ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 228

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
31. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

1

 

*

Meddelelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

1

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

1

 

*

Meddelelse om den midlertidige anvendelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 827/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 830/2014 af 30. juli 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005, Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 for så vidt angår varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål og for så vidt angår anmodninger om fornyede undersøgelser (ny eksportør) samt om mulighed for godtgørelse af eller fritagelse for told i visse tilfælde

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 831/2014 af 30. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 832/2014 af 30. juli 2014 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for ansøgninger om importlicens indgivet under de toldkontingenter, der ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014 blev åbnet for visse kornarter med oprindelse i Ukraine

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/509/EU

 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 2014 om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

29

 

 

2014/510/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. juli 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2014) 5327)  ( 1 )

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

Efter undertegnelsen den 18. november 2013 meddelte Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko henholdsvis den 16. december 2013 og den 15. juli 2014, at de havde afsluttet deres interne procedurer for indgåelse af protokollen.

Protokollen træder derfor i kraft den 15. juli 2014 i overensstemmelse med dens artikel 12.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/1


Meddelelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

Efter undertegnelsen den 23. december 2013 meddelte Unionen Comorerne og Den Europæiske Union henholdsvis den 23. december 2013 og den 14. maj 2014, at de havde afsluttet deres interne procedurer for indgåelse af protokollen.

Protokollen trådte i kraft den 14. maj 2014 i medfør af artikel 14 heri.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/1


Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

Efter undertegnelsen den 18. december 2013 meddelte Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne henholdsvis den 14. maj og den 25. juni 2014, at de havde afsluttet de nødvendige interne procedurer for at indgå protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen (1).

Protokollen trådte derfor i kraft den 25. juni 2014 i overensstemmelse med dens artikel 16.


(1)  Protokollen er offentliggjort i EUT L 4 af 9.1.2014, s. 3.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/2


Meddelelse om den midlertidige anvendelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (1)

Den Europæiske Union og Republikken Fiji har givet meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for den midlertidige anvendelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side, i overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, i denne aftale. Aftalen finder derfor midlertidig anvendelse fra den 28. juli 2014 mellem Den Europæiske Union og Republikken Fiji.


(1)  EUT L 272 af 16.10.2009, s. 1.


FORORDNINGER

31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 827/2014

af 23. juli 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 140, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 974/98 (1) om indførelse af euroen træder euroen i stedet for valutaerne i de medlemsstater, der opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen på det tidspunkt, hvor Fællesskabet indledte tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.

(2)

I henhold til artikel 4 i tiltrædelsesakten fra 2003 er Litauen en medlemsstat med dispensation som defineret i artikel 139, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»traktaten«).

(3)

I henhold til Rådets afgørelse 2014/509/EU af 23. juli 2014 om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 (2) opfylder Litauen de nødvendige betingelser for indførelse af euroen, og dispensationen til fordel for Litauen ophæves med virkning fra den 1. januar 2015.

(4)

Indførelsen af euroen i Litauen er betinget af, at de gældende bestemmelser om indførelse af euroen i forordning (EF) nr. 974/98 udvides til at gælde for Litauen.

(5)

Litauens nationale plan for overgang til euroen fastsætter, at eurosedler og -mønter bør blive lovligt betalingsmiddel i Litauen på datoen for indførelse af euroen som dets valuta. Som følge heraf bør datoen for indførelse af euroen og datoen for indførelse af eurosedler og -mønter være den 1. januar 2015. Ingen »udfasningsperiode« bør finde anvendelse.

(6)

Forordning (EF) nr. 974/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 974/98 ændres ved indsættelse af følgende række i tabellen mellem oplysningerne for Letland og Luxembourg:

»Litauen

1. januar 2015

1. januar 2015

Nej«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1).

(2)  Se side 29 i denne EUT.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 828/2014

af 30. juli 2014

om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (1), særlig artikel 36, stk. 3, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Personer med cøliaki lider af permanent glutenintolerans. Hvede (dvs. alle Triticum-arter som f.eks. durumhvede, spelt og khorasanhvede), rug og byg er alle korn, som i henhold til videnskabelige undersøgelser indeholder gluten. Den gluten, der findes i disse korn, kan forårsage negative helbredsvirkninger for personer med glutenintolerans, og disse personer bør derfor undgå at indtage den.

(2)

Information om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer har til formål at hjælpe personer med glutenintolerans til at identificere og vælge en varieret kost, når de indtager deres måltider i eller uden for hjemmet.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 (2) er der fastsat harmoniserede bestemmelser om information til forbrugerne om fravær af gluten (»glutenfri«) eller reduceret forekomst af gluten (»meget lavt indhold af gluten«) i fødevarer. Forordningens bestemmelser bygger på videnskabelige data og garanterer, at forbrugerne ikke vildledes eller gøres forvirrede af indbyrdes afvigende information om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer.

(4)

I forbindelse med revisionen af lovgivningen om fødevarer bestemt til særlig ernæring ophæves forordning (EF) nr. 41/2009 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (3) med virkning fra den 20. juli 2016. Det bør sikres, at information om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer også efter denne dato baseres på relevante videnskabelige data og ikke er indbyrdes afvigende på en måde, så forbrugerne vil kunne vildledes eller gøres forvirrede, jf. artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1169/2011. Det er derfor nødvendigt at opretholde ensartede betingelser i Unionen for anvendelsen af disse krav vedrørende den fødevareinformation, fødevarevirksomhederne giver om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer, og disse betingelser bør baseres på forordning (EF) nr. 41/2009.

(5)

Visse fødevarer er specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet med henblik på at mindske glutenindholdet i en eller flere ingredienser, der indeholder gluten, eller erstatte de ingredienser, der indeholder gluten, med andre ingredienser, som er naturligt frie for gluten. Andre fødevarer er udelukkende fremstillet af ingredienser, der er naturligt frie for gluten.

(6)

Det er forbundet med betydelige tekniske vanskeligheder og økonomiske omkostninger at fjerne gluten fra korn, der indeholder gluten, og det er derfor vanskeligt — når der anvendes sådanne korn — at fremstille fødevarer, der er helt glutenfrie. Følgelig kan mange fødevarer på markedet, som er specielt forarbejdet med henblik på at mindske glutenindholdet i en eller flere ingredienser, der indeholder gluten, indeholde små restmængder gluten.

(7)

De fleste personer med glutenintolerans kan indtage havre i deres kost uden negative helbredsvirkninger. Den videnskabelige verden undersøger løbende dette emne. Det er dog et stort problem, at havre kan forurenes med hvede, rug eller byg i forbindelse med høst, transport, lagring og forarbejdning af kornet. Risikoen for glutenforurening af varer, der indeholder havre, bør derfor tages i betragtning i forbindelse med fødevarevirksomhedernes informering om de pågældende fødevarer.

(8)

De enkelte personer med glutenintolerans kan muligvis tåle begrænsede mængder gluten. For at sætte den enkelte person i stand til at finde fødevarer på markedet, som passer til vedkommendes behov og følsomhedsniveau, bør det være muligt at vælge mellem varer med et forskelligt, begrænset indhold af gluten. Det er dog vigtigt, at de forskellige varer forsynes med en passende mærkning for at sikre, at personer med glutenintolerans anvender disse varer korrekt, og at medlemsstaterne støtter denne indsats ved hjælp af nationale oplysningskampagner.

(9)

Der bør være mulighed for at mærke en fødevare, som er specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet med henblik på at mindske glutenindholdet i en eller flere ingredienser, der indeholder gluten, eller erstatte de ingredienser, der indeholder gluten, med andre ingredienser, som er naturligt frie for gluten, med angivelser af enten fravær af gluten (»glutenfri«) eller reduceret forekomst af gluten (»meget lavt indhold af gluten«) i overensstemmelse med denne forordning. En sådan fødevare bør også kunne forsynes med en oplysning til forbrugerne om, at varen er fremstillet specifikt til personer med glutenintolerans.

(10)

Også en fødevare, der indeholder ingredienser, som er naturligt frie for gluten, bør kunne forsynes med en angivelse af fravær af gluten i overensstemmelse med denne forordning, og forudsat at de almindelige bestemmelser om fair oplysningspraksis i forordning (EU) nr. 1169/2011 er overholdt. Fødevareinformation må først og fremmest ikke være vildledende ved at give indtryk af, at den pågældende fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har samme egenskaber.

(11)

I henhold til Kommissionens direktiv 2006/141/EF (4) er det forbudt at anvende ingredienser, der indeholder gluten, til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn. Det bør derfor være forbudt at bruge angivelserne »meget lavt indhold af gluten« eller »glutenfri« i information om sådanne varer, da disse angivelser i henhold til nærværende forordning anvendes til at angive et glutenindhold på henholdsvis højst 100 mg pr. kg og højst 20 mg pr. kg.

(12)

Der bør med og i forbindelse med anvendelsen af denne forordning tages passende hensyn til Codex-standarden for særlige diætetiske fødevarer for personer med glutenintolerans (5).

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og genstand

Denne forordning finder anvendelse på information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »gluten«: proteinfraktion fra hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf samt derivater af de pågældende sorter, som visse personer er intolerante over for, og som er uopløselig(e) i vand og i en opløsning af 0,5 M natriumchlorid

b)   »hvede«: alle Triticum-arter.

Artikel 3

Information til forbrugerne

1.   Angivelser, der anvendes til at informere forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer, må kun anvendes i form af de angivelser og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i bilaget.

2.   Fødevareinformation som omhandlet i stk. 1 kan ledsages af angivelserne »egnet til personer med glutenintolerans« eller »egnet til cøliakere«.

3.   Fødevareinformation som omhandlet i stk. 1 kan ledsages af angivelserne »fremstillet specifikt til personer med glutenintolerans« eller »fremstillet specifikt til cøliakere«, hvis fødevaren er specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet med henblik på at:

a)

mindske glutenindholdet i en eller flere ingredienser, der indeholder gluten, eller

b)

erstatte de ingredienser, der indeholder gluten, med andre ingredienser, som er naturligt frie for gluten.

Artikel 4

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

Fødevareinformation om fravær eller reduceret forekomst af gluten i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/141/EF er forbudt.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 20. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 af 20. januar 2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans (EUT L 16 af 21.1.2009, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(4)  Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


BILAG

Tilladte angivelser af fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer og betingelser for anvendelsen af disse angivelser

A.   Almindelige krav

GLUTENFRI

Angivelsen »glutenfri« må kun anvendes, hvis fødevaren, som sælges til den endelige forbruger, har et glutenindhold på ikke over 20 mg pr. kg.

MEGET LAVT INDHOLD AF GLUTEN

Angivelsen »meget lavt indhold af gluten« må kun anvendes, hvis fødevaren, der består af eller indeholder en eller flere ingredienser fremstillet af hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, og som er specielt forarbejdet med henblik på at mindske glutenindholdet, har et glutenindhold på ikke over 100 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger.

B.   Supplerende krav til fødevarer, der indeholder havre

Havre i en fødevare, der betegnes som værende glutenfri eller som havende et meget lavt indhold af gluten, skal være specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet med henblik på at undgå forurening med hvede, rug, byg eller krydsavlede sorter heraf, og glutenindholdet i sådan havre må ikke overstige 20 mg pr. kg.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014

af 30. juli 2014

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystem og kontrolforanstaltninger til økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som værende ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2)

Anerkendelsen af Schweiz i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 omfatter på nuværende tidspunkt forarbejdede landbrugsprodukter anvendt som fødevarer med undtagelse af gær. Schweiz har indgivet en anmodning til Kommissionen om også at anerkende ækvivalensen af økologisk gær. Gennemgangen af de oplysninger, som de schweiziske myndigheder indgav med anmodningen, og deres efterfølgende afklaringer har ledt til den konklusion, at de schweiziske regler for produktion af og kontrol med økologisk gær er ækvivalente med de regler, som er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (3). Derfor bør ækvivalensanerkendelsen af Schweiz' produktionssystem og kontrolforanstaltninger vedrørende forarbejdede landbrugsprodukter anvendt som fødevarer tillige gælde for økologisk gær.

(3)

Anerkendelsen af New Zealand i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 omfatter på nuværende tidspunkt forarbejdede landbrugsprodukter anvendt som fødevarer med undtagelse af vin og gær. New Zealands myndigheder har indgivet en anmodning til Kommissionen om også at anerkende ækvivalensen af økologisk vin. Gennemgangen af de oplysninger, som myndigheder i New Zealand indgav med anmodningen, og deres efterfølgende afklaringer har ledt til den konklusion, at de newzealandske regler for produktion af og kontrol med økologisk vin er ækvivalente med de regler, som er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008. Derfor bør ækvivalensanerkendelsen af New Zealands produktionssystem og kontrolforanstaltninger vedrørende forarbejdede landbrugsprodukter anvendt som fødevarer tillige gælde for økologisk vin.

(4)

Ifølge oplysninger fra New Zealand er den kompetente myndighed, herunder et af kontrolorganerne og den myndighed, som udsteder certifikater, blevet ændret. Denne ændring bør optages i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(5)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(6)

Kommissionen har gennemgået de anmodninger om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, der var modtaget inden den 31. oktober 2013. Efter gennemgangen af alle modtagne oplysninger bør de kontrolorganer og -myndigheder, som opfylder de relevante krav, opføres på listen.

(7)

»LibanCert« er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. De meddelte dog ikke Kommissionen relevante oplysninger vedrørende akkrediteringsorganet, som nævnt i i artikel 33, stk. 3, tredje og fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007 eller eventuelle ændringer af deres tekniske dossier, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1235/2008. Den årlige rapport fra »LibanCert« i 2013 angav yderligere, at de ikke opfyldte specifikationerne i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. »LibanCert« blev af Kommissionen opfordret til at afklare disse forhold, men de svarede ikke inden for den fastsatte frist. Ifølge Kommissionens oplysninger har »LibanCert« indstillet driften. De bør derfor udgå af listen i bilag IV.

(8)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 355/2014 (4), indeholder en fejl i kodenummeret på kontrolorganet »Abcert AG« i et tredjeland og henviser fejlagtigt til »IMO Swiss AG« i stedet for »IMOswiss AG«.

(9)

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(10)

Af hensyn til retssikkerheden bør de berigtigede bestemmelser vedrørende Abcert AG og IMOswiss AG gælde fra datoen for anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 355/2014.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres og berigtiges som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1 og punkt 5, litra a), i bilag II anvendes fra 12. april 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 355/2014 af 8. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 106 af 9.4.2014, s. 15).


BILAG I

I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I teksten vedrørende Schweiz, punkt 1. »Produktkategorier«, efter sætningen »Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum« udgår fodnote 2.

2)

I teksten vedrørende New Zealand foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1. »Produktkategori«, efter sætningen »Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum« affattes fodnote 2 således:

»(2)

Gær indgår ikke.«

b)

Punkt 4. affattes således:

»4.

Kompetent myndighed: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/«.

c)

I punkt 5 ændres linjen for NZ-BIO-001 således:

»NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/«

d)

Punkt 6 affattes således:

»Attestudstedende organ: Ministry for Primary Industries (MPI)«.


BILAG II

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres og berigtiges således:

1)

I teksten vedrørende »Abcert AG«, i punkt 3 ændres linjen for Moldova således:

»Moldova

MD-BIO-137

x

—«

2)

I teksten vedrørende »CCPB Srl« foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Kina

CN-BIO-102

x

x

Egypten

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

Marokko

MA-BIO-102

x

x

Filippinerne

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Syrien

SY-BIO-102

x

Tunesien

TN-BIO-102

x

Tyrkiet

TR-BIO-102

x

x

x

—«

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin og andre produkter omfattet af bilag III«.

3)

I teksten vedrørende »Control Union Certifications« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albanien

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brasilien

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Cambodja

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

Kina

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Elfenbenskysten

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Den Dominikanske Republik

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egypten

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopien

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indien

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonesien

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Israel

IL-BIO-149

x

x

x

Japan

JP-BIO-149

x

x

x

Sydkorea

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kirgisistan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexico

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mozambique

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

De besatte palæstinensiske områder

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filippinerne

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Serbien

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Schweiz

CH-BIO-149

x

Syrien

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thailand

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Timor-Leste

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

De Forenede Arabiske Emirater

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

USA

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

x

x

x

4)

I teksten vedrørende »IBD Certifications Ltd« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasilien

BR-BIO-122

x

x

x

x

x

Kina

CN-BIO-122

x

x

x

Mexico

MX-BIO-122

x

x

—«

5)

I teksten vedrørende »IMO Swiss AG« foretages følgende ændringer:

a)

Navnet »IMO Swiss AG« ændres til »IMOswiss AG«.

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og andre produkter omfattet af bilag III«.

6)

Teksten vedrørende »LibanCert« slettes.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 830/2014

af 30. juli 2014

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005, Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 for så vidt angår varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål og for så vidt angår anmodninger om fornyede undersøgelser (ny eksportør) samt om mulighed for godtgørelse af eller fritagelse for told i visse tilfælde

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 9, stk. 4, artikel 11, stk. 3, 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   SAGSFORLØB

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005 (2) (»den oprindelige forordning«) indførte Rådet en endelig antidumpingtold (»de oprindelige foranstaltninger«) på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål (stainless steel fasteners — herefter »SSF«) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«), Indonesien, Taiwan, Thailand og Vietnam.

(2)

Efter en udløbsundersøgelse (»udløbsundersøgelsen«) på grundlag af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (»grundforordningen«), som var begrænset til de foranstaltninger, der var indført på importen fra Kina og Taiwan, blev de oprindelige foranstaltninger, som varierede fra 11,4 % til 27,4 % for Kina og fra 8,8 % til 23,6 % for Taiwan, forlænget ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 (3) (»forordningen om udløbsundersøgelsen«).

(3)

Efter en omgåelsesundersøgelse på grundlag af grundforordningens artikel 13, stk. 3, (»omgåelsesundersøgelsen«) blev den endelige antidumpingtold for »alle andre virksomheder« fra Kina ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 (4) udvidet til at omfatte importen af SSF afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej.

2.   Indledning af en interimsundersøgelse

(4)

En eksporterende producent fra Taiwan, Sheh Kai Precision Co., Ltd (»ansøgeren«), indgav en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3. Ansøgeren anmodede om en udelukkelse af visse typer skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, nemlig bimetalliske skruer, bolte, møtrikker og lignende varer (bi-metal fasteners — herefter »BMF«), fra varedækningen for de gældende foranstaltninger, da de angiveligt skulle have andre fysiske, kemiske og tekniske egenskaber.

(5)

Efter at have fastslået, at der forelå tilstrækkelig dokumentation til at indlede en delvis interimsundersøgelse, og efter høring af det rådgivende udvalg offentliggjorde Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) den 6. juni 2013 en meddelelse (»indledningsmeddelelsen«) i Den Europæiske Unions Tidende  (5) om indledningen af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Kina og Taiwan (6).

(6)

Denne undersøgelse er begrænset til en undersøgelse af varedækningen for at afgøre, om visse varetyper af rustfrist stål, navnlig BMF, er omfattet af varedækningen for de oprindelige foranstaltninger, som blev forlænget og udvidet.

3.   Parter, som er berørt af undersøgelsen

(7)

Kendte EU-producenter og deres sammenslutninger, importører og brugere, repræsentanterne for eksportlandene og alle kendte producenter i Kina og Taiwan, blev underrettet af Kommissionen om indledningen af den fornyede undersøgelse.

(8)

Kommissionen anmodede om oplysninger fra alle ovennævnte parter og de andre parter, der gav sig til kende inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen. Kommissionen gav også de interesserede parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt.

(9)

Tretten eksporterende producenter fra Taiwan, en kinesisk eksporterende producent, en EU-producent, syv importører og en bruger indsendte spørgeskemabesvarelser.

(10)

Desuden bekræftede den sammenslutning, der repræsenterer EU-producenterne — som var klagere i den oprindelige undersøgelse og i udløbsundersøgelsen — at ingen af disse virksomheder i EU producerer BMF, og den kunne derfor ikke udtale sig om egenskaberne ved BMF.

(11)

Ingen af de andre seks europæiske producentsammenslutninger, der var kendt fra den oprindelige undersøgelse, indsendte oplysninger.

(12)

Der blev ikke anmodet om høringer i forbindelse med denne undersøgelse.

4.   Kontrolbesøg

(13)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

EU-producent

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Tyskland

EU-importør

Till and Whitehead Ltd., Cheltenham, Det Forenede Kongerige

Eksporterende producenter i Taiwan

Sheh Kai Precision Co., Ltd, Kaohsiung, Taiwan

Metalink Precision Industries Co., Ltd, Kaohsiung, Taiwan

Sun Through Industrial Co., Ltd, Hemei Township, Taiwan.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG DEN UNDERSØGTE VARE

(14)

Den pågældende vare er, som defineret i artikel 1, stk. 1, i udløbsforordningen, visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 og 7318 15 70, med oprindelse i Kina og Taiwan.

(15)

I anmodningen om en fornyet undersøgelse anmodede ansøgeren om udelukkelsen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål fra de gældende antidumpingforanstaltninger. Den vare, der skal udelukkes, blev i anmodningen om den fornyede undersøgelse defineret af ansøgeren som »selvskærende og selvborende bimetalliske skruer med et skaft og et hoved af rustfrit stål og en spids af kulstofstål, som gør, at skruen kan bore sit eget styrehul og skære sit eget gevind i hårdt stålmetal, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7318 14 10«.

(16)

En af de samarbejdsvillige importører påstod, at Kommissionen ikke burde havde skelnet mellem BMF og SSF, men mellem selvborende og selvskærende skruer, bolte, møtrikker og lignende varer med henblik på at udelukke selvborende skruer, bolte, møtrikker og lignende varer fra varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger, uanset om der er tale om BMF eller SSF.

(17)

Målet med denne fornyede undersøgelse er, som det fremgår af den anmodning, som ansøgeren indsendte, og især af første afsnit i punkt 4 i indledningsmeddelelsen, at undersøge, om netop bimetalliske selvskærende og selvborende skruer bør udelukkes fra varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger. Påstanden måtte således afvises.

(18)

Samtidig tog Kommissionen højde for forskellene mellem selvborende og selvskærende skruer. Dette afspejles i ændringen af ansøgerens definition, som er citeret i betragtning 15, jf. betragtning 19.

(19)

I denne undersøgelse forstås ved »BMF«: selvborende bimetalliske skruer med et skaft og hoved af rustfrit stål og en spids og de første gevindriller af kulstofstål, som er svejset sammen, og gør, at skruen kan bore sit eget styrehul og skære sit eget gevind i hårdt stålmetal; og bimetalliske selvskærende skruer med et skaft og hoved af rustfrit stål og de første gevindriller af kulstofstål, som er svejset sammen, og gør, at skruen kan skære sit eget gevind i hårdt stålmetal; begge varetyper tariferes i øjeblikket under KN-kode 7318 14 10.

(20)

BMF er et forholdsvis nyt produkt på markedet, som blev udviklet for i en skrue at kombinere de vigtigste egenskaber ved skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af kulstof og af rustfrit stål, nemlig kulstofstålets hårdhed og korrosionsbestandigheden ved rustfrit stål. BMF fremstilles ved at svejse en del af kulstofstål sammen med en del af rustfrit stål, hvorved man opnår en selvborende og/eller selvskærende skrue, som har en spids og et gevind (for selvskærende skruer kun gevind, da de ikke har en spids) af kulstofstål, mens skaftet med yderligere gevind og hovedet består af rustfrit stål.

(21)

BMF kan trænge igennem metalplader på en tykkelse af helt op til 25 mm uden forboring, hvorimod normale SSF kun kan trænge gennem metalplader af en tykkelse på højst 3 mm. Samtidig bevarer BMF deres korrosionsbestandighed og er således egnet til udendørsanvendelse, såsom vinduer og tage, og har en høj kemisk resistens og kan anvendes i kemisk aggressive miljøer, f.eks. svømmehaller og visse fabrikker.

C.   UNDERSØGELSENS RESULTATER

Metode

(22)

I den oprindelige undersøgelse og udløbsundersøgelsen blev der ikke skelnet mellem SSF og BMF. Der blev med andre ord kun indhentet oplysninger om forskellige typer af rustfrit stål, der anvendes som råvare til skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, men ikke om skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, der indeholder både rustfrit stål og kulstofstål.

(23)

Efter den endelige fremlæggelse i udløbsundersøgelsen påstod en interesseret part, at bimetalliske skruer, bolte, møtrikker og lignende varer ikke burde indgå i varedækningen på grund af væsentlige forskelle i forhold til skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med hensyn til enhedssalgspriser, produktionsomkostninger, grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber (råvarerne) og anvendelser (7). Som forklaret i betragtning 21 i forordningen om udløbsundersøgelsen kan varedækningen imidlertid ikke ændres i forbindelse med en udløbsundersøgelse.

(24)

For at undersøge, om BMF er omfattet af de oprindelige foranstaltninger, blev det undersøgt, om BMF og SSF havde de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber og endelige anvendelsesformål. I denne forbindelse undersøgte man også den indbyrdes udskiftelighed og konkurrencen mellem de to typer skruer, bolte, møtrikker og lignende varer.

Grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber

Fysiske egenskaber

(25)

Den største fysiske forskel mellem BMF og SSF er, at BMF består af to forskellige typer stål, der er svejset sammen, mens de almindelige SSF udelukkende er skåret og formet af tråd af rustfrit stål. Hvad angår BMF, består tre til fire af gevindrillerne og borespidsen af kulstofstål, mens hovedet og skaftet består af rustfrit stål.

(26)

Hvis der ikke anvendes en særlig coating, er der tydelig forskel mellem de to dele af hhv. rustfrit stål og kulstofstål i en BMF. Det skal bemærkes, at skruer, bolte, møtrikker og lignende varer i de fleste tilfælde gennemgår en coatingproces, der yderligere styrker deres korrosionsbestandighed, og der kan således ikke altid skelnes mellem SSF og BMF med det blotte øje.

(27)

Ikke desto mindre har BMF magnetiske egenskaber i den del, der består af kulstofstål, hvilket er en vigtig egenskab til at adskille dem fra SSF.

Tekniske egenskaber

(28)

BMF kan bore og skære i hårde og tykke metalplader på grund af komponenten af kulstofstål. SSF har ikke denne egenskab på grund af egenskaberne ved rustfrit stål.

Kemiske egenskaber

(29)

Den kemiske sammensætning af BMF adskiller sig på grund af indholdet af kulstofstål fra SSF, som udelukkende består af rustfrit stål.

Konklusion

(30)

Ud fra ovenstående konkluderes det, at selv om BMF fysisk ligner SSF (når disse er coated), har de andre grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber end SSF.

Endelige anvendelsesformål og indbyrdes udskiftelighed

(31)

Kommissionen vurderede, om de identificerede forskelle i fysiske, kemiske og tekniske egenskaber gav sig udslag i forskellige anvendelsesformål og markedsopfattelser af BMF og SSF.

(32)

Det blev fastslået, at BMF hovedsagelig anvendes til udendørs metaltag, metalbeklædning, vinduesbeklædning og indendørs fastgørelser i kemisk aggressive miljøer såsom svømmehaller og visse fabrikker. I alle disse anvendelser fastgøres metalplader af forskellig tykkelse normalt til hinanden eller fastgøres til andre materialer såsom isoleringslag af forskellig sammensætning. Til disse anvendelsesformål er det ud fra kundens perspektiv vigtigt at bruge korrosionsbestandige skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, og i visse tilfælde/lande er det endda et lovkrav.

(33)

BMF er specifikt udviklet til at opfylde kriterierne for sådanne anvendelsesformål, da de kan bore gennem alle typer overflader, herunder tykke metalplader (ligesom skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af kulstofstål) og er samtidig korrosionsbestandige (ligesom skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål).

(34)

Den eneste samarbejdsvillige EU-producent påstod, at man kan opnå det samme resultat, det vil sige fastgørelse af forskellige overflader til hinanden, med både BMF og SSF. Virksomheden påstod, at den eneste forskel er den måde, som skruen skrues ind på, altså med eller uden forboring. Forboring betyder, at der som første trin bores et hul med forskellige bor afhængigt af materialet. Herefter skrues skruen ind som et separat trin. Forboring er nødvendigt, når der anvendes SSF i forbindelse med metalplader. Virksomheden mener derfor, at valget mellem SSF og BMF udelukkende er en økonomisk beslutning mellem at acceptere højere arbejdskraftomkostninger eller højere materialeudgifter.

(35)

Undersøgelsen viste dog, at forboring i praksis ikke blot er tids- og arbejdskraftkrævende, men ved visse anvendelsesformål (særlig vinduesbeklædning) endda ikke kan lade sig gøre. Dette skyldes, at denne metode forudsætter, at tre eller flere forskellige overflader skal forbores, hver med en forskellig type bor, og derefter samles perfekt, før en SSF-skrue kan skrues ind. I begge tilfælde anvendes der således skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rent kulstofstål som alternativ til BMF i stedet for de typer, der består af rent rustfrit stål. Skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, der udelukkende består af kulstofstål, opfylder ikke kravene til korrosionsbestandighed.

(36)

Denne løsning opfylder ikke kravene til korrosionsbestandighed. Når forboringen er overstået, vil den anvendte SSF, når der anvendes tykke metalplader, ikke selv kunne forme et indvendigt gevind, hvorfor trækstyrken vil være lavere end med BMF (eller skruer af kulstofstål).

(37)

På grundlag af ovenstående afvises påstanden i betragtning 34.

(38)

Det konkluderes, at de identificerede forskelle i fysiske, tekniske og kemiske egenskaber har en indvirkning på den endelige anvendelse af BMF. I modsætning til SSF opfylder BMF forholdsvis specifikke funktioner, og brugen heraf er begrænset til veldefinerede markedssegmenter såsom udendørs metalkonstruktioner, vinduesbeklædning og visse indendørs fastgørelser i kemisk aggressive miljøer.

Forskelle i produktionsproces, omkostninger og priser

(39)

Undersøgelsen viste, at produktionsprocessen for BMF adskiller sig væsentligt fra processen for SSF, da den omfatter en række supplerende trin samt andre maskiner og knowhow. Især kan svejsning og induktionsopvarmning betragtes som omkostningskrævende, unikke og teknologisk følsomme produktionstrin, som kun er relevante for BMF.

(40)

Det blev også bekræftet, at disse forskelle i produktionsprocessen medfører væsentligt højere produktionsomkostninger og priser for BMF. Forskellen mellem produktionsomkostningerne til ens typer af BMF og SSF kan variere med mellem 40 % og 150 % afhængigt af produktionsmetoden og skruens, boltens eller møtrikkens type/længde, mens prisforskellen kan være på over 400 %.

(41)

Den væsentlige forskel i priser (og omkostninger) mellem BMF og SSF betyder, at BMF ikke anvendes i tilfælde, hvor SSF kan anvendes med det samme resultat, navnlig til fastgørelse af andre overflader end tykke metalplader. Dette understøtter konklusionen i betragtning 38 om, at forbrugerne er opmærksomme på forskellene mellem disse to typer skruer, bolte, møtrikker og lignende varer og opfatter dem som forskellige varer.

D.   KONKLUSION VEDRØRENDE VAREDÆKNINGEN

(42)

Ovenstående konklusioner viser, at BMF har andre fysiske, kemiske og tekniske egenskaber end SSF, og at disse forskelle er relevante for den endelige anvendelse og markedsopfattelsen af BMF.

(43)

Den indbyrdes udskiftelighed mellem BMF og SSF er forholdsvis begrænset, da SSF i de fleste tilfælde ikke kan anvendes med samme resultat som BMF. Brugere, der ikke kan få BMF, anvender hellere skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af kulstofstål. Desuden står den væsentlige prisforskel mellem SSF og BMF i vejen for den indbyrdes udskiftelighed.

(44)

I betragtning af de nævnte forskelle konkluderes det, at BMF ikke hører under varedækningen i den oprindelige undersøgelse, og at de foranstaltninger, der indførtes ved den oprindelige undersøgelse, ikke burde have fundet anvendelse på importen af BMF. Anvendelsesområdet for foranstaltningerne bør derfor præciseres med tilbagevirkende kraft ved ændring af forordning (EF) nr. 1890/2005, gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013.

E.   FORNYEDE UNDERSØGELSER (NY EKSPORTØR)

(45)

I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, bør der i forordningen om udløbsundersøgelsen indføres bestemmelser om fornyede undersøgelser (ny eksportør).

F.   TILBAGEVIRKENDE KRAFT

(46)

Da den her omhandlede fornyede undersøgelse var begrænset til en præcisering af varedækningen, og da BMF ikke skulle have været omfattet af de oprindelige foranstaltninger, anses det for passende, for at forhindre enhver heraf følgende skade for importører af varen, at konklusionen anvendes med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor den oprindelige forordning trådte i kraft, herunder på import, som var omfattet af midlertidig told mellem den 22. maj 2005 og den 19. november 2005.

(47)

I indledningsmeddelelsen blev interesserede parter udtrykkeligt opfordret til at fremsætte bemærkninger til konklusionernes mulige virkning med tilbagevirkende kraft. To importører gav udtryk for deres støtte til en anvendelse med tilbagevirkende kraft, og ingen af de interesserede parter var imod en anvendelse af undersøgelsesresultaterne med tilbagevirkende kraft.

(48)

Der bør således indrømmes godtgørelse eller fritagelse for den midlertidige told, som er blevet endeligt opkrævet, og den endelige antidumpingtold, der er betalt på importen af BMF til Unionen i medfør af forordning (EF) nr. 1890/2005 samt den endelige antidumpingtold, der er betalt på importen af BMF til Unionen i medfør af gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 som udvidet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 til at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej. Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de nationale toldmyndigheder i overensstemmelse med gældende toldbestemmelser.

(49)

Denne undersøgelse berører ikke den dato, hvor forordning (EU) nr. 2/2012 udløber, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2.

(50)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1.

G.   FREMLÆGGELSE AF UNDERSØGELSESRESULTATERNE

(51)

Alle interesserede parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der førte til ovennævnte konklusioner, og blev opfordret til at fremsætte bemærkninger. Parterne fik desuden en frist til at fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger. Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1890/2005 affattes således:

»1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, for øjeblikket henhørende under KN-kode 7318 12 10, ex 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 og 7318 15 70 med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indonesien, Taiwan, Thailand og Vietnam.

Bimetalliske skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, defineret som: selvborende bimetalliske skruer med et skaft og hoved af rustfrit stål og en spids og de første gevindriller af kulstofstål, som er svejset sammen, og gør, at skruen kan bore sit eget styrehul og skære sit eget gevind i hårdt stålmetal; og bimetalliske selvskærende skruer med et skaft og hoved af rustfrit stål og de første gevindriller af kulstofstål, som er svejset sammen, og gør, at skruen kan skære sit eget gevind i hårdt stålmetal; som begge i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7318 14 10, er ikke omfattet af den endelige antidumpingtold.«

Artikel 2

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 foretages følgende ændringer i artikel 1:

a)

Stk. 1, affattes således:

»1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 7318 12 10 og ex 7318 14 10 (Taric-kode fra dagen efter offentliggørelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 830/2014 (8): 7318141051, 7318141059, 7318141081 and 7318141089), 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 og 7318 15 70 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan.

Bimetalliske skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, defineret som: selvborende bimetalliske skruer med et skaft og hoved af rustfrit stål og en spids og de første gevindriller af kulstofstål, som er svejset sammen, og gør, at skruen kan bore sit eget styrehul og skære sit eget gevind i hårdt stålmetal; og bimetalliske selvskærende skruer med et skaft og hoved af rustfrit stål og de første gevindriller af kulstofstål, som er svejset sammen, og gør, at skruen kan skære sit eget gevind i hårdt stålmetal; som begge i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7318 14 10, er ikke omfattet af den endelige antidumpingtold.

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 830/2014 af 30. juli 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005, Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 for så vidt angår varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål og for så vidt angår anmodninger om fornyede undersøgelser (ny eksportør) samt om mulighed for godtgørelse af eller fritagelse for told i visse tilfælde (EUT L 226 af 31.7.2014, s. 16).«"

b)

Følgende tilføjes som stk. 4:

»4.   Hvis en eksporterende producent i Taiwan over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at:

a)

denne ikke har eksporteret den vare, der er beskrevet i artikel 1, stk. 1, til Unionen i undersøgelsesperioden (1. juli 2003 til 30. juni 2004)

b)

denne ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Taiwan, som er genstand for de ved denne forordning indførte foranstaltninger samt

c)

vedkommende faktisk har eksporteret den pågældende vare til Unionen efter undersøgelsesperioden eller har indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at eksportere en betydelig mængde til Unionen

ændres bilaget ved at tilføje den nye eksporterende producent til de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgår i stikprøven og dermed er underlagt den vejede gennemsnitlige told på 15,8 %.«

Artikel 3

Artikel 1, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 affattes således:

»1.   Den endelige antidumpingtold for »alle andre virksomheder« i Kina, som blev indført ved artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 2/2012, ændret ved artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 830/2014 (9), på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvides hermed til at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, i øjeblikket henhørende under KN-kode 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 og ex 7318 15 70 (Taric-kode 7318121011, 7318121091, 7318141051, 7318141081, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 og 7318157081), bortset fra varer, der er fremstillet af nedennævnte virksomheder:

Virksomhed

Taric-tillægskode

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippinerne

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippinerne

B356

Artikel 4

For varer, der ikke er omfattet af artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1890/2005 og artikel 1, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012, som udvidet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 og ændret ved nærværende forordning, indrømmes der godtgørelse af eller fritagelse for den endelige antidumpingtold, der er betalt eller bogført efter artikel 1, stk. 1, og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1890/2005 og artikel 1, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012, som udvidet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013, før den blev ændret ved nærværende forordning.

Anmodninger om godtgørelse og fritagelse indgives til de nationale toldmyndigheder i overensstemmelse med gældende toldbestemmelser. I tilfælde, hvor fristerne i artikel 236, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (10) er udløbet før eller udløber på datoen for offentliggørelsen af nærværende forordning, eller hvor de udløber inden for seks måneder efter denne dato, forlænges fristerne hermed til seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af nærværende forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 20. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005 af 14. november 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indonesien, Taiwan, Thailand og Vietnam, om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Malaysia og Filippinerne og om endelig opkrævning af den midlertidige told (EUT L 302 af 19.11.2005, s. 1).

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 af 4. januar 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 5 af 7.1.2012, s. 1).

(4)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 af 7. marts 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved nævnte forordning, ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, afsendt fra Malaysia og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Thailand eller ej (EUT L 68 af 12.3.2013, s. 1).

(5)  EUT C 160 af 6.6.2013, s. 3.

(6)  Kommissionen indledte på eget initiativ interimsundersøgelsen for Kinas vedkommende, da de gældende foranstaltninger finder anvendelse for både Taiwan og Kina.

(7)  Betragtning 22 i forordningen om udløbsundersøgelsen.

(10)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 831/2014

af 30. juli 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

TR

41,5

ZZ

41,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

108,3

BO

98,4

CL

153,6

MGB

99,6

UY

153,1

ZA

145,8

ZZ

126,5

0806 10 10

BR

152,3

CL

90,0

EG

159,6

MA

148,6

TR

160,3

ZZ

142,2

0808 10 80

AR

178,9

BR

62,3

CL

91,5

NZ

128,6

US

155,0

ZA

116,9

ZZ

122,2

0808 30 90

AR

76,6

CL

104,1

NZ

177,1

TR

191,6

ZA

82,4

ZZ

126,4

0809 10 00

MK

106,1

TR

255,2

XS

133,5

ZZ

164,9

0809 29 00

CA

324,1

TR

360,9

US

408,0

ZZ

364,3

0809 30

MK

73,7

TR

148,9

ZZ

111,3

0809 40 05

BA

43,7

MK

49,3

TR

141,2

ZZ

78,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 832/2014

af 30. juli 2014

om fastsættelse af tildelingskoefficienten for ansøgninger om importlicens indgivet under de toldkontingenter, der ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014 blev åbnet for visse kornarter med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014 (2) blev der åbnet toldkontingenter for import af visse kornarter med oprindelse i Ukraine.

(2)

Af meddelelsen i henhold til artikel 4, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014 fremgår det, at de ansøgninger om importlicens, som blev indgivet til de kompetente myndigheder fra den 18. juli 2014, kl. 13.00, indtil den 25. juli 2014, kl. 13.00 Bruxelles-tid, jf. nævnte forordnings artikel 2, stk. 1, andet afsnit, for kontingentet med løbenummer 09.4308, vedrører mængder, der overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som de mængder, der er ansøgt om under det pågældende kontingent, skal multipliceres med.

(3)

Der bør endvidere ikke længere udstedes importlicenser for toldkontingentet med løbenummer 09.4308.

(4)

For at sikre en effektiv forvaltning af proceduren for udstedelse af importlicenser bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicens for varer under toldkontingentet henhørende under løbenummer 09.4308, der omhandles i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014, der er indgivet fra den 18. juli 2014, kl. 13.00, indtil den 25. juli 2014, kl. 13.00 Bruxelles-tid, giver ret til udstedelse af en licens for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 80,115428 % for ansøgninger, der er indgivet under toldkontingenter henhørende under løbenummer 09.4308.

2.   Udstedelsen af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 25. juli 2014, kl. 13.00 Bruxelles-tid, under kontingentet henhørende under løbenummer 09.4308, der omhandles i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014, suspenderes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 416/2014 af 23. april 2014 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af visse kornarter med oprindelse i Ukraine (EUT L 121 af 24.4.2014, s. 53).


AFGØRELSER

31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/29


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juli 2014

om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

(2014/509/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 140, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til beretning fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til beretning fra Den Europæiske Centralbank,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til drøftelser i Det Europæiske Råd,

under henvisning til henstilling fra de medlemmer af Rådet, som repræsenterer medlemsstater, der har euroen som valuta, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) blev indledt den 1. januar 1999. På sit møde i Bruxelles den 3. maj 1998 traf Rådet i sin sammensætning af stats- og regeringschefer afgørelse om, at Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen den 1. januar 1999 (1).

(2)

Rådet besluttede ved beslutning 2000/427/EF (2), at Grækenland opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen den 1. januar 2001. Rådet besluttede ved beslutning 2006/495/EF (3), at Slovenien opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen den 1. januar 2007. Rådet besluttede ved beslutning 2007/503/EF (4) og 2007/504/EF (5), at Cypern og Malta opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen den 1. januar 2008. Rådet besluttede ved beslutning 2008/608/EF (6), at Slovakiet opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen. Rådet besluttede ved afgørelse 2010/416/EU (7), at Estland opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen. Rådet besluttede ved afgørelse 2013/387/EU (8), at Letland opfyldte de nødvendige betingelser for indførelse af euroen.

(3)

I overensstemmelse med punkt 1 i protokollen om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »EF-traktaten«), meddelte Det Forenede Kongerige Rådet, at det ikke agtede at gå over til tredje fase af ØMU den 1. januar 1999. Denne meddelelse er ikke blevet ændret. I overensstemmelse med punkt 1 i protokollen om visse bestemmelser vedrørende Danmark, der er knyttet som bilag til EF-traktaten, og afgørelsen truffet af stats- og regeringscheferne i Edinburgh i december 1992 har Danmark meddelt Rådet, at det ikke vil deltage i tredje fase af ØMU. Danmark har ikke anmodet om, at proceduren i artikel 140, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indledes.

(4)

I henhold til beslutning 98/317/EF er Sverige en medlemsstat med dispensation som defineret i artikel 139, stk. 1, i TEUF. I overensstemmelse med artikel 4 i tiltrædelsesakten (9) af 2003 er Den Tjekkiske Republik, Litauen, Ungarn og Polen medlemsstater med dispensation som defineret i artikel 139, stk. 1, i TEUF. I overensstemmelse med artikel 5 i tiltrædelsesakten (10) af 2005 er Bulgarien og Rumænien medlemsstater med dispensation som defineret i artikel 139, stk. 1, i TEUF. I overensstemmelse med artikel 5 i tiltrædelsesakten af 2012 (11) er Kroatien en medlemsstat med dispensation som defineret i artikel 139, stk. 1, i TEUF.

(5)

Den Europæiske Centralbank (ECB) blev oprettet den 1. juli 1998. Det Europæiske Monetære System er blevet erstattet af en valutakursmekanisme, som blev indført ved Det Europæiske Råds resolution af 16. juni 1997 (12) om oprettelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union. Procedurerne for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ERM II) blev fastlagt i aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (13).

(6)

I artikel 140, stk. 2, i TEUF er procedurerne for ophævelse af de pågældende medlemsstaters dispensation fastlagt. Mindst en gang hvert andet år, eller på anmodning fra en medlemsstat med dispensation, aflægger Kommissionen og ECB beretning til Rådet efter fremgangsmåden i artikel 140, stk. 1, i TEUF.

(7)

Medlemsstaternes nationale lovgivninger, herunder de nationale centralbankers statutter, skal om nødvendigt tilpasses for at gøre dem forenelige med artikel 130 og 131 i TEUF samt med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (»statutten for ESCB og ECB«). Kommissionens og ECB's beretninger indeholder en detaljeret vurdering af foreneligheden af Litauens lovgivning med artikel 130 og 131 i TEUF samt med statutten for ESCB og ECB.

(8)

I henhold til artikel 1 i protokol nr. 13 om konvergenskriterierne, jf. artikel 140 i TEUF, betyder kriteriet vedrørende prisstabilitet som omhandlet i artikel 140, stk. 1, første led, i TEUF, at en medlemsstat har en holdbar prisudvikling og en gennemsnitlig inflationstakt, som betragtet i en periode på et år før undersøgelsen ikke overstiger inflationstakten i de højst tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 1,5 procentpoint. Med henblik på dette kriterium måles inflationen ved harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (14). Med henblik på at vurdere prisstabilitetskriteriet måles en medlemsstats inflation ved den procentvise ændring i det aritmetiske gennemsnit af de sidste 12 månedlige indekser i forhold til det aritmetiske gennemsnit af de 12 månedlige indekser i den foregående periode. I deres beretninger har Kommissionen og ECB taget udgangspunkt i en referenceværdi beregnet som et simpelt aritmetisk gennemsnit af inflationstakterne i de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, plus 1,5 procentpoint. I den etårige periode, der sluttede i april 2014, blev referenceværdien for inflation beregnet til 1,7 %, hvor Letland, Portugal og Irland var de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med en inflationstakt på henholdsvis 0,1 %, 0,3 % og 0,3 %. Det er berettiget, at de medlemsstater, hvis inflationstakt ikke kan betragtes som et relevant benchmark for andre medlemsstater, udelukkes fra dem, der har nået de bedste resultater. Tidligere er sådanne yderligt placerede lande identificeret i konvergensberetningerne fra 2004, 2010 og 2013. I den nuværende situation er det berettiget at udelukke Grækenland, Bulgarien og Cypern fra de lande, der har de bedste resultater (15). I forbindelse med beregningen af referenceværdien erstattes disse lande af Letland, Portugal og Irland, der har de næstlaveste gennemsnitlige inflationstakter.

(9)

I henhold til artikel 2 i protokol nr. 13 kræver kriteriet om den offentlige budgetstilling, der henvises til i artikel 140, stk. 1, andet led, i TEUF, at medlemsstaten på tidspunktet for undersøgelsen ikke er genstand for en rådsafgørelse i henhold til artikel 126, stk. 6, i TEUF om, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud.

(10)

I henhold til artikel 3 i protokol nr. 13 kræver kriteriet i artikel 140, stk. 1, tredje led, i TEUF om deltagelse i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme, at en medlemsstat har overholdt de normale udsvingsmargener i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme (ERM) i mindst to år forud for undersøgelsen uden alvorlige spændinger. Medlemsstaterne må navnlig ikke have devalueret deres valutas bilaterale centralkurs i forhold til euroen på eget initiativ i denne periode. Siden 1. januar 1999 har ERM II udgjort rammerne for vurderingen af opfyldelsen af valutakurskriteriet. Ved vurderingen af opfyldelsen af dette kriterium i deres beretninger har Kommissionen og ECB undersøgt den toårige periode, der sluttede den 15. maj 2014.

(11)

I henhold til artikel 4 i protokol nr. 13 kræver kriteriet vedrørende konvergens i rentesatserne som nævnt i artikel 140, stk. 1, fjerde led, i TEUF at en medlemsstat over en periode på et år før undersøgelsen har haft en gennemsnitlig langfristet nominel rentesats, som ikke overstiger den tilsvarende rentesats i de højst tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 procentpoint. Med henblik på vurderingen af rentekonvergenskriteriet er der blevet anvendt sammenlignelige rentesatser på tiårige toneangivende statsobligationer. Med henblik på at vurdere opfyldelsen af rentekriteriet er der i Kommissionens og ECB's beretninger taget udgangspunkt i en referenceværdi beregnet som et simpelt aritmetisk gennemsnit af den langfristede nominelle rentesats i de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, plus 2 procentpoint. Referenceværdien er baseret på de langfristede rentesatser i Letland (3,3 %), Irland (3,5 %) og Portugal (5,9 %), og resultatet er en referenceværdi på 6,2 % i den etårige periode, der sluttede i april 2014.

(12)

I henhold til artikel 5 i protokol nr. 13 tilvejebringer Kommissionen de statistiske data, der bruges til vurderingen af, om konvergenskriterierne er opfyldt. Kommissionen har tilvejebragt disse data. Budgetdataene har Kommissionen tilvejebragt efter indberetning fra medlemsstaterne pr. 1. april 2014 i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 (16).

(13)

På grundlag af beretningerne fra Kommissionen og ECB om de fremskridt, Litauen har gjort med opfyldelsen af sine forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union, har Kommissionen konkluderet følgende:

a)

Litauens lovgivning, herunder den nationale centralbanks statut, er forenelig med artikel 130 og 131 i TEUF samt med statutten for ESCB og ECB

b)

Litauen opfylder de konvergenskriterier, der er nævnt i de fire led i traktatens artikel 140, stk. 1, i TEUF, idet:

den gennemsnitlige inflationstakt i Litauen i det år, der sluttede i april 2014, var på 0,6 %, hvilket er et godt stykke under referenceværdien, og det er sandsynligt, at den vil holde sig under referenceværdien i månederne fremover

Litauen er med et offentligt underskud på 2,1 % af BNP i 2013 ikke genstand for en afgørelse fra Rådet om et uforholdsmæssigt stort underskud

Litauen har været medlem af ERM II siden den 28. juni 2004; ved landets indtræden i ERM II forpligtede myndighederne sig ensidigt til at fastholde det gældende currency board-arrangement inden for rammerne af mekanismen. I de to år, der ligger forud for denne vurdering, har litas ikke afveget fra centralkursen med mere end ± 1 % og har ikke været omfattet af spændinger

i det år, der sluttede i april 2014, var Litauens langfristede rentesats i gennemsnit på 3,6 %, hvilket er et godt stykke under referenceværdien

c)

på baggrund af vurderingen af den lovgivningsmæssige forenelighed og opfyldelsen af konvergenskriterierne samt de øvrige forhold opfylder Litauen de nødvendige betingelser for indførelse af euroen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Litauen opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af euroen. Dispensationen til fordel for Litauen, jf. artikel 4 i tiltrædelsesakten af 2003, ophæves med virkning fra den 1. januar 2015.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Rådets beslutning 98/317/EF af 3. maj 1998 i henhold til traktatens artikel 109 J, stk. 4 (EFT L 139 af 11.5.1998, s. 30).

(2)  Rådets beslutning 2000/427/EF af 19. juni 2000 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Grækenlands tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2001 (EFT L 167 af 7.7.2000, s. 19).

(3)  Rådets beslutning 2006/495/EF af 11. juli 2006 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Sloveniens tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2007 (EUT L 195 af 15.7.2006, s. 25).

(4)  Rådets beslutning 2007/503/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Cyperns indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (EUT L 186 af 18.7.2007, s. 29).

(5)  Rådets beslutning 2007/504/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Maltas indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (EUT L 186 af 18.7.2007, s. 32).

(6)  Rådets beslutning 2008/608/EF af 8. juli 2008 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 (EUT L 195 af 24.7.2008, s. 24).

(7)  Rådets afgørelse 2010/416/EU af 13. juli 2010 i henhold til traktatens artikel 140, stk. 2, om Estlands indførelse af euroen den 1. januar 2011 (EUT L 196 af 28.7.2010, s. 24).

(8)  Rådets afgørelse 2013/387/EU af 9. juli 2013 om Letlands indførelse af euroen den 1. januar 2014 (EUT L 195 af 18.7.2013, s. 24).

(9)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(10)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203.

(11)  EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.

(12)  EFT C 236 af 2.8.1997, s. 5.

(13)  EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21.

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

(15)  I april 2014 var den gennemsnitlige 12-måneders inflationstakt i Grækenland, Bulgarien og Cypern henholdsvis – 1,2 %, – 0,8 % and – 0,4 % og i euroområdet 1,0 %.

(16)  Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1).


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. juli 2014

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer C(2014) 5327)

(EØS-relevant tekst)

(2014/510/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU (2) blev vedtaget, efter at der var udstedt et stort antal meddelelser til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) som følge af tilstedeværelsen af en lang række salmonellastammer, herunder Salmonella Typhimurium, fundet i fødevarer. Denne stamme er den næstmest rapporterede serotype blandt tilfælde hos mennesker, og der er fundet høj prævalens i fødevarer, som indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle, også kaldet betelpeber) fra Bangladesh. Siden 2011 har Det Forenede Kongerige indberettet flere tilfælde af salmonellaforgiftning fra betelblade. Det er desuden sandsynligt, at antallet af tilfælde er underrapporteret i Unionen.

(2)

I overensstemmelse hermed er import til Unionen af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade fra Bangladesh, i henhold til gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU forbudt indtil den 31. juli 2014.

(3)

I februar 2014 fremsendte Bangladesh en ajourføring vedrørende gennemførelsen af landets handlingsplan for afhjælpning af de mangler, der blev konstateret under en audit, som Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor foretog i 2013. Heraf fremgik det, at gennemførelsen stadig er i gang og endnu ikke er afsluttet.

(4)

Der er altså stadig en række udestående problemer, som skal løses. Navnlig er det program for eksport af betelblade, som industrien har foreslået, endnu ikke iværksat. Det forbud mod eksport af betelblade, som Bangladesh på eget initiativ indførte i maj 2013, gælder stadig. Det har imidlertid vist sig, at forbuddet ikke overholdes fuldt ud, og siden vedtagelsen heraf er der i RASFF foretaget ni indberetninger om forsøg på import af betelblade til Unionen. Det kan således ikke konkluderes, at de garantier, som Bangladesh har givet, er tilstrækkelige til at afhjælpe de alvorlige risici for menneskers sundhed. De beredskabsforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU, bør derfor fortsat finde anvendelse.

(5)

Følgelig bør anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU forlænges til den 30. juni 2015.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU affattes således:

»Artikel 4

Denne afgørelse anvendes til den 30. juni 2015.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU af 13. februar 2014 om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) (EUT L 45 af 15.2.2014, s. 34).