ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 345

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
1. december 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/857/EU

 

*

Rådets afgørelse af 1. december 2014 om meddelelsen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om, at det ønsker at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne, som findes i EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, og om ændring af afgørelse 2000/365/EF og 2004/926/EF

1

 

 

2014/858/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne

6

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

1.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. december 2014

om meddelelsen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om, at det ønsker at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne, som findes i EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, og om ændring af afgørelse 2000/365/EF og 2004/926/EF

(2014/857/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser (i det følgende benævnt »protokol nr. 36«), der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, navnlig artikel 10, stk. 5,

under henvisning til protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »Schengenprotokollen«), der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 4,

under henvisning til meddelelsen afgivet i henhold til artikel 10, stk. 4, i protokol nr. 36, af regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (i det følgende benævnt »Det Forenede Kongerige«) ved skrivelse af 24. juli 2013 til formanden for Rådet,

under henvisning til meddelelsen afgivet med virkning fra den 1. december 2014 i henhold til artikel 10, stk. 5, i protokol nr. 36 af regeringen for Det Forenede Kongerige ved skrivelse til formanden for Rådet og formanden for Kommissionen om, at det ønsker at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne, som findes i EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 10, stk. 4, i protokol nr. 36 gav Det Forenede Kongerige mulighed for senest seks måneder inden udløbet af den femårige overgangsperiode i forlængelse af Lissabontraktatens ikrafttræden at meddele Rådet, at det med hensyn til EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, ikke godkender Kommissionens og Domstolens beføjelser, jf. artikel 10, stk. 1, i protokol nr. 36.

(2)

Ved skrivelse af 24. juli 2013 til formanden for Rådet gjorde Det Forende Kongerige brug af ovennævnte mulighed ved at meddele Rådet, at det ikke godkender Kommissionens og Domstolens nævnte beføjelser med den konsekvens, at de relevante retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 1. december 2014.

(3)

Artikel 10, stk. 5, i protokol nr. 36 giver Det Forenede Kongerige mulighed for at meddele Rådet, at det ønsker at deltage i ovennævnte retsakter, herunder retsakter, som indgår i Schengenreglerne; i så fald finder de relevante bestemmelser i Schengenprotokollen anvendelse.

(4)

Ved skrivelse til formanden for Rådet og formanden for Kommissionen gjorde Det Forende Kongerige brug af ovennævnte mulighed ved at meddele Rådet med virkning fra den 1. december 2014, at det ønsker at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne, som findes i EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, og som det allerede deltog i i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF (1), Rådets afgørelse 2004/926/EF (2) og artikel 5, stk. 1, i Schengenprotokollen.

(5)

Det er derfor nødvendigt at identificere, hvilke retsakter og bestemmelser på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager der indgår i de Schengenregler, som Det Forende Kongerige fortsat vil deltage i efter ovenstående meddelelse af sit ønske herom, og derfor at ændre afgørelse 2000/365/EF og afgørelse 2004/926/EF.

(6)

Afgørelse 2000/365/EF og afgørelse 2004/926/EF som ændret vil således fortsat finde anvendelse, navnlig vedrørende de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forende Kongerige fik tilladelse til at deltage i, og som ikke er retsakter og bestemmelser på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, jf. artikel 10, stk. 1, i protokol nr. 36.

(7)

Det Forende Kongerige deltager ligeledes fortsat i de retsakter og bestemmelser i Schengenreglerne, som det fik tilladelse til at deltage i, og som, skønt det er retsakter og bestemmelser på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, er blevet ændret ved en retsakt, som finder anvendelse på Det Forende Kongerige og er vedtaget efter nævnte ikrafttrædelse og derfor henhører under artikel 10, stk. 2, i protokol nr. 36. Dette er tilfældet med hensyn til afgørelsen Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 (3) om Schengen evalueringsmekanismen, som blev ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 (4), og til artikel 48-53 i konventionen fra 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen fra 14. juni 1985 samt konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (5) og dens protokol (6), som blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU (7). Dette er også tilfældet med hensyn til aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (8), som blev ændret ved protokollen om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af nævnte aftale (9) (i det følgende benævnt »Aftalen fra 2008 om Schweiz' associering i Schengenreglerne«).

(8)

Som omhandlet i afgørelse 2000/365/EF har Det Forenede Kongerige en særlig stilling med hensyn til de områder, der er omhandlet i afsnit V i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«), som anerkendt i Schengenprotokollen, i protokol nr. 20 om anvendelse af visse aspekter af artikel 26 i TEUF på Det Forenede Kongerige og på Irland (i det følgende benævnt »protokol nr. 20«) og i protokol nr. 21 om Det Forende Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (i det følgende benævnt »protokol nr. 21«), der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til TEUF. På grund af denne særlige stilling giver Schengenprotokollen Det Forenede Kongerige mulighed for at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne.

(9)

I henhold til artikel 10, stk. 5, i protokol nr. 36 genopretter Det Forenede Kongeriges deltagelse i visse bestemmelser i Schengenreglerne, som findes i EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager som fastsat i denne afgørelse, den videst mulige grad af deltagelse for Det Forenede Kongerige i Unionens Schengenregler på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, uden at det alvorligt berører den praktiske gennemførelse af de forskellige dele heraf, og samtidig med at sammenhængen mellem disse dele respekteres.

(10)

Som omhandlet i afgørelse 2000/365/EF er Schengenreglerne tænkt og fungerer som et sammenhængende hele, der skal accepteres og anvendes fuldt ud af alle stater, der støtter princippet om ophævelse af personkontrollen ved deres fælles grænser.

(11)

Gennemførelsesbeføjelsen til at vedtage afgørelser i henhold til artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i afgørelse 2000/365/EF, hvorved Schengenreglerne finder anvendelse på Kanaløerne og Isle of Man, og de relevante regler vedrørende Schengeninformationssystemet får virkning for Det Forenede Kongerige, bør tildeles Rådet. Det bør den i lyset af den særlige rolle, der tildeles Rådet i Schengenprotokollen med hensyn til at træffe afgørelse med enstemmighed om nye deltagere i Schengenreglerne, og i lyset af den store gensidige tillid mellem medlemsstaterne, som kræves, når det undersøges, om betingelserne for gennemførelsen af bestemmelserne om Schengeninformationssystemet er blevet opfyldt, og når der efterfølgende træffes en afgørelse, hvorved disse bestemmelser får virkning for Det Forenede Kongerige. Rådet bør træffe afgørelse herom med enstemmighed blandt de i Schengenprotokollens artikel 1 nævnte medlemmer og med tilslutning fra Det Forenede Kongeriges regeringsrepræsentant.

(12)

I overensstemmelse med artikel 2 i aftalen indgået af Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om fastsættelse af rettigheder og forpligtelser mellem Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den ene side og Republikken Island og Kongeriget Norge på den anden side på de områder af Schengenreglerne, der gælder for disse stater (10), er det fælles udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (11), blevet hørt i henhold til aftalens artikel 4 om udarbejdelsen af nærværende afgørelse.

(13)

Det blandede udvalg nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen fra 2008 om Schweiz' associering i Schengenreglerne, er blevet underrettet om udarbejdelsen af nærværende afgørelse i henhold til artikel 5 i nævnte aftale —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fra den 1. december 2014 fortsætter Det Forenede Kongerige med at deltage i bestemmelserne i Schengenreglerne som fastsat i denne afgørelse, herunder i overensstemmelse med afgørelse 2000/365/EF og afgørelse 2004/926/EF som ændret ved denne afgørelse.

Denne artikel berører ikke retsakter og bestemmelser i Schengenreglerne, der er vedtaget efter den 1. december 2009, og som er bindende for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i Schengenprotokollen og artikel 8, stk. 2, i afgørelse 2000/365/EF.

Artikel 2

I afgørelse 2000/365/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) ændres således:

i)

I nr. i)

erstattes henvisningen til artikel »27« af en henvisning til »27, stk. 1«

erstattes ordene »med undtagelse af artikel 47, stk. 2, litra c)« af ordene »med undtagelse af artikel 47, stk. 2, litra c), og stk. 4«.

ii)

Nr. ii) og iii) affattes således:

»ii)

Følgende bestemmelser vedrørende Schengeninformationssystemet:

Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (12)

Kommissionens afgørelse 2007/171/EF af 16. marts 2007 om fastsættelse af netværkskravene til Schengen II-informationssystemet (tredje søjle) (13).

b)

I litra b) udgår nr. i)-v), og nr. vi), vii) og viii) affattes således:

»i)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Danmarks tiltrædelse: artikel 6

ii)

aftalen af 19. december 1996 om Republikken Finlands tiltrædelse: artikel 5

iii)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Sveriges tiltrædelse: artikel 5.«

c)

I litra c) affattes nr. i) og ii) således:

»SCH/Com-ex (94) 28 rev (den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer)

SCH/Com-ex (98) 26 def. (oprettelse af Det Stående Udvalg for Schengenkonventionen), under forudsætning af at der træffes en intern aftale om retningslinjerne for britiske eksperters deltagelse i tjenesterejser afholdt i den relevante rådsgruppes regi.«

d)

Litra d) udgår.

2)

Artikel 2, 3 og 4 udgår.

3)

Artikel 5 ændres således:

a)

I stk. 1, andet punktum, erstattes ordene »Rådet træffer afgørelse herom …« af ordene: »Rådet træffer en gennemførelsesafgørelse herom …«.

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

I litra a):

erstattes henvisningen til artikel »27« af en henvisning til »27, stk. 1«

erstattes ordene »med undtagelse af artikel 47, stk. 2, litra c)« af ordene »med undtagelse af artikel 47, stk. 2, litra c), og stk. 4«.

ii)

I litra b) udgår nr. i)-v), og nr. vi), vii) og viii) affattes således:

»i)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Danmarks tiltrædelse: artikel 6

ii)

aftalen af 19. december 1996 om Republikken Finlands tiltrædelse: artikel 5

iii)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Sveriges tiltrædelse: artikel 5.«

iii)

I litra c) affattes listen over retsakter således:

»SCH/Com-ex (94) 28 rev (den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer).«

iv)

Litra d) udgår.

4)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Bestemmelserne omhandlet i artikel 1, litra a), nr. ii), såvel som de øvrige relevante bestemmelser vedrørende Schengeninformationssystemet, der er vedtaget siden den 1. december 2009, men endnu ikke har fået virkning, får virkning mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne og andre stater, for hvilke disse bestemmelser allerede har fået virkning, når betingelserne for disse bestemmelsers gennemførelse er opfyldt, ved en gennemførelsesafgørelse truffet af Rådet.«

b)

Stk. 3, 4 og 5 omnummereres til henholdsvis stk. 2, 3 og 4

c)

I stk. 4, der omnummereres til stk. 3, erstattes ordene »Enhver afgørelse i medfør af stk. 1, 2 og 3 …« af ordene »Enhver gennemførelsesafgørelse i medfør af stk. 1 og 2«.

5)

I Artikel 7 udgår stk. 1,og stk. 2 bliver det eneste stykke.

Artikel 3

I afgørelse 2004/926/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»Fra den 1. december 2014 fortsætter Det Forenede Kongerige med at anvende bestemmelserne omhandlet i artikel 1, litra a), nr. i), litra b) og litra c), og artikel 5, stk. 2, i afgørelse 2000/365/EF som ændret ved Rådets afgørelse 2014/857/EU (14) samt bestemmelserne i de retsakter, der er opført i bilag I og II til denne afgørelse som ændret ved afgørelse 2014/857/EU.

2)

I bilag I:

a)

udgår punkt 4

b)

følgende punkter tilføjes:

»8.

Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60).

9.

Rådets afgørelse 2008/149/RIA af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).

10.

Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1).«

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1. december 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(2)  Rådets afgørelse 2004/926/EF af 22. december 2004 Rådets afgørelse om iværksættelse af nogle af Schengenreglerne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (EUT L 395 af 31.12.2004, s. 70).

(3)  Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (SCH/Com-ex (98) 26 endelig udg.) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 138).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

(5)  Konvention udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 197 af 12.7.2000, s. 3).

(6)  Protokol udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 326 af 21.11.2001, s. 2).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1).

(8)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(9)  Protokol mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 3).

(10)  EFT L 15 af 20.1.2000, s. 2.

(11)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(12)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63.

(13)  EUT L 79 af 20.3.2007, s. 29

(14)  Rådets afgørelse 2014/857/EU af 1. december 2014 om meddelelsen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om, at det ønsker at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne, som findes i EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, og om ændring af afgørelse 2000/365/EF og 2004/926/EF (EUT L 345 af 1.12.2014, s. 1).«


1.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/6


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 1. december 2014

om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne

(2014/858/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, særlig artikel 10, stk. 5, sammenholdt med artikel 4 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og artikel 331, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 10, stk. 4, i protokol nr. 36 gav Det Forenede Kongerige mulighed for senest seks måneder inden udløbet af den femårige overgangsperiode, jf. artikel 10, stk. 3, i protokol 36, at meddele Rådet, at det med hensyn til Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, ikke godkender Kommissionens og Domstolens beføjelser, jf. artikel 10, stk. 1, i protokol 36.

(2)

Ved skrivelse af 24. juli 2013 til formanden for Rådet gjorde Det Forende Kongerige brug af ovennævnte mulighed ved at meddele, at det ikke godkender Kommissionens og Domstolens nævnte beføjelser, med den konsekvens, at de relevante retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager er ophørt med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 1. december 2014.

(3)

Artikel 10, stk. 5, i protokol 36 giver Det Forenede Kongerige mulighed for at meddele, at det ønsker at deltage i de retsakter, der ikke længere finder anvendelse på Det Forenede Kongerige.

(4)

Ved skrivelse af 1. december 2014 til formanden for Rådet gjorde Det Forende Kongerige brug af denne mulighed ved at meddele, at det ønsker at deltage i visse af ovennævnte retsakter.

(5)

For de pågældende retsakter, der ikke indgår i Schengenreglerne, henviser artikel 10, stk. 5, i protokol 36 til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed; artikel 4 heri henviser til proceduren i artikel 331, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Ifølge sidstnævnte bestemmelse skal Kommissionen bekræfte deltagelsen af den medlemsstat, der ønsker at deltage, og om nødvendigt anføre, at betingelserne for deltagelse er opfyldt.

(6)

I henhold til artikel 10, stk. 5, sidste punktum, i protokol nr. 36 søger EU-institutionerne og Det Forenede Kongerige at genoprette den videst mulige grad af deltagelse for Det Forenede Kongerige i gældende EU-ret for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, uden at det alvorligt berører den praktiske gennemførelse af de forskellige dele heraf, og samtidig med at sammenhængen mellem disse dele respekteres.

(7)

Betingelserne i artikel 10, stk. 5, sidste punktum, i protokol nr. 36 er opfyldt for de retsakter, som Det Forenede Kongerige har givet meddelelse om, der er opført i bilaget til denne afgørelse.

(8)

Det Forenede Kongeriges deltagelse i de retsakter, der er opført i bilaget til denne afgørelse, bør derfor bekræftes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Forenede Kongeriges deltagelse i de retsakter, der er opført i bilaget til denne afgørelse, bekræftes fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. december 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


BILAG

1.

Fælles aktion 97/827/RIA af 5. december 1997 vedrørende indførelse af en ordning for evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater (EFT L 344 af 15.12.1997, s. 7)

2.

Rådets retsakt af 18. december 1997 om udarbejdelse, på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (EFT C 24 af 23.1.1998, s. 1)

3.

Fælles aktion 98/700/RIA af 3. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder (FADO) (EFT L 333 af 9.12.1998, s. 4)

4.

Rådets afgørelse 2000/375/RIA af 29. maj 2000 om bekæmpelse af børnepornografi på internettet (EFT L 138 af 9.6.2000, s. 1)

5.

Rådets afgørelse 2000/641/RIA af 17. oktober 2000 om oprettelse af et sekretariat for de fælles tilsyns-/kontrolorganer vedrørende databeskyttelse, der er oprettet i henhold til konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europolkonventionen), konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengenkonventionen) (EFT L 271 af 24.10.2000, s. 1)

6.

Rådets afgørelse 2000/642/RIA af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder, for så vidt angår udveksling af oplysninger (EFT L 271 af 24.10.2000, s. 4)

7.

Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1)

8.

Rådets afgørelse 2002/348/RIA af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (EFT L 121 af 8.5.2002, s. 1)

9.

Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold (EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1)

10.

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1)

11.

Rådets afgørelse 2003/659/RIA af 18. juni 2003 om ændring af Rådets afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 44)

12.

Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe (EUT L 76 af 22.3.2005, s. 16)

13.

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59)

14.

Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89)

15.

Rådets afgørelse 2007/412/RIA af 12. juni 2007 om ændring af afgørelse 2002/348/RIA om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (EUT L 155 af 15.6.2007, s. 76)

16.

Rådets afgørelse 2007/845/RIA af 6. december 2007 om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet (EUT L 332 af 18.12.2007, s. 103)

17.

Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag (EUT L 220 af 15.8.2008, s. 32)

18.

Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 27)

19.

Rådets afgørelse 2008/976/RIA af 16. december 2008 om det europæiske retlige netværk (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 130)

20.

Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008 om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EUT L 138 af 4.6.2009, s. 14)

21.

Rådets rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen (EUT L 81 af 27.3.2009, s. 24)

22.

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23)

23.

Rådets afgørelse 2009/316/RIA af 6. april 2009 om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2009/315/RIA (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 33)

24.

Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37)

25.

Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (EUT L 294 af 11.11.2009, s. 20)

26.

Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af informationsteknologi på toldområdet (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 20)

27.

Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6)

28.

Rådets afgørelse 2009/936/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 14)

29.

Rådets afgørelse 2009/968/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af bestemmelser om fortrolighed vedrørende Europols informationer (EUT L 332 af 17.12.2009, s. 17)