ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 73

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
17. marts 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/366 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2014

1

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/367 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2014

366

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/368 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2014

460

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/369 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5 for regnskabsåret 2014

468

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/370 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2014

493

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/371 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7 for regnskabsåret 2014

501

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.

Tallene i rubrikken gennemførelse omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

BUDGETTER

17.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/1


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2015/366

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2014

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (2),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (3),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013 (4),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2014, vedtaget af Kommissionen den 28. maj 2014,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 17. december 2014,

der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2014 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. december 2014.

M. SCHULZ

Formand


(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)  EUT L 51 af 20.2.2014.


ÆNDRINGSBUDGET Nr. 2 FOR REGNSKABSÅRET 2014

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering 4
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost 12

— Titel 1:

Egne indtægter 13

— Titel 7:

Morarenter og bøder 17

— Titel 8:

Lånoptagelse og långivning 20

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion III: Kommissionen

— Indtægter 24

— Titel 7:

Morarenter og bøder 25

— Titel 8:

Lånoptagelse og långivning 28
— Udgifter 31

— Titel XX:

Administrative udgifter vedrørende politikområder 33

— Titel 01:

Økonomiske og finansielle anliggender 37

— Titel 02:

erhvervspolitik 43

— Titel 03:

Konkurrence 51

— Titel 04:

Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion 53

— Titel 05:

Landbrug og udvikling af landdistrikter 68

— Titel 06:

Mobilitet og transport 89

— Titel 07:

Miljø 91

— Titel 08:

Forskning og innovation 97

— Titel 09:

Kommunikationsnet, indhold og teknologi 110

— Titel 11:

Maritime anliggender og fiskeri 126

— Titel 12:

Det indre marked og tjenesteydelser 166

— Titel 13:

Regionalpolitik og bypolitik 174

— Titel 14:

Beskatning og toldunion 188

— Titel 15:

Uddannelse og kultur 194

— Titel 16:

Kommunikation 204

— Titel 17:

Sundhed og forbrugere 212

— Titel 18:

Indre anliggender 222

— Titel 19:

Udenrigspolitiske instrumenter 234

— Titel 20:

Handel 239

— Titel 21:

Udvikling og samarbejde 246

— Titel 22:

Udvidelse 272

— Titel 23:

Humanitær bistand og civilbeskyttelse 278

— Titel 24:

Bekæmpelse af svig 285

— Titel 25:

Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning 289

— Titel 26:

Kommissionens administration 292

— Titel 27:

Budget 302

— Titel 28:

Revision 304

— Titel 29:

Statistik 306

— Titel 31:

Sprogtjenester 311

— Titel 32:

Energi 314

— Titel 33:

Retlige anliggender 318

— Titel 34:

Klima 325

— Titel 40:

Reserver 332
— Personale 334
Bilag 340

Sektion VII: Regionsudvalget

— Udgifter 353

— Titel 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 354
— Personale 358

Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

— Udgifter 361

— Titel 1:

Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 362
— Personale 365

A.   INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2014 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget 2014 (1)

Budget 2013 (2)

Procentvis ændring

1.

Intelligent og inklusiv vækst

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Sikkerhed og unionsborgerskab

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Et globalt Europa

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Administration

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Kompensationer

28 600 000

75 000 000

–61,87

Særlige instrumenter

350 000 000

390 465 192

–10,36

Udgifter i alt  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget 2014 (4)

Budget 2013 (5)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2)

p.m.

p.m.

Indtægter afsnit 3-9 i alt

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF/Euratom (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Indtægter i alt  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABEL 1

Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Medlemsstat

1 % af det ikke-reducerede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Reduktionssats (%)

1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag (8)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er reduceret

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulgarien

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Tjekkiet

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Danmark

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Tyskland

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Estland

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Irland

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Grækenland

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Spanien

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Frankrig

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Kroatien

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Kroatien

Italien

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Cypern

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Cypern

Letland

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Litauen

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Luxembourg

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Luxembourg

Ungarn

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Nederlandene

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Østrig

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Polen

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugal

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Rumænien

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Slovenien

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Slovenien

Slovakiet

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Finland

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Sverige

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Det Forenede Kongerige

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

I alt

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstat

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulgarien

206 005 000

0,300

61 801 500

Tjekkiet

645 752 000

0,300

193 725 600

Danmark

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Tyskland

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Estland

87 252 000

0,300

26 175 600

Irland

653 931 000

0,300

196 179 300

Grækenland

650 120 000

0,300

195 036 000

Spanien

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Frankrig

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Kroatien

219 412 000

0,300

65 823 600

Italien

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Cypern

77 360 000

0,300

23 208 000

Letland

82 650 000

0,300

24 795 000

Litauen

141 652 000

0,300

42 495 600

Luxembourg

170 478 000

0,300

51 143 400

Ungarn

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Nederlandene

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Østrig

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Polen

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugal

775 448 000

0,300

232 634 400

Rumænien

544 383 000

0,300

163 314 900

Slovenien

174 818 500

0,300

52 445 550

Slovakiet

259 706 000

0,300

77 911 800

Finland

972 177 000

0,300

291 653 100

Sverige

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Det Forenede Kongerige

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

I alt

59 607 265 500

 

17 882 179 650


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulgarien

414 657 000

 

312 477 642

Tjekkiet

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Danmark

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Tyskland

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Estland

184 233 000

 

138 834 491

Irland

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Grækenland

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Spanien

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Frankrig

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Kroatien

438 824 000

 

330 689 434

Italien

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Cypern

154 720 000

 

116 594 054

Letland

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Litauen

353 042 000

 

266 045 748

Luxembourg

340 956 000

 

256 937 968

Ungarn

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Nederlandene

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Østrig

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Polen

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugal

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Rumænien

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Slovenien

349 637 000

 

263 479 805

Slovakiet

759 723 000

 

572 512 828

Finland

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Sverige

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Det Forenede Kongerige

19 611 871 000

 

14 779 133 610

I alt

134 994 014 000

 

101 728 925 788


TABEL 4

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2013 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (10) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

16,2077

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

133 640 172 409

5

Udvidelsesrelaterede udgifter (11)

 

31 848 333 003

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

6 456 694 911

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (12)

 

1 176 577 247

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (13)

 

–17 223 040

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

5 297 340 704


TABEL 5

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til – 5 297 340 704 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2

Kolonne 4 fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne 3

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulgarien

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Tjekkiet

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Danmark

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Tyskland

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Estland

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Irland

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Grækenland

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Spanien

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Frankrig

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Kroatien

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Italien

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Cypern

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Letland

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Litauen

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Luxembourg

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Ungarn

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Nederlandene

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Østrig

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Polen

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugal

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Rumænien

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Slovenien

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Slovakiet

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Finland

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Sverige

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Det Forenede Kongerige

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

I alt

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 6

Oversigt over det almindelige budgets finansiering (14) efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstat

Traditionelle egne indtægter (TEI)

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Total own resources (15)

Nettoafgifter sukkersektoren (75 %)

Toldafgifter netto (75 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) p.m.

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgien

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulgarien

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Tjekkiet

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Danmark

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Tyskland

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Estland

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Irland

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Grækenland

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Spanien

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Frankrig

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Kroatien

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Italien

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Cypern

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Letland

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Litauen

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Luxembourg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Ungarn

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Nederlandene

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Østrig

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Polen

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugal

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Rumænien

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Slovenien

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Slovakiet

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Finland

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Sverige

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Det Forenede Kongerige

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

I alt

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

Titel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

1

EGNE INDTÆGTER

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

p.m.

 

p.m.

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

53 752 047

 

53 752 047

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER

60 000 000

 

60 000 000

7

MORARENTER OG BØDER

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

30 200 000

 

30 200 000

 

TILSAMMEN

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

TITEL 1

EGNE INDTÆGTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Lagerafgifter — sukker

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Produktionsafgift

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Overskudsafgift

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 1 - I ALT

125 100 000

 

125 100 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

KAPITEL 1 2 - I ALT

16 185 600 000

 

16 185 600 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

KAPITEL 1 3 - I ALT

17 882 179 650

 

17 882 179 650

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

KAPITEL 1 4 - I ALT

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

0,—

 

0,—

 

KAPITEL 1 5 - I ALT

0,—

 

0,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 6 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 - I alt

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

KAPITEL 1 1 —

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelt egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelt egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,7536 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budget 2014

Ændringsbudget nr. 2/2014

Nyt beløb

Belgien

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulgarien

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Tjekkiet

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Danmark

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Tyskland

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Estland

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Irland

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Grækenland

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Spanien

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Frankrig

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Kroatien

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Italien

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Cypern

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Letland

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Litauen

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Luxembourg

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Ungarn

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Nederlandene

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Østrig

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Polen

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugal

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Rumænien

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Slovenien

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Slovakiet

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Finland

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Sverige

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Det Forenede Kongerige

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

Artikel 1 4 0 i alt

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

TITEL 7

MORARENTER OG BØDER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

KAPITEL 7 0

7 0 0

Morarenter

7 0 0 0

Renter som følge af forsinket bogføring på konti, som er oprettet hos medlemsstaternes finansforvaltninger

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Andre morarenter

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 - I alt

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Morarenter og andre renter af bøder

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

KAPITEL 7 0 - I ALT

23 000 000

9 000 000

32 000 000

KAPITEL 7 1

7 1 0

Bøder, tvangsbøder og sanktioner

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Afgifter for emissionsoverskridelser for nye personbiler

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges medlemsstaterne i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 7 1 - I ALT

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

KAPITEL 7 2

7 2 0

Renter af deponeringer og bøder

7 2 0 0

Renter af deponeringer og bøder som følge af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud — formålsbestemte indtægter

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 7 2 0 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 7 2 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

Titel 7 - I alt

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

KAPITEL 7 0 —

MORARENTER

KAPITEL 7 1 —

BØDER

KAPITEL 7 2 —

RENTER AF DEPONERINGER OG BØDER

KAPITEL 7 0 —   MORARENTER

7 0 1
Morarenter og andre renter af bøder

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Anmærkninger

Under denne konto opføres påløbne renter på særlige bankkonti til bøder og morarenter i forbindelse med bøder.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 78, stk. 4.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1), særlig artikel 83.

KAPITEL 7 1 —   BØDER

7 1 0
Bøder, tvangsbøder og sanktioner

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Anmærkninger

Kommissionen kan idømme virksomheder eller virksomhedssammenslutninger, der ikke overholder forbud eller ikke opfylder deres forpligtelser i medfør af forordningen nedenfor eller artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bøder, tvangsbøder og sanktioner.

Bøderne skal normalt betales inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet meddelelse om sin beslutning. Kommissionen opkræver dog ikke det forfaldne beløb, hvis virksomheden har klaget til Den Europæiske Unions Domstol; virksomheden skal acceptere, at der skal betales renter af gælden efter sidste betalingsfrist, og skal inden sidste betalingsfrist forelægge Kommissionen en bankgaranti, der dækker både hovedstolen og renter eller tillæg.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

TITEL 8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

KAPITEL 8 0

8 0 0

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for optagelse af EU-lån med henblik på betalingsbalancestøtte

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Euratom-lån

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EU-lån optaget med henblik på finansiel bistand inden for rammerne af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 0 - I ALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 8 1

8 1 0

Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Afdrag på og renteafkast af lån og risikovillig kapital, som Kommissionen har ydet til udviklingslande i Middelhavsområdet samt Sydafrika inden for rammerne af »European Union Investment Partners«

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 1 - I ALT

p.m.

151 000 000

151 000 000

KAPITEL 8 2

8 2 7

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for programmer for lån, som Unionen har indgået aftale om med henblik på at yde makrofinansiel bistand til tredjelande

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for Euratom-lån beregnet til finansieringen af en forbedring af effektiviteten og sikkerheden på atomkraftværkerne i de central- og østeuropæiske lande og i SNG

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 2 - I ALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 8 3

8 3 5

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for lån fra Den Europæiske Investeringsbank til tredjelande

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 3 - I ALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 8 5

8 5 0

Udbytte fra Den Europæiske Investeringsfond

2 477 000

 

2 477 000

 

KAPITEL 8 5 - I ALT

2 477 000

 

2 477 000

 

Titel 8 - I alt

2 477 000

151 000 000

153 477 000

KAPITEL 8 0 —

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I MEDLEMSSTATERNE

KAPITEL 8 1 —

LÅN YDET AF KOMMISSIONEN

KAPITEL 8 2 —

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I TREDJELANDE

KAPITEL 8 3 —

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅN YDET TIL TREDJELANDE AF FINANSIERINGSINSTITUTTER

KAPITEL 8 5 —

INDTÆGTER FRA MEDLEMSKAB AF GARANTIORGANER

KAPITEL 8 1 —   LÅN YDET AF KOMMISSIONEN

8 1 0
Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

p.m.

151 000 000

151 000 000

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som via bevillingerne under kapitel 21 03 og 22 02 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, er ydet til tredjelande i Middelhavsområdet.

I overensstemmelse med artikel 21 i finansforordningen kan der under denne artikel opføres formålsbestemte indtægter, der anvendes som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Der opføres herunder desuden afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital til visse EU-medlemsstater ved Middelhavet, hvilket dog udgør en meget lille andel af det samlede beløb. Disse lån/denne risikovillige kapital blev stillet til rådighed på et tidspunkt, da landene endnu ikke var optaget i Unionen.

De faktiske indtægter overstiger normalt de foreløbige beløb, der er opført på budgettet; dette skyldes rentebetalingerne på lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som kan udbetales allerede i det foregående regnskabsår samt i indeværende regnskabsår. Renterne af lån på særlige vilkår og af risikovillig kapital begynder at løbe fra udbetalingstidspunktet; i første tilfælde udbetales de halvårligt, i andet tilfælde som regel årligt.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 21.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27).

SEKTION III

KOMMISSIONEN

INDTÆGTER

TITEL 7

MORARENTER OG BØDER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

KAPITEL 7 0

7 0 0

Morarenter

7 0 0 0

Renter på grund af forsinket bogføring på konti oprettet hos medlemsstaternes finansforanstaltninger

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Andre morarenter

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 - I alt

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Morarenter og andre renter af bøder

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

KAPITEL 7 0 - I ALT

23 000 000

9 000 000

32 000 000

KAPITEL 7 1

7 1 0

Bøder, tvangsbøder og sanktioner

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Afgifter for nye personbilers emissionsoverskridelser

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges en medlemsstat i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 7 1 - I ALT

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

KAPITEL 7 2

7 2 0

Renter af indlån og bøder

7 2 0 0

Renter af indlån og bøder som følge af iværksættelsen af proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud — formålsbestemte indtægter

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 7 2 0 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 7 2 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

Titel 7 - I alt

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

KAPITEL 7 0 —

MORARENTER

KAPITEL 7 1 —

BØDER

KAPITEL 7 2 —

RENTER AF INDLÅN OG BØDER

KAPITEL 7 0 —   MORARENTER

7 0 1
Morarenter og andre renter af bøder

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Anmærkninger

Under denne artikel opføres påløbne renter på særlige bankkonti til bøder og morarenter i forbindelse med bøder.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 78, stk. 4.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1), særlig artikel 83.

KAPITEL 7 1 —   BØDER

7 1 0
Bøder, tvangsbøder og sanktioner

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Anmærkninger

Kommissionen kan pålægge virksomheder og virksomhedssammenslutninger bøder, tvangsbøder og sanktioner, hvis de ikke overholder forbud eller ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til nedenstående forordninger eller artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Bøderne skal normalt være betalt senest tre måneder efter meddelelsen af Kommissionens afgørelse. Kommissionen inddriver imidlertid ikke det forfaldne beløb, når en virksomhed har forelagt sagen for Den Europæiske Unions Domstol; virksomhederne skal acceptere, at der skal betales renter af fordringen efter betalingsfristens udløb, og tilbyde Kommissionen en bankgaranti for såvel hovedstol som påløbne renter og ekstragebyrer ved betalingsfristen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

TITEL 8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

KAPITEL 8 0

8 0 0

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for optagelse af EU-lån med henblik på betalingsbalancestøtte

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Euratom-lån

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EU-lån ydet som finansiel støtte i henhold til den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 0 - I ALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 8 1

8 1 0

Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Afdrag på og renteafkast af lån og risikovillig kapital, som Kommissionen har ydet til udviklingslande i Middelhavsområdet og Sydafrika inden for rammerne af EC Investment Partners

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 1 - I ALT

p.m.

151 000 000

151 000 000

KAPITEL 8 2

8 2 7

Den Europæiske Union sikkerhedsstillelse for programmer for lån, som Unionen har indgået aftale om med henblik på at yde mikrofinansiel støtte til tredjelande

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Sikkerhedsstillelse for lån optaget af Euratom til finansiering af forbedringen af sikkerheden og effektiviteten i atomkraftværkerne i de central- og østeuropæiske lande og i SNG

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 2 - I ALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 8 3

8 3 5

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for lån fra Den Europæiske Investeringsbank til tredjelande

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 8 3 - I ALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 8 5

8 5 0

Udbytte udbetalt af Den Europæiske Investeringsfond

2 477 000

 

2 477 000

 

KAPITEL 8 5 - I ALT

2 477 000

 

2 477 000

 

Titel 8 - I alt

2 477 000

151 000 000

153 477 000

KAPITEL 8 0 —

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I MEDLEMSSTATERNE

KAPITEL 8 1 —

LÅN YDET AF KOMMISSIONEN

KAPITEL 8 2 —

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I TREDJELANDE

KAPITEL 8 3 —

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅN, DER YDES TIL TREDJELANDE AF FINANSIERINGSINSTITUTTER

KAPITEL 8 5 —

INDTÆGTER AF MEDLEMSKAB AF GARANTIORGANER

KAPITEL 8 1 —   LÅN YDET AF KOMMISSIONEN

8 1 0
Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

p.m.

151 000 000

151 000 000

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som er ydet til tredjelande i Middelhavsområdet over bevillingerne i kapitel 21 03 og 22 02 i oversigten over udgifter i denne sektion.

I overensstemmelse med artikel 21 i finansforordningen kan der under denne artikel opføres formålsbestemte indtægter, der anvendes som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Der opføres herunder desuden afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital til visse EU-medlemsstater ved Middelhavet, hvilket dog udgør en meget lille andel af det samlede beløb. Disse lån/denne risikovillige kapital blev stillet til rådighed på et tidspunkt, hvor disse lande endnu ikke var optaget i Unionen.

De faktiske indtægter overstiger normalt de foreløbige beløb, der er opført på budgettet; dette skyldes rentebetalingerne på lån på særlige vilkår, som kan udbetales allerede i det foregående regnskabsår samt i indeværende regnskabsår. Renterne af lån på særlige vilkår og af risikovillig kapital begynder at løbe fra udbetalingstidspunktet; i første tilfælde udbetales de halvårligt, i andet tilfælde som regel årligt.

Retsgrundlag

Se anmærkningerne til kapitel 21 03 og 22 02 i oversigten over udgifter i denne sektion.

Referenceretsakter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11).

UDGIFTER

Titel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Reserver (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

ERHVERVSPOLITIK

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURRENCE

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITET OG TRANSPORT

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

MILJØ

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

FORSKNING OG INNOVATION

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

DIREKTE FORSKNING

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Reserver (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

DET INDRE MARKED OG TJENESTEYDELSER

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

BESKATNING OG TOLDUNION

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

UDDANNELSE OG KULTUR

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMMUNIKATION

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

SUNDHED OG FORBRUGERE

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

INDRE ANLIGGENDER

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

HANDEL

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

UDVIKLING OG SAMARBEJDE

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

UDVIDELSE

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

BEKÆMPELSE AF SVIG

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDGET

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

REVISION

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIK

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SPROGTJENESTER

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGI

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

RETLIGE ANLIGGENDER

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

KLIMA

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

RESERVER

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

I alt

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Heraf reserver (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

TITEL XX

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDER

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

XX 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDER

XX 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområder

XX 01 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for institutionen

XX 01 01 01 01

Vederlag og godtgørelser

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Tilpasninger af vederlag

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Tilsammen

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Udgifter vedrørende Kommissionens tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Unionens delegationer

XX 01 01 02 01

Vederlag og godtgørelser

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Bevillinger til eventuelle tilpasninger af vederlag

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Tilsammen

 

114 539 000

 

114 539 000

 

Artikel XX 01 01 - Tilsammen

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter

XX 01 02 01

Eksternt personale inden for institutionen

XX 01 02 01 01

Kontraktansat personale

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Midlertidigt personale og teknisk og administrativ bistand på forskellige aktivitetsområder

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Nationale embedsmænd, som midlertidigt ansættes i institutionen

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Tilsammen

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Eksternt personale i Kommissionen ansat i Unionens delegationer

XX 01 02 02 01

Vederlag til øvrige ansatte

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Uddannelse af junioreksperter og udstationerede nationale eksperter

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Udgifter til øvrige ansatte og andre tjenesteydelser

5,2

337 000

 

337 000

 

Tilsammen

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Andre administrationsudgifter for institutionen

XX 01 02 11 01

Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Udgifter til konferencer, møder og ekspertgrupper

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Udvalgsmøder

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Undersøgelser og konsultationer

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Informations- og forvaltningssystemer

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Faglig efter- og videreuddannelse samt managementuddannelse

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Tilsammen

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Andre forvaltningsudgifter vedrørende Kommissions personale i Unionens delegationer

XX 01 02 12 01

— Tjenesterejser, konferencer og repræsentation

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Faglig efter- og videreuddannelse af ansatte i delegationerne

5,2

350 000

 

350 000

 

Tilsammen

 

6 147 000

 

6 147 000

 

Artikel XX 01 02 - Tilsammen

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester samt bygninger

XX 01 03 01

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester for Kommissionen

XX 01 03 01 03

Informations- og kommunikationsteknologiudstyr

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Informations- og kommunikationsteknologitjenester

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Tilsammen

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Bygninger og hermed forbundne udgifter vedrørende Kommissionens personale i Unionens delegationer

XX 01 03 02 01

Udgifter til køb og leje m.m.

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Udstyr, møbler, forsyninger og tjenesteydelser

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Tilsammen

 

53 798 000

 

53 798 000

 

Artikel XX 01 03 - Tilsammen

 

172 277 000

 

172 277 000

 

KAPITEL XX 01 - I ALT

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

KAPITEL XX 01 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDER

XX 01 01
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområder

XX 01 01 01
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for institutionen

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

XX 01 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for institutionen

XX 01 01 01 01

Vederlag og godtgørelser

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Tilpasninger af vederlag

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Konto XX 01 01 01 - I alt

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, undtagen for personale, der gør tjeneste i tredjelande, dække følgende udgifter:

lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

ulykkes- og sygeforsikring og andre udgifter til sociale ordninger

arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt udbetalinger, som Kommissionen foretager til fordel for midlertidigt ansatte, for at disse kan opnå eller bevare deres pensionsret i deres hjemland

øvrige tillæg og godtgørelser

for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, godtgørelser for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet

godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

godtgørelse af udgifter i forbindelse med sikringen af boliger for tjenestemænd i EU-delegationer og -kontorer på Unionens område

faste godtgørelser og timebetaling for overtid til tjenestemænd i AST-kategorien, som det ikke i henhold til de gældende ordninger er muligt at kompensere for gennem afspadsering

virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på tjenestemænds og midlertidigt ansattes vederlag, og virkningen af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende

rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved indtræden i tjenesten, udtræden af tjenesten eller forflyttelse til et nyt tjenestested

bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

flytteudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

midlertidige udgifter for tjenestemænd, der udstationeres i nye medlemsstater forud for tiltrædelsen, og som fortsat skal gøre tjeneste i disse lande efter tiltrædelsen, og som undtagelsesvis har ret til de finansielle og materielle betingelser, som Kommissionen anvendte inden tiltrædelsen, jf. bilag X til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union

virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene besluttet af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Rådets forordning om tilpasning af lønskalaen for tjenestemænd og øvrige ansatte i alle EU-institutionerne, inkl. tillæg og ydelser, offentliggøres en gang om året i Den Europæiske Unions Tidende (senest i EUT L 338 af 22.12.2010, s. 1).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 48 900 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

XX 01 01 01 01
Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

TITEL 01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Reserver (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

INTERNATIONALE ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

FINANSIELLE TRANSAKTIONER OG INSTRUMENTER

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

Titel 01 - I alt

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Reserver (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

KAPITEL 01 01 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

01 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

01 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet økonomiske og finansielle anliggender

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet økonomiske og finansielle anliggender

01 01 02 01

Eksternt personale

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Andre administrationsudgifter

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

Artikel 01 01 02 - Tilsammen

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester samt specifikke udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender

01 01 03 01

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester og udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Udgifter vedrørende specifikke elektronik-, telekommunikations- og informationsbehov

5,2

300 000

 

300 000

 

Artikel 01 01 03 - Tilsammen

 

4 471 796

 

4 471 796

 

Kapitel 01 01 - I alt

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet økonomiske og finansielle anliggender

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

64 450 317

–11 162

64 439 155

KAPITEL 01 03 —   INTERNATIONALE ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01 03

INTERNATIONALE ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

01 03 01

Deltagelse i kapitalen i internationale finansielle institutioner

01 03 01 01

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — tilrådighedsstillelse af de indbetalte dele af den tegnede kapital

4

 

 

01 03 01 02

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — del af den tegnede kapital, som kan indkaldes

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 01 03 01 - Tilsammen

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makrofinansiel bistand

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EU-lån optaget med henblik på makrofinansiel bistand til tredjelande

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Sikkerhedsstillelse for lån optaget af Euratom til finansiering af forbedringen af sikkerheden og effektiviteten i atomkraftværker i tredjelande

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Den Europæiske Investeringsbanks lån og lånegarantier i tredjelande

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Tilførsler til garantifonden

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

Kapitel 01 03 - I alt

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Makrofinansiel bistand

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Anmærkninger

Denne ekstraordinære bistand skal lette de finansielle forpligtelser for visse tredjelande i tilfælde af makroøkonomiske vanskeligheder, hvor der er store budgetunderskud og/eller betalingsbalanceproblemer.

Den er direkte forbundet med modtagerlandenes gennemførelse af makroøkonomiske stabiliseringsforanstaltninger eller strukturtilpasningsforanstaltninger. Som regel supplerer Unionens indsats Den Internationale Valutafonds støtte, der koordineres med andre bilaterale donorer.

Tilstedeværelsen af et uafhængigt nationalt revisionsorgan i modtagerlandet er en betingelse for, at der ydes makrofinansiel bistand.

Kommissionen underretter jævnligt budgetmyndigheden om den makroøkonomiske situation i de støttemodtagende lande og rapporterer udførligt om gennemførelsen af denne bistand på årsbasis.

Bevillingerne under denne artikel vil også blive anvendt til at dække økonomisk bistand til genopbygning af de områder i Georgien, der er påvirket af konflikten med Rusland. Indsatsen bør hovedsagelig tage sigte på den makroøkonomiske stabilisering af landet. Det samlede støttebeløb blev fastsat på en international konference for donorlande i 2008.

Bevillingerne under denne artikel vil også blive anvendt til at dække eller midlertidigt forfinansiere Unionens omkostninger ved at indgå og udføre transaktioner i forbindelse med låntagnings- og långivningstransaktioner vedrørende makrofinansiel bistand.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2006/880/EF af 30. november 2006 om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 36).

Rådets afgørelse 2007/860/EF af 10. december 2007 om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Libanon (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 111).

Rådets afgørelse 2009/889/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Georgien (EUT L 320 af 5.12.2009, s. 1).

Rådets afgørelse 2009/890/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Armenien (EUT L 320 af 5.12.2009, s. 3).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 388/2010/EU af 7. juli 2010 om makrofinansiel bistand til Ukraine (EUT L 179 af 14.7.2010, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 938/2010/EU af 20. oktober 2010 om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (EUT L 277 af 21.10.2010, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1025/2013/EU af 22. oktober 2013 om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (EUT L 283 af 25.10.2013, s.1).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1351/2013/EU af 11. december 2013 om makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (EUT L 341 af 18.12.2013, s. 4).

KAPITEL 01 04 —   FINANSIELLE TRANSAKTIONER OG INSTRUMENTER

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01 04

FINANSIELLE TRANSAKTIONER OG INSTRUMENTER

01 04 01

Den Europæiske Investeringsfond

01 04 01 01

Den Europæiske Investeringsfond — tilrådighedsstillelse af de indbetalte dele af den tegnede kapital

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Den Europæiske Investeringsfond — del af den tegnede kapital, som kan indkaldes

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 01 04 01 - Tilsammen

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Nuklear sikkerhed — Samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Sikkerhedsstillelse for lån optaget af Euratom

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Afslutning af programmer vedrørende små og mellemstore virksomheder (SMV) (fra før 2014)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

Kapitel 01 04 - I alt

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Afslutning af programmer vedrørende små og mellemstore virksomheder (SMV) (fra før 2014)

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Anmærkninger

Tidligere artikel 01 04 04, 01 04 05 og 01 04 06

Denne bevilling skal dække betalinger vedrørende forpligtelser, der ikke er afviklet de foregående år.

Selv om forpligtelsesperioden er udløbet, skal faciliteterne gennemføres i adskillige år, hvor der vil være behov for betalinger til investeringer og til at opfylde garantiforpligtelser. Derfor gælder rapporterings- og overvågningskravene fortsat, indtil facilitetsperioderne udløber.

For at Kommissionen kan opfylde sine forpligtelser, kan den midlertidigt indfri sine rente- og afdragsforpligtelser ved at trække på sine likvide midler. I så fald anvendes artikel 12 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Bidragene fra EFTA-landene i overensstemmelse med aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de bevillinger, der er opført i denne artikel. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del i oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i EU-programmerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. artikel 21, stk. 2, litra e)-g), i finansforordningen.

Indtægter fra forvaltningskonti opført under artikel 5 2 3 i oversigten over indtægter kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger under denne artikel i henhold til finansforordningen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 98/347/EF af 19. maj 1998 om finansielle støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og mellemstore virksomheder (SMV) — Vækst- og beskæftigelsesinitiativet (EFT L 155 af 29.5.1998, s. 43).

Rådets beslutning 2000/819/EF af 20. december 2000 om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 84).

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1776/2005/EF af 28. september 2005 om ændring af Rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 14).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15).

TITEL 02

ERHVERVSPOLITIK

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

02 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ERHVERVSPOLITIK

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEEVNE OG SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

DET INDRE MARKED FOR VARER OG SEKTORPOLITIK

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

HORISONT 2020 — ERHVERVSRELATERET FORSKNING

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EUROPÆISKE SATELLITBASEREDE NAVIGATIONSPROGRAMMER (EGNOS OG GALILEO)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

EU-JORDOBSERVATIONSPROGRAMMET

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

Titel 02 - I alt

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

KAPITEL 02 01 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ERHVERVSPOLITIK

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

02 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ERHVERVSPOLITIK

02 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet erhvervspolitik

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet erhvervspolitik

02 01 02 01

Eksternt personale

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Andre administrationsudgifter

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

Artikel 02 01 02 - Tilsammen

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet erhvervspolitik

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger og programmer inden for politikområdet erhvervspolitik

02 01 04 01

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme)

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med standardisering og tilnærmelse af lovgivningerne

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

Artikel 02 01 04 - Tilsammen

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmer for forskning og innovation inden for politikområdet erhvervspolitik

02 01 05 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører programmer for forskning og innovation under Horisont 2020

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Eksternt personale, der gennemfører programmer for forskning og innovation under Horisont 2020

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Andre administrationsudgifter i forbindelse med programmer for forskning og innovation under Horisont 2020

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

Artikel 02 01 05 - Tilsammen

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Forvaltningsorganer

02 01 06 01

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder — Bidrag fra virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

Artikel 02 01 06 - Tilsammen

 

7 025 000

 

7 025 000

 

Kapitel 02 01 - I alt

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet erhvervspolitik

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

65 749 316

–11 387

65 737 929

KAPITEL 02 02 —   VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEEVNE OG SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (COSME)

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

02 02

VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEEVNE OG SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (COSME)

02 02 01

Fremme af iværksætterånd og forbedring af EU-virksomheders konkurrenceevne og markedsadgang

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Afslutning af tidligere aktiviteter inden for konkurrenceevne og iværksætterånd

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

02 02 77 01

Forberedende foranstaltning — Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i det nye finansielle klima

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Pilotprojekt — Erasmus for unge iværksættere

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Forberedende foranstaltning vedrørende Erasmus for unge iværksættere

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Pilotprojekt — Aktioner inden for tekstil- og skotøjssektoren

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Forberedende foranstaltning vedrørende førende europæiske turistmål

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Forberedende foranstaltning vedrørende bæredygtig turisme

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Forberedende foranstaltning vedrørende social turisme i Europa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Forberedende foranstaltning — fremme af europæiske og tværnationale turismeprodukter med særlig vægt på de kulturelle og industrielle produkter

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Forberedende foranstaltning — turisme og adgang for alle

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Forberedende foranstaltning — innovativt iværksætteri for forandring inden for Euromedpartnerskabet

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Pilotprojekt vedrørende lettere adgang til forsikringer for håndværkere og små virksomheder inden for byggesektoren med henblik på at fremme innovation og udbredelse af økoteknologier i Den Europæiske Union

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Pilotprojekt — Et europæisk netværk for kompetencer inden for sjældne jordarter

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Pilotprojekt — Udvikling af europæiske »kreative områder«

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Pilotprojekt — Forbedring af små og mellemstore virksomheders (SMV’er) muligheder for hurtig og effektiv inddrivelse af udestående fordringer på tværs af grænserne

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Forberedende foranstaltning vedrørende harmoniserede e-business-processer og -standarder mellem europæiske små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for indbyrdes forbundne brancher

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Pilotprojekt — Forarbejdningsindustriens fremtid

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Artikel 02 02 77 - Tilsammen

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

Kapitel 02 02 - I alt

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Anmærkninger

Ny artikel

Denne bevilling skal anvendes til at forbedre SMV'ers adgang til finansiering i form af egenkapital og lånefinansiering i opstarts-, vækst- og overdragelsesfasen.

En lånegarantifacilitet (Loan Guarantee Facility — LGF) skal yde regarantier, direkte garantier og andre risikodelingsordninger med henblik på lånefinansiering, som kan begrænse de særlige vanskeligheder, som levedygtige SMV'er har med at få adgang til finansiering, enten grundet deres formodede højere risikoprofil eller deres mangel på tilstrækkelig sikkerhed, og securitisering af SMV'ers lånefinansieringsporteføljer.

En egenkapitalfacilitet til vækst (Equity Facility for Growth — EFG) skal muliggøre investeringer i risikokapitalfonde, der investerer i SMV'er i ekspansions- og vækstfasen, og navnlig dem, der opererer på tværs af grænserne. Der skal være mulighed for at investere i fonde for finansiering i den tidlige udviklingsfase i forening med egenkapitalfaciliteten for forskning, udvikling og innovation under Horisont 2020. I tilfælde af fælles investeringer i flertrinsmidler vil der blive ydet investeringsmidler på et pro rata-grundlag fra EFG under Cosme og egenkapitalfaciliteten for forskning, udvikling og innovation under Horisont 2020. Støtten fra EFG skal komme enten direkte fra Den Europæiske Investeringsfond (EIF) eller andre enheder, der er betroet opgaven med gennemførelse på vegne af Kommissionen, eller fra investeringsinstitutforeninger eller investeringsselskaber, der investerer på tværs af grænserne.

Bidragene fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de bevillinger, der er opført under denne artikel. Til orientering afstedkommer disse beløb, der stammer fra EFTA-landenes bidrag, som opføres under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Tilbagebetalinger fra finansielle instrumenter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 140, stk. 6, herunder tilbagebetalinger af kapital, indfriede garantier og tilbagebetalinger af hovedstolen af lån, som betales tilbage til Kommissionen og opføres på konto 6 3 4 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra i).

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33), særlig artikel 3, stk. 1, litra d).

KAPITEL 02 05 —   EUROPÆISKE SATELLITBASEREDE NAVIGATIONSPROGRAMMER (EGNOS OG GALILEO)

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

02 05

EUROPÆISKE SATELLITBASEREDE NAVIGATIONSPROGRAMMER (EGNOS OG GALILEO)

02 05 01

Udvikling og levering af globale satellitbaserede navigationsinfrastruktur og -tjenester (Galileo) senest i 2019

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Levering af satellittjenester til forbedring af GPS-systemet og gradvis dækning af det samlede område, som indgår i Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), senest i 2020 (Egnos)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Det Europæiske GNSS-agentur

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Afslutning af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

Kapitel 02 05 - I alt

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Udvikling og levering af globale satellitbaserede navigationsinfrastruktur og -tjenester (Galileo) senest i 2019

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Anmærkninger

Ny artikel

Unionens bidrag til de europæiske GNSS-programmer ydes med henblik på finansiering af aktiviteter på følgende områder:

afslutning af etablerings- og ibrugtagningsfasen af Galileoprogrammet, der omfatter etablering og beskyttelse af rum- og jordbaseret infrastruktur samt forberedelser til driftsfasen, herunder forberedelser til levering af tjenesteydelser

driftsfasen af Galileoprogrammet, der omfatter forvaltning, vedligeholdelse, løbende videreudvikling og fornyelse samt udvikling og beskyttelse af den rum- og jordbaserede infrastruktur, udvikling af fremtidige generationer af systemet og udvikling af systemets tjenester, certificerings- og standardiseringsaktiviteter, levering og markedsføring af systemets tjenester og alle andre aktiviteter, der er nødvendige for en vellykket gennemførelse af programmet.

Bidragene fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de bevillinger, der er opført under denne artikel. Til orientering afstedkommer disse beløb, der stammer fra EFTA-landenes bidrag, som opføres under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b) og d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Medlemsstaternes bidrag til specifikke dele af programmerne kan føjes til de under denne artikel opførte bevillinger.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) (EUT L 196 af 24.7.2008, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1), særlig artikel 2, stk. 4.

TITEL 03

KONKURRENCE

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

03 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KONKURRENCE

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

Titel 03 - I alt

94 462 975

–13 238

94 449 737

KAPITEL 03 01 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KONKURRENCE

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

03 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KONKURRENCE

03 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet konkurrence

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet konkurrence

03 01 02 01

Eksternt personale

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Andre administrationsudgifter

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

Artikel 03 01 02 - Tilsammen

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet konkurrence

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Anmodninger om skadeserstatning som følge af retlige procedurer, der er indledt over for Kommissionens afgørelser på konkurrenceområdet

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 03 01 - I alt

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet konkurrence

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

76 441 073

–13 238

76 427 835

TITEL 04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

DEN EUROPÆISKE FOND FOR TILPASNING TIL GLOBALISERINGEN

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND — BESKÆFTIGELSE, SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK SAMT UDVIKLING AF MENNESKELIGE RESSOURCER

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

Titel 04 - I alt

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

KAPITEL 04 01 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

04 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

04 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

04 01 02 01

Eksternt personale

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Andre administrationsudgifter

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

Artikel 04 01 02 - Tilsammen

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger og programmer inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

04 01 04 01

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Socialfond og ikke-operationel teknisk bistand

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmet for beskæftigelse og social innovation

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med instrumentet til førtiltrædelsesbistand — beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedspolitik samt udvikling af menneskelige ressourcer

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

9

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 04 01 04 - Tilsammen

 

19 300 000

 

19 300 000

 

Kapitel 04 01 - I alt

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

59 654 015

–10 332

59 643 683

KAPITEL 04 02 —   DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 02

DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

04 02 01

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Afslutning af det særlige støtteprogram til fred og forsoning i Nordirland og de tilgrænsende counties i Irland (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 1 (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 2 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 2 (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 3 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — mål 3 (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Afslutning af Equal (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Afslutning af tidligere fællesskabsinitiativer (før 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — Nyskabende aktioner og teknisk bistand (2000-2006)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — nyskabende aktioner og teknisk bistand (før 2000)

1,2

 

 

04 02 17

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — konvergens (2007-2013)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — Peace (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — regional konkurrenceevne og beskæftigelse (2007-2013)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Afslutning af Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand (2007-2013)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Den Europæiske Socialfond — mindre udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Den Europæiske Socialfond — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Den Europæiske Socialfond — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Den Europæiske Socialfond — Operationel teknisk bistand

04 02 63 01

Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand forvaltet af Kommissionen på anmodning fra en medlemsstat

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 04 02 63 - Tilsammen

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

Kapitel 04 02 - I alt

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Anmærkninger

I henhold til artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal virkeliggørelsen af de mål om økonomisk, social og territorial samhørighed, der er fastlagt i artikel 174, støttes med den virksomhed, Unionen udøver gennem strukturfondene, der bl.a. omfatter ESF. Strukturfondenes opgaver, hovedmål og indretning er defineret i overensstemmelse med artikel 177.

I henhold til artikel 80 i finansforordningen skal der foretages finansielle korrektioner i tilfælde af udgifter, der er afholdt i strid med gældende lovgivning.

Artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/1999, artikel 100 og 102 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 85, 144 og 145 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vedrørende kriterier for Kommissionens finansielle korrektioner indeholder særlige bestemmelser om de finansielle korrektioner, der finder anvendelse på ESF.

Indtægter fra finansielle korrektioner foretaget på dette grundlag opføres under konto 6 5 0 0 i oversigten over indtægter og udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c).

Artikel 177 i finansforordningen indeholder betingelserne for hel eller delvis tilbagebetaling af forfinansiering udbetalt i forbindelse med en foranstaltning.

Artikel 82 i forordning (EF) nr. 1083/2006 indeholder særlige bestemmelser om tilbagebetaling af forfinansiering, som finder anvendelse på ESF.

Tilbagebetalt forfinansiering udgør interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 4, og opføres under konto 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Foranstaltningerne til bedrageribekæmpelse finansieres over artikel 24 02 01.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174, 175 og 177.

Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1), særlig artikel 39.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Socialfond (EFT L 213 af 13.8.1999, s. 5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25), særlig artikel 82, 83, 100 og 102.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 21, stk. 3 og 4, artikel 80 og artikel 177.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Referenceretsakter

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 1999 i Berlin.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2005 i Bruxelles.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar 2013.

04 02 64
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Anmærkninger

Ny artikel

Denne bevilling skal dække supplerende støtte til foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, der finansieres af ESF. Den udgør den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % i 2012 eller, for medlemsstater hvor ungdomsarbejdsløsheden er steget med mere end 30 % i 2012, regioner, der har en ungdomsarbejdsløshed på over 20 % i 2012 (støtteberettigede regioner). De yderligere 3 000 000 000 EUR, der afsættes til denne artikel i perioden 2014-2020, skal gå til medfinansiering af ESF-interventioner i sådanne regioner.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

KAPITEL 04 03 —   BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 03

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

04 03 01

Prærogativer og særlige kompetencer

04 03 01 01

Udgifter til forudgående konsultationer mellem fagforeninger

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringssystemerne og foranstaltninger for indvandrere, herunder indvandrere fra tredjelande

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Analyse og undersøgelser vedrørende den sociale og arbejdsmæssige situation, befolkningsudviklingen og familien

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

Artikel 04 03 01 - Tilsammen

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Programmet for beskæftigelse og social innovation

04 03 02 01

Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES — Fremme af arbejdstagernes geografiske mobilitet og styrkelse af beskæftigelsesmulighederne

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri — lettere adgang til finansiering for iværksættere, særlig dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

Artikel 04 03 02 - Tilsammen

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Afslutning af Progress

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Afslutning af EURES

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Afslutning af andre aktiviteter

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

04 03 77 02

Pilotprojekt — Fremme af beskyttelsen af retten til en bolig

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Pilotprojekt vedrørende udstationerede arbejdstageres arbejds- og levevilkår

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Pilotprojekt — Foranstaltninger til bevarelse af beskæftigelse

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Pilotprojekt — Styrkelse af mobiliteten og integrationen af arbejdstagere inden for Unionen

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Pilotprojekt vedrørende altomfattende samarbejde mellem offentlige myndigheder, kommercielle virksomheder og non-profit-selskaber i forbindelse med at integrere mennesker i samfundet og beskæftigelsen

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Forberedende foranstaltning — »Dit første EURES-job«

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Pilotprojekt — Social integration gennem social solidaritet

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Forberedende foranstaltning — informationscentre til udstationerede og vandrende arbejdstagere

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Pilotprojekt til fremme af omlægning af usikre ansættelsesforhold til arbejde med rettigheder

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Pilotprojekt vedrørende forebyggelse af udnyttelse af ældre

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Pilotprojekt — Ældre arbejdstageres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Forberedende foranstaltning — aktiveringsforanstaltninger rettet mod unge — gennemførelse af initiativet »Unge på vej«

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Forberedende foranstaltning — social innovation baseret på forretningsvirksomhed med socialt sigte og iværksættervirksomhed blandt unge

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Pilotprojekt – Gennemførligheden og merværdien af en europæisk arbejdsløshedsforsikrings- eller understøttelsesordning

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Forberedende foranstaltning — Mikrokreditter til specifikt at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

Artikel 04 03 77 - Tilsammen

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

Kapitel 04 03 - I alt

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Programmet for beskæftigelse og social innovation

04 03 02 01
Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Anmærkninger

Ny konto

Det overordnede mål for EU-programmet for beskæftigelse og social innovation er at bidrage til Europa 2020-strategien og de hermed forbundne overordnede mål vedrørende beskæftigelse, uddannelse og fattigdom ved at yde finansiel støtte til Unionens målsætninger.

Progress-temaets specifikke mål, der skal opfylde programmets overordnede mål om fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom samt forbedring af arbejdsvilkårene, er:

at udvikle og formidle komparativ analytisk viden af høj kvalitet for at sikre, at Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår baseres på solid dokumentation og er relevant for behovene, udfordringerne og forholdene i de enkelte medlemsstater og de andre deltagende lande

at fremme effektiv og inklusiv informationsudveksling, gensidig læring og dialog om Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår på EU-niveau, nationalt niveau og internationalt niveau for at hjælpe medlemsstaterne og de andre deltagende lande med at udvikle deres politikker og gennemføre EU-lovgivningen

at yde politiske beslutningstagere økonomisk støtte til at fremme reformer af social- og arbejdsmarkedspolitikken, opbygge hovedaktørernes evne til at udvikle og gennemføre sociale eksperimenter og stille den relevante viden og ekspertise til rådighed

at overvåge og evaluere gennemførelsen af de europæiske retningslinjer og henstillinger for beskæftigelsen og deres betydning, navnlig ved hjælp af den fælles beskæftigelsesrapport, og analysere samspillet mellem den europæiske beskæftigelsesstrategi og den generelle økonomiske politik og socialpolitik

at yde økonomisk støtte til EU-organisationer og nationale organisationer til at udvikle, fremme og støtte gennemførelsen af Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

bevidstgørelse, udveksling af god praksis, udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten om de væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår og forening af arbejdsliv og familieliv (f.eks. fremme af uformelle plejere, familievenlige politikker på arbejdspladsen, børnepasningsmuligheder af tilstrækkelig høj kvalitet og til en overkommelig pris, støtteinfrastrukturer til gravide og arbejdende mødre og dem, som ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet, etc.) samt det aldrende samfund, herunder blandt arbejdsmarkedets parter

at tilskynde til jobskabelse, fremme unges beskæftigelse og bekæmpe fattigdom ved at fremme øget social konvergens ved hjælp af et socialt mærke.

Formålet med det sociale mærke er at:

fremme anvendelsen af sociale minimumsnormer i hele Europa takket være en regelmæssig overvågning og vurdering af de berørte virksomheder

forbedre den sociale konvergens på europæisk plan

nedbringe antallet af usikre ansættelsesforhold

fremme investeringer i socialt ansvarlige virksomheder.

Dette projekt vil blive kædet sammen med ekspertgruppen vedrørende social iværksætteris arbejde, skal supplere den foreløbige rapport om initiativet for socialt iværksætteri, der forventes færdiggjort i 2014, og vil blive forbundet med tiltag under det fremtidige program for social udvikling og innovation og under Unionens strategi for virksomhedernes sociale ansvar (2014-2020).

Den sociale mærkning er nævnt i 8 tekster vedtaget af Europa-Parlamentet (hvoraf 5 er lovgivningsmæssige tekster).

Mulighederne for at indføre et socialt mærke — både med hensyn til de politiske konsekvenser for forskellige politikområder og for virksomheder — bør undersøges ved hjælp af en gennemførlighedsundersøgelse og en konference på højt plan med interessenter. Undersøgelsen bør navnlig se på:

de sandsynlige virkninger og fordele ved et socialt mærke på forskellige politikområder

hvilke typer af virksomheder der kunne ønske frivilligt at forpligte sig til at overholde sociale minimumskriterier, der går ud over den eksisterende internationale, europæiske og nationale sociallovgivning

muligheden for at oprette et forpligtende charter for virksomheder med gode sociale værdier og for at etablere progressive sociale kriterier, som skal overholdes, for at en virksomhed kan anvende det sociale mærke

hvordan virksomheder, der ønsker at få dette sociale mærke, skal vurderes og overvåges

hvordan der kan etableres en kommunikationsplan (for virksomheder og borgere) med en hjemmeside for det sociale mærke, indeholdende kriterier for tildeling, procedurer, listen over virksomheder, der har fået tildelt mærket, etc.

Projektet skal gøre det muligt at forenkle mærker generelt ved at skabe et fælles europæisk mærke for forbrugere og investorer, der giver bedre information og øget gennemsigtighed.

Bidragene fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne budgetpost opførte bevillinger. Til orientering stammer disse beløb fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g); De giver anledning til opførelse af tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af EØS-bilaget til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integreret del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238), særlig artikel 3, stk. 1, litra a).

04 03 02 03
Mikrofinansiering og socialt iværksætteri — lettere adgang til finansiering for iværksættere, særlig dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Anmærkninger

Ny konto

Det overordnede mål for EU-programmet for social udvikling og innovation er at bidrage til Europa 2020-strategien og de hermed forbundne overordnede mål vedrørende beskæftigelse, uddannelse og fattigdom ved at yde finansiel støtte til Den Europæiske Unions målsætninger.

Programmet er bygget op om tre indbyrdes supplerende hovedtemaer: Progress, EURES og Mikrofinansiering og socialt iværksætteri.

De specifikke mål for temaet Mikrofinansiering og socialt iværksætteri, der skal opfylde programmets overordnede mål og særlig fremme beskæftigelse og social integration ved at øge tilgængeligheden af og adgangen til mikrofinansiering for sårbare grupper og mikrovirksomheder og øge de sociale virksomheders adgang til finansiering, er:

at øge adgangen til og tilgængeligheden af mikrofinansiering for personer, der har mistet eller risikerer at miste deres job, eller som har svært ved at indtræde eller genindtræde på arbejdsmarkedet, personer, der risikerer social udstødelse, og sårbare personer, som er dårligt stillet med hensyn til adgangen til det konventionelle kreditmarked, og som ønsker at etablere eller udvikle deres egen mikrovirksomhed; samt for mikrovirksomheder, særlig virksomheder, der ansætter sådanne personer

at opbygge den institutionelle kapacitet hos udbydere af mikrokredit

at støtte udviklingen af sociale virksomheder, særlig ved at lette adgangen til finansiering.

Bidragene fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de bevillinger, der er opført under denne konto. Til orientering afstedkommer disse beløb, der stammer fra EFTA-landenes bidrag, som opføres under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Herudover kan der ydes støtte til foranstaltninger til gennemførelse af programmets fælles bestemmelser såsom overvågning, evaluering, formidling af resultater og kommunikation. I artikel 16 i forordning (EU) nr. 1296/2013 beskrives de typer foranstaltninger, der kan finansieres.

Tilbagebetalinger fra finansielle instrumenter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 140, stk. 6, herunder tilbagebetalinger af kapital, indfriede garantier og tilbagebetalinger af hovedstolen af lån, som betales tilbage til Kommissionen og opføres på konto 6 3 4 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra i).

Referenceretsakter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238), særlig artikel 3, stk. 1, litra c).

KAPITEL 04 06 —   DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 06

DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE

04 06 01

Fremme af social samhørighed og afhjælpning af de værste former for fattigdom i Unionen

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Teknisk bistand

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

Kapitel 04 06 - I alt

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Anmærkninger

I artikel 174 i TEUF er Unionens mål om økonomisk, social og territorial samhørighed fastlagt, mens den rolle, strukturfondene skal spille i forbindelse med opfyldelsen af disse mål, er præciseret i artikel 175, der også indeholder en bestemmelse om vedtagelse af særlige aktioner uden for strukturfondene.

I henhold til artikel 80 i finansforordningen skal der foretages finansielle korrektioner i tilfælde af udgifter, der er afholdt i strid med gældende lovgivning.

Artikel 53 og 54 i forslaget til forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (COM(2012)0617) vedrørende kriterier for Kommissionens finansielle korrektioner indeholder særlige bestemmelser om de finansielle korrektioner, der finder anvendelse på Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

Indtægter fra finansielle korrektioner foretaget på dette grundlag opføres under konto 6 5 0 0 i oversigten over indtægter og udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c).

Artikel 177 i finansforordningen indeholder betingelserne for hel eller delvis tilbagebetaling af forfinansiering udbetalt i forbindelse med en foranstaltning.

Artikel 41 i den foreslåede forordning indeholder særlige bestemmelser om tilbagebetaling af forfinansiering, som finder anvendelse på Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

Tilbagebetalt forfinansiering udgør interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 4, og opføres under konto 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174 og 175.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 21, stk. 3 og 4, artikel 80 og artikel 177.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).

Referenceretsakter

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar 2013.

04 06 01
Fremme af social samhørighed og afhjælpning af de værste former for fattigdom i Unionen

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Anmærkninger

Ny artikel

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede erstatter Den Europæiske Unions program for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede, som afsluttes ved udgangen af 2013.

Fonden skal fremme social samhørighed, styrke social inklusion og bekæmpe fattigdom i Unionen ved at bidrage til realiseringen af målet for fattigdomsbekæmpelse — nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse — i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, samtidig med at den supplerer Den Europæiske Socialfond. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål om at afhjælpe og udrydde de værste former for fattigdom, navnlig fødevarefattigdom, ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede.

Fonden bidrager til en holdbar udryddelse af fødevarefattigdom og giver de socialt dårligst stillede mulighed for at få et anstændigt liv. Dette mål og fondens strukturelle virkning vurderes kvalitativt og kvantitativt.

Fonden supplerer, men hverken erstatter eller indskrænker programmer for holdbar udryddelse af fattigdom og social inklusion, som fortsat henhører under medlemsstaternes ansvarsområde.

Ifølge den politiske aftale om Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884) skal dette program tildeles en yderligere forhøjelse på op til 1 mia. EUR (ud over de 2, 5 mia. EUR, der allerede er aftalt) for hele perioden 2014-2020 til medlemsstater, der ønsker at benytte denne stigning.

Denne politiske aftale bør afspejles i de bevillinger, der opføres på 2014-budgettet. De aftalte beløb er i 2011-priser.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer ved hjælp af overgangsbestemmelser, at aktiviteter, der er berettiget til støtte, kan iværksættes pr. 1. januar 2014, selv om de operationelle programmer endnu ikke er blevet forelagt.

En del af denne bevilling skal anvendes til aktiviteter, der udføres af CESES (Confederation of European Senior Expert Services) og dens medlemsorganisationer, herunder faglig bistand, rådgivning og uddannelse inden for udvalgte private eller offentlige virksomheder. For at dette kan opnås, opfordres Unionens anvisningsberettigede til fuldt ud at gøre brug af de muligheder, der findes i finansforordningen, navnlig ved at inddrage finansiering i form af naturalydelser som et bidrag til EU-projekter.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).

04 06 02
Teknisk bistand

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

1 280 000

 

1 280 000

Anmærkninger

Ny artikel

Denne bevilling skal dække den tekniske bistand, der er omhandlet i artikel 25 i den foreslåede forordning.

Teknisk bistand kan omfatte forberedelse, overvågning, administrativ bistand, revision, information, kontrol og evaluering.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Referenceretsakter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, forelagt af Kommissionen den 24. oktober 2012 (COM(2012) 617 endelig).

TITEL 05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

05 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

FORBEDRING AF LANDBRUGSSEKTORENS KONKURRENCEEVNE GENNEM INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

DIREKTE STØTTE, DER SIGTER MOD AT BIDRAGE TIL LANDBRUGSINDKOMSTERNE, BEGRÆNSE INDKOMSTSVINGNINGERNE OG OPFYLDE MILJØ- OG KLIMAMÅL

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND — LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

INTERNATIONALE ASPEKTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET (EGFL)

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

HORISONT 2020 — FORSKNING OG INNOVATION VEDRØRENDE LANDBRUG

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

Titel 05 - I alt

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

KAPITEL 05 01 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

05 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

05 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikterne

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikterne

05 01 02 01

Eksternt personale

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Andre administrationsudgifter

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

Artikel 05 01 02 - Tilsammen

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger og programmer inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikterne

05 01 04 01

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — ikke-operationel teknisk bistand

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Udgifter til støttefunktioner vedrørende førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikterne (IPA)

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) — ikke-operationel teknisk bistand

2

3 735 000

 

3 735 000

 

Artikel 05 01 04 - Tilsammen

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med forsknings- og innovationsprogrammer inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikterne

05 01 05 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont 2020

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Eksternt personale, der gennemfører forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont 2020

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Andre administrationsudgifter til forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont 2020

1,1

713 154

 

713 154

 

Artikel 05 01 05 - Tilsammen

 

2 371 240

 

2 371 240

 

Kapitel 05 01 - I alt

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Anmærkninger

Følgende retsgrundlag gælder for alle artikler i dette kapitel, medmindre andet er angivet.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

05 01 01
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikterne

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

97 424 898

–16 873

97 408 025

KAPITEL 05 02 —   FORBEDRING AF LANDBRUGSSEKTORENS KONKURRENCEEVNE GENNEM INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2/2014

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

05 02

FORBEDRING AF LANDBRUGSSEKTORENS KONKURRENCEEVNE GENNEM INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE

05 02 01

Korn

05 02 01 01

Eksportrestitutioner for korn

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Interventionsoplagring af korn

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Andre foranstaltninger (korn)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 02 01 - Tilsammen

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Ris

05 02 02 01

Eksportrestitutioner for ris

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Interventionsoplagring af ris

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Andre foranstaltninger (ris)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 02 02 - Tilsammen

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag I

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Fødevareprogrammer

05 02 04 99

Andre foranstaltninger (fødevareprogrammer)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 02 04 - Tilsammen

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Sukker

05 02 05 01

Eksportrestitutioner for sukker og isoglucose

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Produktionsrestitutioner for sukker, der anvendes i den kemiske industri

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Oplagringsforanstaltninger for sukker

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Andre foranstaltninger (sukker)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 02 05 - Tilsammen

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Olivenolie

05 02 06 03

Oplagring af olivenolie

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Kvalitetsforbedrende foranstaltninger

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Andre foranstaltninger (olivenolie)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

Artikel 05 02 06 - Tilsammen

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Spindplanter

05 02 07 02

Oplagringsforanstaltninger for hørfibre

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Nationale omstruktureringsprogrammer for bomuld

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Andre foranstaltninger (spindplanter)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Artikel 05 02 07 - Tilsammen

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Frugt og grøntsager

05 02 08 03

Producentorganisationernes driftsfonde

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Støtte til foreløbigt anerkendte producentsammenslutninger

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Skolefrugtordning

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Andre foranstaltninger (frugt og grøntsager)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

Artikel 05 02 08 - Tilsammen

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Produkter henhørende under vinsektoren

05 02 09 08

Nationale støtteprogrammer for vinsektoren

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Andre foranstaltninger for produkter i vinsektoren

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Artikel 05 02 09 - Tilsammen

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Salgsfremmende foranstaltninger

05 02 10 01

Salgsfremmende foranstaltninger — betalinger fra medlemsstaterne

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Salgsfremmende foranstaltninger — direkte betalinger fra Unionen

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Andre foranstaltninger (salgsfremmende foranstaltninger)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 02 10 - Tilsammen

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger

05 02 11 03

Humle — støtte til producentorganisationer

2

2 300 000

2 300 000

 

 

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

POSEI (ekskl. direkte støtte)

2

238 000 000

238 000 000

 

 

238 000 000

238 000 000

05 02 11 99

Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Artikel 05 02 11 - Tilsammen

 

240 400 000

240 400 000

 

 

240 400 000

240 400 000

05 02 12

Mælk og mejeriprodukter

05 02 12 01

Restitutioner for mælk og mejeriprodukter

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 02

Interventionsoplagring af skummetmælkspulver

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 03

Afsætningsstøtte for skummetmælk

2

p.m.