ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 132

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
29. maj 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/827 af 28. maj 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/828 af 28. maj 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/829 af 27. maj 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/831 af 28. maj 2015 om ajourføring af listen over parter fritaget fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 efter undersøgelsen indledt ved Kommissionens meddelelse 2014/C 299/08

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/832 af 28. maj 2015 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/833 af 28. maj 2015 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering

60

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/834 af 28. maj 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

67

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/835 af 11. maj 2015 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure

69

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/836 af 11. maj 2015 om fastlæggelse af den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Union vegne, i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, og en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for forenkling af formaliteterne i samhandelen for så vidt angår opfordringer til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen om en fælles forsendelsesprocedure og konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen

78

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/837 af 28. maj 2015 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

82

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/838 af 28. maj 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU ved at forlænge anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med lille stadebille i Italien (meddelt under nummer C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/839 af 27. april 2015 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/827

af 28. maj 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 (2) giver en række foranstaltninger i afgørelse 2013/255/FUSP virkning, herunder et forbud mod handel med kulturgoder og andre genstande, der er blevet fjernet fra Syrien efter den 9. maj 2011.

(2)

Den 12. februar 2015 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution UNSCR 2199 (2015), hvis punkt 17 forbyder handel med syriske kulturgoder og andre genstande, som ulovligt er blevet fjernet fra Syrien siden den 15. marts 2011. Den 28. maj 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/837 (3) om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP med henblik på at bringe afgørelse 2013/255/FUSP i overensstemmelse med UNSCR 2199 (2015) ved at lade nævnte afgørelse finde anvendelse på genstande, der ulovligt er blevet fjernet fra Syrien siden den 15. marts 2011.

(3)

Eftersom denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for dens gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den ensartet.

(4)

Forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 36/2012 affattes artikel 11c, stk. 2, litra a), således:

»a)

varerne blev eksporteret fra Syrien inden den 15. marts 2011, eller«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/837 af 28. maj 2015 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (se side 82 i denne EUT).


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/828

af 28. maj 2015

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation bør én person tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(3)

Én person bør ikke længere stå opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(4)

Som følge af Rettens dom af 9. juli 2014 i de forenede sager T-329/12 og T-74/13, Al-Tabbaa mod Rådet (2), samt Rettens dom af 26. februar 2015 i sag T-652/11, Bassam Sabbagh mod Rådet (2), er Mazen al-Tabbaa og Bassam Sabbagh ikke opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(5)

Oplysningerne om visse personer på listen i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør ajourføres.

(6)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

(2)  Endnu ikke offentliggjort.


BILAG

I.

Følgende person tilføjes på listen over personer i bilag II, afdeling A, til forordning (EU) nr. 36/2012:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

206.

General Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Født i Jableh/Lattakiaprovinsen

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes (SMI) afdeling 293 (indre anliggender) siden april 2015. Ansvarlig for undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Damaskus/Damaskusregionen

Tidligere vicechef for politisk sikkerhed (2012), officer i Syriens republikanergarde og vicedirektør for direktoratet for politisk sikkerhed. Chef for militærpolitiet, medlem af det nationale sikkerhedsbureau

29.5.2015

II.

Oplysningerne om følgende person udgår af listen over personer i bilag II, afdeling A, til forordning (EU) nr. 36/2012:

Nr. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Oplysningerne i bilag II, afdeling A, til forordning (EU) nr. 36/2012 om nedenstående personer erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Født: 19.2.1946

Fødested: Damaskus

Diplomatpas nr. 983

Direktør for det nationale sikkerhedsbureau. Tidligere chef for Syriens efterretningsdirektorat (GID), involveret i vold mod demonstranter

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun, alias Mohamed Dib Zeitun)

Født: 20.5.1951

Fødested: Damaskus

Diplomatpas nr. D000001300

Chef for direktoratet for generel sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Født: 10.12.1938

Syriens tidligere vicepræsident, involveret i vold mod civilbefolkningen

23.5.2011

37.

Brigadegeneral Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Tidligere chef for Syriens militære efterretningstjenestes (SMI) afdeling 293 (indre anliggender) i Damaskus. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Damaskus. Rådgiver for præsident Bashar al-Assad i strategiske spørgsmål og militære efterretninger

23.8.2011

42.

Brigadegeneral Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI) i Idlib. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Idlibprovinsen

23.8.2011

44.

Brigadegeneral Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI) i Homs. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Homs

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Født: 15. maj 1955

Fødested: Bassir

Adib Mayaleh er som chef for Syriens centralbank ansvarlig for at yde økonomisk og finansiel støtte til det syriske regime

15.5.2012

55.

Oberst Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling i Dara'a. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter i Dara'a

14.11.2011

80.

Brigadegeneral Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste, Damaskusregionen/Rif Dimashq-afdelingen, tidligere Syriens luftvåbens efterretningstjeneste. Militær embedsmand involveret i vold i Homs

1.12.2011

137

Brigadegeneral Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Chef for afdeling 285 (Damaskus) i direktoratet for almindelige efterretninger (afløste brigadegeneral Hussam Fendi i slutningen af 2011). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet

24.7.2012


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/829

af 27. maj 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (2), særlig artikel 5, stk. 6, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som fastsættelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser for importen af visse produkter bør ændres under hensyntagen til prisudsving alt efter oprindelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1484/95 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at foranstaltningen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de ajourførte data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 af 28. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og om fastsættelse af tillægsimporttold for fjerkrækød og æg samt ægalbumin og om ophævelse af forordning nr. 163/67/EØF (EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47).


BILAG

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed, jf. artikel 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

141,4

0

AR

0207 12 90

Høns (såkaldte 65 pct.-høns), frosne

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

468,7

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

259,1

8

BR


(1)  Den statistiske lande- og områdefortegnelse er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.«


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830

af 28. maj 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 indeholder krav til udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade, der anvendes til at give oplysninger om kemiske stoffer og blandinger i Den Europæiske Union.

(2)

Det globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS), der er udviklet i FN-regi, fastlægger internationalt harmoniserede kriterier for klassificering og mærkning af kemikalier og regler for sikkerhedsdatablade.

(3)

Kravene til sikkerhedsdatablade i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør tilpasses i overensstemmelse med den femte revision af GHS-reglerne for sikkerhedsdatablade.

(4)

1. juni 2015 vil to modstridende ændringsforslag til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 — et foretaget i henhold til artikel 59, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2) og et andet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 (3) — træde i kraft samtidig. For at undgå forvirring om, hvilken version af bilag II der er gældende, er det nødvendigt at erstatte dette bilag i dets ændrede form af et nyt bilag II.

(5)

Det ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde for erhvervsdrivende, som allerede har udarbejdet sikkerhedsdatablade, dersom de blev pålagt omgående at revidere deres sikkerhedsdatablade i overensstemmelse med det ændrede bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006. Derfor bør det være tilladt disse erhvervsdrivende fortsat at anvende sikkerhedsdatablade, der er fremsendt til en modtager før den 1. juni 2015, i en vis periode.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006, som ændret ved forordning (EF) nr. 1272/2008, artikel 59, stk. 5, og forordning (EU) nr. 453/2010, affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Uden at dette berører artikel 31, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan sikkerhedsdatablade, der er fremsendt til en modtager før den 1. juni 2015, fortsat anvendes og behøver ikke være i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning før den 31. maj 2017.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 133 af 31.5.2010, s. 1).


BILAG

»BILAG II

KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE

DEL A

0.1.   Indledning

0.1.1.   I dette bilag beskrives de krav, som leverandøren skal opfylde ved udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad, der leveres for et stof eller en blanding i henhold til artikel 31.

0.1.2.   De oplysninger, der gives i sikkerhedsdatabladet, skal være i overensstemmelse med oplysningerne i kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves. Hvis der er udarbejdet en kemikaliesikkerhedsrapport, anføres det eller de relevante eksponeringsscenarier i et bilag til sikkerhedsdatabladet.

0.2.   Generelle krav til udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad

0.2.1.   Sikkerhedsdatabladet skal sætte brugeren i stand til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte menneskers sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt miljøet. Den, der udarbejder sikkerhedsdatabladet, skal tage hensyn til, at et sikkerhedsdatablad skal oplyse modtagerne om farerne ved et stof eller en blanding og give oplysninger om sikker opbevaring, håndtering og bortskaffelse af stoffet eller blandingen.

0.2.2.   Oplysningerne i sikkerhedsdatablade skal også opfylde kravene i direktiv 98/24/EF. Specielt skal sikkerhedsdatabladet gøre det muligt for arbejdsgiverne at fastslå, om der findes farlige kemiske agenser på arbejdspladsen, og at vurdere eventuelle risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med anvendelse af sådanne agenser.

0.2.3.   Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet skal være klare og kortfattede. Sikkerhedsdatabladet skal udarbejdes af en kompetent person, som tager hensyn til brugernes særlige behov og viden i det omfang, disse kendes. Leverandører af stoffer og blandinger skal sørge for, at de pågældende kompetente personer har fået den nødvendige uddannelse, herunder genopfriskningskurser.

0.2.4.   Det sprog, der anvendes i sikkerhedsdatabladet skal være enkelt, klart og præcist, og uforståeligt fagsprog, akronymer og forkortelser skal undgås. Anmærkninger som »kan være farligt«, »ingen sundhedsvirkninger«, »sikker under de fleste anvendelsesbetingelser« eller »harmløst«, eller enhver anden anmærkning, der angiver, at stoffet eller blandingen ikke er farlig, eller enhver anden anmærkning, der ikke er i overensstemmelse med stoffets eller blandingens klassificering, må ikke anvendes.

0.2.5.   Datoen for udstedelsen af sikkerhedsdatabladet skal være angivet på første side. Når et sikkerhedsdatablad er blevet revideret og den nye reviderede version leveres til modtagerne, skal modtagerne i sikkerhedsdatabladets punkt 16 gøres opmærksom på de ændringer, der er foretaget, medmindre ændringerne er angivet andetsteds. For det reviderede sikkerhedsdatablad skal udstedelsesdatoen i formatet »Revision: (dato)« angives på første side, ligesom der anføres et versionsnummer, et revisionsnummer samt en dato for, hvornår den nye version erstatter den gamle, eller anden angivelse af, hvilken version der erstattes.

0.3.   Sikkerhedsdatabladets format

0.3.1.   Et sikkerhedsdatablad er ikke et dokument af en bestemt længde. Længden af sikkerhedsdatabladet skal stå i forhold til faren ved stoffet eller blandingen og de foreliggende oplysninger.

0.3.2.   Alle sider i et sikkerhedsdatablad, herunder eventuelle bilag, skal være nummererede, og længden af sikkerhedsdatabladet skal være angivet (f.eks. »side 1 af 3«), eller det skal angives, om der følger flere sider (f.eks. »fortsætter på næste side« eller »sikkerhedsdatabladet ender her«).

0.4.   Sikkerhedsdatabladets indhold

De oplysninger, der kræves i henhold til dette bilag, skal indgå i sikkerhedsdatabladet, hvis de er relevante og foreligger i de relevante underpunkter listet i del B. Sikkerhedsdatabladet må ikke indeholde underpunkter uden indhold.

0.5.   Andre oplysningskrav

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at medtage yderligere relevante og foreliggende oplysninger i de relevante underpunkter i betragtning af stoffers og blandingers mange forskellige egenskaber.

Yderligere sikkerheds- og miljøoplysninger er nødvendige for at imødegå de behov, som måtte eksistere hos søfarende og andre transportarbejdere, der arbejder med transport af farligt gods på søgående bulkskibe og på bulkskibe beregnet på sejlads ad indre vandveje eller på tankskibe, som er underlagt IMO-bestemmelser (International Maritime Organisation) eller nationale bestemmelser. I underpunkt 14.7 anbefales det at medtage grundlæggende klassificeringsoplysninger, når sådant fragtgods bulktransporteres i henhold til bilag II til konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe (Convention for the Prevention of Pollution from Ships), som ændret ved protokollen af 1978 (MARPOL) (1) og den internationale kode for konstruktion og aptering af skibe til bulktransport af farlige kemikalier (International Bulk Chemical Code) (IBC-koden) (2). Ydermere kræves det, at skibe, der bulktransporterer olie eller oliebrændstof, som defineret i bilag I til MARPOL, eller skibe, der bunkrer oliebrændsel, før lastning udstyres med et »sikkerhedsdatablad« i henhold til resolution af IMO's Komité for Sikkerhed på Søen (MSC) »Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel« (MSC.286(86)). For at have ét harmoniseret sikkerhedsdatablad til maritim og ikke-maritim brug kan de supplerende bestemmelser i resolution MSC.286(86), hvor det er relevant, medtages i sikkerhedsdatabladene om skibstransport i MARPOL bilag I fragtgods og skibsbrændstoffer.

0.6.   Enheder

De måleenheder, der er fastlagt i Rådets direktiv 80/181/EØF (3), skal anvendes.

0.7.   Særlige tilfælde

Der kræves også sikkerhedsdatablade i de særlige tilfælde, der er anført i punkt 1.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008, for hvilke der er undtagelser med hensyn til mærkning.

1.    PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

I dette punkt af sikkerhedsdatabladet beskrives det, hvordan stoffet eller blandingen skal identificeres, og hvordan de identificerede relevante anvendelser, navnet på leverandøren af stoffet eller blandingen, detaljerede kontaktoplysninger for leverandøren af stoffet eller blandingen, herunder kontakt i nødstilfælde, skal angives i sikkerhedsdatabladet.

1.1.   Produktidentifikator

Produktidentifikatoren skal angives i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1272/2008, hvis der er tale om et stof, og i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1272/2008, hvis der er tale om en blanding, og som angivet på etiketten på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvori stoffet eller blandingen markedsføres, medmindre den eller de berørte medlemsstater bestemmer andet.

For registreringspligtige stoffer skal produktidentifikatoren være i overensstemmelse med den, der er angivet ved registreringen, og der angives desuden det registreringsnummer, der er tildelt i henhold til artikel 20, stk. 3, i nærværende forordning.

Uden at dette berører de forpligtelser for downstream-brugerne, der er fastlagt i artikel 39 i nærværende forordning, kan den del af registreringsnummeret, der refererer til den individuelle registrant i en fælles indsendelse, udelades af en leverandør, der er distributør eller downstream-bruger, under forudsætning af:

a)

at den pågældende leverandør påtager sig ansvaret for på anmodning at oplyse det fuldstændige registreringsnummer til anvendelse med henblik på håndhævelse, eller, hvis han ikke er i besiddelse af det fuldstændige registreringsnummer, at videresende anmodningen til sin egen leverandør i overensstemmelse med bestemmelserne i litra b) samt

b)

at den pågældende leverandør på anmodning oplyser det fuldstændige registreringsnummer til den myndighed i medlemsstaten, der er ansvarlig for håndhævelsen (»håndhævelsesmyndigheden«), inden syv dage efter modtagelse af anmodningen enten direkte fra håndhævelsesmyndigheden eller videresendt af sin egen aftager, eller, hvis han ikke er i besiddelse af det fuldstændige registreringsnummer, at den pågældende leverandør fremsender anmodningen til sin egen leverandør inden syv dage efter modtagelse af anmodningen og samtidig underretter håndhævelsesmyndigheden herom.

Et enkelt sikkerhedsdatablad kan omfatte mere end ét stof eller én blanding, hvis oplysningerne i det pågældende sikkerhedsdatablad opfylder kravene i nærværende bilag med hensyn til hvert af disse stoffer eller hver af disse blandinger.

Andre metoder til identifikation

Andre navne eller synonymer, som stoffet eller blandingen er mærket med, eller er alment kendt under, f.eks. alternative navne, tal, selskabets produktkoder eller andre entydige identifikatorer, kan angives.

1.2.   Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

De identificerede anvendelser, der er relevante for modtageren/modtagerne af stoffet eller blandingen, skal som minimum angives. Dette skal ske i form af en kort beskrivelse af stoffets eller blandingens funktion, f.eks. »flammehæmmende middel«, »antioxidant« osv.

Det skal, når det er relevant, angives, hvilke anvendelser leverandøren fraråder, og begrundelserne herfor. Denne liste behøver ikke at være udtømmende.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal oplysningerne i dette underpunkt i sikkerhedsdatabladet være i overensstemmelse med de identificerede anvendelser i kemikaliesikkerhedsrapporten og eksponeringsscenarierne fra kemikaliesikkerhedsrapporten, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

1.3.   Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandøren skal identificeres, uanset om denne er producent, importør, enerepræsentant, downstream-bruger eller distributør. Leverandørens fuldstændige adresse og telefonnummer skal angives sammen med en e-mailadresse på en kompetent person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet.

Hvis leverandøren ikke er beliggende i den medlemsstat, hvor stoffet eller blandingen markedsføres, men har udpeget en ansvarlig for den pågældende medlemsstat, skal der anføres en fuldstændig adresse og telefonnummer for den pågældende ansvarlige person.

For registranter skal oplysningerne svare til de oplysninger om identiteten af producenten eller importøren, som er givet i registreringen.

Hvis der er udpeget en enerepræsentant, kan der også gives nærmere oplysninger om producenten eller formulatoren fra et tredjeland.

1.4.   Nødtelefon

Der skal være henvisninger til nødopkaldstjenester. Hvis der findes et officielt rådgivende organ i den medlemsstat, hvor stoffet eller blandingen markedsføres (det kan være det organ, der er ansvarligt for at modtage oplysninger om sundhedsmæssige virkninger, der er omhandlet i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1272/2008), skal dettes telefonnummer angives, hvilket kan anses for at være tilstrækkeligt. Hvis der er begrænset adgang til disse tjenester af forskellige grunde som f.eks. begrænset åbningstid, eller hvis der er begrænsninger med hensyn til visse typer af oplysninger, skal det være klart angivet.

2.    PUNKT 2: Fareidentifikation

Dette punkt af sikkerhedsdatabladet skal beskrive farerne ved stoffet eller blandingen og de nødvendige advarsler forbundet med disse farer.

2.1.   Klassificering af stoffet eller blandingen

Den klassificering af stoffet eller blandingen, der fremkommer ved anvendelsen af klassificeringskriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal angives. Hvis leverandøren har anmeldt oplysninger om stoffet til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger i henhold til artikel 40 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal den klassificering, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, være den samme som den klassificering, der er angivet i anmeldelsen.

Hvis blandingen ikke opfylder kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal dette klart angives.

Oplysninger om stofferne i blandingen gives i underpunkt 3.2.

Hvis klassificeringen, herunder faresætninger, ikke er skrevet fuldt ud, skal der henvises til punkt 16, hvor den fulde ordlyd af hver klassificering, herunder alle faresætninger, skal anføres.

De vigtigste fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer skal anføres i overensstemmelse med punkt 9-12 i sikkerhedsdatabladet på en sådan måde, at også ikke-fagfolk på området kan identificere farerne ved stoffet eller blandingen.

2.2.   Mærkningselementer

Der skal mindst angives følgende mærkningselementer, baseret på klassificeringen, der optræder på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: farepiktogram(mer), signalord, faresætning(er) og sikkerhedssætning(er). En grafisk gengivelse af det fuldstændige farepiktogram i sort og hvidt eller en grafisk gengivelse af symbolet alene kan erstatte det farvepiktogram, der er truffet bestemmelse om i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Mærkningselementer i henhold til artikel 25 og artikel 32, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal angives.

2.3.   Andre farer

Oplysninger om, hvorvidt stoffet eller blandingen opfylder kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til bilag XIII, skal angives.

Der skal gives oplysninger om andre farer, som ikke medfører klassificering, men kan bidrage til stoffets eller blandingens samlede farer, f.eks. dannelse af luftforurenende stoffer under hærdning eller forarbejdelse, støv, eksplosive egenskaber, som ikke opfylder klassificeringskriterierne i del 2, punkt 2.1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008, støveksplosionsfare, krydssensibilisering, kvælning, forfrysning, stor sandsynlighed for udvikling af lugt eller smag, eller miljøvirkninger som f.eks. farer for jordboende organismer eller potentiale for fotokemisk ozondannelse. Sætningen »Kan danne eksplosibel støv-luft-blanding ved spredning« er formålstjenlig i forbindelse med fare for støveksplosion.

3.    PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal beskrive den kemiske identitet af indholdsstoffet/-stofferne i stoffet eller blandingen, herunder urenheder og stabiliserende tilsætningsstoffer som anført nedenfor. Relevante og foreliggende sikkerhedsoplysninger om stoffets/blandingens overfladekemi skal angives.

3.1.   Stoffer

Den kemiske identitet af stoffets hovedbestanddel skal oplyses ved at oplyse mindst produktidentifikatoren eller et af de andre identifikationsmidler angivet i underpunkt 1.1.

Den kemiske identitet af eventuelle urenheder, stabiliserende tilsætningsstoffer eller andre individuelle bestanddele end hovedbestanddelen, som i sig selv er klassificeret, og som bidrager til klassificeringen af stoffet, skal angives som følger:

a)

produktidentifikatoren i henhold til artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1272/2008

b)

hvis der ikke findes en produktidentifikator, et af de andre navne (sædvanligt navn, handelsnavn, forkortelse) eller identifikationsnumre.

Leverandører af stoffer kan desuden vælge at anføre alle bestanddele, herunder ikke-klassificerede bestanddele.

Dette underpunkt kan også anvendes til at give oplysninger om stoffer med flere bestanddele.

3.2.   Blandinger

Produktidentifikator, koncentrationen eller koncentrationsintervallerne samt klassificeringer skal oplyses for mindst alle de stoffer, der er omhandlet i punkt 3.2.1 eller 3.2.2. Leverandører af blandinger kan desuden vælge at anføre alle stoffer i blandingen, herunder stoffer, der ikke opfylder kriterierne for klassificering. Disse oplysninger skal sætte modtageren i stand til let at identificere farerne ved stofferne i blandingen. De farer, der er knyttet til selve blandingen, anføres i punkt 2.

Koncentrationen af stofferne i en blanding skal beskrives:

a)

enten som nøjagtige procentdele i aftagende orden efter masse eller volumen, hvis dette er teknisk muligt, eller

b)

som procentintervaller i aftagende orden efter masse eller volumen, hvis dette er teknisk muligt.

Når der anvendes procentintervaller, skal sundhedsfarerne og miljøfarerne beskrive virkningerne af den højeste koncentration af hver bestanddel.

Hvis der foreligger oplysninger om blandingens virkning, skal denne oplysning indgå i punkt 2.

Hvis brugen af et alternativt kemisk navn er blevet tilladt i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1272/2008, kan dette navn anvendes.

3.2.1.   For en blanding, der opfylder kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal følgende stoffer angives sammen med deres koncentration eller koncentrationsinterval i blandingen:

a)

stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008, når de er til stede i koncentrationer, der mindst svarer til den laveste af følgende:

ia)

de generiske afskæringsværdier i tabel 1.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008

ib)

de generiske koncentrationsgrænser, der er fastsat i del 3-5 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 under hensyntagen til de koncentrationer, der er angivet i noterne til visse tabeller i del 3 vedrørende forpligtelsen til at stille et sikkerhedsdatablad for blandingen efter anmodning til rådighed, og for aspirationsfare (punkt 3.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008) ≥ 10 %

Fortegnelse over fareklasser, farekategorier og koncentrationsgrænser, som indebærer, at et stof skal opføres som et stof i en blanding i underpunkt 3.2

1.1.

Fareklasse og -kategori

Koncentrationsgrænse

(%)

Akut toksicitet, kategori 1, 2 og 3

≥ 0,1

Akut toksicitet, kategori 4

≥ 1

Hudætsning/hudirritation, kategori 1, underkategori 1A, 1B og 1C og kategori 2

≥ 1

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1 og 2

≥ 1

Respiratorisk sensibilisering/hudsensibilisering

≥ 0,1

Kimcellemutagenicitet, kategori 1A og 1B

≥ 0,1

Kimcellemutaginicitet, kategori 2

≥ 1

Carcinogenicitet, kategori 1A, 1B og 2

≥ 0,1

Reproduktionstoksicitet, kategori 1A, 1B, 2 og virkninger for eller via amning

≥ 0,1

Specifik målorgantoksicitet (STOT) — enkelt eksponering, kategori 1 og 2

≥ 1

Specifik målorgantoksicitet (STOT) — gentagen eksponering, kategori 1 og 2

≥ 1

Aspirationsfare

≥ 10

Farlig for vandmiljøet — akut, kategori 1

≥ 0,1

Farlig for vandmiljøet — kronisk, kategori 1

≥ 0,1

Farlig for vandmiljøet — kronisk, kategori 2, 3 og 4

≥ 1

Farlig for ozonlaget

≥ 0,1

ii)

de specifikke koncentrationsgrænser, der er fastsat i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

iii)

hvis der er angivet en M-faktor i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, den generiske afskæringsværdi i tabel 1.1 i bilag I til nævnte forordning efter tilpasning under anvendelse af den beregning, der er omhandlet i punkt 4.1 i bilag I til nævnte forordning

iv)

de specifikke koncentrationsgrænser, der er angivet i den fortegnelse over klassificeringer og mærkninger, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1272/2008

v)

de koncentrationsgrænser, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 1272/2008

vi)

hvis der er oplyst en M-faktor i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1272/2008, den generiske afskæringsværdi i tabel 1.1 i bilag I til nævnte forordning som justeret efter beregningen, der er omhandlet i punkt 4.1 i bilag I til nævnte forordning.

b)

stoffer, for hvilke der foreligger EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, og som ikke allerede er omfattet af litra a)

c)

stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulerende i henhold til de kriterier, der er fastsat i bilag XIII, eller stoffer på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1, af andre grunde end de farer, der er omhandlet i litra a), hvis koncentrationen af et enkelt stof svarer til eller er højere end 0,1 %.

3.2.2.   For en blanding, der ikke opfylder kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal stoffer, der er til stede i en koncentration, der svarer til eller er højere end nedenstående koncentrationer, angives sammen med deres koncentration eller koncentrationsinterval i blandingen:

a)

1 vægtprocent i ikke-gasformige blandinger og 0,2 volumenprocent i gasformige blandinger for

i)

stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller

ii)

stoffer, for hvilke der foreligger EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

b)

0,1 vægtprocent for stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske i henhold til kriterierne i bilag XIII, meget persistente og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne i bilag XIII, eller som indgår i den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1, af andre grunde end de farer, der er omhandlet i litra a).

3.2.3.   For de stoffer, der er angivet i underpunkt 3.2, skal klassificeringen af stoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, herunder fareklasse(r) og kategorikode(r) som anført i tabel 1.1 i bilag VI til nævnte forordning, samt de faresætninger, der tildeles i henhold til de fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, de frembyder, også oplyses. Det er ikke nødvendigt at skrive faresætningerne fuldt ud i dette punkt; det er tilstrækkeligt med deres koder. I tilfælde, hvor de ikke skrives fuldt ud, skal der refereres til punkt 16, hvor den fulde tekst for alle de relevante faresætninger skal være opført i listeform. Hvis stoffet ikke opfylder klassificeringskriterierne, angives årsagen til, at stoffet er medtaget i underpunkt 3.2, såsom »ikke-klassificeret vPvB-stof« eller »stof med en EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering«.

3.2.4.   For stoffer angivet i underpunkt 3.2 skal navnet og, hvis det foreligger, registreringsnummer som tildelt i henhold til artikel 20, stk. 3, i nærværende forordning angives.

Uden at dette berører de forpligtelser for downstream-brugerne, der er fastlagt i artikel 39 i nærværende forordning, kan den del af registreringsnummeret, der refererer til den individuelle registrant i en fælles indsendelse, udelades af leverandøren af blandingen under forudsætning af:

a)

at den pågældende leverandør påtager sig ansvaret for på anmodning at oplyse det fuldstændige registreringsnummer til anvendelse med henblik på håndhævelse, eller, hvis han ikke er i besiddelse af det fuldstændige registreringsnummer, at videresende anmodningen til sin egen leverandør i overensstemmelse med bestemmelserne i litra b) samt

b)

at den pågældende leverandør på anmodning oplyser det fuldstændige registreringsnummer til den myndighed i medlemsstaten, der er ansvarlig for håndhævelsen (herefter benævnt »håndhævelsesmyndigheden«), inden syv dage efter modtagelse af anmodningen enten direkte fra håndhævelsesmyndigheden eller videresendt af sin egen aftager, eller, hvis han ikke er i besiddelse af det fuldstændige registreringsnummer, at den pågældende leverandør fremsender anmodningen til sin egen leverandør inden syv dage efter modtagelse af anmodningen og samtidig underretter håndhævelsesmyndigheden herom.

Hvis der foreligger et EF-nummer, skal dette angives i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Hvis der foreligger CAS-nummer og IUPAC-navn, kan disse ligeledes angives.

For så vidt angår stoffer, der i dette underpunkt er angivet ved et alternativt kemisk navn i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1272/2008, er registreringsnummer, EF-nummer og andre præcise kemiske identifikatorer ikke påkrævet.

4.    PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal beskrive førstehjælp på en sådan måde, at den kan forstås og ydes af en person uden oplæring, uden brug af avanceret udstyr, og uden at der er et stort udvalg af medicin til rådighed. Hvis lægehjælp er påkrævet, skal dette angives, herunder også, hvor hurtigt denne skal gives.

4.1.   Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

4.1.1.   Førstehjælpsinstruktionerne skal opdeles efter relevante eksponeringsveje. Underopdelinger skal anvendes til at angive førstehjælpsproceduren for hver enkelt eksponeringsvej, f.eks. indånding, hudkontakt, øjenkontakt og indtagelse.

4.1.2.   Der skal gives råd om, hvorvidt:

a)

der kræves øjeblikkelig lægehjælp, og om der kan forventes forsinkede virkninger efter eksponeringen

b)

det anbefales, at den person, der har været udsat for eksponering, flyttes til et område med frisk luft

c)

det anbefales, at sko og tøj fjernes fra personen og behandles, og samt

d)

det anbefales, at de personer, der yder førstehjælp, anvender personlige værnemidler.

4.2.   Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der skal gives kortfattede oplysninger om de vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede, som følge af eksponering.

4.3.   Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Når det er relevant, skal der gives oplysninger om kliniske forsøg og lægetilsyn med hensyn til forsinkede virkninger, specifikke oplysninger om modgifte (hvis sådanne kendes) og kontraindikationer.

For visse stoffer eller blandinger kan det være vigtigt at fremhæve, at der skal være særlige midler til specifik øjeblikkelig behandling til rådighed på arbejdspladsen.

5.    PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal beskrive kravene i forbindelse med bekæmpelse af brand forårsaget af stoffet eller blandingen eller opstået i nærheden af stoffet eller blandingen.

5.1.   Slukningsmidler

 

Egnede slukningsmidler:

Der skal gives oplysninger om egnede slukningsmidler.

 

Uegnede slukningsmidler:

Det skal angives, om nogle slukningsmidler er uegnede i en særlig situation, hvori stoffet eller blandingen er indblandet (f.eks. undgå højtryksmidler, som kan forårsage dannelse af en potentielt eksplosibel støv-luft-blanding).

5.2.   Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der skal gives oplysninger om farer, som kan opstå i forbindelse med stoffet eller blandingen som f.eks. farlige forbrændingsprodukter, der dannes, når stoffet eller blandingen brænder — f.eks. »kan udvikle sundhedsfarlige røggasser med kulilte ved brand«, eller »udvikler svovl- og nitrogenoxider ved forbrænding«.

5.3.   Anvisninger for brandmandskab

Der skal gives råd om enhver beskyttelsesforanstaltning, der skal træffes under brandbekæmpelsen, f.eks. »beholdere skal holdes afkølede ved oversprøjtning med vand«, og om særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab, f.eks. støvler, overalls, handsker, øjenværn og ansigtsskærm samt luftforsynet åndedrætsværn.

6.    PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal anbefale egnede fremgangsmåder ved spild, lækager eller udslip for at forhindre eller mindske skadelige virkninger på personer, ejendom og miljø. Der skal skelnes mellem fremgangsmåde ved stort og lille spild i de tilfælde, hvor dette har en væsentlig indflydelse på faren. Hvis procedurerne for inddæmning og opsamling indikerer, at forskellige metoder er påkrævet, skal disse angives i sikkerhedsdatabladet.

6.1.   Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1.   For ikke-indsatspersonel

Der skal gives råd om spild og udslip af stoffet eller blandingen ved uheld, f.eks.:

a)

anvendelse af egnet beskyttelsesbeklædning (herunder de personlige værnemidler, der er omhandlet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forhindre forurening af hud, øjne og beklædning

b)

fjernelse af antændelseskilder, tilstrækkelig udluftning, begrænsning af støvudvikling samt

c)

nødprocedurer som f.eks. nødvendigheden af at evakuere området eller kontakte en ekspert.

6.1.2.   For indsatspersonel

Der skal gives råd vedrørende egnede materialetyper til personlig beskyttelsesbeklædning (f.eks. »egnet: Butylen«, »ikke egnet: PVC«).

6.2.   Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Der skal gives råd om enhver miljøbeskyttelsesforanstaltning, der skal træffes i forbindelse med spild og udslip af stoffet eller blandingen ved uheld, som f.eks. at sørge for, at det holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

6.3.   Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

6.3.1.   Der skal gives passende råd om, hvordan spild inddæmmes. Egnede inddæmningsteknikker kan omfatte følgende:

a)

inddæmning, tildækning af afløb

b)

afdækningsprocedurer.

6.3.2.   Der skal gives passende råd om, hvordan der renses op efter spild. Egnede oprensningsprocedurer kan omfatte følgende:

a)

neutraliseringsteknikker

b)

dekontamineringsteknikker

c)

adsorptionsmidler

d)

rengøringsteknikker

e)

opsugningsteknikker

f)

nødvendigt udstyr til inddæmning/oprensning (herunder eventuel anvendelse af gnistfrit værktøj og udstyr).

6.3.3.   Der skal gives andre oplysninger om spild og udslip, herunder råd om uegnede inddæmnings- og oprensningsteknikker, f.eks. ved angivelser som »… må aldrig anvendes«.

6.4.   Henvisning til andre punkter

Hvis det er relevant, henvises til punkt 8 og 13.

7.    PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal give råd om sikker håndteringspraksis. Det skal fremhæve forholdsregler, der er egnede for de identificerede anvendelser, der er nævnt i underpunkt 1.2, og for stoffets eller blandingens særlige egenskaber.

Oplysningerne i dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal vedrøre beskyttelse af menneskers sundhed og sikkerhed samt miljøet. Det skal hjælpe arbejdsgiveren til at udarbejde hensigtsmæssige arbejdsmetoder og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 98/24/EF og artikel 5 i direktiv 2004/37/EF.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal oplysningerne i dette punkt i sikkerhedsdatabladet være i overensstemmelse med oplysningerne vedrørende identificerede anvendelser i kemikaliesikkerhedsrapporten og de eksponeringsscenarier med angivelse af risikohåndteringsforanstaltninger fra kemikaliesikkerhedsrapporten, der er gengivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8.

7.1.   Forholdsregler for sikker håndtering

7.1.1.   Der skal angives anbefalinger med hensyn til:

a)

at sikre en sikker håndtering af stoffet eller blandingen, f.eks. indkapsling samt foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

b)

at undgå håndtering af uforenelige stoffer og blandinger

c)

at gøre opmærksom dels på anvendelsesformer og omstændigheder, der kan forårsage nye risici som følge af en ændring af stoffets eller blandingens egenskaber, dels på relevante modforanstaltninger samt

d)

at reducere udslip af stoffet eller blandingen til miljøet, f.eks. at undgå spild eller at holde stoffet eller blandingen væk fra afløb.

7.1.2.   Der skal gives råd om generel hygiejne, f.eks.:

a)

om ikke at spise, drikke eller ryge i arbejdsområdet

b)

om at vaske hænder efter håndtering samt

c)

om at tage forurenet tøj og personlige værnemidler af, før man bevæger sig ind i et område, hvor der spises.

7.2.   Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

De råd, der gives, skal være i overensstemmelse med de fysiske og kemiske egenskaber, der er beskrevet i punkt 9 i sikkerhedsdatabladet. Hvis det er relevant, skal der gives råd om særlige krav til opbevaring, herunder:

a)

Hvordan man håndterer risici i forbindelse med:

i)

eksplosiv atmosfære

ii)

ætsning

iii)

brandfare

iv)

uforenelige stoffer eller blandinger

v)

fordampning samt

vi)

mulige antændelseskilder (herunder elektrisk udstyr).

b)

Hvordan man begrænser virkningerne af:

i)

vejrforhold

ii)

omgivende tryk

iii)

temperaturer

iv)

sollys

v)

fugtighed samt

vi)

vibration

c)

Hvordan man bevarer stoffet eller blandingen stabil ved hjælp af:

i)

stabilisatorer samt

ii)

antioxidanter.

d)

Andre råd, herunder:

i)

krav til ventilation

ii)

særlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere (herunder inddæmning og ventilation)

iii)

mængdebegrænsninger under oplagring (hvis relevant) samt

iv)

egnet emballage.

7.3.   Særlige anvendelser

For stoffer og blandinger beregnet til nærmere bestemte anvendelser skal der være detaljerede, operationelle anbefalinger om de identificerede anvendelser nævnt i underpunkt 1.2. Hvis et eksponeringsscenarie er vedlagt, kan der henvises til det, eller der skal gives oplysninger som krævet i underpunkt 7.1 og 7.2. Hvis en leverandør i forsyningskæden har udarbejdet en kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen, er det tilstrækkeligt, at sikkerhedsdatabladet og eksponeringsscenarierne er i overensstemmelse med blandingens kemikaliesikkerhedsrapport i stedet for kemikaliesikkerhedsrapporterne for hvert enkelt stof i blandingen. Hvis der findes branchespecifikke vejledninger, kan der henvises til disse med nærmere oplysninger (inkl. kilde og udgivelsesdato).

8.    PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal beskrive de gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal oplysningerne i dette punkt i sikkerhedsdatabladet være i overensstemmelse med oplysningerne vedrørende identificerede anvendelser i kemikaliesikkerhedsrapporten og de eksponeringsscenarier med angivelse af risikohåndteringsforanstaltninger fra kemikaliesikkerhedsrapporten, der er gengivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

8.1.   Kontrolparametre

8.1.1.   Nedenstående nationale grænseværdier, med angivelse af retsgrundlaget, for gældende grænseværdier i den medlemsstat, hvor sikkerhedsdatabladet udleveres, skal angives for hvert stof i blandingen. Ved angivelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal den kemiske identitet angivet i punkt 3 anvendes

8.1.1.1.

de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, som svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle anmærkninger som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU (4)

8.1.1.2.

de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, som svarer til EU's grænseværdier i henhold til direktiv 2004/37/EF, herunder eventuelle supplerende angivelser som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i afgørelse 2014/113/EU

8.1.1.3.

eventuelle andre nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

8.1.1.4.

de nationale biologiske grænseværdier, som svarer til EU's biologiske grænseværdier i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle supplerende angivelser som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i afgørelse 2014/113/EU og

8.1.1.5.

eventuelle andre nationale biologiske grænseværdier.

8.1.2.   Der skal gives oplysninger om aktuelle anbefalede målemetoder i det mindste for de mest relevante stoffer.

8.1.3.   Hvis der dannes luftforurenende stoffer, når stoffet eller blandingen anvendes som angivet, skal gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og/eller biologiske grænseværdier for disse også angives.

8.1.4.   Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, eller når der foreligger en DNEL-værdi, som omhandlet i punkt 1.4 i bilag I, eller en PNEC-værdi, som omhandlet i punkt 3.3 i bilag I, skal de relevante DNEL-værdier og PNEC-værdier for stoffet angives for de eksponeringsscenarier fra kemikaliesikkerhedsrapporten, der er vedlagt som bilag til sikkerhedsdatabladet.

8.1.5.   Når der anvendes en trinvis fremgangsmåde (control banding) til fastlæggelse af risikohåndteringsforanstaltninger i forbindelse med forskellige anvendelser, skal der gives tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre en effektiv risikostyring. Sammenhængen og begrænsningen af de specifikke trinvise anbefalinger skal klart anføres.

8.2.   Eksponeringskontrol

De i dette underpunkt krævede informationer skal angives, medmindre et eksponeringsscenarie, der indeholder disse oplysninger, er vedlagt sikkerhedsdatabladet.

Hvis leverandøren har undladt testning i henhold til punkt 3 i bilag XI, skal de specifikke anvendelsesbetingelser, der er begrundelsen for denne undladelse, angives.

Hvis et stof er registreret som et isoleret mellemprodukt (som anvendes på stedet eller som transporteres), skal leverandøren angive, at dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med de særlige betingelser, der er givet som begrundelse for registrering i henhold til artikel 17 eller 18.

8.2.1.   Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Beskrivelsen af egnede foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering skal relateres til stoffets eller blandingens identificerede anvendelser som nævnt i underpunkt 1.2. Oplysningerne skal være tilstrækkelige til, at arbejdsgiveren er i stand til at foretage en vurdering af risikoen for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed som følge af tilstedeværelsen af stoffet eller blandingen i overensstemmelse med artikel 4–6 i direktiv 98/24/EF og artikel 3–5 i direktiv 2004/37/EF, hvor dette er relevant.

Oplysningerne skal supplere dem, som allerede er givet i punkt 7.

8.2.2.   Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

8.2.2.1.   Oplysninger om brug af personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med god praksis for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og være i sammenhæng med andre kontrolforanstaltninger, herunder tekniske sikkerhedsforanstaltninger, ventilation og indkapsling. Hvis det er relevant, skal der henvises til punkt 5 for råd med hensyn til personlige værnemidler til beskyttelse mod brand/kemikalier.

8.2.2.2.   Under hensyntagen til Rådets direktiv 89/686/EØF (5) og med henvisning til de relevante CEN-standarder skal der gives detaljerede oplysninger om, hvilket udstyr der vil yde tilstrækkelig og passende beskyttelse, herunder:

a)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Egnet type øjenværn/ansigtsskærm skal angives på grundlag af faren ved stoffet eller blandingen og risikoen for kontakt, f.eks. sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm.

b)

Beskyttelse af hud

i)

Beskyttelse af hænder

Det angives klart på grundlag af faren ved stoffet eller blandingen og risikoen for hudkontakt og ud fra eksponeringens omfang og varighed, hvilken type handsker der er egnet til håndtering af stoffet eller blandingen, herunder:

materialetype og -tykkelse

den typiske eller mindste gennemtrængningstid af handskematerialet.

Om nødvendigt angives yderligere foranstaltninger til beskyttelse af hænderne.

ii)

Andet

Hvis det er nødvendigt at beskytte en anden del af kroppen end hænderne, skal egnet type og kvalitet af værnemidlerne angives, f.eks. kravehandsker, støvler og heldragt, på grundlag af de farer, der er forbundet med stoffet eller blandingen, og risikoen for kontakt.

Om nødvendigt anføres eventuelle supplerende foranstaltninger til beskyttelse af huden og særlige hygiejniske foranstaltninger.

c)

Åndedrætsværn

For gasser, dampe, aerosoler eller støv skal den type værnemiddel, der skal benyttes, specificeres på grundlag af farerne og risikoen for eksponering, herunder filtrerende åndedrætsværn med angivelse af egnet filter og egnede masketyper eller luftforsynet åndedrætsværn.

d)

Farer ved opvarmning

Ved angivelse af personlige værnemidler til brug i forbindelse med materialer, der udgør en risiko ved opvarmning, skal der tages særlig hensyn til værnemidlernes konstruktion.

8.2.3.   Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Her gives de oplysninger, som arbejdsgiveren har brug for til opfyldelse af sine forpligtelser efter EU-lovgivningen om miljøbeskyttelse.

Hvis der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal den indeholde et resumé af risikohåndteringsforanstaltninger, der er egnede til at styre eksponering af miljøet for stoffet for de eksponeringsscenarier, der er beskrevet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

9.    PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal beskrive de empiriske data for stoffet eller blandingen, hvis det er relevant. Artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1272/2008 finder anvendelse. Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet som led i registreringen og/eller kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves, og med stoffets eller blandingens klassificering.

9.1.   Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Nedenstående egenskaber skal angives tydeligt, herunder skal der, hvis relevant, være en henvisning til den anvendte testmetode og en angivelse af egnede måleenheder og/eller referencebetingelser. Hvis det er relevant for tolkningen af en konkret værdi, skal metoden til bestemmelse heraf også angives (f.eks. metoden til bestemmelse af flammepunkt — åben beholder/lukket beholder).

a)

Udseende:

Tilstandsform (fast (herunder relevante og foreliggende sikkerhedsoplysninger om granulometri og specifik overfladeareal, hvis disse ikke allerede er angivet andetsteds i dette sikkerhedsdatablad), flydende, luftformig) af stoffet eller blandingen og farve ved levering skal angives

b)

Lugt:

Hvis stoffet har en lugt, gives en kort beskrivelse af denne

c)

Lugttærskel

d)

pH:

pH-værdien af det leverede stof eller blanding eller af en vandig opløsning heraf skal anføres. I tilfælde af en vandig opløsning angives tillige koncentrationen af stoffet eller blandingen

e)

Smeltepunkt/frysepunkt

f)

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

g)

Flammepunkt

h)

Fordampningshastighed

i)

Antændelighed (fast stof, luftart)

j)

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser

k)

Damptryk

l)

Dampmassefylde

m)

Relativ massefylde

n)

Opløselighed

o)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

p)

Selvantændelsestemperatur

q)

Dekomponeringstemperatur

r)

Viskositet

s)

Eksplosive egenskaber

t)

Oxiderende egenskaber.

Hvis det angives, at en bestemt egenskab ikke er relevant, eller at oplysninger om en bestemt egenskab ikke foreligger, skal grunden hertil oplyses.

For at gøre det muligt at træffe de rigtige sikkerhedsforanstaltninger skal alle relevante oplysninger om stoffet eller blandingen angives. Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med oplysningerne i registreringen, når der er krav om en sådan.

Hvis der er tale om en blanding, skal angivelserne klart angive, hvilket stof i blandingen dataene vedrører, medmindre de gælder for hele blandingen.

9.2.   Andre oplysninger

Andre fysiske-kemiske parametre anføres om nødvendigt, såsom blandbarhed, fedtopløselighed (opløsningsmidlet skal angives), ledningsevne eller gasgruppe. Relevante og tilgængelige sikkerhedsoplysninger om redoxpotentiale, radikaldannelsespotentiale og fotokatalytiske egenskaber skal oplyses.

10.    PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal beskrive stoffets eller blandingens stabilitet og muligheden for, at der kan opstå farlige reaktioner under visse anvendelsesforhold og ved udslip til miljøet, herunder en henvisning til de anvendte testmetoder, hvis relevant. Hvis det angives, at en bestemt egenskab ikke er relevant, eller at oplysninger om en bestemt egenskab ikke foreligger, skal grunden hertil oplyses.

10.1.   Reaktivitet

10.1.1.   Risiko for farer i forbindelse med reaktivitet af stoffet eller blandingen skal beskrives. Der skal gives specifikke testdata for stoffet eller blandingen som et hele, hvis sådanne foreligger. Oplysningerne kan dog også baseres på generelle data for den gruppe eller familie, som stoffet eller blandingen tilhører, hvis sådanne data i tilstrækkeligt omfang repræsenterer de mulige farer ved stoffet eller blandingen.

10.1.2.   Hvis der ikke foreligger data for blandingen, skal der anføres data for stofferne i blandingen. Ved bestemmelse af uforenelighed skal der tages hensyn til stoffer, beholdere og forureninger, som stoffet eller blandingen kan blive udsat for under transport, opbevaring og anvendelse.

10.2.   Kemisk stabilitet

Det skal angives, om stoffet eller blandingen er stabil eller ustabil under normale omgivende og forventede temperatur- og trykforhold ved opbevaring og håndtering. Eventuelle stabilisatorer, som bruges, eller bør bruges, for at bevare stoffets eller blandingens kemiske stabilitet, skal beskrives. Det skal angives, hvilken betydning en ændring i stoffets eller blandingens fysiske udseende har for sikkerheden.

10.3.   Risiko for farlige reaktioner

Hvis relevant, skal det angives, om stoffet eller blandingen kan reagere eller polymerisere og frigive overskudstryk eller -varme eller skabe andre farlige forhold. De betingelser, der kan udløse farlige reaktioner, skal beskrives.

10.4.   Forhold, der skal undgås

Forhold som temperatur, tryk, lys, stød, statiske udladninger, vibrationer eller andre fysiske påvirkninger, som kan medføre en farlig situation, skal anføres, og hvis det er relevant, skal der gives en kort beskrivelse af foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere risici i forbindelse med sådanne farer.

10.5.   Materialer, der skal undgås

Der anføres grupper af stoffer eller blandinger eller bestemte stoffer som f.eks. vand, luft, syrer, baser eller oxidationsmidler, som stoffet eller blandingen vil kunne reagere med og forårsage en farlig situation (f.eks. en eksplosion, en frigivelse af toksiske eller brandfarlige materialer eller frigivelse af overskudsvarme), og hvis det er relevant, skal der gives en kort beskrivelse af foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere risici i forbindelse med sådanne farer.

10.6.   Farlige nedbrydningsprodukter

Kendte farlige nedbrydningsprodukter, og farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, skal anføres. Farlige forbrændingsprodukter skal angives i punkt 5 i sikkerhedsdatabladet.

11.    PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet er først og fremmest beregnet for fagfolk i sundhedssektoren, fagfolk beskæftiget med arbejdsmiljø og for toksikologer. Der skal gives en kortfattet, men komplet og forståelig beskrivelse af de forskellige toksikologiske (sundheds)virkninger og de data, der er brugt til at identificere disse virkninger, herunder, hvor relevant, oplysninger om toksikokinetik, metabolisme og fordeling. Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet som led i registreringen og/eller kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves, og med stoffets eller blandingens klassificering.

11.1.   Oplysninger om toksikologiske virkninger

De relevante fareklasser, som der skal oplysninger om, er:

a)

akut toksicitet

b)

hudætsning/-irritation

c)

alvorlig øjenskade/øjenirritation

d)

respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

e)

kimcellemutagenicitet

f)

carcinogenicitet

g)

reproduktionstoksicitet

h)

enkel STOT-eksponering

i)

gentagne STOT-eksponeringer

j)

aspirationsfare.

Disse farer skal altid oplistes i sikkerhedsdatabladet.

For registreringspligtige stoffer gives der en kort sammenfatning af de oplysninger, der stammer fra anvendelsen af bilag VII-XI, herunder, hvor relevant, en henvisning til de anvendte testmetoder. For registreringspligtige stoffer skal oplysningerne desuden omfatte resultatet af de foreliggende data sammenholdt med kriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008 for CMR, kategori 1A og 1B, jf. punkt 1.3.1 i bilag I til nærværende forordning.

11.1.1.   Oplysninger skal gives for hver fareklasse eller kategori. Hvis det er angivet, at stoffet eller blandingen ikke er klassificeret for en bestemt fareklasse, eller kategori, skal det i sikkerhedsdatabladet klart angives, om dette skyldes, at der ikke er data, at det er teknisk umuligt at få fat i data, at data ikke er entydige eller er entydige, men ikke er tilstrækkelige til at foretage en klassificering; i sidstnævnte tilfælde skal det i sikkerhedsdatabladet angives at »kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt«.

11.1.2.   Data i dette underpunkt skal gælde stoffet eller blandingen, som det er markedsført. Hvis der er tale om en blanding, bør dataene beskrive de toksikologiske egenskaber for blandingen som helhed, undtagen hvis artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008 finder anvendelse. Relevante toksikologiske egenskaber for de farlige stoffer i en blanding skal også angives, f.eks. LD50, estimater for akut toksicitet eller LC50, hvis sådanne foreligger.

11.1.3.   Hvis der er mange testdata for stoffet eller blandingen, kan det være nødvendigt at resumere resultaterne af de anvendte studier, f.eks. opdelt efter eksponeringsvej.

11.1.4.   Hvis klassificeringskriterierne for en bestemt fareklasse ikke er opfyldt, skal der gives oplysninger, der støtter denne konklusion.

11.1.5.   Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Der skal gives oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje og virkninger af stoffet eller blandingen via hver eksponeringsvej, dvs. ved indtagelse, indånding eller hud-/øjeneksponering. Hvis der ikke er kendte sundhedsvirkninger, skal dette angives.

11.1.6.   Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Mulige skadelige sundhedsvirkninger og symptomer i forbindelse med eksponering for stoffet eller blandingen og dens indholdsstoffer eller kendte biprodukter skal beskrives. Tilgængelige oplysninger om symptomer forbundet med de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber af stoffet eller blandingen efter eksponering herfor skal angives. De første symptomer fra en lav eksponering til konsekvenserne af en højere eksponering skal beskrives, f.eks. »Hovedpine og svimmelhed kan forekomme. I tilfælde af højere doser kan f.eks. besvimelse eller bevidstløshed forekomme. Store doser kan medføre koma og død«.

11.1.7.   Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Det skal oplyses, om der kan forventes forsinkede eller øjeblikkelige virkninger efter kortvarig eller længerevarende eksponering. Der skal også gives oplysninger om akutte og kroniske sundhedsvirkninger i forbindelse med menneskers eksponering for stoffet eller blandingen. Hvis der ikke foreligger data for mennesker, skal der anvendes en opsummering af data for dyr med klar angivelse af, hvilken dyreart der er tale om. Det skal angives, om toksikologiske data er baseret på data for mennesker eller for dyr.

11.1.8.   Synergistisk effekt

Oplysninger om synergistisk effekt skal medtages, hvis det er relevant, og oplysningerne er tilgængelige.

11.1.9.   Manglende specifikke data

Det er måske ikke altid muligt at skaffe oplysninger om farerne ved et stof eller en blanding. I tilfælde, hvor der ikke foreligger data om et bestemt stof eller en bestemt blanding, kan der anvendes data for lignende stoffer eller blandinger, hvis det relevante lignende stof eller den relevante lignende blanding oplyses. Hvor der ikke anvendes specifikke data, eller hvor der ikke foreligger data, skal dette klart angives.

11.1.10.   Blandinger

For blandinger, som ikke er blevet testet i sin helhed for en bestemt sundhedseffekt, skal andre relevante oplysninger for den pågældende sundhedseffekt for indholdsstoffer angives i punkt 3, hvis relevant.

11.1.11.   Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen

11.1.11.1.   Stofferne i en blanding kan reagere med hinanden i kroppen, hvilket kan medføre forskellig absorption, metabolisme og udskillelse. Som følge heraf kan de toksiske virkemåder ændre sig, og blandingens samlede toksicitet kan være forskellig fra toksiciteten af indholdsstofferne. Der skal tages hensyn til dette, når der gives toksikologiske oplysninger i dette punkt i sikkerhedsdatabladet.

11.1.11.2.   Det er nødvendigt at overveje, om koncentrationen af hvert stof er tilstrækkelig til at bidrage til blandingens samlede sundhedsvirkninger. Oplysninger om toksiske virkninger skal angives for hvert stof, bortset fra følgende tilfælde:

a)

hvis oplysningerne gentages, skal de kun anføres én gang for blandingen som helhed, f.eks. hvor to stoffer begge medfører opkastning og diarré

b)

hvis det er usandsynligt, at de pågældende virkninger vil forekomme ved de koncentrationer, der i blandingen, f.eks. hvor et mildt lokalirriterende stof fortyndes til under en vis koncentration i en ikke-lokalirriterende opløsning

c)

hvis der ikke er oplysninger om synergistisk effekt mellem stoffer i en blanding, må der ikke foretages antagelser, men de enkelte stoffers sundhedsvirkninger skal i stedet opføres separat.

11.1.12.   Andre oplysninger

Andre relevante oplysninger om negative sundhedsvirkninger skal omtales, også selv om der ikke er krav om, at de skal medtages efter klassificeringskriterierne.

12.    PUNKT 12: Miljøoplysninger

I dette punkt i sikkerhedsdatabladet angives oplysninger, der muliggør evaluering af stoffets eller blandingens miljøpåvirkninger ved udslip til miljøet. I underpunkt 12.1-12.6 i sikkerhedsdatabladet skal der gives en kort sammenfatning af data, herunder, hvis de foreligger, relevante testdata, og dyrearter, medier, enheder, testens varighed og testbetingelserne skal klart angives. Disse oplysninger kan være til hjælp ved håndtering af spild og evaluering af affaldsbehandling, kontrol af udslip, foranstaltninger ved udslip ved uheld samt transport. Hvis det er angivet, at en bestemt egenskab ikke er relevant (fordi stoffet eller blandingen ifølge de tilgængelige data ikke opfylder klassificeringskriterierne), eller at oplysninger om en bestemt egenskab ikke foreligger, skal grundene hertil angives. Hvis et stof eller en blanding af andre årsager ikke er klassificeret (for eksempel grundet inkonklusive data eller fordi det ikke var teknisk muligt at indhente data), skal dette anføres tydeligt på sikkerhedsdatabladet.

Visse egenskaber knytter sig til bestemte stoffer dvs. bioakkumulation, persistens, nedbrydelighed, og oplysninger om disse egenskaber skal angives, hvor det er muligt og passende, for hvert enkelt stof i blandingen (dvs. de som kræves anført i punkt 3 i sikkerhedsdatabladet og er skadelige for miljøet eller er PBT/vPvB-stoffer). Der skal også gives oplysninger om farlige omdannelsesprodukter som følge af nedbrydning af stoffer og blandinger.

Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet som led i registreringen og/eller kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves, og med stoffets eller blandingens klassificering.

12.1.   Toksicitet

Oplysninger om toksicitet under anvendelse af data fra test udført på vand- og/eller landorganismer skal gives, hvis de foreligger. Oplysningerne skal omfatte foreliggende relevante data om akut og kronisk akvatisk toksicitet i fisk, krebsdyr, alger og andre vandplanter. Derudover angives eventuelle foreliggende toksicitetsdata for mikroskopiske og makroskopiske organismer i jord samt andre miljørelevante organismer som fugle, bier og planter. Når stoffet eller blandingen virker hæmmende på mikroorganismers aktivitet, bør den mulige virkning på spildevandsbehandlingsanlæg omtales.

For registreringspligtige stoffer gives der sammenfatninger af de oplysninger, der stammer fra anvendelsen af bilag VII-XI i denne forordning.

12.2.   Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed er det potentiale, stoffet eller de relevante stoffer i blandingen har for at nedbrydes i miljøet, enten gennem biologisk nedbrydning eller andre processer som oxidering eller hydrolyse. Testresultater, der er relevante til at vurdere persistens og nedbrydelighed, skal gives, hvis de foreligger. Hvis der angives halveringstider for nedbrydning, skal det anføres, om disse halveringstider gælder for mineralisering eller primær nedbrydning. Stoffets eller visse af blandingens indholdsstoffers potentiale for nedbrydning i spildevandsbehandlingsanlæg skal ligeledes angives.

Disse oplysninger skal gives, når de foreligger og er relevante for hvert enkelt stof i blandingen, som det er påkrævet at anføre i punkt 3 i sikkerhedsdatabladet.

12.3.   Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentialet er det potentiale, som stoffet eller visse stoffer i en blanding har med hensyn til at akkumulere i flora og fauna og — til sidst — passere gennem fødekæden. Testresultater, der er relevante med hensyn til vurdering af bioakkumuleringspotentialet, skal angives. Dette skal omfatte henvisninger til oktanol-vand-fordelingskoefficient (Kow) og biokoncentrationsfaktor (BCF), hvis de foreligger.

Disse oplysninger skal gives, når de foreligger og er relevante for hvert enkelt stof i blandingen, som det er påkrævet at anføre i punkt 3 i sikkerhedsdatabladet.

12.4.   Mobilitet i jord

Mobilitet i jord er det potentiale, som et stof eller komponenterne i en blanding ved udslip til miljøet har til ved naturlige kræfter at bevæge sig til grundvandet eller til en vis afstand fra udslipsstedet. Potentialet for mobilitet i jord skal angives, hvis det foreligger. Oplysninger om mobilitet i jord kan bestemmes ud fra relevante mobilitetsdata som f.eks. adsorptionsundersøgelser eller udvaskningsundersøgelser, kendt eller forventet spredning i delmiljøer eller overfladespænding. F.eks. kan Koc-værdier beregnes ud fra oktanol-vand-fordelingskoefficienten (Kow). Udvaskning og mobilitet kan beregnes ud fra modeller.

Disse oplysninger skal gives, når de foreligger og er relevante for hvert enkelt stof i blandingen, som det er påkrævet at anføre i punkt 3 i sikkerhedsdatabladet.

Hvis der foreligger data fra forsøg, skal sådanne data generelt have forrang for modeller og beregninger.

12.5.   Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, anføres resultaterne af PBT-og vPvB-vurderingen, som de er angivet i kemikaliesikkerhedsrapporten.

12.6.   Andre negative virkninger

Eventuelle andre oplysninger om andre påvirkninger af miljøet medtages, f.eks. skæbne i miljøet (eksponering), potentiale for fotokemisk ozondannelse, ozonnedbrydning, hormonforstyrrende virkninger og/eller global opvarmning.

13.    PUNKT 13: Bortskaffelse

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal angive oplysninger om korrekt affaldshåndtering af stoffet eller blandingen og egnede beholdere til affaldshåndtering for at hjælpe med til at fastlægge de sikre og mest miljøvenlige affaldshåndteringsløsninger, der er i overensstemmelse med kravene i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (6) af den medlemsstat, hvor sikkerhedsdatabladet leveres. Oplysninger, der er relevante for sikkerheden for personer, der udfører affaldshåndteringsaktiviteter, skal supplere de oplysninger, der gives i punkt 8.

Hvis der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, og hvis der er gennemført en analyse af affaldsfasen, skal oplysningerne om affaldshåndteringsforanstaltningerne være i overensstemmelse med de identificerede anvendelser i kemikaliesikkerhedsrapporten og eksponeringsscenarierne fra kemikaliesikkerhedsrapporten, der er beskrevet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

13.1.   Metoder til affaldsbehandling

I dette underpunkt i sikkerhedsdatabladet:

a)

skal beholdere og metoder til affaldsbehandling specificeres, herunder de egnede metoder til affaldsbehandling af både stoffet og blandingen og eventuel forurenet emballage (f.eks. forbrænding, genanvendelse, deponering osv.)

b)

skal de fysiske/kemiske egenskaber, der kan påvirke affaldsbehandlingsløsningerne, specificeres

c)

skal udledning til spildevandet frarådes

d)

hvis det er relevant, skal særlige forholdsregler i forbindelse med en anbefalet affaldsbehandling anføres.

Der skal henvises til EU-bestemmelser vedrørende affald eller, hvis sådanne ikke eksisterer, til gældende og relevante nationale eller regionale bestemmelser.

14.    PUNKT 14: Transportoplysninger

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal give grundlæggende klassificeringsoplysninger om transport/forsendelse af stoffer eller blandinger, nævnt i punkt 1, ad vej, med jernbane, ad indre vandveje eller ad sø- eller luftvejen. Hvis der ikke foreligger sådanne oplysninger, eller disse ikke er relevante, anføres dette.

Hvis det er relevant, oplyses i dette punkt transportklassifikation for hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations) for de forskellige transportformer: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) (7), reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) (8), og den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN) (9), som alle tre er blevet gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF (10), såvel som den internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG-koden) (11) og de tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods (ICAO) (12).

14.1.   UN-nummer

UN-nummeret (dvs. bogstaverne »UN« efterfulgt af fire cifre til identifikation af stoffet, blandingen eller artiklen) fra FN's modelbestemmelser (UN Model Regulations), skal angives.

14.2.   UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelsen (UN proper shipping name) fra FN's modelbestemmelser (UN Model Regulations) skal angives, medmindre denne anvendtes som produktidentifikator i underpunkt 1.1..

14.3.   Transportfareklasse(r)

Den transportfareklasse (og sekundære farer), som stoffet eller blandingen er tildelt på baggrund af den væsentligste fare, som de indebærer i henhold til FN's modelbestemmelser (UN Model Regulations), skal angives.

14.4.   Emballagegruppe

Nummeret på emballagegruppen i FN's modelbestemmelser (UN Model Regulations) skal angives, hvis det er relevant. Emballagegruppenummeret tildeles bestemte stoffer i henhold til deres faregrad.

14.5.   Miljøfarer

Det skal angives, om stoffet eller blandingen er miljøfarlig i henhold til kriterierne i FN's modelbestemmelser (UN Model Regulations) (som udtrykt i IMDG-koden, ADR, RID og ADN) og/eller er en »marine pollutant« i henhold til IMDG-koden. Hvis det er godkendt til, eller er beregnet til, transport ad indre vandveje i tankskibe, skal det angives, om stoffet eller blandingen er miljøfarlig i tankskibe udelukkende i henhold til ADN.

14.6.   Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der skal anføres oplysninger om særlige forholdsregler, som brugeren skal eller bør overholde eller være opmærksom på i forbindelse med transport eller befordring både inden for og uden for virksomhedens område.

14.7.   Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Dette underpunkt finder kun anvendelse, når det er hensigten at gennemføre bulktransport i henhold til følgende IMO-instrumenter: bilag II til MARPOL og IBC-koden.

Produktnavnet skal angives (hvis forskelligt fra navnet i underpunkt 1.1), som påkrævet i forbindelse med fragtdokumentet og i overensstemmelse med det navn, der er anvendt i listen over produktnavne i kapitel 17 eller 18 i IBC-koden eller i seneste version af IMO's cirkulære Marine Environment Protection Committee (MEPC).2/Circular (13). Påkrævet skibstype og forureningskategori skal angives.

15.    PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal give oplysninger om anden regulering for stoffet eller blandingen, som ikke allerede er nævnt i sikkerhedsdatabladet (f.eks. om stoffet eller blandingen falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 (14), (EF) nr. 850/2004 (15) eller (EU) nr. 649/2012 (16)).

15.1.   Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Der skal angives oplysninger om relevante EU-bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljø (f.eks. Seveso-bestemmelser/stoffer fastsat i bilag I til Rådets direktiv 96/82/EF (17)) eller om nationale bestemmelser for stoffet eller blandingen (herunder stoffer i blandingen), inklusive råd om, hvilke foranstaltninger modtageren skal træffe som følge af disse bestemmelser. Hvis det er relevant, skal den nationale lovgivning i den relevante medlemsstat, som gennemfører disse bestemmelser og eventuelt andre relevante nationale reguleringer, nævnes.

Hvis det stof eller den blanding, der omhandles i dette sikkerhedsdatablad, er omfattet af særlige EU-bestemmelser for beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet (f.eks. tilladelser meddelt i henhold til afsnit VII eller begrænsninger i henhold til afsnit VIII), skal disse angives.

15.2.   Kemikaliesikkerhedsvurdering

Dette underpunkt skal angive, hvorvidt leverandøren har foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen.

16.    PUNKT 16: Andre oplysninger

Dette punkt i sikkerhedsdatabladet skal omfatte andre oplysninger, som ikke er angivet i punkt 1-15, herunder oplysninger om revision af sikkerhedsdatabladet som f.eks.:

a)

hvis der er tale om et revideret sikkerhedsdatablad, skal det tydeligt angives, hvor der er foretaget ændringer af den forudgående version af sikkerhedsdatabladet, medmindre en sådan angivelse findes andetsteds i sikkerhedsdatabladet, med en forklaring af ændringerne, hvis dette er formålstjenligt. En leverandør af et stof eller en blanding skal kunne forelægge en forklaring af ændringerne på anmodning

b)

forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

c)

referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

d)

for blandinger angives, hvilke af de metoder til evaluering af information anført i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1272/2008, der er anvendt til klassificeringen

e)

fortegnelse over de vigtigste faresætninger og/eller sikkerhedssætninger. Den fuldstændige ordlyd af sætningerne skives her, hvis dette ikke er gjort i punkt 2-15

f)

rådgivning om egnet uddannelse/instruktion af arbejdstagerne for at sikre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

DEL B

Sikkerhedsdatabladet skal omfatte følgende 16 rubrikker i henhold til artikel 31, stk. 6, samt de anførte underrubrikker, bortset fra punkt 3, hvor det kun er nødvendigt at inkludere enten underpunkt 3.1 eller 3.2:

PUNKT 1:

Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1.

Produktidentifikator

1.2.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.4.

Nødtelefon

PUNKT 2:

Fareidentifikation

2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

2.2.

Mærkningselementer

2.3.

Andre farer

PUNKT 3:

Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1.

Stoffer

3.2.

Blandinger

PUNKT 4:

Førstehjælpsforanstaltninger

4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

4.2.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

PUNKT 5:

Brandbekæmpelse

5.1.

Slukningsmidler

5.2.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3.

Anvisninger for brandmandskab

PUNKT 6:

Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.2.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

6.4.

Henvisning til andre punkter

PUNKT 7:

Håndtering og opbevaring

7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

7.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.3.

Særlige anvendelser

PUNKT 8:

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1.

Kontrolparametre

8.2.

Eksponeringskontrol

PUNKT 9:

Fysiske og kemiske egenskaber

9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

9.2.

Andre oplysninger

PUNKT 10:

Stabilitet og reaktivitet

10.1.

Reaktivitet

10.2.

Kemisk stabilitet

10.3.

Risiko for farlige reaktioner

10.4.

Forhold, der skal undgås

10.5.

Materialer, der skal undgås

10.6.

Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11:

Toksikologiske oplysninger

11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

PUNKT 12:

Miljøoplysninger

12.1.

Toksicitet

12.2.

Persistens og nedbrydelighed

12.3.

Bioakkumuleringspotentiale

12.4.

Mobilitet i jord

12.5.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6.

Andre negative virkninger

PUNKT 13:

Bortskaffelse

13.1.

Metoder til affaldsbehandling

PUNKT 14:

Transportoplysninger

14.1.

FN-nummer

14.2.

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3.

Transportfareklasse(r)

14.4.

Emballagegruppe

14.5.

Miljøfarer

14.6.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7.

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

PUNKT 15:

Oplysninger om regulering

15.1.

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16:

Andre oplysninger«

(1)  MARPOL — Consolidated edition 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  IBC Code, 2007 edition, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Rådets direktiv 80/181/EØF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder og om ophævelse af direktiv 71/354/EØF (EFT L 39 af 15.2.1980, s. 40).

(4)  Kommissionens afgørelse 2014/113/EU af 3. marts 2014 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF (EFT L 62 af 4.3.2014, s. 18).

(5)  Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(7)  De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE), version gældende fra 1. januar 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Bilag 1 til tillæg B (Fælles regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane (CIM)) til konventionen om internationale jernbanebefordringer, versionen gældende fra 1. januar 2009.

(9)  Revideret version af 1. januar 2007.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

(11)  Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), 2006-udgaven, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, 2007-2008-udgaven.

(13)  MEPC.2/Circular, Provisional categorization of liquid substances, version 19, gældende fra 17. december 2013.

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EFT L 201 af 27.7.2012, s. 60).

(17)  Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13).


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/831

af 28. maj 2015

om ajourføring af listen over parter fritaget fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 efter undersøgelsen indledt ved Kommissionens meddelelse 2014/C 299/08

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 13, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71/97 af 10. januar 1997 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, som indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr. 703/96 (2), særlig artikel 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 (3), særlig artikel 7, 10 og 16,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I øjeblikket gælder der en antidumpingtold på importen til Den Europæiske Union af væsentlige dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den udvidede told«) som følge af den ved forordning (EF) nr. 71/97 (»udvidelsesforordningen«) fastsatte udvidelse af antidumpingtolden på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(2)

I henhold til udvidelsesforordningens artikel 3 kan Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) vedtage de nødvendige foranstaltninger til at udstede bevilling til fritagelse for så vidt angår importen af væsentlige dele til cykler, hvis anvendelse ikke indebærer en omgåelse af antidumpingtolden. Disse gennemførelsesforanstaltninger er fastsat i forordning (EF) nr. 88/97 (»fritagelsesforordningen«), der fastsætter den specifikke fritagelsesordning (»fritagelsesordningen«).

(3)

Kommissionen har på dette grundlag fritaget en række cykelsamlingsvirksomheder fra den udvidede told (»de fritagne parter«). Kommissionens seneste gennemførelsesforordning, der vedrører fritagelser i henhold til fritagelsesforordningen, blev vedtaget den 16. april 2014 (4). Kommissionen har offentliggjort successive lister over de fritagne parter (5) i Den Europæiske Unions Tidende, jf. fritagelsesforordningens artikel 16, stk. 2.

(4)

I henhold til betragtning 44 i udvidelsesforordningen skal Kommissionen løbende føre tilsyn med fritagelsesforordningen, således at den om nødvendigt kan tilpasses for at tage hensyn til erfaringerne med anvendelsen af denne ordning.

(5)

Kommissionen er blevet opmærksom på, at en række fritagne parter er ophørt med at eksistere, har ændret deres aktivitet eller virksomhedsoplysninger (som f.eks. virksomhedens navn, den retlige form eller registreret hjemsted).

(6)

For at sikre en forsvarlig forvaltning af fritagelsesordningen offentliggjorde Kommissionen den 5. september 2014 Kommissionens meddelelse 2014/C 299/08 (6) i Den Europæiske Unions Tidende med angivelse af alle fritagne parter og indledning af en undersøgelse af dem (»undersøgelsesmeddelelsen«).

(7)

Undersøgelsens formål var at:

a)

bringe henvisningerne til fritagne parter i Taric-databasen i overensstemmelse med de virksomhedsoplysninger, der er opført i virksomhedsregistrene

b)

udpege de fritagelser, der ikke længere er berettigede (f.eks. i tilfælde, hvor en fritaget part er ophørt med at eksistere, ønsker sin fritagelse tilbagekaldt eller ikke er samarbejdsvillig) samt

c)

indsamle grundlæggende oplysninger om de fritagne parter som f.eks. deres kontaktoplysninger og relevante oplysninger om deres samleprocesser.

(8)

Undersøgelsesmeddelelsen blev også sendt til alle fritagne parter på deres sidst kendte adresse og til medlemsstaterne. Alle fritagne parter blev opfordret til at besvare undersøgelsens spørgeskema senest den 20. oktober 2014.

(9)

De oplysninger, som indsamles i forbindelse med undersøgelsen, er væsentlige for en forsvarlig forvaltning af fritagelsesordningen. De fritagne parter gjordes derfor opmærksom på, at de vil blive betragtet som ikke-samarbejdsvillige i henhold til fritagelsesforordningens artikel 10, hvis de undlader rettidigt at indsende en fuldstændig og korrekt besvarelse af spørgeskemaet.

(10)

Kommissionen har forlænget fristen yderligere for at svare på undersøgelsens spørgeskema til den 21. november 2014 for de fritagne parter, der ikke svarede på undersøgelsens spørgeskema inden den oprindelige frist. Disse parter har individuelt fået besked herom og om konsekvenserne af mangel på samarbejde. Kommissionen har også hørt medlemsstaterne for at fastslå deres status.

(11)

Kommissionen har på baggrund af svar modtaget fra de fritagne parter, fra medlemsstaterne og fra branchesammenslutningerne udpeget de fritagne parter, hvis fritagelse bør opretholdes, og de parter, hvis fritagelse bør trækkes tilbage. De fritagne parter blev givet mulighed for at blive hørt og for at fremsætte bemærkninger til undersøgelsens resultater. I tilfælde af tilbagekaldelse på grund af, at en part ikke længere eksisterer, bekræftes dette af den relevante medlemsstat.

Fritagne parter, hvis fritagelser opretholdes

(12)

De fritagne parter, hvis fritagelser overholder betingelserne i fritagelsesforordningen og derfor bør opretholdes, er angivet i bilag I.

(13)

For nogle af disse fritagne parter bør henvisningerne (navn, adresse, land og Taric-tillægskode) ajourføres på grund af de ændringer, der er fastlagt under undersøgelsen. Efter at have undersøgt de indsendte oplysninger konkluderede Kommissionen, at disse ændringer på ingen måde berører samleprocesserne med hensyn til de betingelser for fritagelse, der er fastsat i fritagelsesforordningen.

(14)

For en forsvarlig forvaltning af fritagelsesordningen skal de Taric-tillægskoder, der dækker adskillige fritagne parter, erstattes af nye individuelle koder.

(15)

Eftersom fritagelserne kun gælder for de parter, hvis navne og adresser er anført specifikt i bilag I, er det nødvendigt, at fritagne parter straks underretter Kommissionen (7) om enhver ændring i disse oplysninger (f.eks. efter en ændring af navn, selskabsform/virksomhedsform eller registreret adresse eller efter oprettelsen af nye samleenheder). I sådanne tilfælde er det nødvendigt, at parten meddeler alle relevante oplysninger, især om enhver ændring i de aktiviteter, der er forbundet med deres samleprocesser. Kommissionen vil, hvor det er hensigtsmæssigt, ajourføre henvisningerne til denne part.

Fritagne parter, hvis fritagelser tilbagekaldes

(16)

Fritagelsen af de fritagne parter, som krævede en tilbagekaldelse af deres fritagelse, ikke svarede på spørgeskemaet inden den 21. november 2014 eller ophørte med at eksistere, bør tilbagekaldes. For at sikre en korrekt forvaltning af fritagelsesordningen bør tilbagekaldelsen træde i kraft fra denne dato.

(17)

De fritagne parter, hvis fritagelse er tilbagekaldt, er anført i bilag II —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Bilag II til forordning (EF) nr. 88/97 erstattes af bilag I til denne forordning. De fritagelser, som er bemyndiget under sidstnævnte bilag, gælder kun for de parter, hvis navne og adresser specifikt er angivet deri. Hver fritaget part skal straks underrette Kommissionen om enhver ændring i disse oplysninger og meddele alle relevante oplysninger, især om enhver ændring i partens aktiviteter, der er forbundet med samleprocesser, og som vedrører betingelserne for fritagelsen.

2.   Artikel 12 i forordning (EF) nr. 88/97 affattes således:

»Artikel 12

Fritagne parter

De parter, der er opført i bilag II, fritages for den udvidede told med virkning fra den 20. april 1996 eller den dag, hvor fritagelsen blev bevilget ved en kommissionsafgørelse, alt efter hvilken dato der er den seneste.«

Artikel 2

Fritagelserne under forordning (EF) nr. 88/97 for de parter, der er opført i bilag II til nærværende forordning, tilbagekaldes hermed med virkning fra den 21. november 2014.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EFT L 16 af 18.1.1997, s. 55.

(3)  EFT L 17 af 21.1.1997, s. 17.

(4)  EUT L 119 af 23.4.2014, s. 67.

(5)  EFT C 45 af 13.2.1997, s. 3, EFT C 112 af 10.4.1997, s. 9, EFT C 220 af 19.7.1997, s. 6, EFT C 378 af 13.12.1997, s. 2, EFT C 217 af 11.7.1998, s. 9, EFT C 37 af 11.2.1999, s. 3, EFT C 186 af 2.7.1999, s. 6, EFT C 216 af 28.7.2000, s. 8, EFT C 170 af 14.6.2001, s. 5, EFT C 103 af 30.4.2002, s. 2, EUT C 35 af 14.2.2003, s. 3, EUT C 43 af 22.2.2003, s. 5, EUT C 54 af 2.3.2004, s. 2, EUT C 299 af 4.12.2004, s. 4, EUT L 17 af 21.1.2006, s. 16, EUT L 313 af 14.11.2006, s. 5, EUT L 81 af 20.3.2008, s. 73, EUT C 310 af 5.12.2008, s. 19, EUT L 19 af 23.1.2009, s. 62, EUT L 314 af 1.12.2009, s. 106, EUT L 136 af 24.5.2011, s. 99, EUT L 343 af 23.12.2011, s. 86 og EUT L 119 af 23.4.2014, s. 67.

(6)  EUT C 299 af 5.9.2014, s. 7.

(7)  Parterne anbefales at anvende den følgende e-mailadresse: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu


BILAG I

Ajourført liste over fritagne parter

Tidligere henvisninger

Ajourførte henvisninger

Navn

Adresse

Taric-tillægskode

Ajourført navn

Ajourført adresse

Ajourført Taric-tillægskode (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale — Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa »Mexller« — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã — Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã — Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike — Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Netherlands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader – 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader – 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG – 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE – 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  De følgende fritagne parter oprindeligt omfattet af Taric-tillægskode 8963 tildeles nye entydige koder: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019) og TNT Cycles (C020). Den følgende fritagne part oprindeligt omfattet af Taric-tillægskode 8065 tildeles den følgende kode: Esmaltina (C011). De følgende fritagne parter oprindeligt omfattet af Taric-tillægskode 8067 tildeles de følgende koder: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012) og MBM S.r.l. (C015). De følgende fritagne parter oprindeligt omfattet af Taric-tillægskode 8068 tildeles de følgende koder: Montana S.r.l. (C016) og KTM Fahrrad GmbH (C013).


BILAG II

Liste over parter, hvis fritagelse er tilbagekaldt

Navn

Adresse

Land

Taric-tillægskode

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Det Forenede Kongerige

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Tyskland

8963

ADD SA

28820 Madrid

Spanien

8085

AGECE — Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro — Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugal

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovakiet

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Italien

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Polen

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Italien

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Tyskland

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo,12, 24060 Telgate (BG)

Italien

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugal

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Ungarn

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas — N.Santa Dimou Gallikou — Kilkis 61100

Grækenland

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Ungarn

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Italien

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Italien

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Tyskland

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Italien

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., – 35028 Piove di Sacco (PD)

Italien

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Italien

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Italien

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Det Forenede Kongerige

8622

Confersil — Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugal

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Ungarn

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Det Forenede Kongerige

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Frankrig

8069

Decathlon Sp. z o. o.

Malborska 53, 03-286 Warsaw

Polen

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Frankrig

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Nederlandene

A287

Enik GmbH

57473 Wenden

Tyskland

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Tyskland

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovakiet

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Ungarn

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Tjekkiet

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Tyskland

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Tyskland

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Italien

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Grækenland

8034

Forza A/S

Industrivej 20, 5750 Ringe

Danmark

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Grækenland

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Italien

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Tyskland

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Frankrig

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nederlandene

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Tyskland

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Tyskland

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Nederlandene

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Frankrig

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Det Forenede Kongerige

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Italien

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Frankrig

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Frankrig

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Polen

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Det Forenede Kongerige

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Østrig

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Italien

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Italien

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italien

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Det Forenede Kongerige

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Tyskland

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Frankrig

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Det Forenede Kongerige

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Sverige

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Italien

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Italien

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Det Forenede Kongerige

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi – 27/b, 36027 Rosa (VI)

Italien

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Nederlandene

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Italien

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugal

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Nederlandene

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Tyskland

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Det Forenede Kongerige

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Tyskland

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle de Selvazzano Dentro (PD)

Italy

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Polen

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgien

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgien

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Tyskland

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italien

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Italien

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polen

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugal

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Italien

A428


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/832

af 28. maj 2015

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundfordningen«), særlig artikel 23, stk. 4, og artikel 24, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 23, stk. 4, og artikel 24, stk. 5, om at undersøge den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der er indført for importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, og om at gøre importen af fotovoltaiske moduler af silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia eller Taiwan, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia eller Taiwan eller ej, til genstand for registrering.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 15. april 2015 af SolarWorld AG, som er EU-producent af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) og derfor en interesseret part i henhold til grundforordningens artikel 23, stk. 4.

B.   VARE

(3)

Den vare, der er genstand for den mulige omgåelse, er fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium samt celler af den type, der benyttes i fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium (cellerne har en tykkelse på højst 400 mikrometer), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90 og med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre de er i transit som omhandlet i artikel V i GATT (»den pågældende vare«).

(4)

Følgende varetyper er udelukket fra definitionen af den pågældende vare:

solcelleopladere, der består af mindre end seks celler, er bærbare og kan levere elektricitet til udstyr eller oplade batterier

fotovoltaiske tyndfilmsprodukter

fotovoltaiske varer af krystallinsk silicium, der er permanent integreret i elektriske apparater, som ikke bruges til elproduktion, og hvor disse elektriske apparater bruger den elektricitet, som de(n) integrerede fotovoltaiske celle(r) af krystallinsk silicium genererer

moduler eller paneler med en udgangsspænding på højst 50 V jævnstrøm og en effekt, som ikke overstiger 50 W, udelukkende til direkte anvendelse som batteriopladere i systemer med samme spændings- og effektegenskaber.

(5)

Den undersøgte vare er den samme som den, der er beskrevet i betragtning 3 og 4 ovenfor, men er afsendt fra Malaysia eller Taiwan, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia eller Taiwan, i øjeblikket henhørende under de samme KN-koder som den pågældende vare (»den undersøgte vare«).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(6)

De gældende foranstaltninger, der ud fra et umiddelbart skøn bliver omgået, er de udligningsforanstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 (2) (»de gældende foranstaltninger«).

D.   BEGRUNDELSE

(7)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige beviser for, at udligningsforanstaltningerne over for importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina omgås ved import af den undersøgte vare afsendt fra Malaysia og Taiwan.

(8)

Beviserne er følgende.

(9)

Det fremgår af anmodningen, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan til Unionen efter indførelsen af foranstaltningerne uden anden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for en sådan ændring end indførelsen af udligningstolden.

(10)

Årsagen til denne ændring synes at være afsendelse af den pågældende vare via Malaysia og Taiwan til Unionen. Undersøgelsen omfatter dog enhver praksis eller proces eller ethvert arbejde, for hvilken eller hvilket der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af udligningstolden,

(11)

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige beviser for, at den afhjælpende virkning af de gældende udligningsforanstaltninger over for importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af den undersøgte vare synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er endvidere tilstrækkelige beviser for, at importen af den undersøgte vare finder sted til priser, der ligger under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

(12)

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige beviser for, at priserne på den undersøgte vare stadig bliver subsidieret som tidligere fastslået.

E.   PROCEDURE

(13)

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 23, stk. 4, og indføre registrering, jf. grundforordningens artikel 24, stk. 5, af import af den undersøgte vare, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan eller ej.

(14)

Regeringerne i Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan er blevet inviteret til høringer.

a)   Spørgeskemaer

(15)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til kendte eksportører/producenter og eksportør- og producentsammenslutninger i Malaysia og Taiwan, til kendte eksportører/producenter og eksportør- og producentsammenslutninger i Folkerepublikken Kina, til kendte importører og importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan. Der kan, hvis det er hensigtsmæssigt, også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(16)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for de frister, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(17)

Myndighederne i Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(18)

Alle interesserede parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation for disse. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

c)   Fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

(19)

I henhold til grundforordningens artikel 23, stk. 5, kan importen af den undersøgte vare fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis der ikke er tale om omgåelse.

(20)

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Unionen, kan der indrømmes fritagelser i overensstemmelse med grundforordningens artikel 23, stk. 5, for producenter af den undersøgte vare i Malaysia og Taiwan, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (3) med producenter, der er omfattet af foranstaltningerne (4), og hvor det konstateres, at de ikke er involveret i omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 23, stk. 3. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 3.

F.   REGISTRERING

(21)

I henhold til grundforordningens artikel 24, stk. 5, bør import af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves udligningstold på et passende beløb fra datoen for registrering af importen af varer, der er afsendt fra Malaysia eller Taiwan, hvis undersøgelsesresultaterne skulle vise, at der er sket omgåelse.

G.   TOLDANGIVELSE

(22)

Statistikker vedrørende fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) er ofte udtrykt i watt. Der er dog ikke anført nogen supplerende enhed for fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter (dvs. celler) hertil i den kombinerede nomenklatur gengivet i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5). Det er derfor nødvendigt at fastslå, at ikke kun vægten i kg eller tons, men ligeledes antallet af watt for den undersøgte vare, der importeres, skal anføres i erklæringen om overgang til fri omsætning. Antallet af watt bør anføres for Taric-kode 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033.

H.   FRISTER

(23)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister, inden for hvilke:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende spørgeskemabesvarelser eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Malaysia og Taiwan kan anmode om fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(24)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne henvender sig til Kommissionen inden for de frister, der nævnes i denne forordnings artikel 3.

I.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(25)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at afgive dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der drages positive eller negative konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

(26)

Hvis det konstateres, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, skal der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(27)

Hvis en af de interesserede parter helt eller delvist undlader at samarbejde, og der derfor drages konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

(28)

Hvis en af de interesserede parter ikke indsender svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, hvis den pågældende part kan påvise, at indsendelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

J.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(29)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 23, stk. 4, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

K.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(30)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6).

L.   HØRINGSKONSULENT

(31)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(32)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende undersøgelsens indledende fase, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

(33)

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremføre andre synspunkter og modargumenter bl.a. i spørgsmål om en eventuel ændring i handelsmønstret, om en (u)tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for en sådan ændring, om underminering af de gældende foranstaltningers afhjælpende virkning, og om hvorvidt der fortsat ydes subsidier til importen af samme vare og/eller dele deraf.

(34)

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 597/2009 for at fastslå, om importen til Unionen af fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium samt celler af den type, der benyttes i fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium (cellerne har en tykkelse på højst 400 mikrometer), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90 (Taric-kode 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033), afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia eller Taiwan eller ej, omgår de foranstaltninger, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013.

Undersøgelsen vedrører ikke import til Unionen af:

solcelleopladere, der består af mindre end seks celler, er bærbare og kan levere elektricitet til udstyr eller oplade batterier

fotovoltaiske tyndfilmsprodukter

fotovoltaiske varer af krystallinsk silicium, der er permanent integreret i elektriske apparater, som ikke bruges til elproduktion, og hvor disse elektriske apparater bruger den elektricitet, som de(n) integrerede fotovoltaiske celle(r) af krystallinsk silicium genererer

moduler eller paneler med en udgangsspænding på højst 50 V jævnstrøm og en effekt, som ikke overstiger 50 W, udelukkende til direkte anvendelse som batteriopladere i systemer med samme spændings- og effektegenskaber.

Artikel 2

I medfør af artikel 23, stk. 4, og artikel 24, stk. 5, i forordning (EF) nr. 597/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Hvis der indgives en erklæring om overgang til fri omsætning af importerede fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler), som i øjeblikket tariferes under Taric-kode 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033, skal disse Taric-koder og antallet af watt for de importerede varer angives i det relevante felt i erklæringen.

Medlemsstaterne skal hver måned oplyse Kommissionen om antallet af watt for Taric-kode 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende spørgeskemabesvarelser eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Malaysia og Taiwan, som ønsker fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Ved brug af oplysninger, som indgives til Kommissionen i forbindelse med undersøgelser af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, der er omfattet af ophavsrettigheder, skal indehaveren af ophavsrettighederne give tilladelse. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure, herunder offentliggørelse af dem i Den Europæiske Unions Tidende, og b) at forelægge oplysningerne og dataene for interesserede parter, der er berørt af undersøgelsen.

6.   De interesserede parter skal forsyne alle skriftlige bemærkninger, som de ønsker, skal behandles fortroligt, med påtegningen »Limited« (7) — herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter. Hvis der anmodes om fortrolig behandling, skal de interesserede parter kunne godtgøre, at de har rimelig grund til dette i henhold til grundforordningens artikel 29, stk. 1.

7.   Interesserede parter, som indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, jf. grundforordningens artikel 29, stk. 2, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan Kommissionen se bort fra sådanne fortrolige oplysninger, medmindre den interesserede part kan påvise, at oplysningerne ikke egner sig til at blive resumeret. I sådanne ekstraordinære tilfælde skal den interesserede part indsende en udtalelse, der forklarer, hvorfor det ikke er muligt at udfærdige et sammendrag.

8.   Interesserede parter opfordres til at indsende deres bemærkninger og anmodninger, inklusive scannede fuldmagter og erklæringer, pr. e-mail, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, som de skal aflevere personligt eller sende anbefalet på en CD-rom eller DVD. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter deres accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES«, der er tilgængeligt på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

9.   Kommissionens postadresse:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 af 2. december 2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (EUT L 325 af 5.12.2013, s. 66).

(3)  I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være indbyrdes afhængige: a) hvis den ene eller begge er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed, b) hvis de juridisk set er interessenter eller kompagnoner, c) hvis den ene er den andens arbejdsgiver, d) hvis den ene direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller mere af den andens aktier eller anparter med stemmeret, e) hvis den ene direkte eller indirekte kontrollerer den anden, f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand, g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand, eller h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter samt vii) svoger og svigerinde (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1). I denne sammenhæng betyder »person« en fysisk eller juridisk person.

(4)  Dog kan producenter, selv om de er afhængige i ovennævnte betydning af virksomheder, der er omfattet af de gældende foranstaltninger, alligevel opnå fritagelse, hvis der ikke er noget, der tyder på, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de gældende foranstaltninger, er blevet indgået for eller brugt til at omgå disse foranstaltninger.

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(7)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93) og artikel 12 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger. Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/833

af 28. maj 2015

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, om at undersøge den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der er indført for importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, og om at gøre importen af fotovoltaiske moduler af silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia eller Taiwan, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia eller Taiwan eller ej, til genstand for registrering.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 15. april 2015 af SolarWorld AG, som er EU-producent af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) og derfor en interesseret part i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3.

B.   VARE

(3)

Den vare, der er genstand for den mulige omgåelse, er fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium samt celler af den type, der benyttes i fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium (cellerne har en tykkelse på højst 400 mikrometer), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90 og med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre de er i transit som omhandlet i artikel V i GATT (»den pågældende vare«).

(4)

Følgende varetyper er udelukket fra definitionen af den pågældende vare:

solcelleopladere, der består af mindre end seks celler, er bærbare og kan levere elektricitet til udstyr eller oplade batterier

fotovoltaiske tyndfilmsprodukter

fotovoltaiske varer af krystallinsk silicium, der er permanent integreret i elektriske apparater, som ikke bruges til elproduktion, og hvor disse elektriske apparater bruger den elektricitet, som de(n) integrerede fotovoltaiske celle(r) af krystallinsk silicium genererer

moduler eller paneler med en udgangsspænding på højst 50 V jævnstrøm og en effekt, som ikke overstiger 50 W, udelukkende til direkte anvendelse som batteriopladere i systemer med samme spændings- og effektegenskaber.

(5)

Den undersøgte vare er den samme som den, der er beskrevet i betragtning 3 og 4 ovenfor, men afsendt fra Malaysia eller Taiwan, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia eller Taiwan, i øjeblikket henhørende under de samme KN-koder som den pågældende vare (»den undersøgte vare«).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(6)

De gældende foranstaltninger, der ud fra et umiddelbart skøn bliver omgået, er de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 (2) (»de gældende foranstaltninger«).

D.   BEGRUNDELSE

(7)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina omgås ved import af den undersøgte vare afsendt fra Malaysia og Taiwan.

(8)

Beviserne er følgende.

(9)

Det fremgår af anmodningen, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan til Unionen efter indførelsen af foranstaltningerne uden anden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for en sådan ændring.

(10)

Årsagen til denne ændring synes at være afsendelse af den pågældende vare via Malaysia og Taiwan til Unionen. Undersøgelsen omfatter dog enhver praksis eller proces eller ethvert arbejde, for hvilken eller hvilket der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse end indførelsen af tolden.

(11)

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af den undersøgte vare synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er endvidere tilstrækkelige beviser for, at importen af den undersøgte vare finder sted til priser, der ligger under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

(12)

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige beviser for, at den undersøgte vare sælges til dumpingpriser set i forhold til den normale værdi, der tidligere er fastsat.

E.   PROCEDURE

(13)

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og indføre registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5, af import af den undersøgte vare, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan eller ej.

a)   Spørgeskemaer

(14)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til kendte eksportører/producenter og eksportør- og producentsammenslutninger i Malaysia og Taiwan, til kendte eksportører/producenter og eksportør- og producentsammenslutninger i Folkerepublikken Kina, til kendte importører og importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan. Der kan, hvis det er hensigtsmæssigt, også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(15)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for de frister, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(16)

Myndighederne i Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(17)

Alle interesserede parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation for disse. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

c)   Fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

(18)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan importen af den undersøgte vare fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis der ikke er tale om omgåelse.

(19)

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Unionen, kan der indrømmes fritagelser i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 4, for producenter af den undersøgte vare i Malaysia og Taiwan, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (3) med producenter, der er omfattet af foranstaltningerne (4), og hvor det konstateres, at de ikke er involveret i omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 3.

F.   REGISTRERING

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør import af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold på et passende beløb fra datoen for registrering af importen af varer, der er afsendt fra Malaysia eller Taiwan, hvis undersøgelsesresultaterne skulle vise, at der er sket omgåelse.

G.   TOLDANGIVELSE

(21)

Statistikker vedrørende fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) er ofte udtrykt i watt. Der er dog ikke anført nogen supplerende enhed for fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter (dvs. celler) hertil i den kombinerede nomenklatur gengivet i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5). Det er derfor nødvendigt at fastslå, at ikke kun vægten i kg eller tons, men ligeledes antallet af watt for den undersøgte vare, der importeres, skal anføres i erklæringen om overgang til fri omsætning. Antallet af watt bør anføres for Taric-kode 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033.

H.   FRISTER

(22)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister, inden for hvilke:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende spørgeskemabesvarelser eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Malaysia og Taiwan kan anmode om fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(23)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne henvender sig til Kommissionen inden for de frister, der nævnes i denne forordnings artikel 3.

I.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(24)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at afgive dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der drages positive eller negative konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(25)

Hvis det konstateres, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, skal der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(26)

Hvis en af de interesserede parter helt eller delvist undlader at samarbejde, og der derfor drages konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

(27)

Hvis en af de interesserede parter ikke indsender svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, hvis den pågældende part kan påvise, at indsendelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

J.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(28)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

K.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(29)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6).

L.   HØRINGSKONSULENT

(30)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(31)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende undersøgelsens indledende fase, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

(32)

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremføre andre synspunkter og modargumenter i spørgsmål vedrørende bl.a. om en eventuel ændring i handelsmønstret, en (u)tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for en sådan ændring, de afhjælpende virkningers underminering af de gældende foranstaltninger og dumping for så vidt angår den normale værdi, der tidligere er fastlagt.

(33)

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 for at fastslå, om importen til Unionen af fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium samt celler af den type, der benyttes i fotovoltaiske moduler og paneler af krystallinsk silicium (cellerne har en tykkelse på højst 400 mikrometer), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00,ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90 (Taric-kode 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033), afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia eller Taiwan eller ej, omgår de foranstaltninger, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013.

Undersøgelsen vedrører ikke import til Unionen af:

solcelleopladere, der består af mindre end seks celler, er bærbare og kan levere elektricitet til udstyr eller oplade batterier

fotovoltaiske tyndfilmsprodukter

fotovoltaiske varer af krystallinsk silicium, der er permanent integreret i elektriske apparater, som ikke bruges til elproduktion, og hvor disse elektriske apparater bruger den elektricitet, som de(n) integrerede fotovoltaiske celle(r) af krystallinsk silicium genererer

moduler eller paneler med en udgangsspænding på højst 50 V jævnstrøm og en effekt, som ikke overstiger 50 W, udelukkende til direkte anvendelse som batteriopladere i systemer med samme spændings- og effektegenskaber.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Hvis der indgives en erklæring om overgang til fri omsætning af importerede fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler), som i øjeblikket tariferes under Taric-kode 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033, skal disse Taric-koder og antallet af watt for de importerede varer angives i det relevante felt i erklæringen.

Medlemsstaterne skal hver måned oplyse Kommissionen om antallet af watt for Taric-kode 8541409022, 8541409023, 8541409032 og 8541409033.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende spørgeskemabesvarelser eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Malaysia og Taiwan, som ønsker fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Ved brug af oplysninger, som indgives til Kommissionen i forbindelse med undersøgelser af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, der er omfattet af ophavsrettigheder, skal indehaveren af ophavsrettighederne give tilladelse. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure, herunder offentliggørelse af dem i Den Europæiske Unions Tidende, og b) at forelægge oplysningerne og dataene for interesserede parter, der er berørt af undersøgelsen.

6.   De interesserede parter skal forsyne alle skriftlige bemærkninger, som de ønsker, skal behandles fortroligt, med påtegningen »Limited« (7) — herunder de oplysninger, der anmodes om i denne kommissionsforordning, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter. Hvis der anmodes om fortrolig behandling, skal de interesserede parter kunne godtgøre, at de har rimelig grund til dette i henhold til artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

7.   Interesserede parter, som indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, jf. artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger, medmindre den interesserede part kan påvise, at oplysningerne ikke egner sig til at blive resumeret. I sådanne ekstraordinære tilfælde skal den interesserede part indsende en udtalelse, der forklarer, hvorfor det ikke er muligt at udfærdige et sammendrag.

8.   Interesserede parter opfordres til at indsende deres bemærkninger og anmodninger, inklusive scannede fuldmagter og erklæringer, pr. e-mail, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, som de skal aflevere personligt eller sende anbefalet på en CD-rom eller DVD. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter deres accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES«, der er tilgængeligt på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

9.   Kommissionens postadresse:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 af 2. december 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (EUT L 325 af 5.12.2013, s. 1).

(3)  I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være indbyrdes afhængige: a) hvis den ene eller begge er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed, b) hvis de juridisk set er interessenter eller kompagnoner, c) hvis den ene er den andens arbejdsgiver, d) hvis den ene direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller mere af den andens aktier eller anparter med stemmeret, e) hvis den ene direkte eller indirekte kontrollerer den anden, f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand, g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand, eller h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1). I denne sammenhæng betyder »person« en fysisk eller juridisk person.

(4)  Dog kan producenter, selv om de er afhængige i ovennævnte betydning af virksomheder, der er omfattet af de gældende foranstaltninger, alligevel opnå fritagelse, hvis der ikke er noget, der tyder på, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de gældende foranstaltninger, er blevet indgået for eller brugt til at omgå disse foranstaltninger.

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(7)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/67


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/834

af 28. maj 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/69


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/835

af 11. maj 2015

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 15a i konventionen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Det Schweiziske Forbund om en fælles forsendelsesprocedure (1) (»konventionen«) gør det muligt for et tredjeland at blive kontraherende part i konventionen, efter at landet har modtaget en opfordring herom efter afgørelse fra Den Blandede Kommission, der blev nedsat ved konventionen.

(2)

Artikel 15 i konventionen bemyndiger Den Blandede Kommission EU-EFTA til ved afgørelser at opfordre til og vedtage ændringer af konventionen og tillæggene dertil.

(3)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har formelt udtrykt ønske om at blive tilsluttet det fælles forsendelsessystem.

(4)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan tiltræde konventionen efter at have opfyldt de væsentlige juridiske, strukturelle og informationsteknologiske betingelser, som er en forudsætning for tiltrædelsen, og efter at have fulgt den formelle tiltrædelsesprocedure.

(5)

Udvidelsen af det fælles forsendelsessystem vil kræve ændringer af konventionen vedrørende nye sproglige referencer på det officielle sprog for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og de dertil svarende tilpasninger af kautionsdokumenterne.

(6)

De foreslåede ændringer blev forelagt og drøftet i Arbejdsgruppen EU-EFTA for »fælles forsendelse« og »forenkling af formaliteterne i samhandelen«, og teksten blev foreløbigt godkendt.

(7)

Den holdning, som Unionen skal indtage til de foreslåede ændringer, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på unionens vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Unionens repræsentanter i Den Blandede Kommission EU-EFTA kan tiltræde mindre ændringer til udkastet til afgørelsen.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. juni 2015.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2015.

På Rådets vegne

J. DŪKLAVS

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2015 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE

den …

om ændring af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure

DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA HAR —

under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1), særlig artikel 15, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har udtrykt ønske om at tiltræde konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (»konventionen«) og er blevet opfordret hertil ved Rådets afgørelse (EU) 2015 af 11. maj 2015 om fastlæggelse af den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Union vegne, i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, og en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for forenkling af formaliteterne i samhandelen for så vidt angår opfordringer til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen om en fælles forsendelsesprocedure og konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen (2) vedtaget af den Blandede Kommission, der er nedsat ved konventionen.

(2)

Derfor bør oversættelserne på det officielle sprog for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af de sproglige referencer i konventionen indsættes på deres rette plads.

(3)

Anvendelsen af denne afgørelse bør knyttes til datoen for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens tiltrædelse af konventionen.

(4)

For at kautionsformularer trykt i overensstemmelse med de kriterier, der gjaldt før datoen for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens tiltrædelse, kan benyttes, bør der indføres en overgangsperiode, hvor de trykte formularer fortsat kan benyttes med visse tilpasninger.

(5)

Konventionen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

1.   Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. juli 2015.

2.   De formularer, der fremgår af bilag C1, C2, C3, C4, C5 og C6 i tillæg III, og som var gældende den 1. december 2012, kan fortsat benyttes indtil den 1. maj 2016, under forudsætning af at der foretages de fornødne geografiske tilpasninger og tilpasninger vedrørende processuel bopæl eller adressen på den procesbefuldmægtigede.

Udfærdiget i Bruxelles, den … 2015.

På vegne af Den Blandede Kommission EU-EFTA

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.

(2)  EUT L … af 27.5.2015, s. ….


BILAG

1.

I bilag B1, i rubrik 51, tilføjes følgende led mellem Letland og Malta:

»MK (*) Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«

.

2.

I bilag B6, afsnit III, foretages følgende ændringer:

2.1.

I første del af tabellen »Begrænset gyldighed — 99200« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Ограничено важење«

2.2.

I anden del af tabellen »Fritaget — 99201« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Изземање«

.

2.3.

I tredje del af tabellen »Alternativt bevis — 99202« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Алтернативен доказ«

.

2.4.

I fjerde del af tabellen »Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land) — 99203« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)«

.

2.5.

I femte del af tabellen »Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … — 99204« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….«

.

2.6.

I sjette del af tabellen »Fritaget for bindende transportrute — 99205« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Изземање од пропишан правец на движење«

.

2.7.

I syvende del af tabellen »Godkendt afsender — 99206« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Овластен испраќач«

.

2.8.

I ottende del af tabellen »Fritaget for underskrift — 99207« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Изземање од потпис«

.

2.9.

I niende del af tabellen »FORBUD MOD SAMLET KAUTION — 99208« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА«

.

2.10.

I tiende del af tabellen »UBEGRÆNSET ANVENDELSE — 99209« tilføjes følgende led efter MT:

»MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ«

.

2.11.

I elvte del af tabellen »Udstedt efterfølgende — 99210« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Дополнително издадено«

.

2.12.

I tolvte del af tabellen »Diverse — 99211« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Различни«

.

2.13.

I trettende del af tabellen »Bulk — 99212« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Рефус«

.

2.14.

I fjortende del af tabellen »Afsender — 99213« indsættes følgende led før MT:

»MK (*) Испраќач.

3.

Bilag C1 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C1

Procedure for fælles forsendelse/fællesskabsforsendelse

Kautionsdokument

Enkeltkaution

I.   Kautionserklæring

1.

Undertegnede (1) … med bopæl (forretningssted) i (2) … indestår ved garantistedet … med indtil et maksimalt beløb af … som selvskyldnerkautionist over for Den Europæiske Union bestående af Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, samt over for Republikken Island, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund, Republikken Tyrkiet, Fyrstendømmet Andorra og Republikken San Marino (3) for de beløb, den hovedforpligtede (4) … skylder eller kommer til at skylde de nævnte lande i told og andre afgifter, både som primære og sekundære forpligtelser og med omkostninger og tillæg, dog med undtagelse af bøder, for de nedenfor anførte varer, der er henført under proceduren for fællesskabsforsendelse eller Fælles Forsendelse hos afgangsstedet … til bestemmelsesstedet …

Beskrivelse af varerne: …

2.

Undertegnede forpligter sig til efter første skriftlige påkrav fra de kompetente myndigheder i de i punkt 1 nævnte lande at betale de krævede beløb, uden at kunne udskyde betalingen ud over en frist på 30 dage fra påkravet, medmindre undertegnede eller enhver anden, hvem det måtte vedrøre, inden udløbet af denne frist på en for de kompetente myndigheder fyldestgørende måde godtgør, at proceduren er afsluttet.

De kompetente myndigheder kan efter anmodning fra undertegnede af grunde, der skønnes gyldige, forlænge den frist, inden for hvilken undertegnede skal betale de krævede beløb, ud over de 30 dage fra påkravet om betaling. Udgifterne som følge af tilståelsen af denne yderligere frist, herunder navnlig renter, skal beregnes således, at de svarer til det beløb, der ville være blevet forlangt på det pågældende lands valuta- og finansmarked.

3.

Denne kautionserklæring er bindende fra den dag, hvor den accepteres af garantistedet. Undertegnede hæfter for betalingen af beløb, der forfalder i anledning af fællesskabsforsendelser eller fælles forsendelser inden for denne forpligtelses rammer, når disse forsendelser er påbegyndt før det tidspunkt, hvor tilbagekaldelsen eller ophævelsen har fået virkning; dette gælder også, når betalingen først kræves senere.

4.

Med henblik på denne kautionserklæring vælger undertegnede en processuel bopæl (5) i hvert af de under punkt 1 nævnte lande hos:

Land

Efternavn og fornavn eller firmanavn og fuldstændig adresse

 

 

Undertegnede anerkender, at alle formaliteter eller procesforanstaltninger, især postforsendelser og forkyndelser, der vedrører denne kautionserklæring, og som foretages skriftligt til en valgt processuel bopæl, er forpligtende for ham eller hende.

Undertegnede anerkender domstolene på de steder, hvor han eller hun har valgt processuel bopæl.

Undertegnede forpligter sig til at bibeholde de valgte processuelle bopæle eller kun at ændre en eller flere af dem, når garantistedet forinden er blevet underrettet herom.

(Sted) …, den …

(Underskrift) (6)

II.   Garantistedets godkendelse

Garantistedet …

Kautionserklæring godkendt den … for fællesskabsforsendelsen/den Fælles Forsendelse i henhold til forsendelsesangivelse nr. … udstedt den … (7)

(Stempel og underskrift)«

4.

Bilag C2 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C2

Procedure for fælles forsendelse/fællesskabsforsendelse

Kautionsdokument

Enkeltkaution ved sikkerhedsdokumenter

I.   Kautionserklæring

1.

Undertegnede (8) … med bopæl (forretningssted) i (9) … indestår ved garantistedet … som selvskyldnerkautionist over for Den Europæiske Union bestående af Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt over for Republikken Island, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund, Republikken Tyrkiet, Fyrstendømmet Andorra og Republikken San Marino (10) med indtil et maksimalt beløb på 7 000 EUR for hvert sikkerhedsdokument, for de beløb, for hvilke undertegnede gennem udstedelse af et sikkerhedsdokument har påtaget sig kaution, og som en hovedforpligtet skylder eller kommer til at skylde de nævnte lande i told og andre afgifter, som pålægges varer, der er henført under proceduren for fællesskabsforsendelse eller fælles forsendelse, både som primære og sekundære forpligtelser og med omkostninger og tillæg, dog med undtagelse af bøder.

2.

Undertegnede forpligter sig til efter første skriftlige påkrav fra de kompetente myndigheder i de i punkt 1 nævnte lande at betale det krævede beløb indtil 7 000 EUR for hvert sikkerhedsdokument for enkeltkaution, uden at kunne udskyde betalingen ud over en frist på 30 dage fra påkravet, medmindre undertegnede eller enhver anden, hvem det måtte vedrøre, inden udløbet af denne frist på en for de kompetente myndigheder fyldestgørende måde godtgør, at proceduren er afsluttet.

De kompetente myndigheder kan efter anmodning fra undertegnede af grunde, der skønnes gyldige, forlænge den frist, inden for hvilken undertegnede skal betale de krævede beløb, ud over de 30 dage fra påkravet om betaling. Udgifterne som følge af tilståelsen af denne yderligere frist, herunder navnlig renter, skal beregnes således, at de svarer til det beløb, der ville være blevet forlangt på det pågældende lands valuta- og finansmarked.

3.

Denne kautionserklæring er bindende fra den dag, hvor den accepteres af garantistedet. Undertegnede hæfter for betalingen af beløb, der forfalder i anledning af fællesskabsforsendelser eller fælles forsendelser inden for denne forpligtelses rammer, når disse forsendelser er påbegyndt før det tidspunkt, hvor tilbagekaldelsen eller ophævelsen har fået virkning; dette gælder også, når betalingen først kræves senere.

4.

Med henblik på denne kautionserklæring vælger undertegnede en processuel bopæl (11) i hvert af de under punkt 1 nævnte lande hos:

Land

Efternavn og fornavn eller firmanavn og fuldstændig adresse

 

 

Undertegnede anerkender, at alle formaliteter eller procesforanstaltninger, især postforsendelser og forkyndelser, der vedrører denne kautionserklæring, og som foretages skriftligt til en valgt processuel bopæl, er forpligtende for ham eller hende.

Undertegnede anerkender domstolene på de steder, hvor han eller hun har valgt processuel bopæl.

Undertegnede forpligter sig til at bibeholde de valgte processuelle bopæle eller kun at ændre en eller flere af dem, når garantistedet forinden er blevet underrettet herom.

(Sted) …, den …

(Underskrift) (12)

II.   Garantistedets godkendelse

Garantistedet

Kautionserklæring godkendt den

(Stempel og underskrift)«

5.

Bilag C4 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C4

Procedure for fælles forsendelse/fællesskabsforsendelse

Kautionsdokument

Samlet kaution

I.   Kautionserklæring

1.

Undertegnede (13) … med bopæl (forretningssted) (14) … indestår ved garantistedet … med indtil et maksimalt beløb af …, hvilket udgør 100/50/30 (15) % af referencebeløbet, som selvskyldnerkautionist over for Den Europæiske Union bestående af Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt over for Republikken Island, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund, Republikken Tyrkiet, Fyrstendømmet Andorra og Republikken San Marino (16) for de beløb, både i form af primære og sekundære forpligtelser og med omkostninger og tillæg, dog med undtagelse af bøder, som hovedforpligtede (17) … skylder eller kommer til at skylde de nævnte lande i told og andre afgifter, som pålægges varer, der er henført under proceduren for fællesskabsforsendelse eller fælles forsendelse.

2.

Undertegnede forpligter sig til efter første skriftlige påkrav fra de kompetente myndigheder i de i punkt 1 nævnte lande at betale det krævede beløb indtil det ovenfor anførte maksimale beløb, uden at kunne udskyde betalingen ud over en frist på 30 dage fra påkravet, medmindre undertegnede eller enhver anden, hvem det måtte vedrøre, inden udløbet af denne frist på en for de kompetente myndigheder fyldestgørende måde godtgør, at proceduren er afsluttet.

De kompetente myndigheder kan efter anmodning fra undertegnede af grunde, der skønnes gyldige, forlænge den frist, inden for hvilken undertegnede skal betale de krævede beløb, ud over de 30 dage fra påkravet om betaling. Udgifterne som følge af tilståelsen af denne yderligere frist, herunder navnlig renter, skal beregnes således, at de svarer til det beløb, der ville være blevet forlangt på det pågældende lands valuta- og finansmarked.

Dette beløb kan kun reduceres med de beløb, der allerede er betalt på grundlag af denne kautionserklæring, såfremt kravene til undertegnede stilles i forbindelse med en fælles forsendelse eller en fællesskabsforsendelse, der er påbegyndt før modtagelsen af påkravet eller senest 30 dage efter denne modtagelse.

3.

Denne kautionserklæring er bindende fra den dag, hvor den accepteres af garantistedet. Undertegnede hæfter for betalingen af beløb, der forfalder i anledning af fællesskabsforsendelser eller fælles forsendelser inden for denne forpligtelses rammer, når disse forsendelser er påbegyndt før det tidspunkt, hvor tilbagekaldelsen eller ophævelsen har fået virkning; dette gælder også, når betalingen først kræves senere.

4.

Med henblik på denne kautionserklæring vælger undertegnede en processuel bopæl (18) i hvert af de under punkt 1 nævnte lande hos:

Land

Efternavn og fornavn eller firmanavn og fuldstændig adresse

 

 

Undertegnede anerkender, at alle formaliteter eller procesforanstaltninger, især postforsendelser og forkyndelser, der vedrører denne kautionserklæring, og som foretages skriftligt til en valgt processuel bopæl, er forpligtende for ham eller hende.

Undertegnede anerkender domstolene på de steder, hvor han eller hun har valgt processuel bopæl.

Undertegnede forpligter sig til at bibeholde de valgte processuelle bopæle eller kun at ændre en eller flere af dem, når garantistedet forinden er blevet underrettet herom.

(Sted) …, den …

(Underskrift) (19)

II.   Garantistedets godkendelse

Garantistedet

Kautionserklæring godkendt den

(Stempel og underskrift)«

6.

I rubrik 7 i bilag C 5 indsættes ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« mellem ordene »Island« og »Norge«.

7.

I rubrik 6 i bilag C 6 indsættes ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« mellem ordene »Island« og »Norge«.


(1)  Efternavn og fornavn eller firmanavn.

(2)  Fuldstændig adresse.

(3)  Navnet på den eller de kontraherende parter eller stater (Andorra og San Marino), hvis område ikke berøres, overstreges. Henvisningen til Fyrstendømmet Andorra og Republikken San Marino gælder kun for fællesskabsforsendelser.

(4)  Efternavn og fornavn eller firmanavn.

(5)  Indeholder lovgivningen i et af disse lande ikke bestemmelser om valg af en processuel bopæl, skal kautionisten i dette land udpege procesfuldmægtige, og forpligtelserne i forbindelse med punkt 4, andet og fjerde afsnit, skal aftales i overensstemmelse hermed. Afgørelser af retstvister i forbindelse med denne kaution henhører under domstolene ved kautionistens og procesfuldmægtigenes bopæl (forretningssted).

(6)  Over underskriften skal vedkommende med håndskrift anføre: »For overtagelse af kaution til et beløb af …«, og beløbet anføres med bogstaver.

(7)  Udfyldes af garantistedet.

(8)  Efternavn og fornavn eller firmanavn.

(9)  Fuldstændig adresse

(10)  Udelukkende for fællesskabsforsendelser.

(11)  Indeholder lovgivningen i et af disse lande ikke bestemmelser om valg af en processuel bopæl, skal kautionisten i dette land udpege procesfuldmægtige, og forpligtelserne i forbindelse med punkt 4, andet og fjerde afsnit, skal aftales i overensstemmelse hermed. Afgørelser af retstvister i forbindelse med denne kaution henhører under domstolene ved kautionistens og procesfuldmægtigenes bopæl (forretningssted).

(12)  Over underskriften skal vedkommende med håndskrift anføre: »For overtagelse af kautionen«.

(13)  Efternavn og fornavn eller firmanavn.

(14)  Fuldstændig adresse

(15)  Det ikke gældende overstreges.

(16)  Navnet på kontraherende parter eller stater (Andorra og San Marino), hvis område ikke berøres, overstreges. Henvisningen til Fyrstendømmet Andorra og Republikken San Marino gælder kun for fællesskabsforsendelser.

(17)  Efternavn og fornavn eller firmanavn.

(18)  Indeholder lovgivningen i et af disse lande ikke bestemmelser om valg af en processuel bopæl, skal kautionisten i dette land udpege procesfuldmægtige, og forpligtelserne i forbindelse med punkt 4, andet og fjerde afsnit, skal aftales i overensstemmelse hermed. Afgørelser af retstvister i forbindelse med denne kaution henhører under domstolene ved kautionistens og procesfuldmægtigenes bopæl (forretningssted).

(19)  Over underskriften skal vedkommende med håndskrift anføre: »For overtagelse af kaution til et beløb af …« og beløbet anføres med bogstaver.


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/78


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/836

af 11. maj 2015

om fastlæggelse af den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Union vegne, i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, og en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for forenkling af formaliteterne i samhandelen for så vidt angår opfordringer til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen om en fælles forsendelsesprocedure og konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 15, stk. 3, i konventionen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Det Schweiziske Forbund om en fælles forsendelsesprocedure (1) (»konventionen om en fælles forsendelsesprocedure«) bemyndiger Den Blandede Kommission, der blev nedsat ved denne konvention, til ved afgørelse at vedtage opfordringer til tredjelande i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), om at tiltræde nævnte konvention i overensstemmelse med artikel 15a.

(2)

Artikel 11, stk. 3, i konventionen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Det Schweiziske Forbund om forenkling af formaliteterne i samhandelen (2) (»konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen«) bemyndiger Den Blandede Kommission, der blev nedsat ved denne konvention, til ved afgørelse at vedtage opfordringer til tredjelande i henhold til artikel 1, stk. 2, om at tiltræde nævnte konvention i overensstemmelse med artikel 11a.

(3)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i disse Blandede Kommissioner med hensyn til afgørelser om at opfordre Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde disse konventioner.

(4)

Den holdning, som Unionen skal indtage i disse Blandede Kommissioner, bør derfor baseres på de forslag til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse vedrørende en opfordring til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om at tiltræde konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, baseres på Den Blandede Kommission EU-EFTA's udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA for forenkling af formaliteterne i samhandelen vedrørende en opfordring til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om at tiltræde konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen baseres på Den Blandede Kommission EU-EFTA's udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Når Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har opfyldt de tekniske tiltrædelsesbetingelser, fremsætter EU-repræsentanten i De Blandede Kommissioner, som der henvises til i henholdsvis artikel 1 og 2, forslag til afgørelser om at opfordre Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionerne og om at stemme om disse afgørelser i overensstemmelse med artikel 1 og 2 i nærværende afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1. juni 2015.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2015.

På Rådets vegne

J. DŪKLAVS

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.

(2)  EFT L 134 af 22.5.1987, s. 2.


BILAG I

UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2015 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE

den …

vedrørende en opfordring til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen om en fælles forsendelsesprocedure

DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA HAR —

under henviser til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1) (»konventionen«), særlig artikel 15, stk. 3, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fremme af samhandelen med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vil kunne lettes gennem en fælles forsendelsesprocedure for varer transporteret mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Den Europæiske Union, Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Republikken Tyrkiet.

(2)

Med henblik på en sådan forenkling bør Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfordres til at tiltræde konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 15a i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure opfordres Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen fra den 1. juli 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i …

På vegne af Den Blandede Kommission EU-EFTA

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.


BILAG II

UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2015 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA FOR FORENKLING AF FORMALITETERNE I SAMHANDELEN

den …

vedrørende en opfordring til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen

DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA HAR —

under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen (1) (»konventionen«), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Udvekslingen af varer med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vil kunne lettes gennem en forenkling af de formaliteter, som påvirker samhandelen mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Den Europæiske Union, Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Republikken Tyrkiet.

(2)

Med henblik på en sådan forenkling bør Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfordres til at tiltræde konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 11a i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen opfordres Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen fra den 1. juli 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i …

På vegne af Den Blandede Kommission EU-EFTA

Formand


(1)  EFT L 134 af 22.5.1987, s. 2.


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/82


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/837

af 28. maj 2015

om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 31. maj 2013 afgørelse 2013/255/FUSP (1).

(2)

Den 28. maj 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/309/FUSP (2), som forlængede de restriktive foranstaltninger fastsat i afgørelse 2013/255/FUSP indtil den 1. juni 2015.

(3)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2013/255/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 1. juni 2016.

(4)

I betragtning af den alvorlige situation bør én person tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP.

(5)

Én person bør ikke længere stå opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP.

(6)

Oplysningerne om visse personer, der er opført på listen i bilag I, afdeling A, til afgørelse 2013/255/FUSP bør ajourføres.

(7)

Som følge af Rettens dom af 9. juli 2014 i de forenede sager T-329/12 og T-74/13, Al-Tabbaa mod Rådet (3), samt Rettens dom af 26. februar 2015 i sag T-652/11, Bassam Sabbagh mod Rådet (3), er Mazen al-Tabbaa og Bassam Sabbagh ikke opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP.

(8)

Desuden har De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 12. februar 2015 vedtaget resolution 2199 (2015), hvis punkt 17 forbyder handel med syriske kulturgoder og andre genstande af arkæologisk, historisk, kulturel, sjælden videnskabelig eller religiøs betydning, som ulovligt er blevet fjernet fra Syrien siden den 15. marts 2011.

(9)

Afgørelse 2013/255/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2013/255/FUSP ændres således:

1)

Artikel 13a affattes således:

»Artikel 13a

Det er forbudt at importere, eksportere, overføre eller udøve mæglervirksomhed i tilknytning til kulturgoder og andre genstande af arkæologisk, historisk, kulturel, sjælden videnskabelig eller religiøs betydning, som ulovligt er blevet fjernet fra Syrien, eller som der er begrundet mistanke om, ulovligt er blevet fjernet fra Syrien, den 15. marts 2011 eller herefter. Forbuddet gælder ikke, hvis det påvises, at kulturgoderne bliver bragt sikkert tilbage til deres retmæssige ejere i Syrien.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke genstande der skal være omfattet af denne artikel.«

2)

Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Denne afgørelse anvendes indtil den 1. juni 2016. Den overvåges løbende. Den kan, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

Artikel 2

Bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rådets afgørelse 2014/309/FUSP af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 160 af 29.5.2014, s. 37).

(3)  Endnu ikke offentliggjort.


BILAG

I.

Følgende person tilføjes på listen over personer i bilag I, afdeling A, til afgørelse 2013/255/FUSP:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

206.

General Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Født i Jableh/Lattakiaprovinsen

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes (SMI) afdeling 293 (indre anliggender) siden april 2015. Ansvarlig for undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Damaskus/Damaskusregionen

Tidligere vicechef for politisk sikkerhed (2012), officer i Syriens republikanergarde og vicedirektør for direktoratet for politisk sikkerhed. Chef for militærpolitiet, medlem af det nationale sikkerhedsbureau

29.5.2015

II.

Oplysningerne om følgende person udgår af listen over personer i bilag I, afdeling A, til afgørelse 2013/255/FUSP:

Nr. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Oplysningerne i bilag I, afdeling A, til afgørelse 2013/255/FUSP om nedenstående personer erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Født: 19.2.1946

Fødested: Damaskus

Diplomatpas nr. 983

Direktør for det nationale sikkerhedsbureau. Tidligere chef for Syriens efterretningsdirektorat (GID), involveret i vold mod demonstranter

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun, alias Mohamed Dib Zeitun)

Født: 20.5.1951

Fødested: Damaskus

Diplomatpas nr. D000001300

Chef for direktoratet for generel sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Født: 10.12.1938

Syriens tidligere vicepræsident, involveret i vold mod civilbefolkningen

23.5.2011

37.

Brigadegeneral Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Tidligere chef for Syriens militære efterretningstjenestes (SMI) afdeling 293 (indre anliggender) i Damaskus. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Damaskus. Rådgiver for præsident Bashar al-Assad i strategiske spørgsmål og militære efterretninger.

23.8.2011

42.

Brigadegeneral Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI) i Idlib. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Idlibprovinsen

23.8.2011

44.

Brigadegeneral Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI) i Homs. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Homs

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Født: 15.5.1955

Fødested: Bassir

Adib Mayaleh er som chef for Syriens centralbank ansvarlig for at yde økonomisk og finansiel støtte til det syriske regime

15.5.2012

55.

Oberst Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling i Dara'a. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter i Dara'a

14.11.2011

80.

Brigadegeneral Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste, Damaskusregionen/Rif Dimashq-afdelingen, tidligere Syriens luftvåbens efterretningstjeneste. Militær embedsmand involveret i volden i Homs

1.12.2011

137

Brigadegeneral Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Chef for afdeling 285 (Damaskus) i direktoratet for almindelige efterretninger (afløste brigadegeneral Hussam Fendi i slutningen af 2011). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet

24.7.2012


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/86


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/838

af 28. maj 2015

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU ved at forlænge anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med lille stadebille i Italien

(meddelt under nummer C(2015) 3558)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU (3) indførte visse beskyttelsesforanstaltninger som følge af en underretning fra Italien den 11. september 2014 om forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) i regionerne Calabrien og Sicilien.

(2)

Gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU anvendes indtil den 31. maj 2015. Da de inspektioner og epidemiologiske undersøgelser, der er specificeret i gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU, ligesom den aktive overvågning af forekomsten af lille stadebille i de berørte italienske regioner, ikke er afsluttet, er den epidemiologiske situation trods fraværet af forekomster siden december sidste år endnu ikke blevet fastlagt.

(3)

I lyset af denne overgangssituation, og mens der afventes yderligere oplysninger om den igangværende overvågning, er det derfor nødvendigt at forlænge anvendelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU, indtil det forventede ophør af sæsonen for biavl i de nævnte regioner i slutningen af november 2015.

(4)

Gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU affattes således:

»Artikel 4

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 30. november 2015.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU af 12. december 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for bekræftede forekomster af lille stadebille i Italien (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 161).


29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/88


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/839

af 27. april 2015

om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering (ECB/2015/21)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 5, litra d), og artikel 9-13,

under henvisning til forslag fra Tilsynsrådet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) foretog i 2014 i henhold til artikel 33, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 en omfattende vurdering, herunder af balancen, af de kreditinstitutter, der blev angivet i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/3 (2).

(2)

ECB bør foretage en omfattende vurdering, som med hensyn til omfang og dybde kan sammenlignes med den vurdering, der blev foretaget i 2014, af de kreditinstitutter, der ikke var omfattet af den forrige vurdering, og som er blevet karakteriseret som signifikante, efter at afgørelse ECB/2014/3 blev vedtaget.

(3)

Denne vurdering bør omfatte tre kreditinstitutter, som ECB har klassificeret som signifikante på grundlag af betydningen af en koncern under tilsyns grænseoverskridende aktiviteter i overensstemmelse med betydningen af artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 59 og 60 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3). Den bør også omfatte et kreditinstitut, som er klassificeret som signifikant på grundlag af artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, fordi det er et af de tre mest signifikante institutter i en deltagende medlemsstat, og et signifikant kreditinstitut, der blev etableret i 2014 som følge af de afviklingsforanstaltninger, som en kompetent national myndighed har truffet i forhold til et kreditinstitut, der tidligere var klassificeret som signifikant.

(4)

Sidstnævnte kreditinstituts aktiver var omfattet af en gennemgang af aktivernes kvalitet og en særlig revision, men da instituttet ikke selv har været underlagt en stresstest, bør det kun være underlagt en stresstest i 2015.

(5)

Ydermere og for at sikre lige konkurrencevilkår bør fire andre kreditinstitutter, der muligvis opfylder kriterierne for signifikans i artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, baseret på data som følge af afslutningen på regnskabsåret for 2014, omfattes af denne vurdering.

(6)

ECB kan kræve, at de personer, der henvises til i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013, udleverer alle de oplysninger, der er nødvendige, for at ECB kan udføre den omfattende vurdering. ECB kan også anvende de beføjelser, der er overdraget den i henhold denne forordnings artikel 11-13.

(7)

ECB bør arbejde tæt sammen med de relevante kompetente nationale myndigheder i forbindelse med udførelsen af den omfattende vurdering —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enheder, der er underlagt den omfattende vurdering

1.   De enheder, som er opført på listen i bilaget, er underlagt den omfattende vurdering, som ECB skal foretage.

2.   Novo Banco, SA, er kun omfattet af stresstest-delen af den omfattende vurdering.

3.   I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal de kreditinstitutter, der er anført i bilaget som værende omfattet af den omfattende vurdering, fremlægge alle oplysninger, der er relevante i forbindelse med denne vurdering, til ECB.

Artikel 2

Undersøgelsesbeføjelser

1.   I overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) nr. 1024/2013 kan ECB udøve sine undersøgelsesbeføjelser for de kreditinstitutter, som er anført i bilaget.

2.   ECB kontrollerer de oplysninger, som den modtager fra kreditinstitutterne, herunder, hvis nødvendigt, fra inspektioner på stedet, og skal, hvor det er hensigtsmæssigt, assisteres af de kompetente nationale myndigheder i forbindelse med inddragelsen af tredjeparter i overensstemmelse med artikel 9-13 i forordning (EU) nr. 1024/2013. ECB kan, hvis det er nødvendigt, opfordre de kompetente nationale myndigheder til at udpege ikke-lovpligtige revisorer til at udføre gennemgangen af aktivernes kvalitet i forbindelse med den omfattende vurdering.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 6. maj 2015.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. april 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/3 af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 107).

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


BILAG

INSTITUTIONER SOM INDGÅR I DEN OMFATTENDE VURDERING

Belgien

Banque Degroof S.A.

Frankrig

Agence Française de Développement (*)

Luxembourg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Østrig

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugal

Novo Banco, SA (kun i forbindelse med stresstesten)

Slovenien

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finland

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Mindre signifikante institutter, der muligvis omklassificeres som signifikante kreditinstitutter på grundlag af data fra afslutningen af regnskabsåret for 2014.