ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 31

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
7. februar 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/181 af 30. januar 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/182 af 2. februar 2015 om ophævelse af forordning (EU) nr. 827/2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/183 af 2. februar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 635/2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/184 af 2. februar 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/185 af 2. februar 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/186 af 6. februar 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for arsen, fluor, bly, kviksølv, endosulfan og frø af Ambrosia  ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/187 af 6. februar 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af håndbagage ( 1 )

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/188 af 6. februar 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/189 af 6. februar 2015 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 2. til den 3. februar 2015 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for februar 2015

23

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020

25

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/191 af 5. februar 2015 om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så vidt angår forlængelse af visse frister fastsat i artikel 9 og artikel 11, stk. 1, i nævnte afgørelse (meddelt under nummer C(2015) 466)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/181

af 30. januar 2015

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare i form af fint gullighvidt pulver, som er pakket i sække på 25 kg, og som er fremstillet af hydreret vegetabilsk olie med tilsætning af mono- og diglycerider fra en anden vegetabilsk olie. De tilsatte mono- og diglycerider fra en anden vegetabilsk olie udgør 10 vægtprocent.

Varen er beregnet til anvendelse som emulgator i fødevareindustrien.

Dråbepunktet er 58 °C og viskositeten ved 68 °C er mindre end 1 Pas.

3404 90 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 5 til kapitel 34 samt teksten til KN-kode 3404 og 3404 90 00.

Tarifering under pos. 1516 er udelukket, da andre ingredienser er tilsat (10 % mono- og diglycerider af fedtsyrer).

Tarifering under pos. 1517 er ligeledes udelukket, da varen har en voksagtig konsistens, hvilket ikke er omfattet af pos. 1517.

Varen er en kemisk fremstillet organisk vare med voksagtig konsistens, som ikke er opløselig i vand (se bestemmelse 5 til kapitel 34), og som også opfylder kriterierne for en syntetisk voks (se også forklarende bemærkninger til HS, pos. 3404, navnlig punkt A).

Varen tariferes derfor under KN-kode 3404 90 00 som syntetisk voks og tilberedt voks, andre varer.


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/182

af 2. februar 2015

om ophævelse af forordning (EU) nr. 827/2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 (2) blev blåt polymethinfarvestof (fluorescerende farvestof), i en blanding af opløsningsmidlerne etylenglycol og metanol til brug i automatiske blodanalysatorer til farvning af leukocytter med en fluorescerende markør, efter at de har gennemgået en specifik forberedende behandling, tariferet under position 3212 i den kombinerede nomenklatur som farvestoffer. Tarifering under position 3822 i den kombinerede nomenklatur udelukkedes med den begrundelse, at farvestoffer henhørende under position 3204, som foreligger i detailsalgspakninger, tariferes under position 3212.

(2)

I sag C-480/13 Sysmex Europe GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3) fastslog Den Europæiske Unions Domstol, at en vare, som består af opløsningsmidler og en polymethinsubstans, skal tariferes under position 3822 i den kombinerede nomenklatur som reagensmidler til laboratoriebrug. Domstolen fandt på baggrund af de fremlagte oplysninger, at anvendelsen af produktet som et farvestof alene er en rent teoretisk mulighed.

(3)

Den vare, der blev undersøgt af Domstolen i sag C-480/13, er identisk med den vare, hvis tarifering er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011.

(4)

Følgelig bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 ophæves for at undgå potentielt divergerende tarifering af blåt polymethinfarvestof (fluorescerende farvestof), i en blanding af opløsningsmidlerne etylenglycol og metanol, og sikre ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur i Unionen.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 bør derfor ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 af 12. august 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 211 af 18.8.2011, s. 9).

(3)  Dom af 17. juli 2014, endnu ikke offentliggjort i Sml., præmis 42, 44 og 45.


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/183

af 2. februar 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 635/2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 635/2005 (2) blev en vare bestående af forkogte tørrede nudler af hvedemel og krydderier, som sælges i detailsalg i en skål, og som er klar til servering efter tilsætning af kogende vand, tariferet under pos. 1902 i den kombinerede nomenklatur. Tarifering af varen under pos. 2104 i den kombinerede nomenklatur udelukkedes, da tilsætningen af vand til skålen ikke er tilstrækkelig til at tilberede en suppe eller en bouillon, men giver varen karakteren af en nudelret.

(2)

I medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 767/2014 (3) blev en tilstrækkeligt sammenlignelig vare bestående af en blok af tørrede forkogte nudler, en pose med krydderi, en pose med spiseolie og en pose med tørrede grøntsager, som foreligger til detailsalg som et sæt, hvortil der før fortæring skal tilsættes kogende vand, tariferet under pos. 1902 i den kombinerede nomenklatur. Tarifering af varen under pos. 2104 i den kombinerede nomenklatur udelukkedes, fordi varen er et sæt til detailsalg, jf. almindelig tariferingsbestemmelse 3 b) vedrørende den kombinerede nomenklatur, og eftersom sættets karaktergivende bestanddel er nudlerne, da de udgør den største andel af det.

(3)

Selv om tariferingen af de to varer er identisk, er der forskellige begrundelser for at udelukke tarifering af hver af disse varer under pos. 2104 i den kombinerede nomenklatur. I begrundelsen for den første vare gøres tariferingen afhængig af den mængde vand, der tilsættes, hvorimod det i begrundelsen for den anden vare kommer an på den mængde nudler, den indeholder. Gøres den tilsatte mængde vand til et kriterium for tarifering af sådanne varer, kan det imidlertid føre til divergerende tarifering, hvilket ikke vil være berettiget på baggrund af de to varers ens objektive karakteristika. Det eneste gældende kriterium bør derfor være den mængde nudler, varen indeholder.

(4)

Da punkt 1 i skemaet i bilaget til forordning (EF) nr. 635/2005 er blevet overflødigt på grund af ændringer af varebeskrivelsen deri og begrundelsen for denne vares tarifering, bør det udgå.

(5)

Forordning (EF) nr. 635/2005 bør derfor ændres for at undgå potentielt divergerende tarifering og sikre ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur i Unionen.

(6)

Forordning (EF) nr. 635/2005 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den række, der svarer til punkt 1 i skemaet i bilaget til forordning (EF) nr. 635/2005, udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 635/2005 af 26. april 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 106 af 27.4.2005, s. 10).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 767/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 209 af 16.7.2014, s. 12).


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/184

af 2. februar 2015

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Siliciumdioxid (også kaldet »silicagel«) i form af gennemsigtigt granulat på 0,5 til 1,5 mm i diameter, pakket i små papirposer eller i plastkapsler, der er gennemtrængelige for vand og damp.

Siliciumdioxiden absorberer fugt og er f.eks. tiltænkt til at beskytte medicin eller holde varer tørre under forsendelse.

3824 90 96

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3824, 3824 90 og 3824 90 96.

Tarifering under pos. 2811 er udelukket, da silicagelen, som er pakket i små papirposer eller plastkapsler, er tiltænkt til en bestemt snarere end generel anvendelse og derfor ikke kan anses for en isoleret kemisk defineret forbindelse som omhandlet i kapitel 28.

Den tariferes derfor under KN-kode 3824 90 96 som andre kemiske produkter, ikke andetsteds tariferet.


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/185

af 2. februar 2015

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et rødt, tyktflydende produkt indeholdende jordbær (hele frugter og stykker deraf), bestående af (i vægtprocent):

2103 90 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 2103, 2103 90 og 2103 90 90.

Tarifering af produktet i kapitel 20 er udelukket, da det er en tilberedning baseret på frugt, der anvendes som sauce (se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2103, punkt A), tredje afsnit).

Produktet tariferes derfor under KN-kode 2103 90 90 som en sauce.

jordbær

sukker

vand

38

48

13

og små mængder af pektin og citronsyre.

Under fremstillingsprocessen blandes og koges ingredienserne ved reduceret tryk for at reducere vandindholdet.

Produktet foreligger i en 2 kg plastpose og anvendes som sauce til f.eks. desserter.


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/186

af 6. februar 2015

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for arsen, fluor, bly, kviksølv, endosulfan og frø af Ambrosia

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt at anvende produkter til foderbrug med et indhold af uønskede stoffer, der overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i nævnte direktivs bilag I.

(2)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger, der viser, at de nuværende maksimalgrænseværdier for arsen, fluor og bly ikke kan overholdes i kalkholdige marine skaller. Maksimalgrænseværdierne for arsen, fluor og bly i kalkholdige marine skaller bør derfor hæves for at sikre, at kalkholdige marine skaller fortsat kan anvendes i foder, samtidig med at det høje niveau for beskyttelse af dyr og menneskers sundhed bevares.

(3)

Den industri, der laver foder til selskabsdyr, anvender mange følge- og biprodukter fra fødevareindustrien som råvarer til at fremstille dyrefoder, der giver katte eller hunde en afbalanceret kost, og der er afpasset deres behov for så vidt angår aminosyrer, kulhydrater, proteiner, mineraler, sporstoffer og vitaminer. De nuværende maksimalgrænseværdier for kviksølv for så vidt angår disse følge- og biprodukter til foderbrug er strengere end de maksimalgrænseværdier for kviksølv, der gælder for fiskekød (muskelkød) til konsum. Derfor er der forsyningsproblemer med sådanne følge- og biprodukter til anvendelse i dyrefoder, som overholder maksimalgrænseværdierne for kviksølv, hvilket medfører et behov for at anvende mindre fisk med et lavere indhold af kviksølv til at fremstille dyrefoder, hvilket strider imod principperne om bæredygtigt fiskeri. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilpasse maksimalgrænseværdien for kviksølv for så vidt angår fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf bestemt til produktion af foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr, samtidig med at det høje niveau for beskyttelse af dyrs sundhed bevares.

(4)

En vurdering af seneste data vedrørende tilstedeværelsen af endosulfan i fodermidler har vist, at maksimalgrænseværdien for indholdet af endosulfan i oliefrø og majs og afledte produkter heraf kan reduceres.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1275/2013 (2) blev en fodnote om tilstedeværelsen af frø af Ambrosia i fodermidler ved en fejl slettet i bilag I til direktiv 2002/32/EF. Erfaringen har vist, at visse bestemmelser i fodnoten skal skærpes for at undgå, at frø af Ambrosia spredes i miljøet. Derfor bør fodnoten genindsættes i det nævnte bilag.

(6)

Direktiv 2002/32/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2002/32/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1275/2013 af 6. december 2013 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for arsen, cadmium, bly, nitrit, flygtig sennepsolie og skadelige botaniske urenheder (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 86).


BILAG

Ændringer i bilag I til direktiv 2002/32/EF

I bilag I til direktiv 2002/32/EF foretages følgende ændringer:

1)

Del I, række 1 (vedrørende arsen), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»1.

Arsen (1)

Fodermidler,

undtagen:

2

mel af græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver samt tørrede sukkerroesnitter og tørrede molasserede sukkerroesnitter

4

palmekage

4 (2)

fosfater, kalkholdige marine alger

10

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10), kalkholdige marine skaller

15

magnesiumoxid, magnesiumcarbonat

20

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf

25 (2)

tangmel og fodermidler fremstillet af tang.

40 (2)

Jernpartikler anvendt som tracer.

50

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«,

undtagen:

30

kobber(II)sulfat, pentahydrat, kobbercarbonat, dikobberchloridtrihydroxid, jern(II)carbonat

50

zinkoxid, mangan(II)oxid, kobber(II)oxid

100

Tilskudsfoder,

undtagen:

4

mineralsk foder

12

tilskudsfoder, som er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller tangmel og fodermidler fremstillet af tang

10 (2)

formuleringer af foder med særlige ernæringsformål, som er til frigivelse over lang tid, og som har en koncentration af sporstoffer på over 100 gange det fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

30

Fuldfoder,

undtagen:

2

fuldfoder til fisk og pelsdyr

10 (2)

fuldfoder, som er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller tangmel og fodermidler fremstillet af tang

10 (2

2)

Del I, række 3 (vedrørende fluor), række 4 (vedrørende bly) og række 5 (vedrørende kviksølv), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»3.

Fluor (7)

Fodermidler,

undtagen:

150

animalske fodermidler, undtagen havkrebsdyr som f.eks. krill, kalkholdige marine skaller

500

havkrebsdyr, f.eks. krill

3 000

fosfater

2 000

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10)

350

magnesiumoxid

600

kulsur algekalk

1 000

Vermiculit (E 561)

3 000

Tilskudsfoder

 

der indeholder 4 % fosfor eller derunder (8)

500

der indeholder over 4 % fosfor (8)

125 pr. 1 % fosfor (8)

Fuldfoder,

undtagen:

150

fuldfoder til svin

100

fuldfoder til fjerkræ (undtagen kyllinger) og fisk

350

fuldfoder til kyllinger

250

fuldfoder til kvæg, får og geder

 

– –

lakterende

30

– –

andre

50

4.

Bly (11)

Fodermidler,

undtagen:

10

grønfoder (3)

30

fosfater, kalkholdige marine alger og kalkholdige marine skaller

15

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10)

20

gær.

5

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«,

undtagen:

100

zinkoxid

400

mangan(II)oxid, jern(II)carbonat, kobbercarbonat.

200

Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«,

undtagen:

30

clinoptilolit af vulkansk oprindelse, natrolitphonolit

60

Forblandinger (6)

200

Tilskudsfoder,

undtagen:

10

mineralsk foder

15

formuleringer af foder med særlige ernæringsformål, som er til frigivelse over lang tid, og som har en koncentration af sporstoffer på over 100 gange det fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

60

Fuldfoder

5

5.

Kviksølv (4)

Fodermidler,

undtagen:

0,1

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf

0,5 (13)

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10)

0,3

Foderblandinger,

undtagen:

0,1

mineralsk foder

0,2

foderblandinger til fisk

0,2

foderblandinger til hunde, katte og pelsdyr

0,3«

3)

Følgende indsættes som slutnote 13 sidst i afsnit I:

»(13)

Maksimalgrænseværdien finder anvendelse på basis af vådvægt for så vidt angår fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf, der er bestemt til fremstilling af foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr.«

4)

Del IV, række 6 (vedrørende endosulfan), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»6.

Endosulfan (summen af alfa- og beta-isomerer og af endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan)

Fodermidler og foderblandinger,

undtagen:

0,1

bomuldsfrø og biprodukter fra forarbejdningen heraf, undtagen rå bomuldsfrøolie

0,3

sojabønne og biprodukter fra forarbejdningen heraf, undtagen rå sojabønneolie

0,5

rå vegetabilsk olie

1,0

fuldfoder til fisk, undtagen laksefisk

0,005

fuldfoder til laksefisk

0,05«

5)

Del VI: »Skadelige botaniske urenheder« affattes således:

»DEL VI: SKADELIGE BOTANISKE URENHEDER

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

1.

Ukrudtsfrø og frugter, ikke formalede eller knuste, som indeholder alkaloider, glykosider eller andre toksiske stoffer, enkeltvis eller sammen, herunder:

Fodermidler og foderblandinger

3 000

Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Fodermidler og foderblandinger

100

3.

Frø og skaller af Ricinus communis L., Croton tiglium L. og Abrus precatorius L. samt derivater fra forarbejdningen (1), enkeltvis eller sammen

Fodermidler og foderblandinger

10 (2)

4.

Bog, uafskallet — Fagus sylvatica L.

Fodermidler og foderblandinger

Frø og frugter samt derivater fra forarbejdningen må kun forekomme i foder i spormængder, der ikke lader sig bestemme kvantitativt

5.

Purgérbusk — Jatropha curcas L.

Fodermidler og foderblandinger

Frø og frugter samt derivater fra forarbejdningen må kun forekomme i foder i spormængder, der ikke lader sig bestemme kvantitativt

6.

Frø af Ambrosia spp.

Fodermidler (3),

undtagen:

50

hirse (kerner af Panicum miliaceum L.) og durra (kerner af Sorghum bicolor (L.) Moench s.1.), der ikke gives direkte til dyr som foder (3).

200

Foderblandinger, der indeholder umalede kerner og frø

50

7.

Frø af

Indisk sennep — Brassica juncea (L.) Czern. and Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Sareptasennep — Brassica juncea (L.) Czern. and Coss. ssp. juncea

Kinesisk sennep — Brassica juncea (L.) Czern. and Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Sort sennep — Brassica nigra (L.) Koch

Etiopisk sennep — Brassica carinata A. Braun

Fodermidler og foderblandinger

Frø må kun forekomme i foder i spormængder, der ikke lader sig bestemme kvantitativt


(1)  For så vidt indholdet kan bestemmes ved analytisk mikroskopi.

(2)  Omfatter også partikler af frøskaller.

(3)  Såfremt der fremlægges utvetydig dokumentation for, at kernerne og frøene er beregnet til formaling eller knusning, er det ikke nødvendigt at rense kerner og frø, der indeholder frø af Ambrosia spp. i mængder, som ikke opfylder bestemmelserne, inden formaling eller knusning på følgende betingelser:

sendingen transporteres som helhed til formalings- eller knusningsanlægget, og formalings- eller knusningsanlægget underrettes på forhånd om tilstedeværelsen af det høje indhold af frø af Ambrosia spp. for at kunne træffe yderligere forebyggelsesforanstaltninger med henblik på at undgå, at frø af Ambrosia spredes i miljøet, og

der fremlægges velfunderede beviser for, at der under transporten til knusnings- eller formalingsanlægget er iværksat forebyggelsesforanstaltninger for at undgå, at frø af Ambrosia spp. spredes i miljøet, og

den kompetente myndighed er indforstået med transporten, efter den har sikret, at de ovennævnte betingelser er opfyldt.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal sendingen rengøres inden en eventuel transport til Unionen, og screeningerne skal destrueres behørigt.«


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/187

af 6. februar 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af håndbagage

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Nyere dokumentation har vist, at terrorister forsøger at udvikle nye metoder til at skjule improviserede eksplosive anordninger, der er udformet med henblik på at omgå de nuværende luftfartssikkerhedsforanstaltninger vedrørende screening af håndbagage.

(2)

Visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 (2), bør derfor ændres for at styrke modforholdsreglerne mod truslen fra improviserede eksplosive anordninger, der skjules i håndbagage.

(3)

Ændringerne bør skærpe de tekniske specifikationer til screening af håndbagage med systemer til sporing af eksplosive stoffer.

(4)

Ændringerne bør også åbne mulighed for at screene håndbagage, der indeholder bærbare computere og andre større elektriske artikler, på visse betingelser.

(5)

Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt med henblik på at minimere risici for flysikkerheden.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra og med den 1. marts 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1).


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 foretages følgende ændringer:

1.

Kapitel 4 ændres således:

a)

Punkt 4.1.2.1 affattes således:

»4.1.2.1.

Inden screeningen tages bærbare computere og andre større elektriske artikler ud af håndbagagen, og de screenes særskilt, medmindre håndbagagen skal screenes med EDS-udstyr (Explosive Detection Systems equipment), der opfylder norm C2 eller højere.«

b)

Punkt 4.1.2.8 affattes således:

»4.1.2.8.

Tasker, der viser sig at indeholde en større elektrisk artikel, screenes igen, efter at denne artikel er fjernet fra tasken, og den elektriske artikel screenes særskilt, medmindre håndbagagen blev screenet med EDS-udstyr (Explosive Detection Systems equipment), der opfylder norm C2 eller højere.«

2.

I kapitel 12 tilføjes følgende som punkt 12.4.2.7 til 12.4.2.9:

»12.4.2.7.

Alt EDS-udstyr, der er udformet til at screene håndbagage, skal mindst opfylde norm C1.

12.4.2.8.

Alt EDS-udstyr, som er udformet til at screene håndbagage, der indeholder bærbare computere og andre større elektriske artikler, skal mindst opfylde norm C2.

12.4.2.9.

Alt EDS-udstyr, som er udformet til at screene håndbagage, der indeholder bærbare computere og andre større elektriske artikler samt LAGs, skal mindst opfylde norm C3.«


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/188

af 6. februar 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EG

344,2

IL

84,8

MA

75,8

TR

119,9

ZZ

156,2

0707 00 05

TR

188,4

ZZ

188,4

0709 91 00

EG

89,9

ZZ

89,9

0709 93 10

MA

226,1

TR

239,8

ZZ

233,0

0805 10 20

EG

49,0

IL

69,8

MA

57,7

TN

53,4

TR

67,4

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

148,2

MA

107,9

ZZ

128,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

136,8

JM

115,2

MA

130,3

TR

82,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

63,2

ZZ

63,2

0808 10 80

BR

65,9

CL

89,8

MK

22,6

US

191,7

ZZ

92,5

0808 30 90

CL

106,8

CN

93,4

US

130,9

ZA

95,1

ZZ

106,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/189

af 6. februar 2015

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 2. til den 3. februar 2015 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for februar 2015

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særligt artikel 188,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 3, stk. 1 og 2, i protokol nr. 1 (3) til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (4) åbnes der et toldfrit toldkontingent for import af ubehandlet olivenolie henhørende under KN-kode 1509 10 10 og 1509 10 90, som er fuldstændigt fremstillet i Tunesien, og som transporteres direkte fra dette land til EU, inden for en mængde, der fastsættes hvert år.

(2)

I artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (5), fastsættes der månedlige kvantitative begrænsninger for udstedelsen af importlicenser.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006 er der til myndighederne blevet indsendt ansøgninger om udstedelse af importlicens for en samlet mængde, der overstiger den maksimumsmængde, der er fastsat for februar måned, jf. forordningens artikel 2, stk. 2.

(4)

Derfor bør Kommissionen fastsætte en tildelingskoefficient, så der kan udstedes importlicenser i forhold til den disponible mængde.

(5)

Da maksimumsmængden for februar måned er nået, kan der ikke udstedes nogen importlicenser for denne måned —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger, der blevet indsendt den 2. og den 3. februar 2015 i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006, multipliceres med en tildelingskoefficient på 8,627503 %.

Udstedelsen af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 4. februar 2015, suspenderes for februar måned 2015.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. februar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 57.

(4)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 2.

(5)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.


AFGØRELSER

7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/25


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/190

af 5. februar 2015

om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 300, stk. 3, og artikel 305,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/930/EU af 16. december 2014 om Regionsudvalgets sammensætning (1),

under henvisning til indstillingerne fra hver enkelt medlemsstat, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 300, stk. 3, i traktaten er det en betingelse for at blive medlem af eller suppleant til Regionsudvalget, at vedkommende ud over at være repræsentant for en regional eller lokal myndighed enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller være politisk ansvarlig over for en valgt forsamling.

(2)

Ifølge artikel 305 i traktaten beskikkes Regionsudvalgets medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter af Rådet for fem år efter indstilling fra hver enkelt medlemsstat.

(3)

Eftersom mandatet for medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget udløb den 25. januar 2015, var det nødvendigt at beskikke nye medlemmer og suppleanter.

(4)

Den 26. januar 2015 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2015/116 (2) om beskikkelse af de medlemmer og suppleanter, som den belgiske, bulgarske, tjekkiske, danske, estiske, irske, græske, spanske, franske, kroatiske, italienske, cypriotiske, lettiske, litauiske, luxembourgske, ungarske, maltesiske, nederlandske, østrigske, portugisiske, rumænske, slovenske, slovakiske, finske og svenske regering havde indstillet, de 23 medlemmer og 23 suppleanter, som den tyske regering havde indstillet, og de 18 medlemmer og 16 suppleanter, som den polske regering havde indstillet, for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Medlemmer og suppleanter, hvis kandidatur ikke er blevet meddelt Rådet inden den 22. januar 2015, kunne ikke medtages i afgørelse (EU) 2015/116.

(5)

Den 2. februar 2015 og den 3. februar 2015 blev den liste over medlemmer og suppleanter, der er indstillet af den britiske regering, samt den liste over et medlem og en suppleant, der er indstillet af den tyske regering, forelagt for Rådet. Disse medlemmer og suppleanter bør beskikkes for den samme periode fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 som medlemmer og suppleanter, der er beskikket ved afgørelse (EU) 2015/116. Nærværende afgørelse bør derfor finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 26. januar 2015. Der vil på et senere tidspunkt blive vedtaget en tredje afgørelse om beskikkelse af de øvrige medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende medlemmer og suppleanter beskikkes til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020:

som medlemmer beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag I

som suppleanter beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag II.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den får virkning fra den 26. januar 2015.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 143.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).


BILAG I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

DEUTSCHLAND

Frau Marion WALSMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton

 

Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council

 

Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council

 

Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council

 

Cllr Andrew Varah COOPER

Member of Kirklees Council

 

Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council

 

Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority

 

Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn

 

Cllr Robert Ian Neilson GORDON

Member of Hertfordshire Council

 

Cllr Judith HUGHES

Member of Kirklees Council

 

Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council

 

Cllr Margaret Ann LISHMAN

Member of Burnley Council

 

Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling

 

Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland

 

Cllr Kevin PEEL

Member of Manchester City Council

 

Cllr Dorothy SHARPE

Member of East Riding of Yorkshire Council

 

Cllr Jill SHORTLAND

Member of Somerset Council

 

Cllr Harvey SIGGS

Member of Mendip Council

 

Cllr Judith Anne WALLACE

Member of North Tyneside Council

 

Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council

 

Cllr Emily WESTLEY

Member of Hastings Council


BILAG II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

DEUTSCHLAND

Frau Dorothea MARX

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Sanchia ALASIA

Member of London Borough of Barking & Dagenham

 

Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority

 

Cllr Shurma BATSON

Member of Stevenage Council

 

Cllr Zahid Mehmood CHAUHAN

Member of Oldham Council

 

Cllr John Paul FINDLOW

Member of Cheshire East Council

 

Cllr Gillian FORD

Member of London Borough of Havering

 

Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council

 

Cllr Suzanne Ellen GROCOTT

Member of London Borough of Merton

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Ronald Arvon HUGHES

Member of Conwy County Borough Council

 

Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland

 

Cllr Imran HUSSAIN

Member of Bradford Council

 

Cllr Geoffrey KNIGHT

Member of Lancaster Council

 

Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands

 

Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council

 

Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council

 

Cllr Linda ROBINSON

Member of Wychavon Council

 

Cllr Sarah Elizabeth RUSSELL

Member of Derby Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Wycombe Council

 

Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council


7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/31


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/191

af 5. februar 2015

om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så vidt angår forlængelse af visse frister fastsat i artikel 9 og artikel 11, stk. 1, i nævnte afgørelse

(meddelt under nummer C(2015) 466)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 8, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens afgørelse 2010/670/EU (2) fastsættes reglerne og kriterierne for udvælgelse og gennemførelse af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 (i det følgende benævnt »CCS-demonstrationsprojekter«) og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi (i det følgende benævnt »VE-demonstrationsprojekter«), der omfatter 300 mio. kvoter fra reserven for nytilkomne under EU's emissionshandelssystem og de grundlæggende regler for monetariseringen af kvoter og forvaltningen af indtægter.

(2)

På grund af den økonomiske krise vil det for et betydeligt antal projekter, der har opnået tilsagn om støtte efter afgørelse 2010/670/EU, ikke være muligt at træffe en endelig finansieringsbeslutning senest 24 måneder efter vedtagelsen af tilsagn om støtte for VE-demonstrationsprojekter eller senest 36 måneder efter vedtagelsen af tilsagn om støtte for CCS-demonstrationsprojekter. Det vil derfor heller ikke være muligt at starte driften af sådanne projekter senest fire år efter vedtagelsen af tilsagn om støtte. Fristerne for den endelige investeringsbeslutning og idriftstagningsdatoen bør derfor forlænges med to år. Der bør også anvendes en overgangsperiode på et år med hensyn til idriftstagningsdatoen.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/670/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9 ændres således:

a)

i første afsnit ændres »24 måneder« til »48 måneder«

b)

i andet afsnit ændres »36 måneder« til »60 måneder«

2)

Artikel 11, stk. 1, ændres således:

a)

i andet afsnit ændres »31. december 2015« til »31. december 2017« og »4 år« til »6 år«

b)

Følgende indsættes som tredje og fjerde afsnit:

»Hvis projektet ikke er taget i drift inden idriftstagningsdatoen for det pågældende projekt, forlænges perioden automatisk med ét år.

Tilsagn om støtte ophører med at have retsvirkning, hvis projektet ikke er taget i drift på den gældende idriftstagningsdato i henhold til tredje afsnit. I dette tilfælde skal enhver støtte udbetalt eller modtaget med henblik på udbetaling tilbagebetales.«

Artikel 2

Denne afgørelse finder også anvendelse på CCS- og VE-demonstrationsprojekter, for hvilke der er vedtaget tilsagn om støtte, inden denne afgørelse træder i kraft.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Miguel ARIAS CAÑETE

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/670/EU af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39).