ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 227

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
31. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

69

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014

af 11. marts 2014

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (1), særlig artikel 2, stk. 3, artikel 14, stk. 5, artikel 16, stk. 5, artikel 19, stk. 8, artikel 22, stk. 3, artikel 28, stk. 10 og 11, artikel 29, stk. 6, artikel 30, stk. 8, artikel 33, stk. 4, artikel 34, stk. 5, artikel 35, stk. 10, artikel 36, stk. 5, artikel 45, stk. 6, artikel 47, stk. 6, og artikel 89, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 1305/2013 fastsættes de generelle regler, der gælder for Unionens støtte til udvikling af landdistrikterne finansieret gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og som supplerer de fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde, som er fastsat i del 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2). Der bør fastsættes supplerende regler hertil.

(2)

Medlemsstaterne bør indføre og anvende særlige betingelser for unge landbrugeres adgang til støtte, hvis de ikke etablerer sig som eneste driftsleder. For at sikre lige behandling af støttemodtagere, uanset under hvilken retlig form de vælger at etablere deres bedrift, bør det fastsættes, at betingelserne for, at en juridisk person eller anden form for partnerskab kan anses for at være en »ung landbruger«, bør svare til de betingelser, der gælder for en fysisk person. Der bør fastsættes en henstandsperiode, der er tilstrækkelig lang til at give unge landbrugere mulighed for at erhverve de nødvendige kvalifikationer.

(3)

For at sikre, at udvekslingsordninger inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbrugsbedrifter med støtte fra ELFUL defineres og afgrænses klart i forhold til lignende aktioner under andre af Unionens ordninger, og samtidig tage hensyn til de forskellige nationale forhold, bør medlemsstaterne definere varigheden og indholdet af sådanne ordninger i deres programmer for udvikling af landdistrikterne. Indholdet bør fokusere på de områder, der er tæt forbundet med gennemførelsen af Unionens prioriteter for udvikling af landdistrikterne.

(4)

Der bør fastsættes bestemmelser om, hvilke producentsammenslutninger og typer af foranstaltninger der kan modtage støtte under markedsføringskomponenten i kvalitetsordningsforanstaltningen, og opstilles betingelser, der forhindrer konkurrencefordrejning og forskelsbehandling af visse produkter og udelukker støtte til varemærker.

(5)

Den forretningsplan, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013, bør indeholde tilstrækkelige elementer til at gøre det muligt at vurdere, i hvor høj grad målene for den valgte foranstaltning er nået. For at sikre ligebehandling af støttemodtagere i hele Unionen og for at lette overvågning, bør det kriterium, der anvendes til at fastsætte de tærskler, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, i nævnte forordning, være landbrugsbedriftens produktionskapacitet.

(6)

Der bør fastsættes miljømæssige minimumskrav, som skal overholdes ved skovrejsning på landbrugsarealer for at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssig skovrejsning på følsomme levesteder, herunder i områder af stor landskabsmæssig værdi, og at der tages hensyn til behovet for modstandsdygtighed over for klimaændringer. I områder, der er udpeget som Natura 2000-områder, bør skovrejsningen være i overensstemmelse med forvaltningsmålsætningerne for de pågældende områder. Der bør lægges særlig vægt på visse områders miljømæssige behov, som f.eks. forebyggelse af jorderosion. Der bør fastsættes strengere regler for skovrejsning, som fører til etablering af større skove, så der tages højde for de virkninger, disse foranstaltninger i kraft af deres omfang har på økosystemet og for at sikre, at reglerne er i overensstemmelse med målene for strategien for grøn infrastruktur (3) og EU's nye skovstrategi (4).

(7)

De betingelser, der stilles vedrørende forpligtelser til at ekstensivere husdyrbrug, opdrætte lokale racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, og bevare plantegenetiske ressourcer, der er truet af genetisk erosion, bør sikre, at forpligtelserne defineres i overensstemmelse med Unionens prioriterede mål for udvikling af landdistrikterne, og særlig behovet for at sikre beskyttelsen af landskabet og dets karakteristika, naturressourcerne, herunder vand, jordbunden og den genetiske diversitet.

(8)

Det bør defineres, hvilke aktiviteter der kan være berettiget til støtte til bevarelse og bæredygtig anvendelse og udvikling af genetiske ressourcer i landbruget samt bevarelse og fremme af skovgenetiske ressourcer.

(9)

For at udelukke dobbeltfinansiering af klima- og miljøvenlige landbrugsmetoder og tilsvarende metoder efter artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (5), undgå konkurrencefordrejning blandt landbrugere og en sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af ELFUL-midler bør det fastsættes, at de yderligere omkostninger og det indkomsttab, der skyldes anvendelsen af disse metoder, fratrækkes de relevante betalinger.

(10)

Det er nødvendigt at definere de områder, hvor der indgås dyrevelfærdsforpligtelser for at tilvejebringe opgraderede standarder for produktionsmetoderne. Herved bør det undgås, at forpligtelserne vedrørende dyrevelfærd overlapper med standardlandbrugspraksis og særlig med vaccination for at forebygge sygdomme.

(11)

Det bør præciseres, hvilke korte forsyningskæder og lokale markeder der kan ydes støtte til. For at gøre det muligt klart at skelne mellem de to, bør de korte forsyningskæder defineres med antallet af mellemled som kriterium, mens kriteriet for at definere lokale markeder, medmindre der fremlægges et overbevisende alternativt kriterium, bør være afstanden i kilometer fra landbrugsbedriften, idet der tages hensyn til særlige geografiske træk ved det pågældende område. Samarbejde mellem små aktører bør være koncentreret om at overvinde de almindelige ulemper, som fragmenteringen i landdistrikterne forårsager. Foranstaltningen bør derfor begrænses til mikrovirksomheder og fysiske personer, som skal til at starte en mikrovirksomhed på det tidspunkt, hvor de ansøger om støtte. For at sikre en sammenhængende tilgang i gennemførelsen af samarbejdsforanstaltningen bør der under denne foranstaltning kun ydes støtte til markedsføringsaktiviteter med forbindelse til korte forsyningskæder og lokale markeder.

(12)

For at sikre, at bidrag i forbindelse med renter på kommercielle lån optaget af gensidige fonde, jf. artikel 38, stk. 3, litra b), og artikel 39, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013, fastholdes på et passende niveau, bør disse kommercielle lån have en løbetid på mindst et og højst fem år.

(13)

For at sikre effektiv anvendelse af ELFUL's ressourcer bør visse typer udgifter i forbindelse med leasingkontrakter, udlejerens fortjeneste, refinansieringsomkostninger, indirekte omkostninger og forsikringspræmier udelukkes fra støtte. For at tage hensyn til forskellene mellem medlemsstaterne, hvad angår finansielle og udviklingsmæssige betingelser i landbrugssektoren, og sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af ELFUL's ressourcer, bør det kræves, at medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne definerer betingelserne for, at brugt udstyr kan være støtteberettiget. I overensstemmelse med Unionens prioriterede mål for udvikling af landdistrikterne bør kun investeringer inden for vedvarende energi med høj energieffektivitet og gode miljøresultater modtage ELFUL-støtte. Til dette formål bør medlemsstaterne fastsætte minimumskriterier for energieffektivitet. Medlemsstaterne bør sikre, at de gældende bæredygtighedskriterier for bioenergi er opfyldt. Medlemsstaterne bør også støtte overgangen fra første til anden generation af biobrændstoffer og fremme en større produktion af avancerede biobrændstoffer, som skaber store drivhusgasbesparelser med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, og som ikke er i direkte konkurrence med landbrugsarealer til fødevare- og foderproduktion.

(14)

Der bør fastsættes betingelser for omlægning eller justering af forpligtelser vedrørende foranstaltningerne i artikel 28, 29, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og de situationer, hvor der ikke kræves tilbagebetaling af støtten, bør defineres. Det bør sikres, at omlægning eller justering af forpligtelser kun er mulig i tilfælde, hvor forpligtelsens miljømål fastholdes eller styrkes.

(15)

Der bør fastsættes bestemmelser om overgangen fra støtte til udvikling af landdistrikterne efter Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (6), eller i Kroatiens tilfælde Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 (7), til støtte efter forordning (EU) nr. 1305/2013. Under hensyntagen til, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2013 (8) allerede er indført en række overgangsbestemmelser for udvikling af landdistrikterne, bør denne forordning fastsætte betingelserne for, at udgifter i forbindelse med de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan være støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013. Denne forordning bør også tilpasse datoerne for indgivelse af efterfølgende evalueringer af programmerne samt sammenfatninger af evalueringerne, så der tages hensyn til de overgangsbestemmelser for gennemførelsen af programmer fra programmeringsperioden 2007-2013 i 2014, der blev indført artikel 1 i forordning (EU) nr. 1310/2013.

(16)

Eftersom forordning (EU) nr. 1305/2013 erstatter forordning (EF) nr. 1698/2005, bør gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 1698/2005, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (9), ophæves. Forordning (EF) nr. 1974/2006 bør derfor ophæves.

(17)

I betragtning af, at programmeringsperioden 2014-2020 allerede vil være begyndt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning i Den Europæiske Unions Tidende, er det nødvendigt så vidt muligt at begrænse forsinkelsen af dens ikrafttræden. Den bør derfor træde i kraft på dagen for dens offentliggørelse og anvendes fra den første dag i programmeringsperioden 2014-2020, den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes:

1)

supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår:

a)

unge landbrugere

b)

udvekslingsordninger inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbrugsbedrifter

c)

kvalitetsordninger — markedsføring

d)

bedrifts- og erhvervsudvikling

e)

skovrejsning og etablering af skovområder

f)

foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug

g)

bevarelse af genetiske ressourcer i landbrug og skovbrug

h)

udelukkelse af dobbeltfinansiering

i)

dyrevelfærd

j)

samarbejde

k)

kommercielle lån til gensidige fonde

l)

investeringer

m)

omdannelse eller justering af forpligtelser

n)

udvidede eller ny forpligtelser.

2)

særlige overgangsregler om betingelserne for, at støtte, som Kommissionen har godkendt efter forordning (EF) nr. 1698/2005, eller for Kroatiens vedkommende efter forordning (EF) nr. 1085/2006, kan indgå i støtte ydet efter forordning (EU) nr. 1305/2013, herunder for Kroatiens vedkommende støtte til teknisk bistand.

KAPITEL II

SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL REGLERNE FOR FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Artikel 2

Ung landbruger

1.   Medlemsstaterne skal opstille og anvende særlige betingelser for adgang til støtte i tilfælde, hvor en ung landbruger som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), i forordning (EU) nr. 1305/2013 ikke etablerer sig som eneste driftsleder, uanset bedriftens retlige form. Disse betingelser skal svare til dem, der kræves opfyldt, når en ung landbruger etablerer sig som eneste driftsleder. I alle tilfælde skal de unge landbrugere have kontrollen over bedriften.

2.   Når ansøgningen om støtte vedrører en bedrift, der ejes af en juridisk person, skal en ung landbruger som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), i forordning (EU) nr. 1305/2013 udøve faktisk og varig kontrol over den juridiske person, for så vidt angår beslutninger om drift, overskud og finansiel risiko. Når flere fysiske personer, herunder en eller flere personer, der ikke er ung(e) landbruger(e), deltager i den juridiske persons kapital eller drift, skal den unge landbruger være i stand til at udøve denne faktiske og varige kontrol enten alene eller i forening med andre landbrugere.

Hvis en juridisk person kontrolleres af en anden juridisk person (alene eller sammen med andre), gælder kravene i første afsnit for enhver fysisk person, der kontrollerer denne anden juridiske person.

3.   Alle de elementer i definitionen af en ung landbruger, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra n), i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal være opfyldt på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om støtte efter nævnte forordning. Dog kan der bevilliges en henstandsperiode på ikke over 36 måneder fra datoen for den individuelle støtteafgørelse for støttemodtagerens opfyldelse af betingelserne i forbindelse med erhvervelse af de faglige kvalifikationer, der er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikterne.

Artikel 3

Udvekslingsordninger inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbrugsbedrifter

Medlemsstaterne skal i deres programmer for udvikling af landdistrikterne definere varigheden og indholdet af de kortvarige udvekslingsordninger inden for landbrug og skovbrug, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013. Sådanne ordninger og besøg skal især fokusere på bæredygtige metoder inden for landbrug og skovbrug og/eller teknologi, landbrugsdiversificering, landbrug der deltager i korte forsyningskæder, udvikling af nye forretningsmuligheder og ny teknologi samt forbedring af skovenes modstandsdygtighed.

Artikel 4

Kvalitetsordninger — markedsføring

1.   Producentsammenslutninger, der modtager støtte efter artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal uanset deres retlige form være enheder, som forener aktører, der deltager i en kvalitetsordning for landbrugsprodukter, bomuld eller fødevarer, som omhandlet i artikel 16, stk. 1, i nævnte forordning, for et specifikt produkt, der er omfattet af en af disse ordninger.

2.   De aktiviteter, der er støtteberettigede i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal have følgende karakteristika:

a)

de har til formål at tilskynde forbrugerne til at købe de produkter, der er omfattet af den kvalitetsordning for landbrugsprodukter, bomuld eller fødevarer, som omhandlet i artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som der ydes støtte til deltagelse i inden for rammerne af programmet for udvikling af landdistrikterne, og

b)

de skaber opmærksomhed om de pågældende produkters særlige kendetegn eller fortrin, navnlig kvalitet, særlige produktionsmetoder og høje normer for dyrevelfærd og miljøhensyn som følge af den pågældende kvalitetsordning.

3.   Støtteberettigede aktiviteter må ikke tilskynde til forbrug af et produkt på grund af dets særlige oprindelse, medmindre produktet er omfattet af den kvalitetsordning, der er indført ved afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (10), kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (11), kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 (12) og del II, afsnit II, kapitel I, afdeling 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (13) med hensyn til vin. Produktets oprindelse kan angives, hvis oprindelsen ikke fremtræder som hovedbudskabet.

4.   Der skal ikke ydes støtte i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til oplysningskampagner og markedsføring vedrørende varemærker.

Artikel 5

Bedrifts- og erhvervsudvikling

1.   Forretningsplanen efter artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013 skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

a)

I tilfælde af igangsætningsstøtte til unge landbrugere:

i)

udgangssituation på bedriften

ii)

milepæle og mål for udvikling af bedriftens aktiviteter

iii)

detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, herunder til fremme af miljømæssig bæredygtighed og ressourceeffektivitet, der er nødvendige for udvikling af bedriftens aktiviteter, såsom investeringer, uddannelse og rådgivning

b)

I tilfælde af støtte til virksomhedsetablering for ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter:

i)

udgangssituationen for den person eller mikrovirksomhed eller lille virksomhed, der ansøger om støtte

ii)

milepæle og mål for den pågældende persons, bedrifts, mikrovirksomheds eller lille virksomheds udvikling af nye aktiviteter

iii)

detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der er nødvendige for personens, bedriftens, mikrovirksomhedens eller den lille virksomheds udvikling af aktiviteter, såsom investeringer, uddannelse og rådgivning

c)

I tilfælde af etableringsstøtte til udvikling af små bedrifter

i)

udgangssituation på bedriften

ii)

detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, herunder til fremme af miljømæssig bæredygtighed og ressourceeffektivitet, som kunne bidrage til at opnå økonomisk levedygtighed, såsom investeringer, uddannelse og samarbejde.

2.   Medlemsstaterne skal definere de tærskler, der er omhandlet i tredje afsnit i artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013, i forhold til bedriftens kapacitet målt i standard output som fastsat i artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2008 (14) eller tilsvarende.

Artikel 6

Skovrejsning og etablering af skovområder

Følgende miljømæssige mindstekrav gælder i forbindelse med den foranstaltning om skovrejsning og etablering af skovområder, som er omhandlet i artikel 22 i forordning (EU) nr. 1305/2013:

a)

ved valget af, hvilke arter der skal plantes, på hvilke arealer og med hvilke metoder, skal det undgås, der sker uhensigtsmæssig skovrejsning i følsomme habitater, såsom tørvemoser og vådområder, og at der opstår negative virkninger på arealer af stor økologisk værdi, herunder arealer, der anvendes til landbrug af høj naturværdi. På områder, der er udpeget som Natura 2000-områder i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF (15) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (16), tillades kun skovrejsning, der stemmer overens med forvaltningsmålsætningerne for de pågældende områder og er aftalt med den myndighed i medlemsstaten, som har ansvar for gennemførelsen af Natura 2000

b)

ved valget af træernes arter, sorter, økotyper og herkomst skal der tages hensyn til behovet for modstandsdygtighed over for klimaforandringer og naturkatastrofer og til det pågældende områdes biotiske, pedologiske og hydrologiske tilstand, såvel som til arternes potentielle invasive karakter under lokale forhold som defineret af medlemsstaterne. Støttemodtageren har som minimum pligt til at beskytte og pleje skoven i løbet af den periode, hvor der udbetales en præmie for tabt landbrugsindkomst og vedligeholdelse. Dette omfatter passende pleje og udtynding eller græsning til gavn for skovens fremtidige udvikling og for at regulere konkurrence med anden vegetation og undgå, at der opbygges brandfarligt materiale i underskoven. For hurtigtvoksende arter skal medlemsstaterne definere den korteste og længste levetid før fældning. Den korteste levetid må ikke være mindre end 8 år og må ikke overstige 20 år

c)

i tilfælde, hvor plantning af flerårige træagtige arter på grund af miljømæssige eller klimatiske forhold, herunder forringelse af miljøet, ikke kan forventes at føre til etablering af skovområder som defineret i gældende national lovgivning, kan medlemsstaten give støttemodtageren tilladelse til at etablere og vedligeholde andet træagtigt vegetationsdække. Støttemodtageren skal sikre det samme niveau af pleje og beskyttelse, som gælder for skove

d)

i tilfælde af skovrejsning, der fører til etablering af skov med et omfang, der overstiger en vis tærskel, som medlemsstaterne fastsætter, skal skovrejsningen bestå af enten:

i)

plantning af udelukkende økologisk tilpassede arter og/eller arter, som er modstandsdygtige over for klimaændringer i det pågældende biogeografiske område, som ifølge en vurdering af virkningerne ikke vil true biodiversiteten og økosystemtjenesterne eller have en negativ indvirkning på menneskers helbred, eller

ii)

plantning af en blanding af træarter, der omfatter enten:

mindst 10 % løvtræer pr. område, eller

mindst tre træarter eller -sorter, som hver især skal tegne sig for mindst 10 % af træerne i området.

Artikel 7

Miljø- og klimavenligt landbrug

1.   De forpligtelser, som under de miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, indgås til ekstensivering af husdyrbrug, skal mindst opfylde følgende betingelser:

a)

hele bedriftens græsareal skal forvaltes og vedligeholdes således, at over- og undergræsning undgås

b)

belægningsgraden skal fastsættes under hensyntagen til alle græssende husdyr på bedriften eller, ved forpligtelser til at begrænse næringsstofudvaskning, til alle husdyr på bedriften, som er relevante for den pågældende forpligtelse.

2.   Ved forpligtelser under de miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, til at opdrætte lokale racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, eller til at bevare plantegenetiske ressourcer, der er truet af genetisk erosion, skal det kræves:

a)

at der opdrættes lokale racer, der er genetisk tilpasset til et eller flere traditionelle produktionssystemer og er i fare for at gå tabt for landbruget, eller

b)

at plantegenetiske ressourcer, der er naturligt tilpasset til de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, bevares.

Følgende husdyrarter er støtteberettigede:

a)

kvæg

b)

får

c)

geder

d)

dyr af hestefamilien

e)

svin

f)

fugle.

3.   Lokale racer anses for at være i fare for at gå tabt for landbruget, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

antallet af avlshundyr på nationalt plan er angivet

b)

dette antal og de angivne racers truede status er attesteret af et behørigt anerkendt, relevant videnskabeligt organ

c)

et behørigt anerkendt, relevant teknisk organ varetager registrering og ajourfører racestambogen.

d)

de pågældende organer skal have den nødvendige kompetence og viden til at identificere dyr af de truede racer.

Programmet for udvikling af landdistrikterne skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af disse betingelser.

4.   Plantegenetiske ressourcer betragtes som værende truet af genetisk erosion, når programmet for udvikling af landdistrikterne indeholder tilstrækkelige beviser for genetisk erosion på grundlag af videnskabelige resultater eller indikatorer for reduktionen af endemiske/oprindelige (lokale) sorter og deres populationsdiversitet samt eventuelt for ændringer i den fremherskende landbrugspraksis på lokalt plan.

5.   Der må ikke ydes støtte efter artikel 28, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til aktiviteter, der er omfattet at den type forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug, som er omhandlet i stk. 1-4, i nærværende artikel.

Artikel 8

Bevarelse af genetiske ressourcer i landbrug og skovbrug

1.   I denne artikel forstås ved:

a)

»bevarelse på levestedet« inden for landbrug: bevarelse af genetisk materiale i økosystemer og naturlige habitater og bevarelse og genindvinding af levedygtige populationer af arter eller vildtlevende racer i deres naturlige omgivelser og, for så vidt angår tamdyreracer eller dyrkede plantearter, i det driftsmiljø, hvor de har udviklet deres distinkte egenskaber

b)

»bevarelse på levestedet« inden for skovbrug: bevarelse af genetisk materiale i økosystemer og naturlige habitater og bevarelse og genindvinding af levedygtige populationer af arter i deres naturlige omgivelser

c)

»bevarelse på bedriftsniveau«: bevarelse på levestedet og udvikling på bedriftsniveau

d)

»bevarelse uden for levestedet« betyder bevarelse af genetisk materiale i landbruget eller skovbruget uden for det naturlige habitat

e)

»samling uden for levestedet« betyder en samling af genetisk materiale til landbruget eller skovbruget uden for det naturlige habitat.

2.   Foranstaltninger til bevarelse af genetiske ressourcer i landbruget og skovbruget, hvortil der kan ydes støtte efter artikel 28, stk. 9, og artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan omfatte følgende:

a)

målrettede aktioner: foranstaltninger til fremme af bevarelse på levestedet og bevarelse uden for levestedet, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i landbruget og skovbruget, herunder webbaserede fortegnelser over de genetiske ressourcer, der for tiden bevares på levestedet, herunder bevarelse på bedriftsniveau, samt over samlinger uden for levestedet og databaser

b)

samordnede aktioner: foranstaltninger til fremme af informationsudveksling mellem kompetente organisationer i medlemsstaterne om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af de genetiske ressourcer i Unionens landbrug og skovbrug

c)

ledsageforanstaltninger: information, udbredelse og rådgivning med deltagelse fra ikke-statslige organisationer og andre relevante interesseparter, uddannelseskurser og udarbejdelse af tekniske rapporter.

Artikel 9

Udelukkelse af dobbeltfinansiering af landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, og af tilsvarende metoder

1.   Ved ydelse af støtte efter artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 4, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, må der ved beregningen af støttebeløbet udelukkende tages hensyn til de yderligere omkostninger og tab af indkomst, der er forbundet med forpligtelser, som er mere vidtgående end den relevante obligatoriske metode i henhold til artikel 43 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Når en klima- og miljøvenlig forpligtelse efter artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, som angår en metode opført i bilag IX, afsnit I, punkt 3 og 4, og afsnit III, punkt 7, til forordning (EU) nr. 1307/2013, eller enhver anden metode som tilføjes til nævnte bilag i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 43, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1307/2013, anmeldes som svarende til en eller flere metoder fastlagt efter artikel 43, stk. 2, i nævnte forordning, skal betalingen til forpligtelsen til at drive klima- og miljøvenligt landbrug efter artikel 28, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013 nedsættes med et fast beløb svarende til en del af den grønne betaling i medlemsstaten eller regionen for grøn praksis, jf. artikel 43, stk. 12, litra c) i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Artikel 10

Dyrevelfærd

Forpligtelser på dyrevelfærdsområdet, der er støtteberettigede i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal indebære opgraderede standarder for produktionsmetoderne på et af følgende områder:

a)

vand, foder og pleje afpasset efter husdyrenes naturlige behov

b)

opstaldningsforhold, såsom øgede pladskrav, gulvarealer, strøelse og naturlig belysning

c)

adgang til fri luft

d)

undgåelse af at lemlæste og/eller kastrere dyr, eller i særlige tilfælde, hvor lemlæstelse eller kastrering anses for at være nødvendig, krav om brug af bedøvelsesmidler samt smertestillende antiinflammatorisk medicin eller medicinsk kastration.

Artikel 11

Samarbejde

1.   Støtte til etablering og udvikling af korte forsyningskæder, jf. artikel 35, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013, må kun omfatte forsyningskæder med højst et mellemled mellem landbrugeren og forbrugeren.

2.   Støtte til etablering og udvikling af lokale markeder, jf. artikel 35, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal ydes for markeder, for hvilke:

a)

der i programmet for udvikling af landdistrikterne er fastsat en radius i kilometer fra den landbrugsbedrift, produktet stammer fra, inden for hvilken forarbejdningsaktiviteter og salg til den endelige forbruger skal finde sted, eller

b)

der i programmet for udvikling af landdistrikterne er fastsat en overbevisende alternativ definition.

3.   I forbindelse med samarbejde, der støttes efter artikel 35, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal »små aktører« forstås som mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (17) eller fysiske personer, der ikke udøver økonomisk aktivitet på det tidspunkt, hvor de ansøger om støtte.

4.   De salgsfremstød, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1305/2013, er kun støtteberettigede, for så vidt angår korte forsyningskæder og lokale markeder, der opfylder kriterierne i nærværende artikels stk. 1 og 2.

Artikel 12

Kommercielle lån til gensidige fonde

Hvis midlerne til de finansielle godtgørelser, som de gensidige fonde, der er omhandlet i artikel 38 og 39 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal betale, stammer fra et kommercielt lån, skal lånets løbetid være på mellem 1 og 5 år.

Artikel 13

Investeringer

Ved anvendelse af artikel 45 i forordning (EU) nr. 1305/2013 gælder følgende:

a)

i tilfælde af leasing er andre omkostninger i tilknytning til leasingkontrakten, såsom leasinggivers fortjeneste, renteomkostninger ved refinansiering, indirekte omkostninger og forsikringsudgifter, ikke støtteberettigede

b)

medlemsstaterne skal i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastsætte, på hvilke betingelser anskaffelse af brugt udstyr kan anses som en støtteberettiget udgift

c)

medlemsstaterne skal kræve overholdelse af minimumsstandarder for energieffektivitet, når der ydes støtte til investeringer i infrastrukturer for vedvarende energi, der forbruger eller producerer energi, når der findes sådanne standarder på nationalt plan

d)

investeringer i anlæg, hvis primære formål er at producere elektricitet fra biomasse, er ikke støtteberettigede, medmindre der anvendes en minimumsprocent af varmeenergi, som fastsættes af medlemsstaterne

e)

medlemsstaterne skal fastsætte begrænsninger i den andel, som korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder højst må tegne sig for ved produktion af bioenergi, herunder biobrændstoffer, i forskellige typer af anlæg. Støtte til bioenergiprojekter må kun ydes til bioenergi, som opfylder gældende bæredygtighedskriterier fastsat i EU-lovgivningen, herunder artikel 17, stk. 2-6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (18). Den strategiske miljøvurdering i programmet for udviklingen af landdistrikterne skal omfatte en generel vurdering heraf.

Artikel 14

Omdannelse eller tilpasning af forpligtelser

1.   Medlemsstaterne kan tillade, at en forpligtelse efter artikel 28, 29, 33 eller 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 omdannes til en anden forpligtelse i løbet af forpligtelsesperioden, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

ændringen indebærer betydelige fordele for miljøet eller for dyrevelfærden

b)

den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt

c)

de pågældende forpligtelser indgår i det godkendte program for udviklingen af landdistrikterne.

En ny forpligtelse skal indgås for hele den periode, der er angivet i den relevante foranstaltning, uanset hvor længe den oprindelige forpligtelse allerede er gennemført.

2.   Medlemsstaterne kan tillade, at forpligtelser efter artikel 28, 29, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 tilpasses i løbet af forpligtelsesperioden, hvis det godkendte program for udviklingen af landdistrikterne giver mulighed herfor, og tilpasningen er berettiget under hensyntagen til forpligtelsens formål.

Støttemodtageren skal opfylde den tilpassede forpligtelse for den resterende del af den oprindelige forpligtelsesperiode.

Tilpasninger kan også ske i form af en forlængelse af forpligtelsesperioden.

Artikel 15

Situationer, hvor der ikke kræves tilbagebetaling

1.   Hvis støttemodtageren i løbet af gyldighedsperioden for en forpligtelse, der er indgået som en betingelse for at modtage støtte, øger sin bedrifts areal, kan medlemsstaterne udvide forpligtelsen til også at omfatte tillægsarealet i den resterende del af forpligtelsesperioden eller erstatte den oprindelige forpligtelse med en ny forpligtelse. Det samme gælder i tilfælde, hvor det areal, der er omfattet af forpligtelsen, udvides inden for bedriften.

2.   En forpligtelse må kun udvides til at dække yderligere arealer som omhandlet i paragraf 1 på følgende betingelser:

a)

det tjener forpligtelsens miljømål

b)

det er berettiget i henseende til forpligtelsens art, den tilbageværende forpligtelsesperiodes længde og tillægsarealets størrelse

c)

det forringer ikke den effektive kontrol med opfyldelsen af betingelserne for ydelsen af støtte.

Forpligtelsens oprindelige løbetid skal overholdes.

3.   En ny forpligtelse kan indgås for at erstatte en bestående forpligtelse som omhandlet i paragraf 1 på betingelse af, at den ny forpligtelse omfatter hele det pågældende areal, og at vilkårene ikke er mindre krævende end i den oprindelige forpligtelse.

Når den oprindelige forpligtelse erstattes af en ny, skal den nye forpligtelse indgås for hele den periode, der er angivet i den relevante foranstaltning, uanset hvor stor en andel af den oprindelige forpligtelse der allerede er gennemført.

KAPITEL III

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 16

Udgifters støtteberettigelse

1.   Udgifter til retlige forpligtelser, som er indgået over for støttemodtagere i løbet af programmeringsperioden 2007-2013 inden for rammerne af foranstaltninger efter artikel 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005, er berettiget til ELFUL-bidrag i programmeringsperioden 2014-2020 for de betalinger, som skal foretages:

a)

mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2015, såfremt den finansielle tildeling til den berørte foranstaltning i det pågældende program i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 allerede er opbrugt

b)

efter den 31. december 2015.

2.   De i stk. 1 omhandlede udgifter er berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

udgifterne skal være fastsat i det pågældende program for udviklingen af landdistrikterne for programmeringsperioden 2014-2020,

b)

ELFUL-bidragssatsen til finansiering af den tilsvarende foranstaltning efter forordning (EU) nr. 1305/2013, jf. bilag I til denne forordning, finder anvendelse

c)

Medlemsstaterne sikrer, at de relevante overgangsforanstaltninger klart kan identificeres i deres forvaltnings- og kontrolsystemer.

Artikel 17

Kroatien

1.   Udgifter til retlige forpligtelser over for støttemodtagere i Kroatien, som er indgået under instrumentet til førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (IPARD) til operationer under foranstaltninger efter artikel 171, stk. 3, litra b), stk. 4, litra a) og b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 (19), er berettiget til ELFUL-bidrag i programmeringsperioden 2014-2020 for de betalinger, som skal foretages:

a)

mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2016, såfremt den finansielle tildeling til den berørte foranstaltning i det pågældende program i henhold til forordning (EF) nr. 718/2007 allerede er opbrugt

b)

efter den 31. december 2016.

2.   De i stk. 1 omhandlede udgifter er berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

udgifterne skal være fastsat i programmet for udviklingen af landdistrikterne for programmeringsperioden 2014-2020

b)

ELFUL-bidragssatsen til finansiering af den tilsvarende foranstaltning efter forordning (EU) nr. 1305/2013, jf. bilag II til denne forordning, finder anvendelse

c)

Kroatien sikrer, at de relevante overgangsoperationer klart kan identificeres i dets forvaltnings- og kontrolsystemer.

3.   Udgifter, som afholdes efter den 31. december 2013 i forbindelse med operationer, der er nødvendige for afslutning af IPARD-programmet, og den efterfølgende evaluering som omhandlet i artikel 191 i forordning (EF) nr. 718/2007, er berettiget til støtte under ELFUL, under programmets komponent for teknisk bistand i programmeringsperioden 2014-2020, forudsat at programmet indeholder en bestemmelse om sådanne udgifter.

Artikel 18

Efterfølgende evaluering

1.   Den efterfølgende vurdering, der er omhandlet i artikel 86, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005, indgives til Kommissionen senest den 31. december 2016.

2.   Sammenfatningen af efterfølgende evalueringer, der er omhandlet i artikel 87 i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være afsluttet senest den 31. december 2017.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1974/2006 ophæves.

Den finder fortsat anvendelse på operationer, der gennemføres i henhold til programmer, som Kommissionen har godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 inden den 1. januar 2014.

Artikel 20

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Grøn infrastruktur — Styrkelse af Europas naturkapital (COM(2013) 249 final).

(4)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor (COM(2013) 659 final).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsbestemmelser vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 865).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

(12)  Forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

(13)  Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2008 af 8. december 2008 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 3).

(15)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(17)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

(19)  Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1).


BILAG I

Sammenligningstabel over foranstaltninger, fastsat i forordning (EF) nr. 1698/2005 og forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005

Koder i programmeringsperioden 2007-2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Koder i programmeringsperioden 2014-2020

Artikel 20, litra a), nr. i), og artikel 21: Uddannelse og information

111

Artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013

1

Artikel 20, litra a), nr. ii), og artikel 22: Unge landbrugeres etablering

112

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 20, litra a), nr. iii), og artikel 23: Førtidspensionering

113

/

/

Artikel 20, litra a), nr. iv), og artikel 24: Anvendelse af rådgivningstjenester

114

Artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

2

Artikel 20, litra a), nr. v), og artikel 25: Oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester

115

Artikel 15, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

2

Artikel 20, litra b), nr. i), og artikel 26: Modernisering af landbrugsbedrifter

121

Artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 20, litra b), nr. ii), og artikel 27: Forbedring af skovenes økonomiske værdi

122

Artikel 21, stk. 1, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 20, litra b), nr. iii), og artikel 28: Forøgelse af landbrugs- og skovbrugsprodukternes værdi

123

Artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 21, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

8

Artikel 20, litra b), nr. iv), og artikel 29: Samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier

124

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

16

Artikel 20, litra b), nr. v), og artikel 30: Infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug

125

Artikel 17, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 20, litra b), nr. vi): Genoprettende og forebyggende aktioner

126

Artikel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013

5

Artikel 20, litra c), nr. i), og artikel 31: Overholdelse af normer

131

/

/

Artikel 20, litra c), nr. ii), og artikel 32: Ordninger for fødevarekvalitet

132

Artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013

3

Artikel 20, litra c), nr. iii), og artikel 33: Information om og markedsføring af produkter under ordninger for fødevarekvalitet

133

Artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

3

Artikel 20, litra d), nr. i), og artikel 34: Semisubsistenslandbrug

141

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 20, litra d), nr. ii), og artikel 35: Producentsammenslutninger

142

Artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013

9

Artikel 36, litra a), nr. i): Betalinger for naturbetingede ulemper i bjergområder

211

Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013

13

Artikel 36, litra a), nr. ii): Betalinger for naturbetingede ulemper i andre områder end bjergområder

212

Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013

13

Artikel 36, litra a), nr. iii), og artikel 38: Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

213

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

12

Artikel 36, litra a), nr. iv), og artikel 39: Betalinger for miljøvenligt landbrug

214

Artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

10

11

Artikel 36, litra a), nr. v), og artikel 40: Betalinger for dyrevelfærd

215

Artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013

14

Artikel 36, litra a), nr. vi), og artikel 41: Ikke-produktive investeringer

216

Artikel 17, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 36, litra b), nr. i), og artikel 43: Første skovrejsning på landbrugsarealer

221

Artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. ii), og artikel 44: Første etablering af skovlandbrugssystemer på landbrugsarealer

222

Artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. iii), og artikel 45: Første skovrejsning på andre arealer end landbrugsarealer

223

Artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. iv), og artikel 46: Natura 2000-betalinger

224

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

12

Artikel 36, litra b), nr. v), og artikel 47: Betalinger for miljøvenligt skovbrug

225

Artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013

15

Artikel 36, litra b), nr. vi), og artikel 48: Genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner

226

Artikel 21, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. vii), og artikel 49: Ikke-produktive investeringer

227

Artikel 21, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 52, litra a), nr. i), og artikel 53: Diversificering til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter

311

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 52, litra a), nr. ii), og artikel 54: Støtte til oprettelse og udvikling af virksomheder

312

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 52, litra a), nr. iii), og artikel 55: Fremme af turismen

313

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 52, litra b), nr. i), og artikel 56: Basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne

321

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 52, litra b), nr. ii): Fornyelse og udvikling af landsbyer

322

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 53, litra b), nr. iii), og artikel 57: Bevarelse og opgradering af landdistrikternes natur- og kulturarv

323

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 52, litra c), og artikel 58: Uddannelse og information

331

Artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013

1

Artikel 52, litra d), og artikel 59: Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

341

/

/

Artikel 63, litra a): Lokale udviklingsstrategier

41 (411, 412, 413)

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Artikel 63, litra b): Gennemførelse af samarbejdsprojekter

421

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Artikel 63, litra c): Drift af den lokale aktionsgruppe, udvikling af kompetence og gennemførelse af informationstiltag i området

431

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Afsnit IV, kapitel II: Teknisk bistand

511

Artikel 51-54 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Teknisk bistand og netværkssamarbejde

20

Artikel 19, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Årlige betalinger til landbrugere, der deltager i ordningen for små landbrugere

 

Artikel 36, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Afgrøde-, dyre- og planteforsikring

17

Artikel 36, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Gensidige fonde i forbindelse med ugunstige vejrforhold, dyre- og plantesygdomme, skadedyrsangreb og miljøhændelser

17

Artikel 36, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Indkomststabiliseringsredskab

17


BILAG II

Sammenligningstabel over foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 718/2007, forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 718/2007

Koder i programmeringsperioden 2007-2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Koder i programmeringsperioden 2014-2020

Artikel 171, stk. 2, litra a), og artikel 174: Investeringer i landbrugsbedrifter med henblik på at omstrukturere dem og bringe dem på niveau med fællesskabs-standarderne

101

Artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 171, stk. 2, litra c), og artikel 176: Investering i forarbejdning og markedsføring af landbrugs- og fiskeriprodukter med henblik på at omstrukturere disse aktiviteter og bringe dem på niveau med fællesskabs-standarderne

103

Artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 171, stk. 3, litra b), og artikel 178: Udarbejdelse og gennemførelse af lokale strategier for udvikling af landdistrikter

202

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Artikel 171, stk. 4, litra a), og artikel 179: Forbedring og udvikling af landdistrikternes infrastruktur

301

Artikel 20, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 171, stk. 4, litra b), og artikel 180: Diversificering og udvikling af økonomisk virksomhed i landdistrikterne

302

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 182: Teknisk bistand

501

Artikel 51-54 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Teknisk bistand og netværkssamarbejde

20


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 808/2014

af 17. juli 2014

om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (1), særlig artikel 8, stk. 3, artikel 12, artikel 14, stk. 6, artikel 41, artikel 54, stk. 4, artikel 66, stk. 5, artikel 67, artikel 75, stk. 5, og artikel 76, stk. 1.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1305/2013 fastsætter generelle regler for Unionens støtte til udvikling af landdistrikterne, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som supplerer de fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde, der er fastsat i anden del i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2). For at sikre at de nye retlige rammer, der er indført ved disse forordninger, fungerer gnidningsløst og finder ensartet anvendelse, er Kommissionen tillagt beføjelse til at vedtage visse regler for gennemførelsen heraf.

(2)

Der bør fastlægges bestemmelser om udformningen af indholdet af programmer for udvikling af landdistrikterne, herunder navnlig på grundlag af kravene i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1303/2013. Det bør endvidere fastslås, hvilke af disse bestemmelser om udformningen, der også finder anvendelse på programmer dedikeret til fælles instrumenter for garantier uden loft og securitisation med henblik på kapitalfrigørelse, som gennemføres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013. Endelig bør der fastlægges bestemmelser om de nationale rammers indhold.

(3)

Procedurerne og tidplanerne for godkendelse af nationale rammer bør fastlægges.

(4)

For at systematisere ændringer af programmer for udvikling af landdistrikterne bør der fastlægges bestemmelser om indgivelse og om hyppigheden af ændringer. Det bør gøres for at mindske den administrative byrde så meget som muligt og samtidig give fleksibilitet i klart definerede nødsituationer og særlige situationer.

(5)

Der bør fastlægges bestemmelser om ændringer af nationale rammer, herunder om tidspunkter, for navnlig at lette ændringen af de nationale rammer for medlemsstater, der har regionale programmer.

(6)

For at sikre den bedst mulige anvendelse af ELFUL-midler bør der indføres ordninger med værdikuponer eller tilsvarende ordninger for betaling af deltagernes udgifter til vidensoverførsel og oplysningstiltag for at sikre, at udgifter, der refunderes, tydeligt er knyttet til et konkret, støtteberettiget uddannelsestiltag eller foranstaltning for vidensoverførsel, som ydes til deltageren.

(7)

For at sikre at det er den tjenesteudbyder, der garanterer det bedste forhold mellem kvalitet og pris, som vælges, bør udvælgelsen af de myndigheder eller organer, som udbyder rådgivningstjenester, følge de gældende nationale regler for offentlige indkøb.

(8)

Eftersom endelige betalinger kun bør ydes, hvis forretningsplaner er korrekt implementeret, bør der fastlægges fælles parametre for disse vurderinger. For at lette adgangen for unge landbrugere, som for første gang etablerer sig på en landbrugsbedrift, til andre foranstaltninger under bedrifts- og erhvervsudviklingsforanstaltningen jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013, bør der fastsættes bestemmelser om dækningsomfanget for forskellige foranstaltninger i forretningsplaner og om proceduren for godkendelse af de dermed forbundne anvendelser.

(9)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at beregne støtte til forpligtelser under foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug, økologisk landbrug og dyrevelfærd på grundlag af andre enheder, end dem, der er fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 1305/2013, på grund af disse forpligtelsers særlige karakter. Der bør fastsættes bestemmelser om overholdelse af de tilladte maksimale beløb, om undtagelsen for betalinger pr. dyreenhed og om omregningssatser for forskellige kategorier af dyr til storkreaturer.

(10)

For at sikre at beregningen af meromkostninger og indkomsttab for de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 28 til 31, artikel 33 og artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, sker på en gennemsigtig og verificerbar måde, bør der fastsættes visse fælles elementer i beregningen, som finder anvendelse i alle medlemsstater.

(11)

For at undgå overkompensation og en øget administrativ byrde bør der fastsættes bestemmelser om kombinationen af visse foranstaltninger.

(12)

Der bør fastsættes bestemmelser om påbegyndelse af driften af nationale landdistriktsnetværk og om deres struktur for at sikre, at netværkene kan fungere effektivt og rettidigt til at ledsage programmets gennemførelse.

(13)

For at sikre information om og offentlig omtale af de aktiviteter til udvikling af landdistrikterne, som er omfattet af støtte fra ELFUL, har forvaltningsmyndigheden forpligtelser, der skal opfyldes, hvilket bør præciseres yderligere i denne forordning. Forvaltningsmyndigheden bør systematisere sin generelle information og offentlig omtale i en strategi og gennem oprettelsen af et enkelt websted eller en enkelt webportal øge bevidstheden om målene for politikken for udvikling af landdistrikterne og styrke tilgængelighed og gennemsigtighed af oplysninger om støttemuligheder. Der bør træffes bestemmelse om støttemodtageres ansvar, når det gælder om at informere om ELFUL-støtte til deres projekter.

(14)

For at lette oprettelsen af det fælles overvågnings- og evalueringssystem bør de fælles elementer i systemet, herunder indikatorer og evalueringsplan, defineres.

(15)

De centrale elementer i den årlige gennemførelsesrapport, der er omhandlet i artikel 75 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og de minimumskrav for den evalueringsplan, der henvises til i artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013, bør fastlægges.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger bestemmelser om gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår forelæggelsen af landdistriktsudviklingsprogrammer, procedurer og tidsplaner for godkendelse og ændring af landdistriktsudviklingsprogrammer og nationale rammer, indholdet af nationale rammer, information og offentlig omtale af landdistriktsudviklingsprogrammer, gennemførelse af visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, overvågning og evaluering samt rapportering.

Artikel 2

Indholdet i programmer for udvikling af landdistrikterne og nationale rammer

Udformningen af indholdet af programmer for udvikling af landdistrikterne, som er omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 8 i forordning (EU) nr. 1305/2013, af nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter for garantier uden loft og securitisation med henblik på kapitalfrigørelse, som gennemføres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og af nationale rammer som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, fastlægges i overensstemmelse med bilag I til denne forordning.

Artikel 3

Vedtagelse af nationale rammer

De nationale rammer, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, vedtages i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 4

Ændringer af programmer for udvikling af landdistrikterne

1.   Forslag til ændring af programmer for udvikling af landdistrikterne og specifikke programmer for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk skal navnlig indeholde følgende oplysninger:

a)

arten af den ændring, der foreslås

b)

årsagerne til ændringen og/eller gennemførelsesvanskeligheder, som berettiger ændringen

c)

de forventede effekter af ændringen

d)

ændringens indvirkning på indikatorer

e)

forholdet mellem ændringen og den partnerskabsaftale, som er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   Programændringer af den art, der er omhandlet i artikel 11, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan højst foreslås tre gange i løbet af programmeringsperioden.

Et enkelt samlet ændringsforslag med alle øvrige typer ændringer kan indgives for hvert kalenderår og for hvert program, med undtagelse af år 2023, hvor der kan indgives mere end et forslag til ændring for ændringer, som udelukkende vedrører tilpasning af finansieringsplanen, herunder eventuelle deraf følgende ændringer til indikatorplanen.

Først og andet afsnit finder ikke anvendelse:

a)

hvis der skal træffes hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder eller

b)

hvis en ændring er nødvendig som følge af en ændring af Unionens retlige rammer eller

c)

som følge af den resultatgennemgang, der er omhandlet i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013, eller

d)

hvis der er tale om en ændring i de planlagte bidrag fra ELFUL pr. år som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra h), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, som følge af udviklingen i den årlige fordeling pr. medlemsstat, der henvises til i artikel 58, stk. 7, i samme forordning.

3.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres sidste programændring af den type, der henvises til i artikel 11, litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013, senest den 30. september 2020.

Andre typer programændringer forelægges Kommissionen senest den 30. september 2023.

4.   Hvis en programændring ændrer de data, der indgår i den nationale rammes tabel, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, udgør godkendelsen af programændringen en godkendelse af den deraf følgende revision af tabellen.

Artikel 5

Ændring af nationale rammer

1.   Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 11 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i denne forordning finder tilsvarende anvendelse på ændringer i de nationale rammer.

2.   Medlemsstater, som har valgt at forelægge nationale rammer, som indeholder den tabel, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan forelægge Kommissionen ændringer af den nationale ramme vedrørende nævnte tabel under hensyntagen til graden af gennemførelse af deres forskellige programmer.

3.   Efter at have godkendt de ændringer, der er nævnt i stk. 2, tilpasser Kommissionen de finansieringsplaner, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 1305/2013, for de pågældende programmer til den reviderede tabel, forudsat at:

a)

det samlede ELFUL-bidrag pr. program for hele programmeringsperioden ikke ændres

b)

den samlede ELFUL-tildeling til den pågældende medlemsstat ikke ændres

c)

den årlige fordeling af beløbene til programmet for årene forud for revisionsåret ikke ændres

d)

den årlige ELFUL-tildeling til den pågældende medlemsstat overholdes

e)

ELFUL's samlede finansiering af miljø- og klimarelaterede foranstaltninger som fastsat i artikel 59, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013 overholdes.

4.   Med undtagelse af hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer eller katastrofale hændelser, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale offentlige myndigheder, kan ændringer i lovgivningen eller ændringer, der følger af den resultatgennemgang, der er omhandlet i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan anmodninger om ændring af den nationale ramme i henhold til stk. 2 kun indgives én gang hvert kalenderår inden den 1. april. Uanset artikel 4, stk. 2, andet afsnit, kan ændringer i programmer, der følger af en sådan revision, foretages udover ét enkelt ændringsforslag, som er indgivet for det samme år.

5.   Gennemførelsesretsakten om godkendelse af ændringen vedtages i så god tid, at der er mulighed for at ændre de respektive budgetforpligtelser inden udgangen af det år, hvori revisionen blev indgivet.

Artikel 6

Vidensoverførsel og informationsaktioner

1.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at det skal være muligt at dække deltagernes udgifter til rejse, indkvartering og dagpenge i forbindelse med vidensoverførsel og informationsaktioner som omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013 samt omkostninger til afløsningen af landbrugerne gennem brug af værdikuponer eller et andet system med tilsvarende virkning.

2.   For de systemer, der henvises til i stk. 1, fastsætter medlemsstaterne:

a)

at gyldighedsperioden for værdikuponen eller tilsvarende dokument ikke må overstige et år

b)

regler for at opnå værdikuponer eller tilsvarende dokumenter, herunder at de skal være knyttet til en bestemt aktion

c)

fastsættelse af særlige betingelser, på hvilke værdikuponer kan refunderes til uddannelsen eller anden udbyder af vidensoverførsel eller informationsaktion.

Artikel 7

Udvælgelse af myndigheder eller organer, som udbyder rådgivningstjenester

De indkaldelser af bud, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, er underlagt de gældende EU-regler og nationale regler om offentlige indkøb. De skal tage behørigt hensyn til, i hvilken grad ansøgerne besidder de kvalifikationer, der er omhandlet i nævnte artikel.

Artikel 8

Forretningsplaner

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1305/2013 vurderer medlemsstaterne de fremskridt, der er gjort i de forretningsplaner, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, i nævnte forordning, hvis der gives støtte i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), i nævnte forordning, for så vidt angår korrekt implementering af de foranstaltninger, der henvises til i artikel 5, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 (3).

2.   Hvis der gives støtte i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, hvor forretningsplanerne henviser til anvendelsen af andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til nævnte forordning, kan medlemsstaterne fastsætte, at godkendelsen af ansøgningen om støtte også giver adgang til støtte under nævnte foranstaltninger. Hvis en medlemsstat gør brug af denne mulighed, skal den fastsætte, at ansøgningen om støtte skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere støtteberettigelsen under disse foranstaltninger.

Artikel 9

Omregning af enheder

1.   Hvis forpligtelserne i henhold til artikel 28, 29 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 er udtrykt i andre enheder, end dem, der er fastsat i bilag II til nævnte forordning, kan medlemsstaterne beregne betalinger på grundlag af disse andre enheder. Medlemsstaterne sørger i så fald for, at de årlige maksimumsbeløb, som der kan ydes ELFUL-støtte til, og som er fastsat i nævnte bilag, ikke overskrides.

2.   Med undtagelse af betalinger for forpligtelser til opdræt af lokale racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, jf. artikel 28, stk. 10, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan betalinger i henhold til artikel 28, 29 og 34 i nævnte forordning ikke ydes pr. dyreenhed.

Satserne for omregning af de forskellige kategorier af dyr til storkreaturer, er anført i bilag II.

Artikel 10

Standardantagelse om ekstraomkostninger og indkomsttab

1.   Medlemsstaterne kan fastsætte beløbet for betalingerne for de foranstaltninger eller de typer operationer, som er omhandlet i artikel 28 til 31, artikel 33 og artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, på grundlag af standardantagelser om ekstraomkostninger og indkomsttab.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at beregningerne og de dertil svarende betalinger, jf. stk. 1:

a)

kun omfatter verificerbare elementer

b)

er baseret på tal, der er fastlagt på grundlag af passende ekspertise

c)

tydeligt angiver kilden til de tal, der er anvendt

d)

er differentierede for at tage hensyn til de regionale eller lokale vilkår på stedet og den faktiske arealanvendelse, hvis det er relevant

e)

ikke indeholder elementer, der er knyttet til investeringsomkostninger.

Artikel 11

Kombination af forpligtelser og kombination af foranstaltninger

1.   Forskellige forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, forpligtelser vedrørende økologisk landbrug i henhold til artikel 29 i nævnte forordning, forpligtelser vedrørende dyrevelfærd i henhold til artikel 33 i nævnte forordning samt forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse i henhold til artikel 34 i nævnte forordning kan kombineres, hvis de supplerer hinanden og er forenelige. Medlemsstaterne knytter listen over tilladte kombinationer til deres programmer for udvikling af landdistrikterne.

2.   Hvis foranstaltninger eller forskellige forpligtelser under samme foranstaltning eller under forskellige foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 kombineres, tager medlemsstaterne ved fastsættelsen af støtteniveauet hensyn til de specifikke indkomsttab og ekstraomkostninger, der opstår som følge af kombinationen.

3.   Hvis en operation falder ind under to eller flere foranstaltninger eller to eller flere forskellige typer operationer, kan medlemsstaterne tildele udgifterne til den væsentligste foranstaltning eller type operation. Den specifikke bidragssats for den væsentligste foranstaltning eller type operation finder anvendelse.

Artikel 12

Nationale landdistriktsnetværk

1.   Senest 12 måneder efter Kommissionens godkendelse af landdistriktsudviklingsprogrammet eller, hvis det er relevant, det specifikke program for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk, sørger medlemsstaterne for etablering og drift af det nationale landdistriktsnetværk, som er omhandlet i artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og for iværksættelsen af deres handlingsplan.

2.   De strukturer, der er nødvendige for at drive det nationale landdistriktsnetværk, oprettes enten inden for rammerne af de nationale eller regionale kompetente myndigheder eller eksternt, ved udvælgelse gennem udbudsprocedurer eller som en kombination af begge. Strukturen skal kunne udføre mindst de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 54, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

3.   Hvis en medlemsstat har valgt et specifikt program for oprettelsen og driften af det nationale landdistriktsnetværk, skal dette program omfatte de elementer, der er omhandlet i del 3 i bilag I til denne forordning.

Artikel 13

Information og offentlig omtale

1.   Forvaltningsmyndigheden forelægger en strategi for information og offentlig omtale og enhver ændring heraf for overvågningsudvalget til orientering. Strategien skal indgives senest seks måneder efter vedtagelsen af programmet for udvikling af landdistrikterne. Forvaltningsmyndigheden underretter overvågningsudvalget mindst en gang om året om hvilke fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af strategien for information og offentlig omtale, om dens analyse af resultaterne samt om den planlagte information og offentlige omtale, der skal gennemføres i det følgende år.

2.   I bilag III er fastsat nærmere bestemmelser om forvaltningsmyndighedens og støttemodtageres ansvarsområder med hensyn til information og offentlig omtale.

Artikel 14

Overvågnings- og evalueringssystem

1.   Det fælles overvågnings- og evalueringssystem, der er omhandlet i artikel 67 i forordning (EU) nr. 1305/2013, omfatter følgende elementer:

a)

en interventionslogik, der viser samspillet mellem prioriteter, fokusområder og foranstaltninger

b)

et sæt fælles kontekst-, resultat- og outputindikatorer, herunder indikatorer, som skal anvendes til fastsættelse af kvantitative mål for fokusområder for landdistriktsudvikling og et sæt forudfastsatte indikatorer for resultatgennemgangen.

c)

fælles evalueringsspørgsmål, som er fastsat i bilag V

d)

dataindsamling, -lagring og -overførsel

e)

regelmæssig rapportering om overvågnings- og evalueringsaktiviteter

f)

evalueringsplanen

g)

forhåndsevalueringen og den efterfølgende evaluering og alle øvrige evalueringsaktiviteter i forbindelse med programmet for udvikling af landdistrikterne, herunder de evalueringer, der kræves for at opfylde de øgede krav i gennemførelsesrapporterne for 2017 og 2019 som omhandlet i artikel 50, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 75, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013

h)

støtte med henblik på at gøre det muligt for alle aktører med ansvar for overvågning og evalueringssupport at opfylde deres forpligtelser.

2.   Det fælles kontekst-, resultat- og outputindikatorer for politikken for udvikling af landdistrikterne er fastsat i bilag IV. Nævnte bilag indeholder også de indikatorer, som skal anvendes ved fastsættelsen af kvantificerede mål for fokusområder for landdistriktsudvikling. Med henblik på fastsættelse af resultatrammens delmål og mål, som er omhandlet i punkt 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013, skal medlemsstaten enten anvende de forudfastsatte resultatrammeindikatorer, som er fastsat i punkt 5 i bilag IV til denne forordning, eller erstatte og/eller supplere disse indikatorer med andre relevante outputindikatorer, som er defineret i programmet for udvikling af landdistrikterne.

3.   De tekniske støttedokumenter, som er anført i bilag VI, udgør en del af overvågnings- og evalueringssystemet.

4.   For typer af operationer, hvor potentielle bidrag til fokusområder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, nr. 2), litra a), artikel 5, stk. 1, nr. 5), litra a) til d), og artikel 5, stk. 1, nr. 6), litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013 er identificeret i den tabel, der henvises til i nr. 11), litra c), i del 1 i bilag I til denne forordning, skal den elektroniske registrering af de operationer, der er omhandlet i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1305/2013, omfatte markering, som gør det muligt at identificere de tilfælde, hvor operationen har en komponent, der bidrager til et eller flere af disse fokusområder.

Artikel 15

Årlig gennemførelsesrapport

Udformningen af den årlige gennemførelsesrapport, der er omhandlet i artikel 75 i forordning (EU) nr. 1305/2013, er fastlagt i bilag VII til denne forordning.

Artikel 16

Evalueringsplan

Minimumskravene i den evalueringsplan, som er omhandlet i artikel 56, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fastsat i punkt 9 i del 1 i bilag I til denne forordning.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser (se side 1 i denne EUT).


BILAG I

DEL 1

Udformning af landdistriktsudviklingsprogrammernes indhold

1.   Titlen på landdistriktsudviklingsprogrammet

2.   Medlemsstat eller administrativ region

a)

det geografiske område, som er omfattet af programmet

b)

klassificering af regionen.

3.   Forhåndsevaluering

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

a)

Beskrivelse af processen, herunder tidspunktet for vigtige begivenheder, foreløbige rapporter, i forhold til de vigtigste faser i udarbejdelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet.

b)

Struktureret tabel med anbefalingerne fra forhåndsevalueringen, og hvordan disse er blevet håndteret.

c)

Den fuldstændige rapport om forhåndsevalueringen (herunder den strategiske miljøvurderings (SMV) krav) vedlægges som bilag til landdistriktsudviklingsprogrammet.

4.   Stærke og svage sider, muligheder, trusler (SWOT-analyse) og identifikation af behov

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

a)

SWOT-analyse, der indeholder følgende afsnit:

i)

en dækkende overordnet beskrivelse af den nuværende situation på programmeringsområdet baseret på fælles og programspecifikke kontekstindikatorer og øvrige kvalitative ajourførte oplysninger

ii)

identificerede stærke sider i programmeringsområdet

iii)

identificerede svage sider i programmeringsområdet

iv)

identificerede muligheder i programmeringsområdet

v)

identificerede trusler i programmeringsområdet

vi)

struktureret tabel med data til brug for de fælles og de programspecifikke kontekstindikatorer.

b)

Behovsvurdering, baseret på dokumentation fra SWOT-analysen, for hver EU-prioritet for udvikling af landdistrikterne (herefter »prioritet«) og fokusområde og de tre tværgående mål (miljø, herunder Natura 2000-områders særlige behov i henhold til den prioriterede handlingsramme (1), modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, innovation).

5.   Beskrivelse af strategien

a)

En begrundelse for de behov, der er udvalgt til at blive behandlet i landdistriktsudviklingsprogrammet, og fastlæggelsen af mål, prioriteter, fokusområder på grundlag af dokumentation fra SWOT-analysen og behovsvurderingen. Hvis det er relevant, en begrundelse for tematiske delprogrammer, der indgår i programmet. I begrundelsen skal navnlig dokumenteres, at kravene i artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og iv), i forordning (EU) nr. 1305/2013, er opfyldt.

b)

Kombinationen af og begrundelsen for foranstaltningerne for landdistriktsudviklingen for hvert fokusområde, herunder begrundelsen for de finansielle tildelinger til foranstaltningerne og de finansielle midlers tilstrækkelighed i forhold til de fastsatte mål, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013. Kombinationen af foranstaltninger i interventionslogikken skal være baseret på dokumentation fra SWOT-analysen samt begrundelse og prioritering af de behov, der er omhandlet i litra a).

c)

Redegørelse for, hvordan de tværgående mål vil blive behandlet, herunder de særlige krav, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. v), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

d)

En oversigtstabel for interventionslogikken med de prioriteter og fokusområder, der er udvalgt for landdistriktsudviklingsprogrammet, de kvantificerede mål og kombinationen af foranstaltninger, der skal anvendes til at nå målene, herunder de planlagte udgifter. Oversigtstabellen skal automatisk genereres fra oplysningerne i punkt 5, litra b), og punkt 11, ved anvendelse af karakteristikaene for det elektroniske system til udveksling af data (»SFC2014«), jf. artikel 4, litra a) og b), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 (2).

e)

En beskrivelse af rådgivningskapaciteten til at sikre tilstrækkelig rådgivning og støtte med hensyn til de lovgivningsmæssige krav og de aktioner, der vedrører innovation for at påvise, at foranstaltningerne er truffet, jf. kravet i artikel 8, stk. 1), litra c), nr. vi), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

6.   Vurdering af forhåndsbetingelser med følgende strukturerede tabeller:

a)

Information om vurderingen af anvendelsen af forhåndsbetingelser

b)

For hver gældende generel og prioritetstilknyttet forhåndsbetingelse i en tabel:

i)

vurdering af, om betingelsen er opfyldt

ii)

en liste over de prioriteter/fokusområder og foranstaltninger, der knytter sig betingelser til. I del 4 findes en vejledende liste over prioriteter/fokusområder og foranstaltninger, som er særlig relevante for hver forhåndsbetingelse

iii)

en liste over relevante kriterier og en vurdering af, hvorvidt betingelserne er opfyldt

iv)

henvisninger til strategier, retsakter eller andre relevante dokumenter, herunder henvisninger til relevante afdelinger, artikler, som dokumenterer, at et bestemt kriterium er opfyldt.

c)

To forskellige tabeller, en for de generelle forhåndsbetingelser, som skal anvendes, og en for de prioritetstilknyttede forhåndsbetingelser, som skal anvendes, og som overhovedet ikke er opfyldt eller kun er delvist opfyldt. Begge tabeller skal indeholde følgende oplysninger:

i)

identificering af det kriterium, der ikke er opfyldt

ii)

foranstaltninger, som skal træffes for at opfylde disse kriterier

iii)

tidsfrister for disse foranstaltninger

iv)

organer, der er ansvarlige for at kriteriet opfyldes.

7.   Beskrivelse af resultatrammen

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

a)

Hvis det er relevant, oplysninger om valg af de indikatorer, som er omhandlet i artikel 14, stk. 2, af delmål, af afgørende gennemførelsestrin samt af tildeling fra resultatreserven. De fastsatte mål skal være begrundet i henhold til strategien, jf. punkt 5, litra a).

b)

En tabel over tildelingen af resultatreserven for hver prioritet og for hver indikator:

i)

mål for 2023. Ved fastsættelsen af målene skal der ikke tages hensyn til supplerende national finansiering som omhandlet i punkt 12 og statsstøtte i form af supplerende nationale midler som omhandlet i punkt 13

ii)

delmål for 2018 med udgangspunkt i målene.

Hvis det samlede ELFUL-beløb, som tildeles resultatreserven, afviger fra den forholdsmæssige fordeling (3) af den samlede nationale tildeling af ELFUL-resultatreserven i partnerskabsaftalen til alle nationale og regionale programmer med undtagelse af nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der er gennemført af EIB, som er omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de specifikke programmer for oprettelse og drift af de nationale landdistriktsnetværk, der er omhandlet i artikel 54, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal der gives en begrundelse for beløbet for tildelingen af resultatreserven.

8.   Beskrivelse af de valgte foranstaltninger

1)

Beskrivelse af de almindelige betingelser, der gælder for mere end en foranstaltning, herunder, hvor det er relevant, definition af landdistrikter, udgangssituationer (baselines), krydsoverensstemmelse, påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter, påtænkt anvendelse af forskud og fælles bestemmelser om investeringer, herunder bestemmelserne i artikel 45 og 46 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

Hvis det er relevant skal listen over tilladte kombinationer af forpligtelser, jf. artikel 11, stk. 1, vedlægges som bilag til landdistriktsudviklingsprogrammet.

2)

Beskrivelse af hver enkelt foranstaltning, herunder følgende oplysninger:

a)

retsgrundlag

b)

en generel beskrivelse af foranstaltningen, herunder dens interventionslogik, bidrag til fokusområder og tværgående mål

c)

omfang, støtteniveau, støtteberettigede støttemodtagere, og, hvor det er relevant, metode til beregning af beløbet eller støttesats opdelt på delforanstaltning og/eller operationstype, hvor det er nødvendigt. For hver operationstype skal angives støtteberettigede omkostninger, betingelser for støtteberettigelse, gældende støttebeløb og støttesatser samt principper for fastsættelse af udvælgelseskriterier

d)

beskrivelse af muligheden for at verificere og kontrollere foranstaltninger og/eller operationstype:

i)

risici i gennemførelsen af foranstaltninger og/eller operationstype

ii)

afbødende foranstaltninger

iii)

samlet vurdering af foranstaltningen og/eller typen af operationer.

Hvad angår foranstaltningen i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal beskrivelsen omfatte en tabel, der viser sammenhængen mellem miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser og metoderne til verifikation og kontrol heraf.

e)

en særskilt beskrivelse af hver foranstaltning og/eller operationstype i henhold til følgende:

1.   Vidensoverførsel og informationsaktioner (artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition af passende kapacitet hos organer, der udbyder tjenesteydelser i forbindelse med vidensoverførsel, til at udføre deres opgaver i form af personalets kvalifikationer og regelmæssig uddannelse

definition af varigheden og indholdet af skovudvekslingsordninger og -besøg som omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

2.   Rådgivningstjenester og bedriftsforvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug (artikel 15 forordning (EU) nr. 1305/2013)

generelle principper til at sikre, at der findes passende ressourcer i form af regelmæssigt uddannet og kvalificeret personale og rådgivningserfaring og pålidelighed for så vidt angår rådgivningsområdet. Identifikation af de elementer, som rådgivningen skal omfatte.

3.   Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (artikel 16 forordning (EU) nr. 1305/2013)

angivelse af støtteberettigede kvalitetsordninger, herunder certificeringsordninger for landbrugsbedrifter, for landbrugsprodukter, bomuld eller fødevarer, der anerkendes på nationalt plan og en bekræftelse af, at disse kvalitetsordninger opfylder de kriterier, der er fastsat i artikel 16, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

angivelse af støtteberettigede frivillige landbrugscertificeringsordninger, som ifølge medlemsstaternes anerkendelse opfylder Unionens retningslinjer om god praksis.

4.   Investeringer i fysiske aktiver (artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition af ikkeproduktive investeringer

definition af kollektive investeringer

definition af integrerede projekter

definition og identifikation af støtteberettigede NATURA 2000-områder og andre støtteberettigede steder med høj naturværdi

beskrivelse af, hvordan støtten til landbrugsbedrifter målrettes i overensstemmelse med den SWOT-analyse, der er gennemført for den prioritering, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

liste over nye krav, der følger af EU-lovgivningen, som skal overholdes, for at der kan ydes støtte i henhold til artikel 17, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013

hvis det er relevant, de minimumsstandarder for energieffektivitet, der er omhandlet i artikel 13, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

hvis det er relevant, definition af de tærskelværdier, som er omhandlet i artikel 13, litra e), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

5.   Bedrifts- og erhvervsudvikling (artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition af små landbrugsbedrifter som omhandlet i artikel 19, stk. 1), litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013

definition af de øvre og nedre tærskler, der omhandles i artikel 19, stk. 4), tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013

særlige betingelser for støtte til unge landbrugere, der ikke etablerer sig som eneste driftsleder på bedriften i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

oplysning om anvendelsen af den henstandsperiode, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

resumé af kravene i forretningsplanen

udnyttelse af muligheden for at kombinere forskellige foranstaltninger via forretningsplanen, så den unge landbruger får adgang til disse foranstaltninger

aktivitetsområder, der er genstand for diversificering.

6.   Basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikterne (artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definitionen af mindre infrastrukturer, herunder mindre turistinfrastruktur som omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

hvis det er relevant, særlig undtagelse, som gør det muligt at støtte større infrastruktur gennem investeringer i bredbånd og vedvarende energi

de minimumsstandarder for energieffektivitet, der er omhandlet i artikel 13, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

definitionen af de tærskelværdier, der er omhandlet i artikel 13, litra e), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

7.   Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed (artikel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition af og begrundelse for, at bedrifter over en vis størrelse, kan støttes på betingelse af fremlæggelse af en skovforvaltningsplan eller tilsvarende instrument i overensstemmelse med bæredygtig skovforvaltning

beskrivelse af et »tilsvarende instrument«

Skovrejsning og etablering af skovområder

identifikation af arter, områder og metoder til at undgå uhensigtsmæssig tilplantning som omhandlet i artikel 6, litra a), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014, herunder en beskrivelse af de miljømæssige og klimatiske forhold i de områder, hvor skovrejsning er planlagt som omhandlet i artikel 6, litra b), i nævnte forordning

definition af de de miljømæssige minimumskrav, jf. artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

Etablering af skovlandbrugssystemer

Specifikation af minimums- og maksimumsantallet af træer, der plantes, og bevares, når de er tilvokset, pr. hektar og de træarter, der anvendes, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

angivelse af forventede miljømæssige fordele ved de systemer, som får støtte.

Forebyggelse og genopretning af skader som følge af skovbrande og naturkatastrofer og katastrofale hændelser

hvor det er relevant, definition af listen over arter af organismer, som er skadelige for planter, og som kan forårsage en katastrofe

identifikation af skovområder, der ifølge den relevante skovbeskyttelsesplan er klassificeret som værende udsat for mellem til høj risiko for skovbrand

i tilfælde af forebyggende foranstaltninger vedrørende skadedyr og sygdomme en beskrivelse af hyppigheden af en relevant katastrofe underbygget med videnskabelig dokumentation, herunder, hvor det er relevant, henstillinger om håndtering af skadegørere og sygdomme fra videnskabelige organisationer.

Investeringer, der forbedrer skovøkosystemernes tilpasningsevne og miljømæssige værdi

definition af hvilke type investeringer, der er støtteberettigede, og de forventede miljømæssige resulatater heraf og/eller herlighedsværdien for offentligheden.

8.   Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer (artikel 27 forordning (EU) nr. 1305/2013)

beskrivelse af den officielle procedure for anerkendelse af sammenslutningerne og organisationerne.

9.   Miljø- og klimavenligt landbrug (artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

identifikation og definition af de relevante referenceelementer. Det skal omfatte de relevante obligatoriske standarder, som er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (4), de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (5), de relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav i henhold til national ret

minimumskravene vedrørende gødningsstoffer skal bl.a. omfatte de kodekser for god praksis, der er indført ved Rådets direktiv 91/676/EØF (6) for landbrugsbedrifter, der ligger uden for nitratsårbare zoner, og krav vedrørende fosforforurening minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler skal bl.a. omfatte generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere som indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF (7), krav om besiddelse af tilladelse til at anvende midlerne og om opfyldelse af uddannelsesforpligtelserne, krav til sikker opbevaring, tilsyn med udbringningsudstyr og regler om pesticidanvendelse tæt på vand og andre følsomme områder, som fastlagt i den nationale lovgivning

en tabel, der viser sammenhængen mellem miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser og relevante normalt anvendte landbrugsmetoder og de relevante elementer i referenceniveauet (referenceelementer), dvs. god landbrugs- og miljømæssig stand og lovbestemte forvaltningskrav, minimumskrav for gødningsstoffer og pesticider, andre relevante nationale/regionale krav og minimumsaktiviteter.

en liste over racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, og over plantegenetiske ressourcer, der er truet af genetisk erosion

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af obligatoriske krav, jf. artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der ligger til grund for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger, indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse og transaktionsomkostningernes størrelse. Hvor det er relevant, skal der ved nævnte metode tages hensyn til den støtte, der ydes i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, herunder betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, for at sikre udelukkelse af dobbeltfinansiering. Hvor det er relevant den metode, der anvendes til omregning til andre enheder i henhold til artikel 9 i denne forordning

10.   Økologisk landbrug (artikel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

identifikation og definition af de relevante referenceelementer Det skal omfatte de relevante obligatoriske standarder, som er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013, de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1307/2013, de relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav i henhold til national ret

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af obligatoriske krav, jf. artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der benyttes som reference punkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger, indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse og transaktionsomkostningernes størrelse. Hvor det er relevant, skal der ved nævnte metode tages hensyn til den støtte, der ydes i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, herunder betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, for at sikre udelukkelse af dobbeltfinansiering. Hvor det er relevant den metode, der anvendes til omregning til andre enheder i henhold til artikel 9 i denne forordning

11.   Natura 2000-betalinger og betalinger i henhold til vandrammedirektivet (artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

for Natura 2000: de områder, der er udpeget med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (8), og de forpligtelser for landbrugerne, der følger af de tilsvarende nationale/regionale forvaltningsbestemmelser

hvis andre afgrænsede naturbeskyttelsesområder, som er underlagt miljøbetingede begrænsninger, udvælges til at få støtte inden for rammerne af denne foranstaltning, en specifikation af områderne og deres bidrag til gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 92/43/EØF

for betalinger i henhold til vandrammedirektivet: definition af større ændringer i arealudnyttelsen og en beskrivelse af sammenhængen med programmerne for foranstaltningerne i vandområdeplanen, jf. artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (9) (»vandrammedirektivet«)

identifikation og definition af referenceelementerne. For Natura 2000-betalinger skal dette omfatte betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 94 og bilag II til forordning (EU) nr. 1306/2013, og de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1307/2013. For betalinger i henhold til vandrammedirektivet skal det omfatte obligatoriske standarder, der er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1307/2013

angivelse af sammenhængen mellem foranstaltningens gennemførelse og den prioriterede handlingsramme (artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF)

identifikation af begrænsninger/ulemper på grundlag af hvilke, der kan ydes betalinger, og en angivelse af obligatoriske driftsmetoder

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser, herunder en beskrivelse af de obligatoriske krav, jf. artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF og artikel 30, stk. 4, i samme forordning for så vidt angår vandrammedirektivet benyttet som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af ulemperne i de berørte områder i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF og vandrammedirektivet. Hvor det er relevant, skal der ved denne metode tages hensyn til støtte for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, som er ydet i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, for at udelukke dobbeltfinansiering.

12.   Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger (artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition af det minimumsareal pr. bedrift på grundlag af hvilket medlemsstaten beregner gradvis nedsættelse af betalinger

Udpegning af områder med naturbetingede og andre specifikke begrænsninger

beskrivelse af niveauet af den lokale enhed, som anvendes til udpegning af områderne

beskrivelse af anvendelsen af metoden, herunder af kriterierne i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1305/2013 ved afgrænsning af de tre områdekategorier, der henvises til i samme artikel, herunder beskrivelsen og resultaterne af den finjustering, der gennemføres for andre områder end bjergområder med naturbetingede og andre specifikke begrænsninger.

13.   Dyrevelfærd (artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition og identifikation af de nationale krav og EU-krav, der svarer til de obligatoriske standarder, der er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske/husdyrtekniske antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af de obligatoriske krav, jf. artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse.

14.   Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse (artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

definition af og begrundelse for, at bedrifter over en vis størrelse, kan støttes på betingelse af, at der fremlægges en skovforvaltningsplan eller et tilsvarende instrument

beskrivelse af et »tilsvarende instrument«

identifikation af relevante obligatoriske krav, der er fastlagt i den nationale retsakt om skovbrug eller anden relevant national lovgivning

beskrivelse af den metode og de antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af de obligatoriske krav, jf. artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse.

15.   Samarbejde (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

Nærmere angivelse af karakteristika for pilotprojekter, klynger, netværk, korte forsyningskæder og lokale markeder.

16.   Risikostyring (artikel 36,37 og 38 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

beskrivelse af mekanismer, som garanterer, at der ikke forekommer overkompensation

Afgrøde-, dyre- og planteforsikring

Beskrivelse af betingelser for at forsikringskontrakter er støtteberettigede, der mindst skal indeholde:

a)

specifikke risici, der forsikres mod

b)

specifikke økonomiske tab, der dækkes

regler for beregning af hvor stor en andel af en landbrugers gennemsnitlige årlige produktion, der er tilintetgjort.

Gensidige fonde vedrørende ugunstige vejrforhold, dyre- og plantesygdomme, skadedyrsangreb og miljøhændelser

Principper for finansieringsordninger, oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, der navnlig skal omfatte følgende:

a)

liste over ugunstige vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme, skadedyrsangreb eller miljøhændelser, der kan lede til, at kompensation udbetales til landbrugerne, herunder det geografiske anvendelsesområde, hvor det er relevant

b)

kriterierne for vurdering af, om en bestemt hændelse skal udløse udbetaling af kompensation til landbrugerne

c)

metoderne til beregning af ekstraomkostninger, som udgør økonomiske tab

d)

beregningen af de administrative omkostninger

e)

den metode, der skal anvende til at beregne hvor stor en andel af en landbrugers gennemsnitlige årlige produktion, der er tilintetgjort

f)

eventuelle begrænsninger af de omkostninger, der er berettiget til et finansielt bidrag

mindste- og maksimumsløbetiden for det kommercielle lån, hvis den finansielle kompensation, den gensidige fond skal betale, stammer fra et kommercielt lån

Indkomststabiliseringsredskab

Principper for finansieringsordninger, oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, for tildeling af kompensation til landbrugere, der navnlig skal indeholde:

a)

beregningen af de administrative omkostninger

b)

regler, der skal anvendes ved beregningen af indkomstnedgangen

c)

eventuelle begrænsninger af de omkostninger, der er berettiget til et finansielt bidrag

mindste- og maksimumsløbetiden for det kommercielle lån, hvis den finansielle kompensation, den gensidige fond skal betale, stammer fra et kommercielt lån.

17.   Lokaludvikling styret af lokalsamfundet (Leader) (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 43 og 44 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

beskrivelse af de obligatoriske elementer, der indgår i den lokaludvikling styret af lokalsamfundet, som Leader-foranstaltningen består af: forberedelsesstøtte, gennemførelse af operationer den lokale udviklingsstrategi styret af lokalsamfundet, forberedelse og gennemførelse af den lokale aktionsgruppes samarbejdsaktiviteter, driftsomkostninger og aktivitetsstyring, jf. artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

beskrivelse af anvendelsen af Leader-opstartssættet, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 1305/2013, som specifik forberedelsesstøtte, hvis det er relevant

beskrivelse af systemet for løbende ansøgning om Leader-samarbejdsprojekter, jf. artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

procedurerne og tidsplanerne for udvælgelse af de lokale udviklingsstrategier

begrundelse for udvælgelse af geografiske områder med henblik på gennemførelse af lokale udviklingsstrategier, hvor befolkningsstørrelsen falder uden for de grænser, der er fastsat i artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013

koordinering med andre europæiske struktur- og investeringsfonde (herefter ESI-fondene) for så vidt angår lokaludvikling styret af lokalsamfundet, herunder mulig løsning med hensyn til brugen af den ledende fond, og enhver form for overordnet komplementaritet mellem ESI-fondene ved finansieringen af forberedelsesstøtten

mulighed eller ej for at udbetale forskud

definition af de opgaver, der skal varetages af forvaltningsmyndigheden, betalingsorganet og de lokale aktionsgrupper under Leader, navnlig med hensyn til en ikke-diskriminerende og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og objektive kriterier for udvælgelsen af operationer, jf. artikel 34, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

beskrivelse af påtænkte koordineringsmekanismer og komplementaritet med operationer, der støttes i henhold til andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, navnlig hvad angår:

investeringer i ikkelandbrugsmæssige aktiviteter og støtte til virksomhedsetablering i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013

investeringer i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og

samarbejde i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, navnlig gennemførelse af lokale udviklingsstrategier via offentlig-private partnerskaber.

9.   Evalueringsplan, som indeholder følgende afsnit

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

1)   Mål og formål

En erklæring om målene og formålet med evalueringsplanen baseret på sikring af, at der foretages tilstrækkelige og passende evalueringsaktiviteter, navnlig for at få de oplysninger, som er nødvendige for programmets styring, for de årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og den efterfølgende evalueringsrapport og for at sikre, at de oplysninger, der er nødvendige for evaluering af landdistriktsudviklingsprogrammet, er tilgængelige.

2)   Styring og koordinering

Kort beskrivelse af overvågnings- og evalueringsordningerne for landdistriktsudviklingsprogrammet, der identificerer de vigtigste organer, der deltager, og deres ansvarsområder. Forklaring på hvordan evalueringsaktiviteterne hænger sammen med gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet med hensyn til indhold og tidsplan.

3)   Evalueringsemner og evalueringsaktiviteter

Vejledende beskrivelse af forventede evalueringsemner og evalueringsaktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af de evalueringskrav, som er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) nr. 1305/2013. Den omfatter:

a)

de aktiviteter, som er nødvendige for at vurdere bidraget fra hver EU-prioritet for udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 1305/2013, til at nå de mål for udvikling af landdistrikterne, der er fastsat i samme forordnings artikel 4, vurdering af resultat- og effektindikatorværdier, analyse af nettoeffekter, tværgående problemstillinger, herunder delprogrammer, tværgående emner, det nationale landdistriktsnetværk, lokaludviklingsstrategiernes bidrag

b)

planlagt støtte til evaluering på lokal aktionsgruppe-niveau.

c)

programspecifikke elementer såsom det arbejde, der er påkrævet, for at udvikle metodologier eller behandle specifikke politikområder.

4)   Data og oplysninger

Kort beskrivelse af systemet til registrering, vedligeholdelse, forvaltning og rapportering af statistiske oplysninger om gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet og tilvejebringelse af overvågningsdata for evaluering. Identifikation af datakilder, der skal anvendes, datamangler, potentielle institutionelle spørgsmål i forbindelse med tilvejebringelse af data og foreslåede løsninger. Af dette afsnit skal tydeligt fremgå, at passende dataforvaltningssystemer vil være operationelle i tide.

5)   Tidsplan

Vigtige delmål i programmeringsperioden og en vejledende angivelse af den nødvendige tidsplan for at sikre, at resultaterne er tilgængelige i god tid.

6)   Kommunikation

Beskrivelse af hvordan evalueringsresultaterne vil blive formidlet til målgruppen, herunder en beskrivelse af de mekanismer, der er indført for at følge op på anvendelsen af evalueringsresultaterne.

7)   Ressourcer

Beskrivelse af de ressourcer, som kræves og planlægges, for at gennemføre evalueringsplanen, herunder angivelse af administrativ kapacitet, data, finansielle ressourcer og IT-behov. Beskrivelse af planlagte aktiviteter til at opbygge kapacitet for at sikre, at evalueringsplanen kan gennemføres fuldt ud.

10.   Finansieringsplan, som omfatter særskilt udarbejdede tabeller med følgende oplysninger:

a)   Det årlige ELFUL-bidrag

i)

for alle typer regioner, der er omhandlet i artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

ii)

for de beløb, der er omhandlet i artikel 59, stk. 4, litra f), i forordning (EU) nr. 1305/2013, og midler, der overføres til ELFUL, jf. artikel 58, stk. 6, i samme forordning

iii)

for midler, der tildeles resultatreserven i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)   Den enkelte ELFUL-bidragssats for alle foranstaltninger opdelt efter type region, jf. artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

c)   Fordeling for hver foranstaltning eller operationstype med en specifik ELFUL-bidragssats

i)

samlet EU-bidrag, ELFUL-bidragssats og vejledende fordeling af det samlede EU-bidrag pr. fokusområde (10)

ii)

for foranstaltningerne i artikel 17 og 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013 det samlede EU-bidrag, som er forbeholdt operationer som omhandlet i artikel 59, stk. 6, i nævnte forordning

iii)

for teknisk bistand det samlede EU-bidrag og den ELFUL-bidragssats, som er anvendt i henhold til artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

iv)

for udgifter i forbindelse med retlige forpligtelser over for støttemodtagere, der er afholdt under foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1698/2005, som ikke har nogen forbindelse med programmeringsperioden 2014 til 2020, det samlede EU-bidrag og ELFUL-bidragssatsen.

Hvis en foranstaltning eller en operationstype med specifikke ELFUL-bidragssatser bidrager til de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal tabellen særskilt indeholde bidragssatser for finansielle instrumenter og for andre operationer og et vejledende ELFUL-beløb, som svarer til det planlagte bidrag til det finansielle instrument.

For foranstaltningen i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013 svarer det ELFUL-bidrag, der forbeholdes operationer, der henhører under anvendelsesområdet for artikel 59, stk. 6, i nævnte forordning, til foranstaltningens bidrag til de prioriteter, der er fastsat i artikel 5, stk. 4 og 5, i nævnte forordning.

d)   For hvert delprogram en vejledende fordeling pr. foranstaltning af det samlede EU-bidrag pr. foranstaltning.

11.   Indikatorplan med særskilt udarbejdede tabeller, som fastsætter:

a)

for hvert fokusområde de kvantificerede mål suppleret med planlagte output og forventede samlede offentlige udgifter for de foranstaltninger, der er udvalgt for fokusområdet

b)

for landbrug og skovbrug den detaljerede beregning af målene for de prioriteter, som er fastsat i artikel 5, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

c)

foranstaltningernes yderligere kvalitative bidrag til andre fokusområder.

12.   Supplerende national finansiering:

For de foranstaltninger og operationer, der er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, en tabel over supplerende national finansiering for hver foranstaltning i henhold til artikel 82 i forordning (EU) nr. 1305/2013, herunder beløbene for hver foranstaltning og angivelse af, at kriterierne i henhold til den forordning er opfyldt.

13.   Elementer, der er nødvendige for vurderingen af statsstøtte:

For de foranstaltninger og operationer, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, den tabel over støtteordninger, som er omfattet af artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, der skal anvendes til brug for programmernes gennemførelse, herunder støtteordningens betegnelse såvel som ELFUL-bidraget, den nationale medfinansiering og den supplerende nationale finansiering. Det skal sikres, at støtten er forenelig med Unionens statsstøtteregler i hele programmets levetid.

Tabellen ledsages af et tilsagn fra medlemsstaten om, at, hvis det kræves i henhold til reglerne om statsstøtte eller i henhold til særlige betingelser i en beslutning om godkendelse af statsstøtte, sådanne foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3, vil blive anmeldt hver for sig.

14.   Oplysninger om komplementariteten med følgende afsnit:

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

1)

Beskrivelse af midlerne til sikring af komplementaritet og sammenhæng:

med andre EU-instrumenter, herunder navnlig med ESI-fondene, og søjle 1, indbefattet grøn omlægning og andre instrumenter i den fælles landbrugspolitik

hvis en medlemsstat har valgt at forelægge et national program og et sæt regionale programmer som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, komplementariteten mellem dem.

2)

Hvis det er relevant, information om komplementariteten med andre EU-instrumenter, herunder LIFE (11).

15.   Redegørelse for hvordan programmet skal gennemføres, der indeholder følgende afsnit:

For nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013, finder kun litra a), b) og c) i dette punkt anvendelse

a)

medlemsstatens udpegning af alle myndigheder, jf. artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og en sammenfattende beskrivelse af forvaltnings- og kontrolstrukturen i programmet, jf. artikel 8, stk. 1, litra m), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, og ordninger i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

overvågningsudvalgets påtænkte sammensætning

c)

bestemmelser, som skal sikre offentlig omtale af programmet, herunder gennem det nationale landdistriktsnetværk, der indeholder henvisning til strategien for information og offentlig omtale, jf. artikel 13

d)

beskrivelse af mekanismer, der skal sikre sammenhæng med lokale udviklingsstrategier, som gennemføres under Leader, påtænkte aktiviteter under samarbejdsforanstaltningen, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, foranstaltningen om basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikterne, jf. artikel 20 i samme forordning, og andre ESI-fonde

e)

beskrivelse af foranstaltninger med henblik på at opnå en mindre administrativ byrde for støttemodtagerne, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

f)

beskrivelse af brugen af teknisk bistand, herunder foranstaltninger i forbindelse med det forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evaluering, information og kontrol af programmet og gennemførelsen heraf samt aktiviteter vedrørende forudgående eller efterfølgende programmeringsperioder, jf. artikel 59, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

16.   Foranstaltninger, som træffes for at inddrage partnere

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

Liste over foranstaltninger, der er vedtaget for at inddrage partnere, det behandlede emne og sammendrag af resultaterne af høringerne.

17.   Nationale landdistriktsnetværk

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

Beskrivelse af

a)

proceduren og tidsplanen for oprettelse af det nationale landdistriktsnetværk

b)

den planlagte tilrettelæggelse af det nationale landdistriktsnetværk, nærmere bestemt den måde, hvorpå de organisationer og administrationer, som er involveret i udvikling af landdistrikterne, herunder partnere, jf. artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, vil blive inddraget, og hvordan aktiviteter som led i etablering af netværk vil blive fremmet

c)

en sammenfattende beskrivelse af de vigtigste kategorier af aktiviteter, der skal gennemføres af det nationale landdistriktsnetværk i overensstemmelse med programmets mål

d)

ressourcer, der er til rådighed for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk.

18.   Forhåndsevaluering af verificerbarhed, kontrollerbarhed og fejlrisiko

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

erklæring fra forvaltningsmyndigheden og betalingsorganet om, at de foranstaltninger, der støttes under landdistriktsudviklingsprogrammet kan verificeres og kontrolleres

erklæring fra det funktionelt uafhængige organ, jf. artikel 62, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, der bekræfter, at beregningerne af standardomkostninger, ekstraomkostninger og indkomsttab er korrekte og nøjagtige.

19.   Overgangsordninger

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

beskrivelse af betingelserne for overgangen for hver foranstaltning

vejledende fremførselsoversigt.

20.   Tematiske delprogrammer

20.1.   SWOT-analyse og identifikation af behov

a)

Analyse baseret på SWOT-metoden, som indeholder følgende afsnit:

i)

omfattende samlet beskrivelse af emnet for delprogrammet baseret på fælles og programspecifikke kontekstindikatorer og kvalitative oplysninger

ii)

stærke sider, som er identificeret hvad angår delprogrammets emne

iii)

svage sider hvad angår delprogrammets emne

iv)

muligheder hvad angår delprogrammets emne

v)

trusler hvad angår delprogrammets emne

b)

behovsvurdering, som er baseret på dokumentation fra SWOT-analysen, for hver prioritet og fokusområde og de tre tværgående mål (miljø, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, innovation), som delprogrammerne bidrager til.

20.2.   Beskrivelse af strategien

a)

Hvis ikke alle de identificerede behov under punkt 20.1, litra b), kan være omfattet af et tematisk delprogram, begrundes valget af de behov, der er udvalgt til at blive behandlet, og valget af mål, prioriteter og fokusområder baseret på dokumentation fra SWOT-analysen og behovsvurderingen

b)

kombinationen af og begrundelsen for foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne for hvert fokusområde, som det tematiske delprogram bidrager til, herunder begrundelsen for de finansielle tildelinger til foranstaltningerne og de finansielle midlers tilstrækkelighed i forhold til de fastsatte mål, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013. Kombinationen af foranstaltninger, der indgår i interventionslogikken, skal være baseret på dokumentationen fra SWOT-analysen, og, hvis det er relevant, angives begrundelse og prioritering af behov under litra a)

c)

beskrivelse af hvordan de tværgående emner vil blive behandlet, herunder de særlige krav, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra c), nr. v), i forordning (EU) nr. 1305/2013

d)

en sammenfattende tabel over interventionslogikken med de prioriteter og fokusområder, som er udvalgt for delprogrammet, de kvantificerede mål og kombinationen af foranstaltninger anvendt til at opnå dem, herunder de planlagte udgifter. Den sammenfattende tabel skal være genereret automatisk fra oplysningerne i punkt 5, litra b), og punkt 11 med udgangspunkt i SFC2014.

20.3.   Indikatorplan med særskilt udarbejdede tabeller over:

a)

For hvert fokusområde, de kvantificerede mål suppleret med planlagte output og planlagte samlede offentlige udgifter for de foranstaltninger, der er udvalgt for fokusområdet

b)

for landbrug og skovbrug angives den detaljerede beregning af målene for de prioriteter, som er fastsat i artikel 5, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

DEL 2

Udformning af indholdet af de nationale rammer

1.   Titlen på de nationale rammer

2.   Medlemsstat

a)

geografisk område, som rammerne omfatter

b)

klassificering af regionerne

3.   Generel oversigt over forbindelserne mellem den nationale ramme, partnerskabsaftalen og landdistriktsudviklingsprogrammerne

4.   Tabel, der for hver region og for hvert år sammenfatter det samlede ELFUL-bidrag til medlemsstaten for programmeringsperioden i sin helhed

5.   Beskrivelse af foranstaltningerne

1)

Beskrivelse af de almindelige betingelser, der finder anvendelse for mere end en foranstaltning, herunder, hvor det er relevant, definition af landdistrikter, udgangssituationer, krydsoverensstemmelse, påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter, påtænkt anvendelse af forskud

2)

Angivelse for hver foranstaltning af:

a)

retsgrundlag

b)

generel beskrivelse af foranstaltningen, herunder generelle principper, som ligger til grund for dens interventionslogik, bidrag til fokusområder og tværgående mål

c)

omfang, støtteniveau, støtteberettigede støttemodtagere, og, hvor det er relevant, metode til beregning af støttesatsen opdelt på delforanstaltning og/eller operationstype, hvis det er nødvendigt. For hver operationstype specifikation af støtteberettigede omkostninger, betingelser for støtteberettigelse, gældende støttebeløb og støttesatser samt principper for fastsættelsen af udvælgelseskriterier

d)

generelle principper for verificerbarheden og kontrollerbarheden af foranstaltningerne, og, hvis det er relevant, den metode, der anvendes til at beregne støttebeløbet

e)

hvis det er relevant, en specifik beskrivelse af hver af de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 8.2 i del 1.

6.   Hvis det er relevant, supplerende national finansiering

For foranstaltninger og operationer, der er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, en tabel over supplerende national finansiering for hver foranstaltning i henhold til artikel 82 i forordning (EU) nr. 1305/2013, herunder angivelse af, at kriterierne i henhold til nævnte forordning er opfyldt.

7.   Hvis det er relevant, elementer der er nødvendige med henblik på vurdering af statsstøtte:

For de foranstaltninger og operationer, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, tabellen over støtteordninger, der er omfattet af artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som skal anvendes til programmernes gennemførelse, herunder titlen på og referencerne for støtteordningen, ELFUL-bidraget, den nationale medfinansiering og supplerende national finansiering. Det skal sikres, at støtten er forenelig med Unionens statsstøtteregler i hele de berørte programmers levetid.

Tabellen skal følges af et tilsagn fra medlemsstaten om, at, hvis det kræves i henhold til reglerne om statsstøtte eller i henhold til særlige betingelser i en beslutning om godkendelse af statsstøtte, sådanne foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3, vil blive anmeldt hver for sig.

Erklæring om, hvorvidt foranstaltningen/operationen er omfattet af statsstøtte i henhold til den nationale ramme eller i henhold til de pågældende landdistriktsudviklingsprogrammer.

DEL 3

Udformning af indholdet i det nationale landdistriktsnetværks program

1.   Titlen på det specifikke nationale landdistriktsnetværksprogram

2.   Medlemsstat eller administrativ region

a)

det geografiske område, som er omfattet af programmet

b)

klassificering af regionen.

3.   Forhåndsevaluering

a)

beskrivelse af processen, herunder tidspunktet for de vigtigste begivenheder, foreløbige rapporter, i forhold til de vigtigste faser i udarbejdelsen af det nationale landdistriktsnetværksprogram

b)

struktureret tabel med anbefalingerne i forhåndsevalueringen, og hvordan de er behandlet

c)

den fuldstændige forhåndsevalueringsrapport skal vedlægges det nationale landdistriktsnetværksprogram.

4.   Evalueringsplan, som indeholder følgende afsnit

1)   Mål og formål

En erklæring om målene og formålet med evalueringsplanen baseret på sikring af, at der foretages tilstrækkelige og passende evalueringsaktiviteter, navnlig for at få oplysninger, der er nødvendige for at styre programmet, for de årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og for den efterfølgende evalueringsrapport og for at sikre, at de data, der er nødvendige for evaluering af programmet for det nationale landdistriktsnetværk, er tilgængelige.

2)   Forvaltning og koordinering

Kort beskrivelse af overvågnings- og evalueringsordninger for programmet for det nationale landdistriktsnetværk, der identificerer de vigtigste organer, der er involveret, og deres ansvar. Forklaring på hvordan evalueringsaktiviteterne er forbundet med gennemførelsen af det nationale landdistriktsnetværksprogram med hensyn til indhold og tidsplaner.

3)   Evalueringsemner og evalueringsaktiviteter

Vejledende beskrivelse af forventede evalueringsemner og vedrørende det nationale landdistriktsnetværksprogram, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af de evalueringskrav, som er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) nr. 1305/2013. Den skal omfatte aktiviteter, som er nødvendige for at evaluere programmets bidrag til målene for det nationale landdistriktsnetværk, vurdering af resultatindikatorværdier, analyse af nettoeffekter. Programspecifikke elementer såsom det arbejde, der skal til for at udvikle metodologier eller håndtere specifikke politikområder.

4)   Data og oplysninger

Kort beskrivelse af systemet til registrering, vedligeholdelse, forvaltning og rapportering af statistiske oplysninger om gennemførelsen af det nationale landdistriktsnetværksprogram og tilvejebringelse af overvågningsdata for evaluering. Identifikation af datakilder, der skal anvendes, datamangler, potentielle institutionelle spørgsmål i forbindelse med tilvejebringelse af data og foreslåede løsninger. Af dette afsnit skal tydeligt fremgå, at passende dataforvaltningssystemer vil være operationelle i tide.

5)   Tidsplan

Vigtige delmål i programmeringsperioden og en vejledende angivelse af den nødvendige tidsplan for at sikre, at resultaterne er tilgængelige på det rette tidspunkt.

6)   Kommunikation

Beskrivelse af hvordan evalueringsresultaterne vil blive formidlet til målmodtagere, herunder en beskrivelse af de mekanismer, der er indført med henblik på opfølgning på brugen af evalueringsresultaterne.

7)   Ressourcer

Beskrivelse af de nødvendige og planlagte ressourcer til gennemførelse af evalueringsplanen, herunder angivelse af administrativ kapacitet, data, finansielle ressourcer og IT-behov. Beskrivelse af planlagte aktiviteter til at opbygge kapacitet for at sikre, at evalueringsplanen kan gennemføres fuldt ud.

5.   Finansieringsplan, som fastsætter:

a)

det årlige ELFUL-bidrag

b)

det samlede EU-bidrag og ELFUL-bidragssatsen.

6.   Ordninger for programgennemførelsen, der indeholder følgende afsnit:

a)

Medlemsstatens udpegning af alle myndigheder, jf. artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og en sammenfattende beskrivelse af forvaltnings- og kontrolstrukturen i programmet, jf. artikel 8, stk. 1, litra m), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, og ordninger i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

overvågningsudvalgets påtænkte sammensætning

c)

beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemerne.

7.   Det nationale landdistriktsudviklingsnetværk

Beskrivelse af

a)

proceduren og tidsplanen for oprettelse af det nationale landdistriktsnetværk

b)

den planlagte oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk, nærmere bestemt den måde, hvorpå de organisationer og administrationer, som er involveret i udvikling af landdistrikterne, herunder partnerskaber, jf. artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, vil blive inddraget, og hvordan aktiviteter som led i etablering af netværk vil blive fremmet

Hvis en medlemsstat har valgt at støtte det nationale landdistriktsnetværk fra det specifikke nationale landdistriktsnetværksprogram og regionale programmer, angives oplysninger om komplementariteten mellem dem

c)

en sammenfattende beskrivelse af de vigtigste kategorier af aktiviteter, der skal gennemføres af det nationale landdistriktsnetværk i overensstemmelse med programmets mål

d)

ressourcer til rådighed for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk.

DEL 4

Vejledende liste over prioriteter/fokusområder og foranstaltninger af særlig betydning for forhåndsbetingelser (prioritetsforbundne betingelser for udvikling af landdistrikterne og generelle foranstaltninger), jf. punkt 6, litra b), nr. ii), i del 1

1.   SPECIFIKKE FORHÅNDSBETINGELSER FOR UDVIKLINGEN AF LANDDISTRIKTERNE (UL)

EU-prioritet (UL)/(FFB): tematisk mål (TM)

Forhåndsbetingelse

Opfyldelseskriterier

Anvendeligheden for så vidt angår fokusområder, foranstaltninger

Som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1305/2013

Som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1305/2013

Som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 3: fremme af en bedre organisation inden for fødevarekæden, herunder i forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget,

TM 5: fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

3.1.

Risikoforebyggelse og risikostyring: Der foreligger nationale eller regionale risikovurderinger for katastrofehåndtering, der tager højde for tilpasning til klimaforandringer

Der skal foreligge en national eller regional risikovurdering med følgende elementer, som indeholder følgende:

en beskrivelse af proces, metodologi, metoder og ikkefølsomme data til brug for risikovurderingen samt risikobaserede kriterier for prioritering af investeringerne

en beskrivelse af scenarier med én eller flere risici

inddragelse af nationale strategier for tilpasning til klimaforandringerne, hvor det er relevant

Fokusområde: 3B

Foranstaltninger under artikel 18, 24 og 36 til 39 i forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 4: genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer med tilknytning til landbrug og skovbrug

TM 5: fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

TM 6: Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

4.1

God landbrugs- og miljømæssig stand: Der er på nationalt niveau fastsat normer for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013

Der er fastsat normer for god landbrugs- og miljømæssig stand i den nationale lovgivning, og de er præciseret i programmerne

Fokusområde(r): 4A, 4B, 4C

Foranstaltninger under artikel 28, 29 og 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

4.2.

Mindstekrav til gødnings- og plantebeskyttelsesprodukter: Der er fastlagt mindstekrav til gødnings- og plantebeskyttelsesprodukter, jf. artikel 28 i afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1305/2013

Der er fastlagt mindstekrav til gødnings- og plantebeskyttelsesprodukter i programmerne, jf. afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1305/2013

Fokusområde(r): 4A, 4B, 4C

Foranstaltninger under artikel 28, og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

4.3.

Andre relevante nationale normer: Der er fastsat obligatoriske nationale normer med henblik på afsnit III, kapitel I, artikel 28, i forordning (EU) nr. 1305/2013

De relevante obligatoriske normer er anført i programmerne

Fokusområde(r): 4A, 4B, 4C

Foranstaltninger under artikel 28, og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 5: fremme af ressourceeffektivitet og overgangen til en klimarobust lavemissionsøkonomi i landbrugs- og fødevaresektoren samt skovbrugssektoren

TM 4: Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer

TM 6: Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

5.1.

Energieffektivitet: Der er gennemført foranstaltninger med henblik på at fremme omkostningseffektive forbedringer af energieffektivitet i slutanvendelserne og omkostningseffektiv investering i energieffektivitet i forbindelse med opførelse eller renovering af bygninger.

Disse foranstaltninger er:

Foranstaltninger til at sikre, at der findes minimumskrav til bygningers energimæssige ydeevne i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU (12)

Foranstaltninger, der er nødvendige til at oprette et system for attestering af bygningers energimæssige ydeevne i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU

Foranstaltninger til at sikre en strategisk planlægning for energieffektivitet i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (13)

Foranstaltninger, der er i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF (14) om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester, til at sikre, at slutbrugerkunder udstyres med individuelle målere, i den udstrækning det er teknisk muligt, økonomisk fornuftigt og proportionalt i forhold til den potentielle energibesparelse.

Fokusområde(r): 5B

Foranstaltninger under artikel 17, 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

5.2.

Vandsektoren: Der foreligger a) en vandprissætningspolitik, som sikrer passende incitamenter for brugerne til at udnytte vandressourcerne effektivt og b) et passende bidrag fra de forskellige vandanvendelsessektorer til dækning af omkostningerne efter en takst fastsat i en godkendt vandområdeplan for investering, der er støttet af programmerne.

I sektorer, der støttes af ELFUL, har en medlemsstat sørget for et bidrag fra de forskellige vandanvendelsessektorer til dækning af omkostningerne i forbindelse med den enkelte sektors forsyningspligtydelser i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første led, i vandrammedirektivet om nødvendigt under hensyntagen til dækningens sociale, miljømæssige og økonomiske virkninger og den eller de berørte regioners geografiske og klimatiske forhold

Fokusområde: 5A

Foranstaltninger under artikel 17 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

5.3.

Vedrørende vedvarende energi Der er gennemført foranstaltninger med henblik på at fremme produktionen og distributionen af energi fra vedvarende energikilder (15).

Der foreligger gennemsigtige støtteordninger, prioriteret adgang til net eller garanteret adgang til og prioriteret fordeling samt standardregler for, hvem der skal bære og dele omkostningerne ved de tekniske tilpasninger i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, artikel 16, stk. 2 og 3, i direktiv 2009/28/EF.

Medlemsstaten har vedtaget en national handlingsplan for vedvarende energi i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2009/28/EF.

Fokusområde: 5C

Foranstaltninger under artikel 17, 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 6: fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom og økonomisk udvikling af landdistrikterne.

TM 2: Bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi (bredbåndsmålet)

6.1.

Infrastruktur for næstegenerationsnet (NGN): Der foreligger nationale eller regionale NGN-planer, som tager hensyn til regionale foranstaltninger med henblik på at nå Unionens adgangsmål for højhastighedsinternet med fokus på områder, hvor markedet ikke leverer en åben infrastruktur til en overkommelig pris og i en passende kvalitet i overensstemmelse med Unionens konkurrence- og statsstøtteregler og ikke sikrer sårbare grupper tilgængelige tjenester.

Der foreligger en national eller regional NGN-plan, som indeholder:

en plan for infrastrukturinvesteringer baseret på økonomiske analyser under hensyntagen til private og offentlige infrastrukturer og investeringsplaner

bæredygtige investeringsmodeller, der styrker konkurrencen og giver adgang til åbne, billige og fremtidssikrede infrastrukturer og tjenester af høj kvalitet

foranstaltninger til fremme af privat investering.

Fokusområde: 6C

Foranstaltninger under artikel 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013


2.   GENERELLE FORHÅNDSBETINGELSER

Forhåndsbetingelse

Opfyldelseskriterier

Anvendelighed for så vidt angår fokusområde, foranstaltninger

Som fastsat i del II i bilag XI til forordning (EU) nr. 1303/2013

Som fastsat i del II i bilag XI til forordning (EU) nr. 1303/2013

1.   Bekæmpelse af diskrimination

Der foreligger en administrativ kapacitet til gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivningen- og EU-politikken om bekæmpelse af diskrimination på området for ESI-fondene.

Ordninger i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer til at inddrage organer med ansvar for fremme af ligebehandling af alle personer under hele udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne, herunder rådgivning om ligestilling i forbindelse med aktiviteter vedrørende ESI–fondene.

Ordninger til efteruddannelse til medarbejdere ved de myndigheder, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af ESI-fondene på området for EU-lovgivning og EU-politik om bekæmpelse af diskrimination.

Fokusområde: 6B

Foranstaltninger under artikel 14, 15 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

2.   Ligestilling mellem kønnene

Der foreligger en administrativ kapacitet til gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivningen og EU-politikken om ligestilling mellem kønnene på området for ESI-fondene.

Ordninger i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer for inddragelse af organer med ansvar for ligestilling mellem kønnene under hele udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne, herunder rådgivning om ligestilling mellem kønnene i forbindelse med aktiviteter vedrørende ESI-fondene.

Ordninger til efteruddannelse til medarbejdere ved de myndigheder, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af ESI-fondene på området for EU-lovgivning og EU-politik om ligestilling mellem kønnene samt integration af kønsaspektet.

Fokusområde(r): 6A, 6B

Foranstaltninger under artikel 14, 15, 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

3.   Handicap

Der foreligger en administrativ kapacitet til gennemførelse og anvendelse af FN-konventionen om handicappedes rettigheder (UNCRPD) inden for ESI-fondene i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/48/EF (16).

Ordninger i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer for høring og inddragelse af organer med ansvar for beskyttelse af handicappede personers rettigheder eller organisationer, der repræsenterer handicappede personer, samt andre relevante interessenter under hele forberedelsen og gennemførelsen af programmerne

Ordninger til efteruddannelse til medarbejdere ved de myndigheder, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af ESI-fondene på området for gældende lovgivning og politik på både nationalt og EU-plan om handicap, herunder tilgængeligheden og den praktiske anvendelse af UNCRPD, som afspejlet i den relevante EU- og nationale lovgivning

Ordninger til at sikre overvågning af gennemførelsen af artikel 9 i UNCRPD i forhold til ESI-fondene under hele forberedelsen og gennemførelsen af programmerne.

Fokusområde(r): 6A, 6B

Foranstaltninger under artikel 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

4.   Offentlige indkøb

Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af Unionens lovgivning om offentlige indkøb inden for ESI-fondene.

Ordninger, der sikrer effektiv anvendelse af Unionens regler om offentlige indkøb gennem passende mekanismer

Ordninger, der sikrer, at udbudsprocedurerne er gennemsigtige

Ordninger for efteruddannelse og informationsformidling til medarbejdere, der er involveret i gennemførelse af ESI-fondene.

Ordninger, der skal sikre den administrative kapacitet til gennemførelse og anvendelse af EU-reglerne om offentlige indkøb.

Fokusområde(r): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Foranstaltninger under artikel 14, 15, 17, 19, 20, artikel 21, litra e), og artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

5.   Statsstøtte

Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af Unionens statsstøtteregler på området for ESI-fondene.

Ordninger, der sikrer effektiv anvendelse af Unionens statsstøtteregler

Ordninger for efteruddannelse og informationsformidling til medarbejdere, der er involveret i gennemførelse af ESI-fondene.

Ordninger, der skal sikre den administrative kapacitet til gennemførelse og anvendelse af Unionens statsstøtteregler.

Alle fokusområder og foranstaltninger, forudsat at de operationer, som indgår i dem, falder uden for anvendelsesområdet for traktatens artikel 42

6.   Miljølovgivning vedrørende vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og strategisk miljøvurdering (SMV)

Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af Unionens miljølovgivning vedrørende VVM og SMV.

Ordninger, der sikrer effektiv anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU (17) (VVM) og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF (18) (SMV).

Ordninger for efteruddannelse og informationsformidling til medarbejdere, der er involveret i gennemførelse af VVM- og SMV-direktiverne

Ordninger til sikring af tilstrækkelig administrativ kapacitet.

Fokusområde(r): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Foranstaltninger under artikel 17, 19, 20, 21, og artikel 28 til 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7.   Statistiske systemer og resultatindikatorer

Der foreligger et statistisk grundlag, som er nødvendigt for at foretage evalueringer til at vurdere programmernes effektivitet og virkning.

Der foreligger et system af resultatindikatorer, som er nødvendige for at vælge de tiltag, der mest effektivt bidrager til at opnå de ønskede resultater, overvåge fremskridt mod resultater og foretage en evaluering af virkningerne.

Der er etableret ordninger for rettidig indsamling og aggregering af statistiske data med følgende elementer:

afdækning af kilder og mekanismer til at sikre statistisk validering

ordninger for offentliggørelse og offentlig tilgængelighed af aggregerede data

Et effektivt system af resultatindikatorer, bl.a.:

udvælgelse af resultatindikatorer for hvert program, der giver information om, hvad der motiverer udvælgelsen af de politiske tiltag, der støttes af programmet

fastsættelse af mål for disse indikatorer

Et effektivt system af resultatindikatorer, bl.a.: foreneligheden af hver indikator med følgende krav: styrke og statistisk validering, entydig normativ fortolkning, lydhørhed i forhold til politikken, rettidig dataindsamling.

Procedurer til at sikre, at der for alle operationer, som støttes af programmet, er vedtaget et effektivt indikatorsystem.

Finder anvendelse, men er allerede opfyldt, Det fælles overvågnings- og evalueringssystem

DEL 5

Koder for foranstaltninger og delforanstaltninger

Foranstaltning i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Kode for foranstaltning i henhold til denne forordning

Delforanstaltning med henblik på programmering

Kode for delforanstaltning i henhold til denne forordning

Artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

Vidensoverførsel og informationsaktioner

1

Støtte til erhvervsuddannelse og kompetenceudviklingsaktioner

1.1

Støtte til aktioner for demonstrationsprojekter og information

1.2

Støtte til kortvarige udvekslinger vedrørende bedriftsforvaltning inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbrugsbedrifter

1.3

Artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

Rådgivningstjenester, bedriftsforvaltnings- og vikarordninger

2

Støtte for at hjælpe med at anvende rådgivningstjenester

2.1

Støtte til oprettelse af bedriftsforvaltnings-, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester for landbrugere samt rådgivningstjenester for skovbrugere

2.2

Støtte til at fremme uddannelse af rådgivere

2.3

Artikel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

3

Støtte til ny deltagelse i kvalitetsordninger

3.1

Støtte til oplysnings- eller pr-aktiviteter, som gennemføres af producentsammenslutninger på det indre marked

3.2

Artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Investeringer i fysiske aktiver

4

Støtte til investeringer i landbrugsbedrifter

4.1

Støtte til investeringer i forarbejdning, markedsføring og/eller udvikling af landbrugsprodukter

4.2

Støtte til investeringer i infrastruktur af betydning for udvikling, modernisering eller tilpasning af landbrug og skovbrug

4.3

Støtte til ikkeproduktive investeringer i tilknytning til gennemførelse af miljø- og klimamål vedrørende landbrug

4.4

Artikel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

5

Støtte til investeringer i forebyggende foranstaltninger, der sigter mod at reducere konsekvenserne af mulige naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold og katastrofale hændelser

5.1

Støtte til investeringer i genoprettelse af landbrugsjord og produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold og katastrofale hændelser

5.2

Artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Bedrifts- og erhvervsudvikling

6

Støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere

6.1

Støtte til virksomhedsetablering til ikkelandbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikterne

6.2

Igangsætningsstøtte til virksomheder til udvikling af små bedrifter

6.3

Støtte til investeringer i oprettelse og udvikling af ikkelandbrugsmæssige aktiviteter

6.4

Betalinger til landbrugere, der er berettiget til støtte fra ordningen for små landbrugere, og som permanent overdrager deres bedrift til en anden landbruger

6.5

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse i landdistrikterne

7

Støtte til udarbejdelse og ajourføring af planer for udviklingen af kommuner og landsbyer i landdistrikter og basale tjenester i disse kommuner og landsbyer og af beskyttelses- og forvaltningsplaner for Natura 2000-områder og andre områder af høj naturværdi

7.1

Støtte til investeringer i jobskabelse, forbedring og udbygning af alle former for mindre infrastrukturer, herunder investeringer i vedvarende energi og energibesparelse

7.2

Støtte til bredbåndsinfrastruktur, herunder etablering, forbedring og udvidelse, passiv bredbåndsinfrastruktur og levering af adgang til bredbånd og e-forvaltning

7.3

Støtte til investeringer i etablering, forbedring eller udvidelse af lokale grundlæggende tjenesteydelser til befolkningen i landdistrikterne, herunder fritid og kultur, og den dertil knyttede infrastruktur

7.4

Støtte til investeringer til almen anvendelse i rekreativ infrastruktur, turistinformation og mindre turistinfrastruktur

7.5

Støtte til undersøgelser og investeringer, der er forbundet med bevarelse, genoprettelse og opgradering af kultur- og naturarven i landsbyer, landskaber og steder med høj naturværdi, herunder relaterede socioøkonomiske aspekter, samt miljøbevidsthedstiltag

7.6

Støtte til investeringer, der tager sigte på flytning af aktiviteter og ombygning af bygninger eller andre anlæg beliggende inden for eller tæt på småsamfund, med henblik på at forbedre livskvaliteten eller skabe bedre miljøresultater

7.7

Andet

7.8

Artikel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

8

Støtte til skovrejsning/etablering af skovområder

8.1

Støtte til etablering og vedligeholdelse af skovlandbrugssystemer

8.2

Støtte til forebyggelse af skader på skove som følge af skovbrande og naturkatastrofer og katastrofale hændelser

8.3

Støtte til genopretning af skader på skove som følge af skovbrande og naturkatastrofer og katastrofale hændelser

8.4

Støtte til investeringer, der forbedrer skovøkosystemernes tilpasningsevne og miljømæssige værdi

8.5

Støtte til investeringer i skovbrugsteknologier og i forarbejdning, mobilisering og afsætning af skovprodukter

8.6

Artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

9

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer i landbrugs- og skovbrugssektoren

9

Artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Miljø- og klimavenligt landbrug

10

Betaling for miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser

10.1

Støtte til bevarelse, bæredygtig brug og udvikling af genetiske ressourcer i landbruget

10.2

Artikel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Økologisk landbrug

11

Betaling for at overgå til økologiske landbrugsmetoder

11.1

Betaling for at opretholde økologiske landbrugsmetoder

11.2

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Natura 2000-betalinger og betalinger i henhold til vandrammedirektivet

12

Kompensationsbetaling for Natura 2000-landbrugsområder

12.1

Kompensationsbetaling for Natura 2000-skovbrugsområder

12.2

Kompensationsbetaling for landbrugsområder, der er omfattet af vandområdeplaner

12.3

Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

13

Kompensationsbetaling i bjergområder

13.1

Kompensationsbetaling for andre områder med betydelige naturbetingede begrænsninger

13.2

Kompensationsbetaling for andre områder med særlige begrænsninger

13.3

Artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Dyrevelfærd

14

Betaling for dyrevelfærd

14

Artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

15

Betaling for forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug

15.1

Støtte til bevarelse og fremme af skovgenetiske ressourcer

15.2

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Samarbejde

16

Støtte til etablering og drift af operationelle grupper af EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed

16.1

Støtte til pilotprojekter og til udvikling af nye produkter, processer og teknologier samt ny praksis

16.2

Samarbejde mellem små aktører om tilrettelæggelse af fælles arbejdsprocesser og deling af faciliteter og ressourcer og udvikling/markedsføring af turisme

16.3

Støtte til horisontalt og vertikalt samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om etablering og udvikling af forsyningskæder og lokale markeder samt til salgsfremstød i en lokal sammenhæng i forbindelse med udviklingen af korte forsyningskæder og lokale markeder

16.4

Støtte til fælles indsats med henblik på modvirkning af eller tilpasning til klimaforandringer og til fælles tilgange til miljøprojekter og igangværende miljøpraksis

16.5

Støtte til samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om bæredygtig forsyning af biomasse til brug i fødevarer og energiproduktion og industriprocesser

16.6

Støtte til lokale udviklingsstrategier, der ikke er lokaludvikling styret af lokalsamfundet

16.7

Støtte til udarbejdelse af skovforvaltningsplaner eller tilsvarende instrumenter

16.8

Støtte til diversificering af landbrugsaktiviteter til aktiviteter vedrørende sundhedspleje, social integration, lokalsamfundsstøttet landbrug og uddannelse inden for miljø og fødevarer

16.9

Andet

16.10

Artikel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Risikostyring

17

Afgrøde-, dyre- og planteforsikringspræmier

17.1

Gensidige fonde vedrørende ugunstige vejrforhold, dyre- og plantesygdomme, skadedyrsangreb og miljøhændelser

17.2

Indkomststabiliseringsredskab

17.3

Artikel 40 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Finansiering af supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

18

Finansiering af supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

18

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

Støtte til lokaludvikling under Leader (lokaludvikling styret af lokalsamfundet)

19

Forberedelsesstøtte

19.1

Støtte til gennemførelse af operationer under strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet

19.2

Forberedelse og gennemførelse af den lokale aktionsgruppes samarbejdsaktiviteter

19.3

Støtte til driftsomkostninger og aktivitetsstyring

19.4

Artikel 51-54 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Teknisk bistand

20

Støtte til teknisk bistand (andet end nationale landdistriktsnetværk)

20.1

Støtte for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk

20.2

DEL 6

Koder for EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne og fokusområder

Prioritet

Artikel i forordning (EU) nr. 1305/2013/kode for fokusområde

Fokusområde

Prioritet 1: Fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter

Artikel 5, stk. 1, litra a) = fokusområde 1A

Fremme af innovation, samarbejde, og udvikling af vidensbasen i landdistrikterne

Artikel 5, stk. 1, litra b) = fokusområde 1B

Styrkelse af forbindelserne mellem landbrug, fødevareproduktion og skovbrug samt forskning og innovation herunder med henblik på bedre miljøforvaltning og miljømæssige resultater,

Artikel 5, stk. 1, litra c) = fokusområde1C

Fremme af livslang læring og erhvervsuddannelse inden for landbrug og skovbrug

Prioritet 2: Styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrencedygtighed inden for alle typer landbrug i alle regioner og fremme af innovative landbrugsteknologier og bæredygtig forvaltning af skove

Artikel 5, stk. 2, litra a) = fokusområde 2A

Forbedring af alle landbrugs økonomiske resultater og lettelse af omstruktureringen og moderniseringen, af bedrifter, navnlig med henblik på at øge markedsdeltagelsen og -orienteringen samt diversificeringen af landbruget

Artikel 5, stk. 2, litra b) = fokusområde 2B

Fremme af tilstrækkeligt kvalificerede landbrugeres adgang til landbrugssektoren og navnlig generationsfornyelsen

Prioritet 3: Bedre tilrettelæggelse af fødevarekæden, herunder forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter, dyrevelfærd og risikoforvaltning i landbruget

Artikel 5, stk. 3, litra a) = fokusområde 3 A

Forbedring af primærproducenters konkurrenceevne ved at integrere dem bedre i landbrugs-fødevarekæden ved hjælp af kvalitetsordninger, der tilfører landbrugsprodukterne merværdi, fremstød på lokale markeder og korte forsyningskredsløb, producentsammenslutninger og -organisationer og brancheorganisationer

Artikel 5, stk. 3, litra b) = fokusområde 3B

Støtte til bedriftsrisiko-forebyggelse og -styring

Prioritet 4: Genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget

Artikel 5, stk. 4, litra a) = fokusområde 4A

Genopretning, bevarelse og forbedring af biodiversiteten, bl.a. i Natura 2000-områder, og i områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger, og af landbrug af høj naturværdi samt af de europæiske landskaber

Artikel 5, stk. 4, litra b) = fokusområde 4B

Bedre vandforvaltning, herunder forvaltning af gødningsstoffer og pesticider

Artikel 5, stk. 4, litra c) = fokusområde 4C

Forebyggelse af jorderosion og bedre forvaltning af jordbunden

Prioritet 5: Fremme af ressourceeffektivitet og overgangen til en klimarobust lavemissionsøkonomi i landbrugs- og fødevaresektoren samt skovbrugssektoren

Artikel 5, stk. 5, litra a) = fokusområde 5A

Effektivitetsforbedringer i vandforbruget i landbruget

Artikel 5, stk. 5, litra b) = fokusområde 5B

Effektivitetsforbedringer i energiforbruget i landbruget og inden for forarbejdning af fødevarer

Artikel 5, stk. 5, litra c) = fokusområde 5C

Lettere levering og brug af vedvarende energikilder, biprodukter, affald og restprodukter og af andre nonfoodråmaterialer med henblik på bioøkonomien

Artikel 5, stk. 5, litra d) = fokusområde 5D

Reduktion af udledningen af drivhusgasser og ammoniak fra landbruget

Artikel 5, stk. 5, litra e) = fokusområde 5E

Fremme af kulstofopbevaring og binding inden for landbrug og skovbrug

Prioritet 6: Fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom og økonomisk udvikling af landdistrikterne.

Artikel 5, stk. 6, litra a) = fokusområde 6A

Fremme af diversificering, oprettelse og udvikling af små virksomheder samt jobskabelse

Artikel 5, stk. 6, litra b) = fokusområde 6B

Fremme af lokaludvikling i landdistrikterne

Artikel 5, stk. 6, litra c) = fokusområde 6C

Forbedring af adgangen til, brugen af og kvaliteten af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i landdistrikterne.


(1)  Artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 af 25. februar 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (i det følgende benævnt »FFB«), og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 57 af 27.2.2014, s. 7).

(3)  Anvendelse af de samlede ELFUL-bidrag til hvert af de pågældende programmer.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(6)  Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1)

(10)  Den vejledende fordeling af det samlede EU-bidrag pr. fokusområde skal anvendes inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammets bidrag til de tematiske mål og klimaforandringsmål, jf. artikel 15, stk. 1, litra a), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013, af suspensioner, jf. artikel 19, stk. 5 og artikel 22, stk. 6, i samme forordning, og, hvor det er relevant, af beregningen af beløb, der skal forbeholdes i henhold til artikel 59, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013.

(11)  Artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

(16)  Rådets afgørelse af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).


BILAG II

Satser for omregning af dyr til storkreaturer (ST), jf. artikel 9, stk. 2

Tyre, køer og andet kvæg, der er mere end 2 år gammelt og enhovede dyr, der er mere end 6 mdr. gamle

1,0 SK

Kvæg fra seks måneder til to år

0,6 SK

Kvæg under seks måneder

0,4 SK

Får og geder

0,15 SK

Avlssøer > 50 kg

0,5 SK

Andre svin

0,3 SK

Æglæggende høner

0,014 SK

Fjerkræ i øvrigt (1)

0,03 SK

Omregningssatser kan forhøjes under hensyn til videnskabelige beviser, som forklares og begrundes behørigt i landdistriktsudviklingsprogrammerne.

Andre kategorier af dyr kan udtagelsesvis tilføjes. Omregningssatser for sådanne kategorier fastsættes under hensyn til særlige forhold og videnskabelige beviser, som forklares og begrundes behørigt i landdistriktsudviklingsprogrammerne.


(1)  For så vidt angår denne kategori kan omregningssatser nedsættes under hensyn til videnskabelige beviser, som forklares og begrundes behørigt i landdistriktsudviklingsprogrammerne.


BILAG III

Information og offentlig omtale, jf. artikel 13

DEL 1

Aktioner til information og offentlig omtale

1.   Forvaltningsmyndighedens ansvarsområder

1.1.   Strategi for information og offentliggørelse

Forvaltningsmyndigheden sikrer, at aktionerne til information og offentliggørelse gennemføres i overensstemmelse med strategien for information og offentlig omtale, som mindst skal omfatte følgende:

a)

strategiens mål og målgrupper

b)

en beskrivelse af indholdet i aktionerne til information og offentliggørelse

c)

det vejledende budget for strategien

d)

en beskrivelse af de administrative organer, herunder personaleressourcer, der får ansvar for at gennemføre aktioner til information og offentliggørelse

e)

en beskrivelse af det nationale landdistriktsudviklingsnetværks rolle og hvordan dets kommunikationsplan, jf. artikel 54, stk. 3, litra vi), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kommer til at bidrage til gennemførelsen af strategien

f)

en beskrivelse af, hvordan aktioner til information og offentliggørelse skal vurderes, hvad angår synliggørelse af og oplysning om politikken, programmer og operationer samt ELFUL's og Unionens rolle

g)

en årlig ajourføring med en beskrivelse af de aktiviteter til information og offentliggørelse, der skal udføres i det følgende år.

1.2.   Information for potentielle støttemodtagere

Forvaltningsmyndigheden sikrer, at potentielle støttemodtagere har adgang til relevant information, herunder ajourført information hvor nødvendigt, under hensyntagen til tilgængeligheden af elektroniske eller andre kommunikationstjenester for visse potentielle støttemodtagere, som minimum følgende:

a)

finansieringsmuligheder og ansøgningsrunder inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammerne

b)

de administrative procedurer, som skal følges for at komme i betragtning til finansiering i henhold til et landdistriktsudviklingsprogram

c)

procedurerne for bedømmelse af ansøgninger om finansiering

d)

betingelserne for støtteberettigelse og/eller kriterierne for udvælgelse og evaluering af de projekter, som skal finansieres

e)

navnene på personer eller kontakter på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som kan gøre rede for, hvordan landdistriktsudviklingsprogrammerne fungerer, og kriterierne for udvælgelse og evaluering af operationerne

f)

støttemodtagernes ansvar for at oplyse offentligheden om formålet med operationen og støtten fra ELFUL til operationen i overensstemmelse med afsnit 2 i del 1. Forvaltningsmyndigheden kan anmode potentielle støttemodtagere om i ansøgningerne at komme med forslag til vejledende kommunikationsaktiviteter, der står i forhold til operationens størrelse

g)

procedurerne for behandling af klager i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

1.3.   Oplysninger til den brede offentlighed

Forvaltningsmyndigheden informerer offentligheden om indholdet af landdistriktsudviklingsprogrammet, om Kommissionens vedtagelse heraf og om ajourføringer heraf, om de vigtigste resultater i gennemførelsen af programmet og dets afslutning samt om programmets bidrag til opnåelsen af de EU-prioriteter, der er fastsat i partnerskabsaftalen.

Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der oprettes et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1 og 1.2 og første afsnit i dette punkt. Oprettelsen af webstedet må ikke forhindre en gnidningsløs gennemførelse af ELFUL og må ikke begrænse potentielle støttemodtageres og aktørers adgang til oplysningerne. Foranstaltningerne til oplysning af offentligheden omfatter elementerne i punkt 1 i del 2.

1.4.   Deltagelse af organer, der optræder som forbindelsesled

Forvaltningsmyndigheden sørger for, herunder også gennem det nationale landdistriktsudviklingsnetværk, at organer, der kan fungere som forbindelsesled, inddrages i informationsforanstaltningerne til potentielle modtagere, herunder især:

a)

partnere som omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

EU-informationscentre og Kommissionens repræsentationskontorer samt Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne

c)

uddannelses- og forskningsinstitutioner.

1.5.   Meddelelse om tildeling af støtte

Forvaltningsmyndigheden sørger for, at meddelelsen til modtagerne om tilkendelse af støtte oplyser, at foranstaltningen finansieres i henhold til et program, der medfinansieres af ELFUL, og angiver hvilken foranstaltning og prioritet i landdistriktsudviklingsprogrammet, det drejer sig om.

2.   Støttemodtagernes ansvarsområder

2.1.   I alle støttemodtagerens informations- og kommunikationsaktioner skal ELFUL-støtte til operationen anerkendes ved angivelse af følgende:

a)

Unionens logo

b)

en henvisning til støtten fra ELFUL.

Hvis en aktion til information eller offentliggørelse vedrører en eller flere operationer, som er medfinansieret af mere end én fond, kan henvisningen i litra b) erstattes af en henvisning til ESI-fondene.

2.2.   I løbet af operationens gennemførelse skal støttemodtageren informere offentligheden om støtten fra ELFUL på følgende måde:

a)

hvis støttemodtageren har et websted til erhvervsmæssig brug, en kort beskrivelse af operationen, for hvilken en sammenhæng mellem formålet med webstedet og støtten til operationen kan etableres, der står i forhold til støtteniveauet, herunder dens formål og resultater, hvor Unionens finansielle støtte fremhæves

b)

er der tale om operationer, som ikke er omfattet af litra c), og hvor den samlede offentlige støtte overstiger 10 000 EUR, skal, afhængig af hvilken operation, der finansieres (f.eks. for operationer, som er omfattet af artikel 20 om landsbyfornyelse eller Leader-operationer), mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3), hvor Unionens finansielle støtte fremhæves, opsættes på et sted, der er klart synligt for offentligheden, f.eks. ved indgangen til en bygning. Hvis en operation inden for rammerne af et landdistriktsudviklingsprogram resulterer i en investering (f.eks. på et landbrug eller i en fødevarevirksomhed), hvortil den samlede offentlige støtte overstiger 50 000 EUR, skal støttemodtageren placere et oplysningsskilt eller en informativ plade med information om projektet, hvor Unionens finansielle støtte fremhæves. Også ved lokalerne for lokale aktionsgrupper, der finansieres over Leader, anbringes et oplysningsskilt eller en informativ plade

c)

på et sted, der er klart synligt for offentligheden, opsættes et midlertidigt skilt af en betydelig størrelse for hver operation, med oplysning om finansiering af infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde, hvortil den samlede offentlige støtte overstiger EUR 500 000. EUR.

Senest tre måneder efter afslutningen af en operation opsætter støttemodtageren en plade eller en tavle af permanent karakter af betydelig størrelse på et sted, der er klart synligt for offentligheden, for hver operation, som opfylder følgende kriterier:

i)

den samlede offentlige støtte overstiger 500 000 EUR

ii)

operationen består af køb af en fysisk genstand eller af finansiering af infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde.

På pladen eller tavlen anføres navnet på den pågældende operation og de vigtigste mål herfor, ligesom Unionens finansielle støtte fremhæves.

De pågældende tavler, plakater, skilte/plader og websteder skal indeholde en beskrivelse af projektet/operationen, og de elementer, der er omhandlet i punkt 1 i del 2. Disse oplysninger skal fylde mindst 25 % of tavlen, skiltet/pladen eller webstedet.

DEL 2

Tekniske karakteristika ved foranstaltninger til information og offentlig omtale

1.   Logo og slogan

Hver aktion til information og offentlig omtale indeholder følgende elementer:

a)

EU-logoet i overensstemmelse med de grafiske specifikationer, som angives på http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, sammen med en redegørelse for Unionens rolle i form af følgende erklæring:

»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne«.

b)

for aktioner og foranstaltninger, der finansieres af Leader, angives Leader-logoet:

++ Leader logo++

2.   Informations og kommunikationsmateriale

Publikationer (f.eks. brochurer, foldere og nyhedsbreve) og plakater om foranstaltninger og aktioner, der medfinansieres af ELFUL, skal på titelbladet have en klar angivelse af Unionens deltagelse samt Unionens logo, hvis også det nationale eller regionale logo anvendes. Publikationer skal indeholde henvisninger til det organ, der er ansvarligt for informationsindholdet, og til den forvaltningsmyndighed, der er udpeget til at gennemføre den pågældende ELFUL-støtte og/eller den nationale støtte

Hvis informationen offentliggøres ad elektronisk vej (websteder, databaser for potentielle modtagere) eller som audiovisuelt materiale, finder første stykke tilsvarende anvendelse.

Websteder vedrørende ELFUL skal:

a)

som minimum nævnes bidraget fra ELFUL på hjemmesiden

b)

indeholde et hyperlink til Kommissionens websted for ELFUL.


BILAG IV

Fælles kontekst-, resultat- og outputindikatorer, jf. artikel 14, stk. 2

1.   Kontekstindikator

C1.

Befolkning

C2.

Aldersstruktur

C3.

Territorium

C4.

Befolkningstæthed

C5.

Beskæftigelsesfrekvens (1)

C6.

Udviklingen inden for selvstændig erhvervsudøvelse

C7.

Arbejdsløshedsprocent

C8.

BNP pr. indbygger (1)

C9.

Fattigdomsniveau (1)

C10.

Økonomiens struktur

C11.

Beskæftigelsesstruktur

C12.

Arbejdsproduktivitet opdelt på økonomisk sektor

C13.

Beskæftigelse for hver økonomisk aktivitet

C14.

Arbejdsproduktivitet i landbruget

C15.

Arbejdsproduktivitet i skovbruget

C16.

Arbejdsproduktivitet i fødevareindustrien

C17.

Landbrugsbedrifter (gårde)

C18.

Landbrugsareal

C19.

Landbrugsareal udlagt til økologisk landbrug

C20.

Kunstvandet areal

C21.

Antal storkreaturenheder

C22.

Arbejdskraft i landbruget

C23.

Aldersstruktur hos bedriftsledere inden for landbruget

C24.

Bedriftslederes landbrugsuddannelse

C25.

Landbrugets faktorindkomst (1)

C26.

Landbrugets virksomhedsindkomst (1)

C27.

Landbrugets totalfaktorproduktivitet (1)

C28.

Faste bruttoinvesteringer i landbruget

C29.

Skove og andre træbevoksede områder

C30.

Turismeinfrastruktur

C31.

Arealdække

C32.

Ugunstigt stillede områder

C33.

Landbrugsintensitet

C34.

Natura 2000-områder

C35.

Indeks for agerlandsfugle

C36.

Bevaringsstatus for levesteder i landbrugsområdet (græsarealer)

C37.

Landbrugsdrift med høj naturværdi (1)

C38.

Beskyttet skov

C39.

Vandindvinding i landbruget (1)

C40.

Vandkvalitet (1)

C41.

Organisk materiale i agerjord (1)

C42.

Jorderosion forårsaget af vand (1)

C43.

Produktion af vedvarende energi fra landbrug og skovbrug

C44.

Energiudnyttelse i landbruget, skovbruget og fødevareindustrien

C45.

Emissioner fra landbruget (1)

2.   Resultatindikatorer

R1

:

procentdel af landbrugsbedrifter med støtte fra et regionalt udviklingsprogram til investeringer i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A)

R2

:

Ændring i landbrugsproduktionen på støttede bedrifter/årsarbejdsenheder (årsarbejdsenhed) (fokusområde 2A) (2)

R3

:

procentdel af landbrugsbedrifter, der har forretningsmæssige udviklingsplaner/investeringer for unge landbrugere, der har fået støtte fra regionale udviklingsprogrammer (fokusområde 2B)

R4

:

procentdel af landbrugsbedrifter, der modtager støtte for deltagelse i kvalitetsordninger, lokale markeder og korte forsyningskredsløb samt producentforeninger/-organisationer (fokusområde 3A)

R5

:

procentdel af bedrifter, der deltager i risikostyringsordninger (fokusområde 3B)

R6

:

procentdel af skove og andre træbevoksede områder under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet (fokusområde 4A)

R7

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet og/eller landskaber (fokusområde 4A)

R8

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

R9

:

skovbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

R10

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

R11

:

procentdel af skovbrugsarealer, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

R12

:

procentdel af kunstvandede arealer, der omstilles til mere effektive vandingssystemer (fokusområde 5A)

R13

:

Effektivitetsforbedringer i landbrugets vandudnyttelse i projekter, som støttes af regionale landdistriktsudviklingsprogrammer (fokusområde 5A) (2)

R14

:

Effektivitetsforbedringer i energiforbruget i landbruget og forarbejdning af fødevarer i projekter, som støttes af regionale landdistriktsudviklingsprogrammer (fokusområde 5B) (2)

R15

:

Vedvarende energi produceret i projekter, som modtager støtte (fokusområde 5C) (2)

R16

:

procentdel af storkreaturenheder, der er påvirket af investeringer i forvaltning af dyreenheder med henblik på en reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

R17

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

R18

:

Reducerede udledninger af methan og nitrogenoxid (fokusområde 5D) (2)

R19

:

Reducerede ammoniakudledninger (fokusområde 5D) (2)

R20

:

procentdel af landbrugsbrugsjord og skovområder, der er under forvaltningskontrakter for at bidrage til kulstofbinding (fokusområde 5E)

R21

:

Stillinger skabt i støttede projekter (fokusområde 6A)

R22

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, som er omfattet af lokaludviklingsstrategier (fokusområde 6B)

R23

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (fokusområde 6B)

R24

:

Stillinger skabt i støttede projekter (Leader)(fokusområde 6B)

R25

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af nye eller forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (informations- og kommunikationsteknologi — IKT) (fokusområde 6C)

Indikatorer anført i kursiv er også målindikatorer, som er omfattet af punkt 4.

3.   Outputindikatorer for landdistriktsudvikling

Nummer

Outputindikatorer

Foranstaltningskoder (artikler i forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.1

Samlede offentlige udgifter  (3)

Alle foranstaltninger

O.2

Samlet investering

4 (artikel 17), 5 (artikel 18), 6.4 (artikel 19), 7.2 til 7.8 (artikel 20), 8.5 og 8.6 (artikel 21) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.3

Antal foranstaltninger/operationer, der modtager støtte

1 (artikel 14), 2 (artikel 15), 4 (artikel 17), 7 (artikel 20), 8.5 og 8.6 (artikel 21), 9 (artikel 27), 17.2 og 17.3 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.4

Antal støttede bedrifter/støttemodtagere

3 (artikel 16), 4.1 (artikel 17), 5 (artikel 18), 6 (artikel 19), 8.1 til 8.4 (artikel 21), 11 (artikel 29), 12 (artikel 30), 13 (artikel 31), 14 (artikel 33), 17.1 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.5

Samlet areal (ha)

4 (artikel 17), 8.1 til 8.5 (artikel 21), 10 (artikel 28), 11 (artikel 29), 12 (artikel 30), 13 (artikel 31), 15 (artikel 34) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.6

Fysisk areal, der modtager støtte (ha)

10 (artikel 28) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.7

Antal kontrakter, der modtager støtte

10 (artikel 28), 15 (artikel 34) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.8

Antal storkreaturenheder (LU), der ydes støtte til

14 (artikel 33), 4 (artikel 17) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.9

Antal bedrifter, der deltager i støttede ordninger

9 (artikel 27), 16.4 (artikel 35), 17.2 og 17.3 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.10

Antal landbrugere omfattet af udbetalinger

17.2 og 17.3 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.11

Antal afholdte uddannelsesdage

1 (artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.12

Antal deltagere under uddannelse

1 (artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.13

Antal rådgivne støttemodtagere

2 (artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.14

Antal rådgivere, der er uddannet

2 (artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.15

Indbyggere, som nyder godt af forbedrede tjenesteydelser eller forbedret infrastruktur (IT eller andet)

7 (artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.16

Antal støttede grupper af EIP, antal støttede EIP-operationer og antal og type af partnere i grupper af EIP

16 (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.17

Antal støttede samarbejdsaktioner (andet end EIP)

16 (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.18

Befolkning, som er omfattet af lokale aktionsgrupper

19 (artikel 32 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.19

Antal valgte lokale aktionsgrupper

19 (artikel 32 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.20

Antal Leader-projekter, der modtager støtte

19 (artikel 35, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.21

Antal samarbejdsprojekter, der modtager støtte

19 (artikel 35, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.22

Antal og type projektledere

19 (artikel 35, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.23

Det unikke identifikationsnummer for lokale aktionsgrupper, der er involveret i samarbejdsprojekter

19 (artikel 35, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.24

Antal tematiske og analytiske udvekslinger etableret med støtte fra det nationale landdistriktsnetværk

Etablering af netværk (artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.25

Antal kommunikationsredskaber for det nationale landdistriktsnetværk

Etablering af netværk (artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.26

Antal aktiviteter inden for det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter, hvori det nationale landdistriktsnetværk har deltaget

Etablering af netværk (artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

4.   Målindikatorer

T1

:

procentdel af udgifterne i henhold til artikel 14, 15 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013 i forhold til de samlede udgifter for landdistriktsudviklingsprogrammet (fokusområde 1A)

T2

:

Samlet antal samarbejdsprojekter, som modtager støtte under samarbejdsforanstaltningen (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013) (grupper, netværk/klynger, pilotprojekter…) (fokusområde 1B)

T3

:

Samlet antal deltagere, som er uddannet i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013 (fokusområde 1C)

T4

:

procentdel af landbrugsbedrifter med støtte fra et regionalt udviklingsprogram til investeringer i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A)

T5

:

procentdel landbrugsbedrifter, der har forretningsmæssige udviklingsplaner/investeringer for unge landbrugere, der har fået støtte fra regionale udviklingsprogrammer (fokusområde 2B)

T6

:

procentdel af landbrugsbedrifter, der modtager støtte for deltagelse i kvalitetsordninger, lokale markeder og korte forsyningskredsløb samt producentforeninger/-organisationer (fokusområde 3A)

T7

:

procentdel af bedrifter, der deltager i risikostyringsordninger (fokusområde 3B)

T8

:

procentdel af skove/andre træbevoksede områder under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet (fokusområde 4A)

T9

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet og/eller landskaber (fokusområde 4A)

T10

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

T11

:

T11: procentdel af skovbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

T12

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

T13

:

procentdel af skovbrugsarealer, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

T14

:

procentdel af kunstvandede arealer, der omstilles til mere effektive vandingssystemer (fokusområde 5A)

T15

:

Samlede investeringer i energieffektivitet (fokusområde 5B)

T16

:

Samlede investeringer i vedvarende energiproduktion (fokusområde 5C)

T17

:

procentdel af storkreaturenheder, der er påvirket af investeringer i forvaltning af dyreenheder med henblik på en reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

T18

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

T19

:

procentdel af landbrugsbrugsjord og skovområder, der er under forvaltningskontrakter for at bidrage til kulstofbinding (fokusområde 5E)

T20

:

Stillinger skabt i støttede projekter (fokusområde 6A)

T21

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der er omfattet af lokaludviklingsstrategier (fokusområde 6B)

T22

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (fokusområde 6B)

T23

:

Stillinger skabt i støttede projekter (Leader) (fokusområde 6B)

T24

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af nye eller forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (IKT) (fokusområde 6C)

5.   Foreslåede resultatrammeindikatorer

 

Indikatorer

Tilhørende outputindikator

Prioritet 2 (P2):

Samlede offentlige udgifter P2 (EUR)

O.1

Antal landbrugsbedrifter med støtte fra et landdistriktsudviklingsprogram for investeringer i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A) + bedrifter med støtte fra et landdistriktsudviklingsprogram for forretningsmæssige udviklingsplaner/investeringer for unge landbrugere (fokusområde 2B)

O.4

Prioritet 3

(P3)

Samlede offentlige udgifter P3 (EUR)

O.1

Antal støttede landbrugsbedrifter, der modtager støtte for deltagelse i kvalitetsordninger, lokale markeder/korte forsyningskredsløb og producentsammenslutninger (fokusområde 3A)

O.4, O.9

Antal landbrugsbedrifter, der deltager i risikostyringsordninger (fokusområde 3B)

O.4, O.9

Prioritet 4

(P4)

Samlede offentlige udgifter P4 (EUR)

O.1

Landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at bidrage til biodiversitet (fokusområde 4A) + forbedre vandforvaltning (fokusområde 4B) + forbedre forvaltning af jordbunden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

O.5

Prioritet 5

(P5)

Samlede offentlige udgifter P5 (EUR)

O.1

Antal investeringer i energibesparelser og energieffektivitet (fokusområde 5B) + i vedvarende energiproduktion (fokusområde 5C)

O.3

Landbrugs- og skovarealer under forvaltning for at fremme kulstofbinding/-opbevaring (fokusområde 5E) + landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D) + kunstvandede arealer, der omstilles til mere effektive vandingssystemer (fokusområde 5A)

O.5

Prioritet 6

(P6)

Samlede offentlige udgifter P6 (EUR)

O.1

Antal støttede operationer for at forbedre basale tjenester og infrastrukturer i landdistrikter (fokusområde 6B og 6C)

O.3

Befolkning, som er omfattet af lokale aktionsgrupper (fokusområde 6B)

O.18


(1)  Kontekstindikatorer, hvori er indarbejdet den fælles landbrugspolitiks effektindikatorer

(2)  Supplerende resultatindikatorer

(3)  Denne indikator svarer til den resultatrammeindikator, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 08.3.2014, s. 65).


BILAG V

Fælles evalueringsspørgsmål vedrørende landdistriktsudvikling

Evalueringsspørgsmål vedrørende fokusområder

For hvert fokusområde, der indgår i landdistriktsudviklingsprogrammet, skal det tilhørende spørgsmål besvares i de uddybende årlige gennemførelsesrapporter, som indgives i 2017 og 2019, og i den efterfølgende evalueringsrapport.

1.

Fokusområde 1A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til innovation, samarbejde og udvikling af vidensbasen i landdistrikterne?

2.

Fokusområde 1B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet styrket forbindelserne mellem landbrug, fødevareproduktion og skovbrug samt forskning og innovation, herunder med henblik på bedre miljøforvaltning og miljømæssige resultater?

3.

Fokusområde 1C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet livslang læring og erhvervsuddannelse i landbrugs- og skovbrugssektoren?

4.

Fokusområde 2A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forbedre de økonomiske resultater, omstrukturering og modernisering af bedrifter, der modtager støtte, navnlig ved at øge deres markedsdeltagelse og diversificeringen af landbruget?

5.

Fokusområde 2B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet tilstrækkeligt kvalificerede landbrugeres adgang til landbrugssektoren, herunder navnlig generationsfornyelsen?

6.

Fokusområde 3A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forbedre støttemodtagende primærproducenters konkurrenceevne ved at integrere dem bedre i landbrugsfødevarekæden gennem kvalitetsordninger, der tilfører landbrugsprodukterne merværdi, fremmer lokale markeder og korte forsyningskredsløb, producentsammenslutninger og brancheorganisationer?

7.

Fokusområde 3B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet ydet støtte med henblik på bedriftsrisikoforebyggelse og -styring?

8.

Fokusområde 4A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet genopretning, bevarelse og forbedring af biodiversiteten, herunder i Natura 2000-områder, områder med naturbetingede eller andre særlige begrænsninger og landbrugsdrift med høj naturværdi og forbedret de europæiske landskabers tilstand?

9.

Fokusområde 4B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til bedre vandforvaltning, herunder forvaltning af gødningsstoffer og pesticider?

10.

Fokusområde 4C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forhindre jorderosion og forbedre forvaltningen af jordbunden?

11.

Fokusområde 5A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til øget effektivitet i landbrugets vandudnyttelse?

12.

Fokusområde 5B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til øget energieffektivitet i landbruget og inden for fødevareforarbejdning?

13.

Fokusområde 5C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til levering og brug af vedvarende energikilder, biprodukter, affald, restprodukter og andre non-food-råmaterialer til bioøkonomi?

14.

Fokusområde 5D: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser og ammoniak?

15.

Fokusområde 5E: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet fremme af kulstofopbevaring og -binding inden for landbrug og skovbrug?

16.

Fokusområde 6A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet diversificering, oprettelse og udvikling af små virksomheder og jobskabelse?

17.

Fokusområde 6B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet lokaludviklingen i landdistrikterne?

18.

Fokusområde 6C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet forbedret adgangen til, brugen af og kvaliteten af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i landdistrikterne?

Evalueringsspørgsmål vedrørende andre aspekter af landdistriktsudviklingsprogrammet

Følgende spørgsmål skal besvares i de uddybende årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, og i den efterfølgende evalueringsrapport.

19.

I hvilket omfang har synergieffekter mellem prioriteter og fokusområder øget effektiviteten i landdistriktsudviklingsprogrammet?

20.

I hvilket omfang har teknisk bistand bidraget til at nå de mål, som er fastsat i artikel 59 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013?

21.

I hvilket omfang har det nationale landdistriktsnetværk bidraget til at nå målene i artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013?

Evalueringsspørgsmål vedrørende Unionens mål

Følgende spørgsmål skal besvares i de uddybende årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2019, og i den efterfølgende evalueringsrapport.

22.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til nå Europa 2020-strategiens overordnede om at øge beskæftigelsesfrekvensen for befolkningen i alderen 20-64 til mindst 75 %?

23.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at nå Europa 2020-strategiens overordnede mål om, at 3 % af EU’s BNP skal investeres i forskning, udvikling og innovation?

24.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til begrænsning af og tilpasning til klimaændringer, til at nå Europa 2020-strategiens overordnede mål om at udslippet af drivhusgasser skal mindskes med mindst 20 % i forhold til 1990-niveauet og med 30 % på visse vilkår, til at øge andelen af vedvarende energi i det endelige energiforbrug til 20 % og at øge energieffektiviteten med 20 %?

25.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at nå Europa 2020-strategiens overordnede mål om at få nedbragt antallet af indbyggere i EU, som lever under den nationale fattigdomsgrænse?

26.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forbedre miljøet og nå målet for EU's biodiversitetsstrategi om at standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenester og at genskabe dem?

27.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til den fælles landbrugspolitiks mål om at fremme landbrugets konkurrenceevne?

28.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til den fælles landbrugspolitiks mål om at sikre bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag?

29.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til den fælles landbrugspolitiks mål om at nå frem til en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, herunder skabelse og opretholdelse af beskæftigelse.?

30.

I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at fremme innovation?


BILAG VI

Vigtigste elementer i den tekniske dokumentation for overvågnings- og evalueringssystemet

Et af de vigtigste elementer i overvågnings- og evalueringssystemet for landdistriktsudvikling er den tekniske støtte, som gives til medlemsstaterne, evalueringseksperterne og andre evalueringsinteressenter til at opbygge evalueringskapacitet og højne kvaliteten og sammenhængen i evalueringsaktiviteterne. Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne dokumentation om teknisk støtte, som omhandler følgende emner:

1)

Datablade for hver af de fælles indikatorer med en definition af indikatoren sammenhængen med interventionslogikken måleenhed metode for at få værdier frem, påkrævet data og datakilder oplysning om dataindsamling herunder ansvarligt organ og indsamlingshyppighed rapporteringskrav

2)

Metodevejledning for at hjælpe medlemsstater og evalueringseksperter med at opfylde kravene til overvågnings- og evalueringssystemet, der omfatter systemets forskellige dele, herunder evalueringsmetoder og tilvejebringelsesmåde, og tilvejebringelse af støtte i særlige spørgsmål, som f.eks. evaluering af lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

3)

Vejledning om forhåndsevalueringen af landdistriktsudviklingsprogrammerne, der dækker formålet med forhåndsevalueringen, processen og rollerne for de involverede aktører og arbejdets omfang samt metodologisk støtte til passende tilgange og metoder samt en værktøjskasse med vejledende modeller.

4)

Vejledning om udformning af evalueringsplaner, som omfatter hensigten og fordelene ved en evalueringsplan, de elementer, som skal indgå i den, og anbefalinger om passende processer til at oprette den. Overvejelser i forbindelse med styring og gennemførelse omfattes samt vejledende modeller for forskellige aspekter af arbejdet.

5)

Vejledning om anvendelse og oprettelse af proxyindikatorer, som er specielt målrettet regionale landdistriktsudviklingsprogrammer og som beskriver formålet og egenskaberne for proxyindikatorerne og angiver oplysninger og metoder, som kan anvendes, hvis der er behov for proxyvariabler.

6)

Vejledning om indikatorplanen, som skal omfatte de elementer, der skal indgå, regler, som skal finde anvendelse, og modeller for tabeller

7)

Vejledning om overvågningsplanen, som skal omfatte de elementer, der skal indgå i de årlige gennemførelsesrapporter, regler, som skal finde anvendelse, og modeller for tabeller.

8)

Vejledning om bedømmelse af værdier for supplerende resultatindikatorer, som skal omfatte fastsættelse af relevant population for projekter, strategier for udvælgelse af stikprøver, passende metoder, datakilder og vurderingsteknikker.

9)

Vejledning om vurderingen af virkningerne af landdistriktsudviklingsprogrammer, som omfatter hensigten med og brugen af effektindikatorer, sammenhænge mellem landdistriktsudviklingspolitikken og andre politikområder og faktorer, som påvirker effektindikatorværdierne samt foreslåede metoder til at beregne nettoeffekten af landdistriktsudviklingsinterventioner.

10)

Vejledning om besvarelse af de fælles evalueringsspørgsmål vedrørende landdistriktsudvikling, herunder sammenhæng med interventionslogik og fælles indikatorer, og forslag til yderligere data, vurderingskriterier og en række mulige tilgange, som kan anvendes til at besvare spørgsmålene.

11)

Vejledning om den efterfølgende evaluering af landdistriktsudviklingsprogrammerne for 2014-2020, som omfatter formål, proces og arbejdets omfang, tilvejebringelse af metodologisk støtte og identificeret god praksis samt vejledende modeller for forskellige aspekter af arbejdet.


BILAG VII

De årlige gennemførelsesrapporters struktur og indhold (jf. artikel 50 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 75 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

1.   Vigtig information om gennemførelsen af programmet og dets prioriteter

a)   Finansielle oplysninger

Oplysninger om den finansielle gennemførelse som for hver foranstaltning og hvert fokusområde skal indeholde en oversigt over de udgifter, der er afholdt og anmeldt i udgiftserklæringerne. Den skal omfatte de samlede afholdte offentlige udgifter samt de inddrivelser og finansielle korrektioner, som medlemsstaten har foretaget i det foregående kalenderår.

b)   Fælles indikatorer og programspecifikke indikatorer og kvantificerede målværdier

Information om gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet målt med fælles og specifikke indikatorer, herunder de fremskridt, der er gjort i forhold til de mål, der er fastsat for hvert fokusområde, og om faktisk output sammenlignet med planlagt output som fastsat i indikatorplanen. Fra og med den årlige gennemførelsesrapport, som skal indgives i 2017, de fremskridt, som er gjort med hensyn til at nå de delmål, der er fastsat i resultatrammen (tabel F). Yderligere oplysninger om stadiet i gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet tilvejebringes gennem oplysninger om finansielle forpligtelser for hver foranstaltning og hvert fokusområde og de tilhørende forventede fremskridt i forhold til målene.

Tabeller:

Tabel A: Udgiftsforpligtelser for hver foranstaltning og hvert fokusområde

Tabel B: Gennemførte outputindikatorer for hver foranstaltning og hvert fokusområde

Tabel C: Opdeling på relevante output og foranstaltninger efter områdetype, køn og/eller alder

Tabel D: Fremskridt i forhold til målene

Tabel E: Overvågning af overgangsbestemmelser

Tabel F: Opfyldelse af resultatrammeindikatorer.

2.   Fremskridtene i gennemførelsen af evalueringsplanen skal opstilles på følgende måde:

a)

En beskrivelse af og begrundelse for eventuelle ændringer i evalueringsplanen i landdistriktsudviklingsprogrammet i løbet af året

b)

En beskrivelse af de evalueringsaktiviteter, der er gennemført i løbet af året (afsnit 3 i evalueringsplanen).*

c)

En beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med tilvejebringelse og forvaltning af data (afsnit 4 i evalueringsplanen).*

d)

En liste over afsluttede evalueringer, herunder henvisninger til, hvor de er offentliggjort online.

e)

En oversigt over gennemførte evalueringer med fokus på resultatet af evalueringen.

f)

En beskrivelse af de kommunikationsaktiviteter, som er gennemført i forbindelse med oplysning om resultatet af evalueringen til offentligheden (afsnit 6 i evalueringsplanen).*

g)

Beskrivelse af opfølgningen af evalueringsresultatet (afsnit 6 i evalueringsplanen).*

*

Der skal være en henvisning til evalueringsplanen, der redegøres for eventuelle problemer i forbindelse med gennemførelsen og hvilke løsninger, som er gennemført eller foreslået.

3.   Forhold, som påvirker resultatet af programmet og de trufne foranstaltninger

Beskrivelse af de skridt, som forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget har taget for at sikre kvaliteten og effektiviteten af programmets gennemførelse, navnlig hvad angår spørgsmål, der er opstået i forbindelse med forvaltningen af programmet og eventuelle korrigerende foranstaltninger, som er truffet, navnlig som reaktion på Kommissionens synspunkter.

4.   Foranstaltninger, som er truffet for at gennemføre teknisk bistand og offentlig omtale af programmet

a)

Hvis foranstaltninger er omfattet af teknisk bistand ved oprettelsen og driften af det nationale landdistriktsnetværk, skal rapporten indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, som er truffet, og status med hensyn til oprettelsen af netværket og gennemførelsen af den tilhørende handlingsplan

b)

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre offentlig omtale af programmet (artikel 13 i denne forordning).

5.   Foranstaltninger, som er truffet for at opfylde forhåndsbetingelser (i 2017 og i 2016, hvis det er relevant)

Beskrivelse af de foranstaltninger, som er truffet for hver prioritet/fokusområde for at opfylde de prioritetstilknyttede og generelle forhåndsbetingelser, som finder anvendelse, og som ikke blev opfyldt eller kun delvist blev opfyldt, da landdistriktsudviklingsprogrammet blev godkendt. Der skal henvises til de kriterier, som ikke eller kun delvist blev opfyldt, til eventuelle strategier, retsakter eller andre relevante dokumenter, herunder relevante paragraffer og artikler og til de organer, som er ansvarlige for gennemførelsen. Om nødvendigt kan medlemsstaterne give forklaringer eller yderligere oplysninger som supplement til denne redegørelse.

6.   Redegørelse for gennemførelsen af delprogrammer

Det gælder for de årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, at de også skal omfatte oplysninger om gennemførelsen målt med fælles og specifikke indikatorer, herunder om fremskridtene i forhold til målene i indikatorplanen for delprogrammet samt output, der er opnået, og udgifter sammenlignet med det planlagte output og de udgifter, der er fastsat i delprogrammet.

7.   Vurdering af oplysningerne og fremskridtene i forhold til programmets mål

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, skal også omfatte følgende oplysninger, der er resultatet af evalueringsaktiviteter:

Rapportering og kvantificering af programmets resultat, navnlig gennem vurdering af de supplerende resultatindikatorer og de relevante evalueringsspørgsmål.

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2019, skal også omfatte følgende oplysninger, der er resultatet af evalueringsaktiviteter:

Rapportering om fremskridtene i forhold til programmets mål og dets bidrag til opfyldelse af EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. gennem en vurdering af programmets nettobidrag til ændringer i værdierne for den fælles landbrugspolitiks effektindikatorer og relevante evalueringsspørgsmål.

8.   Gennemførelse af foranstaltninger for at tage hensyn til principperne i artikel 6, 7 og 8 i forordning (EU) nr. 1303/2013

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, skal også omfatte følgende oplysninger:

a)   Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling (artikel 7 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Vurdering af foranstaltninger, som er truffet til at sikre, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet tages i betragtning og fremmes i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af programmer, herunder i relation til overvågning, rapportering og evaluering.

b)   Bæredygtig udvikling (artikel 8 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Vurdering foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at målene for og gennemførelsen af ELFUL er i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling og med Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 91, stk. 1, i traktaten med hensyn til princippet om, at forureneren betaler.

Endvidere gives oplysninger om støtte til at nå klimamålene (sporing af klimaforandringer).

c)   Hvilken rolle de partnere, som er nævnt i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal spille i gennemførelsen af programmet

Vurdering af foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at de partnere, som er nævnt i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, inddrages i udarbejdelsen af fremskridtsrapporter og i hele gennemførelsen af programmerne, herunder gennem deltagelse i overvågningsudvalgene for programmerne i overensstemmelse med artikel 48 i nævnte forordning og i det nationale landdistriktsnetværks aktiviteter.

9.   Fremskridtene i forhold til at sikre en integreret tilgang

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges 2019, skal også omfatte følgende oplysninger:

Beskrivelse af fremskridtene med hensyn til at sikre en integreret tilgang til anvendelsen af ELFUL og andre af Unionens finansielle instrumenter til at støtte for den territoriale udvikling i landdistrikterne, herunder gennem lokale udviklingsstrategier.

10.   Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter (artikel 46 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

De årlige gennemførelsesrapporter skal også som bilag indeholde:

en særskilt rapport om de operationer, der omfatter finansielle instrumenter. Indholdet af rapporten er fastsat i artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og indgivelsen heraf skal ske gennem modellen for ESI-fondene.


31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2014

af 17. juli 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 58, stk. 4, artikel 62, stk. 2, litra a) til f) og litra h), artikel 63, stk. 5, artikel 77, stk. 8, artikel 78, artikel 96, stk. 4, og artikel 101, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1306/2013 fastsættes de grundlæggende bestemmelser bl.a. vedrørende medlemsstaternes forpligtelser til at beskytte Unionens finansielle interesser. For at sikre, at den nye retlige ramme, der er indført ved denne forordning, fungerer smidigt og anvendes ensartet, er Kommissionen bemyndiget til at vedtage visse bestemmelser i forbindelse med administrativ kontrol og kontrol på stedet, opmåling af arealer, tilfælde, hvor støtteansøgninger og betalingsanmodninger kan korrigeres, anvendelsen og beregningen af hel eller delvis tilbagetrækning og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og sanktioner, anvendelse og beregning af administrative sanktioner, kravene til den elektroniske database, støtteansøgninger og betalingsanmodninger og ansøgningerne om betalingsrettigheder, herunder sidste frist for indgivelse, gennemførelse af kontroller, overdragelse af bedrifter, udbetalinger af forskud, gennemførelse af kontroller i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne, beregning og anvendelse af administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelse og tekniske specifikationer, der er nødvendige for en ensartet gennemførelse af de grundlæggende bestemmelser for det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (»det integrerede system«) for så vidt angår krydsoverensstemmelse.

(2)

Medlemsstaterne bør træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem fungerer efter hensigten i de tilfælde, hvor mere end et betalingsorgan er ansvarligt for den samme støttemodtager.

(3)

Så længe den kompetente myndighed endnu ikke har underrettet støttemodtageren om eventuelle fejl i støtteansøgningen eller betalingsanmodningen og ej heller varslet kontrolbesøg på stedet, bør støttemodtagere kunne trække deres støtteansøgninger eller betalingsanmodninger eller dele heraf tilbage til enhver tid. Støttemodtagere bør også have mulighed for at korrigere eller tilpasse indlysende fejl i støtteansøgningen eller betalingsanmodninger og eventuelle støttedokumenter — i visse tilfælde efter de nationale myndigheders godkendelse.

(4)

Der bør vedtages særlige, detaljerede bestemmelser for at sikre en rimelig anvendelse af de forskellige nedsættelser, der skal foretages i forbindelse med en eller flere støtteansøgninger eller betalingsanmodninger fra samme støttemodtager. Det bør derfor fastsættes, i hvilken rækkefølge de forskellige eventuelle nedsættelser beregnes for hver ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

(5)

For at sikre, at princippet om god tro anvendes ensartet i hele Unionen, bør det i forbindelse med inddrivelse af uberettiget udbetalte beløb fastlægges, på hvilke betingelser dette princip kan påberåbes, uden at dette berører behandlingen af de pågældende udgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen efter forordning (EU) nr. 1306/2013.

(6)

Der bør fastsættes regler for konsekvenserne af overdragelse af hele bedrifter, der er underlagt visse forpligtelser ifølge ordninger med direkte betalinger eller i henhold til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

(7)

Med henblik på Kommissionens effektive overvågning af det integrerede system bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om årlige kontroldata og -statistikker. Ligeledes bør medlemsstaterne hvert år fremlægge statistikker angående kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke er omfattet af det integrerede system, herunder resultaterne af denne kontrol. Desuden bør Kommissionen i givet fald underrettes om eventuelle foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i forbindelse med krydsoverensstemmelse.

(8)

I henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan medlemsstaterne udbetale forskud for så vidt angår direkte betalinger på visse betingelser, herunder at den administrative kontrol og kontrollen på stedet er afsluttet for det pågældende ansøgningsår. I artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (2) fastsættes det, at den tilpasningssats, der er fastsat i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kun finder anvendelse på direkte betalinger, der overstiger en bestemt tærskelværdi. Ifølge artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan Kommissionen dog på grundlag af nye oplysninger, den kommer i besiddelse af, tilpasse tilpasningssatsen for direkte betalinger indtil den 1. december. Følgelig kan den tilpasningssats vedrørende finansiel disciplin, der kan finde anvendelse, endnu være ukendt pr. 16. oktober. Betalingen af restbeløbet fra den 1. december bør tage hensyn til den tilpasningssats vedrørende finansiel disciplin, der var gældende på daværende tidspunkt.

(9)

Der bør fastsættes almindelige bestemmelser for indførelse af forenklede procedurer for udveksling af meddelelser mellem støttemodtagerne og de nationale myndigheder. Det bør især være muligt at benytte elektroniske medier. Det skal dog sikres, at de således forelagte oplysninger er fuldstændigt pålidelige, og at de relevante procedurer anvendes uden forskelsbehandling af støttemodtagere. For at forenkle forvaltningen for både støttemodtagerne og de nationale myndigheder bør det også være muligt for de kompetente myndigheder direkte at anvende oplysninger, som står til rådighed for de nationale myndigheder, i stedet for at pålægge støttemodtageren at forelægge disse oplysninger for at efterprøve berettigelsen af visse betalinger.

(10)

For at muliggøre en formålstjenlig kontrol i de medlemsstater, som beslutter, at alle ansøgninger om direkte betalinger og betalingsanmodninger for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, skal være omfattet af enkeltansøgningen, jf. artikel 72, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013, bør det fastsættes, at alle støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, som på en eller anden måde er arealrelaterede, kun indgives én gang pr. år i én enkeltansøgning.

(11)

Medlemsstaterne bør fastsætte sidste frister for indgivelse af enkeltansøgningen og/eller betalingsanmodninger, der ikke bør være senere end den 15. maj, for at sikre en rettidig behandling og kontrol af støtteansøgningen og betalingsanmodninger. På grund af de særlige klimaforhold i Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige bør disse medlemsstater dog have mulighed for at fastsætte en senere frist, som ikke bør ligge efter den 15. juni. Desuden bør der kunne indrømmes undtagelser i konkrete tilfælde, hvis vejrforholdene i et givet år i fremtiden gør det nødvendigt.

(12)

I enkeltansøgningen bør støttemodtagerne ikke blot anmelde det areal, der anvendes til landbrugsformål, men også deres betalingsrettigheder tillige med alle oplysninger, der kræves for at kunne fastslå berettigelsen til støtte fra EGFL og/eller ELFUL. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at fravige visse forpligtelser, hvis de betalingsrettigheder, der skal tildeles i det givne år, endnu ikke er endeligt fastsat.

(13)

For at støttemodtagerne kan planlægge arealanvendelsen så fleksibelt som muligt, bør de kunne ændre deres enkeltansøgning eller betalingsanmodning indtil det tidspunkt, hvor tilsåningen normalt finder sted, såfremt alle særlige betingelser i de forskellige støtteordninger eller støtteforanstaltninger overholdes, og myndighederne endnu ikke har underrettet landbrugeren om fejl i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, og ej heller om en kontrol på stedet, hvor der er konstateret fejl med hensyn til den del, ændringen vedrører. Efter at sådanne ændringer er foretaget, bør det være muligt at tilpasse de relevante støttedokumenter og kontrakter, der skal indgives.

(14)

Da støttemodtagere fortsat er ansvarlige for at forelægge en korrekt støtteansøgning eller betalingsanmodning, bør de foretage de nødvendige korrektioner og ændringer i det fortrykte skema i givet fald.

(15)

I forbindelse med ansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og/eller betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger bør støttemodtageren forelægges et fortrykt skema i elektronisk format sammen med det tilsvarende grafiske materiale via en edb-applikation baseret på et geografisk informationssystem (GIS) (i det følgende benævnt »geospatialt støtteansøgningsskema«). Geospatiale støtteansøgningsskemaer vil bidrage til at forebygge, at støttemodtagere begår fejl i forbindelse med anmeldelsen af deres landbrugsarealer, og de vil effektivisere den administrative krydskontrol. Desuden vil mere nøjagtige geospatiale oplysninger, der forelægges i geospatiale støtteansøgningsskemaer, tilvejebringe mere pålidelige data med henblik på overvågning og evaluering. Det bør derfor kræves, at alle støtteansøgninger og/eller betalingsanmodninger efter en bestemt dato skal indgives på grundlag af det elektroniske geospatiale støtteansøgningsskema. Hvis støttemodtagerne ikke er i stand til at benytte dette skema, bør den kompetente myndighed tilbyde et alternativ til støttemodtagerne, således at de kan indgive en støtteansøgning og/eller en betalingsanmodning. I alle tilfælde bør den kompetente myndighed sikre, at de anmeldte arealer digitaliseres.

(16)

Eventuelle særoplysninger om produktion af hamp, frivillig koblet støtte eller afgrødespecifik betaling for bomuld bør i givet fald forelægges sammen med enkeltansøgningen eller på et senere tidspunkt, hvis oplysningernes art gør dette hensigtsmæssigt. Det bør også fastsættes, at arealer, som der ikke ansøges om støtte for, skal angives i enkeltansøgningen. Da det er vigtigt at have nøjagtige oplysninger om visse former for arealanvendelse, bør oplysninger om disse to former for anvendelse anmeldes særskilt, mens andre kan anmeldes under ét.

(17)

I tilfælde, hvor støttemodtagerne skal have miljømæssige fokusområder på landbrugsarealet for at være berettiget til betaling til landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 1307/2013 (i det følgende benævnt »den grønne betaling«), bør støttemodtagerne anmelde det miljømæssige fokusområde i deres støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger. Gennemføres en del af forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder på regionalt plan eller kollektivt, bør anmeldelsen af de miljømæssige fokusområder suppleres med en særskilt angivelse af de miljømæssige fokusområder, som gennemføres på regionalt plan eller kollektivt.

(18)

For at muliggøre effektiv overvågning og kontrol bør en støttemodtagers ansøgning om deltagelse i ordningen for mindre landbrugere indeholde en henvisning til samme støttemodtagers enkeltansøgning. For at muliggøre en effektiv kontrol af de særlige betingelser for ordningen for små landbrugere, bør alle de nødvendige oplysninger indgives efter den forenklede procedure, der er fastsat i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013. Endvidere bør det præciseres, at personer, som beslutter at udtræde af ordningen for mindre landbrugere, bør pålægges at underrette den kompetente myndighed i så god tid, at overgangen til betalinger i henhold til afsnit III og IV i forordning (EU) nr. 1307/2013 kan gøres smidig.

(19)

For at muliggøre kontrol i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne bør støtteansøgninger også indgives af støttemodtagere, som råder over et landbrugsareal, men ikke ansøger om støtte fra EGFL og/eller ELFUL, som er omfattet af enkeltansøgningen. Medlemsstaterne bør dog kunne fritage støttemodtagerne for denne forpligtelse, hvis myndigheder allerede har oplysningerne.

(20)

For at forenkle ansøgningsprocedurerne og i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 bør medlemsstaterne så vidt muligt give støttemodtageren fortrykte skemaer med de oplysninger, der er nødvendige for at bistå støttemodtageren med at indgive en korrekt støtteansøgning eller betalingsanmodning. Det bør være muligt at udforme det fortrykte skema på en sådan måde, at støttemodtageren alene behøver at bekræfte, at der ikke er sket ændringer i forhold til den støtteansøgning og/eller betalingsanmodning, der er indgivet det foregående år.

(21)

Der bør fastsættes fælles bestemmelser om de oplysninger, der skal anføres i ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger i de tilfælde, hvor en medlemsstat vælger at anvende dyrerelateret frivillig koblet støtte eller dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

(22)

I overensstemmelse med artikel 53, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 (3) bør betalinger i relation til dyrerelateret frivillig koblet støtte eller dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne kun anvendes for dyr, der er korrekt identificeret og registreret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (4) eller Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (5). Støttemodtagere, der indgiver støtteansøgninger eller betalingsanmodninger inden for rammerne af de pågældende støtteordninger eller støtteforanstaltninger, bør derfor rettidigt have adgang til de relevante oplysninger.

(23)

Det er vigtigt, at støttemodtagerne indgiver deres ansøgninger om betalingsrettigheder i tilstrækkelig god tid, til at medlemsstaterne kan fastslå betalingsrettighederne. Derfor bør der fastsættes en sidste frist for indgivelse.

(24)

Der bør indføres regler for de situationer, hvor betalingsrettigheder er tildelt uretmæssigt, navnlig som følge af overanmeldelse, eller hvor værdien af betalingsrettigheder er fastsat på et ukorrekt niveau, f.eks. fordi den var beregnet ud fra et urigtigt referencebeløb. Det bør gøres klart, at enhver tilpasning af antallet og/eller værdien af betalingsrettigheder ikke bør føre til en systematisk genberegning af de resterende betalingsrettigheder. I nogle tilfælde udgør uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder meget små beløb, men det indebærer betydelige omkostninger og administrative byrder at inddrive dem. Af forenklingshensyn og for at sikre en balance mellem omkostningerne og den administrative byrde på den ene side, og det beløb, der skal inddrives, på den anden side, bør der fastsættes et mindstebeløb, under hvilket der ikke stilles krav om inddrivelse.

(25)

Det bør effektivt overvåges, at bestemmelserne om støtteordninger og støtteforanstaltninger inden for rammerne af det integrerede system overholdes. Med henblik herpå og for at sikre et ensartet overvågningsniveau i alle medlemsstater bør der fastsættes detaljerede kriterier og tekniske procedurer for gennemførelsen af administrativ kontrol og kontrol på stedet, hvad angår kriterierne for retten til støtte, tilsagn og andre forpligtelser, der er fastsat i henhold til ordninger med direkte betalinger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

(26)

Det bør præciseres, at når billedtolkning foretages, f.eks. ved kontrol på stedet eller i forbindelse med en ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller, bør der foretages feltkontrol i de tilfælde, hvor billedtolkningen ikke giver entydige resultater.

(27)

Kontrolbesøg på stedet af, om støttebetingelserne eller krydsoverensstemmelsesbetingelserne er overholdt, bør kun varsles, hvis det ikke bringer kontrollen i fare, og under alle omstændigheder bør der anvendes passende frister. Hvis særlige sektorspecifikke bestemmelser vedrørende retsakter eller normer af relevans for krydsoverensstemmelse foreskriver uanmeldte kontrolbesøg på stedet, bør disse bestemmelser overholdes.

(28)

Det bør fastsættes, at medlemsstaterne skal kombinere de forskellige kontrolforanstaltninger, hvor det er relevant. For så vidt angår visse støtteforanstaltninger bør kontrollen på stedet spredes over hele året for derigennem at efterprøve, om forpligtelserne er overholdt. Varigheden af en kontrol på stedet bør begrænses til det nødvendige minimum. Hvis kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn eller forpligtelser er knyttet til en bestemt periode, kan kontrol på stedet nødvendiggøre yderligere besøg hos en støttemodtager på et senere tidspunkt. I sådanne tilfælde bør det præciseres, at tidshorisonten for kontrollen på stedet og antallet af besøg skal begrænses til det nødvendige minimum.

(29)

Det bør sikres, at ethvert tilfælde af konstateret manglende overholdelse følges behørigt op og tages i betragtning ved tildelingen af betalinger. I denne forbindelse bør der, når det efterprøves, om betingelserne for støtteberettigelse er overholdt, endvidere tages hensyn til en eventuel manglende overholdelse, som er indberettet af andre organer, tjenester eller organisationer end dem, der er direkte ansvarlige for kontrollen. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at enhver relevant anmærkning, der foretages ved kontrollen af, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er overholdt, indberettes gensidigt mellem de kompetente myndigheder med ansvar for tildeling af betalinger. Dette princip bør udvides til at omfatte alle anmærkninger, som de offentlige eller private certificeringsmyndigheder afgiver over for de støttemodtagere, som har valgt at opfylde deres forgrønnelsesforpligtelser gennem tilsvarende metoder, der er omfattet af en certificeringsordning; disse anmærkninger bør anmeldes til den myndighed, der har ansvaret for at tildele den »grønne« betaling. Hvis kontrollen i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne omfatter tilsvarende metoder, bør resultaterne af denne kontrol anmeldes gensidigt, således at de kan tages i betragtning ved den efterfølgende vurdering af berettigelsen til at modtage »grønne« betalinger.

(30)

For at sikre, at den administrative kontrol afslører manglende overholdelse på effektiv vis, bør der bl.a. fastsættes bestemmelser om krydskontrollens indhold. Eventuelle tilfælde af manglende overholdelse bør følges op med en egnet procedure.

(31)

Hvis en og samme referenceparcel er genstand for en støtteansøgning eller en betalingsanmodning fra to eller flere støttemodtagere, der ansøger om støtte fra EGFL og/eller ELFUL efter samme støtteordning eller støtteforanstaltning, og det overanmeldte eller overlappende areal ligger inden for den tolerance, der er fastsat for opmåling af landbrugsparceller, bør medlemsstaterne af forenklingshensyn have mulighed for at reducere de pågældende arealer forholdsmæssigt. De berørte støttemodtagere bør dog kunne anfægte sådanne afgørelser.

(32)

Det minimumsantal støttemodtagere, der skal kontrolleres på stedet som led i de forskellige støtteordninger og støtteforanstaltninger, bør fastlægges.

(33)

Ved kontrol på stedet angående arealrelaterede støtteordninger bør udtagningen af stikprøven ske på grundlag af en stratificeret stikprøvemetode af hensyn til den administrative byrde og ligeledes bør antallet af støttemodtagere, der skal kontrolleres på stedet, holdes på et rimeligt niveau. Den stratificerede prøveudtagningsmetode bør bestå af en stikprøvedel for at sikre en repræsentativ fejlprocent. Ved kontrol på stedet i forbindelse med den grønne betaling, dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne bør stikprøven dog til dels udtages på grundlag af en risikoanalyse. Den kompetente myndighed bør fastsætte risikofaktorerne og målrette indsatsen mod de områder, hvor risikoen for fejl er størst. For at sikre risikoanalysens relevans og udbytte bør risikokriteriernes effektivitet vurderes og ajourføres hvert år på grundlag af de enkelte risikokriteriers relevans, en sammenligning af resultaterne af en tilfældig og risikobaseret udtagning af stikprøver, de særlige forhold i de enkelte medlemsstater og arten af den manglende overholdelse.

(34)

Det er i nogle tilfælde relevant at foretage kontrol på stedet, før alle ansøgninger er modtaget. Medlemsstaterne bør derfor kunne udvælge en del af stikprøven, inden ansøgningsperioden er udløbet.

(35)

For at kontrollen på stedet kan være effektiv, er det vigtigt, at de medarbejdere, der foretager kontrollen, oplyses om grunden til, at bedriften er udvalgt til kontrol på stedet. Medlemsstaterne bør registrere oplysningerne herom.

(36)

Konstateres der væsentlig manglende overholdelse i forbindelse med kontrol på stedet, bør det medføre, at kontrollen på stedet for det efterfølgende år øges, så der opnås en acceptabel sikkerhed for, at de pågældende støtteansøgninger og betalingsanmodninger er korrekte.

(37)

Det er nødvendigt at fastsætte, på hvilke betingelser en nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet for visse støtteordninger og støtteforanstaltninger kan betragtes som værende berettiget på grundlag af et velfungerende forvaltnings- og kontrolsystem og fejlprocenter, der holder sig på et acceptabelt niveau.

(38)

Af hensyn til et korrekt tilsyn og en effektiv kontrol bør kontrol på stedet af arealrelaterede støtteordninger og foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne omfatte alle anmeldte landbrugsparceller. For visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne bør kontrollen på stedet også omfatte andre arealer end landbrugsarealer. Med henblik på at lette gennemførelsen af det integrerede system bør det tillades at begrænse egentlig opmåling af landbrugsparceller til en stikprøve på 50 % af de anmeldte landbrugsparceller. Resultaterne af de stikprøvebaserede opmålinger bør ekstrapoleres til resten af populationen, eller også bør opmålingerne udvides til at omfatte alle anmeldte landbrugsparceller.

(39)

For at sikre en opmålingsnøjagtighed på højde med den, som kræves i de tekniske standarder, der er opstillet på EU-plan, bør der fastsættes regler for indholdet af kontrollen på stedet, efterprøvningen af støtteberettigelsesbetingelserne, arealopmålingsmetoder og måleinstrumenter, som medlemsstaterne skal anvende ved kontrol på stedet.

(40)

Betingelserne for at anvende telemåling i forbindelse med kontrol på stedet bør fastlægges, og det bør fastslås, at der skal foretages feltkontrol i de tilfælde, hvor billedtolkningen ikke giver entydige resultater. Eksempelvis på grund af vejrforholdene kan det forekomme, at billedmaterialet ikke har en tilstrækkelig kvalitet for alle parceller, til at alle støtteberettigelsesbetingelser kan efterprøves, eller til at opmåle arealet. I sådanne tilfælde bør der foretages kontrol på stedet eller suppleres med traditionelle metoder. Desuden bør det kræves, at efterprøvningen af overholdelsen af alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser udføres med samme nøjagtighed, som opnås med en kontrol på stedet ved traditionelle metoder.

(41)

For at give de nationale myndigheder og EU-organerne mulighed for at følge op på kontrollen på stedet bør kontroloplysningerne registreres i en kontrolrapport. Støttemodtageren eller en repræsentant bør gives mulighed for at underskrive rapporten. Ved kontrol på stedet, der foretages ved telemåling, bør medlemsstaterne dog bemyndiges til at fastsætte, at denne mulighed alene gives, hvis der konstateres manglende overholdelse i forbindelse med kontrollen. Uanset hvordan kontrollen på stedet foretages, bør støttemodtageren have en kopi af rapporten, hvis der konstateres manglende overholdelse.

(42)

Der er vedtaget særlige kontrolbestemmelser på grundlag af Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 (6). Resultaterne af kontrollen i henhold til nævnte forordning bør indgå i kontrolrapporten med henblik på det integrerede system.

(43)

For medlemsstater, der vælger at anvende en dyrerelateret støtteordning eller dyrerelateret støtteforanstaltning, bør tidspunktet for og minimumsomfanget af kontrollen på stedet præciseres med hensyn til støtte fra EGFL eller ELFUL, der ansøges om i henhold til disse støtteordninger eller støtteforanstaltninger. For at kontrollere rigtigheden af angivelser i de støtteansøgninger eller betalingsanmodninger og anmeldelser til den elektroniske database for dyr på effektiv vis, er det afgørende at gennemføre en sådan kontrol på stedet. Kontrol på stedet i forbindelse med dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger bør navnlig omfatte efterprøvning af, om betingelserne for støtteberettigelse overholdes, om oplysningerne i registret er korrekte, og af dyrepassene, hvis dette er relevant.

(44)

For at give de kompetente myndigheder og EU-organerne mulighed for at følge op på kontrollen på stedet bør kontroloplysningerne registreres i en kontrolrapport. Støttemodtageren eller en repræsentant bør gives mulighed for at underskrive rapporten i forbindelse med kontrollen. Uanset hvordan kontrollen på stedet foretages, bør støttemodtageren have en kopi af rapporten, hvis der konstateres manglende overholdelse.

(45)

Ved anvendelsen af artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 bør der fastlægges regler for gennemførelsen af den ordning, der skal anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med efterprøvning af indholdet af tetrahydrocannabinol i dyrket hamp.

(46)

Der bør i den forbindelse fastsættes en periode, inden for hvilken hamp bestemt til fiberproduktion ikke må høstes, efter blomstring, så de kontrolforpligtelser, der foreligger for sådanne afgrøder, kan gennemføres effektivt.

(47)

Der er behov for mere detaljerede regler om tilrettelæggelsen af den administrative kontrol og kontrollen på stedet og om beregningen af administrative sanktioner for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke er omfattet af det integrerede system.

(48)

I betragtning af de særlige karakteristika ved disse foranstaltninger bør den administrative kontrol efterprøve overholdelse af EU’s og national lovgivning og de gældende programmer for udvikling af landdistrikterne, og kontrollen bør omfatte alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, der kan efterprøves ved en sådan kontrol. For at efterprøve gennemførelsen af investeringsoperationer bør den administrative kontrol normalt også indbefatte et besøg på det driftssted, som får støtte, eller på investeringsstedet.

(49)

Kontrol på stedet bør tilrettelægges på grundlag af tilfældigt udvalgte og risikobaserede stikprøver. Andelen af tilfældigt udvalgte stikprøver bør være tilstrækkeligt stor til at sikre en repræsentativ fejlprocent.

(50)

For at sikre en tilstrækkelig kontrol er det nødvendigt at fastsætte et minimumsniveau for kontrol på stedet. Dette niveau bør hæves, hvis kontrollen afslører betydelig manglende overholdelse. Samtidig bør medlemsstaterne kunne nedsætte niveauet, når fejlprocenterne ligger under væsentlighedstærsklen, og forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer efter hensigten.

(51)

Indholdet af kontrollen på stedet bør fastlægges for at sikre en ensartet anvendelse af denne kontrol.

(52)

Efterfølgende kontrol af investeringsoperationer bør foretages for at efterprøve overensstemmelsen med de varighedskrav, som opstilles i artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (7). Det bør fastsættes, på hvilket grundlag kontrollen skal foretages, og hvad den skal omfatte.

(53)

Erfaringen har vist, at der er behov for særlige kontrolbestemmelser angående visse specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og angående udgifter til teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ.

(54)

Ifølge forordning (EU) nr. 1306/2013 pålægges der ingen administrative sanktioner, hvis den manglende overholdelse er af mindre betydning; dette kan også udtrykkes i form af en tærskelværdi. I forbindelse med visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne bør der fastsættes regler for, i hvilke tilfælde manglende overholdelse kan betragtes som værende af mindre betydning, og herunder bør der fastsættes en kvantitativ tærskelværdi udtrykt som en procentsats af det berettigede støttebeløb. En tærskelværdi bør fastsættes, og ved overskridelser heraf pålægges forholdsmæssige administrative sanktioner.

(55)

For at det kan overvåges, om krydsoverensstemmelsesforpligtelserne overholdes, skal der oprettes et kontrolsystem og anvendes passende administrative sanktioner. Til dette formål bør myndighederne inden for de enkelte medlemsstater meddele hinanden oplysninger om bl.a. støtteansøgninger, stikprøver, resultater af kontrol på stedet. Der bør fastsættes bestemmelser om grundelementerne i et sådant system.

(56)

Ved forordning (EU) nr. 1306/2013 blev der indført krydsoverensstemmelsesforpligtelser for støttemodtagere, der modtager direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, støtte i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (8) og den årlige præmie i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, samt artikel 33 og 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (9), og der fastsættes en ordning for nedsættelser og udelukkelser i tilfælde, hvor disse forpligtelser ikke overholdes. Der bør fastsættes nærmere regler for denne ordning.

(57)

Kontrollen af krydsoverensstemmelse kan afsluttes før eller efter modtagelsen af de betalinger og årlige præmier, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013. I særdeleshed gælder, at hvis en sådan kontrol ikke kan afsluttes inden modtagelsen af disse betalinger og årlige præmier, bør det beløb, der skal betales af støttemodtageren som følge af en administrativ sanktion, inddrives i henhold til denne forordning eller ved modregning.

(58)

Der bør fastsættes regler for de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for kontrollen med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne.

(59)

Der bør fastsættes en minimumskontrolprocent, hvormed det efterprøves, om krydsoverensstemmelsesforpligtelserne er overholdt. Denne kontrolprocent bør fastsættes til mindst 1 % af det samlede antal støttemodtagere som nævnt i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, der henhører under hver kontrolmyndigheds kompetenceområde, og de bør udvælges på grundlag af en passende risikoanalyse.

(60)

I det særlige tilfælde med en gruppe af personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 bør det ved beregningen af stikprøven overlades til medlemsstaterne at afgøre, om gruppen betragtes som en helhed, eller om hvert af dets medlemmer betragtes individuelt.

(61)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at nå minimumskontrolprocenten på kontrolmyndighedsniveau, på betalingsorganniveau eller i forbindelse med den enkelte retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer.

(62)

Hvis der i den særlige lovgivning vedrørende retsakten og normerne er fastsat minimumskontrolprocenter, bør medlemsstaterne overholde disse. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at anvende en fælles kontrolprocent i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol på stedet. Vælger medlemsstaterne denne mulighed, bør enhver manglende overholdelse, der konstateres i forbindelse med kontrollen på stedet i henhold til sektorlovgivningen, rapporteres og følges op i henhold til krydsoverensstemmelsesordningen.

(63)

Hvad angår krydsoverensstemmelsesforpligtelserne i relation til Rådets direktiv 96/22/EF (10), bør det faktum, at der i overvågningsplanerne anvendes et specifikt stikprøveniveau, af forenklingshensyn anses som tilstrækkeligt til at opfylde kravet om den minimumskontrol, der er fastsat ved samme forordning.

(64)

Medlemsstaterne bør overlades den nødvendige fleksibilitet til at sikre minimumskontrolprocenten ved hjælp af resultaterne fra anden kontrol på stedet eller ved at bytte støttemodtagere.

(65)

For ikke at svække kontrolordningen, især hvad angår stikprøver med henblik på krydsoverensstemmelseskontrol på stedet, bør efterfølgende kontrol, der foretages med henvisning til de minimis-reglen, jf. artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, ikke medregnes, når den mindste krydsoverensstemmelsesstikprøve fastlægges.

(66)

Konstateres der en væsentlig grad af manglende overholdelse i relation til krydsoverensstemmelse, bør det medføre, at kontrollen på stedet for det efterfølgende år øges, så der opnås en acceptabel sikkerhed for, at de pågældende støtteansøgninger og betalingsanmodninger er korrekte. Den supplerende kontrol skal målrettes de pågældende retsakter eller normer.

(67)

Angående anvendelsen af de minimis-reglen i henhold til artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 er det vigtigt at fastsætte procentdelen af støttemodtagere, der skal kontrolleres for at efterprøve, om den konstaterede manglende overholdelse er blevet afhjulpet.

(68)

Krydsoverensstemmelsesstikprøven bør fastlægges dels på grundlag af en risikoanalyse og dels ved tilfældig udvælgelse. Den kompetente myndighed bør fastsætte risikofaktorerne, fordi den bedre er i stand til at vælge de relevante risikofaktorer. For at risikoanalyserne skal blive relevante og effektive, bør risikoanalysernes effektivitet vurderes og ajourføres hvert år på baggrund af de enkelte faktorers relevans, en sammenligning af resultaterne af en tilfældig og risikobaseret udvælgelse af stikprøver og de særlige forhold i de enkelte medlemsstater.

(69)

Udvælgelsen af stikprøver med henblik på kontrol på stedet af, om krydsoverensstemmelseskravene er overholdt, kan forbedres, hvis medlemsstaterne i forbindelse med risikoanalysen får mulighed for at tage hensyn til støttemodtagernes deltagelse i den bedriftsrådgivningsordning, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) nr. 1306/2013, såvel som i de relevante certificeringsordninger. Når der tages hensyn til deltagelsen, bør det imidlertid godtgøres, at de støttemodtagere, der deltager i disse ordninger, udgør en mindre risiko end støttemodtagere, der ikke deltager i ordningerne.

(70)

Det er i nogle tilfælde relevant at foretage kontrol på stedet i relation til krydsoverensstemmelse, før alle ansøgninger er modtaget. Medlemsstaterne bør derfor kunne udvælge en del af stikprøven, inden ansøgningsperioden er udløbet.

(71)

Som hovedregel bør stikprøven i relation til krydsoverensstemmelse udtages blandt den samlede population af støttemodtagere, som er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som den pågældende kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for. Uanset denne regel kan stikprøverne udtages særskilt fra hver af de tre kategorier af støttemodtagere. Medlemsstaterne bør bemyndiges til at udtage stikprøven på grundlag af stikprøver af støttemodtagere, der er udvalgt til kontrol på stedet for så vidt angår kriterierne for støtteberettigelse. Det bør også tillades at kombinere procedurerne, men kun i det omfang dette gør kontrolsystemet mere effektivt.

(72)

Udvælges en gruppe af personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 til kontrol på stedet, bør det sikres, at det for alle gruppens medlemmer kontrolleres, om de overholder de relevante krav og normer.

(73)

Kontrollen på stedet af, om krydsoverensstemmelseskravene er overholdt, vil generelt kræve flere besøg på samme bedrift. For at lette byrden ved kontrollen både for støttemodtagerne og myndighederne bør det være muligt at begrænse kontrollen til et enkelt besøg. Hvornår dette kontrolbesøg skal aflægges bør præciseres. Medlemsstaterne bør dog sørge for, at der foretages en repræsentativ og effektiv kontrol af kravene og normerne inden for samme kalenderår.

(74)

Begrænsningen af kontrollen på stedet til en stikprøve på mindst halvdelen af de berørte landbrugsparceller bør ikke indebære en forholdsmæssig nedsættelse af den relevante sanktionsmulighed.

(75)

For at forenkle krydsoverensstemmelseskontrollen på stedet og udnytte den eksisterende kontrolkapacitet bedre bør det være muligt at erstatte kontrollen på den enkelte bedrift af administrativ kontrol, hvis det er muligt at opnå en lige så effektiv kontrol som ved kontrol på stedet.

(76)

Medlemsstaterne bør desuden have mulighed for at gøre brug af objektive indikatorer, der er specifikke for bestemte krav eller normer, ved gennemførelsen af kontrollen på stedet i forbindelse med krydsoverensstemmelse. Indikatorerne bør imidlertid være direkte knyttet til de krav eller normer, som de repræsenterer, og omfatte alle de elementer, der skal kontrolleres.

(77)

Kontrol på stedet bør foretages i det kalenderår, hvori de relevante støtteansøgninger og betalingsanmodninger er indgivet. Hvad angår ansøgerne i relation til støtteordninger i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, bør denne kontrol udføres på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af den periode, der er angivet i artikel 97, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(78)

Der bør fastsættes nærmere regler for udarbejdelse af detaljerede og specifikke kontrolrapporter om krydsoverensstemmelse. De specialiserede inspektører på dette område bør anføre eventuelle anmærkninger og angive, hvor alvorlige de er, så betalingsorganet kan fastsætte de relevante nedsættelser eller eventuelt træffe beslutning om udelukkelse fra direkte betalinger og årlige præmier som omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(79)

For at kontrollen på stedet kan være effektiv, er det vigtigt, at de medarbejdere, der foretager kontrollen, oplyses om grunden til, at støttemodtageren er udvalgt til kontrol på stedet. Medlemsstaterne bør registrere oplysningerne herom.

(80)

Oplysninger om resultaterne af krydsoverensstemmelseskontrol bør stilles til rådighed for alle betalingsorganer, der er ansvarlige for forvaltning af de forskellige betalinger omfattet af krydsoverensstemmelseskravene, så der kan foretages relevante nedsættelser i de tilfælde, hvor anmærkningerne berettiger det.

(81)

Støttemodtagerne bør underrettes om enhver mulig manglende overholdelse, der fastslås som følge af kontrol på stedet. Der bør fastsættes en frist for, hvornår støttemodtagerne senest skal have disse oplysninger. Det bør dog ikke være muligt for de berørte støttemodtagere at unddrage sig følgerne af eventuel fastslået manglende overholdelse, fordi denne frist overskrides.

(82)

Med hensyn til de minimis eller det tidlige varslingssystem som omhandlet i henholdsvis artikel 97, stk. 3, og artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 bør det præciseres, at forpligtelsen til at oplyse støttemodtageren om afhjælpende foranstaltninger ikke finder anvendelse, hvis støttemodtageren allerede har truffet øjeblikkelige foranstaltninger.

(83)

Der bør fastsættes krav til afhjælpning af den manglende overholdelse i de tilfælde, hvor en medlemsstat beslutter ikke at anvende administrative sanktioner for manglende overholdelse, jf. artikel 97, stk. 3, og artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(84)

For at forbedre kommunikationen mellem de parter, der medvirker i kontrollen, bør det fastsættes, at de relevante støttedokumenter fremsendes til eller stilles til rådighed for betalingsorganet eller den koordinerende myndighed efter anmodning.

(85)

Den administrative sanktion bør gælde for det samlede beløb af de betalinger, som er anført i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som er tildelt eller skal tildeles til støttemodtageren i forbindelse med de pågældende støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, der er indgivet i løbet af det kalenderår, som anmærkningen gælder. For så vidt angår ansøgere til støtteordninger i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013 bør den administrative sanktion navnlig gælde det samlede beløb, der modtages i forbindelse med ansøgningen om støtteordninger i henhold til disse artikler. Hvad angår foranstaltningen vedrørende omstrukturering og omstilling, bør det samlede beløb divideres med tre.

(86)

Drejer det sig om en gruppe af personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, bør nedsættelsen i forbindelse med et gruppemedlems manglende overholdelse beregnes i henhold til de relevante krydsoverensstemmelsesbestemmelser. Ved anvendelsen af den deraf følgende procentvise nedsættelse bør der tages hensyn til det forhold, at krydsoverensstemmelsesforpligtelserne er individuelle, og proportionalitetsprincippet bør respekteres. Det bør imidlertid overlades til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt denne nedsættelse skal anvendes for gruppen som helhed eller kun for medlemmer, der ikke overholder kravene.

(87)

Der bør fastsættes nærmere proceduremæssige og tekniske regler vedrørende beregning og anvendelse af administrative sanktioner i relation til krydsoverensstemmelsesforpligtelserne.

(88)

Nedsættelser og udelukkelser bør stå i forhold til, hvor alvorlig den manglende overholdelse er, og bør i værste fald medføre total udelukkelse af støttemodtageren fra alle betalinger, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 i det efterfølgende kalenderår.

(89)

Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger og Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) nr. 1306/2013, for så vidt angår:

a)

anmeldelser, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen i henhold til deres forpligtelser til at beskytte Unionens finansielle interesser

b)

administrativ kontrol og kontrol på stedet, som medlemsstaterne skal foretage af hensyn til overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser

c)

minimumsniveauet for kontrol på stedet og forpligtelsen til at forhøje dette niveau eller muligheden for at begrænse det;

d)

indberetning af, hvilken kontrol og efterprøvning der er foretaget, og resultaterne heraf

e)

de myndigheder, der har ansvaret for at udføre overensstemmelseskontrol, og indholdet af en sådan kontrol

f)

specifikke kontrolforanstaltninger og -metoder til bestemmelse af tetrahydrocannabinolniveauet i hamp

g)

oprettelse og drift af et system til efterprøvning af de godkendte brancheorganisationer med henblik på den afgrødespecifikke betaling for bomuld

h)

tilfælde, hvor støtteansøgninger og betalingsanmodninger eller andre meddelelser, anmodninger eller begæringer korrigeres og tilpasses efter indgivelsen

i)

anvendelse og beregning af hel eller delvis tilbagetrækning af betalinger

j)

inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og sanktioner samt fejlagtigt tildelte betalingsrettigheder og tilskrivning af renter

k)

anvendelse og beregning af de administrative sanktioner

l)

fastlæggelse af manglende overholdelse som værende af mindre betydning

m)

støtteansøgninger, betalingsanmodninger og ansøgninger om betalingsrettigheder, herunder sidste frist for indgivelse af ansøgninger, mindstekrav til de oplysninger, som ansøgningerne skal indeholde, bestemmelser om ændring eller tilbagetrækning af støtteansøgninger, fritagelse for krav om at indgive støtteansøgninger, og bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at anvende forenklede procedurer

n)

gennemførelse af kontrol for at efterprøve, om forpligtelser er overholdt, og om oplysningerne i støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er korrekte og fuldstændige, herunder regler for opmålingstolerancer i forbindelse med kontrol på stedet

o)

tekniske specifikationer, der er nødvendige af hensyn til en ensartet gennemførelse af kapitel II i afsnit V i forordning (EU) nr. 1306/2013

p)

overdragelse af bedrifter

q)

udbetaling af forskud

r)

gennemførelse af kontrol i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne, herunder hensyntagen til en landbrugers deltagelse i bedriftsrådgivningssystemet og en landbrugers deltagelse i en certificeringsordning, og

s)

beregning og anvendelse af administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne og herunder i de tilfælde, hvor støttemodtagerne består af en gruppe af personer.

Artikel 2

Udveksling af oplysninger om støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.   Med henblik på en korrekt forvaltning af støtteordninger og støtteforanstaltninger skal der i medlemsstater, hvor der med hensyn til en og samme støttemodtager findes mere end ét betalingsorgan, som er ansvarligt for forvaltningen af de direkte betalinger og foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, om fornødent træffes passende foranstaltninger af den pågældende medlemsstat for at sikre, at de oplysninger, der anmodes om i støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, stilles til rådighed for alle berørte betalingsorganer.

2.   Er det ikke det ansvarlige betalingsorgan, der foretager kontrollen, sørger den berørte medlemsstat for, at betalingsorganet får tilstrækkelige oplysninger om den udførte kontrol og resultaterne heraf. Det er op til betalingsorganet at bestemme, hvilke oplysninger det har brug for.

Artikel 3

Tilbagetrækning af støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.   En støtteansøgning, ansøgning om støtte, betalingsanmodning eller andre erklæringer kan skriftligt trækkes helt eller delvis tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Sådanne tilbagetrækninger registreres af den kompetente myndighed.

Gør en medlemsstat brug af mulighederne i artikel 21, stk. 3, kan den fastsætte, at en meddelelse til den elektroniske database for dyr om, at et dyr har forladt bedriften, kan erstatte en skriftlig tilbagetrækning.

2.   Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om tilfælde af manglende overholdelse i de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, eller hvis den kompetente myndighed har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol konstateres manglende overholdelse, kan tilbagetrækning ikke godkendes for de dele af dokumentationen, som berøres af manglende overholdelse.

3.   Tilbagetrækning i henhold til stk. 1 skal sætte støttemodtagerne i samme situation som den, de befandt sig i inden indgivelsen af de pågældende dokumenter eller dele af disse.

Artikel 4

Korrektioner og tilpasninger af indlysende fejl

Støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og eventuelle støttedokumenter, som støttemodtageren forelægger, kan korrigeres og tilpasses når som helst efter indgivelsen, hvis der foreligger indlysende fejl, som den kompetente myndighed anerkender på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte sag og forudsat, at støttemodtageren har handlet i god tro.

Den kompetente myndighed må alene anerkende indlysende fejl, hvis de uden videre kan påvises ved en materiel kontrol af oplysningerne i de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit.

Artikel 5

Anvendelse af nedsættelse, afslag, tilbagetrækning og sanktioner

I sager om manglende overholdelse, som er underlagt sanktioner i henhold til kapitel II i afsnit IV i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 (11), også er underlagt tilbagetrækning eller sanktioner i henhold til kapitel III og IV i afsnit II, eller i henhold til samme forordnings afsnit III:

a)

De nedsættelser og afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner, der er omhandlet i kapitel III og IV i afsnit II og i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes med hensyn til ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

b)

De sanktioner, der er omhandlet i kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes på det samlede beløb, som skal tildeles den pågældende støttemodtager i overensstemmelse med artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som ikke er omfattet af nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner, jf. litra a).

De nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger og sanktioner, der er nævnt i stk. 1, anvendes i henhold til denne forordnings artikel 6, uden at dette berører yderligere sanktioner, der skal gennemføres i henhold til andre EU-bestemmelser eller national ret.

Artikel 6

Rækkefølge af nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner for hver ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne

1.   Størrelsen af det beløb, der udbetales til en støttemodtager inden for rammerne af en ordning, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, fastsættes af medlemsstaterne på de betingelser, der er fastsat i henhold til samme forordning og programmerne for regionerne i Unionens fjernområder og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, der er oprettet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 (12) og (EU) nr. 229/2013 (13), for den pågældende ordning for direkte støtte.

2.   For hver støtteordning, der er nævnt i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og for hver foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 6), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, beregnes nedsættelser, tilbagetrækninger og sanktioner i givet fald i følgende rækkefølge:

a)

De nedsættelser og sanktioner, der er fastsat i kapitel IV i afsnit II i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, bortset fra de sanktioner, der er omhandlet i samme forordnings artikel 16, skal anvendes på alle tilfælde af manglende overholdelse.

b)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra a), danner grundlag for beregningen af afslag, der er fastsat i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

c)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra b), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved forsinkede indgivelser i henhold til artikel 13 og 14 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

d)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra c), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved manglende anmeldelse af landbrugsparceller i henhold til artikel 16 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

e)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra d), danner grundlag for beregningen af tilbagetrækninger, der er fastsat i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

f)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra e), danner grundlag for anvendelse af:

i)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

ii)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013

iii)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1307/2013

iv)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 65, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

v)

den lineære nedsættelse, som skal anvendes i tilfælde af, at de betalinger, der skal foretages i henhold til artikel 41 forordning (EU) nr. 1307/2013, overstiger det nationale loft, der fastsættes i overensstemmelse med forordningens artikel 42, stk. 2.

3.   Det beløb, der følger af anvendelsen af stk. 2, litra f), danner grundlag for:

a)

anvendelse af den nedsættelse af betalinger, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1307/2013

b)

anvendelse af den lineære procentvise nedsættelse, der fastsættes i henhold til artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013

c)

anvendelse af den tilpasningssats, der nævnes i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

4.   Den betaling, der følger af anvendelsen af stk. 3, danner grundlag for beregningen af alle nedsættelser for manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse i henhold til kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

Artikel 7

Inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

1.   Uretmæssigt udbetalte beløb skal tilbagebetales af støttemodtageren i givet fald med tillæg af renter, der beregnes i henhold til stk. 2.

2.   Renterne beregnes for perioden mellem støttemodtagerens betalingsfrist angivet i indtægtsordren, som ikke kan fastsættes til mere end 60 dage, og datoen for tilbagebetaling eller fradrag.

Rentesatsen fastsættes i overensstemmelse med national ret, men må ikke være lavere end den sats, der anvendes ved inddrivelse af beløb i henhold til nationale bestemmelser.

3.   Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse til tilbagebetaling gælder ikke, hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed eller af en anden myndighed, og støttemodtageren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen.

Hvis fejlen vedrører faktiske forhold, der er relevante for beregningen af den pågældende betaling, finder første afsnit dog kun anvendelse, hvis beslutningen om tilbagebetaling ikke er meddelt senest 12 måneder efter udbetalingen.

Artikel 8

Overdragelse af bedrifter

1.   I denne artikel forstås ved:

a)   »overdragelse af en bedrift«: salg, bortforpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse af de pågældende produktionsenheder

b)   »overdrager«: den støttemodtager, hvis bedrift overdrages til en anden støttemodtager

c)   »erhverver«: den støttemodtager, til hvem bedriften overdrages.

2.   Overdrages en bedrift i sin helhed fra en støttemodtager til en anden støttemodtager, efter at der er indgivet en støtteansøgning, ansøgning om støtte eller betalingsanmodning, og inden alle betingelserne for tildeling af støtte fra EGFL eller ELFUL er opfyldt, tildeles der ingen støtte fra EGFL eller ELFUL til overdrageren for den overdragne bedrift.

3.   Beløb, der tildeles i medfør af overdragerens støtteansøgninger og bevillingsanmodninger, tildeles til erhververen, hvis:

a)

erhververen inden for en frist, som medlemsstaterne fastsætter, underretter myndighederne om overdragelsen og anmoder om udbetaling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL

b)

erhververen forelægger den dokumentation, som den kompetente myndighed forlanger

c)

alle betingelser for tildeling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL er opfyldt for den overdragne bedrift.

4.   Når erhververen underretter den kompetente myndighed og anmoder om udbetaling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL i overensstemmelse med stk. 3, litra a):

a)

overtager erhververen alle de rettigheder og forpligtelser, som overdrageren har over for myndighederne i henhold til det retsforhold, som etableres ved støtteansøgningen, ansøgningen om støtte eller betalingsanmodningen

b)

anses alle de handlinger, der er nødvendige for tildeling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL, og alle de erklæringer, som overdrageren har afgivet inden overdragelsen, ved anvendelsen af de pågældende EU-bestemmelser for at være foretaget eller afgivet af erhververen

c)

betragtes den overdragne bedrift i givet fald som en særskilt bedrift for det pågældende ansøgningsår.

5.   Medlemsstaterne kan i givet fald beslutte at tildele støtten fra EGFL og/eller ELFUL til overdrageren. I så fald gælder følgende:

a)

der ydes ingen støtte fra EGFL eller ELFUL til erhververen.

b)

Medlemsstaterne tilser, at kravene i stk. 2, 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 9

Meddelelser

1.   Hvert år, senest den 15. juli skal medlemsstaterne for alle direkte betalinger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, teknisk bistand og støtteordninger i vinsektoren som omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013 meddele Kommissionen kontroldata og -statistikker for det foregående kalenderår, bl.a. følgende:

a)

data om de enkelte støttemodtagere i form af støtteansøgninger og betalingsanmodninger, arealer og dyr, som er anmeldt, og/eller som der er indgivet ansøgning for, samt resultaterne af administrativ kontrol, kontrol på stedet og efterfølgende kontrol

b)

i givet fald resultaterne af kontrollen vedrørende krydsoverensstemmelse og herunder de relevante nedsættelser og udelukkelser.

En sådan meddelelse skal ske elektronisk ved hjælp af de tekniske specifikationer for overførsel af kontroldata og -statistikker, som Kommissionen har stillet til deres rådighed.

2.   Senest den 15. juli 2015 meddeler medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de optioner, der er valgt til kontrol af krydsoverensstemmelseskravene, og de kompetente kontrolorganer, der er ansvarlige for kontrollen af krydsoverensstemmelseskrav og -standarder. Efterfølgende ændringer vedrørende oplysninger i denne rapport meddeles straks.

3.   Hvert år senest den 15. juli meddeler medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de foranstaltninger, der er truffet for at forvalte og føre kontrol med den frivilligt koblede støtte vedrørende det foregående kalenderår.

4.   De elektroniske data, der foreligger som en del af det integrerede system, anvendes ved udarbejdelsen af de oplysninger, der skal sendes til Kommissionen i henhold til sektorbestemmelserne.

AFSNIT II

INTEGRERET FORVALTNINGS- OG KONTROLSYSTEM

KAPITEL I

Generelle regler

Artikel 10

Forskud på direkte betalinger

Medlemsstaterne kan udbetale forskud på de direkte betalinger til støttemodtagere uden at anvende den tilpasningssats for finansiel disciplin, der er omhandlet i artikel 8 forordning (EU) nr. 1307/2013, for støtteansøgningerne i et givet år. Ved betalingen af restbeløbet til støttemodtagere fra den 1. december skal der tages hensyn til tilpasningssatsen for finansiel disciplin, der var gældende på tidspunktet for de samlede direkte betalinger for det tilsvarende kalenderår.

KAPITEL II

Støtteansøgninger og betalingsanmodninger

Afdeling 1

Fælles bestemmelser

Artikel 11

Procedureforenkling

1.   Medmindre andet er fastsat i forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013, delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 eller nærværende forordning, kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle meddelelser i henhold til nærværende forordning både fra støttemodtageren til myndighederne og omvendt foregår elektronisk, forudsat at dette ikke giver anledning til forskelsbehandling af støttemodtagerne, og at der træffes passende foranstaltninger til at sikre følgende:

a)

Støttemodtageren identificeres entydigt.

b)

Støttemodtageren overholder alle krav i henhold til den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne.

c)

De overførte data er så pålidelige, at den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne kan forvaltes korrekt. Anvendes data fra den elektroniske database for dyr som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 9), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, skal denne database frembyde den fornødne sikkerhed og gennemførelse af hensyn til en korrekt forvaltning af den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne.

d)

Bilag, som ikke kan overføres elektronisk, skal forelægges de kompetente myndigheder inden for samme frister, som gælder ved ikke-elektronisk overførsel.

2.   Medlemsstaterne kan på de betingelser, der er fastsat i stk. 1, indføre forenklede procedurer for indgivelse af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, hvis myndighederne allerede råder over de nødvendige data, specielt hvis situationen ikke har ændret sig, siden der sidste gang blev indgivet en støtteansøgning eller betalingsanmodning i henhold til den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende data, som udledes fra datakilder, som de nationale myndigheder har til rådighed i forbindelse med støtteansøgninger og betalingsanmodninger. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at disse datakilder tilvejebringer den fornødne sikkerhed for en korrekt forvaltning af data, således at disse datas pålidelighed, integritet og sikkerhed garanteres.

3.   Når det er muligt, kan den kompetente myndighed anmode om oplysninger, der skal gives i de støttedokumenter, som skal indgives sammen med støtteansøgningen eller betalingsanmodningen, direkte fra informationskilden.

Artikel 12

Almindelige bestemmelser vedrørende enkeltansøgningen og indgivelse af ansøgninger om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

1.   Hvis medlemsstaterne i henhold til artikel 72, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 beslutter, at ansøgninger om direkte betalinger og betalingsanmodninger i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne skal være omfattet af enkeltansøgningen, finder artikel 20, 21 og 22 i nærværende forordning tilsvarende anvendelse for så vidt angår de særlige krav, der er fastlagt for støtteansøgningen og/eller betalingsanmodningen i henhold til disse ordninger eller foranstaltninger.

2.   En støttemodtager, der ansøger om støtte fra EGFL og/eller ELFUL i henhold til en arealrelateret direkte betaling eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, kan kun indgive én enkeltansøgning om året.

3.   Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for indgivelse af ansøgninger om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Artikel 13

Sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

1.   Medlemsstaterne fastsætter sidste frister for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger. Sidste frist må ikke være senere end den 15. maj hvert år. Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige kan dog fastsætte en senere frist, som ikke må være senere end den 15. juni.

Ved fastsættelsen af sidste frist tager medlemsstaterne hensyn til, hvor lang tid der er nødvendig, for at alle data kan foreligge med henblik på en korrekt administrativ og finansiel forvaltning af støtten fra EGFL og/eller ELFUL, og tilser, at der kan planlægges en effektiv kontrol.

2.   I overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 78, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, kan sidste frist, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes til et senere tidspunkt i visse zoner, hvis usædvanlige vejrforhold gør sig gældende.

Artikel 14

Indholdet af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen

1.   Enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtten fra EGFL og/eller ELFUL, navnlig følgende:

a)

støttemodtagerens identitet

b)

nærmere oplysninger om de pågældende ordninger med direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

c)

identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med det system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, der i artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 er fastsat for grundbetalingsordningen

d)

oplysninger, der muliggør en entydig identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller, oplysninger om parcellernes størrelse, udtrykt i ha med to decimaler, deres beliggenhed og i givet fald yderligere angivelse af, til hvilket formål landbrugsparcellerne anvendes

e)

i givet fald oplysninger til entydig identifikation af andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

f)

eventuelle støttedokumenter, der kræves for at fastslå berettigelsen til den pågældende ordning og/eller foranstaltning

g)

en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de betingelser, der gælder for de pågældende ordninger med direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

h)

i givet fald en angivelse fra støttemodtageren af, at han er omfattet af den liste over ikkelandbrugsmæssig virksomhed eller aktivitet, der er omhandlet i første og andet afsnit af artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Med henblik på identifikationen af betalingsrettigheder, jf. stk. 1, litra c), skal de fortrykte skemaer, der stilles til rådighed for støttemodtageren, jf. artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, indeholde identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med identifikations- og registreringssystemet, jf. artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

3.   I grundbetalingsordningens første anvendelsesår kan medlemsstaterne fravige nærværende artikel og nærværende forordnings artikel 17 med hensyn til betalingsrettigheder.

Artikel 15

Ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen

1.   Efter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen kan individuelle landbrugsparceller eller individuelle betalingsrettigheder tilføjes eller tilpasses i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, forudsat at kravene i de pågældende ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne overholdes.

Ændringer med hensyn til anvendelsen eller ordningen med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for individuelle landbrugsparceller eller betalingsrettighederne, som allerede er anmeldt i enkeltansøgningen, kan foretages på samme betingelser.

Hvis ændringer som omhandlet i første og andet afsnit har indflydelse på støttedokumenter eller kontrakter, som skal forelægges, kan sådanne dokumenter eller kontrakter ændres tilsvarende.

2.   Ændringer, der foretages i henhold til stk. 1, skal meddeles den kompetente myndighed skriftligt senest den 31. maj det pågældende år med undtagelse af Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige, hvor de meddeles senest den 15. juni det pågældende år.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne fastsætte en tidligere sidste frist for meddelelse af ændringer. Denne frist må imidlertid tidligst fastsættes til 15 kalenderdage efter den sidste frist, der i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, er fastsat for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen.

3.   Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om manglende overholdelse i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, eller hvis myndigheden har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol afsløres manglende overholdelse, tillades ændringer som omhandlet i stk. 1 ikke for de landbrugsparceller, der berøres af den manglende overholdelse.

Artikel 16

Korrektion af de fortrykte skemaer

Ved indgivelsen af enkeltansøgnings-, støtteansøgnings- og/eller betalingsanmodningsskemaet, skal støttemodtageren korrigere det fortrykte skema, som er nævnt i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, hvis der er indtrådt ændringer, f.eks. at betalingsrettigheder er overdraget i henhold til artikel 34 i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller hvis oplysningerne i det fortrykte skema er forkerte.

Afdeling 2

Støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 17

Særlige krav til støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

1.   Med henblik på identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller og/eller andre arealer end landbrugsarealer som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d) og e), skal den kompetente myndighed forelægge støttemodtageren det fortrykte skema, og det tilhørende grafiske materiale som omhandlet i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, gennem en GIS-baseret grænseflade, der gør det muligt at behandle geografiske og alfanumeriske data for de anmeldte arealer (i det følgende benævnt »geospatialt støtteansøgningsskema«).

2.   Stk. 1 finder anvendelse på følgende måde:

a)

Fra og med ansøgningsåret 2016 for et antal støttemodtagere svarende til, hvad der kræves for at dække mindst 25 % af det samlede areal, der er fastslået i henhold til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i det foregående år.

b)

Fra og med ansøgningsåret 2017 for et antal støttemodtagere svarende til, hvad der kræves for at dække mindst 75 % af det samlede areal, der er fastslået i henhold til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i det foregående år.

c)

Fra og med ansøgningsåret 2018 for alle støttemodtagere.

3.   Hvis støttemodtageren ikke er i stand til at indgive en støtteansøgning og/eller en betalingsanmodning ved at anvende det geospatiale støtteansøgningsskema, skal den kompetente myndighed give støttemodtageren enten:

a)

den nødvendige tekniske bistand eller

b)

de fortrykte skemaer og det tilsvarende grafiske materiale på papir. I så fald skal den kompetente myndighed overføre de oplysninger, som modtages fra støttemodtageren, til det geospatiale støtteansøgningsskema.

4.   De fortrykte skemaer, der stilles til rådighed for støttemodtageren, skal angive det maksimale støtteberettigede areal pr. referenceparcel i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 og det fastslåede areal i de foregående år pr. landbrugsparcel i henhold til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning og/eller arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Det grafiske materiale, der leveres til støttemodtageren i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, skal angive referencemarkernes grænser og en entydig identifikation af referenceparceller, jf. artikel 5, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, tillige med landbrugsparcellernes grænser som fastlagt det foregående år, således at støttemodtageren sættes i stand til på korrekt vis at angive hver referenceparcels størrelse og beliggenhed. Fra og med ansøgningsåret 2016 skal myndigheden også angive typen, størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder, der er fastlagt i det foregående år.

5.   Støttemodtageren skal entydigt identificere og angive arealet af hver landbrugsparcel og, hvor det er relevant, typen, størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder. Med hensyn til den grønne betaling skal støttemodtageren desuden angive, til hvilket formål de anmeldte landbrugsparceller anvendes.

I den forbindelse skal støttemodtageren bekræfte de oplysninger, der allerede er givet i det fortrykte skema. Hvis oplysningerne om areal, beliggenhed og afgrænsning af en landbrugsparcel eller i givet fald størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder ikke er korrekte eller er ufuldstændige, skal støttemodtageren korrigere eller foretage ændringer i det fortrykte skema.

Den kompetente myndighed vurderer på grundlag af korrektioner eller supplerende oplysninger, som støttemodtagerne afgiver i det fortrykte skema, om en opdatering af den pågældende referenceparcel er påkrævet under henvisning til artikel 5, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

6.   Når støttemodtageren udfører tilsvarende metoder i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013 gennem tilsagn i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (14) eller artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal tilsagnet være anført i støtteansøgningen med henvisning til den tilhørende betalingsanmodning.

Når støttemodtageren udfører tilsvarende metoder gennem nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013, finder stk. 4 og 5 i denne artikel tilsvarende anvendelse, for så vidt angår det fortrykte skema og erklæringen fra støttemodtageren.

Med henblik på regional eller kollektiv gennemførelse i overensstemmelse med artikel 46, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 og for den del af forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder, som støttemodtagerne skal opfylde individuelt, skal støttemodtagere, der deltager i en sådan regional eller kollektiv gennemførelse, for hver landbrugsparcel entydigt identificere og anmelde type, størrelse og beliggenhed af de miljømæssige fokusområder i overensstemmelse med denne artikels stk. 5. Støttemodtagere skal i deres støtteansøgning eller betalingsanmodning henvise til erklæringen om en regional eller kollektiv gennemførelse som omhandlet i artikel 18 i denne forordning.

7.   Enkeltansøgningen skal for arealer, der anvendes til produktion af hamp i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, indeholde:

a)

alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de parceller, der er tilsået med hamp, med angivelse af de anvendte frøsorter

b)

oplysning om de mængder udsæd, der er anvendt (kg/ha)

c)

de officielle etiketter fra frøemballagen i overensstemmelse med Rådets direktiv 2002/57/EF (15), særlig artikel 12, eller andre dokumenter, som medlemsstaten anerkender som ligestillede.

Som fravigelse af litra c) i første afsnit skal etiketterne dog, hvis udsåningen finder sted efter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, forelægges senest den 30. juni. Hvis etiketterne også skal indsendes til andre nationale myndigheder, kan medlemsstaterne fastsætte, at etiketterne skal returneres til støttemodtageren, når de er blevet forelagt i henhold til nævnte bestemmelse. De returnerede etiketter skal mærkes med, at de er blevet anvendt til en ansøgning.

8.   Enkeltansøgningen skal for så vidt angår afgrødespecifik betaling for bomuld, der er fastsat i kapitel 2 i afsnit IV i forordning (EU) nr. 1307/2013, indeholde:

a)

navnet på den anvendte bomuldsfrøsort

b)

eventuelt navn og adresse på den godkendte brancheorganisation, som støttemodtageren er medlem af.

9.   Arealer, der ikke anvendes til formål omfattet af de støtteordninger, der er fastsat i afsnit III, IV og V i forordning (EU) nr. 1307/2013, og heller ikke er anført i støtteordninger i vinsektoren, jf. forordning (EU) nr. 1308/2013, skal anmeldes under et eller flere punkter vedrørende »andre anvendelser«.

Artikel 18

Erklæring om en regional eller kollektiv gennemførelse

For hver regional eller kollektiv gennemførelse i overensstemmelse med artikel 46, stk. 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal der indgives en erklæring om regional eller kollektiv gennemførelse som supplement til hver deltagende støttemodtagers støtteansøgning eller betalingsanmodning.

Angivelsen skal indeholde alle supplerende oplysninger, som er nødvendige for at efterprøve, om forpligtelserne i forbindelse med den regionale eller kollektive gennemførelse overholdes i overensstemmelse med samme forordnings artikel 46, stk. 5 eller 6, navnlig:

a)

den entydige identifikation af hver deltagende støttemodtager

b)

den minimumsandel, som hver deltagende støttemodtager skal opfylde individuelt som omhandlet i samme forordnings artikel 46, stk. 6, andet afsnit

c)

det samlede areal af de tilstødende miljømæssige fokusområders sammenhængende strukturer, som er omhandlet i førnævnte forordnings artikel 46, stk. 5, eller fælles anvendte miljømæssige fokusområder, som er omhandlet i førnævnte forordnings artikel 46, stk. 6, for hvilke forpligtelser opfyldes kollektivt

d)

fortrykt grafisk materiale, der angiver grænserne og den entydige identifikation for de referenceparceller, der skal anvendes til entydigt at identificere de tilstødende miljømæssige fokusområders sammenhængende strukturer eller de fælles anvendte miljømæssige fokusområder og angive deres grænser.

Ved regional gennemførelse gælder det, at hvis den detaljerede plan, der er omhandlet i artikel 46, stk. 6, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014, indeholder alle oplysninger nævnt i stk. 2, kan den i stk. 1 omhandlede erklæring erstattes af en henvisning til planen.

Ved kollektiv gennemførelse skal den i første afsnit omhandlede erklæring suppleres med den skriftlige aftale, der er omhandlet i artikel 47, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014.

Artikel 19

Ansøgninger om deltagelse i henholdsvis udtræden af ordningen for mindre landbrugere

1.   Ansøgninger, som indgives i 2015 om deltagelse i ordningen for mindre landbrugere, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal indeholde en henvisning til den enkeltansøgning, som samme støttemodtager indgiver for ansøgningsåret 2015 og i givet fald en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de særlige betingelser vedrørende ordningen for mindre landbrugere, jf. samme forordnings artikel 64.

Medlemsstaterne kan beslutte, at den i første afsnit omhandlede ansøgning skal indgives sammen med eller som en del af enkeltansøgningen.

2.   Fra og med ansøgningsåret 2016 skal medlemsstaterne indføre en forenklet ansøgningsprocedure som omhandlet i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

3.   De fortrykte skemaer, der skal anvendes i forbindelse med ansøgningsproceduren, jf. stk. 2, skal udarbejdes på grundlag af oplysningerne i enkeltansøgningen for ansøgningsåret 2015, og de skal bl.a. indeholde:

a)

alle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at fastslå overholdelse af artikel 64 i forordning (EU) nr. 1307/2013 og i givet fald alle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte, at støttemodtageren stadig overholder artikel 9 i samme forordning

b)

en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de særlige betingelser vedrørende ordningen for mindre landbrugere, jf. artikel 64 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Når medlemsstaterne vælger den betalingsmetode, der er fastsat i artikel 63, stk. 2, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, uden at anvende tredje afsnit heraf, skal de fortrykte skemaer uanset første afsnit i nærværende stykke stilles til rådighed i overensstemmelse med afdeling 1 i dette kapitel.

4.   Støttemodtagere, som beslutter at udtræde af ordningen for mindre landbrugere for et år efter 2015 i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013 eller artikel 62, stk. 2, i samme forordning, skal underrette den kompetente myndighed om deres udtræden efter de nærmere regler, som medlemsstaterne har indført.

Afdeling 3

Andre ansøgninger

Artikel 20

Særlige bestemmelser vedrørende støtteansøgninger

En støttemodtager, der ikke ansøger om støtte i henhold til de arealrelaterede støtteordninger, men ansøger om støtte i henhold til en anden af de ordninger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, eller støtteordninger i vinsektoren som omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal, hvis han råder over landbrugsarealer, anmelde disse arealer i sin støtteansøgning i henhold til nærværende forordnings artikel 17.

En støttemodtager, der alene skal overholde krydsoverensstemmelsesforpligtelser i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal i sin støtteansøgning anmelde de arealer, han råder over, for hvert kalenderår, hvori disse forpligtelser gælder.

Medlemsstaterne kan dog fritage støttemodtagere for de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, hvis de kompetente myndigheder har adgang til de pågældende oplysninger som led i andre forvaltnings- og kontrolsystemer, som er forenelige med det integrerede system i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 21

Krav vedrørende ansøgning om husdyrstøtte og betalingsanmodninger i henhold til dyrerelaterede støtteforanstaltninger

1.   En ansøgning om husdyrstøtte som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 15), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 eller betalingsanmodninger i henhold til dyrerelaterede støtteforanstaltninger som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 14), i samme forordning skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtte fra EGFL og/eller ELFUL, og navnlig:

a)

støttemodtagerens identitet

b)

en henvisning til enkeltansøgningen, hvis der allerede er indgivet en sådan

c)

antal dyr af hver art, for hvilke der er indgivet en ansøgning om husdyrstøtte eller en betalingsanmodning, og for kvægs vedkommende dyrenes identifikationskode

d)

eventuelt et tilsagn fra støttemodtageren om, at han vil holde de dyr, der er nævnt i litra c), på sin bedrift i en periode, der fastsættes af medlemsstaten, og oplysning om det eller de steder, hvor dyrene vil blive holdt, med angivelse af den pågældende periode

e)

eventuelle støttedokumenter, der kræves for at fastslå berettigelsen til den pågældende ordning eller foranstaltning

f)

en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med betingelserne vedrørende den pågældende støtte fra EGFL og/eller ELFUL.

2.   Enhver bruger af dyr skal have ret til uden begrænsninger med rimelige mellemrum og uden større forsinkelse at få oplysning fra den kompetente myndighed om de data, der i den elektroniske database for dyr vedrører ham og hans dyr. Når støttemodtageren indgiver sin ansøgning om husdyrstøtte eller betalingsanmodning, skal han samtidig afgive en erklæring om, at de pågældende oplysninger er korrekte og fuldstændige, eller i givet fald rette forkerte eller udfylde manglende oplysninger.

3.   Medlemsstaterne kan beslutte, at nogle af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, ikke skal anføres i ansøgningen om husdyrstøtte eller betalingsanmodningen, hvis den kompetente myndighed allerede har fået meddelelse om dem.

4.   Medlemsstaterne kan indføre procedurer, ifølge hvilke der kan benyttes data i den elektroniske database for dyr i forbindelse med ansøgningen om husdyrstøtte eller betalingsanmodningen, forudsat at den elektroniske database for dyr tilvejebringer den sikkerhed og er iværksat i et sådant omfang, som er påkrævet for en korrekt forvaltning af de pågældende støtteordninger eller støtteforanstaltninger for de enkelte individer af dyr.

De i første afsnit nævnte procedurer kan bestå i en ordning, ifølge hvilken støttemodtageren kan ansøge om støtte fra EGFL og/eller ELFUL for alle de dyr, der på grundlag af oplysningerne i den elektroniske database for dyr på en af medlemsstaten fastsat dato eller i løbet af en periode berettiger til støtte fra EGFL og/eller ELFUL.

I så fald træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at:

a)

i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for den pågældende støtteordning eller støtteforanstaltning er den dato eller periode, der er omhandlet i andet afsnit, klart defineret og kendt for støttemodtageren

b)

støttemodtageren er bekendt med, at alle potentielt støtteberettigede dyr, som konstateres ukorrekt identificeret og registreret ifølge ordningen for identifikation og registrering af dyr, vil blive betragtet som dyr, for hvilke der fastslås manglende overholdelse, jf. artikel 31 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

5.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at nogle af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan eller skal sendes via et eller flere organer, som de har godkendt. Støttemodtageren er dog fortsat ansvarlig for de overførte data.

Afdeling 4

Særlige bestemmelser vedrørende betalingsrettigheder

Artikel 22

Tildeling eller forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder

1.   Ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller ansøgninger om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen i henhold til artikel 20, artikel 24, artikel 30 bortset fra stk. 7, litra e), og artikel 39 i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal senest indgives på en dato, der fastsættes af medlemsstaterne. Fristen må ikke være senere end den 15. maj i det pågældende kalenderår.

Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige kan dog fastsætte en senere frist, som dog ikke må være senere end den 15. juni i det pågældende kalenderår.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, at ansøgningen om tildeling af betalingsrettigheder skal indgives samtidig med støtteansøgningen i henhold til grundbetalingsordningen.

Artikel 23

Inddrivelse af uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder

1.   Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at antallet af tildelte betalingsrettigheder var for højt, skal den overskydende del af de tildelte betalingsrettigheder tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver, der er nævnt i artikel 30 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis den fejl, der er omhandlet i første afsnit, er begået af den kompetente myndighed eller en anden myndighed, og hvis fejlen ikke med rimelighed kunne have været opdaget af støttemodtageren, skal værdien af de resterende betalingsrettigheder, som er tildelt den pågældende støttemodtager, tilpasses i overensstemmelse hermed.

Hvis en støttemodtager, der har fået tildelt for mange betalingsrettigheder, i mellemtiden har overdraget betalingsrettigheder til andre støttemodtagere, gælder forpligtelsen i første afsnit også for erhververne i forhold til det antal betalingsrettigheder, som de har fået overdraget, hvis den støttemodtager, som oprindeligt fik tildelt betalingsrettighederne, ikke længere har et tilstrækkeligt antal betalingsrettigheder til rådighed til at dække værdien af de uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder.

2.   Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt til støttemodtagere i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at betalinger, som en støttemodtager har modtaget for 2014 ifølge artikel 26, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning, eller værdien af de betalingsrettigheder, som en støttemodtager indehaver på tidspunktet for indgivelse af sin ansøgning for 2014, jf. artikel 26, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning, eller enhedsværdien af betalingsrettigheder som omhandlet i artikel 26, stk. 5, i nævnte forordning, eller forhøjelsen af enhedsværdien af betalingsrettigheder som omhandlet i artikel 30, stk. 10, i nævnte forordning, eller den samlede værdi af støtte, som en støttemodtager modtager for det kalenderår, der går forud for gennemførelsen af grundbetalingsordningen, jf. artikel 40, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning, var for høje, skal værdien af disse betalingsrettigheder, som byggede på urigtige referencebeløb for den pågældende støttemodtager, tilpasses i overensstemmelse hermed.

Der foretages en tilsvarende tilpasning af værdien af de betalingsrettigheder, som i mellemtiden er blevet overdraget til andre støttemodtagere.

Værdien af nedsættelsen tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver, der er nævnt i artikel 30 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

3.   Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt til støttemodtagere i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at såvel den situation, der er omhandlet i stk. 1 som den i stk. 2, er indtruffet for den samme støttemodtager, skal tilpasningen af værdien af alle betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 2 foretages, før de uretmæssige betalingsrettigheder tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver i overensstemmelse med stk. 1.

4.   Tilpasningerne af antallet og/eller værdien af betalingsrettigheder, jf. denne artikel, må ikke føre til en systematisk genberegning af de resterende betalingsrettigheder.

5.   Medlemsstaterne kan beslutte ikke at inddrive uberettiget udbetalte betalingsrettigheder, såfremt den samlede værdi af disse betalingsrettigheder ifølge det elektroniske register til identifikation og registrering af betalingsrettigheder på tidspunktet, hvor kontrollen udføres med henblik på at foretage de tilpasninger, der er fastsat i denne artikel, udgør 50 EUR eller derunder for alle år, hvor grundbetalingsordningen er gennemført i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013.

Uretmæssigt udbetalte beløb for ansøgningsår, der går forud for tilpasningerne, skal inddrives i overensstemmelse med denne forordnings artikel 7. Ved fastsættelsen af sådanne uberettiget udbetalte beløb tages der hensyn til virkningerne af de tilpasninger, som er fastsat ved denne artikel, på antallet og i givet fald værdien af betalingsrettighederne for alle de pågældende år.

AFSNIT III

KONTROL

KAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 24

Generelle principper

1.   Den administrative kontrol og kontrol på stedet, som er fastsat i denne forordning, foretages, så den sikrer effektiv efterprøvning af:

a)

at de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med støtteansøgningen, ansøgningen om støtte eller andre erklæringer er korrekte og fuldstændige

b)

at alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med den pågældende støtteordning og/eller støtteforanstaltning hvis betingelser for støtte og/eller fritagelse for forpligtelser skal være opfyldt

c)

at de krav og standarder, der er relevante for krydsoverensstemmelse, er opfyldt.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at alle de betingelser, der gælder enten i medfør af EU-lovgivningen, eller er fastsat i den relevante nationale lovgivning og dokumenter indeholdende gennemførelsesbestemmelser eller i programmet for udvikling af landdistrikterne, opfyldes og kan kontrolleres ud fra en række kontrollerbare indikatorer, som medlemsstaterne fastsætter.

3.   Resultaterne af den administrative kontrol og kontrollen på stedet skal vurderes for at fastslå, om eventuelt konstaterede problemer generelt kan indebære en risiko for andre lignende aktiviteter, støttemodtagere eller organer. Ved evalueringen fastslås det også, hvad problemerne skyldes, om der er behov for yderligere undersøgelser, og hvilke korrigerende eller forebyggende foranstaltninger der skal træffes.

4.   Den kompetente myndighed foretager fysisk kontrol på stedet i det tilfælde, hvor billedanalysen af ortofotos (satellitbilleder eller luftfotos) ikke giver resultater, som til den kompetente myndigheds tilfredshed gør det muligt at drage klare konklusioner om støtteberettigelse eller den korrekte størrelse på det areal, der er genstand for den administrative kontrol eller kontrollen på stedet.

5.   Dette kapitel gælder for alle kontroller, der udføres i henhold til denne forordning, uden at berøre de særlige regler i afsnit IV og V. Stk. 3 finder imidlertid ikke anvendelse på afsnit V.

Artikel 25

Varsling af kontrol på stedet

Kontroller på stedet kan varsles under forudsætning af, at det ikke forstyrrer kontrollernes formål eller effektivitet. Et sådant varsel skal begrænses til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage.

Ved kontrollen på stedet i forbindelse med ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger under dyrerelaterede støtteforanstaltninger må varslingen, med undtagelse af behørigt begrundede tilfælde, ikke overstige 48 timer. Skal kontrollen på stedet ifølge lovgivningen vedrørende de retsakter og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, foretages uanmeldt, gælder disse regler også for kontrol på stedet vedrørende krydsoverensstemmelse.

Artikel 26

Tidspunkt for kontrol på stedet

1.   Hvis muligt foretages kontrollen på stedet i henhold til denne forordning samtidig med anden kontrol i henhold til EU-lovgivningen.

2.   Hvad angår foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, skal kontrollen på stedet fordeles på hele året på grundlag af en analyse af de risici, som de forskellige forpligtelser under hver enkelt foranstaltning indebærer.

3.   Ved kontrollen på stedet efterprøves overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser under de støtteordninger eller støtteforanstaltninger, som en støttemodtager er blevet udvalgt til i overensstemmelse med artikel 34.

Varigheden af kontrollen på stedet skal begrænses til det absolutte minimum.

4.   Hvis visse kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser kun kan kontrolleres på et specifikt tidspunkt, kan kontrollen på stedet indebære, at der foretages efterfølgende besøg på et senere tidspunkt. I så tilfælde koordineres kontrollen på stedet således, at besøgene hos den pågældende støttemodtager begrænses til et minimum med hensyn til antal og varighed. Hvis det er muligt, kan sådanne besøg også foretages ved telemåling, jf. artikel 40.

I tilfælde, hvor der kræves yderligere besøg vedrørende braklagte arealer, markbræmmer, randzoner og bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder, der er anmeldt som miljømæssige fokusområder, skal yderligere besøg i 50 % af tilfældene finde sted hos den samme støttemodtager, som er udvalgt på et risikobaseret grundlag, og i de øvrige 50 % af tilfældene hos forskellige øvrigt udvalgte støttemodtagere. De forskellige øvrige støttemodtagere udvælges tilfældigt mellem alle støttemodtagere med braklagte arealer, markbræmmer, randzoner og bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder, der er anmeldt som miljømæssige fokusområder, og besøgene kan begrænses til de arealer, der er anmeldt som braklagte arealer, markbræmmer, randzoner, bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder.

Ved behov for yderligere besøg finder artikel 25 anvendelse for hvert efterfølgende besøg.

Artikel 27

Gensidig underrettelse om kontrolresultaterne

Den administrative kontrol og kontrollen på stedet skal, hvis det er nødvendigt, tage højde for tilfælde af formodet manglende overholdelse, som er rapporteret af andre tjenester, organer eller organisationer.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder med ansvar for betalinger underrettes gensidigt om alle relevante anmærkninger i forbindelse med kontrol af overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser hvad angår listen over støtteordninger i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013 og/eller støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system. Medlemsstaterne skal også sikre, at offentlige eller private certificeringsmyndigheder nævnt i artikel 38 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 underretter den kompetente myndighed med ansvar for betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, om enhver anmærkning, der er relevant for den korrekte betaling af en sådan støtte til støttemodtagere, som har valgt at opfylde deres forpligtelser gennem tilsvarende metoder omfattet af certificering.

Hvis den administrative kontrol eller kontrollen på stedet i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, dækker tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal der ske gensidig underretning om resultaterne af sådanne kontroller med henblik på opfølgning af de betalinger for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet.

KAPITEL II

Administrativ kontrol inden for det integrerede system

Artikel 28

Administrativ kontrol

1.   Den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 74 i forordning (EU) nr. 1306/2013, herunder krydskontrol, muliggør påvisning af manglende overholdelse, specielt automatiseret påvisning ved elektroniske midler. Kontrollen dækker alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Den sikrer, at:

a)

kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende støtteordningen eller støtteforanstaltningen er opfyldt

b)

der ikke sker dobbeltfinansiering via andre EU-ordninger

c)

støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er fuldstændig og indgivet inden for den givne tidsfrist, at eventuelle støttedokumenter er indgivet, og at de påviser støtteberettigelse

d)

eventuelle langsigtede forpligtelser overholdes.

2.   Hvad angår husdyrstøtteordninger og dyrerelaterede støtteforanstaltninger kan medlemsstaterne om nødvendigt gøre brug af bevismateriale, der er modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer, til at kontrollere, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt, forudsat at den pågældende tjeneste, organ eller organisation arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at det kan kontrolleres, om disse kriterier er overholdt.

Artikel 29

Krydskontrol

1.   De administrative kontroller skal om nødvendigt omfatte krydskontrol:

a)

af henholdsvis de anmeldte betalingsrettigheder og de anmeldte landbrugsparceller for at undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme kalenderår, og for at undgå uretmæssig akkumulering af støtte, der ydes i henhold til de arealrelaterede støtteordninger anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013 og bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (16), og arealrelaterede støtteordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 21), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014

b)

af betalingsrettighederne for at efterprøve deres eksistens og støtteberettigelse

c)

mellem de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen og/eller betalingsanmodningen, og oplysningerne i systemet til identifikation af landbrugsparceller pr. referenceparcel i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 med henblik på at efterprøve arealernes støtteberettigelse til ordningen for direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

d)

mellem betalingsrettighederne og det fastslåede areal for at efterprøve, om rettighederne som minimum modsvares af et tilsvarende antal støtteberettigede hektar som defineret i artikel 32, stk. 2-6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e)

ved hjælp af det elektroniske system til identifikation og registrering af dyr for at efterprøve retten til støtte og undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme ansøgningsår

f)

mellem støttemodtagerens erklæringer i enkeltansøgningen om, at de er medlem af en godkendt brancheorganisation, de oplysninger, der gives i henhold til artikel 17, stk. 8, i denne forordning, og de oplysninger, som den pågældende godkendte brancheorganisation sender, for at det kan kontrolleres, om de er berettiget til den forhøjede støtte, jf. artikel 60, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

g)

for at efterprøve opfyldelsen af kriterierne for godkendelse af brancheorganisationer og listen over deres medlemmer mindst en gang hvert femte år.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal der, hvis det integrerede system kræver geospatiale støtteansøgningsskemaer, foretages krydskontrol mellem det spatiale skæringspunkt for det digitalt anmeldte areal og systemet til identifikation af landbrugsparceller. Derudover skal der udføres krydskontrol for at forhindre dobbeltfinansiering af det samme areal.

2.   Indikationer af manglende overholdelse, der er opdaget ved krydskontrol, skal følges op af relevante administrative procedurer og eventuelt kontrol på stedet.

3.   Hvis en referenceparcel er genstand for en støtteansøgning og/eller betalingsanmodning fra to eller flere støttemodtagere under samme støtteordning eller støtteforanstaltning, og hvis de anmeldte landbrugsparceller overlapper hinanden, eller det samlede anmeldte areal overstiger det maksimale støtteberettigede areal, der er fastsat i henhold til artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, men differencen ligger inden for den opmålingstolerance, der er fastsat i henhold til artikel 38 i nærværende forordning, kan medlemsstaterne reducere de pågældende arealer forholdsmæssigt, medmindre en støttemodtager kan godtgøre, at en eller flere af de andre berørte støttemodtagere på vedkommendes bekostning har indsendt for store arealanmeldelser.

KAPITEL III

Kontrol på stedet inden for det integrerede system

Afdeling 1

Fælles bestemmelser

Artikel 30

Kontrolprocent for arealrelaterede støtteordninger andre end betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klima og miljø

For arealrelaterede støtteordninger andre end betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klima og miljø, jf. afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013 (i det følgende benævnt »grønne betalinger«) skal stikprøven for den årlige kontrol på stedet omfatte mindst:

a)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om støtte under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013. Medlemsstaterne sikrer, at stikprøven omfatter mindst 5 % af alle støttemodtagere, der overvejende anmelder landbrugsarealer, som er arealer, der naturligt holdes i en stand, der gør dem egnet til græsning, jf. artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

b)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om omfordelingsbetalinger i henhold til afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

c)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling til områder med specifikke naturlige begrænsninger i henhold til afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

d)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling til unge landbrugere i henhold til afsnit III, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om arealrelaterede betalinger under frivillig koblet støtte i henhold til afsnit IV, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

f)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling under ordningen for mindre landbrugere i henhold til afsnit V, i forordning (EU) nr. 1307/2013

g)

30 % af de arealer, der er anmeldt til produktion af hamp, i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

h)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om afgrødespecifik betaling for bomuld i henhold til afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Artikel 31

Kontrolprocent for grønne betalinger

1.   For grønne betalinger skal kontrolprocenten for den årlige kontrol på stedet omfatte mindst:

a)

5 % af alle støttemodtagere, der benytter landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet (i det følgende benævnt »grønne metoder«), og som ikke er en del af de kontrolpopulationer, som er nævnt i litra b) og c) (i det følgende benævnt »kontrolpopulationen for forgrønnelse«); denne stikprøve skal samtidig omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere med permanente græsarealer, der er miljømæssigt sårbare inden for de områder, der er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF (17) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (18) og yderligere sårbare områder nævnt i artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

b)

3 % af:

i)

enten alle støttemodtagere, der er berettiget til grønne betalinger, og som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærskelværdien i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i nævnte forordnings artikel 45 eller

ii)

i de år, hvor artikel 44 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 ikke finder anvendelse i en medlemsstat, de støttemodtagere, som er berettiget til grønne betalinger, og som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærsklen i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i artikel 45, stk. 1, i nævnte forordning

c)

5 % af alle støttemodtagere, der skal efterleve de grønne metoder og anvende de nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger som nævnt i artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013

d)

5 % af alle støttemodtagere, som deltager i regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e)

5 % af alle støttemodtagere, som deltager i regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

f)

100 % af den sammenhængende struktur ved tilstødende miljømæssige fokusområder som nævnt i artikel 46, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

g)

100 % af alle støttemodtagere med forpligtelse til at genetablere permanente græsarealer i henhold til artikel 42 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

h)

20 % af alle støttemodtagere med forpligtelse til at genetablere permanente græsarealer i henhold til artikel 44, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014.

2.   Støttemodtagere, der opfylder kravet om anvendelse grønne metoder ved hjælp af tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller som deltager i ordningen for mindre landbrugere, jf. artikel 61 i nævnte forordning, eller som for hele bedriftens vedkommende opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (19) med hensyn til økologisk landbrug, skal ikke være en del af stikprøvekontrollen og modregnes ikke i kontrolprocenterne som fastsat i denne artikel.

3.   Hvis de miljømæssige fokusområder ikke er identificeret i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013, skal kontrolprocenten i stk. 1, litra a) og c)-e), suppleres med 5 % af alle støttemodtagere i den respektive stikprøve, som skal have miljømæssige fokusområder på landbrugsarealet, jf. artikel 43 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Første afsnit finder imidlertid ikke anvendelse, hvis forvaltnings- og kontrolsystemet sikrer, at alle de anmeldte miljømæssige fokusområder er identificeret og i givet fald registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 5, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, før betalingerne finder sted.

Artikel 32

Kontrolprocent for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

1.   Stikprøven for den årlige kontrol på stedet skal omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der ansøger om støtte til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvad angår foranstaltningerne i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 skal kontrolprocenten på 5 % nås for hver enkelt foranstaltning.

Denne kontrolprocent skal ligeledes udgøre mindst 5 % af støttemodtagerne under artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, som anvender tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Uanset stk. 1 skal hver individuelt medlem af den gruppe personer, der er omtalt i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, betragtes som støttemodtager med hensyn til beregning af den i stk. 1 fastsatte kontrolprocent.

3.   For modtagere af flerårig støtte i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a), artikel 28 og 29 samt artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og artikel 36, litra a), nr. iv), og litra b), nr. i), iii) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, som omfatter betalinger i en periode på over fem år, kan medlemsstaterne efter det femte år beslutte at kontrollere mindst 2,5 % af disse støttemodtagere.

Første afsnit finder anvendelse på støtte, der er ydet i henhold til artikel 28, stk. 6, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, efter det femte år for betaling af den relevante forpligtelse.

4.   Med henblik på stk. 1 tages de støttemodtagere, der kontrolleres i henhold til stk. 3, ikke i betragtning.

Artikel 33

Kontrolprocent for dyrerelaterede støtteordninger

1.   Hvad angår dyrerelaterede støtteordninger skal kontrolprocenten for den årlige kontrol på stedet for hver af støtteordningerne omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der ansøger om støtte under den pågældende støtteordning.

Procenten forhøjes dog til 10 %, hvis den elektroniske database for dyr ikke giver den sikkerhed eller ikke er iværksat i det omfang, der er påkrævet for en korrekt forvaltning af den pågældende støtteordning.

Stikprøvekontrollen skal tillige omfatte mindst 5 % pr. støtteordning af alle de dyr, der ansøges om støtte for.

2.   Om nødvendigt skal stikprøven for den årlige kontrol på stedet omfatte 10 % andre tjenester, organer eller organisationer, som fremlægger bevismateriale til kontrol af, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt, jf. artikel 28, stk. 2.

Artikel 34

Stikprøveudvælgelse

1.   Ansøgninger, som ikke kan godtages, eller ansøgere, som ikke er berettiget til støtte på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen eller den administrative kontrol, skal ikke være en del af kontrolpopulationen.

2.   Med henblik på artikel 30 og 31 foretages udvælgelsen som følger:

a)

mellem 1 og 1,25 % af alle støttemodtagere, som ansøger om støtte under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, som ansøger om støtte under disse ordninger

b)

mellem 1 og 1,25 % af kontrolpopulationen for forgrønnelse skal udvælges tilfældigt blandt alle de støttemodtagere, som er udvalgt i henhold til litra a). Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt kontrolpopulationen for forgrønnelse, hvis det er nødvendigt for at nå denne procentdel

c)

det resterende antal støttemodtagere i den i artikel 31, stk. 1, litra a), nævnte stikprøve skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse

d)

alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra a)-c), kan betragtes som del af stikprøven fastsat i artikel 30, litra b)-e), g) og h). Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt deres respektive kontrolpopulationer, hvis det er nødvendigt for at nå minimumskontrolprocenten

e)

alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra a)-d), kan betragtes som del af den stikprøve, der er fastsat i artikel 30, litra a). Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt alle de støttemodtagere, som ansøger om støtte under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, hvis det er nødvendigt for at nå minimumskontrolprocenten

f)

det i artikel 30, litra f), nævnte minimumsantal af støttemodtagere skal udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, som ansøger om betalinger under ordningen for mindre landbrugere, jf. afsnit V i forordning (EU) nr. 1307/2013

g)

det i artikel 31, stk. 1, litra b), nævnte minimumsantal af støttemodtagere skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse vedrørende alle de støttemodtagere, som er berettiget til grønne betalinger, som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærskelværdien i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i nævnte forordnings artikel 45

h)

mellem 20 og 25 % af minimumsantallet af støttemodtagere nævnt i artikel 31, stk. 1, litra c), d) og h), skal udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra b) i nærværende stykke. Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra a), hvis det er nødvendigt for at nå denne procentdel. Det resterende antal støttemodtagere nævnt i artikel 31, stk. 1, litra c), d) og h), skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse vedrørende alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra c) i nærværende stykke. Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt deres respektive kontrolpopulationer på baggrund af en risikoanalyse, hvis det er nødvendigt for at overholde minimumskontrolprocenten

i)

mellem 20 og 25 % af minimumsantallet af kollektive gennemførsler omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra e), udvælges tilfældigt blandt alle kollektive gennemførsler, jf. artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013. Det resterende antal støttemodtagere i den i artikel 31, stk. 1, litra e), nævnte kollektive gennemførelse skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Kontrollen på stedet af yderligere støttemodtagere udvalgt i henhold til litra d), e) og h) såvel som støttemodtagere udvalgt i henhold til litra f), og g), kan begrænses til den støtteordning, som de er udvalgt til, hvis minimumskontrolprocenten for de andre støtteordninger, som de har ansøgt om, allerede er overholdt.

Kontrollen på stedet af yderligere støttemodtagere udvalgt i henhold til artikel 31, stk. 3, og nærværende stykke, første afsnit, litra h) og i), kan begrænses til de grønne metoder, som de er udvalgt for, hvis minimumskontrolprocenten for de andre støtteordninger og grønne metoder, som de skal efterleve, allerede er overholdt.

Med henblik på artikel 31 skal medlemsstaterne sikre, at stikprøven er repræsentativ for de forskellige metoder.

3.   Med henblik på artikel 32 og 33 skal mellem 20 og 25 % af det minimumsantal støttemodtagere, som underkastes kontrol på stedet, udvælges tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere, som underkastes kontrol på stedet, skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Med henblik på artikel 32 kan medlemsstaterne på baggrund af denne risikoanalyse udvælge specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som gælder for støttemodtagerne.

4.   Hvis antallet af støttemodtagere, som underkastes kontrol på stedet, er større end minimumsantallet af støttemodtagere, jf. artikel 30-33, må procentdelen af tilfældigt udvalgte støttemodtagere i den supplerende stikprøve ikke overstige 25 %.

5.   Risikoanalysen undersøges for, hvor effektiv den er, og ajourføres hvert år:

a)

ved at hver risikofaktors betydning fastlægges

b)

ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået i risikoanalysen, og den tilfældigt udvalgte stikprøve, jf. stk. 2, første afsnit eller ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem de anmeldte dyr og de dyr, der er fastslået i risikoanalysen, og den tilfældigt udvalgte stikprøve, jf. stk. 2, første afsnit

c)

ved at tage højde for den specifikke situation og i givet fald udviklingen af risikofaktorernes relevans i medlemsstaten

d)

ved at tage højde for arten af den manglende overholdelse, som har medført en stigning i minimumskontrolprocenten i henhold til artikel 35.

6.   Den kompetente myndighed noterer de grunde, der har ført til, at en given støttemodtager er blevet udvalgt til kontrol på stedet. Den inspektør, der skal foretage kontrollen på stedet, underrettes herom inden kontrollens påbegyndelse.

7.   Hvis det er nødvendigt, kan der udvælges en del af stikprøven på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige efter den sidste frist som nævnt i artikel 13. Denne foreløbige stikprøve færdiggøres, når alle relevante støtteansøgninger eller betalingsanmodninger er tilgængelige.

Artikel 35

Forhøjelse af kontrolprocenten

Konstateres der væsentlig manglende overholdelse i forbindelse med kontrol på stedet inden for rammerne af en given støtteordning eller støtteforanstaltning eller i en region eller en del af en region, skal den kompetente myndighed foretage en passende forhøjelse af den procentdel af støttemodtagerne, som det følgende år kan underkastes kontrol på stedet.

Artikel 36

Nedsættelse af kontrolprocenten

1.   Kontrolprocenterne i dette kapitel kan kun nedsættes for de støtteordninger eller støtteforanstaltninger, som er fastsat i denne artikel.

2.   Uanset artikel 30, litra a), b) og f), kan medlemsstaterne med hensyn til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning, omfordelingsbetalingen og ordningen for mindre landbrugere beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den årlige kontrol på stedet til 3 % pr. ordning.

Første afsnit finder kun anvendelse, hvis et system med grafiske skæringspunkter for alle støtteansøgninger er tilpasset systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 17, stk. 2, og hvis krydskontroller udføres for alle støtteansøgninger for at forhindre dobbeltfinansiering af det samme areal i året før anvendelsen af nævnte stykke.

Hvad angår ansøgningsårene 2015 og 2016 må fejlprocenten for stikprøven ved kontrol på stedet ikke overstige 2 % i de to foregående regnskabsår. Denne fejlprocent attesteres af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med den metode, der fastlægges på EU-niveau.

3.   Uanset artikel 30, litra a), b) og f), kan medlemsstaterne med hensyn til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning, omfordelingsbetalingen og ordningen for mindre landbrugere beslutte at begrænse stikprøven til den prøve, der er udvalgt i henhold til artikel 34, stk. 2, første afsnit, hvis der er udført kontroller baseret på ortofotos, som anvendes til ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller nævnt i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Første afsnit finder kun anvendelse, hvis medlemsstaterne systematisk ajourfører systemet til identifikation af landbrugsparceller og kontrollerer alle støttemodtagere i hele det område, der er omfattet af systemet, inden for en periode på højst tre år, og hvert år kontroller mindst 25 % af de støtteberettigede hektar, der er registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller. Denne minimumsprocentsats pr. år gælder imidlertid ikke for medlemsstater med mindre end 150 000 støtteberettigede hektar registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller.

Før de anvender første afsnit, skal medlemsstaterne inden for de foregående tre år have foretaget en fuldstændig ajourføring af deres system til identifikation af landbrugsparceller.

De ortofotos, som anvendes til ajourføringen, må ikke være ældre end 15 måneder, når de anvendes til ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller.

Kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller som vurderet i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, inden for en periode på to år forud for anvendelsen af første afsnit, skal være tilstrækkelig til at sikre en effektiv kontrol af støttebetingelserne.

Den beslutning, der er nævnt i første afsnit, kan træffes på nationalt eller regionalt plan. Med henblik på dette afsnit består en region af hele det område, der dækkes af et eller flere selvstændige systemer til identifikation af landbrugsparceller.

Stk. 2, tredje afsnit, finder tilsvarende anvendelse.

4.   Uanset artikel 32, stk. 1, kan medlemsstaterne beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den kontrol på stedet, som foretages hvert kalenderår, til 3 % af de støttemodtagere, der ansøger om støtte under foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som er omfattet af det integrerede system.

Første afsnit finder imidlertid ikke anvendelse for støttemodtagere, der anvender tilsvarende metoder som nævnt i artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

5.   Stk. 2, 3 og 4 finder kun anvendelse, hvis de generelle betingelser for nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet som fastsat af Kommissionen i henhold til artikel 62, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013 er opfyldt. Hvis en eller flere af disse betingelser eller betingelserne i stk. 2 eller 3 i denne artikel ikke længere er opfyldt, skal medlemsstaterne straks trække deres afgørelse om nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet tilbage og anvende det minimumsniveau for kontrol på stedet, som er fastsat i artikel 30, litra a), b) og f) og/eller artikel 32 fra det følgende ansøgningsår for de berørte støtteordninger eller støtteforanstaltninger.

6.   Hvis en medlemsstat indfører et system med forudgående godkendelse af hampedyrkning, kan minimumsniveauet for kontrol på stedet, uanset artikel 30, litra g), nedsættes til 20 % af de arealer, der er anmeldt til produktion af hamp, jf. artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

I dette tilfælde underretter medlemsstaten året før anvendelsen af den nedsatte kontrolprocent Kommissionen om de detaljerede regler og betingelser for systemet med forudgående godkendelse. Enhver ændring af disse detaljerede regler og betingelser meddeles straks Kommissionen.

Afdeling 2

Kontrol på stedet vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 37

Indholdet af kontrollen på stedet

1.   Kontrollen på stedet skal omfatte alle de landbrugsparceller, som der er ansøgt om støtte for i henhold til støtteordningerne i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og/eller for hvilke der er ansøgt om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

Hvad angår kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne fastsat i artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 30 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal kontrollen på stedet ligeledes omfatte alle andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte.

Den kompetente myndighed skal på grundlag af kontrolresultaterne vurdere, om en opdatering af den pågældende referenceparcel er påkrævet, jf. artikel 5, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

2.   Kontrollen på stedet skal omfatte opmåling af arealer og efterprøvning af overholdelsen af alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med det areal, som støttemodtageren har anmeldt under de i stk. 1 nævnte støtteordninger og/eller støtteforanstaltninger.

For støttemodtagere, der ansøger om direkte betalinger under de ordninger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og hvis landbrugsarealer overvejende er holdt naturligt i en stand egnet til græsning eller dyrkning, skal kontrollen på stedet også omfatte efterprøvning af den minimumsaktivitet, der skal udføres på disse arealer, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

3.   Kontroller på stedet i forbindelse med grønne metoder skal omfatte alle de forpligtelser, som støttemodtageren skal overholde. Overholdelsen af de i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013 omtalte tærskelværdier for undtagelse fra metoder skal være en del af kontrollerne på stedet. Dette afsnit finder ligeledes anvendelse på de kontroller på stedet, der foretages i forbindelse med de nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger, som der henvises til i artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis kontroller på stedet vedrører en regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal kontrollen på stedet omfatte opmåling af arealet og efterprøvning af, om de forpligtelser, som medlemsstaterne har pålagt støttemodtagerne eller grupperne af støttemodtagere, er overholdt.

Hvis kontrollen på stedet vedrører kollektiv gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal kontrollen på stedet omfatte:

a)

efterprøvning af opfyldelsen af kriterierne for nær beliggenhed i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 639/2014

b)

opmåling af arealet og efterprøvning af opfyldelse af kriterierne for tilstødende miljømæssige fokusområder

c)

opfyldelse af eventuelt yderligere forpligtelser, som medlemsstaterne har pålagt støttemodtagerne eller grupperne af støttemodtagere

d)

de individuelle forgrønnelsesforpligtelser, som støttemodtagere, der deltager i kollektiv gennemførelse, skal overholde.

Artikel 38

Opmåling af areal

1.   Selv om alle landbrugsparceller skal underkastes kontrol af støtteberettigelse, kan den faktiske opmåling af landbrugsparcellen som del af en kontrol på stedet begrænses til en tilfældigt udvalgt prøve på mindst 50 % af den landbrugsparcel, for hvilken der er indgivet en støtteansøgning og/eller betalingsanmodning under arealrelaterede støtteordninger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvis denne stikprøve afslører manglende overholdelse, skal alle landbrugsparceller måles op, eller der skal foretages ekstrapolering ud fra den målte stikprøve.

Første afsnit finder ikke anvendelse på landbrugsparceller, der kontrolleres som miljømæssigt fokusområde, jf. artikel 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Landbrugsparcellernes areal måles med midler, der bevisligt sikrer målinger af mindst samme kvalitet som den, der kræves i relevante tekniske standarder vedtaget på EU-plan.

3.   Den kompetente myndighed kan gøre brug af telemåling, jf. artikel 40, og det globale satellitnavigationssystem (GNSS), hvis det er muligt.

4.   Der fastsættes en enkelt værdi for buffertolerancen for alle arealopmålinger, hvor der anvendes GNSS-metoder eller ortofotos. Med henblik herpå skal de anvendte måleinstrumenter valideres for mindst én valideringsklasse med et toleranceniveau, som ligger under den enkelte værdi. Den enkelte toleranceværdi må dog ikke overstige 1,25 m.

Maksimumstolerancen for den enkelte landbrugsparcel må i absolut værdi ikke overstige 1,0 ha.

For de mål, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 30 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, hvad angår skovarealer, kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte passende tolerancer, som under ingen omstændigheder må være mere end dobbelt så store som den tolerance, der er fastsat i nærværende stykkes første afsnit.

5.   Ved opmåling kan landbrugsparcellens samlede areal tages i betragtning, under forudsætning af, at det er fuldt ud berettiget til støtte. I andre tilfælde tages det støtteberettigede nettoareal i betragtning. Med henblik herpå kan den forholdsmæssige ordning, der er nævnt i artikel 10 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes, hvis det er nødvendigt.

6.   Med henblik på beregning af andelene for forskellige afgrøder til afgrødediversificering som nævnt i artikel 44 i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal der i opmålingen tages højde for det areal, som er dækket af en afgrøde, jf. artikel 40, stk. 2 i den delerede forordning (EU) nr. 639/2014. På arealer med blandingskultur skal der tages højde for det samlede areal, hvad enten det er dækket med blandingskultur, jf. artikel 40, stk. 3, første og andet afsnit, i nævnte forordning, eller det er tilsået med en frøblanding, jf. artikel 40, stk. 3, tredje afsnit i nævnte forordning.

7.   Hvis artikel 17, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 fører til en kunstig opdeling af tilstødende landbrugsparceller med ensartet arealdække i adskilte landbrugsparceller, skal opmålingen af dette areal med tilstødende landbrugsparceller med ensartet arealdække kombineres med en enkelt opmåling af de pågældende landbrugsparceller.

8.   Hvis det er nødvendigt, kan der foretages to separate opmålinger af landbrugsparcellen; en med hensyn til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning, jf. afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1307/2013, og en med hensyn til overlappende landbrugsparceller, der er rumligt forskellige, med henblik på de øvrige arealrelaterede støtteordninger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Artikel 39

Efterprøvning af støtteberettigelsesbetingelser

1.   Det kontrolleres med hensigtsmæssige hjælpemidler, om landbrugsparcellerne er støtteberettigede. Denne kontrol skal om nødvendigt omfatte kontrol af afgrøden. I den forbindelse kan der om fornødent kræves forelæggelse af yderligere dokumentation.

2.   Hvad angår det permanente græsareal, der kan afgræsses, og som udgør en del af etableret lokal praksis, hvor græs og andet grøntfoder ikke traditionelt er fremherskende i græsningsområder, kan den i artikel 32, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013 nævnte reduktionskoefficient anvendes, hvis det er passende, på det støtteberettigede areal, som opmåles i henhold til artikel 38 i nærværende forordning. Anvendes arealer i fællesskab, fordeler myndighederne arealerne mellem de enkelte støttemodtagere alt efter disses anvendelse eller ret til anvendelse af arealerne.

3.   Landskabstræk, som anmeldes af støttemodtagerne som miljømæssige fokusområder, der ikke er omfattet af det støtteberettigede areal i henhold til artikel 9 og 10 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, skal efterprøves ud fra de samme principper, som gælder for det støtteberettigede areal.

4.   Hvad angår kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og hvis medlemsstaterne har fastslået, at visse elementer af kontrollen på stedet kan foretages som stikprøvekontrol, skal denne gennemføres på en sådan måde, at der sikres en pålidelig og repræsentativ kontrol. Medlemsstaterne fastlægger kriterierne for udvælgelsen af stikprøven. Hvis der konstateres manglende overholdelse ved stikprøvekontrollen, udvides dens omfang og rækkevidde tilsvarende.

Artikel 40

Kontrol ved telemåling

Hvis en medlemsstat foretager kontrol på stedet ved hjælp af telemåling, skal den kompetente myndighed:

a)

foretage billedanalyse af ortofotoene (satellitbilleder eller luftfotos) af alle de landbrugsparceller pr. støtteansøgning eller betalingsanmodning, der skal kontrolleres, med henblik på at identificere arealdækketyper og, hvor det er hensigtsmæssigt, afgrødetyper, og på at opmåle arealet

b)

foretage fysisk kontrol på stedet af alle landbrugsparceller, for hvilke billedanalysen ifølge den ansvarlige myndighed ikke giver mulighed for at kontrollere, om oplysningerne i anmeldelsen af arealet er nøjagtige

c)

foretage alle de påkrævede kontroller for at kontrollere opfyldelse af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende landbrugsparcellerne

d)

træffe alternative foranstaltninger til opmåling af arealet i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1, af de parceller, som der ikke foreligger billeder af.

Artikel 41

Kontrolrapport

1.   For hver kontrol på stedet, som foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol og drage konklusioner med hensyn til overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om:

a)

støtteordninger eller støtteforanstaltninger, de kontrollerede støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

b)

de tilstedeværende personer

c)

de kontrollerede landbrugsparceller, de opmålte landbrugsparceller, herunder eventuelt opmålingsresultaterne for hver opmålt parcel og de anvendte opmålingsmetoder

d)

i givet fald resultaterne af opmålingen af andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og de anvendte opmålingsmetoder

e)

angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om kontrol over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet

f)

oplysninger om eventuelle specifikke kontrolforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med de enkelte støtteordninger eller støtteforanstaltninger

g)

oplysninger om eventuel anden foretagen kontrol

h)

oplysninger om eventuel manglende overholdelse, som kræver krydskontrol af andre støtteordninger, støtteforanstaltninger og/eller krydsoverensstemmelse

i)

oplysninger om eventuel manglende overholdelse, som kræver opfølgning i de kommende år.

2.   Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så vedkommende derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres manglende overholdelse, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

Hvis kontrollen på stedet foretages ved telemåling i overensstemmelse med artikel 40, kan medlemsstaterne beslutte ikke at give støttemodtageren mulighed for at underskrive kontrolrapporten, hvis der ikke konstateres manglende overholdelse ved telemålingskontrollen. Hvis der konstateres manglende overholdelse som følge af sådan kontrol, skal der være mulighed for at underskrive kontrolrapporten, inden den ansvarlige myndighed ud fra anmærkningerne drager konklusioner om eventuelle nedsættelser, afslag, tilbagetrækning eller sanktioner.

Afdeling 3

Kontrol på stedet af ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger under dyrerelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 42

Kontrol på stedet

1.   Kontrollerne på stedet skal efterprøve, at alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt og omfatter alle dyr, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger eller betalingsanmodninger under de dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger, der skal kontrolleres.

Hvis medlemsstaten har fastsat en periode i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, litra d), skal mindst 50 % af minimumskontrolprocenten for kontroller på stedet, jf. artikel 32 eller 33, fordeles over denne periode for den dyrerelaterede støtteordning eller den dyrerelaterede støtteforanstaltning.

Hvis medlemsstaten gør brug af den i artikel 21, stk. 3, fastsatte mulighed skal de potentielt støtteberettigede dyr defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 17), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 ligeledes kontrolleres.

Kontrollen på stedet skal især omfatte kontrol af, at det antal dyr, der forefindes på bedriften, og for hvilke der er indgivet støtteansøgninger og/eller betalingsanmodninger, og i givet fald antallet af potentielt støtteberettigede dyr, svarer til det antal dyr, der er registreret, og til det antal dyr, der er anmeldt til den elektroniske database for dyr.

2.   Kontroller på stedet skal også omfatte kontrol af:

a)

at oplysningerne i registrene og meddelelserne til den elektroniske database for dyr er rigtige og sammenhængende ved stikprøvekontrol af støttedokumenter såsom købs- og salgsfakturaer, slagteattester, veterinærcertifikater og eventuelt dyrepas eller flytningsdokumenter for de dyr, for hvilke der i de seneste seks måneder inden kontrollen på stedet er indsendt støtteansøgninger eller betalingsanmodninger for; hvis der påvises uregelmæssigheder, udvides kontrollen dog til at omfatte de seneste 12 måneder inden kontrollen på stedet

b)

at alt kvæg og/eller alle får og geder på bedriften er identificeret med øremærker eller ved andre identifikationsmidler og i givet fald har et dyrepas eller flytningsdokumenter, og at disse dyr er registreret og korrekt meddelt til den elektroniske database for dyr.

Den kontrol, der er nævnt i første afsnit, litra b), kan foretages på grundlag af en stikprøve. Hvis denne stikprøve afslører manglende overholdelse, skal alle dyr kontrolleres, eller der skal foretages ekstrapolering ud fra stikprøven.

Artikel 43

Kontrolrapport vedrørende dyrerelaterede støtteordninger og dyrerelaterede støtteforanstaltninger

1.   For hver kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om:

a)

de dyrerelaterede støtteordninger og/eller dyrelaterede støtteforanstaltninger og de kontrollerede støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

b)

de tilstedeværende personer

c)

antallet og arten af de forefundne dyr og i givet fald de øremærkenumre, angivelser i registret og i den elektroniske database for dyr og støttedokumenter, der er kontrolleret, samt resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger vedrørende bestemte dyr og/eller deres identifikationskode

d)

angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om besøg over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet. Særligt i tilfælde, hvor den i artikel 25 fastsatte tidsfrist på 48 timer overskrides, skal årsagen hertil angives i kontrolrapporten

e)

oplysninger om eventuelle specifikke kontrolforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med de enkelte dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger

f)

angivelse af alle andre kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

2.   Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så vedkommende derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres manglende overholdelse, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

3.   Hvis medlemsstaterne foretager kontrol på stedet i henhold til denne forordning i forbindelse med kontrol i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003, suppleres rapporten med de rapporter, der er omhandlet i sidstnævnte forordnings artikel 2, stk. 5.

4.   Hvis der ved kontrol på stedet i henhold til nærværende forordning afsløres tilfælde, hvor afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000 eller forordning (EF) nr. 21/2004 ikke er overholdt, sendes der straks kopier af den kontrolrapport, der er omhandlet i nærværende forordning, til de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af nævnte forordninger.

KAPITEL IV

Særlige regler

Artikel 44

Regler for kontrolresultater hvad angår regionale eller kollektive miljømæssige fokusområder

I tilfælde af regional eller kollektiv gennemførelse, jf. artikel 46, stk. 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal det fastlagte areal med fælles anvendte miljømæssige fokusområder tildeles til hver deltager proportionelt efter vedkommendes andel af de fælles miljømæssige arealer på grundlag af, hvad der er anmeldt i henhold til artikel 18 i denne forordning.

Med henblik på anvendelse af artikel 26 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 på hver deltager i en regional eller kollektiv gennemførelse skal det fastlagte miljømæssige fokusområde udgøre summen af den tildelte andel af de fælles miljømæssige fokusområder, jf. første afsnit, og de miljømæssige fokusområder, der er fastlagt ud fra individuelle forpligtelser.

Artikel 45

Kontrol af indholdet af tetrahydrocannabinol i dyrket hamp

1.   Med henblik på artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal medlemsstaterne indføre systemet for at bestemme indholdet af tetrahydrocannabinol (i det følgende benævnt »THC«) i de afgrøder, som er opført i bilag I til nævnte forordning.

2.   Medlemsstatens kompetente myndighed opbevarer de registrerede anmærkninger vedrørende THC. For hver sort registreres mindst THC-indholdet i hver prøve udtrykt i procent med to decimaler, den anvendte procedure, antallet af udførte test, oplysning om, hvornår prøven er udtaget, og hvilke foranstaltninger der er truffet på nationalt plan.

3.   Hvis gennemsnittet af alle prøverne af en given sort overstiger det THC-indhold, der er fastsat i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, anvender medlemsstaterne procedure B i bilag I til nærværende forordning for den pågældende sort i løbet af det følgende ansøgningsår. Proceduren anvendes i løbet af de næste ansøgningsår, medmindre alle analyseresultaterne for den pågældende sort ligger under det THC-indhold, der er fastsat i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis gennemsnittet af alle prøverne af en given sort for andet år i træk overstiger det THC-indhold, der er fastsat i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, underretter medlemsstaten Kommissionen om bemyndigelsen til at forbyde handel med sorten, jf. artikel 18 i Rådets direktiv 2002/53/EF (20). En sådan anmodning sendes til Kommissionen senest den 15. november det pågældende ansøgningssår. Fra det følgende ansøgningsår er den sort, som anmodningen gælder, ikke berettiget til direkte betalinger i den pågældende medlemsstat.

4.   Hampplanter skal af hensyn til kontrollen i henhold til stk. 1, 2 og 3 passes under normale vækstvilkår efter de lokale normer i mindst 10 dage efter blomstringens afslutning.

Medlemsstaterne kan dog tillade, at hamp høstes efter blomstringens begyndelse, men inden udgangen af perioden på 10 dage efter blomstringens afslutning, forudsat at inspektørerne angiver, hvilke repræsentative dele af hver af de pågældende parceller der med henblik på kontrollen efter den i bilag I fastsatte metode skal passes i mindst 10 dage efter blomstringens afslutning.

5.   Den meddelelse, der er nævnt i stk. 3, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (21).

AFSNIT IV

IKKE-AREALRELATEREDE OG IKKE-DYRERELATEREDE FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

KAPITEL I

Indledende bestemmelser

Artikel 46

Anvendelsesområde

Dette afsnit anvendes for udgifter, der er afholdt under de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 14 til 20, artikel 21, stk. 1, med undtagelse af den årlige præmie under litra a) og b), artikel 27, artikel 28, stk. 9, artikel 35 og 36, og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, i artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i artikel 20, artikel 36, litra a), nr. vi), og litra b), nr. ii), vi) og vii), artikel 36, litra b), nr. i) og iii), for så vidt angår etableringsomkostninger, og artikel 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

KAPITEL II

Kontrol

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 47

Ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.   Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for indgivelse af ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre dokumenter vedrørende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke er arealrelaterede eller dyrerelaterede.

2.   For foranstaltninger under artikel 15, stk. 1, litra b), artikel 16, stk. 1, artikel 19, stk. 1, litra c), og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013 indgiver støttemodtageren en årlig betalingsanmodning.

Afdeling 2

Bestemmelser om kontrol

Artikel 48

Administrativ kontrol

1.   Der foretages administrativ kontrol af alle ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, der skal indgives af en støtteberettiget eller en tredjepart, og kontrollen skal omfatte alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Procedurerne skal sikre registrering af kontrolarbejdet, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser.

2.   Den administrative kontrol af ansøgninger om støtte skal sikre, at operationen opfylder de gældende forpligtelser, som er fastsat ved EU-retten eller national lovgivning eller i programmet for udvikling af landdistrikterne, herunder forpligtelser vedrørende offentligt udbud, statsstøtte og andre obligatoriske krav og normer. Kontrollen omfatter særlig:

a)

modtagerens støtteberettigelse

b)

kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende den operation, til hvilken der søges støtte

c)

overholdelse af udvælgelseskriterierne

d)

støtteberettigelsen for operationens omkostninger, herunder overensstemmelse med den omkostningskategori eller beregningsmetode, der skal anvendes, når operationen eller en del af den er omfattet af artikel 67, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013

e)

for omkostninger omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, undtagen bidrag i form af naturalydelser og afskrivning, indgives en kontrol af udgifternes rimelighed. Omkostningerne vurderes ved hjælp af en passende evalueringsordning, som f.eks. referenceomkostninger, en sammenligning af forskellige tilbud eller en evalueringskomité.

3.   Den administrative kontrol af betalingsanmodninger skal især, og hvis det er relevant for den pågældende betalingsanmodning, omfatte kontrol af:

a)

den afsluttede operation sammenholdt med den operation, som der er indgivet ansøgning om støtte for og tildelt støtte til

b)

de afholdte udgifter og de udførte betalinger.

4.   Administrativ kontrol skal tilrettelægges således, at der undgås uregelmæssig dobbeltfinansiering via flere EU-ordninger eller nationale ordninger og med den tidligere programmeringsperiode. Ved finansiering via andre kilder skal kontrollen sikre, at den samlede støtte ikke overstiger de maksimalt tilladte støttelofter.

5.   Den administrative kontrol af investeringsoperationer skal mindst indbefatte en kontrol på stedet af den operation, der er ydet støtte til, eller et kontrolbesøg på investeringsstedet for at efterprøve, om investeringen er gennemført.

Den kompetente myndighed kan dog beslutte at undlade at gennemføre kontrol på stedet af behørigt begrundede årsager, f.eks.:

a)

operationen indgår i en stikprøve i forbindelse med en kontrol på stedet, der skal gennemføres efter artikel 49

b)

den kompetente myndighed vurderer, at det pågældende operation er en lille investering

c)

den kompetente myndighed vurderer, at risikoen for manglende overholdelse af betingelserne for at modtage støtte er ringe, eller at risikoen for, at investeringen ikke er foretaget, er ringe.

Den beslutning, der er omhandlet i andet afsnit, og begrundelsen herfor, skal registreres.

Artikel 49

Kontrol på stedet

1.   Medlemsstaterne tilrettelægger kontrol på stedet af godkendte operationer på grundlag af en passende stikprøve. Denne kontrol foretages så vidt muligt før den endelige udbetaling til operationen.

2.   De inspektører, der gennemfører kontrol på stedet, må ikke have deltaget i administrativ kontrol af den samme operation.

Artikel 50

Kontrolprocent og stikprøver af kontrol på stedet

1.   De udgifter, der er omfattet af kontrol på stedet, skal udgøre mindst 5 % af de udgifter, der er omhandlet i artikel 46, og som medfinansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og skal udbetales af betalingsorganet hvert kalenderår.

Når en operation, der skal underkastes kontrol på stedet, har modtaget forskud eller mellemliggende betalinger, skal disse betalinger modregnes i de udgifter, der er omfattet af kontrol på stedet, som omhandlet i første afsnit.

2.   Kun kontroller, der er udført frem til kalenderårets udgang medregnes i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

Betalingsanmodninger, der efter den administrative kontrol ikke er fundet støtteberettigede, medregnes ikke i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Kun kontroller, der opfylder alle kravene i artikel 49 og 51, kan medregnes i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Ved udvælgelsen af den stikprøve af godkendte operationer, der skal kontrolleres i henhold til stk. 1, tages især følgende i betragtning:

a)

der skal kontrolleres en passende blanding af operationer af forskellige typer og forskelligt omfang

b)

eventuelle risikofaktorer, der er identificeret ved national kontrol eller EU-kontrol

c)

operationstypens bidrag til risikoen for fejl ved gennemførelsen af programmet for udvikling af landdistrikterne

d)

behovet for at bibeholde en balance mellem foranstaltningerne og operationstyperne

e)

behovet for vilkårlig udvælgelse af mellem 30 % og 40 % af udgifterne.

5.   Hvis kontrol på stedet afslører en betydelig grad af manglende overholdelse i forbindelse med en støtteforanstaltning eller en type operation, øger den kompetente myndighed i det følgende kalenderår kontrolprocenten til et passende niveau for den pågældende foranstaltning eller operationstype.

6.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den kontrol på stedet, der udføres hvert kalenderår, som omhandlet i stk. 1, til at omfatte 3 % af det beløb, der medfinansieres af ELFUL.

Medlemsstaterne kan kun anvende det første afsnit, hvis de generelle betingelser for at nedsætte minimumsniveauet for kontrol på stedet som fastsat af Kommissionen i henhold til artikel 62, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013 er opfyldt.

Hvis en af de betingelser, der er omhandlet i andet afsnit, ikke længere er opfyldt trækker medlemsstaterne straks deres beslutning om at nedsætte minimumsniveauet for kontrol på stedet tilbage. Medlemsstaterne anvender fra det følgende kalenderår det minimumsniveau for kontrol for på stedet, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 51

Indhold af kontrol på stedet

1.   Ved kontrol på stedet efterprøves, om operationen er blevet gennemført i overensstemmelse med de gældende regler, og kontrollen dækker alle kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med betingelserne for ydelse af støtte, som kan kontrolleres i forbindelse med kontrolbesøget. Kontrollen skal sikre, at operationen er berettiget til ELFUL-støtte.

2.   Ved kontrol på stedet efterprøves nøjagtigheden af de data, støttemodtageren har anmeldt, mod underliggende dokumenter.

Dette omfatter kontrol af, at de betalingsanmodninger, der indgives af støttemodtageren, er ledsaget af regnskaber eller andre dokumenter, herunder om nødvendigt at der foretages kontrol af nøjagtigheden af oplysningerne i betalingsanmodningen på grundlag af oplysninger eller kommercielle dokumenter i tredjeparters besiddelse.

3.   Ved kontrol på stedet efterprøves, at anvendelsen eller den påtænkte anvendelse af operationen stemmer overens med den anvendelse, der er angivet i ansøgningen om støtte, og til hvilket der er ydet støtte.

4.   Kontrollen på stedet skal omfatte kontrol af det sted, hvor operationen gennemføres, hvis operationen er immateriel, eller et kontrolbesøg hos initiativtageren til operationen, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, som de kompetente myndigheder har registreret og redegjort for.

Artikel 52

Efterfølgende kontrol

1.   Der skal foretages efterfølgende kontrol af investeringsoperationer for at efterprøve opfyldelsen af forpligtelser, der er fastsat i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 eller beskrevet i programmet for udvikling af landdistrikterne.

2.   Den efterfølgende kontrol skal hvert kalenderår omfatte mindst 1 % af ELFUL-udgifterne til investeringsoperationer, der stadig er omfattet af forpligtelser som omhandlet i stk. 1, og for hvilke den endelige betaling er foretaget af ELFUL. Der kan kun tages hensyn til kontrol, der er foretaget inden udgangen af det pågældende kalenderår.

3.   Stikprøven for operationer, der skal kontrolleres efter stk. 1, udtages på grundlag af en analyse af risiciene ved og de finansielle virkninger af forskellige operationer, grupper af operationer eller foranstaltninger. Mellem 20 % og 25 % af prøven udtages vilkårligt.

Artikel 53

Kontrolrapport

1.   For hver kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om:

a)

de foranstaltninger og ansøgninger eller betalingsanmodninger, der kontrolleres

b)

de tilstedeværende personer

c)

angivelse af, om kontrolbesøget hos støttemodtageren var blevet varslet, og i givet fald hvor lang tid i forvejen

d)

resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger

e)

alle andre kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

2.   Stk. 1 anvendes på tilsvarende vis på efterfølgende kontroller under denne afdeling.

3.   Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så han derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

Afdeling 3

Bestemmelser om kontrol i forbindelse med særlige foranstaltninger

Artikel 54

Vidensoverførsel og informationsaktioner

Den kompetente myndighed efterprøver, at kravet om, at organisationer, der tilbyder videnoverførsel og informationstjenester, skal have den nødvendige kapacitet som krævet i artikel 14, stk. 3, forordning (EU) nr. 1305/2013, er opfyldt. Den kompetente myndighed efterprøver indholdet og varigheden af udvekslingsordningerne inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbedrifter i henhold til artikel 14, stk. 5, i nævnte forordning. Denne kontrol udføres ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, ved hjælp af kontrol på stedet.

Artikel 55

Rådgivningstjenester, bedriftsforvaltnings- og vikarordninger

For de operationer, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 1305/2013, efterprøver den kompetente myndighed, at kravet om, at myndigheder eller organer, som udvælges til at yde rådgivning, skal have passende ressourcer, og at udvælgelsesproceduren foregår ved offentligt udbud, som krævet i artikel 15, stk. 3, i nævnte forordning. Denne kontrol udføres ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, ved hjælp af kontrol på stedet.

Artikel 56

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Hvad angår den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan den kompetente myndighed, når det er nødvendigt, gøre brug af bevismateriale, der er modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer, til at efterprøve, om kravene og kriterierne for støtteberettigelse er overholdt. Den kompetente myndighed skal dog være sikker på, at tjenesten, organet eller organisationen arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at den kompetente myndighed kan kontrollere, om forpligtelserne og kriterierne for støtteberettigelse er overholdt. Til dette formål udfører den kompetente myndighed administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, kontrol på stedet.

Artikel 57

Bedrifts- og erhvervsudvikling

For de operationer, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013, efterprøver den kompetente myndighed ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, kontrol på stedet overensstemmelse med:

a)

forretningsplanen i henhold til artikel 19, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og artikel 8 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 (22), herunder for unge landbrugeres vedkommende kravet om, at de skal overholde definitionen af aktiv landbruger som omhandlet i artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013

b)

reglen om henstandsperioden for opfyldelse af de betingelserne angående faglige kvalifikationer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 (23).

Artikel 58

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

For den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013, godkender medlemsstaterne producentgrupper efter kontrol af gruppens opfyldelse af de kriterier, der er fastsat i stk. 1 i nævnte artikel, og af de nationale regler. Efter anerkendelse kontrollerer den kompetente myndighed, at anerkendelseskriterierne og forretningsplanen fortsat overholdes i henhold til artikel 27, stk. 2, i nævnte forordning, ved hjælp af administrativ kontrol samt kontrol på stedet mindst én gang i løbet af femårsperioden.

Artikel 59

Risikostyring

For så vidt angår den særlige støtte, der er fastsat i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013, kontrollerer den kompetente myndighed ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, kontrol på stedet navnlig:

a)

at landbrugerne var støtteberettigede i henhold til artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

b)

at der ved kontrol af gensidige fondes ansøgninger om betalinger, jf. artikel 36, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1305/2013, ydes fuld kompensation til tilsluttede landbrugere i henhold til artikel 36, stk. 3, i den forordning.

Artikel 60

Leader

1.   Medlemsstaterne indfører en ordning til overvågning af lokale aktionsgrupper.

2.   For så vidt angår udgifter, som er afholdt i henhold til artikel 35, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan medlemsstaterne uddelegere gennemførelsen af den administrative kontrol, der er fastsat i artikel 48 i nærværende forordning, til lokale aktionsgrupper ved en formel afgørelse. Medlemsstaterne har dog fortsat ansvaret for at efterprøve, at disse lokale aktionsgrupper har den fornødne forvaltnings- og kontrolkapacitet til at udføre dette arbejde.

Ved uddelegering som omhandlet i første afsnit foretager den kompetente myndighed jævnlig kontrol af de lokale aktionsgruppers arbejde, herunder kontrol af bogføring og gentagelse af administrativ kontrol på grundlag af stikprøver.

Den kompetente myndighed foretager også kontrol på stedet som omhandlet i artikel 49 i nærværende forordning. For så vidt angår stikprøven, skal udgifterne vedrørende Leader mindst tegne sig for samme procentsats som i de udgifter, der er omhandlet i artikel 50 i nærværende forordning.

3.   For så vidt angår de udgifter, der er afholdt i henhold artikel 35, stk. 1, litra a), d) og e), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og artikel 35, stk. 1, litra b) og c) i nævnte forordning, og hvor den lokale aktionsgruppe selv er støttemodtageren, gennemføres den administrative kontrol af personer, der er uafhængige af den berørte lokale aktionsgruppe.

Artikel 61

Rente og tilskud til garantigebyrer

1.   For så vidt angår udgifter, der er afholdt efter artikel 69, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, underkastes støttemodtageren og, afhængig af gennemførelsen, den pågældende operation administrativ kontrol og kontrol på stedet. Risikoanalysen efter artikel 50 i nærværende forordning skal mindst én gang omfatte den pågældende operation på grundlag af støttens tilbagediskonterede værdi.

2.   Den kompetente myndighed skal ved hjælp af administrativ kontrol og, om nødvendigt, gennem kontrol på stedet i de formidlende finansielle institutioner og hos støttemodtageren sikre, at betalingerne til de finansielle institutioner er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den aftale, der er indgået mellem betalingsorganet og den formidlende finansielle institution.

3.   Hvis rente og tilskud til garantigebyrer er kombineret med finansielle instrumenter i én operation, som er målrettet mod de samme endelige modtagere, gennemfører den kompetente myndighed kun kontrol på det endelige modtagerniveau i de tilfælde, der er fastsat i artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 62

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

For så vidt angår udgifter, der er afholdt i henhold til artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, anvendes artikel 48 til 51 og artikel 53 i nærværende forordning på tilsvarende vis.

Den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 48, og den kontrol på stedet, der er omhandlet i artikel 49, gennemføres af en enhed, der er funktionelt uafhængig af den enhed, der godkender betalingen af den tekniske bistand.

KAPITEL III

Uretmæssigt udbetalte beløb og administrative sanktioner

Artikel 63

Hel eller delvis tilbagetrækning af støtten og administrative sanktioner

1.   Betalinger beregnes på grundlag af de beløb, der findes støtteberettigede under den administrative kontrol omhandlet i artikel 48.

Den kompetente myndighed gennemgår den indsendte betalingsanmodning fra støttemodtageren og fastsætter, hvilke beløb der er støtteberettigede. Den fastsætter:

a)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, på grundlag af betalingsanmodningen og beslutningen om at yde støtte

b)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, efter at det er undersøgt, om udgifterne i betalingsanmodningen opfylder støttekriterierne.

Hvis det beløb, der er fastsat i henhold til andet afsnit, litra a), overstiger det beløb, der er fastsat i henhold til litra b) i nævnte afsnit, med mere end 10 %, anvendes en administrativ sanktion, der er fastsat i henhold til litra b), på beløbet. Bøden er lig med forskellen mellem de to beløb, men overstiger ikke tilbagetrækning af hele støtten.

Der anvendes dog ingen sanktioner, hvis støttemodtageren til den kompetente myndigheds tilfredshed kan påvise, at han ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført, eller hvis den kompetente myndighed på anden måde finder det godtgjort, at den berørte person ikke er skyld heri.

2.   Den i stk. 1 omhandlede administrative sanktion anvendes med de fornødne ændringer på ikke-støtteberettigede udgifter, der er identificeret ved kontrol på stedet, jf. artikel 49. I det tilfælde er de udgifter, der undersøges, de samlede udgifter, der er afholdt i forbindelse med den berørte operation. Dette berører ikke resultaterne af de tidligere kontroller på stedet for de berørte operationer.

AFSNIT V

KONTROLORDNING OG ADMINISTRATIVE SANKTIONER I FORBINDELSE MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE

KAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 64

Definitioner

For så vidt angår de tekniske specifikationer, der er nødvendige for gennemførelsen af kontrolordningen og de administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelse, forstås ved:

a)   »specialiserede kontrolorganer«: de nationale kompetente kontrolmyndigheder, der er nævnt i artikel 67 i nærværende forordning, og som er ansvarlige for at sikre, at de regler, der er omhandlet i artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, overholdes

b)   »retsakt«: hvert enkelt direktiv og hver enkelt forordning, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 1306/2013

c)   »det kalenderår, som anmærkningen gælder«: det kalenderår, hvor den den administrative kontrol blev gennemført

d)   »krydsoverensstemmelsesområder«: ethvert af de tre forskellige områder, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og permanente græsarealer som omhandlet i artikel 93, stk. 3, i nævnte forordning.

KAPITEL II

Kontrol

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 65

Kontrolordning for krydsoverensstemmelse

1.   Medlemsstaterne indfører en ordning, der sikrer en effektiv kontrol med, at der er krydsoverensstemmelse. Ordningen skal særlig fastsætte:

a)

overførslen af de nødvendige oplysninger om de støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, fra betalingsorganet til det specialiserede kontrolorgan og/eller eventuelt via den koordinerende myndighed i tilfælde hvor den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet

b)

de metoder, der skal anvendes ved udvælgelsen af stikprøver

c)

oplysninger om arten og omfanget af den kontrol, der skal foretages

d)

kontrolrapporter, især med oplysninger om konstateret manglende overholdelse og en vurdering af, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den er

e)

formidling af kontrolrapporter fra de specialiserede kontrolorganer enten til betalingsorganet eller til koordineringsmyndigheden eller til begge, hvis den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet

f)

betalingsorganets anvendelse af nedsættelser og udelukkelser.

2.   Medlemsstaterne kan fastlægge en procedure, ifølge hvilken støttemodtageren giver betalingsorganet de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå de krav og normer, der gælder for ham.

Artikel 66

Støtteudbetaling i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol

For så vidt angår kontrol af krydsoverensstemmelse, hvor sådanne kontroller ikke kan afsluttes, før de betalinger og årlige præmier omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 er modtaget af den berørte støttemodtager, inddrives det beløb, støttemodtageren skal betale som følge af en eventuel administrativ sanktion, i overensstemmelse med artikel 7 i nærværende forordning eller ved modregning.

Artikel 67

Den kompetente kontrolmyndigheds ansvar

1.   Den kompetente kontrolmyndigheds ansvar er følgende:

a)

de specialiserede kontrolorganer er ansvarlige for gennemførelsen af kontrollen med, at de pågældende krav og normer er overholdt.

b)

betalingsorganerne er ansvarlige for at fastsætte administrative sanktioner i hver enkelt tilfælde i henhold til afsnit IV, kapitel II, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, og kapitel III i dette afsnit.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte, at kontrollen vedrørende alle eller visse krav, normer, retsakter eller krydsoverensstemmelsesområder foretages af betalingsorganet, forudsat at medlemsstaten garanterer, at kontrollen er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis den blev foretaget af et specialiseret kontrolorgan.

Afdeling 2

Kontrol på stedet

Artikel 68

Minimumskontrolprocent

1.   Med hensyn til de krav og normer, som den kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for, udfører den kontrol på stedet hos mindst 1 % af alle støtteberettigede, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som den pågældende kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for.

Uanset første afsnit skal hvert individuelle medlem af de grupper af personer, der er omtalt i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, betragtes som støttemodtager med hensyn til beregning af den i første afsnit fastsatte stikprøve.

Den minimumskontrolprocent, der er nævnt i første afsnit, kan nås enten for hver kompetent kontrolmyndighed eller for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer. I de tilfælde, hvor kontrollen ikke foretages af betalingsorganet, kan denne minimumskontrolprocent dog opnås for hvert betalingsorgan.

Såfremt lovgivningen om retsakten og normerne i forvejen fastsætter en minimumskontrolprocent, gælder denne i stedet for den minimumsprocent, der er nævnt i første afsnit. Alternativt kan medlemsstaterne beslutte, at eventuel manglende overholdelse, der konstateres i forbindelse med en af kontrollerne på stedet i henhold til lovgivningen om retsakterne eller normerne, og som foretages uden for den stikprøve, der er omhandlet i første afsnit, skal rapporteres til og følges op af den kompetente kontrolmyndighed, der er ansvarlig for den pågældende retsakt eller norm. Bestemmelserne i dette kapitel og i afsnit III, kapitel I, II og III, gælder.

Hvad angår forpligtelserne for krydsoverensstemmelse i relation til Rådets direktiv 96/22/EF anses det faktum, at der i overvågningsplanerne anvendes et specifikt stikprøveniveau, som tilstrækkeligt til at opfylde kravet om den minimumskontrol, der er omhandlet i første afsnit.

2.   For at opnå den minimumskontrolprocent, der er nævnt i stk. 1, for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer kan medlemsstaten uanset stk. 1:

a)

anvende resultaterne af den kontrol på stedet, der er foretaget i henhold til lovgivningen om disse retsakter eller normer for de udvalgte støttemodtagere eller

b)

udskifte de udvalgte støttemodtagere med støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet, som skal gennemføres i henhold til lovgivning om de retsakter og normer, hvis de støttemodtagere er støttemodtagere som omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

I disse tilfælde skal den stedlige kontrol dække alle aspekter af de relevante retsakter eller normer som defineret i krydsoverensstemmelsesreglerne. Ydermere skal medlemsstaterne sikre, at den pågældende kontrol på stedet er mindst lige så effektiv, som hvis den blev foretaget af kompetente kontrolmyndigheder.

3.   Når den minimumskontrolprocent, der er nævnt i denne artikels stk. 1, fastlægges, tages der ikke hensyn til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

4.   Hvis kontrollen på stedet afslører, at en given retsakt eller norm er tilsidesat i betydelig grad, forhøjes det antal kontroller på stedet, der skal foretages i forbindelse med den pågældende retsakt eller norm i den følgende kontrolperiode. I forbindelse med en bestemt retsakt kan den kompetente kontrolmyndighed begrænse omfanget af de yderligere kontroller på stedet til de krav, som hyppigst overtrædes.

5.   Når en medlemsstat beslutter at anvende muligheden i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, anvendes de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterprøve, at støttemodtagerne har afhjulpet den konstaterede manglende overholdelse, på en stikprøve, der omfatter 20 % af de pågældende støttemodtagerne.

Artikel 69

Stikprøveudvælgelse

1.   Udvælgelsen af stikprøven af landbrugsbedrifter, der skal kontrolleres i overensstemmelse med artikel 68, skal i givet fald ske på grundlag af en risikoanalyse i henhold til gældende lovgivning, eller på grundlag af en risikoanalyse, der er afstemt efter de pågældende krav eller normer. Risikoanalysen kan baseres på de enkelte bedrifter eller på bedriftskategorier eller geografiske områder.

I forbindelse med risikoanalysen kan der tages hensyn til det ene af nedenstående kriterier eller dem begge:

a)

støttemodtagerens deltagelse i den bedriftsrådgivningsordning, der er fastsat i henhold i artikel 12 i forordning (EU) nr. 1306/2013

b)

støttemodtagerens deltagelse i en certificeringsordning, der er relevant for de krav eller normer, der er tale om.

Medlemsstaterne kan på grundlag af en risikoanalyse beslutte at udelukke støttemodtagere, der deltager i en certificeringsordning fra den risikobaserede stikprøve, jf. andet afsnit, litra b). Hvis certificeringsordningen ikke dækker alle de krav og normer, som støttemodtageren skal overholde i henhold til krydsoverensstemmelsesreglerne, skal der imidlertid anvendes passende risikofaktorer på de krav og normer, som ikke er omfattet.

Hvis analysen af kontrolresultaterne viser, at der er en væsentlig forekomst af manglende overholdelse af de krav og normer, der er omfattet af en certificeringsordning, jf. andet afsnit, litra b), skal de risikofaktorer, der vedrører de pågældende krav og normer, tages op til fornyet vurdering.

2.   Stk. 1 anvendes ikke ved kontroller, der gennemføres som opfølgning på en eventuel manglende overholdelse, som den ansvarlige kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde. Stk. 1 gælder dog ved kontroller, der gennemføres som opfølgning i henhold til artikel 97, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

3.   For at sikre den nødvendige repræsentativitet skal 20 % til 25 % af minimumsantallet af støttemodtagere, hos hvem der skal foretages kontrol på stedet, jf. artikel 68, stk. 1, første afsnit, udvælges tilfældigt. Hvis antallet af støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet, imidlertid er større end dette minimumsantal af støttemodtagere, skal procentdelen af tilfældigt udvalgte støttemodtagere i den supplerende stikprøve ikke være større end 25 %.

4.   Hvis det er hensigtsmæssigt, kan en del af stikprøven udvælges på grundlag af de foreliggende oplysninger, inden den pågældende ansøgningsperiode er udløbet. Den foreløbige stikprøve kompletteres, når alle relevante ansøgninger er tilgængelige.

5.   Det udsnit af støttemodtagere, der skal kontrolleres efter artikel 68, stk. 1, kan udvælges blandt det udsnit af støttemodtagere, der allerede er udvalgt i henhold til artikel 30 og 34, og som de pågældende krav eller normer gælder for. Denne mulighed anvendes ikke for den kontrol af støttemodtagerne i henhold til de støtteordninger i vinsektoren, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

6.   Uanset artikel 68, stk. 1, kan stikprøverne fra de støttemodtagere, der skal kontrolleres på stedet, udvælges med minimumssatsen på 1 % særskilt fra hver af de to typer støttemodtagere, som er underlagt forpligtelser om krydsoverensstemmelse i henhold til artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013

a)

støttemodtagere, der modtager direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013

b)

støttemodtagere, der modtager støtte i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013

c)

støttemodtagere, der modtager de årlige præmier i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

7.   Hvis det ud fra den risikoanalyse, der er foretaget på bedriftsbasis, konkluderes, at ikke-modtagere frembyder en større risiko end de støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kan disse støttemodtagere udskiftes med ikke-modtagere. I så fald skal det samlede antal kontrollerede landbrugere dog også mindst svare til den kontrolprocent, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning. Årsagerne til sådanne udskiftninger skal være behørigt begrundet og dokumenteret.

8.   En kombination af de procedurer, der er omhandlet i stk. 5 og 6, kan anvendes, hvis kontrolordningen herved bliver mere effektiv.

Artikel 70

Konstatering af overensstemmelse med krav og normer

1.   Om krav og normer er overholdt konstateres eventuelt ved anvendelse af de midler, der er fastsat i lovgivningen om de pågældende krav eller normer.

2.   I øvrigt foretages konstateringen i givet fald ved anvendelse af hensigtsmæssige midler, som den kompetente kontrolmyndighed træffer afgørelse om, og som sikrer mindst samme nøjagtighed som den, der kræves for officielle konstateringer i henhold til de nationale regler.

3.   Kontrollen på stedet kan, hvor det er hensigtsmæssigt, foretages ved anvendelse af telemålingsteknikker.

Artikel 71

Indholdet af kontrollen på stedet

1.   Ved kontrollen af den stikprøve, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, sikrer den kompetente kontrolmyndighed, at alle udvalgte støttemodtagere kontrolleres for, om de har overholdt de krav og normer, som dens ansvarsområde omfatter.

Når minimumskontrolprocenten er opfyldt for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer, jf. artikel 68, stk. 1, tredje afsnit, skal de udvalgte støttemodtagere uanset første afsnit kontrolleres for, om de har overholdt den pågældende retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer.

Når en gruppe personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 udvælges til den stikprøve, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning, sikrer den kompetente kontrolmyndighed, at alle gruppens medlemmer kontrolleres med hensyn til deres overholdelse af de krav og normer, som de er ansvarlige for.

Generelt skal kontrollen hos hver støttemodtager, der udvælges med henblik på kontrol på stedet, foretages på et tidspunkt, hvor de fleste af de krav og normer, som han blev udvalgt til kontrol for, kan kontrolleres. Medlemsstaterne skal dog sørge for tilstrækkelig kontrol med alle krav og normer i løbet af året.

2.   Kontrollen på stedet skal i givet fald omfatte hele bedriftens landbrugsareal. Den fysiske kontrol i marken, der udføres som led i kontrollen på stedet, kan dog begrænses til en stikprøve, der skal omfatte mindst halvdelen af de landbrugsparceller, som kravet eller normen vedrører på bedriften, hvis stikprøven sikrer en pålidelig og repræsentativ kontrol af kravene og normerne.

Det første afsnit berører ikke beregning og anvendelsen af den administrative sanktion som omhandlet i kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 og i kapitel III i dette afsnit. Hvis der ved den stikprøvekontrol, der er omhandlet i første afsnit, påvises manglende overholdelse, sættes andelen af de faktisk kontrollerede parceller op.

Den faktiske kontrol med, om kravene og normerne overholdes, kan desuden, hvis den foretages som led i kontrollen på stedet, og hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen om retsakten og normerne, begrænses til en repræsentativ stikprøve af de sager, der skal kontrolleres. Medlemsstaterne skal dog sikre, at kontrollen omfatter alle de krav og normer, hvis overholdelse kan kontrolleres på tidspunktet for besøget.

3.   Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, foretages normalt ved et enkelt kontrolbesøg. Kontrollen består i efterprøvning af de krav og normer, hvis overholdelse kan kontrolleres på tidspunktet for besøget. Formålet med denne kontrol er at opdage, om disse krav og normer eventuelt er tilsidesat, samt at finde frem til tilfælde, der kræver yderligere kontrol.

4.   Kontrol på stedet på bedriftsniveau kan erstattes med administrativ kontrol, hvis medlemsstaterne sikrer, at administrativ kontrol er mindst lige så effektiv som kontrol på stedet.

5.   I forbindelse med kontrollen på stedet kan medlemsstaterne gøre brug af objektive kontrolindikatorer, der er specifikke for visse krav og normer, forudsat at de garanterer, at kontrollen af de pågældende krav eller normer er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis der blev foretaget kontrol på stedet uden anvendelse af indikatorer.

Indikatorerne skal være direkte knyttet til de krav eller normer, som de repræsenterer, og omfatte alle de elementer, der skal indgå i kontrollen af disse krav eller normer.

6.   Kontrollen på stedet i forbindelse med den stikprøve, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning, skal foretages i det kalenderår, hvor støtteansøgningerne og/eller betalingsanmodningerne er indgivet, eller, for så vidt angår ansøgningerne til støtteordningerne i vinsektoren under artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, når som helst i løbet af den periode, der er angivet i artikel 97, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 72

Kontrolrapport

1.   Der skal udarbejdes en kontrolrapport for hver kontrol på stedet, som gennemføres af den kompetente kontrolmyndighed eller under dens ansvar i henhold til dette afsnit.

Rapporten skal bestå af følgende dele:

a)

en generel del, som navnlig skal indeholde følgende oplysninger:

i)

den støttemodtager, der er udvalgt til kontrol på stedet

ii)

de tilstedeværende personer

iii)

angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om besøget over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet

b)

en del, der særskilt oplyser om den kontrol, der er foretaget for hver af retsakterne og normerne, og som navnlig indeholder følgende oplysninger:

i)

de krav og normer, som kontrollen på stedet vedrører

ii)

arten og omfanget af den udførte kontrol

iii)

anmærkningerne

iv)

de retsakter og normer, i forbindelse med hvilke der er konstateret manglende overholdelse

c)

en evalueringsdel med en vurdering af den manglende overholdelses betydning for hver retsakt og/eller norm ud fra kriterierne »alvor«, »omfang«, »varighed« og »hyppighed«, jf. artikel 99, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og angivelse af eventuelle forhold, der bør medføre en forhøjelse eller reduktion af den nedsættelse, der skal anvendes.

Såfremt bestemmelserne om det pågældende krav eller norm åbner mulighed for, at der ikke foretages yderligere vedrørende den konstaterede manglende overholdelse, eller såfremt støtten er ydet i henhold til artikel 17, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal dette anføres i rapporten.

2.   Stk. 1 anvendes, uanset om den pågældende støttemodtager er udvalgt til kontrol på stedet i henhold til artikel 69, blev underkastet kontrol på stedet i henhold til lovgivningen om retsakterne og normerne i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, eller som opfølgning på manglende overholdelse, som den ansvarlige kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde.

3.   Støttemodtageren underrettes om eventuel konstateret manglende overholdelse senest tre måneder efter kontrollen på stedet.

Medmindre støttemodtageren umiddelbart træffer afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede manglende overholdelse som omhandlet i artikel 99, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 til ophør, underrettes støttemodtageren om, at der skal træffes afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 99, stk. 2, andet afsnit, inden for den frist, der er fastsat i første afsnit af dette stykke.

Medmindre støttemodtageren umiddelbart træffer afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede manglende overholdelse som omhandlet i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 til ophør, underrettes støttemodtageren inden for en måned, efter at beslutningen om ikke at anvende administrative sanktioner i henhold til nævnte artikel er truffet, om, at der skal træffes afhjælpende foranstaltninger.

4.   Uden at det berører eventuelle særlige bestemmelser i lovgivningen om de pågældende krav og normer, færdiggøres kontrolrapporten senest en måned efter kontrollen på stedet. Denne frist kan dog forlænges til tre måneder under behørigt begrundede omstændigheder, særlig hvis en kemisk eller fysisk analyse nødvendiggør det.

Såfremt den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet, gøres kontrolrapporten og, hvis der anmodes herom, relevante bilag tilgængelige for betalingsorganet eller koordineringsmyndigheden eller sendes til betalingsorganet eller koordineringsmyndigheden senest en måned efter færdiggørelsen.

Hvis rapporten ikke indeholder anmærkninger, kan medlemsstaterne dog beslutte ikke at sende den pågældende rapport, forudsat at betalingsorganet eller de koordinerende myndigheder får direkte adgang til den senest en måned efter, at den er afsluttet.

KAPITEL III

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner

Artikel 73

Generelle principper

1.   Hvis mere end ét betalingsorgan er ansvarligt for at forvalte de forskellige ordninger opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og betalinger i forbindelse med de støtteordninger i vinsektoren, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, sikrer medlemsstaterne, at de berørte betalingsorganer bliver gjort opmærksom på konstaterede tilfælde af manglende overholdelse og eventuelt dermed forbundne administrative sanktioner. Dette omfatter tilfælde, hvor manglende overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse også udgør manglende overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse og omvendt. Medlemsstaterne sørger i givet fald for, at der anvendes en og samme nedsættelsessats.

2.   Er der fastslået mere end et tilfælde af manglende overholdelse i forbindelse med forskellige retsakter eller normer inden for samme krydsoverensstemmelsesområde, anses disse tilfælde for at udgøre ét tilfælde af manglende overholdelse ved den fastsættelse af nedsættelsen, der er fastsat i artikel 39, stk. 1, og artikel 40 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

3.   Manglende overholdelse af en norm, som også udgør et krav, betragtes som ét tilfælde af manglende overholdelse. Ved beregningen af nedsættelser betragtes manglende overholdelse som en del af kravområdet.

4.   Den administrative sanktion anvendes på det samlede beløb af de betalinger, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som er ydet eller skal ydes til støttemodtageren:

a)

som følge af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, som han har indgivet eller vil indgive i løbet af det kalenderår, som anmærkningen gælder og/eller

b)

med hensyn til ansøgninger til støtteordninger i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

For så vidt angår litra b) i første afsnit, divideres det relevante beløb med 3 for omstrukturering og omstilling.

5.   Hvad angår en gruppe personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 beregnes nedsættelsesprocenten i overensstemmelse med kapitel III i dette afsnit og i afsnit IV, kapitel II, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014. I det tilfælde kan medlemsstaterne af proportionalitetshensyn anvende den nedsættelsesprocent til den del af støtten, der er tildelt det medlem af gruppen, hos hvem der er konstateret manglende overholdelse.

Artikel 74

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner i tilfælde af forsømmelighed

1.   Er der fastslået mere end ét tilfælde af uagtsom manglende overholdelse inden for forskellige krydsoverensstemmelsesområder, anvendes den procedure for fastsættelse af nedsættelsen, der er fastsat i artikel 39, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 særskilt i forbindelse med hvert tilfælde af manglende overholdelse.

De heraf følgende nedsættelsesprocenter adderes. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 5 % af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 73, stk. 4, i nærværende forordning.

2.   Hvis der fastslås gentagen manglende overholdelse sammen med anden manglende eller anden gentagen manglende overholdelse, adderes de deraf følgende nedsættelsesprocenter. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 15 % af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 73, stk. 4.

Artikel 75

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner i tilfælde af forsætlig manglende overholdelse

I tilfælde af meget alvorlig, omfattende, varig eller hyppig forsætlig manglende overholdelse udelukkes støttemodtageren i det følgende kalenderår fra alle betalinger omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 i tillæg til de sanktioner, der pålægges og beregnes i overensstemmelse med artikel 40 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 76

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes i forbindelse med støtteansøgninger, ansøgninger og støtte eller betalingsanmodninger for ansøgningsår eller præmieperioder, der begynder den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 o