ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 189

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
17. juli 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1170 af 16. juli 2015 om tillæg til fangstkvoterne for 2015 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2014 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

2

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1171 af 16. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1172 af 16. juli 2015 om fastsættelse af den fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er omfattet af importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 7. juli 2015 inden for rammerne af de toldkontingenter for hvidløg, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 341/2007

34

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1173 af 14. juli 2015 om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

36

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1174 af 14. juli 2015 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for Banka Slovenije

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1175 af 15. juli 2015 om ændring af beslutning 2006/473/EF for så vidt angår anerkendelsen af det sydafrikanske magisterial district Gordonia som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (meddelt under nummer C(2015) 4749)

39

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til aftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold ( EUT L 173 af 3.7.2015 )

40

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), undertegnet i Washington den 3. marts 1973 (1), trådte i kraft den 8. juli 2015 i overensstemmelse med artikel XXII, stk. 2, i konventionen.


(1)  EUT L 75 af 19.3.2015, s. 4.


FORORDNINGER

17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1170

af 16. juli 2015

om tillæg til fangstkvoterne for 2015 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2014 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 kan medlemsstaterne inden den 31. oktober i det år, som fangstkvoten gælder for, anmode Kommissionen om at tilbageholde op til 10 % af denne kvote til overførsel til det følgende år. Kommissionen forhøjer den relevante kvote med den tilbageholdte mængde.

(2)

I Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 (2), (EU) nr. 1180/2013 (3), (EU) nr. 24/2014 (4) og (EU) nr. 43/2014 (5) fastsættes fangstkvoterne for visse bestande for 2014, ligesom det specificeres, for hvilke bestande der kan træffes foranstaltninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 847/96.

(3)

I Rådets forordning (EU) nr. 1221/2014 (6), (EU) nr. 1367/2014 (7), (EU) 2015/104 (8) og (EU) 2015/106 (9) fastsættes fangstkvoterne for visse bestande for 2015.

(4)

Visse medlemsstater anmodede inden den 31. oktober 2014 om, at en del af deres kvoter for 2014 tilbageholdes og overføres til det følgende år, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96. Inden for de grænser, der er fastsat i samme forordning, bør de tilbageholdte mængder lægges til kvoten for 2015.

(5)

Den 6. august 2014 indførte Den Russiske Føderation en embargo mod import af visse landbrugsprodukter og fiskevarer fra Unionen. I lyset af disse særlige omstændigheder blev forordning (EU) nr. 43/2014 og (EU) nr. 1180/2013 ændret ved forordning (EU) nr. 1221/2014, hvad angår de bestande, der er hårdest ramt eller direkte berørt. I henhold til ændringen skal en større procentdel af de mængder, der ikke blev udnyttet i 2014, overføres til de kvoter, der tildelt for disse bestande i 2015. Disse kvoter er derfor allerede omfattet af en ekstraordinær overførsel og udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De fangstkvoter, der er fastsat for 2015 i forordning (EU) nr. 1221/2014, (EU) nr. 1367/2014 og (EU) 2015/104, forhøjes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (EUT L 356 af 22.12.2012, s. 22).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 af 19. november 2013 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (EUT L 313 af 22.11.2013, s. 4).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 24/2014 af 10. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 9 af 14.1.2014, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EU) nr. 1221/2014 af 10. november 2014 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og (EU) nr. 1180/2013 (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 16).

(7)  Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 af 15. december 2014 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016 (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014 (EUT L 22 af 28.1.2015, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EU) 2015/106 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 19 af 24.1.2015, s. 8).


BILAG

Landekode

Bestandskode

Art

Zonens navn

Endelig kvote 2014 (1) (ton)

Fangster 2014 (ton)

SC-fangster 2014 (ton)

% af endelig kvote

Overført mængde (ton)

BE

ANF/07.

Havtaske

VII

2 434,880

491,079

177,243

27,45 %

243,488

BE

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

311,380

216,867

/

69,65 %

31,138

BE

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

139,500

108,098

/

77,49 %

13,950

BE

COD/07A.

Torsk

VIIa

11,080

9,151

/

82,59 %

1,108

BE

COD/07D.

Torsk

VIId

76,710

72,230

/

94,16 %

4,480

BE

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

355,370

141,495

/

39,82 %

35,537

BE

HAD/07A.

Kuller

VIIa

8,790

7,035

/

80,03 %

0,879

BE

HAD/2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

128,000

98,275

/

76,78 %

12,800

BE

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

0,070

/

/

N/A

0,007

BE

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

112,500

100,445

/

89,28 %

11,250

BE

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

44,820

42,086

/

93,20 %

2,734

BE

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

188,730

12,395

/

6,57 %

18,873

BE

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

15,300

5,824

/

38,07 %

1,530

BE

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

622,810

166,763

/

26,78 %

62,281

BE

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

10,690

9,791

/

91,59 %

0,899

BE

LEZ/8ABDE.

Glashvarrearter

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

27,500

12,227

/

44,46 %

2,750

BE

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

17,600

16,351

/

92,90 %

1,249

BE

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

99,740

80,200

/

80,41 %

9,974

BE

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

10,620

8,277

/

77,94 %

1,062

BE

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

914,480

494,412

/

54,06 %

91,448

BE

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

5,560

0,083

/

1,49 %

0,556

BE

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

165,030

99,898

/

60,53 %

16,503

BE

PLE/2A3AX4

Rødspætte

IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

7 892,500

7 151,559

/

90,61 %

740,941

BE

PLE/7DE.

Rødspætte

VIId og VIIe

1 437,630

1 429,908

/

99,46 %

7,722

BE

PLE/7FG.

Rødspætte

VIIf og VIIg

183,000

181,270

/

99,05 %

1,730

BE

POK/2A34.

Sej

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

6,000

4,485

/

74,75 %

0,600

BE

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

1 661,690

1 495,916

/

90,02 %

165,774

BE

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

29,380

24,828

/

84,51 %

2,938

BE

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

971,480

964,970

/

99,33 %

6,510

BE

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

720,800

703,148

/

97,55 %

17,652

BE

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

53,190

42,106

/

79,16 %

5,319

BE

WHG/07A.

Hvilling

VIIa

3,450

1,618

/

46,90 %

0,345

BE

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

347,060

311,723

/

89,82 %

34,706

DE

ANF/07.

Havtaske

VII

360,390

351,597

/

97,56 %

8,793

DE

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

334,960

325,690

/

97,23 %

9,270

DE

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

26,730

0

/

0 %

2,673

DE

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

204,820

204,323

/

99,76 %

0,497

DE

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

1 117,040

999,842

/

89,51 %

111,704

DE

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

24,500

0

/

0 %

2,450

DE

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

125,250

0

/

0 %

12,525

DE

COD/03AS.

Torsk

Kattegat

0,220

0,004

/

1,82 %

0,022

DE

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

5 796,140

0

791,277

13,65 %

579,614

DE

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

9,990

0

/

0 %

0,999

DE

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

11,100

0

/

0 %

1,110

DE

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

42,800

0

/

0 %

4,280

DE

HAD/2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

689,950

355,219

316,511

97,36 %

18,220

DE

HAD/3A/BCD

Kuller

IIIa og EU-farvande i underafsnit 22-32

121,000

114,464

/

94,60 %

6,536

DE

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

5,180

0

/

0 %

0,518

DE

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

3,400

0

/

0 %

0,340

DE

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

3 361,170

3 354,224

/

99,79 %

6,946

DE

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

216,130

119,835

/

55,75 %

21,613

DE

HKE/3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

3

0

/

0 %

0,300

DE

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

5,560

0,780

/

14,03 %

0,556

DE

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

50,420

40,329

/

79,99 %

5,042

DE

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

4,890

1,893

/

38,71 %

0,489

DE

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIbcd

1,420

0,545

/

38,38 %

0,142

DE

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

19,310

0,245

/

1,27 %

1,931

DE

MAC/8C3411

Makrel

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

1 205,500

0

1 205,476

100 %

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

484,170

416,656

/

86,05 %

48,417

DE

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

12,250

7,465

/

60,94 %

1,225

DE

PLE/2A3AX4

Rødspætte

IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

6 387,000

4 211,595

10,832

66,11 %

638,700

DE

POK/2A34.

Sej

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

9 824,600

8 754,943

/

89,11 %

982,460

DE

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

8,530

0

/

0 %

0,853

DE

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

8,850

0

/

0 %

0,885

DE

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

20,600

0

/

0 %

2,060

DE

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

681,350

641,153

/

94,10 %

40,197

DE

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

15,240

2,233

/

14,65 %

1,524

DE

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

21,080

1,893

/

8,98 %

2,108

DE

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

1,470

0

/

0 %

0,147

DE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa og EU-farvande i underafsnit 22-32

7,770

0,001

/

0,01 %

0,770

DE

USK/567EI.

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

13,300

0

/

0 %

1,330

DE

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

27 144,970

20 735,395

3 691,752

89,99 %

2 714,497

DE

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV

2,200

0

/

0 %

0,220

DK

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

685,660

288,340

/

42,05 %

68,566

DK

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

513,730

137,690

/

26,80 %

51,373

DK

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

838,550

710,920

/

84,78 %

83,855

DK

BOR/678-

Havgalte

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

31 291,000

8 746,220

/

27,95 %

3 129,100

DK

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

15 945,440

0

5 948,150

37,30 %

1 594,544

DK

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

12,320

0

/

0 %

1,232

DK

HAD/2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

1 192,020

1 078,790

/

90,50 %

113,230

DK

HAD/3A/BCD

Kuller

IIIa og EU-farvande i underafsnit 22-32

1 909,000

1 764,190

/

92,41 %

144,810

DK

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

24,750

19,700

/

79,60 %

2,475

DK

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

1 307,160

553,790

/

42,37 %

130,716

DK

HKE/3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

1 149,680

258,590

/

22,49 %

114,968

DK

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

27,920

23,450

/

83,99 %

2,792

DK

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

142,430

111,340

/

78,17 %

14,243

DK

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

8,890

0

/

0 %

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIbcd

71,330

63,880

/

89,56 %

7,133

DK

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

6,560

0

/

0 %

0,656

DK

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

914,510

470,360

/

51,43 %

91,451

DK

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

4 117,870

2 844,750

/

69,08 %

411,787

DK

PLE/2A3AX4

Rødspætte

IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

19 514,000

7 333,780

4 415,820

60,21 %

1 951,400

DK

POK/2A34.

Sej

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

5 427,000

4 917,090

/

90,60 %

509,910

DK

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

16,000

15,470

/

96,69 %

0,530

DK

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

2 071,060

107,150

/

5,17 %

207,106

DK

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

351,210

315,590

/

89,86 %

35,121

DK

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

351,890

283,080

/

80,45 %

35,189

DK

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

70,990

3,250

/

4,58 %

7,099

DK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

16,630

1,210

/

7,28 %

1,663

DK

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

38 597,750

34 708,170

45,880

90,04 %

3 843,700

EE

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

4,000

0

/

0 %

0,400

EE

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

1 666,370

0

165,069

9,91 %

166,637

EE

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

69,300

0

/

0 %

6,930

ES

ANE/08.

Ansjos

VIII

16 737,840

2 755,181

/

16,46 %

1 673,784

ES

ANF/07.

Havtaske

VII

3 300,710

3 011,828

/

91,25 %

288,882

ES

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

1 300,550

1 062,647

/

81,71 %

130,055

ES

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 103,170

1 956,693

/

93,04 %

146,477

ES

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

12,000

10,800

/

90,00 %

1,200

ES

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

12,320

0

/

0 %

1,232

ES

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

0,330

0

/

0 %

0,033

ES

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

15 545,900

14 745,757

/

94,85 %

800,143

ES

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

10 547,660

7 444,799

2 491,896

94,21 %

610,965

ES

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

11 397,220

6 979,913

/

61,24 %

1 139,722

ES

JAX/08C.

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

VIIIc

19 444,850

18 897,069

36,630

97,37 %

511,101

ES

JAX/09.

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

IX

10 168,630

10 168,067

/

99,99 %

0,563

ES

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

5 199,790

3 227,351

/

62,07 %

519,979

ES

LEZ/56-14

Glashvarrearter

EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI; internationale farvande i XII og XIV

505,740

129,342

/

25,57 %

50,574

ES

LEZ/8ABDE.

Glashvarrearter

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

793,510

551,034

/

69,44 %

79,351

ES

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 199,880

934,369

/

42,47 %

219,988

ES

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

2 315,970

1 573,013

/

67,92 %

231,597

ES

MAC/8C3411

Makrel

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

42 110,380

34 920,382

1 537,107

86,58 %

4 211,038

ES

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

1 390,850

20,321

126,527

10,56 %

139,085

ES

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIIIc

61,870

14,879

/

24,05 %

6,187

ES

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

34,720

0,152

/

0,44 %

3,472

ES

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

42,120

0,445

/

1,06 %

4,212

ES

NEP/9/3411

Jomfruhummer

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

33,690

24,403

/

72,43 %

3,369

ES

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

3 410,000

2 895,712

304,000

93,83 %

210,288

ES

SBR/09-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i IX

682,250

67,856

49,120

17,15 %

68,225

ES

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

9,000

0

/

0 %

0,900

ES

USK/567EI.

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

15,770

15,762

/

99,95 %

0,008

ES

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

12 411,720

29,415

/

0,24 %

1 241,172

ES

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

26 806,790

24 301,590

/

90,65 %

2 505,200

ES

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV

1,110

0

/

0 %

0,111

FI

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

1 284,010

0

339,873

26,47 %

128,401

FR

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

21,120

13,766

/

65,18 %

2,112

FR

ANE/08.

Ansjos

VIII

4 479,090

3 402,243

/

75,96 %

447,909

FR

ANF/07.

Havtaske

VII

18 678,450

14 168,831

/

75,86 %

1 867,845

FR

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

64,020

35,974

/

56,19 %

6,402

FR

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

8 351,760

6 804,687

/

81,48 %

835,176

FR

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

56,950

44,391

/

77,95 %

5,695

FR

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

8,890

0

/

0 %

0,889

FR

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

7,780

0,536

/

6,89 %

0,778

FR

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

7,780

0,080

/

1,03 %

0,778

FR

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

2 017,960

1 549,058

/

76,76 %

201,796

FR

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

3 510,710

2 185,617

/

62,26 %

351,071

FR

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

32,190

9,234

/

28,69 %

3,219

FR

COD/07A.

Torsk

VIIa

2,160

0,079

/

3,66 %

0,216

FR

COD/07D.

Torsk

VIId

1 501,440

1 243,900

/

82,85 %

150,144

FR

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

5 653,210

218,332

/

38,36 %

565,321

FR

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

10,000

0,231

/

2,31 %

1,000

FR

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

10,000

1,122

/

11,22 %

1,000

FR

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

693,700

481,192

24,591

72,91 %

69,370

FR

GFB/89-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX

16,600

14,384

/

86,65 %

1,660

FR

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

490,740

368,921

/

75,18 %

49,074

FR

HAD/07A.

Kuller

VIIa

94,590

0,072

/

0,08 %

9,459

FR

HAD/2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

526,670

215,752

/

40,97 %

52,667

FR

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

138,310

66,913

/

48,38 %

13,831

FR

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

57,980

0,086

/

0,15 %

5,798

FR

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

6 500,400

6 386,416

/

98,25 %

113,984

FR

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

597,600

589,421

/

98,63 %

8,179

FR

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

1 201,280

1 038,359

/

86,44 %

120,128

FR

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

21 730,940

19 251,427

/

88,59 %

2 173,094

FR

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

22 206,900

15 999,364

3 510,648

87,86 %

2 220,690

FR

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

1 094,170

137,015

/

12,52 %

109,417

FR

JAX/08C.

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

VIIIc

328,110

1,788

/

0,54 %

32,811

FR

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

6 732,380

3 389,510

/

50,35 %

673,238

FR

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

37,520

8,156

/

21,74 %

3,752

FR

LEZ/56-14

Glashvarrearter

EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI; internationale farvande i XII og XIV

1 971,560

127,294

/

6,46 %

197,156

FR

LEZ/8ABDE.

Glashvarrearter

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

1 085,470

919,510

/

84,71 %

108,547

FR

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

85,210

10,049

/

11,79 %

8,521

FR

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

198,390

179,877

/

90,67 %

18,513

FR

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

12,890

11,298

/

87,65 %

1,289

FR

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3 267,720

2 435,022

/

74,52 %

326,772

FR

MAC/8C3411

Makrel

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

913,710

177,262

/

19,40 %

91,371

FR

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

4 204,560

462,945

/

10,77 %

420,456

FR

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIIIc

13,460

0,925

/

6,87 %

1,346

FR

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

27,080

0

/

0 %

2,708

FR

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

138,770

0

/

0 %

13,877

FR

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

4 284,550

2 801,545

/

65,39 %

428,455

FR

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

16,000

0,062

/

0,39 %

1,600

FR

PLE/2A3AX4

Rødspætte

IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

1 232,000

275,215

/

22,34 %

123,200

FR

PLE/7DE.

Rødspætte

VIId og VIIe

2 917,240

2 532,598

/

86,81 %

291,724

FR

PLE/7FG.

Rødspætte

VIIf og VIIg

155,700

154,863

/

99,46 %

0,837

FR

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

50,700

50,693

/

99,99 %

0,007

FR

POK/2A34.

Sej

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

12 366,000

9 382,012

/

75,87 %

1 236,600

FR

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

4 107,400

2 931,744

/

71,38 %

410,740

FR

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

4 192,870

667,350

/

15,92 %

419,287

FR

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

120,390

0,057

/

0,05 %

12,039

FR

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

45,850

45,680

/

99,63 %

0,170

FR

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

3 105,560

2 481,903

/

79,92 %

310,556

FR

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

361,000

349,116

/

96,71 %

11,884

FR

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

755,910

674,588

/

89,24 %

75,591

FR

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

69,850

58,570

/

83,85 %

6,985

FR

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

79,680

61,838

/

77,61 %

7,968

FR

SOL/8AB.

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

3 724,200

3 716,200

/

99,79 %

8,000

FR

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

48,770

13,432

/

27,54 %

4,877

FR

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

10,370

9,078

/

87,54 %

1,037

FR

USK/567EI.

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

610,500

226,596

/

37,12 %

61,050

FR

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

19 448,900

11 485,997

424,434

61,24 %

1 944,890

FR

WHG/07A.

Hvilling

VIIa

1,330

0,336

/

25,26 %

0,133

FR

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV

22,900

1,451

/

6,34 %

2,290

FR

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

12 894,890

7 041,728

/

54,61 %

1 289,489

IE

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

9,110

0

/

0 %

0,911

IE

ANF/07.

Havtaske

VII

3 766,730

3 351,000

/

88,96 %

376,673

IE

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

0,780

0

/

0 %

0,078

IE

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

0,880

0

/

0 %

0,088

IE

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

6,020

0,228

/

3,79 %

0,602

IE

BOR/678-

Havgalte

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

88 155,000

34 622,406

/

39,29 %

8 815,500

IE

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

113,010

0

/

0 %

11,301

IE

COD/07A.

Torsk

VIIa

154,410

147,634

/

95,61 %

6,776

IE

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

1 334,930

1 207,295

/

90,44 %

127,635

IE

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

32,670

26,975

/

82,57 %

3,267

IE

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

11,000

0

/

0 %

1,100

IE

HAD/07A.

Kuller

VIIa

564,740

541,202

/

95,83 %

23,538

IE

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

687,990

644,742

/

93,71 %

43,257

IE

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

97,320

93,691

/

96,27 %

3,629

IE

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 106,100

2 097,103

/

99,57 %

8,997

IE

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

3 347,950

2 332,951

/

69,68 %

334,795

IE

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

2 888,220

2 597,795

/

89,94 %

288,822

IE

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

3 466,610

2 412,958

/

69,61 %

346,661

IE

LEZ/56-14

Glashvarrearter

EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI; internationale farvande i XII og XIV

576,730

475,829

/

82,51 %

57,673

IE

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

662,250

586,987

/

88,64 %

66,225

IE

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

9 997,240

8 201,674

816,441

90,21 %

979,285

IE

NEP/*07U16

Jomfruhummer

VII (Porcupine Bank — sektor 16)

906,140

816,441

/

90,10 %

89,699

IE

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

231,710

50,579

/

21,83 %

23,171

IE

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

858,780

123,109

/

14,34 %

85,878

IE

PLE/7FG.

Rødspætte

VIIf og VIIg

50,000

49,104

/

98,21 %

0,896

IE

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

449,500

127,875

/

28,45 %

44,950

IE

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

31,770

0

/

0 %

3,177

IE

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

4,570

0

/

0 %

0,457

IE

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

178,040

82,700

/

46,45 %

17,804

IE

USK/567EI.

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

54,430

1,714

/

3,15 %

5,443

IE

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

23 762,390

21 467,916

/

90,34 %

2 294,474

IE

WHG/07A.

Hvilling

VIIa

61,550

59,660

/

96,93 %

1,890

IE

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV

112,240

102,481

/

91,31 %

9,759

IE

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

7 623,740

6 872,720

/

90,15 %

751,020

LT

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

1,000

0

/

0 %

0,100

LT

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

4 618,340

0

1 196,954

25,92 %

461,834

LT

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

11,000

0

/

0 %

1,100

LT

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

81,000

0

/

0 %

8,100

LT

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

4,000

0

/

0 %

0,400

LV

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

6 082,300

0

1 998,200

32,85 %

608,230

NL

ANF/07.

Havtaske

VII

0,320

0

/

0 %

0,032

NL

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

206,410

60,696

/

29,41 %

20,641

NL

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

21,070

0

/

0 %

2,107

NL

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

2 744,210

2 431,554

/

88,61 %

274,421

NL

COD/07A.

Torsk

VIIa

0,100

0

/

0 %

0,010

NL

COD/07D.

Torsk

VIId

54,000

46,681

/

86,45 %

5,400

NL

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

3,260

0

/

0 %

0,326

NL

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

33,900

0

/

0 %

3,390

NL

HAD/07A.

Kuller

VIIa

0,020

0

/

0 %

0,002

NL

HAD/2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

111,560

96,982

/

86,93 %

11,156

NL

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

19,260

19,219

/

99,79 %

0,041

NL

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

3 094,280

2 785,353

/

90,02 %

308,927

NL

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

91,100

53,889

/

95,33 %

9,111

NL

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

228,420

158,930

/

69,58 %

22,842

NL

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

28,480

4,273

/

15,00 %

2,848

NL

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

29,760

1,980

/

6,65 %

2,976

NL

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

5,560

0

/

0 %

0,556

NL

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

0,130

0,084

/

64,62 %

0,013

NL

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

1 315,930

1 145,066

/

87,02 %

131,593

NL

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

13,800

0

/

0 %

1,380

NL

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

9,010

0

/

0 %

0,901

NL

PLE/2A3AX4

Rødspætte

IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

42 870,700

27 810,886

/

64,87 %

4 287,070

NL

POK/2A34.

Sej

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

46,000

41,273

/

89,72 %

4,600

NL

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

51,190

0,503

/

0,01 %

5,190

NL

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

9 774,700

8 672,210

/

88,72 %

977,470

NL

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

0,390

0,220

/

56,41 %

0,039

NL

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

26,900

0

/

0 %

2,690

NL

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

42 267,870

35 203,366

2 897,115

90,14 %

4 167,389

NL

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

771,230

695,271

/

90,15 %

75,959

PL

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

20 483,840

0

11 055,357

53,97 %

2 048,384

PT

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

184,000

178,716

/

97,13 %

5,284

PT

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

4 037,470

2 123,349

/

52,59 %

403,747

PT

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

40,000

10,358

/

25,90 %

4,000

PT

GFB/89-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX

10,000

7,463

/

74,63 %

1,000

PT

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

5 320,460

2 554,318

/

47,82 %

532,046

PT

JAX/08C.

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

VIIIc

1 367,130

1 366,057

/

99,92 %

1,073

PT

JAX/09.

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

IX

27 786,380

20 336,310

442,092

74,78 %

2 778,638

PT

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

104,620

103,550

/

98,98 %

1,070

PT

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

6,000

0,042

/

0,70 %

0,600

PT

MAC/8C3411

Makrel

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

8 405,500

8 053,498

/

95,81 %

352,002

PT

NEP/9/3411

Jomfruhummer

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

168,300

152,311

/

90,50 %

15,989

PT

SBR/09-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i IX

177,420

79,447

1,021

45,35 %

17,742

PT

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

1 016,800

762,325

/

74,97 %

101,680

PT

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

6 165,000

1 939,187

/

31,45 %

616,500

SE

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

7,000

0,208

/

2,97 %

0,700

SE

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

35,000

0

/

0 %

3,500

SE

COD/03AS.

Torsk

Kattegat

35,000

34,905

/

99,73 %

0,095

SE

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

16 948,210

0

4 143,519

24,45 %

1 694,821

SE

HAD/2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

47,850

23,282

/

48,66 %

4,785

SE

HKE/3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

207,840

25,222

/

12,14 %

20,784

SE

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

11,100

0,364

/

3,28 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIbcd

18,730

14,674

/

78,34 %

1,873

SE

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

1 473,840

1 262,116

/

85,63 %

147,384

SE

POK/2A34.

Sej

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

438,000

432,438

/

98,73 %

5,562

SE

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

83,130

0

/

0 %

8,313

SE

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

45,590

39,045

/

0 %

4,559

SE

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

6,660

0,003

/

0,05 %

0,666

SE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

7,770

0,576

/

7,41 %

0,770

SE

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

52,970

0,408

/

0,77 %

5,297

UK

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

10,110

0,485

/

4,80 %

1,011

UK

ANF/07.

Havtaske

VII

7 555,060

7 162,844

212,129

97,62 %

180,087

UK

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

7 194,380

6 025,313

590,600

91,96 %

578,467

UK

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

43,360

0

/

0 %

4,336

UK

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

17,790

0

/

0 %

1,779

UK

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

19,570

0

/

0 %

1,957

UK

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

355,360

286,839

/

80,72 %

35,536

UK

BOR/678-

Havgalte

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

8 103,000

34,800

/

0,43 %

810,300

UK

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

180,190

112,166

/

62,25 %

18,019

UK

COD/07A.

Torsk

VIIa

91,040

78,557

/

86,29 %

9,104

UK

COD/07D.

Torsk

VIId

158,520

155,734

/

98,24 %

2,786

UK

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

619,350

469,211

/

75,76 %

61,935

UK

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

587,910

146,521

/

24,92 %

58,791

UK

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

536,600

327,874

/

61,10 %

53,660

UK

HAD/07A.

Kuller

VIIa

637,500

425,948

/

66,82 %

63,750

UK

HAD/2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

29 876,690

25 772,724

4 013,973

99,70 %

89,993

UK

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

1 176,780

1 152,102

/

97,90 %

24,678

UK

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

814,730

784,858

/

96,33 %

29,872

UK

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

18 539,550

16 998,777

/

91,69 %

1 540,773

UK

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

3 015,000

2 765,598

/

91,73 %

249,402

UK

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

7 130,780

6 723,018

163,332

96,57 %

244,430

UK

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

3 134,650

2 922,057

/

93,22 %

212,593

UK

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

2 185,360

1 468,449

/

67,19 %

218,536

UK

LEZ/56-14

Glashvarrearter

EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI; internationale farvande i XII og XIV

1 395,930

560,063

/

40,12 %

139,593

UK

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

2 152,300

2 018,075

/

93,76 %

134,225

UK

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

8,890

0,494

/

5,56 %

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIbcd

5,000

0

/

0 %

0,500

UK

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

2 973,980

2 718,859

/

91,42 %

255,121

UK

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

7 794,800

6 438,547

96,881

83,84 %

779,480

UK

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

13 822,990

11 158,857

/

80,73 %

1 382,299

UK

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

16 682,850

12 715,768

/

76,22 %

1 668,285

UK

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

351,960

58,531

/

16,63 %

35,196

UK

PLE/2A3AX4

Rødspætte

IV; EU-farvande i IIa; den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

26 216,800

16 856,415

424,477

65,92 %

2 621,680

UK

PLE/7FG.

Rødspætte

VIIf og VIIg

28,300

24,516

/

86,63 %

2,830

UK

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

16,000

15,010

/

93,81 %

0,990

UK

POK/2A34.

Sej

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og underområde 22-32

8 809,400

8 612,835

/

97,77 %

196,565

UK

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

3 893,580

3 325,546

/

85,41 %

389,358

UK

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

581,070

0,100

/

0,02 %

58,107

UK

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

227,290

7,150

/

3,15 %

22,729

UK

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

721,820

648,752

/

89,88 %

72,182

UK

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

522,400

509,613

/

97,55 %

12,787

UK

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

929,420

842,055

/

90,60 %

87,365

UK

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

255,250

252,487

/

98,92 %

2,763

UK

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

88,980

53,619

/

60,26 %

8,898

UK

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

106,530

60,518

/

56,81 %

10,653

UK

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7,400

7,371

/

99,61 %

0,029

UK

USK/567EI.

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

290,480

67,029

/

23,08 %

29,048

UK

WHB/1X14

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

28 430,200

27 810,875

/

97,82 %

619,325

UK

WHG/07A.

Hvilling

VIIa

21,170

10,929

/

51,62 %

2,117

UK

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV

183,410

105,259

/

57,39 %

18,341

UK

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

1 646,500

1 404,308

/

85,29 %

164,650


(1)  Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder efter artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22), kvoteoverførsler i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 og/eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 37 og 105 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1171

af 16. juli 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

179,5

MK

39,0

ZZ

109,3

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

113,5

ZZ

113,5

0805 50 10

AR

126,5

TR

109,0

UY

111,4

ZA

128,7

ZZ

118,9

0808 10 80

AR

95,4

BR

111,1

CL

135,1

NZ

158,9

US

172,6

UY

155,7

ZA

125,4

ZZ

136,3

0808 30 90

AR

114,9

CL

142,9

NZ

307,3

ZA

137,9

ZZ

175,8

0809 10 00

TR

249,4

ZZ

249,4

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

232,0

US

493,3

ZZ

637,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

70,3

IL

133,1

ZZ

101,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1172

af 16. juli 2015

om fastsættelse af den fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er omfattet af importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 7. juli 2015 inden for rammerne af de toldkontingenter for hvidløg, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 341/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 (2) blev der åbnet årlige toldkontingenter for import af hvidløg.

(2)

De mængder, som er omfattet af A-importlicensansøgninger indgivet i de første syv kalenderdage af juli 2015 for delperioden 1. september 2015-30. november 2015 overstiger for visse kontingenters vedkommende de mængder, der står til rådighed. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes A-importlicenser, idet der fastsættes en fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om, og som beregnes i henhold til artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3).

(3)

For at sikre at foranstaltningen virker effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de mængder, der er indgivet A-importlicensansøgninger for i henhold til forordning (EF) nr. 341/2007 for delperioden 1. september 2015-30. november 2015, fastsættes de fordelingskoefficienter, der er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).


BILAG

Oprindelse

Løbenummer

Fordelingskoefficient — ansøgninger indgivet for delperioden 1.9.2015-30.11.2015

(%)

Argentina

Traditionelle importører

09.4104

Nye importører

09.4099

Kina

Traditionelle importører

09.4105

74,341279

Nye importører

09.4100

0,479293

Andre tredjelande

Traditionelle importører

09.4106

Nye importører

09.4102


AFGØRELSER

17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/36


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1173

af 14. juli 2015

om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 287, nr. 14), i direktiv 2006/112/EF har Polen bemyndigelse til at indrømme momsfritagelse til afgiftspligtige personer med en årsomsætning, der højst er lig med modværdien i national valuta af 10 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for tiltrædelsen.

(2)

I henhold til Rådets beslutning 2009/790/EF (2) havde Polen bemyndigelse til, indtil den 31. december 2012 og som en undtagelse, at indrømme momsfritagelse til afgiftspligtige personer med en årsomsætning, der højst er lig med modværdien i national valuta af 30 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for tiltrædelsen.

(3)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/769/EU (3) blev undtagelsesforanstaltningen i beslutning 2009/790/EF forlænget indtil den 31. december 2015.

(4)

Ved brev registreret i Kommissionen den 23. december 2014 anmodede Polen om tilladelse til yderligere at forlænge den foranstaltning, der fraviger artikel 287, nr.14), i direktiv 2006/112/EF, for fortsat at kunne indrømme momsfritagelse for afgiftspligtige personer, hvis årsomsætning højst er lig med modværdien i national valuta af 30 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for tiltrædelsen. Ved hjælp af denne foranstaltning vil disse afgiftspligtige personer fortsat være fritaget for nogle eller alle de forpligtelser, der vedrører moms, som omhandlet i afsnit XI, kapitel 2-6, i direktiv 2006/112/EF.

(5)

Kommissionen underrettede ved brev af 6. februar 2015 de øvrige medlemsstater om Polens anmodning. Ved brev af 9. februar 2015 meddelte Kommissionen Polen, at den rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne vurdere anmodningen.

(6)

Det fremgår af de oplysninger, som Polen har fremsendt, at 103 617 afgiftspligtige personer har været omfattet af momsfritagelsen som følge af anvendelsen af foranstaltningen, og det har ført til en anslået reduktion af statens momsindtægter i 2013 på ca. 0,32 %.

(7)

Eftersom denne højere tærskel har medført en begrænsning af momsforpligtelserne for de mindste virksomheder, mens disse stadig kan vælge den almindelige momsordning i henhold til artikel 290 i direktiv 2006/112/EF, bør Polen have tilladelse til at anvende foranstaltningen i endnu en begrænset periode.

(8)

Fravigelsen har ingen negative konsekvenser for Unionens egne indtægter hidrørende fra moms.

(9)

Beslutning 2009/790/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2 i beslutning 2009/790/EF affattes således:

»Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2018.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslutning 2009/790/EF af 20. oktober 2009 om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 283 af 30.10.2009, s. 53).

(3)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/769/EU af 4. december 2012 om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 338 af 12.12.2012, s. 27).


17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/38


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1174

af 14. juli 2015

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for Banka Slovenije

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 27.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling af 10. juni 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banka Slovenije (ECB/2015/23) (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og godkendes af Rådet.

(2)

Mandatet for Deloitte revizija d.o.o., den nuværende eksterne revisor for Banka Slovenije, udløb efter revisionen for regnskabsåret 2014. Det er derfor nødvendigt at udnævne en ny ekstern revisor fra regnskabsåret 2015.

(3)

Banka Slovenije har valgt Ernst & Young d.o.o. som sin eksterne revisor for regnskabsårene 2015-2017.

(4)

ECB's Styrelsesråd har henstillet, at Ernst & Young d.o.o. udnævnes til ekstern revisor for Banka Slovenije for regnskabsårene 2015-2017.

(5)

I forlængelse af ECB's Styrelsesråds henstilling bør Rådets afgørelse 1999/70/EF (2) ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 1999/70/EF affattes artikel 1, stk. 13, således:

»13.

Ernst & Young d.o.o. godkendes som ekstern revisor for Banka Slovenije for regnskabsårene 2015-2017.«.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Europæiske Centralbank.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  EUT C 201 af 18.6.2015, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 1999/70/EF af 25. januar 1999 om de nationale centralbankers eksterne revisorer (EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69).


17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1175

af 15. juli 2015

om ændring af beslutning 2006/473/EF for så vidt angår anerkendelsen af det sydafrikanske »magisterial district« Gordonia som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus)

(meddelt under nummer C(2015) 4749)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/473/EF (2) anerkendes visse sydafrikanske »magisterial districts« i provinsen Northern Cape som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus).

(2)

På grundlag af de oplysninger, der blev fremlagt af Sydafrika for så vidt angår det sydafrikanske »magisterial district« Gordonia i provinsen Northern Cape, og da der ikke er foretaget nogen tilbageholdelser af Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) på citrusfrugter med oprindelse i det pågældende område, bør det sydafrikanske »magisterial district« Gordonia betragtes som værende fri for skadegøreren. Det bør derfor anerkendes som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus).

(3)

Beslutning 2006/473/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 2, litra a), i beslutning 2006/473/EF affattes således:

»a)

Sydafrika: Western Cape; Northern Cape: de sydafrikanske »magisterial districts« Gordonia, Hartswater og Warrenton«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2006/473/EF af 5. juli 2006 om anerkendelse af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 35).


Berigtigelser

17.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/40


Berigtigelse til aftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold

( Den Europæiske Unions Tidende L 173 af 3. juli 2015 )

Side 6:

I stedet for:

»Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.«

læses:

»Съставено в Брюксел на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte maj tjugohundrafemton.«