ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 264

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
9. oktober 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1815 af 8. oktober 2015 om 238. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1816 af 8. oktober 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådet afgørelse (EU) 2015/1817 af 6. oktober 2015 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på 66. samling i Eksekutivkomitéen for Programmet under FN's Flygtningehøjkommissariat

13

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2015 truffet af Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling EU-Republikken Moldova af 7. juli 2015 om vedtagelse af forretningsordenen for Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling [2015/1818]

15

 

*

Afgørelse nr. 2/2015 truffet af Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling EU-Republikken Moldova af 7. juli 2015 om vedtagelse af listen over eksperter i handel og bæredygtig udvikling i overensstemmelse med artikel 379, stk. 3, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [2015/1819]

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

9.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1814

af 6. oktober 2015

om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (3) indføres en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen (»EU ETS«), som har til formål at fremme reduktion af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde.

(2)

Ifølge Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet den 23. og 24. oktober 2014 om 2030-rammen for klima- og energipolitikken vil et velfungerende og reformeret EU ETS med et instrument til at stabilisere markedet være det vigtigste europæiske instrument til at nå Unionens mål for reduktion af drivhusgasemissioner.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF skal Kommissionen hvert år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det europæiske kvotemarkeds funktion.

(4)

I Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om situationen på det europæiske kvotemarked i 2012 blev det konstateret, at der er behov for foranstaltninger for at håndtere strukturelle ubalancer mellem udbud og efterspørgsel. Ifølge konsekvensanalysen i forbindelse med rammen for klima- og energipolitikken frem til 2030 forventes sådanne ubalancer at fortsætte, og der vil ikke blive rettet tilstrækkeligt op på dem ved at tilpasse det lineære forløb til et mere stringent mål inden for rammen. En ændring af den lineære faktor ændrer kun gradvist den samlede kvotemængde i Unionen (EU ETS-loftet). Overskuddet vil derfor også kun falde gradvist, således at markedet vil skulle fortsætte med at operere med et overskud på omkring 2 mia. kvoter eller derover i mere end ti år, hvilket vil hindre EU ETS i at sende det nødvendige investeringssignal om at nedbringe CO2-emissioner på en omkostningseffektiv måde og i at fungere som drivkraft for lavemissionsinnovation, der bidrager til økonomisk vækst og arbejdspladser.

(5)

For at løse dette problem og gøre EU ETS mere modstandsdygtig over for ubalancer mellem udbud og efterspørgsel og sætte EU ETS i stand til at fungere på et velordnet marked bør der oprettes en markedsstabilitetsreserve (»reserven«) i 2018, som bør kunne anvendes fra og med 2019. Reserven vil også fremme synergi med andre klima- og energipolitikker. For så vidt muligt at sikre forudsigeligheden bør der indføres klare regler for overførsel af kvoter til reserven og frigivelse af kvoter fra den. Reserven bør fungere således, at den udløser en justering af de årlige auktionsmængder. Hvert år, fra og med 2019, og forudsat at betingelserne er opfyldt, bør et antal kvoter svarende til 12 % af mængden af kvoter i omsætning, som fastsat i Kommissionens seneste offentliggørelse af den samlede mængde af kvoter i omsætning, fratrækkes auktionsmængderne og overføres til reserven. I et givet år bør en tilsvarende mængde kvoter frigives fra reserven til medlemsstater i samme proportioner og rækkefølge, hvori de blev anbragt i reserven, og overføres til auktionsmængderne, såfremt den relevante samlede mængde kvoter i omsætning er mindre end 400 mio. kvoter.

(6)

Med henblik herpå bør Kommissionen og medlemsstaterne, uden unødig forsinkelse efter Kommissionens offentliggørelse af den samlede mængde kvoter i omsætning senest den 15. maj i et givet år, sikre, at den fælles auktionsplatforms og i givet fald fravalgsauktionsplatformes auktionskalendere justeres for at tage hensyn til de kvoter, der overføres til, eller som skal frigives fra reserven. Justeringen af de kvotemængder, der skal auktioneres, bør fordeles over en periode på 12 måneder efter ændringen af den relevante auktionskalender. I betragtning af behovet for en gnidningsløs gennemførelse af auktionsprocessen bør der, hvor dette er nødvendigt, fastsættes yderligere detaljer om tilpasningen i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 (4).

(7)

Oprettelsen af reserven betyder desuden, at der bør indføres nogle få konsekvensændringer i direktiv 2003/87/EF for at sikre konsekvens og et velfungerende EU ETS. Navnlig kan gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF medføre, at der i slutningen af hver handelsperiode auktioneres store mængder af kvoter, hvilket kunne underminere markedets stabilitet. For at undgå en ubalanceret markedssituation, hvor kvoteudbuddet i slutningen af en handelsperiode og begyndelsen af den næste kan virke forstyrrende for et velfungerende marked, bør der gives mulighed for at auktionere en del af en eventuel overskydende kvotemængde i slutningen af en handelsperiode i de to første år af den efterfølgende periode. For yderligere at øge stabiliteten på det europæiske kvotemarked og for at undgå kunstigt at øge udbuddet hen imod slutningen af den handelsperiode, der begyndte i 2013, bør kvoter, der ikke er tildelt anlæg i henhold til artikel 10a, stk. 7, i direktiv 2003/87/EF, og kvoter, som ikke er tildelt anlæg som følge af anvendelsen af artikel 10a, stk. 19 og 20, i nævnte direktiv (»ikke-tildelte kvoter«), placeres i reserven i 2020. Kommissionen bør evaluere direktiv 2003/87/EF, for så vidt angår de ikke-tildelte kvoter, og, om nødvendigt, forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om yderligere tiltag.

(8)

Den planlagte genindførelse af 300 mio. kvoter i 2019 og 600 mio. kvoter i 2020 som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 (5) ville underminere formålet med reserven, nemlig at afhjælpe den strukturelle ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Følgelig bør de 900 mio. kvoter ikke auktioneres i 2019 og 2020, men bør i stedet overføres til reserven.

(9)

Det er vigtigt, at EU ETS giver incitamenter til en CO2-effektiv vækst, og at konkurrenceevnen for EU-industrier, hvor der er en reel risiko for carbon leakage, beskyttes. Det Europæiske Råds ovennævnte konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken gav klare retningslinjer for videreførelsen af tildelingen af gratiskvoter og bestemmelserne om carbon leakage efter 2020. Med udgangspunkt i denne strategiske vejledning bør Kommissionen evaluere direktiv 2003/87/EF, særlig artikel 10a, og forelægge et forslag om ændring af nævnte direktiv senest seks måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse. I forbindelse med opfyldelsen af målet om lige konkurrencevilkår bør der ved evalueringen også overvejes harmoniserede ordninger til at kompensere for de indirekte omkostninger på EU-plan. Ved evalueringen bør det også overvejes, om op til 50 mio. ikke-tildelte kvoter bør anvendes til at supplere de eksisterende ressourcer for at fremme projekter som omhandlet i artikel 10a, stk. 8, i nævnte direktiv og industrielle lavemissionsinnovationsprojekter med projekter i alle medlemsstater, herunder mindre projekter, inden 2021.

(10)

Kommissionen bør overvåge reservens funktion inden for rammerne af den årlige rapport om kvotemarkedet. I denne rapport bør der tages hensyn til relevante konkurrencemæssige virkninger, navnlig inden for industrisektoren, herunder i forbindelse med indikatorer for BNP, beskæftigelse og investeringer. Desuden bør Kommissionen inden for tre år efter datoen for anvendelse af reserven og regelmæssigt herefter evaluere, hvordan reserven fungerer på grundlag af erfaringerne med dens anvendelse. I forbindelse med evalueringen af reservens funktion bør det navnlig undersøges, om reglerne for overførsel af kvoter til reserven og frigivelse af dem er hensigtsmæssige med hensyn til målet om at afhjælpe strukturelle ubalancer mellem udbud og efterspørgsel. Evalueringen bør omfatte en analyse af markedsbalancen, herunder alle relevante faktorer, der påvirker udbud og efterspørgsel, og af, hvorvidt det forud fastsatte interval, der udløser en tilpasning af de årlige auktionsmængder, samt den procentsats, der gælder for den samlede mængde kvoter i omsætning, er hensigtsmæssige. Såfremt analysen viser, at intervallet ikke længere er hensigtsmæssig i lyset af ændringer i markedsudviklinger og nye oplysninger, der forelå på tidspunktet for evalueringen, bør Kommissionen hurtigst muligt forelægge et forslag til at rette op på en sådan situation. Evalueringen bør også omfatte reservens indvirkning på vækst, arbejdspladser, EU-industriens konkurrenceevne og på risikoen for carbon leakage. Evalueringen af reservens funktion bør være objektiv og tage hensyn til behovet for at bevare den lovgivningsmæssige stabilitet og sikre langsigtet forudsigelighed i overgangen til en lavemissionsøkonomi.

(11)

Målene for denne afgørelse, nemlig at oprette en markedsstabilitetsreserve og anvende den i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12)

Direktiv 2003/87/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Markedsstabilitetsreserve

1.   Der oprettes en markedsstabilitetsreserve i 2018, og overførsler af kvoter til reserven finder sted fra den 1. januar 2019.

2.   Mængden på 900 mio. kvoter, der trækkes fra auktionsmængderne i perioden 2014-2016 som fastsat i forordning (EU) nr. 176/2014 i medfør af artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, må ikke lægges til de mængder, der skal auktioneres i 2019 og 2020, men skal i stedet overføres til reserven.

3.   Kvoter, der ikke er tildelt anlæg i henhold til artikel 10a, stk. 7, i direktiv 2003/87/EF, og kvoter, der ikke er tildelt anlæg som følge af anvendelsen af artikel 10a, stk. 19 og 20, i dette direktiv, overføres til reserven i 2020. Kommissionen evaluerer direktiv 2003/87/EF, for så vidt angår disse ikke-tildelte kvoter, og forelægger, om nødvendigt, Europa-Parlamentet og Rådet et forslag.

4.   Kommissionen offentliggør den samlede mængde kvoter i omsætning hvert år senest den 15. maj i det følgende år. Den samlede mængde kvoter i omsætning i et givet år er lig med den akkumulerede mængde kvoter, der er udstedt i perioden siden den 1. januar 2008, inklusive den mængde, der er udstedt i henhold til artikel 13, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF i samme periode, og tilladelser til at anvende internationale kreditter, der er udnyttet af anlæg henhørende under EU ETS, for så vidt angår emissioner frem til den 31. december det givne år, minus den akkumulerede mængde verificerede emissioner i ton fra anlæg henhørende under EU ETS mellem den 1. januar 2008 og den 31. december i det samme givne år, eventuelle kvoter annulleret i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF og mængden af kvoter i reserven. Der tages ikke hensyn til emissioner i den treårsperiode, der begyndte i 2005 og sluttede i 2007, eller til de kvoter, der er udstedt for disse emissioner. Den første offentliggørelse finder sted senest den 15. maj 2017.

5.   Hvert år skal en mængde kvoter svarende til 12 % af den samlede mængde kvoter i omsætning, jf. den seneste offentliggørelse i henhold til nærværende artikels stk. 4, fratrækkes de kvotemængder, som medlemsstaterne skal auktionere i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF, og overføres til reserven i løbet af en periode på 12 måneder, der begynder den 1. september det pågældende år, medmindre den mængde kvoter, der skal overføres til reserven, ville være mindre end 100 mio. I det første år, hvor reserven anvendes, skal der også foretages overførsler mellem den 1. januar og den 1. september i det pågældende år på 8 % (repræsenterende 1 % for hver kalendermåned) af den samlede mængde kvoter i omsætning som fastsat i den seneste offentliggørelse.

Med forbehold af den samlede mængde kvoter, der skal fratrækkes i henhold til nærværende stykke, skal kvoter omhandlet i artikel 10, stk. 2, første afsnit, litra b), i direktiv 2003/87/EF frem til den 31. december 2025 ikke tages i betragtning ved beregning af medlemsstaternes andele, som indgår i denne samlede mængde.

6.   Er den samlede mængde kvoter i omsætning i et givet år mindre end 400 mio., frigives der 100 mio. kvoter fra reserven, som lægges til mængden af kvoter, som medlemsstaterne skal auktionere i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF. Er der mindre end 100 mio. kvoter i reserven, frigives alle kvoter i reserven i henhold til dette stykke.

7.   Finder nærværende artikels stk. 6 ikke anvendelse i et givet år, og træffes der foranstaltninger i henhold til artikel 29a i direktiv 2003/87/EF, frigives der 100 mio. kvoter fra reserven, som lægges til mængden af kvoter, som medlemsstaterne skal auktionere i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF. Er der mindre end 100 mio. kvoter i reserven, frigives alle kvoter i reserven i henhold til dette stykke.

8.   Træffes der, efter offentliggørelsen af den samlede mængde kvoter i omsætning, foranstaltninger i henhold til stk. 5, 6 eller 7, skal auktionskalenderne tage højde for de kvoter, der enten overføres til eller skal frigives fra reserven. Kvoterne overføres til reserven eller frigives fra den over en periode på 12 måneder. Frigives der kvoter i henhold til stk. 6 eller 7, skal frigivelsen, uanset i hvilken periode den finder sted, svare til medlemsstaternes andele på det tidspunkt, hvor kvoterne blev overført til reserven, og den skal også svare til den rækkefølge, i hvilken kvoterne blev overført til reserven.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2003/87/EF

I direktiv 2003/87/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Fra 2019 og derefter auktionerer medlemsstaterne alle kvoter, som ikke er tildelt gratis i overensstemmelse med artikel 10a og 10c, og som ikke er overført til markedsstabilitetsreserven oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 (6).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 af 9.10.2015, s. 1).«"

b)

Følgende stykke indsættes efter stk. 1:

»1a.   Overstiger den kvotemængde, som medlemsstaterne skal auktionere i det sidste år af hver periode, som omhandlet i nærværende direktivs artikel 13, stk. 1, den forventede gennemsnitlige auktionsmængde for de første to år af den efterfølgende periode inden anvendelse af artikel 1, stk. 5, i afgørelse (EU) 2015/1814 med mere end 30 %, trækkes to tredjedele af forskellen mellem mængderne fra auktionsmængderne i det sidste år af perioden og lægges i lige store rater til de mængder, som medlemsstaterne skal auktionere i de første to år af den efterfølgende periode.«

2)

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne udsteder kvoter til personer for den igangværende periode til erstatning af kvoter, som disse havde, men som er annulleret i overensstemmelse med første afsnit. På tilsvarende vis skal kvoter i markedsstabilitetsreserven, som ikke længere er gyldige, erstattes af kvoter, som er gyldige for den igangværende periode.«

Artikel 3

Evaluering

Kommissionen overvåger reservens funktion i forbindelse med den i artikel 10, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF omhandlede rapport. I denne rapport bør der tages hensyn til relevante konkurrencemæssige virkninger, navnlig i industrisektoren, herunder i forbindelse med indikatorer for BNP, beskæftigelse og investeringer. Kommissionen foretager senest tre år efter starten for anvendelsen af reserven og derefter hvert femte år en evaluering af reserven med udgangspunkt i en analyse af det europæiske kvotemarkeds funktion og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag. Hver evaluering skal navnlig fokusere på den procentdel, der anvendes til at fastsætte den mængde kvoter, der skal overføres til reserven, jf. denne afgørelses artikel 1, stk. 5, såvel som den numeriske værdi for tærskelværdien for den samlede mængde kvoter i omsætning og den mængde kvoter, der skal frigives fra reserven, jf. denne afgørelses artikel 1, stk. 6 eller 7. I sin evaluering bør Kommissionen også se på reservens indvirkning på vækst, arbejdspladser, EU-industriens konkurrenceevne og på risikoen for carbon leakage.

Artikel 4

Overgangsbestemmelse

Artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF (7) finder fortsat anvendelse frem til den 31. december 2018.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. oktober 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. SCHMIT

Formand


(1)  EUT C 424 af 26.11.2014, s. 46.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 8.7.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.9.2015.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 af 25. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (EUT L 56 af 26.2.2014, s. 11).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1815

af 8. oktober 2015

om 238. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7a, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 28. september, den 29. september, den 30. september og den 2. oktober 2015 besluttede FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité ved fem afgørelser at føje 18 personer til listen over fysiske personer, grupper og enheder, som indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal finde anvendelse på, og to enheder på listen. Den 28. september 2015 besluttede Sanktionskomitéen, at to personer på listen skal udgå.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkter tilføjes i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 under overskriften »Fysiske personer«:

a)

»Aqsa Mahmood (alias Umm Layth); fødselsdato: 11.5.1994; fødested: Glasgow, Scotland, Det Forenede Kongedømme; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (pr. november 2013), b) Det Forenede Kongerige (tidligere adresse); nationalitet: britisk; pasnr.: 720134834 (britisk pas udstedt den 27.6.2012, udløber den 27.6.2022); andre oplysninger: a) køn: kvinde, b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 28.9.2015.«

b)

»Nasser Ahmed Muthana (alias a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna); fødselsdato: 29.4.1994; fødested: Heath, Cardiff, Det Forenede Kongerige; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (pr. november 2013), b) Det Forenede Kongerige (tidligere adresse indtil november 2013); nationalitet: britisk; pasnummer: 210804241 (britisk pas udstedt den 27.7.2010, udløber den 27. juli 2020) Andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: hårfarve: brun/sort, b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 28.9.2015.«

c)

»Omar Ali Hussain (alias Abu- Sa'id Al Britani); Fødselsdato: 21.3.1987; Fødested: High Wycombe, Buckinghamshire, Det Forenede Kongerige; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (pr. januar 2014), b) Det Forenede Kongerige (tidligere adresse indtil januar 2014); nationalitet: britisk; pasnr.: 205939411 (tunesisk pas udstedt den 21.7.2004, udløb den 21.4.2015); andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun; hårfarve: brun/sort, b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 28.9.2015.«

d)

»Sally-Anne Frances Jones (alias a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain); fødselsdato: 17.11.1968; fødested: Greenwich, Storlondon, Det Forenede Kongerige; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (pr. 2013), b) Det Forenede Kongerige (tidligere opholdssted indtil 2013); nationalitet: britisk; pasnr.: 519408086 (britisk pas udstedt den 23.9.2013, udløber den 23.9.2023); andre oplysninger: a) køn: kvinde, b) ægtemands navn er: Junaid Hussain, c) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 28.9.2015.«

e)

»Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (alias a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi); fødselsdato: 1.8.1983; fødested: Paris, Frankrig; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (pr. september 2015); nationalitet: a) fransk b) tunesisk. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

f)

»Peter Cherif; Fødselsdato: 26.8.1982; fødested: Paris, Frankrig; adresse: Al Mukalla, provisen Hadramawt, Yemen; nationalitet: fransk. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

g)

»Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi); fødselsdato: 13.3.1992; fødested: Normandiet, Frankrig; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (pr. september 2015); nationalitet: fransk. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

h)

»Amru Al-Absi (alias a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi); fødselsdato: omkring 1979. fødested: Saudi-Arabien; adresse: Homs, Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted pr. september 2015). Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

i)

»Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (alias a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi); fødselsdato: 4.1.1973; fødested: Medina, Saudi-Arabien; nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 01055336 (yemenitisk pas); nationalt identifikationsnr.: saudiarabisk fremmedregistreringsnummer 2054275397, udstedt den 22.7.1998. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

j)

»Tarad Mohammad Aljarba (alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); fødselsdato: 20.11.1979; fødested: Irak; nationalitet: saudiarabisk; pasnr.: E704088 (saudiarabisk pas udstedt den 26.8.2003, udløbet den 2.7.2008). Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

k)

»Lavdrim Muhaxheri (alias a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo); fødselsdato: a) 3.12.1989, b) ca. 1987; Fødested: Kaqanik/Kacanik; adresse: Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted pr. september 2015). Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

l)

»Aseel Muthana; fødselsdato: 22.11.1996; fødested: Heath, Cardiff, Det Forenede Kongerige; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (pr. februar 2014); nationalitet: britisk; pasnummer: 516088643 (britisk pas udstedt den 7.1.2014, udløber den 7.1.2024); andre oplysninger: fysiske kendetegn: hårfarve: brun/sort. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 30.9.2015.«

m)

»Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov (alias a) Abu Banat, b) Abu al Banat); fødselsdato: 24.11.1974; fødested: landsbyen Khadzhalmahi, området Levashinskiy, Republikken Dagestan, Den Russiske Føderation; nationalitet: russisk; pasnummer: 515458008 (russisk nationalitetspas, udløber den 30.5.2017); nationalt identifikationsnr.: 8200203535 (russisk nationalitetspas); adresse: a) Tyrkiet (muligt opholdssted), b) Den Syriske Arabiske Republik (tidligere bekræftet opholdssted siden september 2012); andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: brune øjne, mørkt hår kropsbygning: kraftigt bygget, lige næse, højde: 180-185 cm, taler russisk, engelsk og arabisk, b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 2.10.2015.«

n)

»Islam Seit-Umarovich Atabiev (alias Abu Jihad) Fødselsdato: 29.9.1983; fødested: Ust-Dzheguta, Republikken Karatjajevo-Tjerkessien, Den Russiske Føderation; nationalitet: russisk; pasnummer: 620169661 (russisk nationalitetspas); nationalt identifikationsnr.: 9103314932 (russisk nationalitetspas udstedt den 15.8.2003 af Den Russiske Føderations migrationstjeneste for Republikken Karatjajevo-Tjerkessien); adresse: a) Moscovskiy Microrayon 6, lejl. 96, Ust-Dzheguta, Republikken Karatjajevo-Tjerkessien, Den Russiske Føderation, b) Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted pr. august 2015); andre oplysninger: foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 2.10.2015.«

o)

»Akhmed Rajapovich Chataev (alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy) Fødselsdato: 14.7.1980; fødested: landsbyen Vedeno, området Vedenskiy, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted pr. august 2015), b) Irak (muligt alternativt opholdssted pr. august 2015); nationalt identifikationsnr.: 9600133195 (russisk nationalitetspas udstedt i området Vedensiky, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation, af afdelingen for indre anliggender); andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: sort, kropsbygning: tæt; særlige kendetegn: ovalt ansigt, skæg, mangler højre hånd og venstre ben, taler russisk, tjetjensk og muligvis tysk og arabisk. b) Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 2.10.2015.«

p)

»Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan); fødselsdato: 11.11.1965; fødested: landsbyen Bugaroy, området Itum-Kalinskiy, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted pr. august 2015), b) Irak (muligt alternativt opholdssted pr. august 2015; nationalitet: ikke registreret som statsborger i Den Russiske Føderation); pasnummer: 620169661 (russisk nationalitetspas); andre oplysninger: foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 2.10.2015.«

q)

»Zaurbek Salimovich Guchaev (alias a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz); fødselsdato: 7.9.1975; fødested: landsbyen Chegem-1, området Chegemskiy, Republikken Kabardino-Balkarien, Den Russiske Føderation; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted pr. august 2015), b) Irak (muligt alternativt opholdssted pr. august 2015); nationalitet: russisk; pasnummer: 622641887 (russisk nationalitetspas); nationalt identifikationsnr.: 8304661431 (russisk nationalitetspas); andre oplysninger: foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 2.10.2015.«

r)

»Shamil Magomedovich Ismailov (alias a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa); fødselsdato: 29.10.1980; fødested: Astrakhan, Den Russiske Føderation; adresse: a) Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted pr. august 2015), b) Irak (muligt alternativt opholdssted pr. august 2015); nationalitet: russisk; pasnummer: 514448632 (russisk nationalitetspas udstedt den 8.9.2010 i Alexandria, Egypten, af Den Russiske Føderations generalkonsulat); nationalt identifikationsnr.: 1200075689 (russisk nationalitetspas udstedt den 15. december 2000 af Den Russiske Føderation); andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: sort, kropsbygning: slank, 175-180 cm høj. Særlige kendetegn: aflangt ansigt, talefejl, b) foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 2.10.2015.«

2)

Følgende punkter tilføjes under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«:

a)

»Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (alias a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia) Adresse: Indonesien; andre oplysninger: opererer på Java og i Sulawesi i Indonesien og er også aktiv i Indonesiens østlige provinser. Leder er Abu Wardah, alias Santoso (ikke opført). Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

b)

»Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (alias a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria); adresse: Kabylien, Algeriet. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 29.9.2015.«

3)

Følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« udgår:

a)

»Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adresse: Tyskland. Fødselsdato: 30.4.1973. Fødested: Beckum, Tyskland. Nationalitet: jordaner af palæstinensisk oprindelse. Pasnr.: a) E778675 (pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan, udstedt i Rusaifah den 23.6.1996, gyldigt til den 23.6.2001); b) H401056, JOR 9731050433 (pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan, udstedt den 11.4.2001, gyldig til den 10.4.2006). Bemærkninger: andre oplysninger: a) faderens navn er Abdullah Shalabi; b) moderens navn er Ammnih Shalabi; c) tilknyttet Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess og Aschraf al-Dagma. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.«

b)

»Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adresse: Tyskland. Fødselsdato: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966; Fødested: a) Irbid, Jordan; b) Hasmija; c) Hashmija, Irak. Nationalitet: jordansk. Pasnr.: a) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0695982, udløbet; b) tysk internationalt rejsebevis nr. 0785146, gyldig til den 8.4.2004. Andre oplysninger: a) faderens navn er Mouhemad Saleh Hassan; b) moderens navn er Mariam Hassan, født Chalabia; c) tilknyttet Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa og Aschraf Al-Dagma. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.«


9.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1816

af 8. oktober 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

0808 10 80

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

9.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/13


RÅDET AFGØRELSE (EU) 2015/1817

af 6. oktober 2015

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på 66. samling i Eksekutivkomitéen for Programmet under FN's Flygtningehøjkommissariat

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen er en central aktør på de områder, der henhører under De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (»UNHCR«), såvel i kraft af sine aktiviteter i forbindelse med international beskyttelse, herunder Unionens genbosætningspolitik og indførelsen af det fælles europæiske asylsystem, som i sin egenskab af vigtig donor inden for humanitær bistand og udviklingsbistand. De nuværende ordninger vedrørende Unionens deltagelse i Eksekutivkomitéen for Højkommissariatets Program (»UNHCR's Eksekutivkomité«) modsvarer imidlertid ikke Unionens afgørende rolle på disse områder.

(2)

Alle medlemsstaterne med undtagelse af Litauen og Malta er medlemmer af UNHCR's Eksekutivkomité.

(3)

Den 25. og 26. september 2014 nåede Rådet til enighed om en holdning (1) til ordningerne for yderligere deltagerrettigheder for Unionen i UNHCR's formelle og uformelle organer, og det opfordrede Kommissionen til i tæt samråd med den højtstående repræsentant at opfordre UNHCR og medlemsstaterne som medlemmer af eller observatører i UNHCR's Eksekutivkomité til at støtte dette initiativ.

(4)

På denne baggrund anmodede chefen for Den Europæiske Unions delegation ved De Forenede Nationer i Genève ved skrivelse af 7. september 2015 til formanden for UNHCR's Eksekutivkomité om, at det undersøges, hvordan det er muligt ajourføre de relevante ordninger for Unionens deltagelse i UNHCR's styrende organer med henblik på Unionens mulige deltagelse i UNHCR's uformelle indledende høringer.

(5)

Ved skrivelse af 11. september 2015 til medlemmerne af UNHCR's Eksekutivkomité foreslog formanden for UNHCR's Eksekutivkomité efter anmodning fra UNHCR's Eksekutivkomités forretningsudvalg, at forretningsordenen for Eksekutivkomitéen for Højkommissariatets Program (»UNHCR's forretningsorden«) bliver ændret for at imødekomme Unionens anmodning.

(6)

I regel 46 i UNHCR's forretningsorden er det fastsat, at enhver af disse regler kan ændres af UNHCR's Eksekutivkomité.

(7)

Det forventes, at UNHCR's Eksekutivkomité vil blive opfordret til at vedtage disse ændringer på sin 66. samling den 5.-9. oktober 2015.

(8)

Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, som Unionen skal indtage til disse ændringer af UNHCR's forretningsorden.

(9)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

(10)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne med hensyn til ændringerne af forretningsordenen for Eksekutivkomitéen for Programmet under FN's Flygtningehøjkommissariat, og som medlemsstaterne skal tilkendegive i fællesskab i Den Europæiske Unions interesse, er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

2.   Mindre ændringer af ændringen i bilaget kan vedtages, uden at Rådet træffer yderligere afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. oktober 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  Dokument ST 13046/14 REV 1, som kan findes på: http://www.consilium.europa.eu/register/da/content/int/?typ=ADV


BILAG

Medlemsstaterne skal støtte vedtagelsen af følgende ændring af forretningsordenen for Eksekutivkomitéen for Programmet under FN's Flygtningehøjkommissariat:

»Regel 33 i forretningsordenen for Eksekutivkomitéen for Programmet under FN's Flygtningehøjkommissariat (A/AC.96/187/Rev.7) affattes således:

»Komitéens møder er offentlige, medmindre komitéen bestemmer andet. Formanden kan i samråd med komitéen opfordre særorganisationer, FN's fonde og programmer og mellemstatslige organisationer til at deltage i private møder på grundlag af deres ekspertise og bidrag til komitéens arbejde.««


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

9.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/15


AFGØRELSE Nr. 1/2015 TRUFFET AF UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA

af 7. juli 2015

om vedtagelse af forretningsordenen for Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling [2015/1818]

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (1) (»aftalen«), særlig artikel 376, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med aftalens artikel 464 skal dele af aftalen anvendes midlertidigt fra den 1. september 2014.

(2)

Ifølge aftalens artikel 376, stk. 3, skal Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling træde sammen for at overvåge gennemførelsen af kapitel 13 (Handel og bæredygtig udvikling) i afsnit V (Handel og handelsrelaterede anliggender) i aftalen.

(3)

Aftalens artikel 376, stk. 3, fastsætter også, at Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling selv skal fastsætte sin forretningsorden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forretningsordenen for Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling som fastsat i bilaget vedtages hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Chisinau, den 7. juli 2015.

For Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling

Formand

Octavian CALMÎC

Viceøkonomiminister, Republikken Moldova

Sekretærer

Mihaela GORBAN

Chef for afdelingen for koordinering af EU's økonomiske politkker og DCFTA, Økonomiministeriet, Republikken Moldova

Dániel KRÁMER

Sagsbehandler, Kontor D.1 Handel og bæredygtig udvikling, GD TRADE, Europa-Kommissionen


(1)  EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.


BILAG

FORRETNINGSORDEN FOR UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA

Artikel 1

Generelle bestemmelser

1.   Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling, der er nedsat i henhold til artikel 376 i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (»aftalen«), bistår Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens artikel 438, stk. 4, i udførelsen af dets opgaver.

2.   Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling varetager de funktioner, der er fastlagt i kapitel 13 (Handel og bæredygtig udvikling) i afsnit V (Handel og handelsrelaterede anliggender) i aftalen.

3.   Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling består af repræsentanter for Europa-Kommissionen og for Republikken Moldova med ansvar for handel og bæredygtig udvikling.

4.   En repræsentant for Europa-Kommissionen eller Republikken Moldova med ansvar for handel og bæredygtig udvikling fungerer som formand for Underudvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling, jf. artikel 2.

5.   Udtrykket »parterne« i denne forretningsorden er defineret i aftalens artikel 461.

Artikel 2

Særlige bestemmelser

1.   Artikel 2-14 i forretningsordenen for Associeringsudvalget EU-Republikken Moldova finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forretningsorden.

2.   Henvisninger til Associeringsrådet forstås som henvisninger til Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning. Henvisninger til Associeringsudvalget eller Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning forstås som henvisninger til Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling.

Artikel 3

Møder

Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling mødes efter behov. Parterne bestræber sig på at mødes én gang om året.

Artikel 4

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres ved afgørelse truffet af Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling EU-Republikken Moldova i overensstemmelse med aftalens artikel 376.


9.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/17


AFGØRELSE Nr. 2/2015 TRUFFET AF UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA

af 7. juli 2015

om vedtagelse af listen over eksperter i handel og bæredygtig udvikling i overensstemmelse med artikel 379, stk. 3, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [2015/1819]

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (1) (»aftalen«), særlig artikel 379, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med aftalens artikel 464 skal dele af aftalen anvendes midlertidigt fra den 1. september 2014.

(2)

Ifølge aftalens artikel 379, stk. 3, skal Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling opstille en liste over mindst 15 personer, der er villige og i stand til at fungere som eksperter i panelprocedurer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over personer, der er villige og i stand til at fungere som eksperter i panelprocedurer, jf. aftalens artikel 379, er opstillet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Chișinău, den 7. juli 2015.

For Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling

Formand

Octavian CALMÎC

Viceøkonomiminister, Republikken Moldova

Sekretærer

Mihaela GORBAN

Chef for afdelingen for koordinering af EU's økonomiske politkker og DCFTA, Økonomiministeriet, Republikken Moldova

Dániel KRÁMER

Sagsbehandler, Kontor D.1 Handel og bæredygtig udvikling, GD TRADE, Europa-Kommissionen


(1)  EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.


BILAG

LISTE OVER EKSPERTER I HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Eksperter foreslået af Republikken Moldova

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

Eksperter foreslået af EU

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Formænd

1.

Jill MURRAY (Australien)

2.

Janice BELLACE (USA)

3.

Ross WILSON (New Zealand)

4.

Arthur APPLETON (USA)

5.

Nathalie BERNASCONI (Schweiz)