ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 271

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
12. september 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 959/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

3

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2014 af 8. september 2014 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 962/2014 af 29. august 2014 om registrering af en varebetegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pescabivona (BGB))

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 963/2014 af 29. august 2014 om registrering af en varebetegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Zázrivské vojky (BGB))

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 964/2014 af 11. september 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår standardvilkår og -betingelser for finansielle instrumenter

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 965/2014 af 11. september 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

45

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/658/FUSP af 8. september 2014 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

47

 

*

Rådets afgørelse 2014/659/FUSP af 8. september 2014 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

54

 

 

2014/660/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. september 2014 om modellen for en finansieringsaftale for bidraget fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder

58

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/661/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 10. september 2014 om overvågning af forekomsten af 2- og 3-monochlorpropan-1,2-diol (2- og 3-MCPD), 2- og 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i fødevarer ( 1 )

93

 

 

2014/662/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 10. september 2014 om god praksis til forebyggelse og reduktion af forekomsten af opiumalkaloider i valmuefrø og valmuefrøprodukter ( 1 )

96

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2014/451/EU af 26. maj 2014 om undertegnelse og indgåelse af deltagelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions bistandsmission vedrørende integreret grænseforvaltning i Libyen (EUBAM Libya) ( EUT L 205 af 12.7.2014 )

101

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 959/2014

af 8. september 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 (2) gennemføres visse foranstaltninger i afgørelse 2014/145/FUSP, og der fastsættes bestemmelser om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører fysiske personer, som er ansvarlige for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organisationers arbejde i Ukraine, og fysiske og juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem; juridiske personer, enheder eller organer, der yder materiel eller finansiel støtte til handlinger, som underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed; juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol, hvis ejerskab i strid med ukrainsk ret er blevet overført, eller juridiske personer, enheder eller organer, der har draget fordel af en sådan overførsel; eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

(2)

Den 8. september 2014 besluttede Rådet at udvide de restriktive foranstaltninger, således at de omfatter enkeltpersoner eller enheder, der foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine. Rådet vedtog afgørelse 2014/658/FUSP (3), som ændrer afgørelse 2014/145/FUSP og fastsætter ændrede kriterier for opførelse på listen med henblik herpå.

(3)

Da denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, er lovgivning på EU-plan nødvendig for dens gennemførelse, navnlig for at sikre, at alle medlemsstaterne anvender den ensartet.

(4)

Forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 269/2014 tilføjes følgende litra:

»e)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets afgørelse 2014/658/FUSP af 8. september 2014 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (se side 47 i denne EUT).


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014

af 8. september 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/659/FUSP af 8. september 2014 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 (2) gennemfører visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3). Disse foranstaltninger omfatter restriktioner på eksport af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse, restriktioner på levering af tjenester i tilknytning hertil samt visse tjenester i tilknytning til levering af våben og militært udstyr, restriktioner på direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af visse teknologier til olieindustrien i Rusland i form af krav om forhåndstilladelse samt restriktioner på adgang til kapitalmarkedet for visse finansielle institutioner.

(2)

Stats- og regeringscheferne i Den Europæiske Union opfordrede til at forberede yderligere målrettede foranstaltninger med henblik på straks at kunne tage yderligere skridt.

(3)

I betragtning af situationens alvor finder Rådet det hensigtsmæssigt at træffe yderligere restriktive foranstaltninger som reaktion på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

(4)

Der bør derfor indføres yderligere restriktioner på eksport af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (4).

(5)

Derudover bør der indføres forbud mod levering af tjenester til olieefterforskning og -produktion på dybt vand, arktisk olieefterforskning og -produktion eller skiferolieprojekter.

(6)

For at lægge pres på den russiske regering bør der også indføres yderligere restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse finansielle institutioner, undtagen institutioner med base i Rusland, der har international status, og som er etableret ved mellemstatslige aftaler med Rusland som en af aktionærerne, restriktioner for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland i forsvarssektoren, undtagen dem, der primært er aktive i rumfarts- og kerneenergiindustrien, og restriktioner for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og hvis primære aktiviteter vedrører salg eller transport af råolie eller olieprodukter. Andre finansielle tjenester end dem, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 833/2014, såsom indlånsforretning, betalingstjenester, forsikringstjenester, lån fra institutioner, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, i nævnte forordning, og derivater, der anvendes til afdækningsformål på energimarkedet, er ikke omfattet af disse restriktioner. Lån skal kun betragtes som lån, hvis de er optaget efter den 12. september 2014.

(7)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.

(8)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra e) og f), affattes således:

»e)   »investeringstjenester«: følgende tjenester og aktiviteter:

i)

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

ii)

udførelse af ordrer på kunders vegne

iii)

handel for egen regning

iv)

porteføljepleje

v)

investeringsrådgivning

vi)

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

vii)

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

viii)

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet

f)   »omsættelige værdipapirer«: følgende kategorier af værdipapirer, som kan omsættes på kapitalmarkedet, med undtagelse af betalingsinstrumenter:

i)

aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt depotbeviser vedrørende aktier

ii)

obligationer eller andre gældsinstrumenter, herunder depotbeviser vedrørende sådanne værdipapirer

iii)

alle andre værdipapirer, der giver ret til at erhverve eller sælge sådanne omsættelige værdipapirer«

.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som omfattet af bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, uanset om de har oprindelse i Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV til nærværende forordning.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning til produkter og teknologi som anført i stk. 1 og til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter og teknologi til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig tilskud, lån og eksportkreditforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter og teknologi, eller til levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning hertil til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen af kontrakter eller aftaler, der er indgået inden den 12. september 2014, og levering af bistand, der er nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i EU.

4.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til luft- og rumfart, eller på den dertil knyttede ydelse af teknisk eller finansiel bistand, til ikkemilitær brug og til en ikkemilitær slutbruger samt opretholdelse og sikring af eksisterende civile kerneenergikapaciteter i EU til ikkemilitær brug og til en ikkemilitær slutbruger.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere følgende tilknyttede tjenester, der er nødvendige med henblik på olieefterforskning og -produktion på dybt vand, arktisk olieefterforskning og -produktion eller skiferolieprojekter i Rusland:

 

i) boring, ii) prøvepumpning, iii) logging og færdiggørelse, iv) levering af specialiserede flydende anlæg.

2.   Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til en kontrakt eller en rammeaftale, som er indgået inden den 12. september 2014, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de pågældende tjenester er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.«

4)

Artikel 4, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til de produkter og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, herunder navnlig tilskud, lån og eksportkreditforsikring eller garantier samt forsikring og genforsikring til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til anvendelse i Rusland«

.

5)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 90 dage udstedt efter den 1. august 2014 til den 12. september 2014 eller med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a)

større kreditinstitutter eller andre større institutioner, som udtrykkeligt har mandat til at fremme den russiske økonomis konkurrenceevne og diversificering og tilskynder til investeringer, og som er etableret i Rusland, og hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 % pr. 1. august 2014, jf. listen i bilag III, eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag III, direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra b) eller opført på listen i bilag III.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som primært er beskæftiget med større aktiviteter inden for udformning, produktion, salg eller eksport af militærudstyr eller -tjenester, jf. bilag V, bortset fra juridiske personer, enheder eller organer, der er aktive inden for rumfarts- eller kerneenergisektoren

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, der er kontrolleret af staten, eller hvoraf staten ejer over 50 %, og hvis anslåede samlede aktiver overstiger 1 billion russiske rubler, og hvis indtægter for så vidt angår mindst 50 % hidrører fra salg eller transport af råolie eller olieprodukter, jf. bilag VI

c)

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, som er opført i dette stykkes litra a) eller b), direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a), b) eller c).

3.   Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter med en løbetid på over 30 dage til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1 eller 2, efter den 12. september 2014, bortset fra lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og Rusland, eller lån, der har et specifikt og dokumenteret formål om at yde nødfinansiering med henblik på at opfylde solvens- og likviditetskriterier for juridiske personer, der er etableret i Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag III, ejer over 50 %.«

.

5a)

Artikel 11, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

enheder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b) og c), og artikel 5, stk. 2, litra c) og d), eller opført i bilag III, IV, V og VI«

.

6)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå de forbud, der er omhandlet i artikel 2, 2a, 3a, 4 eller 5, herunder ved at agere som stedfortræder for de enheder, der er omhandlet i artikel 5, eller at anvende undtagelserne i artikel 5, stk. 3, med henblik på at finansiere enheder, som er omhandlet i artikel 5.«

7)

Bilag I til denne forordning tilføjes som bilag IV.

8)

Bilag II til denne forordning tilføjes som bilag V.

9)

Bilag III til denne forordning tilføjes som bilag VI.

Artikel 2

Denne forordning træder på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Se side 54 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).


BILAG I

»BILAG IV

Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i artikel 2a

 

JSC Sirius (optoelektronik til civile og militære formål)

 

OJSC Stankoinstrument (metal- og maskinindustri til civile og militære formål)

 

OAO JSC Chemcomposite (materialer til civile og militære formål)

 

JSC Kalashnikov (håndvåben)

 

JSC Tula Arms Plant (våbensystemer)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (ammunition)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (antiluft- og panserværnssystemer)

 

OAO Almaz Antey (statsejet virksomhed; våben, ammunition, forskning)

 

OAO NPO Bazalt (statsejet virksomhed, produktion af maskiner til fremstilling af våben og ammunition)«


BILAG II

»BILAG V

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD«


BILAG III

»BILAG VI

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT«


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/8


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 961/2014

af 8. september 2014

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 269/2014.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation finder Rådet, at der bør tilføjes yderligere personer og enheder på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Født i 1976 i Donetsk

Har siden den 7. august erstattet Alexander Borodai som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har Zakharchenko støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias »Tsar«

Image

Født den 14.10.1974 i Gorskij

Har siden den 14. august erstattet Igor Strelkov/Girkin som såkaldt »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april og har lovet at »løse den strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression«. Konokov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

21.1.1983 i Debalcevo

Kommandør for Donbass' folkemilits. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Født den 21.6.1973

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere aktiv i militshæren i sydøst. Tsyplakov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

»Minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

»Indenrigsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Moskvarepræsentant for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I sine erklæringer har han bl.a. omtalt militsens vilje til at føre guerillakrig og dens erobring af våbensystemer fra de ukrainske væbnede styrker. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

»Vicepremierminister for sociale anliggender« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins protegé

12.9.2014

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Født den 19.11.1954

Såkaldt »vicepremierminister« i Krim og præsident Putins befuldmægtigede repræsentant for Krim. Muradov har spillet en vigtig rolle i konsolideringen af den russiske institutionelle kontrol over Krim siden den ulovlige indlemmelse. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Født den 23.5.1971 i Dzhankoy

Såkaldt »første vicepremierminister« i Krim. Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledte Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Født den 2.2.1948 i Krasnojarsk

Næstformand for Rådet for Den Russiske Føderation. Den 1. marts 2014 støttede Vorobiov i Føderationsrådet offentligt indsættelse af russiske styrker i Ukraine. Efterfølgende stemte han for dekretet herom

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Født den 10.6.1964 i Eidelshtein, Kasakhstan

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af LDPR-partiet. Han støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og indlemmelse af Krim. Han har aktivt opfordret til deling af Ukraine. Han undertegnede på LDPR-partiets vegne, som han leder, en aftale med den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Født den 11.8.1949 i Klin

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Født den 19.8.1957 i Azovregionen

Formand (»ataman«) for unionen af russiske og udenlandske kosakstyrker og næstformand for Statsdumaen. Han støttede indlemmelse af Krim og indrømmede, at russiske kosakker aktivt deltog i den ukrainske konflikt på de Moskva-støttede separatisters side. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Født den 6.8.1960 i Stepnoy Dvorets

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Født den 5.4.1948 i Opochka

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende forbindelser med SNG-landene, eurasisk integration og forbindelser med patrioter. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Født den 21.3.1964 i Orel/Rudny

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende forbindelser med SNG-landene, eurasisk integration og forbindelser med patrioter. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Født den 7.8.1950 i Bogoroditsk

Første næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Født den 27.9.1972 i Moskva

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Født den 28.5.1953 i Pusjkin

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Født den 7.1.1972 i Pavlov (Neva)

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Født den 11.2.1968

Generalmajor i den russiske hær. Han er kommandør for 76. luftbårne division, som deltog i den russiske militære tilstedeværelse på Ukraines territorium, navnlig under den ulovlige indlemmelse af Krim

12.9.2014

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Født den 20.8.1952 i Cheremkhovo

Sergei Chemezov er en af de personer, der er kendt for at være tæt tilknyttet præsident Putin; de var begge KGB-officerer og udstationeret i Dresden, og Chemezov er medlem af det øverste råd for »Det Forenede Rusland«. Han nyder godt af sine forbindelser til den russiske præsident, idet han er blevet forfremmet til høje stillinger i statskontrollerede virksomheder. Han er formand for Rosteckonglomeratet, den ledende russiske statskontrollerede forsvars- og industrivirksomhed.

I forlængelse af en beslutning truffet af den russiske regering planlægger Technopromexport, et datterselskab af Rostec, at bygge energianlæg på Krim og derved støtte republikkens integration i Den Russiske Føderation. Endvidere har Rosoboronexport, et datterselskab af Rostec, støttet integrationen af forsvarsvirksomheder på Krim i Ruslands forsvarsindustri og derved konsolideret den ulovlige indlemmelse af Krim i Den Russiske Føderation

12.9.2014

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Født den 8.2.1963 i Chisinau

Næstformand for Statsdumaen, formand for Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Det Forenede Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til den føderale forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 962/2014

af 29. august 2014

om registrering af en varebetegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pescabivona (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Pescabivona« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Pescabivona« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Pescabivona« (BGB) registreres herved.

Betegnelsen i første afsnit henviser til et produkt i kategori 1.6, Frugt, grønsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens forordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. august 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 103 af 8.4.2014, s. 13.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 963/2014

af 29. august 2014

om registrering af en varebetegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Zázrivské vojky (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Slovakiets ansøgning om registrering af betegnelsen »Zázrivské vojky« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen »Zázrivské vojky« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Zázrivské vojky« (BGB) registreres herved.

Betegnelsen i første afsnit henviser til et produkt i kategori 1.3, Oste, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. august 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 109 af 11.4.2014, s. 27.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 964/2014

af 11. september 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår standardvilkår og -betingelser for finansielle instrumenter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 38, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at fremme brugen af finansielle instrumenter, der etableres på nationalt, regionalt, transnationalt og tværnationalt niveau og forvaltes af forvaltningsmyndigheden eller under forvaltningsmyndighedens ansvar i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, bør der fastlægges bestemmelser om standardvilkår og -betingelser for visse finansielle instrumenter. Disse standardvilkår og -betingelser vil gøre instrumenterne klar til brug — dvs. de såkaldte finansielle »hyldevare«-instrumenter.

(2)

For at fremme brugen af finansielle instrumenter skal standardvilkårene og -betingelserne sikre overensstemmelse med statsstøttereglerne og fremme gennemførelsen af EU's finansielle støtte til endelige modtagere via en kombination af finansielle instrumenter og tilskud.

(3)

Standardbetingelserne og -vilkårene bør ikke gøre det muligt for en finansiel leverandør såsom en offentlig eller privat investor eller en udlåner, en forvalter af det finansielle instrument eller en slutmodtager at modtage statsstøtte, som er uforenelig med det indre marked. I standardbetingelserne og -vilkårene bør der tages højde for Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (2), Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 (3), Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 (4), Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 (5), retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer (6) og retningslinjerne for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020 (7).

(4)

I betragtning af at reglerne om statsstøtte ikke gælder for landbrugsaktiviteter, der støttes via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, bør overholdelsen af standardbetingelserne og -vilkårene være frivillig. For andre aktiviteter, der modtager støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, gælder de almindelige regler om statsstøtte, og standardbetingelserne og -vilkårene bør derfor være obligatoriske.

(5)

Virksomheder i fiskerisektoren, især små og mellemstore virksomheder (»SMV'er«), kan nyde godt af finansielle instrumenter, der finansieres via en europæisk struktur- og investeringsfond (ESIF). Hvis en sådan ydelse finansieres af en anden europæisk struktur- og investeringsfond end Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, bør det samlede støttebeløb, der ydes via de finansielle instrumenter til alle virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren i løbet af tre år, ligge under grænsen for den årlige omsætning inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning pr. medlemsstat som nærmere angivet i Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 (8). Desuden bør der tages højde for forordning (EU) nr. 702/2014og retningslinjerne for undersøgelse af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (9).

(6)

Standardbetingelserne og -vilkårene bør ligeledes omfatte et minimumssæt af krav om styring for at sikre korrekt forvaltning af de finansielle instrumenter for at tilvejebringe mere detaljerede regler end de i forordning (EU) nr. 1303/2013 anførte.

(7)

For at støtte SMV'ernes vækst i et vanskeligt finansieringsmiljø er en portefølje af risikodelingslån (»RS-lån«) et passende finansielt instrument. Med et RS-lån får SMV'er nemmere adgang til finansiering i form af nye lån, idet de finansielle formidlere forsynes med et finansieringsbidrag og en kreditrisikodeling og dermed kan tilbyde SMV'erne flere midler på gunstige betingelser i form af lavere rente og/eller lavere sikkerhedsstillelse.

(8)

Finansiering via RS-lånet kan være en særdeles effektiv måde at støtte SMV'erne på i et miljø, hvor der er begrænsede finansieringsmuligheder eller forholdsvis ringe risikovillighed hos de finansielle formidlere, for så vidt angår visse sektorer eller typer af SMV'er. I den sammenhæng er standardbetingelserne og -vilkårene en effektiv måde at afhjælpe et sådant markedssvigt på.

(9)

For at give de finansielle formidlere et incitament til at øge långivningen til SMV'er, der er dækket af EU-finansierede garantier, er porteføljegaranti med loft et passende finansielt instrument.

(10)

Porteføljegarantien med loft bør afhjælpe den eksisterende mangelsituation på kreditmarkedet for SMV'er, idet der ydes støtte til nye lån ved at tilvejebringe kreditrisikobeskyttelse (i form af en »first loss«-porteføljegaranti med loft) med det formål at nedbringe de særlige vanskeligheder, som SMV'er står over for vedrørende adgang til finansiering på grund af manglende tilstrækkelig sikkerhedsstillelse sammenholdt med den forholdsvis store kreditrisiko, de udgør. For at opnå den forventede virkning bør EU-bidraget til porteføljegarantien med loft imidlertid ikke erstatte tilsvarende garantier fra de respektive finansielle institutioner til samme formål ifølge de eksisterende finansielle instrumenter på EU-plan samt nationalt og regionalt plan. I den sammenhæng er standardbetingelserne og -vilkårene en effektiv måde at afhjælpe et sådant markedssvigt på.

(11)

For at fremme energibesparelsespotentialet som følge af renovering af beboelsesejendomme er et renoveringslån et passende finansielt instrument.

(12)

Renoveringslånet bør være rettet mod langfristede subsidierede lånebetingelser og forudgående teknisk støtte samt finansiering til ejerne af lejligheder i beboelsesejendomme til forberedelse og gennemførelse af bygningsrenoveringsprojekter. Der tages også udgangspunkt i et finansieringsmarked, hvor formidlerne i banksektoren i alt væsentligt er den eneste finansieringskilde, men hvor denne finansiering enten er for lille (på grund af formidlerens risikovillighed), for kortfristet, for dyr eller på anden måde uhensigtsmæssig for den langsigtede tilbagebetalingstid, der er for de projekter, som finansieres. Dette udgør sammen med et ineffektivt system til identifikation og indkøb af arbejdsydelserne på vegne af ejere af beboelsesejendomme med flere lejligheder, uden at muligheden for støtte til privatpersoner udelukkes, et markedssvigt. I den sammenhæng er standardbetingelserne og -vilkårene en effektiv måde at afhjælpe et sådant markedssvigt på.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes der regler vedrørende standardbetingelserne og -vilkårene for følgende finansielle instrumenter:

a)

et porteføljerisikodelingslån (»RS-lån«)

b)

en porteføljegaranti med loft

c)

et renoveringslån.

Artikel 2

Yderligere betingelser og vilkår

Forvaltningsmyndighederne kan medtage andre betingelser og vilkår i forlængelse af dem, der skal være med i finansieringsaftalen i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene for de valgte finansielle instrumenter, jf. nærværende forordning.

Artikel 3

Overensstemmelse med reglerne om statsstøtte ifølge standardbetingelserne og -vilkårene

1.   Hvis finansielle instrumenter kombineres med tilskud til teknisk støtte til endelige modtagere, der nyder godt af et af instrumenterne, må et sådant tilskud ikke overstige 5 % af ESI-fondenes bidrag til instrumentet og er med forbehold af konklusionerne i forhåndsvurderingen, som indeholder en begrundelse for sådanne tilskud, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   Det organ, der gennemfører det finansielle instrument (i det følgende benævnt »den finansielle formidler«), forvalter tilskuddet til teknisk støtte. Den tekniske støtte omfatter ikke de aktiviteter, der dækkes af forvaltningsomkostninger og vederlag betalt for at forvalte det finansielle instrument. De udgifter, der omfattes af den tekniske støtte, kan ikke udgøre en del af den investering, der skal finansieres af lånet ifølge det pågældende finansielle instrument.

Artikel 4

Styring i henhold til standardbetingelserne og -vilkårene

1.   Forvaltningsmyndigheden eller i givet fald holdingfondforvalteren er repræsenteret i tilsynsudvalget eller en tilsvarende type styringsstruktur for det finansielle instrument.

2.   Forvaltningsmyndigheden deltager ikke direkte i de enkelte investeringsafgørelser. Hvis der er tale om en holdingfond, udøver forvaltningsmyndigheden kun sin tilsynsfunktion, for så vidt angår holdingfonden, uden at den involverer sig i de enkelte beslutninger i holdingfonden.

3.   Det finansielle instrument har en styringsstruktur, der giver mulighed for at foretage gennemsigtige beslutninger vedrørende kredit- og risikospredning i overensstemmelse med relevant praksis på markedet.

4.   Holdingfondforvalteren og den finansielle formidler har en styringsstruktur, der sikrer upartiskhed og uafhængighed af holdingfondforvalteren eller af den finansielle formidler.

Artikel 5

Finansieringsaftale i henhold til standardbetingelserne og -vilkårene

1.   Forvaltningsmyndigheden indgår skriftligt en finansieringsaftale om bidrag fra programmer til finansielle instrumenter, der indeholder betingelserne og vilkårene i overensstemmelse med bilag I.

2.   Finansieringsaftalen indeholder som bilag:

a)

forhåndsvurderingen, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013, med begrundelse for det finansielle instrument

b)

det finansielle instruments forretningsplan, herunder investeringsstrategien og en beskrivelse af investerings-, garanti- eller udlånspolitikken

c)

beskrivelsen af det instrument, der skal bringes i overensstemmelse med de detaljerede standardvilkår og -betingelser for instrumentet, og som skal fastlægge de finansielle parametre for de finansielle instrumenter

d)

skabeloner til overvågning og indberetning.

Artikel 6

RS-lån

1.   RS-lånet gives i form af en lånefond, der skal etableres af en finansiel formidler med bidrag fra programmet og bidrag på mindst 25 % fra lånefonden fra den finansielle formidler. Lånefonden finansierer en portefølje af nyudstedte lån, og refinansiering af eksisterende lån er udelukket.

2.   RS-lånet opfylder betingelserne og vilkårene i bilag II.

Artikel 7

Porteføljegaranti med loft

1.   Porteføljegarantien med loft giver kreditrisikodækning for hvert enkelt lån op til en garantisats på højst 80 % til oprettelse af en portefølje af nye lån til små og mellemstore virksomheder op til et maksimalt tabsbeløb, der fastlægges ved garantiloftsatsen, som højst må udgøre 25 % af risikoeksponering på porteføljeniveau.

2.   Porteføljegarantien med loft opfylder betingelserne og vilkårene i bilag III.

Artikel 8

Renoveringslån

1.   Renoveringslånet gives i form af en lånefond, der skal etableres af en finansiel formidler med bidrag fra programmet og bidrag på mindst 15 % fra lånefonden fra den finansielle formidler. Lånefonden finansierer en portefølje af nyudstedte lån, og refinansiering af eksisterende lån er udelukket.

2.   De endelige modtagere kan være fysiske eller juridiske personer eller selvstændige erhvervsdrivende, der ejer lokaler, samt administratorer eller andre juridiske enheder, der handler på vegne af og til fordel for ejere, idet disse parter gennemfører foranstaltninger vedrørende energieffektivitet eller vedvarende energi, som er støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 og programstøtte.

3.   Renoveringslånet opfylder betingelserne og vilkårene i bilag IV.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 9).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter (EUT L 193 af 1.7.2014, s. 1).

(6)  Retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer (EUT C 19 af 22.1.2014, s. 4).

(7)  Retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020 (EUT C 204 af 1.7.2014, s. 1).

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren (EUT L 190 af 28.6.2014, s. 45).

(9)  Retningslinjer vedrørende undersøgelse af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (EUT C 84 af 3.4.2008, s. 10).


BILAG I

Kommenteret indholdsfortegnelse vedrørende en finansieringsaftale mellem en forvaltningsmyndighed og en finansiel formidler

Indholdsfortegnelse:

1)

Præambel

2)

Definitioner

3)

Formål og anvendelsesområde

4)

Politiske mål og forhåndsvurdering

5)

Endelige modtagere

6)

Finansiel fordel og statsstøtte

7)

Investerings-, garanti- eller udlånspolitik

8)

Aktiviteter og operationer

9)

Tilsigtede resultater

10)

Den finansielle formidlers rolle og ansvar: risiko- og indtægtsdeling

11)

Forvaltning og revision af det finansielle instrument

12)

Programbidrag

13)

Udbetalinger

14)

Kontoforvaltning

15)

Administrative omkostninger

16)

Frist og støtteberettigelse vedrørende udgifter ved afslutning

17)

Genanvendelse af midler udbetalt af forvaltningsmyndigheden (herunder renteindtægter)

18)

Kapitalisering af rentegodtgørelser, tilskud til garantigebyrer (hvis relevant)

19)

Styring af det finansielle instrument

20)

Interessekonflikter

21)

Indberetning og overvågning

22)

Evaluering

23)

Synlighed og gennemsigtighed

24)

Eneret

25)

Bilæggelse af tvister

26)

Fortrolighed

27)

Ændring af aftalen og overførsel af rettigheder og forpligtelser

1.   PRÆAMBEL

Landets/regionens navn

Identifikation af forvaltningsmyndigheden

Programmets identifikationskode (CCI-nr.)

Det relevante programs titel

Relevant afsnit af programmet, som omhandler det finansielle instrument

Navn på den europæiske struktur- og investeringsfond (ESIF)

Identifikation af prioritetsaksen

Regioner, hvor det finansielle instrument gennemføres (NUTS-niveau eller andet niveau)

Beløb afsat til det finansielle instrument via forvaltningsmyndigheden

Beløb fra ESIF

Beløb fra nationale offentlige bidrag (offentligt programbidrag)

Beløb fra nationale private bidrag (privat programbidrag)

Beløb fra andre nationale offentlige og private bidrag end programbidrag

Forventet startdato for det finansielle instrument

Slutdato for det finansielle instrument

Kontaktoplysninger vedrørende kommunikation mellem parterne

Aftalens formål

2.   DEFINITIONER

3.   FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Beskrivelse af det finansielle instrument, herunder investeringsstrategien eller -politikken og typen af støtte, der skal ydes.

4.   POLITISKE MÅL OG FORHÅNDSVURDERING

Kriterierne for støtteberettigelse for eventuelle finansielle formidlere samt yderligere operationelle krav til gennemførelse af de politiske mål for instrumentet, finansielle produkter, der skal tilbydes, berørte endelige modtagere og forventet kombination med tilskud.

5.   ENDELIGE MODTAGERE

Identifikation og støtteberettigelse, for så vidt angår de endelige modtagere (målgruppen) af det finansielle instrument.

6.   FINANSIEL FORDEL OG STATSSTØTTE

Evaluering af den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag og tilpasningen til reglerne om statsstøtte.

7.   INVESTERINGS-, GARANTI- ELLER UDLÅNSPOLITIK

Bestemmelser vedrørende investerings-, garanti- eller udlånspolitik, især vedrørende porteføljespredning (risiko, sektor, geografiske områder, størrelse) og den finansielle formidlers eksisterende portefølje.

8.   AKTIVITETER OG OPERATIONER

Forretningsplan eller tilsvarende dokumenter for det finansielle instrument, der skal gennemføres, herunder den forventede gearingseffekt som omhandlet i artikel 37, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Definition af støtteberettigede aktiviteter.

En klar definition af de formålsbestemte aktiviteter og grænserne derfor, navnlig vedrørende ændringen af aktiviteter og porteføljeforvaltningen (tab og misligholdelse samt inddrivelsesprocedure).

9.   TILSIGTEDE RESULTATER

Definition af de aktiviteter, resultater og virkningsindikatorer, der er forbundet med referenceværdimålinger og forventede mål.

De resultater, det finansielle instrument forventes at nå som bidrag til den relevante prioritets eller foranstaltnings specifikke mål og resultater. Liste over indikatorer i overensstemmelse med det operationelle program og artikel 46 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

10.   DEN FINANSIELLE FORMIDLERS ROLLE OG ANSVAR: RISIKO- OG INDTÆGTSDELING

Identifikation og bestemmelser vedrørende den finansielle formidlers ansvar og ansvaret hos de andre enheder, der er inddraget i gennemførelsen af det finansielle instrument.

Forklaring på risikovurdering og risiko- og overskudsdeling mellem de forskellige parter.

Bestemmelser i overensstemmelse med artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 (1) om funktioner, forpligtelser og ansvarsområder for de organer, som gennemfører de finansielle instrumenter.

11.   FORVALTNING OG REVISION AF DET FINANSIELLE INSTRUMENT

Relevante bestemmelser i overensstemmelse med artikel 9 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014 om forvaltning og kontrol af finansielle instrumenter.

Bestemmelser om revisionskrav såsom minimumskrav til den dokumentation, som skal opbevares, for så vidt angår den finansielle formidler (og holdingfonden), og krav om, at der skal føres særskilte optegnelser for de forskellige støtteformer, jf. artikel 37, stk. 7 og 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (hvor det er relevant), herunder bestemmelser og krav angående medlemsstatens revisionsmyndigheders, Kommissionens revisorers og Revisionsrettens adgang til dokumenter for at sikre et klart revisionsspor i overensstemmelse med artikel 40 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Bestemmelser med henblik på, at revisionsmyndigheden kan overholde retningslinjerne vedrørende revisionsmetode, tjekliste og adgang til bilag.

12.   PROGRAMBIDRAG

Bestemmelser i overensstemmelse med artikel 38, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1303/2013 om fremgangsmåder til overførsel og forvaltning af programbidrag.

Bestemmelser om rammebetingelser for bidragene fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og den kommende Europæiske Hav- og Fiskerifond, hvis dette er relevant.

13.   UDBETALINGER

Krav og procedurer for håndtering af udbetalinger i trancher under overholdelse af lofterne i artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og »deal flow«-prognoserne.

Betingelser for en eventuel tilbagetrækning af det offentlige programbidrag til det finansielle instrument.

Regler for, hvilken dokumentation der kræves som begrundelse for udbetalinger fra forvaltningsmyndigheden til den finansielle formidler.

Betingelser for, hvornår udbetalinger fra forvaltningsmyndigheden til den finansielle formidler skal suspenderes eller afbrydes.

14.   KONTOFORVALTNING

Detaljerede oplysninger om kontiene, herunder eventuelle krav til forvaltningskonti/separate konti som omhandlet i artikel 38, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Bestemmelser om, hvordan kontoen for det finansielle instrument forvaltes, herunder betingelser for anvendelse af bankkonti: modpartsrisici (hvis aktuelt), acceptable likviditetsoperationer, de berørte parters ansvar, korrigerende foranstaltninger i tilfælde af uforholdsmæssigt store saldi på forvaltningskonti, registerføring og indberetning.

15.   ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

Bestemmelser om betaling af vederlag til den finansielle formidler ved beregning og betaling af forvaltningsomkostninger og -gebyrer til den finansielle formidler og i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

Bestemmelsen skal omfatte den gældende maksimumssats og referencebeløbene til beregningen.

16.   FRIST OG STØTTEBERETTIGELSE VEDRØRENDE UDGIFTER VED AFSLUTNING

Dato for aftalens ikrafttræden.

Datoer for gennemførelsesperioden for det finansielle instrument og støtteberettigelsesperioden.

Bestemmelser om muligheden for forlængelse og ophør af det offentlige programbidrag til den finansielle formidler for det finansielle instrument, herunder betingelserne for tidligt ophør eller tilbagetrækning af programbidrag, exitstrategier og afviklingen af finansielle instrumenter (herunder i givet fald holdingfonden).

Bestemmelser vedrørende de støtteberettigede udgifter ved programmets afslutning i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

17.   GENANVENDELSE AF MIDLER UDBETALT AF FORVALTNINGSMYNDIGHEDEN (HERUNDER RENTEINDTÆGTER)

Bestemmelser om genanvendelse af midler udbetalt via forvaltningsmyndigheden.

Krav og procedurer til håndtering af renter og anden indtjening, der kan henføres til støtte fra ESIF i overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Bestemmelser vedrørende genanvendelse af midler, der kan henføres til støtte fra ESI-fondene, indtil støtteberettigelsesperiodens ophør, jf. artikel 44 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Bestemmelser vedrørende anvendelse af midler, der kan henføres til støtte fra ESI-fondene, efter støtteberettigelsesperiodens ophør, jf. artikel 45 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

18.   KAPITALISERING AF RENTEGODTGØRELSER, TILSKUD TIL GARANTIGEBYRER (HVIS RELEVANT)

Bestemmelser i overensstemmelse med artikel 11 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014 som omhandlet i artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 om kapitalisering af årlige rater vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer.

19.   STYRING AF DET FINANSIELLE INSTRUMENT

Bestemmelser om en passende styringsstruktur for det finansielle instrument for at sikre, at beslutninger vedrørende lån/garantier/investeringer, afhændelser og risikospredning gennemføres i overensstemmelse med de gældende retlige krav og markedsstandarder.

Bestemmelser om investeringsbestyrelsen for det finansielle instrument (funktioner, uafhængighed, kriterier).

20.   INTERESSEKONFLIKTER

Der skal fastlægges klare procedurer til håndtering af interessekonflikter.

21.   INDBERETNING OG OVERVÅGNING

Bestemmelser vedrørende overvågning af gennemførelsen af investeringer og af »deal flows«, herunder den finansielle formidlers indberetning til holdingfonden og/eller forvaltningsmyndigheden for at sikre overholdelse af artikel 46 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og reglerne om statsstøtte.

Regler om indberetning til forvaltningsmyndigheden om, hvordan opgaverne bliver løst, indberetning vedrørende resultater og uregelmæssigheder og iværksatte korrigerende foranstaltninger.

22.   EVALUERING

Betingelser og ordninger for evaluering af det finansielle instrument.

23.   SYNLIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

Bestemmelser om synlighed vedrørende EU-finansiering i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EU) nr. 1303/2013.

Bestemmelser til sikring af, at de endelige modtagere har adgang til informationer.

24.   ENERET

Bestemmelser vedrørende, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at holdingfondforvalteren eller den finansielle formidler har lov til at lancere et nyt investeringsinstrument.

25.   BILÆGGELSE AF TVISTER

Bestemmelser om bilæggelse af tvister.

26.   FORTROLIGHED

Bestemmelser om, hvilke elementer af det finansielle instrument der er omfattet af fortrolighedsklausuler. Ellers betragtes al anden information som offentlig.

Fortrolighedsforpligtelser, der indgås som led i denne aftale, er ingen hindring for korrekt indberetning til investorerne, herunder dem, der tilvejebringer offentlige midler.

27.   ÆNDRING AF AFTALEN OG OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Bestemmelser om omfanget af og betingelserne for eventuelle ændringer af aftalen.

Bestemmelser, der forbyder den finansielle formidler at overføre rettigheder eller forpligtelser uden forvaltningsmyndighedens forudgående godkendelse.

BILAG A

:

forhåndsvurderingen, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013, med begrundelse for det finansielle instrument

BILAG B

:

det finansielle instruments forretningsplan, herunder investeringsstrategien og en beskrivelse af investerings-, garanti- og udlånspolitikken

BILAG C

:

beskrivelsen af det instrument, der skal bringes i overensstemmelse med de detaljerede standardvilkår og –betingelser for instrumentet, og som skal fastsætte de finansielle parametre for de finansielle instrumenter

BILAG D

:

skabeloner til overvågning og indberetning.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5).


BILAG II

Lån til SMV'er på baggrund af en model for en portefølje af risikodelingslån (RS-lån)

Skematisk fremstilling af princippet bag RS-lån

Image

Opbygningen af det finansielle instrument

Risikodelingslånet (RS-lånet eller det finansielle instrument) tager form af en lånefond, der skal oprettes af en finansiel formidler med bidrag fra programmet og den finansielle formidler, til finansiering af en portefølje af nyudstedte lån; refinansiering af eksisterende lån er udelukket.

Risikodelingslånet stilles til rådighed inden for rammerne af en operation, der er led i prioritetsaksen som defineret i programmet, der samfinansieres via den relevante ESIF, og defineret i forbindelse med forhåndsvurderingen, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Formålet med instrumentet

Formålet med instrumentet er at:

1.

kombinere midler fra ESIF-programmet og den finansielle formidler til finansiel støtte til SMV'er som omhandlet i artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013

2.

give SMV'er nemmere adgang til finansiering, idet den finansielle formidler forsynes med et finansieringsbidrag og en kreditrisikodeling og dermed kan tilbyde SMV'erne flere midler på gunstige betingelser i form af lavere rente og evt. lavere sikkerhedsstillelse.

Bidraget fra ESIF-programmet til den finansielle formidler må ikke fortrænge tilgængelig finansiering fra andre private investorer eller offentlige investorer.

Via ESIF-programmet ydes der finansiering til den finansielle formidler med henblik på at opbygge en portefølje af nyudstedte lån til SMV'er, og sideløbende hermed indgår tabene/misligholdelserne og inddrivelserne på SMV-lånene i denne portefølje for hvert enkelt lån og i samme forhold som programbidraget i instrumentet.

For holdingfondstrukturens vedkommende overfører holdingfonden bidraget fra ESIF-programmet til den finansielle formidler.

Ud over ESIF-programbidraget kan holdingfonden bidrage med sine egne midler, der kombineres med den finansielle formidlers midler. Holdingfonden påtager sig i så fald en forholdsmæssig andel af risikodelingen mellem de forskellige bidrag i porteføljen af lån. Reglerne om statsstøtte skal overholdes, hvis de af holdingfonden tilvejebragte midler er statsmidler.

Statsstøtte

RS-lånet udformes som et statsstøttefrit instrument, dvs. markedskonform betaling af vederlag til den finansielle formidler og fuld overvæltning af den finansielle formidlers finansielle fordel på de endelige modtagere, og den finansiering, der ydes til de endelige modtagere, er omfattet af den gældende de minimis-forordning.

a)   Støtte, for så vidt angår den finansielle formidler og holdingfonden, er udelukket, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

1)

Den finansielle formidler og forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden bærer til enhver tid tabene og nyder godt af fordelene i forhold til deres bidrag (pro rata), og den finansielle formidler deltager i en økonomisk set betydelig grad i risikodelingslånet.

2)

Betalingen (dvs. forvaltningsomkostninger og/eller -vederlag) til den finansielle formidler og holdingfonden svarer til den gældende betaling på markedet i sammenlignelige situationer, hvilket er tilfældet, når sidstnævnte er blevet valgt via en åben, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og objektiv udvælgelsesprocedure, eller hvis betalingen er afstemt med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014, og staten ikke indrømmer andre fordele. Hvis holdingfonden kun overfører ESIF-bidraget til den finansielle formidler og skal varetage offentlige interesser samt ikke har nogen kommerciel aktivitet, når vedkommende gennemfører foranstaltningen, og ikke er medinvestor med egne midler — og således ikke betragtes som støttemodtager — er det nok, at holdingfonden ikke overkompenseres.

3)

Den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag til instrumentet overvæltes fuldt ud på de endelige modtagere i form af en rentenedsættelse. Ved valg af den finansielle formidler vurderer forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014 prisfastsættelsespolitikken og metoden til overvæltning af den finansielle fordel på de endelige modtagere.

Hvis den finansielle formidler ikke overvælter hele den finansielle fordel på de endelige modtagere, tilbageføres det ikke-udbetalte offentlige bidrag til forvaltningsmyndigheden.

b)   For så vidt angår SMV'er

For så vidt angår SMV'er, overholder lånet de minimis-reglerne.

For hvert lån, der tages med i porteføljen, beregner den finansielle formidler bruttosubventionsækvivalenten (GGE) ved hjælp af følgende beregningsmetode:

Beregning af GGE = Nominelt lånebeløb (EUR) × (finansieringsomkostninger (standardpraksis) + risikoomkostning (standardpraksis) — evt. gebyrer opkrævet af forvaltningsmyndigheden på programbidraget hos den finansielle formidler) × lånets vægtede gennemsnitlige løbetid (år) × risikodelingsprocenten.

Når GGE beregnes med ovennævnte formel, anses kravet i artikel 4 i de minimis-forordningen (1), for så vidt angår risikodelingslånet, for at være opfyldt. Der er ikke noget minimumskrav vedrørende sikkerhedsstillelse.

En kontrolmekanisme sikrer, at GGE, der beregnes med ovennævnte formel, ikke ligger lavere end GGE, der beregnes ifølge artikel 4, stk. 3, litra c), i de minimis-forordningen.

Det samlede støttebeløb, der beregnes med GGE, kan ikke være over 200 000 EUR inden for en treårig budgetperiode under hensyntagen til kumuleringsreglen for de endelige modtagere i de minimis-forordningen.

Tilskud til teknisk støtte eller et andet tilskud, der ydes til den endelige modtager, kumuleres med den beregnede GGE.

For så vidt angår SMV'er i fiskeri- og akvakultursektoren, overholder støtten de relevante regler i de minimis-forordningen inden for fiskeri.

For ELFUL-støttede aktiviteter gælder de generelle regler.

Udlånspolitik

a)   Udbetaling fra forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden til den finansielle formidler

Efter undertegnelsen af en finansieringsaftale mellem forvaltningsmyndigheden og holdingfonden eller den finansielle formidler overfører den relevante forvaltningsmyndighed offentlige bidrag fra programmet til holdingfonden eller den finansielle formidler, der indskyder sådanne bidrag i en dedikeret risikodelingslånefond. Overførslen sker i trancher og overholder de i artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013 nævnte lofter.

Forventet udlånsvolumen og renteinterval bekræftes i forhåndsvurderingen i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og tages i betragtning ved bestemmelse af instrumentets beskaffenhed (revolverende eller ikke-revolverende instrument).

b)   Udstedelse af en portefølje af nye lån

Den finansielle formidler skal inden for en på forhånd fastsat tidsfrist udstede en portefølje af nye støtteberettigede lån i tillæg til sine aktuelle låneaktiviteter, delvist finansieret via de udbetalte midler ifølge programmet med den risikodelingsprocent, der er aftalt i finansieringsaftalen.

Støtteberettigede lån for SMV'er (ifølge på forhånd fastlagte kriterier for støtteberettigelse for hvert enkelt lån og på porteføljeniveau) kommer automatisk med i porteføljen, når der mindst hvert kvartal fremsendes meddelelser om medtagelse af lån.

Den finansielle formidler gennemfører en ensartet udlånspolitik, især vedrørende porteføljespredning, hvilket muliggør en sund kreditporteføljeforvaltning og risikospredning, samtidig med at den overholder gældende branchestandarder, og samtidig med at den er i overensstemmelse med forvaltningsmyndighedens finansielle interesser og politiske mål.

Identifikation, udvælgelse, due diligence, dokumentation og gennemførelse af lånene til de endelige modtagere foretages af den finansielle formidler i overensstemmelse med vedkommendes standardprocedurer og i overensstemmelse med principperne i den relevante finansieringsaftale.

c)   Genanvendelse af midler, der tilbagebetales til et finansielt instrument

Midler, der tilbagebetales til det finansielle instrument, genanvendes enten i det samme finansielle instrument (revolverende i det samme finansielle instrument), eller også anvendes de efter tilbagebetaling til forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden i overensstemmelse med artikel 44 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Når de er revolverende i det samme finansielle instrument, gøres de beløb, der kan henføres til støtten via ESIF, og som tilbagebetales og/eller inddrives af den finansielle formidler fra lån til de endelige modtagere inden for tidsrammen for investeringer, principielt tilgængelige med henblik på ny anvendelse i det samme finansielle instrument. Denne revolverende fremgangsmåde, jf. artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 1303/2013, indgår i finansieringsaftalen.

Hvis forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden i stedet for får direkte tilbagebetalinger, skal tilbagebetalingerne ske regelmæssigt og svare til i) tilbagebetalinger på hovedstolen (på pro rata-basis på grundlag af risikodelingsprocenten), ii) alle inddrevne beløb og fradrag af tab (ifølge risikodelingsprocenten) for SMV-lånene og iii) alle renteindbetalinger. Disse midler anvendes i overensstemmelse med artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

d)   Inddrivelse af tab

Den finansielle formidler iværksætter inddrivelsesforanstaltninger i forbindelse med hvert misligholdt SMV-lån, der finansieres af det finansielle instrument i overensstemmelse med vedkommendes interne retningslinjer og procedurer.

Beløb (netto efter fradrag af eventuelle inddrivelses- og pantovertagelsesomkostninger), der inddrives af den finansielle formidler, tildeles pro rata i forhold til risikodelingen mellem den finansielle formidler og forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden.

e)   Øvrigt

Rentegevinster og anden indtjening som følge af støtte fra ESI-fondene til det finansielle instrument anvendes som omhandlet i artikel 43 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Prisfastsættelsespolitik

Den finansielle formidler fremlægger i sit prisoplæg en prisfastsættelsespolitik og en metode, som sikrer fuld overvæltning af den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag på de støtteberettigede SMV'er. Prisfastsættelsespolitikken og metoden indeholder følgende elementer:

1)

Renten ved den finansielle formidlers medvirken fastsættes på markedsvilkår (dvs. ifølge den finansielle formidlers egen politik).

2)

Den samlede rente, der skal opkræves på lån til de støtteberettigede SMV'er, som er med i porteføljen, nedsættes forholdsmæssigt alt efter tildelingen via det offentlige programbidrag. Ved nedsættelsen tages der hensyn til de gebyrer, som forvaltningsmyndigheden måtte opkræve på programbidraget.

3)

GGE-beregningen, jf. afsnittet om statsstøtte, gælder for hvert lån i porteføljen.

4)

Prisfastsættelsespolitikken og metoden er uændret i hele støtteberettigelsesperioden.

Programbidrag til det finansielle instrument: beløb og sats (produktdetaljer)

Den faktiske risikodelingsprocent, det offentlige programbidrag og udlånsrenten beror på konklusionerne i forhåndsvurderingen med henblik på at sikre, at ydelsen til de endelige modtagere overholder de minimis-reglen.

Hvor stort det forventede porteføljerisikodelingslån skal være, bekræftes i forhåndsvurderingen, som indeholder en begrundelse for støtten til det finansielle instrument (artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013), og der tages hensyn til instrumentets revolverende karakter (hvis aktuelt). Sammensætningen af den tilsigtede portefølje af lån defineres således, at det sikres, at der er risikospredning.

RS-lånetildelingen og risikodelingsprocenten fastsættes med henblik på at afhjælpe mangelsituationen ifølge forhåndsvurderingen, men skal under alle omstændigheder opfylde betingelserne i disse lånevilkår.

Via den risikodelingsprocent, der aftales med den finansielle formidler, fastlægges for hvert støtteberettiget lån i porteføljen den andel af det støtteberettigede hovedstolslånebeløb, der finansieres via programmet.

Ved den risikodelingsprocent, der aftales med den finansielle formidler, bestemmes eksponeringen ved de tab, som i henhold hertil skal inddrives af den finansielle formidler og via programbidraget.

Programbidrag til det finansielle instrument (aktiviteter)

Den portefølje, der finansieres af RS-låneinstrumentet omfatter kun nyudstedte lån til SMV'er; refinansiering af eksisterende lån er udelukket. Kriterierne for støtteberettigelse ved medtagelse i porteføljen fastlægges ifølge EU-lovgivningen (f.eks. forordning (EU) nr. 1303/2013 og fondsspecifikke regler), programmet, de nationale regler for støtteberettigelse og sammen med den finansielle formidler med det formål at nå ud til en lang række endelige modtagere og opnå tilstrækkelig porteføljespredning. Den finansielle formidler skal have et rimeligt overblik over porteføljerisikoprofilen. Kriterierne svarer til markedsvilkårene og markedspraksis i den pågældende medlemsstat eller region.

Forvaltningsmyndighedens ansvar

Forvaltningsmyndighedens ansvar i forhold til det finansielle instrument er som omhandlet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

De dækkede tab er hovedstolsbeløb, som er forfaldne, skyldige og udestående, samt standardrenter (men eksklusive gebyrer ved forsinket betaling og eventuelle andre omkostninger og udgifter).

Frist

Udlånsperioden for det finansielle instrument fastsættes med henblik på at sikre, at programbidraget som omhandlet i artikel 42 i forordning (EU) nr. 1303/2013 anvendes til lån udbetalt til de endelige modtagere senest den 31. december 2023.

Den typiske frist for oprettelse af porteføljen af lån anbefales at være op til fire år fra datoen for undertegnelse af finansieringsaftalen (mellem forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden og den finansielle formidler).

Udlån og risikodeling for den finansielle formidler (interessesammenfald)

Interessesammenfald mellem forvaltningsmyndigheden og den finansielle formidler opnås via:

Resultatbetingede vederlag, jf. artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

Ud over programbidraget bidrager den finansielle formidler på lokale markedsvilkår til finansieringen af mindst 25 % af de samlede finansieringsforpligtelser for udlån til SMV'er i forbindelse med RS-låneinstrumentet.

Tabene og inddrivelserne påvirker den finansielle formidler og forvaltningsmyndigheden forholdsmæssigt alt efter deres respektive ansvar ifølge risikodelingsprocenten.

Den forventede risikodelingsprocent fastlægges på baggrund af konklusionerne i forhåndsvurderingen med begrundelse for støtten til det finansielle instrument.

Støtteberettigede finansielle formidlere

Offentlige og private organer, der er etableret i en medlemsstat, og som er retmæssigt bemyndiget til at yde lån til virksomheder, der er aktive i jurisdiktionen for det program, som bidrager til det finansielle instrument. Sådanne organer er finansielle institutioner og eventuelt mikrofinansieringsinstitutioner eller andre institutioner, der er bemyndiget til at yde lån.

De endelige modtageres støtteberettigelse

De endelige modtagere skal være støtteberettiget ifølge EU-lovgivningen og den nationale lovgivnings bestemmelser, det relevante program og finansieringsaftalen. Følgende kriterier for støtteberettigelse skal være opfyldt på datoen for undertegnelse af lånet:

a)

skal være en mikrovirksomhed eller tilhøre gruppen små og mellemstore virksomheder (»SMV'er« (herunder selvstændige erhvervsdrivende)), jf. definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (2)  (3)

b)

må ikke være en SMV, der er aktiv i de sektorer, som er defineret i artikel 1, litra d)-f), i de minimis-forordningen

c)

må ikke være en del af en eller flere sektorer med begrænsninger (4)

d)

må ikke være en kriseramt virksomhed, jf. reglerne om statsstøtte

e)

må ikke være forsømmelig eller misligholde andre lån eller leasingarrangementer, der enten er ydet af den finansielle formidler eller af en anden finansiel institution, i henhold til kontroller i overensstemmelse med den finansielle formidlers interne retningslinjer og standardkreditpolitik.

På investeringstidspunktet og under tilbagebetaling af lånet skal de endelige modtagere endvidere have et registreret forretningssted i en medlemsstat, og den økonomiske aktivitet, til hvilken lånet blev udbetalt, finder sted i den pågældende medlemsstat og region/jurisdiktion for ESIF-programmet.

Produktets karakteristika for de endelige modtagere

Den finansielle formidler yder de endelige modtagere de lån, der bidrager til programmets formål, og som samfinansieres via programmet ifølge RS-låneinstrumentet. Vilkårene tager udgangspunkt i den i artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013 omtalte forhåndsvurdering.

Lånene må udelukkende anvendes til følgende tilladte formål:

a)

Investeringer i materielle og immaterielle aktiver, herunder overdragelse af ejendomsrettigheder i virksomheder, forudsat at en sådan overdragelse finder sted mellem uafhængige investorer.

b)

Omsætningsaktiver i forbindelse med udviklings- eller udvidelsesaktiviteter, der er et supplement i forhold til (og er forbundet med) aktiviteter som omhandlet i litra a) ovenfor (og denne supplerende beskaffenhed dokumenteres, bl.a. ved hjælp af SMV'ens forretningsplan og finansieringsbeløbet).

Følgende kriterier for støtteberettigelse skal til enhver tid opfyldes af lånene i porteføljen:

c)

Lånene er nyudstedte; refinansiering af eksisterende lån er udelukket.

d)

Hovedstolen af et lån i RS-låneporteføljen i) er på baggrund af forhåndsvurderingen på op til 1 000 000 EUR og ii) ydes under betingelser, som ikke ville få GGE vedrørende hver endelig modtager til at være på over 200 000 EUR (eller 100 000 EUR inden for vejtransportsektoren og 30 000 EUR inden for fiskeri- og akvakultursektoren) i løbet af en treårig budgetperiode; støtteberettigede SMV'er kan potentielt ansøge mere end én gang for lån, der er afsat i forbindelse med dette finansielle instrument, forudsat at ovennævnte GGE-grænse overholdes fuldt ud.

e)

Lånene finansierer et eller flere af de tilladte formål i euro og/eller den nationale valuta i den pågældende jurisdiktion og eventuelt i en anden valuta.

f)

Lånene må ikke være i form af mezzaninlån, efterstillet gæld eller kvasiegenkapital.

g)

Lånene må ikke være i form af revolverende kreditrammer.

h)

Der er en tilbagebetalingsplan, inklusive almindelig afskrivning og/eller »bullet«-betalinger.

i)

Lånene må ikke finansiere rent finansielle aktiviteter eller ombygningsarbejder, når de gennemføres som en finansiel investeringsaktivitet, og må ikke finansiere forbrugslån.

j)

Lånene har en minimumsløbetid på 12 måneder, inklusive den relevante henstandsperiode (hvis aktuelt) og en maksimumsløbetid på op til 120 måneder.

Indberetning og tilsigtede resultater

Finansielle formidlere forsyner mindst hvert kvartal forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden med informationer i standardiseret form og omfang.

Rapporten indeholder alle de relevante elementer for forvaltningsmyndigheden til opfyldelse af betingelserne i artikel 46 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Medlemsstaterne opfylder også deres indberetningsforpligtelser i henhold til de minimis-forordningen.

Indikatorer skal bringes i overensstemmelse med de specifikke målsætninger for den relevante prioritet i det ESIF-program, der finansierer det finansielle instrument, og de forventede resultater af forhåndsvurderingen. De måles og indberettes mindst hvert kvartal for RS-låneinstrumentet og bringes som minimum i overensstemmelse med kravene i forordningen. Ud over de fælles indikatorer for prioritetsaksen i ESIF-programmet (øget beskæftigelse, antallet af SMV'er,…) kan der også nævnes andre indikatorer:

 

antal lån/finansierede projekter

 

finansierede lånebeløb

 

misligholdelser (antal og beløb)

 

tilbagebetalte midler og indtjening.

Evaluering af den økonomiske fordel ved programbidraget

Den finansielle formidler nedsætter den samlede effektive rente (og lemper efter behov politikken vedrørende sikkerhedsstillelse), der pålægges de endelige modtagere i forbindelse med hvert støtteberettiget lån, der er med i porteføljen, hvilket afspejler de gunstige finansierings- og risikodelingsbetingelser for RS-lånet.

Hele den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag til instrumentet overvæltes fuldt ud på de endelige modtagere i form af en rentenedsættelse. Den finansielle formidler overvåger og aflægger beretning vedrørende GGE for endelige modtagere som omhandlet i afsnittet om statsstøtte. Dette princip kommer til udtryk i finansieringsaftalen mellem forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden og den finansielle formidler.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(3)  Virksomhed med færre end 250 ansatte og en omsætning på mindre end 50 mio. EUR eller samlede aktiver på mindre end 43 mio. EUR; dvs. som ikke tilhører en gruppe, hvor disse grænser overskrides. »Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet«, jf. Kommissionens henstilling.

(4)  Følgende økonomiske sektorer betegnes samlet set som »sektorer med begrænsninger«:

a)

Ulovlige økonomiske aktiviteter: Enhver produktion, handel eller anden aktivitet, der er ulovlig ifølge lovgivningen eller forordninger i hjemlandet for den jurisdiktion, hvor produktionen, handelen eller aktiviteten finder sted.

b)

Tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer: Produktion af og handel med tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer og dermed beslægtede produkter.

c)

Produktion af og handel med våben og ammunition: Finansiering af produktion af og handel med våben og ammunition af enhver type. Denne begrænsning gælder ikke i det omfang, at disse aktiviteter er en del af eller et supplement til udtrykkelige EU-politikker.

d)

Kasinoer: Kasinoer og tilsvarende virksomheder.

e)

Begrænsninger vedrørende IT-sektoren: Forskning, udvikling eller tekniske applikationer vedrørende elektroniske dataprogrammer eller -løsninger, der i) specifikt er målrettet mod: a) at støtte enhver aktivitet, der indgår i sektorerne med begrænsninger, jf. litra d) ovenfor, b) hasardspil på internettet og onlinekasinoer eller c) pornografi, eller som ii) har til formål at muliggøre ulovligt at a) trænge ind i elektroniske datanetværk eller b) downloade elektroniske data.

f)

Begrænsninger vedrørende den biovidenskabelige sektor: Ved støtte til finansiering af forskning, udvikling eller tekniske applikationer angående: i) kloning af mennesker til forskning eller i terapeutisk øjemed eller ii) genetisk modificerede organismer (»GMO'er«).


BILAG III

Porteføljegaranti med loft til SMV'er (garanti med loft)

Skematisk fremstilling af garantien med loft

Relation mellem interessenter og porteføljedækning for garanti med loft

Image Image

Opbygningen af det finansielle instrument

Porteføljegarantien med loft giver kreditrisikodækning for hvert enkelt lån, for så vidt angår oprettelse af en portefølje af nye lån til SMV'er op til et maksimalt tabsbeløb (loft).

Porteføljegarantien med loft stilles til rådighed via forvaltningsmyndigheden inden for rammerne af en operation, der er led i prioritetsaksen som defineret i programmet, der samfinansieres via de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), og defineret i forbindelse med forhåndsvurderingen, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Formålet med instrumentet

Formålet med instrumentet er at

1)

give bestemte SMV'er bedre adgang til finansiering ved at afhjælpe de konkrete og klarlagte mangelsituationer på markedet

2)

sikre optimal udnyttelse af ESI-fondene med henblik på at støtte långivningen til SMV'er som omhandlet i artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

ESIF-programbidraget fra forvaltningsmyndigheden tager form af en garantifond, der forvaltes af en finansiel formidler. Dette bidrag må ikke fortrænge garantier fra andre offentlige eller private investorer.

Garantifonden, der forvaltes af den finansielle formidler, forpligter sig til at yde midler fra ESIF-programmet til de finansielle institutioner, der opbygger porteføljer af nye lån, i tilfælde af de endelige modtageres misligholdelse.

For holdingfondstrukturens vedkommende overfører holdingfonden bidraget fra ESIF-programmet til den finansielle formidler.

Instrumentet til garanti med loft skal gennemføres med henblik på at dække en portefølje af nye lån, der opbygges af en eller flere finansielle institutioner.

De finansielle institutioner, der opbygger porteføljer af nye lån, kan regne med en delvis garanti til dækning af tabene op til et givet loft, når de yder lån til støtteberettigede SMV'er.

Den finansielle fordel ved garantien skal overvæltes på de endelige modtagere (f.eks. som en nedsættelse af renten på lånet eller/og en lavere sikkerhedsstillelse, men altid således at den fulde finansielle fordel ved det offentlige programbidrag overvæltes på de endelige modtagere).

Statsstøtte

Porteføljegarantien med loft udformes som et statsstøttefrit instrument, dvs. markedskonform, for så vidt angår den finansielle formidler, der forvalter garantifonden, og de finansielle institutioner, som opbygger porteføljer af nye lån, og støtte til de endelige modtagere ifølge den relevante de minimis-forordning.

a)   For så vidt angår holdingfonden, den finansielle formidler, der forvalter garantifonden, de finansielle institutioner, som opbygger porteføljer af nye lån, er støtten udelukket, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)

Betalingen (dvs. forvaltningsomkostninger og/eller vederlag) til den finansielle formidler og holdingfonden svarer til den gældende betaling på markedet i sammenlignelige situationer, hvilket er tilfældet, når sidstnævnte er blevet valgt via en åben, gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure, eller hvis betalingen er afstemt med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014, og staten ikke indrømmer andre fordele. Hvis holdingfonden kun overfører ESIF-bidraget til den finansielle formidler og skal varetage offentlige interesser samt ikke har nogen kommerciel aktivitet, når vedkommende gennemfører foranstaltningen, og ikke er medinvestor med egne midler — og således ikke betragtes som støttemodtager — er det nok, at holdingfonden ikke overkompenseres.

2)

Den finansielle institution udvælges via en åben, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og objektiv udvælgelsesprocedure med henblik på at opbygge porteføljen af nye lån med egne midler, og den risiko, der bibeholdes af den finansielle institution, er under ingen omstændigheder på mindre end 20 % af lånebeløbet (for hvert enkelt lån).

3)

Den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag til instrumentet overvæltes desuden fuldt ud på de endelige modtagere i form af en rentenedsættelse. Ved valg af den finansielle formidler vurderer forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014 prisfastsættelsespolitikken og metoden til overvæltning af den finansielle fordel på de endelige modtagere.

Hvis den finansielle formidler ikke overvælter hele den finansielle fordel på de endelige modtagere, tilbageføres det offentlige bidrag, der ikke er indgået forpligtelser for, til forvaltningsmyndigheden.

Garantien skal være knyttet til en bestemt finansiel transaktion, være fastsat til et bestemt maksimumsbeløb og være tidsbegrænset.

b)   For så vidt angår endelige modtagere

På SMV-niveau overholder det garanterede lån de minimis-reglerne.

For hvert lån, der tages med i den garanterede portefølje, beregner den finansielle formidler GGE ved hjælp af følgende beregningsmetode:

Beregning af GGE = Nominelt lånebeløb (EUR) × risikoomkostning (standardpraksis) × garantisats × garantigrænsesats × lånets vægtede gennemsnitlige løbetid (år).

Det samlede støttebeløb, der beregnes med GGE, kan ikke være over 200 000 EUR inden for en treårig budgetperiode under hensyntagen til kumuleringsreglen for endelige modtagere i de minimis-forordningen.

Når GGE beregnes med ovennævnte formel, anses kravet i artikel 4 i de minimis-forordningen (1), for så vidt angår instrumentet til porteføljegaranti med loft, for at være opfyldt.

En kontrolmekanisme sikrer, at GGE, der beregnes med ovennævnte formel, ikke ligger lavere end GGE, der beregnes ifølge artikel 4, stk. 6, litra c), i de minimis-forordningen.

Tilskud til teknisk støtte eller et andet tilskud, der ydes til den endelige modtager, kumuleres med den beregnede GGE.

For så vidt angår SMV'er i fiskeri- og akvakultursektoren, overholder støtten de relevante regler i de minimis-forordningen inden for fiskeri.

For ELFUL-støttede aktiviteter gælder de generelle regler.

Garantipolitik

a)   Overførsel fra forvaltningsmyndigheden til den finansielle formidler

Efter undertegnelsen af en finansieringsaftale mellem forvaltningsmyndigheden og holdingfonden eller den finansielle formidler overfører den relevante forvaltningsmyndighed offentlige bidrag fra programmet til holdingfonden eller den finansielle formidler, der indskyder sådanne bidrag i en dedikeret garantifond. Overførslen sker i trancher og overholder de i artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013 nævnte lofter.

b)   Udstedelse af en portefølje af nye lån

De finansielle institutioner skal inden for en på forhånd fastsat begrænset tidsfrist opbygge porteføljer af nye SMV-lån. Nyudstedte SMV-lån dækkes delvist af programbidraget for hvert enkelt lån op til en vist beløb (loft). Støtteberettigede SMV-lån kommer automatisk med i porteføljen med forbehold af de kriterier for medtagelse af lån, der på forhånd er fastsat.

SMV-lån kommer automatisk med, efter at den finansielle formidler, der forvalter garantifonden, har modtaget en meddelelse om medtagelse af lån, der fremsendes mindst hvert kvartal, indtil den pågældende periode for medtagelse af lån er afsluttet.

De finansielle institutioner gennemfører en ensartet udlånspolitik vedrørende porteføljespredning, hvilket muliggør en sund porteføljeforvaltning og risikospredning, samtidig med at den overholder gældende branchestandarder, og samtidig med at den er passende i forhold til forvaltningsmyndighedens finansielle interesser og politiske mål.

Identifikation, udvælgelse, due diligence, dokumentation og gennemførelse af lånene til endelige modtagere foretages af de finansielle institutioner i overensstemmelse med deres standardprocedurer og i overensstemmelse med principperne i aftalen mellem den finansielle formidler og den finansielle institution, som opbygger en portefølje af nye lån.

c)   Tabsdækning

Porteføljegarantien med loft dækker de tab, de finansielle institutioner pådrager sig vedrørende hvert misligholdt støtteberettiget SMV-lån, i overensstemmelse med garantisatsen på maksimalt 80 %.

Tabene, der dækkes af porteføljegarantien med loft vedrørende porteføljen af støtteberettigede SMV-lån, må samlet set ikke overstige det fastsatte loft.

Det fastsatte loft, der udgør det maksimale ansvar ifølge dette instrument, er produktet af volumenen af den forventede låneportefølje ganget med garantisatsen og garantiloftsatsen.

Garantiloftsatsen fastsættes som led i den forudgående risikovurdering i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 8 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

De dækkede tab er hovedstolsbeløb, som er forfaldne, skyldige og udestående, samt standardrenter (men eksklusive gebyrer ved forsinket betaling og eventuelle andre omkostninger og udgifter).

d)   Garantiudbetaling

Efter forekomsten af et tab i forbindelse med en misligholdelse foretager den finansielle formidler, der forvalter garantifonden, garantiudbetalinger til den finansielle institution ifølge garantien, typisk inden for 60 dage.

Politikker vedrørende prisfastsættelse og sikkerhedsstillelse

Den finansielle formidler fremlægger en metode, som sikrer fuld overvæltning af den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag på de støtteberettigede SMV'er. Den finansielle institution har en politik vedrørende prisfastsættelse/sikkerhedsstillelse, der er i overensstemmelse med metoden. Politikken vedrørende prisfastsættelse/sikkerhedsstillelse og metoden indeholder følgende elementer:

1)

Instrumentet dækker maksimalt 80 % af risikoeksponeringen for hvert støtteberettigede SMV-lån (op til et givet loft).

2)

Hele den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag overvæltes på de støtteberettigede SMV'er ved hjælp af en nedsættelse af den opkrævede rente og/eller et lavere krav om sikkerhedsstillelse fra den finansielle institutions side.

3)

GGE-beregningen, jf. afsnittet om statsstøtte, gælder for hvert lån i porteføljen.

4)

Den finansielle formidler, der forvalter garantifonden, må ikke opkræve garantigebyrer hos den finansielle institution.

5)

Den finansielle institution nedsætter den samlede rente eller kravet til sikkerhedsstillelse for hvert støtteberettiget SMV-lån, der er med i porteføljen, ifølge prisfastsættelsespolitikken og den metode, der sikrer fuld overvæltning af den finansielle fordel. Omfanget af en sådan nedsættelse, der foreslås af den finansielle institution, vurderes og bekræftes af den finansielle formidler efter relevant analyse og due diligence og anses for at være et kriterium for støtteberettigelse for SMV-lån, der skal med i porteføljen.

6)

Forvaltningsmyndigheden kan på baggrund af forhåndsvurderingen, der identificerer de bestemte SMV'er, og den forudgående risikovurdering, som fastlægger risikoen, beslutte at opkræve garantigebyrer, der skal betales af de endelige modtagere. I så fald beregnes GGE med formlen som vist i afsnittet om statsstøtte ovenfor eller bringes i overensstemmelse med betingelserne i garantimeddelelsen. De gebyrer, som de endelige modtagere betaler, betales tilbage til garantifonden som tilbagebetalte midler i betydningen i artikel 43 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

7)

Prisfastsættelsespolitikken og metoden er uændret i hele støtteberettigelsesperioden.

Garanti til finansiel institution, beløb og sats (produktdetaljer)

Porteføljegarantien med loft opfylder betingelserne i artikel 8 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

Garantiloftsatsen fastlægges i den forudgående risikovurdering i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 8 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014 og er under alle omstændigheder ikke på mere end 25 %. Garantien kan dække forventede og uventede tab.

Multiplikatoren for en garanti, der finansieres via programbidraget, defineres som:

Multiplikator = (1/garantisats) × (1/garantiloftsats).

Multiplikatorforholdet er som rettesnor lig med eller større end 5.

Hvor stor den forventede portefølje, der delvist dækkes af garantien, skal være, beror på konklusionerne i forhåndsvurderingen, som indeholder en begrundelse for støtten til det finansielle instrument (artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013), og der tages hensyn til instrumentets revolverende karakter (hvis aktuelt). Sammensætningen af den tilsigtede portefølje af lån defineres således, at det sikres, at der er risikospredning.

Garanti til finansiel institution (aktiviteter)

Låneporteføljen, der garanteres af garantiinstrumentet, indeholder nyudstedte lån til de endelige modtagere; refinansiering af eksisterende lån er udelukket. Kriterierne for støtteberettigelse ved medtagelse i porteføljen fastlægges ifølge EU-lovgivningen (f.eks. forordning (EU) nr. 1303/2013 og fondsspecifikke regler), programmet, de nationale regler for støtteberettigelse og sammen med den finansielle formidler med det formål at nå ud til en lang række endelige modtagere og opnå tilstrækkelig porteføljespredning. Finansielle institutioner skal have et rimeligt overblik over porteføljerisikoprofilen (f.eks. koncentrationsgrænse pr. sektor). Kriterierne svarer til markedsvilkårene og markedspraksis i det pågældende land eller den pågældende region.

Den finansielle institution vurderer på forhånd, hvilken inddrivelsessats der skal anvendes til beregning af det beløb, som forventes at skulle inddrives som følge af misligholdte lån i porteføljen, hvilket påvirker evalueringen af garantiloftsatsen.

Forvaltningsmyndighedens ansvar

Forvaltningsmyndighedens ansvar i forhold til det finansielle instrument er som omhandlet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

Misligholdelse betyder, for så vidt angår et lån til en endelig modtager, at i) den finansielle institution til enhver tid (og i overensstemmelse med de interne procedurer og som afspejlet i den finansielle og lovgivningsmæssige indberetning) kan bevise, at en endelig modtager sandsynligvis ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser, eller ii) en endelig modtager har undladt at opfylde betalingsforpligtelserne ifølge det pågældende SMV-lån, hvilket har varet i mindst 90 kalenderdage i træk.

Frist

Garantiperioden for det finansielle instrument fastsættes med henblik på at sikre, at programbidraget som omhandlet i artikel 42 i forordning (EU) nr. 1303/2013 anvendes med garantier for lån udbetalt til endelige modtagere senest den 31. december 2023.

Den typiske frist for oprettelse af porteføljen af garanterede lån anbefales at være op til fire år fra datoen for undertegnelse af finansieringsaftalen (mellem forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden og den finansielle formidler).

Risikodeling for finansielle institutioner (interessesammenfald)

Interessesammenfald mellem forvaltningsmyndigheden, den finansielle formidler og den finansielle institution opnås via:

Den finansielle institution bibeholder sin egen kreditrisiko, og denne må under ingen omstændigheder være på under 20 % for hvert enkelt lån.

Den finansielle institution forpligter sig til at opbygge en portefølje af nye lån med sine egne midler.

Den finansielle fordel ved garantien med loft overvæltes fuldt ud på de SMV'er, der er de endelige modtagere.

Resultatbetingede vederlag til finansielle formidlere, jf. artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

Støtteberettigede finansielle formidlere og finansielle institutioner

Finansielle formidlere er offentlige og private organer, der er etableret i en medlemsstat, og som er retmæssigt bemyndiget til at yde garantier på lån til virksomheder, der er aktive i jurisdiktionen for det program, som bidrager til det finansielle instrument.

Finansielle institutioner er offentlige og private organer, der er etableret i en medlemsstat, og som er retmæssigt bemyndiget til at yde lån til virksomheder, der er aktive i jurisdiktionen for det program, som bidrager til det finansielle instrument. Sådanne organer er finansielle institutioner og eventuelt mikrofinansieringsinstitutioner eller andre institutioner, der er bemyndiget til at yde lån.

Den endelige modtagers (de endelige modtageres) støtteberettigelse

De endelige modtagere skal være støtteberettiget ifølge EU-lovgivningen og den nationale lovgivnings bestemmelser, det relevante program og finansieringsaftalen. De endelige modtagere skal opfylde følgende kriterier for støtteberettigelse på datoen for dokumentationen for den pågældende SMV-garanti, dvs. garantiforpligtelsen:

a)

skal være en mikrovirksomhed eller tilhøre gruppen små og mellemstore virksomheder (»SMV'er« (herunder selvstændige erhvervsdrivende)), jf. definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (2)

b)

må ikke være en SMV, der er aktiv i de sektorer, som er defineret i litra d)-f) i artikel 1 i de minimis-forordningen

c)

må ikke være en del af en eller flere sektorer med begrænsninger (3)

d)

må ikke være en kriseramt virksomhed, jf. reglen om statsstøtte

e)

må ikke være forsømmelig eller misligholde andre lån eller leasinger, der enten er ydet af den finansielle formidler eller af en anden finansiel institution, i henhold til kontroller i overensstemmelse med den finansielle formidlers interne retningslinjer og standardkreditpolitik.

På investeringstidspunktet og under tilbagebetaling af det garanterede lån skal endelige modtagere endvidere have et registreret forretningssted i en medlemsstat, og den økonomiske aktivitet, til hvilken det garanterede lån blev udbetalt, finder sted i den pågældende medlemsstat og region/jurisdiktion for ESIF-programmet.

Produktets karakteristika for endelige modtagere

Den finansielle institution yder de endelige modtagere de lån, der bidrager til programmets formål, og som garanteres via programmet ifølge garantiporteføljen med loft. Vilkårene for garantierne og lånene tager udgangspunkt i den i artikel 37, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 omtalte forhåndsvurdering.

Lånene må udelukkende anvendes til følgende tilladte formål:

a)

Investeringer i materielle og immaterielle aktiver, herunder overdragelse af ejendomsrettigheder i virksomheder, forudsat at en sådan overdragelse finder sted mellem uafhængige investorer.

b)

Omsætningsaktiver i forbindelse med udviklings- eller udvidelsesaktiviteter, der er et supplement i forhold til (og er forbundet med) aktiviteter som omhandlet i a) ovenfor (og denne supplerende beskaffenhed dokumenteres, bl.a. ved hjælp af den endelige modtagers forretningsplan og finansieringsbeløbet).

Følgende kriterier for støtteberettigelse skal til enhver tid opfyldes af lånene i porteføljen:

c)

Lånene er nyudstedte; refinansiering af eksisterende lån er udelukket.

d)

Den garanterede del af det underliggende lån i porteføljen i) er på baggrund af forhåndsvurderingen på op til 1 500 000 EUR og ii) ydes under betingelser, som ikke ville få GGE vedrørende hver endelig modtager til at være på over 200 000 EUR (eller 100 000 EUR inden for vejtransportsektoren og 30 000 EUR inden for fiskeri- og akvakultursektoren) i løbet af en treårig budgetperiode. Støtteberettigede SMV'er kan potentielt ansøge mere end én gang for lån afsat i forbindelse med dette finansielle instrument, forudsat at ovennævnte GGE-grænse overholdes fuldt ud.

e)

Lånene finansierer et eller flere af de tilladte formål i euro og/eller den nationale valuta i den pågældende jurisdiktion og eventuelt i en anden valuta.

f)

Lånene må ikke være i form af mezzaninlån, efterstillet gæld eller kvasiegenkapital.

g)

Lånene må ikke være i form af revolverende kreditrammer.

h)

Der er en tilbagebetalingsplan, inklusive almindelig afskrivning og/eller »bullet«-betalinger.

i)

Lånene må ikke finansiere rent finansielle aktiviteter eller ombygningsarbejder, når de gennemføres som en finansiel investeringsaktivitet, og må ikke finansiere forbrugslån.

j)

Lånene har som minimum en løbetid på 12 måneder og som maksimum en løbetid på 120 måneder.

Indberetning og tilsigtede resultater

Finansielle formidlere forsyner mindst hvert kvartal forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden med informationer i standardiseret form og omfang.

Rapporten indeholder alle de relevante elementer for forvaltningsmyndigheden til opfyldelse af bestemmelserne i artikel 46 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Medlemsstaterne opfylder også deres indberetningsforpligtelser i henhold til de minimis-forordningen.

Indikatorer skal bringes i overensstemmelse med de specifikke målsætninger for den relevante prioritet i det ESIF-program, der finansierer det finansielle instrument, og de forventede resultater af forhåndsvurderingen. De måles og indberettes mindst hvert kvartal for garantifonden og bringes som minimum i overensstemmelse med kravene i forordningen. Ud over de fælles indikatorer for prioritetsaksen i ESIF-programmet (øget beskæftigelse, antallet af SMV'er, …) kan der også nævnes andre indikatorer:

 

antal garanterede lån

 

mængden af garanterede lån

 

antallet af misligholdte lån

 

værdien af de misligholdte lån

 

garantier, der er givet tilsagn om/indfriet (antal, beløb)

 

ikke-indfriede midler og indtjente beløb (f.eks. renteindtægter).

Evaluering af den økonomiske fordel ved programbidraget

Den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag til instrumenter overvæltes fuldt ud på de endelige modtagere (fordelen ved garantien).

Den finansielle fordel for de støtteberettigede SMV'er dokumenteres ved en nedsættelse af den samlede rente, der pålægges den finansielle institution, og/eller en lavere sikkerhedsstillelse på sådanne SMV-lån.

Den finansielle formidler overvåger og aflægger beretning vedrørende GGE for de endelige modtagere som omhandlet i afsnittet om statsstøtte.

Disse principper kommer til udtryk i aftalerne mellem forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden og de finansielle formidlere og mellem de finansielle formidlere og de finansielle institutioner, der opbygger porteføljer af nye lån.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1).

(2)  Virksomhed med færre end 250 ansatte og en omsætning på mindre end 50 mio. EUR eller samlede aktiver på mindre end 43 mio. EUR; dvs. som ikke tilhører en gruppe, hvor disse grænser overskrides. »Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet«, jf. Kommissionens henstilling.

(3)  Følgende økonomiske sektorer betegnes samlet set som »sektorer med begrænsninger«:

a)

Ulovlige økonomiske aktiviteter: Enhver produktion, handel eller anden aktivitet, der er ulovlig ifølge lovgivningen eller forordninger i hjemlandet for den jurisdiktion, hvor produktionen, handelen eller aktiviteten finder sted.

b)

Tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer: Produktion af og handel med tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer og dermed beslægtede produkter.

c)

Produktion af og handel med våben og ammunition: Finansiering af produktion af og handel med våben og ammunition af enhver type. Denne begrænsning gælder ikke i det omfang, at disse aktiviteter er en del af eller et supplement til udtrykkelige EU-politikker.

d)

Kasinoer: Kasinoer og tilsvarende virksomheder.

e)

Begrænsninger vedrørende IT-sektoren: Forskning, udvikling eller tekniske applikationer vedrørende elektroniske dataprogrammer eller -løsninger, der i) specifikt er målrettet mod: a) at støtte enhver aktivitet, der indgår i sektorerne med begrænsninger, jf. litra d) ovenfor, b) hasardspil på internettet og onlinekasinoer eller c) pornografi, eller som ii) har til formål at muliggøre ulovligt at a) trænge ind i elektroniske datanetværk eller b) downloade elektroniske data.

f)

Begrænsninger vedrørende den biovidenskabelige sektor: Ved støtte til finansiering af forskning, udvikling eller tekniske applikationer angående: i) kloning af mennesker til forskning eller i terapeutisk øjemed eller ii) genetisk modificerede organismer (»GMO'er«).


BILAG IV

Lån til energieffektivitet og vedvarende energi i boligsektoren (renoveringslån)

Skematisk fremstilling af princippet bag renoveringslån

Image

Opbygningen af det finansielle instrument

Renoveringslånet tager form af en lånefond, der skal oprettes af en finansiel formidler med bidrag fra programmet og den finansielle formidler selv, til finansiering af en portefølje af nyudstedte lån; refinansiering af eksisterende lån er udelukket.

Renoveringslånet stilles til rådighed inden for rammerne af en operation, der er led i prioritetsaksen som defineret i programmet, der finansieres via ESIF, og defineret i forbindelse med forhåndsvurderingen, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Formålet med instrumentet

Formålet med instrumentet er at tilbyde fordelagtige lån til fysiske og juridiske personer eller selvstændige erhvervsdrivende, der ejer lokaler (lejligheder, socialt boligbyggeri eller enkeltfamilieboliger), samt administratorer eller andre juridiske enheder, der optræder på vegne af og til fordel for ejerne, med henblik på at foretage renoveringsarbejde, der er støtteberettiget til ESIF-støtte.

Bidraget fra ESIF-programmet via forvaltningsmyndigheden til den finansielle formidler må ikke fortrænge tilgængelig finansiering fra andre private eller offentlige investorer.

ESIF-programmet yder finansiering til den finansielle formidler med henblik på at opbygge nyoprettede lån og samtidig deltage i tab/misligholdelser og inddrivelser af lån i denne portefølje for hvert enkelt lån med samme andel som programbidragets andel i instrumentet.

For holdingfondstrukturens vedkommende overfører holdingfonden bidraget fra ESIF-programmet til den finansielle formidler.

Ud over ESIF-programbidraget kan holdingfonden bidrage med sine egne midler, der kombineres med den finansielle formidlers midler. Holdingfonden påtager sig i så fald en forholdsmæssig andel af risikodelingen mellem de forskellige bidrag i porteføljen af lån. Reglerne om statsstøtte skal også overholdes i forhold til sådanne midler, hvis der er tale om offentlige midler.

Statsstøtte

Renoveringslånet udformes som et statsstøttefrit instrument, dvs. markedskonform betaling af vederlag til den finansielle formidler og fuld overvæltning af den finansielle formidlers finansielle fordel på de endelige modtagere, og den finansiering, der ydes til de endelige modtagere, er omfattet af den relevante de minimis-forordning.

a)   Støtte, for så vidt angår den finansielle formidler og holdingfonden, er udelukket, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

1)

Den finansielle formidler og forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden bærer til enhver tid tabene og nyder godt af fordelene i forhold til deres bidrag (pro rata), og den finansielle formidler deltager i en økonomisk set betydelig grad i renoveringslåneinstrumentet.

2)

Betalingen (dvs. forvaltningsomkostninger og/eller vederlag) af den finansielle formidler og holdingfonden svarer til den gældende betaling på markedet i sammenlignelige situationer, hvilket er tilfældet, når parterne er blevet valgt via en åben, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og objektiv udvælgelsesprocedure, eller hvis betalingen er afstemt med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014, og staten ikke indrømmer andre fordele. Hvis holdingfonden kun overfører ESIF-bidraget til den finansielle formidler og skal varetage offentlige interesser samt ikke har nogen kommerciel aktivitet, når vedkommende gennemfører foranstaltningen, og ikke er medinvestor med egne midler — og således ikke betragtes som støttemodtager — er det nok, at holdingfonden ikke overkompenseres.

3)

Den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag til instrumentet overvæltes fuldt ud på de endelige modtagere i form af en rentenedsættelse. Ved valg af den finansielle formidler vurderer forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014 prisfastsættelsespolitikken og metoden til overvæltning af den finansielle fordel på de endelige modtagere.

Hvis den finansielle formidler ikke overvælter hele den finansielle fordel på de endelige modtagere, tilbageføres det ikke-udbetalte offentlige bidrag til forvaltningsmyndigheden.

b)   Støtte, for så vidt angår en enhed, der optræder på vegne af ejerne (dvs. fysiske og juridiske personer, selvstændige erhvervsdrivende, der ejer lokaler, administratorer, andre juridiske enheder)

Støtte, for så vidt angår en enhed, der optræder på vegne af ejerne, er udelukket i følgende situationer:

1)

Enheden nyder ikke godt af direkte overførsler af offentlig støtte.

2)

Enheden overvælter alle de finansielle fordele ved det offentlige programbidrag på de endelige modtagere.

c)   For så vidt angår ejerne uden eller med økonomisk aktivitet (juridisk person eller selvstændige erhvervsdrivende, udlejere og ejere, som installerer vedvarende energi, og som leverer en del af den producerede energi til elforsyningsnettet)

Ejere, der er fysiske personer, og som ikke betragtes som virksomheder, fordi de ikke udøver økonomisk aktivitet, anses ikke for at være modtagere af statsstøtte.

Ejere med økonomisk aktivitet betragtes som en »virksomhed« og er underlagt reglerne om statsstøtte. Dette gør sig især gældende, hvis de er udlejere (udlejning er en økonomisk aktivitet), og i tilfælde af at der installeres vedvarende energi, hvis en del af den producerede vedvarende energi leveres til elforsyningsnettet (levering af energi til elforsyningsnettet anses for at være en økonomisk aktivitet).

For så vidt angår ejere med økonomisk aktivitet, skal støtten overholde de minimis-reglerne.

For hvert lån, der tages med i porteføljen vedrørende ejere med økonomisk aktivitet, beregner den finansielle formidler GGE ved hjælp af følgende beregningsmetode:

Beregning af GGE = Nominelt lånebeløb (EUR) × (finansieringsomkostninger (standardpraksis) + risikoomkostning (standardpraksis) – evt. gebyrer opkrævet af forvaltningsmyndigheden på programbidraget hos den finansielle formidler) × lånets vægtede gennemsnitlige løbetid (år) × risikodelingsprocenten.

Når GGE beregnes med ovennævnte formel, anses kravet i artikel 4 i de minimis-forordningen (1), for så vidt angår renoveringslåneinstrumentet, for at være opfyldt. Der er ikke noget minimumskrav vedrørende sikkerhedsstillelse.

En kontrolmekanisme sikrer, at GGE, der beregnes med ovennævnte formel, ikke ligger lavere end GGE, der beregnes ifølge artikel 4, stk. 3, litra c), i de minimis-forordningen.

Det samlede støttebeløb, der beregnes med GGE, kan ikke være over 200 000 EUR inden for en treårig budgetperiode under hensyntagen til kumuleringsreglen for endelige modtagere i de minimis-forordningen.

Tilskud til teknisk støtte eller et andet tilskud, der ydes til den endelige modtager, kumuleres med den beregnede GGE.

Udlånspolitik

a)   Udbetaling fra forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden til den finansielle formidler

Efter undertegnelsen af en finansieringsaftale mellem forvaltningsmyndigheden og holdingfonden eller den finansielle formidler overfører den relevante forvaltningsmyndighed offentlige bidrag fra programmet til holdingfonden eller den finansielle formidler, der indskyder sådanne bidrag i en dedikeret renoveringslånefond. Overførslen sker i trancher og overholder de i artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013 nævnte lofter.

Forventet udlånsvolumen og renteinterval bekræftes i forhåndsvurderingen i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og tages i betragtning ved bestemmelse af instrumentets beskaffenhed (revolverende eller ikke-revolverende instrument).

Den maksimale risikodeling for det finansielle instrument over for de endelige modtagere er 85 % (dvs. at mindst 15 % tilvejebringes via den finansielle formidlers egne midler).

b)   Udstedelse af en portefølje af nye lån

Den finansielle formidler skal inden for en på forhånd fastsat tidsfrist udstede en portefølje af nye lån, der finansieres ifølge en i finansieringsaftalen aftalt risikodelingsprocent (dvs. finansieret via i) programbidraget eller ii) den finansielle formidlers egne midler).

Støtteberettigede lån, der på forhånd er fastlagt i henhold til kriterier for støtteberettigelse for hvert enkelt lån og på porteføljeniveau kommer automatisk med i porteføljen, når der mindst hvert kvartal fremsendes meddelelser om medtagelse af lån.

Den finansielle formidler gennemfører en ensartet udlånspolitik, især vedrørende porteføljesammensætning, hvilket muliggør en sund kreditporteføljeforvaltning og risikospredning, samtidig med at det er målet at reducere de markedssvigt, der er identificeret i forhåndsvurderingen (jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013), og samtidig med at den er i overensstemmelse med forvaltningsmyndighedens finansielle interesser og politiske mål.

Identifikation, udvælgelse, due diligence, dokumentation og gennemførelse af lånene til endelige modtagere foretages af den finansielle formidler i overensstemmelse med vedkommendes standardprocedurer og i overensstemmelse med principperne i den relevante finansieringsaftale.

c)   Genanvendelse af midler, der tilbagebetales til et finansielt instrument

Midler, der tilbagebetales til det finansielle instrument, genanvendes enten i det samme finansielle instrument (revolverende i det samme finansielle instrument), eller også anvendes de efter tilbagebetaling til forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden i overensstemmelse med artikel 44 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Når de er revolverende i det samme finansielle instrument, gøres de beløb, der kan henføres til støtten via ESIF, og som tilbagebetales og/eller inddrives af den finansielle formidler fra lån til endelige modtagere inden for tidsrammen for investeringer, principielt tilgængelige med henblik på ny anvendelse i det samme finansielle instrument. Denne revolverende fremgangsmåde, jf. artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 1303/2013, indgår i finansieringsaftalen.

Hvis forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden i stedet får direkte tilbagebetaling, skal tilbagebetalingerne ske regelmæssigt og svare til i) tilbagebetalinger på hovedstolen (på pro rata-basis på grundlag af risikodelingsprocenten), ii) alle inddrevne beløb og fradrag af tab (ifølge risikodelingsprocenten) for renoveringslånene og iii) alle renteindbetalinger. Disse midler anvendes i overensstemmelse med artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

d)   Inddrivelse af tab

Den finansielle formidler iværksætter inddrivelsesforanstaltninger i forbindelse med hvert misligholdt lån, der samfinansieres via renoveringslånet i overensstemmelse med vedkommendes interne retningslinjer og procedurer.

Beløb (netto efter fradrag af eventuelle inddrivelses- og pantovertagelsesomkostninger), der inddrives af den finansielle formidler, tildeles pro rata i forhold til risikodelingen mellem den finansielle formidler og forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden.

e)   Øvrigt

Rentegevinster og øvrig indtjening som følge af støtte fra ESI-fondene til det finansielle instrument anvendes i overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Prisfastsættelsespolitik

Den finansielle formidler fremlægger i sit prisoplæg en prisfastsættelsespolitik og en metode, som sikrer fuld overvæltning af den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag på de endelige modtagere. Prisfastsættelsespolitikken og metoden indeholder følgende elementer:

1)

Renten ved den finansielle formidlers medvirken fastsættes på markedsvilkår (dvs. ifølge den finansielle formidlers egen politik).

2)

Den samlede rente, der skal opkræves på lån til de endelige modtagere, som er med i porteføljen, nedsættes forholdsmæssigt alt efter tildelingen via det offentlige programbidrag. Ved nedsættelsen tages der hensyn til de gebyrer, som forvaltningsmyndigheden måtte opkræve på programbidraget.

3)

GGE-beregningen, jf. afsnittet om statsstøtte, gælder for hvert lån i porteføljen.

4)

Prisfastsættelsespolitikken og metoden er uændret i hele støtteberettigelsesperioden.

Programbidrag til det finansielle instrument: beløb og sats (produktdetaljer)

Tildelingen af renoveringslån til finansielle formidlere og den mindst mulige risikodelingsprocent beror på konklusionerne i forhåndsvurderingen, som indeholder en begrundelse for støtten til det finansielle instrument (artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013), og der tages hensyn til instrumentets revolverende karakter (hvis aktuelt).

Programbidrag til det finansielle instrument (aktiviteter)

Låneporteføljen, der finansieres af renoveringslånet, indeholder nyudstedte lån til de endelige modtagere; refinansiering af eksisterende lån er udelukket. Kriterierne for støtteberettigelse ved medtagelse i porteføljen fastlægges ifølge EU-lovgivningen (f.eks. forordning (EU) nr. 1303/2013 og fondsspecifikke regler), programmet, de nationale regler for støtteberettigelse og sammen med den finansielle formidler med det formål at nå ud til en lang række endelige modtagere og opnå tilstrækkelig porteføljespredning og homogenitet, med henblik på at der kan foretages et rimeligt skøn over porteføljerisikoprofilen. Kriterierne svarer til markedsvilkårene og markedspraksis i det pågældende land eller den pågældende region.

Den finansielle formidler skal samarbejde med regionale eller nationale organer, der har ansvaret for at yde yderligere støtte i forbindelse med gennemførelse af renoveringsprojekterne, hvilket bl.a. omfatter: konsulentbistand; kontrol og evaluering af projektforberedelse, konstruktion, teknisk supervision og udbudsdokumenter; evaluering af, om renoveringsprojekter overholder EU-lovgivningen og den nationale lovgivnings bestemmelser; levering af støtte i form af tilskud, statsstøttekontrol og registrering.

Forvaltningsmyndighedens ansvar

Forvaltningsmyndighedens ansvar i forhold til det finansielle instrument er som omhandlet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 480/2014.

Frist

Udlånsperioden for det finansielle instrument fastsættes med henblik på at sikre, at programbidraget som omhandlet i artikel 42 i forordning (EU) nr. 1303/2013 anvendes til lån udbetalt til endelige modtagere senest den 31. december 2023.

Udlån og risikodeling for den finansielle formidler (interessesammenfald)

Interessesammenfald mellem forvaltningsmyndigheden og den finansielle formidler opnås via:

Resultatbetingede vederlag, jf. artikel 12 og 13 i den delegerede forordning (EU) nr. 480/2014.

Den finansielle formidler bidrager på lokale markedsbetingelser til finansieringen med mindst 15 % af de samlede finansieringsforpligtelser vedrørende udlån til endelige modtagere (og med mulighed for fastlæggelse af risikodelingsprocenten).

Tabene og inddrivelserne påvirker den finansielle formidler og forvaltningsmyndigheden forholdsmæssigt alt efter deres respektive ansvar.

Støtteberettigede finansielle formidlere

Offentlige og private organer, der er etableret i en medlemsstat, og som er retmæssigt bemyndiget til at yde renoveringslån til personer, der ejer lokaler, og virksomheder, som driver og ejer lokaler i jurisdiktionen for det program, som bidrager til det finansielle instrument. Sådanne organer er finansielle institutioner og eventuelt mikrofinansieringsinstitutioner eller andre institutioner, der er bemyndiget til at yde lån.

De endelige modtageres støtteberettigelse

Endelige modtagere skal være støtteberettiget ifølge EU-lovgivningen og den nationale lovgivnings bestemmelser, den relevante prioritet og finansieringsaftalen.

Endelige modtagere er fysiske eller juridiske personer eller selvstændige erhvervsdrivende (økonomisk aktivitet) samt administratorer eller andre juridiske enheder, der handler på vegne af og til fordel for ejere af nogle givne lokaler (lejligheder eller enfamilieboliger), idet disse parter gennemfører foranstaltninger vedrørende energieffektivitet eller vedvarende energi, som er støtteberettiget i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 og programstøtte.

Inden for reglerne om støtteberettigelse ifølge programmet og i overensstemmelse med nationale bestemmelser og EU-bestemmelser kan følgende typer arbejde være støtteberettiget:

teknisk støtte til udarbejdelse af den del af projektet, der vedrører foranstaltningerne angående energieffektivitet eller vedvarende energi

gennemførelsesomkostninger til den del af projektet, der vedrører foranstaltningerne angående energieffektivitet eller vedvarende energi

større reparationer eller udskiftning af opvarmnings- og varmtvandssystemer

udskiftning eller vedligeholdelse af fjernvarmeunderstationen eller kedelcentralen (særskilte varmekedler) samt systemer til fremstilling af varmt brugsvand

installation af kredsreguleringsventiler

forbedret varmeisolering af rør

udskiftning af rør og varmeudstyr

installation af individuelt varmemålersystem og termostatventiler i lejligheder

udskiftning eller vedligeholdelse af rør og installationer til varmtvandssystemer

udskiftning eller vedligeholdelse af ventilationssystemer

udskiftning af vinduer og indgangsdøre

tagisolering, herunder opførelse af et nyt tag med hældning (undtagen opførelse af loftslokaler)

isolering af facadevægge

isolering af kælderloft

installation af systemer med alternative energikilder (sol, vind osv.)

større reparationer af elevatorer eller udskiftning deraf med mere energieffektive elevatorer

udskiftning eller reparation af bygningens fælles tekniske systemer (spildevandssystem, elektriske installationer, brandbeskyttelsesinstallationer, drikkevandsrør og -installationer samt ventilationssystemer).

For så vidt angår de endelige modtagere, gælder følgende kriterier for støtteberettigelse ved udlån til endelige modtagere/ejere med økonomisk aktivitet under en juridisk enhed (f.eks. selvstændige erhvervsdrivende). Kriterierne for støtteberettigelse skal være opfyldt på datoen for undertegnelse af lånet:

a)

skal være en mikrovirksomhed eller tilhøre gruppen små og mellemstore virksomheder (»SMV'er« (herunder selvstændige erhvervsdrivende)), jf. definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF

b)

må ikke være en SMV, der er aktiv i de sektorer, som er defineret i litra a)-f) i artikel 1 i de minimis-forordningen

c)

må ikke være en del af en eller flere sektorer med begrænsninger (2)

d)

må ikke være en kriseramt virksomhed, jf. reglerne om statsstøtte

e)

må ikke være forsømmelig eller misligholde andre lån eller leasinger, der enten er ydet af den finansielle formidler eller af en anden finansiel institution, i henhold til kontroller i overensstemmelse med den finansielle formidlers interne retningslinjer og standardkreditpolitik.

På investeringstidspunktet og under tilbagebetaling af lånet skal endelige modtagere endvidere have et registreret forretningssted i en medlemsstat, og den økonomiske aktivitet, til hvilken lånet blev udbetalt, finder sted i den pågældende medlemsstat og region/jurisdiktion for ESIF-programmet.

Produktets karakteristika for de endelige modtagere

Den finansielle formidler yder de endelige modtagere nye lån, der bidrager til programmets formål, og som samfinansieres via programmet ifølge renoveringslånet; refinansiering af eksisterende lån er udelukket. Vilkårene tager udgangspunkt i den i artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013 omtalte forhåndsvurdering.

Renoveringslånets løbetid er på op til 20 år.

Maksimumsbeløbet for hvert renoveringslån fastsættes i forhold til konklusionerne i forhåndsvurderingen, som indeholder en begrundelse for programbidraget til det finansielle instrument, og fastlægges i finansieringsaftalen mellem forvaltningsmyndigheden, holdingfonden og den finansielle formidler. Maksimumsbeløbet pr. lån pr. husstand må ikke overstige 75 000 EUR. Lån til en bygningsadministrator udgør summen af de enkelte husstande i bygningen.

Det finansielle instrument kan være betinget af, at de endelige modtagere eller administratorerne af en fælles ejendom, som optræder på vegne af endelige modtagere, bidrager med »egne midler«.

Der skal betales en årlig fast rente på renoveringslånet, og der skal også betales regelmæssige afdrag. Renten vedrørende den finansielle formidlers medvirken fastsættes på markedsvilkår. Den gældende rente på det pågældende støtteberettigede lån, der er med i porteføljen, nedsættes med andelen af det offentlige programbidrag til den endelige modtagers fordel.

Der kan ydes en rentegodtgørelse, jf. artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, til de husstande, der har en lav indkomst, eller som er mest udsatte (3). Den maksimale rentegodtgørelse svarer til den rente, som de husstande, der har en lav indkomst, eller som er mest udsatte, skal betale på den finansielle formidlers bidrag i hvert lån.

Visse omkostninger til teknisk støtte kan tages med i det finansielle instrument i forbindelse artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013. Der ydes kun støtte til projektforberedelse (forberedende undersøgelser og bistand ved forberedelse af investeringen op til investeringsafgørelsen). Omkostningerne til teknisk støtte er kun støtteberettiget, hvis den finansielle formidler og de endelige modtagere underskriver et renoveringslån, og uanset hvilken enhed der leverer disse serviceydelser (f.eks. uanset om den finansielle formidler leverer sådanne ydelser, eller de kommer fra en anden enhed).

Indberetning og tilsigtede resultater

Finansielle formidlere forsyner mindst hvert kvartal forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden med informationer i standardiseret form og omfang.

Rapporten indeholder alle de relevante elementer for forvaltningsmyndigheden til opfyldelse af betingelserne i artikel 46 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Medlemsstaterne opfylder også deres indberetningsforpligtelser i henhold til de minimis-forordningen.

Indikatorer skal bringes i overensstemmelse med de specifikke målsætninger for den relevante prioritet i det ESIF-program, der finansierer det finansielle instrument, og de forventede resultater af forhåndsvurderingen. De måles og indberettes mindst hvert kvartal for renoveringslånet og bringes som minimum i overensstemmelse kravene i forordningen. Ud over de fælles indikatorer for prioritetsaksen i ESIF-programmet (antal husstande med forbedret energiforbrugsklassifikation, anslået årlig reduktion af drivhusgasser…) kan der også nævnes andre indikatorer:

 

antallet og mængden af lån

 

renoverede en- og flerfamiliehuse (i kvadratmeter)

 

renoverede lejligheder i bygninger (i kvadratmeter)

 

misligholdelser (antal og beløb)

 

tilbagebetalte midler og indtjening

 

teknisk støtte (antal tilfælde og beløb)

 

rentegodtgørelse (antal tilfælde og beløb).

Evaluering af den økonomiske fordel ved programbidraget

Den finansielle formidler nedsætter den samlede effektive rente (og lemper efter behov politikken vedrørende sikkerhedsstillelse), der opkræves hos de endelige modtagere i forbindelse med hvert støtteberettiget lån, der er med i porteføljen, hvilket afspejler de gunstige finansierings- og risikodelingsbetingelser for renoveringslånet.

Hele den finansielle fordel ved det offentlige programbidrag til instrumentet overvæltes fuldt ud på de endelige modtagere i form af en rentenedsættelse. Den finansielle formidler overvåger og aflægger beretning vedrørende GGE for endelige modtagere som omhandlet i afsnittet om statsstøtte. Dette princip kommer til udtryk i finansieringsaftalen mellem forvaltningsmyndigheden eller holdingfonden og den finansielle formidler.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1).

(2)  Følgende økonomiske sektorer betegnes samlet set som »sektorer med begrænsninger«:

a)

Ulovlige økonomiske aktiviteter: Enhver produktion, handel eller anden aktivitet, der er ulovlig ifølge lovgivningen eller forordninger i hjemlandet for den jurisdiktion, hvor produktionen, handelen eller aktiviteten finder sted.

b)

Tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer: Produktion af og handel med tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer og dermed beslægtede produkter.

c)

Produktion af og handel med våben og ammunition: Finansiering af produktion af og handel med våben og ammunition af enhver type. Denne begrænsning gælder ikke i det omfang, at disse aktiviteter er en del af eller et supplement til udtrykkelige EU-politikker.

d)

Kasinoer: Kasinoer og tilsvarende virksomheder.

e)

Begrænsninger vedrørende IT-sektoren: Forskning, udvikling eller tekniske applikationer vedrørende elektroniske dataprogrammer eller -løsninger, der i) specifikt er målrettet mod: a) at støtte enhver aktivitet, der indgår i sektorerne med begrænsninger, jf. litra d) ovenfor, b) hasardspil på internettet og onlinekasinoer eller c) pornografi, eller som ii) har til formål at muliggøre ulovligt at a) trænge ind i elektroniske datanetværk eller b) downloade elektroniske data.

f)

Begrænsninger vedrørende den biovidenskabelige sektor: Ved støtte til finansiering af forskning, udvikling eller tekniske applikationer angående: i) kloning af mennesker til forskning eller i terapeutisk øjemed eller ii) genetisk modificerede organismer (»GMO'er«).

(3)  Som defineret i Kommissionens afgørelse 2012/21/EU af 20. december 2011 som »mindrebemidlede eller vanskeligt stillede samfundsgrupper, som af økonomiske grunde er ude af stand til at skaffe sig en bolig på markedsvilkår«.


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 965/2014

af 11. september 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

59,9

TR

64,5

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

124,7

ZZ

124,7

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

187,5

BR

100,4

CL

194,1

IL

182,0

UY

126,6

ZA

179,1

ZZ

161,6

0806 10 10

BR

163,2

EG

159,9

MA

157,9

TR

120,3

ZZ

150,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,4

CL

74,2

NZ

120,1

US

129,1

ZA

101,1

ZZ

90,1

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,3

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,4

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/47


RÅDETS AFGØRELSE 2014/658/FUSP

af 8. september 2014

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Den 30. august 2014 udtrykte Det Europæiske Råd sin bekymring over de aktuelle og stadigt mere intense kampe i det østlige Ukraine og ønskede en ny bestemmelse om opførelse på liste af enhver person og institution, der har kontakt med separatistgrupperne i Donbassregionen.

(3)

Rådet mener desuden, at der bør tilføjes yderligere fysiske og juridiske personer på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

(4)

I betragtning af den fortsatte underminering af eller trussel mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed bør afgørelse 2014/145/FUSP forlænges i yderligere seks måneder.

(5)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte disse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/145/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a)

fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organisationers arbejde i Ukraine, og fysiske personer med tilknytning til dem

b)

fysiske personer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine, eller

c)

fysiske personer, som foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine,

jf. bilaget.«

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a)

fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organisationers arbejde i Ukraine, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem

b)

juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller finansielt støtter tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

c)

juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol, hvis ejerskab i strid med ukrainsk ret er blevet overført, eller juridiske personer, enheder eller organer, der har draget fordel af en sådan overførsel

d)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine, eller

e)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine,

jf. bilaget, indefryses.«

3)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse anvendes indtil den 15. marts 2015.«

Artikel 2

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).


BILAG

Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 2

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Født i 1976 i Donetsk

Har siden den 7. august erstattet Alexander Borodai som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har Zakharchenko støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias »Tsar«

Image

Født den 14.10.1974 i Gorskij

Har siden den 14. august erstattet Igor Strelkov/Girkin som såkaldt »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april og har lovet at »løse den strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression«. Konokov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

21.1.1983 i Debalcevo

Kommandør for Donbass' folkemilits. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Født den 21.6.1973

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere aktiv i militshæren i sydøst. Tsyplakov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

»Minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

»Indenrigsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Moskvarepræsentant for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I sine erklæringer har han bl.a. omtalt militsens vilje til at føre guerillakrig og dens erobring af våbensystemer fra de ukrainske væbnede styrker. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

»Vicepremierminister for sociale anliggender« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins protegé

12.9.2014

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Født den 19.11.1954

Såkaldt »vicepremierminister« i Krim og præsident Putins befuldmægtigede repræsentant for Krim. Muradov har spillet en vigtig rolle i konsolideringen af den russiske institutionelle kontrol over Krim siden den ulovlige indlemmelse. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Født den 23.5.1971 i Dzhankoy

Såkaldt »første vicepremierminister« i Krim. Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledte Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Født den 2.2.1948 i Krasnojarsk

Næstformand for Rådet for Den Russiske Føderation. Den 1. marts 2014 støttede Vorobiov i Føderationsrådet offentligt indsættelse af russiske styrker i Ukraine. Efterfølgende stemte han for dekretet herom

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Født den 10.6.1964 i Eidelshtein, Kasakhstan

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af LDPR-partiet. Han støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og indlemmelse af Krim. Han har aktivt opfordret til deling af Ukraine. Han undertegnede på LDPR-partiets vegne, som han leder, en aftale med den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Født den 11.8.1949 i Klin

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Født den 19.8.1957 i Azovregionen

Formand (»ataman«) for unionen af russiske og udenlandske kosakstyrker og næstformand for Statsdumaen. Han støttede indlemmelse af Krim og indrømmede, at russiske kosakker aktivt deltog i den ukrainske konflikt på de Moskva-støttede separatisters side. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Født den 6.8.1960 i Stepnoy Dvorets

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Født den 5.4.1948 i Opochka

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende forbindelser med SNG-landene, eurasisk integration og forbindelser med patrioter. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Født den 21.3.1964 i Orel/Rudny

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende forbindelser med SNG-landene, eurasisk integration og forbindelser med patrioter. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Født den 7.8.1950 i Bogoroditsk

Første næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Født den 27.9.1972 i Moskva

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Født den 28.5.1953 i Pusjkin

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Født den 7.1.1972 i Pavlov (Neva)

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Født den 11.2.1968

Generalmajor i den russiske hær. Han er kommandør for 76. luftbårne division, som deltog i den russiske militære tilstedeværelse på Ukraines territorium, navnlig under den ulovlige indlemmelse af Krim

12.9.2014

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Født den 20.8.1952 i Cheremkhovo

Sergei Chemezov er en af de personer, der er kendt for at være tæt tilknyttet præsident Putin; de var begge KGB-officerer og udstationeret i Dresden, og Chemezov er medlem af det øverste råd for »Det Forenede Rusland«. Han nyder godt af sine forbindelser til den russiske præsident, idet han er blevet forfremmet til høje stillinger i statskontrollerede virksomheder. Han er formand for Rosteckonglomeratet, den ledende russiske statskontrollerede forsvars- og industrivirksomhed. I forlængelse af en beslutning truffet af den russiske regering planlægger Technopromexport, et datterselskab af Rostec, at bygge energianlæg på Krim og derved støtte republikkens integration i Den Russiske Føderation.

Endvidere har Rosoboronexport, et datterselskab af Rostec, støttet integrationen af forsvarsvirksomheder på Krim i Ruslands forsvarsindustri og derved konsolideret den ulovlige indlemmelse af Krim i Den Russiske Føderation

12.9.2014

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Født den 8.2.1963 i Chisinau

Næstformand for Statsdumaen, formand for Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Det Forenede Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til den føderale forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/54


RÅDETS AFGØRELSE 2014/659/FUSP

af 8. september 2014

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

Den 30. august 2014 fordømte Det Europæiske Råd den stigende tilstrømning af krigere og våben fra Den Russiske Føderations område til det østlige Ukraine og russiske væbnede styrkers angrebshandlinger på ukrainsk jord.

(3)

Det Europæiske Råd opfordrede til at iværksætte det forberedende arbejde med forslag, så der kunne tages betydelige yderligere skridt i lyset af udviklingen i situationen på stedet.

(4)

I betragtning af situationens alvor finder Rådet det hensigtsmæssigt at indføre yderligere restriktive foranstaltninger som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

(5)

I denne sammenhæng er det hensigtsmæssigt at udvide forbuddet i forbindelse med visse finansielle instrumenter. Der bør indføres yderligere restriktioner vedrørende adgang til kapitalmarkedet for så vidt angår statsejede russiske finansielle institutioner, visse russiske enheder inden for forsvarssektoren og visse russiske enheder, hvis hovedbeskæftigelse er salg eller transport af olie. Disse forbud berører ikke de finansielle tjenesteydelser, der ikke er omhandlet i artikel 1. Lån skal kun anses for at være nye lån, hvis de er optaget efter den 12. september 2014.

(6)

Endvidere bør salg, levering eller overførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til visse personer, enheder eller organer i Rusland forbydes.

(7)

Desuden bør ydelse af tjenester, der er nødvendige med henblik på olieefterforskning og -produktion på dybt vand, arktisk olieefterforskning og -produktion eller skiferolieprojekter, forbydes.

(8)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/512/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Direkte eller indirekte køb eller salg af, direkte eller indirekte levering af investeringsservice eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med obligationer, aktier eller lignende finansielle instrumenter med en løbetid på over 90 dage udstedt efter den 1. august 2014 til den 12. september 2014 eller med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a)

større kreditinstitutter eller finansielle udviklingsinstitutter etableret i Rusland, hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 % pr. 1. august 2014, jf. listen i bilag I

b)

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag I, ejer mere end 50 %, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed inden for den kategori, som er omhandlet i dette stykkes litra b) eller opført på listen i bilag I,

forbydes.

2.   Direkte eller indirekte køb eller salg af, direkte eller indirekte levering af investeringsservice eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med obligationer, aktier eller lignende finansielle instrumenter med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a)

enheder etableret i Rusland, som primært er beskæftiget med større aktiviteter inden for udformning, produktion, salg eller eksport af militærudstyr eller -tjenester, jf. bilag II, bortset fra enheder, der er aktive inden for rumfartssektoren og kerneenergisektoren

b)

enheder etableret i Rusland, der er offentligt kontrolleret, eller hvoraf staten ejer over 50 %, hvis anslåede samlede aktiver overstiger 1 billion russiske rubler, og hvis anslåede indtægter for så vidt angår mindst 50 % hidrører fra salg eller transport af råolie eller olieprodukter pr. 12. september 2014, jf. bilag III

c)

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, der er omhandlet i litra a) og b), ejer mere end 50 %, eller

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed inden for den kategori, som er omhandlet i litra c) eller opført på listen i bilag II eller III,

forbydes.

3.   Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter med en løbetid på over 30 dage til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1 eller 2, efter den 12. september 2014, bortset fra lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og Rusland, eller lån, der har et specifikt og dokumenteret formål om at yde nødfinansiering med henblik på at opfylde solvens- og likviditetskriterier for juridiske personer, der er etableret i Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag I, ejer over 50 %.«

.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

1.   Direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV til denne afgørelse, foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, forbydes, uanset om produkterne og teknologien hidrører fra deres områder eller ej.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning til produkter og teknologi som anført i stk. 1 og til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter og teknologi til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig tilskud, lån og eksportkreditforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter og teknologi, eller til levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning hertil til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen af kontrakter eller aftaler, der er indgået inden den 12. september 2014 og levering af bistand, der er nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i EU.

4.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på eksport, salg, levering eller overførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til luft- og rumfart eller den dertil knyttede ydelse af teknisk eller finansiel bistand, til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger samt opretholdelse og sikring af eksisterende civile kerne-energikapaciteter i EU til ikkemilitær brug og til en ikkemilitær slutbruger.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

1.   Direkte eller indirekte ydelse af tilknyttede tjenester, der er nødvendige med henblik på olieefterforskning og -produktion på dybt vand, arktisk olieefterforskning og -produktion eller skiferolieprojekter i Rusland, foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der hører under medlemsstaternes jurisdiktion, forbydes.

2.   Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af kontrakter eller rammeaftaler, der er indgået inden den 12. september 2014, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de pågældende tjenester er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.«

4)

Artikel 7, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) eller c), og artikel 1, stk. 2, litra c) eller d), eller opført i bilag I, II, III eller IV«

.

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå de forbud, der er omhandlet i artikel 1-4a, herunder ved at agere som stedfortræder for de enheder, der er omhandlet i artikel 1.«

.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG

1.

Bilaget til afgørelse 2014/512/FUSP benævnes bilag I.

2.

Følgende bilag tilføjes:

»

BILAG II

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

BILAG III

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

BILAG IV

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3a

 

JSC Sirius (optoelektronik til civile og militære formål)

 

OJSC Stankoinstrument (metal- og maskinindustri til civile og militære formål)

 

OAO JSC Chemcomposite (materialer til civile og militære formål)

 

JSC Kalashnikov (håndvåben)

 

JSC Tula Arms Plant (våbensystemer)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (ammunition)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (antiluft- og panserværnssystemer)

 

OAO Almaz Antey (statsejet virksomhed; våben, ammunition, forskning)

 

OAO NPO Bazalt (statsejet virksomhed, produktion af maskiner til fremstilling af våben og ammunition)

«.

12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 11. september 2014

om modellen for en finansieringsaftale for bidraget fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder

(2014/660/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 39, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Finanskrisen har ramt de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Den Europæiske Union siden 2009, bl.a. på grund af den nedgearing, de europæiske banker har foretaget i deres balancer for at overholde kapitalkravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (2) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (3). For at kunne håndtere de deraf følgende potentielle markedssvigt vedrørende finansielle tjenesteydelser og finansielle instrumenter for SMV'er har Det Europæiske Råd pålagt Kommissionen at undersøge mulighederne for at stille finansielle instrumenter til rådighed for SMV'er i hele Europa.

(2)

Kommissionen afsluttede sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i december 2013 arbejdet med en forudgående vurdering (4), der viste et markedssvigt vedrørende finansieringsmuligheder for økonomisk sunde SMV'er i Den Europæiske Union til et anslået beløb på mellem 20 og 112 mia. EUR.

(3)

Ved den forudgående vurdering blev det tydeligt, hvor vigtigt det er med en hurtig reaktion på finanskrisen, der påvirker SMV'erne, i forbindelse med en fælles europæisk indsats for at genåbne de blokerede kreditkanaler for SMV'erne, stimulere den økonomiske vækst og modvirke fragmentering af det indre marked, for så vidt angår SMV'ers låneadgang.

(4)

En del af denne reaktion består i at tilbyde særlige foranstaltninger inden for de finansielle instrumenter, der er oprettet på EU-plan med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders samt små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (5) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (6).

(5)

Da artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1287/2013 (Cosme) og artikel 20 og 21 i forordning (EU) nr. 1291/2013 om Horisont 2020 udtrykkeligt sigter mod at skabe komplementaritet og synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), består en anden del af reaktionen i at lade medlemsstaterne anvende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til at yde et finansielt bidrag til disse finansielle instrumenter, der er oprettet på EU-plan i henhold til artikel 39, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(6)

Disse finansielle instrumenter, der oprettes på EU-plan, forvaltes indirekte af Kommissionen, idet selve gennemførelsen overdrages til EIB eller EIF, jf. artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iii), og artikel 139, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (7), for så vidt angår garantier uden loft og securitisation af finansielle instrumenter til fordel for SMV'er. Med henblik herpå skal Kommissionen indgå uddelegeringsaftaler med EIB eller Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

(7)

Hvis en medlemsstat benytter sig af muligheden for at yde et finansielt bidrag fra EFRU- og ELFUL-midler til de finansielle instrumenter, der oprettes på EU-plan, kræves det i artikel 39, stk. 4, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, at de deltagende medlemsstater indgår en finansieringsaftale med EIB eller EIF.

(8)

De finansielle instrumenter, der oprettes på EU-plan, kan kun give de ønskede hurtige resultater, hvis funktionsmåden overholder to betingelser. For det første skal der sikres ensartede vilkår og ligebehandling for og mellem deltagende medlemsstater i anvendelsen af EFRU- og ELFUL-midlerne. For det andet skal der være overensstemmelse mellem betingelserne for bidraget fra EFRU- og ELFUL-midler i henhold til enhver eventuel individuel finansieringsaftale mellem deltagende medlemsstater og EIB eller EIF og betingelserne i uddelegeringsaftalerne vedrørende andre kilder inden for rammerne af Cosme og Horisont 2020. En model for finansieringsaftalen, som begge parter har adgang til, dvs. de deltagende medlemsstater og EIB eller EIF, er den bedste måde til at sikre, at disse betingelser overholdes. Det er derfor nødvendigt at fastlægge en model for finansieringsaftalen.

(9)

For at sikre en effektiv anvendelse af de pågældende EFRU- og ELFUL-midler bør finansieringsaftalemodellen bl.a. omfatte EIB's eller EIF's opgaver og forpligtelser såsom aflønning, en minimumsgearingsgrad, som skal nås på klart fastlagte tidspunkter (delmål), betingelser for tilvejebringelse af ny lånefinansiering til fordel for SMV'erne, bestemmelser vedrørende ikke-omfattede aktiviteter og udelukkelseskriterier, en plan for EFRU- og ELFUL-betalinger til de finansielle instrumenter, sanktioner i tilfælde af de pågældende finansielle formidleres misligholdelse, bestemmelser om valg af finansielle formidlere, bestemmelser om overvågning, rapportering, revision og synlighed vedrørende de finansielle instrumenter og betingelser for aftalens opsigelse.

(10)

Med henblik på en hurtig anvendelse af foranstaltningerne i denne afgørelse bør denne afgørelse træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Koordineringsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde, jf. artikel 150, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Modellen for finansieringsaftalen for det finansielle bidrag fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder, som skal indgås mellem Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond og hver af de deltagende medlemsstater, findes i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(3)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(4)  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — SWD(2013) 517 final.

(5)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33.

(6)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104.

(7)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


BILAG

[FORVALTNINGSMYNDIGHED I MEDLEMSSTAT, DER DELTAGER I SMV-INITIATIVET]

og

[DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSFOND]/[DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK]

MODEL FOR FINANSIERINGSAFTALE

Indholdsfortegnelse

Artikel 1

Definitioner og fortolkning

Artikel 2

Finansieringsaftalens formål og anvendelsesområde

Artikel 3

Støtte- og udelukkelseskriterier for ny lånefinansiering

Artikel 4

Generelle principper for gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er]

Artikel 5

Målsætninger for og beskrivelse af den/de særlige foranstaltning[er]

Artikel 6

Geografisk dækning

Artikel 7

Minimumsgearingsgrad, delmål og sanktioner

Artikel 8

EIF's opgaver og forpligtelser

Artikel 9

Valg af finansielle formidlere og operationelle aftaler

Artikel 10

Styring

Artikel 11

Medlemsstatens bidrag

Artikel 12

EIF-bidrag

Artikel 13

Konto/konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og kapitalforvaltning

Artikel 14

Forvaltningsomkostninger og -gebyrer

Artikel 15

Regnskabsføring

Artikel 16

Operationel og finansiel rapportering

Artikel 17

Revision, kontrol og overvågning

Artikel 18

Evaluering

Artikel 19

Indkøb af varer og tjenesteydelser

Artikel 20

Synlighed

Artikel 21

Offentliggørelse af information om finansielle formidlere og endelige modtagere

Artikel 22

Overdragelse

Artikel 23

Ansvar

Artikel 24

Lovvalg og jurisdiktion

Artikel 25

Ikrafttræden — opsigelse

Artikel 26

Bekendtgørelser og meddelelser

Artikel 27

Ændringer m.v.

Artikel 28

Bilag

Bilag 1

Tidsskema for den/de særlige foranstaltning[er]

Bilag 2

Udelukkelseskriterier for finansielle formidlere og endelige modtagere og støttekriterier for EU-bidraget [delvis via de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 3

Betalingsanmodning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 4

Retningslinjer for kapitalforvaltning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 5

Rapportering om de operationelle aspekter af den/de særlige foranstaltning(er) [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 6

Rapportering om de finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning(er) [under de specifikke finansieringsaftaler]

Denne aftale er indgået den [] 2014 mellem:

1)

[Forvaltningsmyndigheden i den medlemsstat, som deltager i SMV-initiativet] (»forvaltningsmyndigheden«), der med henblik på undertegnelse af denne aftale er repræsenteret af [personens navn], [stilling]

og

2)

[Den Europæiske Investeringsfond]/[Den Europæiske Investeringsbank], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luxembourg, Luxembourg (»EIF«), der med henblik på undertegnelse af denne aftale er repræsenteret af [personens navn], [stilling], under ét benævnt »parterne« og hver for sig »parten« alt efter sammenhængen.

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

(1)

I overensstemmelse med konklusionerne på Det Europæiske Råds møde den 27. og 28. juni 2013 foretog Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europa-Kommissionen en forudgående vurdering med henblik på at definere det markedssvigt vedrørende finansielle tjenesteydelser og tilgængelige finansielle instrumenter for SMV'er, der i øjeblikket forekommer på fælleseuropæisk plan (den »forudgående vurdering«), i forbindelse med en fælles europæisk indsats for at genåbne de blokerede kreditkanaler for SMV'er, stimulere den økonomiske vækst og modvirke fragmenteringen af det indre marked vedrørende SMV'ers låneadgang (»SMV-initiativet«).

(2)

Den forudgående vurdering blev afsluttet i december 2013 og viste et markedssvigt vedrørende finansieringsmuligheder for økonomisk sunde SMV'er i [medlemsstaten navn] til et anslået beløb på mellem [] og [] mio. EUR.

(3)

Den 17. december 2013 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1) (»forordningen om fælles bestemmelser«, »CPR«) vedtaget.

(4)

I henhold til artikel 38, stk. 1, litra a), i CPR kan forvaltningsmyndighederne yde et finansielt bidrag til et finansielt instrument oprettet på EU-plan; i henhold til artikel 39, stk. 2, i CPR, kan [medlemsstatens navn] anvende op til 7 % af landets samlede EFRU- og ELFUL-tildeling til at yde et finansielt bidrag til sådanne finansielle instrumenter, der forvaltes indirekte af Kommissionen, idet gennemførelsesopgaverne er overladt til EIB-gruppen (EIB defineres i artikel 2, nr. 23), i CPR som Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond eller datterselskaber etableret af EIB) (»EIB-gruppen«), jf. artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iii), og artikel 139, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2) (finansforordningen), for så vidt angår [garantier uden loft, der stiller kapitalfrigørelse til rådighed for finansielle formidlere til nye lånefinansieringsporteføljer til støtteberettigede SMV'er i overensstemmelse med artikel 37, stk. 4, i CPR] OG/ELLER [securitisation som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (3) af [eksisterende lånefinansieringsporteføljer til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte] OG/ELLER [nye lånefinansieringsporteføljer til SMV'er] (valgmulighed 2) [idet medlemsstatens bidrag lægges sammen med bidraget fra andre medlemsstater (valgmulighed 3)].

(5)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (4)Cosme-forordningen«) har Kommissionen oprettet nogle finansielle instrumenter (de »finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme«) med henblik på at fremme og forbedre adgangen til lån for SMV'er i deres opstarts-, vækst- og overdragelsesfase som supplement til medlemsstaternes anvendelse af finansielle instrumenter for SMV'er på nationalt og regionalt niveau; det vejledende bidrag fra Kommissionen til de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme i perioden 2014-2016 forventes at blive op til [] mio. EUR.

(6)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 1982/2006/EF (5) og i henhold til Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (6) (samlet set betegnet »H2020-forordningen«) har Kommissionen oprettet nogle finansielle instrumenter (de »finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020«) med henblik på at lette adgangen til risikofinansiering for endelige modtagere, der gennemfører forsknings- og innovationsprojekter; det vejledende bidrag fra Kommissionen til de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020 i perioden 2014-2016 forventes at blive op til [] mio. EUR.

(7)

Henholdsvis den [dato] [og den [dato]] underskrev Kommissionen [, EIB] og EIF [en] uddelegeringsaftale[-er] (»uddelegeringsaftalen[-erne]«) om bl.a. de vilkår og betingelser, der gælder for i) de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] og især de særlige foranstaltninger, der svarer til forskellige egenkapitalbaserede og gældsbaserede finansielle produkter (herunder de produkter, der er foreslået i forbindelse med SMV-initiativet), som også er åbne for bidrag fra medlemsstater, ii) bidraget fra Kommissionen til sådanne særlige foranstaltninger i forbindelse med de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020].

(8)

I forbindelse med SMV-initiativet er parterne villige til at samarbejde om gennemførelse og forvaltning af [en] særlig[-e] foranstaltning[-er] svarende til medlemsstatens bidrag til de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] [OG/ELLER] de [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] (den eller de »særlige foranstaltninger«), idet der tilvejebringes [garantier uden loft for nye lånefinansieringsporteføljer til støtteberettigede SMV'er i henhold til artikel 37, stk. 4, i CPR (valgmulighed 1)] [OG/ELLER] [securitisation som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i forordning (EU) nr. 575/2013 af [eksisterende lånefinansieringsporteføljer til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte] [OG/ELLER] [nye lånefinansieringsporteføljer til SMV'er] (valgmulighed 2) [idet medlemsstatens bidrag lægges sammen med bidraget fra andre medlemsstater (valgmulighed 3)].

(9)

I henhold til artikel 39, stk. 4, litra b), i CPR, fremlagde Kommissionen den [indsæt dato] 2014, [medlemsstatens navn] et nationalt særprogram vedrørende deltagelse i den/de særlige foranstaltning[er] (det »nationale særprogram«). Den [indsæt dato] 2014 godkendte Kommissionen med afgørelse C(2014)[] det nationale særprogram.

(10)

I henhold til artikel 39 i CPR skal betingelserne for deltagelse i SMV-initiativet fremgå af en finansieringsaftale, der indgås mellem hver deltagende medlemsstat og EIB-gruppen.

(11)

Den/de særlige foranstaltning[er] gennemføres som en del af en afdeling af de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], der er målrettet [MEDLEMSSTATENS NAVN] (»afdelingen«); afdelingen omfatter også af EU-bidrag samt EIF-bidrag og af EIB's og andre investorers egne midler, hvis det er aktuelt, i henhold til vilkårene og betingelserne i uddelegeringsaftalen[-erne] og alle andre eventuelle aftaler mellem EIF og de pågældende investorer. For at tage behørigt hensyn til størrelsen af og rollen for bidraget fra medlemsstaten inden for de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] agter parterne at etablere en specifik styring af den/de særlige foranstaltning[er], herunder bl.a. en ad hoc-investorbestyrelse, der har en rådgivende rolle, og som supplerer bestemmelserne i uddelegeringsaftalen[-erne] om forhold vedrørende medlemsstatens bidrag.

(12)

Idet der også tages højde for resultaterne af den forudgående vurdering og drøftelserne med de relevante institutioner og markedsaktører med henblik på at fastlægge omfanget af offentlige midler, der skal afsættes til den/de særlige foranstaltning[er], tilføres den/de særlige foranstaltning[er] et vejledende bidrag fra medlemsstaten svarende til [] mio. EUR; det vejledende EU-bidrag i perioden 2014-2016 forventes at blive op til [] mio. EUR.

(13)

Etableringen af den/de særlige foranstaltning[er] er i overensstemmelse med statsstøttereglerne ifølge EU-lovgivningen; [MEDLEMSSTATENS NAVN] og EIF anerkender, at gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] skal være i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (7) (de mimesis-forordningen) eller Kommissionens forordning (EU) No 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren (8) eller med den relevante gruppefritagelsesforordning, og at det ellers er påkrævet, at Kommissionen underrettes med henblik på individuel vurdering.

(14)

Undertegnelsen af denne finansieringsaftale på vegne af forvaltningsmyndigheden er blevet godkendt af en [forvaltningsmyndigheden sørger for dette].

(15)

Undertegnelsen af denne finansieringsaftale på vegne af EIF er blevet godkendt af en [EIF sørger for dette] —

har parterne indgået følgende aftale.

Artikel 1

Definitioner og fortolkning

1.1.

I denne aftale forstås ved

»forretningsdag«

:

enhver arbejdsdag, hvor forvaltningsmyndighedens offentlige tjenester og EIF holder åbent i [medlemsstatens forretningssted] og Luxembourg

»forpligtelsesperiode«

:

den periode, hvor [MEDLEMSSTATENS NAVN] kan allokere medlemsstatens bidrag fra [MEDLEMSSTATENS NAVN]s budget til EIF med henblik på den/de særlige foranstaltning[er]; forpligtelsesperioden udløber den 31. december 2016

»afdeling«

:

betydningen i betragtning 11

»finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme«

:

betydningen i betragtning 5

»Cosme-forordningen«

:

betydningen i betragtning 5

»CPR«

:

betydningen i betragtning 3

»den/de særlig foranstaltning[er]«

:

betydningen i betragtning 8

»konto/konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]«

:

alle separate konti i), som EIF opretter i sit navn i en forretningsbank på vegne af forvaltningsmyndigheden, og ii) som forvaltes på vegne af forvaltningsmyndigheden i henhold til artikel 13 i denne finansieringsaftale

»uddelegeringsaftale[-er]«

:

betydningen i betragtning 7

»udpeget tjenestegren«

:

den tjenestegren i Kommissionen, som har fået overdraget den indirekte forvaltning af de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] [OG/ELLER] [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020]; i denne finansieringsaftale er der tale om hhv. DG [ENTR OG/ELLER RTD] i Kommissionen eller efterfølgeren[-erne] hertil

»ELFUL«

:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

»EIF«

:

betydningen i præamblen

»EIF-aktivitet«

:

de forpligtelser og opgaver, som varetages af EIF i henhold til denne finansieringsaftale

»EIF-bidrag«

:

de samlede finansielle midler, som EIF har allokeret (herunder under opgavespecifikationerne fra EIB, men ikke andre ESIF-midler og midler fra det finansielle Instrument inden for rammerne af Cosme og det finansielle instrument inden for rammerne af H2020) vedrørende afdelingen, således som det fremgår af artikel 12

»EFRU«

:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

»EU-bidrag«

:

de samlede finansielle midler, som Kommissionen alt efter situationen har allokeret eller betalt til afdelingen

»euro-konto«

:

en konto angivet i euro, og som er en del af kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]

»evaluering«

:

enhver evaluering eller vurdering, jf. artikel 18, som foretages i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er], undtagen den evaluering, der er omtalt i artikel 57, stk. 3, i CPR

»afslutningspolitik«

:

proceduren til fordeling af afviklingsprovenuet fra den/de særlige foranstaltning[er] efter opsigelsen af denne finansieringsaftale og især i) beregningen af saldoen på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] med henvisning til medlemsstatens bidrag efter fradrag af gældende forvaltningsomkostninger og -gebyrer, ii) tilbagebetalingen af nettosaldoen på kontoen/kontiene for den/de særlige foranstaltning[er] til forvaltningsmyndigheden og iii) lukningen af kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] [proceduren fastsættes nærmere ved aftale]

»endelig modtager«

:

enhver SMV, der modtager ny lånefinansiering via en transaktion

»finansiel formidler«

:

finansielle enheder såsom en bank, finansieringsinstitution, fond, enhed, der gennemfører en garantiordning, organisation, der stiller gensidige garantier, mikrofinansieringsinstitution, leasingvirksomhed eller en anden juridisk person eller enhed, der i henhold til betingelserne i denne finansieringsaftale udvælges af EIF til en operation med det formål at gennemføre den/de særlige foranstaltning[er]; for at undgå tvivl omfatter definitionen af finansiel formidler også i) finansielle enheder, der af en finansiel formidler vælges som finansiel underformidler, når dette er aktuelt, men ii) omfatter ikke modparter valgt af EIF med henblik på kapitalforvaltning foretaget af EIF eller, for så vidt angår valgmulighed 2, når der er tale om »true-sale securitisation«, den begunstigede part i forbindelse med garantiaftalen

»finansforordningen«

:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 samt gennemførelsesbestemmelserne (Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (9)) med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser

»force majeure«

:

enhver uforudsigelig ekstraordinær situation eller begivenhed, der ligger uden for parternes kontrol, og som forhindrer den ene eller den anden part i at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale, samt som ikke kan tilskrives fejl eller forsømmelser fra deres side eller fra deres underleverandørers side, og som ikke kunne have været undgået ved at udvise passende og rimelig behørig omhu; manglende tjenesteydelser, svigtende udstyr eller materiel eller forsinket tilrådighedsstillelse kan, medmindre de direkte vedrører et relevant tilfælde af force majeure samt arbejdskonflikter eller strejker eller finansielle problemer, ikke påberåbes at være force majeure

»finansieringsaftale«

:

denne finansieringsaftale med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser

»garantiaftale«

:

den operationelle aftale og, for så vidt angår »true-sale securitisation« inden for valgmulighed 2, den garantiaftale, der er indgået mellem EIF og en begunstiget part i forbindelse med en operation

»finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme«:

:

betydningen i betragtning 6

»H2020-forordning«

:

betydningen i betragtning 6

»gennemførelsesperiode«

:

den periode, hvor EIF kan afsætte en del af medlemsstatens bidrag til operationerne ifølge den/de særlige foranstaltning[er]; gennemførelsesperioden udløber den 31. december 2016, undtagen tilbagebetalinger og indtægter, som kan allokeres indtil afviklingen af den/de særlige foranstaltning[er]

»gennemførelsesstrategi«

:

EIF's politik vedrørende tildeling af operationer, jf. artikel 4.6

»intern kontrol«

:

en proces, der gælder for alle forvaltningsniveauer, og som er udformet til at give en rimelig sikkerhed for at nå følgende mål:

a)

effektivitet, produktivitet og sparsommelighed ved operationerne

b)

pålidelig rapportering

c)

beskyttelse af aktiver og oplysninger

d)

forebyggelse, afsløring, korrektion af og opfølgning på svig og uregelmæssigheder

e)

tilfredsstillende styring af risiciene i forbindelse med de underliggende finansielle operationers lovlighed og formelle rigtighed under hensyntagen til programmernes flerårige karakter samt de pågældende betalingers art

»investorbestyrelse«

:

styrekomitéen for den/de særlige foranstaltning[er], jf. artikel 10

»gearingsgrad«

:

for så vidt angår denne finansieringsaftale, forholdet mellem den nye lånefinansiering, der skal ydes til de endelige modtagere ifølge den/de særlige foranstaltning[er], og det tilsvarende bidrag fra medlemsstaten, eller, for så vidt angår en bestemt operationel aftale, forholdet mellem den nye lånefinansiering, der skal ydes til de endelige modtagere ifølge en sådan operationel aftale, og det tilsvarende bidrag fra medlemsstaten

»forvaltningsomkostninger og -gebyrer«

:

fremgår af artikel 14

»forvaltningsmyndighed«

:

betydningen i præamblen

»delmål«

:

hvert af delmålene ifølge artikel 39, stk. 5, i CPR, jf. artikel 7

»medlemsstatens bidrag«

:

det allokerede bidrag fra medlemsstaten eller i givet fald det indbetalte bidrag fra medlemsstaten

»allokeret bidrag fra medlemsstaten«

:

de samlede forpligtelsesbevillinger ifølge budgettet for [det EFRU-finansierede operationelle program] [det ELFUL-finansierede program for udvikling af landdistrikterne], for så vidt angår den/de særlige foranstaltning[er]

»indbetalt bidrag fra medlemsstaten«

:

de samlede finansielle midler fra [det EFRU-finansierede operationelle program [og det ELFUL-finansierede program for udvikling af landdistrikterne], som forvaltningsmyndigheden udbetaler i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er], herunder indtægter og tilbagebetalinger

»ny lånefinansiering«

:

de nye lån, leasingaftaler eller garantier til endelige modtagere, der via den finansielle formidler udstedes senest den 31. december 2023 i henhold til vilkårene og betingelserne i de operationelle aftaler

»ikke-euro-konto«

:

en konto angivet i en anden valuta end euro, og som er en del af kontoen vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]

»OLAF«

:

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

»operation«

:

den række aktiviteter, der udføres [af EIF og en finansiel formidler] [vedrørende valgmulighed 1] OG/ELLER [af EIF, en finansiel formidler og andre parter] [valgmulighed 2] som yderligere specificeret i bilag 1 med henblik på at gennemføre den/de særlige foranstaltning[er]

»operationel aftale«

:

aftalen(-erne) mellem [EIF og en finansiel formidler, der fastsætter vilkårene og betingelserne for en operation] [vedrørende valgmulighed 1] OG/ELLER [EIF og den finansielle formidler vedrørende udstedelse af ny lånefinansiering] [valgmulighed 2]

»valgmulighed 1«

:

fremgår af artikel 5, litra i)

»valgmulighed 2«

:

fremgår af artikel 5, litra ii)

»valgmulighed 3«

:

fremgår af artikel 5, litra ii)

»betalingsanmodning«

:

betalingsanmodning som nævnt i artikel 11.3

»sanktioner«

:

kontraktmæssige sanktioner, jf. artikel 7, der skal indbetales af en finansiel formidler i henhold til en operationel aftale og under iagttagelse af gældende lovgivning

»tilbagebetalinger«

:

beløb som følge af frigivne garantier og beløb tilbagebetalt ifølge den/de særlige foranstaltning[er]

»indtægter«

:

alle indtægter, herunder garantigebyrer og renter på beløb på forvaltningskonti, som indbetales på kontoen vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i henhold til den/de særlige foranstaltning[er], herunder eventuelle beløb som følge af afviklingspolitikken

»sekretariat«

:

sekretariatet for investorbestyrelsen, jf. artikel 10

»nationalt særprogram«

:

fremgår af artikel 9

»SMV«

:

mikrovirksomhed (herunder selvstændige erhvervsdrivende) samt en virksomhed af typen små og mellemstore virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (10)

»SMV-initiativ«

:

betydningen i betragtning 1

»opsigelsesbegivenhed«

:

en hvilken som helst af de i artikel 25.5 nævnte begivenheder

»opgavespecifikationer«

:

åben indkaldelse af interessetilkendegivelser udarbejdet af EIF

»transaktion«

:

den låne-, leasing- eller garantitransaktion, der er baggrunden for den nye lånefinansiering, og som indgås mellem en finansiel formidler (eller en finansiel formidler på et lavere niveau) og en endelig modtager

»kapitalforvaltning«

:

kapitalforvaltning af det indbetalte bidrag fra medlemsstaten, jf. artikel 13

»EU-logo«

:

Den Europæiske Unions logo med tolv gule stjerner på en blå baggrund.

1.2.

Medmindre sammenhængen tilsiger noget andet, gælder følgende i denne aftale:

a)

Overskrifterne er kun medtaget af hensyn til brugervenligheden og har ingen betydning for forståelsen eller fortolkningen af bestemmelserne i denne finansieringsaftale

b)

Ord, der står i ental, omfatter også ordene i flertal — og omvendt

c)

En henvisning til en artikel, et afsnit, en del eller et skema er en henvisning til den/det pågældede artikel, afsnit, del eller skema i denne finansieringsaftale.

Artikel 2

Finansieringsaftalens formål og anvendelsesområde

2.1.

I denne finansieringsaftale fastsættes vilkårene og betingelserne for anvendelse af medlemsstatens bidrag i forbindelse med gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] via EIF.

2.2.

Det vejledende beløb for medlemsstatens bidrag til den/de særlige foranstaltning[er] er på op til [] mio. EUR.

2.3.

Forvaltningsmyndigheden bemyndiger hermed EIF til at gennemføre og forvalte den/de særlige foranstaltning[er] i forbindelse med medlemsstatens bidrag, i EIF's navn og på forvaltningsmyndighedens vegne og risiko i overensstemmelse med bestemmelserne i CPR og denne finansieringsaftale.

Artikel 3

Støtte- og udelukkelseskriterier for ny lånefinansiering

3.1.

EIF allokerer medlemsstatens bidrag til etablering af ny lånefinansiering ifølge den/de særlige foranstaltning[er] til operationer, der støtter SMV'er, og som er målrettet:

etablering af nye virksomheder

kapital i den tidlige udviklingsfase (dvs. »seed«-kapital og opstartskapital)

udvidelseskapital

kapital til styrkelse af de generelle aktiviteter i en virksomhed

gennemførelse af nye projekter, indtrængning på nye markeder eller nye udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder

og i hvert tilfælde uden at de gældende EU-regler for statsstøtte tilsidesættes, og i henhold til de specifikke regler i EFRU og ELFUL, alt efter hvad der er relevant.

3.2.

Inden for de kriterier, der fremgår af artikel 3.1, gælder følgende for den/de særlige foranstaltning[er]:

i)

Den/de kan omfatte investeringer i både materielle og immaterielle aktiver samt arbejdskapital inden for rammerne af gældende EU-regler for statsstøtte med henblik på at stimulere den private sektor som leverandør af finansiering til virksomheder. Investeringerne kan også omfatte omkostningerne ved overdragelse af ejendomsrettigheder i virksomheder, forudsat at en sådan overdragelse finder sted mellem uafhængige investorer.

ii)

Den/de støtter investeringer, der forventes at være finansielt sunde, og investeringer, der ikke er fysisk tilendebragt eller fuldt ud gennemført på datoen for inddragelsen i den nye lånefinansiering.

iii)

Den/de skal støtte endelige modtagere, der skønnes at være potentielt økonomisk sunde virksomheder på tidspunktet for støtte via medlemsstatens bidrag i overensstemmelse med målene i CPR, [Cosme-forordningen] ELLER [H2020-forordningen], som kan videreudvikles i denne finansieringsaftale.

[3.3]

[Den/de særlige foranstaltning[er] kan kun støtte arbejdskapital i tilknytning til og forbundet med en ny investering i land- eller skovbrugssektoren for et beløb, som ikke må overstige 30 % af det totale beløb for transaktionen, og efter behørig begrundelse, som accepteres af den finansielle formidler. For andre aktiviteter end landbrugsaktiviteter kan der ikke gives støtte til arbejdskapital.] [Dette afsnit gælder kun i tilfælde af særlige foranstaltninger, der støttes i henhold til ELFUL]

3.4.

Der ydes finansiel støtte ifølge den/de særlige foranstaltning[er], idet der tages hensyn til de udelukkelseskriterier, som gælder for EU-bidraget i henhold til [de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], og som fremgår af oplysningerne bilag 2.

3.5.

Parterne anerkender, at en del af den nye lånefinansiering, der etableres i henhold til artikel 3.1 svarende til et multiplum af EU-bidragene under [de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], er underlagt bestemmelserne i uddelegeringsaftalen(-erne) om EU-bidraget.

Artikel 4

Generelle principper for gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er]

4.1.

EIF gennemfører, forvalter, overvåger og afvikler den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med finansieringsaftalen, de gældende bestemmelser i CPR, uddelegeringsaftalen(-erne), finansforordningen og andre relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, især reglerne om statsstøtte. EIF anvender i den forbindelse sine egne regler, politikker og procedurer med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser, god branchepraksis og passende overvågnings-, kontrol- og revisionsforanstaltninger, jf. yderligere beskrivelse heri.

4.2.

EIF har ansvaret for ansættelse og beskæftigelse af medarbejdere og/eller konsulenter, som man måtte anvise til gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er], og som arbejder på EIF's ansvar, for så vidt angår denne finansieringsaftale, og i alle henseender være underkastet EIF's regler, politikker og procedurer for medarbejdere og/eller konsulenter.

4.3.

EIF udøver sine forpligtelser vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] som specifikt angivet i denne finansieringsaftale med den påkrævede faglige grad af påpasselighed, effektivitet, gennemsigtighed og rettidig omhu, således som organisationen gør for sine egne sagers vedkommende.

4.4.

En part, der er ude for force majeure, underretter øjeblikkelig den anden part med oplysning om typen af begivenhed, den sandsynlige varighed og de forudsigelige konsekvenser. Parterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller minimere omkostningerne og de mulige skader som følge af force majeure.

4.5.

Forvaltningen og gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] bygger på princippet om afstemning af interesser parterne imellem. For så vidt angår princippet om afstemning af interesser, skal EIF overholde principperne i artikel 12 og bilag 1.

4.6.

Tildelingen af operationer bygger på kriterierne i gennemførelsesstrategien. EIF forsyner forvaltningsmyndigheden med sin gennemførelsesstrategi senest [3] måneder efter undertegnelsen af denne finansieringsaftale og underretter uden unødig forsinkelse forvaltningsmyndigheden om eventuelle ændringer i gennemførelsesstrategien.

4.7.

Medlemsstatens bidrag må ikke skabe urimelige fordele, især i form af uretmæssige udbytter eller fortjenester til tredjepart, medmindre det er i overensstemmelse med denne finansieringsaftale.

4.8.

Finansiel støtte ifølge den/de særlige foranstaltning[er] må ikke ydes til nogen finansiel formidler eller endelig modtager, der befinder sig i en af de i artikel 9.4 omtalte situationer [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale].

Artikel 5

Målsætninger for og beskrivelse af den/de særlige foranstaltning[er]

Som yderligere specificeret i bilag 1 omfatter den/de særlige foranstaltning[er] følgende risici:

i)

porteføljer af ny lånefinansiering via garantier uden loft, der giver kapitalfrigørelse med forbehold af de relevante regler om kapitalkrav, som omfatter op til 80 % af hvert enkelt lån i de pågældende porteføljer (»valgmulighed 1«) ELLER

ii)

[eksisterende porteføljer af lån, leasing eller garantier til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte] ELLER [porteføljer af ny lånefinansiering] via securitisation som defineret i artikel 4, stk. 1, punkt 61, i forordning (EU) 575/2013 (»valgmulighed 2«) [idet medlemsstatens bidrag lægges sammen med bidraget fra andre medlemsstater (»valgmulighed 3«)].

Artikel 6

Geografisk dækning

Medlemsstatens bidrag anvendes med henblik på at skaffe ny lånefinansiering udelukkende til endelige modtagere, der er registreret og driver virksomhed i [MEDLEMSSTATENS NAVN], i henhold til følgende opdeling: [] [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale].

Artikel 7

Minimumsgearingsgrad, delmål og sanktioner

7.1.

EIF sikrer, at hver operationel aftale indeholder bestemmelser om, at de finansielle formidlere skal nå følgende delmål:

i)

ved udløbet af perioden, der omfatter [] måneder efter undertegnelsen af den operationelle aftale, må gearingsgraden ikke være mindre end []

ii)

på datoen for opsigelsen af denne aftale eller den 31. december 2023, alt efter hvilken dato der kommer først, må gearingsgraden ikke være mindre end [].

7.2.

EIF underretter som en del af den i artikel 16.1 omhandlede rapport skriftligt forvaltningsmyndigheden om, hvorvidt et givet delmål er nået inden eller efter fristerne i artikel 7.1, og oplyser forvaltningsmyndigheden om omfanget af ny lånefinansiering som nærmere beskrevet heri.

7.3.

Hver operationel aftale indeholder bestemmelser om sanktioner over for de finansielle formidlere, som i sidste instans skal være til fordel for forvaltningsmyndigheden, og til vejledning er de som følger:

a)

Hvis beløbet for den nye lånefinansiering udstedt via den finansielle formidler ifølge de pågældende operationelle aftaler er mindre end [A] % af den deri aftalte nye lånefinansiering ved det relevante delmål, svarer sanktionen til [X] % af forskellen mellem beløbet for den aftalte nye lånefinansiering og den nye udstedte lånefinansiering.

b)

Hvis beløbet for den nye lånefinansiering udstedt via den finansielle formidler ifølge de pågældende operationelle aftaler er højere end [A] %, men mindre end [B] % af den deri aftalte nye lånefinansiering ved de relevante delmål, svarer sanktionen til [Y] % af forskellen mellem beløbet for den aftalte nye lånefinansiering og den udstedte nye lånefinansiering.

For så vidt angår en eller flere særlige foranstaltninger ifølge valgmulighed 2, svarer sanktionen desuden, hvis den finansielle formidler ikke når en gearingsgrad på mindst 1, til forskellen mellem det relevante indbetalte bidrag fra medlemsstaten, der er afsat til den pågældende operation, og det tilsvarende beløb for udstedt ny lånefinansiering.

[Betingelser om fastlæggelse og teknikker ved gennemførelse af sanktioner, for så vidt angår hver enkelt operation, fastsættes nærmere ved aftale]

7.4.

Forvaltningsmyndigheden anerkender, at garantiaftalerne og de pågældende operationer ikke påvirkes af svigt fra den pågældende finansielle formidlers side med hensyn til at nå de krav vedrørende gearingsgrad, som fremgår af denne finansieringsaftale eller i givet fald den relevante operationelle aftale.

7.5.

Sanktionen er et engangsbeløb i forhold til hver operation, som udregnes af EIF ved hvert delmål, idet den finansielle formidler betaler det seneste udregnede beløb, jf. artikel 7.3, til EIF ifølge hver operationel aftale enten x) ved opsigelsen af den operationelle aftale af årsager, der kan tilskrives den finansielle formidler, eller y) ved udgangen af den pågældende inklusionsperiode for udstedelse af ny lånefinansiering, alt efter hvilken dato der kommer først. EIF betaler et sådant beløb til forvaltningsmyndigheden efter indbetaling deraf foretaget af den pågældende finansielle formidler. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

7.6.

[For at undgå enhver tvivl gælder sanktionerne, uden at de berører de andre gældende sanktioner eller gebyrer i henhold til uddelegeringsaftalerne vedrørende det respektive EU-bidrag under de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020]].

Artikel 8

EIF's opgaver og forpligtelser

8.1.

Efter undertegnelsen af denne finansieringsaftale og med henblik på gennemførelse af operationerne bestræber EIF sig på at indgå den første operationelle aftale senest [X] måneder efter undertegnelsen af denne finansieringsaftale.

8.2.

Medmindre andet er fastsat i de øvrige bestemmelser i denne finansieringsaftale, skal EIF:

a)

gennemføre hver særlig foranstaltning ifølge et effektivt internt kontrolsystem i den periode, denne finansieringsaftale løber

b)

gennemføre de gældende bestemmelser i denne finansieringsaftale i de operationelle aftaler med finansielle formidlere og især bestemmelserne om gearingsgraden, jf. artikel 7

c)

træffe alle afgørelser om at allokere midler til operationer og om fornødent frigøre midler samt underrette investorbestyrelsen i henhold hertil

d)

forhandle og indgå aftale om alle juridiske instrumenter, som EIF efter fagligt skøn anser for passende vedrørende gennemførelse, forvaltning og i givet fald opsigelse af operationerne

e)

kræve, at de finansielle formidlere tilbagebetaler alle beløb, som uretmæssigt måtte være betalt til dem, jf. de operationelle aftaler

f)

kræve, at de finansielle formidlere ifølge hver operationel aftale påtager sig at træffe passende foranstaltninger for at inddrive alle skyldige beløb fra de pågældende endelige modtagere ifølge de dertilhørende transaktioner

g)

håndtere tvister (herunder uden begrænsning indledning, gennemførelse, bilæggelse og forsvar) i forbindelse med enhver operation, når det er relevant og med forbehold af godtgørelse af relevante sagsomkostninger, jf. artikel 14.9

h)

få kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] oprettet, vedligeholdt og lukket, debitere og kreditere kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med bestemmelserne i denne finansieringsaftale, foretage alle udbetalingerne i overensstemmelse med denne finansieringsaftale og på anden måde foretage alle transaktioner i henhold til denne finansieringsaftale i forbindelse med kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]

i)

føre særskilte regnskabsbøger og foretage korrekt og præcis bogføring vedrørende anvendelse af medlemsstatens bidrag

j)

træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre beskyttelse af personoplysninger, der er i EIF's varetægt, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11) og efterfølgende ændringsakter

k)

sikre, at der i de operationelle aftaler er medtaget krav om, at de endelige modtagere skal have tilbageført den rentenedsættelse, som er aftalt med de finansielle formidlere, og overvåge gennemførelsen deraf

l)

træffe andre foranstaltninger, man måtte anse for nødvendige til korrekt gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er] inden for begrænsningerne i denne finansieringsaftale.

8.3.

EIF påtager sig at udøve alle sine forpligtelser og udføre alle sine opgaver i henhold til denne finansieringsaftale med den fornødne grad af professionel omhu og især:

a)

at anvende faglige standarder og faglig praksis, der ikke er mindre fordelagtig end de standarder og den praksis, den anvender til egne aktiviteter, idet den tager hensyn til betingelserne i denne finansieringsaftale

b)

at afsætte tilstrækkelige midler til at muliggøre korrekt gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er]

c)

at fremme den/de særlige foranstaltning[er] og bistå forvaltningsmyndigheden med at opnå overordnet synlighed af EU's støtte i hele gennemførelseskæden til de endelige modtagere som yderligere præciseret i denne finansieringsaftale

d)

ikke at skabe forpligtelser, pantrettigheder, sikkerhedsstillelse eller andre behæftelser for midler, der står på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] (bortset fra dem, der er en følge af lovgivningen eller almindelig bankpraksis)

e)

at foretage kapitalforvaltning af enhver saldo på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er], jf. artikel 13 i denne finansieringsaftale.

8.4.

[For at undgå enhver tvivl gælder EIF's opgaver og forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale, uden at det berører andre relevante EIF-forpligtelser ifølge uddelegeringsaftalen(-erne) inden for rammerne af [Cosme] eller [H2020]].

Artikel 9

Valg af finansielle formidlere og operationelle aftaler

9.1.

På EIF's ansvar udvælger EIF en eller flere finansielle formidlere til at gennemføre den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med de relevante betingelser i uddelegeringsaftalen(-erne) [Cosme] OG/ELLER [H2020], alt efter hvad der er aktuelt. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

9.2.

De finansielle formidlere, med hvem EIF har til hensigt at indgå operationelle aftaler, udvælges på grundlag af EIF's politikker og procedurer med åbne, gennemsigtige, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende samt objektive udvælgelsesprocedurer, idet man skal undgå interessekonflikter med behørig hensyntagen til typen af den/de særlige foranstaltning[er] og den finansielle formidlers erfaring og finansielle kapacitet. Valget af sådanne finansielle formidlere foretages løbende og bygger på et bedømmelsessystem, så finansielle formidlere kan prioriteres ifølge specifikke kriterier.

9.3.

De operationelle aftaler, EIF indgår med finansielle formidlere, afspejler alle gældende EIF-forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale. Især indeholder sådanne operationelle aftaler bestemmelser for finansielle formidleres ansvar med hensyn til sanktioner.

9.4.

I de operationelle aftaler skal de udvalgte finansielle formidlere, for så vidt angår gennemførelse af den/de særlige foranstaltning[er]:

a)

fuldt ud samarbejde om beskyttelse af EU's finansielle interesser

b)

sørge for forvaltningsmyndighedens ret til på omfattende måde at udøve sine kompetencer:

c)

forsyne OLAF med alle de faciliteter og oplysninger samt al den dokumentation om de pågældende operationer, der er nødvendige for, at OLAF på omfattende måde kan udøve sine beføjelser, så OLAF kan foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (12), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (13) og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (14) med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser for at beskytte EU's finansielle interesser med henblik på at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller anden form for ulovlig aktivitet, der påvirker EU's finansielle interesser i forbindelse med finansieringsoperationer ifølge den/de særlige foranstaltning[er]

d)

opretholde og kunne tilvejebringe al dokumentation vedrørende gennemførelse af den/de særlige foranstaltning[er] i en periode på syv ([7]) år efter udløbet af gennemførelsesperioden eller opsigelsen af den operationelle aftale eller afslutningen af operationerne, alt efter hvilken periode der er den længste

e)

give Revisionsretten adgang til alle faciliteter og forsyne denne med alle de oplysninger, som den anser for nødvendige til udførelsen af sine opgaver, i henhold til artikel 161 i finansforordningen

f)

overholde de relevante standarder og den gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge, kamp mod terrorisme og bekæmpelse af skattesvig

g)

gennemføre de relevante betingelser som fastsat i artikel 9.4 og artikel 9.5, for så vidt angår andre formidlere og endelige modtagere, i deres aftaler med dem, dog skal de finansielle formidlere og endelige modtagere, for så vidt angår artikel 9.5, afgive oplysninger om, at de ikke befinder sig i en udelukkelsessituation, jf. bilag 2

h)

forpligte sig til ikke at kræve gebyrer af EIF i forbindelse med gennemførelsen af operationer

i)

beregne bruttosubventionsækvivalenten som defineret i artikel 4, stk. 2, i de minimis-forordningen for hver transaktion i henhold til formlen i bilag 1 og aflægge rapport til EIF om beregningen

j)

fuldt ud lade de endelige modtagere få adgang til hele statsstøttebeløbet i form af den finansielle ydelse som følge af medlemsstatens bidrag som nærmere præciseret i bilag 1.

[Yderligere betingelser fastsættes ved aftale]

9.5.

Der kan ikke udvælges finansielle formidlere, som befinder sig i en af de i bilag 2 beskrevne situationer.

9.6.

EIF underretter inden undertegnelse af en operationel aftale skriftligt forvaltningsmyndigheden om hovedelementerne i hver operation som nærmere præciseret i finansieringsaftalen. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale] EIF underretter hurtigst muligt skriftligt forvaltningsmyndigheden om undertegnelsen af en operationel aftale.

9.7.

EIF underretter hurtigst muligt skriftligt forvaltningsmyndigheden om en delvis ophævelse, væsentlig ændring eller opsigelse før tid af en operationel aftale og årsagerne til dette, jf. nærmere beskrivelse i denne finansieringsaftale. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale]

Artikel 10

Styring

10.1.

Gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] via EIF overvåges af en investorbestyrelse (»investorbestyrelsen«). Investorbestyrelsen består af [4] behørigt bemyndigede medlemmer, der udpeges af, og som repræsenterer forvaltningsmyndigheden, [1] medlem udpeget af EIF, [1] observatør udpeget af EIB og [2] observatører udpeget af Kommissionen.

10.2.

Investorbestyrelsen skal:

a)

godkende opgavespecifikationerne og om nødvendigt eventuelle ændringer eller revisioner deraf og gennemgå indkaldelser af forslag, der forelægges af EIF, inden offentliggørelse heraf

b)

gennemgå forløbet med gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er], herunder om delmålene er nået, og om der er nye operationer under forberedelse

c)

gennemgå og udarbejde holdninger til strategiske og politiske spørgsmål i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er]

d)

give vejledning angående spørgsmål om fortolkning af kriterierne for støtteberettigelse, jf. artikel 3.1 til 3.4

e)

gennemgå årsrapporterne for den/de særlige foranstaltning[er], jf. artikel 16

f)

gennemgå opgavespecifikationerne for evalueringer og gennemgå eventuelle evalueringsrapporter for den/de særlige foranstaltning[er]

g)

gennemgå de foreslåede tilpasninger af den/de særlige foranstaltning[er] som opfølgning på evalueringsrapporterne, jf. artikel 18

h)

foreslå ændringer af denne finansieringsaftale, hvis dette er aktuelt

i)

[andre opgaver]. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

10.3.

Investorbestyrelsen træffer afgørelse ved konsensus og må på ingen måde underminere de afgørelser vedrørende gennemførelsen af den overordnede strategi for de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] [OG/ELLER] [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], der er truffet af den pågældende styrekomité, jf. den eller de respektive uddelegeringsaftaler.

10.4.

Investorbestyrelsen vælger sin egen formand. Formandskabet varetages af en repræsentant for forvaltningsmyndigheden.

Investorbestyrelsen mødes på anmodning af et eller flere af medlemmerne, men mødes mindst [] om året. Møder i investorbestyrelsen arrangeres af sekretariatet.

10.5.

Investorbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra sekretariatet.

10.6.

Der gives ikke vederlag for deltagelse i møderne i investorbestyrelsen. Den enhed, der har udpeget medlemmet, bærer alle medlemmets omkostninger i forbindelse med transport til og deltagelse i møderne i investorbestyrelsen.

10.7.

EIF tilvejebringer sekretariatet i overensstemmelse med denne finansieringsaftale.

Sekretariatet varetager bl.a. følgende opgaver:

a)

tilrettelæggelse af møder i investorbestyrelsen, herunder udarbejdelse og omdeling af investorbestyrelsens dokumenter, dagsorden og mødereferater

b)

eventuelle andre opgaver [som defineret i denne finansieringsaftale] eller iværksat af investorbestyrelsen

c)

meddelelser i forbindelse med aktiviteterne i investorbestyrelsen formidles via sekretariatet.

Artikel 11

Medlemsstatens bidrag

11.1.

Medlemsstatens bidrag må udelukkende anvendes i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er] og eventuelle operationer i forbindelse hermed.

11.2.

EIF forsyner senest [X] hvert år forvaltningsmyndigheden med oplysninger om i) de operationer, der forventes underskrevet i det aktuelle år, og det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag, der skal betales for det aktuelle år, ii) forfaldsplanerne for det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag, der skal betales hvert år indtil udløbet af forpligtelsesperioden, herunder gældende forvaltningsgebyrer, og iii) alle ændringer, der måtte anses for nødvendige for det meddelte medlemsstatsbidrag, der er allokeret i det aktuelle år.

Hvis det er aktuelt, forsyner EIF senest [X] hvert år forvaltningsmyndigheden med reviderede tal vedrørende ovennævnte underafsnit.

11.3.

Efter en due diligence-undersøgelse af de finansielle formidlere, der påtænkes udvalgt i henhold til artikel 9, sender EIF, når det anses for nødvendigt, en betalingsanmodning til forvaltningsmyndigheden i form af bilag 3 (»betalingsanmodningen«). Betalingsanmodningen indeholder i) det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag, der dækker forpligtelserne ifølge de garantiaftaler, der forventes underskrevet inden for tre måneder efter datoen for betalingsanmodningen, og ii) forfaldsplanerne for de beløb for medlemsstatens bidrag, der betales hvert år indtil udløbet af forpligtelsesperioden i forbindelse med de pågældende operationer.

11.4.

En betalingsanmodning kan omfatte et forslag om, at det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag udgør 100 % af de beløb, der er nødvendige for at dække forpligtelserne ifølge en garantiaftale.

11.5.

Efter modtagelse af en betalingsanmodning og med forbehold af de budgetmæssige muligheder indbetaler forvaltningsmyndigheden på en eller flere konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og uden urimelig forsinkelse samt under alle omstændigheder, inden EIF underskriver en garantiaftale, et medlemsstatsbidrag svarende til det beløb for medlemsstatens bidrag, der er nærmere angivet i betalingsanmodningen, og informerer EIF derom.

11.6.

Forvaltningsmyndigheden kan til enhver tid sætte indbetalingen af medlemsstatens bidrag i bero ved at underrette EIF om, at betalingsanmodningen ikke kan imødekommes, fordi:

a)

den i materiel henseende ikke opfylder bestemmelserne i denne finansieringsaftale

b)

der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt den påtænkte bagvedliggende udgift er acceptabel

c)

forvaltningsmyndigheden har fået oplysninger i hænde, som viser, at der er væsentlige mangler med hensyn til, hvordan det interne kontrolsystem virker, eller at den udgift, som EIF har godkendt, er forbundet med alvorlige uregelmæssigheder, som ikke er blevet korrigeret; i så fald kan forvaltningsmyndigheden kun stille indbetalingen i bero, hvis det er nødvendigt for at forhindre væsentlig skade på myndighedens finansielle interesser i forhold til EU's budget.

Enhver suspendering skal være behørigt begrundet af forvaltningsmyndigheden og må ikke være med tilbagevirkende kraft. EIF underrettes hurtigst muligt om enhver suspendering samt årsagerne hertil.

Suspenderingen har virkning fra den dato, hvor forvaltningsmyndigheden underretter EIF derom. Den resterende betalingsfrist begynder at løbe igen fra den dato, hvor de oplysninger, der er anmodet om, eller reviderede dokumenter er modtaget, eller hvor den nødvendige yderligere kontrol, herunder kontrol på stedet, er foretaget.

Hvis suspenderingen er på mere end [to] måneder, kan EIF anmode forvaltningsmyndigheden om at genoverveje, om suspenderingen skal fortsætte.

Artikel 12

EIF-bidrag

EIF bidrager med EIF-bidraget til afdelingen i overensstemmelse med betingelserne i bilag 1.

Artikel 13

Konto/konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og kapitalforvaltning

13.1.

Kapitalforvaltningen af kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] varetages af EIF eller en anden enhed, som EIF har udpeget efter godkendelse i investorbestyrelsen, jf. kapitalforvaltningsretningslinjerne i bilag 4.

13.2.

For hver særlig foranstaltning opretter og vedligeholder EIF en konto vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] [i forhold til midlerne fra det EFRU-finansierede operationelle program og en konto vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i forbindelse midlerne fra det ELFUL-finansierede program for udvikling af landdistrikterne] og i overensstemmelse med EIF's interne politikker og procedurer.

13.3.

Medlemsstatens bidrag til den/de særlige foranstaltning[er] indbetales på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med artikel 11.

13.4.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] skal til enhver tid og i alle henseender anvendes, allokeres eller på anden måde forvaltes fuldstændig adskilt fra andre af EIF's midler eller konti. Alle transaktioner skal have en valørdato.

13.5.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] må udelukkende anvendes i forbindelse med transaktioner eller operationer i henhold til denne finansieringsaftale.

13.6.

Aktiverne forvaltes i overensstemmelse med EIF's politikker og procedurer, princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og i overensstemmelse med principperne i bilag 4. Aktiverne investeres på forvaltningsmyndighedens risiko (også for så vidt angår negative renter og tab ved kapitalforvaltning) i henhold til en på forhånd aftalt risikoprofil og investeringsstrategi og, hvis det er relevant, kapitalforvaltningsretningslinjerne, som de fremgår af bilag 4.

13.7.

EIF opkræver et gebyr af forvaltningsmyndigheden i henhold til artikel 14 for den kapitalforvaltning, der foretages af EIF eller på dens vegne.

13.8.

Med henblik på at opretholde kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] opretter og fører EIF en euro-konto og, hvis det er aktuelt, også en ikke-euro-konto til operationer, der opgøres i andre valutaer end euro.

13.9.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] krediteres med:

a)

det indbetalte bidrag fra medlemsstaten

b)

tilbagebetalinger

c)

indtægter.

13.10.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] debiteres med:

a)

beløb, der er nødvendige til de respektive operationer

b)

beløb, der tilfalder EIF, jf. artikel 14

c)

beløb, der tilbagebetales til forvaltningsmyndigheden ifølge afslutningspolitikken

d)

beløb, der er nødvendige til kapitalforvaltningen.

13.11.

Den i artikel 13.11, litra c), omhandlede overførsel skal ske til følgende bankkonto tilhørende forvaltningsmyndigheden:

[Bankens] navn:

[]

[Bankens] adresse:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Modtagerens navn:

[]

Modtagerens adresse:

[]

Modtagerens BIC:

[]

Ref.:

Tilbagesendelse af beløb i forbindelse med afslutningspolitikken vedrørende [indsæt akronymet for den/de særlige foranstaltning[er] og eventuelle andre referencer].

13.12.

Med hensyn til opsigelse af denne finansieringsaftale, jf. artikel 25, lukker EIF kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og underretter uden unødig forsinkelse forvaltningsmyndigheden om en sådan lukning.

13.13.

EIF anvender indtægter og tilbagebetalinger i henhold til formålet med den/de særlige foranstaltning[er], herunder betaling af forvaltningsomkostninger og -gebyrer, og fører et register over anvendelse af indtægter og tilbagebetalinger.

13.14.

[Hvis det er relevant, og under alle omstændigheder efter udløbet af forpligtelsesperioden og senest [X] hvert år, underretter EIF forvaltningsmyndigheden om omfanget af det allokerede bidrag fra medlemsstaten, som ikke er indbetalt på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er], og som der ikke længere er behov for, for så vidt angår denne finansieringsaftale eller en anden garantiaftale, jf. nærmere oplysninger i denne aftale [De nærmere betingelser fastsættes ved aftale].]

13.15.

[Efter forpligtelsesperiodens udløb, og i tilfælde af at der ikke resterer noget medlemsstatsbidrag, der skal betales, underretter EIF på årsbasis og senest [X] hvert år forvaltningsmyndigheden om de beløb, der ikke mere er behov for, for så vidt angår den/de særlige foranstaltning[er] eller en eventuel garantiaftale. Som følge heraf kan forvaltningsmyndigheden udstede en debetnota til EIF med henblik på at inddrive det tilsvarende beløb til forvaltningsmyndighedens budget.]

Artikel 14

Forvaltningsomkostninger og -gebyrer

14.1.

Forvaltningsmyndigheden betaler EIF for EIF's aktivitet via gebyrer, der omfatter i) et administrationsgebyr, ii) et incitamentsgebyr, iii) et kapitalforvaltningsgebyr og iv) et reservegebyr, som skal dække uforudsete udgifter (samlet set betegnet »forvaltningsomkostninger og -gebyrer«), jf. nærmere beskrivelse i denne artikel.

14.2.

Forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne debiteres af EIF på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] efter udstedelse af faktura til og gennemgang af [fastsættes nærmere ved aftale] forvaltningsmyndigheden og udgør fuld kompensation til EIF for EIF-aktivitet. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

14.3.

Administrationsgebyret og incitamentsgebyret må samlet set under ingen omstændigheder overstige 6 % af det allokerede bidrag fra medlemsstaten, undtagen under behørigt begrundede omstændigheder. Med forbehold af artikel 14.6 og 14.7 må incitamentsgebyret ikke være lavere end en tredjedel af administrationsgebyret og incitamentsgebyret i alt.

Ud over administrationsgebyret og incitamentsgebyret må kapitalforvaltningsgebyret ikke være på mere end [1] % [eller på anden måde angivet i de enkelte finansieringsaftaler] af det allokerede bidrag fra medlemsstaten. Desuden må reservegebyret ikke være på mere end [0,5] % [eller på anden måde angivet i de enkelte finansieringsaftaler] af det allokerede bidrag fra medlemsstaten.

14.4.

Administrationsgebyret udgør den fulde kompensation for administrationsomkostninger afholdt af EIF i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er], herunder, men ikke begrænset til: markedsundersøgelse, markedsføring, produktudvikling, opmærksomhedsskabende aktiviteter, forhandlinger, overvågning, tilpasninger til IT-systemer, juridiske omkostninger, rejseudgifter, skatterådgivning, bankgebyrer, underentrepriseomkostninger, regnskabsføring og afrapportering, overvågning og kontrol, sekretariatet, evalueringer (hvis aktuelt), intern og ekstern revision, synlighed og reklame. Der tages hensyn til omkostninger, der pålægges de finansielle formidlere. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

14.5.

Med forbehold af de i artikel 14.3 nævnte lofter indbetales administrationsgebyret til EIF på følgende måde:

1)

Den første del af administrationsgebyret knyttes til etableringen af den/de særlige foranstaltning[er] og svarer til [2] % af det indbetalte bidrag fra medlemsstaten. Beløbet indbetales til EIF ved undertegnelsen af den første operationelle aftale [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale].

2)

Den resterende del af administrationsgebyret knyttes til gennemførelse, forvaltning, overvågning og afvikling af den/de særlige foranstaltning[er] og betales årligt bagud. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale].

14.6.

Incitamentsgebyret belønner EIF for at opnå gode finansielle og politikrelaterede resultater i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er].

14.7.

Med forbehold af det i artikel 14.3 fastsatte loft betales incitamentsgebyret til EIF på grundlag af resultatindikatorer, især den gearingsgrad, der er opnået i overensstemmelse med delmålene, jf. artikel 7 [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale]. Incitamentsgebyret betales halvårligt og bagud.

14.8.

Kapitalforvaltningsgebyret anvendes til kapitalforvaltningsaktiviteter.

14.9.

Reservegebyret anvendes til at dække uforudsete udgifter, f.eks. omkostninger til retssager. Betaling af uforudsete udgifter skal først godkendes af forvaltningsmyndigheden [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

14.10.

Forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne dækkes i første omgang via indtægter og tilbagebetalinger. Hvis indtægterne og tilbagebetalingerne ikke slår til, dækkes det manglende beløb via det indbetalte bidrag fra medlemsstaten, jf. bestemmelserne i denne artikel. Uanset ovennævnte betaler forvaltningsmyndigheden EIF for EIF-aktivitet efter den 31. december 2023 via særskilte gebyrer i forhold til de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er omtalt nærmere i denne finansieringsaftale [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

Artikel 15

Regnskabsføring

15.1.

EIF fører en eller flere separate konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] for de aktiviteter, der har forbindelse til hvert enkelt finansielt instrument, jf. bestemmelserne og procedurerne i EIF.

15.2.

Finansielle transaktioner og regnskaber vedrørende en særlig foranstaltning udarbejdes i overensstemmelse med:

a)

de bestemmelser og procedurer i EIF, der gælder for sådanne særlige foranstaltninger

b)

EU's bestemmelser om regnskabsføring fra Kommissionens regnskabsfører på grundlag af standarder fra bestyrelsen i International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) med senere ændringer, og som Kommissionen på forhånd har meddelt EIF ifølge betingelserne i uddelegeringsaftalen(-erne) [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale].

15.3.

EIF opbevarer finansielle og regnskabsmæssige dokumenter vedrørende det indbetalte bidrag fra medlemsstaten i en periode på syv (7) år efter udløbet af gennemførelsesperioden eller opsigelsen af denne finansieringsaftale eller lukningen af operationer ifølge et finansielt instrument, alt efter hvilken periode der er længst.

15.4.

EIF fremsender det reviderede regnskab for en særlig foranstaltning til forvaltningsmyndigheden en gang om året.

Artikel 16

Operationel og finansiel rapportering

16.1.

EIF aflægger rapport til forvaltningsmyndigheden med intervaller, der skal aftales [yderligere betingelser fastsættes nærmere ved aftale], vedrørende de operationelle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med bilag 5, nemlig:

a)

identifikation af det nationale særprogram og af den givne prioritet eller foranstaltning, på baggrund af hvilken medlemsstatens bidrag tilvejebringes

b)

beskrivelse af den/de særlige foranstaltning[er] og gennemførelsesordninger

c)

identifikation af de finansielle formidlere

d)

det samlede indbetalte bidrag fra medlemsstaten opdelt pr. prioritet eller foranstaltning under det nationale særprogram

e)

samlet beløb for den nye lånefinansiering udstedt i det pågældende kvartal og til dato

f)

samlet beløb til forvaltningsomkostninger og -gebyrer

g)

resultaterne af den/de særlige foranstaltning[er], herunder udviklingen med hensyn til deres opsætning og valg af finansielle formidlere

h)

samlet beløb i form af akkumulerede tilbagebetalinger og indtægter

i)

udvikling af gearingsgraden

j)

den/de særlige foranstaltning[er]s bidrag til opnåelse af indikatorerne for den prioritet eller foranstaltning, der vedrører det nationale særprogram

k)

antal endelige modtagere (i alt og pr. operation)

l)

bruttosubventionsækvivalent for hver transaktion.

[Yderligere betingelser fastsættes ved aftale]

16.2.

EIF aflægger rapport til forvaltningsmyndigheden med de i artikel 16.1 omtalte intervaller vedrørende de finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er], jf. bilag 6 [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

16.3.

Senest [] hvert år forsyner EIF forvaltningsmyndigheden med en årsrapport med en oversigt over alle de data angående de operationelle og finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] siden oprettelsen deraf. Denne årsrapport fremlægges uden unødig forsinkelse til gennemgang i investorbestyrelsen [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

EIF videreformidler regelmæssige kontrolrapporter fra de eksterne revisorer, som er udpeget i denne finansieringsaftale, til forvaltningsmyndigheden i form af en revisionsskrivelse. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

Om nødvendigt kan parterne desuden drøfte og indgå aftale om yderligere rapporteringsforanstaltninger vedrørende operationerne [Yderligere betingelser kan fastsættes ved aftale].

16.4.

De i artikel 16.1 og 16.2 omtalte rapporteringskrav tager udgangspunkt i de til enhver tid af EIF indhentede oplysninger ifølge de pågældende rapporteringsforpligtelser, som fremgår af de operationelle aftaler mellem EIF og de finansielle formidlere, der gennemfører den/de særlige foranstaltning[er]. Det skal af den operationelle aftale fremgå, at de finansielle formidlere skal levere sådanne oplysninger til EIF [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

16.5.

Rapporterne, der skal fremsendes til forvaltningsmyndigheden, skal være opgjort i euro. Rapporterne kan bygge på årsregnskaber, som er opgjort i andre valutaer alt efter EIF's behov. Om nødvendigt omregnes beløbene til euro. Medmindre andet er anført i denne finansieringsaftale, omregnes beløb, der er opgjort i en anden valuta end euro, og som er indberettet af den ene part til den anden i euro, til euro til den valutakurs, der er gældende på den pågældende rapporteringsdag som fastsat af Den Europæiske Centralbank.

Artikel 17

Revision, kontrol og overvågning

17.1.

I overensstemmelse med den pågældende EU-lovgivning har Revisionsretten og Kommissionen revisionsbeføjelser vedrørende gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er].

17.2.

EIF foretager kontrol af gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med fondens regler, politikker og procedurer samt denne finansieringsaftale, herunder, når det er hensigtsmæssigt, kontrol på stedet af repræsentative og/eller risikobaserede eksempler på transaktioner for at sikre, at den/de særlige foranstaltning[er] gennemføres effektivt og korrekt og for bl.a. at forebygge og rette op på uregelmæssigheder og svig.

17.3.

I tilfælde af formodning om svig, korruption eller en anden form for ulovlig aktivitet, der påvirker EU's finansielle interesser, informerer EIF straks OLAF og kan i tæt samarbejde med OLAF træffe passende forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til bevarelse af bevismateriale. I tilfælde af uregelmæssigheder med hensyn til medlemsstatens bidrag informerer EIF straks forvaltningsmyndigheden og iværksætter alle nødvendige tiltag, herunder retslig behandling, for at få inddrevet alle skyldige beløb i overensstemmelse med bestemmelserne i den operationelle aftale, jf. bilag 1, og omgående indsætte alle inddrevne beløb på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er].

17.4.

EIF overvåger gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] ved hjælp af de rapporter og/eller årsregnskaber, som de finansielle formidlere udarbejder, de foreliggende interne og eksterne revisionsresultater og de kontroller, som foretages af formidlerne eller EIF, herunder en analyse af beskaffenheden og omfanget af fejl og svagheder, der er identificeret i systemerne, samt de korrigerende tiltag, der er iværksat eller planlagt. EIF aflægger rapport til forvaltningsmyndigheden om de væsentlige resultater af sådanne aktiviteter.

17.5.

Formålet med EIF's overvågning af gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] er at give forvaltningsmyndigheden mulighed for at vurdere, i) om det interne kontrolsystem er effektivt, ii) om medlemsstatens bidrag er blevet anvendt i overensstemmelse med de gældende administrative og aftaleretlige bestemmelser, og iii) om fremskridtene med hensyn til at nå de politiske mål kommer til udtryk i de relevante resultatindikatorer.

17.6.

Forvaltningsmyndigheden kan foretage kontrol og overvågning af gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] ved deltagelse i investorbestyrelsen, via de reviderede årsregnskaber, der leveres af EIF, jf. artikel 15.4.

17.7.

OLAF kan foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser for at beskytte EU's finansielle interesser med henblik på at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller anden form for ulovlig aktivitet, der påvirker EU's finansielle interesser i forbindelse med finansieringsoperationer ifølge den/de særlige foranstaltning[er].

Artikel 18

Evaluering

18.1.

Parterne kan indgå aftale om evalueringer, der skal foretages af gennemførelsen af finansieringsaftalen på vilkår, som er nærmere angivet heri. [Yderligere betingelser kan fastsættes ved aftale].

18.2.

EIF pålægger de finansielle formidlere i hver enkelt operationel aftale at forsyne EIF med de informationer, de er i besiddelse af, og som med rimelighed kan forlanges for at kunne foretage en evaluering, som skal gennemføres af Kommissionen, jf. artikel 57, stk. 3, i CPR.

Artikel 19

Indkøb af varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser

19.1.

EIF's indkøb af varer, bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i forbindelse den/de særlige foranstaltning[er] foretages i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer, som EIF har indført, idet der tages hensyn til principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling, »mest valuta for pengene«, forebyggelse af interessekonflikter og ikke-diskriminering ved tildeling af kontrakter, forudsat at underentrepriser under behørig hensyntagen til omkostninger og varighed ikke fører til øgede omkostninger i forhold til direkte gennemførelse via EIF selv. For at undgå enhver tvivl vedrører underentrepriser ikke valget af finansielle formidlere, jf. artikel 9.

19.2.

Ansøgere og bydende, der er opført i den centrale database om udelukkelser, som er etableret og drives af Kommissionen ifølge Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17. december 2008 om den centrale database om udelukkelser (15), må, for så vidt angår forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er], ikke engageres.

Artikel 20

Synlighed

20.1.

EIF træffer alle hensigtsmæssige forholdsregler, jf. denne finansieringsaftale, med henblik på at offentliggøre, at den/de særlige foranstaltning[er] er samfinansieret via [EFRU] ELLER [ELFUL], og medtager bestemmelserne om, at kravene ifølge denne artikel videreformidles til de finansielle formidlere og de endelige modtagere i de relevante kontrakter. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

20.2.

EIF skal forlange, at det af de oplysninger, der gives til pressen, interesseparterne, de finansielle formidlere og de endelige modtagere af den/de særlige foranstaltning[er], fremgår, at den/de særlige foranstaltning[er] blev bevilget »med EU-støtte« (på det relevante EU-sprog), og at EU's logo (tolv gule stjerner på en blå baggrund) vises på passende måde, jf. kravene i uddelegeringsaftalen(-erne).

20.3.

EIF skal forlange, at den finansielle formidler gennemfører de i denne finansieringsaftale omtalte informations-, markedsførings- og reklamekampagner [yderligere betingelser fastsættes ved aftale] inden for [MEDLEMSSTATENS NAVN]s område med det formål at gøre den/de særlige foranstaltning[er] kendte i for området, idet den sikrer, at dokumenter vedrørende den støtte, der gives via den/de særlige foranstaltning[er], indeholder en tekst om, at transaktionen nyder godt af støtte fra EU ifølge »[SMV-initiativet], en eller flere særlige foranstaltninger med EU-finansiering via [EFRU] ELLER [ELFUL], [Cosme] OG/ELLER [Horisont 2020]«.

20.4.

Teksten og EU-logoet skal have en sådan størrelse og fremtrædende plads, at der sikres stor synlighed, således at der ikke kan opstå forvirring med hensyn til identificering af EIF's aktivitet og anvendelse på den/de særlige foranstaltning[er] af EIF's privilegier og immuniteter.

20.5.

Alle publikationer fra EIF, der specifikt vedrører den/de særlige foranstaltning[er], skal uanset form og medie være forsynet med følgende eller en lignende ansvarsfraskrivelse på det relevante EU-sprog: »Dette dokument er udarbejdet med finansiel støtte fra EU. De synspunkter, der kommer til udtryk heri, kan på ingen måde opfattes som en afspejling af EU's officielle holdning.«

20.6.

Forvaltningsmyndigheden træffer alle hensigtsmæssige forholdsregler for at offentliggøre, at den/de særlige foranstaltning[er] er samfinansieret af EIF og i givet fald EIB. Det skal fremgå af de informationer, der gives til pressen, interesseparterne, de finansielle formidlere og de endelige modtagere, alt relateret reklamemateriale, officielle bekendtgørelser, rapporter, publikationer og internetbaserede oplysninger, at den/de særlige foranstaltning[er] er gennemført »med samfinansiering via Den Europæiske Investeringsfond [og Den Europæiske Investeringsbank]« (på det relevante EU-sprog), og EIF's logo vises i givet fald på passende måde.

20.7.

Med forbehold af gældende krav om fortrolighed udarbejder EIF efter undertegnelsen af den første operationelle aftale uden unødig forsinkelse efter undertegnelsen en pressemeddelelse på engelsk, som skal slås op på EIF's websted. EIF bestemmer indholdet i pressemeddelelserne.

20.8.

Parterne konsulterer hinanden om fremskridt og situationsrapporter, publikationer, pressemeddelelser og opdateringer, der er relevante for denne finansieringsaftale, inden de udsendes eller offentliggøres, og informerer hinanden om sådanne dokumenter, når de udsendes.

20.9.

EIF indarbejder i hver operationel aftale kravene i de relevante uddelegeringsaftaler om de finansielle formidleres kendskab til den støtte, der ydes af EU.

Artikel 21

Offentliggørelse af information om finansielle formidlere

21.1.

EIF offentliggør årligt navnene på de finansielle formidlere, der er involveret i den/de særlige foranstaltning[er], jf. bestemmelserne i uddelegeringsaftalen(-erne).

21.2.

I forbindelse med kriterierne for offentliggørelse og graden af offentliggjorte detaljer tages der hensyn til de specifikke forhold i finanssektoren og beskaffenheden af den/de særlige foranstaltning[er], og der skal ligeledes være overensstemmelse med de specifikke regler i EFRU og i givet fald ELFUL.

Artikel 22

Overdragelse

Parterne må ikke helt eller delvist overdrage nogle af deres rettigheder eller forpligtelser ifølge denne finansieringsaftale til tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part.

Artikel 23

Ansvar

23.1.

EIF er ansvarlig over for forvaltningsmyndigheden for udførelsen af sine opgaver og forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale med professionel omhu og påpasselighed og for ethvert tab som følge af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.

[23.2

For så vidt angår gennemførelsen af denne finansieringsaftale skal forvaltningsmyndigheden og EIF forhandle om kontraktlige retsmidler med hensyn til tab eller tingsskade eller personskade, som EIF måtte pådrage sig.]

23.3.

En part, der er udsat for force majeure, skal ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale, hvis vedkommende har været forhindret i at opfylde dem på grund af force majeure.

Artikel 24

Lovvalg og jurisdiktion

24.1.

Denne finansieringsaftale henhører under og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i [fastsættes nærmere ved aftale] uden hensyntagen til gældende principper om lovkonflikter.

24.2.

Parterne bestræber sig på i mindelighed at bilægge tvister eller klager i forbindelse med fortolkning, anvendelse eller gennemførelse af denne finansieringsaftale, herunder eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen deraf.

24.3.

Ved manglende tvistbilæggelse i mindelighed er parterne enige om, at [den kompetente jurisdiktion fastsættes nærmere ved aftale] skal have enekompetence til at bilægge tvister i forbindelse med denne finansieringsaftale.

Artikel 25

Ikrafttræden — opsigelse

25.1.

Denne finansieringsaftale træder i kraft efter parternes undertegnelse og forbliver i kraft indtil den [31. december 2023] eller forekomsten af en opsigelsesbegivenhed, som ikke er blevet afhjulpet, jf. artikel 25.5, alt efter hvad der indtræffer først.

25.2.

Senest [6] måneder før den [31. december 2023] konsulterer parterne hinanden angående forlængelse af denne finansieringsaftale i en periode mere.

25.3.

Hvis en eller flere operationelle aftaler og/eller i givet fald garantiaftaler stadig er i kraft pr. [31. december 2023], forlænges denne finansieringsaftale efter aftale mellem parterne. I fravær af en sådan aftale forbliver denne finansieringsaftale kun i kraft med hensyn til en faktisk forpligtelse eller en eventualforpligtelse eller eksponering ifølge en operation, indtil en sådan forpligtelse eller eksponering er afskrevet eller afgjort at være uinddrivelig, og alle gældende forældelsesfrister er udløbet.

25.4.

I denne finansieringsaftales løbetid kan en af parterne på et hvilket som helst tidspunkt opsige denne finansieringsaftale med øjeblikkelig virkning ved at underrette den anden part om, at der er indtruffet en opsigelsesbegivenhed.

25.5.

De årsager, der kan give anledning til en opsigelsesbegivenhed, er angivet nedenfor:

i)

forvaltningsmyndigheden kan meddele en opsigelsesbegivenhed i tilfælde af:

a)

EIF's manglende undertegnelse af den operationelle aftale i forbindelse med det beløb for medlemsstatens bidrag, der er indeholdt i en betalingsanmodning, inden for tre måneder efter datoen for en sådan betalingsanmodning

b)

EIF's manglende overholdelse af væsentlige forpligtelser i henhold til denne aftale

c)

EIF's manglende undertegnelse af den første operationelle aftale inden for den tidsfrist, der fremgår af artikel 8.2

i hvert tilfælde, forudsat at forvaltningsmyndigheden har sendt en advarselsskrivelse til EIF med angivelse af forekomsten af en sådan potentiel opsigelsesbegivenhed, og at EIF ikke har afhjulpet situationen inden for en periode på (60) dage efter modtagelse af beskeden

ii)

EIF kan give underretning om en opsigelsesbegivenhed i tilfælde af:

a)

forvaltningsmyndighedens manglende indsættelse, jf. dog artikel 11, uden urimelig forsinkelse på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] af medlemsstatens bidrag svarende til beløbet for medlemsstatens bidrag som angivet i en betalingsanmodning

b)

forvaltningsmyndighedens manglende overholdelse af væsentlige forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale

i hvert tilfælde, forudsat at EIF har sendt en advarselsskrivelse til forvaltningsmyndigheden med angivelse af forekomsten af en sådan potentiel opsigelsesbegivenhed, og at forvaltningsmyndigheden ikke har afhjulpet situationen inden for en periode på 60 (tres) dage efter modtagelse af beskeden.

25.6.

Hvis denne aftale opsiges, fritages EIF, jf. dog artikel 25.9, fra enhver pligt til at gennemføre EIF-aktiviteten pr. nævnte dato for en sådan opsigelse. De forvaltningsomkostninger og -gebyrer, som EIF måtte være berettiget til for perioder forud for nævnte dato for opsigelsen, forfalder og skal betales pr. denne dato [Om nødvendigt kan der ved kontrakt fastlægges yderligere betingelser, herunder eventuelle justeringer af de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter opsigelsen af denne finansieringsaftale].

25.7.

Udgifter, som den ene eller anden part har afholdt i forbindelsen med en opsigelsesbegivenhed, bæres af den part, der har ansvaret for forekomsten af en sådan opsigelsesbegivenhed.

25.8.

Efter udløbet eller opsigelsen af denne finansieringsaftale tilbagebetales nettotilgodehavendet angående medlemsstatens bidrag på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] til forvaltningsmyndigheden inden for rammerne af afslutningspolitikken. Alle udgifter, som EIF afholder i forbindelse med en sådan overførsel, bæres af forvaltningsmyndigheden og tilbageholdes fra medlemsstatens bidrag, der skal tilbagebetales, medmindre en sådan overførsel sker efter opsigelse af denne finansieringsaftale som følge af en opsigelsesbegivenhed, forvaltningsmyndigheden har underrettet om.

25.9.

Opsigelse eller udløb af denne finansieringsaftale berører ikke nogen af parternes rettigheder og forpligtelser, der er erhvervet eller eksisterer på datoen for opsigelsen eller udløbet, herunder uden begrænsning den ene eller anden parts erhvervede rettigheder og forpligtelser vedrørende betalingsforpligtelser. Efter opsigelse eller udløb af denne aftale skal denne finansieringsaftale forblive i kraft med hensyn til en aktuel forpligtelse eller eventualforpligtelse eller eksponering i henhold til en operation, indtil en sådan forpligtelse eller eksponering er afskrevet eller afgjort at være uinddrivelig, og alle gældende forældelsesfrister er udløbet, og især er EIF berettiget til at tilbageholde de beløb, der måtte være krævet i henhold til denne aftale eller en operationsaftale om betaling af ethvert skyldigt beløb eller opfyldelsen af alle erhvervede forpligtelser eller eventualforpligtelser i henhold til udestående operationer.

25.10.

Hvis EIF i samråd med Kommissionen beslutter, at det samlede minimumsbidrag til den/de særlige foranstaltning[er], som udgør summen af bidragene fra alle de deltagende medlemsstater i Unionen, er utilstrækkeligt, idet der tages behørigt hensyn til den mindste kritiske masse som fastslået i den forudgående vurdering, kan EIF underrette forvaltningsmyndigheden om, at der er indtruffet en opsigelsesbegivenhed.

25.11.

Bestemmelserne i artikel 23 (Ansvar), 24 (Lovvalg og jurisdiktion), 25 (Ikrafttræden — opsigelse) og 26 (Bekendtgørelser og meddelelser) fortsætter efter denne finansieringsaftales opsigelse eller udløb.

25.12.

I tilfælde af afvikling af de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] indgår parterne aftale om anvendelse af medlemsstatens bidrag.

Artikel 26

Bekendtgørelser og meddelelser

26.1.

Bekendtgørelser og meddelelser om denne finansieringsaftale fra den ene part til den anden sendes skriftligt i papirform eller i elektronisk form, jf. bestemmelserne i afsnit 2 og 3 nedenfor, ved hjælp af følgende kommunikationsoplysninger:

 

For forvaltningsmyndigheden:

[udfyldes].

 

For EIF:

Den Europæiske Investeringsfond

[udfyldes med afdelingens navn]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luxembourg (GD Luxembourg)

Kontaktperson: [udfyldes]

E-mailadresse: [udfyldes]

26.2.

Ændringer af ovenstående kommunikationsoplysninger træder først i kraft, når de er meddelt den anden part skriftligt i papirform eller elektronisk form.

26.3.

Disse bekendtgørelser og meddelelser anses for at være meddelt på behørig vis, når [udfyldes].

Artikel 27

Ændringer m.v.

27.1.

Alle ændringer, variationer eller modifikationer af denne finansieringsaftale kræver et skriftligt dokument, der er behørigt underskrevet af begge parter, og det skal fremgå, hvilken dato ændringen træder i kraft.

27.2.

En parts fraskrivelse eller undladelse i et eller flere tilfælde af at kræve gennemførelse af en bestemmelse i denne finansieringsaftale må ikke fortolkes som en fraskrivelse af den pågældende parts rettigheder til fremtidig gennemførelse af en sådan bestemmelse, og den anden parts forpligtelse med hensyn til en sådan fremtidig gennemførelse skal fortsat være fuldt ud gældende.

Artikel 28

Bilag

Betragtningerne og følgende bilag udgør en integrerende del af denne finansieringsaftale:

Bilag 1

:

Tidsskema for den/de særlige foranstaltning[er]

instrument til garantier uden loft (valgmulighed 1)

instrument til securitisation (valgmulighed 2)

Bilag 2

:

Udelukkelseskriterier for finansielle formidlere og endelige modtagere og støttekriterier for EU-bidraget [delvis under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 3

:

Betalingsanmodning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 4

:

Retningslinjer for kapitalforvaltning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 5

:

Rapportering om de operationelle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 6

:

Rapportering om de finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] [under de specifikke finansieringsaftaler]

BILAG 1

INSTRUMENT TIL GARANTIER UDEN LOFT  (16)

SMV-initiativ — valgmulighed 1

SMV-INITIATIV ANGÅENDE INSTRUMENT TIL GARANTIER UDEN LOFT — VALGMULIGHED 1

Dette instrument vedrører anvendelse af garantier uden loft, der tilvejebringes af EIF med henblik på at dække kreditrisikoen ved SMV'ers lån, leasingaftaler eller garantier. SMV-initiativet angående instrumentet for garantier uden loft er baseret på risikoen på forskellige niveauer via EU-midler (Cosme og/eller Horisont 2020), EFRU/ELFUL, sammen med midler fra EIB-gruppen og evt. sideløbende med nationale erhvervsfremmende banker og nationale garantiordninger.

Inden for rammerne af SMV-initiativet angående instrumentet for garantier uden loft tilvejebringer EIF garantier uden loft op til aftalte maksimumsbeløb. De engagementsleverende finansielle institutioner bibeholder en væsentlig interesse i deres respektive garanterede porteføljer ved at bibeholde en økonomisk eksponering på 20 % på hvert garanteret lån med henblik på at sikre den fornødne afstemning af interesser (»interesser på spil«).

De finansielle formidlere vil hver især få en garanti uden loft fra EIF mod betaling af et garantigebyr. Den største risiko ved den resulterende portefølje dækkes af en kombination af medlemsstatens bidrag og midler fra Cosme og/eller Horisont 2020. Den mindste risiko ved den resulterende portefølje bibeholdes via en kombination af midler fra EIB-gruppen op til et aftalt maksimumsbeløb og eventuelt nationale erhvervsfremmende banker og nationale garantiordninger. En sådan ufinansieret risikooverførsel, der muliggør delvis overførsel af kreditrisiko til tredjepart uden faktisk at flytte porteføljen af aktiver fra den finansielle institutions balance, giver den engagementsleverende finansielle institution mulighed for at opnå lovgivningsbestemt kapitalfritagelse, når dette er praktisk gennemførligt. Ved en sådan operation tages der hensyn til myndighedskravene i det pågældende land.

Udstedelse, due diligence, dokumentation og servicering af porteføljen, der består af støtteberettigede SMV-lån, -leasingaftaler eller -garantitransaktioner, varetages af de finansielle formidlere i overensstemmelse med deres sædvanlige udstedelses- og serviceringsprocedurer. Den finansielle formidler (eller den finansielle underformidler i tilfælde af modgarantier) bevarer det direkte kundekreditforhold med hver endelig modtager. Den finansielle formidler forsyner regelmæssigt EIF med oplysninger om porteføljen, og EIF videreformidler i henhold hertil alle relevante oplysninger til risikotagerne i henhold til de relevante aftaler.

Den finansielle formidler videreformidler fuldt ud statsstøtteydelsen som defineret i de vejledende betingelser og i henhold til formlen i afsnit 5 og 6 nedenfor til SMV'erne. Der skal endvidere tages hensyn til, at de implicitte omkostninger (risikoen for dårligt omdømme, den finansielle risiko, den administrative risiko, risikoen ved gennemførelse af afdelingen (17)), som den finansielle formidler påtager sig, modvirker en eventuel fordel vedrørende statslige midler (dvs. medlemsstatens bidrag), hvilket således sikrer, at den finansielle formidler ikke nyder godt af uretmæssig støtte.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført, har de i bilag 1 definerede udtryk samme betydning som de tilsvarende definerede udtryk i denne model for finansieringsaftale.

Vejledende betingelser for garantierne uden loft, jf. valgmulighed 1

1.

Hovedkarakteristika

 

Det finansielle instruments rækkevidde

Den finansielle formidler udsteder en portefølje af ny lånefinansiering (med forbehold af en minimumsgearingsgrad), for hvilken vedkommende modtager en porteføljegaranti uden loft (i form af direkte garantier eller mod- eller samgarantier) fra EIF mod betaling af et garantigebyr.

EIF fungerer som daglig forvalter af det finansielle instrument og forvalter medlemsstatens bidrag, EU-bidraget (dvs. bidrag inden for rammerne af [Cosme-forordningen] OG/ELLER [H2020-forordningen], EIF-bidraget og den kreditrisiko, som EIB og eventuelt de nationale erhvervsfremmende banker påtager sig.

Garanti

EIF forsyner den finansielle formidler med garantien mod betaling af et garantigebyr. Garantien dækker en del (op til garantisatsen) af kreditrisikoen i forbindelse med en portefølje af underliggende ny lånefinansiering (»Porteføljen«).

Garantisats

Op til 80 % af hver eneste transaktion i porteføljen, således at den finansielle formidler bibeholder en væsentlig økonomisk interesse i porteføljen, svarende til mindst 20 % af den økonomiske eksponering, for at sikre afstemning af interesser.

Struktur

Op til garantisatsen dækker garantien misligholdte beløb i relation til den finansielle formidler med hensyn til hver af de misligholdte støtteberettigede transaktioner, der er med i porteføljen.

Medlemsstatens bidrag anvendes til at dække den største risiko i porteføljen op til en procentsats, som fastsættes under hensyn til multiplikatoreffekten for medlemsstatens bidrag som aftalt i finansieringsaftalen. Dette kan typisk resultere i, at 100 % af et sådant beløb absorberes til dækning af nettotab vedrørende porteføljen.

Den næstmest risikofyldte del af porteføljen dækkes af en kombination af midler fra EIF, EU's budget og forvaltningsmyndigheden. Den resterende risiko ved porteføljen dækkes via en kombination af midler fra EIB-gruppen og eventuelt nationale erhvervsfremmende banker og nationale garantiordninger.

De midler, der tilvejebringes fra de forskellige risikotagere, fastlægges på et sådant niveau, at risikoen passer til risikotolerancen i EIB-gruppen og hos eventuelle andre potentielle risikotagere.

Hver portefølje har tilstrækkelig homogenitet og tilstrækkelig puljediversificering til, at EIF kan tildele en rating i overensstemmelse med sine risikovurderingsmetoder.

Misligholdte beløb

Vedrører ubetalt hovedstol og ubetalte renter i relation til den finansielle formidler med hensyn til misligholdte transaktioner, der er med i porteføljen.

2.

Portefølje

 

Tilgængelighedsperiode

EIF og den finansielle formidler indgår aftale om en tilgængelighedsperiode (typisk op til 3 år), i hvilken transaktioner kan indgå i porteføljen.

Støtteberettigede endelige modtagere

De endelige modtagere skal opfylde kravene angående støtteberettigelse, jf. artikel 37, stk. 4, og 39 i CPR samt de specifikke betingelser for støtteberettigelse i EFRU- og ELFUL- forordningerne.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme

Se bilag 2.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020

Se bilag 2.

Udelukkelsesproces

Hvis en transaktion ikke opfylder kriterierne for støtteberettigelse, udelukkes den fra porteføljen (og dækkes ikke af garantien). Under visse begrænsede omstændigheder og ved gennemførelse af artikel 39, stk. 2, litra a), i CPR kan afgørelsen af, hvorvidt en sådan manglende opfyldelse lå inden for den finansielle formidlers kontrol, medføre fortsat garantidækning.

Krav til gearingsgrad for medlemsstatens bidrag

Gearingsgraden beregnes som den samlede nye lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere divideret med medlemsstatens bidrag. Minimumsgearingsgraden skal være mindst [X] gange medlemsstatens samlede bidrag.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Cosme-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til Cosme-forordningen skal ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Cosme og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Horisont 2020-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til H2020-forordningen skal ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Horisont 2020 og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020.

3.

Prisfastsættelse

 

Garantigebyr

EIF opkræver garantigebyret for transaktionerne i porteføljen hos den finansielle formidler.

Garantigebyret, udtrykt som [X] % pr. år, beregnes kvartalsvist på baggrund af de skyldige beløb i porteføljen.

Prisfastsættelse af medlemsstatens bidrag

Medlemsstatens bidrag prisfastsættes på et niveau, der står i forhold til den påtagne aktuelle risiko med undtagelse af dækningen af den mest risikofyldte del af porteføljen, som prisfastsættes til nul (dvs. medlemsstatens bidrag tilvejebringes uden beregning).

4.

Diverse

 

Sanktioner

Se artikel 7.

Rapportering

Se bilag 5.

Overvågning og revision

Se artikel 17.

5.

Overførsel af ydelse

 

Overførsel af ydelse

EIF vurderer ordningen til overførsel af ydelse til de endelige modtagere. Ordningen indgår i processen til udvælgelse af finansielle formidlere og indgår i EIF's endelige afgørelse om, hvorvidt man vil indgå en garantiaftale og på hvilke betingelser. Overførslen af ydelse anvendes — for den del af den nye lånefinansiering, der dækkes af garantien — på den standardrentesats, der opkræves af de endelige modtagere via en reduktion af kreditrisiko/garantipræmien. Den skal kunne dokumenteres.

Samlet ydelse

Den samlede ydelse defineres for den del af lånet, der er dækket af garantien, som en nedsættelse af rentesatsen eller i givet fald garantigebyret som opkrævet af den finansielle formidler hos de endelige modtagere, idet der tages hensyn til den bagvedliggende påtagne kreditrisiko og virkningerne af og omkostningerne ved garantien. Da den finansielle formidler ikke modtager nogen godtgørelse/finansiering fra EIF, fokuseres der ved vurderingen af den samlede ydelse kun på kreditrisikopræmien. Den finansielle formidler tager hensyn til omkostningerne ved garantien (garantigebyret) ved beregning af den nye kreditrisiko/garantipræmie for hvert lån eller hver garanti.

Den samlede ydelse beregnes ved hjælp af følgende formel:

Samlet ydelse = standardkredit/garantirisikopræmie — garantigebyr

6.

Statsstøtte

 

Statsstøtteydelse

Statsstøtteydelsen for den del af lånet, der er dækket af garantien, udgør en del af den samlede ydelse, som er proportional med medlemsstatens bidrag (18) i den nye lånefinansieringsportefølje, og den beregnes ved hjælp af følgende formel:

Statsstøtteydelse = samlet ydelse * % af medlemsstatens bidrag til garantien (den garanterede del af den nye lånefinansieringsportefølje).

Den finansielle formidler overfører fuldt ud statsstøtteydelsen til endelige modtageren.

Beregning af GGE

På endelig modtagerniveau betragtes statsstøtteydelsen som et rentetilskud i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 4, stk. 2, i de minimis-forordningen.

Bruttosubventionsækvivalenten (GGE) beregnes ved hjælp af følgende formel:

GGE = garanteret lånebeløb (19) * løbetid (vægtet gennemsnitlig løbetid) for lånet (garanti) (20) * statsstøtteydelse

Den finansielle formidler beregner GGE for hvert enkelt lån (garanti) (20) i den nye lånefinansieringsportefølje og meddeler det til EIF. Under alle omstændigheder kan GGE ikke ligge over den tærskelværdi, der er fastsat i de minimis-forordningen.

Statsstøttesanktioner

EIF opkræver en statsstøttesanktion hos den finansielle formidler, hvis statsstøtteydelsen ikke fuldt ud overføres til den endelige modtager.

INSTRUMENT TIL SECURITISATION

SMV-initiativ — valgmulighed 2

SMV-INITIATIV VEDRØRENDE INSTRUMENTER TIL SECURITISATION

Dette instrument vedrører anvendelse af securitisationstransaktioner sikret ved SMV-lån, -leasingaftaler eller -garantier, hvor EU-midler (Cosme og/eller Horisont 2020), EFRU/ELFUL samt midler fra EIB-gruppen og eventuelt sideløbende med nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og andre institutionelle investorer tegner sig for eller garanterer visse beløb på forskellige risikoniveauer.

Ved et instrument til securitisation anvendes en portefølje af SMV-støtteberettigede finansieringsinstrumenter som sikkerhedsstillelse for omsættelige værdipapirer (trancher), diversificeret alt efter risikoniveau.

Ufinansierede risikooverdragelsesordninger (syntetisk securitisation) er også en mulighed, hvilket gør det muligt at overdrage kreditrisikoen til tredjepart uden reelt at fjerne porteføljen af aktiver fra bankens balance, og dermed kan den engagementsleverende bank opnå lovgivningsbestemt kapitalfritagelse. Ved sådanne operationer skal der tages hensyn til myndighedskravene i det pågældende land.

Instrumentet til securitisation garanterer for en væsentlig del af den bagvedliggende støtteberettigede lånefinansieringsportefølje efter et tilsagn fra den pågældende finansielle formidler om at skabe en yderligere portefølje, ligeledes ved brug af midler, der er mobiliseret som følge af securitisationstransaktionen for ny SMV-finansiering.

Ved SMV-initiativet vedrørende instrumenter til securitisation vil EIF og EIB (eventuelt sideløbende med nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og andre institutionelle investorer) tegne sig for eller garantere visse trancher op til et aftalt maksimumsbeløb. De engagementsleverende finansielle institutioner bibeholder en væsentlig interesse i transaktionen såsom en passende andel (mindst 50 %) af juniortranchen og en passende eksponering for hver tranche hos investorerne eller tilsvarende ordninger for at sikre den nødvendige afstemning af interesser (»interesser på spil«) og overholde kravet om bibeholdelse af risiko i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013.

Den rating, som tildeles senior- og mezzanintrancherne, skal passe til risikotolerancen i EIB-gruppen og hos eventuelle nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og tredjepart i form af institutionelle investorer, der også måtte investere i seniortrancher af sådanne securitisationer, hvilket dermed øger gearingen for allokerede budgetmidler.

Junior- og mezzanintrancher, der ikke bibeholdes af den engagementsleverende part, tegnes af en kombination af EFRU/ELFUL, Cosme/Horisont 2020 og EIF's egne midler.

Forvaltningsmyndigheder, der er villige til at deltage i garantiordningen (via EIF, men med risiko for bidraget via ESI-midler), garanterer/investerer op til 50 % af juniortranchen.

Udstedelse, due diligence, dokumentation og servicering af den securitiserede portefølje, der består af støtteberettigede SMV-lån, -leasingaftaler eller -garantier til SMV'er og virksomheder med under 500 ansatte, varetages af de finansielle formidlere i overensstemmelse med deres sædvanlige udstedelses- og serviceringsprocedurer. De finansielle formidlere bevarer typisk det direkte kundekreditforhold med hver SMV. De finansielle formidlere forsyner kvartalsvist hhv. EIB og EIF med oplysninger om den securitiserede portefølje samt tillægsporteføljen (nyudstedt SMV-finansiering) indtil opsigelse af securitisationstransaktionen.

Vejledende betingelser for securitisationen

1.

Generelle betingelser

 

Det finansielle instruments rækkevidde

Ved securitisation af aktiver tilstræber de finansielle formidlere at frigive lovpligtig og økonomisk kapital og/eller opnå nye finansieringskilder, der giver den finansielle formidler mulighed for at udstede ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere (at opbygge en tillægsportefølje).

Den finansielle formidler modtager en garanti/investering fra EIF til dækning af den securitiserede portefølje mod betaling af et gebyr og forpligter sig til at udstede en portefølje af ny lånefinansiering (med forbehold af en minimumsgearingsgrad).

EIF fungerer som daglig forvalter af det finansielle instrument og forvalter medlemsstatens bidrag, EU-bidraget (dvs. bidrag inden for rammerne af [Cosme-forordningen] OG/ELLER [H2020-forordningen]), EIF-bidraget og den kreditrisiko, som EIB og eventuelt de nationale erhvervsfremmende banker påtager sig.

Transaktionsstruktur

Der er mulighed for enten kontante (»egentligt salg«) eller syntetiske (»ufinansierede«) securitisationer.

En kontant securitisation er en transaktion, i forbindelse med hvilken en engagementsleverende part (den finansielle formidler) securitiserer aktiver ved at pulje dem i den securitiserede portefølje og sælge den securitiserede portefølje til en enhed med et særligt formål (»SPE«). SPE finansierer købet af den securitiserede portefølje via udstedelse af beviser sikret ved hjælp af sådanne aktiver (værdipapirer af asset-backed-typen — »ABS«). Indtægterne fra udstedelse af disse beviser anvendes af SPE til at betale købsprisen for den securitiserede portefølje til den finansielle formidler.

Ved en syntetisk securitisation beholder den finansielle formidler de relevante aktiver på sin balance, og EIF dækker en del af risikoen på den securitiserede portefølje. Dette resulterer evt. i kapitalfrigørelse for den finansielle formidler.

EIF opdeler den securitiserede portefølje i trancher alt efter risikoen ved de bagvedliggende transaktioner.

Juniortranchen består af den mest risikofyldte del af den securitiserede portefølje op til en forudbestemt procentsats, idet der tages hensyn til porteføljens karakteristika, kravene om kreditforbedring og kravet om gearingsgrad for medlemsstatens bidrag. Medlemsstatens bidrag dækker op til 50 % af juniortranchen, mens den resterende del af juniortranchen bibeholdes af den finansielle formidler. Dette kan typisk resultere i, at 100 % af et sådant beløb absorberes til dækning af nettotab vedrørende porteføljen.

Mezzanintranchen består af den næstmest risikofyldte del af den securitiserede portefølje og omfatter tre undertrancher med anvendelse af en kombination af midler fra EIF, EU's budget og forvaltningsmyndigheden. Især dækker medlemsstatens bidrag risikoen i den nederste mezzanintranche. Bidraget ifølge [Cosme-forordningen] og/eller [H2020-forordningen] dækker risikoen i den midterste mezzanintranche. EIF-bidraget dækker risikoen i den øverste mezzanintranche.

Mezzaninandelens størrelse bestemmes af EIF under hensyntagen til porteføljens karakteristika, kravene om kreditforbedring og kravet om gearingsgrad for medlemsstatens bidrag.

Den nederste og den midterste mezzanintranche udgør op til [en forud fastlagt procentdel af den securitiserede portefølje].

Seniortranchen består af den tilbageværende risiko ved den securitiserede portefølje og finansieres/bibeholdes ved hjælp af en kombination af midler fra EIB-gruppen op til et aftalt maksimumsbeløb og evt. nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og andre investorer.

Seniortranchen og den øverste mezzanintranche fastlægges på et sådant niveau, at risikoen passer til risikotolerancen i EIB-gruppen og hos eventuelle andre deltagende risikotagere.

2.

Referenceportefølje (securitiseret portefølje)

 

Securitiseret portefølje

Den securitiserede portefølje kan omfatte eksisterende aktiver (lånefinansiering til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte) samt porteføljer af ny lånefinansiering til SMV'er.

Hver securitiseret portefølje har tilstrækkelig homogenitet og tilstrækkelig puljediversificering til, at EIF kan tildele en rating i overensstemmelse med sine risikovurderingsmetoder.

Eksisterende porteføljer må ikke indgå i den securitiserede portefølje efter forpligtelsesperioden.

3.

Tillægsportefølje

 

Tillægsporteføljen

Hver finansiel formidler skal ved aftale tilvejebringe ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere (tillægsportefølje).

Den finansielle formidlers manglende opfyldelse af et af kravene i den pågældende operationelle aftale påvirker ikke den garanti, der er udstedt i forbindelse med den securitiserede portefølje.

Krav til gearingsgrad for medlemsstatens bidrag

Gearingsgraden beregnes som den samlede nye lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere divideret med medlemsstatens bidrag. Minimumsgearingsgraden skal være mindst [X] gange medlemsstatens samlede bidrag.

Tilgængelighedsperiode

EIF og den finansielle formidler indgår aftale om en tilgængelighedsperiode (typisk op til 3 år), i hvilken transaktioner indgår i porteføljen.

Støtteberettigede endelige modtagere

De endelige modtagere skal opfylde kravene angående støtteberettigelse, jf. artikel 37, stk. 4), og 39 i CPR samt de specifikke betingelser om støtteberettigelse i EFRU- og ELFUL- forordningerne.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme

Se Cosme-forordningen.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020

Se H2020-forordningen.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Cosme-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til Cosme-forordningen skal omfanget af ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Cosme og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Horisont 2020-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til H2020-forordningen skal omfanget af ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Horisont 2020 og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020.

4.

Prisfastsættelse

 

Gebyr

Gebyret fastsættes på grundlag af prisfastsættelsen hos hver af risikotagerne vedrørende de finansielle instrumenter for deres respektive trancher (jf. prisfastsættelsen nedenfor).

EIF opkræver [X] % årligt vedrørende den dækkede del af den securitiserede portefølje hos den finansielle formidler.

Prisfastsættelse af seniortranchen

Den fastsættes af EIB og andre potentielle risikotagere til en forud fastlagt årlig procentdel i overensstemmelse med deres prisfastsættelsespolitik.

Prisfastsættelse af mezzanintranchen

EIF fastsætter mezzanintranchen til [X] % årligt i overensstemmelse med sin prisfastsættelsespolitik.

Den mellemste tranche og den nederste mezzanintranche prisfastsættes således, at risikoen i forbindelse med de forventede tab i de respektive trancher opretholdes. I behørigt begrundede tilfælde kan prisfastsættelsen også yderligere reduceres for at tiltrække finansielle formidlere.

Prisfastsættelse af juniortranchen

Den skal være lig med nul (dvs. at juniortranchen bortset fra den tranche, der bibeholdes af den engagementsleverende part, tilvejebringes uden beregning).

5.

Diverse

 

Sanktioner

Se artikel 7.

Rapportering

Se bilag 5.

Overvågning og revision

Se artikel 17.

6.

Overførsel af ydelse

 

Overførsel af ydelse

EIF vurderer ordningen til overførsel af ydelse fra den finansielle formidler til de endelige modtagere i tillægsporteføljen. Ordningen indgår i ratingsystemet til udvælgelse af finansielle formidlere, og den udgør en del af EIF's endelige afgørelse om, hvorvidt man vil indgå en garanti- eller investeringsaftale, og på hvilke betingelser.

Overførslen af ydelse skal gælde for den standardrentesats, der opkræves hos de endelige modtagere ifølge ny lånefinansiering i tillægsporteføljen via en nedsættelse af kreditrisikopræmien. Ordningen til overførsel af ydelse skal kunne dokumenteres.

Samlet ydelse

Ved den samlede ydelse skal der tages hensyn til den ydelse, der tilvejebringes til den finansielle formidler i hver tranche af den securitiserede portefølje.

Den samlede ydelse beregnes som forskellen mellem markedsprisen og den pris, EIF opkræver på hver tranche med samme risikoniveau. Risikoniveauet for hver tranche fastlægges ved hjælp af EIF's interne ratingmetoder.

I mangel af en markedspris anvender EIF »safe harbour«-præmien for et tilsvarende risikoniveau for garantier som fastlagt i Kommissionens meddelelse om anvendelse af artikel 87 og 88 i EF-traktaten på statsstøtte i form af garantier (EUT C 155 af 20.6.2008, s. 25). »Safe harbour«-præmien for juniortranchen beløber sig til 10 % årligt.

Den samlede ydelse beregnes ved hjælp af følgende formel:

Samlet ydelse = summen af ydelser via individuelle trancher

Ydelsen via individuelle trancher beregnes som følger:

Ydelse via individuel tranche = (markedspris for tranchen — gebyr) * samlet beløb i EUR for tranchen * tranchens løbetid (vejet gennemsnitlig løbetid)

7.

Statsstøtte

 

Statsstøtteydelse

Den samlede statsstøtteydelse er en del af den samlede ydelse, som er proportional med medlemsstatens bidrag (21) i den securitiserede portefølje.

Den samlede statsstøtteydelse, en finansiel formidler får, beregnes ved følgende formel:

Samlet statsstøtteydelse (i EUR) = summen af (ydelse via individuel tranche * % af medlemsstatens bidrag i tranchen).

Den finansielle formidler overfører fuldt ud den samlede statsstøtteydelse til de endelige modtagere, der indgår i tillægsporteføljen.

Den statsstøtteydelse, en endelig modtager får, beregnes ved følgende formel:

Statsstøtteydelse (rentetilskud i basispoint) = (samlet statsstøtteydelse/ny lånefinansiering i tillægsporteføljen)/tillægsporteføljens løbetid (vægtet gennemsnitlig løbetid)

Beregning af GGE

Statsstøtteydelsen til de endelige modtagere i tillægsporteføljen betragtes som et rentetilskud i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 4, stk. 2, i de minimis-forordningen.

Bruttosubventionsækvivalenten (GGE) beregnes ved hjælp af følgende formel:

GGE = nominelt lånebeløb * løbetid (vægtet gennemsnitlig løbetid) for lånet * statsstøtteydelse

Den finansielle formidler beregner GGE for hvert enkelt lån i tillægsporteføljen og meddeler det til EIF. Under alle omstændigheder kan GGE ikke ligge over den tærskelværdi, der er fastsat i de minimis-forordningen.

Ingen tillægsydelse på kapitalfritagelse

Ved anvendelse af de relevante nationale regler om kapitalkrav må omfanget af ny lånefinansiering ikke fastsættes på et niveau, der er lavere end det omfang af lånefinansiering til SMV'er, som kan forventes at blive genereret af de finansielle formidlere ved hjælp af den kapital, der er frigjort som følge af medlemsstatens bidrag.

Statsstøttesanktioner

EIF opkræver en statsstøttesanktion hos den finansielle formidler, hvis statsstøtteydelsen ikke fuldt ud overføres til den endelige modtager.

BILAG 2

Udelukkelseskriterier for finansielle formidlere og endelige modtagere og kriterier for for at være berettiget til EU-bidraget

1.   UDELUKKELSESKRITERIER FOR FINANSIELLE FORMIDLERE

Finansielle formidlere, der befinder sig i en af de nedennævnte situationer, er, forudsat at en sådan situation efter EIF's faglige mening påvirker deres mulighed for at gennemføre et finansielt instrument, udelukket fra at blive valgt:

1.

De er gået konkurs, er under likvidation, skiftebehandling eller tvangsakkord, er genstand for foranstaltninger vedrørende sådanne forhold eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning.

2.

De er ved en retskraftig dom dømt for et strafbart forhold, der angår deres faglige hæderlighed, hvilket ville påvirke deres mulighed for at gennemføre en transaktion.

3.

De er ved en retskraftig dom dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der i hvert enkelt tilfælde skader EU's finansielle interesser.

4.

De er skyldige i afgivelse af urigtige oplysninger i væsentlig grad i forbindelse med levering af de nødvendige oplysninger til valg som finansiel formidler

5.

De står opført i den centrale database om udelukkelse, jf. artikel 9.5, litra e).

6.

De er registreret i områder, hvis retsinstanser ikke samarbejder med Unionen, for så vidt angår anvendelsen af internationalt anerkendte skattestandarder, eller også følger deres skattepraksis ikke principperne i Kommissionens henstilling af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet (C(2012)8805).

7.

Deres forretningsaktiviteter overholder ikke EIF's politik vedrørende sektorer med begrænsninger.

Punkt 2 og 3 gælder ikke for finansielle formidlere, som over for EIF kan dokumentere, at de har truffet passende foranstaltninger over for de personer, der er bemyndiget til at repræsentere, beslutte over eller kontrollere dem, og som er omfattet af de i punkt 2 og 3 nævnte domme.

2.   UDELUKKELSESKRITERIER FOR ENDELIGE MODTAGERE

De finansielle formidlere må ikke vælge endelige modtagere, der opfylder et eller flere af de nedenfor nævnte krav:

1.

De er ikke potentielt økonomisk sunde virksomheder.

2.

De er registreret i områder, hvis retsinstanser ikke samarbejder med Unionen, for så vidt angår anvendelsen af internationalt anerkendte skattestandarder, eller også følger deres skattepraksis ikke Kommissionens henstilling af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet (C(2012)8805).

3.

De er gået konkurs, er under likvidation, skiftebehandling eller tvangsakkord, er genstand for foranstaltninger vedrørende sådanne forhold eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning.

4.

De er ved en retskraftig dom dømt for et strafbart forhold, der angår deres faglige hæderlighed, hvilket ville påvirke deres mulighed for at gennemføre deres forretningsaktiviteter.

5.

De er ved en retskraftig dom dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der i hvert enkelt tilfælde skader EU's finansielle interesser.

6.

De er skyldige i afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med levering af de nødvendige oplysninger til udvælgelse som endelig modtager.

7.

De står opført i den centrale database om udelukkelser, der er oprettet, og som drives af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008.

8.

Deres forretningsaktivitet består af et eller flere af følgende elementer:

a)

en ulovlig økonomisk aktivitet (dvs. enhver produktion, handel eller anden aktivitet, der er ulovlig ifølge de love eller forordninger, der gælder for den finansielle formidler eller den pågældende endelig modtager, herunder uden begrænsning reproduktiv kloning af mennesker)

b)

produktion af og handel med tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer og dermed beslægtede produkter

c)

finansiering af produktionen af og handel med våben og ammunition af enhver art eller militære operationer af enhver art

d)

kasinoer og tilsvarende virksomheder

e)

internetspil og onlinekasinoer

f)

pornografi og prostitution

g)

kerneenergi

h)

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 19 i H2020-forordningen

i)

forskning, udvikling eller teknisk anvendelse vedrørende elektroniske dataprogrammer eller -løsninger med det specifikke formål at støtte enhver aktivitet, der er omtalt i litra a)-h), eller at muliggøre ulovlig indtrængning i elektroniske datanetværk eller downloade elektroniske data.

9.

Deres forretningsaktivitet er ikke i overensstemmelse med EIF's politik vedrørende sektorer med begrænsninger

10.

De har modtaget ny lånefinansiering, som ikke overholder kumuleringsreglerne i den relevante de minimis-forordning

11.

De har modtaget støtte til aktiviteter, der er knyttet til eksport til tredjelande eller medlemsstater, dvs. støtte, der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, etablering og drift af distributionsnet eller andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed

12.

De har modtaget støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede.

3.   KRITERIER FOR AT VÆRE BERETTIGET TIL EU-BIDRAG

3.1.

Kriterier for at være berettiget til EU-bidrag til de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme [jf. de specifikke finansieringsaftaler, med forbehold af aftalen mellem Kommissionen og EIF, i uddelegeringsaftalen for Cosme]

3.2.

Kriterier for at være berettiget til EU-bidrag til de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020 [jf. de specifikke finansieringsaftaler, med forbehold af aftalen mellem Kommissionen og EIF, i uddelegeringsaftalen for H2020]

(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(4)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33.

(5)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104.

(6)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965.

(7)  EUT L 352 af 24.12.2013, s.1.

(8)  EUT L 352 af 24.12.2013, s. 9.

(9)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(10)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(11)  EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(12)  EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1.

(13)  EUT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(14)  EUT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(15)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 12.

(16)  »Garantier uden loft« er det udtryk, der anvendes i artikel 39 i CPR.

(17)  De specifikke krav til deltagelse i afdelingen omfatter:

a)

minimumsgearingsgrad med henblik på at opnå en portefølje med en minimumsmængde af ny lånefinansiering, som overholder kravene for støtteberettigelse vedrørende medlemsstatens bidrag

b)

minimumsmængde af ny lånefinansiering, som også overholder parametrene for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme og/eller Horisont 2020

c)

vurdering og kontrol af kriterierne for støtteberettigelse

d)

sanktioner, hvis minimumsgearingsgraden ikke nås ved delmålene, og hvis statsstøtteydelsen ikke overføres

e)

overførsel af ydelsesforpligtelser, herunder vurdering af ordningen og rapportering til EIF

f)

beregning af bruttosubventionsækvivalenten (GGE) for hvert enkelt lån i porteføljen af ny lånefinansiering og rapportering til EIF

g)

synlighed af EU-støtte i kontraktdokumentationen med de endelige modtagere og markedsføringsmaterialet

h)

revisions- og overvågningsforpligtelser i forbindelse med Kommissionen og Revisionsretten.

Ovenstående risici og krav udgør en implicit omkostning for den finansielle formidler, der ikke modtager nogen godtgørelse for forvaltningsaktiviteterne ved transaktionen, herunder ingen administrationsgebyrer og intet resultatvederlag.

(18)  Kun medlemsstatens bidrag er relevant, for så vidt angår statsstøtte. Midler fra Kommissionen samt EIB's og EIF's egne midler udgør ikke statsstøtte.

(19)  Garanteret lånebeløb = nominelt lånebeløb (nominelt garantibeløb) * garantisats.

(20)  For så vidt angår modgarantier.

(21)  Kun medlemsstatens bidrag til EIF for den securitiserede portefølje er relevant for statsstøtte. Midler fra Kommissionen samt EIB's og EIF's egne midler udgør ikke statsstøtte.


HENSTILLINGER

12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/93


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 10. september 2014

om overvågning af forekomsten af 2- og 3-monochlorpropan-1,2-diol (2- og 3-MCPD), 2- og 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

(2014/661/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) er et forurenende stof dannet ved fødevareforarbejdning og klassificeret som muligvis kræftfremkaldende hos mennesker, for hvilket der er fastsat et tolerabelt dagligt indtag (TDI) på 2 μg/kg legemsvægt (1). Der blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsat en grænseværdi på 20 μg/kg for hydrolyseret vegetabilsk protein (HVP) og sojasauce for produkter i flydende form med 40 % tørstof svarende til en grænseværdi på 50 μg/kg tørstof.

(2)

Estere af 2- og 3-monochlorpropan-1,2-diol (MCPD) og glycidylestere er vigtige forurenende stoffer i forarbejdede spiseolier, der anvendes som fødevarer eller fødevareingredienser. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM) var enigt i skønnet på 100 % frigørelse af 3-MCPD fra dets estere hos mennesker (3).

(3)

Glycidylfedtsyreestere (GE) er forurenende stoffer, der dannes i desodoriseringsprocessen ved raffinering af spiseolie. Den toksikologiske relevans af glycidylfedtsyreestere er endnu ikke belyst fuldt ud. Glycidol alene er kategoriseret som sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker. De nyeste videnskabelige undersøgelser viser en (næsten) fuldstændig frigørelse af glycidol fra fedtsyreestere i menneskets fordøjelseskanal.

(4)

Den 20. september 2013 offentliggjorde EFSA en videnskabelig rapport om analysen af forekomsten af 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) i fødevarer i Europa i perioden 2009-2011 og en foreløbig vurdering af eksponeringen (4).

(5)

En mere nøjagtig vurdering af eksponeringen kræver flere data om forekomsten af MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere.

(6)

Det er derfor hensigtsmæssigt at henstille til overvågning af forekomsten af MCPD, MCPD-estere og glycidylestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, fødevarer afledt heraf og fødevarer, der indeholder vegetabilske olier og fedtstoffer —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Medlemsstaterne bør med aktiv inddragelse af foder- og fødevarevirksomhedslederne overvåge forekomsten af 2- og 3-MCPD, 2- og 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i fødevarer, navnlig i:

a)

vegetabilske olier og fedtstoffer og produkter afledt heraf såsom margarine og lignende

b)

fødevarer til særlig ernæring, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF (5), og bestemt til spædbørn og småbørn, herunder modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, jf. Kommissionens direktiv 2006/141/EF (6), og diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. Kommissionens direktiv 1999/21/EF (7), der er beregnet til spædbørn

c)

finere bagværk, brød, boller og rundstykker

d)

kødkonserves (røget) og fiskekonserves (røget)

e)

kartoffel- eller cerealiebaserede snacks, andre produkter baserede på stegte kartofler

f)

fødevarer, der indeholder vegetabilsk olie, og fødevarer, der er tilberedt/fremstillet med vegetabilske olier.

Det erkendes, at analysen af 2- og 3-MCPD, 2- og 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i de fødevarer, der er nævnt i litra b)-f), er meget krævende, og at der endnu ikke findes analysemetoder, som er blevet valideret ved en ringtest. Derfor skal analyser af de fødevarer, der er nævnt i litra b)-f), foretages med særligt fokus på at sikre, at de genererede data er pålidelige.

Medlemsstater, der har til hensigt at analysere forekomsten af 2- og 3-MCPD, 2- og 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i de fødevarer, der er nævnt i litra b)-f), kan derfor, hvis det er relevant og nødvendigt, anmode om teknisk bistand fra Kommissionens Fælles Forskningscenter, Institut for Referencematerialer og -målinger (IRMM), Kontoret for Standarder for Biovidenskab inden for Fødevarer.

2.

For at sikre, at prøverne er repræsentative for det parti, hvoraf de er udtaget, bør medlemsstaterne følge prøveudtagningsprocedurerne i del B i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 (8).

3.

Ved bestemmelse af esterbundet MCPD og glycidol anbefales det at benytte American Oil Chemists' Societys standardmetoder. Disse metoder består i gaskromatografi/massespektroskopi (GC-MS), som er blevet valideret ved en ringtest for vegetabilske olier og fedtstoffer og er tilgængelige på www.aocs.org.

Bestemmelsesgrænsen (LOQ) bør ikke være højere end 100 μg/kg for analysen af MCPD og glycidol bundet til fedtsyreestere i spiselige olier og fedtstoffer. For andre fødevarer, der indeholder over 10 % fedt, må LOQ helst ikke være proportionalt højere end fødevarens fedtindhold, dvs. LOQ bør ved analyse af MCPD's og glycidols fedtsyreestere i fødevarer, der indeholder 20 % fedt, ikke være højere end 20 μg/kg på helvægtsbasis. For fødevarer, der indeholder mindre end 10 % fedt, bør LOQ ikke være højere end 10 μg/kg på helvægtsbasis.

4.

Laboratorier bør have kvalitetskontrolprocedurer, der sikrer, at glycidylestere ikke transformeres om til MCPD-estere eller omvendt under analysen. Endvidere kræves der en utvetydig specifikation af målestørrelsen og særskilt indberetning for det frie 2- og 3-MCPD, som forekommer i den analyserede matrix, og 2- og 3-MCPD-fedtsyreestere, da de begge måles som 3-MCPD. Følgende målestørrelser bør indberettes separat:

2-MCPD

3-MCPD

2-MCPD-estere

3-MCPD-estere

glycidylestere.

Der er på nuværende tidspunkt intet bevis for forekomst af fri glycidol i fødevarer nævnt i punkt 1. Hvis fri glycidol analyseres, bør dette imidlertid indberettes særskilt.

5.

Medlemsstaterne bør sikre, at analyseresultaterne indberettes regelmæssigt (hver sjette måned) til EFSA i EFSA's dataindgivelsesformat i overensstemmelse med kravene i EFSA's vejledning om standardprøvebeskrivelse for fødevarer og foder (Standard Sample Description for Food and Feed) (9) og EFSA's supplerende specifikke indberetningskrav.

Der vil blive stillet et forenklet format med færre obligatoriske felter at udfylde til rådighed for at sikre, at der indsendes flest mulige brugbare foreliggende overvågningsdata.

6.

Der vil blive udarbejdet et vejledningsnotat for at sikre en ensartet anvendelse af nærværende henstilling og sammenlignelige indberetninger af resultaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  Opinion of the Scientific Committee on Food on 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) updating the SCF opinion of 1994 (vedtaget den 30. maj 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  Statement of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain (CONTAM) on a request from the European Commission related to 3-MCPD esters, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2013, Analysis of occurrence of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in food in Europe in the years 2009-2011 and preliminary exposure assessment. EFSA Journal 2013;11(9):3381, 45 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3381. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21).

(6)  Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1).

(7)  Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og polycykliske aromatiske hydrocarboner i fødevarer (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 29).

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm.


12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/96


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 10. september 2014

om god praksis til forebyggelse og reduktion af forekomsten af opiumalkaloider i valmuefrø og valmuefrøprodukter

(EØS-relevant tekst)

(2014/662/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Valmuefrø hidrører fra opiumvalmuer (Papaver somniferum L.). De anvendes i bagværk, til at strø oven på retter, i kagefyld og i desserter samt til fremstilling af spiseolie. Opiumvalmueplanten indeholder narkotiske alkaloider såsom morfin og codein. Valmuefrø indeholder ikke opiumalkaloider eller kun i meget små mængder, men kan blive kontamineret med alkaloider som følge af insektangreb eller ved ekstern kontaminering af frøene under høstning, når støvpartikler fra stænglen (herunder kapselvæggen) klæber sig til frøene.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden har afgivet en videnskabelig udtalelse om risiciene for folkesundheden ved forekomsten af opiumalkaloider i valmuefrø bestemt til konsum (1).

(3)

Det fremgår af den skønnede eksponering for morfin gennem fødevarer, der indeholder valmuefrø, at den akutte referencedosis (ARfD) kan blive overskredet i Unionen ved visse forbrugeres, navnlig børns, indtagelse af en enkelt portion.

(4)

Der bør derfor indføres god praksis til forebyggelse og reduktion af forekomsten af opiumalkaloider i valmuefrø og valmuefrøprodukter —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Det henstilles til medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at samtlige de aktører, der beskæftiger sig med produktion og forarbejdning af valmuefrø, iværksætter god praksis for forebyggelse og reduktion af forekomsten af opiumalkaloider i valmuefrø og valmuefrøprodukter, jf. bilaget til denne henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden: Videnskabelig udtalelse om risiciene for folkesundheden ved forekomsten af opiumalkaloider i valmuefrø. EFSA Journal 2011;9(11):2405. [150 sider] doi:10.2903/j.efsa.2011.2405. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


BILAG

I.   God landbrugspraksis til forebyggelse af forekomsten af opiumalkaloider under dyrkning, høstning og lagring

Forekomsten af morfin og andre alkaloidforbindelser skyldes hovedsagelig udefra kommende kontaminering, som især skyldes uhensigtsmæssige plantebeskyttelses- samt høstnings- og rengøringsprocedurer. Andre faktorer af betydning for kontaminering af valmuefrø og valmuefrøprodukter med alkaloider er f.eks. valmueplantesorten og vækstbetingelser såsom tørke og svampe som stressfaktorer. Insekter spiller også en stor rolle i forbindelse med kontaminering af valmuefrø.

Valg af valmueplantesort

Valmueplantesorter kan inddeles i to kategorier:

a)

valmueplantesorter, der dyrkes udelukkende med henblik på produktion af valmuefrø bestemt til fødevarer. Disse sorter indeholder en beskeden mængde opiumalkaloider

b)

valmueplantesorter, der dyrkes til farmaceutiske formål, men hvis frø, der er et biprodukt, anvendes til fødevarer. Sammenlignet med kapslen og stænglen indeholder valmuefrø forholdsvist små mængder opiumalkaloider.

Hensigtsmæssig sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

De sygdomme og skadedyr, der er omhandlet i dette afsnit, forekommer ikke i alle dyrkningsområder i Unionen. Bekæmpelsesforanstaltningerne for de pågældende sygdomme og skadedyr er derfor kun relevante for de dyrkningsområder, hvor de forekommer.

To vigtige sygdomme er relevante for valmueplanter: Peronospora arboresces (skimmel) og Pleospora papaveracea. Mycelium fra disse svampe trænger ind i kapslerne og forringer afgrødens kvalitet, idet frøene modner for tidligt og bliver mørke eller sorte. Sygdommene forringer også valmuefrøenes organoleptiske egenskaber, dvs. deres smag og farve, og de anderledes farvede, mugne frø kan ikke helt frasorteres ved rensning.

Skadedyr, der angriber valmuer i senere vækstfaser, er ligeledes skyld i en væsentlig forringelse af fødevarekvaliteten. Det drejer sig som regel om snudebillen Neoglycianus maculalba og galmyggen Dasineura papaveris. Snudebillen lægger æg inden i de unge, grønne kapsler. Larverne, der udklækkes inden i valmuehovedet, lever af kapslernes indhold (der udvikler sig til valmuefrø), tilsnavser kapslerne indvendigt, ødelægger valmuefrøene og forlader til sidst kapslen gennem de huller, de gnaver. Galmyggen anvender hullet til at lægge æg i. Den modne kapsel kan indeholde op til 50 orange larver, som ender med helt at ødelægge kapslen. Frøene er sorte, underudviklede og uspiselige.

Mere signifikant er det, at myceliets og snudebillens indtrængen får valmuen til at »græde«, og den mælkeagtige latex, der frigøres, kontaminerer frøene. Disse problemer kendetegner alle former for valmuedyrkning.

Det anbefales derfor, at man bekæmper disse sygdomme og skadedyr på en hensigtsmæssig måde, hvis de skulle forekomme.

Forebyggelse af dårlige høstvilkår forårsaget af nedslagning af planter

Nedslagning kan i vidt omfang undgås ved at så valmueplanterne med passende tæthed.

I perioden med strækningsvækst kan der anvendes vækstregulatorer hos valmuer, der er bestemt til fødevarer, for at reducere strækning. Der anvendes som regel ikke vækstregulatorer i forbindelse med dyrkning af valmuer til farmaceutiske formål, da de ændrer alkaloidernes biosyntesevej. Vækstregulering sikrer ikke kun stråforkortning, men styrker også den nedre del af stænglen. Korte og robuste planter er modstandsdygtige over for nedslagning, særlig i perioden med grønne kapsler og disses modning.

Nedslagning forårsager ujævn modning og fører til kontaminering med alkaloider ved høstning. Nedslagne planter skyder i de fleste tilfælde atter stængler. Kapslerne på disse unge stængler bliver senere modne. På det tidspunkt, hvor valmuerne høstes, bør modningen reguleres, da umodne valmuekapsler indeholder latex. Ved høstningen knuses kapslerne, og latexen siver ud af mælkekarrene og kontaminerer derved direkte ydersiden af valmuefrøene med opiumalkaloider, som senere tørrer ind på frøene. Desuden forringer frø fra umodne kapsler, der er rustrøde, kvaliteten af valmuefrøene, specielt deres fremtoning og organoleptiske egenskaber.

Der kan anvendes et tørringsmiddel i overensstemmelse med nationale regler for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og betingelserne for disses anvendelse for at sikre, at samtlige kapsler er helt færdigudviklede, når de høstes.

Høstning

Valmuer bestemt til fødevarer høstes med et vandindhold på højst 10 %. Frøenes vandindhold ved høstning er sædvanligvis på omkring 6-10 %. Hvis valmuefrøene på grund af vejrforholdene ikke kan høstes på ovennævnte vilkår, bør valmuerne høstes med stænglerne og lufttørres omgående ved en temperatur på højst 40 °C. Under sådanne omstændigheder kan enhver forsinkelse imidlertid være risikabel og få negative følger for frøkvaliteten, både med hensyn til frøenes organoleptiske egenskaber og deres fysiske, kemiske og mikrobiologiske kendetegn som fødevarer.

Valmuer, der dyrkes til farmaceutiske formål, høstes undertiden med et højere vandindhold, men tørres straks efter høstningen og, hvad der er endnu vigtigere, nedkøles. Efter tørring og nedkøling har frøene et vandindhold på omkring 8-9 %.

Valmuer bestemt til fødevarer høstes med mejetærsker, som er justeret til høstning af små frø. Valmuer kræver specialjustering af maskinens enkelte dele, da valmuefrø er yderst sårbare over for mekaniske skader. Valmuefrø til konsum indeholder 45-50 % olie. Hvis frøene beskadiges, kommer der olie på ydersiden, som tiltrækker støv fra kværnede kapsler. Dette støv øger koncentrationen af opiumalkaloider på valmuefrøene. Valmueolie er desuden ikke særlig bestandig og oxideres meget hurtigt. De beskadigede frø forringer således i høj grad både valmuefrøenes organoleptiske kvalitet og deres holdbarhed, samtidig med at de forårsager kontaminering og øger frøenes indhold af opiumalkaloider.

Ved høstning af valmuer til farmaceutiske formål er det meget vigtigt, at kun kapslen og lidt af stænglen indsamles. Der bør derfor til høstningen anvendes en grønthøster med et særligt tilpasset skærebord, der kun høster toppen af planten. Ved anvendelse af en grønthøster høstes kun den ønskede del af planten, hvilket mindsker risikoen for kontaminering.

Behandling efter høstning

Valmuefrø indeholder ingen eller kun relativt små mængder opiumalkaloider. Når der henvises til valmefrøs indhold af opiumalkaloider, er der tale om ganske små støvpartikler fra stænglen (kapselvæggen). Derfor er det meget vigtigt, at frøene renses eller forarbejdes efter høstning, uanset om støvet indeholder store eller små mængder opiumalkaloider.

Efter høstning og inden valmuefrøene anvendes til fødevarer, bør frøene renses, støvpartikler bør fjernes ved hjælp af en aspiratør og eventuelle andre urenheder bør ligeledes fjernes, så der til slut opnås en renhed på over 99,8 %.

Lagring

Hvis valmuefrøene skal lagres inden den endelige behandling, bør de høstes med stænglerne, og dette høstprodukt bør luftes hensigtsmæssigt på riste med aktiv ventilering for at sikre, at vandindholdet ikke overstiger 8-10 %.

Til langtidslagring med ventilering bør der anvendes ubehandlet luft, dvs. luft, som ikke er forvarmet.Valmuefrø, der er behandlet på denne måde, kan nemt lagres i en periode på 12 måneder uden nogen væsentlig kvalitetsændring til følge.

Når valmuefrøene er renset, bør de lagres i ventilerede containere eller i storsække eller andre sække, som er godkendt til emballering af fødevarer i store partier, uden direkte kontakt med lagerrummets gulv.

Mærkning

Hvis valmuefrøene skal underkastes yderligere behandling for at reducere indholdet af opiumalkaloider inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer, bør de etiketteres på en passende måde med angivelse af nødvendigheden af en fysisk behandling af frøene i dette øjemed.

II.   God praksis til forebyggelse af forekomsten af opiumalkaloider under forarbejdning

Valmuefrøenes indhold af opiumalkaloider kan reduceres ved forskellige former for forbehandling og fødevareforarbejdning. Det er påvist, at alkaloidindholdet kan reduceres med op til ca. 90 % under forarbejdningen af fødevarer og næsten fuldstændigt ved kombineret forbehandling og varmebehandling.

De mest effektive metoder omfatter vask og udblødning, varmebehandling ved temperaturer på mindst over 135 °C, men helst over 200 °C, lavere temperaturer (f.eks. 100 °C) kombineret med fugtning eller vask samt kværning og kombinationer af flere behandlinger.

Fødevarer, der indeholder valmuefrø, gennemgår sædvanligvis en række processer, inden de fortæres.

På brød, boller og rundstykker anvendes ofte hele, ubehandlede valmuefrø fortrinsvis som dekoration, uden at der finder nogen anden behandling sted end bagning.

I forbindelse med andre fødevarer kværnes valmuefrøene som regel, inden de anvendes til at strø på en ret eller i bagværk. Valmuefrø anvendes også i fyld bestående af kværnede valmuefrø, sukker, væske (vand eller mælk) og eventuelle andre ingredienser og krydderier. Dette fyld varmebehandles sædvanligvis, inden det anvendes til madlavning. I forbindelse med visse madlavningstraditioner anvendes valmuefrøene rå, hele eller kværnede, uden nogen varmebehandling, som en vigtig del af måltidet.

Valmuefrø i fødevarer gennemgår således ofte en kombination af forskellige forarbejdningstrin, herunder kværning, blanding med væske, varmebehandling og undertiden endog flere varmebehandlingstrin. Et enkelt forarbejdningstrin har muligvis ikke nogen særlig stor reducerende virkning på indholdet af alkaloider i valmuefrø, men en kombination af forbehandling (f.eks. forarbejdning af fyld indeholdende valmuefrø) efterfulgt af varmebehandling (f.eks. bagning) kan reducere alkaloidindholdet i valmuefrø til ikke-påviselige mængder. Ved en kombination af vask og tørring i teknisk målestok er der opnået en reduktion af morfinkoncentrationerne, også i meget kontaminerede partier af rå valmuefrø (ved oprindelige koncentrationer på mellem 50 og 220 mg morfin/kg), helt ned til koncentrationer på under 4 mg morfin/kg, uden tab af kvalitet og organoleptiske egenskaber.

De anbefalede forbehandlinger og forarbejdningsmetoder til reduktion af alkaloidindholdet i valmuefrø og valmuefrøprodukter fremgår af nedenstående tabel.

Dog skal der gøres opmærksom på følgende:

Det anbefales ikke, at der anvendes varmebehandling inden den endelige fødevareforarbejdning, da en sådan bidrager til nedbrydning af fedtstoffer og kan føre til harskning og tab af valmuefrøenes typiske smag.

Hvis det er nødvendigt med vask og udblødning i vand for at reducere valmuefrøenes alkaloidindhold, bør det ske kort efter høstning. Det skal dog tages i betragtning, at dette kan forringe kvaliteten og/eller reducere holdbarheden af valmuefrøene.

Tabel

Anbefalede forbehandlinger og forarbejdningsmetoder til reduktion af alkaloidindholdet i valmuefrø og valmuefrøprodukter

Forbehandlinger og forarbejdningsmetoder

Yderligere betingelser

Virkning

Kvantificeret virkning

Vask eller udblødning i vand

Varighed (5 min)

Øget varighed og temperatur (30 s — 2 min — 30 min) i vand på

Reduktion af alkaloidindholdet

46 % ↓

15 °C

60 °C

100 °C

60 %-75 % ↓

80 %-95 % ↓

80 %-100 % ↓

Enkelt vask under svagt sure betingelser

40 % ↓

Temperatur/varmebehandling

Bagning (brød)

135 °C

220 °C

200 °C + kværning

Reduktion af alkaloidindholdet

~10-50 % ↓

~30 % ↓

~80-90 % ↓

~90 % ↓

Kværning

Oxygen (stor aktiv overflade)

Forhøjet pH

Fremskyndet nedbrydning af morfin, dannelse af pseudomorfin, forbedring af produktets smag

~25-34 % ↓

Lys

 

En lille indvirkning på nedbrydningshastigheden

 

Kombineret forbehandling

Vask, 100 °C, 1 min + ristning, 200 °C, 20 min

Reduktion af alkaloidindholdet

98-100 % ↓

Vask, 100 °C, 1 min + tørring, 90 °C, 120 min

99 % ↓

Fugtning med damp, 100 °C, 10 min + tørring (90 °C, 120 min)

50-75 % ↓

Fugtning, 100 °C, 10 min + kværning + tørring (90 °C, 120 min)

90-98 % ↓

Forbehandling + bagning

Kværning + bagning

Kraftig reduktion af alkaloidindholdet ved kombineret fugtning og varmeforbehandling efterfulgt af tørvarmebehandling

80-95 % ↓

Kombineret dampforbehandling + kværning + bagning

90-95 % ↓

Kombineret forbehandling i form af vask + kværning + bagning

100 % ↓


Berigtigelser

12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/101


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2014/451/EU af 26. maj 2014 om undertegnelse og indgåelse af deltagelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions bistandsmission vedrørende integreret grænseforvaltning i Libyen (EUBAM Libya)

( Den Europæiske Unions Tidende L 205 af 12. juli 2014 )

På side 2, titlen:

I stedet for:

»Rådets afgørelse

af 26. maj 2014

om undertegnelse og indgåelse af deltagelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions bistandsmission vedrørende integreret grænseforvaltning i Libyen (EUBAM Libya)

(2014/451/EU)«

læses:

»Rådets afgørelse 2014/451/FUSP

af 26. maj 2014

om undertegnelse og indgåelse af deltagelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions bistandsmission vedrørende integreret grænseforvaltning i Libyen (EUBAM Libya)«