ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 144

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
10. juni 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 af 8. juni 2015 om fastlæggelse af tekniske specifikationer og procedurer for det registersammenkoblingssystem, der oprettes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF ( 1 )

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/885 af 9. juni 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer C(2015) 3782)  ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/887 af 9. juni 2015 om anerkendelse af ordningen Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited til dokumentation af overholdelse af bæredygtighedskriterierne i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/427/EU

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

10.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/884

af 8. juni 2015

om fastlæggelse af tekniske specifikationer og procedurer for det registersammenkoblingssystem, der oprettes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (1), særlig artikel 4c, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal ifølge artikel 4c i direktiv 2009/101/EF vedtage tekniske specifikationer og procedurer for det registersammenkoblingssystem, der oprettes ved direktivet.

(2)

Registersammenkoblingssystemet skal også anvendes til at gennemføre visse krav, som er fastlagt i Rådets direktiv 89/666/EØF (2) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF (3).

(3)

For at kunne oprette registersammenkoblingssystemet er det nødvendigt at definere og vedtage tekniske specifikationer og procedurer, som sikrer ensartede betingelser for gennemførelsen af systemet, samtidig med at der tages hensyn til forskellene i de tekniske karakteristika ved medlemsstaternes registre.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sammenkobling af Centrale Registre og Handels- og Selskabsregistre —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tekniske specifikationer og procedurer for registersammenkoblingssystemet, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF, fremgår af bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.

(2)  Rådets direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1).


BILAG

om fastsættelse af de tekniske specifikationer og procedurer, der er omhandlet i artikel 1

Ved henvisning til »registre« forstås her altid »centrale registre og handels- og selskabsregistre«.

Registersammenkoblingssystemet benævnes »BRIS« (Business Registers Interconnection System).

1.   Kommunikationsformer

BRIS benytter tjenestebaseret elektronisk kommunikation, såsom webtjenester, til sammenkoblingen af registre.

Kommunikationen mellem portalen og platformen og mellem et register og platformen er en-til-en. Kommunikationen fra platformen til registrene kan være en-til-en eller en-til-mange.

2.   Kommunikationsprotokoller

Der anvendes sikre internetprotokoller, såsom HTTP, til kommunikationen mellem portalen, platformen, registrene og de valgfrie adgangspunkter.

Der anvendes standard kommunikationsprotokoller, såsom Single Object Access Protocol (SOAP), til transmissionen af strukturerede data og metadata.

3.   Sikkerhedsstandarder

De tekniske foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af minimumsstandarder for it-sikkerhed i forbindelse med kommunikation og distribution af oplysninger via BRIS, skal omfatte:

a)

Foranstaltninger, der sikrer oplysningernes fortrolighed, herunder ved at benytte sikre kanaler (HTTPS)

b)

Foranstaltninger, der sikrer dataenes integritet under udvekslingen

c)

Foranstaltninger, der sikrer, dataafsenderens og datamodtagerens uafviselighed i BRIS

d)

Foranstaltninger, der sikrer logning af sikkerhedshændelser i overensstemmelse med internationale anbefalinger til it-sikkerhedsstandarder

e)

Foranstaltninger, der sikrer autentificering og autorisation af alle registrerede brugere, samt foranstaltninger, der kontrollerer identiteten af de systemer, der er forbundet med portalen, platformen eller registrene under BRIS.

4.   Metoder til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register

Følgende metoder anvendes ved udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, som omhandlet i artikel 3d i direktiv 2009/101/EF og artikel 5a i direktiv 89/666/EØF:

a)

Selskabets register skal straks stille oplysninger til rådighed for registret om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling og om selskabets sletning fra registret (»offentliggjorte oplysninger«)

b)

For at sikre øjeblikkelig modtagelse af de offentliggjorte oplysninger skal filialens register anmode om oplysningerne fra platformen. Anmodningen kan bestå i, at det meddeles platformen, hvilke selskaber filialens register ønsker at modtage offentliggjorte oplysninger om

c)

På en sådan anmodning skal platformen sikre, at filialens register straks har adgang til de offentliggjorte oplysninger.

Der indføres de fornødne tekniske foranstaltninger og procedurer til at afhjælpe eventuelle kommunikationsfejl mellem registret og platformen.

5.   Liste over data, der skal udveksles mellem registrene

5.1.   Meddelelse om offentlighed vedrørende filialer

Med henblik på dette bilag benævnes den udveksling af oplysninger mellem registre, der er omhandlet i artikel 3d i direktiv 2009/101/EF og artikel 5a i direktiv 89/666/EØF, som »filialoffentlighedsmeddelelse«. Den procedure, der udløser en sådan meddelelse, benævnes »filialoffentlighedshændelse«.

Medlemsstaterne skal for hver filialoffentlighedsmeddelelse, der er omhandlet i artikel 3d i direktiv 2009/101/EF og artikel 5a i direktiv 89/666/EØF, udveksle følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (1)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af meddelelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der afsender meddelelsen

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Procedure-relaterede data

 

1

Gruppe af elementer

Ikrafttrædelsesdato

Dato, hvor den procedure, der vedrører selskabet, får virkning

1

Dato

Type procedure

Den procedure, der fører til en filialoffentlighedshændelse som omhandlet i artikel 5a, stk. 1, i direktiv 89/666/EØF

1

Kode

(Indledning af likvidationsbehandling

Afslutning af likvidationsbehandling

Indledning og afslutning af likvidationsbehandling

Tilbagekaldelse af likvidationsbehandling

Indledning af konkursbehandling

Afslutning af konkursbehandling

Indledning og afslutning af konkursbehandling

Tilbagekaldelse af konkursbehandling

Sletning fra registret)

Selskabs-oplysninger

 

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, der er genstand for meddelelsen

1

Identifikator

Se bilagets afsnit 8 om EUID-strukturen

Alternativt ID

Andre identifikatorer for selskabet (f.eks. for juridiske enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Juridisk form

Type juridisk form

1

Kode

I henhold til artikel 1 i direktiv 2009/101/EF

Navn

Navn på det selskab, der er genstand for meddelelsen

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Selskabets hjemsted

1

Tekst

Registernavn

Navnet på det register, hvor selskabet er registreret

1

Tekst

Meddelelsen kan også omfatte de tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

5.2.   Grænseoverskridende fusionsanmeldelse

Med henblik på dette bilag benævnes den udveksling af oplysninger mellem registre, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 2005/56/EF, »grænseoverskridende fusionsanmeldelse«. Medlemsstaterne skal for hver grænseoverskridende fusionsanmeldelse, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 2005/56/EF, udveksle følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af meddelelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Organisation, der har afsendt denne meddelelse

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagerorganisation

Organisation, som meddelelsen er rettet til

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Fusionsrelaterede oplysninger

 

1

Gruppe af elementer

Ikrafttrædelsesdato

Dato, hvor fusionen trådte i kraft

1

Dato

Fusionens art

Fusionens art som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/56/EF

1

Kode

(Grænseoverskridende overtagelsesfusion

Grænseoverskridende fusion ved oprettelse af nyt selskab

Grænseoverskridende fusion af helejet selskab)

Det nye selskab

 

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Identifikator

Se bilagets afsnit 8 om EUID-strukturen

Alternative ID'er

Andre identifikatorer

0…n

Identifikator

Juridisk form

Type juridisk form

1

Kode

I henhold til artikel 1 i direktiv 2009/101/EF

Navn

Navn på det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Hjemsted for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

Registernavn

Navnet på det register, hvor det selskab, der er resultatet af fusionen, er registreret

1

Tekst

Fusionerende selskab

 

1…n

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Identifikator

Se bilagets afsnit 8 om EUID-strukturen

Alternative ID'er

Andre identifikatorer

0…n

Identifikator

Juridisk form

Type juridisk form

1

Kode

I henhold til artikel 1 i direktiv 2009/101/EF

Navn

Navn på det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Navn på det selskab, der er resultatet af fusionen

0…1

Tekst

Registernavn

Register, hvor det fusionerende selskab blev registreret

1

Tekst

Meddelelsen kan også omfatte de tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

6.   Strukturen i det standardiserede meddelelsesformat

Udvekslingen af oplysninger mellem registrene, platformen og portalen bygger på standardiserede datastruktureringsmetoder og udtrykkes i et standardmeddelelsesformat som f.eks. xml.

7.   Data til platformen

Følgende data skal indgives, for at platformen kan fungere efter hensigten:

a)

Data, der giver mulighed for identificering af systemer, der er forbundet med platformen. Disse data kan bestå af URL'er eller ethvert andet nummer eller kode, der entydigt identificerer hvert system i BRIS.

b)

En oversigt over de oplysninger, der er nævnt i artikel 3c, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF. Oplysningerne anvendes til at sikre konsekvente og hurtige resultater fra søgetjenesten. Hvis de ønskede data ikke indgives til platformen med henblik på indeksering, stiller medlemsstaterne de samme oplysninger til rådighed for søgetjenesten på en måde, der sikrer samme serviceniveau som på platformen.

c)

Unikke identifikatorer for selskaber, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2009/101/EF, og entydige identifikatorer for filialer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, i direktiv 89/666/EØF. Disse identifikatorer skal anvendes for at sikre interoperabilitet mellem deres registre via platformen.

d)

Andre operationelle data, der er nødvendige for, at platformen kan sikre, at søgetjenesten fungerer korrekt og effektivt, og at der er interoperabilitet mellem registrene. Disse data kan omfatte kodelister, referencedata, glossarer og oversættelser af disse metadata samt lognings- og rapporteringsdata.

Data og metadata, der håndteres af platformen, behandles og opbevares i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der er beskrevet i afsnit 3 i dette bilag.

8.   Den unikke identifikators struktur og anvendelse

Den unikke identifikator, der anvendes i kommunikationen mellem registrene, kaldes EUID (European Unique Identifier).

EUID's struktur vil være i overensstemmelse med ISO 6523 og indeholde følgende elementer:

EUID-element

Beskrivelse

Supplerende beskrivelse

Landekode

Elementer, der gør det muligt at identificere registrets medlemsstat

Obligatorisk

Registeridentifikator

Elementer, der gør det muligt at identificere det oprindelige nationale register for henholdsvis selskabet og filialen

Obligatorisk

Registreringsnummer

Selskabs-/filialnummeret henviser til selskabets/filialens registreringsnummer i det oprindelige nationale register

Obligatorisk

Verifikations-tegn

Elementer, der gør det muligt at undgå identifikationsfejl

Valgfrit

EUID anvendes til utvetydigt at identificere selskaber og filialer i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem registrene via platformen.

9.   Systemets driftsmetoder og platformens it-tjenester

Systemet bygger på følgende driftsmetode, hvad angår udlevering og udveksling af oplysninger:

Image

For at beskeder kan leveres på det relevante sprog, har platformen referencedatakilder som f.eks. kodelister, kontrollerede ordlister og glossarer. Når det er relevant, vil disse blive oversat til de officielle EU-sprog. Der vil om muligt blive anvendt anerkendte standarder og standardiserede meddelelser.

Kommissionen vil give medlemsstaterne yderligere oplysninger om den tekniske driftsmetode og implementeringen af platformens it-tjenester.

10.   Søgekriterier

Der skal vælges mindst ét land ved søgninger.

Portalen har følgende harmoniserede søgekriterier:

Selskabets navn.

Registreringsnummer. Dette henviser til selskabets eller filialens registreringsnummer i det nationale register.

Portalen kan stille yderligere søgekriterier til rådighed.

11.   Betalingsmetoder

Når det drejer sig om dokumenter og oplysninger, for hvilke medlemsstaterne opkræver gebyrer, og som er gjort tilgængelige på e-justice-portalen via BRIS, giver systemet brugerne mulighed for at betale online ved hjælp af almindeligt anvendte betalingsmetoder som f.eks. kredit- og betalingskort.

Systemet kan også anvende alternative elektroniske betalingsmetoder, f.eks. bankoverførsler eller virtuelle pengepunge (indeståender).

12.   Forklarende beskrivelser

Medlemsstaterne skal opgive følgende forklarende beskrivelser i forbindelse med de oplysninger og dokumenttyper, der er nævnt i artikel 2 i direktiv 2009/101/EF:

a)

En kort overskrift for hver oplysning og hvert dokument (f.eks. »Selskabsvedtægter«)

b)

Eventuelt en kort beskrivelse af oplysningen eller dokumentet, herunder eventuelt oplysninger om den retlige værdi af dokumentet.

13.   Tjenesternes tilgængelighed

Tjenesten skal fungere døgnet rundt, syv dage om ugen, med en tilgængelighedsgrad på mindst 98 % ekskl. planlagt vedligeholdelse.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om vedligeholdelsesarbejde som følger:

a)

5 arbejdsdage i forvejen for vedligeholdelsesopgaver, der kan gøre systemet utilgængeligt i op til 4 timer.

b)

10 arbejdsdage i forvejen for vedligeholdelsesopgaver, der kan gøre systemet utilgængeligt i op til 12 timer.

c)

30 arbejdsdage i forvejen for vedligeholdelse af infrastrukturen i datarum, der kan gøre systemet utilgængeligt i op til 6 dage pr. år.

Vedligeholdelsesarbejdet skal så vidt muligt planlægges uden for arbejdstiden (kl. 19-8, centraleuropæisk tid).

Hvis medlemsstaterne har afsat et fast ugentligt vedligeholdelsestidspunkt, underretter de Kommissionen om klokkeslæt og ugedag. Uden at det berører forpligtelserne i litra a)-c) ovenfor, kan medlemsstaterne, hvis deres systemer bliver utilgængelige på disse faste vedligeholdelsestidspunkter, vælge ikke at underrette Kommissionen om det hver gang.

I tilfælde af uventede tekniske fejl i medlemsstaternes systemer skal medlemsstaterne straks underrette Kommissionen om, at deres system ikke er tilgængeligt, og om muligt angive, hvornår tjenesten forventes genoptaget.

I tilfælde af uventede fejl på den centrale platform eller portalen skal Kommissionen straks underrette medlemsstaterne om, at platformen eller portalen ikke er tilgængelig, og om muligt angive, hvornår tjenesten forventes genoptaget.

14.   Valgfrie adgangspunkter

14.1.   Procedure

Medlemsstaterne informerer om, hvornår de planlægger at oprette de valgfrie adgangspunkter, og angiver antallet af valgfrie adgangspunkter, der vil blive forbundet platformen, og oplysninger om den eller de personer, der kan kontaktes med henblik på at etablere den tekniske forbindelse.

Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne får de tekniske oplysninger og den støtte, der er nødvendig for afprøvning og ibrugtagning af forbindelsen for hvert af de valgfrie adgangspunkter til platformen.

14.2.   Tekniske krav

Medlemsstaterne skal sikre, at tilslutningen af de valgfrie adgangspunkter til platformen opfylder de relevante tekniske specifikationer, der er fastsat i dette bilag, herunder sikkerhedskravene for fremsendelse af data via de valgfrie adgangspunkter.

Når der skal betales via et valgfrit adgangspunkt, skal medlemsstaterne sørge for betalingsmetoder efter eget valg og varetage de tilhørende betalingstransaktioner.

Medlemsstaterne udfører passende tests, inden tilslutningen til platformen tages i drift, og inden der foretages væsentlige ændringer i en eksisterende forbindelse.

Når de valgfrie adgangspunkter er forbundet med platformen, skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om alle kommende betydelige ændringer af adgangspunkter, som kan påvirke platformens drift, navnlig lukning af adgangspunktet. Medlemsstaterne skal indgive tilstrækkelige tekniske oplysninger om ændringen, så eventuelle følgeændringer kan integreres på korrekt vis.

Medlemsstaterne skal på hvert enkelt valgfrit adgangspunkt angive, at søgetjenesten fungerer via registersammenkoblingssystemet.


(1)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype.


10.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/885

af 9. juni 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

128,2

MK

79,9

TN

138,3

TR

72,2

ZZ

104,7

0707 00 05

MK

39,4

TR

121,3

ZZ

80,4

0709 93 10

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

137,7

ZZ

116,0

0808 10 80

AR

104,6

BR

94,4

CL

154,9

NZ

140,2

US

124,3

ZA

128,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

266,2

ZZ

266,2

0809 29 00

TR

451,2

US

525,9

ZZ

488,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

10.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/12


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886

af 8. juni 2015

om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker

(meddelt under nummer C(2015) 3782)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2014/312/EU (2) er der fastsat en overgangsperiode for producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker, så de har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de reviderede kriterier og krav. Imidlertid har medlemsstaterne meddelt Kommissionen, at det store antal produkter og de supplerende krav, betyder, at de ikke kan nå at kontrollere de miljømærkede produkter på de 12 måneder, der er afsat til det formål. Derfor er der brug for en yderligere periode for at sikre, at overgangen forløber uden problemer.

(2)

Tekniske eksperter har underrettet Kommissionen og nogle af medlemsstaterne om, at artikel 2, nr. 14, ikke er klart formuleret. Definitionen tillader fejlfortolkning vedrørende henvisningen til »polære systemer«. Der er brug for at tydeliggøre udtrykket »polært system«, som henviser til analysesystemet og ikke til malingssystemet. Det blev desuden anbefalet at specificere damptrykket som et yderligere teknisk parameter i definitionen. Af hensyn til sammenhængen og klarheden bør en ændring ordlyden af artikel 2, nr. 14, afspejles i ordlyden af artikel 2, nr. 13, om VOC.

(3)

Drøftelser i november 2014 under møder i Det Europæiske Unions Miljømærkenævn og Forummet for de Ansvarlige Organer har vist, at det er nødvendigt at præcisere, at kriterium 3a) og den dertil knyttede henvisning i tabel 2 gælder for semitransparente hæftegrundere, men ikke for transparente hæftegrundere og andre transparente overfladebehandlingsmidler.

(4)

Af hensyn til sammenhængen i kriterium 3 (brugseffektivitet) bør måleenheden (1 m2/L) i tabel 2, femte kolonne (»Tyk, dekorativ effektmaling indendørs som udendørs (l)«), første række (der vedrører kriterium 3a), rækkeevne, i afgørelse 2014/312/EU), erstattes af »1 m2/kg«.

(5)

Kriterium 5a)i) i afgørelse 2014/312/EU indeholder en liste over grupper af stoffer, som udtrykkeligt er anført som genstand for vurdering og verifikation i henhold til kriterium 5a). Imidlertid er det blevet påvist, at denne liste over stoffer ikke er fuldstændig, og at der må tilføjes følgende yderligere stofgruppe: »8. Stoffer i bindemidler og polymerfortyndinger, 8a) Bindemidler og tværbindingsmidler, 8b) Reaktionsprodukter og reststoffer«. Af hensyn til klarheden bør listen over grupper af stoffer desuden flyttes til teksten om vurdering og verifikation for kriteriet, fordi denne liste anvendes til vurdering og verifikation.

(6)

I tillægget til afgørelse 2014/312/EU fastsætter punkt 7a) koncentrationsgrænser for tilstedeværelsen af formaldehyd i det endelige produkt, men koncentrationsgrænserne i tabellen er anbragt forkert. Det bør fremgå klart af tabellen, at koncentrationsgrænserne for alle produkter er 0,0010 %, medmindre der gælder undtagelser.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

(8)

Afgørelse 2014/312/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/312/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 13, affattes således:

»13)   »flygtige organiske forbindelser« (VOC): alle organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF, og som i en kapillarkolonne elueres til og med n-Tetradecan (C14H30

2)

Artikel 2, nr. 14), affattes således:

»14)   »delvis flygtige organiske forbindelser« (SVOC): alle organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt over 250 °C og under 370 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, og som i en kapillarkolonne elueres efter n-Tetradecan (C14H30) op til og med n-Docosan (C22H46

3)

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   Når EU-miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2009/543/EF eller beslutning 2009/544/EF, kan det anvendes i 21 måneder, efter at nærværende afgørelse er vedtaget.«

4)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/312/EU af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 45).


BILAG

I bilaget til afgørelse 2014/312/EU foretages følgende ændringer:

1)

I kriterium 3 (brugseffektivitet), tabel 2, affattes betegnelsen for kriterium 3a) således: »3a) Rækkeevne (kun for hvide og lyse malinger, herunder hvide tonebaser, der anvendes i tonesystemer) — ISO 6504/1. Gælder ikke for lakker, lasur, transparente hæftegrundere og andre transparente overfladebehandlingsmidler.«

2)

I kriterium 3 (Brugseffektivitet), tabel 2, ottende kolonne (Grunder (g)) og niende kolonne (Mellemlag og grunder (h)), ændres teksten »6 m2/l (uden opacitet)« begge steder til: »6 m2/l (uden opacitet eller med specifikke egenskaber)«.

3)

I kriterium 3a) affattes femte afsnit således:

»Semitransparente grundere og mellemlag skal have en rækkeevne på mindst 6 m2, og dem med krav til opacitet, skal have en rækkeevne på mindst 8 m2. Uigennemsigtige grundere med særlige standsende/forseglende egenskaber eller indtrængnings-/bindingsegenskaber og grundere med særlige vedhæftningsegenskaber skal have en rækkeevne på mindst 6 m2 pr. liter produkt.«

4)

I kriterium 4 foretages følgende ændringer:

a)

I fjerde afsnit affattes følgende punktum: »Markørerne i tabel 4 anvendes som grundlag for at afgrænse gaskromatografiresultaterne for SVOC.« således: »Testen udføres ved anvendelse af det analysesystem, der er fastlagt i brugsanvisningen til EU-miljømærkekriterieansøgningen.«.

b)

Tabel 4 udgår.

c)

Andet afsnit under »Vurdering og verifikation« affattes således:

»Testen gennemføres under hensyn til de ændringer i forhold til ISO 11890-2, der fremgår af brugsanvisningen til EU-miljømærkekriterieansøgningen.«

5)

I kriterium 5 affattes punkt 5a)i) således:

»For denne produktgruppe er der fastsat undtagelser for fastsatte grupper af stoffer, som kan være indeholdt i det endelige produkt. Undtagelserne anfører for hver specifik gruppe stoffer de fareklassifikationer, der er indrømmet undtagelse for, og de tilknyttede betingelser og koncentrationsgrænser. Undtagelserne er anført i tillægget.«

6)

I kriterium 5 affattes punkt 5a)ii), andet afsnit, andet led, således:

»—

Ingredienser i maling- eller lakformuleringer, som hører under følgende grupper af stoffer:

1)

konserveringsmidler, der er tilsat til farvestoffer, bindemidler og det endelige produkt

a)

konserveringsmidler til anvendelse i beholdere

b)

konserveringsmiddel i toningsmaskiner

c)

konserveringsmidler til overfladefilm

d)

konserverende stabiliseringsmiddel

2)

tørremidler og skindhindrende midler

a)

tørremidler

b)

skindhindrende midler

3)

korrosionsinhibitorer

a)

korrosionsinhibitorer

b)

irforebyggende middel

4)

overfladeaktive stoffer

a)

generelle overfladeaktive stoffer

b)

alkylphenolethoxylater (APEO'er)

c)

perfluorerede overfladeaktive stoffer

5)

forskellige funktionelle stoffer til generelle formål

a)

silikoneharpiksemulsion i hvide malinger, farvestof og tonebaser

b)

metaller og forbindelser heraf

c)

mineralråstoffer inklusive fillere

d)

neutraliseringsmidler

e)

optiske blegemidler

f)

pigmenter

6)

forskellige funktionelle stoffer til specialformål

a)

UV-beskyttelsesmidler og stabiliseringsmidler

b)

blødgørere

7)

reststoffer, som kan være til stede i det endelige produkt

a)

formaldehyd

b)

opløsningsmidler

c)

ikke-reagerede monomerer

d)

flygtige aromatiske forbindelser og halogenerede forbindelser

8)

stoffer i bindemidler og polymerfortyndinger

a)

bindemidler og tværbindingsmidler

b)

reaktionsprodukter og restprodukter

og som forekommer i koncentrationer på over 0,010 %.«

7)

I tillægget affattes punktet om formaldehyd således:

»7.   Reststoffer, som kan være til stede i det endelige produkt

a)

Formaldehyd

Anvendelse:

Alle produkter

Fri formaldehyd må ikke bevidst være tilsat det endelige produkt. Det endelige produkt skal testes for at bestemme dets indhold af fri formaldehyd. Prøveudtagningskravene i forbindelse med testen skal afspejle produktudbuddet.

Der gælder følgende grænseværdi for det samlede indhold:

Der gøres følgende undtagelser fra kravet i første afsnit:

i)

I tilfælde, hvor konserveringsmidler, som er formaldehyddonorer, er påkrævet som konserveringsmiddel til anvendelse i beholdere for at beskytte en bestemt type maling eller lak, og hvor formaldehyddonoren anvendes i stedet for isothiazolinon-konserveringsmidler.

ii)

I tilfælde, hvor polymerfortyndinger (bindemidler) gennem formaldehydrester fungerer som formaldehyddonorer i stedet for konserveringsmidler til anvendelse i beholdere.

For både punkt i) og punkt ii) gælder, at det samlede indhold ikke må overskride følgende grænseværdi:

 

Verifikation:

Indholdet af fri formaldehyd bestemmes for den hvide base eller den transparente tonebase, som antages at indeholde den største teoretiske mængde formaldehyd. Endvidere bestemmes også indholdet i den farvetone, som antages at indeholde den største teoretiske mængde formaldehyd.

Testmetode:

 

Grænseværdi 0,0010 %:

Bestemmelse af koncentrationen i beholderen ved hjælp af Merckoquant-metoden. Hvis denne metode ikke giver et definitivt resultat, anvendes højtryksvæskekromatografi (HPLC) til at bekræfte koncentrationen i beholderen.

 

Grænseværdi 0,010 %:

1)

Alle malinger: Bestemmelse af formaldehydkoncentrationen i beholderen i henhold til VdL-RL 03-metoden eller ved hjælp af højtryksvæskekromatografi (HPLC).

2)

Indendørs malinger og lakker: Bestemmelse ved hjælp af analyse i henhold til ISO 16000-3. Emissionerne må ikke overstige 0,25 ppm ved første påførelse og skal være mindre end 0,05 ppm 24 timer efter første påførelse.«

0,0010 %

0,010 %


10.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/887

af 9. juni 2015

om anerkendelse af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« til dokumentation af overholdelse af bæredygtighedskriterierne i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/427/EU

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 7c, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (2), særlig artikel 18, stk. 6,

efter høring af Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsætter begge bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Bestemmelserne i artikel 7b og 7c og bilag IV i direktiv 98/70/EF svarer til bestemmelserne i artikel 17 og 18 og bilag V i direktiv 2009/28/EF.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning hvad angår de formål, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffers og flydende biobrændslers overholdelse af bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i direktiv 2009/28/EF.

(3)

Kommissionen kan beslutte, at en frivillig national eller international ordning dokumenterer, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, eller at en frivillig national eller international ordning for måling af besparelser af drivhusgasemissioner indeholder nøjagtige data med henblik på overholdelse af direktivets artikel 17, stk. 2.

(4)

Når en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data indhentet i overensstemmelse med en frivillig ordning, som Kommissionen har anerkendt, kan medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere bevis for overholdelse af bæredygtighedskriterierne.

(5)

Ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« blev ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/427/EU (3) anerkendt for en specificeret liste af afgrøder. Den 30. juni 2014 blev der for denne ordning fremlagt en anmodning om at anerkende den for en udvidet liste af afgrøder. Den opdaterede ordning omfatter alle former for korn og oliefrø fremstillet i den nordlige del af Storbritannien frem til disse afgrøders første leveringsled. Den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der er oprettet ved direktiv 2009/28/EF.

(6)

Vurderingen af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« viste, at ordningen i tilstrækkelig grad dækker bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF frem til afgrødernes første leveringsled. Ordningen indeholder nøjagtige data om to elementer, som er nødvendige med henblik på overholdelse af artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, nemlig oplysninger om det geografiske område, som afgrøderne stammer fra, og de årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen. En lille procentdel af ordningens medlemmer lever ikke op til bæredygtighedskriterierne for en del af deres område. Det fremgår af ordningens onlinemedlemsdatabase, hvorvidt medlemmernes områder helt eller delvist opfylder kravene, og leverancernes opfyldelse af bæredygtighedskriterierne angives i »Scottish Quality Crops passport«.

(7)

Ved vurderingen af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« blev det konstateret, at ordningen opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision.

(8)

Eventuelle yderligere bæredygtighedselementer omfattet af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« indgår ikke i overvejelsen, der danner grundlag for denne afgørelse. Disse yderligere bæredygtighedselementer er ikke obligatoriske for at påvise, at bæredygtighedskravene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF er overholdt.

(9)

Gennemførelsesafgørelse 2012/427/EU om anerkendelse af ordningen for et mere begrænset antal afgrøder bør derfor ophæves.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers og Flydende Biobrændslers Bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den frivillige ordning »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« (i det følgende benævnt »ordningen«), som Kommissionen den 30. juni 2014 blev anmodet om at anerkende for en udvidet liste af afgrøder, dokumenterer ved hjælp af »Scottish Quality Crops passport«, at partier af råmaterialer overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF og artike 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF.

Ordningen indeholder nøjagtige data med henblik på overholdelse af artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF, for så vidt som den angår de årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen (e l ) som omhandlet i bilag IV, del C, punkt 1, i direktiv 98/70/EF og bilag V, del C, punkt 1, i direktiv 2009/28/EF, som den viser er lig nul, og oplysninger om det geografiske område som omhandlet i bilag IV, del C, punkt 6, i direktiv 98/70/EF og bilag V, del C, punkt 6, i direktiv 2009/28/EF.

Ordningen kan anvendes frem til de pågældende partiers første leveringsled til dokumentation af overholdelse af artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på fem år efter ikrafttrædelsen. Hvis indholdet i ordningen efter vedtagelsen af denne afgørelse gennemgår ændringer, der kunne påvirke grundlaget for afgørelsen, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vurderer de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig i tilstrækkelig grad dækker de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

Hvis det klart kan påvises, at ordningen ikke har gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, og hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer, forbeholder Kommissionen sig ret til at annullere denne afgørelse.

Artikel 3

Gennemførelsesafgørelse nr. 2012/427/EU ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(2)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/427/EU af 24. juli 2012 om anerkendelse af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF (EUT L 198 af 25.7.2012, s. 17).