ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 285

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
30. oktober 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1754

af 6. oktober 2015

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der opstillet en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, som på en og samme tid skal opfylde behovene i forbindelse med den fælles toldtarif, statistikken over Unionens udenrigshandel og andre EU-politikker for import og eksport af varer.

(2)

Med henblik på at forenkle retsforskrifterne bør den kombinerede nomenklatur moderniseres og dens struktur tilpasses.

(3)

Det er nødvendigt at ajourføre den kombinerede nomenklatur for at tage hensyn til bl.a. følgende ændringer: ændringer i de statistiske og handelspolitiske behov, ændringer for at opfylde internationale forpligtelser, den teknologiske og handelsmæssige udvikling, samt behovet for at harmonisere eller tydeliggøre teksterne.

(4)

I overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EØF) nr. 2658/87 bør nævnte forordnings bilag I med virkning fra den 1. januar 2016 afløses af den fuldstændige udgave af den kombinerede nomenklatur sammen med de tilhørende autonome og bundne toldsatser, således som de følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet eller Kommissionen.

(5)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den frist, formanden har fastsat —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


BILAG I

DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL I — BESTEMMELSER

Afsnit I — Almindelige bestemmelser

A.

Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur 15

B.

Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne 16

C.

Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne 17

Afsnit II — Særlige bestemmelser

A.

Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme 17

B.

Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer 19

C.

Farmaceutiske præparater 21

D.

Enhedstoldsats 21

E.

Emballagematerialer og pakningsgenstande 23

F.

Toldlempelser på grund af varens art 23
Liste over tegn, forkortelser og symboler 25
Liste over supplerende mængdeenheder 26

DEL II — TOLDTARIFFEN

Kapitel

Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

1.

Levende dyr 29

2.

Kød og spiselige slagtebiprodukter 33

3.

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr 50

4.

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet 72

5.

Diverse produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet 83

Afsnit II

Vegetabilske produkter

6.

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade 85

7.

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde 88

8.

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner 94

9.

Kaffe, te, maté og krydderier 101

10.

Korn 104

11.

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten 109

12.

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter 114

13.

Schellak og lign.; karbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter 119

14.

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet 121

Afsnit III

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

15.

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks 122

Afsnit IV

Produkter fra fødevareindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

16.

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr 134

17.

Sukker og sukkervarer 140

18.

Kakao og tilberedte varer deraf 144

19.

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk 146

20.

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele 151

21.

Diverse produkter fra fødevareindustrien 171

22.

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike 175

23.

Rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien; tilberedt dyrefoder 187

24.

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger 192

Afsnit V

Mineralske produkter

25.

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement 194

26.

Malme, slagger og aske 200

27.

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks 203

Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

28.

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper 213

29.

Organiske kemikalier 228

30.

Farmaceutiske produkter 253

31.

Gødningsstoffer 258

32.

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch 262

33.

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler 267

34.

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips 270

35.

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer 273

36.

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrofore legeringer; visse brændbare materialer 276

37.

Fotografiske og kinematografiske artikler 277

38.

Diverse kemiske produkter 280

Afsnit VII

Plast og varer deraf; gummi og varer deraf

39.

Plast og varer deraf 290

40.

Gummi og varer deraf 304

Afsnit VIII

Rå huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

41.

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder 310

42.

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme 315

43.

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf 318

Afsnit IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

44.

Træ og varer deraf; trækul 320

45.

Kork og varer deraf 331

46.

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer 332

Afsnit X

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald); papir og pap samt varer deraf

47.

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald) 334

48.

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap 336

49.

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger 347

Afsnit XI

Tekstilvarer

50.

Natursilke 354

51.

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår 356

52.

Bomuld 360

53.

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn 367

54.

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre 370

55.

Korte kemofibre 375

56.

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf 382

57.

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer 386

58.

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier 389

59.

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil 392

60.

Trikotagestof 396

61.

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage 399

62.

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage 408

63.

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude 419

Afsnit XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

64.

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil 424

65.

Hovedbeklædning og dele dertil 430

66.

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil 431

67.

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår 432

Afsnit XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

68.

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer 433

69.

Keramiske produkter 437

70.

Glas og glasvarer 440

Afsnit XIV

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

71.

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter 448

Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

72.

Jern og stål 454

73.

Varer af jern og stål 475

74.

Kobber og varer deraf 487

75.

Nikkel og varer deraf 493

76.

Aluminium og varer deraf 496

77.

(Reserveret til eventuel senere brug i det harmoniserede system)

78.

Bly og varer deraf 501

79.

Zink og varer deraf 504

80.

Tin og varer deraf 506

81.

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer 508

82.

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller 511

83.

Diverse varer af uædle metaller 517

Afsnit XVI

Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil

84.

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil 521

85.

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil 567

Afsnit XVII

Transportmidler

86.

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art 595

87.

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil 598

88.

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil 611

89.

Skibe, både og flydende materiel 613

Afsnit XVIII

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

90.

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil 616

91.

Ure og dele dertil 630

92.

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil 634

Afsnit XIX

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

93.

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil 636

Afsnit XX

Diverse varer

94.

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger 638

95.

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil 643

96.

Diverse 647

Afsnit XXI

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

97.

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter 652

98.

Komplette industrielle anlæg 654

99.

Særlige KN-koder 658

DEL III — TOLDBILAG

Afsnit I — Landbrugsbilag

Bilag 1

Landbrugselementer (ea) samt tillægstoldsatser for sukker (ad s/z) og tillægstoldsatser for mel (ad f/m) 665

Bilag 2

Produkter, for hvilke der anvendes en indgangspris 681

Afsnit II Liste over farmaceutiske stoffer, som opfylder betingelserne for behandling med toldfritagelse

Bilag 3

Liste udarbejdet af WHO over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INNs) på medicinske præparater med toldfritagelse 723

Bilag 4

Liste over præfikser og suffikser, som i forbindelse med de i bilag 3 nævnte INNs beskriver salte, estere eller hydrater af INNs; disse salte, estere og hydrater er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes i samme 6-cifrede HS-underposition som det tilsvarende INN 845

Bilag 5

Salte, estere og hydrater af INNs, som ikke kan tariferes i samme HS-position som det tilsvarende INN, og som er fritaget for told 857

Bilag 6

Liste over farmaceutiske mellemstoffer, dvs. stoffer af den art der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer, som er fritaget for told 861

Afsnit III

Bilag 7

(Reserveret til eventuel senere brug i det harmoniserede system) 897

Afsnit IV — Toldlempelser på grund af varens art

Bilag 8

Varer, der er uegnet til fortæring (Liste over denatureringsmidler) 901

Bilag 9

Certifikater 907

Bilag 10

Statistiske Taric-koder 923

DEL I

BESTEMMELSER

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

A. Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

1.

Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2.

a)

Når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer. Positionen omfatter endvidere varer af den pågældende art (herunder ukomplette eller ufærdige varer, som efter denne bestemmelse tariferes som komplette eller færdige varer), når de foreligger i adskilt eller ikke samlet stand.

b)

Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når varer fremstillet af et bestemt materiale nævnes, tages der herved sigte på varer fremstillet såvel helt som delvis af det pågældende materiale. Den nærmere fremgangsmåde ved tariferingen af blandinger og af sammensatte varer er angivet i punkt 3 nedenfor.

3.

Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a)

Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

b)

Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

c)

Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

4.

Varer, som ikke kan tariferes i henhold til ovenstående bestemmelser, tariferes i samme position som de varer, hvormed de har mest tilfælles.

5.

Foruden ovenstående regler anvendes følgende bestemmelser for de deri beskrevne varer:

a)

Etuier, æsker mv. til fotografiapparater, musikinstrumenter, geværer, tegneinstrumenter, halskæder og lign., som er specielt udformet til en bestemt vare eller sæt af varer, anvendelig til lang tids brug og som foreligger sammen med de varer, hvortil de er bestemt, tariferes i samme position som de pågældende varer, såfremt de er af den art, der sædvanligvis sælges sammen med disse. Denne bestemmelse anvendes imidlertid ikke, såfremt etuiet, æsken mv. giver helheden dens væsentligste karakter.

b)

Medmindre andet følger af punkt 5 a), skal emballagematerialer og pakningsgenstande (1), som foreligger sammen med deres indhold, tariferes sammen med varerne, såfremt de er af den art, der sædvanligvis anvendes til pakning af sådanne varer. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende i tilfælde, hvor emballagematerialerne eller pakningsgenstandene tydeligt er egnede til anvendelse flere gange.

6.

Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt — med de fornødne tillempninger — efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.

B. Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne

1.

Toldsatserne for indførte varer med oprindelse i lande, der har tiltrådt den almindelige overenskomst om told- og udenrigshandel, eller i lande, med hvilke Den Europæiske Union har aftalt mestbegunstigelsesklausul i forbindelse med toldbehandlingen, er de i toldtariffens kolonne 3 anførte toldsatser. Med forbehold af andre bestemmelser anvendes de »bundne« toldsatser også for andre varer end ovenfor nævnt, som indføres fra alle tredjelande.

De bundne toldsatser i kolonne 3 er gældende fra 1. januar 2016.

De autonome toldsatser angivet ved en fodnote anvendes, såfremt de er lavere end de bundne toldsatser.

2.

Bestemmelserne i punkt 1 anvendes ikke, når særlige autonome toldsatser er fastsat for varer med oprindelse i bestemte lande, eller når der anvendes præferencetoldsatser på grund af aftaler.

3.

Bestemmelserne i punkt 1 og 2 hindrer ikke medlemsstaterne i at anvende andre toldsatser end dem, der er anført i den fælles toldtarif, såfremt dette er i overensstemmelse med EU-retten.

4.

Toldsatserne, der er angivet ved et procenttal, er værditoldsatser.

5.

Betegnelsen »EA« angiver, at der for de pågældende varer kan opkræves et »landbrugselement«, der fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

6.

Betegnelserne »AD S/Z« eller »AD F/M« i kapitel 17 til 19 angiver, at den maksimale toldsats omfatter en værditoldsats plus en tillægstoldsats for visse former for sukker eller for mel. Denne tillægstoldsats fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

7.

Betegnelsen »€/% vol./hl« i kapitel 22 angiver, at en specifik toldsats (udtrykt i euro) skal beregnes efter volumenprocent alkohol pr. hektoliter. Dette betyder, at en drikkevare med et alkoholindhold på 40 % vol. fortoldes på følgende måde:

»1 €/% vol./hl« = 1 € × 40, hvilket giver en toldsats på 40 € pr. hektoliter, eller

»1 €/% vol./hl + 5 €/hl« = 1 € × 40 + 5 €, hvilket giver en toldsats på 45 € pr. hektoliter.

Når betegnelsen »MIN« angives (fx »1,6 €/% vol./hl MIN 9 €/hl«), betyder dette, at toldsatsen, der er beregnet efter ovenstående regel, skal sammenlignes med minimumstoldsatsen (fx »9 €/hl«), og at den højeste af disse to toldsatser skal anvendes.

C. Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne

1.

For så vidt andet ikke er bestemt, anvendes bestemmelserne om toldværdi foruden til fastsættelse af værdien af værditoldpligtige varer også til fastsættelse af den værdi, der finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner.

2.

For vægttoldpligtige varer samt i de tilfælde, hvor vægten finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner, anses som:

a)

»bruttovægt«: varens vægt med hele emballagematerialet eller pakningsgenstanden

b)

»nettovægt« eller »vægt« (uden nærmere bestemmelse): varens vægt uden nogen form for emballagemateriale eller pakningsgenstand.

3.

Modværdien i national valuta af euroen, for andre medlemsstater end deltagende medlemsstater, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 (2) (herefter benævnt »ikke-deltagende medlemsstater«), skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (3).

4.

Adgang til toldlempelse for visse varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål:

Enhver vare bestemt til et særligt anvendelsesformål, for hvilken den importafgift, som gælder under toldlempelsesordningen for varer til særligt anvendelsesformål, ikke er mindre end den, som gælder, når der ikke tages hensyn til det særlige anvendelsesformål, skal henføres under underpositionen for særligt anvendelsesformål, uden anvendelse af bestemmelserne i artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

AFSNIT II

SÆRLIGE BESTEMMELSER

A. Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme

1.

Tolden suspenderes for varer, der er bestemt til indbygning i de i nedenstående skema nævnte skibe, både eller andre fartøjer, ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udstyr eller udrustning til sådanne fartøjer.

2.

Tolden suspenderes for:

a)

varer, der er bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme,

1)

der er stationære (underpos. ex  843 0  49) og opstillet inden for eller uden for medlemsstaternes territorialfarvande

2)

der er flydende eller til nedsænkning (underpos. 8905 20)

ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udrustning til sådanne platforme.

Som bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme anses ligeledes varer, såsom brændstof, smøremidler og gas, der er nødvendige for driften af maskiner og apparater, som anvendes om bord ved nybygning, reparation, vedligeholdelse, ombygning eller udrustning, men som ikke er fast knyttet til disse platforme og derfor ikke udgør en integrerende del

b)

rør, slanger, kabler og forbindelsesdele dertil, til brug ved forbindelse af bore- og produktionsplatforme med fastlandet.

KN-kode

Varebeskrivelse

(1)

(2)

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8901 10

–  Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger

8901 10 10

– –  Søgående

8901 20

–  Tankskibe

8901 20 10

– –  Søgående

8901 30

–  Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under underpos. 8901 20

8901 30 10

– –  Søgående

8901 90

–  Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport

8901 90 10

– –  Søgående

8902 00

Fisker- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter

8902 00 10

–  Søgående

8903

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer

 

–  Andre varer

8903 91

– –  Sejlbåde, også med hjælpemotor

8903 91 10

– – –  Søgående

8903 92

– –  Motorbåde, undtagen både med påhængsmotor

8903 92 10

– – –  Søgående

8904 00

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8904 00 10

–  Bugserbåde

 

–  Fartøjer til skubning

8904 00 91

– –  Søgående

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 10

–  Opmudringsfartøjer

8905 10 10

– –  Søgående

8905 90

–  Andre varer

8905 90 10

– –  Søgående

8906

Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde

8906 10 00

–  Krigsskibe

 

–  Andre varer

8906 90 10

– –  Søgående

3.

Adgangen til suspension sker på betingelser fastsat i henhold til relevante EU-bestemmelser af hensyn til toldtilsyn med varernes anvendelse.

B. Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer

1.

Toldfritagelse er fastsat for:

civile luftfartøjer

visse varer bestemt til indbygning eller montering i civile luftfartøjer ved disses bygning, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning

stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil, til civilt brug.

Disse varer henhører under de positioner og underpositioner, der er anført i tabellerne i punkt 5.

2.

Som »civile luftfartøjer« i punkt 1, første og andet led, betragtes alle luftfartøjer, bortset fra luftfartøjer, der anvendes af militære eller lignende tjenestegrene inden for medlemsstaterne, og som er registreret som militære eller ikke-civile luftfartøjer.

3.

Udtrykket »varer bestemt til civile luftfartøjer« i punkt 1, andet led, omfatter også varer til anvendelse i stationært flyvetræningsudstyr til civilt brug.

4.

Toldfritagelse er betinget af de vilkår, som er anført i de relevante EU-bestemmelser med henblik på toldtilsyn med anvendelsen af sådanne varer (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1)).

5.

Varer, for hvilke der kan indrømmes toldfritagelse, henhører under følgende positioner og underpositioner:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

For følgende underpositioners vedkommende indrømmes der kun toldfritagelse for de varer bestemt til civile luftfartøjer, der er anført i kolonne 2:

Underposition

Varebeskrivelse

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Forsynet med fittings

4008 29

Profiler, udskårne

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Til rørledninger til gasser eller væsker

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Varer til teknisk brug

4504 90, 4823 90

Pakninger, underlagsskiver og lignende varer

6812 80

Andre varer undtagen beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, papir, pap og filt, sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

6813 20, 6813 81, 6813 89

På basis af asbest eller andre mineralske stoffer

7007 21

Sikkerhedsglas, uden ramme

7312 10, 7312 90

Forsynet med kroge eller andet tilbehør

7322 90

Varmluftgeneratorer eller varmluftfordelere (bortset fra dele dertil)

7324 90

Sanitetsartikler (bortset fra dele dertil)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8108 90

Rør forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8415 90

Luftkonditioneringsmaskiner henhørende under underpos. 8415 81, 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Dele til varmeudvekslere

8479 89

Hydropneumatiske akkumulatorer; mekaniske reverseranordninger til jetmotorer; toiletter, specielt fremstillet; luftbefugtere og luftaffugtere; servomekanismer, ikke elektriske; startaggregater, ikke elektriske; pneumatiske startaggregater til turbinereaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner; vindspejlviskere, ikke elektriske; apparater til indstilling af propeller, ikke elektriske

8501 20, 8501 40

Med effekt over 735 W, men ikke over 150 kW

8501 31

Motorer med effekt over 735 W, jævnstrømsgeneratorer

8501 33

Motorer med effekt ikke over 150 kW samt generatorer

8501 34

Generatorer med effekt over 375 kW

8501 51

Med effekt over 735 W

8501 53

Med effekt 150 kW og derunder

8516 80 20

Udelukkende monteret med deres simple isolatorer og elektriske forbindelsesdele, til afisning eller forhindring af tilisning

8517 69 31, 8517 69 39

Til radiotelefoni eller radiotelegrafi

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Radiotelegrafiske eller radiotelefoniske apparater

8522 90

Komponenter til apparater, henhørende under underpos. 8519 81 95 og 8519 89 90, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8529 90

Komponenter til apparater, henhørende under pos. 8526, bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8543 70 90

Flyveregistreringsapparater, elektroniske synkronisatorer og omformere, defrostere og dugfjernere med elektriske modstande

8543 90

Komponenter bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter, til anvendelse i flyveregistreringsapparater

8803 90 90

Herunder svæveplaner

9014 90

Til instrumenter og apparater henhørende under underpos. 9014 10 eller 9014 20

9020 00

Undtagen dele

9029 10

Elektriske eller elektroniske omdrejningstællere

9029 90

Til omdrejningstællere, hastighedsmålere og takometre

9031 90

Henhørende under underpos. 9031 80

9109 10, 9109 90

Med en bredde eller diameter på 50 mm eller derunder

9401 10

Uden læderbetræk

9405 10, 9405 60

Af plast eller af uædelt metal

9405 92, 9405 99

Dele af varer henhørende under underpos. 9405 10 eller 9405 60, af plast eller af uædelt metal

6.

Varer nævnt i punkt 5 integreres i Taric ved hjælp af underpositioner med en henvisning til følgende fodnote: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante EU-bestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1)).«

C. Farmaceutiske præparater

1.

Der indrømmes toldfritagelse for farmaceutiske præparater i følgende kategorier:

1)

farmaceutiske præparater, der er omfattet af et CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Number) og de internationale fællesnavne (INN) anført i bilag 3

2)

salte, estere og hydrater, af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med præfikser eller suffikser anført bilag 4, forudsat at disse varer kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN

3)

salte, estere og hydrater, af INN, som er anført i bilag 5, og som ikke kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underposition som de tilsvarende INN

4)

farmaceutiske mellemprodukter, som er anført i bilag 6, identificeret ved et kemisk navn og et CAS RN, og som er af den art, der anvendes ved fremstillingen af farmaceutiske præparater.

2.

Særlige tilfælde:

1)

INN omfatter kun præparaterne beskrevet i listen over anbefalede og foreslåede INN, udgivet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Hvor et INN omfatter færre præparater end omfattet af det tilhørende CAS RN, skal der kun indrømmes toldfrihed for præparaterne omfattet af det pågældende INN

2)

når et af de i bilag 3 eller 6 anførte præparater er identificeret ved et CAS RN svarende til en specifik isomer, kan kun denne isomer fritages for told

3)

dobbeltderivater (salte, estere og hydrater) af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med et præfiks eller et suffiks anført i bilag 4, er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN:

fx alaninmetylester, hydroklorid

4)

når et INN i bilag 3 er et salt (eller en ester), er der ikke noget andet salt (eller nogen anden ester) af den syre, der svarer til det pågældende INN, som kan indrømmes toldfritagelse:

fx kaliumoxprenoat (INN): toldfrit

fx natriumoxprenoat: ikke toldfrit.

D. Enhedstoldsats

1.

Der anvendes en enhedstoldsats på 2,5 % af værdien for varer:

som indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, eller

som indføres af rejsende i deres personlige bagage

for så vidt indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Enhedstoldsatsen på 2,5 % anvendes, når den reelle værdi af de afgiftspligtige varer ikke overstiger 700 € pr. forsendelse eller pr. rejsende.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer, for hvilke toldsatsen i den fælles toldtarif er »fri«, og for varer henhørende under kapitel 24, der indføres i en forsendelse eller af rejsende i deres personlige bagage i mængder, der overstiger de i artikel 27 og i henhold til artikel 41 i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (4) fastsatte grænser.

2.

Som værende uden erhvervsmæssig karakter anses:

a)

for så vidt angår varer, der indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, forsendelser, som:

finder sted lejlighedsvis

udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, og som

sendes til modtageren uden nogen form for vederlag

b)

for så vidt angår varer, der indføres i rejsendes personlige bagage, indførsel, som:

finder sted lejlighedsvis, og som

udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie eller er beregnet til gaver, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer, der indføres under de i punkt 1 og 2 anførte forudsætninger, når den pågældende inden fortoldningen har begæret toldbehandling af varerne i henhold til de importafgifter, der er fastsat for dem. I så fald toldbehandles samtlige varer, som indførslen omfatter, ved anvendelse af de importafgifter, der er fastsat for dem, med forbehold af de toldfritagelser, der er fastsat ved artikel 25 til 27 og 41 i forordning (EF) nr. 1186/2009.

Ved anvendelsen af første afsnit forstås ved importafgifter såvel told og afgifter med tilsvarende virkning og andre importbelastninger, der fastsættes som led i den fælles landbrugspolitik eller i de særordninger, der anvendes for visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

4.

Ikke-deltagende medlemsstater kan afrunde det beløb i national valuta, der fremkommer ved omregning af de 700 €.

5.

Ikke-deltagende medlemsstater kan bibeholde modværdien i national valuta af 700 € uændret, såfremt omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til artikel 18, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92, før den i punkt 4 omhandlede afrunding foretages, fører til en ændring af modværdien udtrykt i national valuta på under 5 % eller en nedsættelse af denne modværdi.

E. Emballagematerialer og pakningsgenstande

Følgende bestemmelser anvendes for emballagematerialer og pakningsgenstande, som beskrevet i afsnit I, punkt A, Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 5 a) og b), ekspederet til fri omsætning samtidig med de deri indeholdte varer, eller med de varer, hvortil de er bestemt:

1.

Emballagematerialer og pakningsgenstande tariferet sammen med varerne i overensstemmelse med afsnit I, punkt A, Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 5:

a)

er omfattet af tolden for varerne:

når varerne er værditoldpligtige, eller

når emballagen er indbefattet i toldvægten for varerne

b)

er toldfri:

når varerne er toldfri, eller

når varerne hverken er værditoldpligtige eller vægttoldpligtige, eller

når vægten af sådan emballagemateriale eller pakningsgenstand ikke er indbefattet i toldvægten for varerne.

2.

Når emballagematerialer eller pakningsgenstande, der falder ind under ovennævnte litra 1 a) og b), indeholder eller foreligger sammen med flere varer af forskellig art, opdeles ved fastsættelsen af toldvægten eller toldværdien emballagematerialernes eller pakningsgenstandenes vægt eller værdi forholdsmæssigt på de indeholdte varers vægt eller værdi.

F. Toldlempelser på grund af varens art

1.

Under visse omstændigheder kan der på grund af varens art indrømmes toldlempelser for følgende varer:

varer, der er uegnet til menneskeføde

frø til udsæd

sigteflor, der ikke er konfektioneret

visse former for friske druer til spisebrug, tobak og nitrat.

Disse varer henhører under underpositioner (5) forsynet med følgende note: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i del I, afsnit II, »Særlige bestemmelser«, litra F« eller »Denne toldlempelse er betinget af, at formaliteterne og betingelserne fastsat i del I, afsnit II, »Særlige bestemmelser«, litra F, er overholdt.«

2.

De varer, der er uegnet til fortæring, og som er genstand for toldlempelser på grund af deres art, er opført i bilag 8 med henvisning til den position, de hører under, med angivelse af navnet på og mængden af de denatureringsmidler, der er anvendt. De pågældende varer formodes at være uegnede til fortæring, når varen og denatureringsmidlet udgør en homogen blanding, og det ikke er økonomisk rentabelt at adskille blandingen.

3.

Nedenstående varer henføres under de relevante underpositioner for frø til udsæd, såfremt de opfylder de betingelser, der er fastsat i henhold til relevante Europæiske Unionsbestemmelser:

sukkermajs, spelt, hybridmajs til udsæd, ris og sorghum til udsæd: Rådets direktiv 66/402/EØF (6)

læggekartofler: Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 (7)

olieholdige frø og frugter til udsæd: Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 (8).

For sukkermajs, spelt, hybridmajs, ris, hybridsorghum eller olieholdige frø og frugter, for hvilke landbrugsbestemmelserne ikke finder anvendelse, indrømmes der dog toldlempelse på grund af deres art, såfremt det godtgøres, at de faktisk er bestemt til udsæd.

4.

Der indrømmes toldlempelse for sigteflor, der ikke er konfektioneret, på betingelse af, at disse varer er mærket på en måde, som ikke kan fjernes, og som identificerer dem som bestemt til sigtning eller lignende industrielle anvendelsesformål.

5.

Der indrømmes toldlempelse for friske druer til spisebrug, tobak og nitrat på betingelse af, at der forelægges et behørigt påtegnet certifikat. Bilag 9 indeholder modellerne til certifikaterne og de særlige bestemmelser for udstedelsen heraf.

LISTE OVER TEGN, FORKORTELSER OG SYMBOLER

Angiver de nye kodenumre

Angiver de kodenumre, som allerede er blevet anvendt det foregående år, men med et andet indhold

AD F/M

Tillægstold for melindhold

AD S/Z

Tillægstold for sukkerindhold

b/f

Flaske

cm/s

Centimeter pr. sekund

EA

Landbrugselement

Euro

INN

International non-proprietary name

INNM

International non-proprietary name modified

ISO

International Organisation for Standardisation

Kbit

1  024 bit

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg/net mas

Kilogram netto tørvægt

MAX

Maksimum

Mbit

1 0 48  576 bit

MIN

Minimum

ml/g

Milliliter pr. gram

mm/s

Millimeter pr. sekund

RON

Researchoktantal

Bemærkning:

De kantede parenteser i kolonne 1 i toldtariffen angiver, at den pågældende position er udgået (fx pos. [1519]). Kantede parenteser omkring titlen på et bilag til toldtariffen angiver, at indholdet i det pågældende bilag er udgået (fx [Bilag 7]).

LISTE OVER SUPPLERENDE MÆNGDEENHEDER

c/k

Antal karat (1 metrisk karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Antal celler

ct/l

Tons lasteevne (9)

g

Gram

gi F/S

Gram spaltelige isotoper

kg H2O2

Kilogram hydrogenperoxid

kg K2O

Kilogram kaliumoxid

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

Kilogram metylaminer

kg N

Kilogram kvælstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxid

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg P2O5

Kilogram difosforpentaoxid

kg 90 % sdt

Kilogram tørvægt, dvs. varens vægt med et beregnet vandindhold på 10 %

kg U

Kilogram uran

1  000 kWh

Tusinde kilowatt-timer

l

Liter

1  000 l

Tusinde liter

l alc. 100 %

Liter ren alkohol (100 %)

m

Meter

m2

Kvadratmeter

m3

Kubikmeter

1  000 m3

Tusinde kubikmeter

pa

Antal par

p/st

Antal stykker

100 p/st

Hundrede stykker

1  000 p/st

Tusinde stykker

TJ

Terajoule (kalorimetrisk (øvre) brændværdi)

Ingen supplerende enhed

DEL II

TOLDTARIFFEN

AFSNIT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

Bestemmelser

1.

I dette afsnit omfatter enhver henvisning til en bestemt dyreslægt eller dyreart også, medmindre andet følger af sammenhængen, unge dyr af den pågældende slægt eller art.

2.

Ved »tørrede« forstås overalt i nomenklaturen, medmindre andet følger af sammenhængen, også varer, som er dehydrerede, evaporerede eller frysetørrede.

KAPITEL 1

LEVENDE DYR

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter alle levende dyr, undtagen:

a)

fisk, krebsdyr, bløddyr og hvirvelløse vanddyr henhørende under pos. 0301, 0306, 0307 eller 0308

b)

mikrobekulturer og andre produkter henhørende under pos. 3002

c)

dyr henhørende under pos. 9508.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

 

 

 

–  Heste

 

 

0101 21 00

– –  Racerene avlsdyr (11)

fri

p/st

0101 29

– –  Andre varer

 

 

0101 29 10

– – –  Til slagtning (12)

fri

p/st

0101 29 90

– – –  I andre tilfælde

11,5

p/st

0101 30 00

–  Æsler

7,7

p/st

0101 90 00

–  Andre varer

10,9

p/st

0102

Hornkvæg, levende

 

 

 

–  Kvæg

 

 

0102 21

– –  Racerene avlsdyr (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

fri

p/st

0102 21 30

– – –  Køer

fri

p/st

0102 21 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0102 29

– –  Andre varer

 

 

0102 29 05

– – –  Af underslægterne Bibos eller Poephagus

fri

p/st

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0102 29 10

– – – –  Af vægt 80 kg og derunder

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Af vægt over 80 kg, men ikke over 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Af vægt over 300 kg

 

 

 

– – – – –  Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Køer

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Andre varer

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Bøfler

 

 

0102 31 00

– –  Racerene avlsdyr (13)

fri

p/st

0102 39

– –  Andre varer

 

 

0102 39 10

– – –  Tamkvæg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0102 90

–  Andre varer

 

 

0102 90 20

– –  Racerene avlsdyr (13)

fri

p/st

 

– –  Andre varer

 

 

0102 90 91

– – –  Tamkvæg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Andre varer

fri

p/st

0103

Svin, levende

 

 

0103 10 00

–  Racerene avlsdyr (14)

fri

p/st

 

–  Andre varer

 

 

0103 91

– –  Af vægt under 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Tamsvin

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0103 92

– –  Af vægt 50 kg og derover

 

 

 

– – –  Tamsvin

 

 

0103 92 11

– – – –  Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Andre varer

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0104

Får og geder, levende

 

 

0104 10

–  Får

 

 

0104 10 10

– –  Racerene avlsdyr (15)

fri

p/st

 

– –  Andre varer

 

 

0104 10 30

– – –  Lam (dyr et år og derunder)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Andre varer

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Geder

 

 

0104 20 10

– –  Racerene avlsdyr (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Andre varer

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

 

 

 

–  Af vægt 185 g og derunder

 

 

0105 11

– –  Høns af arten Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Avls- og formeringshønekyllinger

 

 

0105 11 11

– – – –  Æglægningsracer

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Andre varer

52 €/1  000 p/st

p/st

 

– – –  Andre varer

 

 

0105 11 91

– – – –  Æglægningsracer

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Andre varer

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Kalkuner

152 €/1  000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Ænder

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Gæs

152 €/1  000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Perlehøns

52 €/1  000 p/st

p/st

 

–  I andre tilfælde

 

 

0105 94 00

– –  Høns af arten Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Andre varer

 

 

0105 99 10

– – –  Ænder

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gæs

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Kalkuner

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perlehøns

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andre dyr, levende

 

 

 

–  Pattedyr

 

 

0106 11 00

– –  Primater

fri

p/st

0106 12 00

– –  Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

fri

p/st

0106 13 00

– –  Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

fri

p/st

0106 14

– –  Kaniner og harer

 

 

0106 14 10

– – –  Tamkaniner

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Andre varer

fri

0106 19 00

– –  Andre varer

fri

0106 20 00

–  Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

fri

p/st

 

–  Fugle

 

 

0106 31 00

– –  Rovfugle

fri

p/st

0106 32 00

– –  Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

fri

p/st

0106 33 00

– –  Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae)

fri

p/st

0106 39

– –  Andre fugle

 

 

0106 39 10

– – –  Duer

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Andre fugle

fri

 

–  Insekter

 

 

0106 41 00

– –  Bier

fri

0106 49 00

– –  Andre insekter

fri

0106 90 00

–  Andre levende dyr

fri

KAPITEL 2

KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

de i pos. 0201-0208 og 0210 nævnte produkter, når de er uegnede til menneskeføde

b)

tarme, blærer og maver af dyr (pos. 0504) og dyreblod (pos. 0511 eller 3002)

c)

animalsk fedt, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 (kapitel 15).

Supplerende bestemmelser

1.

A.

I pos. 0201 og 0202 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe af hornkvæg« (underpos. 0201 10 og 0202 10) betragtes hele kroppe af slagtekvæg efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, fødder og andre slagtebiprodukter; fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeleddet; fremkommer kroppene uden fødder, skal forfødderne være afskåret mellem Carpus og Metacarpus og bagfødderne mellem Tarsus og Metatarsus; som »krop« betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, men med over 10 ribbenspar

b)

som »halve kroppe af hornkvæg« (underpos. 0201 10 og 0202 10) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer; som »halv krop« betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, men med over 10 ribben

c)

som »quartiers compensés« (underpos. 0201 20 20 og 0202 20 10) betragtes varer bestående af:

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 10 ribben, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 3 ribben

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 5 ribben, med slag og bryst, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 8 delvis afskårne ribben

forfjerdinger og bagfjerdinger, som udgør »quartiers compensés«, skal frembydes samhørende og i lige stort antal, og forfjerdingernes samlede vægt skal være den samme som bagfjerdingernes samlede vægt; der kan dog accepteres en forskel i vægt mellem forsendelsens to dele under forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger 5 % af den tungeste dels vægt (forfjerdinger eller bagfjerdinger)

d)

som »forfjerdinger, sammenhængende« (underpos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, med mindst 4 og højst 10 ribbenspar (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

e)

som »forfjerdinger, adskilte« (underpos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, med mindst 4 og højst 10 ribben (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

f)

som »bagfjerdinger, sammenhængende« (underpos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes bagkroppen med samtlige knogler, begge køller, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribbenspar, også uden skank og slag

g)

som »bagfjerdinger, adskilte« (underpos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler, kølle, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribben, også uden skank og slag

h)

1.

som udskæringer benævnt »crop« og »chuck and blade« (underpos. 0202 30 50) betragtes rygstykker af forfjerdingen, som fremkommer ved i en forfjerding med mindst 4 og højst 10 ribben at lægge et lige snit efter en linje gennem det første ribbens fæstelse på brystbenet til mellemgulvsbøjningen på det tiende ribben, således at udskæringerne omfatter øverste del af boven

2.

som udskæringer benævnt »brisket« (underpos. 0202 30 50) betragtes bugdelen af forfjerdingen med brystpunkt, midten af brystet og slaget eller en del af slaget.

B.

Produkterne nævnt i afsnit 1 A, litra a) til g), til dette kapitel kan forekomme med eller uden rygsøjle.

C.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 1 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen. Hvis rygsøjlen er blevet fjernet, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben, som ellers ville have hængt sammen med rygsøjlen, i betragtning.

2.

A.

I pos. 0203 og 0210 gælder følgende:

a)

som »hele og halve kroppe« (underpos. 0203 11 10 og 0203 21 10) betragtes kroppe af slagtede tamsvin efter afblødning, udtagelse af organer samt fjernelse af børster og klove. Halve kroppe fremkommer ved flækning af hele kroppe gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækken- hvirvler og gennem eller langs med brystbenet og symphysis pubica. Hele eller halve kroppe kan frembydes med eller uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, flomme, nyrer, hale og mellemgulv. Halve kroppe kan frembydes med eller uden rygmarv, hjerne og tunge. Hele og halve kroppe af søer kan frembydes med eller uden yver

b)

som »skinke« (underpos. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 og 0210 11 31) betragtes den bageste (caudale) del af den halve krop med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Skinken adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter den sidste lændehvirvel

c)

som »forende« (underpos. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 og 0210 19 60) betragtes den forreste (craniale) del af den halve krop uden hoved, med eller uden kæbe- og halssnitte, men med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Forenden adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter femte brysthvirvel.

Den øverste (dorsale) del af forenden, benævnt »nakke«, med eller uden bovblad og dertil hørende muskler betragtes som en del af kammen, når den er adskilt fra den nederste (ventrale) del af forenden ved et snit, der højst foretages tæt under rygsøjlen

d)

som »bov« (underpos. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 og 0210 11 39) betragtes den nederste del af forenden med ben, også med bovblad og dertil hørende muskler, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Bovblad og dertil hørende muskler, der foreligger særskilt, henhører også under denne position som en del af boven

e)

som »kam« (underpos. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 og 0210 19 70) betragtes den øverste del af den halve krop fra den første halshvirvel til halehvirvlerne, med ben, med eller uden bovblad, mørbrad, svær eller spæk.

Kammen adskilles fra den nederste del af den halve krop ved et snit tæt under rygsøjlen

f)

som »brystflæsk« (underpos. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 og 0210 12 19) betragtes den nederste del af den halve krop mellem skinke og bov, med eller uden ben, men med svær og spæk

g)

som »baconsider« (underpos. 0210 19 10) betragtes halve svinekroppe uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, hale, flomme, nyrer, mørbrad, bovblad, brystben, rygsøjle, skinkeben og mellemgulv

h)

som »spencers« (underpos. 0210 19 10) betragtes baconsider uden skinke, også udbenet

ij)

som »3/4 sider« (underpos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden forende, også udbenet

k)

som »midterstykker« (underpos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden skinke og forende, også udbenet.

Positionen omfatter også dele af midterstykker, der indeholder væv af kam og brystflæsk i det hele midterstykkes naturlige forhold.

B.

Stykker af de udskæringer, der er defineret under afsnit 2 A, litra f), henhører kun under de samme positioner, hvis de foreligger med svær og spæk.

Såfremt udskæringer henhørende under underpos. 0210 11 11 og 0210 11 19 samt 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 og 0210 19 60 hidrører fra den baconside, hvorfra de under afsnit 2 A, litra g), nævnte ben allerede er blevet fjernet, skal der være anvendt samme snitføring som defineret under afsnit 2 A, litra b), c) og d); disse udskæringer eller stykker heraf skal i alle tilfælde indeholde ben.

C.

Til underpos. 0206 49 00 og 0210 99 49 henføres især hele eller halve hoveder af tamsvin, med eller uden hjerne, kæber eller tunge, samt dele deraf.

Hovedet adskilles fra resten af den halve krop således:

ved et lige snit parallelt med baghovedet, eller

ved et snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet, således at kæbe- og halssnitte fortsat hænger ved den halve krop.

Kæbe, tryne og ører samt det kød, der hænger ved den bageste del af hovedet, betragtes som stykker af hovedet. Det benfri kød fra forenden (bovsnitte, kæbe- og halssnitte eller sammenhængende kæbe-, hals- og bovsnitte), der foreligger særskilt, henhører dog under underpos. 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 eller 0210 19 81.

D.

I underpos. 0209 10 11 og 0209 10 19 forstås ved »svinespæk« det fedtlag, der findes under sværen og hænger sammen med denne på alle dele af svinet; fedtvævet skal altid veje mere end sværen.

Positionen omfatter også svinespæk, hvorfra sværen er fjernet.

E.

Som »tørret eller røget« i underpos. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 og 0210 19 60 til 0210 19 89 forstås varer, hvor forholdet vand/protein (kvælstofindhold × 6,25) i kødet er 2,8 eller derunder. Kvælstofindholdet bestemmes i henhold til ISO-metode 937-1978.

3.

A.

I pos. 0204 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe« (underpos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes hele kroppe af slagtede dyr efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, underben og andre slagtebiprodukter. Fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeleddet. Fremkommer kroppene uden underben, skal disse være afskåret mellem Carpus og Metacarpus (carpalleddet) eller mellem Tarsus og Metatarsus (tarsalleddet)

b)

som »halve kroppe« (underpos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer

c)

som »forsæt (dobbelt forfjerding)« (underpos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes forkroppen, med eller uden slag, med samtlige knogler, begge bove, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen med mindst 5 og højst 7 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

d)

som »forfjerdinger« (underpos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes den halve forkrop, med eller uden slag, med samtlige knogler, boven, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen, med mindst 5 og højst 7 ribben, hele eller delvis afskårne

e)

som »kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg)« (underpos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af kroppen efter bortskæring af culotte og forsæt, med eller uden nyrer; nyrestegen skal adskilt fra kammen indeholde mindst 5 lændehvirvler; kammen skal adskilt fra nyrestegen indeholde mindst 5 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

f)

som »halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)« (underpos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af den halve krop efter bortskæring af den halve culotte og forfjerdingen, med eller uden nyrer; den halve nyresteg skal adskilt fra den halve kam indeholde mindst 5 lændehvirvler; den halve kam skal adskilt fra den halve nyresteg indeholde mindst 5 ribben, hele eller delvis afskårne

g)

som »culotte (dobbelt kølle)« (underpos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af kroppen med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen

h)

som »halv culotte« (underpos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen.

B.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 3 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen.

4.

I pos. 0207 gælder følgende:

a)

som »udskåret, ikke-udbenet fjerkræ« (underpos. 0207 13 20 til 0207 13 60, 0207 14 20 til 0207 14 60, 0207 26 20 til 0207 26 70, 0207 27 20 til 0207 27 70, 0207 44 21 til 0207 44 61, 0207 45 21 til 0207 45 61, 0207 54 21 til 0207 54 61, 0207 55 21 til 0207 55 61 og 0207 60 21 til 0207 60 61) betragtes de i disse positioner nævnte udskæringer med samtlige ben.

Udskåret fjerkræ, som omhandlet i litra a), hvoraf en del af benene er fjernet, henhører under underpos. 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 og 0207 60 81

b)

som »halve« (underpos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 og 0207 60 21) betragtes halvdelen af kroppen fremkommet ved et længdesnit langs brystben og rygben

c)

som »kvarte« (underpos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 og 0207 60 21) betragtes enkelte lår- eller bryststykker fremkommet ved deling af en halv krop ved tværsnit

d)

som »hele vinger, også uden vingespids« (underpos. 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 og 0207 60 31), betragtes fjerkræudskæringer, der består af overarmsben, spoleben og albueben med omgivende muskulatur. Vingespidsen, herunder håndrodsbenene, kan eventuelt være fjernet. Snittene foretages i leddene

e)

som »bryst« (underpos. 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 og 0207 60 51) betragtes fjerkræudskæringer, der består af brystben med ribbenene fordelt på begge sider med omgivende muskulatur

f)

som »lår« (underpos. 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 og 0207 60 61) betragtes fjerkræudskæringer, der består af lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

g)

som »underlår og stykker deraf« (underpos. 0207 26 60 og 0207 27 60) betragtes kalkunudskæringer, der består af skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

h)

som »lår og stykker deraf, andre varer« (underpos. 0207 26 70 og 0207 27 70) betragtes kalkunudskæringer, der består af lårben med omgivende muskulatur eller lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

ij)

som »ande- og gåsepaletots« (underpos. 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 og 0207 55 71) betragtes plukkede og fuldstændigt rensede ænder og gæs, uden hoved og fødder, hvis skelet (brystben, ribben, rygsøjle og krydsben) er taget ud, men som endnu har lårben, skinneben og vingeben.

5.

Den toldsats, der finder anvendelse for blandinger henhørende under dette kapitel, fastsættes således:

a)

når en af bestanddelene udgør mindst 90 % af blandingens vægt, anvendes på den samlede blanding den afgiftssats, der gælder for denne bestanddel

b)

i de øvrige tilfælde er denne sats den afgift, der gælder for den bestanddel, som er belagt med den højeste afgift.

6.

a)

Kød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, henføres til kapitel 16, såfremt det er krydret. Ved »krydret kød« forstås kød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, tilsat krydderier enten i selve kødet eller på hele overfladen, således at krydderierne kan ses med det blotte øje eller tydeligt kan smages.

b)

Kød, henhørende under pos. 0210, som er tilsat krydderier under fremstillingen, forbliver under denne position, forudsat tilsætningen af krydderier ikke har ændret kødets karakter.

7.

Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (underpos. 0210 11 til 0210 93) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover, forudsat at det er saltningen, der sikrer langtidsholdbarheden. Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (underpos. 0210 99) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0201 10 00

–  Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0201 20 20

– –  »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Andre varer

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Udbenet kød

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Kød af hornkvæg, frosset

 

 

0202 10 00

–  Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0202 20 10

– –  »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Andre varer

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Udbenet kød

 

 

0202 30 10

– –  Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; »quartiers compensés«, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket« (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Andre varer

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

 

 

 

–  Fersk eller kølet

 

 

0203 11

– –  Hele og halve kroppe

 

 

0203 11 10

– – –  Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 12

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 12 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 19

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 19 11

– – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Andre varer

 

 

0203 19 55

– – – – –  Udbenet

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Af andre svin

fri

 

–  Frosset

 

 

0203 21

– –  Hele og halve kroppe

 

 

0203 21 10

– – –  Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 22

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 22 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 29

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 29 11

– – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Andre varer

 

 

0203 29 55

– – – – –  Udbenet

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Af andre svin

fri

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

 

 

0204 10 00

–  Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Andet kød af får, fersk eller kølet

 

 

0204 21 00

– –  Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 22 10

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Andre varer

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Hele og halve kroppe af lam, frosset

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Andet kød af får, frosset

 

 

0204 41 00

– –  Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 42 10

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Andre varer

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Udbenet kød

 

 

0204 43 10

– – –  Af lam

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  I andre tilfælde

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Kød af geder

 

 

 

– –  Fersk eller kølet

 

 

0204 50 11

– – –  Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Andre varer

 

 

0204 50 31

– – – –  Ikke udbenet kød

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Frosset

 

 

0204 50 51

– – –  Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Andre varer

 

 

0204 50 71

– – – –  Ikke udbenet kød

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Udbenet kød

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0205 00 20

–  Fersk eller kølet

5,1

0205 00 80

–  Frosset

5,1

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0206 10

–  Af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0206 10 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (12)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 10 95

– – –  Nyretap og mellemgulv

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Andre varer

fri

 

–  Af hornkvæg, frosset

 

 

0206 21 00

– –  Tunger

fri

0206 22 00

– –  Lever

fri

0206 29

– –  Andre varer

 

 

0206 29 10

– – –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (12)

fri

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0206 29 91

– – – –  Nyretap og mellemgulv

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Andre varer

fri

0206 30 00

–  Af svin, fersk eller kølet

fri

 

–  Af svin, frosset

 

 

0206 41 00

– –  Lever

fri

0206 49 00

– –  Andre varer

fri

0206 80

–  Andre varer, ferske eller kølede

 

 

0206 80 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (12)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 80 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 80 99

– – –  Varer af får og geder

fri

0206 90

–  Andre varer, frosset

 

 

0206 90 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (12)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 90 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 90 99

– – –  Varer af får og geder

fri

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

 

 

 

–  Af høns af arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 11 10

– – –  Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83 pct.-høns)

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 12 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 13 10

– – – –  Udbenet

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 13 20

– – – – –  Halve og kvarte

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Andre varer

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 13 91

– – – –  Lever

6,4

0207 13 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 14 10

– – – –  Udbenet

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 14 20

– – – – –  Halve eller kvarte

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Andre varer

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 14 91

– – – –  Lever

6,4

0207 14 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af kalkun

 

 

0207 24

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 24 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 25 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 26 10

– – – –  Udbenet

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 26 20

– – – – –  Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Andre varer

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Andre varer

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 26 91

– – – –  Lever

6,4

0207 26 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 27 10

– – – –  Udbenet

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 27 20

– – – – –  Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Andre varer

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Andre varer

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 27 91

– – – –  Lever

6,4

0207 27 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af ænder

 

 

0207 41

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 41 20

– – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 42 30

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

fri

0207 44

– –  Andre varer, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 44 10

– – – –  Udbenet

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 44 21

– – – – –  Halve eller kvarte

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 44 91

– – – –  Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

6,4

0207 44 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Andre varer, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 45 10

– – – –  Udbenet

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 45 21

– – – – –  Halve eller kvarte

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Lever

 

 

0207 45 93

– – – – –  Fed lever (»foies gras«)

fri

0207 45 95

– – – – –  Andre varer

6,4

0207 45 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af gæs

 

 

0207 51

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 51 10

– – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 52 10

– – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

fri

0207 54

– –  Andre varer, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 54 10

– – – –  Udbenet

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 54 21

– – – – –  Halve eller kvarte

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Gåsepaletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 54 91

– – – –  Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

6,4

0207 54 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Andre varer, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 55 10

– – – –  Udbenet

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 55 21

– – – – –  Halve eller kvarte

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Gåsepaletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Lever

 

 

0207 55 93

– – – – –  Fed lever (»foies gras«)

fri

0207 55 95

– – – – –  Andre varer

6,4

0207 55 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Af perlehøns

 

 

0207 60 05

– –  Ikke udskåret, fersk, kølet eller frosset

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Andre varer, fersk, kølet eller frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 60 10

– – – –  Udbenet

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 60 21

– – – – –  Halve eller kvarte

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 60 91

– – – –  Lever

6,4

0207 60 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

 

 

0208 10

–  Af kaniner eller harer

 

 

0208 10 10

– –  Af tamkaniner

6,4

0208 10 90

– –  I andre tilfælde

fri

0208 30 00

–  Af primater

9

0208 40

–  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  Kød af hvaler

6,4

0208 40 20

– –  Kød af sæler

6,4

0208 40 80

– –  I andre tilfælde

9

0208 50 00

–  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

9

0208 60 00

–  Af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

9

0208 90

–  Andre varer

 

 

0208 90 10

– –  Af tamduer

6,4

0208 90 30

– –  Af vildt, undtagen kaniner og harer

fri

0208 90 60

– –  Af rensdyr

9

0208 90 70

– –  Frølår

6,4

0208 90 98

– –  I andre tilfælde

9

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

 

 

0209 10

–  Af svin

 

 

 

– –  Svinespæk

 

 

0209 10 11

– – –  Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Tørret eller røget

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Andet fedt af svin

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Andre varer

41,5 €/100 kg/net

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

 

–  Svinekød

 

 

0210 11

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltet eller i saltlage

 

 

0210 11 11

– – – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Tørret eller røget

 

 

0210 11 31

– – – – –  Skinke og stykker deraf

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Bov og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 12

– –  Brystflæsk og stykker deraf

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0210 12 11

– – – –  Saltet eller i saltlage

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Tørret eller røget

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 19

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltet eller i saltlage

 

 

0210 19 10

– – – – –  Baconsider eller spencers

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 sider eller midterstykker

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Andre varer

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Tørret eller røget

 

 

0210 19 60

– – – – –  Forende og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Kam og stykker deraf

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Andre varer

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Udbenet

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  I andre tilfælde

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 20

–  Kød af hornkvæg

 

 

0210 20 10

– –  Ikke udbenet

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Udbenet

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

0210 91 00

– –  Af primater

15,4

0210 92

– –  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

 

 

0210 92 10

– – –  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

15,4

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0210 92 91

– – – –  Kød

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Slagtebiprodukter

15,4

0210 92 99

– – – –  Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

15,4

0210 99

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Kød

 

 

0210 99 10

– – – –  Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

6,4

 

– – – –  Kød af får og geder

 

 

0210 99 21

– – – – –  Ikke udbenet

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Udbenet

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Af rensdyr

15,4

0210 99 39

– – – –  Andre varer

130 €/100 kg/net

 

– – –  Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Af tamsvin

 

 

0210 99 41

– – – – –  Lever

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Andre varer

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Af hornkvæg

 

 

0210 99 51

– – – – –  Nyretappe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Andre varer

12,8

 

– – – –  I andre tilfælde

 

 

 

– – – – –  Lever af fjerkræ

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), saltede eller i saltlage

fri

0210 99 79

– – – – – –  Andre varer

6,4

0210 99 85

– – – – –  Andre varer

15,4

0210 99 90

– – –  Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITEL 3

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Bestemmelser

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

pattedyr (pos. 0106)

b)

kød af pattedyr henhørende under pos. 0106 (pos. 0208 eller 0210)

c)

fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kapitel 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos. 2301)

d)

kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos. 1604).

2.

Ved »pellets« forstås i dette kapitel produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af små mængder bindemiddel.

Supplerende bestemmelser

1.

I forbindelse med underpos. 0305 32 11 og 0305 32 19 betragtes torskefileter (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) med et samlet saltindhold på 12 vægtprocent eller mere, der er egnet til menneskeføde uden yderligere industriel forarbejdning, som saltet fisk.

Frosne torskefileter, som har et samlet saltindhold på mindre end 12 vægtprocent, skal dog tariferes under underpos. 0304 71 10 og 0304 71 90, for så vidt som den endelige konservering beror på frysning.

2.

For så vidt angår de underpositioner, der henvises til i tredje afsnit, omfatter udtrykket »filet« også »loins«, dvs. kødstykker, der stammer fra den øvre, nedre, højre eller venstre side af en fisk, for så vidt som hoved, indvolde, finner (ryg-, gat-, hale-, bug- og brystfinner) og ben (rygben, bug- eller sideben, gælleben eller stigbøjler osv.) er fjernet.

Tariferingen af sådanne varer som filet berøres ikke af, at de skæres i mindre stykker, forudsat at disse kan identificeres som stammende fra filet.

Bestemmelserne i de to første afsnit gælder for følgende fisk:

a)

tunfisk (af slægten Thunnus) under underpos. 0304 49 90 og 0304 87 00

b)

sværdfisk (Xiphias gladius) under underpos. 0304 45 00 og 0304 84 00

c)

marlin, sejlfisk og spydfisk (af familien Istiophoridae) under underpos. 0304 49 90 og 0304 89 90

d)

hajer (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, eller af familierne Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae og Isuridae) under underpos. 0304 49 90 og 0304 89 59.

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Fisk, levende

 

 

 

–  Akvariefisk

 

 

0301 11 00

– –  Ferskvandsfisk

fri

0301 19 00

– –  Andre akvariefisk

7,5

 

–  Andre fisk, levende

 

 

0301 91

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Andre ørreder

12

0301 92

– –  Ål (Anguilla-arter)

 

 

0301 92 10

– – –  Af længde under 12 cm

fri

0301 92 30

– – –  Af længde 12 cm og derover, men under 20 cm

fri

0301 92 90

– – –  Af længde 20 cm og derover

fri

0301 93 00

– –  Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)

8

0301 94

– –  Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Stillehavstun (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Ferskvandsfisk

 

 

0301 99 11

– – – –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0301 99 18

– – – –  Andre ferskvandsfisk

8

0301 99 85

– – –  Andre fisk

16

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 11

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Andre ørreder

12

0302 13 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Andre laksefisk

8

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 21

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Tunge (Solea-arter)

15

0302 24 00

– –  Pighvar (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Andre fladfisk

 

 

0302 29 10

– – –  Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0302 29 80

– – –  Andre fladfisk

15

 

–  Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 31

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0302 32

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0302 33

– –  Bugstribet bonit

 

 

0302 33 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0302 34

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0302 35

– –  Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  I andre tilfælde

22 (10)

 

– – –  Stillehavstun (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  I andre tilfælde

22 (10)

0302 36

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0302 39

– –  Andre tunfisk

 

 

0302 39 20

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

 

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis-arter), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprattus), makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), hestemakrel (Trachurus-arter), sergentfisk (Rachycentron canadum) og sværdfisk (Xiphias gladius), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 41 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Ansjos (Engraulis-arter)

15

0302 43

– –  Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0302 43 90

– – –  Brisling (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Hestemakrel (Trachurus-arter)

 

 

0302 45 10

– – –  Almindelig hestemakrel (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Andre hestemakrel

15

0302 46 00

– –  Sergentfisk (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

 

–  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 51

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Af arten Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Andre torskefisk

12

0302 52 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – –  Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0302 54 11

– – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  I andre tilfælde

15 (10)

0302 54 90

– – –  Skægbrosme (Urophycis-arter)

15

0302 55 00

– –  Alaskasej (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Andre fisk

 

 

0302 59 10

– – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0302 59 20

– – –  Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Lubbe (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Lange (Molva-arter)

7,5

0302 59 90

– – –  Andre fisk

15

 

–  Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 71 00

– –  Tilapia (Oreochromis-arter)

8

0302 72 00

– –  Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)

8

0302 73 00

– –  Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)

8

0302 74 00

– –  Ål (Anguilla-arter)

fri

0302 79 00

– –  Andre fisk

8

 

–  Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 81

– –  Pighaj og andre hajer

 

 

0302 81 10

– – –  Pighaj (Squalus acanthias)

6

0302 81 20

– – –  Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0302 81 30

– – –  Sildehaj (Lamna nasus)

8

0302 81 90

– – –  Andre hajer

8

0302 82 00

– –  Rokker (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0302 84

– –  Havbars (Dicentrarchus-arter)

 

 

0302 84 10

– – –  Havbars (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Anden havbars

15

0302 85

– –  Havrude (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

0302 85 30

– – –  Guldbrasen (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Anden havrude

15

0302 89

– –  Andre fisk

 

 

0302 89 10

– – –  Ferskvandsfisk

8

 

– – –  Andre fisk

 

 

 

– – – –  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under underpos. 0302 33

 

 

0302 89 21

– – – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  I andre tilfælde

22 (10)

 

– – – –  Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  Anden rødfisk

7,5

0302 89 40

– – – –  Havbrasen (Brama-arter)

15

0302 89 50

– – – –  Havtaske (Lophius-arter)

15

0302 89 60

– – – –  Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Andre fisk

15

0302 90 00

–  Lever, rogn og mælke

10

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 11 00

– –  Sockeyelaks (rødlaks) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Andre stillehavslaks (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0303 14 90

– – –  Andre ørreder

12

0303 19 00

– –  Andre laksefisk

9 (10)

 

–  Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 23 00

– –  Tilapia (Oreochromis-arter)

8

0303 24 00

– –  Hajmalle (Pangasius-arter) og malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)

8

0303 25 00

– –  Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)

8

0303 26 00

– –  Ål (Anguilla-arter)

fri

0303 29 00

– –  Andre fisk

8

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 31

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Tunge (Solea-arter)

7,5

0303 34 00

– –  Pighvar (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Andre fladfisk

 

 

0303 39 10

– – –  Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Fisk af arten Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Andre fladfisk

15

 

–  Tun (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 41

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0303 42

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

 

 

 

– – – –  Hel

 

 

0303 42 12

– – – – –  Af vægt pr. stk. over 10 kg

20 (18)  (10)

0303 42 18

– – – – –  I andre tilfælde

20 (18)  (10)

 

– – – –  I andre tilfælde

 

 

0303 42 42

– – – – –  Af vægt pr. stk. over 10 kg

22 (18)  (10)

0303 42 48

– – – – –  I andre tilfælde

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0303 43

– –  Bugstribet bonit

 

 

0303 43 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0303 44

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0303 45

– –  Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  I andre tilfælde

22 (10)

 

– – –  Stillehavstun (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  I andre tilfælde

22 (10)

0303 46

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

0303 49

– –  Andre tunfisk

 

 

0303 49 20

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  I andre tilfælde

22 (10)

 

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprattus), makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), hestemakrel (Trachurus-arter), sergentfisk (Rachycentron canadum) og sværdfisk (Xiphias gladius), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 51 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0303 53 90

– – –  Brisling (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  Af arten Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Hestemakrel (Trachurus-arter)

 

 

0303 55 10

– – –  Almindelig hestemakrel (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Anden hestemakrel

15

0303 56 00

– –  Sergentfisk (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

 

–  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 63

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Af arten Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Af arten Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Af arten Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – –  Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0303 66 11

– – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Anden kulmule

15 (10)

0303 66 90

– – –  Skægbrosme (Urophycis-arter)

15

0303 67 00

– –  Alaskasej (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund (Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Andre fisk

 

 

0303 69 10

– – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0303 69 30

– – –  Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Lubbe (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Lange (Molva-arter)

7,5

0303 69 90

– – –  Andre fisk

15

 

–  Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 81

– –  Pighaj og andre hajer

 

 

0303 81 10

– – –  Pighaj (Squalus acanthias)

6

0303 81 20

– – –  Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0303 81 30

– – –  Sildehaj (Lamna nasus)

8

0303 81 90

– – –  Andre hajer

8

0303 82 00

– –  Rokker (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0303 84

– –  Havbars (Dicentrarchus-arter)

 

 

0303 84 10

– – –  Havbars (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Andre havbars

15

0303 89

– –  Andre fisk

 

 

0303 89 10

– – –  Ferskvandsfisk

8

 

– – –  Andre fisk

 

 

 

– – – –  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under underpos. 0303 43

 

 

0303 89 21

– – – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  I andre tilfælde

22 (10)

 

– – – –  Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  Andre rødfisk

7,5

0303 89 40

– – – –  Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 (22)

0303 89 45

– – – –  Ansjos (Engraulis-arter)

15

0303 89 50

– – – –  Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

0303 89 55

– – – –  Guldbrasen (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Havbrasen (Brama-arter)

15

0303 89 65

– – – –  Havtaske (Lophius-arter)

15

0303 89 70

– – – –  Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Andre fisk

15

0303 90

–  Lever, rogn og mælke

 

 

0303 90 10

– –  Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat (12)

fri

0303 90 90

– –  I andre tilfælde

10

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

 

 

 

–  Filet, fersk eller kølet, af tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

 

 

0304 31 00

– –  Tilapia (Oreochromis-arter)

9

0304 32 00

– –  Hajmalle (Pangasius-arter) og malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)

9

0304 33 00

– –  Nilaborre (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Andre fisk

9

 

–  Filet, fersk eller kølet, af andre fisk

 

 

0304 41 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0304 42 50

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Andre ørreder

12

0304 43 00

– –  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae)

18

0304 44

– –  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

18

0304 44 30

– – –  Sej (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Andre fisk

18

0304 45 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

18

0304 49

– –  Andre fisk

 

 

0304 49 10

– – –  Ferskvandsfisk

9

 

– – –  Andre fisk

 

 

0304 49 50

– – – –  Rødfisk (Sebastes-arter)

18

0304 49 90

– – – –  Andre fisk

18

 

–  Andre varer, fersk eller kølet

 

 

0304 51 00

– –  Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

8

0304 52 00

– –  Laksefisk (Salmonidae)

8

0304 53 00

– –  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0304 59

– –  Andre fisk

 

 

0304 59 10

– – –  Ferskvandsfisk

8

 

– – –  Andre fisk

 

 

0304 59 50

– – – –  Sildelapper

 (19)

0304 59 90

– – – –  Andre varer

15 (10)

 

–  Filet, frosset, af tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

 

 

0304 61 00

– –  Tilapia (Oreochromis-arter)

9

0304 62 00

– –  Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)

9

0304 63 00

– –  Nilaborre (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Andre fisk

9

 

–  Filet, frosset, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

 

 

0304 71

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  Andre torsk

7,5

0304 72 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – –  Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0304 74 11

– – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  Anden kulmule

6,1

0304 74 90

– – –  Skægbrosme (Urophycis-arter)

7,5

0304 75 00

– –  Alaskasej (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  Andre fisk

 

 

0304 79 10

– – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

7,5

0304 79 30

– – –  Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Lange (Molva-arter)

7,5

0304 79 90

– – –  Andre fisk

15

 

–  Filet, frosset, af andre fisk

 

 

0304 81 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0304 82 50

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  Andre ørreder

12

0304 83

– –  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0304 83 90

– – –  Andre fladfisk

15

0304 84 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0304 86 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Tun (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

18

0304 89

– –  Andre fisk

 

 

0304 89 10

– – –  Ferskvandsfisk

9

 

– – –  Andre fisk

 

 

 

– – – –  Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  Andre rødfisk

7,5

0304 89 30

– – – –  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under underpos. 0304 87 00

18

 

– – – –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) og fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 

 

0304 89 41

– – – – –  Makrel af arten Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  Andre fisk

15

 

– – – –  Pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0304 89 51

– – – – –  Pighaj og rødhaj (Squalus acanthias og Scyliorhinus-arter)

7,5

0304 89 55

– – – – –  Sildehaj (Lamna nasus)

7,5

0304 89 59

– – – – –  Andre hajer

7,5

0304 89 60

– – – –  Havtaske (Lophius-arter)

15

0304 89 90

– – – –  Andre fisk

15 (10)

 

–  Andre varer, frosset

 

 

0304 91 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Isfisk (Dissostichus-arter)

7,5

0304 93

– –  Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  Andre varer

8

0304 94

– –  Alaskasej (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  Andre varer

7,5

0304 95

– –  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen alaskasej (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Andre varer

 

 

 

– – – –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0304 95 21

– – – – –  Torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  Torsk af arten Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  Andre torskefisk

7,5

0304 95 30

– – – –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Kulmule (Merluccius-arter)

7,5

0304 95 60

– – – –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  Andre fisk

7,5

0304 99

– –  Andre fisk

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Andre varer

 

 

0304 99 21

– – – –  Ferskvandsfisk

8

 

– – – –  Andre fisk

 

 

0304 99 23

– – – – –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Rødfisk (Sebastes-arter)

8

0304 99 55

– – – – –  Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0304 99 61

– – – – –  Havbrasen (Brama-arter)

15

0304 99 65

– – – – –  Havtaske (Lophius-arter)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Andre fisk

7,5

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

 

 

0305 10 00

–  Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

13

0305 20 00

–  Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage

11

 

–  Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

 

 

0305 31 00

– –  Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

16

0305 32

– –  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0305 32 11

– – – –  Torsk af arten Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  Andre torskefisk

20

0305 32 90

– – –  Andre fisk

16

0305 39

– –  Andre fisk

 

 

0305 39 10

– – –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), saltet eller i saltlage

15

0305 39 50

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides), saltet eller i saltlage

15

0305 39 90

– – –  Andre fisk

16

 

–  Fisk, røget, herunder filet, undtagen spiseligt fiskeaffald

 

 

0305 41 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

 

 

0305 44 10

– – –  Ål (Anguilla-arter)

14

0305 44 90

– – –  Andre fisk

14

0305 49

– –  Andre fisk

 

 

0305 49 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  Andre fisk

14

 

–  Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget, undtagen spiseligt fiskeaffald

 

 

0305 51

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13 (10)

0305 51 90

– – –  Tørret og saltet (klipfisk)

13 (10)

0305 59

– –  Andre fisk

 

 

0305 59 10

– – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

13 (10)

0305 59 30

– – –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Ansjos (Engraulis-arter)

10

0305 59 70

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Andre fisk

12

 

–  Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage, undtagen spiseligt fiskeaffald

 

 

0305 61 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Ansjos (Engraulis-arter)

10

0305 64 00

– –  Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

12

0305 69

– –  Andre fisk

 

 

0305 69 10

– – –  Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

13 (10)

0305 69 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Andre fisk

12

 

–  Fiskefinner, -hoveder, -haler og -svømmeblærer og andet spiseligt fiskeaffald

 

 

0305 71

– –  Hajfinner

 

 

0305 71 10

– – –  Røgede

14

0305 71 90

– – –  I andre tilfælde

12

0305 72 00

– –  Fiskehoveder, -haler og -svømmeblærer

13

0305 79 00

– –  Andre varer

13

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

 

–  Frosne

 

 

0306 11

– –  Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

 

 

0306 11 05

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 11 10

– – – –  Haler

12,5

0306 11 90

– – – –  Andre varer

12,5

0306 12

– –  Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 12 05

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 12 10

– – – –  Hel

6

0306 12 90

– – – –  I andre tilfælde

16

0306 14

– –  Krabber

 

 

0306 14 05

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

8

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 14 10

– – – –  Krabber af arterne Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus og Chionoecetes

7,5

0306 14 30

– – – –  Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – – –  Andre krabber

7,5

0306 15

– –  Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 15 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

0306 15 90

– – –  I andre tilfælde

12

0306 16

– –  Koldtvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon)

 

 

0306 16 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 16 91

– – – –  Hesterejer af arten Crangon crangon

18

0306 16 99

– – – –  Andre rejer

12

0306 17

– –  Andre rejer

 

 

0306 17 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 17 91

– – – –  Af arten Parapenaeus longirostris

12

0306 17 92

– – – –  Rejer af Penaeus-slægten

12

0306 17 93

– – – –  Rejer af Pandalidae-familien, undtagen Pandalus-arter

12

0306 17 94

– – – –  Rejer af Crangon-slægten, undtagen arten Crangon crangon

18

0306 17 99

– – – –  Andre rejer

12

0306 19

– –  Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 19 05

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 19 10

– – – –  Ferskvandskrebs

7,5

0306 19 90

– – – –  Andre varer

12

 

–  Ikke frosne

 

 

0306 21

– –  Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

 

 

0306 21 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

0306 21 90

– – –  I andre tilfælde

12,5

0306 22

– –  Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 22 10

– – –  Levende

8

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 22 30

– – – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – – –  I andre tilfælde

 

 

0306 22 91

– – – – –  Hel

8

0306 22 99

– – – – –  I andre tilfælde

10

0306 24

– –  Krabber

 

 

0306 24 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

8

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 24 30

– – – –  Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – – –  Andre krabber

7,5

0306 25

– –  Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 25 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

0306 25 90

– – –  I andre tilfælde

12

0306 26

– –  Koldvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon)

 

 

0306 26 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

 

– – – –  Hesterejer af arten Crangon crangon

 

 

0306 26 31

– – – – –  Fersk eller kølet, eller kogt i vand eller dampkogt

18

0306 26 39

– – – – –  I andre tilfælde

18

0306 26 90

– – – –  Andre rejer

12

0306 27

– –  Andre rejer

 

 

0306 27 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 27 91

– – – –  Rejer af Pandalidae-familien, undtagen Pandalus-arter

12

0306 27 95

– – – –  Rejer af Crangon-slægten, undtagen arten Crangon crangon

18

0306 27 99

– – – –  Andre rejer

12

0306 29

– –  Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 29 05

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0306 29 10

– – – –  Ferskvandskrebs

7,5

0306 29 90

– – – –  Andre varer

12

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede bløddyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde

 

 

 

–  Østers

 

 

0307 11

– –  Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 11 10

– – –  Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk.

fri

0307 11 90

– – –  Andre østers

9

0307 19

– –  I andre tilfælde

 

 

0307 19 10

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

0307 19 90

– – –  I andre tilfælde

9

 

–  Kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Levende, ferske eller kølede

8

0307 29

– –  I andre tilfælde

 

 

0307 29 05

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0307 29 10

– – – –  Kammuslinger (Pecten maximus), frosne

8

0307 29 90

– – – –  Andre muslinger

8

 

–  Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter)

 

 

0307 31

– –  Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 31 10

– – –  Af arterne Mytilus

10

0307 31 90

– – –  Af arterne Perna

8

0307 39

– –  I andre tilfælde

 

 

0307 39 05

– – –  Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt

20

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0307 39 10

– – – –  Af arterne Mytilus

10

0307 39 90

– – – –  Af arterne Perna

8

 

–  Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiolas; tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 41

– –  Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 41 10