ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 301

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
18. november 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2015/2060 af 10. november 2015 om ophævelse af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2061 af 4. november 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Oberlausitzer Biokarpfen (BGB))

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2062 af 17. november 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet sisapronil ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2063 af 17. november 2015 om ubegrænset toldfri adgang til Unionen i 2016 for visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2064 af 17. november 2015 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks hvad angår solcelleglas, der skal forarbejdes under proceduren for forarbejdning under toldkontrol ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af fysiske personer, som udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation eller nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af visse fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt af autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2068 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mærkernes udformning hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2069 af 17. november 2015 om godkendelse af basisstoffet natriumhydrogencarbonat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

42

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2070 af 17. november 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

45

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2071 af 10. november 2015 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 med hensyn til artikel 1-4 i protokollen for så vidt angår spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i straffesager

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2060

af 10. november 2015

om ophævelse af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 115,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med den konsensus, der blev opnået på Det Europæiske Råds møde den 20. juni 2000 om, at relevante oplysninger skulle udveksles i skatteøjemed på et så bredt grundlag som muligt, har Rådets direktiv 2003/48/EF (1) siden den 1. juli 2005 været anvendt i medlemsstaterne for at muliggøre at indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat, gøres til genstand for reel beskatning i overensstemmelse med den sidstnævnte medlemsstats lovgivning, for dermed at undgå fordrejning af kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne, hvilket ville være uforeneligt med det indre marked.

(2)

Grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse verden over er en af de udfordringer, hvorpå der er stærk fokus på globalt plan og inden for Unionen. De nationale skatteindtægter bliver reduceret betydeligt på grund af indkomst, der ikke angives og ikke beskattes. Den 22. maj 2013 udtrykte Det Europæiske Råd glæde over de igangværende bestræbelser inden for G8, G20 og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) på at udvikle en global standard.

(3)

Rådets direktiv 2011/16/EU (2) fastsætter bestemmelser om obligatorisk automatisk udveksling af visse oplysninger mellem medlemsstaterne. Det fastsætter også bestemmelser om en trinvis udvidelse af direktivets anvendelsesområde til også at omfatte nye kategorier af indkomst og kapital for at kunne bekæmpe grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse.

(4)

Den 9. december 2014 vedtog Rådet direktiv 2014/107/EU (3), som ændrede direktiv 2011/16/EU således, at den obligatoriske automatiske informationsudveksling blev udvidet til at omfatte en lang række af indkomst i overensstemmelse med den globale standard, som blev offentliggjort af OECD-Rådet i juli 2014, hvorved der sikredes en sammenhængende, konsekvent og omfattende fremgangsmåde i hele Unionen for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i det indre marked.

(5)

Anvendelsesområdet for direktiv 2014/107/EU er generelt bredere end anvendelsesområdet for direktiv 2003/48/EF, og i tilfælde af overlapning vil direktiv 2014/107/EU have forrang. Der er stadig nogle tilfælde tilbage, hvor kun direktiv 2003/48/EF finder anvendelse. Disse tilfælde er en følge af en mindre forskel i tilgangen mellem de to direktiver og af forskellige specifikke undtagelser. I disse begrænsede tilfælde ville anvendelsen af direktiv 2003/48/EF resultere i dobbelte indberetningsstandarder i Unionen. De få fordele, der ville være ved at opretholde en sådan dobbelt indberetning, ville blive udlignet af omkostningerne.

(6)

Den 21. marts 2014 opfordrede Det Europæiske Råd Rådet til at sikre, at al relevant EU-lovgivning bringes fuldt ud på linje med den nye globale standard for automatisk udveksling af oplysninger, der er udarbejdet af OECD. Da direktiv 2014/107/EU blev vedtaget, opfordrede Rådet desuden Kommissionen til at forelægge et forslag til ophævelse af direktiv 2003/48/EF og at samordne ophævelsen af dette direktiv med den i direktiv 2014/107/EU fastsatte anvendelsesdato under hensyntagen til den deri fastsatte undtagelse for Østrig. Direktiv 2003/48/EF bør derfor fortsat anvendes for Østrig i en periode på yderligere et år. I lyset af Rådets holdning er det nødvendigt at ophæve direktiv 2003/48/EF for at undgå forpligtelser, der indebærer dobbelt indberetning, og for at spare omkostningerne for både skattemyndigheder og økonomiske operatører.

(7)

I medfør af Rådets direktiv 2014/48/EU (4) skal medlemsstaterne senest den 1. januar 2016 vedtage og offentliggøre de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme nævnte direktiv. Medlemsstaterne skal anvende disse bestemmelser fra og med den 1. januar 2017. Med ophævelsen af direktiv 2003/48/EF vil direktiv 2014/48/EU ikke længere skulle gennemføres i national ret.

(8)

For at sikre en gnidningsløs fortsættelse af automatisk indberetning af oplysninger om finansielle konti bør ophævelsen af direktiv 2003/48/EF anvendes fra samme dag som anvendelsesdatoen for de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 2014/107/EU.

(9)

Uanset ophævelsen af direktiv 2003/48/EF bør oplysninger, der indsamles af betalende agenter, økonomiske aktører og af medlemsstaterne før ophævelsesdatoen, behandles og overføres som oprindeligt bestemt, og forpligtelser, som opstår før denne dato, bør opfyldes.

(10)

Med hensyn til kildeskat, der opkræves i den i direktiv 2003/48/EF omhandlede overgangsperiode for at beskytte retmæssige ejeres erhvervede rettigheder, bør medlemsstaterne fortsætte med at yde godtgørelse eller tilbagebetaling som oprindeligt bestemt og udstede attester efter anmodning, for at retmæssige ejere kan sikre sig, at der ikke opkræves kildeskat.

(11)

Der bør tages hensyn til det forhold, at Østrig på grund af strukturelle forskelle har fået indrømmet en undtagelse i direktiv 2014/107/EU, som tillader Østrig at udskyde anvendelsen af nævnte direktiv med et år indtil den 1. januar 2017. På tidspunktet for vedtagelsen af direktiv 2014/107/EU meddelte Østrig imidlertid, at undtagelsen ikke ville blive udnyttet fuldt ud. I stedet for skal Østrig udveksle oplysninger senest pr. september 2017, men dog for en begrænset række konti, mens undtagelsen opretholdes i andre tilfælde. Der bør derfor fastsættes specifikke bestemmelser for at sikre, at Østrig og de betalende agenter og økonomiske operatører, der er etableret i Østrig, fortsætter med at anvende bestemmelserne i direktiv 2003/48/EF i undtagelsesperioden, undtagen for de konti, for hvilke direktiv 2014/107/EU finder anvendelse.

(12)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, og intet i dette direktiv kan mindske eller eliminere disse rettigheder.

(13)

Målet for dette direktiv, nemlig at ophævelsen af direktiv 2003/48/EF med de midlertidige undtagelser, der er nødvendige for at beskytte erhvervede rettigheder og tage hensyn til den for Østrig gældende undtagelse i direktiv 2014/107/EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den fornødne ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(14)

Direktiv 2003/48/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Direktiv 2003/48/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Med forbehold af stk. 3 finder følgende forpligtelser i direktiv 2003/48/EF, som ændret ved Rådets direktiv 2006/98/EF (5), fortsat anvendelse:

a)

forpligtelserne for medlemsstater og for de i en medlemsstat etablerede økonomiske operatører i medfør af artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2003/48/EF anvendes fortsat indtil den 5. oktober 2016, eller indtil disse forpligtelser er opfyldt

b)

forpligtelserne for betalende agenter i medfør af artikel 8 i direktiv 2003/48/EF og for betalende agenters medlemsstater i medfør af artikel 9 i direktiv 2003/48/EF anvendes fortsat indtil den 5. oktober 2016, eller indtil disse forpligtelser er opfyldt

c)

forpligtelserne for medlemsstater, hvor den retmæssige ejer har sin skattemæssige bopæl, i medfør af artikel 13, stk. 2, i direktiv 2003/48/EF anvendes fortsat indtil den 31. december 2016

d)

forpligtelserne for medlemsstater, hvor den retmæssige ejer har sin skattemæssige bopæl, i medfør af artikel 14 i direktiv 2003/48/EF, for så vidt angår kildeskat, der er opkrævet i 2016 og i tidligere år, anvendes fortsat, indtil disse forpligtelser er opfyldt.

3.   Direktiv 2003/48/EF, som ændret ved direktiv 2006/98/EF, anvendes fortsat i sin helhed for Østrig indtil den 31. december 2016 med undtagelse af følgende forpligtelser:

a)

forpligtelserne for Østrig og de underliggende forpligtelser for de i Østrig etablerede betalende agenter og økonomiske operatører i medfør af artikel 12 i direktiv 2003/48/EF, som forsat anvendes indtil den 30. juni 2017, eller indtil disse forpligtelser er opfyldt

b)

forpligtelserne for Østrig og for de i Østrig etablerede økonomiske operatører i medfør af artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2003/48/EF, som fortsat anvendes indtil den 30. juni 2017, eller indtil disse forpligtelser er opfyldt

c)

enhver forpligtelse for Østrig og de underliggende forpligtelser for de i Østrig etablerede betalende agenter, som direkte eller indirekte opstår i forbindelse med de i artikel 13 i direktiv 2003/48/EF omhandlede procedurer, som fortsat anvendes indtil den 30. juni 2017, eller indtil disse forpligtelser er opfyldt.

Uanset første afsnit anvendes direktiv 2003/48/EF, som ændret ved direktiv 2006/98/EF, ikke efter den 1. oktober 2016 for rentebetalinger, for så vidt angår konti, hvor forpligtelserne vedrørende indberetning og passende omhu, der er omhandlet i bilag I og II til direktiv 2011/16/EU, er opfyldt, og for hvilke Østrig ved automatisk udveksling har meddelt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, i direktiv 2011/16/EU, inden for den i artikel 8, stk. 6, litra b), i direktiv 2011/16/EU fastsatte frist.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter i form af rentebetalinger (EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38).

(2)  Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 2014/48/EU af 24. marts 2014 om ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (EUT L 111 af 15.4.2014, s. 50).

(5)  Rådets direktiv 2006/98/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2061

af 4. november 2015

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Oberlausitzer Biokarpfen (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tysklands ansøgning om registrering af betegnelsen »Oberlausitzer Biokarpfen« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Oberlausitzer Biokarpfen« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Oberlausitzer Biokarpfen« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.7. Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 212 af 27.6.2015, s. 9.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2062

af 17. november 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet »sisapronil«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal der ved en forordning fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (herefter benævnt »MRL« — maximum residue limit) af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til MRL'er i animalske fødevarer.

(3)

Sisapronil er endnu ikke opført i denne tabel.

(4)

Der er indgivet en ansøgning om fastsættelse af MRL'er for sisapronil i kvæg til Det Europæiske Lægemiddelagentur (i det følgende benævnt »EMA«).

(5)

EMA har på grundlag af udtalelsen fra Udvalget for Veterinærlægemidler anbefalet, at der fastsættes en MRL for sisapronil i kvæg, der skal gælde for muskel, fedt, lever og nyre, under forudsætning af at stoffet ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(6)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveje at anvende MRL'er, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare, i forbindelse med en anden fødevare hidrørende fra samme art, eller MRL'er, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter, i forbindelse med andre arter.

(7)

EMA har vurderet, at det er rimeligt, at MRL'en for sisapronil ekstrapoleres fra kvæg til geder.

(8)

Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres.

(9)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til at træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at overholde den nye MRL.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 17. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1).


BILAG

Nedenstående stof indsættes i alfabetisk rækkefølge i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Sisapronil

Sisapronil

Kvæg, geder

100 μg/kg

2 000 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter«


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2063

af 17. november 2015

om ubegrænset toldfri adgang til Unionen i 2016 for visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (1), særlig artikel 16, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/859/EF af 25. oktober 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge af 14. maj 1973 (3) (»den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge«) og protokol nr. 3 til EØS-aftalen (4) fastlægges ordningen for handelen med visse forarbejdede landbrugsvarer og andre landbrugsvarer mellem de kontraherende parter.

(2)

I protokol 3 til EØS-aftalen er der fastsat en nultoldsats for vand tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, henhørende under KN-kode 2202 10 00, og visse andre ikke-alkoholholdige drikkevarer uden indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404, henhørende under KN-kode 2202 90 10.

(3)

Nultoldsatsen for dette vand og disse andre drikkevarer er blevet midlertidigt suspenderet for Norge for en ubegrænset periode ved aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (5) (i det følgende benævnt »aftalen i form af brevveksling«), godkendt ved afgørelse 2004/859/EF. I henhold til aftalen i form af brevveksling er toldfri import af varer henhørende under KN-kode 2202 10 00 og ex 2202 90 10 med oprindelse i Norge kun tilladt inden for et toldfrit kontingent. Import ud over kontingentet belægges med en told.

(4)

I henhold til aftalen i form af brevveksling får de pågældende varer endvidere ubegrænset toldfri adgang til Unionen, hvis kontingentet ikke er blevet opbrugt senest den 31. oktober i det foregående år. Ifølge de oplysninger, der er indberettet til Kommissionen, var det årlige kontingent for 2015 for det pågældende vand og de pågældende drikkevarer, som blev åbnet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1130/2014 (6), ikke blevet opbrugt den 31. oktober 2015. De pågældende varer bør derfor få ubegrænset toldfri adgang til Unionen fra den 1. januar til den 31. december 2016.

(5)

Den midlertidige suspension af toldfriheden i henhold til protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge anvendes derfor ikke i 2016.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. januar til den 31. december 2016 får varer henhørende under KN-kode 2202 10 00 (vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret) og ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 og ex 2202 90 19 (andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker (sakkarose eller invertsukker) — Taric-underopdeling 11 og 19) med oprindelse i Norge ubegrænset toldfri adgang til Unionen.

2.   De oprindelsesregler, som finder anvendelse på de i stk. 1 anførte varer, er fastsat i protokol nr. 3 til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge af 14. maj 1973.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 70.

(3)  EFT L 171 af 27.6.1973, s. 2.

(4)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(5)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 72.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1130/2014 af 22. oktober 2014 om åbning for 2015 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 (EUT L 305 af 24.10.2014, s. 104).


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2064

af 17. november 2015

om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks hvad angår solcelleglas, der skal forarbejdes under proceduren for forarbejdning under toldkontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) fastsætter en mulighed for, at visse varer kan forarbejdes under proceduren for forarbejdning under toldkontrol uden en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, der er omhandlet i artikel 133, litra e), i forordning (EØF) nr. 2913/92. For disse varer anses de økonomiske forudsætninger for at være opfyldt, jf. artikel 552 i forordning (EØF) nr. 2454/93. Disse vare er omfattet af del A i bilag 76 til forordning (EØF) nr. 2454/93.

(2)

Løbenummer 11 i del A i bilag 76 til forordning (EØF) nr. 2454/93 omfatter visse komponenter, dele, sammensatte komponenter eller materialer, som kan forarbejdes til informationsteknologiprodukter.

(3)

Solcelleglas kan forarbejdes til solcellepaneler under proceduren for forarbejdning under toldkontrol. Forarbejdningen er omfattet af løbenummer 11 i del A i bilag 76 til forordning (EØF) nr. 2454/93.

(4)

Solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der skal henføres under proceduren for forarbejdning under toldkontrol, ville, hvis det blev angivet til overgang til fri omsætning, være genstand for en endelig antidumpingtold i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014 (3) eller en endelig udligningstold i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 471/2014 (4).

(5)

Forarbejdningen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina under proceduren for forarbejdning under toldkontrol kan skade EU-solcelleglasproducenternes væsentlige interesser. Brugen af proceduren for forarbejdning under toldkontrol bør derfor kun være mulig, efter at Toldkodeksudvalget har undersøgt, at de økonomiske forudsætninger er opfyldt, jf. artikel 552, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93.

(6)

Forordning (EØF) nr. 2454/93 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del A i bilag 76 til forordning (EØF) nr. 2454/93 affattes teksten i kolonne 1 til løbenummer 11 således:

»Enhver form for elektroniske komponenter, dele, sammensatte komponenter (herunder delkomponenter) eller materialer (også ikke-elektroniske), som er af vital betydning for den forarbejdede vares elektroniske funktion, med undtagelse af solcelleglas, som er genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold eller en midlertidig eller endelig udligningstold, hvis det angives til overgang til fri omsætning.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014 af 13. maj 2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 142 af 14.5.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 471/2014 af 13. maj 2014 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 142 af 14.5.2014, s. 23).


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065

af 17. november 2015

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 10, stk. 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formatet for meddelelsen i henhold til artikel 10, stk. 10, i forordning (EU) nr. 517/2014, bør harmoniseres med angivelse af de væsentlige oplysninger, som kræves for at kunne bekræfte en autorisation eller et bevis, der overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er blevet etableret.

(2)

Kommissionen har ajourført mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 (2) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 (3).

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008 (4) bør derfor ophæves.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 10, i forordning (EU) nr. 517/2014, skal medlemsstaterne anvende følgende formularer:

(1)

I forbindelse med stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer: formularen i nærværende forordnings bilag I.

(2)

I forbindelse med stationære brandsikringssystemer og brandslukkere: formularen i nærværende forordnings bilag II.

(3)

I forbindelse med elektriske koblingsanlæg: formularen i nærværende forordnings bilag III.

(4)

I forbindelse med udstyr indeholdende opløsningsmidler, der er baseret på fluorholdige drivhusgasser: formularen i nærværende forordnings bilag IV.

(5)

I forbindelse med luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer: formularen i nærværende forordnings bilag V.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 308/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt for autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (se side 28 i denne EUT).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer, der udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation eller demontering af elektriske koblingsanlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg (se side 22 i denne EUT).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 28).


BILAG I

STATIONÆRT KØLE-, LUFTKONDITIONERINGS- OG VARMEPUMPEUDSTYR SAMT KØLEENHEDER TIL KØLELASTBILER OG -PÅHÆNGSKØRETØJER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL VIRKSOMHEDER OG FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Del A — Fysiske personer

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering, demontering eller lækagekontrol af stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg og stationært varmepumpeudstyr samt køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af disse gasser fra anlæggene eller udstyret, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 4 og 10 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 (1).

Autorisationsbetegnelse

Kategori

(I, II, III og/eller IV)

Autorisationsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Del B — Virksomheder

Følgende autorisationsprogram(mer) for virksomheder, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering eller demontering af stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg og stationært varmepumpeudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 6 og 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067.

Autorisationsbetegnelse

Virksomhedsautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt for autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser (EUT L 301 af 18.11.2015, s. 28).


BILAG II

STATIONÆRT BRANDSIKRINGSUDSTYR

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL VIRKSOMHEDER OG FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Del A — Fysiske personer

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering, demontering eller lækagekontrol af stationært brandsikringsudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af disse gasser fra stationært brandsikringsudstyr, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 5 og 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Certificeringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Del B — Virksomheder

Følgende autorisationsprogram(mer) for virksomheder, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering eller demontering af stationært brandsikringsudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008.

Autorisationsbetegnelse

Virksomhedsautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af virksomheder og personale for så vidt angår stationære brandsikringssystemer og brandslukkere, som indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 12).


BILAG III

ELEKTRISKE KOBLINGSANLÆG

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering eller demontering af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af disse gasser fra elektriske koblingsanlæg, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 3 og 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 (1).

Autorisationsbetegnelse

Certificeringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering elle demontering af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra elektriske koblingsanlæg (EUT L 301 af 18.11.2015, s. 22).


BILAG IV

UDSTYR, DER INDEHOLDER OPLØSNINGSMIDLER, SOM ER BASERET PÅ FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører genvinding af opløsningsmidler, der er baseret på fluorholdige drivhusgasser, fra udstyr, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 3 og 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Certificeringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af personale, der genvinder visse opløsningsmidler, som er baseret på fluorholdige drivhusgasser, fra udstyr (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 21).


BILAG V

LUFTKONDITIONERINGSANLÆG I MOTORKØRETØJER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende uddannelsesprogram(mer) for fysiske personer, der udfører genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringslæg i motorkøretøjer, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 2, stk. 1, og artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 307/2008 (1).

Uddannelsesbetegnelse

Autorisationsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 307/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav til uddannelsesprogrammer og betingelser for gensidig anerkendelse af uddannelsesbeviser for personale for så vidt angår luftkonditioneringsanlæg i visse motorkøretøjer, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 25).


BILAG VI

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 308/2008

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066

af 17. november 2015

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af fysiske personer, som udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation eller nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af visse fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 10, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter forpligtelser vedrørende autorisation af fysiske personer med hensyn til elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser. Ud over genvinding omfatter deres autorisation installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning. Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter også krav til indholdet af de autorisationsprogrammer, der indeholder oplysninger om relevante teknologier, som erstatter eller mindsker anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, samt sikker håndtering af sådanne teknologier.

(2)

Med henblik på anvendelsen af artikel 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 er det derfor nødvendigt at ajourføre mindstekravene for så vidt angår aktiviteternes omfang samt de færdigheder og den viden, som skal omfattes heraf, og præcisere bestemmelserne for autorisation og betingelserne for gensidig anerkendelse.

(3)

For at tage eksisterende kvalifikations- og autorisationsordninger i betragtning, navnlig dem, som er vedtaget på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 (2), som nu er ophævet, og de krav, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 305/2008 (3), bør disse krav indarbejdes i nærværende forordning i det omfang, det er muligt.

(4)

Forordning (EF) nr. 305/2008 bør derfor ophæves.

(5)

For at medlemsstaterne kan få tid til at tilpasse deres autorisationsprogrammer til at omfatte aktiviteter knyttet til installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt genvinding fra koblingsanlæg, bortset fra højspændingsanlæg, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 305/2008, er det hensigtsmæssigt, at kravet om at være i besiddelse af en autorisation, der er i overensstemmelse med denne forordning, bør anvendes fra den 1. juli 2017 vedrørende aktiviteter i forbindelse med installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter mindstekrav til autorisation af fysiske personer, der udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg samt betingelser for gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i overensstemmelse med disse krav.

Artikel 2

Autorisation af fysiske personer

1.   Fysiske personer, der udfører aktiviteterne som omhandlet i artikel 1, skal have en autorisation som omhandlet i artikel 3.

2.   Fysiske personer, der beskæftiger sig med en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 1, er ikke undergivet de krav, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

de er tilmeldt et uddannelseskursus med henblik på at opnå autorisation for den relevante aktivitet, og

b)

aktiviteten udføres under tilsyn af en person med en autorisation for denne aktivitet, og som er fuldt ud ansvarlig for den korrekte gennemførelse af aktiviteten.

Undtagelsen i første afsnit gælder for varigheden af perioder, som er brugt på at udføre aktiviteterne omhandlet i artikel 1, og som ikke overstiger 12 måneder i alt.

3.   Denne forordning gælder ikke for fremstillings- og reparationsaktiviteter, der udføres på fabrikanters område i forbindelse med elektriske koblingsanlæg.

Artikel 3

Udstedelse af autorisationer til fysiske personer

1.   Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 4 udsteder en autorisation til fysiske personer, der har bestået en teoretisk og praktisk eksamen, som tilrettelægges af et evalueringsorgan som omhandlet i artikel 5, og som omfatter de i bilag I anførte mindstekrav til færdigheder og viden.

2.   Autorisationen skal som minimum indeholde følgende:

a)

navnet på autorisationsorganet, indehaverens fulde navn, et autorisationsnummer og eventuelt udløbsdatoen

b)

de aktiviteter, som indehaveren af autorisationen er berettiget til at udføre

c)

udstedelsesdato og udsteders underskrift.

3.   Indehavere af autorisationer, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 305/2008, skal anses for at være kvalificeret til at udføre alle de aktiviteter, der er nævnt i artikel 1, og et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 4 kan udstede en autorisation til indehaveren af denne kompetence uden at gentage eksaminationen.

Artikel 4

Autorisationsorgan

1.   Der skal ved national lovgivning oprettes et autorisationsorgan, eller en kompetent myndighed i medlemsstaten eller andre institutioner med bemyndigelse dertil skal udpege et autorisationsorgan, der har tilladelse til at udstede autorisationer til fysiske personer, der udfører den i artikel 1 omhandlede aktivitet.

Autorisationsorganet skal være objektivt i udførelsen af sine aktiviteter.

2.   Autorisationsorganet fastsætter og anvender procedurer for udstedelse, suspension samt tilbagekaldelse af autorisationer.

3.   Autorisationsorganet fører fortegnelser, som gør det muligt at bekræfte status for en person med autorisation. Fortegnelserne dokumenterer, at autorisationsprocessen er gennemført. Fortegnelserne skal opbevares i mindst fem år.

Artikel 5

Evalueringsorgan

1.   Et evalueringsorgan, der er udpeget af den kompetente myndighed i en medlemsstat eller andre institutioner med bemyndigelse dertil, tilrettelægger eksaminer for de fysiske personer omhandlet i artikel 1. Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 4 kan også fungere som evalueringsorgan.

Evalueringsorganet skal være objektivt i udførelsen af sine aktiviteter.

2.   Eksaminer planlægges og struktureres på en sådan måde, at det sikres, at de i bilag I anførte mindstekrav til færdigheder og viden er dækket.

3.   Evalueringsorganet vedtager rapporteringsprocedurer og fører fortegnelser med henblik på dokumentation af de enkelte og samlede resultater af evalueringen.

4.   Evalueringsorganet sikrer, at de eksaminatorer, der skal foretage en eksamination, både har behørigt kendskab til de relevante eksaminationsmetoder og -dokumenter og den fornødne kompetence på det område, der skal eksamineres i. Det sikrer endvidere, at det nødvendige udstyr og de nødvendige redskaber og materialer er til rådighed til de praktiske prøver.

Artikel 6

Meddelelse

1.   Senest den 1. januar 2017 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om navne og kontaktoplysninger for autorisationsorganer for fysiske personer omfattet af artikel 4 og om betegnelser for autorisationer for fysiske personer, der overholder kravene i artikel 3, under anvendelse af det i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 (4) fastsatte format.

2.   Medlemsstaterne ajourfører den i medfør af stk. 1 indsendte meddelelse med relevante nye oplysninger og indsender den straks til Kommissionen.

Artikel 7

Betingelser for gensidig anerkendelse

1.   Gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i andre medlemsstater gælder for autorisationer udstedt i overensstemmelse med artikel 3.

2.   Medlemsstaterne kan kræve, at indehavere af autorisationer udstedt i en anden medlemsstat skal tilvejebringe en oversættelse af autorisationen til et andet af Unionens officielle sprog.

Artikel 8

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 305/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning (EF) nr. 305/2008 gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i henhold til den i bilag II anførte sammenligningstabel.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2, stk. 1, finder dog anvendelse fra den 1. juli 2017 for fysiske personer, der beskæftiger sig med installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, og genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg, bortset fra højspændingsanlæg, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 305/2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 305/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af personale, som genvinder visse fluorholdige drivhusgasser fra højspændingsanlæg (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 17).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (se side 14 i denne EUT).


BILAG I

Mindstekrav til de færdigheder og den viden, som skal dækkes af evalueringsorganerne

Eksamen som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 2, skal omfatte følgende:

a)

en teoretisk prøve med et eller flere spørgsmål, der afprøver færdigheder eller viden, som angivet med et »T« i kolonnen »Prøvetype«

b)

en praktisk prøve, hvor ansøgeren skal udføre den tilhørende opgave med relevant materiale, værktøj og udstyr, som angivet med et »P« i kolonnen »Prøvetype«.

Nr.

Mindstekrav til viden og færdigheder

Prøvetype

1

Grundlæggende kendskab til relevante miljømæssige emner (klimaændringer, globalt opvarmningspotentiale), de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 517/2014 og de relevante gennemførelsesretsakter

T

2

Fysiske, kemiske og miljømæssige kendetegn for SF6

T

3

Anvendelse af SF6 i elektrisk udstyr (isolering, bueslukning)

T

4

Kvalitet af SF6, i henhold til de relevante industristandarder

T

5

Forståelse for design af elektrisk udstyr

T

6

Kontrol af kvaliteten af SF6

P

7

Genvinding af SF6 og blandinger med SF6 og oprensning af SF6

P

8

Opbevaring og transport af SF6

T

9

Betjening af SF6 genvindingsudstyr

P

10

Betjening af tætte boresystemer, hvis nødvendigt

P

11

Genanvendelse af SF6 og forskellige genanvendelseskategorier

T

12

Arbejde på åbne SF6-felter

P

13

Neutralisering af affaldsprodukter af SF6

T

14

Overvågning af SF6 og forpligtelse til hensigtsmæssig registrering af oplysninger i henhold til national lovgivning, EU-lovgivning eller internationale aftaler

T

15

Reduktion af lækager og lækagekontrol

T

16

Grundlæggende kendskab til relevante teknologier, som erstatter eller mindsker anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, samt sikker håndtering heraf.

T


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 305/2008,

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilag

Bilag I

Bilag II


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067

af 17. november 2015

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt af autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 10, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter forpligtelser vedrørende autorisation af virksomheder og fysiske personer. I modsætning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 (2), omfatter det pågældende udstyr, med hensyn til certificering af fysiske personer, også køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer. Forordning (EU) nr. 517/2014 indeholder også krav til indholdet af de autorisationsprogrammer, der indeholder oplysninger om relevante teknologier, som erstatter eller mindsker anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser og sikker håndtering af disse teknologier.

(2)

Med henblik på anvendelsen af artikel 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 er det derfor nødvendigt at ajourføre mindstekravene for så vidt angår aktiviteternes omfang samt de færdigheder og den viden, som skal omfattes heraf, og præcisere bestemmelserne for autorisation og betingelserne for gensidig anerkendelse.

(3)

For at tage eksisterende kvalifikations- og autorisationsordninger i betragtning, navnlig dem, som er vedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 842/2006, som nu er ophævet, og de krav, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 303/2008 (3), bør disse krav indarbejdes i nærværende forordning i det omfang, det er muligt.

(4)

Forordning (EF) nr. 303/2008 bør derfor ophæves.

(5)

For at medlemsstaterne kan få tid til at tilpasse deres autorisationsprogrammer for fysiske personer til at omfatte aktiviteter knyttet til køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer, bør kravet om at være i besiddelse af en autorisation, der er i overensstemmelse med denne forordning, anvendes fra den 1. juli 2017 for så vidt angår aktiviteter i forbindelse med køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter mindstekrav til autorisation af fysiske personer, der udfører de i artikel 2, stk. 1, omhandlede aktiviteter i forbindelse med køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, og autorisation af virksomheder, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forbindelse med stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt betingelserne for gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i overensstemmelse med disse krav.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for fysiske personer, som udfører følgende aktiviteter:

a)

lækagekontrol af udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton CO2-ækvivalenter eller derover, og som ikke er indeholdt i skummaterialer, medmindre udstyret er hermetisk lukket, er mærket som sådan og indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på mindre end 10 ton CO2-ækvivalenter

b)

genvinding

c)

installering

d)

reparation, vedligeholdelse eller servicering

e)

nedlukning.

2.   Forordningen finder også anvendelse på virksomheder, der for andre parter udfører følgende aktiviteter i forbindelse med stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr:

a)

installering

b)

reparation, vedligeholdelse eller servicering

c)

nedlukning.

3.   Denne forordning gælder ikke for fremstillings- og reparationsaktiviteter, der udføres på fabrikanters område i forbindelse med det udstyr, der er omhandlet i artikel 1.

Artikel 3

Autorisation af fysiske personer

1.   Fysiske personer, der udfører aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal have en autorisation som omhandlet i artikel 4 for den tilsvarende kategori som fastlagt i nærværende artikel, stk. 2.

2.   Autorisationer, der viser, at indehaveren opfylder betingelserne for at udføre en eller flere af aktiviteterne som omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal udstedes til følgende kategorier af fysiske personer:

a)

Indehavere af kategori I-autorisation har lov at udføre alle aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1.

b)

Indehavere af kategori II-autorisation har lov til at udføre aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), forudsat at det ikke indebærer et brud i kølekredsløbet med fluorholdige drivhusgasser. Indehavere af kategori II-autorisation har lov til at udføre aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), c), d) og e), i forbindelse med det udstyr, der er omhandlet i artikel 1, og som indeholder mindre end 3 kg, eller i tilfælde af hermetisk lukkede systemer, der er mærket som sådan, mindre end 6 kg fluorholdige drivhusgasser.

c)

Indehavere af kategori III-autorisation har lov til at udføre aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i forbindelse med det udstyr, der er omhandlet i artikel 1, og som indeholder mindre end 3 kg, eller i tilfælde af hermetisk lukkede systemer, der er mærket som sådan, mindre end 6 kg fluorholdige drivhusgasser.

d)

Indehavere af kategori IV-autorisation har lov til at udføre aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), forudsat at det ikke indebærer et brud i kølekredsløbet med fluorholdige drivhusgasser.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på fysiske personer, der beskæftiger sig med:

a)

afstivning, lodning eller svejsning af dele af et system eller dele af udstyr i forbindelse med en aktivitet som omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som i henhold til national lovgivning har de påkrævede kvalifikationer til at udføre sådanne aktiviteter, forudsat at aktiviteten udføres under tilsyn af en person med en autorisation for denne aktivitet, og som er fuldt ud ansvarlig for den korrekte gennemførelse af aktiviteten.

b)

genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra udstyr, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU (4), og som indeholder mindre end 3 kg fluorholdige drivhusgasser og mindre end 5 ton CO2-ækvivalenter, i lokaler, der er omfattet af tilladelsen i henhold til artikel 9, stk. 1, og 2, i nævnte direktiv, forudsat at de er ansat af virksomheden, som har tilladelsen, og har fuldført et uddannelseskursus i et minimum af færdigheder og kvalifikationer svarende til kategori III som anført i bilag I til nærværende forordning, bekræftet af et kursusbevis, der er udstedt af indehaveren af tilladelsen.

4.   Fysiske personer, der beskæftiger sig med en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, er ikke undergivet de krav, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

de er tilmeldt et uddannelseskursus med henblik på at opnå autorisation for den relevante aktivitet, og

b)

aktiviteten udføres under tilsyn af en person med en autorisation for denne aktivitet, og som er fuldt ud ansvarlig for den korrekte gennemførelse af aktiviteten.

Undtagelsen i første afsnit gælder for varigheden af perioder, som er brugt på at udføre aktiviteterne omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som ikke overstiger 24 måneder i alt.

Artikel 4

Autorisationer til fysiske personer

1.   Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 7 udsteder en autorisation til fysiske personer, der har bestået en teoretisk og praktisk eksamen, som tilrettelægges af et evalueringsorgan som omhandlet i artikel 8, og som omfatter de i bilag I anførte mindstekrav til færdigheder og viden for den pågældende kategori.

2.   Autorisationen skal som minimum indeholde følgende:

a)

navnet på autorisationsorganet, indehaverens fulde navn, et autorisationsnummer og den eventuelle udløbsdato

b)

Autorisationskategorien for fysiske personer som specificeret i artikel 3, stk. 2, og de dermed forbundne aktiviteter, som indehaveren af autorisationen har ret til at udføre, med specificering af den berørte udstyrstype hvor det er relevant.

c)

udstedelsesdato og udstederens underskrift.

3.   Hvor et eksisterende autorisationssystem, der er baseret på eksamination, dækker et minimum af færdigheder og kvalifikationer som anført i bilag I for en bestemt kategori og opfylder kravene i artikel 7 og 8, men hvor den pågældende bekræftelse ikke indeholder elementer som fastlagt i stk. 2 i denne artikel, kan et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 7 udstede en autorisation til indehaveren af denne kvalifikation for den tilsvarende kategori uden at gentage eksaminationen.

4.   Hvor en eksisterende eksamination, der er baseret på autorisationssystemet for fysiske personer, som udfører en eller flere aktiviteter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, med hensyn til køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer, opfylder kravene i artikel 7 og 8 og delvis dækker et minimum af færdigheder i en bestemt kategori som anført i bilag I, kan et autorisationsorgan udstede en autorisation for den tilsvarende kategori, forudsat at ansøgeren består en supplerende eksamen i færdigheder og kvalifikationer, som ikke er omfattet af den eksisterende autorisation udstedt af et evalueringsorgan som omhandlet i artikel 8.

Artikel 5

Autorisation af virksomheder

Virksomheder som omhandlet i artikel 2, stk. 2, skal have en autorisation som omhandlet i artikel 6.

Artikel 6

Virksomhedsautorisationer

1.   Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 7 udsteder en autorisation til en virksomhed vedrørende en eller flere af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede aktiviteter under forudsætning af, at den opfylder følgende krav:

a)

den beskæftiger fysiske personer, som er autoriseret i henhold til artikel 3 til at udføre de aktiviteter, der kræver autorisation, i et tilstrækkeligt antal til at dække den forventede mængde aktiviteter

b)

den dokumenterer, at det nødvendige værktøj og de nødvendige procedurer er til rådighed for de fysiske personer, der skal deltage i aktiviteter, hvortil autorisation er påkrævet.

2.   Autorisationen skal som minimum indeholde følgende:

a)

navnet på autorisationsorganet, indehaverens fulde navn, et autorisationsnummer og den eventuelle udløbsdato

b)

De aktiviteter, som indehaveren af autorisationen har ret til at udføre, også med angivelse af det pågældende udstyrs maksimale fyldning, udtrykt i kg

c)

udstedelsesdato og udstederens underskrift.

Artikel 7

Autorisationsorgan

1.   Der skal ved national lovgivning oprettes et autorisationsorgan, eller den kompetente myndighed i en medlemsstat eller andre institutioner med bemyndigelse dertil skal udpege et autorisationsorgan, der har tilladelse til at udstede autorisationer til fysiske personer eller virksomheder, der udfører en eller flere af de i artikel 2 omhandlede aktiviteter.

Autorisationsorganet udfører sine aktiviteter uafhængigt og uvildigt.

2.   Autorisationsorganet fastsætter og anvender procedurer for udstedelse, suspension samt tilbagekaldelse af autorisationer.

3.   Autorisationsorganet fører et register, som gør det muligt at bekræfte status for en autoriseret person eller virksomhed. Registreringerne viser, at autorisationsprocessen er foregået korrekt. Registreringer opbevares i en periode på mindst fem år.

Artikel 8

Evalueringsorgan

1.   Et evalueringsorgan, der udpeges af de kompetente myndigheder i en medlemsstat eller af andre organer med bemyndigelse dertil, afholder eksaminer for de fysiske personer som omhandlet i artikel 2, stk. 1. Et certificeringsorgan som omhandlet i artikel 7 kan også anerkendes som evalueringsorgan. Evalueringsorganet arbejder uafhængigt og uvildigt.

2.   Eksaminer planlægges og struktureres på en sådan måde, at det sikres, at de i bilag I anførte mindstekrav til færdigheder og kvalifikationer er omfattet.

3.   Evalueringsorganet vedtager rapporteringsprocedurer og fører registre med henblik på dokumentation af de enkelte og samlede resultater af evalueringen.

4.   Evalueringsorganet sikrer, at de eksaminatorer, der skal foretage en eksamination, både har behørigt kendskab til de relevante eksaminationsmetoder og -dokumenter og den fornødne kompetence på det område, der skal eksamineres i. Det sikrer endvidere, at det nødvendige udstyr og værktøj og materialer er til rådighed til de praktiske prøver.

Artikel 9

Meddelelse

1.   Senest den 1. januar 2017 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om navne og kontaktoplysninger på autorisationsorganer for fysiske personer og virksomheder omfattet af artikel 7 og om betegnelser for autorisationer for fysiske personer, der overholder kravene i artikel 4, samt for virksomheder, der overholder kravene i artikel 6, under anvendelse af det i forordning (EU) 2015/2065 (5) fastsatte format.

2.   Medlemsstaterne ajourfører den i medfør af stk. 1 indsendte meddelelse med relevante nye oplysninger og indsender den straks til Kommissionen.

Artikel 10

Betingelser for gensidig anerkendelse

1.   Gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i andre medlemsstater gælder kun for autorisationer udstedt i overensstemmelse med artikel 4 for fysiske personer og artikel 6 for virksomheder.

2.   Medlemsstaterne kan kræve, at indehavere af autorisationer udstedt i en anden medlemsstat skal tilvejebringe en oversættelse af autorisationen til et andet af Unionens officielle sprog.

Artikel 11

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 303/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning (EF) nr. 303/2008 gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3, stk. 1, finder dog anvendelse fra den 1. juli 2017 for fysiske personer, der beskæftiger sig med en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, for så vidt angår køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af virksomheder og personale vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (se side 14 i denne EUT).


BILAG I

Mindstekrav til de færdigheder og de kvalifikationer, som skal dækkes af evalueringsorganerne

1.

Eksamination i hver af kategorierne som omhandlet i artikel 3, stk. 2, omfatter følgende:

a)

en teoretisk prøve med et eller flere spørgsmål for at teste den pågældende færdighed eller kvalifikation som anført i kolonnerne under kategorier (T)

b)

en praktisk prøve, hvor ansøgeren udfører den tilsvarende opgave med relevant materiale, værktøj og udstyr, som anført i kolonnerne under kategorier (P).

2.

Eksaminationen dækker hver af grupperne 1, 2, 3, 4, 5, 10 og 11 under færdigheder og kvalifikationer.

3.

Eksaminationen dækker mindst en af grupperne 6, 7, 8 og 9 under færdigheder og kvalifikationer. Kandidaten ved ikke inden eksaminationen, hvilken af disse fire grupper der vil blive eksamineret i.

4.

Hvis der er én rubrik i kolonnerne under kategorier, som dækker flere rubrikker (flere færdigheder og kvalifikationer) i kolonnen færdigheder og kvalifikationer, betyder det, at ikke nødvendigvis alle færdigheder og kvalifikationer skal testes under eksaminationen.

 

KATEGORIER

FÆRDIGHEDER OG KVALIFIKATIONER

I

II

III

IV

1

Grundlæggende termodynamik

1.01

Kende de grundlæggende ISO-standardenheder for temperatur, tryk, masse, vægtfylde, energi

T

T

T

1.02

Forstå kølesystemers grundlæggende teori: grundlæggende termodynamik (nøgleudtryk, parametre og processer såsom overhedning, trykside, kompressionsvarme, entalpi, køleeffekt, sugeside, underkøling), egenskaber og termodynamiske omdannelser af kølemidler, herunder identifikation af zeotropiske blandinger og flydende tilstandsformer

T

T

1.03

Bruge relevante tabeller og diagrammer og fortolke dem i forbindelse med indirekte lækagekontrol (herunder kontrollere, om systemet fungerer ordentligt): log p/h diagram, mætningstabeller over et kølemiddel, diagram af en kompressionskøleproces

T

T

1.04

Beskrive hovedkomponenternes funktion i systemet (kompressor, fordamper, kondensator, termostatiske ekspansionsventiler) og kølemidlets termodynamiske omdannelser

T

T

1.05

Kende den grundlæggende funktion af følgende komponenter, der anvendes i et kølesystem, og deres rolle og betydning for forebyggelse og identifikation af kølemiddellækage: a) ventiler (kugleventiler, membraner, sædeventiler, kontraventiler), b) temperatur- og trykkontrol, c) skueglas og fugtighedsindikatorer, d) afrimningskontrol, e) systembeskyttere, f) måleinstrumenter såsom termometer til manifold, g) oliekontrolsystemer, h) modtagere, i) væske- og olieseparatorer

1.06

Have kendskab til alternative kølemidlers specifikke egenskaber, fysiske parametre, opløsninger, systemer og afvigelser i køleprocessen og til komponenter til deres anvendelse

T

T

T

T

2

Kølemidlers indvirkning på miljøet og tilsvarende miljøbestemmelser

2.01

Have en grundlæggende viden om EU's og international klimapolitik, herunder De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

T

T

T

T

2.02

Have grundlæggende kendskab til begrebet globalt opvarmningspotentiale (GWP), anvendelse af fluorholdige drivhusgasser og andre stoffer som kølemidler, indvirkningen af emissioner af fluorholdige drivhusgasser på klimaet (deres GWP's størrelsesorden), relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 517/2014 og de relevante gennemførelsesforordninger

T

T

T

T

3

Kontrol inden idriftsættelse, efter en lang periode uden anvendelse, efter vedligeholdelse eller reparationer eller under drift

3.01

Foretage prøvetryk for at kontrollere systemets styrke

P

P

3.02

Foretage prøvetryk for at kontrollere systemets tæthed

3.03

Bruge vakuumpumpe

3.04

Tømme systemet for luft og fugt ifølge standardpraksis

3.05

Indskrive data i udstyrsfortegnelser og udfylde en rapport om en eller flere af de test og kontroller, der er foretaget under eksaminationen

T

T

4

Lækagekontrol

4.01

Kende mulige lækagepunkter i køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr

T

T

T

4.02

Kontrollere udstyrsfortegnelser, inden der foretages lækagekontrol, og identificere de relevante oplysninger om eventuelle problemer, der gentager sig, eller problemområder, der skal lægges særlig vægt på

T

T

T

4.03

Foretage en visuel og manuel kontrol af hele systemet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/2007 (1)

P

P

P

4.04

Foretage lækagekontrol af systemet ved at anvende en indirekte målemetode i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1516/2007 og systemets instruktionsmanualer

P

P

P

4.05

Anvende bærbare måleanordninger såsom manometersæt, termometre og multimetre til måling af volt/ampere/ohm i forbindelse med indirekte målemetoder ved lækagekontrol og fortolke de målte parametre.

P

P

P

4.06

Foretage lækagekontrol af systemet ved hjælp af en af de direkte målemetoder som omhandlet i forordning (EF) nr. 1516/2007

P

4.07

Foretage lækagekontrol af systemet ved hjælp af en af de direkte målemetoder, som ikke indebærer brud på kølekredsløbet som omhandlet i forordning (EF) nr. 1516/2007

P

P

4.08

Anvende en passende elektronisk lækagedetektionsanordning

P

P

P

4.09

Opføre data i udstyrsfortegnelserne

T

T

T

5

Miljøvenlig håndtering af systemet og kølemidlet under installering, vedligeholdelse, servicering eller genvinding

5.01

Tilkoble og frakoble måleapparater og ledninger med minimale emissioner

P

P

5.02

Tømme og fylde en cylinder med kølemiddel i både flydende og fordampet form

P

P

P

5.03

Bruge et genvindingssæt til at genvinde kølemiddel og tilkoble og frakoble genvindingssættet med minimale emissioner

P

P

P

5.04

Aftappe olie, der er forurenet med fluorholdige gasser, fra systemet

P

P

P

5.05

Bestemme kølemidlets form (flydende, damp) og tilstand (underkølet, mættet eller overhedet) inden påfyldning for at sikre, at påfyldningen sker korrekt og i den rette mængde. Fylde systemet med kølemiddel (både i flydende form og som damp) uden tab af kølemiddel

P

P

5.06

Vælge den rette type vægt og bruge den til at veje kølemidlet

P

P

P

5.07

Udfylde udstyrsfortegnelser med alle relevante oplysninger om det genvundne eller tilsatte kølemiddel

T

T

5.08

Kende kravene og procedurerne for håndtering, genanvendelse, genvinding, oplagring og transport af forurenet kølemiddel og olier

T

T

T

6

Komponent: installering, idriftsættelse og vedligeholdelse af skruestempelkompressorer og spiralformede stempelkompressorer, et- og totrinet

6.01

Forklare en kompressors grundlæggende funktion (herunder kapacitetskontrol og smøresystemet) og risici for kølemiddellækage eller udslip i den forbindelse

T

T

6.02

Installere en kompressor rigtigt, herunder kontrol- og sikkerhedsudstyr, således at der ikke kan forekomme lækage eller større udslip, når systemet er sat i drift

P

P

6.03

Justere sikkerheds- og kontrolkontakter

P

6.04

Justere suge- og trykventilerne

6.05

Kontrollere olietilbageføringssystemet

6.06

Tænde og slukke for en kompressor og kontrollere, om kompressoren er i driftsklar stand, bl.a. ved at foretage målinger under driften

P

P

6.07

Skrive en rapport om kompressorens tilstand med angivelse af eventuelle problemer med kompressorens funktion, som kunne skade systemet og med tiden føre til kølemiddellækage eller udslip, hvis der ikke gribes ind

T

T

7

Komponent: installering, idriftsættelse og vedligeholdelse af luft- og vandkølede kondensatorer

7.01

Forklare en kondensators grundlæggende funktion og lækagerisici i den forbindelse

T

T

7.02

Justere aftapningstrykkontrollen af kondensatoren

P

7.03

Installere en kondensator rigtigt, herunder kontrol- og sikkerhedsudstyr, således at der ikke kan forekomme lækage eller større udslip, når systemet er sat i drift

P

P

7.04

Justere sikkerheds- og kontrolkontakter

P

7.05

Kontrollere aftapnings- og væskeledningerne

7.06

Rense kondensatoren for ukondenserbare gasser ved hjælp af en kølerensningsanordning

P

7.07

Tænde og slukke for en kondensator og kontrollere, om kondensatoren er i driftsklar stand, bl.a. ved at foretage målinger under driften

P

P

7.08

Kontrollere kondensatorens overflade

P

P

7.09

Skrive en rapport om kondensatorens tilstand med angivelse af eventuelle funktionsproblemer, som kunne skade systemet og med tiden føre til kølemiddellækage eller udslip, hvis der ikke gribes ind

T

T

8

Komponent: installering, idriftsættelse og vedligeholdelse af luft- og vandkølede fordampere

8.01

Forklare en fordampers grundlæggende funktion (herunder afrimningssystemet) og dermed forbundne lækagerisici

T

T

8.02

Justere fordampningstrykkontrol af fordamperen

P

8.03

Installere en fordamper, herunder kontrol- og sikkerhedsudstyr, således at der ikke kan forekomme lækage eller større udslip, når systemet er sat i drift

P

P

8.04

Justere sikkerheds- og kontrolkontakter

P

8.05

Kontrollere rørledningerne til væske og indsugning i den korrekte stilling

8.06

Kontrollere varmgasledningen

8.07

Justere fordampningstrykventilen

8.08

Tænde og slukke for en fordamper og kontrollere, om fordamperen er i driftsklar stand, bl.a. ved at foretage målinger under driften

P

P

8.09

Kontrollere fordamperens overflade

P

P

8.10

Skrive en rapport om fordamperens tilstand med angivelse af eventuelle funktionsproblemer, som kunne skade systemet og med tiden føre til kølemiddellækage eller udslip, hvis der ikke gribes ind

T

T

9

Komponent: installering, idriftsættelse og servicering af termostatiske ekspansionsventiler (TEV) og andre komponenter

9.01

Forklare den grundlæggende funktion af forskellige slags ekspansionsregulatorer (termostatiske ekspansionsventiler, kapillarrør) og dermed forbundne lækagerisici

T

T

9.02

Installere ventiler i den korrekte stilling

P

9.03

Justere en mekanisk/elektronisk TEV

P

9.04

Justere mekaniske og elektroniske termostater

9.05

Justere en trykreguleret ventil

9.06

Justere mekaniske og elektroniske trykbegrænsere

9.07

Kontrollere en olieudskillers funktion

P

9.08

Kontrollere en filtertørreanordnings tilstand

9.09

Skrive en rapport om disse komponenters tilstand med angivelse af eventuelle funktionsproblemer, som kunne skade systemet og med tiden føre til kølemiddellækage eller udslip, hvis der ikke gribes ind

T

10

Rørsystemer: bygning af et tæt rørsystem i et køleanlæg

10.01

Svejse, afstive og/eller lodde tætte led på metalrør og komponenter, som kan anvendes i køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpesystemer

P

P

10.02

Fremstille/kontrollere rør- og komponentholdere

P

P

11

Oplysninger om relevante teknologier, som erstatter eller mindsker anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, samt sikker håndtering heraf.

 

 

 

 

11.01

Kende de relevante alternative teknologier, som erstatter eller mindsker anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, samt sikker håndtering heraf.

T

T

T

T

11.02

Kende relevante systemudformninger for at mindske fyldning af fluorholdige drivhusgasser og øge energieffektiviteten

T

T

11.03

Kende relevante sikkerhedsforskrifter og standarder vedrørende anvendelse, oplagring og transport af brandfarlige eller giftige kølemidler eller kølemidler, der kræver højere driftstryk

T

T

11.04

Forstå de respektive fordele og ulemper, navnlig i forbindelse med energieffektivitet, ved alternative kølemidler i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse og med de klimatiske forhold i de forskellige regioner

T

T


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/2007 af 19. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækagekontrolkrav til stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 335 af 20.12.2007, s. 10).


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 303/2008

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 3, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 3, litra a)

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 3, litra b) og c)

Artikel 3, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 4, stk. 4

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Bilag

Bilag I

Bilag II


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2068

af 17. november 2015

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mærkernes udformning hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 12, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 12 i forordning (EU) nr. 517/2014 indeholdt en række krav til mærkning af produkter og udstyr, der indeholder, eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser, som fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2007 (2), og yderligere mærkningskrav for skum og for fluorholdige drivhusgasser, der markedsføres med henblik på specifikke anvendelser.

(2)

For klarhedens skyld er det hensigtsmæssigt at fastsætte den nøjagtige ordlyd af de oplysninger, der skal anføres på de mærker, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014, og at fastsætte krav, der sikrer synlighed og læsbarhed af sådanne mærker, med hensyn til deres udformning og placering.

(3)

For at sikre, at der kun anvendes én mærkning for produkter, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, som også er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (3), navnlig ved mærkning af beholdere, tromler og vej- og jernbanetankvogne, skal de mærkningsoplysninger, som er fastsat i forordning (EU) nr. 517/2014, anføres i feltet for supplerende oplysninger på mærket.

(4)

Forordning (EF) nr. 1494/2007 bør derfor ophæves.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes udformningen af de mærker, der skal gælde for de typer af produkter og udstyr, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, 2 og 5, i forordning (EU) nr. 517/2014, samt for fluorholdige drivhusgasser, som omhandlet i samme forordnings artikel 12, stk. 6-12.

Artikel 2

Mærkningsformat

1.   Oplysningerne på mærket skal fremstå klart mod baggrunden og være af en sådan størrelse og stå med sådanne mellemrum, at de er lette at læse. Hvis de i denne forordning krævede oplysninger tilføjes på et mærke, der allerede er påsat produktet eller udstyret, må bogstavstørrelsen ikke være mindre end den mindste størrelse af andre oplysninger på det pågældende mærke, eksisterende navneplader eller på andre produktinformationsmærker.

2.   Hele mærket og dets påskrift skal udformes således, at det sikres, at det forbliver sikkert på sin plads på produktet eller udstyret og klart læseligt under normale driftsforhold i hele den periode, hvor produktet eller udstyret indeholder fluorholdige drivhusgasser.

3.   Produkter og udstyr, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014, skal forsynes med et mærke med oplysninger i henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) nr. 517/2014, der omfatter teksten »Indeholder fluorholdige drivhusgasser«.

4.   Vægten af de fluorholdige drivhusgasser skal angives i kilogram og CO2-ækvivalenten skal angives i ton.

5.   Når udstyr på forhånd er påfyldt, eller når det kun fungerer ved hjælp af fluorholdige drivhusgasser, og når sådanne gasser kan påfyldes uden for produktionsstedet, og den samlede mængde derfor ikke bestemmes af producenten, skal mærket anføre den mængde, der er påfyldt i produktionsanlægget, eller den mængde, som udstyret er konstrueret til, og have plads tilovers på mærket til angivelse af den mængde, der påfyldes uden for produktionsstedet, og af den samlede mængde fluorholdige drivhusgasser.

6.   Når et produkt, der indeholder fluorholdige drivhusgasser eller polyolblandinger også skal mærkes i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal oplysningerne i henhold til artikel 12, stk. 3, og 5-12 i forordning (EU) nr. 517/2014, anføres i det felt for supplerende oplysninger på mærket, der er omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

7.   Når de fluorholdige drivhusgasser er beregnet til visse former for anvendelse i henhold til artikel 12, stk. 6-12, i forordning (EU) nr. 517/2014, skal følgende oplysninger fremgå af mærket:

a)   »100 % regenereret« eller »100 % genanvendt«: regenererede eller genanvendte fluorholdige drivhusgasser, som ikke indeholder nogen ubrugte fluorholdige drivhusgasser. Adressen på regenererings- eller genanvendelsesanlægget skal omfatte anlæggets adresse i EU.

b)   »Kun importeret med henblik på destruktion«: fluorholdige drivhusgasser, der indføres med henblik på destruktion.

c)   »Kun til direkte bulkeksport uden for EU«: fluorholdige drivhusgasser, der leveres af en producent eller importør til en virksomhed, med henblik på direkte bulkeksport ud af EU.

d)   »Kun til brug i militært udstyr«: fluorholdige drivhusgasser, som skal anvendes i militært udstyr.

e)   »Kun til ætsning og rensning i halvlederindustrien«: fluorholdige drivhusgasser, som skal anvendes til ætsning og rensning i halvlederindustrien.

f)   »Kun til anvendelse som råvare«: fluorholdige drivhusgasser, der anvendes som råvarer.

g)   »Kun til fremstilling af inhalationsaerosoler«: fluorholdige drivhusgasser, der er beregnet til administration af lægemiddelbestanddele i dosisinhalatorer.

8.   Køle- og luftkonditioneringsudstyr samt varmepumper, som er isoleret med skum, der er blæst op med fluorholdige drivhusgasser, skal forsynes med et mærke med følgende tekst: »Skum opblæst med fluorholdige drivhusgasser«.

9.   Mærkerne skal anbringes i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2014, og, hvis det er muligt, ved siden af eksisterende navneplader eller produktinformationsmærker på det produkt eller udstyr, der indeholder de fluorholdige drivhusgasser.

Artikel 3

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1494/2007 ophæves. Artikel 2, stk. 1, punkt c), i forordning (EF) nr. 1494/2007 finder fortsat anvendelse indtil den 1. januar 2017, men for at overholde denne bestemmelse før den 1. januar 2017 kan virksomhederne allerede anvende artikel 12, stk. 3, punkt c), i forordning (EU) nr. 517/2014.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1494/2007 skal forstås som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2007 af 17. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mærkernes udformning og supplerende mærkningskrav, hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (EUT L 332 af 18.12.2007, s. 25).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).


BILAG

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1494/2007

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 3 og 4

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 8

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 2, stk. 9

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 4


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2069

af 17. november 2015

om godkendelse af basisstoffet natriumhydrogencarbonat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Kommissionen den 26. marts 2014 en ansøgning fra Miljøstyrelsen i Danmark om godkendelse af natriumhydrogencarbonat som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 11. december 2014 (2). Kommissionen forelagde vurderingsrapporten (3) og udkastet til nærværende forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 28. maj 2015 og færdigbehandlede dem inden komitéens møde den 9. oktober 2015.

(3)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at natriumhydrogencarbonat opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4). Desuden anvendes det ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(4)

Det fremgår af undersøgelserne, at natriumhydrogencarbonat kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Natriumhydrogencarbonat bør derfor godkendes som basisstof.

(5)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden dog nødvendigt at fastsætte visse godkendelsesbetingelser, som er beskrevet i nærværende forordnings bilag I.

(6)

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5) ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af et basisstof

Det i bilag I opførte stof natriumhydrogencarbonat godkendes som basisstof på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  European Food Safety Authority, 2015; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sodium hydrogen carbonate for use in plant protection as a fungicide for the control of mildews on a range of horticultural crops, apple scab and for post-harvest control of storage diseases of various fruits. EFSA supporting publication 2015:EN-719. 30 pp.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

Natriumhydrogencarbonat

CAS-nr.: 144-55-8

Natriumhydrogencarbonat

Fødevarekvalitet

8. december 2015

Natriumhydrogencarbonat skal anvendes i på de særlige betingelser i konklusionerne på vurderingsrapporten om natriumhydrogencarbonat (SANTE/10667/2015), særlig tillæg I og II hertil.


(1)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af vurderingsrapporten


BILAG II

I del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 tilføjes følgende:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

»9

Natriumhydrogencarbonat

CAS-nr.: 144-55-8

Natriumhydrogencarbonat

Fødevarekvalitet

8. december 2015

Natriumhydrogencarbonat skal anvendes i på de særlige betingelser i konklusionerne på vurderingsrapporten om natriumhydrogencarbonat (SANTE/10667/2015), særlig tillæg I og II hertil.«


(1)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af vurderingsrapporten.


18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2070

af 17. november 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

51,2

MA

77,7

MK

43,3

ZZ

57,4

0707 00 05

AL

71,7

TR

143,3

ZZ

107,5

0709 93 10

MA

66,4

TR

185,2

ZZ

125,8

0805 20 10

CL

185,6

MA

91,3

TR

83,5

ZZ

120,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

64,7

ZZ

64,7

0805 50 10

TR

97,7

ZZ

97,7

0806 10 10

BR

291,8

EG

234,3

PE

275,9

TR

174,9

ZZ

244,2

0808 10 80

AR

151,8

CA

158,0

CL

84,4

MK

29,8

NZ

178,0

US

150,6

ZA

241,6

ZZ

142,0

0808 30 90

BA

97,7

CN

63,2

TR

128,7

ZZ

96,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/47


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/2071

af 10. november 2015

om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 med hensyn til artikel 1-4 i protokollen for så vidt angår spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i straffesager

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen er fortaler for at ratificere internationale arbejdskonventioner, der af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er klassificeret som ajourførte, som et bidrag til Unionens bestræbelser på at fremme menneskerettigheder og ordentligt arbejde for alle og på at udrydde menneskehandel både i og uden for Unionen. Beskyttelsen af grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen er et vigtigt aspekt af disse bestræbelser.

(2)

Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930, som 2014-protokollen supplerer, er en grundlæggende ILO-konvention og har indflydelse på regler, der henviser til grundlæggende arbejdsstandarder.

(3)

For så vidt som 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 (»protokollen«) dækker området beskyttelse af ofre for kriminalitet, der er omfattet af artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), har Unionen allerede vedtaget fælles regler, der i vidt omfang dækker dette område, navnlig gennem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU (1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU (2). Protokollen kan påvirke disse fælles regler.

(4)

Artikel 19, stk. 4, i ILO' s statut om vedtagelse og ratificering af konventioner gælder tilsvarende for protokoller, som er bindende internationale aftaler, der skal ratificeres og er knyttet til konventioner.

(5)

Unionen kan ikke ratificere protokollen, da kun stater kan være parter i denne.

(6)

Medlemsstaterne bør derfor bemyndiges til at ratificere protokollen, idet de handler i fællesskab i Unionens interesse, vedrørende de dele, der falder ind under Unionens kompetence, i overensstemmelse med artikel 82, stk. 2, i TEUF.

(7)

Artikel 1-4 i protokollen indeholder forpligtelser vedrørende Unionens lovgivning om beskyttelse af ofre for kriminalitet. Som følge heraf henhører disse bestemmelser under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit V, i TEUF, særlig artikel 82, stk. 2.

(8)

Artikel 82, stk. 2, i TEUF er den eneste hjemmel, denne afgørelse bør være baseret på. Protokollen, særlig artikel 4, henviser også til opholdsstatus for ofre for tvunget arbejde eller pligtmæssigt arbejde for så vidt, at dette er nødvendigt for at give disse ofre adgang til passende og effektive afhjælpende tiltag. Dette formål, der vedrører artikel 79 i TEUF, er dog blot sekundært, mens formålene vedrørende artikel 82, stk. 2, i TEUF kan bestemmes som det fremherskende formål og element.

(9)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til TFEU, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(10)

Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af direktiv 2011/36/EU og direktiv 2012/29/EU og deltager derfor i vedtagelsen af denne afgørelse.

(11)

Medlemsstaterne bør bemyndiges til at ratificere protokollen for så vidt angår anliggender vedrørende retligt samarbejde i straffesager, som indeholdes i protokollens artikel 1-4. De dele af protokollen, der henhører under den kompetence, der er tillagt Unionen, og ikke vedrører retligt samarbejde i straffesager, vil blive gjort til genstand for en afgørelse, der vedtages sideløbende med denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne bemyndiges herved til at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930, for så vidt angår de dele, der er indeholdt i protokollens artikel 1-4, og som henhører under den kompetence, der er tillagt den Europæiske Union i henhold til artikel 82, stk. 2, i TEUF.

Artikel 2

Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at deponere deres ratifikationsinstrumenter vedrørende protokollen hos generaldirektøren for Det Internationale Arbejdsbureau hurtigst muligt og helst senest den 31. december 2016.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57).