ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 162

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
27. juni 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1010 af 18. november 2014 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1011 af 24. april 2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1012 af 23. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ( 1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1013 af 25. juni 2015 om regler vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1014 af 25. juni 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet ( 1 )

65

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1015 af 26. juni 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

98

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1016 af 23. juni 2015 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

100

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 125/2013 af 13. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( EUT L 43 af 14.2.2013 )

103

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1010

af 18. november 2014

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk 5,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger om protokoller om ændring af aftaler indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og tredjelande, såsom Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side (1), for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Forhandlingerne med Den Libanesiske Republik er nu afsluttet.

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i teksten til protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »protokollen«) anvendes protokollen midlertidigt, inden den træder i kraft.

(4)

Protokollen bør derfor undertegnes og finde midlertidig anvendelse, indtil procedurerne for dens indgåelse er afsluttet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Unionens og dens medlemsstaters vegne med forbehold af protokollens indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Unionens og dens medlemsstaters vegne at undertegne protokollen.

Artikel 3

Protokollen anvendes på betingelse af gensidighed midlertidigt fra og med den deri fastsatte dato indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.


27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/3


PROTOKOL

til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »EU-medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union, og

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

på den ene side, og

DEN LIBANESISKE REPUBLIK, i det følgende benævnt »Libanon«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side (1) (i det følgende benævnt »Euro-Middelhavs-aftalen«), blev undertegnet i Luxembourg den 17. juni 2002 og trådte i kraft den 1. april 2006,

SOM HENVISER TIL, at traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og den dertil knyttede akt blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005 og trådte i kraft den 1. januar 2007,

SOM HENVISER TIL, at en interimsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side om handel og handelsanliggender (2) trådte i kraft den 1. marts 2003,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten skal tiltrædelsen af de nye kontraherende parter til Euro-Middelhavs-aftalen vedtages ved indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de konsultationer, der er omhandlet i artikel 22 i Euro-Middelhavs-aftalen, har fundet sted for at garantere, at der tages hensyn til Unionens og Libanons fælles interesser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien bliver kontraherende parter i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side og godkender og noterer sig på samme måde som Unionens øvrige medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne.

KAPITEL I

ÆNDRINGER AF TEKSTEN TIL EURO-MIDDELHAVS-AFTALEN, HERUNDER BILAGENE OG PROTOKOLLERNE

Artikel 2

(Oprindelsesregler)

I protokol 4 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 18, stk. 4, affattes således:

»På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, anføres en af følgende påtegninger:

BG

»ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

RO

»EMIS A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR

»

Image

««

2)

Artikel 19, stk. 2, affattes således:

»På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, anføres en af følgende påtegninger:

BG

»ДУБЛИКАТ«

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

RO

»DUPLICAT«

SL

»DVOJNIK«

SK

»DUPLIKÁT«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«

AR

»

Image

««

3)

Bilag V affattes således:

»BILAG V

FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Litauisk

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (4) preferencinès kilmés prekés.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Rumænsk

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Arabisk

Image

 (5)

(Sted og dato)

 (6)

(Eksportørens underskrift; navnet på den person, der underskriver erklæringen, skal desuden angives med tydelig skrift)

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(3)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet."

(4)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges."

(5)  Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet."

(6)  Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.«."

KAPITEL II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 3

(Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde)

1.   Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Libanon eller af en ny medlemsstat i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande i henhold til denne protokol, forudsat at:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i Euro-Middelhavs-aftalen, eller i Unionens arrangement med generelle præferencer

b)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c)

oprindelsesbeviset forelægges toldmyndighederne inden fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til indførsel enten i Libanon eller i en ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Libanon og den pågældende nye medlemsstat på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.   Libanon og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler og autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a)

der også er en sådan bestemmelse i den aftale, der blev indgået mellem Libanon og Unionen inden tiltrædelsesdatoen, og

b)

den godkendte eksportør anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale.

Ovennævnte tilladelser erstattes senest et år efter tiltrædelsesdatoen med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i aftalen.

3.   Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler eller autonome ordninger, kan fremsættes af de kompetente toldmyndigheder i enten Libanon eller de nye medlemsstater, og de accepteres af disse myndigheder i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt.

Artikel 4

(Varer under forsendelse)

1.   Euro-Middelhavs-aftalens bestemmelser anvendes på varer, som udføres enten fra Libanon til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Libanon, som er i overensstemmelse med protokol 4, og som på tiltrædelsesdatoen enten er under transport eller midlertidigt oplagt i et toldlager eller en frizone i Libanon eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.   Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 5

Libanon forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, vedrørende denne udvidelse af Unionen.

Artikel 6

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavs-aftalen.

Artikel 7

1.   Denne protokol godkendes af Unionen, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Libanon i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 8

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.   Denne protokol anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007.

Artikel 9

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hvert af de kontraherende parters officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 10

Teksten til Euro-Middelhavs-aftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del deraf, samt slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på bulgarsk og rumænsk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Associeringsrådet godkender disse tekster.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.

(2)  EFT L 262 af 30.9.2002, s. 2,


FORORDNINGER

27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/12


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1011

af 24. april 2015

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer (1), særlig artikel 3, stk. 8, artikel 8, stk. 3, og artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande (2), særlig artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, artikel 7, stk. 1, tredje afsnit, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, andet afsnit, artikel 11, stk. 1 og 3, artikel 19 og artikel 32, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (3) fastlægger gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 om narkotikaprækursorer. Både forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 er blevet ændret efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1277/2005 med henblik på at indarbejde beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesbestemmelser, jf. traktatens artikel 290 og 291. Der bør derfor vedtages nye regler i overensstemmelse med de nye beføjelser.

(2)

Selv om forordning (EF) nr. 273/2004 vedrører handel inden for EU og forordning (EF) nr. 111/2005 vedrører handel mellem EU og tredjelande, er mange af bestemmelserne fælles for begge forordninger. For at sikre sammenhæng bør der vedtages én delegeret retsakt, som dækker begge forordninger.

(3)

For at sikre retssikkerhed og en ensartet håndhævelse af forordningens bestemmelser, er det nødvendigt at definere »forretningslokaler«.

(4)

Licenser og registreringer, som er påkrævede for erhvervsdrivende, der ønsker at udøve virksomhed, som involverer visse stoffer (narkotikaprækursorer), der kan anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, bør kun udstedes til pålidelige erhvervsdrivende, som ansøger herom. Disse erhvervsdrivende bør have truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre håndtering og opbevaring af disse narkotikaprækursorer, og de bør have udpeget en medarbejder, som er ansvarlig for at sikre, at virksomhed, som involverer disse stoffer, finder sted i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.

(5)

Visse erhvervsdrivende, som benytter narkotikaprækursorer til medicinsk anvendelse, såsom apoteker og apoteker for veterinærmedicinske lægemidler, kunne undtages fra kravet om at have licens eller registrering med henblik på at kunne udøve virksomhed, der involverer sådanne stoffer. Det samme kunne gælde visse offentlige myndigheder.

(6)

Erhvervsdrivende, som udøver virksomhed med tilknytning til narkotikaprækursorer, som ikke er beregnet til EU-markedet, men som er bragt ind på Unionens toldområde, bør indsende oplysninger, der viser, at eksporten af de pågældende stoffer er foretaget i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, således at de lovlige formål med den tilsvarende transaktion kan påvises.

(7)

Erhvervsdrivende, der er etableret i Unionen, bør give visse basale oplysninger om den virksomhed, de har udøvet, for at fremme de kompetente myndigheders overvågning af handelen med narkotikaprækursorer.

(8)

For at minimere risikoen for at visse narkotikaprækursorer omdirigeres, bør der kræves eksportanmeldelse og eksporttilladelse forud for eksporten heraf.

(9)

Der skal ofte foretages ændringer af listerne over tredjelande, der er bestemmelseslande for eksport af registrerede stoffer opført i kategori 2 og 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005. For at muliggøre en hurtig ajourføring af listerne i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt for dem i denne forordning, bør listerne offentliggøres på Kommissionens websted.

(10)

For at lette den administrative byrde ved handel med visse kategorier af narkotikaprækursorer bør der fastlægges en forenklet procedure for forudgående eksportanmeldelser og for eksporttilladelser.

(11)

For at forbedre koordineringen af overvågningsforanstaltningernes gennemførelse bør medlemsstaterne løbende give Kommissionen oplysninger om de narkotikaprækursorer, der beslaglægges eller tilbageholdes.

(12)

For at sikre konsekvens, sammenhæng i lovgivningen og retssikkerhed bør denne delegerede forordning anvendes fra samme dato som gennemførelsesforordningen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges betingelserne for at udstede licenser og registreringer; de tilfælde, hvor licens og registrering ikke er påkrævet; kriterierne for, hvordan en transaktions lovlige formål kan påvises; hvilke oplysninger der kræves for at overvåge handelen; kriterierne for opstilling af listerne over bestemmelseslande for eksport af registrerede stoffer i kategori 2 og 3; kriterierne for fastsættelse af forenklede procedurer for forudgående eksportanmeldelser og for eksportanmeldelser samt kravene til, hvilke oplysninger der skal meddeles om overvågningsforanstaltningernes gennemførelse med hensyn til handel med narkotikaprækursorer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved »forretningslokaler« bygning(er) samt tilhørende jord på de enkelte lokaliteter, hvor en erhvervsdrivende er etableret.

Artikel 3

Betingelser for udstedelse af licenser

1.   For at erhverve en licens, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005, skal den erhvervsdrivende udpege en medarbejder, som er ansvarlig for handelen med registrerede stoffer, der er opført i kategori 1 i bilaget til forordningen, meddele de kompetente myndigheder den pågældende medarbejders navn og kontaktoplysninger og straks underrette dem om eventuelle ændringer af disse oplysninger.

Den ansvarlige medarbejder sikrer, at import-, eksport- eller formidlingsvirksomheden foregår i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser, og skal have beføjelse til at repræsentere den erhvervsdrivende og til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at kunne udøve dette hverv.

2.   Den pågældende erhvervsdrivende skal opfylde følgende krav og betingelser:

a)

den erhvervsdrivende skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at forhindre uautoriseret fjernelse af registrerede stoffer i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 fra steder til opbevaring, produktion og forarbejdning af registrerede stoffer og til at sikre forretningslokaler

b)

den erhvervsdrivende skal indgive en ansøgning, som skal indeholde følgende:

i)

ansøgerens fulde navn, adresse, telefon- og faxnummer samt e-mailadresse

ii)

den ansvarlige medarbejders fulde navn og kontaktoplysninger

iii)

en beskrivelse af den ansvarlige medarbejders stilling og opgaver

iv)

forretningslokalernes fuldstændige adresse

v)

en beskrivelse af alle de steder, hvor de transaktioner, der beskrives i nr. x, finder sted

vi)

oplysninger, som viser, at de hensigtsmæssige foranstaltninger omhandlet i stk. 2a er truffet

vii)

de registrerede stoffers navn og KN-kode, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005

viii)

hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, angives følgende:

a)

blandingens eller naturproduktets navn

b)

navnet på og KN-koden for de registrerede stoffer, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, som indgår i blandingen eller naturproduktet

c)

den maksimale procentdel af sådanne registrerede stoffer, som indgår i blandingen eller naturproduktet

ix)

en beskrivelse af den planlagte type transaktioner, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 273/2004 og i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005

x)

eventuelt en bekræftet kopi af handels- eller virksomhedsregistret

xi)

en vandelsattest for den pågældende erhvervsdrivende og den ansvarlige medarbejder eller et dokument, der beviser, at de yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber forskriftsmæssigt, eller oplysninger, der gør muligt for den kompetente myndighed at tilvejebringe et sådant dokument.

3.   Hvis den erhvervsdrivende allerede har status af autoriseret økonomisk operatør, jf. artikel 5a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (4), kan vedkommende anføre AEO-certifikatnummeret, når han ansøger om licens, således at den kompetente myndighed er i stand til at tage AEO-statussen i betragtning.

4.   Ansøgeren fremsender på skriftlig anmodning fra den relevante kompetente myndighed eventuelle andre relevante oplysninger.

5.   Hvis ansøgeren er en fysisk person, finder stk. 2, litra b), nr. ii, og iii, ikke anvendelse, og stk. 2, litra b), nr. iv, finder kun anvendelse, hvis det er relevant.

6.   Med forbehold af foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 273/2004 og artikel 26, stk. 3, i forordning (EF) nr. 111/2005, skal de kompetente myndigheder afvise at udstede licensen, hvis betingelserne i artikel 3, stk. 2, litra b), i denne forordning ikke er opfyldt, eller hvis der er rimelig grund til at antage, at de registrerede stoffer er bestemt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

7.   Ved handel mellem Unionen og tredjelande som omhandlet i forordning (EF) nr. 111/2005 kan den kompetente myndighed enten begrænse licensens gyldighed til højst tre år eller kræve af de erhvervsdrivende, at de med mellemrum på højst tre år godtgør, at betingelserne for at meddele licensen fortsat er opfyldte.

Gyldigheden af licenser, der er udstedt før ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 111/2005, berøres ikke.

8.   Licenser kan ikke overdrages.

9.   Licensens indehaver skal ansøge om en ny licens, når:

a)

et registreret stof tilføjes

b)

en ny transaktion påbegyndes

c)

adressen på forretningslokalet, hvor transaktionerne finder sted, ændres.

I sådanne tilfælde ophører licensen med at være gyldig på den førstkommende af følgende datoer:

i)

datoen for licensens udløb, når gyldighedsperioden er fastsat i henhold til artikel 3, stk. 6, i denne forordning eller artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 273/2004

ii)

den nye licens første gyldighedsdag.

10.   Stk. 9 finder også anvendelse på licenser, der er udstedt inden datoen for denne forordnings anvendelse.

11.   Stk. 2-6 og 8, 9 og 10 finder også anvendelse ved erhvervelse af licenser i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004 med undtagelse af særlige licenser.

12.   De offentlige myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 6, i forordning (EF) nr. 273/2004, omfatter toldvæsen, politi og de kompetente myndigheders officielle laboratorier.

Artikel 4

Tilfælde, hvor der ikke kræves licens

Apoteker, apoteker for veterinærmedicinske lægemidler, toldvæsenet, politiet, væbnede styrker og de kompetente myndigheders officielle laboratorier kan fritages for licenskravet i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005, i det omfang de alene anvender narkotikaprækursorer i forbindelse med deres officielle hverv.

De i første afsnit nævnte erhvervsdrivende er også fritaget for forpligtelsen til:

a)

at fremlægge dokumentation som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 111/2005

b)

at udpege en ansvarlig medarbejder som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i denne forordning.

Artikel 5

Betingelser for udstedelse af licenser

1.   For at erhverve en registrering, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005, skal den erhvervsdrivende udpege en medarbejder, som er ansvarlig for handelen med registrerede stoffer, der er opført i kategori 2 i bilaget til den pågældende forordning, meddele de kompetente myndigheder den pågældende medarbejders navn og kontaktoplysninger og straks underrette dem om eventuelle ændringer af disse oplysninger.

Den ansvarlige medarbejder sikrer, at import-, eksport- eller formidlingsvirksomheden foregår i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser, og skal have beføjelse til at repræsentere den erhvervsdrivende og til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at kunne udøve dette hverv.

2.   Erhvervsdrivende, hvis virksomhed vedrører registrerede stoffer i kategori 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, skal indgive en ansøgning, der indeholder de oplysninger og den dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), med undtagelse af artikel 3, stk. 2, litra b), nr. vi), x) og xi), medmindre den kompetente myndighed anmoder herom.

Det samme gælder erhvervsdrivende, som beskæftiger sig med eksport af registrerede stoffer i kategori 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

3.   Artikel 3, stk. 3 og 4, finder ligeledes anvendelse.

4.   Stk. 2, første afsnit, og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende og brugere omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 273/2004 med hensyn til registrerede stoffer i kategori 2 i bilag I til nævnte forordning.

5.   Brugere af registrerede stoffer i kategori 2A i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 meddeler ligeledes oplysninger om brugen af de registrerede stoffer.

Artikel 6

Tilfælde, hvor der ikke kræves registrering

Følgende kategorier kan undtages fra kravet om registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005:

a)

Apoteker, apoteker for veterinærmedicinske lægemidler, toldvæsenet, politiet, de kompetente myndigheders officielle laboratorier og de væbnede styrker, i det omfang disse erhvervsdrivende anvender narkotikaprækursorer i forbindelse med deres officielle hverv

b)

Erhvervsdrivende, som beskæftiger sig med eksport af registrerede stoffer i kategori 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, hvis eksportmængderne i løbet af det foregående kalenderår (1. januar-31. december) sammenlagt ikke overstiger de mængder, der er angivet i bilag I til denne forordning. Hvis disse mængder overskrides i det indeværende kalenderår, skal den erhvervsdrivende straks opfylde registreringskravet.

c)

Erhvervsdrivende, som beskæftiger sig med eksport af blandinger, som indeholder registrerede stoffer i kategori 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, hvis mængden af det registrerede stof, der er indeholdt i blandingen, i løbet af det foregående kalenderår ikke overstiger de mængder, der er angivet i bilag I til denne forordning. Hvis disse mængder overskrides i det indeværende kalenderår, skal virksomheden straks opfylde registreringskravet.

Artikel 7

Betingelser for fritagelse for visse krav

Med henblik på artikel 6 i forordning (EF) nr. 273/2004 informerer aftagere deres leverandører om, hvorvidt nævnte artikel finder anvendelse på dem.

Artikel 8

Kriterier for fastlæggelse af en transaktions lovlige formål

1.   Den erhvervsdrivende fremlægger oplysninger om, at forsendelsen har forladt eksportlandet i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 12 i FN's konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer (5), med henblik på at dokumentere transaktionens lovlige formål, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005.

2.   Den erhvervsdrivende anvender til dette formål modellen i bilag II til denne forordning eller fremlægger den importtilladelse, der er omhandlet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 111/2005, eller den aftagererklæring, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 273/2004.

Artikel 9

Oplysninger krævet med henblik på overvågning af handel

1.   Hvad angår artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004 giver erhvervsdrivende i sammenfattet form de kompetente myndigheder oplysninger om, hvilke mængder registrerede stoffer der er anvendt eller leveret, og leverancers vedkommende, hvilken mængde der er leveret til hver tredjepart.

Hvad angår registrerede stoffer i kategori 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 finder første afsnit kun anvendelse på de kompetente myndigheders anmodning.

2.   Hvad angår artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 111/2005 giver de erhvervsdrivende de kompetente myndigheder oplysning om følgende:

a)

eksport af registrerede stoffer, som er omfattet af en eksporttilladelse

b)

al import af registrerede stoffer i kategori 1 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, som kræver en importtilladelse, eller alle tilfælde, hvor registrerede stoffer i kategori 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 er indført i en frizone af kontroltype II, er henført under en suspensiv procedure, bortset fra forsendelsesproceduren, eller er overgået til fri omsætning

c)

al formidlingsvirksomhed, der involverer registrerede stoffer i kategori 1 og 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

3.   De i stk. 2, litra a), nævnte oplysninger skal alt efter omstændighederne henvise til bestemmelseslandene, de eksporterede mængder og eksporttilladelsernes referencenumre.

4.   De i stk. 2, litra b), nævnte oplysninger skal alt efter omstændighederne henvise til det tredjeland, hvortil eksporten går, og til importtilladelsernes referencenumre.

5.   De i stk. 2, litra c), nævnte oplysninger skal alt efter omstændighederne henvise til de tredjelande, der er involverede i denne formidlingsvirksomhed, og til eksport- eller importtilladelserne. De kompetente myndigheder kan anmode de erhvervsdrivende om yderligere oplysninger.

6.   De kompetente myndigheder behandler de i denne artikel nævnte oplysninger som fortrolige forretningsoplysninger.

Artikel 10

Betingelser for opstilling af lister over bestemmelseslande ved eksport af registrerede stoffer i kategori 2 og 3

De i artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005 nævnte lister skal omfatte alle følgende:

a)

tredjelande, som Unionen har indgået en specifik aftale med om narkotikaprækursorer

b)

tredjelande, som har anmodet om at modtage forudgående eksportanmeldelser i henhold til artikel 12, stk. 10, i De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer fra 1988

c)

tredjelande, som har anmodet om at modtage forudgående eksportanmeldelser i henhold til artikel 24 i De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer fra 1988.

Listen over de i litra a), b) og c) omhandlede specifikke bestemmelseslande for eksport af registrerede stoffer opført i kategori 2 og 3 i bilaget offentliggøres på Kommissionens websted.

Artikel 11

Kriterier for fastlæggelse af forenklede procedurer for forudgående eksportanmeldelser

1.   I henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 111/2005 kan de kompetente myndigheder fremsende en forenklet forudgående eksportanmeldelse, som omfatter flere eksporttransaktioner, der foretages inden for en bestemt periode på enten seks eller tolv måneder, hvis det drejer som eksport som led i den forenklede procedure for meddelelse af eksporttilladelse.

2.   Eksportlandets kompetente myndighed meddeler den kompetente myndighed i det tredjeland, der er bestemmelseslandet, de oplysninger, der er anført i artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005.

3.   Den kompetente myndighed underretter bestemmelseslandet herom og anvender til dette formål onlinesystemet til forudgående eksportanmeldelser (PEN) eller »den multilaterale anmeldelse til kemikalierapportering« i bilag III til denne forordning.

Artikel 12

Kriterier for fastlæggelse af forenklede procedurer for eksporttilladelser

1.   Efter ansøgning fra den pågældende erhvervsdrivende kan den kompetente myndighed meddele en eksporttilladelse ved forenklet procedure, jf. artikel 19 i forordning (EF) nr. 111/2005, i tilfælde af hyppig eksport af et specifikt registreret stof i kategori 3 og 4 i bilaget til forordningen, som involverer samme eksportør etableret i Unionen og samme importør i samme tredjeland, som er bestemmelseslandet, i en specifik periode på enten seks eller tolv måneder.

Sådanne forenklede eksporttilladelser meddeles kun i følgende tilfælde:

a)

når den erhvervsdrivende under tidligere eksporttransaktioner har vist evne til at opfylde alle betingelser i forbindelse med eksporten og ikke har forbrudt sig mod den relevante lovgivning

b)

når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at eksporttransaktionerne har et lovligt formål.

2.   Ansøgningen om forenklet eksporttilladelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på eksportøren, importøren i tredjelandet og den endelige modtager

b)

navnet på det registrerede stof, jf. bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, eller hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, navnet herpå og KN-koden og navnet på alle registrerede stoffer, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet, jf. bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005

c)

maksimumsmængden af det registrerede stof, som er bestemt til eksport

d)

den planlagte specifikke periode for eksporttransaktionerne.

3.   Den kompetente myndighed træffer afgørelse om ansøgningen om forenklet eksporttilladelse inden for 15 arbejdsdage fra den dato, hvorpå den modtog de fornødne oplysninger.

4.   I tilfælde af akut lægehjælp skal den kompetente myndighed, hvis betingelserne i stk. 1, litra a) og b), er opfyldt, træffe afgørelse om ansøgningen om forenklet eksporttilladelse til eksport af registrerede stoffer i kategori 4, der er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, øjeblikkeligt eller senest inden for tre arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af ansøgningen.

Artikel 13

Betingelser og krav vedrørende de oplysninger, der skal tilvejebringes om overvågningsforanstaltningernes gennemførelse

1.   Medlemsstaterne indgiver de meddelelser, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 273/2004, til Kommissionen i måneden efter hvert kalenderkvartal. Meddelelserne skal indeholde oplysninger om alle tilfælde, hvor frigivelsen af registrerede og ikke-registrerede stoffer blev suspenderet, eller hvor de registrerede og ikke-registrerede stoffer blev tilbageholdt.

2.   Oplysningerne skal omfatte følgende:

a)

navnet på stofferne

b)

deres oprindelse, herkomst og bestemmelse, hvis dette er kendt

c)

mængden af stofferne, deres toldmæssige status og de benyttede transportmidler.

3.   Ved udgangen af hvert kalenderår meddeler Kommissionen alle medlemsstaterne de oplysninger, som den har modtaget i medfør af stk. 1.

Artikel 14

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1277/2005 ophæves.

Artikel 15

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 47 af 18.2.2004, s. 1.

(2)  EUT L 22 af 26.1.2005, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 af 27. juli 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (EUT L 202 af 3.8.2005, s. 7).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks af 12. oktober 1992 (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(5)  Rådet afgørelse 90/611/EØF af 22. oktober 1990 (EFT L 326 af 24.11.1990, s. 56).


BILAG I

Stof

Mængde

Acetone (1)

50 kg

Ethylether (1)

20 kg

Methylethylketon (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Svovlsyre

100 kg

Saltsyre

100 kg


(1)  Også salte af disse stoffer, hvor sådanne salte kan opnås.


BILAG II

Image

Noter

1.

Modellens layout er ikke obligatorisk.

2.

Modellens løbenumre og tekst skal følges.

3.   Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at overvåge handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i henhold til forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som dokumentet er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger, der er indeholdt i dette dokument, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EPDS):

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)


BILAG III

Image

Noter

1.

Modellens layout er ikke obligatorisk.

2.

Modellens løbenumre og tekst skal følges. Rubrikkerne med tekst i fed skrift skal udfyldes.

3.

Nærmere oplysninger om rubrikkerne:

 

Rubrikken »Del A«: Angiv, om anmeldelsen omfatter en eller flere eksporttransaktioner. Er der tale om flere transaktioner, angives den forventede tidsramme.

 

Rubrik 14 (mængde og vægt): Hvis anmeldelsen omfatter flere eksporttransaktioner, angives den maksimale mængde og vægt.

 

Rubrik 18 (afsendelsesdato): Hvis anmeldelsen omfatter flere eksporttransaktioner, angives i denne rubrik den sidste forventede afsendelsesdato.

4.   Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at overvåge handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i henhold til forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som dokumentet er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger, der er indeholdt i dette dokument, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EPDS):

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)


27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1012

af 23. juni 2015

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige importkontrol af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, idet som minimum de informationskilder, der er nævnt i samme artikel, skal anvendes.

(3)

Forekomsten og betydningen af fødevarehændelser af nyere dato, som er meddelt i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, resultaterne af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets auditer i tredjelande samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(4)

Navnlig bør listen ændres på den måde, at oplysninger om varer, for hvilke informationskilderne viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke længere er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, udgår af listen. Oplysningerne på listen vedrørende bønner fra Kenya bør derfor udgå.

(5)

Desuden bør listen ændres på den måde, at hyppigheden af den offentlige kontrol øges for varer, for hvilke de samme informationskilder viser en højere grad af manglende overholdelse af relevant EU-lovgivning, som derfor gør det berettiget at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Oplysningerne på listen vedrørende blade af koriander, basilikum, mynte, persille, peberfrugter og okra fra Vietnam og vinblade fra Tyrkiet bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Hyppig-hed af fysisk kontrol og identitets-kontrol (%)

Tørrede druer

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

 

Mandler, med skal

0802 11

 

Australien (AU)

Aflatoksiner

20

Mandler, afskallede

0802 12

 

(Fødevarer)

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (3)

50

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (4)

50

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Brassica oleracea (anden spiselig Brassica, »kailankål«) (5)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester (2)

50

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Te, også aromatiseret

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (2)  (6)

10

(Fødevarer)

 

 

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (7)

10

Karela (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (7)

20

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Jordbær (friske)

0810 10 00

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (8)

10

(Fødevarer)

 

 

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (9)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Betelblade (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella (10)

50

(Fødevarer)

 

 

Sesamfrø

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella (10)

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

Enzymer; tilberedte enzymer

3507

 

Indien (IN)

Chloramphenicol

50

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

Ærter med bælg

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester (2)  (11)

10

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Mynte

ex 1211 90 86;

30

Marokko (MA)

Pesticidrester (2)  (12)

10

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 2008 99 99

70

Spisedruer

0806 10 10

 

Peru (PE)

Pesticidrester (2)  (13)

10

(Fødevarer — friske)

 

 

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00;

e1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

(Fødevarer)

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (14)

10

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Betelblade (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thailand (TH)

Salmonella (10)

50

(Fødevarer)

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (15)

20

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (16)

10

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (17)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Vinblade

ex 2008 99 99

11; 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (18)

50

(Fødevarer)

 

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

20

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

(Fødevarer)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (16)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Tørrede druer

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (19)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Mynte

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (19)

50

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Pitahaya (dragefrugt)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (19)

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(3)  Rester af chlorbufam.

(4)  Rester af phenthoat.

(5)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan« og »Chinese bare Jielan«.

(6)  Rester af trifluralin.

(7)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(8)  Rester af hexaflumuron, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), phenthoat og thiophanat-methyl.

(9)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(10)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(11)  Rester af acephat og diafenthiuron.

(12)  Rester af flubendiamid.

(13)  Rester af ethephon.

(14)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid), prothiofos og triforin.

(15)  Rester af acephat, dicrotophos, prothiofos, quinalphos og triforin.

(16)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid og thiophanat-methyl.

(18)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(19)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.«


27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1013

af 25. juni 2015

om regler vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer (1), særlig artikel 14,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande (2), særlig artikel 6, stk. 3, artikel 9, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (3) fastlægger gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 om narkotikaprækursorer. Både forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 er blevet ændret efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1277/2005 med henblik på at indarbejde beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesbestemmelser, jf. traktatens artikel 290 og 291. Der bør derfor vedtages nye regler i overensstemmelse med de nye beføjelser.

(2)

Selv om forordning (EF) nr. 273/2004 vedrører handel inden for EU, og forordning (EF) nr. 111/2005 vedrører handel mellem EU og tredjelande, er mange af bestemmelserne fælles for begge forordninger. For at sikre sammenhæng er det berettiget at vedtage én gennemførelsesretsakt, som dækker begge forordninger.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden og en sammenhængende håndhævelse af bestemmelserne i denne forordning er det nødvendigt at definere »forretningslokaler«.

(4)

De gældende bestemmelser vedrørende procedurereglerne for udstedelse af licenser, proceduren og formatet for indgivelse af oplysninger krævet med henblik på overvågning af handel, og formatet og håndteringen af eksport- og importtilladelser har vist sig at være effektive og bør derfor i alt væsentligt fortsat finde anvendelse i kraft af denne forordning.

(5)

Procedurereglerne for udstedelse af registrering til erhvervsdrivende og brugere, som fastlagt i forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005, bør afspejle procedurereglerne for udstedelse af licenser.

(6)

For at sikre kvaliteten og sammenhængen af de oplysninger, der lægges ind i den europæiske database over narkotikaprækursorer, og undgå gentagelser bør hver medlemsstat oprette ét kontaktpunkt, der overfører oplysningerne til databasen. Oplysningerne bør meddeles hurtigst muligt. Oplysninger om en licens eller en registrering bør omfatte de elementer, der er nødvendige for at identificere den erhvervsdrivende eller den bruger, der er indehaver af licensen eller registreringen, samt det eller de omfattede stoffer. Adgangen til oplysningerne bør begrænses til det minimum, der er nødvendigt for, at de offentlige myndigheder kan varetage deres opgaver.

(7)

Overgangsbestemmelser bør tillade anvendelse af papirformularer, der er udstedt før denne forordnings ikrafttræden i overensstemmelse med tidligere bestemmelser, indtil beholdningen af papirformularerne er udtømt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Narkotikaprækursorer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter ensartede procedureregler til gennemførelsen af forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 for så vidt angår udstedelse af licens til og registrering af erhvervsdrivende og brugere og opførelse af dem i den europæiske database over narkotikaprækursorer, de erhvervsdrivendes indberetning af oplysninger krævet med henblik på overvågning af handel og tilladelse til eksport og import af narkotikaprækursorer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved »forretningslokaler« bygninger samt tilhørende jord på de enkelte lokaliteter, hvor en erhvervsdrivende er etableret.

Artikel 3

Procedure for udstedelse af licenser

1.   En erhvervsdrivende eller en bruger skal forelægge den kompetente myndighed en ansøgning om udstedelse af en licens, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004 eller artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005, elektronisk eller på papir som foreskrevet af den pågældende medlemsstat.

En ansøgning anses for at være fyldestgørende, når den indeholder alle de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1011 (4).

2.   Ved vurderingen af en ansøgning om udstedelse af en licens kan den kompetente myndighed også tage hensyn til resultaterne af tidligere vurderinger eller kontroller af den ansøgende erhvervsdrivende, der har status som en autoriseret økonomisk operatør (AEO), jf. artikel 5a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (5), i det omfang de er relevante for undersøgelsen af betingelserne for udstedelse af en licens.

Som en undtagelse fra nærværende forordnings artikel 3, stk. 1, kan den kompetente myndighed give tilladelse til, at erhvervsdrivende, der har status som en AEO, ikke indgiver alle de oplysninger, der er nævnt i 3, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2015/1011, når de indgiver en ansøgning.

3.   Den kompetente myndighed vurderer først, om en ansøgning er fyldestgørende.

Hvis en ansøgning ikke anses for at være fyldestgørende, meddeler den kompetente myndighed ansøgeren dette og opfordrer ansøgeren til at indgive manglende eller relevante yderligere oplysninger.

Hvis en ansøgning anses for at være fyldestgørende, bekræfter den kompetente myndighed over for ansøgeren modtagelse af en fyldestgørende ansøgning.

4.   Den kompetente myndighed træffer afgørelse om udstedelse af en licens senest 60 arbejdsdage efter modtagelsen af en fyldestgørende ansøgning i tilfælde af en ny licens og senest 30 arbejdsdage i tilfælde af fornyelse af en licens.

5.   Enhver afgørelse om ikke at udstede en licens skal begrundes og meddeles ansøgeren elektronisk eller på papir.

6.   Licensen kan gælde for de transaktioner, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005.

Artikel 4

Licensens anvendelsesområde

Den kompetente myndighed kan udstede en licens:

a)

der omfatter alle registrerede stoffer og alle transaktioner pr. forretningslokale, eller

b)

der omfatter alle registrerede stoffer og alle transaktioner pr. medlemsstat.

Artikel 5

Licensens format

En licens som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004 eller artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005 skal udstedes i det format, der er angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 6

Senere ændringer

Hvis oplysningerne i en ansøgning om licens, bortset fra de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 9, i delegeret forordning (EU) 2015/1011, ændres efter udstedelsen af licensen, skal licensindehaveren underrette den kompetente myndighed elektronisk eller på papir senest 10 arbejdsdage efter ændringen.

Hvis betingelserne i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2015/1011 fortsat er opfyldt efter ændringen, og de oplysninger, der skal ændres, fremgår af ansøgningen, ændrer den kompetente myndighed licensen i overensstemmelse hermed.

Artikel 7

Gyldighed, suspension og tilbagekaldelse af licenser

1.   Når en licens' gyldighed er udløbet, eller når en licens er blevet tilbagekaldt, returnerer licensindehaveren en licens, der ikke længere er gyldig, til den kompetente myndighed senest 10 dage efter datoen for gyldighedens udløb eller tilbagekaldelsesdatoen.

2.   Når en kompetent myndighed beslutter at suspendere eller tilbagekalde en licens, meddeles beslutningen licensindehaveren elektronisk eller på papir med en begrundelse for suspensionen eller tilbagekaldelsen.

Artikel 8

Særlige licenser

Denne forordnings artikel 3-7 finder ikke anvendelse på de særlige licenser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004.

Artikel 9

Registreringsprocedure

1.   Artikel 3, 4, 6 og 7 finder anvendelse på den procedure for registrering, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 273/2004 og i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005.

2.   En registrering som omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 273/2004 eller artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005 skal udstedes i det format, der er angivet i bilag II.

3.   Uanset stk. 2 kan den kompetente myndighed udstede registrering på en formular, som er trykt før denne forordnings ikrafttrædelsesdato, og som overholder nationale regler, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, indtil beholdningerne er udtømt.

4.   Artikel 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på de særlige registreringer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 273/2004.

Artikel 10

Oplysninger krævet med henblik på overvågning af handel

1.   De erhvervsdrivende skal forelægge de oplysninger, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004, elektronisk eller på papir som foreskrevet af den pågældende medlemsstat inden den 15. februar i hvert kalenderår for de registrerede stoffer i kategori 1 og 2 i bilag I til nævnte forordning.

2.   De erhvervsdrivende skal forelægge de oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 111/2005, elektronisk eller på papir som fastsat af den pågældende medlemsstat inden den 15. februar hvert kalenderår.

3.   De erhvervsdrivende skal forelægge de i stk. 1 og 2 årlige rapporter, selv om der ikke er foretaget transaktioner i et givent år.

Artikel 11

Eksport- og importtilladelser

1.   De eksport- og importtilladelser, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 111/2005, udformes som vist i henholdsvis bilag III eller IV til nærværende forordning.

Uanset første afsnit kan rubrikken for tilladelsens nummer have et andet format i tilfælde, hvor eksport- eller importtilladelsen udstedes elektronisk.

2.   Eksporttilladelsen udfærdiges i fire eksemplarer, der nummereres 1 til 4. Eksemplar nr. 1 opbevares af den myndighed, som udsteder tilladelsen. Eksemplar nr. 2 og 3 ledsager det registrerede stof og fremlægges for det toldsted, hvor eksporttoldangivelsen indgives, og derefter for den kompetente myndighed ved udgangsstedet fra Unionens toldområde. Den kompetente myndighed ved udgangsstedet returnerer eksemplar nr. 2 til den udstedende myndighed. Eksemplar nr. 3 ledsager de registrerede stoffer ind til importlandets kompetente myndighed. Eksportøren beholder eksemplar nr. 4.

3.   Importtilladelsen udfærdiges i fire eksemplarer, der nummereres 1 til 4. Eksemplar nr. 1 opbevares af den myndighed, som udsteder tilladelsen. Den udstedende myndighed sender eksemplar nr. 2 til den kompetente myndighed i eksportlandet. Eksemplar nr. 3 ledsager det registrerede stof fra indgangsstedet til Unionens toldområde ind til importørens forretningslokaler, og importøren sender dette eksemplar til den udstedende myndighed. Importøren beholder eksemplar nr. 4.

4.   En eksport- eller importtilladelse må ikke omfatte mere end to registrerede stoffer.

5.   En tilladelse udstedes på et eller flere af Unionens officielle sprog. Medmindre den udstedes elektronisk, skal den være i A4-format og forsynet med guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

6.   En medlemsstat kan trykke formularerne til tilladelse selv eller overlade trykningen til trykkerier, som den har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular til tilladelse være forsynet med en bemærkning om godkendelse og skal være påtrykt trykkeriets navn og adresse eller et kendetegn, som gør det muligt at identificere dette.

7.   Uanset stk. 1-6 kan en medlemsstat udstede en eksport- eller importtilladelse på en formular, som er trykt før denne forordnings ikrafttrædelsesdato, og som overholder Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005, indtil beholdningerne er udtømt.

8.   Eksemplar nr. 1, 2 og 4 af den formular, der er vist i bilag III, anvendes til eksporttilladelser, som meddeles ved forenklet procedure. Eksemplar nr. 1 opbevares af den myndighed, som udsteder tilladelsen. Eksportøren beholder eksemplar nr. 2 og eksemplar nr. 4. Eksportøren skal på bagsiden af eksemplar nr. 2 angive nærmere enkeltheder vedrørende eksporttransaktionen, særlig mængden af det registrerede stof, som eksporteres, og den resterende mængde. Eksemplar nr. 2 forelægges det toldsted, hvor toldangivelsen blev indgivet. Nævnte toldsted bekræfter oplysningerne og tilbageleverer eksemplar nr. 2 til eksportøren.

9.   Den erhvervsdrivende anfører tilladelsens nummer og ordene »forenklet procedure for meddelelse af eksporttilladelse« på toldangivelsen for hver eksporttransaktion. Hvis udgangstoldstedet ikke er udgangsstedet fra Unionens toldområde, skal oplysningerne figurere på de dokumenter, der ledsager eksportforsendelsen.

10.   Eksportøren returnerer eksemplar nr. 2 til den udstedende myndighed senest 10 arbejdsdage efter udløbet af gyldigheden af en eksporttilladelse, der er meddelt ved forenklet procedure.

Artikel 12

Opførelse af erhvervsdrivende og brugere i den europæiske database over narkotikaprækursorer

1.   Med henblik på opførelse i den europæiske database over narkotikaprækursorer af erhvervsdrivende og brugere, der har fået en licens eller registrering i henhold til artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) nr. 273/2004, udpeger hver medlemsstat ét kontaktpunkt og meddeler kontaktoplysningerne til Kommissionen.

2.   Det ansvarlige kontaktpunkt videregiver elektronisk de relevante oplysninger, senest 30 arbejdsdage efter at den har udstedt licensen eller registreringen. Hvis den pågældende erhvervsdrivende eller bruger meddeler ændringer i de relevante oplysninger til den kompetente myndighed, eller hvis en licens eller registrering suspenderes eller tilbagekaldes, skal det ansvarlige kontaktpunkt ajourføre oplysningerne, senest 30 arbejdsdage efter at den har accepteret ændringerne eller har suspenderet eller tilbagekaldt licensen eller registreringen.

3.   Kommissionen sikrer:

a)

at den elektroniske overførsel af oplysninger er sikker

b)

at databasen er begrænset og kun tilgængelig for de medarbejdere, der er udpeget af medlemsstaterne, og de embedsmænd i Kommissionen, der er ansvarlige for den europæiske database.

4.   Kommissionen og de kompetente myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de i databasen opførte oplysninger om erhvervsdrivende og brugere kun anvendes med henblik på de officielle opgaver, der varetages af de udpegede medarbejdere og Kommissionens embedsmænd.

5.   Oplysninger om erhvervsdrivende og brugere skal omfatte det fulde navn, adressen, licensens eller registreringens nummer og gyldighedsstatus samt navnet på og KN-koden for de registrerede stoffer, der er omfattet af henholdsvis licensen eller registreringen,

6.   Kommissionen stiller oplysninger om licenser og registreringer, de er udløbet eller er blevet tilbagekaldt, til rådighed i databasen i mindst tre år efter udløbsdatoen eller tilbagekaldelsesdatoen.

Artikel 13

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 47 af 18.2.2004, s. 1.

(2)  EUT L 22 af 26.1.2005, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 af 27. juli 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (EUT L 202 af 3.8.2005, s. 7).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1011 af 24. april 2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (se side 12 i denne EUT).

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG I

Image

Noter

1.

Modellens layout er ikke obligatorisk.

2.

Modellens løbenumre og tekst skal følges. Rubrikkerne med tekst i fed skrift skal udfyldes.

3.

Enkeltheder vedrørende rubrikkerne:

 

Rubrik 1 (licensindehaver): Navnet på den ansvarlige medarbejder kan tilføjes.

 

Rubrik 3 (gyldighed/sidste dag): Angiv sidste gyldighedsdag, eller om licensindehavere er forpligtede til med mellemrum på ikke over 3 år at dokumentere, at betingelserne for licensens meddelelse stadig er opfyldt.

 

Rubrik 4 (registreret stof): Navnet på det registrerede stof, jf. bilaget, eller, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, navnet herpå og navnet på alle registrerede stoffer, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet, jf. bilaget. Angiv salte, hvor det er relevant.

 

Rubrik 4 (KN-kode): Foruden KN-koden kan også CAS-nummeret angives.

 

Rubrik 4 (transaktion): Angiv, om det drejer sig om eksport-, import- og/eller formidlingsvirksomhed. I tilfælde af import skal det angives, om der forekommer oplagring, bearbejdning, forarbejdning, anvendelse, sædvanlige behandlinger og/eller overgang til fri omsætning. For transaktioner, der er omfattet af forordning (EF) nr. 273/2004, angives, om der forekommer oplagring, produktion, fremstilling, forarbejdning, handel, distribution og/eller formidling.

 

Rubrik 4 (forretningslokaler): Det er ikke påkrævet nærmere at angive forretningslokalerne, hvis der er tale om formidlingsvirksomhed som omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 111/2005.

4.

Medlemsstaterne kan tilføje rubrikker til nationale formål. Sådanne rubrikker eller linjer forsynes med løbenummer og et stort bogstav (f.eks. 4A).

5.   Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er overvågning af handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over de kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som nærværende dokument er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger i nærværende dokument må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de indsamles.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige Anliggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)


BILAG II

Image

Noter

1.

Modellens layout er ikke obligatorisk.

2.

Modellens løbenumre og tekst skal følges. Rubrikkerne med tekst i fed skrift skal udfyldes.

3.

Enkeltheder vedrørende rubrikkerne:

 

Rubrik 1 (registreringsindehaver): Navnet på den ansvarlige medarbejder kan tilføjes.

 

Rubrik 3 (gyldighed/sidste dag): Angiv første og, hvis det er relevant, sidste gyldighedsdag.

 

Rubrik 4 (registreret stof): Navnet på det registrerede stof, jf. bilaget, eller, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, navnet herpå og navnet på alle registrerede stoffer, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet, jf. bilaget. Angiv salte, hvor det er relevant.

 

Rubrik 4 (KN-kode): Foruden KN-koden kan også CAS-nummeret angives.

 

Rubrik 4 (transaktion): Angiv, om det drejer sig om eksport-, import- og/eller formidlingsvirksomhed. I tilfælde af import skal det angives, om der forekommer oplagring, bearbejdning, forarbejdning, anvendelse, sædvanlige behandlinger og/eller overgang til fri omsætning. For transaktioner, der er omfattet af forordning (EF) nr. 273/2004, angives, om der forekommer oplagring, produktion, fremstilling, forarbejdning, handel, distribution og/eller formidling.

 

Rubrik 4 (forretningslokaler): Det er ikke påkrævet nærmere at angive forretningslokalerne, hvis der er tale om formidlingsvirksomhed som omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 111/2005.

4.

Medlemsstaterne kan tilføje rubrikker til nationale formål. Sådanne rubrikker eller linjer forsynes med løbenummer og et stort bogstav (f.eks. 4A).

5.   Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er overvågning af handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over de kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som nærværende dokument er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger i nærværende dokument må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de indsamles.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige Anliggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)


BILAG III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Noter

I.

1.

Tilladelsen udfærdiges på et af Unionens officielle sprog. Hvis den udfærdiges i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2.

Rubrik 1, 3, 5, 7 og 9 til 19 skal udfyldes af ansøgeren på tidspunktet for ansøgningen; oplysninger i rubrik 7, 8 og 10 til13 og 18 kan dog afgives på et senere tidspunkt, hvis de ikke kendes på tidspunktet for ansøgningen. I dette tilfælde skal rubrik 18 udfyldes, senest når eksportangivelsen indgives, og de supplerende oplysninger i rubrik 7, 8, 10 til 13 skal afgives til toldvæsenet eller en anden myndighed ved udgangsstedet fra Unionens toldområde senest inden varernes fysiske afsendelse.

3.

Rubrik 1, 5, 7 og 9: Angiv fulde navne og adresser (telefon, fax og e-mail)

4.

Rubrik 5: Angiv referencenummeret for tredjelandsimportørens importtilladelsesdokumentation (f.eks. et »letter of no objection« (stiltiende accept), importbevilling eller anden erklæring fra bestemmelseslandet).

5.

Rubrik 7: Angiv fulde navn og adresse (telefon, fax og e-mail) for alle andre erhvervsdrivende, som er involveret i eksporttransaktionen, såsom transportvirksomheder, formidlere, speditører.

6.

Rubrik 9: Angiv fulde navn og adresse (telefon, fax og e-mail) for den person eller det selskab, som varerne leveres til i bestemmelseslandet (som ikke nødvendigvis er den endelige bruger).

7.

Rubrik 10: Angiv navn på medlemsstat, havn, lufthavn eller grænseovergangssted.

8.

Rubrik 11: Angiv navn på land, havn, lufthavn eller grænseovergangssted.

9.

Rubrik 12: Beskriv, hvilket transportmiddel der skal benyttes (f.eks. lastbil, skib, fly, tog osv.). Det er ikke påkrævet at udfylde denne rubrik, når det drejer sig om en eksporttilladelse, som omfatter flere eksporttransaktioner.

10.

Rubrik 13: Beskriv transportruten så detaljeret som muligt.

11.

Rubrik 14a, 14b: Angiv navnet på det registrerede stof som anført i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, handelsnavnet på lægemidlet i kategori 4, antallet af enheder i forsendelsen, antallet af tabletter/ampuller i hver enhed, indholdet af det registrerede stof i én enhed (pr. tablet/ampul) eller i forbindelse med en blanding eller et naturprodukt, navnet og den ottecifrede KN-kode samt handelsnavnet.

12.

Rubrik 15a, 15b: Angiv den ottecifrede KN-kode for det registrerede stof som anført i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

13.

Rubrik 16a, 16b: Angiv for kategori 4 den samlede nettovægt af det registrerede stof i forsendelsen af lægemidler.

14.

Rubrik 19:

Angiv med blokbogstaver navnet på ansøgeren eller eventuelt den bemyndigede repræsentant, som underskriver ansøgningen.

Ansøgerens eller den bemyndigede repræsentants underskrift angiver ifølge den pågældende medlemsstats regler, at den pågældende person erklærer, at alle oplysninger i ansøgningen er korrekte og udtømmende. Med forbehold af eventuel anvendelse af strafferetlige bestemmelser indebærer denne erklæring, at den pågældende i henhold til de gældende bestemmelser i medlemsstaterne påtager sig et ansvar med hensyn til følgende:

nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i angivelsen

de ledsagende dokumenters ægthed

overholdelse af alle forpligtelser i forbindelse med eksport af registrerede stoffer, som er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

Hvis tilladelsen meddeles elektronisk, kan ansøgerens underskrift i denne rubrik i tilladelsen udelades, hvis der i selve ansøgningen findes en sådan underskrift.

II.   (Forenklet procedure for meddelelse af eksporttilladelse)

1.

Det er ikke påkrævet at udfylde rubrik 7, 8, 10 til 13 og 18 i forbindelse med en forenklet procedure for meddelelse af eksporttilladelse.

2.

På bagsiden af eksemplar nr. 2 skal rubrik 24 til 27 udfyldes for hver eksporttransaktion.

3.

Rubrik 23: Angiv den tilladte maksimumsmængde og nettovægt. Angiv for kategori 4 den samlede nettovægt af det registrerede stof i forsendelsen af lægemidler.

Kolonne 24: Angiv den disponible mængde i felt 1 og delmængden til eksport i felt 2. Angiv for kategori 4 den samlede nettovægt af det registrerede stof i forsendelsen af lægemidler.

Kolonne 25: Angiv delmængden til eksport med bogstaver.

Rubrik 26: Toldangivelsens referencenummer og dato.

Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er overvågning af handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over de kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som nærværende dokument er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger i nærværende dokument må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de indsamles.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige Anliggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)


BILAG IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Noter

1.

Tilladelsen udfærdiges på et af Unionens officielle sprog. Hvis den udfærdiges i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2.

Rubrik 1, 4, 6, 8 og 11 til 16 skal udfyldes af ansøgeren på tidspunktet for ansøgningen; oplysninger i rubrik 7, 9 og 10 til13 og 15 kan dog afgives på et senere tidspunkt. I sådanne tilfælde skal oplysningerne suppleres, senest når varerne indføres i Unionens toldområde.

3.

Rubrik 1, 4: Angiv fulde navne og adresser (telefon, fax og e-mail)

4.

Rubrik 6: Angiv fulde navn og adresse (telefon, fax og e-mail) for alle andre erhvervsdrivende, som er involveret i importtransaktionen, såsom transportvirksomheder, formidlere, speditører.

5.

Rubrik 8: Angiv den endelige modtagers fulde navn og adresse. Den endelige modtager kan være den samme som importøren.

6.

Rubrik 7: Angiv navn og adresse (telefon, fax, e-mail) på myndigheden i tredjelandet.

7.

Rubrik 9: Angiv navn på medlemsstat, havn, lufthavn eller grænseovergangssted.

8.

Rubrik 10: Beskriv, hvilket transportmiddel der skal benyttes (f.eks. lastbil, skib, fly, tog osv.).

9.

Rubrik 11a, 11b: Angiv navnet på det registrerede stof som anført i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, handelsnavnet på lægemidlet i kategori 4, antallet af enheder i forsendelsen, antallet af tabletter/ampuller i hver enhed, indholdet af det registrerede stof i én enhed (pr. tablet/ampul) eller i forbindelse med en blanding eller et naturprodukt, navnet og den ottecifrede KN-kode samt handelsnavnet.

10.

Rubrik 11a, 11b: Giv en præcis beskrivelse af emballage og stoffer (f.eks. 2 beholdere à 5 liter hver). Hvis det drejer sig om en blanding, et naturprodukt eller tilberedninger, angives det pågældende handelsnavn.

11.

Rubrik 12a, 12b: Angiv den ottecifrede KN-kode for det registrerede stof som anført i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

Rubrik 13 a, 13b: Angiv for kategori 4 den samlede nettovægt af det registrerede stof i forsendelsen af lægemidler.

12.

Rubrik 16:

Angiv med blokbogstaver navnet på ansøgeren eller eventuelt den bemyndigede repræsentant, som underskriver ansøgningen.

Ansøgerens eller den bemyndigede repræsentants underskrift angiver ifølge den pågældende medlemsstats regler, at den pågældende person erklærer, at alle oplysninger i ansøgningen er korrekte og udtømmende. Med forbehold af eventuel anvendelse af strafferetlige bestemmelser indebærer denne erklæring, at den pågældende i henhold til de gældende bestemmelser i medlemsstaterne påtager sig et ansvar med hensyn til følgende:

nøjagtigheden af oplysningerne

de ledsagende dokumenters ægthed

overholdelse af alle andre forpligtelser.

Hvis tilladelsen meddeles elektronisk, kan ansøgerens underskrift i denne rubrik i tilladelsen udelades, hvis der i selve ansøgningen findes en sådan underskrift.

13.   Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er overvågning af handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over de kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som nærværende dokument er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger i nærværende dokument må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de indsamles.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige Anliggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)


27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1014

af 25. juni 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 (2) er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(2)

En række medlemsstater og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (»EASA«) har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af denne liste, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Visse tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Ud fra disse oplysninger og de verifikationer, der er udført af Kommissionen, bør fællesskabslisten nu opdateres.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud over for dem i Unionen eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen har givet de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne, EASA og berørte tredjelande fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give en mundtlig redegørelse til Kommissionen og det udvalg, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/1991 (3) (»Udvalget for Luftfartssikkerhed«).

(5)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har modtaget ajourføringer fra Kommissionen om igangværende fælles samråd inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2111/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EF) nr. 473/2006 (4) med de kompetente myndigheder og luftfartsselskaber i Angola, Botswana, Den Demokratiske Republik Congo, Gabon, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Kasakhstan, Libanon, Libyen, Madagaskar, Den Islamiske Republik Mauretanien, Mozambique, Filippinerne, Sudan, Thailand, Yemen og Zambia. Udvalget for Luftfartssikkerhed har også modtaget oplysninger fra Kommissionen om Afghanistan, Benin, Den Kirgisiske Republik, Nepal, Nordkorea, São Tomé og Príncipe og Taiwan, og det har modtaget ajourføringer fra Kommissionen om de tekniske drøftelser med Den Russiske Føderation.

(6)

Udvalget for Luftfartssikkerhed og Kommissionen har hørt redegørelser fra EASA om resultaterne af analysen af auditrapporterne fra Organisationen for International Civil Luftfart (»ICAO«) inden for rammerne af ICAO's verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (»USOAP«). I denne forbindelse blev det understreget, hvor vigtigt det er, at medlemsstaterne prioriterer rampeinspektioner for luftfartsselskaber med licens fra stater, for hvilke ICAO har påpeget betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, eller for hvilke EASA har konkluderet, at der findes betydelige mangler i deres sikkerhedstilsynsordning. Ud over Kommissionens drøftelser i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005 giver en sådan prioritering mulighed for at skaffe yderligere oplysninger om sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaberne med licens fra disse stater.

(7)

Udvalget for Luftfartssikkerhed og Kommissionen har hørt redegørelser fra EASA om resultaterne af analyserne af rampeinspektioner, der er udført som led i programmet for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer (»SAFA«) i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (5).

(8)

Udvalget for Luftfartssikkerhed og Kommissionen har også hørt redegørelser fra EASA om de tekniske bistandsprojekter, der er udført i stater, som er berørt af foranstaltninger eller overvågning i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005. EASA fremlagde sin plan for projekterne og oplysninger om anmodninger om yderligere teknisk bistand og samarbejde for at forbedre civile luftfartsmyndigheders administrative og tekniske kapacitet med sigte på at afhjælpe manglende overholdelse af gældende internationale standarder. Medlemsstaterne blev opfordret til at reagere på disse anmodninger på et bilateralt grundlag og koordinere med Kommissionen og EASA. I den forbindelse understreger Kommissionen nytten af at give oplysninger til det internationale luftfartssamfund, navnlig gennem ICAO's SCAN-database, om teknisk bistand, der ydes af Unionen og af dens medlemsstater med sigte på at forbedre luftfartssikkerheden på verdensplan.

(9)

Udvalget for Luftfartssikkerhed og Kommissionen har også hørt en redegørelse fra Eurocontrol angående status for SAFA's alarmfunktion og de aktuelle statistikker over alarmmeldinger for luftfartsselskaber med driftsforbud.

EU-luftfartsselskaber

(10)

Efter EASA's analyse af resultater af rampeinspektioner for luftfartøjer tilhørende EU-luftfartsselskaber eller af standardiseringsinspektioner udført af EASA såvel som specifikke inspektioner og audit, som er udført af nationale luftfartsmyndigheder, har en række medlemsstater iværksat håndhævelsesforanstaltninger og underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed herom. Estland har oplyst, at de estiske civilluftfartsmyndigheder har gennemført en audit for luftfartsselskabet AS Avies, og at anmærkningerne behandles af luftfartsselskabet.

(11)

Medlemsstaterne har gentaget, at de er parat til at tage de nødvendige skridt, hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er en umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af EU-luftfartsselskabers manglende overholdelse af passende sikkerhedsstandarder.

Luftfartsselskaber fra Angola

(12)

Ved forordning (EF) nr. 474/2006, ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2011 (6), tillades TAAG Angolan Airlines, der er certificeret i Angola, at beflyve Unionen med fire luftfartøjer af typen Boeing 737-700 med registreringsnummer D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og D2-TBJ, tre luftfartøjer af typen Boeing 777-200 med registreringsnummer D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og to luftfartøjer af typen Boeing 777-300 med registreringsnummer D2-TEG og D2-TEH.

(13)

TAAG Angolan Airlines forelagde den 21. november 2014 via Angolas kompetente myndigheder (INAVIC), en anmodning om at tilføje et nyt luftfartøj af typen Boeing 777-300 i bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006. På Kommissionens anmodning deltog både INAVIC og TAAG Angola Airlines i et teknisk høringsmøde i Bruxelles, som blev afholdt den 25. februar 2015, og hvor alle aspekter af den aktuelle sikkerhedssituation blev grundigt gennemgået, herunder også med hensyn til at tilføje nye luftfartøjer til TAAG Angola Airlines flåde.

(14)

INAVIC's indsats har primært haft fokus på tilpasningen af lovrammerne til de internationale krav, forbedring af infrastrukturen (radiodækning af deres territorium) og strengere licenskrav til personale og organisationer samt tilsynet med de nuværende operatører. Da den sidstnævnte aktivitet endnu ikke opfylder de krævede internationale sikkerhedsstandarder, idet certificeringen af operatører endnu ikke er en tilstrækkelig robust proces, er der ikke mulighed for at ophæve det aktuelle driftsforbud for alle luftfartsselskaber, der er certificeret af INAVIC, bortset fra TAAG Angola Airlines. Kommissionen bemærkede, at der er sket en forbedring i kommunikationen og koordineringen mellem INAVIC og TAAG Angola Airlines med jævnlige møder for at drøfte alle aspekter af luftfartsselskabets operationer.

(15)

TAAG Angola Airlines redegjorde for fornyelsen og udvidelsen af flåden, dvs. tilbagetrækning af luftfartøjerne B737-200 og B747-300 Combi og indkøb af nye luftfartøjer af typen B777-200, B777-300ER og B737-700, suppleret med stærk fokus på kvaliteten af operationer, teknik og vedligeholdelse samt vækst. Pilotuddannelsen er blevet forbedret væsentligt ved hjælp af eksterne rådgivere. Sikkerheden er yderligere forbedret gennem indførelse af en sanktionsfri anonym mekanisme til at indberette hændelser. Disse oplysninger sammen med en omfattende analyse af flyvedata bruges nu systematisk til at identificere og forebygge genoptræden af tidligere hændelser eller uregelmæssigheder, og der er feedback til pilotuddannelsesprogrammet.

(16)

Hvad angår godkendelsesprocedurerne for tredjelandsoperatører (7), har TAAG Angola Airlines kontinuerligt været i dialog med EASA siden november 2014 og har leveret faktiske og detaljerede oplysninger om deres luftfartøjsflåde og -operationer.

(17)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres for at tilføje det yderligere luftfartøj af typen Boeing 777-300 med registreringsmærke D2-TEI fra TAAG Angola Airlines i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006, som får lov til at beflyve Unionen.

(18)

Medlemsstaterne vil fortsat skulle kontrollere TAAG Angolan Airlines' faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EU) nr. 965/2012.

Luftfartsselskaber fra Botswana

(19)

På Kommissionens anmodning har Botswanas civile luftfartsmyndighed med brev af 30. januar 2015 fremlagt oplysninger om fremskridtene med at finde løsninger på de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder og andre ICAO-anmærkninger. Botswanas civile luftfartsmyndighed har gjort yderligere fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af internationale sikkerhedsstandarder. Botswanas civile luftfartsmyndighed opfordres til at få ICAO til at verificere løsningen af de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(20)

Den foreliggende sikkerhedsinformation understøtter ikke en beslutning om at indføre et driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger for luftfartselskaber, der er certificeret i Botswana. Kommissionen mener dog, at situationen fortsat bør følges nøje.

(21)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen ved at optage luftfartsselskaber fra Botswana på denne.

Luftfartsselskaber fra Den Demokratiske Republik Congo

(22)

Alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Demokratiske Republik Congo, har været opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 (8) siden marts 2006.

(23)

Med brev af 27. maj 2015 har de kompetente myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo, Autorité de l'Aviation Civile (AAC), underrettet Kommissionen om, at AOC for luftfartsselskaberne Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines og Tracep Congo er tilbagekaldt, og at disse luftfartsselskaber derfor bør udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(24)

Den 4. juni 2015 forelagde AAC Kommissionen yderligere oplysninger, der viste, at AOC'erne for luftfartsselskaberne African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation og Wimbi Dira Airways var blevet tilbagekaldt, og disse luftfartsselskaber burde derfor udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(25)

AAC oplyste desuden Kommissionen om udstedelsen af nye AOC til luftfartsselskaberne Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air og Congo Airways, uden at myndigheden dokumenterede, at certificeringen og tilsynet med disse luftfartsselskaber fuldt ud overholder de internationale sikkerhedsstandarder. Disse luftfartsselskaber bør derfor opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(26)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres, så luftfartsselskaberne African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation og Wimbi Dira Airways udgår af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006, og så luftfartsselskaberne Dakota, Malu Aviation, Serve Air og Congo Airways opføres i af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

Luftfartsselskaber fra Gabon

(27)

Luftfartsselskaberne Air Services SA og SCD Aviation har været opført i bilag A siden juli 2008. Gabon Airlines har siden juli 2008 haft tilladelse til at operere i EU med ét luftfartøj af typen Boeing 767-200 med registreringsmærke TR-LHP på de betingelser, der er redegjort for i betragtning 15 i forordning (EF) Nr. 715/2008 (9).

(28)

Den 5. juni 2015 fremsendte Gabons kompetente myndigheder til Kommissionen dokumentation for, at Air Operator Certificate (AOC) for luftfartsselskaberne Air Services SA, SCD Aviation og Gabon Airlines var blevet tilbagekaldt, og derfor bør disse luftfartsselskaber udgå af fællesskabslisten over luftfartsselskaber, der er underlagt driftsforbud eller driftsbegrænsninger.

(29)

Gabons kompetente myndigheder underrettede Kommissionen om udstedelsen af et nyt AOC til luftfartsselskabet Tropical Air Gabon den 6. maj 2015 uden at dokumentere, at certificeringen og tilsynet med dette luftfartsselskab fuldt ud overholder de internationale sikkerhedsstandarder. Dette luftfartsselskab bør derfor opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(30)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres, så luftfartsselskaberne Air Services SA og SCD Aviation udgår af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006, så luftfartsselskabet Gabon Airlines udgår af bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006, og så luftfartsselskabet Tropical Air Gabon opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

Luftfartsselskaber fra Ghana

(31)

I september 2010 blev luftfartsselskabet Meridien Airways LTD opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 (10). I september 2010 blev luftfartsselskabet Airlift International (GH) LTD opført i bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006, og kun et bestemt luftfartøj af typen DC-8-63F havde tilladelse til at beflyve Unionen. Begge disse afgørelser bygger på konstateringer af alvorlige sikkerhedsmangler under rampeinspektioner udført i SAFA-programmets regi. I november 2010 vurderedes det, at Airlift International (GH) LTD måtte beflyve Unionen med endnu et luftfartøj af typen DC-8-63F (11).

(32)

Den 5. februar 2014 fremsendte Ghanas civile luftfartsmyndighed (GCAA) til Kommissionen afregistreringscertifikater for visse DC-8-63F, der var registreret i Ghana. GCAA meddelte også, at der var udstedt en teknisk instruks, som forbyder brugen af DC-8-luftfartøjer for luftfartsselskaber, der er certificeret i Ghana, og som trådte i kraft den 31. december 2013. Dette skal tages som en bekræftelse af, at Ghana ikke længere understøtter driften af DC-8-luftfartøjer under sit luftfartøjsregister.

(33)

Den 16. februar 2015 fremsendte GCAA til Kommissionen skriftlig dokumentation for, at GCAA havde tilbagekaldt AOC'erne for Meridian Airways LTD og Airlift International (GH) LTD. Et teknisk høringsmøde med deltagelse af højtstående repræsentanter for GCAA, Kommissionen og EASA fandt sted den 17. marts 2015, hvor GCAA fremlagde nærmere oplysninger om sin nuværende organisationsstruktur, tilsynet med luftfartsselskaber, der er certificeret i Ghana, og proceduren for certificering som luftfartsselskab. Dokumentationen for tilbagekaldelsen af disse to AOC og de oplysninger, der blev fremlagt ved det tekniske høringsmøde om GCAA's tilsyn med luftfartssikkerheden, vurderedes at være tilstrækkelige til at konkludere, at Meridian Airways LTD og Airlift International (GH) LTD havde standset deres aktiviteter.

(34)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres for at fjerne Meridian Airways LTD fra bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 og for at lade Airlift International (GH) LTD udgå af bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(35)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af manglende overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Indien

(36)

Med brev af 24. december 2014 opdaterede det indiske generaldirektorat for civil luftfart (DGCA) Kommissionen om de afhjælpende foranstaltninger, som DGCA havde iværksat som følge af den beslutning, USA's Federal Aviation Administration (FAA) havde truffet om at nedjustere Indiens status for overholdelse fra kategori 1 til kategori 2 som følge af de mangler, der blev påvist ved en audit inden for rammerne af programmet for evaluering af den internationale luftfartssikkerhed (IASA). Det fremgik også af brevet, at FAA havde gennemført en fornyet vurdering af Indiens DGCA i december 2014. Den 8. april 2015 bekendtgjorde FAA, at Indiens IASA-overholdelsesstatus var opjusteret fra kategori 2 til kategori 1.

(37)

Kommissionen hilste i sit brev af 10. april 2015 til Indiens DGCA den positive beslutning fra FAA om at opjustere Indiens IASA-overholdelsesstatus velkommen, men gentog, at Indiens DGCA fortsat vil skulle holde kontakt med Kommissionen for at levere jævnlige opdateringer vedrørende DGCA's opfyldelse af sine internationale sikkerheds- og tilsynsforpligtelser.

(38)

Den 7. maj 2015 blev der afholdt tekniske drøftelser mellem eksperter fra Kommissionen, EASA, en medlemsstat og højstående repræsentanter for Indiens DGCA. Ved mødet havde Indiens DGCA mulighed for at fremlægge nærmere oplysninger om de foranstaltninger, der var gennemført og havde udløst FAA's opjustering af Indiens overholdelsesstatus fra kategori 2 til kategori 1. Indiens DGCA forelagde nærmere oplysninger om den plan for afhjælpende foranstaltninger, der var gennemført, og specifikke detaljer om bæredygtige foranstaltninger, som var iværksat for at forbedre dets evne til at varetage tilsynet med luftfartssikkerheden. Kommissionen noterede sig de oplysninger, som blev forelagt af Indiens DGCA. Det blev vurderet, at der ikke er behov for et driftsforbud eller driftsbegrænsninger for luftfartsselskaber, der er certificeret i Indien, men at det fortsat vil være gavnligt med tekniske drøftelser for løbende at kunne drøfte sikkerhedsspørgsmål med Indiens DGCA.

(39)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen ved at optage luftfartsselskaber fra Indien på denne.

(40)

Medlemsstaterne skal fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for indiske luftfartsselskaber i medfør af forordning (EU) nr. 965/2012.

Luftfartsselskaber fra Indonesien

(41)

De jævnlige drøftelser mellem Kommissionen og Indonesiens generaldirektorat for civil luftfart (DGCA) fortsætter med henblik på at overvåge DGCA's fremskridt med hensyn til at sikre, at sikkerhedstilsynet med alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. Efter ICAO's audit i maj 2014 færdiggjorde Indonesiens DGCA sin plan for afhjælpende foranstaltninger og er aktuelt ved at afslutte disse afhjælpende foranstaltninger.

(42)

Den 28. december 2014 var flyvning nr. QZ8501 fra luftfartsselskabet Indonesia AirAsia ude for en ulykke over Javahavet. Luftfartøjet blev tilintetgjort og alle passagerer og besætningen omkom. Indonesiens udvalg for national transportsikkerhed (NTSC) står for efterforskningen af ulykken, og der ventes en endelig rapport inden udgangen af 2015.

(43)

I januar 2015 besøgte repræsentanter for Kommissionen Indonesien for at drøfte resultaterne af ICAO's audit i maj 2014, så det sikres, at niveauet for sikkerhedstilsynet med de luftfartsselskaber, som ikke længere er opført på fællesskabslisten, er tilstrækkeligt til, at der ikke er anledning til at opføre selskaberne på listen. Kommissionens repræsentanter mødtes med Indonesiens transportminister og repræsentanter for Indonesiens DGCA, NTSC og de berørte luftfartsselskaber. Luftfartsselskaberne gav en god præsentation af deres sikkerhedsstyringssystemer og gennemførelsen af de internationale sikkerhedsstandarder.

(44)

Ved brev af 31. marts 2015 fremsendte DGCA omfattende oplysninger om de igangværende afhjælpende foranstaltninger til løsning af de problemer, der blev konstateret i ICAO's anmærkninger. Derudover gav DGCA oplysninger om sikkerhedstilsynet med de berørte luftfartsselskaber. Efter at have analyseret de fremsendte oplysninger anmodede Kommissionen om yderligere afklaringer for så vidt angår sikkerhedstilsynet med de luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, og den aktuelle liste over indehavere af AOC'er i Indonesien.

(45)

Disse oplysninger blev fremsendt med brev af 13. maj 2015. Der blev givet oplysninger om overvågnings- og tilsynsprogrammet for de luftfartsselskaber, der i øjeblikket ikke er omfattet af driftsforbuddet, dvs. PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua og Indonesia Air Asia. Ud fra de forelagte oplysninger konkluderes det, at DGCA udfører sikkerhedstilsyn for de pågældende luftfartsselskaber, og at der ikke er nogen relevante sikkerhedsoplysninger, der understøtter et driftsforbud.

(46)

I samme brev oplyste Indonesiens DGCA Kommissionen om, at AOC'erne for luftfartsselskaberne Mandala Airlines (AOC nr. 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC nr. 121-002), Sky Aviation (AOC nr. 121-028 og 135-044) og Republik Express (AOC nr. 121-040) er blevet tilbagekaldt. Luftfartsselskabet Mandala Airlines bør derfor udgå af listen over undtagne luftfartsselskaber fra Indonesien, og Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation og Republik Express bør udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(47)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres for at fjerne Mandala Airlines fra listen over undtagne luftfartsselskaber, og at lade luftfartsselskaberne Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation og Republik Express udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

Luftfartsselskaber fra Iran

(48)

Luftfartsselskabet Iran Air, der er certificeret af Den Islamiske Republik Irans civile luftfartsorganisation, blev opført i bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006 den 30. marts 2010 (12). Efter et EU-vurderingsbesøg på stedet blev driftsbegrænsningerne for Iran Airs flåde yderligere specificeret den 5. juli 2010 (13).

(49)

Iran Air har forelagt Kommissionen oplysninger om selskabets aktuelle flåde, med relevante støttedokumenter. Luftfartsselskabet anmodede om, at luftfartøjer af typen A320 undtages fra driftsbegrænsningerne, så de kan anvendes til at beflyve Unionen. Det har imidlertid endnu ikke været muligt at verificere den forelagte dokumentation ved et teknisk høringsmøde og/eller et EU-vurderingsbesøg på stedet. En afgørelse om, hvorvidt Iran Airs luftfartøjer af typen A320 kan få tilladelse til beflyvning, kan derfor ikke træffes for indeværende.

(50)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber, der er certificeret i Iran.

Luftfartsselskaber fra Kasakhstan

(51)

Kommissionen overvåger fortsat Kasakhstans gennemførelse af planerne for afhjælpende foranstaltninger efter ICAO's ICVM-besøg i landet i 2014. ICVM-besøget bekræftede løsningen af en betydelig sikkerhedsmæssig betænkelighed på området luftfartsdygtighed og overordnede fremskridt med gennemførelsen af internationale sikkerhedsstandarder. ICAO konstaterede dog alvorlige mangler på området flyveoperationer og udvidede endda den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed i forbindelse dermed.

(52)

Den 27. april 2015 afholdtes et teknisk høringsmøde med Kasakhstans udvalg for civil luftfart (CAC), så CAC kunne opdatere Kommissionen om sine tilsynsaktiviteter og sine kort- og mellemfristede prioriteter. Ifølge oplysningerne fra CAC er visse afhjælpende foranstaltninger igangsat. Andre afhjælpende foranstaltninger er i forskellige stader af færdiggørelse. Ifølge CAC omfatter prioriteterne for 2015 bl.a. indførelse af en certificeringsproces for luftfartsselskaber med fem faser, udvikling af procedurer vedrørende særlige godkendelser (Special Approvals), rekruttering af yderligere teknisk personale, udvikling og gennemførelse af et sikkerhedstilsynsprogram og en inspektionsplan, indførelse af nye tjeklister for inspektioner og audit, uddannelse af inspektører og bemyndigelse af inspektører til at udføre deres tilsyns- og kontrolfunktioner.

(53)

Under de tekniske drøftelser oplyste Air Astana, at CAC foretog gencertificeringen af luftfartsselskabet i april 2015. Derudover gav luftfartsselskabet jævnlige opdateringer om sine flyveoperationer og uddannelses- og vedligeholdsaktiviteter.

(54)

Under de tekniske drøftelser i april 2015 oplyste luftfartsselskabet SCAT Air Company også til Kommissionen, at det allerede med succes har gennemgået den internationale luftfartssammenslutnings (IATA) driftssikkerhedsaudit, og at luftfartsselskabet sandsynligvis får udstedt et IATA-certifikat herfor ved udgangen af 2015, når der er rettet op på udestående manglende overholdelse.

(55)

Ud fra de oplysninger, som foreligger Kommissionen, og de drøftelser, der fandt sted under de tekniske høringsmøder, konkluderes det, at Kasakhstan fortsat har problemer med at gennemføre de internationale sikkerhedsstandarder. Kommissionen opfordrer på det kraftigste CAC til at intensivere sin indsats med at gennemføre de internationale sikkerhedsstandarder som er en forudsætning for, at Kommissionen vil se velvilligt på en yderligere lempelse af begrænsningerne for luftfartsselskaber, som CAC fører tilsyn med.

(56)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Kasakhstan.

(57)

Medlemsstaterne skal fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for Air Astanas luftfartøjer i medfør af forordning (EU) nr. 965/2012.

Luftfartsselskaber fra Libanon

(58)

Drøftelserne med Libanons generaldirektorat for civil luftfart (DGCA) er i gang med sigte på at bekræfte, at Libanon gennemfører den plan for afhjælpende foranstaltninger, der er udarbejdet som svar på ICAO's anmærkninger og de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved det koordinerede valideringsbesøg (CVM) i december 2012.

(59)

Den 9. april 2015 underrettede rådgiveren for den libanesiske transportminister under et møde i Bruxelles Kommissionen og EASA om oprettelsen af en civil luftfartsstyrelse. Han henviste også til forslagene om at adskille sikkerhedstilsynsfunktion og tjenesteydelsesfunktioner, som i øjeblikket begge er organiseret under Libanons DGCA. Der blev også forelagt oplysninger om de foranstaltninger, som DGCA har iværksat sammen med ICAO. Et hold fra ICAO's regionale kontor foretog et sikkerhedskontrolbesøg i marts 2015 for at verificere fremskridtene med at finde en løsning på den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed.

(60)

Kommissionen leverede gennem EASA teknisk bistand ved gennemførelsen af internationale sikkerhedsstandarder til Libanons DGCA fra september 2014 til marts 2015 som led i opfølgningen af MASC-projektet (Mediterranean Aviation Safety Cell). Aktiviteterne har hjulpet Libanons DGCA med gennemførelsen af de afhjælpende foranstaltninger, forbedring af de interne procedurer, manualer og håndbøger samt forberedelsen af en bedre organisationsstruktur.

(61)

De foreliggende sikkerhedsinformationer understøtter ikke en beslutning om at indføre et driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger for luftfartselskaber, der er certificeret i Libanon. Kommissionen mener dog, at situationen fortsat bør følges nøje. I lyset heraf vil samrådet med de libanesiske myndigheder fortsætte i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006.

(62)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen ved at optage luftfartsselskaber fra Libanon på denne.

(63)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Libyen

(64)

Kommissionen er fortsat bekymret over luftfartssikkerhedssituationen i Libyen. Den regering, der anerkendes af EU, har udpeget en ny kompetent myndighed, den libyske civile luftfartsmyndighed (LCAA). Visse opgaver i forbindelse med sikkerhed, f.eks. udstedelse af meddelelser til flyvere (NOTAM), er af LCAA overdraget til andre landes kompetente myndigheder. Den tidligere kompetente myndighed (LYCAA) har fortsat sine aktiviteter og udsteder fortsat NOTAM'er oven i dem, der udstedes på LCAA's vegne. Luftfartssikkerheden kan blive påvirket, da NOTAM'er, som udstedes af disse organisationer og dækker samme luftområde eller lufthavne, kan indeholde modstridende oplysninger.

(65)

Kommissionen har etableret kontakt til LCAA, men har ikke modtaget nyttige og verificerbare oplysninger om den aktuelle situation for så vidt angår tilsynet med den civile luftfart eller status for luftfartssikkerheden i Libyen.

(66)

Som følge af den uklare og ustabile situation i Libyen og LCAA's begrænsede kapacitet til at føre et tilstrækkeligt tilsyn med libyske luftfartsselskaber og holde overhængende sikkerhedsrisici under kontrol vurderes det, at LCAA ikke er i stand til at opfylde sine internationale forpligtelser i relation til luftfartssikkerheden.

(67)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Libyen.

Luftfartsselskaber fra Madagaskar

(68)

Drøftelserne med Madagaskars kompetente myndigheder, Aviation Civile de Madagaskar (ACM), videreføres aktivt med det formål at overvåge disse myndigheders fremskridt med hensyn til at sikre sikkerhedstilsynet med alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Madagaskar, i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(69)

Den 28. april 2015 holdt Kommissionen bistået af EASA et samråd med ACM og repræsentanter for luftfartsselskabet Air Madagaskar. Ved mødet fremlagde ACM og luftfartsselskabet oplysninger om fremskridtene med gennemførelsen af deres planer for henholdsvis afhjælpende og forebyggende foranstaltninger, der er iværksat for at afhjælpe sikkerhedsmæssige betænkeligheder fremsat under et EU-vurderingsbesøg i Madagaskar i februar 2014.

(70)

ACM berettede navnlig om fremskridtene med uddannelsen af inspektører, som gennemføres inden for rammerne af ICAO's tekniske bistandsprogram (SAFE), og anførte, at de aktuelt kvalificerede inspektører på tidspunktet for mødet antages at have fået ca. 65 % af den fornødne uddannelse, som vil gøre ACM i stand til at nå et acceptabelt præstationsniveau ved varetagelsen af sine tilsynsopgaver. Tilsynsprogrammet var i 2014 blevet gennemført med tredjeparters bistand, men ACM var sikker på at tilsynsprogrammet for 2015 vil demonstrere ACM's kapacitet til at varetage sine tilsynsforpligtelser. ACM oplyste også, at man for nylig havde besluttet at suspendere AOC'erne for luftfartsselskaberne Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien og Insolite Travel Fl samt godkendelsen af uddannelsesorganisationen Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. Endelig understregede ACM, at ICAO's fjernevaluering af de kritiske elementer 1 til 5 i et sikkerhedstilsynssystem var i gang, og at denne evaluering burde være færdig i juli 2015.

(71)

Ud over oplysningerne om sin plan for forebyggende og afhjælpende foranstaltninger forelagde luftfartsselskabet Air Madagaskar de seneste detaljer om udviklingen af sin flåde og oplyste navnlig om overvejelserne vedrørende en eventuel anskaffelse af et tredje luftfartøj af typen ATR 72-600, og at de to luftfartøjer af typen Boeing 737-300 var programsat til at blive udskiftet med luftfartøjer af typen Boeing 737-700 i fjerde kvartal 2015.

(72)

Kommissionen noterede sig oplysningerne fra ACM og luftfartsselskabet Air Madagaskar. Kommissionen hilste de fremskridt velkommen, som ACM og luftfartsselskabet Air Madagaskar har gjort med at etablere nye processer eller forbedre bestående processer. Kommissionen må dog på det kraftigste understrege, at det er vigtigt, at begge organisationer har kapacitet til at gennemføre processerne på en effektiv måde. Kommissionen anbefaler at tage et skridt ad gangen og undgå processer, som kun gennemføres delvist, som det blev konstateret under EU-vurderingsbesøget i Madagaskar i februar 2014.

(73)

Den 8. maj 2015 underrettede ACM Kommissionen om, at luftfartsselskabet Air Madagaskar havde anmodet om at få luftfartøjet af typen Airbus A340-300 med registreringsmærke 5R-EAA tilføjet på listen over selskabets luftfartøjer, som allerede er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(74)

Den 29. maj 2015 udtrykte Madagaskars minister for turisme, transport og meteorologi ønske om, at situationen vedrørende de to luftfartøjer af typen Airbus A340-300 blev taget op til fornyet overvejelse ved luftfartsikkerhedsudvalgets møde i juni 2015. Hvis den fornyede overvejelse af en eventuel fjernelse af luftfartsselskabet Air Madagaskar fra bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006 ikke kunne afsluttes før mødet i juni 2015, ville han udtrykke sin støtte til luftfartsselskabet Air Madagascars anmodning om at få luftfartøjet af typen Airbus A340-300 med registreringsmærke 5R-EAA tilføjet i bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(75)

På baggrund af alvoren af de anmærkninger, der blev fremsat ved EU-vurderingsbesøget i Madagaskar i februar 2014, mener Kommissionen, at betingelserne for en sådan tilføjelse i realiteten er de samme betingelser, der skal opfyldes for at lade luftfartsselskabet Air Madagaskar udgå af bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006. Gennemgangen af de oplysninger, som blev forelagt af ACM og luftfartsselskabet Air Madagaskar, efter mødet den 28. april 2014, som skulle understøtte tilføjelsen af luftfartøjet af typen Airbus A340-300 med registreringsmærke 5R-EAA i bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006, lader ikke slutte, at disse betingelser er opfyldt.

(76)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Madagaskar.

Luftfartsselskaber fra Den Islamiske Republik Mauretanien

(77)

Den 24. februar 2015 blev der afholdt et teknisk høringsmøde i Bruxelles mellem Kommissionen, EASA, en række medlemsstater og Mauretaniens civile luftfartsmyndigheder, Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), samt luftfartsselskabet Mauritania Airlines International (MAI). ANAC orienterede om sikkerhedssituationen i Mauretanien og den statslige sikkerhedsplan, understregede de gode ICAO-auditresultater, som havde ført et højt niveau af effektiv gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder. MAI forklarede, hvordan der var reageret på de seneste SAFA-anmærkninger og erklærede, at man ville gennemgå IATA's IOSA-registreringsproces. MAI bekræftede, at selskabet havde standset flyvningerne til visse EU-destinationer af økonomiske årsager, og at selskabet agter at udvikle et regionalt net i samarbejde med et EU-luftfartsselskab. Som følge heraf har MAI også besluttet at ændre sammensætningen af sin flåde for at benytte mindre luftfartøjer og hyppigere flyvninger.

(78)

EASA's seneste SAFA-analyse viser forbedringer i form af, at der var færre anmærkninger ved SAFA-kontroller i EU, selv om det blev fremhævet af nogle medlemsstater, at MAI's indførelse af en ny type luftfartøj i flåden, nemlig Embraer ERJ145, ikke var forløbet på en tilfredsstillende måde. Fra den 10. til den 14. marts 2015 fandt den indledende audit af IATA's IOSA-audit sted i Nouakchott. ANAC og MAI forelagde Kommissionen de foreløbige resultater af denne indledende audit. På denne baggrund ser det ud til, at der er sket en acceptabel gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder, og at der ikke er noget, der tyder på, at der er særligt alarmerende sikkerhedsmangler.

(79)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen ved at optage luftfartsselskaber fra Den Islamiske Republik Mauretanien på denne.

(80)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Mozambique

(81)

ICAO foretog et CVM-besøg i november og december 2014 for at validere fremskridtene med at gennemføre planen for afhjælpende foranstaltninger udarbejdet af Mozambiques kompetente civile luftfartsmyndighed, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM). ICAO's CVM-besøg dækkede områderne civil luftfartslovgivning i Mozambique, den interne organisation af IACM, lufthavnene, jordbaserede hjælpemidler og navigationstjenester i Mozambique. Rapporten fra dette CVM-besøg blev offentliggjort på ICAO's websted den 5. maj 2015.

(82)

I anerkendelse af de fremskridt, som IACM har gjort med at korrigere de mangler, der blev konstateret af ICAO, og IACM's indsats for at oprette et luftfartssystem, der overholder de internationale sikkerhedsstandarder, var det tidligere planlagt at gennemføre et EU-sikkerhedsvurderingsbesøg i 2015.

(83)

EU-vurderingsbesøget i Mozambique fandt sted i april 2015 med deltagelse af eksperter fra Kommissionen, EASA og medlemsstater. De områder, der blev vurderet, var den primære luftfartslovgivning og forskrifter vedrørende civil luftfart, den interne organisation af IACM, udstedelse af licenser til og uddannelse af personale, tilsynet med luftfartøjers luftdygtighed og tilsynet med flyveoperationer.

(84)

EU-vurderingsbesøget gjorde det tydeligt, at de nuværende retlige rammer afviger en del fra de internationale sikkerhedsstandarder. Den reviderede grundlæggende lov om luftfart, som omfatter ændringer, der fjerner disse afvigelser, afventer regeringens godkendelse. Der findes specifikke retlige og tekniske forskrifter, men de er hverken fuldstændige eller konsekvente. Den reviderede vedtægt for IACM, som giver IACM den krævede finansielle og operationelle autonomi og afhjælper de konstaterede mangler på dette område, afventer ligeledes regeringens godkendelse. Størstedelen af rekrutteringen af personale er gennemført, og der er gennemført nogle af de planlagte organisatoriske ændringer, men der mangler stadig en væsentlig del af den gennemførelse som skal følge herpå.

(85)

EU-vurderingsbesøget afdækkede også svagheder og mangler på en række af IACM's arbejdsområder, herunder udstedelse af licenser til og uddannelse af personale og tilsynet med luftfartøjers luftdygtighed og flyveoperationer. Hos de tre selskaber, der blev besøgt som relevante, konstaterede EU-vurderingsholdet fremtrædende huller i dokumentationen, utilstrækkelige manualer, sløsede organisatoriske mekanismer og dårlig vedligeholdelsespraksis. Selv om nogle af disse helt og holdent skyldes luftfartsselskabet, er der mange af dem, som må anses for at være tegn på et mangelfuldt myndighedstilsyn.

(86)

På den anden side er IACM fast besluttet på at arbejde videre hen imod sit mål om at opnå et luftfartssystem, som overholder de internationale sikkerhedsstandarder, og har fortsat regeringens fulde understøttelse og opbakning hertil. IACM vil dog også have brug for professionel, kompetent og upartisk vejledning i den kommende tid. Kommissionen forbereder sammen med IACM og EASA leveringen af en sådan teknisk bistand med sigte på at få afhjulpet de tilbageværende mangler og afslutte den interne kapacitetsopbygning, der er nødvendig for at nå den krævede bæredygtighed.

(87)

EU-vurderingsbesøget gav Kommissionen mulighed for at konkludere, at skønt IACM viste betydelige fremskridt med gennemførelsen af internationale sikkerhedsstandarder, er der stadig væsentlige mangler i Mozambiques sikkerhedstilsynssystem. IACM's evne til at føre tilsyn med de civile luftfartsaktiviteter i Mozambique er på det nuværende stade ikke på et tilstrækkeligt niveau i henhold til de internationale sikkerhedsstandarder. Der er derfor ikke tilstrækkelig dokumentation, som understøtter en beslutning om at lempe driftsforbuddet for alle luftfartsselskaber fra Mozambique.

(88)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Mozambique.

Luftfartsselskaber fra Filippinerne

(89)

I marts 2010 blev alle luftfartsselskaber, som er certificeret i Filippinerne, opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 (14) på grundlag af verificeret dokumentation af manglende evne hos de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med selskaberne, til at afhjælpe mangler på sikkerhedsområdet. Der var heller ikke tilstrækkelig dokumentation for overholdelsen af gældende internationale sikkerhedsstandarder og anbefalet praksis hos de luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Filippinerne.

(90)

I juli 2013 blev luftfartsselskabet Philippine Airlines fjernet fra bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 (15). I april 2014 blev luftfartsselskabet Cebu Pacific Air også fjernet fra bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 (16). Begge beslutninger bygger på et EU-vurderingsbesøg på stedet i juni 2013, det forbedrede sikkerhedstilsyn, som Filippinernes civile luftfartsmyndighed (CAAP) udfører for disse luftfartsselskaber og de pågældende luftfartsselskabers evne til at sikre effektiv overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder. I april 2014 bekendtgjorde det amerikanske FAA sin beslutning om at opgradere Filippinernes kategoristatus for overholdelse fra niveau 2 til niveau 1 inden for rammerne af IASA-auditprogrammet.

(91)

Den 10. marts 2015 blev der afholdt et teknisk høringsmøde mellem eksperter fra Kommissionen, EASA, en medlemsstat og en højtstående repræsentant fra CAAP samt tre luftfartsselskaber, der er certificeret i Filippinerne, nemlig Zest Airways Inc. (Dba ‘Air Asia Zest’), Air Philippines Corporation og South East Asian Airlines (SEAir) Inc. CAAP gav en opdatering for så vidt angår de igangværende organisatoriske forbedringer, herunder reorganisationen af dens luftfartsstandardinspektorat (Flight Standards Inspectorate Service) og nærmere oplysninger om uddannelsen af CAAP-inspektører. Herudover fremlagde CAAP nærmere oplysninger om det sikkerhedstilsyn, der udføres for luftfartsselskaberne Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og South East Asian Airlines (SEAir) Inc. Hvad angår det sikkerhedstilsyn, der udføres af CAAP, omfattede de nærmere oplysninger, der blev fremlagt på mødet det krævede minimum af planlagte tilsynsinspektioner for hvert luftfartsselskab og specifikke oplysninger vedrørende overvågningsaktiviteterne for hver af disse. Ved mødet gav CAAP også en opdatering vedrørende gennemførelsen af Filippinernes statslige sikkerhedsprogram. Opdateringen omfattede specifikke oplysninger vedrørende Filippinernes statslige Runway Safety-program, herunder de tilhørende uddannelses- og oplysningsprogrammer. CAAP gav også en opdatering af undersøgelsen af en afvigelse fra start/landingsbane af et luftfartøj fra Air Asia Zest, som fandt sted den 30. december 2014.

(92)

Ved det tekniske høringsmøde den 10. marts 2015 redegjorde Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og South East Asian Airlines (SEAir) Inc hver især for funktionsmåden af deres respektive flyveoperationer. Oplysningerne fra hvert luftfartsselskab omfattede nærmere oplysninger om den organisatoriske struktur og funktionsmåden af deres sikkerheds- og kvalitetsafdelinger. De omfattede bl.a. oplysninger om den aktuelle flåde, afhjælpning af sikkerhedsmæssige betænkeligheder hos det enkelte luftfartsselskab og detaljer vedrørende den interne kvalitetssikring. Herudover præsenterede hvert luftfartsselskab sit individuelle program til overvågning af flyvedata.

(93)

Ud fra den dokumentation, der blev fremlagt ved disse tekniske møder, blev der organiseret et EU-vurderingsbesøg i Filippinerne i april 2015. Eksperter fra Kommissionen, EASA og medlemsstater deltog i vurderingsbesøget. Vurderingsbesøget fandt sted i CAAP's kontorer og stikprøvevis hos en række luftfartsselskaber, der er certificeret i Filippinerne, nemlig Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc og South East Asian Airlines (SEAIR) International.

(94)

Der blev under EU-vurderingsbesøget på stedet fremlagt dokumentation for, at luftfartsstandardinspektoratet har 173 ansatte, som direkte varetager certificering og tilsyn. Stikprøver af dokumentationen bekræftede, at de ledende flyveoperations- og vedligeholdelsesinspektører var tilstrækkeligt erfarne til at udføre effektivt tilsyn, og at de havde fået en formel uddannelse inden for deres tilsynsansvarsområde. CAAP har for at hjælpe sine inspektører med at varetage deres tilsynsopgaver udarbejdet en jobvejledning for inspektører, som omfatter strukturerede tjeklister for opgaver, CAAP's tekniske retningslinjer, inspektionsformularer og referencedokumenter vedrørende tilsyn.

(95)

CAAP dokumenterede under EU-vurderingsbesøget på stedet bl.a., at CAAP som hjælpeværktøj ved planlægningen af det minimum krævede antal årlige inspektioner anvender en database til rapportering og sporing (CASORT) i forbindelse med tilsynet med den civile luftfart. Med sigte på at give de individuelle inspektører mulighed for at gennemføre en struktureret tilsynsplanlægning offentliggør CAAP nationale retningslinjer for tilsyns- og inspektionsprogrammer. Dokumentet omfatter mulighederne for fokuserede inspektioner, hvis en indehaver af et AOC ikke leverer tilstrækkeligt gode resultater. Hvad angår AOC-certificering og -fornyelse, har CAAP offentliggjort en manual for AOC-certificering og -forvaltning. Under EU-vurderingsbesøget blev der stikprøvevis gennemgået sagsmapper for AOC-certificering og -fornyelse for 9 luftfartsselskaber certificeret af CAAP, herunder alle luftfartsselskaber, der blev besøgt af vurderingsholdet. Herudover blev CAAP-inspektører observeret under udførelse af specifikke tilsynsaktiviteter. Planlægning og udførelse af denne aktivitet var af en tilfredsstillende kvalitet.

(96)

Som relevante eksempler på luftfartsselskaber, der er certificeret i Filippinerne blev syv luftfartsselskaber besøgt ved EU-vurderingsbesøget på stedet. Eksemplerne omfattede de fire største luftfartsselskaber certificeret i Filippinerne, som stadig er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006. Besøget søgte at verificere graden af overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder. Desuden blev det ved besøget, i overensstemmelse med de fælles kriterier i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2015, forsøgt at vurdere hver enkelt luftfartsselskabs villighed og evne til at afhjælpe sikkerhedsmangler. Hovedkonklusionen af besøgene hos de pågældende luftfartsselskaber er, at de helt sikkert er villige og generelt også evner at afhjælpe sikkerhedsmangler.

(97)

I forbindelse med EU-vurderingsbesøget på stedet blev det for så vidt angår de fælles kriterier i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2015 konkluderet, at Filippinernes civile luftfartsmyndighed er villig og i stand til at afhjælpe sikkerhedsmangler og i tilstrækkelig grad evner at gennemføre og om nødvendigt håndhæve relevante internationale sikkerhedsstandarder, herunder også Filippinernes forskrifter for den civile luftfart.

(98)

CAAP blev hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed den 10. juni 2015. Ved denne lejlighed blev tre luftfartsselskaber, som er certificeret i Filippinerne, også hørt som relevante eksempler (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og Cebgo Inc, tidligere South East Asian Airlines (SEAir) Inc).

(99)

CAAP forelagde udvalget organisationsstrukturen for luftfartsstandardinspektoratet, afgav nærmere oplysninger om inspektoratets aktuelle arbejdsstyrke, der varetager tilsynsopgaver, og en generel beskrivelse af luftfartsaktiviteterne i Filippinerne. CAAP berettede, at myndigheden fører tilsyn med 36 AOC-indehavere, og at den har kategoriseret ni af dem som operatører med store luftfartøjer. CAAP præsenterede også en sammenfatning af det tilsyn, der er programsat i 2015, for de tre luftfartsselskaber, der deltog i mødet. Herudover understregede CAAP sin hensigt — som den kompetente myndighed i Filippinerne — til at fortsætte med sin køreplan for kontinuerlige forbedringer.

(100)

CAAP fremlagde i forbindelse med sin præsentation en sammenfatning af planen for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de anmærkninger, som vurderingsholdet havde fremsat under EU-vurderingsbesøget på stedet. De forelagte afhjælpende foranstaltninger omfatter bl.a. fokus på bestemte prioriterede punkter såsom forbedring af CAAP-inspektørers uddannelsesprogram, forbedring af IT-infrastrukturen, fortsatte bestræbelser på at højne færdighedsniveauet hos inspektionspersonalet og engagementet i at fortsætte arbejdet med standardisering af sikkerhedstilsynet. CAAP forelagde desuden specifikke detaljer for så vidt angår infrastrukturforbedringer, herunder foranstaltninger som led i det statslige Runway Safety-program.

(101)

Air Philippines Corporation forelagde nærmere oplysninger om selskabets organisatoriske struktur, dets planer for luftfartøjsflåden og specifikke oplysninger om sit sikkerhedsstyringssystem. Det berettede om strukturen for sikkerhedsmøder, sikkerhedsindberetning og -styring samt programmet til overvågning af flyvedata, herunder hvordan der foregår en kontinuerlig overvågning af afbødningsforanstaltninger. Air Philippines Corporation fremlagde nærmere oplysninger om selskabets sikkerhedsstyringsfunktion og anvendelsen af ændringshåndteringsprocedurer. Derudover berettede luftfartsselskabet om sine opfølgende foranstaltninger vedrørende de observationer, der blev gjort ved EU-vurderingsbesøget på stedet.

(102)

Cebgo Inc præsenterede i detaljer forvaltningsstruktur, sikkerhedsstyringssystem, ulykkeforebyggelses- og flyvesikkerhedsprogram, flyvedataforvaltningsprogram, kvalitetsstyringssystem og kontrol af luftdygtighed og vedligehold. Selskabet gik nærmere ind på sine sikkerhedsmål for 2015 og dokumentation for dets sikkerhedsindberetningsproces. Cebgo Inc berettede om sine fem vigtigste sikkerhedsprioriteter og foranstaltninger, der er truffet i forbindelse hermed. Derudover berettede luftfartsselskabet om sine opfølgende foranstaltninger vedrørende de observationer, der blev gjort ved EU-vurderingsbesøget på stedet.

(103)

Air Asia Zest forelagde oplysninger om sin flåde, organisatoriske struktur og selskabets sikkerheds- og kvalitetsstyringsafdeling. Det gik nærmere ind på sine mål for et højt sikkerhedsniveau, sikkerhedsindberetningsprocessen, flyvedataanalyseprogrammet og sine fem vigtigste sikkerhedsprioriteter. Derudover berettede luftfartsselskabet om sine opfølgende foranstaltninger vedrørende de observationer, der blev gjort ved EU-vurderingsbesøget på stedet.

(104)

På baggrund af de tilgængelige oplysninger, herunder også resultaterne af EU-vurderingsbesøget på stedet og de oplysninger, der er forelagt Udvalget for Luftfartssikkerhed ved mødet, mener Kommissionen, at CAAP kontinuerligt har gennemført forbedringer over et længere tidsrum. Det anerkendes også, at CAAP har været meget villig til en løbende dialog med Kommissionen, og at CAAP er transparent i sin anerkendelse af, at den bør fortsætte forbedringerne med sigte på en videreudvikling af sikkerhedstilsyns- og -kontrolprocedurer. Det vurderes, at CAAP evner at varetage sine opgaver som tilsynsorgan for luftfartsselskaber, der er certificeret i Filippinerne. Under mødet med Udvalget for Luftfartssikkerhed gav CAAP tilsagn om at ville engagere sig fuldt ud i en løbende dialog om sikkerhed med Kommissionen, bl.a. gennem yderligere møder, hvis og når Kommissionen finder det nødvendigt.

(105)

Kommissionen bemærkede, at præsentationerne fra alle tre luftfartsselskaber, der er certificeret i Filippinerne og var inviteret til mødet med Udvalget for Luftfartssikkerhed som relevante eksempler, var tilfredsstillende og alle var i stand til at forelægge specifikke oplysninger vedrørende den sikre gennemførelse af deres respektive aktiviteter. Kommissionen mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for overholdelsen af gældende internationale sikkerhedsstandarder og anbefalet praksis hos de luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Filippinerne.

(106)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres for at lade alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Filippinerne udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(107)

Medlemsstaterne vil fortsat skulle kontrollere filippinske luftfartsselskabers faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner i medfør af forordning (EU) nr. 965/2012. Hvis resultaterne af sådanne kontroller eller nogen andre sikkerhedsrelevante oplysninger indikerer, at de internationale sikkerhedsstandarder ikke overholdes, vil Kommissionen være nødt til at træffe foranstaltninger inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Den Russiske Føderation

(108)

Kommissionen, EASA og medlemsstaterne har fortsat nøje overvåget sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Russiske Føderation og beflyver Unionen, herunder gennem prioritering af rampeinspektioner, som udføres for visse russiske luftfartsselskaber i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.

(109)

Den 23. marts 2015 mødtes Kommissionen bistået af EASA med repræsentanter for den russiske føderale lufttransportmyndighed (FATA). Formålet med mødet var at gennemgå sikkerhedsresultaterne for russiske luftfartsselskaber under SAFA-rampeinspektioner i perioden 10. marts 2014 til 9. marts 2015 og at konstatere, om der er sager, der kræver særlig opmærksomhed. Under mødet gav FATA tilsagn om at følge op på visse tilfælde af manglende overholdelse, som endnu ikke var korrekt afhjulpet, og at opdatere Kommissionen om status herfor inden udgangen af maj.

(110)

FATA oplyste Kommissionen om, at FATA på grund af udvidelsen af SAFA-systemet også overvåger russiske luftfartsselskabers SAFA-resultater i visse tredjelande. FATA berettede også, at nye sikkerhedsinspektører var udpeget til at håndtere luftfartsselskaber, som har åbne anmærkninger efter SAFA-inspektioner. FATA forventede, at tilsynet vil føre til en yderligere forbedring af reaktionstiden og kvaliteten af operatørernes afhjælpende foranstaltninger. FATA gav også Kommissionen en opdatering om de seneste suspenderinger og tilbagekaldelser af AOC inden for deres ansvarsområde.

(111)

Ud fra de foreliggende oplysninger konkluderede Kommissionen, at der ikke er behov for en høring i Udvalget for Luftfartssikkerhed af de russiske luftfartsmyndigheder eller af luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Russiske Føderation.

(112)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen ved at optage luftfartsselskaber fra Den Russiske Føderation på denne.

(113)

Medlemsstaterne vil dog fortsat skulle kontrollere Den Russiske Føderations luftfartsselskabers faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.

(114)

Hvis disse inspektioner peger i retning af en umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af manglende overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe foranstaltninger mod luftfartsselskaber fra Den Russiske Føderation i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Sudan

(115)

Ud fra de jævnlige kontakter mellem Sudans civile luftfartsmyndighed (SCAA) og Kommissionen lader det til, at SCAA har gjort gode fremskridt med sine tilsynsaktiviteter for luftfartsselskaber, der er certificeret i Sudan. SCAA har også oplyst Kommissionen om, at visse luftfartsselskaber har gjort gode fremskridt med gennemførelsen af de internationale sikkerhedsstandarder.

(116)

SCAA har sagt ja til at modtage et EU-vurderingsbesøg på stedet i oktober 2015. Vurderingsbesøget har til formål at verificere de oplysninger, som SCAA har afgivet, og at indsamle yderligere oplysninger til støtte for en eventuel beslutning om luftfartsselskaber, der er certificeret i Sudan. I øjeblikket foreligger der ikke tilstrækkelige oplysninger til at træffe en afgørelse om luftfartsselskaber, der er certificeret i Sudan.

(117)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Sudan.

Luftfartsselskaber fra Thailand

(118)

ICAO gennemførte en fuldstændig USOAP-CMA-audit i Thailand i januar 2015. Det overordnede resultat er, at den effektive gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder i Thailand ligger et godt stykke under verdensgennemsnittet. På baggrund af auditresultaterne udsendte ICAO en væsentlig sikkerhedsmæssig betænkelighed vedrørende luftfartsselskabers certificering, herunder godkendelsen af specifikke operationelle procedurer. Thailands civile luftfartsstyrelse (DCA) har forelagt ICAO en plan for afhjælpende foranstaltninger for at løse problemerne.

(119)

DCA kontaktede EU og EASA for at anmode om teknisk bistand til at løse de problemer, som ICAO havde konstateret. EASA gennemførte et teknisk bistandsbesøg i Thailand i april 2015, og der vil blive stillet yderligere teknisk bistand og samarbejde til rådighed i de kommende måneder.

(120)

På grundlag af ICAO's auditresultater og anbefalingerne fra det tekniske bistandsbesøg blev Thailands DCA sammen med luftfartsselskabet Thai Airways International inviteret til et teknisk høringsmøde i Bruxelles med henblik på at få yderligere oplysninger om de kort-, mellem- og langfristede afhjælpende foranstaltninger, som DCA har iværksat. Thailands DCA og Thai Airways International tog gerne imod denne invitation og forelagde på en transparent måde alle de ønskede oplysninger før mødet.

(121)

Under de tekniske drøftelser, der fandt sted den 3. juni 2015, var både DCA og Thai Airways International meget villige til at deltage i drøftelserne og forelagde så mange oplysninger som muligt. DCA understregede at Thailands regering er meget bevidst om civil luftfartssikkerhed og har givet tilsagn om at stille de nødvendige midler til rådighed for at forbedre sikkerhedstilsynssystemet hos DCA, som snart bliver omdannet til Thailands civile luftfartsmyndighed med et betydeligt større budget.

(122)

Thai Airways International præsenterede på en klar måde sit sikkerheds- og kvalitetsstyringssystem. Luftfartsselskabet demonstrerede, at det er i stand til at sikre en tilstrækkelig overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

(123)

Kommissionen mener ikke, at de foreliggende sikkerhedsinformationer understøtter en beslutning om at indføre et driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger for luftfartselskaber, der er certificeret i Thailand. Kommissionen mener dog, at situationen fortsat bør følges nøje.

(124)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Thailand.

(125)

Medlemsstaterne skal fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for thailandske luftfartsselskaber i medfør af forordning (EU) nr. 965/2012.

(126)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Yemen

(127)

Ved brev af 10. april 2015 forespurgte Kommissionen hos Yemens myndighed for civil luftfart og meteorologi (CAMA), om den forværrede sikkerhedssituation i Yemen påvirker CAMA's evner til at føre sikkerhedstilsyn med luftfartsselskaber, der er certificeret i Yemen.

(128)

Den 18. maj 2015 underrettede luftfartsselskabet Yemen Airways (Yemenia) Kommissionen om, at det havde standset sine flyvninger i slutningen af marts 2015 på grund af situationen i Yemen. Det fremgik også af meddelelsen fra Yemenia, at selskabets luftfartøjer opbevares forskellige steder uden for Yemen. I brev af 1. juni 2015 oplyste CAMA til Kommissionen, at Yemenia's luftfartøjer ikke længere er i Yemen, og at CAMA har til hensigt at koordinere sine sikkerhedstilsynsopgaver med luftfartsmyndighederne i de lande, hvor luftfartøjerne aktuelt opbevares. I samme brev oplyste CAMA også, at der på grund af den forværrede sikkerhedssituation i Yemen kun var ganske få flyveoperationer i landet i øjeblikket.

(129)

Ud fra de oplysninger, der er modtaget fra CAMA og Yemenia, konkluderes det, at selv om situationen fortsat bør følges nøje, så er der ikke tilstrækkelige oplysninger, der støtter en afgørelse om at indføre et driftsforbud for luftfartsselskaber, der er certificeret i Yemen, for indeværende.

(130)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Yemen.

(131)

Medlemsstaterne skal fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for Yemens luftfartsselskaber i medfør af forordning (EU) nr. 965/2012.

Luftfartsselskaber fra Zambia

(132)

Den 25. februar 2015 blev der afholdt et teknisk høringsmøde med deltagelse af højtstående repræsentanter fra Zambias civile luftfartsmyndighed (ZCAA), Kommissionen, EASA og medlemsstaterne. ZCAA gav et omfattende og transparent overblik over de foranstaltninger, der er iværksat i det seneste år for så vidt angår udviklingen af ZCAA, rekrutteringen af personale til ZCAA, udviklingen af forskrifter for civil luftfart i Zambia og forbedringen af tilsynet med luftfartsselskaberne.

(133)

Det lader til, at Zambia har gjort gode fremskridt med at finde løsninger på en række ICAO-anmærkninger, og at der er skabt et solidt grundlag for yderligere udvikling af sikkerhedstilsynet med den civile luftfart i Zambia. Inden for de fleste af ICAO's kritiske elementer, der udgør et sikkerhedstilsynssystem for civil luftfart, mangler der dog stadig meget arbejde.

(134)

ZCAA oplyste, at man vil fortsætte arbejdet med at gennemføre de internationale sikkerhedsstandarder. Kommissionen agter at gennemføre yderligere vurderinger for at afgøre, om et EU-vurderingsbesøg på stedet inden udgangen af oktober 2015 er gennemførligt med henblik på at verificere gennemførelsen af de internationale sikkerhedsstandarder i Zambia.

(135)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår luftfartsselskaber fra Zambia.

Afsluttende betragtninger

(136)

For så vidt angår andre luftfartsselskaber, som er opført på fællesskabslisten, har Kommissionen kontrolleret, om det er nødvendigt at opdatere listen, og har konkluderet, at det ikke er tilfældet. I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderes det derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for så vidt angår disse luftfartsselskaber.

(137)

I betragtning af betydningen for sikkerheden anerkendes det i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005, at det er nødvendigt at træffe hurtige afgørelser og om nødvendigt skabe mulighed for en hasteprocedure. For at beskytte følsomme oplysninger og minimere de kommercielle virkninger er det derfor afgørende, at afgørelser om at ajourføre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(138)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(139)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A erstattes af teksten i bilag A til nærværende forordning

2)

Bilag B erstattes af teksten i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 3922/1991 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 8).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2011 af 21. november 2011 (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 14). Se navnlig betragtning 26 til 30 i nævnte forordning.

(7)  Kommissionens forordning af 29. april 2014 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for tredjelandsoperatørers flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 715/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EUT L 197 af 25.7.2008, s. 36).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2010 af 6. september 2010 (EUT L 237 af 8.9.2010, s. 10). Se navnlig 9. til 23. betragtning i nævnte forordning.

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1071/2010 af 22. november 2010 (EUT L 306 af 23.11.2010, s. 44). Se navnlig betragtning 29 til 31 i nævnte forordning.

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 273/2010 af 30. marts 2010 (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 25). Se navnlig betragtning 41 til 49 i nævnte forordning.

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 590/2010 af 5. juli 2010 (EUT L 170 af 6.7.2010, s. 9). Se navnlig betragtning 60 til 71 i nævnte forordning.

(14)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 273/2010 af 30. marts 2010 (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 25). Se navnlig betragtning 74 til 87 i nævnte forordning.

(15)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 659/2013 af 10. juli 2013 (EUT L 190 af 11.7.2013, s. 54). Se navnlig betragtning 80 til 94 i nævnte forordning.

(16)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 368/2014 af 10. april 2014 (EUT L 108 af 11.4.2014, s. 16). Se navnlig betragtning 102 til 119 i nævnte forordning.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER MED DRIFTSFORBUD I UNIONEN, MED UNDTAGELSER  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Afghanistan, herunder:

 

 

Den Islamiske Republik Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Den Islamiske Republik Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Den Islamiske Republik Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Ukendt

PIR

Den Islamiske Republik Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Den Islamiske Republik Afghanistan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Angola, undtagen TAAG Angola Airlines, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republikken Angola

AIR GICANGO

009

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republikken Angola

AIR NAVE

017

Ukendt

Republikken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republikken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ukendt

Republikken Angola

DIEXIM

007

Ukendt

Republikken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Ukendt

Republikken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republikken Angola

HELIANG

010

Ukendt

Republikken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Ukendt

Republikken Angola

MAVEWA

016

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Benin, herunder:

 

 

Republikken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republikken Benin

AFRICA AIRWAYS

Ukendt

AFF

Republikken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ukendt

Republikken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republikken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republikken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republikken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republikken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republikken Benin

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Republikken Congo, herunder:

 

 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Ukendt

Republikken Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Ukendt

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republikken Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ukendt

Republikken Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republikken Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), herunder:

 

 

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Djibouti, herunder:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

TANGO AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Eritrea, herunder:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Gabonesiske Republik, undtagen Afrijet og SN2AG, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Den Gabonesiske Republik

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Den Gabonesiske Republik

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Indonesien, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua og Indonesia Air Asia, herunder:

 

 

Republikken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135-055

Ukendt

Republikken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Republikken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ukendt

Republikken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Republikken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Ukendt

Republikken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Ukendt

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republikken Indonesien

BATIK AIR

121-050

BTK

Republikken Indonesien

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republikken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Republikken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republikken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republikken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republikken Indonesien

EASTINDO

135-038

ESD

Republikken Indonesien

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Ukendt

Republikken Indonesien

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Ukendt

Republikken Indonesien

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Ukendt

Republikken Indonesien

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Ukendt

Republikken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republikken Indonesien

HEAVY LIFT

135-042

Ukendt

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Ukendt

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republikken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Republikken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republikken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republikken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republikken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republikken Indonesien

KOMALA INDONESIA

135-051

Ukendt

Republikken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republikken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republikken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Republikken Indonesien

MARTABUANA ABADION

135-049

Ukendt

Republikken Indonesien

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Ukendt

Republikken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Ukendt

Republikken Indonesien

MY INDO AIRLINES

121-042

Ukendt

Republikken Indonesien

NAM AIR

121-058

Ukendt

Republikken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republikken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ukendt

Republikken Indonesien

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Republikken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Ukendt

Republikken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republikken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Republikken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Republikken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republikken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Republikken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republikken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republikken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Republikken Indonesien

SURYA AIR

135-046

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republikken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republikken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republikken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republikken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republikken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republikken Indonesien

UNINDO

135-040

Ukendt

Republikken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republikken Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Republikken Kasakhstan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Republikken Kasakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Republikken Kasakhstan

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Republikken Kasakhstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republikken Kasakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Republikken Kasakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Republikken Kasakhstan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Republikken Kasakhstan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Republikken Kasakhstan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Republikken Kasakhstan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Republikken Kasakhstan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Republikken Kasakhstan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Republikken Kasakhstan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Republikken Kasakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republikken Kasakhstan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Republikken Kasakhstan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Republikken Kasakhstan

SCAT

KZ-01/004

VSV

Republikken Kasakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Republikken Kasakhstan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR BISHKEK (tidligere EASTOK AVIA)

15

EAA

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Den Kirgisiske Republik

HELI SKY

47

HAC

Den Kirgisiske Republik

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Den Kirgisiske Republik

S GROUP INTERNATIONAL (tidligere S GROUP AVIATION)

45

IND

Den Kirgisiske Republik

SKY BISHKEK

43

BIS

Den Kirgisiske Republik

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

39

SAB

Den Kirgisiske Republik

TEZ JET

46

TEZ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

 

Republikken Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Libyen, herunder:

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libyen

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Republikken Mozambique, herunder:

 

 

Republikken Mozambique

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Ukendt

Republikken Mozambique

CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Ukendt

Republikken Mozambique

COA — COASTAL AVIATION

MOZ-15

Ukendt

Republikken Mozambique

CPY — CROPSPRAYERS

MOZ-06

Ukendt

Republikken Mozambique

CRA — CR AVIATION LDA

MOZ-14

Ukendt

Republikken Mozambique

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Ukendt

Republikken Mozambique

ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Ukendt

Republikken Mozambique

HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Ukendt

Republikken Mozambique

KAY — KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Republikken Mozambique

LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Republikken Mozambique

MAKOND, LDA

MOZ-20

Ukendt

Republikken Mozambique

MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Republikken Mozambique

OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Ukendt

Republikken Mozambique

SAF — SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Ukendt

Republikken Mozambique

SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Ukendt

Republikken Mozambique

TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Republikken Mozambique

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Ukendt

Republikken Mozambique

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Nepal, herunder:

 

 

Republikken Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Ukendt

Republikken Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Ukendt

Republikken Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republikken Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Ukendt

Republikken Nepal

GOMA AIR

064/2010

Ukendt

Republikken Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Ukendt

Republikken Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Ukendt

Republikken Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republikken Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republikken Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Ukendt

Republikken Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republikken Nepal

SITA AIR

033/2000

Ukendt

Republikken Nepal

TARA AIR

053/2009

Ukendt

Republikken Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republikken Nepal

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i São Tomé og Príncipe, herunder:

 

 

São Tomé og Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé og Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé og Príncipe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

 

 

Republikken Sierra Leone

AIR RUM, LTD

UKENDT

RUM

Republikken Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

UKENDT

DTY

Republikken Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

UKENDT

Ukendt

Republikken Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

UKENDT

ORJ

Republikken Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

UKENDT

PRR

Republikken Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

UKENDT

SVT

Republikken Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

UKENDT

Ukendt

Republikken Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sudan, herunder:

 

 

Republikken Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Republikken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Republikken Sudan

BADER AIRLINES

35

BDR

Republikken Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Republikken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republikken Sudan

DOVE AIRLINES

52

DOV

Republikken Sudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

Republikken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Republikken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Ukendt

Republikken Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republikken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republikken Sudan

KUSH AVIATION

60

KUH

Republikken Sudan

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Republikken Sudan

MID AIRLINES

25

NYL

Republikken Sudan

NOVA AIRLINES

46

NOV

Republikken Sudan

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Republikken Sudan

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Republikken Sudan

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Republikken Sudan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Zambia, herunder:

 

 

Republikken Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Republikken Zambia


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er underlagt driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I EU  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

Luftfartøjstype med begrænsning

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis de/det er kendt

Registreringsstat

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republikken Angola

Hele flåden, undtagen: 6 luftfartøjer af typen Boeing B777 og 4 luftfartøjer af typen Boeing B737-700

Hele flåden, undtagen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Republikken Angola

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Kasakhstan

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer af typen Boeing B767, luftfartøjer af typen B757, luftfartøjer af typen Airbus A319/320/321.

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer i Boeing B767-flåden, som er opført på AOC, luftfartøjer i Boeing B757-flåden, som er opført på AOC, luftfartøjer i Airbus A319/320/321-flåden, som er opført på AOC.

Aruba (Kongeriget Nederlandene)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP.

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336).

Comorerne

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50 og 2 luftfartøjer af typen Falcon 900.

Hele flåden, undtagen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ og TR-AFR.

Den Gabonesiske Republik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Challenger CL-601 og 1 luftfartøj af typen HS-125-800.

Hele flåden, undtagen: TR-AAG, ZS-AFG.

Den Gabonesiske Republik; Den Sydafrikanske Republik.

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Den Islamiske Republik Iran

Hele flåden, undtagen: 14 luftfartøjer af typen Airbus A300, 8 luftfartøjer af typen Airbus A310 og 1 Boeing B737-luftfartøj.

Hele flåden, undtagen: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Den Islamiske Republik Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen TU-204.

Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633.

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagascar

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer af typen B737, luftfartøjer af typen ATR 72/42 og 3 luftfartøjer af typen DHC 6-300.

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer inden for Boeing B737-flåden, som er opført på AOC; luftfartøjer inden for ATR 72/42-flåden, som er opført på AOC; 5R-MGC, 5R-MGD og 5R-MGF.

Republikken Madagascar


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Air Astana har kun lov til at anvende de anførte specifikke luftfartøjstyper, forudsat de er registreret i Aruba og alle ændringer af AOC'et fremsendes rettidigt til Kommissionen og Eurocontrol.

(3)  Afrijet må kun bruge de luftfartøjer, der er anført for dets nuværende operationer i Den Europæiske Union.

(4)  Iran Air må kun beflyve Den Europæiske Union med de specifikke luftfartøjer og på de betingelser, der er fastsat i betragtning 69 i forordning (EU) nr. 590/2010, EUT L 170 af 6.7.2010, s. 15.


27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/98


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1015

af 26. juni 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/100


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1016

af 23. juni 2015

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser og ordninger vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om aktioner, der finansieres over Unionens almindelige budget, vedrørende »Det indre markeds funktion og udvikling, navnlig med hensyn til forhåndsmeddelelser, certificering og indbyrdes tilnærmelse mellem sektorer« og »Gennemførelse og udvikling af det indre marked«.

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres, så dette udvidede samarbejde kan fortsætte efter den 31. december 2014.

(6)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-Udvalg bør baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


UDKAST TIL

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2015

af

om ændring af Protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Samarbejdet om EU-aktioner, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, vedrørende det indre markeds gennemførelse, funktionsmåde og udvikling, bør fortsættes mellem EØS-aftalens kontraherende parter.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres, så dette udvidede samarbejde kan fortsætte efter den 31. december 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 7 i protokol 31 til EØS-aftalen ændres således:

1.

Efter stk. 9 indsættes følgende stykke:

»10.   EFTA-staterne deltager fra den 1. januar 2015 i EU-aktioner vedrørende følgende budgetposter i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015:

Budgetpost 02.03.2001: »Det indre markeds funktion og udvikling, navnlig med hensyn til forhåndsmeddelelser, certificering og indbyrdes tilnærmelse mellem sektorer«

Budgetpost 12.02.01: »Gennemførelse og udvikling af det indre marked«.«

2.

I stk. 3 og 4 ændres ordene »stk. 5-9« til »stk. 5-10«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-Udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (1).

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for

Det Blandede EØS-Udvalg


(1)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


Berigtigelser

27.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/103


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 125/2013 af 13. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

( Den Europæiske Unions Tidende L 43 af 14. februar 2013 )

Side 6, bilag II, afsnit 4), ændringerne til bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, vedrørende »Australian Certified Organic, punkt 4«:

I stedet for:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin, produkter omfattet af bilag III«

læses:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, produkter omfattet af bilag III«.