ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 86

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
31. marts 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/532 af 30. marts 2015 om 228. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/533 af 30. marts 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/535 af 27. marts 2015 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at ratificere konventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (meddelt under nummer C(2015) 1994)

152

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/536 af 27. marts 2015 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra indførsel af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza i landet (meddelt under nummer C(2015) 1990)  ( 1 )

154

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

31.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/531

af 24. november 2014

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 4, artikel 40, stk. 4, og artikel 41, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 508/2014 tillægges Kommissionen beføjelser til at fastsætte specifikke regler for støtteberettigelse, når det gælder omkostninger i forbindelse med operationer til beskyttelse og genopretning af den marine biodiversitet og de marine økosystemer inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter, for støtteberettigelse, når det gælder omkostninger i forbindelse med operationer til modvirkning af virkningerne af klimaændringer og forbedring fiskerfartøjernes energieffektivitet, og for støtteberettigelse, når det gælder omkostninger i forbindelse med operationer til forbedring af hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere.

(2)

Alle bestemmelser i denne forordning tager sigte på aspekter, der vedrører omkostningers eller operationers støtteberettigelse, og to af dem vedrører operationer, der omfatter investeringer om bord på fartøjer. Desuden har alle disse foranstaltninger en indvirkning på den måde, hvorpå fiskeriaktiviteterne udføres. Derfor er disse bestemmelser indbyrdes tæt forbundet. For at sikre sammenhæng mellem bestemmelserne og tilvejebringe et samlet overblik over dem samt give alle EU-borgere let adgang til dem, bør de vedtages i en og samme retsakt.

(3)

Fiskeri er stadig et af de farligste erhverv i EU, og der sker et betragteligt antal ulykker på små fiskerfartøjer. Som følge heraf fastsættes der i Rådets direktiv 93/103/EF (2) og 92/29/EØF (3) minimumsforskrifter for sundhed og sikkerhed, der gælder for arbejdet om bord på fiskerfartøjer, og som bør gennemføres i medlemsstaternes lovgivning. Forordning (EU) nr. 508/2014 indeholder bestemmelser om finansiering af visse investeringer til forbedring af hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, forudsat at de investeringer, der støttes, går videre end de krav, der er fastsat i EU-lovgivningen og den nationale lovgivning. Det bør præciseres, hvilke omkostninger til så specifikke investeringer, herunder sundhedsoplysning og oplysningskampagner, der kan finansieres i henhold til forordning (EU) nr. 508/2014.

(4)

Indkøb og installation om bord på fartøjer at udstyr, der har til formål at reducere emissionen af forurenende stoffer eller drivhusgasser og øge energieffektiviteten for fiskerfartøjer, kan udgøre et bidrag til at nå klimamål. Effektiv drift af fartøjerne kan også resultere i en væsentlig reduktion i energiforbruget. Artikel 41, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014 indeholder bestemmelser om finansiering af investeringer i udstyr eller investeringer om bord, der har til formål at reducere emissionen af forurenende stoffer eller drivhusgasser og øge energieffektiviteten for fiskerfartøjer, såvel som investeringer i fiskeredskaber, forudsat at de ikke mindsker disse fiskeredskabers selektivitet, og i energieffektivitetsrevisioner og -ordninger. De omkostninger, der kan finansieres med støtte fra EHFF for at fremme disse målsætninger, bør derfor specificeres yderligere.

(5)

Omkostninger i forbindelse med operationer, der bidrager til beskyttelse og genopretning af den marine biodiversitet og de marine økosystemer og godtgørelsesordninger inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter bør også specificeres. Disse operationer bygger på de grundlæggende principper for grøn infrastruktur, som defineret i Kommissionens meddelelse (4) om grøn infrastruktur (5), dvs. at de kan yde et væsentligt bidrag til en effektiv gennemførelse af politikker, hvor nogle eller alle af de ønskede mål helt eller delvis kan nås gennem naturbaserede løsninger.

(6)

Omkostninger i forbindelse med operationer, der er omhandlet i artikel 32, artikel 40, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014, skal for at være støtteberettigede opfylde de betingelser, der er defineret i artikel 11 i nævnte forordning, hvori det fastsættes, at operationer, der forøger fartøjets fiskerikapacitet, eller udstyr, der forøger fartøjets evne til at spore fisk, ikke er berettigede til støtte fra EHFF. Med henblik på at bibeholde incitamentvirkningen af de investeringer, der er støtteberettigede i henhold til denne forordning, bør omkostninger i forbindelse med planlagt eller forebyggende vedligeholdelse af enhver del, der holder en anordning funktionsdygtig, udelukkes fra støttre fra EHFF.

(7)

Eftersom støtteberettigelsesperioden for operationer, der kan finansieres i henhold til EHFF, begynder den 1. januar 2014, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger, særlig for så vidt angår omkostningernes støtteberettigelse, og for at gøre det muligt for medlemsstaterne at forberede og gennemføre deres operationelle program i henhold til reglerne for EHFF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes:

a)

de typer operationer, der er berettigede til støtte fra EHFF, og som tager sigte på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere

b)

de omkostninger, der er berettigede til støtte fra EHFF, og som tager sigte på at beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, og godtgørelsesordninger inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter

c)

de omkostninger, der er berettigede til støtte fra EHFF, og som tager sigte på at øge energieffektiviteten for fiskerfartøjer og modvirke virkningerne af klimaændringer.

KAPITEL II

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 2

Udelukkede omkostninger

1.   Omkostninger i forbindelse med planlagt eller forebyggende vedligeholdelse af enhver del, der holder en anordning funktionsdygtig, er ikke berettiget til støtte i medfør af EHFF på grundlag af denne forordning.

2.   Kun de omkostninger, der er nødvendige for og har direkte forbindelse til installationen af dele, der er omfattet af denne forordning, er berettigede til støtte fra EHFF.

KAPITEL III

OMKOSTNINGER TIL FORBEDRING AF HYGIEJNEFORHOLDENE, SUNDHEDEN, SIKKERHEDEN OG ARBEJDSVILKÅRENE FOR FISKERE

Artikel 3

Støtteberettigede operationer vedrørende sikkerhed

Når det gælder operationer, der har til formål at forbedre sikkerheden for fiskere om bord på fiskerfartøjer, jf. artikel 32 i forordning (EU) nr. 508/2014, er indkøb og i givet fald installation af følgende dele berettigede til støtte fra EHFF:

a)

redningsflåder

b)

hydrostatiske udløsningsapparater til redningsflåder

c)

personpositionsbestemmelsessendere såsom radioapparat og radiofyr til lokalisering i nødsituationer (EPIRB), som kan integreres i fiskeres redningsveste og arbejdstøj

d)

personligt flydeudstyr, særlig beskyttelses- og overlevelsesdragter, redningskranse og -veste

e)

nødblus

f)

linekastningsapparater

g)

bjærgningssystemer til mand-over-bord-ulykker

h)

brandslukningsudstyr, såsom brandslukkere, brandtæpper, brand- og røgalarmer, røgdykkerapparater

i)

brandsikre døre

j)

brændstofspærreventil

k)

gasdetektorer og gasalarmsystemer

l)

lænsepumper og -alarmer

m)

udstyr til radio- og satellitkommunikation

n)

vandtætte luger og døre

o)

beskyttelsesskærme på maskineri, såsom spil og nettromler

p)

landgangsbroer og adgangsstiger

q)

søgelys samt dæk- og nødbelysning

r)

sikkerhedsudløsningsmekanismer for tilfælde, hvor fiskeredskaberne sidder fast i en forhindring under vandlinjen

s)

sikkerhedskameraer og -monitorer

t)

udstyr og elementer, der er nødvendige for at forbedre sikkerheden på dækket.

Artikel 4

Støtteberettigede operationer vedrørende sundhed

Når det gælder operationer eller levering af udstyr, der har til formål at forbedre de sundhedsmæssige betingelser for fiskere om bord på fiskerfartøjer, jf. artikel 32 i forordning (EU) nr. 508/2014, er følgende tiltag støtteberettigede:

a)

indkøb og installation af førstehjælpskasser

b)

indkøb af lægemidler og udstyr til akut behandling om bord

c)

levering af telemedicin, herunder e-teknologier, udstyr og medicinsk billedteknik, der anvendes ved fjernkonsultation fra fartøjerne

d)

levering af vejledninger og håndbøger til forbedring af sundheden om bord

e)

oplysningskampagner til forbedring af sundheden om bord.

Artikel 5

Støtteberettigede operationer vedrørende hygiejne

Når det gælder operationer eller levering af udstyr, der har til formål at forbedre hygiejneforholdene for fiskere om bord på fiskerfartøjer, jf. artikel 32 i forordning (EU) nr. 508/2014, er indkøb og i givet fald installation af følgende dele berettiget til støtte fra EHFF:

a)

sanitære faciliteter, såsom toilet- og vaskefaciliteter

b)

køkkenfaciliteter og udstyr til opbevaring af fødevareforsyninger

c)

vandrensningsanlæg til drikkevand

d)

rengøringsudstyr til at opretholde hygiejneforholdene om bord

e)

vejledninger og håndbøger om forbedring af hygiejneforholdene om bord, herunder softwareværktøjer.

Artikel 6

Støtteberettigede operationer vedrørende arbejdsvilkår

Når det gælder operationer eller levering af udstyr, der har til formål at forbedre arbejdsvilkårene om bord på fiskerfartøjer, jf. artikel 32 i forordning (EU) nr. 508/2014, er indkøb og i givet fald installation af følgende dele berettiget til støtte fra EHFF:

a)

rælinger

b)

beskyttelseskonstruktioner på dækket og modernisering af kahytter med henblik på øget beskyttelse mod dårlige vejrforhold

c)

elementer til forbedring af sikkerheden i kahytterne og til at stille fællesarealer til rådighed for besætningen

d)

udstyr, som skal mindske antallet af tunge løft med håndkraft, undtagen maskiner med direkte forbindelse til fiskeriet, såsom spil

e)

skridsikker maling og gummimåtter

f)

udstyr til isolering mod støj, varme eller kulde samt udstyr til forbedring af ventilation

g)

arbejdstøj og sikkerhedsudstyr såsom vandtætte sikkerhedsstøvler, øjenbeskyttelse og åndedrætsværn, beskyttelseshandsker og -hjelme, eller udstyr til beskyttelse mod fald

h)

advarselsskilte med sikkerhedsanvisninger

i)

risikoanalyser og -vurderinger til identificering af risici for fiskere, både i havn og til søs, med henblik på at træffe forebyggende foranstaltninger eller foranstaltninger til reduktion af risici

j)

vejledninger og håndbøger om forbedring af arbejdsvilkår om bord.

KAPITEL IV

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED BESKYTTELSE OG GENOPRETNING AF DEN MARINE BIODIVERSITET OG DE MARINE ØKOSYSTEMER INDEN FOR RAMMERNE AF BÆREDYGTIGE FISKERIAKTIVITETER

Artikel 7

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse med fiskeres indsamling af affald

Når det gælder operationer vedrørende fiskeres indsamling af affald, jf. artikel 40, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

indsamling af tabte fiskeredskaber fra havet, særlig med henblik på at bekæmpe spøgelsesfiskeri

b)

indkøb og i givet fald installation af udstyr om bord til indsamling og opbevaring af affald

c)

oprettelse af affaldsindsamlingsordninger for de deltagende fiskere, herunder økonomiske incitamenter

d)

indkøb og i givet fald installation af udstyr i fiskerihavnes faciliteter til opbevaring og genanvendelse af affald

e)

kommunikations-, oplysnings- og bevidstgørelseskampagner, der skal opfordre fiskere og andre interessenter til at deltage i projekter, der har til formål at indsamle tabte fiskeredskaber

f)

uddannelse for fiskere og havnefogeder.

Artikel 8

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse med faciliteter, der skal beskytte og fremme den marine fauna og flora

1.   Når det gælder operationer vedrørende bygning, etablering eller modernisering af faste eller mobile anlæg, jf. artikel 40, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 508/2014 er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

indkøb og i givet fald installation af faciliteter til at beskytte havområder mod trawlfiskeri

b)

indkøb og i givet fald installation af faciliteter til at genoprette nedbrudte marine økosystemer

c)

omkostninger til indledende arbejde, såsom forundersøgelser, videnskabelige undersøgelser og vurderinger

d)

omkostninger i regioner i den yderste periferi til indkøb og i givet fald installation af forankrede anordninger til tiltrækning af fisk, der bidrager til bæredygtigt og selektivt fiskeri, jf. artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014.

2.   Når det gælder operationer omhandlet i stk. 1, er følgende omkostninger ikke støtteberettigede:

a)

anskaffelse af et fartøj, som skal sænkes og anvendes som kunstigt rev

b)

omkostninger til bygning og vedligeholdelse af anordninger til tiltrækning af fisk, undtagen de omkostninger, der er omhandlet stk. 1, litra d).

Artikel 9

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse med bidrag til en bedre forvaltning eller bevarelse af havets biologiske ressourcer

1.   Når det gælder operationer, der har til formål at bidrage til en bedre forvaltning eller bevarelse af havets biologiske ressourcer, jf. artikel 40, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 508/2014, og som opfylder kravene i artikel 38 i nævnte forordning, er omkostninger til indkøb og i givet fald installation af følgende dele støtteberettigede:

a)

runde kroge

b)

akustiske afskrækkende anordninger på net

c)

anordninger, der gør det muligt for skildpadder at slippe ud af net

d)

serpentiner

e)

andre redskaber eller anordninger, der har vist sig at være effektive til at forhindre utilsigtede fangster af beskyttede arter

2.   Desuden er omkostninger til følgende tiltag og projekter støtteberettigede:

a)

uddannelse for fiskere om bedre forvaltning eller bevarelse af havets biologiske ressourcer

b)

projekter med fokus på habitater i kystområder, der har betydning for fisk, fugle og andre organismer

c)

projekter, der fokuserer på områder, der er vigtige for fiskereproduktion, såsom vådområder langs kysterne, kan også komme i betragtning til støtte.

3.   Ved udskiftning af eksisterende fiskeredskaber med fiskeredskaber med lav indvirkning kan omkostninger til tejner og fælder, jigging og håndliner kan også komme i betragtning til støtte.

Artikel 10

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse med forberedelse af beskyttelses- og forvaltningsplaner for fiskerirelaterede aktiviteter

Når det gælder operationer, der tager sigte på forberedelse af beskyttelses- og forvaltningsplaner for fiskerirelaterede aktiviteter, jf. artikel 40, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

undersøgelser, særlig vedrørende overvågning af og tilsyn med arter og habitater, herunder kortlægning og risikostyring

b)

kortlægning af fiskeriet, dets intensitet og indvirkning på beskyttede arter og habitater

c)

høring af interessenter under forberedelsen af forvaltningsplaner

d)

udarbejdelse og anvendelse af indikatorer for belastninger og påvirkninger samt vurderinger af bevarelsesstatus

e)

uddannelse af fiskere og andre personer, der arbejder for eller på vegne af organer med ansvar for forvaltningen af beskyttede havområder, og som er relevante for udarbejdelsen af beskyttelses- og forvaltningsplaner for fiskerirelaterede aktiviteter

f)

afgrænsning af beskyttede havområder

g)

tilsyn, herunder løn til personale, der foretager tilsyn

h)

offentlig omtale og oplysningskampagner i forbindelse med beskyttede havområder

i)

vurdering af forvaltningsplanernes indvirkning på Natura 2000-områder og på de fiskeriområder, som forvaltningsplanerne berører.

Artikel 11

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse med forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder og beskyttede havområder

Når det gælder operationer vedrørende forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder og beskyttede havområder, jf. artikel 40, stk. 1, litra e), f) og g), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

høring af interessenter under forberedelsen af forvaltningsplaner

b)

udarbejdelse og anvendelse af indikatorer for belastninger/påvirkninger og vurderinger af bevarelsesstatus

c)

overvågning af Natura 2000-områder og beskyttede havområder

d)

uddannelse af personer, der arbejder for eller på vegne af de organer, der har ansvar for at forvalte Natura 2000-områder og beskyttede havområder

e)

uddannelse af fiskere i bevarelse og genopretning af marine økosystemer og dermed forbundne alternative aktiviteter såsom økoturisme i Natura 2000-områder og beskyttede havområder

f)

kortlægning af fiskeriet, overvågning af dets intensitet og registrering af dets indvirkning på beskyttede arter, såsom sæler, havskildpadder, delfiner og havfugle

g)

støtte til udarbejdelse af foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet i Natura 2000-områder og beskyttede havområder, såsom konsekvensanalyser og risikovurderinger, herunder tiltag, der skal styrke den indbyrdes sammenhæng mellem disse foranstaltninger

h)

støtte til foranstaltninger, der styrker miljøbevidstheden for så vidt angår beskyttelse og genopretning af den marine biodiversitet, med inddragelse af fiskere

i)

samarbejde og netværksarbejde for forvaltere af Natura 2000-områder og beskyttede havområder.

Artikel 12

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse med deltagelse i andre tiltag, som har til formål at opretholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester

1.   Når det gælder operationer vedrørende deltagelse i andre tiltag, som har til formål at opretholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester, jf. artikel 40, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

omkostninger i forbindelse med ordninger til afprøvning af nye overvågningsmetoder, særlig:

i)

elektroniske fjernovervågningssystemer, såsom CCTV, til overvågning og registrering af utilsigtede fangster af beskyttede arter

ii)

registrering af oceanografiske data, såsom temperatur, saltindhold, forekomst af plankton og alger samt turbiditet

iii)

kortlægning af invasive fremmede arter

iv)

tiltag, herunder undersøgelser, der tager sigte på at forhindre og bekæmpe udbredelsen af invasive fremmede arter

b)

økonomiske incitamenter til installation om bord af automatiske anordninger til overvågning og registrering af oceanografiske data såsom temperatur, saltindhold, forekomst af plankton og alger samt turbiditet

c)

omkostninger til chartring af erhvervsfiskerfartøjer til miljøobservation til en sats, der står mål med aktiviteten

d)

omkostninger til andre videnskabelige tiltag til kortlægning og vurdering af hav- og kystøkosystemer og deres tjenester.

2.   Når det gælder operationer, der tager sigte på genopretning af specifikke habitater i hav- og kystområder til støtte for bæredygtige fiskebestande, jf. artikel 40, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

tiltag, der reducerer fysisk og kemisk forurening

b)

tiltag, der reducerer andre fysiske belastninger, herunder menneskeskabt undervandsstøj, der påvirker biodiversiteten negativt

c)

positive bevaringsforanstaltninger til beskyttelse og bevarelse af flora og fauna, herunder genindførelse eller udsætning af hjemmehørende arter, og anvendelse af de principper om grøn infrastruktur, der er omhandlet i meddelelsen fra Kommissionen om grøn infrastruktur (6)

d)

tiltag, der tager sigte på at forhindre, bekæmpe eller eliminere invasive fremmede arter.

KAPITEL V

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED FREMME AF ENERGIEFFEKTIVITET OG MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

Artikel 13

Støtteberettigede omkostninger vedrørende skibsskrogets hydrodynamik

1.   Når det gælder operationer, der tager sigte på forbedring af skibsskrogets hydrodynamik, jf. artikel 41, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

investeringer i stabilitetsmekanismer såsom slingrekøle og bulbstævne, som bidrager til at forbedre sødygtigheden og stabiliteten

b)

omkostninger i forbindelse med anvendelse af ikke-giftige antifoulingsmidler, såsom kobberbelægning, som har til formål at reducere friktion

c)

omkostninger i forbindelse med styreanlæg, såsom kontrolsystemer og flere sideror, som skal mindske siderorenes aktivitet, afhængig af vejr og søgang

d)

tankprøvning for at skabe grundlag for forbedret hydrodynamik.

2.   Omkostninger til grundlæggende vedligeholdelse af skroget er ikke støtteberettigede i medfør af denne artikel.

Artikel 14

Støtteberettigede omkostninger vedrørende fartøjets fremdriftssystem

Når det gælder operationer, der tager sigte på at forbedre fartøjets fremdriftssystem, jf. artikel 41, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til indkøb og i givet fald installation af følgende dele støtteberettigede:

a)

energieffektive skruer, herunder drivaksel

b)

katalysatorer

c)

energieffektive generatorer, som f.eks. generatorer, der anvender hydrogen eller naturgas

d)

fremdriftselementer, der anvender vedvarende energi, såsom sejl, drager, vindmøller, turbiner eller solpaneler

e)

bovpropeller

f)

konvertering af motorer til anvendelse af biobrændstoffer

g)

økonometre og systemer til styring og overvågning af brændstofforbruget

h)

investeringer i dyser til forbedring af fremdriftssystemet.

Artikel 15

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse med investeringer i fiskeredskaber

Når det gælder investeringer i fiskeredskaber og -udstyr, jf. artikel 41, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014, er omkostninger til følgende tiltag støtteberettigede:

a)

udskiftning af trukne redskaber med alternative redskaber

b)

ændringer af trukne redskaber

c)

investeringer i udstyr til overvågning af trukne redskaber.

Artikel 16

Støtteberettigede omkostninger i forbindelse investeringer, der har til formål at reducere el- og varmeenergiforbruget

Når det gælder investeringer, der har til formål at reducere el- og varmeenergiforbruget, jf. artikel 41, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014, er følgende omkostninger støtteberettigede:

a)

investeringer, der har til formål at forbedre køle-, fryse- eller isolationssystemer på fartøjer med en længde på under 18 m

b)

investeringer til at fremme genanvendelse af varme om bord på fartøjet, herunder genindvinding og genanvendelse til andre hjælpeoperationer om bord på fartøjet.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 307 af 13.12.1993, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe (EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19).

(4)  Meddelelse fra Kommissionen, Grøn infrastruktur — Styrkelse af Europas naturkapital, Bruxelles (COM(2013) 249 final af 6.5.2013).

(5)  Grøn infrastruktur er et strategisk planlagt net af naturlige og delvis naturlige områder med andre miljøfunktioner, der udformes og forvaltes, så det leverer en bred vifte af økosystemtjenester. Grøn infrastruktur omfatter grønne områder (eller blå, hvis der er tale om akvatiske økosystemer) og andre fysiske elementer på landjorden (herunder kystområder) og havområder.

(6)  Meddelelse fra Kommissionen, Grøn infrastruktur — Styrkelse af Europas naturkapital, Bruxelles (COM(2013) 249 final af 6.5.2013).


31.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/532

af 30. marts 2015

om 228. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 23. marts 2015 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at føje en person til den liste, som Al-Qaida-sanktionskomitéen fører over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 tilføjes følgende punkt under overskriften »Fysiske personer«:

»Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Fødselsdato: 1.1.1972. Fødested: Teletl Village, Shamilskiy District, Republikken Dagestan, Den Russiske Føderation. nationalitet: Russisk. Pasnummer: 628605523 (russisk rejsepas udstedt den 4.7.2006 af Den Russiske Føderations Migrationstjeneste, udløber den 16.7.2016). Nationalt identifikationsnr.: 8203883123 (russisk nationalitetspas udstedt den 16.7.2005 af Department of Internal Affairs (OVD), Kirovskiy District, Republikken Dagestan, Den Russiske Føderation, udløber den 1.1.2017). Adresse: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republikken Dagestan, Den Russiske Føderation. Andre oplysninger: a) Fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: grå, højde: 170-175 cm, kropsbygning: kraftig bygget, ovalt ansigt, skæg, b) Faderens navn: Alibulat Kebekovich Kebekov, født i 1927, c) Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.3.2015.«


31.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/533

af 30. marts 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

135,3

MA

99,1

TR

123,0

ZZ

119,1

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

144,0

ZZ

146,5

0709 93 10

MA

128,2

TR

173,5

ZZ

150,9

0805 10 20

EG

47,3

IL

71,5

MA

54,4

TN

55,0

TR

67,0

ZZ

59,0

0805 50 10

BO

92,8

TR

45,8

ZZ

69,3

0808 10 80

AR

94,0

BR

90,5

CL

99,5

CN

105,5

MK

25,7

US

187,6

ZA

188,2

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

120,2

CL

126,9

CN

71,3

ZA

124,0

ZZ

110,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


31.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/13


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534

af 17. marts 2015

om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), navnlig artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 5, litra d), og artikel 10,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (2), navnlig artikel 21, stk. 1, artikel 140 og artikel 141, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kreditinstitutter er underlagt et krav om at foretage regelmæssig indberetning som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (4). De indberettede oplysninger indsamles af ECB i henhold til afgørelse ECB/2014/29 (5). Denne forordning supplerer afgørelse ECB/2014/29 ved yderligere at specificere kravene til indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed.

(2)

Gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 fastsætter ensartede krav for alle institutter omhandlet i forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår indberetning med henblik på tilsyn til de kompetente myndigheder for de i artikel 1 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 nærmere angivne områder. Et af disse områder er finansielle oplysninger på konsolideret niveau. I henhold til artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 er indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau obligatorisk for kreditinstitutter, som udarbejder deres konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder vedtaget efter proceduren i artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (6). De kompetente nationale myndigheder fremsender for nærværende de finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, som er obligatoriske i henhold til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som både vedrører signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn, til ECB i overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/29, og dette bør fortsætte uberørt, da disse data ikke er omfattet af denne forordning.

(3)

Udøvelsen af beføjelsen til at kræve, at kreditinstitutter anvender internationale regnskabsstandarder, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1606/2002, i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke omfattet af genstanden for denne forordning. Hvad angår artikel 150 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), bør tidligere afgørelser truffet af kompetente nationale myndigheder i forbindelse med udøvelse af eller ikke-udøvelse af denne beføjelse forblive uberørt.

(4)

For kreditinstitutter, som anvender internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, kræver indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau i henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, at den kompetente myndighed træffer en afgørelse om at udvide denne rapportering. ECB bør også træffe afgørelse om at udvide kravet om fremsendelse af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til at omfatte signifikante koncerner under tilsyn, som anvender forordning (EF) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(5)

For kreditinstitutter, som anvender et nationalt regnskabssystem på grundlag af direktiv 86/635/EØF (7), kræver indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau i henhold til artikel 99, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, at den kompetente myndighed tidligere har truffet en afgørelse om at udvide denne rapportering. ECB bør også træffe afgørelse om at udvide kravet om fremsendelse af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til at omfatte signifikante koncerner under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 99, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6)

Gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 fastsætter ensartede krav til tilsynsrapportering på de områder, der er omfattet af forordningens anvendelsesområde. I henhold til artikel 99, stk. 5, og 6, i forordning (EU) 575/2013 omhandler gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 kun finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau. Indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på et individuelt grundlag er ikke omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning. Det er derfor op til de kompetente myndigheder selv at indføre krav om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på et individuelt grundlag. Under hensyn til behovet for at have sammenlignelige finansielle oplysninger for signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn bør denne forordning fastsætte, hvilke finansielle oplysninger i tilsynsøjemed signifikante og mindre signifikante enheder skal indberette på et individuelt grundlag til de kompetente nationale myndigheder. De kompetente nationale myndigheder skal herefter fremsende disse oplysninger til ECB i overensstemmelse med artikel 140, stk. 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

(7)

I henhold til artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (8) kan de kompetente myndigheder i værtslandene kræve, at alle de kreditinstitutter, der har filialer på deres område, regelmæssigt aflægger rapport til disse kompetente myndigheder om den virksomhed, som de udøver i værtslandene. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 20, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) er en filial etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, en enhed under tilsyn. Under hensyn til behovet for at have sammenlignelige finansielle oplysninger for signifikante enheder under tilsyn bør denne forordning fastsætte, hvilke data filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, der er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, skal indberette til de kompetente nationale myndigheder. De kompetente nationale myndigheder skal herefter fremsende disse oplysninger til ECB i overensstemmelse med artikel 140, stk. 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

(8)

I henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 har ECB beføjelse til at føre tilsyn med kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber eller med filialer etableret i deltagende medlemsstater af kreditinstitutter, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater. Derfor er filialer, der er etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut fra et tredjeland ikke omfattet af de tilsynsopgaver, som ECB er tillagt. Følgelig bør disse filialer ikke underlægges rapporteringskravene i denne forordning. Endvidere bør filialer, som er etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut fra en anden deltagende medlemsstat udelukkes fra disse rapporteringskrav, da hensigten er at anvende dem på niveauet for den enhed under tilsyn, der har etableret filialen.

(9)

De i denne forordning fastsatte krav vedrørende signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, bør have til formål at sikre, at disse enheder under tilsyn indberetter et fælles minimum af oplysninger til de kompetente nationale myndigheder og ikke at pålægge ensartede rapporteringskrav. Det kan være hensigtsmæssigt, at de kompetente nationale myndigheder indsamler det nødvendige minimum af oplysninger inden for en bredere indberetningsordning, som de fastlægger i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret, og som også tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål.

(10)

For at ECB kan udføre sine opgaver er det nødvendigt at modtage finansielle oplysninger fra andre mindre signifikante koncerner under tilsyn end dem, der udarbejder deres konsoliderede regnskaber på grundlag af de internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. Denne forordning bør derfor fastsætte, hvilke finansielle oplysninger i tilsynsøjemed sådanne koncerner skal indberette til de kompetente nationale myndigheder. Navnlig bør format, hyppighed, skæringsdatoer, betalingsperioder og tidsfrister for indsendelse af de pågældende oplysninger specificeres. Disse krav bør have til formål at sikre, at sådanne koncerner under tilsyn indberetter et fælles minimum af oplysninger til de kompetente nationale myndigheder og ikke at pålægge ensartede rapporteringskrav.

(11)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 21 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) er både ECB og de kompetente nationale myndigheder omfattet af en forpligtelse til at udveksle oplysninger. Uden at berøre ECB's beføjelse til direkte at modtage oplysninger indberettet fra kreditinstitutter eller at have direkte adgang til disse oplysninger på løbende basis bør de kompetente nationale myndigheder specifikt fremsende alle de oplysninger til ECB, som er nødvendige for, at ECB kan udføre de opgaver, som denne er blevet overdraget i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013.

(12)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 kan institutter lægge et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, til grund ved indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau. Denne forordning bør også tillade, at indberetning af denne art foretages på grundlag af et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret.

(13)

ECB har gennemført en offentlig høring om denne forordning og har analyseret de potentielle omkostninger og fordele —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

1.   Denne forordning fastsætter kravene i forbindelse med indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, som skal indsendes til de kompetente nationale myndigheder af:

a)

signifikante koncerner under tilsyn, som anvender internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau,

b)

signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i litra a) omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau,

c)

signifikante enheder under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat,

d)

signifikante koncerner under tilsyn for så vidt angår datterselskaber, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland,

e)

mindre signifikante koncerner under tilsyn, som anvender internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau,

f)

mindre signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i litra e) omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau,

g)

mindre signifikante enheder under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat.

2.   Som en undtagelse til artikel 7 og 14, har enheder under tilsyn, som er fritaget for at anvende de tilsynsmæssige krav på individuelt niveau i overensstemmelse med artikel 7 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke pligt til at indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Hvis de kompetente myndigheder, herunder ECB, kræver, at institutterne skal overholde de forpligtelser, som er fastsat i Anden til Fjerde Del og Sjette til Ottende Del i forordning (EU) nr. 575/2013 og i Afsnit VII i direktiv 2013/36/EU på et delkonsolideret niveau i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal disse institutter overholde de krav, der er fastsat i denne forordning på et delkonsolideret niveau.

4.   De kompetente nationale myndigheder og/eller de nationale centralbanker kan anvende de oplysninger, som indsamles i henhold til denne forordning, til ethvert andet formål.

5.   Denne forordning hverken berører de regnskabsstandarder, som koncerner og enheder under tilsyn anvender i deres konsoliderede regnskaber eller årsregnskaber eller ændrer de regnskabsstandarder, der anvendes i forbindelse med tilsynsrapportering. Da koncerner og enheder under tilsyn anvender forskellige regnskabsstandarder, skal kun de oplysninger, der vedrører værdiansættelsesregler, herunder de metoder, der anvendes til estimering af kreditrisikotab, som foreligger i henhold til de pågældende regnskabsstandarder, og som faktisk anvendes af den pågældende koncern eller enhed under tilsyn, indsendes. Til dette formål findes der særlige indberetningsmodeller for koncerner og enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF. Datapunkter i modellerne, som ikke finder anvendelse på den pågældende enhed under tilsyn, behøver ikke at blive indberettet.

6.   Filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, kan fremsende de oplysninger, de har pligt til at indberette i henhold til denne forordning, til den relevante kompetente nationale myndighed gennem det kreditinstitut, som har etableret dem.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner:

1.   »IAS« og »IFRS«: »International Accounting Standards« og »International Financial Reporting Standards« (internationale regnskabsstandarder) som omhandlet i artikel 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002

2.   »datterselskab« (subsidiary): et datterselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 16), i forordning (EU) nr. 575/2013, og som er et kreditinstitut som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013

3.   »delkoncern« (sub-group): en koncern, hvis moderselskab ikke selv er et datterselskab af et andet institut, som er godkendt i den samme deltagende medlemsstat, eller af et finansielt holdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab, som er etableret i den samme deltagende medlemsstat

4.   »konsolideret niveau« (consolidated basis): konsolideret niveau som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 48, i forordning (EU) nr. 575/2013

5.   »delkonsolideret niveau« (sub-consolidated basis): delkonsolideret niveau som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 49, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Artikel 3

Ændring af status for en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn

1.   I denne forordning klassificeres en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn som signifikant 18 måneder efter, at den har modtaget underretning om en afgørelse, som omhandlet i artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) 468/2014 (ECB/2014/17). Den indberetter herefter oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings Afsnit II som en signifikant enhed eller signifikant koncern under tilsyn på den første skæringsdato, der indtræffer, efter at den er blevet klassificeret som signifikant.

2.   I denne forordning klassificeres en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn som mindre signifikant, efter at den har modtaget underretning om en afgørelse, som omhandlet i artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). Derefter indberetter den oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings Afsnit III.

AFSNIT II

SIGNIFIKANTE KONCERNER OG ENHEDER UNDER TILSYN

KAPITEL I

Signifikante koncerner under tilsyn

Artikel 4

Format for og hyppighed af indberetning på konsolideret niveau samt skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for signifikante koncerner under tilsyn, som anvender IFRS i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

I henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal signifikante koncerner under tilsyn, der anvender IFRS, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1606/2002, i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i henhold til artikel 2, 3 og 10, i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 på konsolideret niveau. Enheder heraf på delkoncernniveau, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering, skal også indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed som omhandlet i artikel 2, 3 og 10 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 på konsolideret niveau.

Artikel 5

Format for og hyppighed af indberetning på konsolideret niveau samt skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for signifikante koncerner under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF

I henhold til artikel 99, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i artikel 4 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder enheder heraf på delkoncernniveau, indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed som omhandlet i artikel 2, 3 og 11, i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 på konsolideret niveau.

KAPITEL II

Signifikante enheder under tilsyn

Artikel 6

Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for enheder, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn

1.   Signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn, og som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskaber i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau. Dette gælder også for filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat.

2.   Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed omfatter de oplysninger, som er specificeret i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 og foretages med den hyppighed, som fremgår af denne artikel.

3.   Signifikante enheder under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn, og som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed.

4.   Den i stk. 3 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed omfatter de oplysninger, som er specificeret i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 og foretages med den hyppighed, som fremgår af denne artikel.

5.   Oplysningerne i stk. 2 og 4 ovenfor omfatter kun oplysninger vedrørende:

a)

aktiver, passiver, egenkapital samt indtægter og udgifter, der er indregnet af enheden under tilsyn i henhold til de gældende regnskabsregler,

b)

ikke-balanceførte eksponeringer og aktiviteter, som enheden under tilsyn er involveret i,

c)

transaktioner gennemført af enheden under tilsyn, bortset fra de under litra a) og b) nævnte,

d)

værdiansættelsesregler, herunder de metoder, der anvendes til estimering af kreditrisikotab, som foreligger i henhold til de gældende regnskabsregler, og som enheden under tilsyn faktisk anvender.

6.   De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2 og 4 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål.

Artikel 7

Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for enheder, som er en del af en signifikant koncern under tilsyn

1.   Signifikante enheder under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EU) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskab i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som er en del af en signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau. Disse enheder foretager indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og dataene skal omfatte det minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag I.

2.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

3.   Signifikante enheder under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er en del af en signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed.

4.   Den i stk. 3 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag I.

5.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

6.   Oplysningerne i stk. 1, 2, 4 og 5 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk. 5.

7.   De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 1, 2, 4 og 5 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål.

Artikel 8

Skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for signifikante enheder under tilsyn

1.   Oplysningerne vedrørende signifikante enheder under tilsyn, som er anført i artikel 6 og 7, har følgende skæringsdatoer for indberetning:

a)

kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december,

b)

halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december,

c)

årlig indberetning: 31. december.

2.   Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i kalenderåret til skæringsdatoen.

3.   Hvis signifikante enheder under tilsyn som en undtagelse til stk. 1 og 2 har tilladelse til at udarbejde deres årsregnskab baseret på et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, kan de kompetente nationale myndigheder tilpasse skæringsdatoerne til dette regnskabsår. De tilpassede skæringsdatoer skal være tre, seks, ni og 12 måneder efter regnskabsårets begyndelse. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen.

4.   De kompetente nationale myndigheder indsender de i artikel 6 og 7 anførte oplysninger vedrørende signifikante enheder under tilsyn til ECB inden arbejdstids ophør på følgende betalingsdatoer:

a)

for signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn, den 40. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører,

b)

for signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en signifikant koncern under tilsyn, den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører.

5.   De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde disse tidsfrister.

KAPITEL III

Indberetning foretaget af signifikante koncerner under tilsyn for så vidt angår datterselskaber, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland

Artikel 9

Formater for og hyppighed af indberetning foretaget af signifikante koncerner under tilsyn, for så vidt angår datterselskaber etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland

1.   Moderinstitutter i en deltagende medlemsstat og institutter, der er kontrolleret af et finansielt moderholdingselskab eller et blandet finansielt moderholdingselskab i en deltagende medlemsstat, skal sikre, at finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for så vidt angår datterselskaber etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland, indberettes på individuelt niveau til de relevante kompetente nationale myndigheder som følger:

a)

for signifikante koncerner under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskab i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 på det højeste konsolideringsniveau i en deltagende medlemsstat, omfatter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed de i punkt 1 i Bilag II anførte oplysninger og foretages med den hyppighed, der er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014,

b)

for signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de ovenfor omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF på det højeste konsolideringsniveau i en deltagende medlemsstat, omfatter indberetningen af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed de i punkt 2 i Bilag II anførte oplysninger og foretages med den hyppighed, der er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014.

2.   Som en undtagelse til stk. 1 indberetter moderselskaber omhandlet i dette stykke ikke finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende datterselskaber, hvis aktiver har en samlet værdi på 3 mia. euro eller mindre. I den forbindelse fastsættes aktivernes samlede værdi på grundlag af de kriterier, som er fastsat i Del IV, Afsnit 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

3.   Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit 2, Kapitel 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af et datterselskabs aktiver er større end 3 mia. euro, indgår datterselskabet i de oplysninger, der skal indberettes i henhold til stk. 1 på den første skæringsdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af et datterselskabs aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder moderselskabet indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 2 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn.

Artikel 10

Skæringsdatoer og betalingsdatoer for indberetning foretaget af signifikante koncerner under tilsyn, for så vidt angår datterselskaber, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland

1.   Oplysningerne i artikel 9 indsamles med de samme skæringsdatoer som for finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, der vedrører den pågældende signifikante koncern under tilsyn. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i det regnskabsår, der ligger til grund for indberetningen af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, til skæringsdatoen.

2.   De kompetente nationale myndigheder fremsender oplysninger vedrørende datterselskaber etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland til ECB som anført i artikel 9 inden arbejdstids ophør den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører.

3.   De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde denne tidsfrist.

AFSNIT III

MINDRE SIGNIFIKANTE KONCERNER OG ENHEDER UNDER TILSYN

KAPITEL I

Mindre signifikante koncerner under tilsyn

Artikel 11

Format for og hyppighed af indberetning på konsolideret niveau for mindre signifikante koncerner under tilsyn

1.   Mindre signifikante koncerner under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 til indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder enheder heraf på delkoncernniveau, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på konsolideret niveau.

2.   Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i punkt 1 i Bilag I.

3.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

4.   Mindre signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed. Indberetningen af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i punkt 2 i Bilag I.

5.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

6.   Som en undtagelse til stk. 4 og 5 skal finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante koncerner under tilsyn, hvis aktiver har en samlet værdi på 3 mia. euro eller mindre, omfatte de oplysninger, som er specificeret i Bilag III som et fælles minimum af oplysninger i stedet for de oplysninger, der er specificeret i denne artikels stk. 4. I den forbindelse lægges den samlede værdi af aktiverne i koncerner under tilsyn til grund for en fastsættelse af, hvorvidt en enhed under tilsyn er signifikant på grundlag af sin størrelse, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit III i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

7.   Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit II, Kapitel 3 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant koncern under tilsyns aktiver er større end 3 mia. euro, påbegynder den pågældende koncern indberetning i overensstemmelse med stk. 4 og 5 på den første skæringdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant koncern under tilsyns aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder koncernen indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 6 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn.

8.   Oplysningerne i stk. 2, 3, 4, 5 og 6 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk. 5.

9.   De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2, 3, 4, 5 og 6 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål.

Artikel 12

Skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for mindre signifikante koncerner under tilsyn

1.   Oplysningerne vedrørende mindre signifikante koncerner under tilsyn, som er anført i artikel 11, har følgende skæringsdatoer for indberetning:

a)

kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december,

b)

halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december,

c)

årlig indberetning: 31. december.

2.   Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i kalenderåret til skæringsdatoen.

3.   Hvis mindre signifikante koncerner under tilsyn som en undtagelse til stk. 1 og 2 har opnået tilladelse fra de kompetente nationale myndigheder til at indberette deres finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på grundlag af et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, kan de kompetente nationale myndigheder tilpasse skæringsdatoerne til dette regnskabsår. De tilpassede skæringsdatoer skal være tre, seks, ni og 12 måneder efter regnskabsårets begyndelse. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt og skal omfatte perioden fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen.

4.   De kompetente nationale myndigheder indsender de i artikel 11 anførte oplysninger til ECB inden arbejdstids ophør på følgende betalingsdatoer:

a)

for mindre signifikante koncerner under tilsyn, herunder delkoncerner, som foretager indberetning på konsolideret niveau, den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører,

b)

for mindre signifikante koncerner under tilsyn, som foretager indberetning på delkonsolideret niveau i henhold til artikel 1, stk. 3, den 65. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører.

5.   De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde disse tidsfrister.

KAPITEL II

Mindre signifikante enheder under tilsyn

Artikel 13

Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for mindre signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern

1.   Mindre signifikante enheder under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EU) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskaber i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke er en del af en koncern under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau.

2.   Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag I.

3.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

4.   Mindre signifikante enheder under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som ikke er en del af en koncern under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed.

5.   Den i stk. 4 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i punkt 2 i Bilag I.

6.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

7.   Stk. 2, 3, 5 og 6 er omfattet af følgende undtagelser:

a)

finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante kreditinstitutter under tilsyn, hvis aktiver har en samlet værdi på mindre end 3 mia. euro, skal omfatte de oplysninger, som er specificeret i Bilag III som et fælles minimum af oplysninger i stedet for de oplysninger, der er specificeret i stk. 2, 3, 5 eller 6,

b)

en filial etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indregnes ikke i de pågældende finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, hvis den samlede værdi af dens aktiver er mindre end 3 mia. euro.

8.   I forbindelse med stk. 7 lægges den samlede værdi af enheden under tilsyns aktiver til grund for en fastsættelse af, hvorvidt en enhed under tilsyn er signifikant på grundlag af sin størrelse, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit III i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

9.   Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit II, Kapitel 3 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er større end 3 mia. euro, påbegynder den pågældende enhed indberetning i overensstemmelse med stk. 2, 3, 5 og 6 på den første skæringdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder enheden indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 7 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn.

10.   Oplysningerne i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk. 5.

11.   De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål.

Artikel 14

Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for enheder, som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn

1.   Mindre signifikante enheder, som anvender IFRS i henhold til forordning (EU) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskaber i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau.

2.   Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag II.

3.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

4.   Mindre signifikante enheder, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed.

5.   Den i stk. 4 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag II.

6.   De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

7.   Som en undtagelse til stk. 2, 3, 5 og 6 skal finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante enheder under tilsyn, hvis aktiver har en samlet værdi på mindre end 3 mia. euro, omfatte de i Bilag III anførte oplysninger. I den forbindelse lægges den samlede værdi af enheden under tilsyns aktiver til grund for en fastsættelse af, hvorvidt en enhed under tilsyn er signifikant på grundlag af sin størrelse, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit III i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

8.   Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit II, Kapitel 3 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er større end 3 mia. euro, påbegynder den pågældende enhed indberetning i overensstemmelse med stk. 2, 3, 5 og 6 på den første skæringdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder enheden indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 7 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn.

9.   Oplysningerne i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk. 5.

10.   De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål.

Artikel 15

Skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for mindre signifikante enheder under tilsyn

1.   Oplysningerne vedrørende mindre signifikante enheder under tilsyn, som er anført i artikel 13 og 14, har følgende skæringsdatoer for indberetning:

a)

kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december,

b)

halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december,

c)

årlig indberetning: 31. december.

2.   Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i kalenderåret til skæringsdatoen.

3.   Hvis mindre signifikante enheder under tilsyn som en undtagelse til stk. 1 og 2 har opnået tilladelse fra de kompetente nationale myndigheder til at indberette deres finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på grundlag af et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, kan de kompetente nationale myndigheder tilpasse skæringsdatoerne til dette regnskabsår. De tilpassede skæringsdatoer skal være tre, seks, ni og 12 måneder efter regnskabsårets begyndelse. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen.

4.   De kompetente nationale myndigheder indsender de i artikel 13 og 14 anførte finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante enheder under tilsyn til ECB inden arbejdstids ophør på følgende betalingsdatoer:

a)

for mindre signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern under tilsyn, den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører,

b)

for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn, den 65. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører,

5.   De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde disse tidsfrister.

AFSNIT IV

DATAKVALITET OG IT-SPROG

Artikel 16

Datakvalitetskontrol

De kompetente nationale myndigheder overvåger og sikrer kvaliteten og pålideligheden af de oplysninger, som de indsender til ECB. I den forbindelse følger de kompetente nationale myndigheder specifikationerne i artikel 4 og 5 i afgørelse ECB/2014/29.

Artikel 17

IT-sprog i forbindelse med overførsel af oplysninger fra de kompetente nationale myndigheder til ECB

De kompetente nationale myndigheder overfører oplysningerne, som er specificeret i denne forordning, i overensstemmelse med taksonomien eXtensible Business Reporting Language, som er et ensartet teknisk format til udveksling af data som specificeret i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014. I den forbindelse følger de kompetente nationale myndigheder specifikationerne i artikel 6 i afgørelse ECB/2014/29.

AFSNIT V

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Første skæringsdatoer for indberetning

1.   31. december 2015 er den første skæringsdato for indberetning i overensstemmelse med denne forordning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende:

a)

signifikante koncerner under tilsyn,

b)

signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern under tilsyn.

2.   30. juni 2016 er den første skæringsdato for indberetning i overensstemmelse med denne forordning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende:

a)

signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en koncern under tilsyn,

b)

datterselskaber af signifikante koncerner under tilsyn, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland.

3.   30. juni 2017 er den første skæringsdato for indberetning i overensstemmelse med denne forordning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende:

a)

mindre signifikante koncerner under tilsyn,

b)

mindre signifikante enheder under tilsyn.

Artikel 19

Overgangsbestemmelser

Afgørelser truffet af de kompetente nationale myndigheder vedrørende signifikante koncerner og enheder under tilsyns indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, som er omfattet af denne forordnings genstand, berøres ikke af skæringsdatoer, som ligger før de i artikel 18 specificerede første skæringsdatoer for indberetning.

Artikel 20

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. marts 2015.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(5)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/29 af 2. juli 2014 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (EUT L 214 af 19.7.2014, s. 34).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).


BILAG I

Forenklet indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed

1.

For koncerner under tilsyn og enheder under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, og for enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er kompatibelt med IFRS, omfatter »Forenklet indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed« modellerne fra Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, som fremgår af Tabel 1.

2.

For koncerner under tilsyn og enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, der ikke er inkluderet i stk. 1, omfatter »Forenklet indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed« modellerne fra Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, som fremgår af Tabel 2.

3.

Oplysningerne i stk. 1 og 2 indberettes i overensstemmelse med instrukserne i Bilag V til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014.

4.

Model 17.1, 17.2 og 17.3 i Tabel 1 og 2 er kun for koncerner under tilsyn, mens model 40.1 i Tabel 1 og 2 både er for koncerner under tilsyn og enheder under tilsyn, der ikke er en del af en koncern.

5.

I forbindelse med beregningen tærskelværdierne i Del 2 i Tabel 1 og 2 i dette bilag finder artikel 5, litra a), nr. 4, i gennemførselsforordning (EU) 680/2014 anvendelse.

Tabel 1

Model nummer

Navn på model eller gruppe af modeller

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver

1.2

Balance: forpligtelser

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

4.2

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.3

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver disponible for salg

4.4

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: lån og tilgodehavender samt hold-til-udløb-investeringer

4.5

Efterstillede finansielle aktiver

5

Opdeling af lån og forskud efter produkt

6

Opdeling af lån og forskud til ikke-finansielle selskaber efter NACE-koder

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter instrument og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle forpligtelser

Låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1

Ikke-balanceførte eksponeringer: låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.2

Modtagne låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

10

Derivater — Handel

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

11.1

Derivater — Regnskabsmæssig sikring: opdeling efter risiko- og sikringstype

12

Bevægelser i hensættelser for kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter

Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier

13.1

Opdeling af lån og forskud efter sikkerhedsstillelse og garantier

13.2

Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på indberetningsdatoen]

13.3

Sikkerhedsstillelse opnået gennem akkumuleret overtagelse [materielle aktiver]

14

Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi

Opdeling af den valgte opgørelse af poster i resultatopgørelsen

16.1

Renteindtægter og -udgifter efter instrument og modpartens sektor

16.3

Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser, der besiddes med handelshensigt, efter instrument

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: balancen

17.1

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: aktiver

17.2

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: ikke-balanceførte eksponeringer — låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

17.3

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: forpligtelser

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

19

Eksponeringer med henstand

DEL 2 [KVARTALSVIS MED TÆRSKEL: KVARTALSVIS INDBERETNING ELLER INGEN INDBERETNING]

Geografisk opdeling

20.4

Geografisk opdeling af aktiver efter modpartens hjemsted

20.5

Geografisk opdeling af ikke-balanceførte eksponeringer efter modpartens hjemsted

20.6

Geografisk opdeling af forpligtelser efter modpartens hjemsted

DEL 4 [ÅRLIG]

Selskabsstruktur

40.1

Selskabsstruktur: »enhed-for-enhed«


Tabel 2

Model nr.

Navn på model eller gruppe af modeller

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver

1.2

Balance: forpligtelser

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

4.2

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.3

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver disponible for salg

4.4

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: lån og tilgodehavender samt hold-til-udløb-investeringer

4.5

Efterstillede finansielle aktiver

4.6

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver i handelsbeholdningen

4.7

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet

4.8

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen

4.9

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: gældsinstrumenter uden for handelsbeholdningen målt med en omkostningsbaseret metode

4.10

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen

5

Opdeling af lån og forskud efter produkt

6

Opdeling af lån og forskud til ikke-finansielle selskaber efter NACE-koder

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter instrument og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle forpligtelser

Låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1

Ikke-balanceførte eksponeringer: låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.2

Modtagne låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

10

Derivater — Handel

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

11.2

Derivater — Regnskabsmæssig sikring i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: opdeling efter risikotype

12

Bevægelser i hensættelser for kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter

Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier

13.1

Opdeling af lån og forskud efter sikkerhedsstillelse og garantier

13.2

Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på indberetningsdatoen]

13.3

Sikkerhedsstillelse opnået gennem akkumuleret overtagelse [materielle aktiver]

14

Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi

Opdeling af den valgte opgørelse af poster i resultatopgørelsen

16.1

Renteindtægter og -udgifter efter instrument og modpartens sektor

16.4

Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser, der besiddes med handelshensigt, efter risiko

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: balancen

17.1

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: aktiver

17.2

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: ikke-balanceførte eksponeringer — låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

17.3

Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: forpligtelser

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

19

Eksponeringer med henstand

DEL 2 [KVARTALSVIS MED TÆRSKEL: KVARTALSVIS INDBERETNING ELLER INGEN INDBERETNING]

Geografisk opdeling

20.4

Geografisk opdeling af aktiver efter modpartens hjemsted

20.5

Geografisk opdeling af ikke-balanceførte eksponeringer efter modpartens hjemsted

20.6

Geografisk opdeling af forpligtelser efter modpartens hjemsted

DEL 4 [ÅRLIG]

Selskabsstruktur

40.1

Selskabsstruktur: »enhed-for-enhed«


BILAG II

Overforenklet indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed

1.

For enheder under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, og for enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er kompatibelt med IFRS, omfatter »Overforenklet indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed« modellerne fra Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, som fremgår af Tabel 3.

Tabel 3

Model nr.

Navn på model eller gruppe af modeller

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver

1.2

Balance: forpligtelser

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

4.2

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.3

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver disponible for salg

4.4

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: lån og tilgodehavender samt hold-til-udløb-investeringer

4.5

Efterstillede finansielle aktiver

5

Opdeling af lån og forskud efter produkt

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter instrument og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle forpligtelser

Låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1

Ikke-balanceførte eksponeringer: låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

10

Derivater — Handel

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

11.1

Derivater — Regnskabsmæssig sikring: opdeling efter risiko- og sikringstype

12

Bevægelser i hensættelser for kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter

14

Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

19

Eksponeringer med henstand

2.

For enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, der ikke er inkluderet i stk. 1, omfatter »Overforenklet indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed« modellerne fra Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, som fremgår af Tabel 4.

Tabel 4

Model nr.

Navn på model eller gruppe af modeller

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver

1.2

Balance: forpligtelser

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

4.2

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.3

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver disponible for salg

4.4

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: lån og tilgodehavender samt hold-til-udløb-investeringer

4.5

Efterstillede finansielle aktiver

4.6

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver i handelsbeholdningen

4.7

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet

4.8

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen

4.9

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: gældsinstrumenter uden for handelsbeholdningen målt med en omkostningsbaseret metode

4.10

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen

5

Opdeling af lån og forskud efter produkt

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter instrument og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle forpligtelser

Låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1

Ikke-balanceførte eksponeringer: låneforpligtelser, finansielle garantier og andre forpligtelser

10

Derivater — Handel

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

11.2

Derivater — Regnskabsmæssig sikring i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: opdeling efter risikotype

12

Bevægelser i hensættelser for kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

19

Eksponeringer med henstand

3.

Oplysningerne i stk. 1 og 2 indberettes i overensstemmelse med instrukserne i Bilag V til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014.


BILAG III

Indberetning af finansielle datapunkter i tilsynsøjemed

1.

For enheder under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, og for enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er kompatibelt med IFRS, omfatter »Indberetning af finansielle datapunkter i tilsynsøjemed« datapunkterne fra Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, som fremgår af Bilag IV.

2.

For enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, der ikke er inkluderet i stk. 1, omfatter »Indberetning af finansielle datapunkter i tilsynsøjemed« datapunkterne fra Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, som fremgår af Bilag V.

3.

Oplysningerne i stk. 1 og 2 indberettes i overensstemmelse med instrukserne i Bilag V til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014.


BILAG IV

»FINREP-datapunkter« i henhold til IFRS eller nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, som er kompatible med IFRS

Model nr.

Navn på model eller gruppen af modeller

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver 1.2

1.2

Balance: forpligtelser 1.3

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

5

Opdeling af lån og forskud efter produkt

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle forpligtelser

10

Derivater — Handel

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

11.1

Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

19

Eksponeringer med henstand


FARVEKODE I MODELLER:

 

Datapunkter, som skal indsendes

1.   Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1   Aktiver

 

Kilder

Regnskabsmæssig værdi

010

010

Kontanter, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringskonti

IAS 1.54 (i)

 

020

Kontanter

Del 2.1 i Bilag V til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 (herefter »Bilag V«)

 

030

Kassebeholdninger i centralbanker

Bilag V. Del 2.2

 

040

Andre anfordringsindskud

Bilag V. Del 2.3

 

050

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, Application Guidance (herefter »AG«)14

 

060

Derivater

IAS 39.9

 

070

Aktieinstrumenter

IAS 32.11

 

080

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

090

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

100

Finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

110

Aktieinstrumenter

IAS 32.11

 

120

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

130

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

140

Finansielle aktiver disponible for salg

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

150

Aktieinstrumenter

IAS 32.11

 

160

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

170

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

180

Lån og tilgodehavender

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Bilag V. Del 1.16

 

190

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

200

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

210

Hold-til-udløb-investeringer

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

230

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

240

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

250

Dagsværdiændring af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko

IAS 39.89A(a)

 

260

Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber

IAS 1.54(e); Bilag V. Del 2.4

 

270

Materielle aktiver

 

 

280

Materielle aktiver

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

290

Investeringsejendomme

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

 

300

Immaterielle aktiver

IAS 1.54(c); artikel 4, stk. 1, nr. 115 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67(d); forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 113)

 

320

Andre immaterielle aktiver

IAS 38.8, 118

 

330

Skatteaktiver

IAS 1.54(n-o)

 

340

Aktuelle skatteaktiver

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

350

Udskudte skatteaktiver

IAS 1.54(o); IAS 12.5; forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 106)

 

360

Andre aktiver

Bilag V. Del 2.5

 

370

Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som værende besiddet med handelshensigt

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.6

 

380

AKTIVER I ALT

IAS 1.9(a); IAS Implementation Guidance (herefter »IG«) 6

 

1.2   Forpligtelser

 

Kilder

Regnskabsmæssig værdi

010

010

Finansielle forpligtelser, der besiddes med handelshensigt

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

020

Derivater

IAS 39.9, AG 15(a)

 

030

Korte positioner

IAS 39. AG 15(b)

 

040

Indskud

Del 2.9 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 1.30

 

050

Udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 1.31

 

060

Andre finansielle forpligtelser

Bilag V. Del 1.32-34

 

070

Finansielle forpligtelser opgjort til dagsværdi gennem resultatet

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

 

080

Indskud

Del 2.9 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 1.30

 

090

Udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 1.31

 

100

Andre finansielle forpligtelser

Bilag V. Del 1.32-34

 

110

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Indskud

Del 2.9 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 1.30

 

130

Udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 1.31

 

140

Andre finansielle forpligtelser

Bilag V. Del 1.32-34

 

150

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Bilag V. Del 1.23

 

160

Dagsværdiændring af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko

IAS 39.89A(b)

 

170

Hensættelser

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

180

Pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsforpligtelser efter fratræden

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.7

 

190

Andre langsigtede personaleydelser

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.8

 

200

Omstrukturering

IAS 37.71, 84(a)

 

210

Verserende juridiske spørgsmål og skattesager

IAS 37. Appendiks C. Eksempel 6 og 10

 

220

Forpligtelser og udstedte garantier

IAS 37. Appendiks C.9

 

230

Andre hensættelser

 

 

240

Skatteforpligtelser

IAS 1.54(n-o)

 

250

Aktuelle skatteforpligtelser

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

260

Udskudte skatteforpligtelser

IAS 1.54(o); IAS 12.5; forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 108)

 

270

Aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anmodning

IAS 32 Illustrative Examples (herefter »IE«) 33; International Financial Reporting Interpretation Committee (herefter »IFRIC«) Interpretation 2; Bilag V. Del 2.9

 

280

Andre forpligtelser

Bilag V. Del 2.10

 

290

Forpligtelser i afståelsesgrupper klassificeret som værende besiddet med handelshensigt

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.11

 

300

FORPLIGTELSER I ALT

IAS 1.9(b);IG 6

 

1.3   Egenkapital

 

Kilder

Regnskabsmæssig værdi

010

010

Kapital

IAS 1.54(r); artikel 22 i direktiv 86/635/EØF (herefter »BAD«)

 

020

Indbetalt kapital

IAS 1.78(e)

 

030

Ikke-indbetalt kapital, der er krævet indbetalt

IAS 1.78(e); Bilag V. Del 2.14

 

040

Overkurs ved emission

IAS 1.78(e); forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 124)

 

050

Udstedte aktieinstrumenter bortset fra kapital

Bilag V. Del 2.15-16

 

060

Egenkapitalkomponent af sammensatte finansielle instrumenter

IAS 32.28-29; Bilag V. Del 2.15

 

070

Andre udstedte aktieinstrumenter

Bilag V. Del 2.16

 

080

Anden egenkapital

IFRS 2.10; Bilag V. Del 2.17

 

090

Akkumuleret anden totalindkomst

Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 100)

 

095

Poster, der ikke vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen

IAS 1.82A(a)

 

100

Materielle aktiver

IAS 16.39-41

 

110

Immaterielle aktiver

IAS 38.85-87

 

120

Aktuarmæssige gevinster eller (-) tab på ydelsesbaserede pensionsordninger

IAS 1.7

 

122

Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som værende besiddet med handelshensigt

IFRS 5.38, IG Eksempel 12

 

124

Andel af andre indregnede indtægter og udgifter fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

128

Poster, der kan omklassificeres til resultatopgørelsen

IAS 1.82A(a)

 

130

Sikring af nettokapitalandele i en udenlandsk virksomhed [faktisk andel]

IAS 39.102(a)

 

140

Valutaomregning

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

150

Sikring af derivater. Sikring af pengestrømme [faktisk andel]

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

160

Finansielle aktiver disponible for salg

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

170

Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som værende besiddet med handelshensigt

IFRS 5.38, IG Eksempel 12

 

180

Andel af andre indregnede indtægter og udgifter fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

190

Overført resultat

Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 123)

 

200

Opskrivningsreserver

IFRS 1.30, D5-D8; Bilag V. Del 2.18

 

210

Andre reserver

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

220

Reserver eller akkumulerede tab på kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber

IAS 28.11; Bilag V. Del 2.19

 

230

Andre

Bilag V. Del 2.19

 

240

(-) Egne aktier

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Bilag V. Del 2.20

 

250

Resultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

 

260

(-) Foreløbige udbytter

IAS 32.35

 

270

Minoritetsinteresser [ikke-kontrollerende interesser]

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

280

Akkumuleret anden totalindkomst

IAS 27.27-28; forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 100)

 

290

Andre poster

IAS 27.27-28

 

300

EGENKAPITAL I ALT

IAS 1.9(c), IG 6

 

310

PASSIVER I ALT

IAS 1.IG6

 

2.   Resultatopgørelse

 

Kilder

Indeværende periode

010

010

Renteindtægter

IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); Bilag V. Del 2.21

 

020

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.24

 

030

Finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

040

Finansielle aktiver disponible for salg

IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

 

050

Lån og tilgodehavender

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(a)

 

060

Hold-til-udløb-investeringer

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

070

Derivater — Regnskabsmæssig sikring, renterisiko

IAS 39.9; Bilag V. Del 2.23

 

080

Andre aktiver

Bilag V. Del 2.25

 

090

(Renteudgifter)

IAS 1.97; Bilag V. Del 2.21

 

100

(Finansielle forpligtelser, der besiddes med handelshensigt)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.24

 

110

(Finansielle forpligtelser opgjort til dagsværdi gennem resultatet

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

120

(Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris)

IFRS 7.20(b); IAS 39.47

 

130

(Derivater — Regnskabsmæssig sikring, renterisiko)

IAS 39.9; Bilag V. Del 2.23

 

140

(Andre forpligtelser)

Bilag V. Del 2.26

 

150

(Udgifter til aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring)

IFRIC 2.11

 

160

Udbytteindtægter

IAS 18.35(b)(v); Bilag V. Del 2.28

 

170

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

180

Finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

 

190

Finansielle aktiver disponible for salg

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

200

Gebyr- og provisionsindtjening

IFRS 7.20(c)

 

210

(Gebyr- og provisionsudgifter)

IFRS 7.20(c)

 

220

Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke opgøres til dagsværdi gennem resultatet, netto

IFRS 7.20(a) (ii-v); Bilag V. Del 2.97

 

230

Finansielle aktiver disponible for salg

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

240

Lån og tilgodehavender

IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

 

250

Hold-til-udløb-investeringer

IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

 

260

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris

IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

 

270

Andre

 

 

280

Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser, der besiddes med handelshensigt, netto

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

290

Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser, der opgøres til dagsværdi gennem resultatet, netto

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

300

Gevinster eller (-) tab ved regnskabsmæssig sikring, netto

IFRS 7.24; Bilag V. Del 2.30

 

310

Valutakursdifferencer [gevinst eller (-) tab], netto

IAS 21.28, 52 (a)

 

330

Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af ikke-finansielle aktiver, netto

IAS 1.34

 

340

Andre driftsindtægter

Bilag V. Del 2.141-143

 

350

(Andre driftsudgifter)

Bilag V. Del 2.141-143

 

355

DRIFTSINDTÆGTER I ALT, NETTO

 

 

360

(Administrationsomkostninger)

 

 

370

(Personaleomkostninger)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

 

380

(Andre administrationsomkostninger)

 

 

390

(Afskrivning)

IAS 1.102, 104

 

400

(Materielle aktiver)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

410

(Investeringsejendomme)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

420

(Andre immaterielle aktiver)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

430

(Hensættelser eller (-) tilbageførsel af hensættelser)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

440

(Forpligtelser og udstedte garantier)

 

 

450

(Andre hensættelser)

 

 

460

(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet)

IFRS 7.20(e)

 

470

(Finansielle aktiver målt til kostpris)

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

480

(Finansielle aktiver disponible for salg)

IFRS 7.20(e); IAS 39.67

 

490

(Lån og tilgodehavender)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

500

(Hold-til-udløb-investeringer)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

510

(Nedskrivning eller (-) tilbageførsel af nedskrivning af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber)

IAS 28.40-43

 

520

(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af ikke-finansielle aktiver)

IAS 36.126(a)(b)

 

530

(Materielle aktiver)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

540

(Investeringsejendomme)

IAS 40.79(d)(v)

 

550

(Goodwill)

IFRS 3. Appendiks B67(d)(v); IAS 36.124

 

560

(Andre immaterielle aktiver)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

570

(Andre)

IAS 36.126 (a)(b)

 

580

Negativ goodwill indregnet i resultatopgørelsen

IFRS 3. Appendiks B64(n)(i)

 

590

Andel af resultat af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber

IAS 1.82(c)

 

600

Resultat af anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som bestemt for salg, der ikke betragtes som ophørte aktiviteter

IFRS 5.37; Bilag V. Del 2.27

 

610

RESULTAT FØR SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

620

(Skatteudgifter eller (-) -indtægter vedrørende resultat af fortsættende aktiviteter)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

630

RESULTAT EFTER SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER

IAS 1, IG 6

 

640

Resultat efter skat af ophørte aktiviteter

IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

 

650

Resultat før skat af ophørte aktiviteter

IFRS 5.33(b)(i)

 

660

(Skatteudgifter eller (-) -indtægter vedrørende ophørte aktiviteter)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

670

ÅRETS RESULTAT

IAS 1.82(f)

 

680

Henføres til minoritetsinteresser [ikke-kontrollerende interesser]

IAS 1.83(a)(i)

 

690

Henføres til moderselskabets ejere

IAS 1.83(a)(ii)

 

5.   Opdeling af lån og forskud efter produkt

 

 

Kilder

Centralbanker

Offentlig forvaltning og service

Kreditinstitutter

Andre finansielle selskaber

Ikke-finansielle selskaber

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(a)

Bilag V. Del 1.35(b)

Bilag V. Del 1.35(c)

Bilag V. Del 1.35(d)

Bilag V. Del 1.35(e)

Bilag V. Del 1.35(f)

010

020

030

040

050

060

Efter produkt

010

På anfordring [førtidsindfrielse] og kortfristet [anfordringskonto]

Bilag V. Del 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Gæld på kreditkort

Bilag V. Del 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Tilgodehavender fra salg

Bilag V. Del 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Finansiel leasing

Bilag V. Del 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Lån med omvendt genkøb

Bilag V. Del 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Lån med andre løbetider

Bilag V. Del 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Forskud, der ikke er lån

Bilag V. Del 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

080

LÅN OG FORSKUD

Bilag V. Del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Efter sikkerheds- stillelse

090

heraf: realkreditlån [lån med sikkerhed i fast ejendom]

Bilag V. Del 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

100

heraf: lån med andre former for sikkerhed

Bilag V. Del 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

Efter formål

110

heraf: forbrugerkredit

Bilag V. Del 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

120

heraf: udlån til boligkøb

Bilag V. Del 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

Efter efterstående forpligtelse

130

heraf: projektfinansieringslån

Bilag V. Del 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1   Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor

 

Kilder

Regnskabsmæssig værdi

Størrelsen af den kumulative ændring i dagsværdier, der skyldes ændringer af kreditrisiko

Beløb, som i henhold til kontrakten skal betales ved udløb

Besiddes med handelshensigt

Opgjort til dagsværdi gennem resultatet

Amortiseret kostpris

Regnskabsmæssig sikring

IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

IFRS 7.10(a); forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 30, litra b), artikel 424, stk. 1, litra d), nr. i)

IFRS 7.10(b)

010

020

030

037

040

050

010

Derivater

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

020

Korte positioner

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

030

Aktieinstrumenter

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Indskud

Del 2.9 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 1.30

 

 

 

 

 

 

060

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

070

Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud

Del 2.9.1 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Tidsindskud

Del 2.9.2 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Indskud med opsigelsesvarsel

Del 2.93 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 2.51

 

 

 

 

 

 

100

Genkøbsaftaler

Del 2.9.4 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

120

Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud

Del 2.9.1 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Tidsindskud

Del 2.9.2 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Indskud med opsigelsesvarsel

Del 2.93 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 2.51

 

 

 

 

 

 

150

Genkøbsaftaler

Del 2.9.4 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

170

Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud

Del 2.9.1 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Tidsindskud

Del 2.9.2 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Indskud med opsigelsesvarsel

Del 2.93 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 2.51

 

 

 

 

 

 

200

Genkøbsaftaler

Del 2.9.4 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

220

Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud

Del 2.9.1 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Tidsindskud

Del 2.9.2 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Indskud med opsigelsesvarsel

Del 2.93 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 2.51

 

 

 

 

 

 

250

Genkøbsaftaler

Del 2.9.4 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

270

Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud

Del 2.9.1 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Tidsindskud

Del 2.9.2 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Indskud med opsigelsesvarsel

Del 2.93 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 2.51

 

 

 

 

 

 

300

Genkøbsaftaler

Del 2.9.4 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

320

Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud

Del 2.9.1 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Tidsindskud

Del 2.9.2 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Indskud med opsigelsesvarsel

Del 2.93 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 2.51

 

 

 

 

 

 

350

Genkøbsaftaler

Del 2.9.4 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 1.31; Bilag V. Del 2.52

 

 

 

 

 

 

370

Indlånsbeviser

Bilag V. Del 2.52(a)

 

 

 

 

 

 

380

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 61)

 

 

 

 

 

 

390

Dækkede obligationer

Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 129, stk. 1

 

 

 

 

 

 

400

Sammensatte kontrakter

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Bilag V. Del 2.52(d)

 

 

 

 

 

 

410

Andre udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 2.52(e)

 

 

 

 

 

 

420

Konvertible sammensatte finansielle instrumenter

IAS 32. AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Ikke-konvertible

 

 

 

 

 

 

 

440

Andre finansielle forpligtelser

Bilag V. Del 1.32-34

 

 

 

 

 

 

450

FINANSIELLE FORPLIGTELSER

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Efterstillede finansielle forpligtelser

 

Regnskabsmæssig værdi

 

Kilder

Opgjort til dagsværdi gennem resultatet

Til amortiseret kostpris

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

010

020

010

Indskud

Del 2.9 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 1.30

 

 

020

Udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 1.31

 

 

030

EFTERSTILLEDE FINANSIELLE FORPLIGTELSER

Bilag V. Del 2.53-54

 

 

10.   Derivater — Handel

Efter risikotype/Efter produkt eller markedstype

MODEL NR.

Regnskabsmæssig værdi

Fiktiv værdi

Kilder

Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

Finansielle forpligtelser, der besiddes med handelshensigt

Handel i alt

Heraf: solgt

Bilag V. Del 2.69

Bilag V. Del 2.69

Bilag V. Del 2.70-71

Bilag V. Del 2.72

010

020

030

040

010

Rentesats

Bilag V. Del 2.67(a)

 

 

 

 

020

heraf: økonomisk sikring

Bilag V. Del 2.74

 

 

 

 

030

OTC-optioner

 

 

 

 

 

040

OTC, andet

 

 

 

 

 

050

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

060

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

070

Ejerandele

Bilag V. Del 2.67(b)

 

 

 

 

080

heraf: økonomisk sikring

Bilag V. Del 2.74

 

 

 

 

090

OTC-optioner

 

 

 

 

 

100

OTC, andet

 

 

 

 

 

110

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

120

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

130

Valuta og guld

Bilag V. Del 2.67(c)

 

 

 

 

140

heraf: økonomisk sikring

Bilag V. Del 2.74

 

 

 

 

150

OTC-optioner

 

 

 

 

 

160

OTC, andet

 

 

 

 

 

170

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

180

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

190

Långivning

Bilag V. Del 2.67(d)

 

 

 

 

200

heraf: økonomisk sikring

Bilag V. Del 2.74

 

 

 

 

210

Credit default swap

 

 

 

 

 

220

Option på kreditspænd

 

 

 

 

 

230

Total return swap

 

 

 

 

 

240

Andre

 

 

 

 

 

250

Råvarer

Bilag V. Del 2.67(e)

 

 

 

 

260

heraf: økonomisk sikring

Bilag V. Del 2.74

 

 

 

 

270

Andre

Bilag V. Del 2.67(f)

 

 

 

 

280

heraf: økonomisk sikring

Bilag V. Del 2.74

 

 

 

 

290

DERIVATER

IAS 39.9

 

 

 

 

300

heraf: OTC — kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

310

heraf: OTC — andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

320

heraf: OTC — øvrige

Bilag V. Del 2.75(c)

 

 

 

 

11.   Derivater — Regnskabsmæssig sikring

11.1   Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype

Efter produkt eller markedstype

Kilder

Regnskabsmæssig værdi

Fiktiv værdi

Aktiver

Forpligtelser

Samlet sikring

Heraf: solgt

Bilag V. Del 2.69

Bilag V. Del 2.69

Bilag V. Del 2.70, 71

Bilag V. Del 2.72

010

020

030

040

010

Rentesats

Bilag V. Del 2.67(a)

 

 

 

 

020

OTC-optioner

 

 

 

 

 

030

OTC, andet

 

 

 

 

 

040

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

050

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

060

Ejerandele

Bilag V. Del 2.67(b)

 

 

 

 

070

OTC-optioner

 

 

 

 

 

080

OTC, andet

 

 

 

 

 

090

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

100

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

110

Valuta og guld

Bilag V. Del 2.67(c)

 

 

 

 

120

OTC-optioner

 

 

 

 

 

130

OTC, andet

 

 

 

 

 

140

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

150

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

160

Långivning

Bilag V. Del 2.67(d)

 

 

 

 

170

Credit default swap

 

 

 

 

 

180

Option på kreditspænd

 

 

 

 

 

190

Total return swap

 

 

 

 

 

200

Andre

 

 

 

 

 

210

Råvarer

Bilag V. Del 2.67(e)

 

 

 

 

220

Andre

Bilag V. Del 2.67(f)

 

 

 

 

230

AFDÆKNING AF DAGSVÆRDI

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Rentesats

Bilag V. Del 2.67(a)

 

 

 

 

250

OTC-optioner

 

 

 

 

 

260

OTC, andet

 

 

 

 

 

270

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

280

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

290

Egenkapital

Bilag V. Del 2.67(b)

 

 

 

 

300

OTC-optioner

 

 

 

 

 

310

OTC, andet

 

 

 

 

 

320

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

330

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

340

Valuta og guld

Bilag V. Del 2.67(c)

 

 

 

 

350

OTC-optioner

 

 

 

 

 

360

OTC, andet

 

 

 

 

 

370

Optioner på det organiserede marked

 

 

 

 

 

380

Det organiserede marked, andet

 

 

 

 

 

390

Långivning

Bilag V. Del 2.67(d)

 

 

 

 

400

Credit default swap

 

 

 

 

 

410

Option på kreditspænd

 

 

 

 

 

420

Total return swap

 

 

 

 

 

430

Andre

 

 

 

 

 

440

Råvarer

Bilag V. Del 2.67(e)

 

 

 

 

450

Andre

Bilag V. Del 2.67(f)

 

 

 

 

460

AFDÆKNING AF PENGESTRØMME

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

 

 

 

 

470

SIKRING AF NETTOKAPITALANDELE I EN UDENLANDSK VIRKSOMHED

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

 

 

 

 

480

DAGSVÆRDISIKRING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO

IAS 39.89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

PENGESTRØMSAFDÆKNING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO

IAS 39 IG F6 1-3

 

 

 

 

500

DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG AFDÆKNING

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

heraf: OTC — kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

520

heraf: OTC — andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

530

heraf: OTC — øvrige

Bilag V. Del 2.75(c)

 

 

 

 

18.   [Rentable og ikke-rentable eksponeringer: indsættes, når de er endelige]

 

Kilder

Regnskabsmæssig bruttoværdi

Akkumuleret værdiforringelse eller akkumulerede ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko

Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garantier

 

Rentable

Ikke-rentable

 

på rentable eksponeringer

på ikke-rentable eksponeringer

 

Ikke misligholdt eller misligholdt <= 30 dage

Misligholdt > 30 dage <= 60 dage

Misligholdt > 60 dage <= 90 dage

 

Betaling usandsynlig, som ikke er misligholdt eller misligholdt < = 90 dage

Misligholdt > 90 dage <= 180 dage

Misligholdt > 180 dage <= 1 år

Misligholdt > 1 år

Heraf: misligholdt

Heraf: værdiforringede

 

Betaling usandsynlig, som ikke er misligholdt eller misligholdt < = 90 dage

Misligholdt > 90 dage <= 180 dage

Misligholdt > 180 dage <= 1 år

Misligholdt > 1 år

Modtaget sikkerhed på ikke-rentable eksponeringer

Finansielle garantier modtaget på ikke-rentable eksponeringer

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Bilag V. Del 2 45, 109, 145-162

Bilag V. Del 2 145-162

Bilag V. Del 2 158

Bilag V. Del 2 158

Bilag V. Del 2 158

Bilag V. Del 2 145-162

Bilag V. Del 2 159

Bilag V. Del 2 159

Bilag V. Del 2 159

Bilag V. Del 2 159

Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 178; Bilag V. Del 2.61

IAS 39. 58-70

Bilag V. Del 2 46

Bilag V. Del 2 161

Bilag V. Del 2 161

Bilag V. Del 2 159.161

Bilag V. Del 2 159.161

Bilag V. Del 2 159.161

Bilag V. Del 2 159.161

Bilag V. Del 2 162

Bilag V. Del 2 162

010

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Heraf: Små og mellemstore virksomheder

Artikel 1, stk.2, litra a) i Komissionens henstilling 2003/361/EF (herefter »SME«).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Heraf: Erhvervsejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Heraf: Forbrugerkredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

GÆLDSINSTRUMENTER TIL AMORTISERET KOSTPRIS

Bilag V. Del 1 13(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

GÆLDSINSTRUMENTER TIL DAGSVÆRDI, UNDTAGEN INSTRUMENTER, DER BESIDDES MED HANDELSHENSIGT

Bilag V. Del 1.13(b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

GÆLDSINSTRUMENTER, undtagen instrumenter, der besiddes med handelshensigt

Bilag V. Del 1.13(b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Afgivne låneforpligtelser

IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; forordning (EU) nr. 575/2013 Bilag I; Bilag V. Del 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Udstedte finansielle garantier

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; forordning (EU) nr. 575/2013 Bilag I; Bilag V. Del 2.56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Andre afgivne forpligtelser

Forordning (EU) nr. 575/2013 Bilag I; Bilag V. Del 2.56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

IKKE-BALANCEFØRTE EKSPONERINGER

Bilag V. Del 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Information om eksponeringer med henstand

 

Kilder

Regnskabsmæssig bruttoværdi af eksponeringer med henstandsforanstaltninger

Akkumuleret værdiforringelse eller akkumulerede ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko

Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garantier

 

Ikke-nødlidende eksponeringer med henstandsforanstaltninger

Nødlidende eksponeringer med henstandsforanstaltninger

 

vedrørende ikke-nødlidende eksponeringer med henstandsforanstaltninger

vedrørende nødlidende eksponeringer med henstandsforanstaltninger

 

Instrumenter med modifikationer i deres betingelser

Genfinansiering

Heraf: Ikke-nødlidende eksponeringer med henstandsforanstaltninger, som undersøges

 

Instrumenter med modifikationer i deres betingelser

Genfinansiering

Heraf: Misligholdt

Heraf: Værdiforringet

Heraf: Henstandsforanstaltninger på nødlidende eksponeringer

 

Instrumenter med modifikationer i deres betingelser

Genfinansiering

Sikkerhed modtaget på eksponeringer med henstandsforanstaltninger

Finansielle garantier modtaget på eksponeringer med henstandsforanstaltninger

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Bilag V. Del 2 45, 109, 163-182

Bilag V. Del 2 145-162

Bilag V. Del 2 164 (a), 177, 178, 182

Bilag V. Del 2 164 (b), 177, 178, 181, 182

Bilag V. Del 2 176(b), 177, 180

Bilag V. Del 2 145-162

Bilag V. Del 2 164 (a), 179-180, 182

Bilag V. Del 2 164 (b), 179-182

Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 178; Bilag V. Del 2.61

IAS 39. 58-70

Bilag V. Del 2 172(a), 157

Bilag V. Del 2 46, 183

Bilag V. Del 2 145-183

Bilag V. Del 2 145-183

Bilag V. Del 2 164 (a), 179-180, 182, 183

Bilag V. Del 2 164 (b), 179-183

Bilag V. Del 2 162

Bilag V. Del 2 162

010

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Heraf: Små- og mellemstore virksomheder

Artikel 1, stk. 2, litra a) i Kommissionens henstilling 2003/361/EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Heraf: Erhvervsejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Heraf: Forbrugerkredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

GÆLDSINSTRUMENTER TIL AMORTISERET KOSTPRIS

Bilag V. Del 1.13(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centralbanker

Bilag V. Del 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Offentlig forvaltning og service

Bilag V. Del 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditinstitutter

Bilag V. Del 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Andre finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Ikke-finansielle selskaber

Bilag V. Del 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Husholdninger

Bilag V. Del 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

GÆLDSINSTRUMENTER TIL DAGSVÆRDI, undtagen instrumenter, der besiddes med handelshensigt

Bilag V. Del 1.13(b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

GÆLDSINSTRUMENTER, undtagen instrumenter, der besiddes med handelshensigt

Bilag V. Del 1.13(b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Afgivne låneforpligtelser

IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; forordning (EU) nr. 575/2013 Bilag I; Bilag V. Del 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG V

INDBERETNING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL NATIONALE REGNSKABSSYSTEMER

Finrep-modeller til gaap

Model nr.

Navn på model eller gruppen af modeller

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver 1.2

1.2

Balance: forpligtelser 1.3

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

5

Opdeling af lån og forskud efter produkt

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle forpligtelser

10

Derivater — Handel

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

11.2

Derivater — Regnskabsmæssig sikring i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: opdeling efter risikotype

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

19

Eksponeringer med henstand


FARVEKODE I MODELLER:

 

Datapunkter, som skal indsendes

1.   Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1   Aktiver

 

Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på direktiv 86/635/EØF (herefter »BAD«)

Regnskabsmæssig værdi

010

010

Kontanter, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringskonti

BAD, artikel 4. Aktiver (1)

 

020

Kontanter

Del 2.1 i Bilag V til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 (herefter »Bilag V«)

 

030

Kassebeholdninger i centralbanker

BAD, artikel 13, stk. 2; Bilag V. Del 2.2

 

091

Finansielle aktiver i handelsbeholdningen

Bilag V. Del 1.15

 

092

Derivater

Bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013; Bilag V. Del 1.15

 

093

Aktieinstrumenter

Del 2.4.-5 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

094

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

095

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

171

Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet

Artikel 42a, stk. 1, stk. 4 i direktiv 78/660/EØF (herefter »det 4. direktiv«)

 

172

Aktieinstrumenter

Del 2.4.-5 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

173

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

174

Lån og forskud

4. direktiv, artikel 42a, stk. 1, stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.24, 27

 

175

Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen

4. direktiv, artikel 42a, stk. 1; artikel 42c, stk. 2

 

176

Aktieinstrumenter

Del 2.4.-5 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

177

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

178

Lån og forskud

4. direktiv, artikel 42a, stk. 1, stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.24, 27

 

231

Gældsinstrumenter uden for handelsbeholdningen målt med en omkostningsbaseret metode

BAD, artikel 37.1; artikel 42a, stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.16

 

232

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

233

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

234

Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen

BAD, artikel 35-37; Bilag V. Del 1.17

 

235

Aktieinstrumenter

Del 2.4.-5 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009

 

236

Gældsværdipapirer

Bilag V. Del 1.24, 26

 

237

Lån og forskud

Bilag V. Del 1.24, 27

 

240

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

4. direktiv, artikel 42a, stk. 1, stk. 5a; artikel 42c, stk. 1, litra a); IAS 39.9; Bilag V. Del 1.19

 

260

Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber

BAD, artikel 4. Aktiver(7)-(8); 4. direktiv, artikel 17; Bilag V. Del 2.4

 

270

Materielle aktiver

BAD, artikel 4. Aktiver(10)

 

280

Materielle aktiver

 

 

290

Investeringsejendomme

 

 

300

Immaterielle aktiver

BAD, artikel 4. Aktiver(9); forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 115)

 

310

Goodwill

BAD, artikel 4. Aktiver(9); forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 113)

 

320

Andre immaterielle aktiver

BAD, artikel 4. Aktiver(9)

 

330

Skatteaktiver

 

 

340

Aktuelle skatteaktiver

 

 

350

Udskudte skatteaktiver

4. direktiv, artikel 43, stk. 1, stk. 11; forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 106)

 

360

Andre aktiver

Bilag V. Del 2.5

 

380

AKTIVER I ALT

BAD, artikel 4. Aktiver

 

1.2   Forpligtelser

 

Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD

Regnskabsmæssig værdi

010

061

Finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen

4. direktiv, artikel 42a, stk. 3

 

062

Derivater

Forordning (EU) nr. 575/2013, Bilag II; Bilag V. Del 1.15

 

063

Korte positioner

 

 

064

Indskud

Del 2.9 i Bilag II til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 1.30

 

065

Udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 1.31

 

066

Andre finansielle forpligtelser

Bilag V. Del 1.32-34

 

141

Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode

4. direktiv, artikel 42a, stk. 3

 

142

Indskud

Del 2.9 i Bilag 2 til forordning (EU) nr. 25/2009; Bilag V. Del 1.30

 

143

Udstedte gældsbeviser

Bilag V. Del 1.31

 

144

Andre finansielle forpligtelser

Bilag V. Del 1.32-34

 

150

Derivater — Regnskabsmæssig sikring

4. direktiv, artikel 42a, stk. 1, stk. 5a, artikel 42c, stk. 1, litra a); Bilag V. Del 1.23

 

170

Hensættelser

BAD, artikel 4. Forpligtelser(6)

 

171

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici [hvis opført under forpligtelser]

BAD, artikel 38.1; forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 112); Bilag V. Del 2.12

 

180

Pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsforpligtelser efter fratræden

Bilag V. Del 2.7

 

190

Andre langsigtede personaleydelser

Bilag V. Del 2.8

 

200

Omstrukturering

 

 

210

Verserende juridiske spørgsmål og skattesager