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Inddrivelser for ikke-støtteberettigede dyr

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Timing og resultater af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Timing og resultater af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet, 2011

ANSLÅET BELØB

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2009

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

Anden direkte støtte — energiafgrøder

2010

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2009

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2010

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

LT i alt:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

NL

Godkendelse

2011

Manglende anvendelse af forskriftsmæssige sanktioner i forbindelse med arealstøtte

PUNKTVIS

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Godkendelse

2011

Ikke-bogførte renter

PUNKTVIS

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

NL i alt:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

RO

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Manglende anvendelse af sanktioner, når uregelmæssighederne ikke vedrører flere end tre dyr

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Manglende overholdelse af tidsplanen for og kvaliteten af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Manglende overholdelse af tidsplanen for og kvaliteten af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Manglende overholdelse af tidsplanen for og kvaliteten af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Betaling for ikke-identificerede dyr

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Problemer vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i databasen

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Kontrol af holdeperioden

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svagheder ved kontrol på stedet — telemåling

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

RO i alt:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

SI

Afkoblet direkte støtte

2013

Manglende kontrolprocedure, ansøgningsår 2012

PUNKTVIS

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Svagheder ved administrativ kontrol, ansøgningsår 2012

PUNKTVIS

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Manglende kontrolprocedure, ansøgningsår 2013

PUNKTVIS

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svagheder ved administrativ kontrol, ansøgningsår 2013

PUNKTVIS

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Afkoblet direkte støtte

2015

Manglende kontrolprocedure, ansøgningsår 2014

PUNKTVIS

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

SI i alt:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

SK

Afkoblet direkte støtte

2011

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2010

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2010

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2010

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2011

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2011

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

Salgsfremstød

2009

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

Salgsfremstød

2010

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

Salgsfremstød

2011

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

Salgsfremstød

2012

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

SK i alt:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Budgetpost: 6711

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

BG

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2010

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2013

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2014

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

BG i alt:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

CZ

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2013

Korrektion for perioden 15. oktober 2013 til 20. december 2013 (baseret på data fra medlemsstaten). Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Ikke nævnt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2011

Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Under revisionen blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for, at denne regel var blevet godkendt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2012

Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Under revisionen blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for, at denne regel var blevet godkendt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2013

Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Under revisionen blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for, at denne regel var blevet godkendt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

CZ i alt:

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

DE

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2009

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2010

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2011

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2012

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2013

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2014

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

DE i alt:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

DK

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2012

Utilstrækkelig administrativ kontrol (artikel 24 i forordning (EU) nr. 65/2011) af udgifternes reelle karakter, omkostningernes rimelighed, offentlige indkøb og interessekonflikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2013

Utilstrækkelig administrativ kontrol (artikel 24 i forordning (EU) nr. 65/2011) af udgifternes reelle karakter, omkostningernes rimelighed, offentlige indkøb og interessekonflikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2014

Utilstrækkelig administrativ kontrol (artikel 24 i forordning (EU) nr. 65/2011) af udgifternes reelle karakter, omkostningernes rimelighed, offentlige indkøb og interessekonflikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

DK i alt:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

ES

Godkendelse

2011

Korrektion for den mest sandsynlige fejlværdi for IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

ES i alt:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

FR

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Besøg på stedet ikke gennemført systematisk (foranstaltning 216)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Besøg på stedet ikke gennemført systematisk (foranstaltning 216)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Besøg på stedet ikke gennemført systematisk (foranstaltning 216)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

FR i alt:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

GB

Godkendelse

2013

Materiel fejl i ikke-IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Godkendelse

2013

Materiel fejl i ikke-IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Godkendelse

2013

Materiel fejl i ikke-IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

GB i alt:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IE

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2012

Foranstaltning til oprettelse og udvikling af virksomheder (artikel 54 i forordning (EF) nr. 1698/2005) — utilstrækkelig kontrol af status som mikrovirksomhed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2013

Foranstaltning til oprettelse og udvikling af virksomheder (artikel 54 i forordning (EF) nr. 1698/2005) — utilstrækkelig kontrol af status som mikrovirksomhed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2014

Foranstaltning til oprettelse og udvikling af virksomheder (artikel 54 i forordning (EF) nr. 1698/2005) — utilstrækkelig kontrol af status som mikrovirksomhed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2011

Svagheder ved anvendelsen af udbudsreglerne — kontrakttildeling baseret på uklare kriterier i en enkelt sag

PUNKTVIS

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2008 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2008 — støtte til udvikling af landdistrikter (ordningerne »Rural Environment Protection Scheme« (REPS) og »Agri-Environment Options Scheme« (AEOS) til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2009 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2009 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2011 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2011 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2012 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2012 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Godkendelse

2013

Kendt fejl for IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

IE i alt:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IT

Godkendelse

2009

Dårlig anvendelse af forordningerne

PUNKTVIS

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Svagheder ved administrativ kontrol og kontrol på stedet af husdyrtæthed. Forsinket kontrol på stedet. Svagheder ved tilsynet med delegerede organer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Svagheder ved administrativ kontrol og kontrol på stedet af husdyrtæthed. Forsinket kontrol på stedet. Svagheder ved tilsynet med delegerede organer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svaghed ved kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Svaghed ved kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Svaghed ved kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

IT i alt:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

LT

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2009

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2010

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

LT i alt:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

LV

Udvikling af landdistrikter — ELFUL — teknisk bistand (2007-2013)

2013

Ukorrekt anvendelse af en procedure for offentlige indkøb: 25 % korrektion for projektet »Vedligeholdelse og udvikling af IT-systemet LAD IS« (se også Revisionsrettens DAS-sag nr. PF-5632/13)

PUNKTVIS

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

LV i alt:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

NL

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svagheder ved kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

NL i alt:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

PT

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Mangler i procedurerne for offentlige indkøb

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2011

Ingen egentlig risikoanalyse

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2012

Ingen egentlig risikoanalyse

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2011

Projekt ikke gennemført

PUNKTVIS

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2011

Projekt ikke gennemført korrekt

PUNKTVIS

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2011

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2010

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2011

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2013

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2014

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svaghed ved markidentifikationssystemet, udvikling af landdistrikter, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svaghed ved markidentifikationssystemet, udvikling af landdistrikter, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svaghed ved markidentifikationssystemet, udvikling af landdistrikter, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

PT i alt:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

SE

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

SE i alt:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/75


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/2099

af 18. november 2015

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag

(meddelt under nummer C(2015) 7891)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN har —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, tildeles EU-miljømærket.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/799/EF (2) og Kommissionens beslutning 2007/64/EF (3) er der fastlagt miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation for henholdsvis jordforbedringsmidler og vækstmedier, som gælder til den 31. december 2015.

(4)

Med sigte på at afspejle det aktuelle tekniske niveau på markedet for disse produktgrupper og tage højde for de senere års innovation på området er det hensigtsmæssigt at sammenlægge de to produktgrupper til én produktgruppe og tilføje dæklag til anvendelsesområdet, idet dæklag er en særskilt type jordforbedringsmiddel med særlige egenskaber og funktioner.

(5)

De reviderede kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år fra vedtagelsen af denne afgørelse, idet der tages hensyn til innovationscyklussen for denne produktgruppe. Kriterierne tager sigte på at fremme genanvendelsen af materialer og brug af fornyelige ressourcer og genanvendte materialer for at mindske miljøforringelse og reducere forurening af jord og vand ved at fastlægge strenge grænseværdier for koncentrationen af forurenende stoffer i slutproduktet.

(6)

Beslutning 2006/799/EF og beslutning 2007/64/EF bør derfor erstattes af nærværende afgørelse.

(7)

Producenter, hvis produkter er blevet tildelt EU-miljømærket for henholdsvis jordforbedringsmidler og vækstmedier på grundlag af kriterierne i beslutning 2006/799/EF og beslutning 2007/64/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, så de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de reviderede kriterier og krav.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved produktgruppen »vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag« forstås vækstmedier, organiske jordforbedringsmidler og organisk dæklag.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

(1)   »vækstmedie«: et materiale, der anvendes som et substrat til rodudvikling, og som planter vokser i

(2)   »mineralsk vækstmedie«: et vækstmedie, som udelukkende består af mineralske bestanddele

(3)   »jordforbedringsmiddel«: et materiale, som tilføres jorden in situ, først og fremmest for at bevare eller forbedre jordens fysiske og/eller kemiske og/eller biologiske egenskaber, undtagen kalkningsmidler

(4)   »organisk jordforbedringsmiddel«: et jordforbedringsmiddel, som indeholder kulstofholdigt materiale, hvis vigtigste funktion er at øge jordens indhold af organisk materiale

(5)   »dæklag«: en type jordforbedringsmiddel, der anbringes oven på jorden rundt om planter som et beskyttende lag, der navnlig skal holde jorden fugtig, begrænse ukrudtsvækst og mindske jorderosion

(6)   »organisk dæklag«: dæklag, som indeholder kulstofholdige materialer afledt af biomasse

(7)   »bestanddel«: ethvert råmateriale, der kan anvendes som en ingrediens i produktet

(8)   »organisk bestanddel«: en bestanddel bestående af kulstofholdigt materiale

(9)   »produktfamilie«: en række produkter sammensat af de samme bestanddele

(10)   »årligt output«: den årlige produktion af en produktfamilie

(11)   »årligt input«: den årlige mængde materiale, der behandles i et behandlingsanlæg til affald eller animalske biprodukter

(12)   »vareparti«: en mængde varer, der fremstilles i samme proces under de samme forhold og mærkes på samme måde og antages at have de samme egenskaber

(13)   »bioaffald«: bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder

(14)   »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald.

Artikel 3

For at få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 skal et produkt tilhøre produktgruppen »vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag« som defineret i denne afgørelses artikel 1 og opfylde kriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastlagt i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Kriterierne for produktgruppen »vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Til administrative formål tildeles kodenummeret »048« til produktgruppen »vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag«.

Artikel 6

Beslutning 2006/799/EF og beslutning 2007/64/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes EU-miljømærkeansøgninger for produkter i produktgruppen »jordforbedringsmidler« eller »vækstmedier« på de betingelser, der er fastlagt i henholdsvis beslutning 2006/799/EF og beslutning 2007/64/EF, hvis de indgives før vedtagelsesdatoen for denne afgørelse.

2.   EU-miljømærkeansøgninger, der indgives for produkter i produktgruppen »jordforbedringsmidler« eller »vækstmedier« inden to måneder efter vedtagelsesdatoen for denne afgørelse, kan enten baseres på kriterierne i beslutning 2006/799/EF eller beslutning 2007/64/EF eller på kriterierne i denne afgørelse. Ansøgningerne bedømmes efter de kriterier, de baseres på.

3.   Når EU-miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2006/799/EF og beslutning 2007/64/EF, kan det anvendes i 12 måneder fra datoen for vedtagelse af nærværende afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2015.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2006/799/EF af 3. november 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til jordforbedringsmidler (EUT L 325 af 24.11.2006, s. 28).

(3)  Kommissionens beslutning 2007/64/EF af 15. december 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til vækstmedier (EUT L 32 af 6.2.2007, s. 137).


BILAG

GENERELLE FORHOLD

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag

Kriterium 1

— Bestanddele

Kriterium 2

— Organiske bestanddele

Kriterium 3

— Mineralske vækstmedier og mineralske bestanddele

Kriterium 3.1

— Energiforbrug og CO2-emissioner

Kriterium 3.2

— Kilder til mineraludvinding

Kriterium 3.3

— Mineralske vækstmedier under og efter brug

Kriterium 4

— Genanvendte/nyttiggjorte og organiske materialer i vækstmedier

Kriterium 5

— Begrænsning af farlige stoffer

Kriterium 5.1

— Tungmetaller

Kriterium 5.2

— Polycykliske aromatiske hydrocarboner

Kriterium 5.3

— Farlige stoffer og blandinger

Kriterium 5.4

— Stoffer, der er listeført i henhold til artikel 59, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (1)

Kriterium 5.5

— Grænseværdier for E. coli og Salmonella spp

Kriterium 6

— Stabilitet

Kriterium 7

— Fysiske urenheder

Kriterium 8

— Organisk materiale og tørstof

Kriterium 9

— Spiredygtige ukrudtsfrø og spredningslegemer

Kriterium 10

— Planterespons

Kriterium 11

— Vækstmedieegenskaber

Kriterium 12

— Tilrådighedsstillelse af oplysninger

Kriterium 13

— Oplysninger på EU-miljømærket

Tabel 1

Anvendelse af de forskellige kriterier på hver omfattet produkttype

Kriterium

Vækstmedier

Jordforbedringsmidler

Dæklag

Kriterium 1 — Bestanddele

x

x

x

Kriterium 2 — Organiske bestanddele

x

x

x

Kriterium 3.1. — Mineralske vækstmedier og mineralske bestanddele Energiforbrug og CO2-emissioner

x

 

 

Kriterium 3.2 — Mineralske vækstmedier og mineralske bestanddele: Kilder til mineraludvinding

x

x

x

Kriterium 3.3 — Mineralske vækstmedier og mineralske bestanddele: Mineralske vækstmedier under og efter brug

x

 

 

Kriterium 4 — Genanvendte/nyttiggjorte og organiske materialer i vækstmedier

x

 

 

Kriterium 5 — Begrænsning af farlige stoffer

 

 

 

Kriterium 5.1 — Tungmetaller

x

x

x

Kriterium 5.2 — Polycykliske aromatiske hydrocarboner

x

x

x

Kriterium 5.3 — Farlige stoffer og blandinger

x

x

x

Kriterium 5.4 — Stoffer, der er listeført i henhold til artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

x

x

x

Kriterium 5.5 — Grænseværdier for E. coli og Salmonella spp

x

x

x

Kriterium 6 — Stabilitet

x

x

x

Kriterium 7 — Fysiske urenheder

x

x

x

Kriterium 8 — Organisk materiale og tørstof

 

x

x

Kriterium 9 — Spiredygtige ukrudtsfrø og spredningslegemer

x

x

 

Kriterium 10 — Planterespons

x

x

 

Kriterium 11 — Vækstmedieegenskaber

x

 

 

Kriterium 12 — Tilrådighedsstillelse af oplysninger

x

x

x

Kriterium 13 — Oplysninger på EU-miljømærket

x

x

x

KRAV TIL VURDERING OG VERIFIKATION

Der er for hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan disse stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) alt efter omstændighederne.

De ansvarlige organer skal fortrinsvis anerkende attester udstedt af organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer fra organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og tjenester.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført under de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve underbyggende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det er en forudsætning, at produktet opfylder alle lovkrav i det land (de lande), hvor det planlægges markedsført. Ansøgeren skal afgive en erklæring om, at produktet opfylder dette krav.

Prøveudtagning foretages i overensstemmelse med EN 12579 (Jordforbedringsmidler og voksemedier — Prøveudtagning). Prøver forbehandles i overensstemmelse med EN 13040 (Jordforbedringsmidler og voksemedier — Forbehandling af prøver til kemiske og fysiske analyser, bestemmelse af tørstof, fugtindhold samt (laboratoriesammenpresset) rumvægt).

For så vidt angår ansøgningsåret skal prøveudtagnings- og prøvningshyppigheden opfylde kravene i tillæg 1. For de følgende år skal prøveudtagnings- og prøvningshyppigheden for slutprodukter opfylde kravene i tillæg 2. Der er fastsat forskellige prøveudtagnings- og prøvningshyppigheder for følgende typer anlæg:

:

Type 1

:

Behandlingsanlæg til affald eller til animalske biprodukter

:

Type 2

:

Produktfremstillingsanlæg, som anvender materiale fra anlægstype 1

:

Type 3

:

Produktfremstillingsanlæg, som IKKE anvender materialer fremstillet af affald eller animalske biprodukter

For anlægstype 2 er prøveudtagnings- og prøvningshyppigheden for ansøgningsåret og de følgende år de samme, som for anlægstype 3, hvis deres leverandører af materialer, der er fremstillet af affald/animalske biprodukter, overholder EU-miljømærkekriterierne for jordforbedringsmidler. Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ prøvningsrapporterne fra leverandørerne sammen med dokumentationen for at sikre leverandørernes overholdelse af EU-miljømærkekriterierne. Det ansvarlige organ kan anerkende prøveudtagnings- og prøvningshyppigheder, der er fastlagt i den nationale eller regionale lovgivning og standarder, som egnede til at sikre, at leverandører, af materialer, der er fremstillet af affald/animalske biprodukter, overholder EU-miljømærkekriterierne. I tilfælde, hvor et produkt er eller indeholder materiale af animalsk oprindelse, henvises der til mikrobiologiske standarder og de dyre- og folkesundhedsmæssige kontroller i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2).

Kriterium 1 — Bestanddele

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag.

Tilladte bestanddele er organiske og/eller mineralske bestanddele.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en liste over produktets bestanddele.

Kriterium 2 — Organiske bestanddele

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag.

Kriterium 2.1.

Et slutprodukt må ikke indeholde tørv.

Kriterium 2.2.

1)

Følgende materialer er tilladt som organiske bestanddele i et slutprodukt:

Materialer afledt af genanvendelse af bioaffald fra særskilt indsamling, jf. definitionen i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (3)

Materialer afledt af animalske biprodukter i kategori 2 og 3, jf. artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (4) og de tekniske standarder, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011

Materialer afledt af fækalier, halm og andre naturlige, ikke-farlige materialer fra landbrug eller skovbrug, jf. artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2008/98/EF

Materialer afledt af andre biomassebiprodukter, jf. artikel 5 i direktiv 2008/98/EF, som ikke er nævnt i det foregående, dog med forbehold af bestemmelserne i punkt 2) og kriterium 2.3

Materialer afledt af genanvendelse eller nyttiggørelse af andet biomasseaffald, der ikke er nævnt i det foregående, dog med forbehold af bestemmelserne i punkt 2) og kriterium 2.3.

2)

Følgende materialer er ikke tilladt som organiske bestanddele i et slutprodukt:

Materialer som helt eller delvis er afledt af den organiske fraktion af blandet kommunalt husholdningsaffald, der er adskilt ved mekanisk, fysisk-kemisk, biologisk og/eller manuel behandling

Materialer, som helt eller delvis er afledt af slam fra kommunal spildevandsbehandling og slam fra papirindustrien

Materialer, som helt eller delvis er afledt af andet slam end det, der er tilladt i kriterium 2.3

Materialer, som helt eller delvis er afledt af animalske biprodukter i kategori 1, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009.

Kriterium 2.3.

Materialer fra genanvendelse eller nyttiggørelse af slam er kun tilladt, hvis slammet opfylder følgende krav:

(a)

Slammet skal være identificeret som et af de nedenstående affaldsprodukter i overensstemmelse med den europæiske liste over affald, som fastlagt i Kommissionens beslutning 2000/532/EF (5), der er vist i tabel 2:

Tabel 2

Tilladte slamtyper og deres koder i den europæiske liste over affald

0203 05

slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med forberedelse og behandling af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fremstilling af gær og gærekstrakt og produktion og fermentering af melasse

0204 03

slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med sukkerfremstilling

0205 02

slam fra lokal spildevandsbehandling i mejeriindustrien

0206 03

slam fra lokal spildevandsbehandling i bagerier og sukkervarefabrikker

0207 05

slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med fremstilling af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)

(b)

Slammet skal være enkeltkildesorteret, dvs. at det ikke er blandet med spildevand eller slam, der stammer fra andre fremstillingsprocesser.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal fremsende oplysninger om oprindelsen af hver af produktets organiske bestanddele til det ansvarlige organ og en erklæring om, at produktet opfylder ovenstående krav.

Kriterium 3 — Mineralske vækstmedier og mineralske bestanddele

Kriterium 3.1. — Energiforbrug og CO2-emissioner

Dette kriterium gælder udelukkende for mineralske vækstmedier.

Fremstillingen af ekspanderede mineraler og mineraluld skal overholde følgende tærskler for energiforbrug og CO2-emissioner:

Energiforbrug/produkt ≤ 11 GJ/ton produkt

CO2-emissioner/produkt ≤ 0,8 ton CO2/ton produkt

Forholdet mellem energiforbrug og produkt beregnes som et årligt gennemsnit således:

Formula

hvor:

n er antallet af år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

i er hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Production er produktionen af mineraluld eller ekspanderede mineraler i ton i år i

F er det årlige brændselsforbrug i produktionsprocessen i år i

Elgrid er det årlige elforbrug fra nettet i år i

Hcog er det årlige forbrug af nyttevarme fra kraftvarmeproduktion i år i

Elcog er det årlige forbrug af elektricitet fra kraftvarmeproduktion i år i

Ref Ηη og Ref Εη er referenceeffektiviteterne for separat produktion af varme og elektricitet som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (6) og beregnet i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU (7)

PEScog er kraftvarmeværkets primærenergibesparelse, som fastlagt i direktiv 2012/27/EU, i år i

Forholdet mellem CO2-emissioner og produkt beregnes som et årligt gennemsnit således:

Formula

hvor:

n er antallet af år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

i er hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Production er produktionen af mineraluld i ton i år i

Direct CO2 er CO2-emissionerne, som fastlagt i Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (8), i år i

Indirect CO2 er de indirekte CO2-emissioner som følge af det endelige energiforbrug i år i og beregnes således:

Formula

hvor:

FEgrid er den gennemsnitlige EU-kulstofintensitet for elnettet, i henhold til MEErP (9)-metoden (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe)

FEfuel cog er CO2-emissionsfaktoren for det brændsel, der forbruges i kraftvarmeværket

De direkte CO2-emissioner overvåges i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012.

Perioden, som anvendes til at beregne forholdet mellem energiforbrug og produkt samt mellem CO2-emissioner og produkt, skal være på mindst 5 år inden ansøgningstidspunktet. Hvis kraftværkets driftsperiode er kortere end 5 år på ansøgningstidspunktet, beregnes forholdet som et årligt gennemsnit for den pågældende driftsperiode, som skal være mindst ét år.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en erklæring, som omfatter følgende oplysninger:

Forholdet mellem energiforbrug (GJ) og produkt (ton)

Forholdet mellem CO2-emissioner (ton) og produkt (ton)

Direkte CO2-emissioner (ton) for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Indirekte CO2-emissioner (ton) for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Forbrug af brændsel, forbrug af hvert brændsel (GJ), underproces(ser) i fremstillingsprocessen, hvor det er forbrugt, for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Elforbrug fra nettet (GJ endelig energi) for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Forbrug af nyttevarme fra kraftvarmeproduktion (GJ endelig energi) for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Elforbrug fra kraftvarmeproduktion (GJ endelig energi) for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme

Besparelse af primærenergi (PES) (%) ved kraftvarmeproduktion for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Identifikation af brændsler anvendt ved kraftvarmeproduktion og deres andel i brændselsmikset, for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet.

Følgende dokumenter skal forelægges sammen med erklæringerne:

Årlige emissionsrapporter i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Verifikationsrapporter, som attesterer de årlige emissionsrapporters tilstrækkelighed i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 (10), for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Dokumentation for elforbrug fra nettet fra leverandøren for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet

Dokumentation af forbrug af nyttevarme og el fra kraftvarmeproduktion, både på stedet og købt, for hvert år i den periode, der anvendes til at beregne gennemsnittet.

Kriterium 3.2. — Kilder til mineraludvinding

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag.

Udvundne mineraler kan anvendes som bestanddele i slutproduktet, forudsat, at:

1)

(I EU): udvindingsaktiviteterne, hvis mineralerne stammer fra områder omfattet af Natura 2000-nettet, sammensat af særligt beskyttede områder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (11) om beskyttelse af vilde fugle og særlige bevaringsområder i medfør af Rådets direktiv 92/43/EØF (12) om bevarelse af naturlige levesteder og vild fauna og flora, er blevet vurderet og godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6 i direktiv 92/43/EØF og under hensyntagen til EU-retningslinjerne for ikke-energirelateret mineraludvinding og Natura 2000 (13).

2)

(Uden for EU): udvindingsaktiviteterne, hvis mineralerne stammer fra beskyttede områder, der er udpeget som sådanne i medfør af lovgivningen i oprindelses/eksportlandet, er blevet vurderet og godkendt i overensstemmelse med bestemmelser, som tilvejebringer garantier svarende til garantierne i medfør af punkt 1).

Vurdering og verifikation:

Hvis udvindingsaktiviteterne er udført i områder omfattet af Natura 2000-nettet (i EU) eller beskyttede områder, der er udpeget som sådanne i medfør af lovgivningen i oprindelses/eksportlandet (uden for EU), skal ansøgeren forelægge en erklæring om, at dette krav er opfyldt, som er udstedt af de kompetente myndigheder, eller en kopi af den godkendelse, som de kompetente myndigheder har udstedt til ansøgeren.

Kriterium 3.3. — Mineralske vækstmedier under og efter brug

Dette kriterium gælder udelukkende for mineralske vækstmedier.

Mineralske vækstmedier må kun udbydes til brug til professionelle hortikulturelle anvendelser.

Ansøgeren skal tilbyde kunderne en struktureret indsamlings- og genanvendelsesordning, som kan benytte tredjemandstjenesteleverandører. Indsamlings- og genanvendelsesordningen skal dække mindst 70 vægtprocent af ansøgerens salg af produktet i hele EU.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en erklæring om, at det mineralske vækstmedie udelukkende udbydes til professionelle hortikulturelle anvendelser. En erklæring om produktets professionelle hortikulturelle anvendelse skal medfølge i de oplysninger, der stilles til rådighed for slutbrugeren.

Ansøgeren skal underrette det ansvarlige organ om de optioner, der er i forbindelse med en struktureret indsamlings- og genanvendelsesordning, og resultaterne af den eller de anvendte optioner. Ansøgeren skal navnlig fremlægge følgende dokumentation og oplysninger:

Kontrakter mellem producenten og tjenesteudbyderne

En beskrivelse af indsamling, behandling og bestemmelsessted

En årsoversigt over det samlede salgsvolumen for vækstmedier i EU-medlemsstaterne og en årsoversigt over salgsvolumener i områder af medlemsstaterne, hvor der tilbydes indsamling og behandling.

Hvis der er tale om nye markedsaktører, fremlægges en årsoversigt over det samlede salgsvolumen for vækstmedier i EU-medlemsstaterne og en skønnet årsoversigt over salgsvolumener i områder af medlemsstaterne, hvor der tilbydes indsamling og behandling. De faktiske data forelægges ét år efter tildelingen af EU-miljømærkelicensen.

Kriterium 4 — Genanvendte/nyttiggjorte og organiske materialer i vækstmedier

Dette kriterium gælder udelukkende for vækstmedier.

Vækstmedieprodukter skal indeholde en mindsteandel af genanvendt/nyttiggjort indhold eller organisk indhold som følger:

(a)

vækstmediet skal indeholde mindst 30 % organiske bestanddele (udtrykt som volumen af organiske bestanddele af total volumen slutprodukt) eller

(b)

det mineralske vækstmedie skal indeholde mineralske bestanddele fremstillet ved en proces, der anvender mindst 30 % genanvendte materialer (udtrykt i tørvægt genanvendt/nyttiggjort materiale af samlet tørvægt inputmateriale).

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal fremlægge følgende oplysninger:

I tilfælde a): volumen af organiske bestanddele oplyst i kriterium 1 af total volumen slutprodukt, eller

I tilfælde b): tørvægt genanvendt/nyttiggjort materiale af samlet tørvægt inputmateriale.

I tilfælde b) skal ansøgeren også oplyse følgende om de mineralske bestanddele:

identifikation af inputråmateriale, tørvægt af inputråmateriale af samlet tørvægt af inputmateriale samt oprindelse for hvert inputråmateriale, og

identifikation af genanvendt/genvundet inputmateriale, tørvægt af genanvendt/genvundet inputmateriale af samlet tørvægt af inputmateriale samt oprindelse for hvert genanvendt/genvundet inputmateriale.

Kriterium 5 — Begrænsning af farlige stoffer

Kriterium 5.1. — Grænseværdier for tungmetaller

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag.

(a)   Jordforbedringsmidler, dæklag og organiske bestanddele i vækstmedier

For jordforbedringsmidler, dæklag og organiske bestanddele i vækstmedier må indholdet af følgende elementer i slutproduktet eller en bestanddel heraf ikke overstige værdierne i tabel 3, målt i tørvægt af produktet.

Tabel 3

Grænseværdier for tungmetaller for jordforbedringsmidler, dæklag og organiske bestanddele i vækstmedier

Tungmetaller

Maksimalt tilladt indhold i produktet (mg/kg tørvægt)

Cadmium (Cd)

1

Chrom total (Cr)

100

Kobber (Cu)

100

Kviksølv (Hg)

1

Nikkel (Ni)

50

Bly (Pb)

100

Zink (Zn)

300

(b)   Vækstmedier

For vækstmedier, herunder mineralske vækstmedier, må indholdet af følgende elementer i slutproduktet ikke overstige værdierne i tabel 4, målt i tørvægt af produktet.

Tabel 4

Grænseværdier for tungmetaller for vækstmedier, herunder mineralske vækstmedier

Tungmetaller

Maksimalt tilladt indhold i produktet (mg/kg tørvægt)

Cadmium (Cd)

3

Chrom total (Cr)

150

Kobber (Cu)

100

Kviksølv (Hg)

1

Nikkel (Ni)

90

Bly (Pb)

150

Zink (Zn)

300

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ prøvningsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med den prøvningsprocedure, der er anført i de respektive EN-standarder opført i tabel 5. For organiske bestanddele i vækstmedier kan prøvningsrapporterne komme fra leverandørerne.

Tabel 5

Standardmetoder for ekstraktion og måling af tungmetaller

Tungmetaller

Målemetode

Ekstraktionsmetode

Cadmium (Cd)

EN 13650

For jordforbedringsmidler, dæklag, organiske bestanddele i vækstmedier og vækstmedier, dog ikke mineralske vækstmedier:

EN 13650 Jordforbedringsmidler og voksemedier — Ekstraktion med kongevand

For mineralske vækstmedier:

EN 13651 Jordforbedringsmidler og voksemedier — Ekstraktion af calciumchlorid/DTPA (CAT) opløselige næringsstoffer

Chrom total (Cr)

EN 13650

Kobber (Cu)

EN 13650

Kviksølv (Hg)

EN 16175 (14)

Nikkel (Ni)

EN 13650

Bly (Pb)

EN 13650

Zink (Zn)

EN 13650

Kriterium 5.2. — Grænseværdi for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH)

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, dog med undtagelse af mineralske vækstmedier.

Indholdet af polycykliske aromatiske hydrocarboner i slutproduktet må ikke overstige værdierne i tabel 6, målt i tørvægt af produktet.

Tabel 6

Grænseværdi for PAH

Forurenende stof

Maksimalt tilladt indhold i produktet (mg/kg tørvægt)

PAH16

6

PAH16= sum af naphthalen, acenaphtylen, acenaphten, fluoren, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen og benzo[ghi]perylen

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ prøvningsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med prøvningsproceduren i CEN/TS 16181 Slam, bioaffald og jord — Bestemmelse af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) ved gaskromatografi (GC) og væskekromatografi (HPCL) eller tilsvarende

Kriterium 5.3. — Farlige stoffer og blandinger

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag.

Slutproduktet skal ikke klassificeres og mærkes som værende akut toksisk, som et specifikt målorgangiftstof, som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, eller kræftfremkaldende, mutagen, reproduktionstoksisk eller farligt for miljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (15).

Produktet må ikke indeholde stoffer eller blandinger, der er klassificeret som værende toksiske, farlig for miljøet, respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, eller kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 og som fortolket i henhold til faresætningerne i tabel 7. Enhver bevidst tilsat ingrediens, som forefindes i en koncentration på over 0,010 vægtprocent (udtrykt i vådvægt) i produktet, skal opfylde dette krav. Hvis de er strengere, finder de generiske eller specifikke koncentrationsgrænser, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, anvendelse frem for tærskelgrænseværdien på 0,010 vægtprocent (udtrykt i vådvægt), der er nævnt i det foregående.

Tabel 7

Begrænsende faresætninger og deres inddeling

Akut toksicitet

Kategori 1 og 2

Kategori 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse

H301 Giftig ved indtagelse

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

H311 Giftig ved hudkontakt

H330 Livsfarlig ved indånding

H331 Giftig ved indånding

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene

Specifik målorgantoksicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Forårsager organskader

H371 Kan forårsage organskader

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

Sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering

Kategori 1 A

Kategori 1 B

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer

Kategori 1 A og 1 B

Kategori 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 Kan fremkalde kræft

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

 

H360F Kan skade forplantningsevnen

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen

H360D Kan skade det ufødte barn

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

H362 Kan skade børn, der ammes

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen

 

Farlig for vandmiljøet

Kategori 1 og 2

Kategori 3 og 4

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

 

Farlig for ozonlaget

H420 Farlig for ozonlaget

 

De seneste klassificeringer, der er vedtaget af Unionen, har forrang frem for de anførte faresætninger. I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal ansøgere derfor sikre sig, at klassificeringer bygger på de seneste forskrifter om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Faresætningerne henviser normalt til stoffer. Hvis oplysninger om stoffer imidlertid ikke er tilgængelige, gælder klassificeringsreglerne for blandinger.

Kriterium 5.3 gælder ikke for stoffer eller blandinger, som ved forarbejdning ændrer egenskaber og derfor ikke længere er biotilgængelige, eller som undergår en kemisk forandring på en sådan måde, at den tidligere identificerede fare ikke længere er til stede.

Dette kriterium finder ikke anvendelse på slutprodukter, der er sammensat af:

Materialer, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 1907/2006, jf. dennes artikel 2, stk. 2.

Stoffer omfattet af artikel 2, stk. 7, litra b), i forordning (EF) nr. 1907/2006, som fastlægger kriterier for undtagelse af stoffer i samme forordnings bilag V fra krav vedrørende registrering, downstream-brugere og evaluering.

For at afgøre, om denne undtagelse finder anvendelse, skal ansøgeren screene alle bevidst tilsatte stoffer, som forekommer i en koncentration på over 0,010 vægtprocent (udtrykt i vådvægt).

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal screene for tilstedeværende stoffer og blandinger, som muligvis skal klassificeres med de i dette kriterium anførte faresætninger. Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.

Erklæringen skal omfatte tilhørende dokumentation, f.eks. erklæringer fra leverandørerne om, at ingen af stofferne, blandingerne eller materialerne er klassificeret i nogen af de fareklasser, der er forbundet med de faresætninger, som er anført i tabel 7 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, for så vidt som dette kan fastslås, som minimum ud fra de oplysninger, der opfylder kravene i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

De forelagte oplysninger skal gælde for de former eller fysiske tilstande, hvori stofferne eller blandingerne forekommer i det endelige produkt.

Der skal for hvert stof og hver blanding fremlægges teknisk information til støtte for erklæringen om, hvorvidt vedkommende stof eller blanding er klassificeret eller ikke:

i.

for stoffer, der ikke er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller hvis vurdering med hensyn til klassificering, mærkning og emballering endnu ikke er afsluttet: oplysninger, der opfylder kravene i forordningens bilag VII

ii.

for stoffer, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, men ikke er omfattet af kravet om vurdering med hensyn til klassificering, mærkning og emballering: oplysninger baseret på REACH-registreringsdossieret, som bekræfter, at stoffet ikke skal klassificeres

iii.

for stoffer, som har en harmoniseret klassificering eller er selvklassificeret: sikkerhedsdatablade, hvor disse foreligger. Hvis der ikke foreligger et sikkerhedsdatablad eller stoffet er selvklassificeret, skal der fremlægges oplysninger, der er relevante for stoffets fareklassificering i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006

iv.

for blandinger: sikkerhedsdatablade, hvor disse foreligger. Hvis der ikke foreligger sikkerhedsdatablade, fremlægges beregningen af klassificeringen af blandingen efter reglerne i forordning (EF) nr. 1272/2008 tillige med oplysninger, der er relevante for blandingens fareklassificering i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Der fremlægges sikkerhedsdatablade for de materialer, der udgør slutproduktet, og for stoffer og blandinger, der indgår i formulering og behandling af de materialer, der forbliver i slutproduktet i en koncentration på mindst 0,010 vægtprocent heraf (udtrykt i vådvægt), medmindre en lavere generisk eller specifik koncentrationsgrænse finder anvendelse i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sikkerhedsdatablade skal udfærdiges efter anvisningerne i punkt 10, 11 og 12 i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Ufuldstændige sikkerhedsdatablade skal suppleres med oplysninger fra erklæringer fra kemikalieleverandører.

Oplysninger om stoffers iboende egenskaber kan fremskaffes på anden måde end ved forsøg, for eksempel ved hjælp af alternative metoder som in vitro-metoder, ved hjælp af modeller for kvantitative struktur-aktivitets-relationer eller ved hjælp af kategorisering af stoffer og analogislutninger (»read-across«) i overensstemmelse med bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Der tilskyndes på det kraftigste til, at relevante data stilles til rådighed i hele forsyningskæden.

I forbindelse med mineraluld skal ansøgeren også forelægge:

(a)

Det certifikat, som er tildelt i forbindelse med retten til at bruge varemærket fra European Certification Board for Mineral Wool Products (det europæiske certificeringsorgan for mineraluldsprodukter) til at påvise overensstemmelse med Note Q i forordning (EF) nr. 1272/2008.

(b)

En prøvningsrapport udarbejdet i overensstemmelse med ISO 14184-1 Textiler — Bestemmelse af formaldehyd — Del 1: Fri og hydrolyseret formaldehyd (prøvning med vandig ekstraktion).

Kriterium 5.4. — Stoffer, der er listeført i henhold til artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Slutproduktet må ikke indeholde nogen bevidst tilsatte stoffer, der er udpeget som særligt problematiske og opført på den i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, stk. 1, omhandlede liste, og som findes i produktet i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent (vådvægt).

Vurdering og verifikation:

Der henvises til den seneste liste over særlig problematiske stoffer pr. ansøgningsdatoen. Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriterium 5.4 overholdes sammen med tilhørende dokumentation, herunder erklæringer underskrevet af materialeleverandørerne og kopier af relevante sikkerhedsdatablade for stoffer og blandinger i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006. Koncentrationsgrænserne for stoffer og blandinger skal specificeres i sikkerhedsdatabladene i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Kriterium 5.5.— Grænseværdier for E. coli og Salmonella spp

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, dog med undtagelse af mineralske vækstmedier.

Indholdet af primære patogener i slutproduktet må ikke overstige de niveauer, der er fastsat i tabel 8.

Tabel 8

Grænseværdier for E. coli og Salmonella spp

Patogen

Grænseværdi

E. coli

1 000 CFU/g friskvægt

Salmonella spp

fraværende i 25 g friskvægt

CFU= kolonidannende enheder

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ prøvningsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med den prøvningsprocedure, der er anført i tabel 9.

Tabel 9

Standardtestmetode for E. coli og Salmonella spp

Parameter

Prøvningsmetode

E. coli

CEN/TR 16193 Slam, bioaffald og jord — Påvisning og tælling af Escherichia coli eller tilsvarende

Salmonella spp

EN/ISO 6579 Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer — Horisontal metode til bestemmelse af Salmonella spp.

Kriterium 6 — Stabilitet

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, dog med undtagelse af dæklag, som udelukkende består af lignocellulosebestanddele, og mineralske vækstmedier.

Jordforbedringsmidler og dæklag til ikke-professionelle anvendelser og vækstmedier til alle anvendelser skal opfylde et af kravene i tabel 10.

Tabel 10

Stabilitetskrav for jordforbedringsmidler og dæklag til ikke-professionelle anvendelser og vækstmedier til alle anvendelser

Stabilitetsparameter

Krav

Maksimalt respirometrisk indeks

15 mmol O2/kg organisk materiale/time

Minimum rottegrad, hvis relevant

IV (temperaturstigning ved selvopvarmningsprøvning på maksimalt 20 °C over omgivelsestemperatur)

Jordforbedringsmidler og dæklag til professionelle anvendelser skal opfylde et af kravene i tabel 11.

Tabel 11

Stabilitetskrav til jordforbedringsmidler og dæklag til professionelle anvendelser

Stabilitetsparameter

Krav

Maksimalt respirometrisk indeks

25 mmol O2/kg organisk materiale/time

Minimum rottegrad, hvis relevant

III (temperaturstigning ved selvopvarmningsprøvning på maksimalt 30 °C over omgivelsestemperatur)

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ prøvningsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med den prøvningsprocedure, der er anført i tabel 12.

Tabel 12

Standardtestmetode for stabilitet

Parameter

Prøvningsmetode

Respirometrisk indeks

EN 16087-1 Jordforbedringsmidler og voksemedier — Bestemmelse af aerob biologisk aktivitet — Del 1: Oxygenoptagelseshastighed (OUR)

Rottegrad

EN 16087-2 Jordforbedringsmidler og voksemedier — Bestemmelse af aerob biologisk aktivitet — Del 2: Selvopvarmningsprøvning i kompost.

Kriterium 7 — Fysiske urenheder

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, dog med undtagelse af mineralske vækstmedier.

Indholdet af glas, metal og plast med en maskestørrelse på > 2 mm i slutproduktet må ikke overstige 0,5 %, målt som tørvægt.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ prøvningsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med den prøvningsprocedure, der er anført i den tekniske specifikation CEN/TS 16202 (Slam, bioaffald og jord — Bestemmelse af urenheder og sten) eller en anden ligeværdig prøvningsprocedure godkendt af det ansvarlige organ.

Kriterium 8 — Organisk materiale og tørstof

Dette kriterium gælder for jordforbedringsmidler og dæklag.

Indholdet af organisk materiale som glødetab i slutproduktet skal være mindst 15 % tørvægt (% af tørvægt)

Indholdet af tørstof i slutproduktet skal være mindst 25 % af friskvægten (% af friskvægt).

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ prøvningsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med den prøvningsprocedure, der er anført i tabel 13.

Tabel 13

Standardtestmetoder for tørstof og organisk materiale

Parameter

Prøvningsmetode

Tørstof (% af friskvægt)

EN 13040 Jordforbedringsmidler og voksemedier — Forbehandling af prøver til kemiske og fysiske analyser, bestemmelse af tørstof, fugtindhold samt (laboratoriesammenpresset) rumvægt.

Organisk materiale som glødetab (% af tørvægt)

EN 13039 Jordforbedringsmidler og voksemedier — Bestemmelse af organisk indhold og aske

Kriterium 9 — Spiredygtige ukrudtsfrø og spredningslegemer

Dette kriterium gælder for vækstmedier og jordforbedringsmidler, dog med undtagelse af mineralske vækstmedier.

Slutprodukter må ikke indeholde mere end to enheder spiredygtige ukrudtsfrø og spredningslegemer pr. liter.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en prøvningsrapport udarbejdet i overensstemmelse med den prøvningsprocedure, der er anført i den tekniske specifikation CEN/TS 16201 (Slam, bioaffald og jord — Bestemmelse af levedygtige plantefrø og spredningslegemer) eller en anden ligeværdig prøvningsprocedure godkendt af det ansvarlige organ.

Kriterium 10 — Planterespons

Dette kriterium gælder for vækstmedier og jordforbedringsmidler.

Slutprodukter må ikke modvirke planters fremspiring eller efterfølgende vækst.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en gyldig prøvning udarbejdet i overensstemmelse med den prøvningsprocedure, der er anført i EN 16086-1 (Jordforbedringsmidler og voksemedier — Bestemmelse af planterespons — Del 1: Vækstforsøg med kinakål i potter).

Kriterium 11 — Vækstmedieegenskaber

Dette kriterium gælder kun for vækstmedier.

Kriterium 11.1. — Elektrisk ledeevne

Slutproduktets elektriske ledeevne skal være under 100 mS/m.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en prøvningsrapport udarbejdet i overensstemmelse med prøvningsproceduren i EN 13038 (Jordforbedringsmidler og voksemedier — Bestemmelse af elektrisk ledningsevne).

Kriterium 11.2. — pH-værdi

Slutproduktets pH-værdi skal ligge i intervallet 4-7.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en prøvningsrapport udarbejdet i overensstemmelse med prøvningsproceduren i EN 13037 (Jordforbedringsmidler og voksemedier — Bestemmelse af pH-værdi).

Kriterium 11.3. — Natriumindhold

Natriumindholdet i vandekstrakter fra slutproduktet må ikke overstige 150 mg/l frisk produkt.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en prøvningsrapport udarbejdet i overensstemmelse med prøvningsproceduren i EN 13652 (Jordforbedringsmidler og voksemedier — Ekstraktion af vandopløselige næringsstoffer og andre stoffer).

Kriterium 11.4. — Chloridindhold

Chloridindholdet i vandekstrakter fra slutproduktet må ikke overstige 500 mg/l frisk produkt.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en prøvningsrapport udarbejdet i overensstemmelse med prøvningsproceduren i EN 13652 (Jordforbedringsmidler og voksemedier — Ekstraktion af vandopløselige næringsstoffer og andre stoffer).

Kriterium 12 — Tilrådighedsstillelse af oplysninger

Dette kriterium gælder for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag.

Følgende oplysninger skal ledsage produktet, enten angivet på emballagen eller som medfølgende datablade.

Kriterium 12.1. — Jordforbedringsmidler

a)

</