ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 40

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
16. februar 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/238 af 10. februar 2015 om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/239 af 10. februar 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/240 af 9. februar 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/241 af 9. februar 2015 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

14

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

16.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/238

af 10. februar 2015

om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 11. juli 2012 afgørelse 2012/419/EU (1) om ændring, med virkning fra den 1. januar 2014, af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union. Fra den dato ophørte Mayotte med at være et oversøisk land eller territorie og blev en region i den yderste periferi af Unionen som nævnt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(2)

Rådet bemyndigede Kommissionen til på Unionens vegne at føre forhandlinger om en aftale med Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Republikken Seychellernes flag, til Unionens farvande og marine biologiske ressourcer i den eksklusive økonomiske zone ud for Mayottes kyst.

(3)

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion (»aftalen«), blev undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/331/EU (2) og anvendes midlertidigt fra den 20. maj 2014.

(4)

Aftalen nedsætter en blandet komité med ansvar for at overvåge dens gennemførelse. Desuden kan Den Blandede Komité i overensstemmelse med aftalen godkende visse ændringer af aftalen. For at lette godkendelsen af sådanne ændringer er det med forbehold af særlige betingelser hensigtsmæssigt at bemyndige Kommissionen til at godkende dem efter forenklet procedure.

(5)

For at Mayottes myndigheder kan gennemføre den fælles fiskeripolitiks regler fra det tidspunkt, hvor Mayotte bliver en region i den yderste periferi, er det nødvendigt at etablere passende administrative rammer, kontrolaktiviteter og fysisk infrastruktur samt at levere passende kapacitetsopbygning. Dette vil også bidrage til at sikre overholdelsen af Unionens internationale rapporteringsforpligtelser.

(6)

De nødvendige finansielle midler bør stilles til rådighed for fiskerimyndighederne i Mayotte gennem anvendelsen af de afgifter, rederne betaler direkte til Mayotte. Sådan en løsning er endnu mere passende i lyset af de gode forbindelser, der er udviklet mellem Seychellernes flåde og lokalsamfundet i den franske region i den yderste periferi, Mayotte. Den fiskeriflåde, der fører Seychellernes flag, har opereret i Mayottes farvande i flere år i kraft af en aftale mellem Mayotte og rederne, hvorved rederne betaler en licensafgift til Mayotte for at fiske i dets farvande. Med henblik på at sikre kontinuiteten i fiskeriet og de deraf følgende fordele for Mayotte bør al betaling i forbindelse med tilladelser og fangster under denne aftale derfor komme lokalsamfundet i Mayotte direkte til gode.

(7)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion, godkendes hermed på vegne af Unionen (3).

Artikel 2

1.   Frankrig bemyndiges til på vegne af sin region i den yderste periferi, Mayotte, at opkræve de betalinger vedrørende tilladelser og fangster og andre afgifter, som skal betales af redere for fiskerifartøjer, der fører Seychellernes flag, ved indrømmelse af adgang til farvande og marine biologiske ressourcer i EU-farvandene ud for Mayottes kyst, jf. bestemmelserne i kapitel III, afsnit 1, punkt 8 og 9, og afsnit 2 i bilaget til aftalen. Frankrig benytter disse indtægter til etablering af passende administrative rammer, kontrolaktiviteter og fysisk infrastruktur samt til levering af passende kapacitetsopbygning, således at Mayottes myndigheder kan opfylde kravene under den fælles fiskeripolitik.

2.   Frankrig fremsender oplysninger vedrørende denne bankkonto til Kommissionen.

3.   Ved udgangen af hvert år, hvor denne aftale gennemføres, fremsender Frankrig en udførlig rapport til Kommissionen om de betalinger, der er foretaget af de fartøjer, der har tilladelse til at fiske, samt om anvendelsen af disse betalinger.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den meddelelse, der er omhandlet i aftalens artikel 19 (4).

Artikel 4

Med forbehold af bestemmelserne og betingelserne i bilaget bemyndiges Europa-Kommissionen til på Unionens vegne at godkende de ændringer af aftalen, som Den Blandede Komité har foretaget.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2015,

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).

(2)  Rådets afgørelse 2014/331/EU af 14. april 2014 om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion (EUT L 167 af 6.6.2014, s. 1)

(3)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 167 af 6.6.2014, s. 4 sammen med afgørelsen om dens undertegnelse.

(4)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Generalsekretariatet for Rådet


BILAG

Bemyndigelsens anvendelsesområde og procedure for fastlæggelse af Unionens holdning i Den Blandede Komité

1.

Kommissionen bemyndiges til at forhandle med Republikken Seychellerne og i givet fald at godkende, forudsat at betingelserne i punkt 3 i dette bilag er opfyldt, ændringer af aftalen med hensyn til følgende spørgsmål:

a)

vurdering og tilpasning af fiskerimulighederne i overensstemmelse med aftalens artikel 9

b)

revision af de tekniske bestemmelser i aftalen og bilaget, herunder en vurdering af de tekniske regler om fartøjsovervågningssystemer i overensstemmelse med punkt 10 i tillæg 6 i bilaget til aftalen.

2.

I Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til artikel 8 i aftalen, skal Kommissionen:

a)

handle i overensstemmelse med de mål, som Unionen forfølger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

b)

følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om meddelelsen fra Kommissionen om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

c)

fremme holdninger, der er forenelige med de relevante regler, som er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

3.

Når en afgørelse om ændringer af aftalen som nævnt i punkt 1 forventes at blive vedtaget på et møde i Den Blandede Komité, træffes de nødvendige foranstaltninger, så den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, tager hensyn til de seneste statistiske, biologiske og andre oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen.

Med henblik herpå og på grundlag af disse oplysninger fremsender Kommissionens tjenestegrene i rette tid inden det relevante møde i Den Blandede Komité et forberedende dokument, der fastlægger enkelthederne i Unionens påtænkte holdning, til Rådet eller dets forberedende organer med henblik på drøftelse og godkendelse.

Hvis det på senere møder, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, så Unionens holdning tager hensyn til nye de elementer, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer.

Kommissionen opfordres til i rette tid at træffe alle nødvendige foranstaltninger til opfølgning af Den Blandede Komités afgørelse, herunder eventuelt offentliggørelse af den relevante afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og forelæggelse af ethvert forslag, der er nødvendigt for at gennemføre denne afgørelse.


16.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/4


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/239

af 10. februar 2015

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet godkendte den 23. juli 2007 fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »partnerskabsaftalen«) ved vedtagelse af forordning (EF) nr. 894/2007 (1).

(2)

Den seneste protokol (2) om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen, fandt anvendelse indtil den 12. maj 2014.

(3)

Unionen har ført forhandlinger med São Tomé og Príncipe om en ny protokol for fire år, der giver Unionens fartøjer fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes højhedsområde eller jurisdiktion.

(4)

Den nye protokol er blevet undertegnet i overensstemmelse med afgørelse 2014/334/EU (3) og finder midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen.

(5)

Den nye protokol bør godkendes.

(6)

Der nedsættes ved partnerskabsaftalen en blandet komité, der skal kontrollere anvendelsen af denne aftale. Desuden kan Den Blandede Komité i overensstemmelse med protokollen godkende visse ændringer af protokollen. For at lette godkendelsen af sådanne ændringer er det med forbehold af særlige betingelser hensigtsmæssigt at bemyndige Kommissionen til at godkende dem efter forenklet procedure —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe (i det følgende benævnt »protokollen«), godkendes på Unionens vegne (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter op Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i protokollens artikel 15 (5).

Artikel 3

Med forbehold af bestemmelserne og betingelserne i bilaget bemyndiges Kommissionen til på Unionens vegne at godkende de ændringer af protokollen, som Den Blandede Komité har foretaget.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 894/2007 af 23. juli 2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 35).

(2)  Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe (EUT L 136 af 24.5.2011, s. 5).

(3)  Rådets afgørelse 2014/334/EU af 19. maj 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og São Tomé og Príncipe (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 1).

(4)  Protokollen er offentliggjort i EUT L 168 af 7.6.2014, s. 3 sammen med afgørelsen om undertegnelsen af protokollen.

(5)  Protokollens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Bemyndigelsens omfang og procedure for fastlæggelse af Unionens holdning i Den Blandede Komité

1.

Kommissionen bemyndiges til at føre forhandlinger med Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og, hvor det er relevant og forudsat at den overholder punkt 3 i dette bilag, til at godkende ændringerne af protokollen vedrørende følgende spørgsmål:

a)

afgørelse om reglerne for sektorstøtten i overensstemmelse med protokollens artikel 3

b)

tilpasning af bestemmelserne om betingelserne for fiskeri samt gennemførelsesbestemmelserne for protokollen og bilagene i overensstemmelse med protokollens artikel 5, stk. 2.

2.

Unionen skal i Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen:

a)

handle i overensstemmelse med de mål, som Unionen forfølger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

b)

følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om meddelelsen om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

c)

fremme holdninger, der er forenelige med de relevante regler, som er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

3.

Når en afgørelse om ændringer af protokollen som nævnt i punkt 1 forventes at blive vedtaget på et møde i Den Blandede Komité, træffes de nødvendige foranstaltninger, så den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, tager hensyn til de seneste statistiske, biologiske og andre oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen.

Med henblik herpå og på grundlag af disse oplysninger fremsender Kommissionens tjenestegrene i rette tid inden det relevante møde i Den Blandede Komité et dokument, der fastlægger enkelthederne i forslaget til Unionens holdning, til Rådet eller dets forberedende organer med henblik på drøftelse og godkendelse.

Unionens påtænkte holdning i det forberedende dokument betragtes som godkendt, medmindre et bestemt antal medlemsstater svarende til et blokerende mindretal gør indsigelse på et møde i Rådets forberedende organ eller senest 20 dage efter modtagelsen af det forberedende dokument, afhængigt af hvad der indtræffer først. I tilfælde af indsigelse henvises sagen til Rådet.

Hvis det på senere møder, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, så Unionens holdning tager hensyn til nye de elementer, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer.

Kommissionen opfordres til i rette tid at træffe alle nødvendige foranstaltninger til opfølgning af Den Blandede Komités afgørelse, herunder eventuelt offentliggørelse af den relevante afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og forelæggelse af ethvert forslag, der er nødvendigt for at gennemføre denne afgørelse.


FORORDNINGER

16.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/7


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/240

af 9. februar 2015

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

I betragtning af den fortsat alvorlige situation i Ukraine mener Rådet, at der bør tilføjes yderligere personer og enheder på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. februar 2015.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1

I.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

133.

Pavel DREMOV alias Batya

Павел ДРЁМОВ

Født i 1976, Stakhanov

Chef for første kosakregiment, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV alias Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Født i 1991, St. Petersburg

Chef for »Rusich«-enheden, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV alias Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

Født den 2.2.1983, Ukhta, Komi

Chef for »Sparta«-bataljonen, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH alias Givi

Михаил Толстых

Født i 1980, Ilovaisk

Chef for »Somali«-bataljonen, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Såkaldt »vicechef« i forsvarsministeriet i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Såkaldt næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i den såkaldte »Folkerepubliken Luhansk« .

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Født den 20.11.1988 i Krasnoarmëisk

Såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har hun således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Født den 27.1.1974

Såkaldt »budgetminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Såkaldt »budgetminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Født den 22.4.1985 i Kherson

Såkaldt »kommunikationsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Født i 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Såkaldt »fungerende offentlig anklager« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Født den 15.5.1955 i Omsk

Viceforsvarsminister og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Født den 8.5.1956 i Kaunas, Litauen

Første viceforsvarsminister og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Født den 9.11.1963 i DDR

Leder af den overordnede operative enhed og generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations væbnede styrker. I begge roller medvirker han aktivt til udformningen og gennemførelsen af de russiske styrkers militærkampagne.

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter udøver han den operative kontrol over de væbnede styrker og medvirker derfor aktivt til udformingen og gennemførelsen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Født den 11.9.1937 i Tchassov Yar, Ukraine

Medlem af Statsdumaen.

Han besøgte den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og fremsatte under sit besøg erklæringer til støtte for separatisterne. Han blev også udpeget til honorær konsul for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Den Russiske Føderation.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til den føderale forfatningslov »om optagelse af Republikken Krim i Den Russiske Føderation og om oprettelse inden for Den Russiske Føderation af nye føderale enheder — Republikken Krim og Byen Sevastopol med Føderal Status«.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Født den 14.3.1955 i Kaliningrad Oblast, USSR.

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende etniske spørgsmål.

Han er stifter af folkebevægelsen »Krassnaya Moskva — Red Moscow Patriotic Front Aid«, der har organiseret offentlige demonstrationer til støtte for separatisterne og dermed støttet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til den føderale forfatningslov »om optagelse af Republikken Krim i Den Russiske Føderation og om oprettelse inden for Den Russiske Føderation af nye føderale enheder — Republikken Krim og Byen Sevastopol med Føderal Status«.

16.2.2015

II.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Nikolay KOZITSYN, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

30.

Sparta battalion

Батальон »Спарта«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Arseny PAVLOV, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

31.

Somali battalion

Батальон »Сомали«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Mikhail TOLSTYKH alias Givi, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

32.

Zarya battalion

Батальон »Заря«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

33.

Prizrak brigade

Бригада »Призрак«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Oleksiy MOZGOVY, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

34.

Oplot battalion

Батальон »Оплот«

Social media:

http://vk.com/oplot_info

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

35.

Kalmius battalion

Батальон »Кальмиус«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

36.

Death battalion

Батальон »Смерть«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

37.

Public Movement »NOVOROSSIYA«

Движение Новороссия

 

Folkebevægelsen »Novorossiya«/»Nyt Rusland« blev oprettet i november 2014 i Rusland og ledes af den russiske officer Igor Strelkov (identificeret som medlem af staben i det overordnede direktorat for efterretninger i Den Russiske Føderations Væbnede Styrkers generalstab (GRU)).

Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde generel, effektiv bistand til »Novorossiya«, herunder ved at hjælpe militser, der kæmper i det østlige Ukraine, og dermed støtte politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Har forbindelser til en person, der er opført på listen for at underminere Ukraines territoriale integritet.

16.2.2015


AFGØRELSER

16.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/14


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/241

af 9. februar 2015

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP.

(2)

I betragtning af den fortsat alvorlige situation i Ukraine mener Rådet, at der bør tilføjes yderligere personer og enheder på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

(3)

Bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes på listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 16. februar 2015.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.


BILAG

Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1

I.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

133.

Pavel DREMOV alias Batya

Павел ДРЁМОВ

Født i 1976, Stakhanov

Chef for første kosakregiment, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV alias Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Født i 1991, St. Petersburg

Chef for »Rusich«-enheden, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV alias Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

Født den 2.2.1983, Ukhta, Komi

Chef for »Sparta«-bataljonen, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH

alias Givi Михаил Толстых

Født i 1980, Ilovaisk

Chef for »Somali«-bataljonen, som er en bevæbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Såkaldt »vicechef« i forsvarsministeriet i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« .

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Såkaldt næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i den såkaldte »Folkerepubliken Luhansk« .

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Født den 20.11.1988 i Krasnoarmëisk

Såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har hun således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Født den 27.1.1974

Såkaldt »budgetminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Såkaldt »budgetminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Født den 22.4.1985 i Kherson

Såkaldt »kommunikationsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Født i 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Såkaldt »fungerende offentlig anklager« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Født den 15.5.1955 i Omsk

Viceforsvarsminister og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Født den 8.5.1956 i Kaunas, Litauen

Første viceforsvarsminister og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Født den 9.11.1963 i DDR

Leder af den overordnede operative enhed og generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations væbnede styrker. I begge roller medvirker han aktivt til udformningen og gennemførelsen af de russiske styrkers militærkampagne.

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter udøver han den operative kontrol over de væbnede styrker og medvirker derfor aktivt til udformingen og gennemførelsen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Født den 11.9.1937 i Tchassov Yar, Ukraine

Medlem af Statsdumaen.

Han besøgte den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og fremsatte under sit besøg erklæringer til støtte for separatisterne. Han blev også udpeget til honorær konsul for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Den Russiske Føderation.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til den føderale forfatningslov »om optagelse af Republikken Krim i Den Russiske Føderation og om oprettelse inden for Den Russiske Føderation af nye føderale enheder — Republikken Krim og Byen Sevastopol med Føderal Status«.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Født den 14.3.1955 i Kaliningrad Oblast, USSR.

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende etniske spørgsmål.

Han er stifter af folkebevægelsen »Krassnaya Moskva — Red Moscow Patriotic Front Aid«, der har organiseret offentlige demonstrationer til støtte for separatisterne og dermed støttet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til den føderale forfatningslov »om optagelse af Republikken Krim i Den Russiske Føderation og om oprettelse inden for Den Russiske Føderation af nye føderale enheder — Republikken Krim og Byen Sevastopol med Føderal Status«.

16.2.2015

II.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Nikolay KOZITSYN, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

30.

Sparta battalion

Батальон »Спарта«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Arseny PAVLOV, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

31.

Somali battalion

Батальон »Сомали«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Mikhail TOLSTYKH alias Givi, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

32.

Zarya battalion

Батальон »Заря«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

33.

Prizrak brigade

Бригада »Призрак«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Oleksiy MOZGOVY, som er en person, der er opført på listen.

16.2.2015

34.

Oplot battalion

Батальон »Оплот«

Social media:

http://vk.com/oplot_info

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

35.

Kalmius battalion

Батальон »Кальмиус«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

36.

Death battalion

Батальон »Смерть«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som bidrager til yderligere at destabilisere Ukraine.

16.2.2015

37.

Public Movement »NOVOROSSIYA«

Движение Новороссия

 

Folkebevægelsen »Novorossiya«/»Nyt Rusland« blev oprettet i november 2014 i Rusland og ledes af den russiske officer Igor Strelkov (identificeret som medlem af staben i det overordnede direktorat for efterretninger i Den Russiske Føderations Væbnede Styrkers generalstab (GRU)).

Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde generel, effektiv bistand til »Novorossiya«, herunder ved at hjælpe militser, der kæmper i det østlige Ukraine, og dermed støtte politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Har forbindelser til en person, der er opført på listen for at underminere Ukraines territoriale integritet.

16.2.2015