ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 19

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
24. januar 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelsen af aftalen om en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal og af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/105 af 14. april 2014 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

2

 

 

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/106 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/107 af 23. januar 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) af 14. januar 2015 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali) ( EUT L 11 af 17.1.2015 )

14

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

24.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/1


Meddelelse om datoen for undertegnelsen af aftalen om en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal og af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

Den 20. november 2014 underskrev Den Europæiske Union og Republikken Senegal aftalen om en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal og protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri.

Aftalen og protokollen finder midlertidig anvendelse fra den 20. november 2014 i henhold til henholdsvis artikel 17 og 12.


24.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/2


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/105

af 14. april 2014

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. juni 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side (1) vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer (»protokollen«).

(2)

Forhandlingerne er afsluttet.

(3)

Formålet med protokollen er at fastlægge de finansielle og tekniske regler, der gør det muligt for Republikken Aserbajdsjan at deltage i visse EU-programmer. Den i protokollen fastsatte horisontale ramme udgør en foranstaltning til økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde, der giver mulighed for adgang til bistand, navnlig finansiel bistand, der skal ydes af Unionen i henhold til disse programmer. Denne ramme finder kun anvendelse på programmer, som de relevante retsakter om deres oprettelse giver Republikken Aserbajdsjan mulighed for at deltage i. Undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af protokollen medfører således ikke udøvelse af beføjelser i henhold til de forskellige sektorspecifikke politikker, der forfølges med programmerne, da disse udøves ved programmernes oprettelse.

(4)

Protokollen bør undertegnes på Unionens vegne og anvendes midlertidigt, indtil procedurerne for dens indgåelse er afsluttet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen på Unionens vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer (i det følgende benævnt »protokollen«) godkendes herved med forbehold af indgåelsen af nævnte protokol.

Teksten til protokollen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne.

Artikel 3

Protokollen bør anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse (2), indtil de procedurer, der er nødvendige for dens indgåelse, er afsluttet.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EFT L 246 af 17.9.1999, s. 3.

(2)  Datoen for undertegnelse af protokollen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


24.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/4


PROTOKOL

til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

på den ene side og

REPUBLIKKEN ASERBAJDSJAN, i det følgende benævnt »Aserbajdsjan«,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »parterne«,

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

(1)

Aserbajdsjan indgik en partnerskabs- og samarbejdsaftale med De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater (»aftalen«) (1), som trådte i kraft den 1. juli 1999.

(2)

På mødet den 17. og 18. juni 2004 noterede Det Europæiske Råd sig med tilfredshed Europa-Kommissionens forslag til en europæisk naboskabspolitik (ENP) og tilsluttede sig Rådets konklusioner af 14. juni 2004.

(3)

Rådet har ved talrige andre lejligheder tilsluttet sig denne politik i sine konklusioner.

(4)

Rådet gav den 5. marts 2007 udtryk for sin støtte til den generelle model, der blev lagt op til i Europa-Kommissionens meddelelse af 4. december 2006, og som skal gøre det muligt for ENP-partnerlandene at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer, hvis de er i stand til det, og hvis retsgrundlagene tillader det.

(5)

Aserbajdsjan har udtrykt ønske om at deltage i en række EU-programmer.

(6)

De specifikke vilkår og betingelser for Aserbajdsjan deltagelse i hvert enkelt EU-program, navnlig det finansielle bidrag, som Aserbajdsjan skal betale, samt rapporterings- og evalueringsprocedurerne bør fastsættes i en aftale mellem Europa-Kommissionen og de kompetente myndigheder i Aserbajdsjan,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Aserbajdsjan kan deltage i alle igangværende og fremtidige EU-programmer, som er åbne for Aserbajdsjans deltagelse i henhold til de relevante bestemmelser om vedtagelsen af disse programmer.

Artikel 2

Aserbajdsjan yder finansielle bidrag til Den Europæiske Unions almindelige budget svarende til de specifikke programmer, som Aserbajdsjan deltager i.

Artikel 3

Repræsentanter for Aserbajdsjan kan deltage som observatører for så vidt angår punkter, der vedrører Aserbajdsjan, i de forvaltningsudvalg, der er ansvarlige for overvågningen af de EU-programmer, som Aserbajdsjan yder finansielle bidrag til.

Artikel 4

Projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra Aserbajdsjan, skal så vidt muligt opfylde de samme betingelser, regler og procedurer for de pågældende programmer, som gælder for medlemsstaterne.

Artikel 5

1.   De specifikke vilkår og betingelser for Aserbajdsjans deltagelse i hvert enkelte EU-program, navnlig det finansielle bidrag, som Aserbajdsjan skal betale, samt rapporterings- og evalueringsprocedurerne, fastsættes ved aftale mellem Europa-Kommissionen og Aserbajdsjans kompetente myndigheder på grundlag af de kriterier, der er fastsat i de pågældende programmer.

2.   Såfremt Aserbajdsjan anmoder om ekstern bistand fra Unionen til at deltage i et givet EU-program på grundlag af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 (2) eller en tilsvarende forordning vedrørende ekstern bistand fra Unionen til Aserbajdsjan, som måtte blive vedtaget i fremtiden, fastsættes betingelserne for Aserbajdsjans brug af ekstern bistand fra Unionen i en finansieringsaftale, navnlig i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 1638/2006.

Artikel 6

1.   I hver aftale, der indgås i henhold til artikel 5, fastsættes det i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3), at finanskontrol eller revision eller anden form for verifikation, herunder administrative undersøgelser, foretages af Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten eller under deres myndighed.

2.   Der fastlægges nærmere bestemmelser for finanskontrol og revision, administrative foranstaltninger, sanktioner og inkassering, som giver Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten samme beføjelser, som de har over for modtagere eller kontrahenter, der er etableret i Unionen.

Artikel 7

1.   Denne protokol anvendes, så længe aftalen er i kraft.

2.   Denne protokol undertegnes og godkendes af parterne i overensstemmelse med egne procedurer.

3.   Hver af parterne kan opsige protokollen ved skriftlig underretning til den anden part. Protokollen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne underretning. Hvis protokollen grundet en opsigelse fra en af parterne ophører med at være i kraft, har dette ingen indvirkning på de undersøgelser og kontroller, der i givet fald skal foretages i overensstemmelse med artikel 5 og 6.

Artikel 8

Senest tre år efter datoen for denne protokols ikrafttræden og hvert tredje år derefter kan hver af parterne evaluere gennemførelsen af denne protokol på grundlag af Aserbajdsjans reelle deltagelse i EU-programmer.

Artikel 9

Denne protokol gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Aserbajdsjans område.

Artikel 10

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne ad diplomatisk vej giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for protokollens ikrafttræden.

2.   Indtil denne protokols indgåelse og ikrafttræden er parterne enige om midlertidigt at anvende den fra datoen for dens undertegnelse.

Artikel 11

Denne protokol udgør en integreret del af aftalen.

Artikel 12

Denne aftale udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og aserbajdsjansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side (EFT L 246 af 17.9.1999, s. 3).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


FORORDNINGER

24.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/8


RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/106

af 19. januar 2015

om fastsættelse for 2015 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktatens artikel 43, stk. 3, fastsætter, at Rådet på forslag af Kommissionen vedtager foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.

(2)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (1) skal der vedtages bevarelsesforanstaltninger under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder, hvor det er relevant, rapporter fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og andre rådgivende organer, samt i lyset af enhver rådgivning fra de rådgivende råd.

(3)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder opdelt på fiskeri eller fiskerigrupper i Sortehavet, herunder visse funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastsættes i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2. I overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 16, stk. 1, bør fiskerimuligheder tildeles medlemsstaterne på en måde, at de enkelte medlemsstater sikres relativ stabilitet i fiskeriet efter de enkelte bestande eller i de enkelte fiskerier.

(4)

De samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) bør derfor fastlægges i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013, på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer og under hensyntagen til de holdninger, som kom til udtryk under høringen af de berørte parter.

(5)

For fiskeri efter brisling anvendes den landingsforpligtelse, som er omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, fra den 1. januar 2015. Artikel 16, stk. 2, i nævnte forordning fastsætter, at når der indføres en landingsforpligtelse for en fiskebestand, skal fiskerimulighederne fastsættes under hensyntagen til, at de i stedet for at afspejle landingerne nu skal afspejle fangsterne.

(6)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder, der fastsættes ved nærværende forordning, er underlagt Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (2), særlig nævnte forordnings artikel 33 og 34 om registrering af fangster og indberetning af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt at specificere de koder, som medlemsstaterne benytter til at sende data til Kommissionen om landinger af bestande, der er omfattet af nærværende forordning.

(7)

I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 (3) skal Rådet i forbindelse med fastsættelsen af TAC'er navnlig på grundlag af bestandenes biologiske tilstand beslutte, hvilke bestande der ikke skal være omfattet af artikel 3 og 4.

(8)

For at undgå afbrydelser i fiskeriet og for at sikre EU-fiskernes udkomme bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2015. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes fiskerimulighederne for 2015 for visse fiskebestande i Sortehavet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for EU-fartøjer, der fisker i Sortehavet.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»Sortehavet«: det geografiske underområde 29 som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 (4)

b)

»EU-fartøj«: et EU-fiskerfartøj som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 5), i forordning (EU) nr. 1380/2013

c)

»bestand« bestanden som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i forordning (EU) nr. 1380/2013

d)

»samlet tilladt fangstmængde« (TAC):

i)

i fiskerier, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, den mængde, der hvert år kan fanges af hver fiskebestand

ii)

i alle andre fiskerier, den mængde der hvert år kan landes af hver bestand

e)

»kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en medlemsstat eller et tredjeland.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 4

TAC'er og tildeling

I bilaget fastsættes TAC'er for EU-fartøjer, fordelingen af disse TAC'er blandt medlemsstaterne samt funktionelt knyttede betingelser, hvis det er relevant.

Artikel 5

Særlige tildelingsbestemmelser

Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved nærværende forordning, berører ikke:

a)

udvekslinger i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

nedsættelser og omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009

c)

supplerende landinger i henhold til artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

d)

mængder, der tilbageholdes i henhold til artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

e)

nedsættelser i henhold til artikel 105 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 6

Betingelser for landing af fangster og bifangster, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen

Fangster og bifangster af pighvar i fiskeri, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må kun opbevares om bord eller landes, hvis fangsterne er taget af EU-fartøjer, der fører en medlemsstats flag, og hvis den pågældende medlemsstat har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7

Dataindberetning

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, anvender de bestandkoder, som er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2015.

På Rådets vegne

E. RINKVIS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44).


BILAG

TAC'ER FOR EU-FARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER GÆLDER TAC'ER ANGIVET PR. ART OG PR. OMRÅDE

I nedenstående skemaer fastsættes TAC'er og kvoter (i ton levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver enkelt bestand samt funktionelt tilknyttede betingelser dertil.

Fiskebestandene er anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Almindeligt anvendt navn

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Sprattus sprattus

SPR

Brisling


Art:

Pighvar

Psetta maxima

Område:

EU-farvande i Sortehavet

TUR/F37.4.2.C.

Bulgarien

43,2

 

 

Rumænien

43,2

 

 

Unionen

86,4 (1)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.


Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

EU-farvande i Sortehavet

SPR/F37.4.2.C

Bulgarien

8 032,5

 

 

Rumænien

3 442,5

 

 

Unionen

11 475

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.


(1)  Fiskeri, herunder omladning, ombordtagning, landing og første salg, tillades ikke fra den 15. april til den 15. juni 2015.


24.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/107

af 23. januar 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


Berigtigelser

24.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/14


Berigtigelse til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) af 14. januar 2015 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

( Den Europæiske Unions Tidende L 11 af 17. januar 2015 )

I indholdsfortegnelsen og på side 72, titlen:

I stedet for:

»Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) af 14. januar 2015 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)«

læses:

»Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/67 af 14. januar 2015 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)«