ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 311

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
31. oktober 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EF) nr. 1159/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1160/2014 af 30. oktober 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2014 af 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport ( 1 )

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1162/2014 af 30. oktober 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

21

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

23

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger ( 1 )

32

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/749/EU

 

*

Det Europæiske Råds afgørelse af 23. oktober 2014 om udnævnelse af Europa-Kommissionen

36

 

*

Rådets afgørelse 2014/750/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

39

 

*

Rådets afgørelse 2014/751/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Japan for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Singapore for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Hongkong for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Australien for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om begrænsninger af godkendelserne af biocidholdige produkter, der indeholder IPBC og propiconazol, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om begrænsning af godkendelse af et biocidholdigt produkt, der indeholder IPBC, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om afvisning af et afslag på godkendelse af biocidholdige produkter, der er meddelt af Tyskland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om ændring af bilag III til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende trikiner i standardveterinærcertifikatet for import til Unionen af visse kødprodukter fremstillet af tamsvin (meddelt under nummer C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2014 om en foranstaltning Tyskland har truffet i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets direktiv 89/686/EØF om tilbagetrækning fra markedet og forbud mod markedsføring af varmebeskyttelsesdragterne Hitzeschutzanzug FW Typ 3 (meddelt under nummer C(2014) 7977)

80

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/761/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 29. oktober 2014 om anvendelsen af regler for det indre energimarked mellem EU's medlemsstater og Energifællesskabets kontraherende parter

82

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

Følgende dele i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, der blev undertegnet den 21. marts 2014 og den 27. juni 2014 i Bruxelles, anvendes midlertidigt fra den 1. november 2014 i henhold til artikel 4 i Rådets afgørelser om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen (1), den anden som ændret (2), i det omfang de omfatter spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence:

 

afsnit I

 

artikel 4, 5 og 6 i afsnit II

 

afsnit III: artikel 14 og 19

 

afsnit V: kapitel 1 (med undtagelse af artikel 338, litra k), og artikel 339 og 342), kapitel 6 (med undtagelse af artikel 361, artikel 362, stk. 1, litra c), artikel 364 og artikel 365, litra a) og c)), kapitel 7 (med undtagelse af artikel 368, stk. 3, og artikel 369, litra a) og d) (3)), kapitel 12 og 17 (med undtagelse af artikel 404, litra h)), kapitel 18 (med undtagelse af artikel 410, litra b), og artikel 411), kapitel 20, 26 og 28 samt artikel 353 og 428

 

afsnit VI

 

afsnit VII (med undtagelse af artikel 479, stk. 1), i det omfang bestemmelserne i det afsnit er begrænset til det formål at sikre aftalens midlertidige anvendelse

 

bilag XXVI, bilag XXVII (med undtagelse af nukleare spørgsmål), bilag XXVIII-XXXVI (med undtagelse af punkt 3 i bilag XXXII)

 

bilag XXXVIII-XLI og bilag XLIII og XLIV samt protokol III.


(1)  EUT L 161 af 29.5.2014, s. 1.

EUT L 278 af 20.9.2014, s. 1.

(2)  EUT L 289 af 3.10.2014, s. 1.

(3)  Henvisningen i artikel 369, litra c), til »udvikling af finansieringsstrategier med fokus på vedligeholdelse, kapacitetsbegrænsninger og manglende infrastrukturforbindelser« skaber ingen finansieringsforpligtelser for medlemsstaterne.


FORORDNINGER

31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/2


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EF) Nr. 1159/2014

af 30. oktober 2014

om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (1), særlig artikel 8a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. maj 2006 forordning (EF) nr. 765/2006.

(2)

Rådet mener, at der ikke længere er grund til fortsat at lade visse personer og enheder være opført på listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006.

(3)

Ligeledes bør oplysningerne om visse personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006, ajourføres.

(4)

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres herved som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG

I.

Følgende personer og enheder udgår af listen i bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006:

A.   Personer

Nr. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Nr. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Nr. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

Nr. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Nr. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Nr. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Nr. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Nr. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Nr. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

Nr. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich

Nr. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

Nr. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Nr. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich

Nr. 141

Orda, Mikhail Siarheevich

Nr. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich

Nr. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

Nr. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna

Nr. 172

Sheiko, Ina Valerieuna

Nr. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Nr. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Nr. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

Nr. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich

Nr. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Nr. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Enheder

Nr. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

Nr. 6

JLLC Neftekhimtrading

Nr. 21

JLLC Triplepharm

Nr. 22

LLC Triple-Veles

Nr. 23

Univest-M

Nr. 24

FLLC Unis Oil

Nr. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Oplysningerne om følgende personer og enheder i bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 affattes således:

A.   Personer

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresse: БФСО »Динамо«

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Har deltaget aktivt i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere vicechef for KGB med ansvar for personale og tilrettelæggelse af arbejdet var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Overgik til reservestyrkerne i maj 2012.

Desuden medlem af centralrådet for CJSC Dinamo-Minsk, der er opført under afsnit B, punkt 20.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Vicechef for KGB med ansvar for udenlandsk efterretning siden april 2014. Som oberst var han øverstbefalende for antiterrorenheden i KGB, enheden »Alpha«. Han deltog personligt i umenneskelig og nedværdigende behandling af oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Tidligere vicepræsident og dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk (indtil 18.6.2012).

Hun behandlede retssagen mod den tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, civilsamfundsaktivisten Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Fødselsdato: 1964

Fødested: Oshmiany, Hrodnaregionen

Adresse: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Offentlig anklager i Vitebskregionen indtil 2.8.2011. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010. Dette omfatter ansvaret for sager mod Siarhei Kavalenka og Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Fødselsdato: 20.9.1954

Fødested: Chashnikidistriktet, Vitebskregionen

ID: 3200954E045PB4

Adresse: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Chef for Hrodnaregionens toldkomité, tidligere første næstformand, KGB (2005-2007), tidligere vicechef for statstoldkomitéen.

Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, særlig i 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Fødselsdato: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Tidligere vicechef i KGB (siden juli 2013) med ansvar for udenlandsk efterretning. Han havde en del af ansvaret for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Har deltaget aktivt i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere viceindenrigsminister og forundersøgelseschef var han ansvarlig for den voldelige nedkæmpelse af demonstrationerne og krænkelserne af menneskerettighederne under efterforskningen i forbindelse med valget i december 2010. Overgik til reservestyrkerne i februar 2012. Nu general i reservestyrkerne.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Fødselsdato: 1968

Adresse: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Chef for det regionale politi i Vitebsk (siden juni 2012), politigeneral (siden 2013). Tidligere vicechef for politiet i Minsk og leder af uropatruljen (OMON) i Minsk. Han havde kommandoen over de tropper, som nedkæmpede den fredelige demonstration den 19. december 2010, og han deltog personligt i den brutale fremfærd, for hvilken han i februar 2011 modtog en pris samt en skriftlig anerkendelse fra præsident Lukasjenko. I 2011 havde han også kommandoen over de tropper, der nedkæmpede adskillige andre demonstrationer med deltagelse af politiske aktivister og fredelige borgere i Minsk.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН, Александр Александрович

Image

Leder af straffekolonien IK-2 i Bobruisk

Ansvarlig for umenneskelig behandling af de politiske fanger A. Sannikau og A. Beliatski i straffekoloni IK-2 i Bobruisk. Oppositionsaktivister blev tortureret, nægtet adgang til advokatbistand og anbragt i isolation i straffekolonien under hans tilsyn. Kakunin lagde pres på A. Beliatski og A. Sannikau for at få dem til at underskrive en ansøgning om benådning.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Fødselsdato: 3.1.1954

Fødested: Akulintsi, Mogilevregionen

ID: 3030154A124PB9

Adresse: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Nære forbindelser til præsident Lukasjenko, som han arbejdede tæt sammen med i 1980'erne og specielt i 1990'erne. Vicechef for den nationale olympiske komité (chefen er Alexandr Lukasjenko), chef for håndboldforbundet. Tidligere formand for parlamentets underhus, udpeget af præsidenten. Han var en af hovedmændene bag svindelen i forbindelse med præsidentvalget i 2006.

Han har af præsidentens administration fået foræret en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Tidligere direktør for fangelejren i Horki. Han var ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte, navnlig for forfølgelse og pinefuld behandling af civilsamfundsaktivisten Dmitri Dashkevich, som blev fængslet i forbindelse med valget den 19. december 2010, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresse: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Offentlig anklager i Minsk by. Tidligere offentlig anklager i Brestregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

Forfremmet i februar 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Har aktivt undergravet demokratiet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som offentlig viceanklager indtil 2012 ledede han og var direkte involveret i alle de efterretningsaktiviteter, som blev gennemført af anklagemyndigheden mod uafhængige og oppositionelle enheder, herunder i 2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresse: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tlf.: +375 17 280 83 40

Chef for Sovetski distriktsret i Minsk, tidligere dommer ved Sovetski distriktsret i Minsk, som godkendte afvisningen af Byalyatskis appel. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

General, chef for KGB i Hrodnaregionen. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hrodnaregionen.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

General, tidligere leder af GRU (Forsvarsministeriets efterretningsafdeling) og vicestabschef for de væbnede styrker i Hviderusland (indtil februar 2013). Ansvarlig for efterretningstjenestens undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresse: KGB's uddannelsescenter Бядули 2, 220034, Минск

General, chef for KGB's uddannelsescenter og tidligere chef for KGB i regionen og byen Minsk.

Som ansvarlig for oplæring og uddannelse af KGB-personale var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. I sin tidligere stilling var han ansvarlig for KGB's tilsvarende undertrykkelse i byen og regionen Minsk.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresse: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Under valgkampen op til præsidentvalget i 2010 blev han udpeget af formanden for den centrale valgkommission. Første næstformand (genudpeget den 21. januar 2014) for tilsynsrådet, der har til opgave at overvåge overholdelsen af procedurer og regler i forbindelse med valgkampagner i medierne, og har som sådan spillet en aktiv rolle for regimepropagandaen under valgkampagnerne i 2010 og 2012. Den 26. oktober 2011 blev han tildelt ordenen »Franzisk Skorina« af præsidenten. I september 2012 nægtede han at optage medlemmer af de uafhængige medier i rådet. Første viceredaktør på avisen »Sovietskaia Belarus«, der er præsidentens administrations avis og den vigtigste propagandaavis. Regeringsvenlig kilde, der har forfalsket fakta og fremsat urimelige kommentarer om de igangværende processer i Hviderusland over for den demokratiske opposition og civilsamfundet, der systematisk fremhæves på en negativ og nedsættende måde, navnlig efter præsidentvalget i 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Tidligere chef for KGB i Gomelregionen og tidligere vicechef for KGB i Gomel. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Gomelregionen. Han blev fjernet fra sin stilling af præsidenten den 2. april 2014 for upassende opførsel.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Fødselsdato: 27.1.1944

Fødested: Karabani, Minskregionen

Har aktivt undergravet demokratiet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som formand for udvalget for statskontrol (indtil 2010) var han en af hovedmændene i sagen mod Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, leder af det hviderussiske menneskerettighedscenter Vyasna og næstformand for FIDH. A. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Stedfortrædende leder af straffekolonien IK-9 i Mazyr.

Ansvarlig for umenneskelig behandling af D. Dashkevich, herunder tortur og nægtet adgang til retlige repræsentanter. Lopatko havde en central stilling i den straffekoloni, hvor Dashekevich blev holdt fanget, og hvor der blev udøvet psykologisk pres, herunder nægtelse af søvn samt isolation, mod politiske fanger, herunder D. Dashkevich.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Fødselsdato: 23.3.1980

Adresse: Præsidentens sportsklub

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Forretningsmand, der aktivt deltager i de finansielle transaktioner, som familien Lukasjenko er involveret i.

Formand for præsidentens sportsklub.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Fødselsdato: 29.8.1949

Fødested: Vetenevka, Slonim rayon, Hrodnaregionen

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

ID: 3290849A002PB5

Chef for statsgrænsekomitéen, tidligere sekretær i sikkerhedsrådet.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Fødselsdato: 7.2.1956

Fødested: Smolensk (Rusland)

Gjorde intet for at efterforske Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere indenrigsminister og også tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste. Som indenrigsminister var han ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige demonstrationer, indtil han trådte tilbage den 6. april 2009 af helbredsmæssige årsager.

Modtog fra præsidentens administration en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Fødselsdato: 1966

Fødested: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД »Честь«

220028, Минск Маяковского, 111

Nøgleperson i den uopklarede forsvinden af Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski og Dmitri Zavadski i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere leder af den særlige indsatsgruppe i Indenrigsministeriet (SOBR).

Forretningsmand, honorær chef, Indenrigsministeriets Sammenslutning af Veteraner fra Indenrigsministeriets Specialstyrker.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere første viceindenrigsminister (indtil 2012) var han ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

Oberst i reservestyrkerne.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Fødselsdato: 20.4.1971

Fødested: Rakov

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet. Dommer ved Partizanski distriktsret, som behandlede Likhovids sag. Den 29. marts 2011 idømte hun Likhovid, en aktivist i »Frihedsbevægelsen«, tre et halvt års fængsel. Hun er blevet udnævnt til næstformand for Partizanski distriktsret i Minsk.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Fødselsdato: 1970

Fødested: Hrodna

Medlem af den centrale valgkommission (CEC) og leder af afdelingen for offentlige anmodninger i Hrodnas regionale forvaltning. Som medlem af den centrale valgkommission var hun ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Fødselsdato: 15.4.1939

Fødested: Mogilev

Formand for parlamentets overhus, tidligere vicechef for medier og ideologi, præsidentens administration (2006-2008). I denne stilling var han en af regimets hovedmænd bag og et af dets vigtigste talerør for statspropaganda for og ideologisk støtte til regimet. Medlem af Sikkerhedsrådet siden marts 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Fødselsdato: 4.5.1955

Fødested: Minsk

Adresse: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Medlem af parlamentets underhus, næstformand for udvalget for national sikkerhed. Tidligere chef for KGB's enhed for økonomisk sikkerhed.

Han har ansvar for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Leder af Hrodnaafdelingen af den regimetro fagforening. Tidligere leder af den regionale valgkommission i Hrodnaregionen ved præsidentvalget i 2010 og lokalvalget i marts 2014. Som formand for en regional valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og for svindelen i forbindelse med lokalvalget i marts 2014 i Hrodnaregionen.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Medlem af Sikkerhedsrådet, chef for undersøgelseskomitéen, tidligere vicechef for undersøgelseskomitéen, tidligere offentlig anklager i Gomelregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Medlem af den centrale valgkommission (CEC) og leder af afdelingen for uddannelse i Vitebsks regionale forvaltning. Som medlem af den centrale valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Fødselsdato: 4.3.1962

ID: 3040362B062PB7

Adresse: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Leder af komitéen for sundhedspleje i Minsk by og tidligere overlæge på Minsks akuthospital. Han modsatte sig ikke bortførelsen af præsidentkandidaten Nekliayev, som blev ført til hans hospital efter at være blevet gennembanket den 19. december 2010, og samarbejdede — i kraft af ikke at tilkalde politiet — med de ukendte gerningsmænd. Denne undladelse medførte, at han blev forfremmet.

Som leder af komitéen for sundhedspleje i Minsk by er han ansvarlig for tilsynet med anvendelsen af arbejds- og sanitetsrelaterede institutioner til undertrykkelse af menneskerettighederne.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Fødselsdato: 5.8.1946

Fødested: Onory, Sakhalinregionen

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД »Честь«

220028, Минск Маяковского, 111

Stod bag Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere minister for turisme og sport, tidligere indenrigsminister og præsidentens tidligere vicekabinetschef.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Tidligere leder af Indenrigsministeriets sikkerhedsafdeling. Han er i denne egenskab ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, især efter præsidentvalget i 2010. I februar 2011 modtog han en pris i form af en erklæring om anerkendelse for sine tjenester. Gik på pension i februar 2013. Leder af sikkerhedsafdelingen i holdingselskabet 'MZOR', der er et statsejet selskab under Industriministeriets ansvar i Republikken Hviderusland og derfor direkte tilknyttet Lukasjenkoregimet.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Oberstløjtnant, tidligere chef for KGB's militære kontraspionage (nu leder af pressetjenesten for undersøgelseskommissionen i Hviderusland). Han forfalskede beviser og anvendte trusler for at fremtvinge tilståelser fra oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Han var direkte ansvarlig for anvendelsen af grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf samt nægtelse af retten til en retfærdig rettergang. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Stedfortrædende leder af straffekolonien IK-2 i Bobruisk

Ansvarlig for umenneskelig og grusom behandling af de politiske fanger A. Sannikau og A. Beliatski i straffekoloni IK-2 i Bobruisk. Oppositionsaktivister blev tortureret, nægtet adgang til advokatbistand og anbragt i isolation i straffekolonien under hans tilsyn. Trutko lagde pres på A. Beliatski og A. Sannikau for at få dem til at underskrive en ansøgning om benådning.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere chef for KGB's efterretningsenhed har han en del af ansvaret for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Offentlig anklager i Minsk by, tidligere offentlig anklager ved Frunzenski distriktsret i Minsk, som behandlede demonstranten Vasili Parfenkovs sag i februar 2011 og sagen mod A. Sannikau i juli 2011. Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Fødselsdato: 1964

Fødested: Zhitomyrregionen, Ukraine (USSR)

Administrerende direktør i det halvprivate Cosmos TV siden juni 2013, udpeget af Hvideruslands regering til repræsentant for staten. Tidligere chef for KGB (juli 2008-november 2012).

Ansvarlig for omdannelsen af KGB til det vigtigste undertrykkelsesorgan mod civilsamfundet og den demokratiske opposition. Ansvarlig for formidlingen gennem medierne af urigtige oplysninger om demonstranterne den 19. december 2010 ved at påstå, at de havde medbragt genstande, der skulle bruges som våben. Han truede personligt tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikovs hustru og barn på liv og helbred. Han er hovedmanden bag ordrerne til ulovlig chikane af den demokratiske opposition og til tortur af politiske modstandere og mishandling af fanger.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som chef for KGB's råd vedrørende militær kontraspionage (indtil 2012) var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Under hans tilsyn deltog KGB-personale i afhøringen af politiske aktivister efter demonstrationen den 19. december 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Fødselsdato: 14.11.1954

Fødested: Dnipropetrovsk

ID: 3141154A021PB0

Forsvarsminister siden december 2009.

Som medlem af sikkerhedsrådet godkender han de undertrykkende afgørelser, der vedtages på ministerplan, herunder afgørelsen om at nedkæmpe de fredelige demonstrationer den 19. december 2010. Efter december 2010 udtalte han tilfredshed med »de destruktive kræfters totale nederlag«, når han omtalte den demokratiske opposition.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Dommer i Pervomayskij distriktsret i Vitebsk. Den 24. februar 2012 idømte hun Syarhei Kavalenka, der blev betragtet som politisk fange i 2012-2013, fængsel i to år og en måned for brud på prøveløsladelse. Alena Zhuk var direkte ansvarlig for krænkelse af en persons menneskerettigheder, fordi hun nægtede Syarhei Kavalenka retten til en retfærdig rettergang. Syarhei Kavalenka havde tidligere fået en betinget dom for at have hængt et forbudt historisk hvidt-rødt-hvidt flag, der er et symbol for oppositionsbevægelsen, op i Vitebsk. Dommen for dette, der blev afsagt af Alena Zhuk, var uforholdsmæssigt hård i betragtning af forseelsens art og ikke i overensstemmelse med Hvideruslands straffelov. Alena Zhuks handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Fødselsdato: 7.7.1970

ID: 3070770A081PB7

Adresse: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Generaldirektør i det statslige nyhedsbureau BELTA siden maj 2003.

Ansvarlig for viderebringelsen af statslig propaganda i medierne, som har støttet og retfærdiggjort undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet den 19. december 2010, herunder ved hjælp af forfalskede oplysninger.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Viceanklager i Minsks Zavodskoidistrikt, som arbejdede med retssagen mod de fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet Khalip Irina, Martselev Sergei og Severinets Pavel. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

B.   Enheder

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Beltechexport

 

'

Image

'

Republikken Hviderusland, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tlf.: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport drager fordel af regimet som hovedeksportør af våben og militært udstyr i Hviderusland, hvilket kræver de hviderussiske myndigheders tilladelse.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltekh Holding drager fordel af regimet, navnlig gennem Beltechexport, som er en del af Beltekh Holding. Beltechexport drager fordel af regimet som hovedeksportør af våben og militært udstyr i Hviderusland, hvilket kræver de hviderussiske myndigheders tilladelse.


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1160/2014

af 30. oktober 2014

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 10 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i forbindelse hermed.

(2)

Del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 indeholder en liste over tredjelande og områder, som er frie for rabies, samt tredjelande og områder, hvorfra ikke-kommerciel transport af selskabsdyr ikke betragtes som forbundet med en større risiko for spredning af rabies til Unionen end den, der er forbundet med ikke-kommerciel transport mellem medlemsstaterne.

(3)

For at blive opført på denne liste skulle et tredjeland dokumentere sin status for så vidt angår rabies og godtgøre, at landet opfylder visse betingelser vedrørende anmeldelse af mistanke om rabies, overvågningssystem, veterinærmyndighedernes struktur og organisation, lovgivningsmæssige foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af rabies samt markedsføring af rabiesvaccine.

(4)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har forelagt oplysninger om det pågældende tredjelands status med hensyn til rabies samt oplysninger om opfyldelsen af kravene i forordning (EF) nr. 998/2003. Det fremgår af vurderingen af oplysningerne, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfylder de relevante krav i nævnte forordning, og landet bør derfor optages på listen i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003.

(5)

Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 indsættes følgende mellem linjerne vedrørende Saint Lucia og Montserrat:

»MK … Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1161/2014

af 30. oktober 2014

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport fastsætter de tekniske specifikationer for konstruktion, afprøvning, montering og eftersyn af digitale fartskrivere.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 (2) indførtes en adapter som en midlertidig løsning indtil den 31. december 2013 for at gøre det muligt at installere fartskrivere i køretøjer af typen M1 og N1 i overensstemmelse med bilag IB til forordning (EØF) nr. 3821/85.

(3)

Forordning (EØF) nr. 3821/85 er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (3) om takografer inden for vejtransport, for hvilken lovgivningsproceduren blev afsluttet den 15. januar 2014.

(4)

Ifølge betragtning 5 i forordning (EU) nr. 165/2014 vil Kommissionen overveje at forlænge gyldighedsperioden for adapteren til køretøjer af typen M1 og N1 indtil 2015 og yderligere overveje en langsigtet løsning for køretøjer af typen M1 og N1 inden 2015.

(5)

I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Digitale fartskrivere: Køreplan for kommende aktiviteter« (4), som ledsagede forslaget til forordning (EU) nr. 165/2014, er der fastsat en tidsfrist på to år for udarbejdelsen og vedtagelsen af bilag og tillæg efter vedtagelsen af den nye fartskriverforordning.

(6)

En permanent løsning vedrørende adapteren bør fastsættes i de tekniske specifikationer til forordning (EU) nr. 165/2014. I medfør af princippet om berettiget forventning bør muligheden for at benytte adaptere i køretøjer af typen Ml og N1 derfor forlænges i det mindste indtil vedtagelsen af disse tekniske bilag og tillæg.

(7)

I betragtning af at krav 172 udløb den 31. december 2013, bør forlængelsen af adapterløsningen gælde med tilbagevirkende kraft fra denne dato.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3821/85 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IB til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 foretages følgende ændringer:

 

I del I, Definitioner, litra rr), første led, ændres datoen »31. december 2013« til »31. december 2015«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 af 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EUT L 21 af 24.1.2009, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).

(4)  KOM(2011) 454 endelig.


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1162/2014

af 30. oktober 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

116,3

ZZ

87,3

0709 93 10

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

0806 10 10

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

0808 10 80

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/23


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014

af 22. oktober 2014

om tilsynsgebyrer

(ECB/2014/41)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 3, andet afsnit, artikel 30 og artikel 33, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til den offentlige høring og den analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1024/2013 etablerer Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM), som omfatter Den Europæiske Centralbank (ECB) og de kompetente nationale myndigheder.

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er ECB ansvarlig for SSM's effektive og konsekvente virkemåde for alle kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i alle euroområdets medlemsstater samt i medlemsstater uden for euroområdet, som indgår et tæt samarbejde med ECB. De regler og procedurer, der gælder for samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder inden for SSM og med de udpegede nationale myndigheder, er fastsat i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2).

(3)

I henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal ECB opkræve et årligt tilsynsgebyr af kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater, og filialer, som et kreditinstitut, der er etableret i en ikkedeltagende medlemsstat, har etableret i en deltagende medlemsstat. De gebyrer, som ECB opkræver, skal dække, men må ikke overstige, de udgifter, som ECB afholder i forbindelse med de opgaver, som overdrages til den i henhold til artikel 4-6 i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(4)

Det årlige tilsynsgebyr bør bestå af et beløb, som betales årligt af alle kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater, og filialer, som et kreditinstitut, der er etableret i en ikkedeltagende medlemsstat, har etableret i en deltagende medlemsstat, og som er omfattet af SSM's tilsyn.

(5)

Inden for SSM fordeles tilsynsansvaret mellem ECB og de enkelte kompetente nationale myndigheder på grundlag af enhederne under tilsyns signifikans.

(6)

ECB har kompetence til at føre direkte tilsyn med signifikante kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, der er etableret i deltagende medlemsstater, og filialer i deltagende medlemsstater af signifikante kreditinstitutter, der er etableret i ikkedeltagende medlemsstater.

(7)

ECB overvåger ligeledes virkemåden for SSM, som omfatter alle kreditinstitutter, uanset om de er signifikante eller mindre signifikante. ECB har enekompetence vedrørende alle kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater, til at meddele enheder tilladelse til at drive virksomhed som kreditinstitut, til at inddrage tilladelser og til at vurdere erhvervelser og afhændelser af kvalificerede andele.

(8)

De kompetente nationale myndigheder er ansvarlige for det direkte tilsyn med mindre signifikante enheder under tilsyn, uden at dette indskrænker ECB's beføjelser til at foretage direkte tilsyn i særlige tilfælde, hvor dette er nødvendigt af hensyn til den konsekvente anvendelse af høje tilsynsstandarder. Denne fordeling af tilsynsansvaret inden for SSM og de udgifter, som ECB afholder i forbindelse hermed, tages i betragtning ved fordelingen af det beløb, der skal dækkes ind via tilsynsgebyrer, mellem kategorierne af signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante enheder under tilsyn.

(9)

I henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal ECB ved forordninger og afgørelser offentliggøre de detaljerede operationelle ordninger for gennemførelsen af de opgaver, som overdrages til den ved forordning (EU) nr. 1024/2013.

(10)

I henhold til artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal gebyrerne baseres på objektive kriterier i relation til det berørte kreditinstituts betydning og risikoprofil, herunder dets risikovægtede aktiver.

(11)

Gebyrerne beregnes på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater. Det betyder, at hvis kreditinstitutter udgør en del af en koncern under tilsyn, der er etableret i en deltagende medlemsstat, skal der beregnes og betales ét gebyr på koncernniveau.

(12)

I forbindelse med beregning af det årlige tilsynsgebyr tages der ikke højde for datterselskaber, som er etableret i ikkedeltagende medlemsstater. I denne henseende og for at bestemme de relevante gebyrfaktorer for en koncern under tilsyn, bør delkonsoliderede data for alle datterselskaber og operationer, der kontrolleres af moderselskabet i de deltagende medlemsstater, tilvejebringes. Omkostningerne i forbindelse med at tilvejebringe sådanne delkonsoliderede data kan dog være høje, og enhederne under tilsyn bør derfor kunne vælge et gebyr, der er beregnet på grundlag af data, som er tilvejebragt på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater, herunder datterselskaber, der er etableret i ikkedeltagende medlemsstater, selv om dette medfører et højere gebyr.

(13)

De institutter, der henvises til i artikel 2, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (3) er undtaget fra de tilsynsopgaver, der overdrages til ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, og ECB opkræver derfor ikke et gebyr af dem.

(14)

En forordning har almen gyldighed, er bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gældende i alle euroområdets medlemsstater. Det er således det mest hensigtsmæssige retlige instrument til fastlæggelse af de praktiske retningslinjer for gennemførelsen af artikel 30 i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(15)

I overensstemmelse med artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013 berører denne forordning ikke de kompetente nationale myndigheders ret til at opkræve gebyrer i henhold til national lovgivning, eller i det omfang tilsynsopgaver ikke er blevet overdraget til ECB, eller i forbindelse med omkostningerne for at samarbejde med og bistå ECB, eller til at handle på dens instrukser i overensstemmelse med relevant EU-ret og under forbehold af ordninger til gennemførelse af forordning (EU) nr. 1024/2013, herunder artikel 6 og 12 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

DEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter:

a)

ordningerne til beregning af den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer, som skal opkræves i forbindelse med enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn

b)

metoden til og kriterierne for beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal bæres af hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn

c)

proceduren for ECB's inddrivelse af de årlige tilsynsgebyrer.

2.   Den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer omfatter det årlige tilsynsgebyr for hver enkelt signifikant enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn og hver enkelt mindre signifikant enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn og beregnes af ECB på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder de i forordning (EU) nr. 1024/2013 og forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) fastsatte definitioner anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner:

1)   »årligt tilsynsgebyr« (»annual supervisory fee«): det gebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn, og som beregnes efter de ordninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 6

2)   »årlige omkostninger« (»annual costs«): det beløb, som ECB skal have dækket ind via de årlige tilsynsgebyrer for en specifik gebyrperiode, og som fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5

3)   »gebyrdebitor« (»fee debtor«): det gebyrbetalende kreditinstitut eller den gebyrbetalende filial, som defineret i overensstemmelse med artikel 4, og til hvilket eller hvilken gebyrmeddelelsen stiles

4)   »gebyrfaktorer« (»fee factors«): de data vedrørende en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn, der er defineret i artikel 10, stk. 3, litra a), som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr

5)   »gebyrmeddelelse« (»fee notice«): en meddelelse, som udstedes til den relevante gebyrdebitor, der anfører det årlige tilsynsgebyr, som gebyrdebitor skal betale i overensstemmelse med denne forordning

6)   »gebyrbetalende kreditinstitut« (»fee-paying credit institution«): et kreditinstitut, der er etableret i en deltagende medlemsstat

7)   »gebyrbetalende filial« (»fee-paying branch«): en filial etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, der er etableret i en ikkedeltagende medlemsstat

8)   »gebyrperiode« (»fee period«): et kalenderår

9)   »første gebyrperiode« (»first fee period«): perioden fra den dato, hvor ECB overtager de opgaver, som den har fået overdraget ved forordning (EU) nr. 1024/2013, til udgangen af det kalenderår, hvor ECB overtager disse opgaver

10)   »koncern af gebyrbetalende enheder« (»group of fee-paying entities«): i) en koncern under tilsyn og ii) et antal gebyrbetalende filialer, der antages at udgøre én filial i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3

11)   »medlemsstat« (»Member State«): en EU-medlemsstat

12)   »samlede aktiver (total assets)«: den samlede værdier af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). For så vidt angår en koncern af gebyrbetalende enheder omfatter de samlede aktiver ikke datterselskaber, der er etableret i ikkedeltagende medlemsstater og tredjelande

13)   »samlet risikoeksponering« (»total risk exposure«): vedrørende en koncern af gebyrbetalende enheder og et gebyrbetalende kreditinstitut, som ikke er en del af en koncern af gebyrbetalende enheder, det beløb, som fastsættes på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater, og som beregnes ifølge artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (4).

Artikel 3

Generel forpligtelse til at betale det årlige tilsynsgebyr

1.   ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr af hver enhed under tilsyn og koncern under tilsyn vedrørende hver gebyrperiode.

2.   Det årlige gebyr for hver enhed under tilsyn og koncern under tilsyn specificeres i en gebyrmeddelelse udstedt til gebyrdebitor og som skal betales af denne. Gebyrmeddelelsen samt alle meddelelser og al kommunikation fra ECB, for så vidt angår tilsynsgebyrer, stiles til gebyrdebitor. Gebyrdebitor er ansvarlig for betaling af det årlige tilsynsgebyr.

3.   Hvis et kreditinstitut har etableret to eller flere gebyrbetalende filialer i den samme medlemsstat, anses de for at være én filial. Hvis et kreditinstitut har flere gebyrbetalende filialer, der er etableret i forskellige deltagende medlemsstater, anses de ikke for at være én filial.

4.   For så vidt angår denne forordning anses gebyrbetalende filialer for at være adskilt fra det samme kreditinstituts datterselskaber, som er etableret i den samme deltagende medlemsstat.

Artikel 4

Gebyrdebitor

1.   Gebyrdebitoren, for så vidt angår det årlige tilsynsgebyr:

a)

er det gebyrbetalende kreditinstitut, hvis der er tale om et gebyrbetalende kreditinstitut, som ikke er en del af en koncern under tilsyn

b)

er den gebyrbetalende filial, hvis der er tale om en gebyrbetalende filial, som ikke er knyttet sammen med en anden gebyrbetalende filial

c)

bestemmes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, hvis der er tale om en koncern af gebyrbetalende enheder under tilsyn.

2.   Uanset de ordninger, som findes inden for en koncern af gebyrbetalende enheder, med hensyn til fordelingen af omkostninger, behandles en koncern af gebyrbetalende enheder som én enhed. Hver koncern af gebyrbetalende enheder skal udpege en gebyrdebitor for hele koncernen og meddele ECB gebyrdebitorens identitet. Gebyrdebitor skal være etableret i en deltagende medlemsstat. Denne meddelelse anses kun for at være gyldig, hvis:

a)

den anfører navnene på alle enheder under tilsyn i den koncern, som meddelelsen omfatter

b)

den er underskrevet på vegne af alle koncernens enheder under tilsyn

c)

den er modtaget af ECB senest 1. juli hvert år, for at den kan tages i betragtning i forbindelse med udstedelsen af gebyrmeddelelsen vedrørende den næstfølgende gebyrperiode.

Hvis ECB rettidigt har modtaget mere end én meddelelse pr. koncern af gebyrbetalende enheder, har den meddelelse forrang, som ECB har modtaget tættest på, men inden, fristen for modtagelsen.

3.   Uanset stk. 2 forbeholder ECB sig ret til at bestemme gebyrdebitor.

DEL II

UDGIFTER OG OMKOSTNINGER

Artikel 5

Årlige omkostninger

1.   De årlige omkostninger danner grundlag for fastsættelsen af de årlige tilsynsgebyrer og dækkes ind via indbetalingen af disse årlige tilsynsgebyrer.

2.   Størrelsen af de årlige omkostninger bestemmes på grundlag af størrelsen af de årlige udgifter, som udgøres af de udgifter, som ECB har afholdt i den relevante gebyrperiode, og som er direkte eller indirekte knyttet til dens tilsynsopgaver.

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer skal dække, men må ikke overstige, de udgifter, som ECB har afholdt i forbindelse med dens tilsynsopgaver i den relevante gebyrperiode.

3.   Ved fastsættelsen af de årlige omkostninger tager ECB højde for:

a)

størrelsen af gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

b)

modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14

c)

modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3.

Artikel 6

Estimering og fastsættelse af de årlige omkostninger

1.   Uden at dette berører ECB's rapporteringsforpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, beregner ECB ved udgangen af hvert kalenderår de estimerede årlige omkostninger vedrørende gebyrperioden for det efterfølgende kalenderår.

2.   Senest fire måneder efter udgangen af hver gebyrperiode bestemmer ECB de faktiske årlige omkostninger for denne gebyrperiode.

3.   De estimerede årlige omkostninger og de faktiske årlige omkostninger danner grundlag for den i artikel 9, stk. 1, omhandlede beregning af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer.

DEL III

FASTSÆTTELSE AF DET ÅRLIGE TILSYNSGEBYR

Artikel 7

Nye enheder under tilsyn eller ændring af status

1.   Såfremt der kun føres tilsyn med en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn i en del af gebyrperioden, beregnes det årlige tilsynsgebyr i forhold til det antal hele måneder i gebyrperioden, hvor enheden under tilsyn eller koncernen under tilsyn var under tilsyn.

2.   Såfremt en enhed under tilsyns eller en koncern under tilsyns status ændres fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt som følge af ECB's beslutning herom, beregnes det årlige tilsynsgebyr på grundlag af det antal måneder, hvor enheden under tilsyn eller koncernen under tilsyn var en signifikant eller mindre signifikant enhed eller koncern den sidste dag i måneden.

3.   Såfremt det opkrævede årlige tilsynsgebyr afviger fra det i overensstemmelse med stk. 1 eller 2 beregnede gebyrbeløb, foretager ECB en tilbagebetaling til gebyrdebitor eller udsteder en yderligere faktura til gebyrdebitor, som denne skal betale.

Artikel 8

Fordeling af de årlige omkostninger mellem signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn

1.   Med henblik på beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn, deles de årlige omkostninger i to dele, én for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, på følgende måde:

a)

de årlige omkostninger, som skal dækkes via signifikante enheder under tilsyn

b)

de årlige omkostninger, som skal dækkes via mindre signifikante enheder under tilsyn.

2.   Opdelingen af de årlige omkostninger i overensstemmelse med stk. 1 sker på grundlag af de omkostninger, der vedrører ECB's relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante enheder under tilsyn og det indirekte tilsyn med mindre signifikante enheder under tilsyn.

Artikel 9

Opkrævning af beløb

1.   Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer, som ECB opkræver, udgør summen af:

a)

de estimerede årlige omkostninger for indeværende gebyrperiode på grundlag af det godkendte budget for gebyrperioden

b)

et eventuelt overskud eller underskud fra den foregående gebyrperiode, som bestemmes ved at trække de faktiske årlige omkostninger vedrørende den foregående gebyrperiode fra estimatet af de årlige omkostninger, som er blevet opkrævet i den foregående gebyrperiode.

2.   For hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn træffer ECB beslutning om det samlede beløb, der skal opkræves via de årlige tilsynsgebyrer, og som offentliggøres på dets websted senest den 30. april i den relevante gebyrperiode.

Artikel 10

Det årlige tilsynsgebyr som skal betales vedrørende enheder under tilsyn eller koncerner under tilsyn

1.   Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales vedrørende hver signifikant enhed under tilsyn eller signifikant koncern under tilsyn, bestemmes ved at fordele beløbet, der skal opkræves fra hver kategori af signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn, på de individuelle signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn på grundlag af deres gebyrfaktorer.

2.   Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales vedrørende hver mindre signifikant enhed under tilsyn eller mindre signifikant koncern under tilsyn, bestemmes ved at fordele beløbet, der skal opkræves fra hver kategori af mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, på de individuelle mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn på grundlag af deres gebyrfaktorer.

3.   Gebyrfaktorerne på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater beregnes på følgende grundlag:

a)

De gebyrfaktorer, som anvendes til at bestemme det årlige tilsynsgebyr, der skal betales vedrørende hver enkelt enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn, er størrelsen på referencedatoen af:

i)

de samlede aktiver

ii)

den samlede risikoeksponering. For så vidt angår en gebyrbetalende filial antages den samlede risikoeksponering at være nul.

b)

Dataene vedrørende gebyrfaktorerne bestemmes og indsamles i henhold til en ECB-afgørelse, der fastsætter den anvendelige metode og de anvendelige procedurer. Denne afgørelse offentliggøres på ECB's websted.

c)

Med henblik på beregning af gebyrfaktorerne bør koncernerne under tilsyn som hovedregel undtage aktiver, der tilhører datterselskaber med hjemsted i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande. Koncerner under tilsyn kan beslutte ikke at undtage sådanne aktiver fra bestemmelsen af gebyrfaktorerne.

d)

For så vidt angår enheder under tilsyn eller koncerner under tilsyn, der klassificeres som mindre signifikante i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, må gebyrfaktoren ikke overskride 30 mia. EUR.

e)

Den relative vægtning af gebyrfaktorerne er:

i)

samlede aktiver: 50 %

ii)

samlet risikoeksponering: 50 %.

4.   Gebyrdebitorerne indberetter gebyrfaktorerne med referencedatoen 31. december i det foregående år og forelægger de relevante kompetente nationale myndigheder de krævede data med henblik på ECB's beregning af de årlige tilsynsgebyrer inden arbejdstids ophør den 1. juli året efter ovennævnte referencedato eller den næste bankdag, hvis den 1. juli ikke er en bankdag. Hvis enhederne under tilsyn udarbejder deres årsregnskab med udgangspunkt i en afslutning af regnskabsåret, der afviger fra kalenderåret, kan gebyrdebitorerne indberette gebyrfaktorer med en referencedato for deres afslutning af regnskabsåret. De kompetente nationale myndigheder skal forelægge disse data for ECB i overensstemmelse med procedurer, som fastsættes af ECB. Summen af alle gebyrdebitorers samlede aktiver og summen af alle gebyrdebitorers samlede risikoeksponering offentliggøres straks på ECB's websted.

5.   Såfremt en gebyrdebitor ikke indberetter gebyrfaktorerne, bestemmer ECB gebyrfaktorerne i overensstemmelse med den metodologi, der fastsættes i ECB-afgørelsen. Manglende indberetning af gebyrfaktorerne i henhold til denne artikels stykke 4 anses for at være en overtrædelse af denne forordning.

6.   Det årlige tilsynsgebyr, der skal betales af hver gebyrdebitor, beregnes efter nedenstående metode.

a)

Det årlige tilsynsgebyr er summen af minimumsgebyrkomponenten og den variable gebyrkomponent.

b)

Minimumsgebyrkomponenten beregnes som en fast procentdel af den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, jf. artikel 8 og 9. For kategorien signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Beløbet fordeles ligeligt mellem alle gebyrdebitorer. For signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn med samlede aktiver, som ikke overstiger 10 mia. EUR, halveres minimumsgebyrkomponenten. For kategorien mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Dette beløb fordeles ligeligt mellem alle gebyrdebitorer. Minimumsgebyrkomponenten udgør den nedre grænse for det årlige tilsynsgebyr pr. gebyrdebitor.

c)

Den variable gebyrkomponent er differensen mellem den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer for hver kategori af enheder under tilsyn, jf. artikel 8 og 9, og minimumsgebyrkomponenten i samme kategori. Den variable gebyrkomponent fordeles på de enkelte gebyrdebitorer i hver kategori i forhold til hver enkelt gebyrdebitors andel i summen af alle gebyrdebitorers vægtede gebyrfaktorer som fastsat ifølge stk. 3.

På grundlag af den beregning, der udføres i overensstemmelse med de foregående stykker, og de gebyrfaktorer, der indberettes i overensstemmelse med denne artikels stk. 4, træffer ECB beslutning om det årlige tilsynsgebyr, som hver gebyrdebitor skal betale. Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales, meddeles til gebyrdebitoren via gebyrmeddelelsen.

DEL IV

SAMARBEJDE MED KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

Artikel 11

Samarbejde med kompetente nationale myndigheder

1.   ECB tager kontakt til de kompetente nationale myndigheder, før den træffer afgørelse om gebyrernes endelige størrelse, for at sikre, at tilsynet er omkostningseffektivt og rimeligt for alle berørte kreditinstitutter og filialer. Med henblik herpå udvikler og implementerer ECB en passende kommunikationskanal i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder.

2.   De kompetente nationale myndigheder skal bistå ECB i opkrævningen af gebyrer, hvis ECB anmoder herom.

3.   For så vidt angår kreditinstitutter i en deltagende medlemsstat uden for euroområdet, hvis tætte samarbejde med ECB hverken er suspenderet eller afsluttet, udsteder ECB instrukser til den kompetente nationale myndighed i denne medlemsstat vedrørende indsamlingen af gebyrfaktorer og fakturering af det årlige tilsynsgebyr.

DEL V

FAKTURERING

Artikel 12

Gebyrmeddelelse

1.   ECB udsteder en årlig gebyrmeddelelse til hver enkelt gebyrdebitor.

2.   I gebyrmeddelelsen anføres det, hvordan det årlige tilsynsgebyr skal betales. Gebyrdebitor skal overholde de i gebyrmeddelelsen anførte krav med hensyn til betalingen af det årlige tilsynsgebyr.

3.   Gebyrdebitor skal betale det ifølge gebyrmeddelelsen skyldige beløb senest 35 dage efter datoen for udstedelsen af gebyrmeddelelsen.

Artikel 13

Notifikation af gebyrmeddelelsen

1.   Gebyrdebitor er ansvarlig for at have opdaterede kontaktoplysninger til brug for modtagelse af gebyrmeddelelsen og fremsender alle ændringer i kontaktoplysningerne til ECB (dvs. navn, funktion, organisatorisk enhed, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer). Gebyrdebitor fremsender alle ændringer i kontaktoplysningerne til ECB senest 1. juli i hver gebyrperiode. Disse kontaktoplysninger skal henvise til en fysisk person eller helst til en funktion inden for gebyrdebitorens organisation.

2.   ECB notificerer gebyrmeddelelsen på en af følgende måder: a) elektronisk eller med et lignende kommunikationsmiddel, b) pr. fax, c) med ekspres kurertjeneste, d) ved anbefalet brev med en form for kvittering for modtagelse, e) ved forkyndelse eller personlig levering. Gebyrmeddelelsen er gyldig uden underskrift.

Artikel 14

Renter ved manglende betaling

Uden at dette berører andre sanktionsmuligheder, som ECB måtte råde over, pålægges der ved delvis betaling, manglende betaling eller manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, der er fastsat i gebyrmeddelelsen, dagsrenter på det udestående beløb af det årlige tilsynsgebyr der udgør renten for ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint fra forfaldsdatoen.

DEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Sanktioner

Ved overtrædelse af denne forordning kan ECB pålægge enheder under tilsyn sanktioner i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 (5) suppleret af forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

Artikel 16

Overgangsbestemmelser

1.   Gebyrmeddelelsen for den første gebyrperiode udstedes sammen med gebyrmeddelelsen for gebyrperioden 2015.

2.   For at ECB kan begynde at opkræve det årlige tilsynsgebyr, skal hver koncern af gebyrbetalende enheder udpege en gebyrdebitor for koncernen og meddele ECB gebyrdebitorens identitet senest 31. december 2014 i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.

3.   Gebyrdebitor fremsender de i artikel 13, stk. 1, nævnte data første gang senest 1. marts 2015.

Artikel 17

Rapportering og gennemgang

1.   I henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 forelægger ECB hvert år Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Eurogruppen en rapport om den forventede udvikling i tilsynsgebyrernes struktur og størrelse.

2.   ECB foretager senest 2017 en gennemgang af denne forordning, navnlig med hensyn til metoden til og kriterierne for beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, som ECB skal opkræve af hver enkelt enhed og koncern under tilsyn.

Artikel 18

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 22. oktober 2014.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4).


DIREKTIVER

31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/32


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/101/EU

af 30. oktober 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (1), særlig artikel 20, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kvaliteten og sammenligneligheden af de metoder, der anvendes ved overvågning af typeparametre, som medlemsstaterne skal generere for at udføre overvågning af vandets økologiske tilstand i henhold til artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, bør sikres.

(2)

I henhold til punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF skal de metoder, der anvendes ved overvågning af typeparametre, være i overensstemmelse med de internationale standarder, der er anført deri, eller med andre nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet og sammenlignelighed. De internationale standarder, der er anført i bilag V, var de tilgængelige standarder på tidspunktet for vedtagelsen af det pågældende direktiv.

(3)

Siden offentliggørelsen af direktiv 2000/60/EF har Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), i nogle tilfælde i fællesskab med Den Internationale Standardiseringsorganisation, offentliggjort en række nye standarder, der vedrører biologisk prøveudtagning af fytoplankton, makrofyter og bundvegetation, bentiske invertebrater, fisk og hydromorfologiske karakteristika. Disse standarder bør tilføjes punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF.

(4)

Som følge af den fortsatte udvikling af nye standarder og ajourføring af de eksisterende offentliggøres nogle af standarderne i punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF ikke længere af CEN-medlemsorganer og bør derfor udgå.

(5)

To standarder (EN ISO 8689-1:1999 og EN ISO 8689-2:1999 9), der er anført i punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF, vedrørte biologisk klassifikation og ikke overvågning; de er efterfølgende taget i betragtning under udviklingen af protokoller til fastsættelse af grænselinjer mellem klasser under den fælles gennemførelsesstrategi i forbindelse med direktivet og kan nu udgå.

(6)

Direktiv 2000/60/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 21, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF nedsatte udvalg —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag V til direktiv 2000/60/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 20. maj 2016. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.


BILAG

I bilag V til direktiv 2000/60/EF affattes punkt 1.3.6. således:

»1.3.6.   Standarder for overvågning af kvalitetselementer

De metoder, der anvendes ved overvågning af typeparametre, skal være i overensstemmelse med de internationale standarder, der er anført nedenfor i det omfang de omfatter overvågning, eller med andre nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet og sammenlignelighed.

Standarder for prøvetagning af biologiske kvalitetselementer

Generiske metoder, der anvendes med de specifikke metoder, som er angivet i standarderne for de følgende biologiske kvalitetselementer:

EN ISO 5667-3:2012

Water quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of samples

Standarder for fytoplankton

EN 15204:2006

Water quality — Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)

EN 15972:2011

Water quality — Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton

ISO 10260:1992

Water quality — Measurement of biochemical parameters — Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Standarder for makrofyter og bundvegetation

EN 15460:2007

Water quality — Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes

EN 14184:2014

Water quality — Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters

EN 15708:2009

Water quality — Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water

EN 13946:2014

Water quality — Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes

EN 14407:2014

Water quality — Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes

Standarder for bentiske invertebrater

EN ISO 10870:2012

Water quality — Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters

EN 15196:2006

Water quality — Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment

EN 16150:2012

Water quality — Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers

EN ISO 19493:2007

Water quality — Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities

EN ISO 16665:2013

Water quality — Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macro-fauna

Standarder for fisk

EN 14962:2006

Water quality — Guidance on the scope and selection of fish sampling methods

EN 14011:2003

Water quality — Sampling of fish with electricity

EN 15910:2014

Water quality — Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods

EN 14757:2005

Water quality — Sampling of fish with multi-mesh gillnets

Standarder for hydromorfologiske parametre

EN 14614:2004

Water quality — Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers

EN 16039:2011

Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes

Standarder for fysisk-kemiske parametre

Alle relevante CEN/ISO-standarder«


AFGØRELSER

31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/36


DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

af 23. oktober 2014

om udnævnelse af Europa-Kommissionen

(2014/749/EU)

DET EUROPÆISKE RÅD HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 17, stk. 3, og artikel 17, stk. 7, tredje afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tjenesteperioden for den Kommission, som Det Europæiske Råd udnævnte ved afgørelse 2010/80/EU (1), slutter den 31. oktober 2014.

(2)

Det Europæiske Råd har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union vedtaget afgørelse 2013/272/EU (2) om antallet af medlemmer af Kommissionen.

(3)

Der bør udnævnes en ny Kommission bestående af en statsborger fra hver medlemsstat, herunder formanden for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der bør være en af Kommissionens næstformænd, for perioden fra afslutningen af den nuværende tjenesteperiode for Kommissionen indtil den 31. oktober 2019.

(4)

Det Europæiske Råd har indstillet Jean-Claude JUNCKER som den person, som det foreslår Europa-Parlamentet som formand for Kommissionen, og Europa-Parlamentet har valgt ham til formand for Kommissionen på sit plenarmøde den 15. juli 2014.

(5)

Rådet har ved afgørelse 2014/648/EU, Euratom (3) efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen vedtaget listen over de øvrige personer, som det foreslår udnævnt til medlem af Kommissionen. Rådet har ved afgørelse 2014/716/EU, Euratom (4) om ophævelse og erstatning af afgørelse 2014/648/EU, Euratom efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen vedtaget en ny liste over de øvrige personer, som det foreslår udnævnt til medlem af Kommissionen.

(6)

Europa-Parlamentet har ved afstemning den 22. oktober 2014 godkendt udnævnelsen af formanden, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og de øvrige medlemmer af Kommissionen som kollegium.

(7)

Kommissionen bør derfor udnævnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For perioden fra den 1. november 2014 til den 31. oktober 2019 udnævnes til Europa-Kommissionen:

som formand:

Jean-Claude JUNCKER

som medlem:

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

Andrus ANSIP

Miguel ARIAS CAÑETE

Dimitris AVRAMOPOULOS

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Violeta BULC

Corina CREȚU

Valdis DOMBROVSKIS

Kristalina GEORGIEVA

Johannes HAHN

Jonathan HILL

Phil HOGAN

Věra JOUROVÁ

Jyrki KATAINEN

Cecilia MALMSTRÖM

Neven MIMICA

Carlos MOEDAS

Pierre MOSCOVICI

Tibor NAVRACSICS

Günther OETTINGER

Maroš ŠEFČOVIČ

Christos STYLIANIDES

Marianne THYSSEN

Frans TIMMERMANS

Karmenu VELLA

Margrethe VESTAGER

Federica MOGHERINI, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2014.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2014.

På Det Europæiske Råds vegne

H. VAN ROMPUY

Formand


(1)  Det Europæiske Råds afgørelse 2010/80/EU af 9. februar 2010 om udnævnelse af Europa-Kommissionen (EUT L 38 af 11.2.2010, s. 7).

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse 2013/272/EU af 22. maj 2013 om antallet af medlemmer af Europa-Kommissionen (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 98).

(3)  Rådets afgørelse 2014/648/EU, Euratom, truffet efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen, af 5. september 2014 om vedtagelse af listen over de øvrige personer, som Rådet foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen (EUT L 268 af 9.9.2014, s. 5).

(4)  Rådets afgørelse 2014/716/EU, Euratom, truffet efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen, af 15. oktober 2014 om vedtagelse af listen over de øvrige personer, som Rådet foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen, og om ophævelse og erstatning af afgørelse 2014/648/EU, Euratom (EUT L 299 af 17.10.2014, s. 29).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/39


RÅDETS AFGØRELSE 2014/750/FUSP

af 30. oktober 2014

om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 15. oktober 2012 afgørelse 2012/642/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2012/642/FUSP bør de restriktive foranstaltninger over for Hviderusland forlænges indtil den 31. oktober 2015.

(3)

Rådet mener, at der ikke længere er grund til fortsat at lade visse personer og enheder være opført på listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP.

(4)

Ligeledes bør oplysningerne om visse personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP, ajourføres.

(5)

Afgørelse 2012/642/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2012/642/FUSP ændres således:

1)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne afgørelse anvendes indtil den 31. oktober 2015. Den overvåges løbende. Den kan om nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet fastslår, at målene ikke er nået.«

.

2)

Bilaget ændres herved som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1).


BILAG

I.

Følgende personer og enheder udgår af listen i bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP

A.   Personer

Nr. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Nr. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Nr. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

Nr. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Nr. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Nr. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Nr. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Nr. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Nr. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

Nr. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich

Nr. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

Nr. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Nr. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich

Nr. 141

Orda, Mikhail Siarheevich

Nr. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich

Nr. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

Nr. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna

Nr. 172

Sheiko, Ina Valerieuna

Nr. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Nr. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Nr. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

Nr. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich

Nr. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Nr. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Enheder

Nr. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

Nr. 6

JLLC Neftekhimtrading

Nr. 21

JLLC Triplepharm

Nr. 22

LLC Triple-Veles

Nr. 23

Univest-M

Nr. 24

FLLC Unis Oil

Nr. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Oplysningerne om følgende personer og enheder i bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP affattes således:

A.   Personer

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresse: БФСО »Динамо«

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Har deltaget aktivt i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere vicechef for KGB med ansvar for personale og tilrettelæggelse af arbejdet var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Overgik til reservestyrkerne i maj 2012.

Desuden medlem af centralrådet for CJSC Dinamo-Minsk, der er opført under afsnit B, punkt 20.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Vicechef for KGB med ansvar for udenlandsk efterretning siden april 2014. Som oberst var han øverstbefalende for antiterrorenheden i KGB, enheden »Alpha«. Han deltog personligt i umenneskelig og nedværdigende behandling af oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Tidligere vicepræsident og dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk (indtil 18.6.2012).

Hun behandlede retssagen mod den tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, civilsamfundsaktivisten Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Fødselsdato: 1964

Fødested: Oshmiany, Hrodnaregionen

Adresse: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Offentlig anklager i Vitebskregionen indtil 2.8.2011. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010. Dette omfatter ansvaret for sager mod Siarhei Kavalenka og Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Fødselsdato: 20.9.1954

Fødested: Chashnikidistriktet, Vitebskregionen

ID: 3200954E045PB4

Adresse: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Chef for Hrodnaregionens toldkomité, tidligere første næstformand, KGB (2005-2007), tidligere vicechef for statstoldkomitéen.

Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, særlig i 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Fødselsdato: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Tidligere vicechef i KGB (siden juli 2013) med ansvar for udenlandsk efterretning. Han havde en del af ansvaret for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Har deltaget aktivt i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere viceindenrigsminister og forundersøgelseschef var han ansvarlig for den voldelige nedkæmpelse af demonstrationerne og krænkelserne af menneskerettighederne under efterforskningen i forbindelse med valget i december 2010. Overgik til reservestyrkerne i februar 2012. Nu general i reservestyrkerne.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Fødselsdato: 1968

Adresse: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Chef for det regionale politi i Vitebsk (siden juni 2012), politigeneral (siden 2013). Tidligere vicechef for politiet i Minsk og leder af uropatruljen (OMON) i Minsk. Han havde kommandoen over de tropper, som nedkæmpede den fredelige demonstration den 19. december 2010, og han deltog personligt i den brutale fremfærd, for hvilken han i februar 2011 modtog en pris samt en skriftlig anerkendelse fra præsident Lukasjenko. I 2011 havde han også kommandoen over de tropper, der nedkæmpede adskillige andre demonstrationer med deltagelse af politiske aktivister og fredelige borgere i Minsk.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН, Александр Александрович

Image

Leder af straffekolonien IK-2 i Bobruisk

Ansvarlig for umenneskelig behandling af de politiske fanger A. Sannikau og A. Beliatski i straffekoloni IK-2 i Bobruisk. Oppositionsaktivister blev tortureret, nægtet adgang til advokatbistand og anbragt i isolation i straffekolonien under hans tilsyn. Kakunin lagde pres på A. Beliatski og A. Sannikau for at få dem til at underskrive en ansøgning om benådning.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Fødselsdato: 3.1.1954

Fødested: Akulintsi, Mogilevregionen

ID: 3030154A124PB9

Adresse: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Nære forbindelser til præsident Lukasjenko, som han arbejdede tæt sammen med i 1980'erne og specielt i 1990'erne. Vicechef for den nationale olympiske komité (chefen er Alexandr Lukasjenko), chef for håndboldforbundet. Tidligere formand for parlamentets underhus, udpeget af præsidenten. Han var en af hovedmændene bag svindelen i forbindelse med præsidentvalget i 2006.

Han har af præsidentens administration fået foræret en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Tidligere direktør for fangelejren i Horki. Han var ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte, navnlig for forfølgelse og pinefuld behandling af civilsamfundsaktivisten Dmitri Dashkevich, som blev fængslet i forbindelse med valget den 19. december 2010, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresse: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Offentlig anklager i Minsk by. Tidligere offentlig anklager i Brestregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

Forfremmet i februar 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Har aktivt undergravet demokratiet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som offentlig viceanklager indtil 2012 ledede han og var direkte involveret i alle de efterretningsaktiviteter, som blev gennemført af anklagemyndigheden mod uafhængige og oppositionelle enheder, herunder i 2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresse: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tlf.: +375 17 280 83 40

Chef for Sovetski distriktsret i Minsk, tidligere dommer ved Sovetski distriktsret i Minsk, som godkendte afvisningen af Byalyatskis appel. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

General, chef for KGB i Hrodnaregionen. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hrodnaregionen.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

General, tidligere leder af GRU (Forsvarsministeriets efterretningsafdeling) og vicestabschef for de væbnede styrker i Hviderusland (indtil februar 2013). Ansvarlig for efterretningstjenestens undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresse: KGB's uddannelsescenter Бядули 2, 220034, Минск

General, chef for KGB's uddannelsescenter og tidligere chef for KGB i regionen og byen Minsk.

Som ansvarlig for oplæring og uddannelse af KGB-personale var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. I sin tidligere stilling var han ansvarlig for KGB's tilsvarende undertrykkelse i byen og regionen Minsk.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresse: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Under valgkampen op til præsidentvalget i 2010 blev han udpeget af formanden for den centrale valgkommission. Første næstformand (genudpeget den 21. januar 2014) for tilsynsrådet, der har til opgave at overvåge overholdelsen af procedurer og regler i forbindelse med valgkampagner i medierne, og har som sådan spillet en aktiv rolle for regimepropagandaen under valgkampagnerne i 2010 og 2012. Den 26. oktober 2011 blev han tildelt ordenen »Franzisk Skorina« af præsidenten. I september 2012 nægtede han at optage medlemmer af de uafhængige medier i rådet. Første viceredaktør på avisen »Sovietskaia Belarus«, der er præsidentens administrations avis og den vigtigste propagandaavis. Regeringsvenlig kilde, der har forfalsket fakta og fremsat urimelige kommentarer om de igangværende processer i Hviderusland over for den demokratiske opposition og civilsamfundet, der systematisk fremhæves på en negativ og nedsættende måde, navnlig efter præsidentvalget i 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Tidligere chef for KGB i Gomelregionen og tidligere vicechef for KGB i Gomel. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Gomelregionen. Han blev fjernet fra sin stilling af præsidenten den 2. april 2014 for upassende opførsel.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Fødselsdato: 27.1.1944

Fødested: Karabani, Minskregionen

Har aktivt undergravet demokratiet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som formand for udvalget for statskontrol (indtil 2010) var han en af hovedmændene i sagen mod Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, leder af det hviderussiske menneskerettighedscenter Vyasna og næstformand for FIDH. A. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Stedfortrædende leder af straffekolonien IK-9 i Mazyr.

Ansvarlig for umenneskelig behandling af D. Dashkevich, herunder tortur og nægtet adgang til retlige repræsentanter. Lopatko havde en central stilling i den straffekoloni, hvor Dashekevich blev holdt fanget, og hvor der blev udøvet psykologisk pres, herunder nægtelse af søvn samt isolation, mod politiske fanger, herunder D. Dashkevich.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Fødselsdato: 23.3.1980

Adresse: Præsidentens sportsklub

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Forretningsmand, der aktivt deltager i de finansielle transaktioner, som familien Lukasjenko er involveret i.

Formand for præsidentens sportsklub.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Fødselsdato: 29.8.1949

Fødested: Vetenevka, Slonim rayon, Hrodnaregionen

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

ID: 3290849A002PB5

Chef for statsgrænsekomitéen, tidligere sekretær i sikkerhedsrådet.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Fødselsdato: 7.2.1956

Fødested: Smolensk (Rusland)

Gjorde intet for at efterforske Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere indenrigsminister og også tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste. Som indenrigsminister var han ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige demonstrationer, indtil han trådte tilbage den 6. april 2009 af helbredsmæssige årsager.

Modtog fra præsidentens administration en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Fødselsdato: 1966

Fødested: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД »Честь«

220028, Минск Маяковского, 111

Nøgleperson i den uopklarede forsvinden af Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski og Dmitri Zavadski i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere leder af den særlige indsatsgruppe i Indenrigsministeriet (SOBR).

Forretningsmand, honorær chef, Indenrigsministeriets Sammenslutning af Veteraner fra Indenrigsministeriets Specialstyrker.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere første viceindenrigsminister (indtil 2012) var han ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

Oberst i reservestyrkerne.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna(Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Fødselsdato: 20.4.1971

Fødested: Rakov

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet. Dommer ved Partizanski distriktsret, som behandlede Likhovids sag. Den 29. marts 2011 idømte hun Likhovid, en aktivist i »Frihedsbevægelsen«, tre et halvt års fængsel. Hun er blevet udnævnt til næstformand for Partizanski distriktsret i Minsk.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Fødselsdato: 1970

Fødested: Hrodna

Medlem af den centrale valgkommission (CEC) og leder af afdelingen for offentlige anmodninger i Hrodnas regionale forvaltning. Som medlem af den centrale valgkommission var hun ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Fødselsdato: 15.4.1939

Fødested: Mogilev

Formand for parlamentets overhus, tidligere vicechef for medier og ideologi, præsidentens administration (2006-2008). I denne stilling var han en af regimets hovedmænd bag og et af dets vigtigste talerør for statspropaganda for og ideologisk støtte til regimet. Medlem af Sikkerhedsrådet siden marts 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Fødselsdato: 4.5.1955

Fødested: Minsk

Adresse: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Medlem af parlamentets underhus, næstformand for udvalget for national sikkerhed. Tidligere chef for KGB's enhed for økonomisk sikkerhed.

Han har ansvar for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Leder af Hrodnaafdelingen af den regimetro fagforening. Tidligere leder af den regionale valgkommission i Hrodnaregionen ved præsidentvalget i 2010 og lokalvalget i marts 2014. Som formand for en regional valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og for svindelen i forbindelse med lokalvalget i marts 2014 i Hrodnaregionen.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Medlem af Sikkerhedsrådet, chef for undersøgelseskomitéen, tidligere vicechef for undersøgelseskomitéen, tidligere offentlig anklager i Gomelregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Medlem af den centrale valgkommission (CEC) og leder af afdelingen for uddannelse i Vitebsks regionale forvaltning. Som medlem af den centrale valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Fødselsdato: 4.3.1962

ID: 3040362B062PB7

Adresse: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Leder af komitéen for sundhedspleje i Minsk by og tidligere overlæge på Minsks akuthospital. Han modsatte sig ikke bortførelsen af præsidentkandidaten Nekliayev, som blev ført til hans hospital efter at være blevet gennembanket den 19. december 2010, og samarbejdede — i kraft af ikke at tilkalde politiet — med de ukendte gerningsmænd. Denne undladelse medførte, at han blev forfremmet.

Som leder af komitéen for sundhedspleje i Minsk by er han ansvarlig for tilsynet med anvendelsen af arbejds- og sanitetsrelaterede institutioner til undertrykkelse af menneskerettighederne.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Fødselsdato: 5.8.1946

Fødested: Onory, Sakhalinregionen

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД »Честь«

220028, Минск Маяковского, 111

Stod bag Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere minister for turisme og sport, tidligere indenrigsminister og præsidentens tidligere vicekabinetschef.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Tidligere leder af Indenrigsministeriets sikkerhedsafdeling. Han er i denne egenskab ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, især efter præsidentvalget i 2010. I februar 2011 modtog han en pris i form af en erklæring om anerkendelse for sine tjenester. Gik på pension i februar 2013. Leder af sikkerhedsafdelingen i holdingselskabet »MZOR«, der er et statsejet selskab under Industriministeriets ansvar i Republikken Hviderusland og derfor direkte tilknyttet Lukasjenkoregimet.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Oberstløjtnant, tidligere chef for KGB's militære kontraspionage (nu leder af pressetjenesten for undersøgelseskommissionen i Hviderusland). Han forfalskede beviser og anvendte trusler for at fremtvinge tilståelser fra oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Han var direkte ansvarlig for anvendelsen af grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf samt nægtelse af retten til en retfærdig rettergang. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Stedfortrædende leder af straffekolonien IK-2 i Bobruisk

Ansvarlig for umenneskelig og grusom behandling af de politiske fanger A. Sannikau og A. Beliatski i straffekoloni IK-2 i Bobruisk. Oppositionsaktivister blev tortureret, nægtet adgang til advokatbistand og anbragt i isolation i straffekolonien under hans tilsyn. Trutko lagde pres på A. Beliatski og A. Sannikau for at få dem til at underskrive en ansøgning om benådning.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere chef for KGB's efterretningsenhed har han en del af ansvaret for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Offentlig anklager i Minsk by, tidligere offentlig anklager ved Frunzenski distriktsret i Minsk, som behandlede demonstranten Vasili Parfenkovs sag i februar 2011 og sagen mod A. Sannikau i juli 2011. Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Fødselsdato: 1964

Fødested: Zhitomyrregionen, Ukraine (USSR)

Administrerende direktør i det halvprivate Cosmos TV siden juni 2013, udpeget af Hvideruslands regering til repræsentant for staten. Tidligere chef for KGB (juli 2008-november 2012).

Ansvarlig for omdannelsen af KGB til det vigtigste undertrykkelsesorgan mod civilsamfundet og den demokratiske opposition. Ansvarlig for formidlingen gennem medierne af urigtige oplysninger om demonstranterne den 19. december 2010 ved at påstå, at de havde medbragt genstande, der skulle bruges som våben. Han truede personligt tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikovs hustru og barn på liv og helbred. Han er hovedmanden bag ordrerne til ulovlig chikane af den demokratiske opposition og til tortur af politiske modstandere og mishandling af fanger.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som chef for KGB's råd vedrørende militær kontraspionage (indtil 2012) var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Under hans tilsyn deltog KGB-personale i afhøringen af politiske aktivister efter demonstrationen den 19. december 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Fødselsdato: 14.11.1954

Fødested: Dnipropetrovsk

ID: 3141154A021PB0

Forsvarsminister siden december 2009.

Som medlem af sikkerhedsrådet godkender han de undertrykkende afgørelser, der vedtages på ministerplan, herunder afgørelsen om at nedkæmpe de fredelige demonstrationer den 19. december 2010. Efter december 2010 udtalte han tilfredshed med »de destruktive kræfters totale nederlag«, når han omtalte den demokratiske opposition.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Dommer i Pervomayskij distriktsret i Vitebsk. Den 24. februar 2012 idømte hun Syarhei Kavalenka, der blev betragtet som politisk fange i 2012-2013, fængsel i to år og en måned for brud på prøveløsladelse. Alena Zhuk var direkte ansvarlig for krænkelse af en persons menneskerettigheder, fordi hun nægtede Syarhei Kavalenka retten til en retfærdig rettergang. Syarhei Kavalenka havde tidligere fået en betinget dom for at have hængt et forbudt historisk hvidt-rødt-hvidt flag, der er et symbol for oppositionsbevægelsen, op i Vitebsk. Dommen for dette, der blev afsagt af Alena Zhuk, var uforholdsmæssigt hård i betragtning af forseelsens art og ikke i overensstemmelse med Hvideruslands straffelov. Alena Zhuks handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Fødselsdato: 7.7.1970

ID: 3070770A081PB7

Adresse: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Generaldirektør i det statslige nyhedsbureau BELTA siden maj 2003.

Ansvarlig for viderebringelsen af statslig propaganda i medierne, som har støttet og retfærdiggjort undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet den 19. december 2010, herunder ved hjælp af forfalskede oplysninger.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Viceanklager i Minsks Zavodskoidistrikt, som arbejdede med retssagen mod de fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet Khalip Irina, Martselev Sergei og Severinets Pavel. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

B.   Enheder

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Beltechexport

 

»

Image

«

Republikken Hviderusland, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tlf.: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport drager fordel af regimet som hovedeksportør af våben og militært udstyr i Hviderusland, hvilket kræver de hviderussiske myndigheders tilladelse.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltekh Holding drager fordel af regimet, navnlig gennem Beltechexport, som er en del af Beltekh Holding. Beltechexport drager fordel af regimet som hovedeksportør af våben og militært udstyr i Hviderusland, hvilket kræver de hviderussiske myndigheders tilladelse.


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/54


RÅDETS AFGØRELSE 2014/751/FUSP

af 30. oktober 2014

om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. september 2010 afgørelse 2010/573/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en vurdering af afgørelse 2010/573/FUSP bør de restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova forlænges indtil den 31. oktober 2015.

(3)

Afgørelse 2010/573/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2010/573/FUSP affattes således:

»2.   Denne afgørelse anvendes indtil den 31. oktober 2015. Den overvåges løbende. Afgørelsen forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/573/FUSP af 27. september 2010 om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova (EUT L 253 af 28.9.2010, s. 54).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. oktober 2014

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Japan for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(2014/752/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (CCP'er), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Nævnte anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og forsvarlige CCP'er til at cleare over-the-counter (OTC)-derivataftaler, herunder når nævnte CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for CCP'er, bør de væsentligste resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan sikrer, at CCP'er, der er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(3)

Den 1. september 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som er etableret i Japan. Der blev modtaget et supplement til denne rådgivning den 27. januar 2014. I forbindelse med den tekniske rådgivning blev der identificeret en række forskelle mellem de retligt bindende krav, der på retsligt niveau gælder for CCP'er i Japan, og de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne afgørelse er imidlertid ikke kun baseret på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i Japan, men også på en vurdering af resultatet af disse krav i forhold til den begrænsning af risici, der opnås.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav i Japan for clearingorganisationer (CO'er), som har tilladelse der, består af »Financial Instruments and Exchange Act 2006« (FIEA), som etablerer de tilsynsmæssige rammer for organisationer, der clearer værdipapirer og finansielle derivater, og »Commodity Derivatives Act 2009« (CDA), som tilvejebringer de tilsynsmæssige rammer for organisationer, der clearer varer. Denne afgørelse omfatter kun den ordning, som er omhandlet i FIEA.

(7)

I henhold til FIEA kan premierministeren i Japan først tildele licens til clearingaktiviteter, når ministeren finder det godtgjort, at den pågældende CO har forretningsrelaterede regler — clearingorganisationens interne regler og procedurer — som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, at den pågældende CO's finansielle situation er tilstrækkelig sikker til, at CO'en kan varetage clearing af finansielle instrumenter, at de forventede indtægter og udgifter i forbindelse med den pågældende CO's forretningsaktiviteter er tilfredsstillende, at den pågældende CO's ansatte har tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne foretage clearing af finansielle instrumenter på hensigtsmæssig og sikker vis, og at den pågældende CO's struktur og system er udviklet hensigtsmæssigt, således at afvikling kan foregå på hensigtsmæssig vis. I henhold til artikel 194-7(1) i FIEA tillægger premierministeren kommissæren for »Financial Services Agency of Japan« (JFSA) de beføjelser, som er omfattet af FIEA. Derfor er kommissæren for JFSA ansvarlig for udstedelse af licenser til clearing.

(8)

I december 2013 offentliggjorde JFSA endvidere »Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures« (retningslinjerne), som indeholder nærmere bestemmelser om de tilsynsmæssige rammer for infrastrukturer på det finansielle marked, herunder CO'er, og navnlig om de foranstaltninger, som CO'er skal træffe for at overholde FIEA. Retningslinjerne gennemføres i CO'ers interne regler og procedurer.

(9)

De retligt bindende krav i Japan antager derfor form af en totrinsstruktur. Hovedprincipperne for CO'er, som er fastsat i FIEA (»de primære regler«), udgør de høje standarder, som CO'er skal overholde for at opnå licens til at levere clearingydelser i Japan. Nævnte primære regler svarer til det første trin i de retligt bindende krav i Japan. For at godtgøre overholdelse af de primære regler skal CO'er indsende deres interne regler og procedurer til kommissæren for JFSA med henblik på godkendelse. Nævnte interne regler og procedurer svarer til det andet trin i de retligt bindende krav i Japan, som skal indeholde præskriptive detaljer om, hvordan den ansøgende CO opfylder nævnte høje standarder i overensstemmelse med retningslinjerne. Endvidere omfatter CO'ers interne regler og procedurer yderligere bestemmelser, som supplerer de primære regler. Når kommissæren for JFSA har godkendt de nævnte interne regler og procedurer, bliver de retligt bindende for den pågældende CO. Nævnte regler udgør derfor en integrerende del af de retlige og tilsynsmæssige rammer, som CCP'er, der er etableret i Japan, skal overholde. I tilfælde af manglende overholdelse af de primære regler eller af den pågældende CO's interne regler og procedurer har kommissæren for JFSA beføjelse til at træffe administrative foranstaltninger over for den pågældende CO, herunder til at udstede påbud med henblik på forbedring af forretningsprocedurerne eller ophævelse af hele eller en del af den pågældende CO's licens.

(10)

De primære regler, der gælder for CO'er, sikrer, suppleret med CO'ernes interne regler og procedurer, vigtige resultater, der er ækvivalente med virkningerne af reglerne i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. I henhold til de retligt bindende krav, som gælder for CO'er, navnlig med hensyn til det antal misligholdelser, som de samlede finansielle ressourcer skal dække, skal CO'er, som clearer mere end 95 % af de mængder, der cleares i Japan, som minimum dække misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, som de har de største eksponeringer over for under ekstreme, men dog realistiske markedsbetingelser (princippet om at dække 2). Nævnte krav sikrer en risikobegrænsning, som er ækvivalent med den, der tilsigtes med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses for at være ækvivalent.

(11)

I henhold til de retligt bildende krav, som gælder for CO'er med hensyn til likviditetsrisiko, skal CO'er, som clearer mere end 95 % af de mængder, der cleares i Japan, anvende princippet om at dække 2. Nævnte krav sikrer en risikobegrænsning, som er ækvivalent med den, der tilsigtes med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses for at være ækvivalent. Endelig sikrer de retligt bindende krav, som gælder for alle CO'er med hensyn til forretningskontinuitet, krav om sikkerhedsstillelse, investeringspolitik, afviklingsrisiko, adskillelse og overførbarhed, beregning af initialmarginer og governance, herunder organisatoriske krav, krav til den øverste ledelse, risikoudvalg, regnskabsføring, kvalificeret deltagelse, oplysninger til den kompetente myndighed, interessekonflikter, outsourcing og virksomhedsdrift, vigtige resultater, der er ækvivalente med dem, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses for at være ækvivalente.

(12)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan sikrer, at CO'er, som har tilladelse der, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(13)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan for CCP'er, der har tilladelse der, sikre, at nævnte CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse.

(14)

JFSA er ansvarlig for at føre tilsyn med infrastrukturer på det finansielle marked. JFSA overvåger til enhver tid CO'ers opfyldelse af krav til risikostyring ved hjælp af procedurer for overvågning og risikobaserede undersøgelser, herunder test af tilsynskrav. JFSA kan navnlig anmode CO'er om oplysninger, rapporter og andet materiale vedrørende deres virksomhed og kan kontrollere CO'ers virksomhed, optegnelser og regnskabsbøger. JFSA vurderer også CO'ers opfyldelse af deres forpligtelser. Nævnte undersøgelser munder ud i en rapport, hvor eventuelle mangler identificeres. JFSA har forskellige midler til rådighed for at kunne sikre, at CO'er håndterer eventuelle identificerede problemer på hensigtsmæssig vis, og kan bl.a. fremsætte krav om, at CO'er skriftligt godtgør, at de påpegede problemer er blevet løst i rette tid. JFSA har yderligere håndhævelsesmidler til rådighed, herunder en mulighed for at udstede påbud med henblik på forbedring af forretningsprocedurerne og håndhævelse af sådanne påbud. JFSA kan også ophæve hele eller en del af den pågældende CO's licens.

(15)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan for CCP'er, der har tilladelse der, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i forhold til CCP'er.

(16)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (CCP'er fra tredjelande).

(17)

CCP'er fra tredjelande kan ansøge om en såkaldt udenlandsk CCP-licens, som giver dem mulighed for at levere de samme ydelser i Japan, som de har tilladelse til at levere i nævnte tredjeland. De kriterier, der gælder for CCP'er fra tredjelande, som ansøger om en licens, svarer til de kriterier, der gælder for udstedelse af licenser til clearingorganisationer i Japan. CCP'er fra tredjelande, der ansøger om licens, bør på grundlag af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder i de pågældende tredjelande, navnlig have et tilstrækkelig solidt finansielt grundlag, viden og personale med erfaring samt et system og en struktur, som kan varetage clearingaktiviteter på hensigtsmæssig og sikker vis. Endvidere er CCP'er fra tredjelande fritaget for visse krav, som gælder for nationale CCP'er, der har tilladelse i Japan, hvis udenlandske myndigheder, som JFSA har indgået samarbejdsaftaler med, har tildelt dem en ækvivalent licens.

(18)

De retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan bør derfor anses for at tilvejebringe et effektivt ækvivalent system til anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(19)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan derfor betragtes som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan vedrørende CO'er, og nævnte retlige og tilsynsmæssige rammer bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen bør, på grundlag af oplysninger fra ESMA, fortsat overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan for CCP'er og fortsat overvåge, om de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(20)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes de retlige og tilsynsmæssige rammer i Japan, bestående af »Financial Instruments and Exchange Act 2006« (FIEA), suppleret med »Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures«, og som gælder for clearingorganisationer (CO'er), der har tilladelse der, som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. oktober 2014

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Singapore for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(2014/753/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (CCP'er), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Nævnte anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og forsvarlige CCP'er til at cleare over-the-counter (OTC)-derivataftaler, herunder når nævnte CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for CCP'er, bør de væsentligste resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore sikrer, at CCP'er, der er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(3)

Den 1. september 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Singapore. I forbindelse med den tekniske rådgivning blev der identificeret en række forskelle mellem de retligt bindende krav, der på retsligt niveau gælder for CCP'er i Singapore, og de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne afgørelse er imidlertid ikke kun baseret på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i Singapore, men også på en vurdering af resultatet af disse krav og af deres evne til at begrænse de risici, som clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, på en måde, der betragtes som ækvivalent med resultatet af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør navnlig de væsentligt lavere risici, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på finansielle markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked, tages i betragtning.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav i Singapore for CCP'er, som har tilladelse der, består af kapitel 289 i »Securities and Futures Act« (SFA) og »Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013« (SFA-forskrifterne). SFA har til formål at fremme sikre og effektive clearingfaciliteter og at begrænse den systemiske risiko. SFA-forskrifterne udbygger og gennemfører kravene i SFA. Ved SFA indføres der en ordning for meddelelse af tilladelse med henblik på alle systemisk vigtige clearingfaciliteter, der fungerer som CCP'er, og som skal meddeles tilladelse af den monetære myndighed i Singapore (MAS) som godkendte clearingcentraler (ACH'er). Andre clearingfaciliteter, herunder oversøiske CCP'er, meddeles tilladelse af MAS som anerkendte clearingcentraler (RCH'er).

(7)

I januar 2013 offentliggjorde MAS endvidere »Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures« (monografien), hvori der fastsættes standarder for CCP'er med henblik på gennemførelse af »Principles for Financial Market Infrastructures« (PFMI), som Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer (CPMI) (2) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) udstedte i april 2012. I monografien forklares det navnlig, hvordan MAS forventer, at ACH'er opfylder deres forpligtelser i henhold til SFA, hvilket MAS tager i betragtning ved vurderingen af ACH'ernes overholdelse af forpligtelserne i SFA.

(8)

For at få meddelt tilladelse som ACH'er skal clearingcentraler opfylde specifikke krav i SFA og i SFA-forskrifterne. MAS kan stille betingelser eller pålægge begrænsninger i forhold til at meddele tilladelse til ACH'er og kan til enhver tid tilføje eller ændre eller tilbagekalde enhver betingelse eller begrænsning. ACH'er skal drive clearingfaciliteter sikkert og effektivt, og de skal styre de risici, der er forbundet med deres virksomhed og transaktioner, forsvarligt. De skal endvidere have tilstrækkelige finansielle, menneskelige og systemrelaterede ressourcer.

(9)

I henhold til SFA skal ACH'er også på individuel basis vedtage interne regler og procedurer, som sikrer korrekt og effektiv drift af clearingfaciliteten og korrekt regulering af og tilsyn med deres medlemmer. ACH'ers interne regler og procedurer skal tage højde for specifikke forhold, som MAS har foreskrevet, herunder krav vedrørende risici i forbindelse med drift af clearingfaciliteter, håndtering af misligholdelser og de kriterier og betingelser, som medlemmerne skal opfylde. På den måde gennemføres monografien i ACH'ernes interne regler og procedurer. ACH'ernes interne regler og procedurer, såvel som enhver ændring heraf, skal forelægges for MAS forud for gennemførelsen. MAS kan underkende, ændre og supplere de interne regler og procedurer og enhver del af den foreslåede ændring. Endvidere indeholder SFA-forskrifterne et eksplicit krav om forudgående godkendelse fra MAS af enhver ændring af ACH'ernes risikostyringsrammer, herunder den type sikkerhedsstillelse, som accepteres, metoderne til værdiansættelse af sikkerhedsstillelse og fastsættelse af marginer med henblik på styring af ACH'ernes risikoeksponering over for deltagerne, samt omfanget af de finansielle midler, der er til rådighed til dækning af medlemmers misligholdelse (undtagen marginer, som ACH'en ligger inde med). SFA foreskriver sanktioner, hvis ACH'ers interne regler og procedurer ændres på en sådan måde, at de krav, som MAS har fastsat, ikke længere opfyldes. I henhold til SFA er ACH'ers interne regler og procedurer derfor bindende for de pågældende ACH'er.

(10)

De retligt bindende krav i Singapore antager derfor form af en totrinsstruktur. Ved de centrale krav, der stilles til ACH'er i SFA og SFA-forskrifterne (de primære regler), fastsættes de høje standarder, som ACH'er skal opfylde for at få meddelt tilladelse til at levere clearingserviceydelser i Singapore. Nævnte primære regler svarer til det første trin i de retligt bindende krav i Singapore. For at godtgøre overensstemmelse med de primære regler skal ACH'er forelægge deres interne regler og procedurer for MAS forud for gennemførelsen, og MAS kan afvise, ændre eller supplere dem. Nævnte interne regler og procedurer svarer til det andet trin i de retligt bindende krav i Singapore, som skal indeholde præskriptive detaljer om, hvordan den ansøgende ACH skal opfylde nævnte høje standarder i overensstemmelse med monografien. Endvidere omfatter ACH'ers interne regler og procedurer yderligere bestemmelser, som supplerer de primære regler.

(11)

Ved ækvivalensvurderingen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for ACH'er, bør der også tages hensyn til det risikobegrænsende resultat, som de sikrer i forhold til det risikoniveau, som clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, er udsat for på grund af deres deltagelse i ACH'er. Det risikobegrænsende resultat bestemmes både af det risikoniveau, der er forbundet med de clearingaktiviteter, som den pågældende CCP udfører, og som afhænger af størrelsen af det finansielle marked, hvor CCP'en driver virksomhed, og af den evne, som de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er har til at begrænse nævnte risikoniveau. For at opnå det samme risikobegrænsende resultat skal der stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end for CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(12)

De finansielle markeder, hvor ACH'er udfører deres clearingaktiviteter, er betydeligt mindre end dem, hvor CCP'er, der er etableret i Unionen, udfører deres. I de seneste tre år har den samlede værdi af de transaktioner, der er clearet i Singapore, faktisk udgjort mindre end 1 % af den samlede værdi af de transaktioner, der er clearet i de EU-medlemsstater, som er en del af G10. Derfor udsætter deltagelse i ACH'er clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, for væsentligt lavere risici end deltagelse i CCP'er, der har tilladelse i Unionen.

(13)

De retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for ACH'er, kan derfor betragtes som ækvivalente, hvis de kan begrænse nævnte lavere risikoniveau. De primære regler, der gælder for ACH'er, begrænser, suppleret med ACH'ernes interne regler og procedurer, hvorved PFMI'erne gennemføres, det lavere risikoniveau i Singapore og sikrer et risikobegrænsende resultatet, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(14)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore sikrer, at ACH'er, som har tilladelse der, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(15)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore for CCP'er, der har tilladelse der, sikre, at nævnte CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse.

(16)

MAS kan både udstede generelle og specifikke instrukser med henblik på at sikre forsvarlig og effektiv drift af ACH'er, og navnlig overholdelse af forpligtelser og krav i SFA eller af de krav, som MAS har foreskrevet, og som skal integreres i ACH'ernes interne regler og procedurer. SFA indeholder bestemmelser om anvendelse af sanktioner, hvis den berørte ACH ikke følger de instrukser, som MAS har udstedt. Med hensyn til håndhævelse af ACH'ernes interne regler og procedurer kan MAS anmode »High Court« om at udstede et påbud om, at en given ACH skal følge, overholde, håndhæve eller gennemføre sine interne regler og procedurer. Endelig kan MAS tilbagekalde ACH'ers tilladelse i tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, som MAS foreskriver, enhver betingelse eller begrænsning pålagt i forbindelse med meddelelsen af tilladelse, enhver instruks udstedt af MAS i henhold til SFA eller enhver bestemmelse i SFA osv.

(17)

I henhold til SFA-forskrifterne er ACH'er desuden forpligtet til at forelægge en årlig rapport for MAS med en redegørelse for, hvordan de har levet op til deres ansvar i henhold til SFA i løbet af regnskabsåret. De skal også forelægge MAS revisorernes uforkortede rapport om ACH'en, som skal omfatte revisorernes eventuelle konstateringer og anbefalinger om den interne kontrol i ACH'en og om ACH'ens eventuelt manglende overholdelse af bestemmelser i SFA og eventuelle instrukser udstedt af MAS i henhold til SFA.

(18)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore for CCP'er, der har tilladelse der, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(19)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (CCP'er fra tredjelande).

(20)

CCP'er fra tredjelande kan ansøge om at få meddelt tilladelse som RCH, hvilket giver dem mulighed for at levere de samme serviceydelser i Singapore som dem, de har tilladelse til at levere i tredjelandet.

(21)

Inden der meddeles tilladelse som RCH, vurderer MAS, om den reguleringsmæssige ordning i det tredjeland, hvor CCP'en har tilladelse, er ækvivalent med de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på CCP'er, som er etableret i Singapore, herunder, om PFMI'erne finder anvendelse. Der skal endvidere etableres samarbejdsordninger mellem MAS og den relevante udenlandske tilsynsmyndighed, inden der kan meddeles tilladelse som RCH.

(22)

Selv om det konstateres, at anerkendelsesproceduren inden for de retlige rammer i Singapore, der gælder for CCP'er fra tredjelande, afviger fra den procedure, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den ikke desto mindre betragtes som et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(23)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan derfor betragtes som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore vedrørende ACH'er, og nævnte retlige og tilsynsmæssige rammer bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen bør, på grundlag af oplysninger fra ESMA, fortsat overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore for CCP'er og fortsat overvåge, om de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(24)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore, bestående af kapitel 289 i »Securities and Futures Act« og »Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013«, suppleret med »Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures«, og som gælder for godkendte clearingcentraler (ACH'er), som har tilladelse der, som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Pr. 1. september 2014 har Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer ændret navn til Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer (CPMI).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/62


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. oktober 2014

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Hongkong for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(2014/754/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (CCP'er), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og forsvarlige CCP'er til at cleare over-the-counter (OTC)-derivataftaler, herunder når sådanne CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for CCP'er, bør de væsentligste resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong sikrer, at CCP'er, der er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(3)

Den 1. september 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Hongkong. I forbindelse med den tekniske rådgivning blev der identificeret en række forskelle mellem de retligt bindende krav, der på retsligt niveau gælder for CCP'er i Hongkong, og de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne afgørelse er imidlertid ikke kun baseret på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i Hongkong, men også på en vurdering af resultatet af disse krav og af deres evne til at begrænse de risici, som clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, på en måde, der betragtes som ækvivalent med resultatet af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør navnlig de væsentligt lavere risici, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på finansielle markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked, tages i betragtning.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

Hongkongs retligt bindende krav for CCP'er, der har tilladelse der, består af »Clearing and Settlement Systems Ordinance« (CSSO) og »Securities and Futures Ordinance« (SFO). Hong Kong Monetary Authority (HKMA) er reguleringsmyndighed for enheder, der har tilladelse i henhold til CSSO, og Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) er reguleringsmyndighed for enheder, der har tilladelse i henhold til SFO. CCP'er i Hongkong er kun blevet meddelt tilladelse i henhold til SFO. Denne afgørelse bør derfor være begrænset til den ordning, der er omfattet af SFO.

(7)

I henhold til del III i SFO har SFC beføjelse til at give en CCP status som en anerkendt clearingcentral (RCH). Når det overvejes at give en CCP status som en RCH, skal SFC tage hensyn til »investeringskundernes interesser« og »en hensigtsmæssig markedsregulering«. SFC kan også fastlægge »de betingelser, den måtte finde passende«, før den giver en bestemt CCP status som en RCH, og kan ændre disse betingelser ved en meddelelse, hvis den »finder det hensigtsmæssigt«. SFC skal ved afgørelsen af, hvad der er hensigtsmæssigt, basere sig på sin myndighedsforpligtelse til at opretholde den finansielle stabilitet og begrænse systemisk risiko.

(8)

SFO fastsætter de forpligtelser og krav, som en RCH skal opfylde. SFC har udstedt retningslinjer i henhold til § 399, stk. 1, i SFO (retningslinjerne), som gennemfører de internationale standarder, der er indført ved »Principles for Financial Market Infrastructures« (PFMI), som blev udstedt i april 2012 af Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer (2) (CPSS) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO). Ved vurderingen af, om RCH'er opfylder deres forpligtelser i henhold til SFO, tager SFC hensyn til retningslinjerne. Hvis en RCH ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til SFO som suppleret ved retningslinjerne, kan SFC vedtage foranstaltninger til afhjælpning af situationen.

(9)

I henhold til SFO skal en RCH indføre de interne regler og procedurer, der er nødvendige for en hensigtsmæssig regulering af dens clearing- og afviklingsfaciliteter og for en hensigtsmæssig regulering af dens clearingmedlemmer. Kravene i SFO og retningslinjerne gennemføres således i RCH'ernes interne regler og procedurer. I henhold til SFO skal interne regler og procedurer, der vedtages af en RCH, og ændringer heraf godkendes af SFC.

(10)

De retligt bindende krav i Hongkong antager derfor form af en totrinsstruktur. Ved de centrale krav, der stilles til RCH'er i SFO (de primære regler), fastsættes de høje standarder, som RCH'er skal opfylde for at få meddelt tilladelse til at levere clearingydelser i Hongkong. Disse primære regler svarer til det første trin i de retligt bindende krav i Hongkong. For at dokumentere overensstemmelse med de primære regler skal RCH'er indgive deres interne regler og procedurer til SFC med henblik på godkendelse. Disse interne regler og procedurer svarer til det andet trin i de retligt bindende krav i Hongkong, som skal indeholde præskriptive detaljer om, hvordan RCH'en vil opfylde nævnte standarder i overensstemmelse med retningslinjerne. Når de interne regler og procedurer er blevet godkendt af SFC, bliver de retligt bindende for RCH'en.

(11)

Ved ækvivalensvurderingen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for RCH'er, bør der også tages hensyn til det risikobegrænsende resultat, som de sikrer i forhold til det risikoniveau, som clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, er udsat for på grund af deres deltagelse i RCH'er. Det risikobegrænsende resultat bestemmes både af det risikoniveau, der er forbundet med de clearingaktiviteter, som den pågældende CCP udfører, og som afhænger af størrelsen af det finansielle marked, hvor CCP'en driver virksomhed, og af den evne, som de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er har til at begrænse risikoniveauet. For at opnå det samme risikobegrænsende resultat skal der stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(12)

De finansielle markeder, hvor RCH'er udøver deres clearingaktiviteter, er betydeligt mindre end dem, hvor CCP'er, der er etableret i Unionen, udøver deres. I løbet af de seneste tre år har den årlige nominelle værdi af børsnoterede derivatkontrakter handlet i Hongkong således udgjort under en procent af den årlige nominelle værdi af børsnoterede derivatkontrakter handlet i Unionen. I samme periode udgjorde markedsværdien af værdipapirer handlet på børsen i Hongkong i gennemsnit under 25 procent af markedsværdien i Unionen. Desuden er RCH'ers clearing af mere komplekse produkter som f.eks. OTC-derivater i en tidlig fase, eftersom man først begyndte med clearingydelser vedrørende OTC-derivatkontrakter den 25. november 2013. Derfor udsætter deltagelse i RCH'er clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, for væsentligt lavere risici end deltagelse i CCP'er, der har tilladelse i Unionen.

(13)

De retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for RCH'er, kan derfor betragtes som ækvivalente, hvis de kan begrænse dette lavere risikoniveau. De primære regler, der gælder for RCH'er, begrænser, suppleret med RCH'ernes interne regler og procedurer, hvorved PFMI'erne gennemføres, det lavere risikoniveau i Hongkong og sikrer et risikobegrænsende resultat, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(14)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong sikrer, at RCH'er, som har tilladelse der, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(15)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong for CCP'er, der har tilladelse der, sikre, at disse CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse.

(16)

SFC foretager løbende overvågning af RCH'ernes overholdelse af risikostyringskravene gennem overvågnings- og risikobaserede kontrolprocedurer, herunder kontrol med tilsynskravenes overholdelse. SFC har supplerende midler til at håndhæve overholdelsen. Navnlig har SFC beføjelse til at pålægge RCH'er at ophøre med at stille clearing- eller afviklingsfaciliteter til rådighed eller med at drive dem og til at inddrage deres tilladelse. Desuden kan SFC også pålægge RCH'er at foretage visse ændringer af deres regler i det omfang, det skønnes nødvendigt, og har beføjelser til ensidigt at foretage sådanne regelændringer, hvis den pågældende RCH ikke efterkommer pålægget. SFC har beføjelser til at pålægge RCH'er at forelægge regnskaber og optegnelser, som de ligger inde med i forbindelse med eller med henblik på deres forretningsaktiviteter eller vedrørende clearing- og afviklingsordninger for transaktioner i værdipapir- eller futureskontrakter, som SFC med rimelighed kan kræve for at kunne varetage sine opgaver. Hvis disse oplysninger eller denne dokumentation ikke forelægges, og hvis der ikke er en rimelig grund hertil, kan der pålægges bøder.

(17)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong for CCP'er, der har tilladelse der, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(18)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (CCP'er fra tredjelande).

(19)

For at kunne drive virksomhed som CCP i Hongkong skal en enhed enten udpeges som en RCH eller anerkendes som leverandør af »Automated Trading Services« (ATS) i henhold til SFO. Ved ATS forstås enheder, der ved hjælp af elektroniske faciliteter leverer tjenesteydelser med henblik på handel med eller clearing af værdipapirer eller futureskontrakter. I marts 2014 vedtog Hongkongs Legislative Council en ændringsretsakt med henblik på at udvide ATS-definitionen, således at den nu også omfatter OTC-derivater.

(20)

ATS-ordningen er egnet til CCP'er fra tredjelande, der ønsker at levere tjenesteydelser til markedsdeltagere i Hongkong. CCP'er fra tredjelande kan ansøge om at blive anerkendt som ATS i Hongkong, hvilket giver dem mulighed for at levere de samme ydelser i Hongkong som dem, de har tilladelse til at levere i tredjelandet.

(21)

Ved behandlingen af ATS-ansøgningen fra en CCP fra et tredjeland vurderer SFC, om CCP'en fra tredjelandet overholder PFMI som benchmark. Det kræves også, at der indgås et aftalememorandum mellem SFC og den kompetente tilsynsmyndighed i tredjelandet, under hvis ansvarsområde CCP'en falder, før ATS-ansøgningen godkendes, idet SFC henholder sig til den nationale reguleringsmyndighed for så vidt angår det daglige tilsyn med CCP'en fra tredjelandet.

(22)

Selv om det må konstateres, at anerkendelsesproceduren inden for de retlige rammer i Hongkong, der gælder for CCP'er fra tredjelande, afviger fra den procedure, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den ikke desto mindre betragtes som et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(23)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan derfor betragtes som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong vedrørende RCH'er, og disse retlige og tilsynsmæssige rammer bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen bør, på grundlag af oplysninger fra ESMA, fortsat overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong for CCP'er og fortsat overvåge, om de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(24)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes de retlige og tilsynsmæssige rammer i Hongkong, bestående af »Securities and Futures Ordinance (SFO)«, suppleret med de retningslinjer, der er vedtaget i henhold til § 399, stk. 1, heri, og som gælder for anerkendte clearingcentraler (RCH'er), som har tilladelse der, som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Pr. 1. september 2014 har Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer ændret navn til Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer (CPMI).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. oktober 2014

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Australien for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(2014/755/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (CCP'er), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Nævnte anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og forsvarlige CCP'er til at cleare over-the-counter (OTC)-derivataftaler, herunder når nævnte CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for CCP'er, bør de væsentligste resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien sikrer, at CCP'er, der er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(3)

Den 1. september 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Australien. I forbindelse med den tekniske rådgivning blev det konkluderet, at alle bestemmelserne i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012 er gengivet i tilsvarende retligt bindende krav, der på retsligt niveau gælder for CCP'er, som har tilladelse i Australien.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav i Australien for CCP'er, som har tilladelse der, består af »Corporations Act 2001« (Corporations Act), der sammen med »Corporations Regulations 2001« (Corporations Regulations) udgør de retlige rammer for clearing- og afviklingsfaciliteter (CS-faciliteter). I henhold til del 7.3 i Corporations Act kan ministeriet først tildele en licens til clearing- eller afviklingsaktiviteter, når ministeriet bl.a. finder det godtgjort, at den berørte CCP har fyldestgørende driftsrelaterede regler og procedurer, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, for at sikre — i det omfang, det er praktisk muligt — at de systemiske risici begrænses, og at den pågældende CCP drives på rimelig og effektiv vis. Den pågældende CCP skal også have hensigtsmæssige ordninger til håndtering af interessekonflikter og til at håndhæve sine interne regler og procedurer. »Australian Securities and Investments Commission« (ASIC) og »Reserve Bank of Australia« (RBA) rådgiver ministeriet om tildeling af licenser til CS-faciliteter og om ændringer af deres interne regler og procedurer og har, for så vidt angår CCP'ers opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til Corporations Act, ansvaret for vurdering og i ASIC's tilfælde håndhævelse.

(7)

ASIC vejleder regulerede enheder i forbindelse med særlige reguleringsmæssige spørgsmål, som allerede er omfattet af lovgivningen. ASIC reviderede navnlig sin reguleringsvejledning om udstedelse og overvågning af licenser til CS-faciliteter i december 2012 i den opdaterede udgave af »Regulatory Guide 211 — Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators« (RG 211). Ved ASIC's RG 211 gennemføres de »Principles for Financial Market Infrastructures« (PFMI'er), som Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer (2) (CPSS) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) udstedte i april 2012, og som er relevante for forpligtelserne i Corporations Act, og RG 211 vejleder CCP'er om, hvordan de opfylder deres forpligtelser i henhold til Corporations Act. Manglende overholdelse af Corporations Act kan derfor som forklaret i RG 211 føre til tvangsforanstaltninger og sanktioner.

(8)

RBA har i henhold til Corporations Act beføjelse til at fastsætte standarder for finansiel stabilitet med henblik på at sikre, at CCP'er fungerer på en sådan måde, at de skaber eller fremmer stabilitet generelt inden for det finansielle system i Australien. I november 2012 godkendte RBA's »Payments System Board« fastsættelsen af nye standarder for finansiel stabilitet (»Financial Stability Standards for Central Counterparties« (FSS)), som omfatter 21 standarder for CCP'er, med ledsagende delstandarder og vejledning. FSS trådte i kraft i marts 2013 med undtagelse af visse delstandarder, som trådte i kraft den 31. marts 2014. FSS skal overholdes af alle CCP'er med licens.

(9)

Hovedprincipperne for CS-faciliteter i del 7.3 i Corporations Act og i Corporations Regulations, som forklaret i ASIC's RG 211, og de FSS, som RBA har fastsat (tilsammen »de primære regler«), udgør de høje standarder, som CCP'er skal overholde for at opnå tilladelse til at levere clearingydelser i Australien. Nævnte primære regler svarer til det første trin i de retligt bindende krav i Australien. For at overholde de primære regler vedtager CCP'er endvidere interne regler og procedurer, som skal opfylde de særlige krav i Corporations Act og i Corporations Regulations, som forklaret i RG 211, og FSS'erne, som forelægges for ministeriet forud for meddelelse af tilladelse som CS-facilitet. Ændringer af CCP'ers interne regler og procedurer skal indberettes til ministeriet. Ministeriet kan afvise ændringer af CCP'ers interne regler og procedurer. CCP'ers interne regler og procedurer har virkning som en aftale og er retligt bindende for CCP'er og deres respektive deltagere.

(10)

De retligt bindende krav i de primære regler for CCP'er, som har tilladelse i Australien, giver vigtige resultater, som er ækvivalente med resultaterne af de krav, der er omhandlet i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(11)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien sikrer, at CCP'er, som har tilladelse der, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(12)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien for CCP'er, der har tilladelse der, sikre, at nævnte CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse.

(13)

CCP'ers, som har tilladelse i Australien, er underlagt løbende tilsyn og overvågning fra ASIC's og RBA's side. ASIC har, for så vidt angår CCP'ers opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til Corporations Act, ansvaret for håndhævelse og foretager i den forbindelse periodiske vurderinger af CCP'ers opfyldelse af andre licensforpligtelser end deres forpligtelser i forhold til FSS og begrænsning af systemiske risici, og navnlig af deres pligt til at drive forretning på rimelig og effektiv vis, i det omfang det er rimeligt, og indgiver en rapport til ministeriet, som offentliggøres. RBA overvåger, at CCP'er opfylder deres forpligtelser i henhold til deres respektive licenser og vedrørende finansiel stabilitet og begrænsning af systemiske risici, foretager periodiske vurderinger af de enkelte CCP'ers overholdelse af FSS og indgiver en rapport til ministeriet, som også offentliggøres. CCP'er, som har tilladelse i Australien, kan modtage skriftlige instrukser fra ministeriet eller fra ASIC. Hvis en CCP ikke retter sig efter en skriftlig instruks, kan ASIC henvende sig til domstolene, som kan udstede et påbud til den pågældende CCP om at rette sig efter den skriftlige instruks.

(14)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien for CCP'er, der har tilladelse der, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(15)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (CCP'er fra tredjelande).

(16)

CCP'er fra tredjelande kan ansøge om en oversøisk clearing- og afviklingslicens (oversøisk CCP-licens), som giver dem mulighed for at levere nogle af eller alle de clearingydelser, som de har tilladelse til at levere i deres hjemland, i Australien.

(17)

De kriterier, der gælder for CCP'er fra tredjelande, som ansøger om en oversøisk CCP-licens i Australien, er sammenlignelige med dem, der gælder for CCP'er fra tredjelande, som søger om anerkendelse i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012. Som en forudsætning for anerkendelse skal reguleringsordningen i det tredjeland, hvor den pågældende CCP har tilladelse, anses for »tilstrækkeligt ækvivalent« i forhold til det omfang af beskyttelse mod systemiske risici og af effektive og rimelige tjenesteydelser, der opnås, med den australske reguleringsordning for sammenlignelige nationale CCP'er. I vurderingen af »tilstrækkeligt ækvivalent« indgår der overvejelser, som ligner dem, der gøres ved vurderinger i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Som en forudsætning for tildeling af en oversøisk CCP-licens stilles der også krav om oprettelse af samarbejdsordninger mellem de australske myndigheder og de relevante udenlandske tilsynsmyndigheder.

(18)

De retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien bør derfor anses for at tilvejebringe et effektivt ækvivalent system til anerkendelse af CCP'er i tredjelande.

(19)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan derfor betragtes som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien vedrørende CCP'er, som har tilladelse der, og nævnte retlige og tilsynsmæssige rammer bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen bør, på grundlag af oplysninger fra ESMA, fortsat overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien for CCP'er og fortsat overvåge, om de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(20)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien for CCP'er, som har tilladelse der, bestående af del 7.3 i »Corporations Act 2001« og »Corporations Regulations 2001«, som forklaret i »Regulatory Guidance 211 — Clearing and settlement facilities: Australien and overseas operators« og »Financial Stability Standards for Central Counterparties«, som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Pr. 1. september 2014 har Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer ændret navn til Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer (CPMI).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. oktober 2014

om begrænsninger af godkendelserne af biocidholdige produkter, der indeholder IPBC og propiconazol, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer C(2014) 7909)

(EØS-relevant tekst)

(2014/756/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 36, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) indeholder en liste over aktivstoffer, der er godkendt på EU-plan til anvendelse i biocidholdige produkter. Ved Kommissionens direktiv 2008/78/EF (3) og 2008/79/EF (4) tilføjedes aktivstofferne propiconazol og IPBC til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF. I henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses disse aktivstoffer således for at være godkendte aktivstoffer, som er optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i samme forordning.

(2)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 98/8/EF indgav virksomheden Janssen PMP ansøgninger til Det Forenede Kongerige om godkendelse af tre træbeskyttelsesmidler i form af biocidholdige produkter, der indeholder IPBC og propiconazol (»de omtvistede produkter«). Det Forenede Kongeriges produktgodkendelser dækkede forskellige påføringsmetoder, herunder automatiseret neddypning til industriel brug og sprøjtning (indendørs og udendørs) til erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug. Flere medlemsstater har efterfølgende godkendt de omtvistede produkter ved gensidig anerkendelse.

(3)

Janssen PMP (»ansøgeren«) indgav fyldestgørende ansøgninger til Tyskland om gensidig anerkendelse af godkendelserne af de omtvistede produkter, der er meddelt af Det Forenede Kongerige.

(4)

Den 28. august 2013 meddelte Tyskland Kommissionen, de andre medlemsstater og ansøgeren sit forslag om at begrænse godkendelserne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i direktiv 98/8/EF. Tyskland finder, at de omtvistede produkter ikke opfylder kravene angående menneskers sundhed og miljøet, jf. artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF.

(5)

Ifølge Tyskland var godkendelsen af påføringsmetoden ved sprøjtning udendørs ikke vurderet behørigt i Det Forenede Kongerige med hensyn til miljørisici. I Tysklands vurderinger af de tre produkter blev der konstateret uacceptable risici for dybereliggende jordbundslag.

(6)

Tyskland er endvidere af den opfattelse, at for et af produkternes vedkommende bør påføring ved automatiseret neddypning begrænses til systemer med en tilstrækkelig høj grad af automatisering på grund af uacceptable sundhedsrisici for erhvervsmæssige brugere.

(7)

Kommissionen opfordrede de andre medlemsstater og ansøgeren til skriftligt at fremsætte bemærkninger til meddelelserne inden 90 dage i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Det Forenede Kongerige, Tyskland og ansøgeren fremsatte bemærkninger inden fristens udløb. Meddelelsen blev også drøftet mellem Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder vedrørende biocidholdige produkter den 24. september 2013 på mødet i koordinationsgruppen, der er nedsat ved artikel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Med hensyn til risiciene for miljøet fremgår det af disse drøftelser og bemærkninger, at konklusionerne af Det Forenede Kongeriges miljømæssige vurdering var baseret på det relevante scenario i OECD's serie af emissionsscenariedokumenter (5), der stod til rådighed på vurderingstidspunktet.

(9)

Det følger ligeledes heraf, at Tysklands konklusioner bygger på et revideret scenarie i OECD's emissionsscenariedokumenter (6), der først stod til rådighed efter tidspunktet for Det Forenede Kongeriges godkendelser og Tysklands meddelelse.

(10)

Dertil kommer, at ifølge de aftalte retningslinjer fra det 47. møde blandt repræsentanter for medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på gennemførelsen af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (7), kan nye retningslinjer kun tages i betragtning, hvis de stod til rådighed før datoen for indgivelsen af ansøgningen om produktgodkendelse, medmindre de videnskabelige fremskridt viser, at det at forlade sig på gamle retningslinjer giver anledning til alvorlige betænkeligheder. I disse retningslinjer fastslås det endvidere, at alvorlige betænkeligheder ville udløse en revision af eksisterende godkendelser. Imidlertid fandt hverken Det Forenede Kongerige eller de medlemsstater, der har godkendt produktet via gensidig anerkendelse, at betænkelighederne var så alvorlige, at dette kunne berettige til at revidere de eksisterende godkendelser.

(11)

I lyset af ovenstående bemærkninger støtter Kommissionen konklusionerne af Det Forenede Kongeriges vurdering og de andre medlemsstater, der har godkendt produkterne via gensidig anerkendelse, i betragtning af at de omtvistede produkter opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF med hensyn til miljøet. Kommissionen finder derfor, at Tysklands anmodning om at begrænse godkendelserne ikke er berettiget med den anførte begrundelse.

(12)

Med hensyn til anvendelsen af automatiseret neddypning finder Kommissionen, at det omtvistede produkt bør være underlagt de bestemmelser, der er fastlagt i en tidligere kommissionsafgørelse (8) vedrørende beskyttelse af sundheden for erhvervsmæssige brugere, når denne påføringsmetode anvendes sammen med produkter, der indeholder IPBC. Derfor bør det omtvistede produkt godkendes på betingelse af, at det af mærkningen fremgår, at produktet kun må anvendes i fuldautomatiserede neddypningsprocesser, og produktgodkendelsen bør ændres tilsvarende.

(13)

Forordning (EU) nr. 528/2012 finder anvendelse på det omtvistede produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i samme forordnings artikel 92, stk. 2. Da retsgrundlaget for nærværende afgørelse er artikel 36, stk. 3, i den nævnte forordning, bør afgørelsen rettes til samtlige medlemsstater, jf. forordningens artikel 36, stk. 4.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på produkter, som er identificeret ved følgende referencenumre i referencemedlemsstaten som fastsat i registret over biocidholdige produkter:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

Artikel 2

Tysklands forslag om at afslå godkendelser af de biocidholdige produkter, der er nævnt i artikel 1, til sprøjtning udendørs afvises.

Artikel 3

Ved brug til automatiseret neddypning skal godkendelser af biocidholdige produkter med referencenummer 2010/2709/7626/UK/AA/8666 indeholde en betingelse om, at mærkningen af produktet skal indeholde følgende instruks:

»Produktet (indsæt navnet på produktet) må kun anvendes i fuldautomatiserede neddypningsprocesser, hvor alle trin i behandlings- og tørringsprocessen er mekaniserede og ikke omfatter manuel håndtering, herunder når de behandlede artikler transporteres gennem dyppetanken til drænings-/tørringsområdet og lageret (hvis de ikke allerede er tørre på overfladen, inden de flyttes til lageret). Om nødvendigt skal de træartikler, der skal behandles, fastgøres helt (f.eks. med spændebånd eller fastspændingsanordninger) inden behandling og under neddypningsprocessen og må ikke håndteres manuelt, før overfladen på de behandlede artikler er tør.«

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2008/78/EF af 25. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage propiconazol som et aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 198 af 26.7.2008, s. 44).

(4)  Kommissionens direktiv 2008/79/EF af 28. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage IPBC som et aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 200 af 29.7.2008, s. 12).

(5)  Se Emission scenarios for outdoor treatments i Part II i OECD's Emission Scenario Document (ESD) for Wood Preservatives (2003), der findes på webstedet http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf.

(6)  Se Outdoor spraying emission scenario i OECD's Revised Emission Scenario Document for Wood Preservatives (ENV/JM/MONO(2013)21), der findes på webstedet http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en.

(7)  Se dokumentet CA-July12-Doc.6.2d — Final — Relevance of new guidance becoming available during the process of authorisation and mutual recognition of authorisations of biocidal products, der findes på webstedet https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7.

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/402/EU af 25. juni 2014 om begrænsninger af godkendelser af biocidholdige produkter, der indeholder IPBC, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (EUT L 188 af 27.6.2014, s. 85).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. oktober 2014

om begrænsning af godkendelse af et biocidholdigt produkt, der indeholder IPBC, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer C(2014) 7914)

(EØS-relevant tekst)

(2014/757/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 36, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) indeholder en liste over aktive stoffer, der er godkendt på EU-plan til anvendelse i biocidholdige produkter. Ved Kommissionens direktiv 2008/79/EF (3) blev det aktive stof IPBC optaget til anvendelse i produkter tilhørende produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF. I henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses dette stof således for at være et godkendt aktivstof, som er optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i samme forordning.

(2)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 98/8/EF har virksomheden ISP Cologne Holding GmbH den 22. december 2010 indgivet en ansøgning til Danmark om godkendelse af et biocidholdigt træbeskyttelsesmiddel indeholdende IPBC (»det omtvistede produkt«). Danmark godkendte det omtvistede produkt den 19. december 2011 til brugsklasse 2 og 3 for behandlet træ som omhandlet i Technical Notes for Guidance on Product Evaluation  (4). Produktgodkendelsen dækker forskellige påføringsmetoder, herunder automatiseret dypning i professionelt øjemed. To medlemsstater har efterfølgende godkendt det omtvistede produkt ved gensidig anerkendelse.

(3)

ISP Cologne Holding GmbH (»ansøgeren«) indsendte den 20. februar 2012 en fuldstændig ansøgning til Tyskland med henblik på at opnå gensidig anerkendelse af Danmarks godkendelse af det omtvistede produkt.

(4)

Den 30. august 2013 meddelte Tyskland Kommissionen, de øvrige medlemsstater og ansøgeren sit forslag om at begrænse godkendelsen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i direktiv 98/8/EF. Tyskland finder ikke, at det omtvistede produkt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF, hvad angår folkesundheden og miljøet.

(5)

Ifølge Tyskland tog den danske vurdering ikke i tilstrækkeligt omfang højde for de miljøproblemer, som det omtvistede produkt rejser. Tyskland konkluderede i sin miljørisikovurdering af brugslevetiden for behandlet træ under brugsklasse 3-vilkår, at risikoen for jordbunden på dag 30 (»tidspunkt 1«) er uacceptabel — uanset påføringsmetoden. Tyskland foreslår derfor, at man ikke godkender anvendelse af træ, der er behandlet med det omtvistede produkt, under brugsklasse 3-vilkår.

(6)

Tyskland finder desuden, at påføring ved automatiseret dypning bør begrænses til systemer med en tilstrækkeligt høj automatiseringsgrad på grund af uacceptable risici for professionelle brugeres sundhed.

(7)

Kommissionen opfordrede de øvrige medlemsstater og ansøgeren til skriftligt at fremsætte bemærkninger til meddelelsen inden for en frist på 90 dage i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Der blev fremsat bemærkninger fra Tyskland, Danmark og ansøgeren inden for den pågældende frist. Meddelelsen blev også drøftet af Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder med ansvar for biocidholdige produkter på mødet den 24. september 2013 i den koordineringsgruppe, der er nedsat ved artikel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Hvad angår miljørisiciene, fremgår det af disse drøftelser og bemærkninger, at den evaluering, Danmark har gennemført, er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer (5). Selv om der identificeres en risiko på tidspunkt 1 som resultat af et worst-case-scenarie, kan det antages, at anvendelsen af behandlet træ under brugsklasse 2- og 3-vilkår er sikker, når miljørisikoen ved udløbet af brugslevetiden anses for at være acceptabel.

(9)

Kommissionen bemærker også, at tilfælde, hvor der påvises en uacceptabel risiko på tidspunkt 1, er under drøftelse på EU-plan med henblik på fastlæggelse af en harmoniseret tilgang. Kommissionen finder på den baggrund, at indtil en sådan tilgang er vedtaget formelt, bør konklusionerne af den danske vurdering af det omtvistede produkt anses for at være gyldig, indtil produktgodkendelsen fornys.

(10)

I lyset af de fremsatte bemærkninger støtter Kommissionen konklusionerne af den evaluering, der er foretaget af Danmark og de øvrige medlemsstater, der har godkendt produktet ved gensidig anerkendelse, idet det vurderes, at det omtvistede produkt opfylder de miljøkrav, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Kommissionen finder derfor ikke, at Tysklands anmodning om at begrænse godkendelsen er berettiget ud fra den fremførte begrundelse.

(11)

Hvad angår påføring ved automatiseret dypning, finder Kommissionen, at det omtvistede produkt bør være underlagt de bestemmelser, der er fastsat ved en tidligere kommissionsafgørelse (6), som omhandler beskyttelse af professionelle brugere ved påføring af produkter, der indeholder IPBC, med denne påføringsmetode. Det omtvistede produkt bør derfor godkendes på betingelse af, at det af mærkningen fremgår, at produktet kun må anvendes i fuldautomatiserede dyppeprocesser, og produktgodkendelsen bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Forordning (EU) nr. 528/2012 finder anvendelse på det omtvistede produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i samme forordnings artikel 92, stk. 2. Da retsgrundlaget for nærværende afgørelse er artikel 36, stk. 3, i den nævnte forordning, bør afgørelsen rettes til samtlige medlemsstater, jf. forordningens artikel 36, stk. 4.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på produkter, der er identificeret ved nedenstående ansøgningsreferencenummer i referencemedlemsstaten som fastsat i registeret for biocidholdige produkter:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

Artikel 2

Tysklands forslag om at begrænse den godkendelse, der er indrømmet af Danmark den 19. december 2011, af de produkter, der er omhandlet i artikel 1, kan ikke imødekommes.

Artikel 3

Godkendelser af biocidholdige produkter, der anvendes til automatiseret dypning, og som er identificeret ved ansøgningsreferencenummeret i artikel 1, skal omfatte et krav om, at følgende skal fremgå af mærkningen på produktet:

»Produktet (indsæt navnet på produktet) må kun anvendes i fuldautomatiserede neddypningsprocesser, hvor alle trin i behandlings- og tørringsprocessen er mekaniserede, og ikke omfatter manuel håndtering, herunder når de behandlede artikler transporteres gennem dyppetanken til drænings-/tørringsområdet og lageret (hvis de ikke allerede er tørre på overfladen, inden de flyttes til lageret). Om nødvendigt skal de træartikler, der skal behandles, fastgøres helt (f.eks. med spændebånd eller fastspændingsanordninger) inden behandling og under neddypningsprocessen og må ikke håndteres manuelt, før overfladen på de behandlede artikler er tør.«

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2008/79/EF af 28. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage IPBC som et aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 200 af 29.7.2008, s. 12).

(4)  Tilgængelig på nedenstående adresse http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(5)  Report of leaching workshop (Arona, Italien, 13.-14. juni 2005), der er tilgængelig på nedenstående websted http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/402/EU af 25. juni 2014 om begrænsninger af godkendelser af biocidholdige produkter, der indeholder IPBC, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (EUT L 188 af 27.6.2014, s. 85).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/75


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. oktober 2014

om afvisning af et afslag på godkendelse af biocidholdige produkter, der er meddelt af Tyskland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer C(2014) 7915)

(EØS-relevant tekst)

(2014/758/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 36, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) indeholder en liste over aktivstoffer, der er godkendt på EU-plan til anvendelse i biocidholdige produkter. Ved Kommissionens direktiv 2008/78/EF (3), 2008/79/EF (4) og 2008/86/EF (5) tilføjedes aktivstofferne propiconazol, IPBC og tebuconazol til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF. I henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses disse aktivstoffer således for at være godkendte aktivstoffer, som er optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i samme forordning.

(2)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 98/8/EF indgav virksomheden Arch Timber Protection Ltd. den 2. april 2010 en ansøgning til Det Forenede Kongerige om godkendelse af et træbeskyttelsesmiddel i form af et biocidholdigt produkt, der indeholder propiconazol, IPBC og tebuconazol (»det omtvistede produkt«). Den 7. juni 2012 godkendte Det Forenede Kongerige det omtvistede produkt udelukkende til industriel anvendelse og midlertidig beskyttelse af nysavet/nyfældet træ og råtømmer, idet det også blev angivet, at træ, der er behandlet med dette produkt, kan anvendes som træ til brugsklasse 2 og 3 som beskrevet i Technical Notes for Guidance on Product Evaluation (6). Produktet består af to pakninger, der blandes og fortyndes på industrianlæg og alt efter lokale produktionsforhold påføres ved nedsænkning eller i en sprøjtetunnel. Ti medlemsstater har efterfølgende godkendt det omtvistede produkt ved gensidig anerkendelse.

(3)

Arch Timber Protection Ltd. (»ansøgeren«) indgav den 16. juli 2012 en fyldestgørende ansøgning til Tyskland om gensidig anerkendelse af den godkendelse af det omtvistede produkt, der er meddelt af Det Forenede Kongerige.

(4)

Den 19. august 2013 meddelte Tyskland Kommissionen, de andre medlemsstater og ansøgeren sit forslag om at afvise godkendelsen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i direktiv 98/8/EF. Tyskland fandt, at det omtvistede produkt ikke opfylder miljøkravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF.

(5)

Ifølge Tyskland fremgik det ikke i tilstrækkeligt grad af godkendelsen, at produktet er bestemt til midlertidig træbeskyttelse, og produktet er ikke vurderet behørigt af Det Forenede Kongerige med hensyn til miljørisici. Tyskland konkluderede i sin vurdering, at der foreligger en uacceptabel risiko for miljøet på 30. dagen efter anvendelsen af produktet (»tidspunkt 1«), hvilket også giver anledning til betænkeligheder angående den potentielle anvendelse af træ, som er behandlet med det omtvistede produkt, som træ til brugsklasse 2 og 3.

(6)

Tyskland fandt desuden, at eftersom forholdet mellem aktivstoffer og ikke-aktivstoffer i produktets brugsopløsning er variabel, opfylder produktet ikke definitionen af biocidholdige produkter i artikel 2, litra a), i direktiv 98/8/EF, og det burde have været godkendt som en rammeformulering, jf. definitionen i artikel 2, litra j), i direktiv 98/8/EF.

(7)

Kommissionen opfordrede de andre medlemsstater og ansøgeren til skriftligt at fremsætte bemærkninger til meddelelsen inden 90 dage i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Det Forenede Kongerige, Tyskland og ansøgeren fremsatte bemærkninger inden fristens udløb. Meddelelsen blev også drøftet den 24. september 2013 på et møde i koordinationsgruppen, der er nedsat ved artikel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Med hensyn til miljørisici fremgår det af disse drøftelser og bemærkninger, at Det Forenede Kongeriges vurdering — i mangel af en fælles model for midlertidig beskyttelse af træ — fulgte den på daværende tidspunkt bedste disponible vejledning (7), som bygger på modeller for behandlet træ, der skal markedsføres som træ til brugsklasse 2 og 3. Vurderingen byggede også på en antagelse om det værst tænkelige tilfælde, hvorved aktivstofferne frigives fuldstændigt på tidspunkt 1.

(9)

Det fremgår endvidere, at Det Forenede Kongeriges vurdering i henhold til disse modeller kan forenes med de aktuelle retningslinjer (8). Påpeges en risiko på tidspunkt 1 som følge af en antagelse om det værst tænkelige tilfælde, kan anvendelsen af behandlet træ som træ til brugsklasse 2 og 3 antages at være sikker, når risikoen for miljøet ved udløbet af brugslevetiden anses for acceptabel.

(10)

Kommissionen bemærker ligeledes, at tilfælde, hvor der påvises en uacceptabel risiko på tidspunkt 1, i øjeblikket drøftes på EU-plan med henblik på at fastlægge en harmoniseret fremgangsmåde. På den baggrund finder Kommissionen, at indtil en sådan metode er formelt godkendt, bør konklusionerne af Det Forenede Kongeriges vurdering af det omtvistede produkt anses for gyldig indtil fornyelsen af produktgodkendelsen.

(11)

Med hensyn til produktets identitet fremgår det af disse drøftelser og bemærkninger, at det omtvistede produkt i den form, hvori det leveres til industrielle brugere, har specifikt fastlagte koncentrationer af aktivstoffer og ikke-aktivstoffer. Det forhold, at industrielle brugere kan blande forskellige produktopløsninger på industrianlægget alt afhængig af produktionsprocessen, kan efter Kommissionens opfattelse ikke tolkes således, at godkendelsesindehaveren markedsfører en gruppe forskellige biocidholdige produkter som omhandlet i artikel 2, litra j), i direktiv 98/8/EF.

(12)

I lyset af disse argumenter støtter Kommissionen konklusionerne af Det Forenede Kongeriges vurdering og de andre medlemsstater, der har godkendt produktet via gensidig anerkendelse, i betragtning af, at det omtvistede produkt er omfattet af definitionen i artikel 2, litra a), i direktiv 98/8/EF og opfylder kravene i direktivets artikel 5, stk. 1, med hensyn til miljøet. Kommissionen finder derfor, at Tysklands anmodning om at afslå godkendelsen ikke er berettiget med den anførte begrundelse.

(13)

På baggrund af drøftelserne forekommer det endvidere nødvendigt udtrykkeligt at anføre i produktgodkendelsen, at produktet skal anvendes til midlertidig træbeskyttelse, og som betingelse for meddelelse af godkendelse at sikre, at industrielle brugere forsynes med specifikke instrukser i anvendelsen af produktet, idet der tages hensyn til særlige produktionsforhold på industrianlæg, hvor produktet skal anvendes.

(14)

Forordning (EU) nr. 528/2012 finder anvendelse på det omtvistede produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i samme forordnings artikel 92, stk. 2. Da retsgrundlaget for nærværende afgørelse er artikel 36, stk. 3, i den nævnte forordning, bør afgørelsen rettes til samtlige medlemsstater, jf. forordningens artikel 36, stk. 4.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på produkter, som er identificeret ved følgende referencenummer i referencemedlemsstaten som fastsat i registret over biocidholdige produkter:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

Artikel 2

Tysklands forslag om at afslå Det Forenede Kongeriges godkendelse af 7. juni 2012 af det i artikel 1 nævnte produkt afvises.

Artikel 3

Den tiltænkte anvendelse, der er beskrevet i produktgodkendelsen, affattes således:

»Udelukkende til midlertidig beskyttelse af nysavet/nyfældet træ og råtømmer mod svampe og overfladeskimmel. Træ, der er behandlet med dette produkt, kan anvendes som træ til brugsklasse 2 og 3 (dvs. tømmer, som ikke er i kontakt med jord, og som enten er vedvarende udsat for vejrliget eller er beskyttet mod vejrliget, men udsat for lejlighedsvis fugt).«

Artikel 4

Følgende betingelse for godkendelse pålægges for de produkter, der er nævnt i artikel 1:

»Som en betingelse for godkendelse skal godkendelsesindehaveren sikre, at udførlige instrukser for anvendelse af produktet — hvori der tages hensyn til særlige produktionsforhold på det industrianlæg, hvor produktet skal anvendes — stilles til rådighed for brugerne på påføringsstedet.«

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til alle medlemsstater.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2008/78/EF af 25. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage propiconazol som et aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 198 af 26.7.2008, s. 44).

(4)  Kommissionens direktiv 2008/79/EF af 28. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage IPBC som et aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 200 af 29.7.2008, s. 12).

(5)  Kommissionens direktiv 2008/86/EF af 5. september 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage tebuconazol som et aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 239 af 6.9.2008, s. 9).

(6)  Findes på webstedet http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf/

(7)  Se OECD's emissionsscenariedokumenter (EDS) om træbeskyttelsesmidler: del 1-4 (2003), der kan findes på webstedet http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents/

(8)  Report of leaching workshop (Arona, Italien, 13.-14. juni 2005), der kan findes på webstedet http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file/


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. oktober 2014

om ændring af bilag III til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende trikiner i standardveterinærcertifikatet for import til Unionen af visse kødprodukter fremstillet af tamsvin

(meddelt under nummer C(2014) 7921)

(EØS-relevant tekst)

(2014/759/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2007/777/EF (2) indeholder bl.a. standardcertifikater for import til Unionen af visse kødprodukter. Det bestemmes i beslutningen, at kun sendinger af kødprodukter, der opfylder kravene i standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III til beslutningen, må importeres til Unionen. Dette standardcertifikat indeholder garantier vedrørende trikiner.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 (3) er der fastsat bestemmelser om udtagning af prøver af slagtekroppe af arter, der er modtagelige for trikininfektion, og om bestemmelse af status for bedrifter, der holder tamsvin.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2014 (4) om ændring af forordning (EF) nr. 2075/2005 fritages bedrifter, der har officiel anerkendelse for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold, fra bestemmelserne om testning ved slagtning. Herudover fastlægges det ved forordning (EU) nr. 216/2014, at en bedrift, hvor der holdes tamsvin, kun kan blive anerkendt for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold på bl.a. den betingelse, at fødevarevirksomhedslederen kun indsætter nye tamsvin på bedriften, hvis disse kommer fra andre bedrifter, der også har officiel anerkendelse for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold.

(4)

Det standardfolke- og dyresundhedscertifikat, der er fastlagt i bilag III til beslutning 2007/777/EF, bør ændres for at tage hensyn til kravene vedrørende import af kødprodukter i forordning (EF) nr. 2075/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 216/2014.

(5)

Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(6)

For at undgå enhver afbrydelse af importen til Unionen af sendinger af kødprodukter af tamsvin bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt at anvende certifikater, som er udstedt i overensstemmelse med beslutning 2007/777/EF i den version, der var gældende inden de ved denne afgørelse indførte ændringer.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt II.2.3.1 affattes således:

»enten

(2) [II.2.3.1.

kødprodukterne er fremstillet af kød af tamsvin, som enten er blevet undersøgt for trikinose med negativt resultat eller er blevet kuldebehandlet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2075/2005]

eller

(2) (6) [II.2.3.1.

kødprodukterne er fremstillet af kød af tamsvin, der hidrører fra tamsvin, som enten kommer fra en bedrift, der har officiel anerkendelse for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 2075/2005, eller som ikke er fravænnede og er under fem uger gamle]«

.

2)

Under »Bemærkninger«, del II, tilføjes følgende fodnote efter fodnote 5:

»(6)

Gælder kun for tredjelande med angivelsen »K« i kolonne »SG« i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.«

Artikel 2

I en overgangsperiode indtil den 31. marts 2015 kan sendinger af kødprodukter, der ledsages af det relevante certifikat udstedt senest den 1. marts 2015 i overensstemmelse med standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF i den version, der var gældende inden denne afgørelses ikrafttrædelse, fortsat indføres i Unionen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 af 5. december 2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 60).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2014 af 7. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2075/2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 85).


31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/80


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 29. oktober 2014

om en foranstaltning Tyskland har truffet i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets direktiv 89/686/EØF om tilbagetrækning fra markedet og forbud mod markedsføring af varmebeskyttelsesdragterne »Hitzeschutzanzug FW Typ 3«

(meddelt under nummer C(2014) 7977)

(2014/760/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I januar 2014 underrettede de tyske myndigheder Kommissionen om en foranstaltning om tilbagetrækning fra markedet og forbud mod markedsføring af en varmebeskyttelsesdragt af typen »Hitzeschutzanzug FW Typ 3«, der fremstilles af KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, D-73614 Schorndorf (Tyskland). Produkterne var forsynet med »CE-mærkning« i henhold til direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler efter at være blevet testet og typeafprøvet i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 1486:2007 Beskyttelsesbeklædning for brandmænd — Prøvningsmetoder og krav til reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand.

(2)

Beskyttelsesbeklædning for brandmænd er personlige værnemidler (PV), der klassificeres i kategori III. Denne type PV, der skal beskytte mod livsfare eller fare for alvorlig eller uoprettelig helbredsskade, hvis direkte virkning fabrikanterne mener, forbrugerne vil være ude af stand til at genkende i tide, er underlagt en undersøgelse med henblik på EF-typegodkendelse og en EF-kvalitetssikringskontrol, som udføres af det bemyndigede organ på anmodning fra fabrikanten.

(3)

Den kontrol, som det tyske arbejdsmiljøinstitut for den tyske lovpligtige ulykkesforsikring (IFA — Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) udførte i St. Augustin (test ref. 2013 22805, 7. august 2013), viste, at værdierne for varmeoverførsel (strålevarme) i henhold til punkt 6.2 og for varmeoverførsel (konvektionsvarme) i henhold til punkt 6.3 i den ovennævnte harmoniserede standard ikke er opfyldte. Derfor var de følgende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til direktiv 89/686/EØF ikke opfyldte:

3.6.1. Materialer, der indgår i PV, og andre bestanddele deraf

3.6.2. Beskyttelsesdragter, klar til brug.

(4)

Der er derfor risiko for, at varmebeskyttelsesdragterne overfører varme under brandbekæmpelse, hvorved brandmænd udsættes for livstruende forbrændinger eller for at blive brændt ihjel.

(5)

Da de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav vedrørende beskyttelse ikke er opfyldte, og der ikke er blevet forelagt nogen gyldig EF-typeafprøvningsattest, mener de tyske myndigheder ikke, at varmebeskyttelsesdragterne kan markedsføres. Varmebeskyttelsesdragterne opfylder heller ikke kravene i den tyske forordning om markedsføring af personlige værnemidler (8. ProdSV), og deres anvendelse bringer brandmænds eller andres sikkerhed, sundhed og liv i fare.

(6)

Kommissionen skrev til fabrikanten og opfordrede den til at fremsætte sine bemærkninger til de foranstaltninger, som de tyske myndigheder har truffet. Der er til dato ikke modtaget noget svar.

(7)

I lyset af den tilgængelige dokumentation mener Kommissionen, at varmebeskyttelsesdragten »Hitzeschutzanzug FW Typ 3« ikke har overholdt punkt 6.2. og 6.3. i den harmoniserede standard EN 1486:2007, der vedrører de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav 3.6.1. Materialer, der indgår i PV, og andre bestanddele deraf og 3.6.2. »Beskyttelsesdragter, klar til brug« i bilag II til direktiv 89/686/EØF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den foranstaltning de tyske myndigheder har truffet om tilbagetrækning fra markedet og forbud mod markedsføring af varmebeskyttelsesdragterne »Hitzeschutzanzug FW Typ 3«, der fremstilles af KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, er berettiget.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Ferdinando NELLI FEROCI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18.


HENSTILLINGER

31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/82


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 29. oktober 2014

om anvendelsen af regler for det indre energimarked mellem EU's medlemsstater og Energifællesskabets kontraherende parter

(2014/761/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union er en part i Energifællesskabet, som har til formål at skabe et fælles reguleringsområde for energimarkeder i Europa.

(2)

De kontraherende parter (1) i Energifællesskabet sigter mod at integrere deres energimarkeder i EU's indre marked for energi ved at tilpasse EU's lovgivning for det indre marked for gas og elektricitet og integrere den i deres nationale lovgivning.

(3)

De vigtigste principper for EU's lovgivning for det indre marked for gas og elektricitet er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet (2), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (5), som alle er gældende i medlemsstaterne fra den 3. marts 2011. Vigtige regler i EU-lovgivningen om det indre marked for gas og elektricitet er ligeledes fastsat i retligt bindende netregler og retningslinjer, der er vedtaget på grundlag af ovennævnte lovgivning og delvis er under udarbejdelse.

(4)

Energifællesskabets kontraherende parter er forpligtet til at gennemføre de nævnte direktiver og forordninger pr. 1. januar 2015 (6) og til at anvende gennemførelsesforanstaltningerne fra samme dato med enkelte undtagelser. Netregler og retningslinjer overtages også gradvist i Energifællesskabets retsorden.

(5)

Yderligere EU-lovgivning om det indre marked for gas og elektricitet forventes at være gennemført af de kontraherende parter, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF af 18. januar 2006 om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer (7), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF (8) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning 1364/2006/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (9).

(6)

Den geografiske anvendelse af EU's lovgivning for det indre marked for gas og elektricitet omfatter hele EU's territorium.

(7)

Energifællesskabet vedtog den 23. september 2014 en fortolkning af Ministerrådet i medfør af energifællesskabstraktatens artikel 94 med sigte på i Energifællesskabets retsakter, som overtager EU-lovgivning, at behandle energistrømme, import og eksport samt handels- og balanceringstransaktioner, netkapacitet og samkøringslinjer mellem kontraherende parter og EU's medlemsstater på samme måde som de respektive strømme, import, eksport, transaktioner, kapacitet og infrastruktur mellem de kontraherende parter under energifællesskabslovgivningen.

(8)

Ensartet behandling af grænseoverskridende strømme, grænseoverskridende transaktioner og grænseoverskridende infrastruktur (sammenkoblinger) mellem alle parter i energifællesskabstraktaten er et vigtigt element i det fælles reguleringsområde for gas- og elhandel og et uundværligt element til at nå Energifællesskabets mål. Desuden er samarbejdet mellem Energifællesskabets reguleringsudvalg og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder om dets afgørelser nødvendigt for at lette de kontraherende parters integration i EU's indre marked for energi —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Medlemsstaterne og de regulerende myndigheder, som de udpeger i medfør af lovgivningen om det indre marked for gas og elektricitet, Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og de økonomiske aktører, opfordres til at samarbejde med de nationale myndigheder og økonomiske aktører i de kontraherende parter i Energifællesskabet om at anvende EU's lovgivning om det indre marked for gas og elektricitet mellem de kontraherende parter og EU's medlemsstater.

2.

Medlemsstaterne og de regulerende myndigheder, som de udpeger i medfør af lovgivningen om det indre marked for gas og elektricitet, Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og de økonomiske aktører, opfordres til, når de gennemfører EU's lovgivning for det indre marked for gas og elektricitet, at anvende enhver henvisning til

a)

energistrømme, import og eksport samt handels- og balanceringstransaktioner

b)

netkapacitet

c)

eksisterende eller ny gas- og elektricitetsinfrastruktur

der krydser grænser, zoner, indførsels/udførsels- eller kontrolområder mellem medlemsstaterne på strømme, import, eksport, transaktioner, kapacitet og infrastruktur, der krydser grænserne mellem de kontraherende parter og EU's medlemsstater.

3.

Henvisninger i EU-lovgivningen for det indre marked for gas og elektricitet til samarbejde og fælles aktiviteter mellem nationale institutioner, myndigheder og økonomiske aktører bør forstås som omfattende samarbejde og fælles aktiviteter mellem nationale institutioner, myndigheder og økonomiske aktører fra medlemsstaterne og de kontraherende parter.

4.

Hvis der i EU-lovgivningens retsakter om det indre marked for gas og elektricitet henvises til »virkninger« for en eller flere medlemsstater, bør henvisningen også forstås som en virkning for kontraherende parter eller for en kontraherende part og en medlemsstat.

5.

I de tilfælde, hvor det har kompetence til at træffe afgørelser i medfør af EU-lovgivningen om det indre marked for gas og elektricitet, opfordres Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder til at samarbejde med Energifællesskabets reguleringsudvalg i tilfælde, hvor udvalget er kompetent i medfør af energifællesskabsretten, med det formål at gøre det muligt for de to organer at vedtage sammenhængende retsakter.

6.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne, Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og økonomiske aktører samt Energifællesskabets reguleringsudvalg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Næstformand


(1)  Republikken Albanien, Bosnien og Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Moldova, Republikken Montenegro, Republikken Serbien, Ukraine og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244.

(2)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55.

(3)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.

(4)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 15.

(5)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.

(6)  Med visse undtagelser som anført i energifællesskabsretten. Yderligere oplysninger http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  EUT L 33 af 4.2.2006, s. 22.

(8)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 39.

(9)  EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.