ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 169

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
1. juli 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

1.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/1017

af 25. juni 2015

om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172 og artikel 173, artikel 175, afsnit 3, og artikel 182, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den økonomiske og finansielle krise har ført til en nedgang i investeringsniveauet i Unionen. Investeringerne er faldet med omkring 15 % siden det højeste niveau i 2007. Unionen er navnlig ramt af manglende investeringer som følge af finanspolitiske begrænsninger for medlemsstaterne og af træg vækst, hvilket resulterer i usikkerhed på markedet omkring den økonomiske fremtid. Den mangel på investeringer, der har været særlig kraftig i de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen, har bremset det økonomiske opsving og har negativ indvirkning på jobskabelsen, udsigterne for vækst på lang sigt og konkurrenceevnen og kan potentielt forhindre opfyldelsen af målene for Europa 2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Der er behov for at gøre det mere attraktivt at investere i Europa og i en moderne videnbaseret økonomis infrastruktur.

(2)

Det vil kræve en omfattende indsats at bryde den onde cirkel, der er opstået på grund af de manglende investeringer og stigende skævheder mellem regionerne, og styrke tilliden til Unionens økonomi, mens en tilskyndelse til at skabe et investeringsfremmende miljø i medlemsstaterne kan sætte skub i det økonomiske opsving. Sammen med et fornyet incitament til finansiering af investeringer kan strukturreformer, som er effektive og økonomisk og socialt bæredygtige, såvel som finanspolitisk ansvarlighed udgøre et middel til at skabe en god cirkel, hvor investeringsprojekter kan skabe øget beskæftigelse og efterspørgsel og føre til en betydelig nedbringelse af produktionsgabet samt til en stigning i vækstpotentialet. En europæisk fond for strategiske investeringer (»EFSI«) skal, styrket af bidrag fra medlemsstaterne, være et supplement til en overordnet strategi til forbedring af Unionens konkurrenceevne og tiltrækning af investeringer.

(3)

For at maksimere EFSI's indvirkning på beskæftigelsen bør medlemsstaterne fortsat gennemføre strukturreformer, der er effektive og økonomisk og socialt bæredygtige, såvel som andre initiativer, som f.eks. uddannelsesprogrammer og aktive arbejdsmarkedspolitikker, støtte af betingelser for skabelsen af bæredygtige kvalitetsjob, og investeringer i målrettede sociale politikker i overensstemmelse med den sociale investeringspakke fra 2013. Medlemsstaterne bør endvidere gennemføre yderligere aktiviteter som skræddersyede uddannelsesprogrammer med henblik på, at arbejdstagernes kvalifikationer svarer til behovene i sektorer, der drager fordel af EFSI, skræddersyede erhvervstjenester til virksomheder med henblik på at forberede dem på at udvide og skabe flere arbejdspladser samt støtte til nystartede virksomheder og selvstændige.

(4)

Med initiativet for global infrastruktur har G20 anerkendt, hvor vigtig en rolle investeringer spiller, når det drejer sig om at få gang i efterspørgslen og give produktiviteten og væksten et løft, og forpligtet sig til at skabe et mere investeringsfremmende klima.

(5)

Under hele den økonomiske og finansielle krise har Unionen bestræbt sig på at fremme øget vækst, navnlig gennem initiativer under Europa 2020-strategien, der fastsætter en fremgangsmåde med henblik på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og gennem det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har også spillet en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at tilskynde til og fremme investeringer i Unionen, bl.a. med en kapitaludvidelse i december 2013. Der er behov for en større indsats for at få dækket investeringsbehovet og de makroøkonomiske behov i Unionen i tilstrækkeligt omfang og sikre, at den likviditet, der findes på markedet, anvendes effektivt, og at kanaliseringen af denne likviditet ud til finansiering af levedygtige investeringsprojekter fremmes.

(6)

Den 15. juli 2014 fremlagde den dengang nyvalgte formand for Kommissionen den efterfølgende Kommissions politiske retningslinjer for Europa-Parlamentet. Ifølge disse retningslinjer skulle der mobiliseres »yderligere offentlige og private investeringer i realøkonomien på op til 300 mia. EUR over de kommende tre år« for at få sat skub i jobskabende investeringer.

(7)

Den 26. november 2014 udsendte Kommissionen en meddelelse om »En investeringsplan for Europa« (investeringsplanen), som tog sigte på at få etableret EFSI, en gennemsigtig portal for investeringsprojekter på EU-plan (»Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter«) og et centrum for investeringsrådgivning (»Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning«) og fremhævede en dagsorden for fjernelse af hindringer for investeringer og virkeliggørelse af det indre marked.

(8)

Det Europæiske Råd konkluderede på sit møde den 18. december 2014, at »fremme af investeringer og imødegåelse af markedssvigt i Europa er en central politisk udfordring«, og at »det nye fokus på investeringer, sammen med medlemsstaternes tilsagn om at intensivere strukturreformer og forfølge en vækstfremmende finanspolitisk konsolidering, vil danne grundlaget for vækst og beskæftigelse i Europa«. Det Europæiske Råd opfordrede til, »at der oprettes en europæisk fond for strategiske investeringer (EFSI) inden for EIB-Gruppen med det sigte at mobilisere 315 mia. EUR i nye investeringer mellem 2015 og 2017«, og opfordrede EIB-Gruppen til »at påbegynde aktiviteter fra januar 2015 ved brug af egne midler«. Det Europæiske Råd understregede endvidere, at »EFSI vil supplere og føje sig til igangværende EU-programmer og traditionelle EIB-aktiviteter«.

(9)

Den 13. januar 2015 fremlagde Kommissionen en meddelelse med titlen »Optimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten«, hvori det præciseredes, hvordan den har til hensigt at anvende reglerne.

(10)

Den 24. juni 2015 erklærede Kommissionen, at, »med forbehold af Rådets beføjelser i forbindelse med gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten, bør enkeltstående bidrag fra medlemsstater - enten fra en medlemsstat eller fra nationale erhvervsfremmende banker, der er klassificeret i sektoren for offentlig forvaltning, eller som handler på vegne af en medlemsstat - til EFSI eller tematiske eller tværnationale investeringsplatforme, der er oprettet for gennemførelsen af investeringsplanen i princippet betragtes som engangsforanstaltninger i den i artikel 5 Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 (4) og artikel 3 Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 (5) anvendte betydning«.

(11)

EFSI bør være et led i den samlede strategi, som tager sigte på at imødegå den usikkerhed, der omgiver offentlige og private investeringer, og afhjælpe investeringsmangler i Unionen. Strategien hviler på tre indsatsområder: mobilisering af finansielle midler til investeringer, kanalisering af investeringerne ud i realøkonomien og forbedring af investeringsklimaet i Unionen. Strategien bør øge konkurrenceevnen og sætte gang i den økonomiske genopretning samt supplere målet om økonomisk, social og territorial samhørighed i hele Unionen. EFSI bør ses som et supplement til alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for afhjælpe investeringsmangler i Unionen, og — ved at fungere som garantifond — som stimulus for nye investeringer.

(12)

Der bør skabes et bedre investeringsklima i Unionen ved at fjerne hindringer for investeringer og sikre, at der ikke sker forskelsbehandling på grundlag af, om forvaltningen af projekter er privat eller offentlig, og således styrke det indre marked og skabe større forudsigelighed i reguleringen. Kommissionen meddelte i sin meddelelse med titlen »Kommissionens arbejdsprogram 2015. En ny start«, at det er en politisk prioritet for Kommissionen »at lette den lovgivningsmæssige byrde uden at sænke det høje niveau for social og miljømæssig beskyttelse og for forbrugernes valgmuligheder«, og at den »vil gå reglerne efter i sømmene, så vi kan være sikre på, at de bidrager til at skabe beskæftigelse og vækst«. Kommissionen og medlemsstaterne bør tage fat på denne opgave snarest muligt. Disse supplerende tiltag bør understøtte EFSI's indsats og generelt fremme investeringer overalt i Unionen.

(13)

EFSI bør have til formål at hjælpe med til at løse problemer med finansiering og gennemførelse af strategiske, transformative og produktive investeringer med en høj økonomisk, miljømæssig og samfundsmæssig merværdi, der bidrager til at virkeliggøre Unionens politikmål som dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 (6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (7), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 (8) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 (9). Den bør tage sigte på at skabe en øjeblikkelig fremdrift i Unionens økonomi og på at forbedre adgangen til finansiering og konkurrenceevnen for virksomheder og andre enheder, med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og små midcapselskaber med henblik på at mindske arbejdsløsheden og fremme væksten i Unionen.

EFSI bør derfor støtte strategiske investeringer som f.eks., men ikke begrænset til, projekter af fælles interesse, der har til formål at virkeliggøre det indre marked inden for sektoren for transport, telekommunikation og energiinfrastruktur, herunder transport- og energisammenkoblinger, og digital infrastruktur, at udbrede vedvarende energi og energi- og ressourceeffektivitet, at udvikle og modernisere energisektoren i overensstemmelse med Unionens prioriteter, herunder energiforsyningssikkerheden, og at bidrage til bæredygtig udvikling i disse sektorer og udnytte potentielle synergier mellem dem. Disse investeringer bør også omfatte projekter af fælles interesse inden for by- og landdistriktsudvikling, på det sociale område, på miljøområdet og området for naturressourcer, projekter, som styrker Unionens videnskabelige og teknologiske grundlag og tilvejebringer fordele for samfundet samt en bedre udnyttelse af det økonomiske og industrielle potentiale, ved politikkerne for innovation, forskning og teknologisk udvikling, herunder forskningsinfrastruktur og pilot- og demonstrationsfaciliteter, samt projekter vedrørende menneskelig kapital, kultur og sundhed. Markedsbaserede incitamenter og den additionalitet, som EFSI medfører, bør sikre, at EFSI er rettet mod socialt og økonomisk levedygtige projekter uden sektorbestemt eller regional forhåndstildeling, navnlig med henblik på at dække store investeringsbehov eller afhjælpe markedssvigt.

Samtidig bør EFSI kunne støtte miljømæssigt sunde projekter og være til gavn for industrier og teknologier med højt vækstpotentiale samt bidrage til omstillingen til en grøn, bæredygtig og ressourceeffektiv økonomi. Ved at overvinde de aktuelle investeringsproblemer i Unionen og mindske regionale skævheder, bør EFSI sigte mod at bidrage til at styrke Unionens konkurrenceevne, forsknings- og innovationspotentiale og den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen og at støtte en energi- og ressourceeffektiv overgang, herunder på infrastrukturområdet, til en bæredygtig cirkulær økonomi, der er baseret på vedvarende energi, gennem skabelse af stabile og rimeligt aflønnede job. EFSI bør målrette sin finansiering mod projekter af en hvilken som helst størrelse, der fremmer skabelsen af kvalitetsjob, bæredygtig vækst og konkurrenceevne på kort, mellemlang og lang sigt, navnlig hvis sådanne projekter har den højeste værditilvækst, og dermed bidrager til at nå Unionens politiske mål, jf. artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Med henblik på at nå de generelle mål, der er fastsat i denne forordning, bør EFSI bidrage til opfyldelse af de mål, der er fastsat i artikel 170, 173 og 179 samt artikel 194, stk. 1, i TEUF.

(14)

EFSI bør støtte projekter på forsknings-, udviklings- og innovationsområdet. De investeringer, der støttes gennem EFSI, bør bidrage til at realisere Unionens eksisterende programmer og politikker og målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. De bør støtte gennemførelsen af konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 17. juni 2010.

(15)

EFSI bør støtte projekter til udvikling af energisektoren. Kommissionen fremhævede i sin meddelelse med titlen »en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer« vigtigheden af energieffektivitet som en energikilde i sig selv og anførte klart, at EFSI »gør det muligt at mobilisere store investeringer i renovering af bygninger«. Investeringer i energieffektivitet ventes at skabe op mod 2 mio. arbejdspladser i 2020 og muligvis endnu 2 mio. i 2030. For at sikre, at EFSI lever op til sit formål om at mobilisere private investeringer, skabe arbejdspladser, fremme en robust økonomisk vækst og nedbringe makro-økonomiske ubalancer, er der behov for særlig fokus på energieffektivitet. EFSI bør støtte projekter i overensstemmelse med Unionens energi-, klima- og energieffektivitetsmål, der er fastsat i Europa 2020-strategien og 2030-rammen for klima- og energipolitik, og som har til formål at opfylde målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

(16)

EFSI bør støtte projekter til udvikling af transportinfrastrukturer og -udstyr samt innovative teknologier for transport. EFSI-støtten til transportinfrastruktur bør bidrage til målene i forordning (EU) nr. 1315/2013 og forordning (EU) nr. 1316/2013 ved at skabe ny eller tage hånd om manglende infrastruktur og ved at modernisere og rehabilitere eksisterende faciliteter og give mulighed for finansiering af forsknings- og innovationsforanstaltninger i denne sektor. Der bør lægges særlig vægt på synergiprojekter, som kan styrke forbindelserne mellem transport-, telekommunikations- og energisektoren samt på intelligente og bæredygtige transportprojekter.

(17)

EFSI bør yde finansiel støtte til enheder med op til 3 000 ansatte, med særligt fokus på SMV'er og små midcapselskaber. Den lettere adgang til finansiering bør navnlig komme SMV'er til gode, herunder med henblik på oprettelse af nystartede virksomheder og spin off-virksomheder fra universiteter samt socialøkonomiske virksomheder og nonprofitorganisationer.

(18)

EFSI bør støtte projekter til udvikling og udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder projekter af fælles interesse, der har til formål at gennemføre det indre marked for telekommunikation og digital infrastruktur.

(19)

EFSI bør støtte projekter inden for miljø og ressourceeffektivitet, herunder på området for naturressourcer.

(20)

EFSI bør støtte projekter inden for menneskelig kapital, kultur og sundhed, herunder inden for uddannelse, forskning, udvikling af IKT-færdigheder og digital uddannelse, såvel som projekter inden for den kulturelle og kreative sektor, inden for turisme samt på det sociale område. Investeringer i disse områder bør ske gennem en holistisk tilgang, der i hvert enkelt tilfælde udviser behørig respekt for den iboende værdi af uddannelse og kultur.

(21)

Mange SMV'er og midcapselskaber i Unionen har brug for hjælp til at tiltrække finansiering fra markedet, navnlig til investeringer, der er forbundet med en højere risiko. EFSI bør hjælpe virksomhederne med at få dækket deres kapitalbehov og opveje markedssvigt og finansiel fragmentering, der skaber uens vilkår på tværs af Unionen, hvorfor EIB og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) samt nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, investeringsplatforme eller -fonde bør have mulighed for at foretage direkte og indirekte egenkapitalindsprøjtninger og stille garantier, der kan sikre en securitisering af høj kvalitet af de lån og andre produkter, der ydes inden for rammerne af EFSI's målsætninger.

(22)

EFSI oprettes inden for EIB's rammer. EFSI's ydelse af finansiering til SMV'er, små midcapselskaber og andre enheder gennemføres hovedsageligt via EIF.

(23)

For bedst at tilgodese de enkelte projekters individuelle behov bør EFSI gøre brug af mange forskellige finansielle produkter, bl.a. egenkapital, lån og garantier. En sådan bred vifte af produkter bør sætte EFSI i stand til at tilpasse sig markedets behov og samtidig tilskynde til privat investering i projekter. EFSI bør ikke træde i stedet for privat markedsfinansiering eller produkter fra nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, men bør derimod virke både som en katalysator for privat finansiering ved at afhjælpe markedssvigt for derved at sikre den mest effektive og strategiske anvendelsen af de offentlige midler og bør virke som et middel til at øge samhørigheden i Unionen yderligere.

(24)

Deltagerne i EFSI-projekter bør, hvor dette er muligt, og med det formål at sikre bedre beskyttelse og drage de kommercielle og økonomiske fordele af EU-samfinansierede initiativer, overholde et regelsæt opstillet i Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), fastlagt ved forordning (EU) nr. 1291/2013, vedrørende udnyttelse og formidling af projektresultater, herunder beskyttelse af disse som intellektuel ejendom.

(25)

EFSI's indvirkning på jobskabelse og, hvor dette er muligt, på dennes kvalitet, bør systematisk overvåges ved hjælp af en årlig evaluering på et samlet grundlag af resultaterne og virkningerne af EIB-finansierings- og investeringsforanstaltninger, der støttes efter denne forordning.

(26)

EFSI bør sikre additionalitet ved at bidrage til at afhjælpe markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold og støtte foranstaltninger, der ikke kunne have været gennemført i den periode, hvor garantien oprettet i henhold til denne forordning (EU-garantien) kan anvendes, eller ikke i samme omfang, via EIB's, EIF's eller Unionens eksisterende finansielle instrumenter uden EFSI-støtte. Med henblik herpå bør EFSI typisk være målrettet projekter med en højere risikoprofil end de projekter, der støttes gennem EIB's normale foranstaltninger.

(27)

EFSI bør være rettet mod investeringer i projekter, der forventes at være økonomisk og teknisk levedygtige, som bekræftet af en cost-benefit-analyse i henhold til EU-standarderne. Samtidig bør investeringerne opfylde de særlige krav til EFSI-finansiering.

(28)

EFSI bør være rettet mod investeringer i projekter med en vis risiko, som typisk er højere end ved EIB's normale foranstaltninger, men som samtidig er i overensstemmelse med Unionens politikker, herunder målet om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og skabelse af kvalitetsjob samt økonomisk, social og territorial samhørighed, og som opfylder de særlige krav til EFSI-finansiering.

(29)

EFSI bør udstyres med en passende ledelses- og forvaltningsstruktur, hvis funktion bør stå i et rimeligt forhold til det ene formål at sikre hensigtsmæssig anvendelse af EU-garantien. Denne ledelses- og forvaltningsstruktur bør bestå af et styringsråd, en administrerende direktør og en investeringskomité. Den bør ikke gribe ind i eller påvirke EIB's beslutningstagning eller være en erstatning for EIB's styrende organer. Styringsrådet bør navnlig fastsætte EFSI's strategiske retningslinjer og de regler, der er nødvendige for fondens funktion. Den administrerende direktør bør være ansvarlig for den daglige ledelse af EFSI og udføre det forberedende arbejde til møderne i investeringskomitéen.

(30)

Investeringskomitéen bør træffe afgørelser om anvendelsen af EU-garantien til potentielle projekter og til foranstaltninger med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter eller investeringsplatforme på en gennemsigtig og uafhængig måde. Investeringskomitéen bør bestå af otte uafhængige sagkyndige, der repræsenterer en bred vifte af ekspertise, som beskrevet i denne forordning, og den administrerende direktør. Investeringskomitéen bør rapportere til styringsrådet, som bør føre tilsyn med virkeliggørelsen af EFSI's mål og løbende overvåge, at medlemmerne af investeringskomitéen overholder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

(31)

For at sætte EFSI i stand til at støtte investeringer bør Unionen stille en EU-garanti, der ikke på noget tidspunkt bør overstige 16 000 000 000 EUR. Når der stilles garanti på porteføljebasis, bør der være et loft over garantien, som afhængigt af det pågældende instrument, såsom lån, egenkapital eller garantier beregnes i procent af porteføljen af udestående forpligtelser. Når der til denne EU-garanti lægges 5 000 000 000 EUR fra EIB, ventes EFSI-støtten at kunne generere yderligere EIB- og EIF-investeringer på 60 800 000 000 EUR. Dette beløb på 60 800 000 000 EUR, der støttes af EFSI, ventes at generere yderligere investeringer på i alt 315 000 000 000 EUR i Unionen inden for tre år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Det er ønskeligt, at medlemsstaterne deltager i gennemførelsen af investeringsplanen med henblik på at øge dens virkning. Garantier knyttet til projekter, som er afsluttet uden træk på garantien, bør være til rådighed til at støtte nye foranstaltninger.

(32)

Inden for tre år efter denne forordnings ikrafttræden bør Kommissionen forlægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning. Det bør fremgå af rapporten, om målene med EFSI opfyldes, og om en særlig ordning for støtte til investeringer i Unionen er berettiget. Rapporten bør navnlig indeholde en vurdering af opnåelsen af de generelle mål, der er fastsat i denne forordning, mobiliseringen af privat kapital, samt omfatte en vurdering af den additionalitet, som EFSI medfører, af risikoprofilen for foranstaltninger, der støttes af EFSI, og af de makroøkonomiske virkninger af EFSI, herunder dens indvirkning på vækst og beskæftigelse. Såfremt det i rapporten konkluderes, at det er berettiget at bevare en ordning for støtte af investeringer, bør Kommissionen, hvor dette er hensigtsmæssigt, fremlægge et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om ændring af denne forordning, særlig med henblik på fastlæggelse af en ny investeringsperiode, hvormed der sikres fortsatte investeringer og passende finansiering. Såfremt det i rapporten konkluderes, at målene med EFSI ikke opfyldes, og at det ikke er berettiget at bevare en ordning for støtte af investeringer, bør Kommissionen, hvor dette er hensigtsmæssigt, fremlægge et forslag til sikring af en gnidningsløs afvikling af EFSI, idet EU-garantien til foranstaltninger, der allerede er godkendt i henhold til denne forordning, dog bevares.

(33)

EIB skal finansiere EFSI-foranstaltninger via sine markedsudstedelser. Den Europæiske Centralbank har meddelt sin beslutning om at medtage EIB's obligationer på listen over obligationer, der er egnede til køb under opkøbsprogrammet for offentlige udstedelser.

(34)

Med henblik på hurtigst muligt at nå det oprindelige mål på 315 000 000 000 EUR bør nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og investeringsplatforme og -fonde, med støtte fra EU-garantien, have en fremtrædende rolle med hensyn til at udpege levedygtige projekter, udvikle og, når det er hensigtsmæssigt, samle projekter og tiltrække potentielle investorer. I denne forbindelse bør det være muligt at oprette tværnationale platforme for at fremme grænseoverskridende projekter eller en gruppe af projekter på tværs af medlemsstaterne.

(35)

Investeringsplatforme kan, hvor dette er hensigtsmæssigt, samle medinvestorer, offentlige myndigheder, sagkyndige, uddannelses-, erhvervsuddannelses- og forskningsinstitutter, de relevante arbejdsmarkedsparter og repræsentanter for civilsamfundet samt andre relevante aktører på EU-plan, nationalt plan og regionalt plan.

(36)

For at åbne mulighed for en hårdt tiltrængt yderligere forøgelse af fondens midler bør det være muligt for tredjeparter, herunder medlemsstater, at deltage i EFSI. Andre tredjeparter, såsom regionsregeringer, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, regionale banker eller offentlige institutioner ejet eller kontrolleret af medlemsstaterne samt private enheder og enheder uden for Unionen bør også kunne bidrage direkte til EFSI efter aftale med styringsrådet. En tredjeparts deltagelse i EFSI bør ikke indebære, at denne tredjepart bliver medlem af styringsrådet eller får andre rettigheder vedrørende EFSI's ledelsesstruktur.

(37)

Denne forordning bør ikke udelukke enheder, der forvalter projekter i Unionen, fra at etablere eller styrke samarbejde med partnere i tredjelande.

(38)

EFSI bør have mulighed for at støtte private finansieringsstrukturer såsom europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF). En ELTIF, som opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 (10), fokuserer på langsigtede aktivklasser, som gør det muligt for dem at spille en rolle som et supplerende redskab til at bibringe den bredere økonomi offentlig eller private/offentlige investeringer. I kraft af sin investeringspolitik kan en ELTIF udfylde sin tiltænkte rolle som et prioriteret værktøj til gennemførelse af investeringsplanen. Kommissionen bør prioritere og strømline sine processer for alle ELTIF-ansøgninger om finansiering fra EIB.

(39)

Tredjeparter bør kunne medfinansiere projekter sammen med EFSI, enten projekt for projekt eller gennem investeringsplatforme.

(40)

Med henblik på at mobilisere investeringer på både nationalt og regionalt plan bør EIB kunne udstede en garanti med kontragaranti fra EU-garantien til nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, til investeringsplatforme eller -fonde, i givet fald med sigte på kapitalfritagelse. Sådanne foranstaltninger bør betragtes som EFSI-foranstaltninger.

(41)

I lyset af den generelle målsætning om at sikre en reguleringsmæssig ramme, der fremmer investeringer, og i lyset af, at infrastrukturaktiver har en stærk historik for misligholdelse og inddrivelse, og at finansieringen af infrastrukturprojekter kan ses som et middel til at diversificere de institutionelle investorers aktivporteføljer, bør den behandling af infrastrukturinvesteringer, som er fastsat på nuværende tidspunkt i Unionens tilsynslovgivning, tages op til fornyet overvejelse.

(42)

EFSI bør komplementere og supplere igangværende regionale og nationale programmer og EU-programmer samt eksisterende EIB-foranstaltninger og EIB-aktiviteter. I den forbindelse bør der tilskyndes til, at alle eksisterende og tildelte EU-midler udnyttes fuldt ud i henhold til de eksisterende regler. Forudsat at alle relevante kriterier for finansieringsberettigelse er opfyldt, bør medlemsstaterne kunne anvende en hvilken som helst form for EU-finansiering til at bidrage til finansiering af finansieringsberettigede projekter, der understøttes af EU-garantien samt til at støtte nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt investeringsplatforme eller -fonde. Denne fleksible tilgang vil kunne maksimere potentialet for at tiltrække investorer til de investeringsområder, som EFSI sigter på.

(43)

Medlemsstaterne bør kunne anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde til at bidrage til finansieringen af finansieringsberettigede projekter, der støttes af EU-garantien, i overensstemmelse med målene, principperne og reglerne inden for den retlige ramme, der finder anvendelse på disse fonde, og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (11) samt med partnerskabsaftalerne. Kommissionen bør kunne yde vejledning for at sikre, at den kombinerede anvendelse af EU-instrumenter med en EIB-finansiering under EU-garantien giver en passende grad af komplementaritet og synergi.

(44)

På grund af de presserende behov i Unionen er det muligt, at EIB og EIF vil finansiere yderligere projekter uden for rammerne af deres normale profil i løbet af 2015 og indtil denne forordnings ikrafttræden, indgåelsen af EFSI-aftalen og de første udnævnelser af alle medlemmerne af investeringskomitéen samt af den administrerende direktør. For at maksimere de positive virkninger af foranstaltningerne i denne forordning bør sådanne yderligere projekter kunne være omfattet af EU-garantiens dækning, hvis de opfylder de materielle kriterier i denne forordning.

(45)

EIB-finansierings- og investeringsaktiviteter, der støttes af EFSI, bør gennemføres efter EIB's egne regler og procedurer, bl.a. om kontrolforanstaltninger og foranstaltninger til forhindring af skatteunddragelse, samt de relevante regler og procedurer for Det Europæiske Kontor til Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Revisionsretten, herunder trepartsaftalen mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Investeringsbank af 27. oktober 2003.

(46)

Idet der mindes om, at Revisionsrettens revision udgør et vigtigt grundlag for dechargeproceduren i artikel 319 i TEUF, bør der sikres fuld respekt for Revisionsrettens revisionsbeføjelser, som er fastsat i artikel 287 i TEUF, ved anvendelsen af denne forordning.

(47)

EIB bør regelmæssigt evaluere og aflægge rapport om de af EFSI støttede foranstaltninger med henblik på at vurdere deres relevans, resultater og virkninger, herunder deres additionalitet og merværdi, samt med henblik på at indkredse aspekter, der kan forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse evalueringer og denne rapportering bør offentliggøres og bør tage sigte på at fremme ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse.

(48)

Ved gennemførelsen af retningslinjerne for investeringer og andre relevante bestemmelser i denne forordning bør investeringskomitéen fuldt ud tage hensyn til behovet for at forhindre enhver form for forskelsbehandling, navnlig for så vidt angår tilgængeligheden for personer med handicap. Den bør navnlig tage hensyn til lighed mellem kønnene og integration af ligestillingsaspektet.

(49)

Sideløbende med de finansierings- og investeringsforanstaltninger, i EFSI vil forestå, bør der etableres et europæisk centrum for investeringsrådgivning (»European Investment Advisory Hub«- »EIAH«). EIAH bør yde dedikeret bistand til projektudvikling og projektforberedelse overalt i Unionen med afsæt i den ekspertise, som Kommissionen, EIB, de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og de europæiske struktur- og investeringsfondes forvaltningsmyndigheder ligger inde med. Et centralt kontaktpunkt for alle spørgsmål om teknisk bistand i forbindelse med investeringer i Unionen bør oprettes, og den tekniske bistand til projektpromotorer på lokalt plan bør styrkes. EIAH's nye tjenester bør ydes som supplement til dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer, og dermed ikke påvirke niveauet for og kapaciteten af den støtte, der ydes under disse programmer. Disse tillægstjenester bør finansieres i tilstrækkeligt omfang. EIAH bør tilbyde gratis ekspertise til projektpromotorer for at sikre retfærdig adgang til EFSI-finansiering overalt i Unionen. Hvor dette er muligt, skal EIAH arbejde tæt sammen med lignende strukturer på nationalt, regionalt eller subnationalt plan. De gebyrer, der pålægges SMV'er for den tekniske bistand, der ydes af EIAH ud over eksisterende EU-programmer, bør begrænses til en tredjedel af omkostningerne. EIB bør også senest den 1. september 2016 og derefter hvert år aflægge rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de gebyrer, der modtages, og tjenester, der ydes af EIAH, med henblik på at muliggøre en effektiv vurdering af de finansielle behov, inden for rammerne af det årlige loft på 20 000 000 EUR.

(50)

EIAH bør navnlig bygge på god praksis i eksisterende programmer som ELENA (den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet), EEEF (Den Europæiske Energisparefond), JEREMIE (fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder) og JASPERS (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner), JESSICA (fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder) og JASMINE (fælles aktion til støtte af mikrofinansieringsinstitutioner i Europa).

(51)

Til dækning af de risici, som EU-garantien til EIB er forbundet med, bør der oprettes en garantifond (»garantifonden«). Denne garantifond bør etableres gennem gradvis tilførsel af midler fra Unionens almindelige budget. Senere bør indtægter fra EFSI-støttede projekter og beløb tilbagesøgt efter misligholdelser, hvor garantifonden allerede har indfriet garantien til EIB, også tilfalde garantifonden. Ethvert overskydende beløb i garantifonden, der følger af en justering af målbeløbet, eller eventuelt overskydende vederlag i forhold til målbeløbet, efter at EU-garantien er genopfyldt til sit oprindelige beløb på 16 000 000 000 EUR, bør tilbageføres til Unionens almindelige budget som interne formålsbestemte indtægter for at genoprette alle budgetposter, som eventuelt er blevet anvendt som kilde til omfordeling til garantifonden.

(52)

Hensigten med garantifonden er, at den skal fungere som en likviditetsstødpude for Unionens almindelige budget mod tab, som EFSI pådrager sig under varetagelsen af sine opgaver. Erfaringerne med den type investeringer, der skal støttes af EFSI, indikerer, at midlerne i garantifonden vil skulle repræsentere 50 % af de samlede EU-garantiforpligtelser.

(53)

Alle betalinger til garantifonden og øvrige budgetafgørelser forbundet med EFSI's virke bør være i fuld overensstemmelse med vilkårene i den flerårige finansielle ramme og godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet gennem den årlige budgetprocedure.

(54)

Med henblik på delvis at finansiere bidraget fra Unionens almindelige budget bør de disponible rammebevillinger til Horisont 2020 og til Connecting Europe-faciliteten, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013, reduceres.

(55)

Inden for Unionen er der et stort antal ud fra et økonomisk og teknisk synspunkt potentielt levedygtige projekter, som ikke bliver finansieret på grund af usikkerhed og manglende gennemsigtighed omkring sådanne projekter. Det skyldes ofte, at private investorer ikke kender til projekterne eller ikke er tilstrækkeligt informerede til at kunne vurdere investeringsrisiciene, herunder reguleringsmæssige risici. Kommissionen bør med støtte fra EIB fremme etableringen af en gennemsigtig portal med aktuelle og fremtidige projekter i Unionen, der er investeringsegnede (»Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter« — »EIPP«). Formålet med EIPP er at sikre, at oplysninger om investeringsprojekter gøres tilgængelige for offentligheden på en løbende og struktureret måde for at sikre, at investorer har adgang til gennemsigtige og pålidelige oplysninger, under behørigt hensyn til beskyttelsen af forretningshemmeligheder.

(56)

Medlemsstaterne bør, i samarbejde med de regionale og lokale myndigheder, kunne bidrage til oprettelsen og driften af EIPP, bl.a. ved at afgive oplysninger om investeringsprojekter på deres område til Kommissionen. Inden EIPP lanceres, bør Kommissionen sammen med EIB gennemføre passende høringer af medlemsstaterne, sagkyndige og interessenter vedrørende principperne og retningslinjerne for de projekter, der skal opføres i EIPP, herunder mekanismer til at hindre, at projekter, der kan underminere den nationale sikkerhed, offentliggøres, og vedrørende modellen for offentliggørelse af oplysninger om individuelle projekter.

(57)

EIPP bør omfatte projekter i hele Unionen med henblik på synliggørelse af dem over for investorerne og bør være til orientering. Det bør være muligt at medtage projekter, der er egnede til at blive fuldt finansieret af den private sektor eller med støtte fra andre instrumenter på EU-plan eller nationalt plan. Medtagelsen af et projekt i EIPP bør hverken indebære eller udelukke nogen form for offentlig finansiel støtte, hverken på EU-plan eller national plan.

(58)

Med henblik på at sikre ansvarlighed over for de europæiske borgere bør EIB regelmæssigt aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EFSI's fremskridt, virkninger og foranstaltninger, navnlig for så vidt angår additionaliteten af EFSI-foranstaltninger i forhold til EIB's normale foranstaltninger, herunder særlige aktiviteter. På Europa-Parlamentets anmodning bør styringsrådets formand og den administrerende direktør deltage i høringer og besvare spørgsmål inden for en fastsat frist. Kommissionen bør regelmæssigt aflægge rapport om garantifondens situation.

(59)

For at lette en hurtig og fleksibel tilpasning af ikke-væsentlige dele af investeringsretningslinjerne i bilag II til denne forordning til markedsvilkårene og investeringsklimaet i Unionen eller dele af denne bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i TEUF tillægges beføjelse til ændring af de relevante dele af investeringsretningslinjerne, uden at nogen af disse afsnit slettes helt. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 TEUF for så vidt angår udarbejdelsen af en resultattavle med indikatorer, der skal anvendes af investeringskomitéen til at sikre en uafhængig og gennemsigtig vurdering af den potentielle og faktiske anvendelse af EU-garantien. I betragtning af EFSI's enestående karakter og den centrale rolle, som EIB indtager i dens struktur, er det hensigtsmæssigt, at Kommissionen fører en tæt dialog med EIB i forbindelse med vedtagelsen af resultattavlen og af eventuelle tilpasninger af retningslinjerne for investeringer og af resultattavlen. Ved forberedelse og udarbejdelse af delegerede retsakter bør Kommissionen sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(60)

De unikke træk ved EFSI kræver en ekstraordinær indsats med henblik på ikrafttrædelsen af den delegerede retsakt, der opretter resultattavlen for første gang. Samtidig bør den effektive virkning af Europa-Parlamentets og Rådets indsigelsesret som fastsat i denne forordning i overensstemmelse med artikel 290, stk. 2, i TEUF, sikres. Derfor bør fristen for at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt, der opretter resultattavlen for første gang, undtagelsesvis være på tre uger, som kan forlænges med tre uger på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet. Kommissionen bør tage hensyn til denne indsigelsesperiode samt procedurer i Europa-Parlamentet og Rådet for så vidt angår datoen for fremsendelse af den delegerede retsakt.

(61)

Prissætning i forbindelse med EFSI's foranstaltninger bør følge EIB's prisfastsættelsesprincipper, men bør samtidig tage behørigt hensyn til markedssvigt og -mangler og til behovet for at stimulere yderligere investeringer. EFSI-investeringsindtægter, der kan henføres til EU-garantien, bør bidrage til den budgetmæssige støtte til EU-garantien.

(62)

Kommissionen og EIB bør indgå en aftale, som nærmere angiver de betingelser, der er fastsat i denne forordning for forvaltning af EFSI. Aftalen bør ikke gribe ind i EU-lovgiverens, budgetmyndighedens eller EIB's beføjelser i henhold til traktaterne og bør derfor begrænses til aspekter, der hovedsagelig er af teknisk og administrativ karakter, og som ikke er af væsentlig betydning, men dog nødvendige for at sikre en effektiv gennemførelse af EFSI.

(63)

Målene for denne forordning, nemlig at støtte investeringer i Unionen og skabe lettere adgang til finansiering for enheder, kan ikke, for så vidt angår finansielle begrænsninger på investeringer, i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, på grund af forskellene i deres finanspolitiske kapacitet til at finansiere investeringer, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning oprettes en europæisk fond for strategiske investeringer (EFSI), en EU-garanti og en EU-garantifond. Endvidere oprettes ved denne forordning et europæisk centrum for investeringsrådgivning (EIAH) og en europæisk portal for investeringsprojekter (EIPP).

2.   Med henblik på stk. 1 foreskriver denne forordning, at Kommissionen indgår en aftale med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) om EFSI og en aftale med EIB om gennemførelsen af EIAH.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning forstås ved:

1)   »EFSI-aftalen«: det retlige instrument, hvorved Kommissionen og EIB nærmere angiver de betingelser, der er fastsat i denne forordning for forvaltning af EFSI

2)   »EIAH-aftalen«: det retlige instrument, hvorved Kommissionen og EIB nærmere angiver de betingelser, der er fastsat i denne forordning for gennemførelse af EIAH

3)   »nationale erhvervsfremmende banker eller institutter«: juridiske enheder, der udøver erhvervsmæssig finansiel virksomhed, og som er tillagt bemyndigelse af en medlemsstat eller en medlemsstats enhed på centralt, regionalt eller lokalt plan til at udøve offentlig udviklingsvirksomhed eller erhvervsfremmende virksomhed

4)   »investeringsplatforme«: special purpose vehicles, forvaltede konti, kontraktbaserede samfinansierings- eller risikodelingsordninger eller ordninger oprettet på anden måde, som enheder kanaliserer finansielle bidrag igennem for at finansiere en række investeringsprojekter, og som kan omfatte:

a)

nationale eller subnationale platforme, som samler en række investeringsprojekter på en given medlemsstats territorium

b)

tværnationale eller regionale platforme, som samler partnere fra en række medlemsstater eller tredjelande med interesse i projekter i et bestemt geografisk område

c)

tematiske platforme, som samler investeringsprojekter i en given sektor

5)   »små og mellemstore virksomheder« eller »SMV'er«: mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder som defineret i artikel 2 i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF (12)

6)   »små midcapselskaber«: enheder, som har op til 499 ansatte og ikke er SMV'er

7)   »midcapselskaber«: enheder, som har op til 3 000 ansatte og ikke er SMV'er eller små midcapselskaber

8)   »additionalitet«: additionalitet som defineret i artikel 5, stk. 1.

KAPITEL II

EUROPÆISK FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER

Artikel 3

Formål

EFSI skal have til formål at støtte følgende i Unionen ved at tilføre EIB øget risikokapacitet:

a)

investeringer

b)

lettere adgang til finansiering for enheder med op til 3 000 ansatte, med særligt fokus på SMV'er og små midcapselskaber.

Artikel 4

EFSI-aftalens indhold

1.   Kommissionen indgår en aftale med EIB om forvaltningen af EFSI og om garantistillelse under EU-garantien i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

2.   EFSI-aftalen skal navnlig indeholde bestemmelser vedrørende:

a)

oprettelsen af EFSI, herunder:

i)

oprettelsen af EFSI som en særskilt, klart identificerbar og gennemsigtig facilitet og som en særskilt konto, der forvaltes af EIB, og hvis foranstaltninger holdes klart adskilt fra EIB's øvrige foranstaltninger

ii)

størrelsen, som ikke må være mindre end 5 000 000 000 EUR i form af garantier eller kontantbidrag, af og vilkårene for det finansielle bidrag, som ydes af EIB via EFSI

iii)

vilkårene for den finansiering eller de garantier, som EIB via EFSI skal stille til rådighed for EIF

iv)

prisfastsættelsen for foranstaltninger under EU-garantien, som skal være i overensstemmelse med EIB's generelle prispolitik

b)

ledelsesregler for EFSI i overensstemmelse med artikel 7 med forbehold af protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, (»EIB's vedtægter«), herunder:

i)

sammensætningen og antallet af medlemmer af styringsrådet

ii)

en bestemmelse om, at en repræsentant for Kommissionen leder styringsrådets møder

iii)

en bestemmelse om, at styringsrådet træffer sine afgørelser ved konsensus

iv)

proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør, deres vederlag og arbejdsvilkår, som skal være i overensstemmelse med EIB's personalevedtægter, reglerne og procedurerne for nybesættelse af deres hverv og for ansvarlighed, dog med forbehold af denne forordning

v)

proceduren for udnævnelse og afskedigelse af medlemmerne af investeringskomitéen, deres vederlag og arbejdsvilkår, afstemningsreglerne i investeringskomitéen med angivelse af det beslutningsdygtige antal medlemmer og med en tildeling på én stemme til hvert medlem

vi)

kravet om, at styringsrådet og investeringskomitéen vedtager deres respektive forretningsordener

vii)

kravet om, at de finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning, i sidste instans skal godkendes af EIB's styrende organer i henhold til bestemmelserne i EIB's vedtægter

viii)

bestemmelser om undgåelse og håndtering af eventuelle interessekonflikter

c)

EU-garantien, som skal være en ubetinget, uigenkaldelig anfordringsgaranti til fordel for EIB, herunder:

i)

i overensstemmelse med artikel 11, nærmere regler om tilvejebringelsen af EU-garantien, herunder dens dækningsordninger og dens fastlagte dækning af porteføljer af bestemte typer instrumenter

ii)

krav om, at risikovederlag skal fordeles mellem bidragyderne til EFSI i forhold til deres respektive andel i risikoen, og om at vederlag til Unionen og betalinger vedrørende EU-garantien skal erlægges rettidigt og først, når vederlag og tab på foranstaltninger er opgjort

iii)

i overensstemmelse med artikel 9, krav til anvendelsen af EU-garantien herunder betalingsbetingelser, såsom specifikke frister, renter af skyldige beløb og den nødvendige likviditetsstyring

iv)

i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, regler og procedurer for inddrivelse af fordringer, som EIB skal varetage

d)

i overensstemmelse med denne forordning, særlig artikel 7, stk. 12, og artikel 9, stk. 5, heri, med bilag II til denne forordning og med eventuelle delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne forordning, fastlæggelse af ordningerne for investeringskomitéens godkendelse af anvendelsen af EU-garantien til individuelle projekter eller til støtte af investeringsplatforme eller fonde eller nationale erhvervsfremmende banker eller institutter;

e)

procedurerne for forelæggelse af investeringsforslag og godkendelse af forslag til anvendelse af EU-garantien, herunder:

i)

proceduren for forelæggelse af investeringsforslag for investeringskomitéen

ii)

bestemmelser om de oplysninger, der skal forelægges, når der indberettes investeringsforslag til investeringsudvalget

iii)

kravet om, at proceduren for forelæggelse og godkendelse af investeringsforslag til anvendelse af EU-garantien ikke må berøre EIB's regler for beslutningstagning fastsat i vedtægterne for EIB, navnlig artikel 19 deri

iv)

regler med yderligere detaljer om overgangsbestemmelserne, der er i overensstemmelse med artikel 24 i denne forordning, og navnlig om, hvorledes de foranstaltninger, der er godkendt af EIB i den i nævnte artikel omhandlede periode, vil blive omfattet af EU-garantien

f)

rapportering, overvågning og ansvarlighed vedrørende EFSI, herunder:

i)

i overensstemmelse med artikel 16 de operationelle rapporteringsforpligtelser, der påhviler EIB, hvor det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF

ii)

de finansielle rapporteringsforpligtelser vedrørende EFSI

iii)

i overensstemmelse med artikel 20 og 21, regler om revision og bekæmpelse af svig

iv)

nøgleresultatindikatorer, navnlig for så vidt angår anvendelse af EU-garantien, opfyldelse af de mål og kriterier, der er fastsat i artikel 6 og 9 samt i bilag II, mobiliseringen af privat kapital og EFSI's makroøkonomiske virkninger, herunder dens indvirkning på støtte til investeringer

g)

evaluering af EFSI's funktion i overensstemmelse med artikel 18

h)

EFSI's kommunikations- og reklamestrategi

i)

procedurerne og betingelserne for ændring af EFSI-aftalen på initiativ af Kommissionen eller EIB, herunder forpligtelsen til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om sådanne ændringer

j)

alle øvrige betingelser af administrativ eller organisatorisk art, der er nødvendige med henblik på forvaltning af EFSI, for så vidt som de muliggør en korrekt anvendelse af EU-garantien

k)

ordningerne vedrørende bidrag fra medlemsstaterne til EFSI i form af garantier eller kontantbidrag og fra andre tredjeparter kun i form af kontantbidrag, som ikke giver de pågældende medlemsstater eller tredjeparter nogen ret til at deltage i beslutningsprocedurer og afstemninger i styringsrådet.

3.   EFSI-aftalen skal endvidere fastsætte,

a)

at EFSI-aktiviteter, der gennemføres af EIF, er underlagt EIF's styrende organer

b)

at EFSI-aktiviteter gennemført af EIF skal være omfattet af rapporteringskrav i overensstemmelse med artikel 16

c)

at indtægter af finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, og som tilfalder Unionen, skal stilles til rådighed efter fradrag af beløb trukket på EU-garantien og derefter af omkostninger i overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, og med EIAH-aftalen.

Artikel 5

Additionalitet

1.   Med henblik på denne forordning forstås ved »additionalitet« støtte fra EFSI til foranstaltninger, som afhjælper markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som ikke kunne have været gennemført i den periode, hvor EU-garantien kan anvendes, eller ikke i samme omfang, via EIB, EIF eller efter Unionens eksisterende finansielle instrumenter uden EFSI-støtte. Projekter, der støttes af EFSI, skal typisk have en højere risikoprofil end de projekter, der støttes gennem EIB's normale foranstaltninger, og EFSI-porteføljen skal samlet set have en højere risikoprofil end den sædvanlige portefølje af investeringer, der støttes af EIB i henhold til dens normale investeringspolitikker forud for denne forordnings ikrafttræden.

Projekter, der støttes af EFSI, skal, samtidig med at det tilstræbes at skabe beskæftigelse og bæredygtig vækst, betragtes som medførende additionalitet, hvis de indebærer en risiko svarende til EIB's særlige aktiviteter, som fastsat i artikel 16 EIB's vedtægter og EIB's retningslinjer for kreditrisikopolitik.

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan også støttes af EFSI, hvis anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i nærværende stykkes første afsnit.

2.   I overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i bilag II, skal styringsrådet tilpasse projektsammensætningen for så vidt angår sektorer og lande på baggrund af en løbende overvågning af udviklingen i markedsvilkårene i medlemsstaterne og af investeringsmiljøet for at hjælpe med at overvinde markedssvigt og suboptimale investeringsforhold, herunder problemer, der skyldes den finansielle fragmentering. Som led i denne tilpasning skal styringsrådet undgå en tilgang, der vil være mere risikobetonet end nødvendigt.

Hvis risikoniveauet kræver det, skal EIB's særlige aktiviteter være mere almindeligt anvendt efter denne forordning end inden ikrafttrædelsen heraf. Dette gælder navnlig for så vidt angår de medlemsstater, hvor EIB's særlige aktiviteter ikke er blevet anvendt eller kun er blevet anvendt undtagelsesvis inden denne forordnings ikrafttræden, for at give mulighed for gennemførelse af supplerende foranstaltninger og projekter samt supplerende finansiering fra EIB og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter eller investeringsplatforme.

Artikel 6

Berettigelseskriterier for anvendelse af EU-garantien

1.   EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte projekter, som

a)

er økonomisk levedygtige i henhold til en cost benefit-analyse efter EU- standarder, idet der tages hensyn til mulig støtte og medfinansiering fra private og offentlige partnere til et projekt

b)

er i overensstemmelse med Unionens politikker, herunder målet om en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af kvalitetsjob samt økonomisk, social og territorial samhørighed

c)

medfører additionalitet

d)

maksimerer mobiliseringen af kapital fra den private sektor, hvor det er muligt, og

e)

er teknisk levedygtige.

2.   Der må ikke være nogen begrænsning på antallet af projekter, der er berettiget til EFSI-støtte til de foranstaltninger, der gennemføres af EIB eller EIF via finansielle formidlere.

Artikel 7

Ledelse og forvaltning af EFSI

1.   Styringsrådet, investeringskomitéen og den administrerende direktør forfølger ved udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning alene de i forordningen fastsatte mål.

2.   EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal ledes af et styringsråd, som med henblik på anvendelse af EU-garantien, i overensstemmelse med de i artikel 9, stk. 2, fastsatte generelle mål, fastsætter følgende:

a)

EFSI's overordnede strategi, herunder tildelingen af EU-garantien inden for infrastruktur- og innovationsfelterne og enhver afgørelse, der måtte blive truffet i henhold til artikel 11, stk. 3, og afsnit 7, litra b, i bilag II

b)

de strategiske politikker og procedurer, der er nødvendige for EFSI's funktion

c)

de regler, der gælder for foranstaltninger med investeringsplatforme og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter

d)

EFSI's risikoprofil.

3.   Styringsrådet skal bestå af fire medlemmer: tre, der udnævnes af Kommissionen, og et, der udnævnes af EIB. Styringsrådet vælger en formand blandt sine medlemmer for en periode på tre år, som kan forlænges. Styringsrådet træffer sine afgørelser ved konsensus.

Referaterne fra styringsrådets møder offentliggøres, så snart de er godkendt af styringsrådet.

Styringsrådet organiserer regelmæssigt en høring af relevante interessenter — navnlig medinvestorer, offentlige myndigheder, eksperter, uddannelses- og forskningsinstitutioner, de relevante arbejdsmarkedsparter og repræsentanter for civilsamfundet — om orientering og gennemførelse af den investeringspolitik, der foretages af EIB efter denne forordning.

De instrumenter, der anvendes af EIF til gennemførelse af foranstaltninger omfattet af denne forordning, godkendes i fællesskab af styringsrådet og den administrerende direktør efter høring af investeringskomitéen.

4.   Medlemsstaterne og andre tredjeparter kan — for andre tredjeparters vedkommende med forbehold af en aftale med styringsrådet — bidrage til EFSI i form af garantier eller kontantbidrag for så vidt angår medlemsstater og kun i form af kontantbidrag for så vidt angår andre tredjeparter. Hverken medlemsstater eller andre tredjeparter tildeles medlemskab af styringsrådet eller en rolle i forbindelse med udnævnelsen af de øvrige EFSI-medarbejdere, herunder medlemmer af investeringskomitéen, og de har ikke nogen rettigheder for så vidt angår andre aspekter af forvaltningen af EFSI som fastsat i denne forordning.

5.   EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal have en administrerende direktør, som har ansvaret for den daglige ledelse af EFSI og forberedelsen og ledelsen af møderne i den i stk. 6 omhandlede investeringskomité.

Den administrerende direktør bistås af en viceadministrerende direktør. Den administrerende direktør rapporterer hvert kvartal til styringsrådet om EFSI's aktiviteter.

6.   Efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesproces i overensstemmelse med EIB's procedurer udvælger styringsrådet en kandidat til hver af posterne som administrerende direktør og viceadministrerende direktør.

Europa-Parlamentet og Rådet holdes behørigt og rettidigt informeret på alle trin i udvælgelsesprocedurerne, under overholdelse af strenge fortrolighedskrav. Dette gælder uanset indgåelse af den i artikel 17, stk. 5, omtalte aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB.

Europa-Parlamentet arrangerer så hurtigt som muligt og senest inden for fire uger fra meddelelsen af navnet på den udvalgte kandidat en høring med ansøgeren for hver stilling.

Efter godkendelse fra Europa-Parlamentet udnævnes den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør af formanden for EIB for en periode på tre år, som kan forlænges én gang.

7.   EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser om, at EFSI skal have en investeringskomité, som skal have ansvar for at undersøge potentielle projekter i overensstemmelse med EFSI's investeringspolitikker og for at godkende støtte fra EU-garantien til EIB-projekter, der overholder kravene i artikel 6 og 9, uanset den geografiske placering, i overensstemmelse med artikel 8, af sådanne projekter. Investeringskomitéen er det organ, der er kompetent til at godkende foranstaltninger med investeringsplatforme og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter.

8.   Investeringskomitéen skal bestå af otte uafhængige sagkyndige og den administrerende direktør. Investeringskomitéens sagkyndige udnævnes efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure af styringsrådet for periode på op til tre år. Denne periode kan forlænges, men ikke må være længere end seks år i alt. De uafhængige sagkyndige skal besidde omfattende relevant markedserfaring med projektkonfiguration og projektfinansiering såvel som ekspertviden om mikro- og makroøkonomi.

Styringsrådet skal i forbindelse med udnævnelsen af sagkyndige til investeringskomitéen sikre, at sammensætningen af investeringskomitéen er varieret, så det sikres, at den har et bredt kendskab til de sektorer, der er omhandlet i artikel 9, og til de geografiske markeder i Unionen.

Sammensætningen af investeringskomitéen skal være kønsafbalanceret. Styringsrådet skal bestræbe sig på at udvælge eksperter med investeringserfaring inden for et eller flere af følgende områder:

a)

forskning, udvikling og innovation

b)

transportinfrastrukturer og innovative teknologier for transport

c)

energiinfrastrukturer, energieffektivitet og vedvarende energi

d)

informations- og kommunikationsteknologistrukturer

e)

miljøbeskyttelse og -forvaltning

f)

almen uddannelse og faglig uddannelse

g)

sundhed og lægemidler

h)

SMV'er

i)

kulturelle og kreative industrier

j)

mobilitet i byerne

k)

sociale infrastrukturer og den sociale og solidariske økonomi.

9.   Når investeringskomitéens medlemmer deltager i komitéens aktiviteter, skal de udføre deres opgaver upartisk og i EFSI's interesse. Når de gennemfører investeringsretningslinjer fastsat i bilag II og træffer afgørelser om anvendelsen af EU-garantien, må de hverken søge eller modtage instrukser fra EIB, EU-institutionerne, medlemsstaterne eller noget andet offentligt eller privat organ. Der skal oprettes og opretholdes passende organisatoriske ordninger for at sikre investeringskomitéens operationelle uafhængighed, uden at dette berører ydelsen af analytisk, logistisk og administrativ støtte fra EIB's ansatte til investeringskomitéen. Projektvurderinger foretaget af EIB-medarbejdere er aldrig bindende for investeringskomitéen for så vidt angår EU-garantistillelse.

10.   Cv'er og erklæringer om økonomiske interesser for hvert enkelt medlem af investeringskomitéen skal offentliggøres og opdateres løbende. Medlemmerne af investeringskomitéen meddeler straks styringsrådet alle oplysninger, der er nødvendige for løbende at kontrollere, at der ikke er interessekonflikter.

11.   På anmodning af styringsrådet opsiges kontrakten for ethvert investeringskomitémedlem, som bryder de stk. 9 og 10 anførte forpligtelser, i overensstemmelse med gældende ansættelses- og arbejdsretlige regler.

12.   Investeringskomitéen træffer afgørelse om anvendelsen af EU-garantien i overensstemmelse med denne forordning, herunder de retningslinjer, der er fastsat i bilag II.

Investeringskomitéen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige.

EIB forelægger to gange om året, under overholdelse af strenge krav om fortrolighed, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en liste over alle de afgørelser, investeringskomiteen har truffet om at afvise anvendelse af EU-garantien.

13.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23 med henblik på at ændre de ikke-væsentlige elementer i afsnit 6-8 i de retningslinjer, der er fastlagt i bilag II til denne forordning, uden at nogen af disse afsnit slettes helt. Sådanne delegerede retsakter udarbejdes i tæt dialog med EIB.

14.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1-3 og 5, med henblik på at supplere denne forordning ved udarbejdelse af en resultattavle med indikatorer, der skal anvendes af investeringskomiteen til at sikre en uafhængig og gennemsigtig vurdering af den potentielle og den faktiske anvendelse af EU-garantien. Sådanne delegerede retsakter udarbejdes i tæt dialog med EIB.

KAPITEL III

EU-GARANTI OG EU-GARANTIFOND

Artikel 8

EU-garanti

EU stiller en uigenkaldelig og ubetinget garanti til EIB for finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning og af EFSI-aftalen (»EU-garanti«), når disse foranstaltninger

a)

gennemføres inden for Unionen, eller

b)

omfatter enheder, som er beliggende eller etableret i en eller flere medlemsstater, og strækker sig til et eller flere tredjelande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, herunder det strategiske partnerskab, udvidelsespolitikken, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Den Europæiske Frihandelssammenslutning eller til et oversøisk land eller territorium som fastsat i bilag II til TEUF, uanset om der er en partner i disse tredjelande eller oversøiske lande eller territorier.

EU-garantien skal stilles som en anfordringsgaranti for de i artikel 10 omhandlede instrumenter.

Artikel 9

Betingelser for anvendelsen af EU-garantien

1.   EU-garantien stilles med forbehold af EFSI-aftalens ikrafttræden.

2.   EU-garantien stilles som garanti for EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er godkendt af den i artikel 7, stk. 7, omhandlede investeringskomité, eller for finansiering eller garanti til EIF med henblik på gennemførelse af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3. De pågældende foranstaltninger skal stemme overens med Unionens politikker og støtte et eller flere af følgende generelle mål:

a)

forskning og udvikling samt innovation, navnlig via:

i)

projekter, der er i overensstemmelse med Horisont 2020

ii)

forskningsinfrastruktur

iii)

demonstrationsprojekter og -programmer samt anvendelse af infrastrukturer, teknologier og processer i forbindelse hermed

iv)

støtte til den akademiske verden, herunder samarbejde med erhvervslivet

v)

overførsel af viden og teknologi

b)

udvikling af energisektoren i overensstemmelse med prioriteringerne for energiunionen, herunder energiforsyningssikkerhed, samt klima- og energirammerne for 2020, 2030 og 2050, navnlig via:

i)

fremme af anvendelse eller forsyning af vedvarende energi

ii)

energieffektivitet og energibesparelser (med fokus på at mindske energiefterspørgslen gennem styring af efterspørgsel og bygningsrenovering)

iii)

udvikling og modernisering af energiinfrastruktur (navnlig sammenkoblinger, intelligente net på distributionsniveauet, energilagring og synkronisering af netværk)

c)

udvikling af transportinfrastrukturer og -udstyr samt innovative teknologier til transport, navnlig via:

i)

projekter og horisontale prioriteter, der er støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013 og (EU) nr. 1316/2013

ii)

intelligente og bæredygtige projekter for mobilitet i byer (rettet mod tilgængelighed, reduktion af drivhusgasemissioner, energiforbrug og ulykker)

iii)

projekter, der forbinder centre med TEN-T-infrastrukturer

d)

finansiel støtte gennem EIF og EIB til enheder med op til 3 000 ansatte, med særlig fokus på SMV'er og små midcapselskaber, navnlig via:

i)

ydelse af driftskapital og investering

ii)

tilvejebringelse af risikovillig finansiering fra iværksætterfasen til ekspansionsfasen til SMV'er, nyetablerede virksomheder, små midcapselskaber og midcapselskaber med henblik på at sikre en teknologisk førerposition i innovative og bæredygtige sektorer

e)

udvikling og udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi, navnlig via:

i)

digitalt indhold

ii)

digitale tjenester

iii)

højhastighedstelekommunikationsinfrastruktur

iv)

bredbåndsnet

f)

miljø og ressourceeffektivitet, navnlig via:

i)

projekter og infrastruktur på området miljøbeskyttelse og miljøstyring

ii)

styrkelse af økosystemtjenester

iii)

bæredygtig udvikling i byområder og landdistrikter

iv)

foranstaltninger i forbindelse med klimaændringer

g)

menneskelig kapital, kultur og sundhed, navnlig via:

i)

uddannelse og erhvervsuddannelse

ii)

kulturelle og kreative industrier

iii)

innovative sundhedsløsninger

iv)

nye, effektive lægemidler

v)

sociale infrastrukturer, social og solidarisk økonomi

vi)

turisme.

3.   Den oprindelige investeringsperiode, inden for hvilken EU-garantien kan stilles til støtte for finansierings- og investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning, varer indtil:

a)

5. juli 2019 for EIB-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIB og modtageren eller den finansielle formidler er undertegnet senest den 30. juni 2020

b)

5. juli 2019 for EIF-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIF og den finansielle formidler er undertegnet senest den 30. juni 2020.

4.   En ny investeringsperiode kan fastsættes efter proceduren i artikel 18.

5.   EIB anvender EU-garantien til støtte af investeringsplatforme eller fonde og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, der investerer i foranstaltninger, som opfylder kravene i denne forordning (»støtteberettigede vehicles«) efter godkendelse fra investeringskomitéen.

Styringsrådet opstiller kriterier i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, vedrørende støtteberettigede vehicles, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit. Investeringskomitéen vurderer overensstemmelsen af sådanne vehicles og deres specifikke instrumenter, der søger støtte fra EFSI, med de politikker, der er fastlagt af styrelsesrådet.

Investeringskomitéen kan beslutte at bevare retten til at godkende nye projekter, der fremlægges inden for godkendte støtteberettigede vehicles.

6.   I overensstemmelse med artikel 17 i EIB's vedtægter kræver EIB, at alle dens omkostninger i forbindelse med EFSI dækkes af modtagere af finansierings- og investeringsforanstaltninger. Medmindre andet gælder i henhold til dette stykkes andet og tredje afsnit, vil ingen af EIB's administrationsomkostninger eller andre omkostninger ved de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, blive dækket af Unionens budget.

EIB kan anvende EU-garantien inden for rammerne af et kumuleret loft svarende til 1 % af de samlede udestående EU-garantiforpligtelser til dækning af omkostninger, som skulle have været dækket af modtagere af finansierings- og investeringsforanstaltninger, men som ikke er blevet inddrevet fra og med misligholdelsestidspunktet.

Endvidere kan EIB anvende EU-garantien til dækning af den relevante andel af eventuelle inddrivelsesomkostninger, medmindre de trækkes fra indtægter fra inddrivelse, og af eventuelle omkostninger ved likviditetsstyring.

I tilfælde af, at EIB på EFSI's vegne yder EIF finansiering eller garantier, der er dækket af EU-garantien i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, kan EIF's gebyrer dækkes over Unionens budget, i det omfang de ikke trækkes fra det vederlag, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra c), nr. ii), eller fra indtægter, tilbagebetalinger eller andre betalinger modtaget af EIF.

7.   Medlemsstaterne kan anvende enhver form for EU-finansiering, herunder instrumenter under de europæiske struktur- og investeringsfonde og det transeuropæiske net samt under industripolitikkerne, til at bidrage til finansiering af støtteberettigede projekter, som EIB investerer i selv eller gennem EIF med støtte fra EU-garantien, forudsat at disse projekter opfylder de pågældende instrumenters og EFSI's støtteberettigelseskriterier og målene samt principperne i den lovgivningsramme, der finder anvendelse herpå.

Kommissionen yder om nødvendigt vejledning i at kombinere anvendelsen af EU-instrumenter med EIB-finansiering under EU-garantien med henblik på at sikre koordinering, komplementaritet og synergi.

Artikel 10

Støtteberettigede instrumenter

1.   Med henblik på artikel 9, stk. 2, og i overensstemmelse med artikel 11, anvender EIB EU-garantien til risikodækning for de instrumenter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2.

2.   Følgende instrumenter er berettigede til dækning fra EU-garantien:

a)

lån, garantier, kontragarantier, kapitalmarkedsinstrumenter, andre former for finansieringsinstrumenter eller kreditfaciliteter samt indskud af egenkapital eller kvasiegenkapital fra EIB, herunder til fordel for nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, investeringsplatforme eller -fonde.

b)

EIB-finansiering eller garantier til EIF med henblik på dennes ydelse af lån, garantier, kontragarantier, andre former for kreditfaciliteter, kapitalmarkedsinstrumenter samt indskud af egenkapital eller kvasiegenkapital, herunder til fordel for nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, investeringsplatforme eller -fonde.

c)

EIB-garantier til nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, investeringsplatforme eller fonde i henhold til en kontragaranti fra EU-garantien.

De i første afsnit, litra a) og b), omhandlede instrumenter tildeles, erhverves eller udstedes til foranstaltninger som omhandlet i artikel 8, som opfylder kravene i denne forordning, forudsat at EIB- eller EIF-finansieringen er ydet i overensstemmelse med en finansieringsaftale eller en transaktion, som EIB eller EIF har undertegnet eller indgået, og som hverken er udløbet eller opsagt.

3.   EIB-garantier til en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut i henhold til en kontragaranti fra EU-garantien skal, hvor det er hensigtsmæssigt, søge at opnå en lempelse af kapitalkravene.

4.   Inden for sine foranstaltninger omfattet af denne forordning kan EIF stille en garanti til en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut eller en investeringsplatform eller investere i en investeringsplatform.

Artikel 11

EU-garantiens dækning og vilkår

1.   EU-garantien må ikke på noget tidspunkt overstige 16 000 000 000 EUR, hvoraf en del kan afsættes til EIB-finansiering eller til garantier til EIF, jf. stk. 3. De samlede nettobetalinger fra Unionens almindelige budget under EU-garantien må ikke overstige 16 000 000 000 EUR.

2.   Risikovederlag i forbindelse med en portefølje fordeles mellem bidragyderne i forhold til deres respektive andel i risikoen. EU-garantien stilles enten som first loss-garanti på porteføljebasis eller som fuld garanti. EU-garantien kan stilles på pari passu-basis sammen med andre bidragydere.

3.   Når EIB stiller finansiering eller garantier til rådighed for EIF til gennemførelse af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, yder EU-garantien fuld garanti for et sådant finansieringsbeløb eller sådanne garantier, forudsat at EIB stiller et tilsvarende finansieringsbeløb eller tilsvarende garantier til rådighed uden dækning fra EU-garantien op til en indledende grænse på 2 500 000 000 EUR. Med forbehold af stk. 1 kan denne grænse om nødvendigt tilpasses af styringsrådet op til højst 3 000 000 000 EUR, uden noget krav om at EIB matcher beløbene ud over den oprindelige grænse.

4.   Når EIB trækker på EU-garantien i overensstemmelse med EFSI-aftalen, udbetaler Unionen på anfordring det pågældende beløb i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

5.   Når Unionen foretager en udbetaling til EIB efter et træk på EU-garantien, overdrager EIB alle relevante rettigheder vedrørende dens finansierings- eller investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning til Unionen, og EIB skal på Unionens vegne søge fordringer på de udbetalte beløb inddrevet og tilbagebetale inddrevne beløb til Unionen i overensstemmelse med de i artikel 4, stk. 2, litra c), nr. iv), omhandlede regler og procedurer.

6.   EU-garantien stilles som en anfordringsgaranti for de i artikel 10 omhandlede instrumenter og dækker:

a)

for så vidt angår de låneinstrumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), hovedstolen og alle renter og beløb, som EIB har fordring på, men som den ikke har modtaget i overensstemmelse med vilkårene for finansieringsforanstaltningerne, indtil misligholdelsestidspunktet

b)

for så vidt angår de egenkapitalinvesteringer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), de investerede beløb og de hermed forbundne finansieringsomkostninger

c)

for så vidt angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b), de anvendte beløb og de hermed forbundne finansieringsomkostninger.

EU-garantien dækker også de beløb, der er omhandlet i artikel 9, stk. 6, andet og tredje afsnit.

Artikel 12

EU-garantifonden

1.   Der oprettes en EU-garantifond (»garantifond«), som skal fungere som en likviditetsstødpude, hvorfra garantibeløb udbetales til EIB ved træk på EU-garantien.

2.   Garantifondens midler omfatter:

a)

bidrag fra Unionens almindelige budget

b)

afkast af investerede garantifondsmidler

c)

beløb inddrevet efter misligholdelser efter den inddrivelsesprocedure, der er fastlagt i ESFI-aftalen, jf. artikel 4, stk. 2, litra c), nr. iv)

d)

indtægter og eventuelle andre midler, som Unionen modtager i overensstemmelse med EFSI-aftalen.

3.   De i denne artikels stk. 2, litra b), c) og d), omhandlede midler i garantifonden er interne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (13).

4.   De midler, som garantifonden har fået tilført efter stk. 2, forvaltes direkte af Kommissionen og investeres i overensstemmelse med principperne for sund finansforvaltning og sunde forsigtighedsprincipper.

5.   De i stk. 2 omhandlede midler i garantifonden anvendes på en måde, der sikrer, at de når op på et passende niveau (»målbeløb«), som afspejler de samlede EU-garantiforpligtelser. Målbeløbet fastsættes til 50 % af de samlede EU-garantiforpligtelser.

Dette målbeløb skal indledningsvis nås ved gradvis tilførsel af de i stk. 2, litra a), omhandlede midler. Hvis der under opbygningen af midlerne i garantifonden trækkes på EU-garantien, skal de i stk. 2, litra b), c) og d), omhandlede midler bidrage til at nå målbeløbet, op til et beløb svarende til trækkene på EU-garantien.

6.   Efter en vurdering af, om garantifondens midler er tilstrækkelige, i overensstemmelse med rapporten foreskrevet i artikel 16, stk. 6, foretages følgende betalinger:

a)

ethvert overskydende beløb indbetales til Unionens almindelige budget som interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for enhver budgetpost, som eventuelt er blevet anvendt som kilde til omfordeling til garantifonden

b)

ethvert beløb til genopfyldning af garantifonden indbetales i årlige rater i en periode på højst tre år, som begynder i år n + 1.

7.   Fra den 1. januar 2019 fremlægger Kommissionen, hvis garantifondens midler som følge af træk på EU-garantien formindskes til under 50 % af målbeløbet, en rapport om de ekstraordinære foranstaltninger, der kan være nødvendige for at genopfylde garantifonden.

8.   Efter et træk på EU-garantien skal garantifondmidler i de i stk. 2, litra b) og d) fastsatte kategorier, der overstiger målbeløbet, anvendes inden for den i artikel 9 fastsatte investeringsperiode til at genetablere EU-garantien op til dens oprindelige beløb.

9.   De i stk. 2, litra c), fastsatte garantifondmidler anvendes til at genetablere EU-garantien op til dens oprindelige beløb.

10.   Såfremt EU-garantien genetableres fuldstændigt op til dens maksimale oprindelige beløb på 16 000 000 000 EUR, indbetales ethvert beløb i garantifonden, der ligger ud over målbeløbet, til Unionens almindelige budget som interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for enhver budgetpost, som eventuelt er blevet anvendt som kilde til omfordeling til garantifonden.

Artikel 13

Finansiering af garantifonden med midler fra Unionens almindelige budget

Forordning (EU) nr. 1291/2013 og forordning (EU) nr. 1316/2013 ændres som fastlagt i bilag I til nærværende forordning.

Om nødvendigt kan betalingsbevillinger opføres på Unionens almindelige budget efter 2020 og til og med regnskabsåret 2023 for at opfylde de forpligtelser, der følger af artikel 12, stk. 5, andet afsnit.

De årlige bevillinger fra Unionens almindelige budget, der tilføres garantifonden, godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den årlige budgetprocedure i fuld overensstemmelse med Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (14).

KAPITEL IV

DET EUROPÆISKE CENTRUM FOR INVESTERINGSRÅDGIVNING

Artikel 14

Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

1.   Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) har til formål at bygge videre på EIB's og Kommissionens eksisterende rådgivningstjenester med henblik på at yde rådgivningsbistand til identificering, forberedelse og udvikling af investeringsprojekter og fungere som et fælles centrum for teknisk rådgivning om projektfinansiering i Unionen. Denne bistand omfatter målrettet støtte til brug af teknisk bistand til projektkonfiguration, til brug af innovative finansielle instrumenter og til brug af offentlig-private partnerskaber samt eventuelt rådgivning om relevante spørgsmål relateret til EU-retten under hensyntagen til de særlige forhold og behov i medlemsstater, som har mindre udviklede kapitalmarkeder.

EIAH skal kunne yde teknisk bistand inden for de områder, der er opført i artikel 9, stk. 2, navnlig energieffektivitet, TEN-T og mobilitet i byerne.

2.   EIAH yder tjenester ud over dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer, bl.a.

a)

at være et fælles kontaktpunkt for teknisk bistand til myndigheder og projektpromotorer

b)

at bistå projektivpromotorer, når det er hensigtsmæssigt, med at udvikle deres projekter, så de opfylder de støtteberettigelseskriterier, der er fastsat i artikel 6

c)

at udnytte den lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen

d)

at oprette en platform for peer-to-peer-udveksling og deling af viden om projektudvikling

e)

at rådgive om oprettelse af investeringsplatforme.

3.   EIAH's tjenester stilles til rådighed for offentlige og private projektpromotorer, herunder nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og investeringsplatforme eller -fonde samt regionale og lokale offentlige enheder.

4.   De gebyrer, som EIB opkræver for EIAH-tjenester som omhandlet i stk. 2, anvendes til dækning af omkostninger ved EIAH's foranstaltninger og til at yde disse tjenester. De gebyrer, der pålægges SMV'er, begrænses til en tredjedel af omkostningerne til den tekniske bistand, der ydes dem. EIAH-tjenester, der ydes til offentlige projektpromotorer ud over tjenester, der allerede er til rådighed inden for rammerne af EU-programmer, er gratis.

5.   For at opfylde formålet i stk. 1 tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

6.   For at sikre generel adgang overalt i Unionen til tjenester fra EIAH samarbejder EIAH om muligt med ydere af lignende tjenester på EU-plan og på nationalt, regionalt eller subnationalt plan. Samarbejdet mellem EIAH på den ene side og en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut eller et institut eller en styrende myndighed, herunder et sådant eller en sådan, der fungerer som national rådgiver, med relevant ekspertise til brug for EIAH, på den anden side, kan tage form af et kontraktligt partnerskab.

7.   Unionen bidrager med et beløb på højst 20 000 000 EUR om året til dækning af omkostningerne ved EIAH's foranstaltninger indtil den 31. december 2020 vedrørende de tjenester, som EIAH yder i henhold til stk. 2, som er tjenester ud over dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer, for så vidt som disse omkostninger ikke dækkes af det overskydende beløb fra de i stk. 4 omhandlede gebyrer.

8.   Kommissionen indgår en aftale med EIB om gennemførelsen af EIAH inden for EIB (EIAH-aftalen).

EIAH-aftalen skal navnlig indeholde bestemmelser om den nødvendige finansiering af EIAH i overensstemmelse med stk. 7.

9.   EIB aflægger senest den 1. september 2016 og derefter hvert år rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om EIAH's tjenester i henhold til stk. 2 og om gennemførelsen af dets budget. Denne rapport skal indeholde oplysninger om de modtagne gebyrer og anvendelsen heraf.

KAPITEL V

EUROPÆISK PORTAL FOR INVESTERINGSPROJEKTER

Artikel 15

Europæisk portal for investeringsprojekter

1.   Kommissionen udarbejder med støtte fra EIB en gennemsigtig europæisk portal for investeringsprojekter (EIPP), hvori der samles aktuelle og fremtidige investeringsprojekter i Unionen. Den skal være en offentligt tilgængelig og brugervenlig projektdatabase, der tilvejebringer relevante oplysninger om hvert enkelt projekt.

2.   EIPP har først og fremmest til formål at synliggøre projekter for investorer og give information. Medtagelse af projekter på EIPP berører ikke beslutningerne om de endelige projekter, der udvælges til at modtage støtte i henhold til denne forordning, i henhold til ethvert andet EU-instrument eller instrument til offentlig finansiering.

3.   Medlemsstaterne kan bidrage til oprettelsen og forvaltningen af EIPP.

4.   Der kan opkræves et gebyr, som ikke kan refunderes, af private projektpromotorer for behandling af projektanmodninger om medtagelse på EIPP. Indtægterne fra indbetalte gebyrer udgør eksterne formålsbestemte indtægter til EIPP i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

KAPITEL VI

RAPPORTERING, ANSVARLIGHED OG EVALUERING

Artikel 16

Rapportering og regnskabsaflæggelse

1.   EIB aflægger, når det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF, hvert halve år en rapport til Kommissionen om EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. Rapporten skal indeholde en vurdering af overholdelsen af betingelserne for anvendelse af EU-garantien og overholdelsen af de nøgleresultatindikatorer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra f), nr. iv). Rapporten skal endvidere indeholde statistiske og finansielle data samt regnskabsdata om hver af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger samt de aggregerede data.

2.   EIB aflægger, når det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF, årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. Denne rapport skal offentliggøres og indeholde:

a)

en vurdering af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på foranstaltnings-, sektor-, lande- og regionsniveau og deres overensstemmelse med denne forordning, navnlig med hensyn til kriteriet om at medføre additionalitet, samt en vurdering af fordelingen af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2.

b)

en vurdering af merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og faktiske resultater samt resultaterne og virkningerne af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på aggregeret grundlag, herunder indvirkningen på jobskabelsen

c)

en vurdering af, i hvilket omfang foranstaltninger, der er omfattet af denne forordning, bidrager til at nå de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, herunder en vurdering af niveauet af EFSI-investeringer på områderne forskning, udvikling og innovation samt transport (herunder TEN-T og mobilitet i byerne), telekommunikation, energiinfrastruktur og energieffektivitet

d)

en vurdering af overholdelsen af betingelserne for brug af EU-garantien og de nøgleresultatindikatorer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra f), nr. iv)

e)

en vurdering af den løftestangseffekt, der er opnået med EFSI-støttede projekter

f)

en beskrivelse af de projekter, hvortil støtten fra de europæiske struktur- og investeringsfonde kombineres med støtte fra EFSI, og det samlede beløb for bidrag fra hver kilde

g)

det finansieringsbeløb, der er overført til modtagerne, og en vurdering af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på aggregeret grundlag

h)

en vurdering af merværdien af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger og af de samlede risici ved disse foranstaltninger

i)

indgående oplysninger om træk på EU-garantien, tab, udbytte, tilbagesøgte beløb og alle andre modtagne beløb

j)

regnskaber, der er revideret af uafhængige eksterne revisorer, for EIB's finansielle foranstaltninger og investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning.

3.   Med henblik på Kommissionens regnskabsføring, dens rapportering om de risici, der dækkes af EU-garantien, og dens administration af garantifonden forelægger EIB, hvis det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF, årligt Kommissionen og Revisionsretten:

a)

EIB's og EIF's risikovurdering og kreditvurdering af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning

b)

størrelsen af Unionens udestående forpligtelser opstået som følge af EU-garantien stillet for EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, opdelt på de enkelte foranstaltninger

c)

det samlede overskud eller tab på EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger inden for porteføljerne omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra c), nr. i).

4.   EIB giver, hvis det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF, efter anmodning Kommissionen alle yderligere oplysninger, som Kommissionen har brug for for at kunne opfylde sine forpligtelser i forbindelse med denne forordning.

5.   EIB og, hvis det er hensigtsmæssigt, EIF fremlægger de i stk. 1-4 omhandlede oplysninger for egen regning.

6.   Kommissionen forelægger senest den 31. marts hvert år i forbindelse med sine regnskaber de krævede oplysninger om garantifondens situation for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Endvidere forelægger Kommissionen senest den 31.maj hvert år Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten en årsrapport om administrationen af garantifonden i det foregående kalenderår, herunder en vurdering af målbeløbets tilstrækkelighed, af garantifondens størrelse og af behovet for genopfyldning af den. Årsrapporten skal indeholde en oversigt over garantifondens finansielle stilling ved udgangen af det foregående kalenderår, de finansielle strømme i det foregående kalenderår såvel som betydelige transaktioner og eventuelle relevante oplysninger om de finansielle konti. Rapporten skal også indeholde oplysninger om finansforvaltningen af og resultaterne af og risiciene for fonden ved udgangen af det foregående kalenderår.

Artikel 17

Ansvarlighed

1.   På Europa-Parlamentets eller Rådets anmodning aflægger styringsrådets formand og den administrerende direktør rapport om EFSI's resultater til den anmodende institution, herunder ved at deltage i en høring i Europa-Parlamentet.

2.   Styringsrådets formand og den administrerende direktør besvarer mundtligt eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller Rådet stiller EFSI, senest fem uger efter datoen for modtagelsen af et spørgsmål.

3.   På Europa-Parlamentets eller Rådets anmodning aflægger Kommissionen rapport om anvendelsen af denne forordning.

4.   På Europa-Parlamentets anmodning deltager formanden for EIB i en høring i Europa-Parlamentet vedrørende EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning. EIB's formand besvarer senest fem uger efter datoen for modtagelsen enten mundligt eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller Rådet stiller EIB om EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er omfattet af nærværende forordning.

5.   Der indgås en aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB om de detaljerede ordninger for udveksling af information mellem Europa-Parlamentet og EIB under nærværende forordning, herunder om proceduren for udvælgelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør.

Artikel 18

Evaluering og revision

1.   Senest den 5. januar 2017 foretager EIB en evaluering af, hvordan EFSI har fungeret. EIB fremsender denne evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

2.   Senest den 5. januar 2017 foretager Kommissionen en evaluering af anvendelsen af EU-garantien og af, hvordan garantifonden har fungeret. Kommissionen forelægger denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne evaluering ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten.

3.   Senest den 30. juni 2018 og derefter hvert tredje år

a)

offentliggør EIB en samlet rapport, som omhandler EFSI's funktionsmåde, og som indeholder en evaluering af indvirkningen af EFSI på investering i Unionen, jobskabelse og adgang til finansiering for SMV'er og midcapselskaber

b)

offentliggør Kommissionen en samlet rapport om anvendelsen af EU-garantien og om garantifondens funktionsmåde.

4.   EIB bidrager med og tilvejebringer, hvis det er hensigtsmæssigt sammen med EIF, de nødvendige oplysninger til Kommissionens evaluering og rapportering i henhold til henholdsvis stk. 2 og 3.

5.   EIB og EIF fremsender regelmæssigt alle deres uafhængige rapporter om evaluering af virkningerne og de konkrete resultater af EIB's og EIF's aktiviteter i henhold til denne forordning til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

6.   Senest den 5. juli 2018 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning.

7.   Såfremt den i stk. 6 omhandlede rapport konkluderer, at EFSI:

a)

opfylder sine mål, og at det er berettiget at bevare en ordning for støtte af investeringer, fremlægger Kommissionen, hvor det er hensigtsmæssigt, et lovgivningsforslag om ændring af nærværende forordning med henblik på fastlæggelse af den nye investeringsperiode, hvormed der sikres fortsatte investeringer og passende finansiering

b)

ikke opfylder sine mål, og at det er berettiget at bevare en ordning for støtte af investeringer, fremlægger Kommissionen, hvor det er hensigtsmæssigt, et lovgivningsforslag om ændring af nærværende forordning med henblik på afhjælpning af de identificerede mangler og fastlæggelse af den nye investeringsperiode, hvormed der sikres fortsatte investeringer og passende finansiering

(c)

ikke opfylder sine mål, og at det ikke er berettiget at bevare en ordning for støtte af investeringer, fremlægger Kommissionen, hvor det er hensigtsmæssigt, et lovgivningsforslag til sikring af en gnidningsløs afvikling af EFSI, idet EU-garantien for foranstaltninger, der allerede er godkendt i henhold til nærværende forordning, dog bevares.

8.   Den i stk. 6 omhandlede rapport forelægges omgående af Kommissionen, hvis de godkendte projekter absorberer hele det under EU-garantien til rådighed værende beløb inden den 5. juli 2018.

KAPITEL VII

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 19

Gennemsigtighed og offentliggørelse af oplysninger

I overensstemmelse med sin egen åbenhedspolitik og Unionens generelle principper om aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør EIB på sit websted oplysninger om alle EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, herunder om finansielle formidleres rolle, og om, hvordan disse foranstaltninger har bidraget til de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2.

Artikel 20

Revisionsrettens revision

1.   Den eksterne revision af de aktiviteter, der udøves i overensstemmelse med nærværende forordning, udføres af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 287 i TEUF.

2.   Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med artikel 287, stk. 3, i TEUF adgang til alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens opgaver.

Artikel 21

Forholdsregler mod svig

1.   Hvis EIB på noget stadium af en af denne forordning omfattet finansierings- og investeringsforanstaltnings forberedelse, gennemførelse eller afslutning har grund til mistanke om, at der kan foreligge svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, der kan skade Unionens finansielle interesser, underretter EIB omgående OLAF og giver OLAF de nødvendige oplysninger.

2.   OLAF kan for at beskytte Unionens finansielle interesser foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (15), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (16) og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (17) med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. OLAF kan videresende enhver oplysning, som er fremkommet under dets undersøgelser, til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, søger EIB de beløb, der kan henføres til dens finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning, og som er berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet.

3.   Finansieringsaftaler, der er indgået vedrørende finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, skal i overensstemmelse med EFSI-aftalen, EIB's politikker og gældende lovgivning indeholde klausuler om udelukkelse fra EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger og om nødvendigt hensigtsmæssige inddrivelsesforanstaltninger i tilfælde af svig, korruption eller andre ulovligheder. Afgørelsen om udelukkelse fra EIB-finansieringsforanstaltninger og EIB-investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning træffes i overensstemmelse med den relevante finansierings- eller investeringsaftale.

Artikel 22

Udelukkede aktiviteter og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

1.   EIB, EIF og alle finansielle formidlere må ikke i forbindelse med deres finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, støtte nogen som helst aktivitet, der gennemføres til ulovlige formål, herunder hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet, skattesvig og skatteunddragelse, korruption og svig, som berører Unionens finansielle interesser. Navnlig må EIB, i overensstemmelse med sin politik over for svagt regulerede eller ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som er baseret på retningslinjer opstillet af Unionen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling eller Den Finansielle Aktionsgruppe, ikke deltage i nogen finansierings- eller investeringsforanstaltning, der foregår via et investeringsselskab beliggende i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion.

2.   EIB anvender ved gennemførelsen af sine finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, de principper og standarder, der er fastsat i EU-retlige regler om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 (18) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (19). EIB gør navnlig både direkte finansiering og finansiering via formidlere i henhold til denne forordning betinget af offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 23

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 13 og 14, tillægges Kommissionen i en periode på tre år fra den 4. juli 2015. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Den i artikel 7, stk. 13 og 14, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af aftalen i Den Europæiske Unions Tidende eller et på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

4.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 13, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på en måned fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlægges med en måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.   Den delegerede retsakt, hvormed resultattavlen oprettes for første gang, og som er vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 14, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre uger fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre uger på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

For så vidt angår eventuelle yderligere delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 14, finder nærværende artikels stk. 4 tilsvarende anvendelse.

KAPITEL VIII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

Overgangsbestemmelse

1.   EIB og EIF kan forelægge Kommissionen finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er godkendt af EIB eller EIF i tidsrummet fra den 1. januar 2015, og indtil EFSI-aftalen er indgået, og de første udnævnelser af alle medlemmerne af investeringskomitéen samt af den administrerende direktør er foretaget efter denne forordnings ikrafttræden.

2.   Kommissionen vurderer de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, og såfremt de opfylder berettigelseskriterierne fastsat i artikel 6 og de generelle mål fastsat i artikel 9, stk. 2, samt bilag II, træffer den afgørelse om, at de er omfattet af EU-garantien.

Artikel 25

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

J. REIRS

Formand


(1)  Udtalelse af 19.3.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 195 af 12.6.2015, s. 41.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 24.6.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 25.6.2015.

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(12)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(14)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(16)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(17)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).


BILAG I

ÆNDRINGER AF FORORDNING (EU) NR. 1291/2013 OG FORORDNING (EU) NR. 1316/2013

1)

I forordning (EU) nr. 1291/2013 foretages følgende ændringer:

a)

I artikel 6 affattes stk. 1, 2 og 3 således:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af Horisont 2020 fastsættes til 74 828,3 mio. EUR i løbende priser, hvoraf maksimalt 72 445,3 mio. EUR afsættes til aktiviteter i henhold til afsnit XIX i TEUF.

De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for den flerårige finansielle ramme.

2.   Beløbet til aktiviteter i henhold til afsnit XIX i TEUF fordeles mellem de prioriteter, der er anført i denne forordnings artikel 5, stk. 2, på følgende måde:

a)

videnskabelig topkvalitet: 24 232,1 mio. EUR i løbende priser

b)

industrielt lederskab: 16 466,5 mio. EUR i løbende priser

c)

samfundsmæssige udfordringer: 28 629,6 mio. EUR i løbende priser.

Det samlede maksimumsbeløb for Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 2020 til de specifikke mål, der er anført i artikel 5, stk. 3, og til FFC's ikkenukleare direkte aktiviteter er som følger:

i)

udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen: 816,5 mio. EUR i løbende priser

ii)

videnskab med og for samfundet: 444,9 mio. EUR i løbende priser

iii)

FFC's ikkenukleare direkte aktiviteter: 1 855,7 mio. EUR i løbende priser.

Den vejledende fordeling af beløbene mellem prioriteterne og de specifikke mål, der er anført i artikel 5, stk. 2 og 3, er anført i bilag II.

3.   EIT finansieres via et maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på 2 383 mio. EUR i løbende priser som fastlagt i bilag II.«.

b)

Bilag II erstattes af følgende tekst:

»BILAG II

Budgettets fordeling

Den vejledende fordeling af budgettet for Horisont 2020 er som følger, med forbehold af den årlige budgetprocedure:

 

Mio. EUR i løbende priser

I

Videnskabelig topkvalitet, herunder:

24 232,1

1.

Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

13 094,8

2.

Fremtidige og nye teknologier (FET)

2 585,4

3.

Marie Skłodowska-Curie-aktioner

6 162,3

4.

Forskningsinfrastrukturer

2 389,6

II

Industrielt lederskab, herunder:

16 466,5

1.

Lederskab inden for støtte- og industriteknologi (1), (4)

13 035

2.

Adgang til risikovillig kapital (2)

2 842,3

3.

Innovation i SMV'er (3)

589,2

III

Samfundsmæssige udfordringer, herunder (4)

28 629,6

1.

Sundhed, demografisk udvikling og trivsel

7 256,7

2.

Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, havforskning og forskning i indre vandveje samt bioøkonomien

3 707,7

3.

Sikker, ren og effektiv energi

5 688,1

4.

Intelligent, grøn og integreret transport

6 149,4

5.

Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råstofforsyning

2 956,5

6.

Europa i en verden i forandring — Rummelige, innovative og reflekterende samfund

1 258,5

7.

Sikre samfund — Beskyttelse af Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed

1 612,7

IV

Udbredelse af kvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

816,5

V

Videnskab med og for samfundet

444,9

VI

Det Fælles Forskningscenters (FFC's) ikkenukleare direkte aktioner

1 855,7

VII

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

2 383

I ALT

74 828,3

2)

I forordning (EU) nr. 1316/2013 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af CEF er for perioden 2014 til 2020 fastsat til 30 442 259 000 EUR i løbende priser. Beløbet fordeles således:

a)

transportsektoren: 24 050 582 000 EUR, hvoraf de 11 305 500 000 EUR overføres fra Samhørighedsfonden og anvendes i overensstemmelse med denne forordning, og udelukkende i de medlemsstater, som er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden

b)

telekommunikationssektoren: 1 041 602 000 EUR

c)

energisektoren: 5 350 075 000 EUR.

Disse beløb berører ikke anvendelsen af den fleksibilitetsmekanisme, der er fastlagt i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (5).

(5)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).«."

b)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»2.   Det samlede bidrag til de finansielle instrumenter fra Unionens budget må ikke overstige 8,4 % af den samlede finansieringsramme for CEF, jf. artikel 5, stk. 1.«

c)

Artikel 21, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at hæve det i artikel 14, stk. 2, fastlagte loft op til 10 %, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

evalueringen af pilotfasen i initiativet med projektobligationer, som gennemføres i 2015, er positiv, og

ii)

udnyttelsen af finansielle instrumenter overstiger 6,5 % med hensyn til forpligtelser i forbindelse med projektkontrakter.«.


(1)  Herunder 7 423 mio. EUR til informations- og kommunikationsteknologi (IKT), heraf 1 549 mio. EUR til fotonik og mikro- og nanoelektronik, 3 741 mio. EUR til nanoteknologi, avancerede materialer og avanceret produktions- og forarbejdningsteknologi, 501mio. EUR til bioteknologi og 1 403 mio. EUR til rumteknologi. Som følge heraf vil der være 5 792 mio. EUR til rådighed til støtte for centrale støtteteknologier.

(2)  Heraf vil ca. 994 mio. EUR kunne gå til gennemførelsen af projekter under den strategiske energiteknologiplan (SET-plan). Ca. en tredjedel heraf kan eventuelt gå til SMV'er.

(3)  Inden for målet om at afsætte mindst 20 % af de samlede budgetter for det specifikke mål »Lederskab inden for støtte- og industriteknologi« og prioriteten »Samfundsmæssige udfordringer« til SMV'er afsættes mindst 5 % af disse samlede budgetter i første omgang til det særlige SMV-instrument. I Horisont 2020's løbetid vil gennemsnitlig mindst 7 % af de samlede budgetter for det specifikke mål »Lederskab inden for støtte- og industriteknologi« og prioriteten »Samfundsmæssige udfordringer« blive afsat til det særlige SMV-instrument.

(4)  Tiltag under pilotprojektet »Den hurtige vej til innovation« vil blive finansieret af det specifikke mål »Lederskab inden for støtte- og industriteknologi« og af de relevante specifikke mål inden for prioriteten »Samfundsmæssige udfordringer«. Der iværksættes et tilstrækkeligt antal projekter for at muliggøre en fuldstændig evaluering af pilotprojektet »Den hurtige vej til innovation«.«.


BILAG II

RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGER UNDER EFSI

1.   Anvendelsesområde

Investeringsretningslinjerne tjener sammen med denne forordning som grundlag for, at investeringskomitéen på en gennemsigtig og uafhængig måde kan træffe beslutninger om anvendelsen af EU-garantien til EIB-foranstaltninger, der er støtteberettigede gennem EFSI i overensstemmelse med mål og eventuelle andre relevante krav i denne forordning.

Til grund for investeringsretningslinjerne ligger de principper, som er fastsat ved denne forordning med hensyn til generelle mål, berettigelseskriterier, støtteberettigede instrumenter og definitionen af additionalitet. De supplerer denne forordning ved at: i) give yderligere vejledning om berettigelse, ii) tilvejebringe en risikoramme for foranstaltninger, iii) fastsætte tærskelværdier for sektoriel og geografisk diversificering og iv) fastsætte kriterier til brug ved vurderingen af bidraget til EFSI-målene for at gøre det nemmere at foretage en prioritering.

Investeringsretningslinjerne gælder kun for EFSI-foranstaltninger vedrørende de låne- og egenkapitalinstrumenter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 10, stk. 2, litra a), og finder derfor ikke anvendelse på EFSI-foranstaltninger vedrørende instrumenterne omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b).

2.   Berettigede modparter, projekttyper og instrumenter

a)

De modparter, som er berettigede til dækning fra EU-garantien, omfatter:

enheder i alle størrelser, herunder forsyningsvirksomheder, SPV'er eller projektselskaber, SMV'er eller midcapselskaber

nationale erhvervsfremmende banker eller institutter eller finansielle institutter til formidling

egenkapital- og lånefonde og alle andre former for kollektive investeringsinstrumenter

investeringsplatforme

enheder i den offentlige sektor (det være sig med eller uden territorial tilknytning, men uden sådanne enheders foranstaltninger, som giver anledning til direkte medlemsstatsrisici) og enheder af tilsvarende art.

b)

EU-garantien ydes til direkte eller indirekte at støtte finansiering af nye foranstaltninger. På infrastrukturområdet bør greenfieldinvesteringer (skabelse af nye aktiver) fremmes. Brownfieldinvesteringer (udvidelse og modernisering af eksisterende aktiver) kan også støttes. EU-garantien bør som hovedregel ikke ydes til støtte af refinansieringsforanstaltninger (f.eks. til erstatning af eksisterende låneaftaler eller andre former for finansiel støtte til projekter, som allerede er delvist eller helt realiserede), undtagen under ekstraordinære og velbegrundede omstændigheder, hvor det påvises, at en sådan transaktion vil muliggøre en ny investering, som er på et beløb af mindst tilsvarende størrelse som transaktionsbeløbet, og som opfylder støtteberettigelseskriterierne og de generelle mål fastsat i henholdsvis artikel 6 og artikel 9, stk. 2.

c)

EU-garantien skal støtte en bred vifte af produkter for at muliggøre, at EFSI tilpasses til markedets behov, samtidig med at privat investering i projekter fremmes, og privat markedsfinansiering ikke fortrænges. I denne sammenhæng forventes EIB at tilvejebringe finansiering under EFSI med henblik på at nå et indledende samlet mål på mindst 315 000 000 000 EUR i offentlige eller private investeringer, herunder finansiering, der mobiliseres via EIF under EFSI-foranstaltninger vedrørende instrumenter som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b), og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter. De støtteberettigede produkter omfatter bl.a. (1) ydelse af lån, garantier/kontragarantier, mezzaninfinansiering og efterstillet finansiering, kapitalmarkedsinstrumenter, herunder kreditfaciliteter samt indskud af egenkapital eller kvasiegenkapital, herunder gennem nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, investeringsplatforme eller -fonde. I denne sammenhæng skal EIB have mulighed for at strukturere hensigtsmæssige porteføljer for at gøre det muligt for en bred vifte af investorer at investere i EFSI-projekter.

d)

Nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og investeringsplatforme eller -fonde skal være berettigede til dækning fra EIB-garantien i forbindelse med en kontragaranti fra EU-garantien i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra c). En beslutning om at yde den EIB-garanti skal tilstræbe at mobilisere investeringer på såvel nationalt som regionalt plan og at udnytte sådanne enheders komplementære ekspertise, specifikke komparative fordele og anvendelsesområde til gavn for EFSI-initiativet.

3.   Additionalitet

EU-garantien ydes som støtte til foranstaltninger, der opfylder kriteriet om at medføre additionalitet som defineret i denne forordnings artikel 5, stk. 1.

Derudover gælder følgende generelle principper:

a)

for at undgå overlap med eksisterende finansielle instrumenter kan EU-garantien supplere, kombineres med eller styrke eller forbedre eksisterende EU-programmer eller andre kilder fra EU-fondene eller fælles instrumenter

b)

i løbet af EFSI-investeringsperioden må investeringer, der støttes af EFSI, principielt ikke fortrænge anvendelse af andre EU-finansieringsinstrumenter

c)

der skal rettes opmærksomhed mod komplementariteten af de nye produkter, der findes inden for infrastruktur- og innovationsfeltet og fokuserer på SMV'er og små midcapselskaber, med eksisterende finansielle EU-instrumenter og EFSI's finansielle instrumenter inden for SMV-feltet, således at man opnår så effektiv en anvendelse af de finansielle ressourcer som muligt. Det skal dog ikke desto mindre være muligt at anvende instrumenter kumulativt, navnlig i de tilfælde, hvor den sædvanlige støtte ikke er tilstrækkelig til at kickstarte investeringer.

4.   Merværdi: Bidrag til opfyldelse af EFSI-målene

Projekter, der er omfattet af EU-garantien, skal opfylde de berettigelseskriterier og de generelle mål, som er fastsat henholdsvis i denne forordnings artikel 6 og artikel 9, stk. 2.

5.   Resultattavle

Resultattavlen, der er omhandlet i artikel 7, skal anvendes af investeringskomitéen til at sikre en uafhængig og gennemsigtig vurdering af den potentielle anvendelse af EU-garantien.

6.   Investeringsfelter

a)

De i artikel 10, stk. 2, litra a), omhandlede låne- og egenkapitalinstrumenter stilles til rådighed inden for et infrastruktur- og innovationsfelt (Infrastructure and Innovation Window), der kommer til at bestå af et underfelt for lån og et underfelt for midler af typen egenkapital. Fordelingen af foranstaltninger (2) på et af de to underfelter skal ske på grundlag af EIB's system for risikoklassificering af lån og EIB's standardrisikovurdering såvel som en vejledning udarbejdet af styringsrådet.

b)

Infrastruktur- og innovationsfelt — underfelt for lån

For foranstaltninger af typen lån foretager EIB sin standardrisikovurdering, herunder beregning af værdien for sandsynligheden for misligholdelse og inddrivelse. På grundlag af disse parametre kvantificerer EIB risikoen ved hver enkelt foranstaltning. En sådan beregning gennemføres uden at tage EU-garantien i betragtning, således at den kan afspejle den almindelige risiko ved foranstaltningen.

Hver enkelt foranstaltning af låntypen tildeles en risikoklasse (risikoklassificering af foranstaltningslån) på grundlag af EIB's system for risikoklassificering af lån. Oplysningerne om risikoklassificeringen af lån indgår i projektdokumentationen til investeringskomitéen. Transaktioner med en højere risikoprofil end projekter, der støttes af EIB's normale foranstaltninger, kaldes særlige aktiviteter, jf. definitionen i artikel 16 i EIB's vedtægter og EIB's retningslinjer for kreditrisikopolitik. Foranstaltninger, der er omfattet af EU-garantien, skal typisk have en højere risikoprofil end EIB's normale foranstaltninger og derfor betragtes som særlige aktiviteter. Transaktioner med en bedre risikoklassificering af lån kan indgå i EFSI-porteføljen, forudsat at merværdien herved er klart dokumenteret, og at medtagelsen af dem er i overensstemmelse med kriteriet om at medføre additionalitet.

Projekter skal være økonomisk og teknisk levedygtige, og EIB's finansiering skal struktureres i overensstemmelse med sunde bankprincipper og overholde de overordnede principper om risikoforvaltning som fastlagt af EIB i dens interne vejledninger. Alle relevante oplysninger stilles til rådighed for medlemmerne af styringsrådet og investeringskomitéen.

Produkter af låntypen prissættes i overensstemmelse med EIB's lånprissætningsmetode.

c)

Infrastruktur- og innovationstjeneste — underfelt for egenkapitaltypen

For foranstaltninger af egenkapitaltypen kan EU-garantien anvendes til at støtte direkte investeringer i individuelle virksomheder eller projekter (direkte investeringer af egenkapitaltypen) eller til finansiering af fonde eller tilsvarende porteføljerisici (portefølje af egenkapitaltypen), forudsat at EIB også investerer på pari passu-basis for egen risiko. Beslutningen om, hvorvidt en foranstaltning indebærer risici af egenkapitaltypen eller ikke gør det, uanset hvilken juridisk form og nomenklatur der er tale om, sker på grundlag af EIB's standardvurdering.

EIB's foranstaltninger af egenkapitaltypen gennemføres i overensstemmelse med EIB's interne regler og procedurer. Alle relevante oplysninger stilles til rådighed for medlemmerne af styringsrådet og investeringskomitéen.

Investeringer af egenkapitaltypen prissættes i overensstemmelse med markedet, og i mangel heraf anvendes markedstest og benchmarking.

7.   Eksponeringsgrænser pr. risikokategori

a)

Eksponeringsgrænserne for kategorier af særlige aktiviteter falder med øget risikoniveau, således som det kommer til udtryk i foranstaltningens risikoklassificering. Grænsen vil således generelt være højere for risici ved låntypen end for risici ved egenkapitaltypen.

b)

På grund af den kreditforbedringsmulighed, som EU-garantien giver, sætter EIB eksponeringsgrænserne for EFSI på et højere niveau end de tilsvarende grænser inden for rammerne af EIB's egen risikoforretning. Medlemmerne af styringsrådet og investeringskomitéen modtager en detaljeret oversigt over EFSI's risikogrænser. Styringsrådet fører regelmæssigt tilsyn med udviklingen i EFSI-porteføljens risikoprofil og træffer om nødvendigt passende foranstaltninger.

c)

Foranstaltninger med højere beløb end de respektive EFSI-grænser kan undtagelsesvist medtages i EFSI's portefølje med styringsrådets godkendelse, forudsat at det klart påvises, at der klart foreligger additionalitet og merværdi, og forudsat at medtagelsen af dem ikke forventes at bringe det generelle risikoniveau i fare ved udgangen af den indledende investeringsperiode.

8.   Sektoriel og geografisk diversificering

EFSI er efterspørgselsbaseret, men har til formål at støtte støtteberettigede projekter overalt i Unionen, såvel som grænseoverskridende projekter, som er omfattet af artikel 8 i denne forordning, og det uden nogen forudgående fordeling på bestemte sektorer eller geografiske områder. Imidlertid skal det på bedste vis tilstræbes at sikre, at der ved udgangen af den indledende investeringsperiode er en bred vifte af sektorer og regioner repræsenteret, og sektoriel eller geografisk koncentration skal undgås.

a)   Sektoriel koncentration

Med henblik på at styre sektoriel diversificering og koncentration i EFSI's portefølje opstiller styringsrådet vejledende koncentrationsgrænser med hensyn til omfanget af de foranstaltninger, som er omfattet af EU-garantien ved udgangen af den indledende investeringsperiode. De vejledende koncentrationsgrænser offentliggøres.

Styringsrådet kan beslutte at ændre disse vejledende grænser efter høring af investeringskomitéen. I så fald skal styringsrådet afgive en skriftlig redegørelse for sin beslutning til Europa-Parlamentet og Rådet.

b)   Geografisk koncentration

EFSI-støttede foranstaltninger må ikke være koncentreret i et bestemt område ved udgangen af den indledende investeringsperiode. Med henblik herpå vedtager styringsrådet vejledende retningslinjer for geografisk diversificering og koncentration. Styringsrådet kan beslutte at ændre disse vejledende grænser efter høring af investeringskomitéen. Styringsrådet skal afgive en skriftlig redegørelse for sine beslutninger vedrørende de vejledende grænser til Europa-Parlamentet og Rådet. EFSI bør sigte mod at dække samtlige medlemsstater.


(1)  Dette er en ikkeudtømmende liste over produkter, som kan tilbydes via EFSI.

(2)  Termen »foranstaltning« dækker både direkte investeringer i et projekt (lån eller egenkapital) og en »foranstaltning« (projekter, programmer eller faciliteter) med en finansiel eller en anden formidler, men dækker ikke, for at undgå tvivl, de underliggende projekter, der støttes af en sådan formidlet foranstaltning.


 

1.   Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om fordelingen af budgettet for Horisont 2020

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at følgende budgetposter ikke skal bidrage til finansieringen af EFSI: "Styrkelse af frontlinjeforskningen – Det Europæiske Forskningsråd", "Marie Sklodowska-Curie-aktiviteter" og "Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen". Det resterende beløb, der hidrører fra den yderligere anvendelse af margenen i forhold til Kommissionens forslag, vil blive genindsat på de andre Horisont 2020-budgetposter proportionelt med de af Kommissionen foreslåede nedsættelser. Den vejledende opdeling er fastsat i bilag I til EFSI-forordningen."

2.   Erklæring fra Kommissionen vedrørende budgetforslaget for 2016

"Kommissionen vil analysere de potentielle virkninger af bidragene til EFSI fra de forskellige Horisont 2020-budgetposter på den effektive gennemførelse af de respektive programmer og vil, hvis det er relevant, foreslå en ændringsskrivelse til forslaget til Unionens almindelige budget for 2016 med henblik på at foretage en tilpasning af fordelingen af Horisont 2020-budgetposterne."

3.   Erklæring fra Kommissionen om dens vurdering af enkeltstående bidrag inden for rammerne af EFSI-initiativet med henblik på gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten

"Med forbehold af Rådets beføjelser i forbindelse med gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten bør enkeltstående bidrag fra medlemsstater - enten fra en medlemsstat eller fra nationale erhvervsfremmende banker, der er klassificeret i sektoren for offentlig forvaltning, eller som handler på vegne af en medlemsstat - til EFSI eller tematiske eller tværnationale investeringsplatforme, der er oprettet for gennemførelsen af investeringsplanen, i princippet betragtes som engangsforanstaltninger i den i artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 anvendte betydning."