ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 206

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
1. august 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1322 af 31. juli 2015 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1323 af 31. juli 2015 om gennemførelse af artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

4

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/1324 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

10

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1325 af 31. juli 2015 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/513

12

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1326 af 31. juli 2015 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

16

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/1327 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

18

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/1328 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret i et tredjeland ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1330 af 31. juli 2015 om 234. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1331 af 31. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/1332 af 31. juli 2015 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

31

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31. juli 2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP

34

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1334 af 31. juli 2015 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/521

61

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/1335 af 31. juli 2015 om gennemførelse af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

64

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1336 af 31. juli 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

66

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1337 af 31. juli 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1338 af 30. juli 2015 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1322

af 31. juli 2015

om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 11, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 forordning (EU) nr. 753/2011.

(2)

Den 23. september 2014 og den 27. marts 2015 ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 30 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1.


BILAG

I.

Følgende oplysninger tilføjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011:

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titel: Haji. Adresse: Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Fødselsdato: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Fødested: Baluchistanprovinsen, Pakistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: Pakistansk pasnummer AA3829182 Nationalt identifikationsnr.: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420124679187. Andre oplysninger: ejer af Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, som leverer finansielle ydelser til Taleban i regionen. Dato for FN's opførelse på listen:27.3.2015

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Basir Noorzai blev opført på listen den 27. marts 2015 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af »deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for« samt »på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af« dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Supplerende oplysninger:

Haji Abdul Basir (Basir) ejer og driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir havde bemyndigelse til at distribuere penge til Taleban, og i de seneste par år har Basir gennem sit Hawala distribueret tusindvis af dollar til Talebanmedlemmer i regionen. Basir har finansieret Talebanaktiviteter gennem sit Hawala, overført penge til ældre medlemmer af Taleban og gjort det lettere for Talebanmeddelere at rejse.

I 2012 blev Basir anset for at være den vigtigste pengeveksler for Talebans øverste ledelse. I 2010 bad Basir også om donationer til Taleban fra pakistanske og afghanske statsborgere bosiddende i Japan, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresse: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Quetta, Pakistan, c) Branch Office 3: Lahore, Pakistan, d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan, e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan, f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan, g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, k) Branch Office 11: Iran. Andre oplysninger: a) udbyder af pengeoverførsler, som højtstående Talebanledere anvendte til at overføre midler til Talebanledere i regionen, b) ejet af Abdul Basir Noorzai. Dato for FN's opførelse på listen:27.3.2015

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala blev opført på listen den 27. marts 2015 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af »deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for« samt »på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af« dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Supplerende oplysninger:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, er ejet af Abdul Basir Noorzai. Det distribuerer penge til Talebanmedlemmer i regionen. Højtstående Talebanledere i regionen har foretrukket at overføre penge til Talebanledere gennem Basir Zarjmil Hawala og Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

I 2013 distribuerede Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar til Talebanledere i regionen og hjalp dermed med at finansiere Talebanoperationer. I 2012 overførte Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar i transaktioner forbundet med våben og andre operative udgifter for Taleban.

II.

Følgende oplysning fjernes fra listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011:

A.   Personer knyttet til Taleban

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/4


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1323

af 31. juli 2015

om gennemførelse af artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 2. marts 2011 forordning (EU) nr. 204/2011.

(2)

Rådet vedtog den 31. juli 2015 afgørelse (FUSP) 2015/1333 (2) blandt andet om konsolidering af de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2011/137/FUSP og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP. Afgørelse (FUSP) 2015/1333 afslutter også en revision af de personer og enheder, der tidligere var opført i bilag II og IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

(3)

Begrundelserne for opførelsen af en række personer og enheder på listen i bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011 bør ændres.

(4)

Forordning (EU) nr. 204/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31. juli 2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP (se side 34 i denne EUT).


BILAG

»BILAG III

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER, JF. ARTIKEL 6, STK. 2

A.   PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stilling: Chef for terrorbekæmpelse i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Fødselsdato: 1952

Fødested: Tripoli, Libyen

Fremtrædende medlem af de Revolutionære Komitéer.

Muammar Qadhafis (Gaddafis) nære medarbejder. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Stilling: Vicedirektør i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Muammar Qadhafis (Gaddafis) svoger.

Fremtrædende medlem af Qadhafiregimet (Gaddafiregimet) og som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Stilling: Chef for de Revolutionære Komitéer.

Fødested: Sirte, Libyen

Formodet situation: myrdet i Egypten i august 2014.

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Fødselsdato: 1946

Fødested: Traghen

Muammar Qadhafis (Gaddafis) kabinetschef. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Fødselsdato: 1946

Fødested: Genzur

Tidligere direktør for det interne sikkerhedskontor.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Fødselsdato: 1. juli 1949

Fødested: Al-Bayda

Tidligere direktør for efterretningsafdelingen i det eksterne sikkerhedskontor.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

7.

EL–KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Tidligere generalsekretær i Den Generelle Folkekongres.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premierminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Sundheds- og miljøminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1949

Fødested: Al-Azizia (tæt på Tripoli)

Industri-, økonomi- og handelsminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Fødselsdato: 1943

Landbrugsminister og minister for dyre- og havressourcer i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Socialminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Fødselsdato: 4. maj 1963

Pasnummer: B/014965 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Uddannelsesminister og minister for videregående uddannelse og forskning i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Fødselsdato: 8.7.1954

Pasnummer: B/014924 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Tidligere nærtstående samarbejdspartner for oberst Qadhafi (Gaddafi); tidligere fremtrædende rolle i sikkerhedstjenesterne og direktør for radio og TV.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

15.

Oberst Taher Juwadi

Stilling: Fjerdekommanderende i revolutionsgarden

oberst.

Centralt medlem af Qadhafis (Gaddafis) regime. Som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Chef for de Revolutionære Komitéers forbindelseskontor.

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Stilling: Chef for Muammar Qadhafis (Gaddafis) personlige sikkerhedstjeneste

Fødselsdato: 1946

Fødested: Houn, Libyen

Ansvar for regimets sikkerhed. Har tidligere brugt vold mod dissidenter.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Fødselsdato: 1948

Fødested: Sirte, Libyen

Fætter til Muammar Qadhafi (Gaddafi). Sayyid deltog i 1980'erne i en mordkampagne mod dissidenter og er angiveligt ansvarlig for adskillige dødsfald i Europa. Han menes også at være involveret i våbenkøb. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI (GADDAFI), Quren Salih Quren

 

Libyens tidligere ambassadør i Tchad. Har forladt Tchad og er taget til Sabha. Direkte involveret i at hverve og koordinere lejesoldater for regimet.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

20.

AL KUNI, oberst Amid Husain

Formodet status/opholdssted det sydlige Libyen

Tidligere guvernør i Ghat (det sydlige Libyen). Direkte involveret i at hverve lejesoldater.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

B.   ENHEDER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Websted: http://www.laaico.com Selskab stiftet i 1981, 76351 Janzour-Libyen. 81370 Tripoli-Libyen Tlf. 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax 00 218 (21) 4893800 — 4891867 e-mail: info@laaico.com

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Oplysninger vedrørende administrationen: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYEN Tlf. (+218) 214778301 — Fax (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation (Waatassimoufonden)

Hjemsted i Tripoli.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktoplysninger: tlf. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07http://www.ljbc.net; e-mail: info@ljbc.net

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

Deltager i offentlige opfordringer til had og vold ved deltagelse i misinformationskampagner i forbindelse med vold mod demonstranter.

21.3.2011

5.

Revolutionsgarden

 

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

Involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; e-mailadresse agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libyen);

tlf. nr. (218) 214870586;

tlf. nr. (218) 214870714;

tlf. nr. (218) 214870745;

tlf. nr. (218) 213338366;

tlf. nr. (218) 213331533;

tlf. nr. (218) 213333541;

tlf. nr. (218) 213333544;

tlf. nr. (218) 213333543;

tlf. nr. (218) 213333542;

fax nr. (218) 214870747;

fax nr. (218) 214870767;

fax nr. (218) 214870777;

fax nr. (218) 213330927;

fax nr. (218) 213333545

Libysk datterselskab af Central Bank of Libya

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (sidegade til al-Zawiyah Street) tlf. (218) 213345187 fax +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 01794877 (UK)

UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1510484 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1534407 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 59058C (IOM)

IOM-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011«.


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/10


RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/1324

af 31. juli 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31. juli 2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP af 28. februar 2011 (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 (2) giver visse foranstaltninger i afgørelse 2011/137/FUSP virkning.

(2)

Afgørelse (FUSP) 2015/1333 afsluttede en undersøgelse af de personer og enheder, der er opført på listen i bilag II og IV til afgørelse 2011/137/FUSP. Ved afgørelse (FUSP) 2015/1333 blev de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved afgørelse 2011/137/FUSP som ændret, også konsolideret i en ny retsakt. Der er behov for en teknisk ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 for at bringe den i overensstemmelse med afgørelse (FUSP) 2015/1333.

(3)

Denne ændring hører under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og er lovgivning på EU-plan nødvendig for at gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den på samme måde.

(4)

Forordning (EU) nr. 204/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 204/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

ydelse af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med

i)

militært udstyr, herunder våben og tilknyttet materiel, som ikke er omfattet af litra b), og som udelukkende er bestemt til sikkerheds- og nedrustningsstøtte til den libyske regering, og som på forhånd er godkendt af Sanktionskomitéen

ii)

ikkedødbringende militærudstyr, der udelukkende er bestemt til sikkerheds- og nedrustningsstøtte til den libyske regering«.

2)

Artikel 8 affattes således:

a)

I stykke 1 affattes indledningen og litra a) således:

»1.   Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder med hensyn til personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag II, og enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er omfattet af en tilbageholdelsesret, der er fastslået ved dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, eller af en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, der er afsagt

i)

forud for den dato, hvor personen, enheden eller organet blev opført på listen i bilag II, eller

ii)

forud for den dato, hvor enheden omhandlet i artikel 5, stk. 4, blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd.«

b)

Stykke 2, litra c), affattes således:

»c)

afgørelsen er ikke til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag II eller III, og«.

3)

I artikel 8b, stk. 2, affattes litra a) således:

»a)

den pågældende kompetente myndighed har fastlagt, at betalingen ikke er i strid med artikel 5, stk. 2, og heller ikke er til fordel for en enhed omhandlet i artikel 5, stk. 4«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  Se side 34 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1).


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/12


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1325

af 31. juli 2015

om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/513

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. marts 2015 gennemførelsesforordning (EU) 2015/513 (2) om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, der opstiller en ajourført liste over de personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på (»listen«).

(2)

Rådet har, hvor det var praktisk muligt, forelagt alle personerne, grupperne og enhederne en begrundelse for, hvorfor de er opført på listen.

(3)

I en bekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende gjorde Rådet de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, opmærksom på, at det havde besluttet at bevare dem herpå. Rådet gjorde også de pågældende personer, grupper og enheder opmærksom på, at de kan indgive en anmodning om at få Rådets begrundelse for, hvorfor de er opført på listen, medmindre en sådan begrundelse allerede er meddelt dem.

(4)

Rådet har foretaget en gennemgang af listen som krævet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001. Rådet har i den forbindelse taget hensyn til de bemærkninger, som de pågældende har indgivet til Rådet, samt de ajourførte oplysninger fra de kompetente nationale myndigheder om status for de opførte personer og enheder på nationalt plan.

(5)

Rådet har kontrolleret, at kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP (3) har truffet afgørelser for alle de på listen opførte personer, grupper eller enheder om, at de har været involveret i terrorhandlinger som defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, i den nævnte fælles holdning. Rådet har også konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, fortsat bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat deri.

(6)

Listen bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og gennemførelsesforordning (EU) 2015/513 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, er indeholdt i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/513 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 344 af 28.12.2001, s. 70.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/513 af 26. marts 2015 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 790/2014 (EUT L 82 af 27.3.2015, s. 1).

(3)  Rådet fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93).


BILAG

LISTE OVER PERSONER, GRUPPER OG ENHEDER, JF. ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), født den 11.8.1960 i Iran. Pasnr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), født den 6. eller 15.3.1955 i Iran. Iransk og amerikansk statsborger. Pasnr.: C2002515 (Iran); pasnr.: 477845448 (USA). Nationalt ID-nr.: 07442833, udløbsdato den 15. marts 2016 (amerikansk kørekort).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene) — medlem af »Hofstadgroep«.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pasnr.: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), født cirka 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran militærbase, Ilamprovinsen, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, født cirka 1965 i Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), født den 11.3.1957 i Iran. Iransk statsborger. Pasnr.: 008827 (iransk diplomatpas), udstedt 1999. Titel: generalmajor.

II.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

»Abu Nidal Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September« (»Sorte September«), alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«).

2.

»Al-Aqsa Martyrs' Brigade« (»Al Aqsa-Martyrernes Brigade«).

3.

»Al-Aqsa. e.V.«.

4.

»Babbar Khalsa«.

5.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People's Army« — »NPA«, Filippinerne.

6.

»Gama'a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama'a al-Islamiyya«) (»Islamisk Gruppe« — »IG«).

7.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«).

8.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«.

9.

»Hizballah Military Wing« (Hizbollahs militære gren) (alias »Hezbollah Military Wing«, alias »Hizbullah Military Wing«, alias »Hizbollah Military Wing«, alias »Hezballah Military Wing«, alias »Hisbollah Military Wing«, alias »Hizbu'llah Military Wing« alias »Hizb Allah Military Wing«, alias »Jihad Council« (og alle de enheder, der refererer til den, herunder den eksterne sikkerhedsorganisation)).

10.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«.

11.

»Hofstadgroep«.

12.

»International Sikh Youth Federation« — »ISYF«.

13.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«.

14.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«).

15.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«.

16.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«).

17.

»Palæstinensisk Islamisk Jihad« — »PIJ«.

18.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse«) — »PFLP«.

19.

»Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen«) (alias »PFLP-General Command«).

20.

»Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia« — »FARC« (»Colombias Væbnede Revolutionære Styrker«).

21.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«).

22.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«).

23.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«).


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/16


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1326

af 31. juli 2015

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus (1), særlig artikel 8a, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. maj 2006 forordning (EF) nr. 765/2006, som omhandler restriktive foranstaltninger over for Belarus.

(2)

Rådet finder, at 24 personer bør udgå af listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG

Oplysningerne om følgende personer udgår af listen i del A »Personer« i bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/18


RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/1327

af 31. juli 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 (2) giver foranstaltningerne i afgørelse 2010/413/FUSP virkning.

(2)

Den 31. juli 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1336 (3) om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP og om indførelse af en række foranstaltninger i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2231 (2015), som støtter den fælles omfattende handlingsplan vedrørende det iranske atomspørgsmål og foreskriver aktioner, der skal finde sted i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan.

(3)

UNSCR 2231 (2015) bestemmer især, at de foranstaltninger, der er fastsat i UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) og 1929 (2010), under visse betingelser ikke finder anvendelse på aktiviteter fra stater, der deltager i den fælles omfattende handlingsplan, eller fra FN-medlemsstater som handler i samarbejde med dem, med direkte tilknytning til ændringen af to kaskader på Fordowanlægget med henblik på produktion af stabile isotoper, eksport af Irans berigede uran på over 300 kg til gengæld for naturligt uran eller moderniseringen af Arakreaktoren baseret på det aftalte konstruktionsprojekt og efterfølgende på den aftalte endelige udformning af den pågældende reaktor.

(4)

UNSCR 2231 (2015) bestemmer endvidere, at de foranstaltninger, der er fastsat i UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) og 1929 (2010), ikke finder anvendelse i det omfang, det er nødvendigt på visse betingelser at udføre overførsler og aktiviteter, som er knyttet til gennemførelsen af visse atomrelaterede tilsagn anført i den fælles omfattende handlingsplan, der kræves for at forberede gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan, eller som er fastlagt af FN's Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til UNSCR 1737 (2006), og som skal være i overensstemmelse med målene i UNSCR 2231 (2015).

(5)

Det er nødvendigt at indføre forskrifter på EU-plan for at gennemføre foranstaltningerne, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(6)

Forordning (EU) nr. 267/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 267/2012 indsættes følgende artikler:

»Artikel 43b

1.   Uanset denne forordnings øvrige bestemmelser kan de kompetente myndigheder give tilladelse til levering, salg eller overførsel af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi og ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, uddannelse, finansiel bistand, investeringer, mæglervirksomhed eller andre tjenesteydelser, hvis de kompetente myndigheder betragter dem som direkte forbundet med:

a)

ændringen af to kaskader på Fordowanlægget med henblik på produktion af stabile isotoper

b)

eksporten af Irans berigede uran på over 300 kg til gengæld for naturligt uran eller

c)

moderniseringen af Arakreaktoren baseret på det aftalte konstruktionsprojekt og efterfølgende på den aftalte endelige udformning af den pågældende reaktor.

2.   Den kompetente myndighed, der udsteder en tilladelse i overensstemmelse med stk. 1, skal sikre, at:

a)

alle aktiviteter udføres i nøje overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan af 14. juli 2015

b)

kravene, jf. underpunkt 22, litra c), i UNSCR 2231 (2015), alt efter hvad der er relevant, er opfyldt, og

c)

den kompetente myndighed har erhvervet og er i stand til effektivt at udøve retten til at kontrollere den endelige anvendelse af leverede produkter, og hvor denne skal finde sted.

3.   Den berørte medlemsstat underretter:

a)

sanktionskomitéen og, når den er oprettet, den fælles kommission, alt efter hvad der er relevant, ti dage før der udstedes en tilladelse

b)

IAEA senest ti dage efter leveringen, salget eller overførslen i tilfælde af levering af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der er nævnt i underpunkt 22, litra e), i UNSCR 2231 (2015).

4.   Den pågældende medlemsstat underretter senest ti dage før meddelelsen af en tilladelse i henhold til denne artikel de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at meddele en sådan tilladelse.

Artikel 43c

1.   Uanset denne forordnings øvrige bestemmelser kan de kompetente myndigheder i hvert enkelt tilfælde, i det omfang, en sådan er nødvendig for deres gennemførelse, give tilladelse til overførsler og aktiviteter, som

a)

er direkte knyttet til gennemførelsen af de atomrelaterede tiltag i punkt 15.1-15.11 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan

b)

er nødvendige for at forberede gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan, eller

c)

i givet fald er fastlagt af sanktionskomitéen, og som skal være i overensstemmelse med målene i UNSCR 2231 (2015).

2.   Den pågældende medlemsstat skal, hvor det er relevant, fremlægge de foreslåede tilladelser til sanktionskomitéen med henblik på godkendelse.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter senest ti dage før meddelelsen af en tilladelse i henhold til denne artikel de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at meddele en sådan tilladelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1336 af 31. juli 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (se side 66 i denne EUT).


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/20


RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/1328

af 31. juli 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 (2) giver foranstaltningerne i afgørelse 2010/413/FUSP virkning.

(2)

Den 31. juli 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1337 (3) om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP med henblik på forlængelse frem til den 14. januar 2016 af den undtagelse, der er omhandlet i artikel 20, stk. 14, vedrørende handlinger og overførsler, der foretages med hensyn til enheder opført på listen, for så vidt de er nødvendige til opfyldelsen af forpligtelser i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 23. januar 2012, eller i henhold til tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne forpligtelser, hvor levering af iransk råolie og iranske olieprodukter eller indtægterne fra levering af disse produkter sker med henblik på godtgørelse af udestående beløb vedrørende kontrakter, der er indgået inden den 23. januar 2012, til personer eller enheder i medlemsstaternes områder eller under deres jurisdiktion, hvor disse kontrakter specifikt foreskriver sådanne godtgørelser.

(3)

Denne foranstaltning hører under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre forskrifter på EU-plan for at gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den på samme måde.

(4)

Forordning (EU) nr. 267/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 28a, litra b), i forordning (EU) nr. 267/2012 ændres ordene »indtil den 30. juni 2015« til »indtil den 14. januar 2016«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1337 af 31. juli 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (se side 68 i denne EUT).


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329

af 31. juli 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret i et tredjeland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8, stk. 5, og artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2) fastsættes betingelser for en sikker operation af luftfartøjer. Nævnte forordning bør ændres således, at luftfartsselskaber med licens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 (3) får mulighed for at operere luftfartøjer, der er registreret i et tredjeland.

(2)

Det er nødvendigt at give luftfartsbranchen og de administrative myndigheder i medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de ændrede forskriftsmæssige rammer. Der bør derfor gives mulighed for at anvende en passende overgangsperiode.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som er indgivet i henhold til artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II (del-ARO), bilag III (del-ORO) og bilag IV (del-CAT) til forordning (EU) nr. 965/2012 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2015.

2.   Uanset stk. 1, andet afsnit, kan medlemsstaterne beslutte, at bestemmelserne i ORO.AOC.110, litra d), som er omhandlet i bilagets punkt 2, litra b), nr. ii), først anvendes fra den 25. august 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).


BILAG

Bilag II, bilag III og bilag IV til forordning (EU) nr. 965/2012 ændres således:

1)

I bilag II (del-ARO), punkt ARO.OPS.110 foretages følgende ændringer:

a)

Litra c) affattes således:

»c)

Godkendelsen af en aftale om dry lease-in skal inddrages eller tilbagekaldes, når:

1)

luftfartøjets luftdygtighedsbevis inddrages eller tilbagekaldes

2)

luftfartøjet er opført på listen over operatører, der er pålagt driftsmæssige begrænsninger, eller det er registreret i en stat, hvor alle operatører, der er underlagt dennes tilsyn, er pålagt et driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.«

b)

Følgende indsættes som litra e):

»e)

Når den kompetente myndighed anmodes om forhåndsgodkendelse af en aftale om dry lease-in i overensstemmelse med punkt ORO.AOC.110, litra d), skal den kompetente myndighed sikre en effektiv koordinering med luftfartøjets registreringsstat i det omfang, dette er nødvendigt for at varetage ansvaret for tilsynet med luftfartøjet.«

2)

I bilag III (del-ORO) foretages følgende ændringer:

a)

Punkt ORO.AOC.100, litra c), nr. 2), affattes således:

»2)

der er for alle luftfartøjer udstedt et luftdygtighedsbevis (CofA) i henhold til forordning (EU) nr. 748/2012, eller også er der indgået aftaler om dry lease-in i henhold til ORO.AOC.110, litra d), og«.

b)

I punkt ORO.AOC.110 foretages følgende ændringer:

i)

Litra b) affattes således:

»b)

Operatører, der er certificeret i overensstemmelse med denne del, må ikke indgå aftaler om lease-in af luftfartøjer, som er opført på listen over operatører, der er pålagt driftsmæssige begrænsninger, som er registreret i en stat, hvor alle operatører, der er underlagt dennes tilsyn, er pålagt et driftsforbud, eller med en operatør, der er pålagt et driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.«

ii)

Litra d) affattes således:

»Dry lease-in

d)

Ved ansøgning om godkendelse af dry lease-in af et luftfartøj, som er registreret i et tredjeland, skal en ansøger over for den kompetente myndighed godtgøre, at:

1)

der er påvist et operativt behov, som ikke kan opfyldes ved at lease et luftfartøj, som er registreret i EU

2)

dry lease-in-periodens varighed ikke overstiger syv måneder i enhver på hinanden følgende 12-månedersperiode

3)

overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 1321/2014 sikres, og

4)

luftfartøjet er udstyret i overensstemmelse med EU's forordninger angående flyveoperationer.«

c)

Punkt ORO.AOC.130 affattes således:

»ORO.AOC.130   Monitorering af flight data — flyvemaskiner

a)

Operatøren skal udarbejde og opretholde et program for monitorering af flight data, som skal integreres i dennes styringssystem, for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 27 000 kg.

b)

Programmet for monitorering af flight data må ikke indebære elementer af straf og skal indeholde passende sikring til beskyttelse af kilden eller kilderne til dataene.«

3)

I bilag IV (del-CAT) foretages følgende ændringer:

a)

I punkt CAT.IDE.A.100 affattes litra a) og b) således:

»a)

Instrumenter og udstyr, der kræves i henhold til denne subpart, skal være godkendt i overensstemmelse med de gældende luftdygtighedskrav med undtagelse af følgende dele:

1)

reservesikringer

2)

stavlygter

3)

en nøjagtig tidsmåler

4)

kortholder

5)

førstehjælpskasser

6)

medicinsk nødudstyr

7)

megafoner

8)

overlevelsesudstyr og signaludstyr

9)

drivankre og udstyr til fortøjning og

10)

fastspændingsanordninger til børn.

b)

Instrumenter og udstyr, der ikke er påkrævet i henhold til denne subpart, og som ikke skal være godkendt i overensstemmelse med de gældende luftdygtighedskrav, men som medbringes på en flyvning, skal overholde følgende:

1)

de oplysninger, som sådanne former for instrumenter, udstyr eller dele tilvejebringer, må ikke bruges af flyvebesætningen til at overholde bilag I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 og CAT.IDE.A.345, og

2)

instrumenterne og udstyret må ikke påvirke flyvemaskinens luftdygtighed, heller ikke i tilfælde af svigt eller funktionsfejl.«

b)

I punkt CAT.IDE.H.100 affattes litra a) og b) således:

»a)

Instrumenter og udstyr, der kræves i henhold til denne subpart, skal være godkendt i overensstemmelse med de gældende luftdygtighedskrav med undtagelse af følgende dele:

1)

reservesikringer

2)

stavlygter

3)

en nøjagtig tidsmåler

4)

kortholder

5)

førstehjælpskasse

6)

megafoner

7)

overlevelsesudstyr og signaludstyr

8)

drivankre og udstyr til fortøjning og

9)

fastspændingsanordninger til børn.

b)

Instrumenter og udstyr, der ikke er påkrævet i henhold til denne subpart, og som ikke skal være godkendt i overensstemmelse med de gældende luftdygtighedskrav, men som medbringes på en flyvning, skal overholde følgende:

1)

de oplysninger, som sådanne former for instrumenter, udstyr eller dele tilvejebringer, må ikke bruges af flyvebesætningen til at overholde bilag I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 og CAT.IDE.H.345, og

2)

instrumenterne og udstyret må ikke påvirke helikopterens luftdygtighed, heller ikke i tilfælde af svigt eller funktionsfejl.«


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1330

af 31. juli 2015

om 234. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over personer, grupper eller enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 20. juli 2015 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en person fra den liste, som Al-Qaida-sanktionskomitéen fører over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Derudover besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd den 20. juli 2015 at ændre et punkt på listen.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EUT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt under overskriften »Fysiske personer« udgår:

»Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Fødselsdato: 1.1.1972. Fødested: Teletl Village, Shamilskiy District, Republikken Dagestan, Den Russiske Føderation. nationalitet: Russisk. Pasnummer: 628605523 (russisk nationalitetspas udstedt den 4.7.2006 af Den Russiske Føderations Migrationstjeneste, udløber den 16.7.2016). Nationalt identifikationsnr.: 8203883123 (russisk nationalitetspas udstedt den 16.7.2005 af Department of Internal Affairs (OVD), Kirovskiy District, Republikken Dagestan, Den Russiske Føderation, udløber den 1.1.2017). Adresse: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republikken Dagestan, Den Russiske Føderation. Andre oplysninger: a) Fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: grå, højde: 170-175 cm, kropsbygning: kraftig bygget, ovalt ansigt, skæg, b) Faderens navn: Alibulat Kebekovich Kebekov, født i 1927, c) Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.3.2015.«

2)

Punktet »Mohammed Al Ghabra. Adresse: Østlige London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 1.6.1980. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: Britisk. Pasnr.: 094629366 (Det Forenede Kongerige). Andre oplysninger: (a) faderens navn er Mohamed Ayman Ghabra, (b) moderens navn er Dalal. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.12.2006.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohammed Al Ghabra (alias: a) Mohammed El' Ghabra, b) Danial Adam). Adresse: Østlige London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 1.6.1980. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: Britisk. Pasnr.: 094629366 (Det Forenede Kongerige). Andre oplysninger: a) Faderens navn er Mohamed Ayman Ghabra, b) moderens navn er Dalal. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.12.2006.«


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1331

af 31. juli 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/31


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2015/1332

af 31. juli 2015

om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 5 og artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 afgørelse 2011/486/FUSP.

(2)

Den 23. september 2014 og den 27. marts 2015 ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 30 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 57.


BILAG

I.

Følgende oplysninger tilføjes til listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP:

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titel: Haji. Adresse: Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Fødselsdato: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Fødested: Baluchistanprovinsen, Pakistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: Pakistansk pasnummer AA3829182. Nationalt identifikationsnr.: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420124679187. Andre oplysninger: ejer af Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, som leverer finansielle ydelser til Taleban i regionen. Dato for FN's opførelse på listen:27.3.2015

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Basir Noorzai blev opført på listen den 27. marts 2015 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af »deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for« samt »på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af« dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Supplerende oplysninger:

Haji Abdul Basir (Basir) ejer og driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir havde bemyndigelse til at distribuere penge til Taleban, og i de seneste par år har Basir gennem sit Hawala distribueret tusindvis af dollar til Talebanmedlemmer i regionen. Basir har finansieret Talebanaktiviteter gennem sit Hawala, overført penge til ældre medlemmer af Taleban og gjort det lettere for Talebanmeddelere at rejse.

I 2012 blev Basir anset for at være den vigtigste pengeveksler for Talebans øverste ledelse. I 2010 bad Basir også om donationer til Taleban fra pakistanske og afghanske statsborgere bosiddende i Japan, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer).

Adresse: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Quetta, Pakistan, c) Branch Office 3: Lahore, Pakistan, d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan, e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan, f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan, g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, k) Branch Office 11: Iran. Andre oplysninger: a) udbyder af pengeoverførsler, som højtstående Talebanledere anvendte til at overføre midler til Talebanledere i regionen, b) ejet af Abdul Basir Noorzai. Dato for FN's opførelse på listen:27.3.2015

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala blev opført på listen den 27. marts 2015 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af »deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for« samt »på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af« dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Supplerende oplysninger:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, er ejet af Abdul Basir Noorzai. Det distribuerer penge til Talebanmedlemmer i regionen. Højtstående Talebanledere i regionen har foretrukket at overføre penge til Talebanledere gennem Basir Zarjmil Hawala og Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

I 2013 distribuerede Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar til Talebanledere i regionen og hjalp dermed med at finansiere Talebanoperationer. I 2012 overførte Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar i transaktioner forbundet med våben og andre operative udgifter for Taleban.

II.

Følgende oplysning fjernes fra listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP:

A.   Personer knyttet til Taleban

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/34


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1333

af 31. juli 2015

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. februar 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution (UNSCR) 1970 (2011) på baggrund af sine alvorlige bekymringer med hensyn til situationen i Libyen og indførte restriktive foranstaltninger over for Libyen. Sikkerhedsrådet har siden vedtaget en række andre resolutioner om Libyen, som forlængede eller ændrede FN's restriktive foranstaltninger over for Libyen, herunder navnlig UNSCR 2174 (2014) og UNSCR 2213 (2015) i forbindelse med Sikkerhedsrådets engagement i Libyens suverænitet, uafhængighed, territoriale integritet og nationale enhed.

(2)

Den 28. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), hvorved det tog hensyn til UNSCR 1970 (2011) og indførte yderligere restriktive foranstaltninger i lyset af den alvorlige situation i Libyen.

(3)

Den 26. maj 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/818 (2), hvorved det ændrede afgørelse 2011/137/FUSP under hensyntagen til den trussel, der stadig eksisterer mod freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen og en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang, bl.a. fordi den aktuelle splittelse forværres af personer og enheder, der er identificeret som havende deltaget i de undertrykkende politikker, som det tidligere regime i Libyen førte under Muammar Qadhafi (Gaddafi), eller på anden måde har været knyttet til dette regime, og fordi de fleste af disse personer eller enheder ikke er blevet stillet til ansvar for deres handlinger. Nævnte afgørelse tog ligeledes hensyn til den trussel, der udgøres af personer og enheder, der ejer eller kontrollerer libyske statsmidler, som de uretmæssigt har tilegnet sig under Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime i Libyen, og som vil kunne anvendes til at true freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller til at hindre eller underminere en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang.

(4)

I overensstemmelse med afgørelse 2011/137/FUSP har Rådet foretaget en fuldstændig revision af listerne over personer og enheder i bilag II og IV til denne afgørelse.

(5)

Begrundelserne for opførelse af en række personer og enheder på listen over personer og enheder i bilag II og IV til afgørelse 2011/137/FUSP bør ændres.

(6)

Af klarhedshensyn bør de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved afgørelse 2011/137/FUSP som ændret og gennemført ved en række efterfølgende afgørelser, konsolideres i en ny retsakt.

(7)

Afgørelse 2011/137/FUSP bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele til ovennævnte, såvel som udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra eller via medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Libyen forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.

2.   Det er forbudt

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, uddannelse eller anden bistand, herunder bevæbnede lejesoldater, tilknyttet militær virksomhed eller levering, vedligeholdelse og brug af produkter som nævnt i stk. 1, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Libyen

b)

direkte eller indirekte at levere finansiel bistand med tilknytning til militær virksomhed eller levering, vedligeholdelse og brug af produkter som nævnt i stk. 1, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Libyen

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) eller b).

Artikel 2

1.   Artikel 1 finder ikke anvendelse på:

a)

levering, salg eller overførsel af ikkedødbringende militærudstyr, som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, samt levering af dertil knyttet teknisk bistand eller uddannelse

b)

levering, salg eller overførsel af beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Libyen af personel fra FN eller fra Unionen eller dets medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale udelukkende til deres personlige brug

c)

levering, salg eller overførsel af ikkedødbringende militærudstyr, som udelukkende er bestemt til sikkerheds- og nedrustningsstøtte til den libyske regering, samt levering af dertil knyttet teknisk bistand, uddannelse eller finansiel bistand.

2.   Artikel 1 finder ikke anvendelse på:

a)

levering, salg eller overførsel af våben og tilknyttet materiel samt levering af dertil knyttet teknisk bistand, uddannelse eller finansiel bistand, herunder personale som stilles til rådighed

b)

levering, salg eller overførsel af våben og tilknyttet materiel, som udelukkende er bestemt til sikkerheds- og nedrustningsstøtte til den libyske regering, samt levering af dertil knyttet teknisk bistand, uddannelse eller finansiel bistand

som på forhånd er godkendt af den komité, der er nedsat i henhold til punkt 24 i UNSCR 1970 (2011) (»komitéen«).

3.   Artikel 1 finder ikke anvendelse på levering, salg eller overførsel af små våben, lette våben og alt dertil knyttet materiel, midlertidigt eksporteret til Libyen udelukkende til brug for FN-personel, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale, som komitéen på forhånd er blevet underrettet om, medmindre komitéen træffer en negativ afgørelse inden fem arbejdsdage fra en sådan underretning.

4.   Artikel 1 finder ikke anvendelse på levering, salg eller overførsel af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, samt levering af dertil knyttet teknisk bistand, uddannelse eller finansiel bistand.

Artikel 3

Det er forbudt for medlemsstaternes statsborgere at indkøbe produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, fra Libyen, uanset om de har oprindelse i Libyen eller ej, enten ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag.

KAPITEL II

TRANSPORTSEKTOR

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne inspicerer på deres område, herunder deres søhavne og lufthavne, i overensstemmelse med deres nationale myndigheder, deres nationale lovgivning og folkeretten, navnlig havretten og relevante internationale aftaler om civil luftfart, skibe og luftfartøjer til og fra Libyen, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at fragten på sådanne skibe og luftfartøjer indeholder produkter, som det i henhold til artikel 1 i denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

2.   Ved fund af produkter, som det i henhold til artikel 1 er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, beslaglægger og bortskaffer medlemsstaterne disse (f.eks. ved destruktion, ubrugeliggørelse, oplagring eller overførsel til en anden stat end oprindelses- eller bestemmelsesstaterne til bortskaffelse).

3.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning i forbindelse med inspektion og bortskaffelse i henhold til stk. 1 og 2.

4.   Luftfartøjer og skibe, der transporterer fragt til og fra Libyen, skal inden ankomst eller afgang afgive supplerende oplysninger om alle varer, der føres ind i eller ud af en medlemsstat.

Artikel 5

Medlemsstaterne skal nægte ethvert luftfartøj tilladelse til at lette fra, lande på eller overflyve deres territorium, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at luftfartøjet indeholder produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, herunder at stille bevæbnede lejesoldater til rådighed, medmindre det drejer sig om en nødlanding.

Artikel 6

1.   I overensstemmelse med punkt 5 til 9 i UNSCR 2146 (2014) kan medlemsstaterne inspicere udpegede skibe på åbent hav under anvendelse af alle foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til de specifikke omstændigheder, samt i fuld overensstemmelse med den humanitære folkeret og internationale menneskerettighedsret, der i givet fald finder anvendelse, og pålægge skibet at træffe passende foranstaltninger til at returnere råolien til Libyen i samarbejde med den libyske regering og med dennes samtykke.

2.   Medlemsstater bør anmode om flagstatens samtykke, inden der foretages en inspektion i henhold til stk. 1.

3.   Medlemsstater, der udfører en inspektion i henhold til stk. 1, fremlægger omgående en rapport om inspektionen for komitéen indeholdende relevante detaljer, herunder hvilke bestræbelser der er blevet gjort for at opnå flagstatens samtykke.

4.   Medlemsstater, der udfører en inspektion i henhold til stk. 1, sikrer, at sådanne inspektioner udføres af krigsskibe og skibe, som ejes eller drives af en stat og kun bruges i dennes tjeneste til ikkekommercielle formål.

5.   Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes rettigheder eller forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder rettigheder eller forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention bl.a. det generelle princip om, at skibe, der befinder sig på åbent hav, alene er undergivet flagstatens jurisdiktion, for så vidt angår ikkeudpegede skibe og i enhver anden situation end den, der henvises til i nævnte stykke.

6.   Bilag V til denne afgørelse omfatter de skibe, der er omhandlet i stk. 1, og som er udpeget af komitéen i henhold til punkt 11 i UNSCR 2146 (2014).

Artikel 7

1.   Et udpeget skibs flagstat pålægger, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen, skibet ikke at laste, transportere eller losse råolie, der er ulovligt eksporteret på skibet fra Libyen uden instrukser fra den libyske regerings kontaktpunkt, som angivet i punkt 3 i UNSCR 2146 (2014).

2.   Medlemsstaterne nægter udpegede skibe adgang til deres havne, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen, medmindre sådan indsejling er nødvendig med henblik på inspektion, i en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til Libyen.

3.   Det er forbudt for statsborgere i medlemsstaterne eller på medlemsstaternes område at levere bunkring, såsom levering af brændstof eller forsyninger, eller andre ydelser til udpegede skibe, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat fastslår, at leveringen af sådanne ydelser er nødvendig af humanitære årsager, eller at skibet vender tilbage til Libyen. Den berørte medlemsstat underretter komitéen om sådanne tilladelser.

5.   Det er forbudt for statsborgere i medlemsstaterne eller enheder under deres jurisdiktion eller på medlemsstaternes område at foretage finansielle transaktioner vedrørende råolie, der er ulovligt eksporteret fra Libyen, på et udpeget skib, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen.

6.   Bilag V omfatter de skibe, der henvises til i denne artikels stk. 1, 2, 3 og 5, og som er udpeget af komitéen i henhold til punkt 11 i UNSCR 2146 (2014).

KAPITEL III

INDREJSERESTRIKTIONER

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for personer, som Sikkerhedsrådet eller komitéen har udpeget, og som er omfattet af rejserestriktioner, i overensstemmelse med punkt 22 i UNSCR 1970 (2011), punkt 23 i UNSCR 1973 (2011), punkt 4 i UNSCR 2174 (2014) og punkt 11 i UNSCR 2213 (2015), jf. bilag I.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for personer, der

a)

er involveret eller meddelagtige i at beordre, kontrollere eller på anden måde styre grove menneskerettighedskrænkelser mod personer i Libyen, bl.a. ved at være involveret eller meddelagtige i at planlægge, lede, beordre eller gennemføre angreb i strid med folkeretten, herunder luftbombardementer, på civilbefolkningen og civile faciliteter eller personer, der handler for, på vegne af eller under deres ledelse

b)

er identificeret som havende deltaget i de undertrykkende politikker, som det tidligere regime i Libyen førte under Muammar Qadhafi (Gaddafi), eller på anden måde har været knyttet til dette regime, og som udgør en fortsat risiko for freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller for en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang

c)

deltager i eller yder støtte til handlinger, der truer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen, eller som hindrer eller underminerer en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang, bl.a. ved:

i)

at planlægge, lede eller udføre handlinger, der krænker den gældende internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller handlinger, der udgør en overtrædelse af menneskerettighederne, i Libyen

ii)

angreb mod en lufthavn, station eller terminal for landtransport eller søhavn i Libyen eller mod en libysk statsinstitution eller et libysk anlæg eller mod en udenlandsk repræsentation i Libyen

iii)

at yde støtte til væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af råolie eller andre naturressourcer i Libyen

iv)

at true eller lægge pres på libyske statsinstitutioner og Libyan National Oil Company, eller deltage i handlinger, der kan føre til eller resultere i uretmæssig tilegnelse af libyske statsmidler

v)

at overtræde eller medvirke til unddragelsen af bestemmelserne om våbenembargoen i Libyen, der er fastsat i UNSCR 1970 (2011) og artikel 1 i denne afgørelse

vi)

at handle for, på vegne af eller under ledelse af de personer eller enheder, der er opført på listen,

d)

som besidder eller kontrollerer libyske statsmidler, som de uretmæssigt har tilegnet sig under Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime i Libyen, der vil kunne anvendes til at true freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller til at hindre eller underminere en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang,

der er opført på listen i bilag II til denne afgørelse.

3.   Intet i stk. 1 og 2 forpligter en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis komitéen fastslår:

a)

at rejse er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser, eller

b)

at en fritagelse vil fremme målet om fred og national forsoning i Libyen og stabilitet i regionen.

5.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis:

a)

indrejse eller transit er nødvendig for at gennemføre retslige procedurer

b)

en medlemsstat fra sag til sag afgør, at sådan indrejse eller transit er nødvendig for at fremme fred og stabilitet i Libyen, og medlemsstaten efterfølgende underretter komitéen inden 48 timer efter at have truffet en sådan afgørelse.

6.   Stk. 2 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af FN eller afholdes i FN's regi

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

7.   Stk. 6 anses også for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

8.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 6 eller 7.

9.   Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 2, hvis rejsen er berettiget af hastende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for deltagelse i mellemstatslige møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne og retssikkerheden i Libyen.

10.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 9, giver Rådet skriftligt meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere rådsmedlemmer gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

11.   Hvor en medlemsstat i medfør af stk. 6, 7 eller 9 tillader personer, der er opført på listen i bilag I eller II indrejse i eller transit gennem sit område, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

KAPITEL IV

INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE RESSOURCER

Artikel 9

1.   Alle pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af personer og enheder, som Sikkerhedsrådet eller komitéen har udpeget, og som er omfattet af indefrysning af aktiver, i overensstemmelse med punkt 22 i UNSCR 1970 (2011), punkt 19 og 23 i UNSCR 1973 (2011), punkt 4 i UNSCR 2174 (2014) og punkt 11 i UNSCR 2213 (2015), og som er opført på listen i bilag III, indefryses.

2.   Alle pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af personer og enheder, som:

a)

er involveret eller meddelagtige i at beordre, kontrollere eller på anden måde styre grove menneskerettighedskrænkelser mod personer i Libyen, bl.a. ved at være involveret eller meddelagtige i at planlægge, lede, beordre eller gennemføre angreb i strid med folkeretten, herunder luftbombardementer, på civilbefolkningen og civile faciliteter, eller af de libyske myndigheder, eller af personer eller enheder, som har overtrådt eller medvirket til at overtræde bestemmelserne i UNSCR 1970 (2011) eller i denne afgørelse, eller af personer eller enheder, som handler på deres vegne eller under deres ledelse, eller af enheder, som ejes eller kontrolleres af dem, eller af personer eller enheder, som er opført på listen i bilag III til denne afgørelse

b)

er identificeret som havende deltaget i de undertrykkende politikker, som det tidligere regime i Libyen førte under Muammar Qadhafi (Gaddafi), eller på anden måde har været knyttet til dette regime, og som udgør en fortsat risiko for freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller for en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang

c)

deltager i eller yder støtte til handlinger, der truer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen, eller som hindrer eller underminerer en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang, bl.a. ved:

i)

at planlægge, lede eller udføre handlinger, der krænker den gældende internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller handlinger, der udgør en overtrædelse af menneskerettighederne, i Libyen

ii)

angreb mod en lufthavn, station eller terminal for landtransport eller søhavn i Libyen eller mod en libysk statsinstitution eller et libysk anlæg eller mod en udenlandsk repræsentation i Libyen

iii)

at yde støtte til væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af råolie eller andre naturressourcer i Libyen

iv)

at true eller lægge pres på libyske statsinstitutioner og Libyan National Oil Company, eller deltage i handlinger, der kan føre til eller resultere i uretmæssig tilegnelse af libyske statsmidler

v)

at overtræde eller medvirke til unddragelsen af bestemmelserne om våbenembargoen i Libyen, der er fastsat i UNSCR 1970 (2011) og artikel 1 i denne afgørelse

vi)

at handle for, på vegne af eller under ledelse af de på listen opførte personer eller enheder

d)

besidder eller kontrollerer libyske statsmidler, som de uretmæssigt har tilegnet sig under Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime i Libyen, der vil kunne anvendes til at true freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller til at hindre eller underminere en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang,

og som er opført på listen i bilag IV, indefryses.

3.   Alle pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, som ejes eller kontrolles direkte eller indirekte af de enheder, der er opført på listen i bilag VI, og som er indefrosne pr. 16. september 2011, forbliver indefrosne.

4.   Ingen pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer eller enheder, der er nævnt i stk. 1 og 2.

5.   I det omfang det finder anvendelse på havne hindrer forbuddet mod at stille pengemidler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til rådighed for de personer eller enheder, der er omhandlet i stk. 2, ikke gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 7. juni 2011, indtil den 15. juli 2011 med undtagelse af kontrakter vedrørende olie, gas og raffinerede produkter.

6.   Der kan gøres undtagelse for pengemidler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, som

a)

er nødvendige for basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand i overensstemmelse med nationale love, eller

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med nationale love til rutinemæssig forvaltning af indefrosne pengemidler, anden finansiel bistand og økonomiske ressourcer,

efter at den pågældende medlemsstat i givet fald har underrettet komitéen om, at den vil tillade adgang til sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, medmindre komitéen træffer en negativ afgørelse inden fem arbejdsdage fra en sådan underretning.

7.   Der kan også gøres undtagelse for pengemidler og økonomiske ressourcer, som

a)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet komitéen herom, hvis det er hensigtsmæssigt, og komitéen har godkendt dette

b)

er omfattet af en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en dom; i så tilfælde kan pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer anvendes til at efterkomme den pågældende afgørelse om tilbageholdelsesret eller dom, forudsat at afgørelsen var truffet eller dommen afsagt inden datoen for vedtagelsen af UNSCR 1970 (2011) og ikke er til fordel for en person eller enhed som nævnt i denne artikels stk. 1 eller 2, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet komitéen, hvis det er hensigtsmæssigt.

8.   Med hensyn til personer og enheder, der er opført på listen i bilag IV, kan der også gøres undtagelse for pengemidler og økonomiske ressourcer, som er nødvendige til humanitære formål, som f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, levering af elektricitet, humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, eller at evakuere udenlandske statsborgere fra Libyen.

9.   Med hensyn til de enheder, der er omhandlet i stk. 3, kan der gøres undtagelser for pengemidler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, forudsat at:

a)

den relevante medlemsstat har underrettet komitéen om, at den vil tillade adgang til sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til et eller flere af følgende formål, medmindre komitéen træffer en negativ afgørelse inden fem arbejdsdage fra en sådan underretning:

i)

humanitære behov

ii)

brændstof, elektricitet og vand udelukkende til civile formål

iii)

genoptagelse af libysk produktion og salg af kulbrinter

iv)

oprettelse, drift og styrkelse af civile regeringsinstitutioner og civil offentlig infrastruktur eller

v)

lettelse af genoptagelsen af transaktioner i banksektoren, herunder støtte til eller fremme af international handel med Libyen

b)

den relevante medlemsstat har underrettet komitéen om, at disse pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer ikke stilles til rådighed for eller til fordel for de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personer

c)

den relevante medlemsstat på forhånd har hørt de libyske myndigheder om anvendelsen af sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, og

d)

den berørte medlemsstat har gjort de libyske myndigheder delagtige i den i henhold til dette stykke forelagte underretning, og de libyske myndigheder ikke inden for fem arbejdsdage har gjort indvendinger imod frigivelsen af sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer.

10.   Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at en udpeget person eller enhed foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne person eller enhed blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i stk. 1 eller 2, og efter at den relevante medlemsstat i givet fald har underrettet komitéen om, at den agter at foretage eller modtage sådanne betalinger eller bemyndige, at pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer frigives med henblik herpå, ti arbejdsdage før en sådan bemyndigelse.

11.   Stk. 3 er ikke til hinder for, at en udpeget person eller enhed foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne person eller enhed blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er nævnt i stk. 1, 2 og 3, og efter at den relevante medlemsstat i givet fald har underrettet komitéen om, at den agter at foretage eller modtage sådanne betalinger eller bemyndige, at pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer frigives med henblik herpå, ti arbejdsdage før en sådan bemyndigelse.

12.   Med hensyn til personer og enheder, der er opført på listen i bilag IV, og uanset stk. 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 2, blev opført på listen i bilag IV, eller af en retslig eller administrativ afgørelse truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen er ikke til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag III, IV eller VI, og

d)

anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

13.   Stk. 4 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger eller

c)

forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen eller kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat med hensyn til personer og enheder, der er opført på listen i bilag IV

såfremt sådanne renter eller anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1 eller 2.

KAPITEL V

ANDRE RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER

Artikel 10

Medlemsstaterne skal stille krav om, at deres statsborgere, personer, der er underlagt deres jurisdiktion, og virksomheder, der er oprettet på deres områder eller underlagt deres jurisdiktion, udviser årvågenhed, når de gør forretninger med enheder, der er oprettet i Libyen eller underlagt Libyens jurisdiktion, og alle enkeltpersoner og enheder, der handler på deres vegne eller under deres ledelse, og enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, med henblik på at forhindre forretning, der kunne bidrage til vold og magtanvendelse over for civile.

KAPITEL VI

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Krav, herunder på erstatning eller andre krav af tilsvarende art, såsom krav om modregning eller krav i henhold til garanti i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltninger truffet i medfør af UNSCR 1970 (2011), herunder foranstaltninger truffet af Unionen eller af enhver medlemsstat i overensstemmelse med, som krævet i eller i forbindelse med gennemførelsen af de relevante afgørelser fra Sikkerhedsrådet eller foranstaltninger, der er omfattet af denne afgørelse, imødekommes overfor de udpegede personer og enheder, som er opført på listen i bilag I, II, III eller IV, eller nogen anden person eller enhed i Libyen, herunder Libyens regering, eller nogen person eller enhed, som rejser krav gennem eller til fordel for en sådan person eller enhed.

Artikel 12

1.   Rådet gennemfører ændringerne til bilag I, III,V og VI på grundlag af Sikkerhedsrådets eller komitéens konstateringer.

2.   Rådet udarbejder på forslag af medlemsstaterne eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listerne i bilag II og IV og vedtager ændringer hertil.

Artikel 13

1.   Når Sikkerhedsrådet eller komitéen opfører en person eller enhed på listen, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilag I eller III.

2.   Når Rådet træffer afgørelse om foranstaltninger i henhold til artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 2, med hensyn til en person eller enhed, ændrer det bilag II og IV i overensstemmelse hermed.

3.   Rådet underretter den i stk. 1 og 2 omhandlede person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelse på listen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en notits, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

4.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen eller enheden herom.

Artikel 14

Når komitéen udpeger et skib som omhandlet i artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1-3 og 5, lader Rådet dette omfatte af bilag V.

Artikel 15

1.   Bilag I, II, III, IV og VI indeholder begrundelserne for at opføre de pågældende personer og enheder på listen, jf. Sikkerhedsrådet eller komitéen med hensyn til bilag I, III og VI.

2.   Bilag I, II, III, IV og VI indeholder også, de oplysninger, såfremt de er tilgængelige, som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder, og som stilles til rådighed af Sikkerhedsrådet eller komitéen med hensyn til bilag I, III og VI. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne kendes, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I, III og VI skal også indeholde datoen for, hvornår Sikkerhedsrådet eller komitéen har udpeget den pågældende.

Artikel 16

For at give foranstaltningerne i denne afgørelse størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage tilsvarende restriktive foranstaltninger.

Artikel 17

1.   Denne afgørelse tages op til revision, ændres eller ophæves alt efter omstændighederne, navnlig på baggrund af Sikkerhedsrådets relevante afgørelser.

2.   De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 2, revideres regelmæssigt og mindst hver 12. måned. De ophører med at finde anvendelse på de berørte personer og enheder, hvis Rådet efter proceduren i artikel 12, stk. 2, fastslår, at betingelserne for deres anvendelse ikke længere er opfyldt.

Artikel 18

Rådets afgørelse 2011/137/FUSP ophæves.

Artikel 19

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2011/137/FUSP af 28. februar 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 58 af 3.3.2011, s. 53).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/818 af 26. maj 2015 om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 129 af 27.5.2015, s. 13).


BILAG I

LISTE OVER PERSONER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 1

1.

Navn: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titel: Dr. Opførelse på listen: Chef for de Revolutionære Komitéers forbindelseskontor. Fødselsdato:1. juli 1950Fødested: ikke oplyst Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: B010574 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Tunesien (Formodet status/opholdssted: fængslet i Tunesien.) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på FN's liste i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Formodet status/opholdssted: afdød.

Abdulqadir Mohammed Al-Baghdad blev den 26. februar 2011 opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 som »Chef for de Revolutionære Komitéers forbindelseskontor«.

Supplerende oplysninger

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

2.

Navn: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Chef for Muammar Qadhafis (Gaddafis) personlige sikkerhedstjeneste Fødselsdato: 1946 Fødested: Houn, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud).

Abdulqader Yusef Dibri blev opført på listen den 26. februar 2011 i henhold til punkt 15 i resolution 1970 som »Chef for Muammar Qadhafis (Gaddafis) personlige sikkerhedstjeneste«.

Supplerende oplysninger:

Ansvar for regimets sikkerhed. Har tidligere brugt vold mod dissidenter.

3.

Navn: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1948 Fødested: Sirte, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på FN's liste i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud).

Sayyid Mohammed Qadhaf Al-dam blev opført på listen den 26. februar 2011 i henhold til punkt 15 i resolution 1970 som »Fætter til Muammar Qadhafi (Gaddafi)«.

Supplerende oplysninger

Sayyid Mohammed Qadhaf Al-dam deltog i 1980'erne i en mordkampagne mod dissidenter og er angiveligt ansvarlig for adskillige dødsfald i Europa. Han menes også at være involveret i våbenkøb.

4.

Navn: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Libyens ambassadør i Tchad. Fødselsdato: ikke oplyst Fødested: ikke oplyst Alias af god kvalitet: Akrin Saleh Akrin (Image) Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Egypten Opført på listen den:17. marts 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud).

Quren Salih Quren Al Qadhafi (Gaddafi) blev opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 15 i resolution 1970 som »Libyens ambassadør i Tchad«.

Supplerende oplysninger

Har forladt Tchad og er taget til Sabha. Direkte involveret i at hverve og koordinere lejesoldater for regimet.

5.

Navn: AMID HUSAIN AL KUNI

Titel: Oberst Opførelse på listen: Guvernør i Ghat (det sydlige Libyen) Fødselsdato: ikke oplyst Fødested: ikke oplyst Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (Formodet status/opholdssted: det sydlige Libyen) Opført på listen den:17. marts 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud).

Supplerende oplysninger

Direkte involveret i at hverve lejesoldater.

6.

Navn: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: a) Stilling: Direktør for den eksterne sikkerhedsorganisation. b) Chef for den eksterne efterretningstjeneste. Fødselsdato: ikke oplyst Fødested: ikke oplyst Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Loyal tilhænger af regimet. Chef for den eksterne efterretningstjeneste.

7.

Navn: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titel: Generalmajor Opførelse på listen: Stilling: Forsvarsminister. Fødselsdato: 1952 Fødested: Jalo, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Overordnet ansvar for de væbnede styrkers handlinger.

8.

Navn: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Stilling: Minister for offentlige værker Fødselsdato: 1956 Fødested: Khoms, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: ukendt, menes at være taget til fange.

Supplerende oplysninger

Højtstående medlem af regimet. Er involveret i De Revolutionære Komitéer. Har tidligere været involveret i undertrykkelse af modstand og brug af vold.

9.

Navn: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1978 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: Aisha Muhammed Abdul Salam (Pasnummer: 215215) Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: 428720 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Sultanatet Oman (Formodet status/opholdssted: Sultanatet Oman) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Rejste i strid med punkt 15 i resolution 1970 som beskrevet i Ekspertpanelet vedrørende Libyen i dettes interimsrapport fra 2013.

10.

Navn: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato:20. september 1975Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: B/002210 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Algeriet (Formodet status/opholdssted: Algeriet) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

11.

Navn: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1978 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

12.

Navn: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1970 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Sultanatet Oman (Formodet status/opholdssted: Sultanatet Oman) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

13.

Navn: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Leder af Revolutionen, øverstbefalende for de væbnede styrker Fødselsdato: 1942 Fødested: Sirte, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på FN's liste i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Er ansvarlig for at have beordret undertrykkelse af demonstrationer og menneskerettighedskrænkelser.

14.

Navn: MUTASSIM QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: National sikkerhedsrådgiver Fødselsdato: 1976 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

15.

Navn: SAADI QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Chef for specialstyrkerne Fødselsdato: a) 27. maj 1973b) 1. januar 1975Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: a) 014797 b) 524521 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (varetægtsfængslet) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

16.

Navn: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1982 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

17.

Navn: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Direktør, Qadhafifonden (Gaddafifonden) Fødselsdato:25. juni 1972Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: B014995 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Opildnende offentlige opfordringer til vold mod demonstranter.

18.

Navn: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titel: Oberst Opførelse på listen: Direktør for den militære efterretningstjeneste Fødselsdato: 1949 Fødested: Sudan Alias af god kvalitet: a) Abdoullah Ould Ahmed (pasnummer: B0515260; Fødselsdato: 1948; Fødested: Anefif (Kidal), Mali; Udstedelsesdato: 10. januar 2012; Udstedelsessted: Bamako, Mali; Udløbsdato: 10. januar 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (malisk ID-nummer 073/SPICRE; Fødested: Anefif, Mali; Udstedelsesdato: 6. december 2011; Udstedelsessted: Essouck, Mali) Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Den militære efterretningstjeneste deltager i undertrykkelsen af demonstrationer. Er mistænkt for tidligere at have deltaget i massakren i Abu Selim-fængslet. Dømt in absentia for bombeattentat mod UTA-fly. Muammar Qadhafis (Gaddafis) svoger.

19.

Navn: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: omkring 1952 Fødested: Al Bayda, Libyen Alias af god kvalitet: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, født 1. januar 1953 (omansk pasnummer 03825239) Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: 03825239 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Sultanatet Oman Opført på listen den:24. juni 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 og punkt 19 i resolution 1973 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Betydelig personlig formue, der kan anvendes til formål til fordel for regimet. Hendes søster Fatima FARKASH er gift med ABDALLAH SANUSSI, leder af Libyens militære efterretningstjeneste.

20.

Navn: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: a) Planlægnings- og finansminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering; b) Sekretær i den generelle folkekomité for finansiering og planlægning; c) Midlertidig leder af den libyske centralbank Fødselsdato: 1935 Fødested: ikke oplyst Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:24. juni 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 og punkt 19 i resolution 1973 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Involveret i vold mod demonstranter. Sekretær i den generelle folkekomité for finansiering og planlægning. Abdelhafiz Zlitni fungerer for øjeblikket som leder af den libyske centralbank. Han har tidligere været formand for National Oil Corporation. Vores oplysninger tyder på, at han for tiden er i gang med at forsøge at skaffe midler til regimet for at genopfylde centralbankens reserver, der allerede er brugt på at opretholde den nuværende militære aktion.


BILAG II

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 2

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stilling: Chef for terrorbekæmpelse i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Fødselsdato: 1952

Fødested: Tripoli, Libyen

Fremtrædende medlem af de Revolutionære Komitéer.

Muammar Qadhafis (Gaddafis) nære medarbejder. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Stilling: Vicedirektør i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Muammar Qadhafis (Gaddafis) svoger.

Fremtrædende medlem af Qadhafiregimet og som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Stilling: Chef for de Revolutionære Komitéer.

Fødested: Sirte, Libyen

Formodet situation: myrdet i Egypten i august 2014.

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Fødselsdato: 1946

Fødested: Traghen

Muammar Qadhafis (Gaddafis) kabinetschef. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Fødselsdato: 1. juli 1949

Fødested: Al-Bayda

Tidligere direktør for det interne sikkerhedskontor.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Fødselsdato: 1. juli 1949

Fødested: Al-Bayda

Tidligere direktør for efterretningsafdelingen i det eksterne sikkerhedskontor.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Tidligere generalsekretær i Den Generelle Folkekongres.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premierminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Sundheds- og miljøminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1949

Fødested: Al-Azizia (tæt på Tripoli)

Industri-, økonomi- og handelsminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Fødselsdato: 1943

Landbrugsminister og minister for dyre- og havressourcer i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Socialminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Fødselsdato: 4. maj 1963

Pasnummer: B/014965 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Uddannelsesminister og minister for videregående uddannelse og forskning i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Fødselsdato: 8.7.1954

Pasnummer: B/014924 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Tidligere nærtstående samarbejdspartner for oberst Qadhafi; tidligere fremtrædende rolle i sikkerhedstjenesterne og direktør for radio og TV.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi

Stilling: Fjerdekommanderende i revolutionsgarden

oberst.

Centralt medlem af Qadhafis (Gaddafis) regime. Som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

23.05.2011


BILAG III

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 9, STK. 1

A.   Enkeltpersoner

6.

Navn: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: a) Stilling: Direktør for den eksterne sikkerhedsorganisation. b) Chef for den eksterne efterretningstjeneste. Fødselsdato: ikke oplyst Fødested: ikke oplyst Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Loyal tilhænger af regimet. Chef for den eksterne efterretningstjeneste.

7.

Navn: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titel: Generalmajor Opførelse på listen: Stilling: Forsvarsminister. Fødselsdato: 1952 Fødested: Jalo, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Overordnet ansvar for de væbnede styrkers handlinger.

8.

Navn: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Stilling: Minister for offentlige værker Fødselsdato: 1956 Fødested: Khoms, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: ukendt, menes at være taget til fange.

Supplerende oplysninger

Højtstående medlem af regimet. Er involveret i De Revolutionære Komitéer. Har tidligere været involveret i undertrykkelse af modstand og brug af vold.

9.

Navn: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1978 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: Aisha Muhammed Abdul Salam (Pasnummer: 215215) Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: 428720 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Sultanatet Oman (Formodet status/opholdssted: Sultanatet Oman) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Rejste i strid med punkt 15 i resolution 1970 som beskrevet i Ekspertpanelet vedrørende Libyen i dettes interimsrapport fra 2013.

10.

Navn: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato:20. september 1975Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: B/002210 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Algeriet (Formodet status/opholdssted: Algeriet) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

11.

Navn: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1978 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

12.

Navn: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1970 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Sultanatet Oman (Formodet status/opholdssted: Sultanatet Oman) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

13.

Navn: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Leder af Revolutionen, øverstbefalende for de væbnede styrker Fødselsdato: 1942 Fødested: Sirte, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på FN's liste i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Er ansvarlig for at have beordret undertrykkelse af demonstrationer og menneskerettighedskrænkelser.

14.

Navn: MUTASSIM QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: National sikkerhedsrådgiver Fødselsdato: 1976 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

15.

Navn: SAADI QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Chef for specialstyrkerne Fødselsdato: a) 27. maj 1973b)1. januar 1975Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: a) 014797 b) 524521 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (varetægtsfængslet) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

16.

Navn: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: 1982 Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

17.

Navn: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: Direktør, Qadhafifonden (Gaddafifonden) Fødselsdato:25. juni 1972Fødested: Tripoli, Libyen Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: B014995 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Opildnende offentlige opfordringer til vold mod demonstranter.

18.

Navn: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titel: Oberst Opførelse på listen: Direktør for den militære efterretningstjeneste Fødselsdato: 1949 Fødested: Sudan Alias af god kvalitet: a) Abdoullah Ould Ahmed (pasnummer: B0515260; Fødselsdato: 1948; Fødested: Anefif (Kidal), Mali; Udstedelsesdato: 10. januar 2012; Udstedelsessted: Bamako, Mali; Udløbsdato: 10. januar 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (malisk ID-nummer 073/SPICRE; Fødested: Anefif, Mali; Udstedelsesdato: 6. december 2011; Udstedelsessted: Essouck, Mali) Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen) Opført på listen den:26. februar 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Den militære efterretningstjeneste deltager i undertrykkelsen af demonstrationer. Er mistænkt for tidligere at have deltaget i massakren i Abu Selim-fængslet. Dømt in absentia for bombeattentat mod UTA-fly. Muammar Qadhafis (Gaddafis) svoger.

19.

Navn: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: ikke oplyst Fødselsdato: omkring 1952 Fødested: Al Bayda, Libyen Alias af god kvalitet: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, født 1. januar 1953 (omansk pasnummer 03825239) Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: 03825239 Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: Sultanatet Oman Opført på listen den:24. juni 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 og punkt 19 i resolution 1973 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Betydelig personlig formue, der kan anvendes til formål til fordel for regimet. Hendes søster Fatima FARKASH er gift med ABDALLAH SANUSSI, leder af Libyens militære efterretningstjeneste.

20.

Navn: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titel: ikke oplyst Opførelse på listen: a) Planlægnings- og finansminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering; b) Sekretær i den generelle folkekomité for finansiering og planlægning; c) Midlertidig leder af den libyske centralbank Fødselsdato: 1935 Fødested: ikke oplyst Alias af god kvalitet: ikke oplyst Alias af mindre god kvalitet: ikke oplyst Nationalitet: ikke oplyst Pasnummer: ikke oplyst Nationalt identitetsnummer: ikke oplyst Adresse: ikke oplyst Opført på listen den:24. juni 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 og punkt 19 i resolution 1973 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Supplerende oplysninger

Involveret i vold mod demonstranter. Sekretær i den generelle folkekomité for finansiering og planlægning. Abdelhafiz Zlitni fungerer for øjeblikket som leder af den libyske centralbank. Han har tidligere været formand for National Oil Corporation. Vores oplysninger tyder på, at han for tiden er i gang med at forsøge at skaffe midler til regimet for at genopfylde centralbankens reserver, der allerede er brugt på at opretholde den nuværende militære aktion.


BILAG IV

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 9, STK. 2

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stilling: Chef for terrorbekæmpelse i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Fødselsdato: 1952

Fødested: Tripoli, Libyen

Fremtrædende medlem af de Revolutionære Komitéer.

Muammar Qadhafis (Gaddafis) nære medarbejder. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Stilling: Vicedirektør i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Muammar Qadhafis (Gaddafis) svoger.

Fremtrædende medlem af Qadhafiregimet (Gaddafiregimet) og som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Stilling: Chef for de Revolutionære Komitéer.

Fødested: Sirte, Libyen

Formodet situation: myrdet i Egypten i august 2014.

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Fødselsdato: 1946

Fødested: Traghen

Muammar Qadhafis (Gaddafis) kabinetschef. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Fødselsdato: 1946

Fødested: Genzur

Tidligere direktør for det interne sikkerhedskontor.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Fødselsdato: 1. juli 1949

Fødested: Al-Bayda

Tidligere direktør for efterretningsafdelingen i det eksterne sikkerhedskontor.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Tidligere generalsekretær i Den Generelle Folkekongres.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premierminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Sundheds- og miljøminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1949

Fødested: Al-Azizia (tæt på Tripoli)

Industri-, økonomi- og handelsminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Fødselsdato: 1943

Landbrugsminister og minister for dyre- og havressourcer i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Socialminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Fødselsdato: 4. maj 1963

Pasnummer: B/014965 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Uddannelsesminister og minister for videregående uddannelse og forskning i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Fødselsdato: 8.7.1954

Pasnummer: B/014924 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Tidligere nærtstående samarbejdspartner for oberst Qadhafi (Gaddafi); tidligere fremtrædende rolle i sikkerhedstjenesterne og direktør for radio og TV.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

15.

Oberst Taher Juwadi

Stilling: Fjerdekommanderende i revolutionsgarden

oberst.

Centralt medlem af Qadhafis (Gaddafis) regime. Som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Chef for de Revolutionære Komitéers forbindelseskontor.

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Stilling: Chef for Muammar Qadhafis (Gaddafis) personlige sikkerhedstjeneste

Fødselsdato: 1946

Fødested: Houn, Libyen

Ansvar for regimets sikkerhed. Har tidligere brugt vold mod dissidenter.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Fødselsdato: 1948

Fødested: Sirte, Libyen

Fætter til Muammar Qadhafi (Gaddafi). Sayyid deltog i 1980'erne i en mordkampagne mod dissidenter og er angiveligt ansvarlig for adskillige dødsfald i Europa. Han menes også at være involveret i våbenkøb. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI (GADDAFI), Quren Salih Quren

 

Libyens tidligere ambassadør i Tchad. Har forladt Tchad og er taget til Sabha. Direkte involveret i at hverve og koordinere lejesoldater for regimet.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

20.

AL KUNI, oberst Amid Husain

Formodet status/opholdssted det sydlige Libyen

Tidligere guvernør i Ghat (det sydlige Libyen). Direkte involveret i at hverve lejesoldater.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Websted: http://www.laaico.com Selskab stiftet i 1981, 76351 Janzour-Libyen. 81370 Tripoli-Libyen Tlf. 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax 00 218 (21) 4893800 — 4891867 e-mail: info@laaico.com

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Oplysninger vedrørende administrationen: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYEN Tlf. (+218) 214778301 — Fax (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation (Waatassimoufonden)

Hjemsted i Tripoli.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktoplysninger: tlf. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07http://www.ljbc.net; e-mail: info@ljbc.net

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

Deltager i offentlige opfordringer til had og vold ved deltagelse i misinformationskampagner i forbindelse med vold mod demonstranter.

21.3.2011

5.

Revolutionsgarden

 

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

Involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; e-mailadresse agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libyen); tlf. nr. (218)214870586;

tlf. nr. (218) 214870714;

tlf. nr. (218) 214870745;

tlf. nr. (218) 213338366;

tlf. nr. (218) 213331533;

tlf. nr. (218) 213333541;

tlf. nr. (218) 213333544;

tlf. nr. (218) 213333543;

tlf. nr. (218) 213333542;

fax nr. (218) 214870747;

fax nr. (218) 214870767;

fax nr. (218) 214870777;

fax nr. (218) 213330927;

fax nr. (218) 213333545

Libysk datterselskab af Central Bank of Libya

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (sidegade til al-Zawiyah Street) tlf. nr.: (218) 213345187 fax +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 01794877 (UK)

UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1510484 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1534407 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 59058C (IOM)

IOM-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.

12.4.2011


BILAG V

LISTE OVER SKIBE OMHANDLET I ARTIKEL 6, STK. 1, OG ARTIKEL 7, STK. 1-3 OG 5


BILAG VI

LISTE OVER ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 9, STK. 3

1.

Navn: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC), tidligere kendt som: ikke oplyst Adresse:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyenOpført på listen den:17. marts 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 17 i resolution 1973 som ændret den 16. september i henhold til punkt 15 i resolution 2009.

Supplerende oplysninger

Under Muammar Qadhafis (Gaddafis) og hans families kontrol og potentiel kilde til finansiering af hans styre.

2.

Navn: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: ikke oplyst Tidligere kendt som: ikke oplyst Adresse:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyenOpført på listen den:17. marts 2011Yderligere oplysninger: Opført på listen i henhold til punkt 17 i resolution 1973 som ændret den 16. september i henhold til punkt 15 i resolution 2009.

Supplerende oplysninger

Under Muammar Qadhafis (Gaddafis) og hans families kontrol og potentiel kilde til finansiering af hans styre.


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/61


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1334

af 31. juli 2015

om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/521

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP (1).

(2)

Rådet vedtog den 26. marts 2015 afgørelse (FUSP) 2015/521 (2) om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP (»listen«).

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP er det nødvendigt med regelmæssige mellemrum at gennemgå navnene på de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, for at sikre, at det stadig er berettiget at bevare dem herpå.

(4)

Denne afgørelse indeholder resultatet af den gennemgang, som Rådet har foretaget af de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på.

(5)

Rådet har kontrolleret, at kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP har truffet afgørelser for alle de på listen opførte personer, grupper eller enheder om, at de har været involveret i terrorhandlinger som defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, i den nævnte fælles holdning. Rådet har også konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, fortsat bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat deri.

(6)

Listen bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og afgørelse (FUSP) 2015/521 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, er indeholdt i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2015/521 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/521 af 26. marts 2015 om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2014/483/FUSP (EUT L 82 af 27.3.2015, s. 107).


BILAG

LISTE OVER PERSONER, GRUPPER OG ENHEDER, JF. ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), født den 11.8.1960 i Iran. Pasnr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), født den 6. eller 15.3.1955 i Iran. Iransk og amerikansk statsborger. Pasnr.: C2002515 (Iran); pasnr.: 477845448 (USA). Nationalt ID-nr.: 07442833, udløbsdato den 15. marts 2016 (amerikansk kørekort).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene) — medlem af »Hofstadgroep«.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pasnr.: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), født cirka 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran militærbase, Ilamprovinsen, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, født cirka 1965 i Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), født den 11.3.1957 i Iran. Iransk statsborger. Pasnr.: 008827 (iransk diplomatpas), udstedt 1999. Titel: generalmajor.

II.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

»Abu Nidal Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September« (»Sorte September«), alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«).

2.

»Al-Aqsa Martyrs' Brigade« (»Al Aqsa-Martyrernes Brigade«).

3.

»Al-Aqsa. e.V.«.

4.

»Babbar Khalsa«.

5.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People's Army« — »NPA«, Filippinerne.

6.

»Gama'a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama'a al-Islamiyya«) (»Islamisk Gruppe« — »IG«).

7.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«).

8.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«.

9.

»Hizballah Military Wing« (Hizbollahs militære gren) (alias »Hezbollah Military Wing«, alias »Hizbullah Military Wing«, alias »Hizbollah Military Wing«, alias »Hezballah Military Wing«, alias »Hisbollah Military Wing«, alias »Hizbu'llah Military Wing« alias »Hizb Allah Military Wing«, alias »Jihad Council« (og alle de enheder, der refererer til den, herunder den eksterne sikkerhedsorganisation)).

10.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«.

11.

»Hofstadgroep«.

12.

»International Sikh Youth Federation« — »ISYF«.

13.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«.

14.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«).

15.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«.

16.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«).

17.

»Palæstinensisk Islamisk Jihad« — »PIJ«.

18.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse«) — »PFLP«.

19.

»Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen«) (alias »PFLP-General Command«).

20.

»Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia« — »FARC« (»Colombias Væbnede Revolutionære Styrker«).

21.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«).

22.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«).

23.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«).


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/64


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2015/1335

af 31. juli 2015

om gennemførelse af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (1), og særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 15. oktober 2012 afgørelse 2012/642/FUSP, som indførte restriktive foranstaltninger over for Hviderusland.

(2)

Rådet finder, at 24 personer bør udgå af listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP.

(3)

Bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1.


BILAG

Oplysningerne om følgende personer udgår af listen i del A »Personer« i bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/66


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1336

af 31. juli 2015

om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. juli 2010 afgørelse 2010/413/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Iran.

(2)

Med støtte fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) indgik Kina, Frankrig, Tyskland, Den Russiske Føderation, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater den 24. november 2013 en aftale med Iran om en fælles handlingsplan med en strategi til opnåelse af en langsigtet samlet løsning på det iranske atomspørgsmål. Det blev aftalt, at første skridt i retning af denne samlede løsning skulle indebære, at indledende indbyrdes aftalte foranstaltninger skulle træffes af begge parter for en periode på seks måneder, der kan fornys efter fælles overenskomst.

(3)

Med støtte fra den højtstående repræsentant nåede Kina, Frankrig, Tyskland, Den Russiske Føderation, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater den 2. april 2015 til enighed med Iran om de centrale parametre i en fælles omfattende handlingsplan.

(4)

Med støtte fra den højtstående repræsentant indgik Kina, Frankrig, Tyskland, Den Russiske Føderation, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater den 14. juli 2015 en aftale med Iran om en langsigtet samlet løsning på det iranske atomspørgsmål. En vellykket gennemførelse af den fælles omfattende handlingsplan vil sikre, at det iranske atomprogram udelukkende har fredelig karakter, og vil medføre en samlet ophævelse af alle atomrelaterede sanktioner.

(5)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 20. juli 2015 resolution (UNSCR) 2231 (2015), som godkender den fælles omfattende handlingsplan, opfordrer til fuld gennemførelse heraf i henhold til tidsplanen i den fælles omfattende handlingsplan og indeholder tiltag, der skal gennemføres i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan.

(6)

UNSCR 2231 (2015) bestemmer, at de foranstaltninger, der er fastsat i resolution 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) og 1929 (2010), på visse betingelser ikke finder anvendelse på aktiviteter fra stater, der deltager i den fælles omfattende handlingsplan, eller fra FN-medlemsstater som handler i samarbejde med dem, med direkte tilknytning til ændringen af to kaskader på Fordowanlægget med henblik på produktion af stabile isotoper, eksport af Irans berigede uran på over 300 kg til gengæld for naturligt uran eller moderniseringen af Arakreaktoren baseret på det aftalte konstruktionsprojekt og efterfølgende på den aftalte endelige udformning af den pågældende reaktor.

(7)

UNSCR 2231 (2015) bestemmer endvidere, at de foranstaltninger, der er fastsat i UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) og 1929 (2010), ikke finder anvendelse i det omfang, det er nødvendigt på visse betingelser at udføre overførsler og aktiviteter, som er knyttet til gennemførelsen af visse atomrelaterede tilsagn anført i den fælles omfattende handlingsplan, der kræves for at forberede gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan, eller som er fastlagt af FN's Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til UNSCR 1737 (2006), og som skal være i overensstemmelse med målene i UNSCR 2231 (2015).

(8)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse.

(9)

Afgørelse 2010/413/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/413/FUSP tilføjes følgende artikel:

»Artikel 26b

1.   Foranstaltningerne i denne afgørelse finder ikke anvendelse på levering, salg eller overførsel af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, uddannelse, finansiel bistand, investering, mæglervirksomhed eller andre tjenesteydelser fra stater, der deltager i den fælles omfattende handlingsplan, eller fra FN-medlemsstater som handler i samarbejde med dem, når det sker med direkte tilknytning til:

a)

ændringen af to kaskader på Fordowanlægget med henblik på produktion af stabile isotoper

b)

eksport af Irans berigede uran på over 300 kg til gengæld for naturligt uran eller

c)

moderniseringen af Arakreaktoren baseret på det aftalte konstruktionsprojekt og efterfølgende på den aftalte endelige udformning af den pågældende reaktor.

2.   Medlemsstater, som tager del i de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, sikrer:

a)

at alle de pågældende aktiviteter udføres i nøje overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan

b)

at de underretter komitéen og, når den er oprettet i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan, den fælles kommission, eller de øvrige medlemsstater, alt efter hvad der er relevant, ti dage forud for sådanne aktiviteter

c)

at kravene, jf. underpunkt 22, litra c), i UNSCR 2231 (2015), alt efter hvad der er relevant, er opfyldt

d)

at de har erhvervet og er i stand til effektivt at udøve retten til at kontrollere den endelige anvendelse af leverede produkter, og hvor denne skal finde sted, og

e)

at de i tilfælde af levering af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der er nævnt i underpunkt 22, litra e), i UNSCR 2231 (2015), også underretter IAEA herom senest ti dage efter leveringen, salget eller overførslen.

3.   Foranstaltningerne i denne afgørelse finder ikke anvendelse i det omfang, det er nødvendigt at udføre overførsler og aktiviteter, som er godkendt på forhånd i hvert enkelt tilfælde af komitéen eller den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, alt efter hvad der er relevant, og som:

a)

er direkte knyttet til gennemførelsen af de atomrelaterede tiltag i punkt 15.1-15.11 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan

b)

er nødvendige for at forberede gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan eller

c)

i givet fald fastlægges af komitéen, og som skal være i overensstemmelse med målene i UNSCR 2231 (2015).

Den relevante medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle godkendelser.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/68


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1337

af 31. juli 2015

om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. juli 2010 afgørelse 2010/413/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Iran.

(2)

Afgørelse 2010/413/FUSP tillader bl.a. opfyldelsen af forpligtelser i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 23. januar 2012 eller i henhold til tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne forpligtelser, hvor levering af iransk råolie og iranske olieprodukter eller indtægterne fra levering af disse produkter sker med henblik på godtgørelse af udestående pengebeløb vedrørende kontrakter, der er indgået inden den 23. januar 2012, til personer eller enheder i medlemsstaternes områder eller under deres jurisdiktion, hvor disse kontrakter specifikt foreskriver sådanne godtgørelser.

(3)

Afgørelse 2010/413/FUSP foreskriver også, at foranstaltningerne vedrørende indefrysning af aktiver i nævnte afgørelse ikke finder anvendelse på handlinger og overførsler, der udføres med hensyn til enheder opført på listen i bilag II i nævnte afgørelse, for så vidt de er nødvendige til opfyldelsen, indtil den 30. juni 2015, af de relevante forpligtelser.

(4)

Rådet mener, at denne undtagelse bør forlænges indtil den 14. januar 2016.

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre foranstaltninger, der er fastsat i nærværende afgørelse.

(6)

Afgørelse 2010/413/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 20, stk. 14, i afgørelse 2010/413/FUSP affattes således:

»14.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på handlinger og overførsler, der udføres med hensyn til enheder opført på listen i bilag II, for så vidt de er nødvendige til opfyldelsen, indtil den 14. januar 2016, af forpligtelser omhandlet i artikel 3c, stk. 2, forudsat at disse handlinger og overførsler er blevet tilladt af den relevante medlemsstat på forhånd vurderet fra sag til sag. Den relevante medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om dens hensigt til at give tilladelse.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1338

af 30. juli 2015

om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer C(2015) 5252)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til direktivet omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. Ved direktivet kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger en overvågningsplan for restkoncentrationer med de krævede garantier. Overvågningsplanen skal mindst indeholde de grupper af stoffer og restkoncentrationer, der er nævnt i bilag I.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (2) blev de planer, der er omhandlet i artikel 29 i direktiv 96/23/EF (i det følgende benævnt »planerne«), og som er forelagt af visse tredjelande, der er opført på listen i afgørelsens bilag, godkendt for de dyr og animalske produkter, der er omfattet af listen.

(3)

Det er i lyset af de nye planer, som visse tredjelande har forelagt, og de supplerende oplysninger, som Kommissionen har modtaget, nødvendigt at ajourføre listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til direktiv 96/23/EF har tilladelse til at importere visse dyr og animalske produkter, som for øjeblikket er opført i bilaget til afgørelse 2011/163/EU (i det følgende benævnt »listen«).

(4)

Andorra har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Andorra bør derfor opføres på listen med hensyn til honning.

(5)

Armenien, Kenya og Republikken Myanmarunionen har forelagt Kommissionen planer vedrørende akvakultur. Planerne giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Armenien, Kenya og Republikken Myanmarunionen bør der opføres på listen med hensyn til for akvakultur.

(6)

Marokko har forelagt Kommissionen en plan vedrørende fjerkræ. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Marokko bør derfor opføres på listen med hensyn til fjerkræ.

(7)

Kommissionen har anmodet om, at Peru fremlægger oplysninger om gennemførelsen af landets plan vedrørende fjerkræ og fjerkræprodukter. Da Peru ikke har svaret, foreligger der ikke tilstrækkelige garantier med henblik på godkendelse. Oplysningerne vedrørende det pågældende tredjeland for så vidt angår fjerkræ og fjerkræprodukter bør udgå af listen. Peru er blevet underrettet herom.

(8)

Med henblik på markedsgennemsigtighed og i overensstemmelse med folkeretten bør det præciseres, at EU's geografiske dækning, hvad angår godkendelsen af planer, er begrænset til Staten Israels territorium bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden. Listen skal ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/163/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EF af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG

»BILAG

ISO2-kode

Land

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Hviderusland

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republikken Myanmarunionen

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Ny Kaledonien

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Fransk Polynesien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Udelukkende kamelmælk.

(2)  Eksport til Unionen af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(3)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. artikel 2.

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo (denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring).

(6)  Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.

(7)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.«