ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 67

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
12. marts 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/402 af 11. marts 2015 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/403 af 11. marts 2015 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår Ephedra-arter og johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/404 af 11. marts 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne beflubutamid, captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/405 af 11. marts 2015 om godkendelse af alpha-cypermethrin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/406 af 11. marts 2015 om godkendelse af Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/407 af 11. marts 2015 om godkendelse af propan-2-ol som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2 og 4 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/408 af 11. marts 2015 om gennemførelse af artikel 80, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om oprettelse af en liste over stoffer, der er kandidater til substitution ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/409 af 11. marts 2015 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/410 af 11. marts 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/411 af 11. marts 2015 om kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser, som blandes i malinger og lignende overfladebehandlingsmidler, i henhold til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

30

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde ( EUT L 343 af 14.12.2012 )

32

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014 ( EUT L 22 af 28.1.2015 )

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/402

af 11. marts 2015

om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Autoriteten skal afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som ICP Ltd indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Padina pavonica-ekstrakt i Dictyolone® og øget knoglemineraltæthed (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00249) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Forbedrer knogletætheden via calciotrope virkninger og via fysiologisk genopbygning af de proteinholdige knogler, navnlig i forbindelse med aldersbetinget tab af knoglemasse hos normale, raske personer«.

(6)

Den 10. januar 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Padina pavonica-ekstrakt i Dictyolone® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7)

Som opfølgning på en ansøgning, som Omikron Italia S.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af cytidin-5′-diphosphocholin (CDP-cholin eller citicolin) og vedligeholdelse af et normalt syn (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00757) (3). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »CDP-cholin i oral opløsning som kilde til cholin bidrager til at vedligeholde nervus ophtalmicus-strukturernes normale funktion«.

(8)

Den 21. februar 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af cytidin-5′-diphosphocholin og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(9)

Som opfølgning på en ansøgning, som Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Rosbacher drive® og øget opmærksomhed (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00444) (4). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde blandt andet følgende ordlyd: »Hjælper/støtter/vedligeholder koncentrationsevnen«.

(10)

Den 24. februar 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Rosbacher drive® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(11)

De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(1):3518.

(3)  EFSA Journal 2014;12(2):3575.

(4)  EFSA Journal 2014;12(2):3576.


BILAG

Afviste sundhedsanprisninger

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Padina pavonica-ekstrakt i Dictyolone®

Forbedrer knogletætheden via calciotrope virkninger og via fysiologisk genopbygning af de proteinholdige knogler, navnlig i forbindelse med aldersbetinget tab af knoglemasse hos normale, raske personer

Q-2013-00249

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Cytidin-5′-diphosphocholin (CDP-cholin eller citicolin)

CDP-cholin i oral opløsning som kilde til cholin bidrager til at vedligeholde nervus ophtalmicus-strukturernes normale funktion

Q-2013-00757

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Rosbacher drive®

Hjælper/støtter/vedligeholder koncentrationsevnen

Q-2013-00444


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/403

af 11. marts 2015

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår Ephedra-arter og johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1925/2006 kan en medlemsstat anmode Kommissionen om at indlede en procedure med henblik på at anføre et stof eller en ingrediens, der indeholder et andet stof end et vitamin eller et mineral, i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 på listen over stoffer, hvis anvendelse i fødevarer er forbudt, underlagt begrænsninger eller er under fællesskabsovervågning, hvis dette stof udgør en potentiel risiko for forbrugerne, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1925/2006.

(2)

Den 7. september 2009 sendte Tyskland en anmodning til Kommissionen vedrørende de mulige skadelige virkninger, der er forbundet med indtagelse af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og Ephedra-arter og præparater heraf, og bad Kommissionen indlede en procedure i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår de to stoffer.

(3)

Tysklands anmodning opfyldte de nødvendige betingelser og krav, der er fastsat i artikel 3 og 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012 (2).

(4)

Den 9. september 2011 bad Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om at vurdere sikkerheden ved anvendelse af Ephedra-arter og johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) i fødevarer.

(5)

Den 3. juli 2013 vedtog autoriteten en videnskabelig udtalelse om sikkerhedsvurderingen ved anvendelse af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (3). Den konkluderede, at de kemiske og toksikologiske egenskaber for så vidt angår bark af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og præparater heraf ved anvendelse i fødevarer ikke er tilstrækkelige til at kunne konkludere på deres sikkerhed som ingredienser i fødevarer. Autoriteten kunne derfor ikke yde rådgivning om et dagligt indtag af bark af johimbe og præparater heraf, der ikke giver anledning til bekymring for så vidt angår folkesundheden.

(6)

Den 6. november 2013 vedtog autoriteten en videnskabelig udtalelse om sikkerhedsvurderingen af Ephedra-arter ved anvendelse i fødevarer (4). Den konkluderede, at selv om det ikke er dokumenteret, at fødevarer, der indeholder Ephedra-urter og præparater heraf, markedsføres i detailforretninger i Europa, kan kosttilskud indeholdende Ephedra-urter eller præparater heraf, der typisk anvendes i forbindelse med vægttab og idrætsudøvelse, nemt købes på internettet. Autoriteten konkluderede, at det ikke kan udelukkes, at forbrugere kan købe urtete af Ephedra-urter på internettet. Da Ephedra-urter og præparater heraf næsten udelukkende markedsføres som kosttilskud, beregnede autoriteten det mulige eksponeringsniveau for urterne ud fra kosttilskud. Den konkluderede, at Ephedra-urter og præparater heraf i kosttilskud kan føre til eksponering for en samlet mængde af Ephedra-alkaloider eller ephedrin, der ligger inden for eller over de terapeutiske dosisintervaller for de enkelte Ephedra-alkaloider eller ephedrin i lægemidler.

(7)

Da der ikke foreligger tilstrækkelige toksicitetsdata, konkluderede autoriteten, at den ikke kunne yde rådgivning om det daglige indtag af Ephedra-urter og præparater heraf fra alle fødevarer, der ikke giver anledning til bekymring for så vidt angår folkesundheden. Ikke desto mindre konkluderede den, at eksponering for en samlet mængde af Ephedra-alkaloider eller ephedrin i fødevarer, hovedsageligt i kosttilskud, kan have alvorlig negativ indvirkning på hjerte-kar-systemet og det centrale nervesystem (som f.eks. hypertension og slagtilfælde), og i kombination med koffein kan risikoen øges. Derfor udgør anvendelsen af Ephedra-urter og dets præparater, der indeholder Ephedra-alkaloider, i fødevarer en betydelig fare for folkesundheden.

(8)

Kommissionen har ikke modtaget nogen bemærkninger fra interesserede parter, efter autoriteten har offentliggjort sin udtalelse om Ephedra-arter og johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille).

(9)

Da anvendelsen af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og præparater heraf i fødevarer muligvis har skadelige virkninger for sundheden, men det videnskabelige grundlag er usikkert, bør stoffet placeres under fællesskabsovervågning, og det bør derfor opføres i del C i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006. De nationale bestemmelser vedrørende anvendelsen af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) i fødevarer bør derfor fortsat være gældende i den periode, hvor stoffet er under fællesskabsovervågning, og indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt anvendelsen af stoffet skal tillades, eller det efter fællesskabsovervågningen skal anføres i bilag III, del A eller B, til forordning (EF) nr. 1925/2006.

(10)

I betragtning af de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der er forbundet med anvendelsen af Ephedra-urter og præparater heraf i fødevarer, særligt for så vidt angår eksponeringen for Ephedra-alkaloider i kosttilskud, og i betragtning af at der ikke kunne fastsættes noget dagligt indtag af Ephedra-urter og præparater heraf, der ikke giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, bør anvendelsen af dette stof i fødevarer forbydes. Derfor bør Ephedra-urter og præparater heraf anføres i bilag III, del A, til forordning (EF) nr. 1925/2006.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I del A indsættes følgende:

»Ephedra-urt og præparater heraf, der stammer fra Ephedra-arter«

.

2)

I del C indsættes følgende:

»Bark af johimbe og præparater heraf, der stammer fra johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)«

.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012 af 11. april 2012 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 102 af 12.4.2012, s. 2).

(3)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer: »Scientific Opinion on the evaluation of the safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)«. EFSA Journal 2013;11(7):3302.

(4)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer: »Scientific Opinion on safety evaluation of Ephedra species for use in food«. EFSA Journal 2013;11(11):3467.


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/404

af 11. marts 2015

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne beflubutamid, captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsen af aktivstofferne captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb udløber den 30. september 2017, og godkendelsen af aktivstoffet beflubutamid udløber den 30. november 2017. Der er indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse aktivstoffer. Da bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (3) finder anvendelse på disse aktivstoffer, er det nødvendigt at sikre, at ansøgerne har tilstrækkelig tid til at afslutte fornyelsesproceduren i overensstemmelse med nævnte forordning. Som følge heraf kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at udvide deres godkendelsesperioder.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(5)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor Kommissionen vedtager en forordning om afvisning af at forny godkendelsen af et af de i bilaget til nærværende forordning omhandlede aktivstoffer, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om afvisning af at forny godkendelsen af aktivstoffet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

(1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 145 (vedrørende captan) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 146 (vedrørende folpet) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 147 (vedrørende formetanat) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 148 (vedrørende methiocarb) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 149 (vedrørende dimethoat) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 150 (vedrørende dimethomorph) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 151 (vedrørende glufosinat) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 152 (vedrørende metribuzin) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 153 (vedrørende phosmet) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 154 (vedrørende propamocarb) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 155 (vedrørende ethoprophos) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 156 (vedrørende pirimiphos-methyl) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 157 (vedrørende fipronil) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 158 (vedrørende beflubutamid) ændres »30. november 2017« til »31. juli 2018«.


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/405

af 11. marts 2015

om godkendelse af alpha-cypermethrin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter eller optagelse i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012. Listen omfatter alpha-cypermethrin.

(2)

Alpha-cypermethrin er vurderet i overensstemmelse med artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 til anvendelse i biocidholdige produkter til produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Belgien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og sendte en vurderingsrapport sammen med sine henstillinger til Kommissionen den 17. november 2011 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (3).

(4)

Den 17. juni 2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af denne udtalelse, at de biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 18, og som indeholder alpha-cypermethrin, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (4), forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6)

Derfor bør alpha-cypermethrin godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7)

Da vurderingerne ikke omfattede nanomaterialer, bør godkendelsen ikke omfatte sådanne materialer i medfør af artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Alpha-cypermethrin godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktive stoffer, der er indeholdt i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser (2)

Alpha-Cypermethrin

IUPAC-navn:

Reaktionsblanding af (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2 dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat og (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2 imethylcyclopropancarboxylat (1:1)

EF-nr.: Ikke angivet

CAS-nr.: 67375-30-8

930 g/kg

Summen af isomererne efter forholdet 1: 1

1. juli 2016

30. juni 2026

18

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

Godkendelserne for biocidholdige produkters vedkommende meddeles på følgende betingelser:

(1)

For erhvervsmæssig brugere skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer og passende administrative foranstaltninger. I tilfælde hvor eksponeringen ikke kan nedbringes ved andre midler, skal produkter anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

(2)

For at forebygge risici for vandmiljøet må produkter til behandling af overflader, som hyppigt rengøres med vand, kun anvendes til behandling af revner og sprækker, medmindre det godtgøres i ansøgningen om godkendelse af et produkt, at risiciene for vandmiljøet kan begrænses til et acceptabelt niveau.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af aktivstoffet, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/406

af 11. marts 2015

om godkendelse af Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter eller optagelse i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012. Denne liste omfatter Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14.

(2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14 er vurderet i overensstemmelse med artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 til anvendelse i biocidholdige produkter til produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

De data, der er indgivet til brug for vurderingen, gjorde det kun muligt at drage konklusioner vedrørende en bestemt type af Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A. Vurderingen gav ikke mulighed for at drage konklusioner vedrørende andre stoffer, der hører ind under definitionen af Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14 på ovennævnte liste over aktivstoffer i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014. Derfor bør denne godkendelse kun omfatte Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A.

(4)

Italien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og sendte en vurderingsrapport sammen med sine henstillinger til Kommissionen den 12. juni 2009 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007 (3).

(5)

Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse blev udarbejdet den 19. juni 2014 af Udvalget for Biocidholdige Produkter under hensyntagen til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(6)

Det fremgår af denne udtalelse, at de biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 18, og som indeholder Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (4), forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(7)

Derfor bør Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, forudsat at de pågældende specifikationer og betingelser er opfyldt.

(8)

Da der i vurderingerne ikke blev taget højde for nanomaterialer, bør godkendelserne ikke omfatte disse materialer i henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(9)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktive stoffer, der er indeholdt i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenheds-grad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser (2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A

Ikke relevant.

Ingen relevante urenheder

1. juli 2016

30. juni 2026

18

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

For biocidholdige produkter — godkendelser gives på følgende betingelser:

(1)

Til erhvervsmæssig brug skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer og passende administrative foranstaltninger. I tilfælde hvor eksponeringen ikke kan nedbringes ved andre midler, skal produkter anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

(2)

For produkter, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges behovet for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 (3) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (4) og alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides, træffes.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktivstof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/407

af 11. marts 2015

om godkendelse af propan-2-ol som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2 og 4

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter eller optagelse i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012. Denne liste omfatter propan-2-ol.

(2)

Propan-2-ol er vurderet i overensstemmelse med artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, desinfektionsmidler til hygiejne for mennesker, produkttype 2, desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr, og produkttype 4, desinfektionsmidler til fødevarer og foderstoffer, som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Tyskland blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og sendte vurderingsrapporter sammen med sine henstillinger til Kommissionen den 5. november 2012 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (3).

(4)

Den 18. juni 2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelser, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af disse udtalelser, at de biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 1, 2 og 4, og som indeholder propan-2-ol, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (4), forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6)

Derfor bør propan-2-ol godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2 og 4, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7)

Da der i vurderingerne ikke blev taget højde for nanomaterialer, bør godkendelserne ikke omfatte disse materialer i henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Til anvendelse i produkttype 4 blev der i vurderingen ikke taget højde for, at biocidholdige produkter, der indeholder propan-2-ol, kan indgå i materialer og genstande bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 (5). For sådanne materialer kan det kræves, at der fastsættes specifikke grænser for migration over i fødevarer, jf. artikel 5, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1935/2004. Godkendelsen bør derfor ikke omfatte en sådan anvendelse, medmindre Kommissionen har vedtaget sådanne grænser, eller det ved ovennævnte forordning er blevet fastsat, at sådanne grænser ikke er nødvendige.

(9)

Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Propan-2-ol godkendes som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2 og 4 med forbehold af specifikationerne og betingelserne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenheds-grad (1)

Godken-delses-dato

Udløbsdato for godkendel-sen

Produkttype

Særlige betingelser (2)

Propan-2-ol

IUPAC-navn:

2-propanol

EF-nr.: 200-661-7

CAS-nr.: 67-63-0

99 % w/w

1. juli 2016

30. juni 2026

1

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

2

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

4

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

For biocidholdige produkter meddeles godkendelser på følgende betingelser:

(1)

For produkter, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges behovet for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 (3) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (4) og alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides, træffes.

(2)

Biocidholdige produkter, der indeholder propan-2-ol, må ikke indgå i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004, medmindre Kommissionen har fastsat specifikke grænser for migration af propan-2-ol over i fødevarer, eller det ved ovennævnte forordning er blevet fastsat, at sådanne grænser ikke er nødvendige.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktivstof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/408

af 11. marts 2015

om gennemførelse af artikel 80, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om oprettelse af en liste over stoffer, der er kandidater til substitution

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffer skal identificeres som stoffer, der er kandidater til substitution, hvis de opfylder et eller flere af kriterierne i punkt 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

I henhold til artikel 80, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal Kommissionen udarbejde en liste over stoffer, der er medtaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2), og som opfylder kriterierne i punkt 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, i det følgende benævnt »liste over stoffer, der er kandidater til substitution«.

(3)

For at sikre sammenhæng i Unionens politik for så vidt angår aktivstoffer, der har egenskaber, der identificerer dem som stoffer, der er kandidater til substitution, og for at behandle sådanne stoffer ens bør Kommissionen også medtage aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 i medfør af overgangsbestemmelserne i artikel 80, stk. 1.

(4)

Af oplysningerne i den reviderede vurderingsrapport eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets konklusioner (3) eller udkastet til en vurderingsrapport og hertil knyttede tillæg og peerevalueringsrapporter eller af klassificeringen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4) var det muligt at identificere de stoffer, der opfylder kriterierne i punkt 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Disse dokumenter indeholder oplysninger, hvis det er relevant, om de gældende værdier for acceptabelt dagligt indtag (ADI), akut referencedosis (ARfD) eller acceptabel eksponering for brugerne (AOEL), oplysninger om stoffernes persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) egenskaber, oplysninger om kritiske effekter, der er omhandlet i punkt 4, tredje led, i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, andelen af ikke-aktive isomerer, klassificeringen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B eller reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B, de hormonforstyrrende egenskaber. På grundlag af disse oplysninger blev det fastlagt, om aktivstofferne i bilaget opfyldte et eller flere af kriterierne i punkt 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Oplysningerne er blevet konsolideret og findes i et støtteværktøj til opstilling af listen over stoffer, der er kandidater til substitution, som kan findes på Kommissionens websted (5).

(5)

Det acceptable daglige indtag (ADI) af aktivstofferne 1-methylcyclopropen, amitrol, diclofop, dimethoat, ethoprophos, fenamiphos, fipronil, fluometuron, haloxyfop-P, metam, oxamyl, sulcotrion og triazoxid er betydeligt lavere end for størstedelen af de godkendte aktivstoffer inden for deres respektive grupper af stoffer/anvendelseskategorier. Den akutte referencedosis (ARfD) af aktivstofferne dimoxystrobin, fenamiphos, methomyl og oxamyl er betydeligt lavere end for størstedelen af de godkendte aktivstoffer inden for deres respektive grupper af stoffer/anvendelseskategorier. Den acceptable eksponering for brugerne (AOEL) af aktivstofferne amitrol, bromadiolon, difenacoum, dimethoat, diquat, ethoprophos, fenamiphos, fluquinconazol, metam, sulcotrion, triazoxid og warfarin er betydeligt lavere end for størstedelen af de godkendte aktivstoffer inden for deres respektive grupper af stoffer/anvendelseskategorier. Disse aktivstoffer bør derfor medtages på listen over stoffer, der er kandidater til substitution.

(6)

Aktivstofferne lufenuron, oxyfluorfen og quinoxyfen opfylder kriterierne for at blive betragtet som et persistent og bioakkumulerende stof. Aktivstofferne amitrol, bifenthrin, bromuconazol, chlorotoluron (ikke oplyst stereokemi), kobberforbindelser (varianterne kobberhydroxid, kobberoxychlorid, kobberoxid, bordeauxvæske og tribasisk kobbersulfat), cyproconazol, cyprodinil, difenoconazol, diflufenican, dimoxystrobin, diquat, epoxiconazol, fenbutatinoxid, fludioxonil, flufenacet, fluopicolid, fluquinconazol, haloxyfop-P, imazamox, imazosulfuron, isoproturon, isopyrazam, lenacil, lufenuron, metconazol, metribuzin, metsulfuron-methyl, myclobutanil, nicosulfuron, oxadiazon, oxyfluorfen, paclobutrazol, pirimicarb, prochloraz, propiconazol, propoxycarbazon, prosulfuron, quinoxyfen, tebuconazol, tebufenpyrad, tepraloxydim, tri-allat, triasulfuron og ziram opfylder kriterierne for at blive betragtet som et persistent og toksisk stof. Aktivstofferne aclonifen, difenacoum, esfenvalerat, etofenprox, etoxazol, famoxadon, lambda-cyhalothrin, lufenuron, oxyfluorfen, pendimethalin og quinoxyfen opfylder kriterierne for at blive betragtet som et bioakkumulerende og toksisk stof. Disse aktivstoffer bør derfor medtages på listen over stoffer, der er kandidater til substitution.

(7)

Aktivstofferne mecoprop og metalaxyl indeholder en signifikant andel af ikke-aktive isomerer. Disse aktivstoffer bør derfor medtages på listen over stoffer, der er kandidater til substitution.

(8)

Aktivstofferne carbendazim, epoxiconazol, flumioxazin, glufosinat, linuron, oxadiargyl, quizalofop-P (varianten quizalofop-P-tefuryl) og warfarin er eller skal klassificeres som reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008. Disse aktivstoffer bør derfor medtages på listen over stoffer, der er kandidater til substitution.

(9)

Da der endnu ikke er vedtaget foranstaltninger om specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. punkt 3.6.5, første afsnit, i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, skulle det bestemmes i overensstemmelse med tredje afsnit, om et stof skal anses for at have sådanne egenskaber. I overensstemmelse med bestemmelsen skal aktivstofferne chlorotoluron (ikke oplyst stereokemi), dimoxystrobin, epoxiconazol, molinat, profoxydim, tepraloxydim og thiacloprid betragtes som havende hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger hos mennesker. Disse aktivstoffer bør derfor medtages på listen over stoffer, der er kandidater til substitution.

(10)

Medlemsstaterne og de berørte parter bør have en rimelig periode til at tilpasse sig denne forordnings bestemmelser.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Stoffer, der er kandidater til substitution

Aktivstoffer, der er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og som opfylder kriterierne i punkt 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, er anført på listen i bilaget til nærværende forordning.

Stk. 1 finder også anvendelse på aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 i medfør af overgangsforanstaltningerne i artikel 80, stk. 1.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

Artikel 1 og bilaget finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indgives inden den 1. august 2015.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm.


BILAG

 

1-methylcyclopropen

 

aclonifen

 

amitrol

 

bifenthrin

 

bromadiolon

 

bromuconazol

 

carbendazim

 

chlorotoluron (ikke oplyst stereokemi)

 

kobberforbindelser (varianterne kobberhydroxid, kobberoxychlorid, kobberoxid, bordeauxvæske og tribasisk kobbersulfat)

 

cyproconazol

 

cyprodinil

 

diclofop

 

difenacoum

 

difenoconazol

 

diflufenican

 

dimethoat

 

dimoxystrobin

 

diquat

 

epoxiconazol

 

esfenvalerat

 

ethoprophos

 

etofenprox

 

etoxazole

 

famoxadon

 

fenamiphos

 

fenbutatinoxid

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumioxazin

 

fluometuron

 

fluopicolid

 

fluquinconazol

 

glufosinat

 

haloxyfop-P

 

imazamox

 

imazosulfuron

 

isoproturon

 

isopyrazam

 

lambda-cyhalothrin

 

lenacil

 

linuron

 

lufenuron

 

mecoprop

 

metalaxyl

 

metam

 

metconazol

 

methomyl

 

metribuzin

 

metsulfuron-methyl

 

molinat

 

myclobutanil

 

nicosulfuron

 

oxadiargyl

 

oxadiazon

 

oxamyl

 

oxyfluorfen

 

paclobutrazol

 

pendimethalin

 

pirimicarb

 

prochloraz

 

profoxydim

 

propiconazol

 

propoxycarbazon

 

prosulfuron

 

quinoxyfen

 

quizalofop-P (variant quizalofop-P-tefuryl)

 

sulcotrion

 

tebuconazol

 

tebufenpyrad

 

tepraloxydim

 

thiacloprid

 

tri-allat

 

triasulfuron

 

triazoxid

 

warfarin

 

ziram


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/409

af 11. marts 2015

om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Den 15. september 2011 indførte Rådet en antidumpingtold på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 (2) (»den oprindelige forordning«).

(2)

Der indførtes en enkelt toldsats på 26,3 % på importen af den pågældende vare fremstillet af følgende grupper af eksporterende producenter:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd og Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (sammen benævnt Wonderful-gruppen) og

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd and Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (sammen benævnte Gani-gruppen).

(3)

Som det fremgår af betragtning 96-98 i den oprindelige forordning blev Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner underrettet om, at forholdet mellem virksomhederne var blevet afbrudt, og at der på dette grundlag burde anvendes individuelle toldsatser for Gani-gruppen og Wonderful-gruppen. Anmodningen kunne på det tidspunkt i undersøgelsen ikke accepteres, da grundlaget herfor først måtte undersøges.

1.2.   Anmodning om en delvis fornyet undersøgelse

(4)

Kommissionen modtog den 2. oktober 2012 en anmodning om en delvis fornyet undersøgelse fra Gani-gruppen.

(5)

Gani-gruppen påstod, at den ikke længere var forretningsmæssigt forbundet med de to andre virksomheder (Wonderful-gruppen), da det ejermæssige forhold mellem dem ophørte i marts 2011. Gani-gruppen anmodede derfor en om interimsundersøgelse af de gældende foranstaltninger, da den gældende enkelte toldsats ikke længere var hensigtsmæssig.

1.3.   Indledning af en delvis interimsundersøgelse

(6)

Kommissionen besluttede efter at have hørt det rådgivende udvalg, at der på dette grundlag skulle indledes delvis interimsundersøgelse.

(7)

Den 31. januar 2014 indledte Kommissionen en delvis interimsundersøgelse af de gældende foranstaltninger over for importen til Unionen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen. Kommissionen offentliggjorde en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(8)

Undersøgelsens omfang blev begrænset til en undersøgelse af ejerskabsstrukturen i Gani-gruppen, og om nødvendigt, på eget initiativ til en undersøgelse af dumpingmargenen for så vidt angik Gani-gruppen.

(9)

Undersøgelsen omfattede desuden en undersøgelse på eget initiativ af de samme forhold for så vidt angik Wonderful-gruppen.

1.4.   Nuværende undersøgelsesperiode

(10)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 (»nuværende undersøgelsesperiode«).

1.5.   Parter, som er berørt af undersøgelsen

(11)

Kommissionen opfordrede både Gani-gruppen og Wonderful-gruppen til at samarbejde i forbindelse med undersøgelsen og til at besvare Kommissionens spørgeskemaer. Kommissionen gav desuden virksomhederne mulighed for at anmode om markedsøkonomisk behandling, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7.

(12)

I indledningsmeddelelsen havde Kommissionen foreløbigt valgt USA som et tredjeland med markedsøkonomi (»referenceland«), jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), og opfordrede parterne til at fremsætte bemærkninger til dette valg.

(13)

Interesserede parter havde mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af undersøgelsen og for at anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

1.6.   Spørgeskemabesvarelser og kontrolbesøg

(14)

Kommissionen modtog spørgeskemabesvarelser fra begge grupper og fra to referencelandsproducenter.

(15)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den fandt nødvendige med henblik på undersøgelsen. Der blev aflagt kontrolbesøg i henhold til grundforordningens artikel 16 hos følgende virksomheder:

Eksporterende producenter i det pågældende land:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

Referencelandsproducenter, der anmodede om fortrolig behandling som følge af risiko for repressalier.

2.   PÅGÆLDENDE VARE

(16)

Den undersøgte vare i denne undersøgelse er den samme, som blev defineret i den oprindelige forordning, nemlig glaserede eller uglaserede keramiske sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o. lign., samt glaserede og uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag (»den pågældende vare«), som for øjeblikket tariferes under KN-kode 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 og 6908 90 99.

3.   DUMPING

3.1.   Markedsøkonomisk behandling

(17)

Ingen af grupperne anmodede om markedsøkonomisk behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c).

3.2.   Referenceland

(18)

Som nævnt ovenfor foreslog Kommissionen at anvende USA som referenceland, da dette også var tilfældet i den tidligere undersøgelse. Kommissionen kontaktede også virksomheder i en række andre mulige referencelande, men modtog ingen besvarelser eller samarbejde fra andre virksomheder. Valget af USA blev derfor bekræftet som hensigtsmæssigt.

3.3.   Undersøgelse

(19)

Det fremgik af den undersøgelse, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, at Gani-gruppen og Wonderful-gruppen var forretningsmæssigt forbundet, idet en af aktionærerne i Wonderful-gruppen ejede mere end 5 % af aktierne i en virksomhed i Gani-gruppen. Dumpingmargenerne blev beregnet separat for hver af grupperne. Skadesmargenerne for de to grupper var højere end dumpingmargenerne.

(20)

Risikoen for, at virksomhederne med de højeste individuelle dumpingmargener på grund af deres forretningsmæssige forbindelser kunne foretage deres eksport gennem virksomheder med den laveste dumpingmargen, blev taget i betragtning ved at beregne en enkelt vejet gennemsnitlig dumpingmargen for begge grupper, og der indførtes en enkelt toldsats.

(21)

Kommissionen undersøgte, om den påståede ændring i forholdet betød, at den enkelte toldsats ikke længere var berettiget. Kommissionen undersøgte derfor, om der var behov for en gennemgang af de individuelle dumpingmargener.

(22)

Undersøgelsen viste, at de aktiebeholdninger, der omtales i betragtning 19, blev solgt til ejeren af Gani-gruppen, og at Wonderful-gruppen ikke længere er aktionær i Gani-gruppen. Intet tydede på, at de to grupper havde andre strukturelle eller forretningsmæssige forbindelser. Ændringen i forholdet mellem de to grupper blev således accepteret i henhold til påstanden, og det blev konkluderet, at Gani-gruppen og Wonderful-gruppen ikke længere var forretningsmæssigt forbundet med henblik på fastsættelsen af tolden.

(23)

Det følger heraf, at der ikke længere er grund til at indføre en enkelt toldsats. Gani-gruppen og Wonderful-gruppen bør derimod pålægges separate individuelle toldsatser.

(24)

Hvad angår behovet for at revidere de individuelle dumpingmargener, der blev beregnet for hver af grupperne i den undersøgelse, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, undersøgte Kommissionen, om omstændighederne for så vidt angår de to pågældende grupper havde ændret sig betydeligt og berettigede en undersøgelse af disse individuelle dumpingmargener.

(25)

I den undersøgelse, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, konkluderedes følgende:

(1)

De havde ikke fælles produktionsanlæg.

(2)

De havde ikke fælles salgsvirksomheder.

(3)

De lavede ikke underentrepriser for hinanden.

(26)

Den nuværende undersøgelse bekræftede, at denne situation var uændret til trods for ændringen i forholdet.

(27)

Under disse særlige omstændigheder konkluderede Kommissionen, at forholdets ophør ikke ændrede de to gruppers virkemåde på en måde, der påvirker beregningen af deres dumpingmargener. På grundlag af disse nye beregninger er en ændring af disse dumpingmargener derfor ikke berettiget, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(28)

Ud fra ovenstående anvendes de separate dumpingmargener, der blev beregnet i den oprindelige undersøgelse, som individuelle toldsatser. Disse dumpingmargener er på 13,9 % for Gani-gruppen og 32,0 % for Wonderful-gruppen.

(29)

Disse konklusioner blev fremlagt for de interesserede parter, som fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

(30)

Wonderful-gruppen påstod indledningsvist, at den under kontrolbesøget i Folkerepublikken Kina havde meddelt Kommissionen, at nogle af de beviser, som Gani-gruppen havde fremlagt i anmodningen om en fornyet undersøgelse, var urigtige eller vildledende. Wonderful-gruppen påpegede, at Kommissionen i sådanne situationer kan gøre brug af grundforordningens artikel 18. De satte endvidere spørgsmålstegn ved, om bestemmelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 3, var blevet opfyldt i den forbindelse.

(31)

Kommissionen har efterprøvet alle de relevante og behørigt dokumenterede beviser, der var blevet indhentet i løbet af undersøgelsen, hvoraf det fremgik, at de to grupper ikke længere var forretningsmæssigt forbundet, og alle de beviser, der vedrører de to gruppers funktionsmåde både før og efter forholdets ophør. Disse beviser bekræfter, at gruppen uigenkaldeligt er blevet opdelt i to, hvilket ikke anfægtes af Wonderful-gruppen.

(32)

På grundlag af disse kendsgerninger har Kommissionen ingen grund til at anvende grundforordningens artikel 18. Desuden bekræfter disse kendsgerninger, at bestemmelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 3, var blevet opfyldt.

(33)

Dernæst satte Wonderful-gruppen spørgsmålstegn ved, om bestemmelserne i grundforordningens artikel 9, stk. 4, nemlig at »antidumpingtolden ikke må være højere end den fastsatte dumpingmargen«, var blevet opfyldt på det grundlag, at de nye eksportpriser og normale værdier for referencelandet var blevet efterprøvet i den nuværende undersøgelse.

(34)

Undersøgelsen viste, jf. betragtning 24-27, at funktionsmåden i hver af de to grupper ikke ændredes som følge af forholdets ophør. Der var i dette tilfælde ikke behov for nye dumpingmargener, hvilket også fremgik af indledningsmeddelelsen. Bestemmelserne i grundforordningens artikel 9, stk. 4, er blevet opfyldt, idet antidumpingtolden ikke overstiger den dumpingmargen, som blev fastsat i den oprindelige undersøgelse. Den kendsgerning, at de nye eksportpriser og de normale værdier i referencelandet også blev efterprøvet i løbet af denne undersøgelse, ændrer ikke ved denne konklusion.

(35)

Endelig påstod Wonderful-gruppen, at »fastsættelsen af individuelle margener for virksomheder, der tidligere var forretningsmæssigt forbundet, men havde ophørt samarbejdet« ville skabe en farlig præcedens og give en virksomhedsgruppe mulighed for at manipulere med handelsbeskyttelsesforanstaltningerne.

(36)

Kommissionen var uenig i denne påstand. De enkelte undersøgelser gennemføres ud fra de forudsætninger, der fastsættes i forbindelse med undersøgelsen, og ikke ud fra antagelser, og når virksomhederne ikke er forretningsmæssigt forbundet med hinanden, har de ret til en individuel toldsats, jf. grundforordningens artikel 9, stk.5.

(37)

EU-erhvervsgrenens sammenslutning Cerame-Unie (CET) påstod, at ophøret af det ejermæssige forhold ikke betyder, at muligheden for omgåelse via den gruppe, der har den laveste told, kan udelukkes. For at illustrere dette bemærkede CET, at tidspunktet for de to gruppers opdeling faldt sammen med indførelsen af de midlertidige foranstaltninger i den oprindelige undersøgelse, og at de to grupper ikke drøftede en opsplitning før indledningen af den oprindelige undersøgelse. I den oprindelige undersøgelse var de to grupper forretningsmæssigt forbundet, og CET påstod derfor, at Gani-gruppen og Wonderful-gruppen havde adgang til hinandens data.

(38)

CET fremlagde dog ingen beviser til støtte for disse antagelser. Desuden er Kommissionen forpligtet til at indføre individuelle toldsatser for hver af de to grupper nu, da det er blevet fastslået, at de ikke længere er forretningsmæssigt forbundet. Kommissionen kan ikke længere betragte to retligt adskilte virksomhedsgrupper som forretningsmæssigt forbundne med henblik på at indføre en enkelt toldsats udelukkende på det grundlag, at de to grupper måske samarbejder.

(39)

CET påstod, at hvis de to gruppers erhvervsaktiviteter er forblevet uændrede, jf. de fremlagte konklusioner, så er risikoen for omgåelse mellem de to grupper også forblevet uændret.

(40)

Kommissionen afviste denne påstand. De to grupper blev udelukkende behandlet som én i den oprindelige undersøgelse på grund af det ejermæssige forhold, som nu er ophørt.

(41)

CET bemærkede også, at de to virksomheders produktionsanlæg ligger forholdsvis tæt på hinanden, hvilket gør fysisk omgåelse af foranstaltningerne relativt nemt.

(42)

Kommissionen afviste også denne påstand. Der findes intet retsgrundlag for at give to ikke forretningsmæssigt forbundne virksomheder den samme told, blot fordi virksomhederne ligger meget tæt på hinanden og fordi omgåelse derfor er nemmere. I Folkerepublikken Kina er mange producenter af en bestemt vare ofte beliggende i samme by eller område.

(43)

Ud fra ovenstående ændrede de bemærkninger, der blev modtaget efter fremlæggelsen af konklusionerne, ikke konklusionen i betragtning 28. De separate dumpingmargener, der blev beregnet i den oprindelige undersøgelse, anvendes derfor som individuelle toldsatser. Disse dumpingmargener er på 13,9 % for Gani-gruppen og 32,0 % for Wonderful-gruppen.

(44)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 foretages følgende ændringer:

Følgende linje udgår fra tabellen:

Virksomhed

Told

Taric-tillægskode

»Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,3 %

B011«

Og følgende linjer indsættes i tabellen:

Virksomhed

Told

Taric-tillægskode

»Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

13,9 %

B939«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 af 12. september 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 238 af 15.9.2011, s. 1).

(3)  EUT C 28 af 31.1.2014, s. 11.


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/410

af 11. marts 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/411

af 11. marts 2015

om kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser, som blandes i malinger og lignende overfladebehandlingsmidler, i henhold til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 forelagde Nederlandene den 30. oktober 2013 Kommissionen en anmodning om afgørelse af, om en række produkter (kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser), der bringes i omsætning med henblik på at blive blandet i malinger og lignende overfladebehandlingsmidler (i det følgende benævnt »malinger«) og dermed give disse malinger den egenskab, at skadelige og patogene mikroorganismer på den tørrede malingoverflade dræbes, er biocidholdige produkter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), første led, i samme forordning, og om malingerne selv skal anses for at være biocidholdige produkter.

(2)

Den virksomhed, der bringer produkterne i omsætning, (i det følgende benævnt »virksomheden«) oplyser, at produkterne består af polymerer, der er modificeret med kvaternære ammoniumgrupper. Den anvendte polymer varierer fra produkt til produkt, afhængigt af malingproducenternes ønsker. Produkterne har i sig selv ingen antimikrobiel virkning. Virksomheden sælger produkterne til malingproducenter, som dernæst blander dem med andre polymerer, der bruges til malingproduktion, og en hærder, som tværbinder alle polymererne. De tværbundne polymerer danner på den tørrede maling en kationisk overflade, som udøver den antimikrobielle virkning.

(3)

Efter en første række drøftelser med sagkyndige fra medlemsstaterne bad Kommissionen i henhold til artikel 75, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 528/2012 den 2. februar 2014 Det Europæiske Kemikalieagentur udtale sig om, om virksomhedens produkter bidrager til de antimikrobielle egenskaber ved malinger, som de kan blandes i, om sådanne egenskaber skyldes virkningerne af et aktivstof, og i bekræftende fald hvad aktivstoffets identitet er.

(4)

Den 9. april 2014 blev Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse formuleret af Udvalget for Biocidholdige Produkter.

(5)

Ifølge udtalelsen involverer den pågældende virkemåde et aktivstof, da den bygger på et stof som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2), som indvirker på skadelige organismer.

(6)

Aktivstoffet dannes i den maling, det blandes i, ved en kemisk reaktion mellem tre bestanddele: det kationiske polymerbindemiddel med kvaternære ammoniumgrupper, som har varierende kædelængde og en funktionel gruppe; en polymerdispersion med samme funktionelle gruppe som det kationiske polymerbindemiddel; en polymerhærder til tværbinding af førnævnte polymerbestanddele.

(7)

Endvidere bygger aktivstoffets virkemåde ifølge udtalelsen på elektrostatisk tiltrækning, der medfører ændringer af fysiologiske og biokemiske mekanismer (f.eks. bakteriernes signaltransduktionssystemer) og dermed målorganismernes død. Virkemåden kan derfor ikke anses for blot fysisk eller mekanisk.

(8)

Ifølge artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 er det en biocidfunktion at ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere.

(9)

De kationiske polymerbindemidler er i den form, virksomheden leverer dem til malingproducenterne i, ikke bestemt til at have en biocidfunktion, og de falder dermed ikke ind under definitionen af et biocidholdigt produkt.

(10)

Malinger, som de nævnte produkter blandes i, er blandinger, som i den form, malingproducenterne leverer dem til kunderne i, danner et aktivstof og er bestemt til at have en biocidfunktion på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning, og de falder dermed ind under definitionen af et biocidholdigt produkt.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser, som malingproducenter bringer i omsætning til iblanding i malinger og lignende overfladebehandlingsmidler (i det følgende benævnt »malinger«) med henblik på at give sådanne malinger en biocidfunktion, anses ikke for at være biocidholdige produkter.

Malinger, som malingproducenter blander kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser i med henblik på at give malingerne en biocidfunktion, anses for at være biocidholdige produkter.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


Berigtigelser

12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/32


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde

( Den Europæiske Unions Tidende L 343 af 14. december 2012 )

Side 62, artikel 65, stk. 1:

I stedet for:

»… ophæves med virkning fra den 15. december 2012, …«

læses:

»… ophæves med virkning fra den 17. juni 2015, …«.


12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/32


Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014

( Den Europæiske Unions Tidende L 22 af 28. januar 2015 )

Side 24, artikel 48, sjette punktum:

I stedet for:

»De bestemmelser om fiskerimuligheder, der er fastsat i artikel 23, 24 og 25 samt …«

læses:

»De bestemmelser om fiskerimuligheder, der er fastsat i artikel 24, 25 og 26 samt …«.