ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 92

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
8. april 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/548 af 7. april 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/549 af 7. april 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/550 af 24. marts 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Fränkischer Grünkern (BOB))

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/551 af 24. marts 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Miel des Cévennes (BGB))

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/552 af 7. april 2015 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-p, prohexadion, tolylfluanid og trifluralin i eller på visse produkter ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/553 af 7. april 2015 om godkendelse af aktivstoffet cerevisan, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/554 af 7. april 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

89

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/555 af 7. april 2015 om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

91

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/556 af 7. april 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

101

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/557 af 31. marts 2015 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/558 af 1. april 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/78/EU af 17. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet ( EUT L 183 af 24.6.2014 )

118

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

8.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/548

af 7. april 2015

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. april 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 359/2011.

(2)

På grundlag af en gennemgang af Rådets afgørelse 2011/235/FUSP (2) har Rådet besluttet, at de restriktive foranstaltninger deri bør forlænges indtil den 13. april 2016.

(3)

Rådet har også besluttet, at oplysningerne vedrørende visse personer og en enhed i bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011 bør ajourføres.

(4)

Der er desuden ikke længere grund til fortsat at lade to personer være opført på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011.

(5)

Endvidere bør oplysningerne vedrørende én person, som allerede er opført på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011, fjernes.

(6)

Bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  EUT L 100 af 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2011/235/FUSP af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran (EUT L 100 af 14.4.2011, s. 51).


BILAG

1)

Oplysningerne om følgende personer fjernes fra listen i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil.

2)

Oplysningerne om følgende personer og enhed i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 affattes således:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

10.

RADAN Ahmad-Reza

Fødested: Isfahan (Iran) — Fødselsdato: 1963

Leder af politicentret for strategiske studier, tidligere vicechef for Irans nationale politi indtil juni 2014. Som vicechef for det nationale politi siden 2008 har Radan været ansvarlig for politistyrkernes korporlige overfald og mord på samt vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser af demonstranter.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Fødested: Teheran — Fødselsdato: 1963

Stedfortrædende øverstbefalende for IRGC's efterretningsorganisation. Tidligere øverstbefalende for Basij indtil oktober 2009. Styrker under hans kommando har deltaget i korporlige masseoverfald, mord, fængsling og tortur over for fredelige demonstranter.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Tidligere leder af retsvæsenet i Mashhad indtil september 2014. Er sandsynligvis ved at blive overført til en anden funktion. Retssager under hans myndighed har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder og på grundlag af tilståelser, der er fremkommet under pres og tortur. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Fødested: Najafabad (Iran) — Fødselsdato: 1945

Medlem af Ekspertrådet og repræsentant for den øverste leder i Markaziprovinsen (»Centralprovinsen«). Tidligere leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran indtil september 2009 og forhenværende efterretningsminister under præsident Khatami.

Som leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran gav han ordre til og førte tilsyn med skueprocesserne efter de første demonstrationer efter valget, hvor de anklagede blev nægtet deres rettigheder og advokatbistand. Han har også en del af ansvaret for overgrebene i Kahrizak.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tidligere dommer ved Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 26. Han var ansvarlig for sagerne om de internerede i forbindelse med kriserne efter valget og rettede regelmæssigt trusler mod de interneredes familier for at bringe dem til tavshed. Han har medvirket til at udstede fængslingskendelser til Kahrizakfængslet. I november 2014 blev hans rolle i interneredes dødsfald officielt anerkendt af de iranske myndigheder.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tidligere dommer ved Teherans Revolutionsdomstol. Han deltog i retssagerne mod demonstranterne. Han blev udspurgt af domstolsmyndighederne om overgrebene i Kahrizak. Han medvirkede til at udstede fængslingskendelser med henblik på overførelse af internerede til Kahrizakfængslet. I november 2014 blev hans rolle i interneredes dødsfald officielt anerkendt af de iranske myndigheder.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Fødested: Yazd (Iran) — Fødselsdato: 1953

Offentlig anklager i Teheran siden august 2009. Dolatabadis kontor rejste tiltale mod en lang række demonstranter, herunder personer, som deltog i ashurademonstrationerne i december 2009. Han beordrede lukning af Karroubis kontor i september 2009 og anholdelse af adskillige reformpolitikere, og han nedlagde forbud mod to reformpartier i juni 2010. Hans kontor anklagede demonstranter for muharaba, dvs. fjendskab mod Gud, hvilket er forbundet med dødsstraf, og nægtede personer, der stod til dødsstraf, en retfærdig procedure. Hans kontor slog også ned på og anholdt reformtilhængere, menneskerettighedsaktivister og mediefolk som led i en bred indsats mod den politiske opposition.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Dommer, leder af Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 28. Han har behandlet de sager, der blev rejst efter valget. Han har afsagt langvarige fængselsdomme efter uretfærdige retssager til samfundsaktivister, politiske aktivister og journalister og adskillige dødsdomme til demonstranter, samfundsaktivister og politiske aktivister.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Fødested: Ejiyeh — Fødselsdato: ca. 1956

Siden september 2009 leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran og talsmand for retsvæsenet og tidligere efterretningsminister under valget i 2009. Mens han var efterretningsminister under valget i 2009, var efterretningsagenter under hans ledelse ansvarlige for fængsling, tortur og fremtvingelse af falske tilståelser under pres fra hundreder af aktivister, journalister, dissidenter og reformpolitikere. Desuden blev politikere tvunget til at fremsætte falske tilståelser under uudholdelige forhør, som omfattede tortur, overgreb, afpresning og trusler mod familiemedlemmer.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Fødested: Meybod, Yazd (Iran) — Fødselsdato: 1967

Tidligere offentlig anklager i Teheran indtil august 2009.

Som offentlig anklager i Teheran udstedte han en stående ordre, der blev brugt til at fængsle hundreder af aktivister, journalister og studerende. I januar 2010 blev han efter en parlamentarisk undersøgelse holdt direkte ansvarlig for at fængsle tre fanger, som efterfølgende døde under tilbageholdelsen. Han blev suspenderet i august 2010, efter at det iranske retsvæsen havde undersøgt hans rolle i, at de tre mænd, der var fængslet på hans ordre efter valget, var afgået ved døden. I november 2014 blev hans rolle i interneredes dødsfald officielt anerkendt af de iranske myndigheder.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Dommer ved Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 26. Han er ansvarlig for retssagerne efter valget, han har afsagt langvarige fængselsdomme efter uretfærdige retssager mod menneskerettighedsaktivister og afsagt adskillige dødsdomme til demonstranter.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Dommer ved højesteret. Tidligere retspræsident, Mashhads Revolutionsdomstol. Retssager under hans myndighed har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Leder af domstolene i Teheran. Tidligere leder af Irans fængselsorganisation. Som sådan var han medansvarlig for massefængslingen af politiske demonstranter og mørklægningen af de overgreb, der skete i fængselssystemet.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generaldirektør for Irans hovedkvarter for narkotikabekæmpelse. Tidligere leder af Teherans politi. Under hans lederskab var politistyrken ansvarlig for anvendelsen af udenretlig vold mod mistænkte under anholdelse og varetægtsfængsling. Teherans politi var også inddraget i razziaerne mod sovesalene på Teherans universitet i juni 2009, hvor flere end 100 studerende blev såret af politiet og Basiji ifølge en iransk Majliskommission.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Rådgiver for disciplinærdomstolen for dommere siden april 2014. Tidligere præsident for domstolene i Teheran. Han har i denne stilling været ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne, vilkårlige anholdelser, undertrykkelse af fangers rettigheder og forøgelse af henrettelserne.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Rådgiver for domstolene i Iran. Shiraz' tidligere anklager indtil 2012. Han var ansvarlig for den overdrevne og stigende anvendelse af dødsstraf ved at have afsagt dusinvis af dødsstraffe. Var anklager under bombesagen i Shiraz i 2008, som regimet anvendte til at idømme flere modstandere af regimet til døden.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahans viceanklager. Medvirker i retssager, hvor de tiltalte nægtes en retfærdig rettergang — f.eks. Abdollah Fathi, der blev henrettet i maj 2011, efter at hans ret til at blive hørt og spørgsmålene vedrørende hans psykiske sundhed blev ignoreret af Habibi i retssagen mod ham i marts 2010. Han er derfor medskyldig i alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig procedure ved at bidrage til overdreven og stigende anvendelse af dødsstraf og en markant forøgelse af antallet af henrettelser siden begyndelsen af 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Fødested: Ispahan Fødselsdato: 1956

Stedfortrædende leder for de væbnede styrker og har spillet en hovedrolle i forbindelse med intimidering af og trusler mod Irans fjender og bombningen af kurdiske landsbyer i Irak. Tidligere chef for IRGC's Sarollahkorps i Teheran og tidligere chef for Basijstyrkerne og spillede en vigtig rolle i forbindelse med overgrebene efter valget.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tabriz' anklager. Han var inddraget i Sakineh Mohammadi-Ashtianis sag og er medvirkende til alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig procedure.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Fødested: Oroumieh (Iran) Fødselsdato: 1959/1960

Rådgiver for tidligere præsident og nuværende medlem af Mæglernes Råd, Mahmoud Ahmadinejad, og medlem af grupperingen Perseverance Front. Minister for velfærd og social sikring mellem 2009 og 2011. Indenrigsminister indtil august 2009. Som indenrigsminister havde Mahsouli ansvaret for alle politistyrkerne, indenrigsministeriets sikkerhedsagenter og de civilklædte agenter. Styrkerne under hans ledelse var ansvarlige for angrebene på Teherans universitets sovesale den 14. juni 2009 og for torturen af de studerende i ministeriets kælder (den berygtede 4. kælderetage). Andre protesterende blev alvorligt mishandlet i tilbageholdelsescentret i Kahrizak, som politiet drev under Mahsoulis kontrol.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshahs anklager. Har spillet en rolle i den voldsomme stigning i antallet af dødsdomme, der afsiges i Iran, herunder retssagerne mod syv fanger dømt for narkotikahandel, som blev hængt den samme dag den 3. januar 2010 i centralfængslet i Kermanshah.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Fødested: Selseleh (Iran) — Fødselsdato: 1964

Medlem af komitéen for national sikkerhed og udenrigspolitik. Parlamentsdeputeret for Lorestanprovinsen. Medlem af Parlamentets Kommission for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik. Tidligere leder af Evinfængslet indtil 2012. Tortur var almindeligt i Evinfængslet, mens Souri var leder. I afdeling 209 blev mange aktivister holdt indespærret på grund af deres fredelige aktiviteter i opposition til den siddende regering.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

 

Iransk parlamentsmedlem. Tidligere generalguvernør (»Farmandar«) for Teheranprovinsen indtil september 2010 og ansvarlig for politiets indgriben og dermed for undertrykkelsen af demonstrationer.

Han modtog en pris i december 2010 for sin rolle i undertrykkelsen efter valget.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Fødested: Shahr Kord-Isfahan Fødselsdato: 1959

Chef for Teheranprovinsens offentlige sikkerhedsråd. IRGC's generalguvernør for Teheranprovinsen.

I sin egenskab af guvernør og chef for Teheranprovinsens offentlige sikkerhedsråd har han det overordnede ansvar for alle de undertrykkelsesaktiviteter, der udføres af IRGC i Teheranprovinsen, herunder indgrebene over for de politiske protester siden juni 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Dommer i Teheranprovinsens straffedomstol. Tidligere dommer i første afdeling i retten i Evin. Han var ansvarlig for flere retssager mod demonstranter, navnlig den mod Abdol-Reza Ghanbari, en lærer, der blev anholdt i januar 2010 og dømt til døden for sine politiske aktiviteter. Førsteinstansretten i Evin blev oprettet inden for Evinfængslet, og Jafari Dolatabadi forsvarede oprettelsen i marts 2010. I dette fængsel er visse af de anklagede blevet indespærret, mishandlet og tvunget til at afgive falske erklæringer.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Fødested: Mashad (Iran) Fødselsdato: 1952

Vicerigsadvokat, ansvarlig for politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål. Tidligere justitsminister fra 2009-2013.

I løbet af hans tid som justitsminister faldt fængselsforholdene i Iran til langt under de accepterede internationale standarder, og der foregik udbredt mishandling af fangerne. Han spillede desuden en hovedrolle i forbindelse med truslerne mod og chikanen af iranerne i udlandet ved at meddele, at der bliver oprettet en særret, som specifikt skal tage sig af de iranere, der bor i udlandet. Han havde også ansvar for en markant forøgelse af antallet af henrettelser i Iran, herunder hemmelige henrettelser, som ikke blev meddelt af regeringen, og henrettelser for narkotikarelaterede overtrædelser.

10.10.2011

60.

HOSSEINI dr. Mohammad (alias HOSSEYNI, dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed og Sayyid)

Fødested: Rafsanjan, Kerman Fødselsdato: 1961

Rådgiver for tidligere præsident og nuværende medlem af Mæglernes Råd, Mahmoud Ahmadinejad. Tidligere minister for kultur og islamisk vejledning (2009-2013). Han var tidligere i IRGC og var medvirkende i undertrykkelsen af journalister

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Fødested: Isfahan (Iran) Fødselsdato: 1956

Leder af organisationen for publikationer om præsteskabets rolle i krig. Tidligere efterretningsminister (2009-2013).

Under hans ledelse fortsatte Efterretningsministeriet praksissen med udbredte vilkårlige tilbageholdelser og forfølgelse af protesterende og systemkritikere. Efterretningsministeriet driver Evinfængslets afdeling 209, hvor mange aktivister har været indespærret på grund af deres fredelige aktiviteter i opposition til den siddende regering. Forhørsledere fra Efterretningsministeriet har udsat fanger i afdeling 209 for prygl samt psykisk og seksuel mishandling.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Fødested: Dezful (Iran) Fødselsdato: 22. juli 1959

Chef for Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) indtil november 2014. Er sandsynligvis ved at blive overført til en anden funktion. Under hans ansættelse hos IRIB var han ansvarlig for alle programlægningsbeslutninger. I august 2009 og december 2011 viste IRIB tvungne tilståelser fra fanger og en serie af skueprocesesser. Dette er en klar krænkelse af de internationale bestemmelser om retten til en retfærdig rettergang og procedure.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Fødested: Maragheh (Iran) Fødselsdato: 1957

Medlem af Teherans byråd. Tidligere minister for information og kommunikation (2009-2012).

Var som minister for information en af de øverste ansvarlige for censur og kontrol med internetaktiviteter og alle andre former for kommunikation (navnlig mobiltelefoner). Forhørsledere benytter under forhør af politiske fanger disses personlige oplysninger, mails og meddelelser. Ved flere lejligheder siden præsidentvalget i 2009 og i forbindelse med gadedemonstrationer er mobiltelefonlinjer og afsendelse af SMS'er blevet afbrudt, satellit-TV-kanaler er blevet blokeret, og internetforbindelsen er blevet afbrudt lokalt eller i det mindste gjort langsommere.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Som oberst for teknologi- og kommunikationspolitiet har han varslet en kampagne til rekruttering af statslige hackere med henblik på at opnå større kontrol med oplysninger på internettet og genere »skadelige« websteder.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Fødested: Najaf (Irak) Fødselsdato: 1960 eller august 1961

Chef for retsvæsenet. Chefen for retsvæsenet skal give sit samtykke til og underskrive hver qisas (gengældelse), hodoud (forbrydelse mod gud) og ta'zirat (forbrydelse mod staten). Disse omfatter dødsstraf, piskning og amputation. Han har i denne forbindelse overtrådt internationale standarder og personligt underskrevet talrige dødsdomme, herunder stening, henrettelser ved hængning, henrettelse af mindreårige og offentlige henrettelser, hvor fanger eksempelvis er blevet hængt fra broer foran tusindvis af forsamlede mennesker.

Han har også tilladt idømmelse af fysisk afstraffelse, f.eks. amputationer og drypning af syre i øjnene på den dømte. Siden Sadeq Larijani tiltrådte sit embede, er antallet af vilkårlige anholdelser af politiske fanger, menneskerettighedsforkæmpere og minoriteter steget markant. Antallet af henrettelser er også steget betydeligt siden 2009. Sadeq Larijani bærer også ansvaret for den systemiske mangel på respekt for retten til en retfærdig rettergang i de iranske retsprocedurer.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

En del af den øverste åndelige leders inderkreds, en af de ansvarlige for de foranstaltninger til undertrykkelse af protester, som er blevet gennemført siden 2009, og har tilknytning til de ansvarlige for undertrykkelse af protesterne.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Fødested: Dezful (Iran) Fødselsdato: 1954

Generalsekretær for World Holocaust Foundation, der blev oprettet ved konferencen International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust i 2006, som Ramin var ansvarlig for at tilrettelægge på vegne af Irans regering. Som viceminister med ansvar for pressen den øverste ansvarlige for censur indtil december 2013, idet han var direkte ansvarlig for lukningen af adskillige reformvenlige medier (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh osv.), for lukningen af pressens uafhængige fagforening og for chikane eller anholdelse af journalister.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Fødested: Meibod (Iran) Fødselsdato: 1967

Borgmester i Irans næststørste by, Mashad, hvor der jævnligt gennemføres henrettelser. Tidligere viceindenrigsminister for politiske anliggender. Han var ansvarlig for at lede undertrykkelsen af personer, som krævede deres legitime rettigheder, herunder ytringsfrihed. Blev senere udnævnt som leder for Irans valgkomité for parlamentsvalget i 2012 og præsidentvalget i 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Anklager i Karaj. Ansvarlig for grove krænkelser af menneskerettighederne, herunder gennemførelse af retssager, hvor der idømmes dødsstraf. Der er gennemført et stort antal henrettelser i Karajregionen under hans tid som anklager.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Anklager. Ansvarlig for at grove krænkelser af menneskerettighederne, herunder involvering i henrettelsen af en mindreårig.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Sikkerhedschef i forsvarsministeriet. Tidligere beskyttelses- og sikkerhedschef hos IRGC indtil marts 2012. Tidligere øverstbefalende i IRGC's efterretningstjeneste indtil oktober 2009. Involveret i undertrykkelsen af ytringsfrihed, herunder ved at have tilknytning til de ansvarlige for anholdelse af bloggere og journalister i 2004, og har angiveligt spillet en rolle i undertrykkelsen af protesterne efter valget i 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Fødselsdato: 1967

Rådgiver for disciplinærdomstolen for dommere siden 2012. Medlem af komitéen for fastsættelse af ulovligt webindhold, et organ med ansvar for censur af websteder og sociale medier. Tidligere chef for den særlige anklagemyndighed inden for IT-kriminalitet mellem 2007 og 2012. Var ansvarlig for undertrykkelse af ytringsfriheden, herunder ved at anholde, tilbageholde og forfølge bloggere og journalister. Personer, der blev anholdt på grund af mistanke om IT-kriminalitet blev mishandlet og udsat for en uretfærdig rettergang.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Dommer på det almenretlige område i det nordlige Teheran. Tidligere tilsynsførende hos anklagemyndigheden i Teheran. Stedfortrædende leder for kontoret for fængselsanliggender i Teheranprovinsen. Tidligere viceanklager i Teheran indtil 2013. Drev anklagemyndighedens center i Evin. Var ansvarlig for, at menneskerettighedsforkæmpere og politiske fanger nægtes deres rettigheder, herunder besøg og andre af fangernes rettigheder.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Leder af Evinfængslet, udnævnt midt i 2012. Siden hans udnævnelse er forholdene i fængslet forværret, og der er beretninger om øget mishandling af fangerne. I oktober 2012 gik ni kvindelige fanger i sultestrejke i protest mod krænkelsen af deres rettigheder og voldelig behandling fra fængselspersonalets side.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Dommer, Ahwaz' Revolutionsdomstol, afdeling 4, idømte de fire arabiske politiske fanger Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre brødre) og Ali Sharifi dødsstraf. De blev anholdt, tortureret og hængt uden retfærdig procedure. Disse sager og manglen på retfærdig procedure er blevet omtalt i en rapport af 13. september 2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighederne i Iran, i FN's generalsekretærs rapport om Iran af 22. august 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwaz' Revolutionsdomstol, afdeling 2, idømte den 17. marts 2012 de fem ahwaziarabere Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka og Sayed Mokhtar Alboshoka dødsstraf for »aktiviteter rettet mod den nationale sikkerhed« og »fjendskab mod Gud«. Dommen blev stadfæstet af Irans højesteret den 9. januar 2013. De fem blev tilbageholdt i over et år uden tiltale, tortureret og dømt uden retfærdig procedure.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Fødselsdato: ca. 1963 Fødested Teheran Bopæl: Teheran Arbejdsplads: IRIB og Press TV's hovedkvarter, Teheran

Øverste chef for Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Tidligere leder af IRIB World Service og Press TV, ansvarlig for alle programlægningsbeslutninger. Nært knyttet til statens sikkerhedsapparat. Under hans ledelse har Press TV ligesom IRIB samarbejdet med de iranske sikkerhedstjenester og anklagere om at transmittere tvungne tilståelser fra fængslede, herunder fra den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Bahari i det ugentlige program »Iran Today«. Den uafhængige radio- og TV-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i UK en bøde på 100 000 GBP for at have transmitteret Baharis tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var ulovligt tilbageholdt. Sarafraz forbindes på denne baggrund med krænkelse af retten til retfærdig procedure og rettergang.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Anklager i Mazandaranprovinsen og ansvarlig for ulovlige anholdelser og krænkelse af rettighederne for bahaiere både i forbindelse med den indledende anholdelse og for at holde dem i isolation i efterretningstjenestens fængsel. Der er dokumenteret seks konkrete tilfælde, hvor retten til retfærdig procedure blev krænket. Jafari har været anklager i sager, der her medført mange henrettelser, herunder offentlige henrettelser.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Dommer ved afdeling 1 i Tabriz' Revolutionsdomstol. Ansvarlig for hårde domme mod journalister, medlemmer af det azeriske etniske mindretal og fagforeningsaktivister, hvor han har anklaget dem for spionage, handlinger til skade for den nationale sikkerhed, propaganda mod det iranske regime og fornærmelse af den iranske leder. Hans domme var i mange tilfælde ikke i overensstemmelse med retfærdig procedure, og de fængslede blev tvunget til falske tilståelser. En højt profileret sag vedrørte 20 frivillige hjælpearbejdere (efter et jordskælv i Iran i august 2012), som han idømte fængselsstraffe for at have forsøgt at hjælpe ofrene for jordskælvet. Retten fandt hjælpearbejderne skyldige i »medvirken til forsamling og sammensværgelse med henblik på at begå forbrydelser rettet mod den nationale sikkerhed«.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Leder af den revolutionære anklagemyndighed i Shiraz. Ansvarlig for ulovlige anholdelser og mishandling af politiske aktivister, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, bahaiere og samvittighedsfanger, som blev chikaneret, tortureret, forhørt og nægtet adgang til advokater og retfærdig rettergang. Musavi-Tabar har undertegnet retskendelser i det berygtede center for tilbageholdte nr. 100 (et mandefængsel), herunder en kendelse om tre års isolationsfængsling år af den kvindelige bahaifange Raha Sabet.

12.3.2013

Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Center for efterforskning af organiseret kriminalitet (alias IT-kriminalitetskontoret eller IT-politiet)

Adresse: Teheran, iransk websted http://www.cyberpolice.ir

Det iranske IT-politi, der blev oprettet i januar 2011, er en enhed under Den Islamiske Republik Irans politikorps, som ledes af Esmail Ahmadi-Moqaddam (opført på listen). Ahmadi-Moqaddam understregede, at IT-politiet ville slå ned på kontrarevolutionære grupper og grupper af dissidenter, som har brugt internetbaserede sociale netværk i 2009 til at fremkalde protester mod genvalget af præsident Mahmoud Ahmadinejad. I januar 2012 udstedte IT-politiet nye retningslinjer for internetcaféer, der krævede, at brugerne skulle afgive personoplysninger, som caféejerne skulle opbevare i seks måneder, samt en oversigt over, hvilke websteder de havde besøgt. Ifølge bestemmelserne skulle caféejerne også installere interne TV-overvågningskameraer og opbevare optagelserne i seks måneder.

Disse nye bestemmelser kan føre til etablering af en logbog, som myndighederne kan bruge til at spore aktivister eller andre, som anses for at være en trussel mod den nationale sikkerhed. I juni 2012 rapporterede de iranske medier, at IT-politiet ville slå ind på en hård kurs over for virtuelle private netværk (VPN). Den 30. oktober 2012 arresterede IT-politiet uden arrestordre bloggeren Sattar Beheshti for »handlinger rettet mod den nationale sikkerhed på sociale netværk og Facebook«. Beheshti havde kritiseret den iranske regering i sin blog. Beheshti blev fundet død i sin fængselscelle den 3. november 2012, og det menes, at han blev tortureret til døde af IT-politimyndighederne.

 


8.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/549

af 7. april 2015

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (1), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr. 267/2012.

(2)

Ved dom af 22. januar 2015 annullerede Den Europæiske Unions Ret i forenede sager T-420/11 og T-56/12 Rådets afgørelse 2011/299/FUSP (2) og 2011/783/FUSP (3), for så vidt angår følgende enheders opførelse på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd, IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. og Kish Shipping Line Manning Co..

(3)

32 af disse enheder bør igen opføres på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, med en ny begrundelse.

(4)

Ved dom af 22. januar 2015 annullerede Den Europæiske Unions Ret i sag T-176/12 Rådets afgørelse 2012/35/FUSP (4) om at opføre Bank Tejarat på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.

(5)

Bank Tejarat bør igen opføres på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, med en ny begrundelse.

(6)

Forordning (EU) nr. 267/2012 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2011/299/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 136 af 24.5.2011, s. 65).

(3)  Rådets afgørelse 2011/783/FUSP af 1. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 319 af 2.12.2011, s. 71).

(4)  Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 19 af 24.1.2012, s. 22).


BILAG

1)

Den enhed, der er opført på listen nedenfor, indsættes på listen i bilag IX, del I, til forordning (EU) nr. 267/2012:

I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

105.

Bank Tejarat

Postadresse: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. Postboks 11365-5416, Teheran; Tlf. 88826690; Telex 226641 TJTA IR; Fax 88893641; Websted: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat yder betydelig støtte til Irans regering ved at tilbyde økonomiske ressourcer og finansiering til udviklingsprojekter inden for olie og gas. Olie- og gasindustrien udgør en betydelig finansieringskilde for Irans regering, og flere projekter, der finansieres af Bank Tejarat, gennemføres af datterselskaber af enheder, der ejes eller kontrolleres af Irans regering. Bank Tejarat er desuden fortsat delvis ejet af og nært tilknyttet Irans regering, som derfor er i stand til at påvirke Bank Tejarats beslutninger, herunder dens medvirken ved finansiering af projekter, der af Irans regering betragtes som havende høj prioritet.

Da Bank Tejarat yder finansiering til forskellige råolieproduktions- og -raffinaderiprojekter, der nødvendigvis kræver erhvervelse af nøgleudstyr og -teknologi til de pågældende sektorer, som det er forbudt at levere til anvendelse i Iran, kan Bank Tejarat desuden konstateres at være involveret i indkøb af forbudte varer og teknologi.

8.4.2015

2)

De enheder, der er opført på listen nedenfor, indsættes på listen i bilag IX, del III, til forordning (EU) nr. 267/2012:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB92501 (Tyskland) udstedt den 4. januar 2005

Et IRISL-holdingselskab i Tyskland, der ejes og kontrolleres af IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94311 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

5a.

First Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102601 (Tyskland) udstedt den 19. september 2005 IMO nr. 9349576

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94312 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102502 (Tyskland) udstedt den 24. august 2005 IMO nr. 9349588

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94313 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102520 (Tyskland) udstedt den 29. august 2005 IMO nr. 9349590

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94314 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102600 (Tyskland) udstedt den 19. september 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94315 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102599 (Tyskland) udstedt den 19. september 2005 IMO nr. 9349667

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94316 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102501 (Tyskland) udstedt den 24. august 2005 IMO nr. 9349679

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94829 (Tyskland) udstedt den 19. september 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102655 (Tyskland) udstedt den 26. september 2005 IMO nr. 9165786

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94633 (Tyskland) udstedt den 24. august 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102533 (Tyskland) udstedt den 1. september 2005 IMO nr. 9165803

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94698 (Tyskland) udstedt den 9. september 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102565 (Tyskland) udstedt den 15. september 2005 IMO nr. 9165798

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland;

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102679 (Tyskland) udstedt den 27. september 2005 IMO nr. 9165815

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94632 (Tyskland) udstedt den 24. august 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102544 (Tyskland) udstedt den 9. september 2005 IMO nr. 9209324

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRB94573 (Tyskland) udstedt den 18. august 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland; Erhvervsregisterdokument nr. HRA102506 (Tyskland) udstedt den 25. august 2005

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland

Ejet af IRISL gennem Ocean Capital Administration GmbH, der er et IRISL-holdingselskab.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St., Postboks 15896-53313, Teheran, Iran

IRISL Maritime Training Institute ejes og kontrolleres af IRISL, der ejer 90 % af selskabets aktier, og hvis repræsentant er næstformand for bestyrelsen. Det er involveret i uddannelse af IRISL-medarbejdere.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, Iran

Kheibar Co. ejes og kontrolleres af IRISL, der ejer 81 % af selskabets aktier, og hvis repræsentant er medlem af bestyrelsen. Det leverer skibsreservedele.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Iran

Kish Shipping Line Manning Co. ejes og kontrolleres af IRISL. Det er involveret i forhyring og administration af mandskab til IRISL.

8.4.2015


8.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/550

af 24. marts 2015

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Fränkischer Grünkern (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Tysklands ansøgning om registrering af betegnelsen »Fränkischer Grünkern« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Fränkischer Grünkern« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Fränkischer Grünkern« (BOB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 410 af 18.11.2014, s. 12.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/551

af 24. marts 2015

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Miel des Cévennes (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Miel des Cévennes« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Miel de Cévennes« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Miel des Cévennes« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.4 Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.) i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 412 af 19.11.2014, s. 4.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/552

af 7. april 2015

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-p, prohexadion, tolylfluanid og trifluralin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af dimethenamid-p og prohexadion. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat maksimalgrænseværdier for 1,3-dichlorpropen og bifenox. Der er i bilag V til nævnte forordning fastsat maksimalgrænseværdier for tolylfluanid og trifluralin.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/36/EU (2) blev det bestemt, at 1,3-dichlorpropen ikke skulle optages i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3). Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet 1,3-dichlorpropen, er blevet kaldt tilbage. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, i samme forordning bør maksimalgrænseværdierne for det pågældende aktivstof i bilag III derfor udgå. Dette bør ikke finde anvendelse på de maksimalgrænseværdier, der svarer til Codex-grænseværdier (CXL), som er baseret på anvendelser i tredjelande, forudsat at de er acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden. Det bør heller ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor maksimalgrænseværdierne er fastsat specifikt som importtolerancer.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for bifenox (4). Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for byg, havre, rug og hvede. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for solsikkefrø og rapsfrø, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoriteten konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for svin (kød, fedt, lever, nyre), kvæg (kød, fedt, lever, nyre), får (kød, fedt, lever, nyre), geder (kød, fedt, lever, nyre) og mælk (kvæg, får, geder), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter bør fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for dimethenamid-p (5). Den foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres. Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for jordnødder, solsikkefrø, rapsfrø, sojabønner, græskarfrø og sukkerroer (roden). For andre produkter anbefalede autoriteten at bevare de gældende maksimalgrænseværdier. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for forårsløg, salat og urter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for prohexadion (6). Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for spisedruer og druer til vinfremstilling, jordbær, stængelfrugter, andre små frugter og bær, byg, hvede, humle, svin (kød, fedt, lever, nyre), kvæg (kød, fedt, lever, nyre), får (kød, fedt, lever, nyre) og geder (kød, fedt, lever, nyre). For andre produkter anbefalede autoriteten at forhøje eller bevare de gældende maksimalgrænseværdier.

(6)

Ved Kommissionens direktiv 2010/20/EU (7) blev det bestemt, at tolylfluanid skulle udgå af bilag I til direktiv 91/414/EØF. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet tolylfluanid, er blevet kaldt tilbage.

(7)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for tolylfluanid (8). Den foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres. Den konkluderede, at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige og tekniske viden bør maksimalgrænseværdierne sættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/355/EU (9) blev det bestemt, at trifluralin ikke skulle optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet trifluralin, er blevet kaldt tilbage.

(9)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for trifluralin (10). Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige og tekniske viden bør maksimalgrænseværdierne for disse produkter sættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

For så vidt angår vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der hverken er indberettet relevante godkendelser eller importtolerancer på EU-plan, og hvor der ikke er nogen CXL, konkluderede autoriteten, at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige og tekniske viden bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter sættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(12)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(13)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(14)

For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret lovligt inden ændringen af maksimalgrænseværdierne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(15)

Før de ændrede maksimalgrænseværdier træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af maksimalgrænseværdierne medfører.

(16)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye maksimalgrænseværdier, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret lovligt inden den 28. april 2015.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 28. oktober 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse 2011/36/EU af 20. januar 2011 om afvisning af at optage 1,3-dichlorpropen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 18 af 21.1.2011, s. 42).

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 s.].

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 s.].

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal 2013;11(4):3192. [36 s.].

(7)  Kommissionens direktiv 2010/20/EU af 9. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at slette tolylfluanid som aktivstof og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid (EUT L 60 af 10.3.2010, s. 20).

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 s.].

(9)  Kommissionens afgørelse 2010/355/EU af 25. juni 2010 om afvisning af at optage trifluralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 160 af 26.6.2010, s. 30).

(10)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal 2013;11(4):3193. [16 s.].


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende dimethenamid-p og prohexadion affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Dimethenamid, inklusive andre beslægtede isomerblandinger, herunder dimethenamid-p (summen af isomerer)

Prohexadion (prohexadion (syre) og salte deraf, udtrykt som prohexadion-calcium)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

0,01 (1)

 

0110000

i)

Citrusfrugter

 

0,01  (1)

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Andet

 

 

0120000

ii)

Trænødder

 

0,01  (1)

0120010

Mandler

 

 

0120020

Paranødder

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0120110

Valnødder

 

 

0120990

Andet

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

 

0,1

0130010

Æbler (vildæble)

 

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

 

0130030

Kvæder

 

 

0130040

Mispel

 

 

0130050

Japanmispel

 

 

0130990

Andet

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

0,01  (1)

0140010

Abrikoser

 

 

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

 

 

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

 

 

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Andet

 

 

0150000

v)

Bær og små frugter

 

0,01  (1)

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

0153010

Brombær

 

 

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

 

 

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Andet

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

 

 

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

 

 

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

0154050

Hyben

 

 

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

0154990

Andet

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

0,01  (1)

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

0161010

Dadler

 

 

0161020

Figner

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0161040

Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambol (bilimbi)

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

 

0161070

Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Andet

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey))

 

 

0162990

Andet

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

0163020

Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

0163060

Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

 

0163070

Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brødfrugt (jackfrugt)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

0163990

Andet

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

0,01 (1)

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,01  (1)

0211000

a)

Kartofler

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0212010

Maniok (taro, tarorod, tannia)

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

0212030

Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

0212990

Andet

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

0213040

Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

 

0213050

Jordskokker (kinaskok)

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

0213070

Persillerod

 

 

0213080

Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre)

 

 

0213100

Kålroer

 

 

0213110

Majroer

 

 

0213990

Andet

 

 

0220000

ii)

Løg

 

0,01  (1)

0220010

Hvidløg

 

 

0220020

Kepaløg (andre løg, perleløg)

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0220040

Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter)

(+)

 

0220990

Andet

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

0,01  (1)

0231000

a)

Solanacea

 

 

0231010

Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat)

 

 

0231020

Peberfrugter (chilipeber)

 

 

0231030

Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra (lady's fingers)

 

 

0231990

Andet

 

 

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

 

0232010

Agurker

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

0232030

Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi)

 

 

0232990

Andet

 

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

 

0233010

Meloner (hornmelon)

 

 

0233020

Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort))

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

0233990

Andet

 

 

0234000

d)

Sukkermajs (babymajs)

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

0240000

iv)

Kål

 

0,01  (1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0241010

Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål)

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Andet

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0242020

Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

 

0242990

Andet

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0243010

Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

 

0243020

Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

 

0243990

Andet

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

0,01  (1)

0251010

Vårsalat (italiensk feldsalat)

 

 

0251020

Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat))

(+)

 

0251030

Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade)

 

 

0251040

Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer)

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

0251060

Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

0251080

Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi

 

 

0251990

Andet

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

0,01  (1)

0252010

Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Bladbeder (blade af rødbeder)

 

 

0252990

Andet

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Julesalat

 

0,01  (1)

0256000

f)

Urter

(+)

0,02  (1)

0256010

Kørvel

 

 

0256020

Purløg

 

 

0256030

Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Persille (blade af rodpersille)

 

 

0256050

Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis)

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timian (merian, oregano)

 

 

0256080

Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade)

 

 

0256090

Laurbærblade (citrongræs)

 

 

0256100

Estragon (isop)

 

 

0256990

Andet

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

0,01  (1)

0260010

Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne)

 

 

0260020

Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

 

 

0260030

Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært)

 

 

0260040

Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Andet

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

0,01  (1)

0270010

Asparges

 

 

0270020

Kardoner (stængler af Borago officinalis)

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

0270040

Fennikel

 

 

0270050

Artiskokker (bananblomst)

 

 

0270060

Porrer

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusskud

 

 

0270090

Palmehjerter

 

 

0270990

Andet

 

 

0280000

viii)

Svampe

 

0,01  (1)

0280010

Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele))

 

 

0280020

Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

 

0280990

Andet

 

 

0290000

ix)

Tang

 

0,01  (1)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Andet

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (1)

 

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,01  (1)

0401020

Jordnødder

 

0,9

0401030

Valmuefrø

 

0,01  (1)

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (1)

0401050

Solsikkefrø

 

0,01  (1)

0401060

Rapsfrø (frø af agerkål, rybs)

 

0,01  (1)

0401070

Sojabønner

 

0,01  (1)

0401080

Sennepsfrø

 

0,01  (1)

0401090

Bomuldsfrø

 

0,01  (1)

0401100

Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien)

 

0,01  (1)

0401110

Safflor

 

0,01  (1)

0401120

Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Sæddodder

 

0,01  (1)

0401140

Hampfrø

 

0,01  (1)

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (1)

0401990

Andet

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

0,01  (1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0402020

Palmenødder (oliepalme-kerner)

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Andet

 

 

0500000

5.

KORN

0,01 (1)

 

0500010

Byg

 

0,1

0500020

Boghvede (amarant, quinoa)

 

0,02  (1)

0500030

Majs

 

0,02  (1)

0500040

Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse)

 

0,02  (1)

0500050

Havre

 

0,1

0500060

Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Rug

 

0,1

0500080

Durra

 

0,02  (1)

0500090

Hvede (spelt, triticale)

 

0,1

0500990

Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Te

 

 

0620000

ii)

Kaffebønner

 

 

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

 

0631000

a)

Blomster

 

 

0631010

Blomster af kamille

 

 

0631020

Blomster af hibiscus

 

 

0631030

Kronblade af roser

 

 

0631040

Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Blomster af lind

 

 

0631990

Andet

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

0632010

Jordbærblade

 

 

0632020

Rooibosblade (ginkgoblade)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Andet

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

0633010

Baldrianrod

 

 

0633020

Ginsengrod

 

 

0633990

Andet

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

0640000

iv)

Kakaobønner (gærede eller tørrede)

 

 

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

 

0700000

7.

HUMLE (tørret)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

KRYDDERIER

 

 

0810000

i)

Frø

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anis

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

0810030

Sellerifrø (løvstikkefrø)

 

 

0810040

Korianderfrø

 

 

0810050

Spidskommenfrø

 

 

0810060

Dildfrø

 

 

0810070

Fennikelfrø

 

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

 

0810090

Muskatnød

 

 

0810990

Andet

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Allehånde

 

 

0820020

Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

 

 

0820030

Kommen

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

0820050

Enebær

 

 

0820060

Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber)

 

 

0820070

Vanillestænger

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Andet

 

 

0830000

iii)

Bark

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Kanel (cassia)

 

 

0830990

Andet

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Ingefær

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

0840990

Andet

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Knopper

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Kryddernellike

 

 

0850020

Kapers

 

 

0850990

Andet

 

 

0860000

vi)

Støvfang

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Saffrankrokus

 

 

0860990

Andet

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muskatblomme

 

 

0870990

Andet

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Sukkerroer (roden)

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0900030

Cicorierødder

 

 

0900990

Andet

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

1010000

i)

Væv

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Svin

 

 

1011010

Muskel

 

 

1011020

Fedt

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nyre

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1011990

Andet

 

 

1012000

b)

Kvæg

 

 

1012010

Muskel

 

 

1012020

Fedt

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nyre

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1012990

Andet

 

 

1013000

c)

Får

 

 

1013010

Muskel

 

 

1013020

Fedt

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nyre

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1013990

Andet

 

 

1014000

d)

Geder

 

 

1014010

Muskel

 

 

1014020

Fedt

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nyre

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1014990

Andet

 

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 

 

1015010

Muskel

 

 

1015020

Fedt

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nyre

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1015990

Andet

 

 

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

 

1016010

Muskel

 

 

1016020

Fedt

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nyre

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1016990

Andet

 

 

1017000

g)

Andre husdyr (kaniner, kænguruer, hjorte)

 

 

1017010

Muskel

 

 

1017020

Fedt

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nyre

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

1017990

Andet

 

 

1020000

ii)

Mælk

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Kvæg

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Geder

 

 

1020040

Heste

 

 

1020990

Andet

 

 

1030000

iii)

Fugleæg

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Kyllinger

 

 

1030020

Ænder

 

 

1030030

Gæs

 

 

1030040

Vagtler

 

 

1030990

Andet

 

 

1040000

iv)

Honning (gelée royale, pollen, bikage med honning)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Padder og krybdyr (frølår, krokodiller)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Snegle

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr (vildtlevende vildt)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

Følgende kolonne vedrørende bifenox indsættes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Bifenox (F)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusfrugter

 

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Andet

 

0120000

ii)

Trænødder

 

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

iii)

Kernefrugter

 

0130010

Æbler (vildæble)

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel

 

0130990

Andet

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

 

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

 

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Andet

 

0150000

v)

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

 

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

 

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

 

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

 

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

 

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

0154990

Andet

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambol (bilimbi)

 

0161060

Almindelig kaki

 

0161070

Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak)

 

0162030

Passionsfrugter

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

0162050

Stjerneæble

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey))

 

0162990

Andet

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

0163070

Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugt (jackfrugt)

 

0163100

Durian

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

0163990

Andet

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (3)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniok (taro, tarorod, tannia)

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

0213050

Jordskokker (kinaskok)

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0213090

Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre)

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet

 

0220000

ii)

Løg

0,01  (3)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Kepaløg (andre løg, perleløg)

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter)

 

0220990

Andet

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

0,01  (3)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat)

 

0231020

Peberfrugter (chilipeber)

 

0231030

Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra (lady's fingers)

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

0232030

Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi)

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner (hornmelon)

 

0233020

Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort))

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs (babymajs)

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

iv)

Kål

0,01  (3)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål)

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hovedkål

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

0243020

Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0,01  (3)

0251010

Vårsalat (italiensk feldsalat)

 

0251020

Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat))

 

0251030

Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade)

 

0251040

Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

0,01  (3)

0252010

Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 

0252030

Bladbeder (blade af rødbeder)

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose)

0,01  (3)

0255000

e)

Julesalat

0,01  (3)

0256000

f)

Urter

0,02  (3)

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum))

 

0256040

Persille (blade af rodpersille)

 

0256050

Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis)

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian (merian, oregano)

 

0256080

Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade)

 

0256090

Laurbærblade (citrongræs)

 

0256100

Estragon (isop)

 

0256990

Andet

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

0,01  (3)

0260010

Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne)

 

0260020

Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

 

0260030

Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært)

 

0260040

Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,01  (3)

0270010

Asparges

 

0270020

Kardoner (stængler af Borago officinalis)

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Fennikel

 

0270050

Artiskokker (bananblomst)

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet

 

0280000

viii)

Svampe

0,01  (3)

0280010

Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele))

 

0280020

Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

0280990

Andet

 

0290000

ix)

Tang

0,01  (3)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,01  (3)

0300010

Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

0300040

Lupiner

 

0300990

Andet

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (3)

0401000

i)

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

(+)

0401060

Rapsfrø (frø af agerkål, rybs)

(+)

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien)

 

0401110

Safflor

 

0401120

Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Sæddodder

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Palmenødder (oliepalme-kerner)

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet

 

0500000

5.

KORN

 

0500010

Byg

0,02

0500020

Boghvede (amarant, quinoa)

0,01  (3)

0500030

Majs

0,01  (3)

0500040

Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse)

0,01  (3)

0500050

Havre

0,02

0500060

Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Rug

0,02

0500080

Durra

0,01  (3)

0500090

Hvede (spelt, triticale)

0,02

0500990

Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Te

 

0620000

ii)

Kaffebønner

 

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

0631000

a)

Blomster

 

0631010

Blomster af kamille

 

0631020

Blomster af hibiscus

 

0631030

Kronblade af roser

 

0631040

Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra))

 

0631050

Blomster af lind

 

0631990

Andet

 

0632000

b)

Blade

 

0632010

Jordbærblade

 

0632020

Rooibosblade (ginkgoblade)

 

0632030

Maté

 

0632990

Andet

 

0633000

c)

Rødder

 

0633010

Baldrianrod

 

0633020

Ginsengrod

 

0633990

Andet

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

0640000

iv)

Kakaobønner (gærede eller tørrede)

 

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

0700000

7.

HUMLE (tørret)

0,05 (3)

0800000

8.

KRYDDERIER

 

0810000

i)

Frø

0,05 (3)

0810010

Anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Sellerifrø (løvstikkefrø)

 

0810040

Korianderfrø

 

0810050

Spidskommenfrø

 

0810060

Dildfrø

 

0810070

Fennikelfrø

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

0810090

Muskatnød

 

0810990

Andet

 

0820000

ii)

Frugter og bær

0,05 (3)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber)

 

0820070

Vanillestænger

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet

 

0830000

iii)

Bark

0,05 (3)

0830010

Kanel (cassia)

 

0830990

Andet

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05 (3)

0840020

Ingefær

0,05 (3)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

0,05 (3)

0840040

Peberrod

(+)

0840990

Andet

0,05 (3)

0850000

v)

Knopper

0,05 (3)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet

 

0860000

vi)

Støvfang

0,05 (3)

0860010

Saffrankrokus

 

0860990

Andet

 

0870000

vii)

Frøkapper

0,05 (3)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER

0,01  (3)

0900010

Sukkerroer (roden)

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cicorierødder

 

0900990

Andet

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

i)

Væv

0,01  (3)

1011000

a)

Svin