ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 143

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
9. juni 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/878 af 8. juni 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/879 af 8. juni 2015 om gennemførelse af artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/880 af 4. juni 2015 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/881 af 8. juni 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/882 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/932/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

11

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/883 af 8. juni 2015 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/565/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

14

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager ( EUT L 130 af 1.5.2014 )

16

 

*

Berigtigelse til Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbiens afgørelse nr. 1 af 21. oktober 2013 om vedtagelse af sin forretningsorden [2015/857] ( EUT L 135 af 2.6.2015 )

16

 

*

Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/367 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2014 ( EUT L 73 af 17.3.2015 )

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/878

af 8. juni 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/932/FUSP af 18. december 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse 2014/932/FUSP giver FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2140 (2014) af 26. februar 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen virkning og indfører bestemmelser om indrejserestriktioner og indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører visse personer, som opføres på listen af den komité, der er nedsat i medfør af punkt 19 i UNSCR 2140 (2014).

(2)

Rådets forordning (EU) nr. 1352/2014 (2) giver afgørelse 2014/932/FUSP virkning.

(3)

Den 14. april 2015 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 2216 (2015) om udvidelse af anvendelsesområdet for kriterierne for opførelse på listen og om indførelse af en embargo på levering af våben til eller til fordel for udpegede personer og enheder og dem, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger i Yemen. Rådet besluttede derfor ved Rådets afgørelse (FUSP) 2015/882 (3) om ændring af afgørelse 2014/932/FUSP at udvide anvendelsesområdet for kriterierne for opførelse på listen i overensstemmelse hermed.

(4)

Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde.

(5)

Forordning (EU) nr. 1352/2014 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1352/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende litra:

»j)   »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste uanset om støtten ydes i form af f.eks. instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af viden om drift og færdigheder heri eller konsulentydelser, herunder mundtlig bistand.«

2)

Følgende artikel tilføjes:

»Artikel 1a

Det er forbudt:

a)

at yde teknisk bistand i tilknytning til militære aktiviteter og levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag 1

b)

at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til militære aktiviteter, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring såvel som forsikring eller genforsikring, ved salg, levering, overførsel eller eksport af våben og materiel i tilknytning hertil eller ved ydelse af dertil knyttet teknisk bistand direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag 1.«

3)

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»d)

handlinger, som er i strid med den våbenembargo, der blev indført ved artikel 1 i afgørelse 2014/932/FUSP, eller som hindrer levering af humanitær bistand til Yemen eller hindrer adgang til eller fordeling af humanitær bistand i Yemen.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. juni 2015.

På Rådets vegne

D. REIZNIECE-OZOLA

Formand


(1)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 147.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1352/2014 af 18. december 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 60).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/882 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/932/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (se side 11 i denne EUT).


9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/879

af 8. juni 2015

om gennemførelse af artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1352/2014 af 18. december 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. december 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 1352/2014.

(2)

Den 14. april 2015 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 2216 (2015), der bl.a. udpeger yderligere to fysiske personer, som skal være omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 1352/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 1352/2014 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. juni 2015.

På Rådets vegne

D. REIZNIECE-OZOLA

Formand


(1)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 60.


BILAG

»BILAG I

LISTE OVER PERSONER, ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 2

A.   PERSONER

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (aliasser: a) Abu Ali al Hakim, b) Abu-Ali al-Hakim, c) Abdallah al-Hakim, d) Abu Ali Alhakim, e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: Næstkommanderende i Huthigruppen. Adresse: Dahyan, guvernoratet Sa'dah, Yemen. Fødselsdato: a) Omkring 1985, b) Mellem 1984 og 1986. Fødested: a) Dahyan, Yemen, b) guvernoratet Sa'dah, Yemen. Nationalitet: Yemen. Andre oplysninger: Køn: mand. Dato for FN's optagelse på listen:7.11.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdullah Yahya al Hakim blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i UNSCR 2140 (2014) som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Abdullah Yahya al Hakim har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

I juni 2014 holdt Abdullah Yahya al Hakim efter sigende et møde for at lave et kupkomplot mod Yemens præsident Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim mødtes med militær- og sikkerhedsledere og stammeledere; ledende partisaner, der er loyale over for den tidligere præsident i Yemen, Ali Abdullah Saleh, deltog også i mødet, der havde til formål at koordinere militære bestræbelser på at indtage Sana'a, Yemens hovedstad.

I en offentlig erklæring af 29. august 2014 erklærede formanden for FN's Sikkerhedsråd, at rådet fordømte de handlinger, der blev begået af styrker under ledelse af Abdullah Yahya al Hakim, der indtog Amran, Yemen, herunder den yemenitiske hærbrigades hovedkvarter den 8. juli 2014. Al Hakim ledte den voldelige indtagelse af guvernoratet Amran i juli 2014 og var den militærleder, der var ansvarlig for at træffe afgørelser vedrørende igangværende konflikter i guvernoratet Amran og Hamdan, Yemen.

Fra begyndelsen af september 2014 blev Abdullah Yahya al Hakim i Sana'a for at overvåge kampoperationer, såfremt der udbrød kampe. Hans rolle var at tilrettelægge militæroperationer for at blive i stand til at vælte Yemens regering, og han var også ansvarlig for at sikre og kontrollere alle veje ind og ud af Sana'a.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (aliasser: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi, b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi, c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi, d) Abu-Yunus).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: Militærleder i Huthigruppen. Fødselsdato: 1984. Nationalitet: Yemen. Andre oplysninger: Køn: mand. Dato for FN's optagelse på listen:7.11.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abd al-Khaliq al-Huthi blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i UNSCR 2140 (2014) som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Abd al-Khaliq al-Huthi har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

I slutningen af oktober 2013 ledte Abd al-Khaliq al-Huthi en gruppe krigere klædt i yemenitiske militæruniformer i et angreb på steder i Dimaj, Yemen. De følgende kampe førte til mange dødsfald.

I slutningen af september 2014 blev et ukendt antal uidentificerede krigere angiveligt forberedt på at angribe diplomatiske faciliteter i Sana'a, Yemen, efter at have modtaget ordrer fra Abd al-Khaliq al-Huthi. Den 30. august 2014 koordinerede al-Huthi en flytning af våben fra Amran til en protestlejr i Sana'a.

3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: a) Formand for det yemenitiske Folkets Kongresparti, b) Tidligere præsident for Republikken Yemen. Fødselsdato: a)21.3.1945, b)21.3.1946, c)21.3.1942, d)21.3.1947. Fødested: a) Bayt al-Ahmar, guvernoratet Sana'a, Yemen, b) Sana'a, Yemen, c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalitet: Yemen. Pasnummer: 00016161 (Yemen). Nationalt identitetsnummer: 01010744444. Andre oplysninger: Køn: mand. Dato for FN's optagelse på listen:7.11.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ali Abdullah Saleh blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i resolution 2140 (2014), som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Ali Abdullah Saleh har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

Med aftalen af 23. november 2011, der blev støttet af Golfstaternes Samarbejdsråd, trådte Ali Abdullah Saleh tilbage som præsident i Yemen efter mere end 30 år.

I efteråret 2012 var Ali Abdullah Saleh angiveligt blevet en af de største støtter af voldelige Huthiaktioner i Nordyemen.

Sammenstødene i Sydyemen i februar 2013 var en følge af de fælles forsøg, der blev gjort af Saleh, al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og den sydlige separatist Ali Salim al-Bayd, på at skabe uro forud for konferencen om national dialog den 18. marts 2013 i Yemen. For nylig, i september 2014, har Saleh destabiliseret Yemen ved at bruge andre til at underminere den centrale regering og skabe tilstrækkelig ustabilitet til at true med et kup. I henhold til en rapport fra september 2014 fra FN's ekspertpanel for Yemen påstod samarbejdspartnere, at Saleh støtter nogle yemenitters voldelige handlinger ved at give dem pengemidler og politisk støtte og sikre, at Kongrespartiets medlemmer fortsat bidrager til destabiliseringen af Yemen gennem forskellige midler.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Andre oplysninger: Leder af Yemens Houthi-bevægelse. Har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen. Dato for FN's optagelse på listen:14.4.2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Malik al-Houthi er leder af en gruppe, som har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen.

I september 2014 indtog Houthi-styrker Sanaa, og i januar 2015 forsøgte de ensidigt at udskifte Yemens lovlige regering med en ulovlig Houthi-domineret styrende myndighed. Al-Houthi overtog ledelsen af Yemens Houthi-bevægelse i 2004 efter broren Hussein Badredden al-Houthis død. Som leder af gruppen har al-Houthi gentagne gange truet de yemenitiske myndigheder med yderligere uroligheder, hvis ikke de imødekommer hans krav, og tilbageholdt præsident Hadi, premierministeren og centrale kabinetsmedlemmer. Hadi flygtede efterfølgende til Aden. Houthierne iværksatte endnu en offensiv mod Aden med hjælp fra militære enheder, der er loyale over for den tidligere præsident Saleh og dennes søn, Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Andre oplysninger: Har spillet en central rolle i Houthiernes militære udbredelse. Har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen. Ahmed Ali Saleh er søn af den tidligere præsident for Republikken Yemen, Ali Abdullah Saleh. Dato for FN's optagelse på listen:14.4.2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmed Ali Saleh har søgt at underminere præsident Hadis myndighed, modarbejde Hadis bestræbelser på at reformere militæret og hindre Yemens fredelige overgang til demokrati. Saleh har spillet en central rolle i Houthiernes militære udbredelse. I midten af februar 2013 havde Ahmed Ali Saleh udleveret tusinde af nye rifler til brigader under den republikanske garde og uidentificerede stammesheiker. Våbnene blev oprindeligt erhvervet i 2010 og blev brugt til at sikre modtagernes loyalitet med politisk vinding for øje på et senere tidspunkt.

Da Salehs far Ali Abdullah Saleh, den tidligere præsident for Republikken Yemen, trådte tilbage som Yemens præsident i 2011, beholdt Ahmed Ali Saleh sin post som øverstbefalende for Yemens republikanske garde. Lidt over et år senere blev Saleh afskediget af præsident Hadi, men havde fortsat betydelig indflydelse i Yemens militær, selv da han blev fjernet fra kommandoen. Ali Abdullah Saleh blev udpeget af FN i henhold til UNSCR 2140 i november 2014.«


9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/880

af 4. juni 2015

om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 497, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at undgå forstyrrelser af de internationale finansmarkeder og for ikke at stille institutter ugunstigt ved at lade dem være omfattet af strengere kapitalgrundlagskrav under proceduren for meddelelse af tilladelse til eller anerkendelse af eksisterende centrale modparter (CCP'er) er der i artikel 497, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat en overgangsperiode, i hvilken alle CCP'er, med hvilke institutter, der er etableret i Unionen, clearer transaktioner, vil blive anset for at være kvalificerende CCP'er.

(2)

Forordning (EU) nr. 575/2013 ændrede også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) for så vidt angår en række input til beregning af institutternes kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod CCP'er. Ifølge artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal visse CCP'er i en begrænset periode indberette det totale beløb af initialmargenen, som de har modtaget fra clearingmedlemmerne. Denne overgangsperiode afspejler den periode, der er fastsat i artikel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

Både overgangsperioden for kapitalgrundlagskrav i artikel 497, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 og overgangsperioden vedrørende indberetning af initialmargenen i artikel 89, stk. 5a, første og andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 skulle udløbe den 15. juni 2014.

(4)

Artikel 497, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 bemyndiger Kommissionen til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på i undtagelsestilfælde at forlænge overgangsperioden med seks måneder. Denne forlængelse bør også gælde tidsfristerne i artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse overgangsperioder er allerede først ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 591/2014 (3) og dernæst ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1317/2014 (4) forlænget indtil den 15. juni 2015.

(5)

Proceduren for meddelelse af tilladelse til eksisterende CCP'er etableret i Unionen er iværksat, men vil ikke være afsluttet i tide inden den 15. juni 2015. Indtil videre er ingen af de eksisterende CCP'er, som er etableret i tredjelande, og som allerede har anmodet om anerkendelse, blevet anerkendt. Derfor vil det behov for at undgå forstyrrelser af de internationale finansmarkeder, som tidligere førte til den udvidelse af overgangsperioden, der er omhandlet i artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 om CCP'er, der er etableret i tredjelande, fortsat gøre sig gældende efter udløbet af den forlængelse af overgangsperioden, der er omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1317/2014. Med en yderligere forlængelse af overgangsperioden burde institutter etableret i Unionen (eller datterselskaber heraf etableret uden for Unionen) kunne undgå en væsentlig skærpelse af kapitalgrundlagskravet som følge af manglen på anerkendte CCP'er, som er etableret i hvert relevant tredjeland, og som på en holdbar og lettilgængelig måde leverer den særlige form for clearingtjenesteydelser, som EU-institutter kræver. Selv om en sådan skærpelse kun er midlertidig, kunne den potentielt medføre, at disse institutter måtte trække sig tilbage som direkte deltagere i sådanne CCP'er, og dermed at der opstår forstyrrelser på de markeder, hvor disse CCP'er udøver aktiviteter. Det er derfor passende at forlænge overgangsperioderne med yderligere seks måneder.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

15-månedersperioderne i henholdsvis artikel 497, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 89, stk. 5a, første og andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, som allerede forlænget i henhold til artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 591/2014 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1317/2014, forlænges med yderligere seks måneder indtil den 15. december 2015.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 591/2014 af 3. juni 2014 om forlængelse af overgangsperioderne vedrørende kapitalgrundlagskrav for eksponeringer for centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 165 af 4.6.2014, s. 31).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1317/2014 af 11. december 2014 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 355 af 12.12.2014, s. 6).


9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/881

af 8. juni 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/11


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/882

af 8. juni 2015

om ændring af afgørelse 2014/932/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. december 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/932/FUSP (1).

(2)

Den 14. april 2015 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 2216 (2015), der bl.a. indfører en våbenembargo mod Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi samt de fysiske personer og enheder, som er udpeget af den komité, der er nedsat i henhold til punkt 19 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2140 (2014). Dette berører ikke det generelle forbud om direkte eller indirekte at stille økonomiske ressourcer til rådighed for eller til fordel for disse personer eller enheder.

(3)

UNSCR 2216 (2015) fremhæver ligeledes, at handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen, også kan omfatte overtrædelser af våbenembargoen eller hindring af levering af humanitær bistand til Yemen eller adgang til eller udlevering af humanitær bistand i Yemen.

(4)

UNSCR 2216 (2015) udpeger endvidere to personer, der skal være omfattet af de restriktive foranstaltninger, der er indført ved punkt 11 og 15 i UNSCR 2140 (2014).

(5)

Afgørelse 2014/932/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2014/932/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1 omnummereres til artikel 2a og følgende litra tilføjes til stk. 1:

»d)

handlinger, der overtræder våbenembargoen eller hindrer levering af humanitær bistand til Yemen eller adgang til eller udlevering af humanitær bistand i Yemen.«

2)

Artikel 2 omnummereres til artikel 2b og følgende litra tilføjes til stk. 1:

»d)

handlinger, der overtræder våbenembargoen eller hindrer levering af humanitær bistand til Yemen eller adgang til eller udlevering af humanitær bistand i Yemen.«

3)

I artikel 2b, stk. 5, erstattes henvisningen »artikel 2, stk. 1« af henvisningen »stk. 1«.

4)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 1

1.   Direkte og indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer dertil knyttet materiel, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil til eller til fordel for de fysiske personer og enheder, der er udpeget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller den komité, der er nedsat i medfør af punkt 19 i UNSCR 2140 (2014), og dem, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger i Yemen, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, forbydes, uanset om udstyret hidrører fra medlemsstaternes områder eller ej.

De i dette stykke omhandlede personer og enheder er opført på listen i bilaget til denne afgørelse.

2.   Det er forbudt at:

a)

yde teknisk bistand, uddannelse eller anden bistand, herunder levering af bevæbnede lejesoldater, i tilknytning til militære aktiviteter og til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil direkte eller indirekte til de i stk. 1 omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

b)

levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til militære aktiviteter, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, samt forsikring og genforsikring i forbindelse med ethvert salg eller enhver levering, overførsel eller eksport af våben og materiel i tilknytning hertil eller i forbindelse med ydelse af teknisk eller anden bistand direkte eller indirekte til de i stk. 1 omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne inspicerer i overensstemmelse med deres nationale myndigheder, deres nationale lovgivning og folkeretten, navnlig havretten og relevante internationale aftaler om civil luftfart, al fragt til Yemen på deres område, herunder deres søhavne og lufthavne, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at fragten indeholder produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

2.   Ved fund af produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, beslaglægger og bortskaffer medlemsstaterne disse, herunder ved destruktion, ubrugeliggørelse, oplagring eller overførsel til en anden stat end oprindelses- eller bestemmelsesstaterne til bortskaffelse.

3.   Medlemsstaterne forelægger straks sanktionskomitéen en første skriftlig rapport om den i stk. 1 omhandlede inspektion, der navnlig indeholder en redegørelse for grundene til og resultaterne af sådanne inspektioner, om der blev samarbejdet, og om der blev konstateret forbudte produkter. Endvidere forelægger medlemsstaterne inden for 30 dage sanktionskomitéen en efterfølgende skriftlig rapport, der indeholder relevante oplysninger om inspektionen, beslaglæggelsen og bortskaffelsen samt relevante oplysninger om overførslen, herunder en beskrivelse af produkterne, deres oprindelse og påtænkte bestemmelsessted, hvis disse oplysninger ikke fremgår af den første skriftlige rapport.«

Artikel 2

Bilaget til afgørelse 2014/932/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg den 8. juni 2015.

På Rådets vegne

D. REIZNIECE-OZOLA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/932/FUSP af 18. december 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 147).


BILAG

I.

Overskriften i bilaget til afgørelse 2014/932/FUSP affattes således:

»Liste over personer og enheder omhandlet i artikel 1, stk. 1, artikel 2a, stk. 1, og artikel 2b, stk. 1 og 2«

.

II.

Følgende oplysninger tilføjes til listen i bilaget til afgørelse 2014/932/FUSP:

»4.   Abdulmalik al-Houthi

Andre oplysninger: Leder af Yemens Houthi-bevægelse. Har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen. Dato for FN's optagelse på listen:14.4.2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Malik al-Houthi er leder af en gruppe, som har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen.

I september 2014 indtog Houthi-styrker Sanaa, og i januar 2015 forsøgte de ensidigt at udskifte Yemens lovlige regering med en ulovlig Houthi-domineret styrende myndighed. Al-Houthi overtog ledelsen af Yemens Houthi-bevægelse i 2004 efter broren Hussein Badredden al-Houthis død. Som leder af gruppen har al-Houthi gentagne gange truet de yemenitiske myndigheder med yderligere uroligheder, hvis ikke de imødekommer hans krav, og tilbageholdt præsident Hadi, premierministeren og centrale kabinetsmedlemmer. Hadi flygtede efterfølgende til Aden. Houthierne iværksatte endnu en offensiv mod Aden med hjælp fra militære enheder, der er loyale over for den tidligere præsident Saleh og dennes søn, Ahmed Ali Saleh.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Andre oplysninger: Har spillet en central rolle i houthiernes militære udbredelse. Har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen. Ahmed Ali Saleh er søn af den tidligere præsident for Republikken Yemen, Ali Abdullah Saleh. Dato for FN's optagelse på listen:14.4.2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmed Ali Saleh har søgt at underminere præsident Hadis myndighed, modarbejde Hadis bestræbelser på at reformere militæret og hindre Yemens fredelige overgang til demokrati. Saleh har spillet en central rolle i houthiernes militære udbredelse. I midten af februar 2013 havde Ahmed Ali Saleh udleveret tusinde af nye rifler til brigader under den republikanske garde og uidentificerede stammesheiker. Våbnene blev oprindeligt erhvervet i 2010 og blev brugt til at sikre modtagernes loyalitet med politisk vinding for øje på et senere tidspunkt.

Da Salehs far Ali Abdullah Saleh, den tidligere præsident for Republikken Yemen, trådte tilbage som Yemens præsident i 2011, beholdt Ahmed Ali Saleh sin post som øverstbefalende for Yemens republikanske garde. Lidt over et år senere blev Saleh afskediget af præsident Hadi, men havde fortsat betydelig indflydelse i Yemens militær, selv da han blev fjernet fra kommandoen. Ali Abdullah Saleh blev udpeget af FN i henhold til UNSCR 2140 i november 2014.«


9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/14


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/883

af 8. juni 2015

om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/565/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 21. september 2010 afgørelse 2010/565/FUSP (1), senest ændret ved afgørelse 2014/674/FUSP (2). Afgørelse 2010/565/FUSP udløber den 30. juni 2015.

(2)

Den 20. april 2015 godkendte Rådet krisestyringskonceptet om ændring og forlængelse af missionen EUSEC RD Congo i Den Demokratiske Republik Congo.

(3)

EUSEC RD Congo vil blive gennemført under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/565/FUSP ændres således:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Mandat

For at konsolidere EUSEC RD Congos resultater og forberede overgangen til FARDC, når engagementet for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik er afsluttet, skal EUSEC RD Congo:

fortsætte gennemførelsen og overvågningen af reformen af FARDC ved at opretholde forsyningen af strategisk rådgivning, herunder ved Generalinspektoratet, under hensyntagen til menneskerettigheder og integration af kønsaspektet, samtidig med at der sikres tæt samordning med de relevante aktører i overgangsprocessen og overdragelsen af opgaver

samarbejde med de militære myndigheder hen imod et bæredygtigt militært uddannelsessystem med fokus på skoler for officerer og underofficerer, samtidig med at overgangsprocessen og overdragelsen af opgaver forberedes.

For at nå sine mål arbejder EUSEC RD Congo i overensstemmelse med de parametre, der er fastsat i krisestyringskonceptet og missionsplanen.«

.

2)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 udgør 12 600 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 udgør 13 600 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2013 udgør 11 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014 udgør 8 455 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 30. juni 2015 udgør 4 600 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. juni 2016 udgør2 700 000 EUR.«

.

3)

Artikel 9a udgår.

4)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes indtil den 30. juni 2016.«

.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2015.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. juni 2015.

På Rådets vegne

D. REIZNIECE-OZOLA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/565/FUSP af 21. september 2010 om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo) (EUT L 248 af 22.9.2010, s. 59).

(2)  Rådets afgørelse 2014/674/FUSP af 25. september 2014 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/565/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo) (EUT L 282 af 26.9.2014, s. 24).


Berigtigelser

9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/16


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

( Den Europæiske Unions Tidende L 130 af 1. maj 2014 )

Side 24, bilag A, afsnit C, 2. linje:

Tallet »1.« udgår.


9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/16


Berigtigelse til Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbiens afgørelse nr. 1 af 21. oktober 2013 om vedtagelse af sin forretningsorden [2015/857]

( Den Europæiske Unions Tidende L 135 af 2. juni 2015 )

I indholdsfortegnelsen og på side 35, titlen:

I stedet for:

»Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbiens afgørelse nr. 1 af 21. oktober 2013 om vedtagelse af sin forretningsorden [2015/857]«

læses:

»Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbiens afgørelse nr. 1/2013 af 21. oktober 2013 om vedtagelse af sin forretningsorden [2015/857]«


9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/17


Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/367 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2014

( Den Europæiske Unions Tidende L 73 af 17. marts 2015 )

På side 401 og 402 læses tabellen således:

»UDGIFTER

Titel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr. 3/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

Reserver (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

ERHVERVSPOLITIK

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURRENCE

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITET OG TRANSPORT

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

MILJØ

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

FORSKNING OG INNOVATION

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

DIREKTE FORSKNING

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

Reserver (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

DET INDRE MARKED OG TJENESTEYDELSER

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

BESKATNING OG TOLDUNION

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

UDDANNELSE OG KULTUR

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMMUNIKATION

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

SUNDHED OG FORBRUGERE

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

INDRE ANLIGGENDER

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

HANDEL

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

UDVIKLING OG SAMARBEJDE

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

UDVIDELSE

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

BEKÆMPELSE AF SVIG

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDGET

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

REVISION

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIK

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SPROGTJENESTER

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGI

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

RETLIGE ANLIGGENDER

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

KLIMA

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

RESERVER

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

I alt

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Heraf reserver (40 02 41)

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 «

På side 436 læses tabellen således:

»AFSNIT 13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

Titel

Kapitel

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr. 3/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING OG ANDRE REGIONALE FORANSTALTNINGER

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

SAMHØRIGHEDSFONDEN

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND — REGIONALUDVIKLING OG REGIONALT OG TERRITORIALT SAMARBEJDE

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

Afsnit 13 — I alt

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 «

På side 437-441 læses tabellen således:

»AFSNIT 13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

KAPITEL 13 03 — DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING OG ANDRE REGIONALE FORANSTALTNINGER

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr. 3/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 03

DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING OG ANDRE REGIONALE FORANSTALTNINGER

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 1 (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Afslutning af det særlige støtteprogram for fred og forsoning i Nordirland og grænseområdet i Irland (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 1 (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 2 (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mål 2 (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Afslutning af Urban (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Afslutning af tidligere programmer — EF-initiativer (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — teknisk bistand og nyskabende foranstaltninger (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — teknisk bistand og nyskabende foranstaltninger (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Unionens bidrag til Den Internationale Fond for Irland

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Afslutning af fællesskabsinitiativet Interreg III (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Støtte til regioner, der grænser op til kandidatlande — afslutning af tidligere programmer (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — konvergens

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — Peace

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Afslutning af teknisk bistand og udbredelse af oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale strategi (2007-2013)

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Afslutning af risikodelingsinstrumenter, der finansieres via EFRU-beløbsrammen for konvergens (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Afslutning af risikodelingsinstrumenter, der finansieres via EFRU-beløbsrammen for regional konkurrenceevne og beskæftigelse (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mindre udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — yderligere tildeling til regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Kandidatlandes og potentielle kandidatlandes deltagelse i EFRU, ETS — Bidrag fra udgiftsområde 4 (IPA II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Europæiske naboskabslandes deltagelse i EFRU, ETS — Bidrag fra udgiftsområde 4 (ENI)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 13 03 64 — Tilsammen

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand forvaltet af Kommissionen på anmodning fra en medlemsstat

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 13 03 65 — Tilsammen

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Teknisk bistand og udbredelse af oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale strategi

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Makroregional strategi 2014-2020 — EU-strategien for Donauområdet — teknisk bistand

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Pilotprojekt — Paneuropæisk koordinering af metoder til integration af romaer

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Pilotprojekt — Styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme Unionens regionalpolitik på globalt plan

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Forberedende foranstaltning — fremme af mere gunstige forhold for mikrokredit i Europa

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Pilotprojekt — Bæredygtig fornyelse i forstæder

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Forberedende foranstaltning — Rurban — partnerskab for bæredygtig udvikling i byer og landdistrikter

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Forberedende foranstaltning — styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme Unionens regionalpolitik på globalt plan

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Forberedende foranstaltning — fastlæggelse af en styringsmodel for EU-Donauregionen — bedre og effektiv koordinering

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Pilotprojekt — Henimod en fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donau-makroregionen

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Forberedende foranstaltning vedrørende et Atlanterhavsforum for Unionens Atlanterhavsstrategi

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Forberedende foranstaltning — støtte til Mayotte eller ethvert andet potentielt berørt territorium i forbindelse med overgangen til status som region i den yderste periferi

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Forberedende foranstaltning — Erasmus for lokal- og regionalpolitikere

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Forberedende foranstaltning — henimod en fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donau-makroregionen

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Pilotprojekt — Vedrørende Samhørighedspolitik og synergier med forsknings- og udviklingsmidler: »Vejen til topkvalitet«

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Forberedende foranstaltning — en regional strategi for Nordsøregionen

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Forberedende foranstaltning — verdensbyer: samarbejde mellem Unionen og tredjelande om byudvikling

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Forberedende foranstaltning — det aktuelle og tilstræbte økonomiske potentiale i regioner omkring den græske hovedstad Athen

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

Artikel 13 03 77 — Tilsammen

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

Kapitel 13 03 — I alt

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 «