ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 223

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
29. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 818/2014 af 24. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 819/2014 af 24. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter lange i EU-farvande og internationale farvande i I og II fra fartøjer, der fører Frankrigs flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 820/2014 af 24. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter lange i EU-farvande og internationale farvande i V fra fartøjer, der fører Frankrigs flag

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 821/2014 af 28. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår de detaljerede ordninger for overførsel og forvaltning af programbidrag, rapportering vedrørende finansielle instrumenter, tekniske karakteristika ved informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer og systemet til registrering og lagring af data

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 822/2014 af 28. juli 2014 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår oprindelsesreglerne i forbindelse med den generelle præferenceordning om cykler fremstillet i Cambodja og anvendelsen under kumulation af cykeldele med oprindelse i Malaysia

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 823/2014 af 28. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/504/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU for så vidt angår formularen til afgivelse af oplysninger om beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (meddelt under nummer C(2014) 5180)  ( 1 )

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 818/2014

af 24. juli 2014

om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 (2) er der fastsat kvoter for 2014.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til nærværende forordning, fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag eller er registreret i en EU-medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2014, er opbrugt.

(3)

Derfor bør direkte fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2014 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Direkte fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører en af de i samme bilag omhandlede medlemsstaters flag eller er registreret i disse medlemsstater, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).


BILAG

Nr.

18/TQ43

Medlemsstat

Den Europæiske Union (alle medlemsstater)

Bestand

RED/N3M

Art

Rødfiskarter (Sebastes spp)

Zone

NAFO 3 M

Dato for lukning

10.7.2014


29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 819/2014

af 24. juli 2014

om forbud mod fiskeri efter lange i EU-farvande og internationale farvande i I og II fra fartøjer, der fører Frankrigs flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 (2) er der fastsat kvoter for 2014.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2014 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2014 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).


BILAG

Nr.

16/TQ43

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

LIN/1/2

Art

Lange (Molva molva)

Zone

EU-farvande og internationale farvande i I og II

Dato for lukning

7.7.2014


29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 820/2014

af 24. juli 2014

om forbud mod fiskeri efter lange i EU-farvande og internationale farvande i V fra fartøjer, der fører Frankrigs flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 (2) er der fastsat kvoter for 2014.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2014 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2014 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).


BILAG

Nr.

17/TQ43

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

LIN/05EI.

Art

Lange (Molva molva)

Zone

Unionens farvande og internationale farvande i V

Dato for lukning

7.7.2014


29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 821/2014

af 28. juli 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår de detaljerede ordninger for overførsel og forvaltning af programbidrag, rapportering vedrørende finansielle instrumenter, tekniske karakteristika ved informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer og systemet til registrering og lagring af data

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 38, stk. 10, artikel 46, stk. 3, artikel 115, stk. 4, og artikel 125, stk. 8, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 (2) fastsættes bestemmelser, der er nødvendige for udarbejdelse af programmerne. For at sikre gennemførelsen af de programmer, der finansieres af de europæiske struktur- og investeringsfonde (»ESI-fondene«), er det nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1303/2013. For at gøre det lettere at få et samlet overblik over og adgang til disse bestemmelser bør disse bestemmelser fastsættes i én gennemførelsesretsakt.

(2)

For at øge fleksibiliteten i forbindelse med mobiliseringen af støtte til finansielle instrumenter fra forskellige kilder, som forvaltes af forvaltningsmyndigheden på en af de måder, der er fastsat i artikel 38, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan programbidragene overføres og forvaltes. Især er det nødvendigt at præcisere, under hvilke omstændigheder et finansielt instrument kan modtage bidrag fra mere end ét program eller fra mere end én prioritetsakse eller foranstaltning under det samme program, og betingelserne for, hvordan de nationale offentlige eller private bidrag til finansielle instrumenter tilvejebragt på niveau af de endelige støttemodtagere kan tages i betragtning som nationale medfinansieringsressourcer.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte en model for rapportering vedrørende finansielle instrumenter til Kommissionen for at sikre, at forvaltningsmyndighederne giver de oplysninger, der kræves i artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, på en sammenhængende og sammenlignelig måde. Modellen for rapportering vedrørende finansielle instrumenter er også nødvendig for at gøre det muligt for Kommissionen at give sammenfatninger af oplysninger om, hvilke fremskridt der sker inden for finansiering og gennemførelse af de finansielle instrumenter.

(4)

Med henblik på at sikre en fælles visuel identitet for informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer inden for Unionens samhørighedspolitik bør der indføres en vejledning i, hvordan man gengiver det europæiske logo, og standardfarverne bør defineres såvel som de tekniske karakteristika med hensyn til visningen af EU-logoet og henvisningen til den eller de fonde, der yder støtte til operationen.

(5)

Med henblik på at sikre en fælles visuel identitet for informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer inden for infrastruktur, byggeri og anlæg under Unionens samhørighedspolitik er det nødvendigt at fastlægge de tekniske karakteristika for skilte eller plader af permanent karakter for infrastruktur, bygge- og anlægsarbejde, hvor den samlede offentlige støtte til hver operation overstiger 500 000 EUR.

(6)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt at fastsætte tekniske karakteristika for systemet til registrering og lagring i EDB-form af data om hver enkelt operation, der er nødvendige i forbindelse med overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision.

(7)

Med henblik på en effektiv gennemførelse af artikel 122, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt at sikre, at de tekniske karakteristika for systemet til registrering og lagring af data sikrer fuld interoperabilitet med det system, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 122, stk. 3, såvel i opbygning som på teknisk og semantisk plan.

(8)

De detaljerede tekniske karakteristika for systemet til registrering og lagring af data bør være tilstrækkeligt dokumenteret til at sikre et revisionsspor i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

(9)

Systemet til registrering og lagring af data bør også omfatte passende søgeværktøjer og rapporteringsfunktioner, således at man let kan hente og samle de deri opbevarede oplysninger med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

DETALJEREDE ORDNINGER FOR OVERFØRSEL OG FORVALTNING AF PROGRAMBIDRAG OG RAPPORTERING VEDRØRENDE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Artikel 1

Overførsel og forvaltning af programbidrag

(Artikel 38, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   I tilfælde, hvor der ydes bidrag fra mere end ét program eller fra mere end én prioritetsakse eller foranstaltning under det samme program til et finansielt instrument, fører det organ, der gennemfører det finansielle instrument, et særskilt regnskab eller anvender en passende regnskabskode for bidraget fra det enkelte program, fra hver prioritetsakse eller foranstaltning af hensyn til rapportering og revision.

2.   I tilfælde, hvor nationale offentlige og private bidrag til finansielle instrumenter tilvejebringes på niveau af de endelige modtagere i overensstemmelse med de fondsspecifikke bestemmelser, forvalter de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter, de nationale offentlige eller private bidrag, der udgør den nationale medfinansiering, og som tilvejebringes på niveau af de endelige støttemodtagere, i overensstemmelse med stk. 3-6.

3.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, opbevarer dokumentation for følgende:

a)

juridiske aftaler, der er indgået med private eller offentlige instanser vedrørende nationale offentlige eller private bidrag, der udgør national medfinansiering fra disse enheder på niveau af de endelige modtagere

b)

den faktiske overførsel af midler, som udgør den nationale medfinansiering af private eller offentlige enheder til de endelige modtagere

c)

nationale offentlige eller private bidrag, der udgør den nationale medfinansiering og foretages af private eller offentlige instanser, og som rapporteres til det organ, der gennemfører det finansielle instrument.

4.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, bevarer det overordnede ansvar for investeringen i de endelige modtagere, herunder den efterfølgende overvågning af programbidragene i overensstemmelse med finansieringsaftalerne.

5.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, sikrer, at udgifter, der dækkes af de nationale offentlige eller private bidrag, der udgør den nationale medfinansiering, er støtteberettigede, inden de indberettes til forvaltningsmyndigheden.

6.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, opretholder revisionssporet i forbindelse med de nationale offentlige eller private bidrag, der udgør national medfinansiering helt ned til den endelige modtager.

Artikel 2

Model til rapportering vedrørende finansielle instrumenter

(Artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Til den særlige rapport, der er omhandlet i artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, anvender forvaltningsmyndighederne den model, der er anført i bilag I til nærværende forordning.

KAPITEL II

TEKNISKE KARAKTERISTIKA VED INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE OPERATIONER OG EN VEJLEDNING I GENGIVELSE AF DET EUROPÆISKE LOGO OG DEFINITION AF STANDARDFARVERNE

(Artikel 115, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 3

Vejledning i gengivelse af det europæiske logo og definition af standardfarverne

EU-logoet gengives i overensstemmelse med de grafiske standarder, der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Tekniske karakteristika for visning af EU-logoet og henvisningen til den eller de fonde, der yder støtte til operationen

1.   EU-logoet, der er omhandlet i afsnit 2.2, punkt 1, litra a), i bilag XII til forordning (EU) nr. 1303/2013, afbildes i farver på websteder. I alle andre medier skal farve anvendes, når det er muligt, og en ensfarvet udgave må kun anvendes i begrundede tilfælde.

2.   EU-logoet skal altid være klart synligt og anbragt på et fremtrædende sted. Placeringen og størrelsen skal være tilpasset størrelsen på det anvendte materiale eller dokument. For små reklameartikler gælder forpligtelsen om en henvisning til fonden ikke.

3.   Når EU-logoet, henvisningen til Unionen og den pågældende fond afbildes på et websted, skal:

a)

EU-logoet og henvisningen til Unionen være synlige i synsfeltet, når man havner på websiden, i et digitalt udstyr, uden at en bruger er nødt til at rulle længere ned på siden

b)

henvisningen til den relevante fond være synlig på samme webside.

4.   Navnet »Den Europæiske Union« skal altid være skrevet fuldt ud. Navnet på et finansielt instrument skal omfatte en henvisning til, at det støttes af ESI-fondene. Den skrifttype, der skal anvendes i forbindelse med EU-logoet, kan være en af følgende: Arial, Auto Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kursiv, understregede varianter eller andre skrifttypevarianter må ikke anvendes. Tekstens placering i forhold til EU-logoet må ikke berøre logoet på nogen måde. Den anvendte skriftstørrelse skal stå i forhold til logoets størrelse. Skriftfarven skal være »reflex blue«, sort eller hvid alt efter baggrunden.

5.   Hvis andre logoer vises ud over EU-logoet, skal EU-logoet have mindst samme størrelse målt i højde eller bredde som det største af de andre logoer.

Artikel 5

Tekniske karakteristika for plader af permanent karakter og midlertidige eller permanente skilte

1.   Foranstaltningens navn, hovedformålet med foranstaltningen, EU-logoet sammen med henvisningen til Unionen og henvisningen til fonden eller fondene, der skal anføres på det midlertidigt skilt, der er omhandlet i afsnit 2.2, punkt 4, i bilag XII til forordning (EU) nr. 1303/2013, skal fylde mindst 25 % af dette skilt.

2.   Foranstaltningens navn, hovedformålet med den støttede foranstaltning, EU-logoet sammen med henvisningen til Unionen og henvisningen til fonden eller fondene, der skal anføres på det skilt eller den plade af permanent karakter, der er omhandlet i afsnit 2.2, punkt 5, i bilag XII til forordning (EU) nr. 1303/2013, skal fylde mindst 25 % af denne plade eller dette skilt.

KAPITEL III

SYSTEM TIL REGISTRERING OG LAGRING AF DATA

(Artikel 125, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 6

Generelle bestemmelser

Systemet til registrering og lagring af data om operationer, der er omhandlet i artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal være i overensstemmelse med de tekniske karakteristika, der er fastsat i artikel 7-11.

Artikel 7

Beskyttelse og opbevaring af data og dokumenter og deres integritet

1.   Adgangen til systemet baseres på foruddefinerede rettigheder for forskellige typer brugere og fjernes, hvis den ikke længere er nødvendig.

2.   Systemet opbevarer enhver registrering, ændring og sletning af dokumenter og oplysninger.

3.   Systemet må ikke tillade ændring af indholdet af dokumenter med en elektronisk signatur. Der vil blive sat et tidsstempel, der ikke kan ændres, som er knyttet til dokumentet, og som attesterer indleveringen af dokumentet med elektronisk signatur. Sletning af sådanne dokumenter vil blive registreret i henhold til stk. 2.

4.   Dataene skal være genstand for regelmæssig backup. Backupfilen med kopi af hele indholdet af den elektroniske fil skal være klar til brug i nødstilfælde.

5.   Faciliteten for elektronisk lagring skal være beskyttet mod enhver risiko for tab eller ændring af dennes integritet. En sådan beskyttelse skal omfatte fysisk beskyttelse mod ukorrekt temperatur og luftfugtighed, systemer til sporing af brand og tyveri, passende beskyttelsessystemer mod virusangreb, hackere og anden uvedkommende adgang.

6.   Systemet sørger for dataflytning og ajourføring af format og IT-miljø med intervaller, der er tilstrækkelige til at sikre læsbarheden af og adgangen til dokumenter og data indtil udgangen af den periode, der er nævnt i artikel 140, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 8

Interoperabilitet

1.   Systemet skal være interoperabelt med de systemer til elektronisk dataudveksling med støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Om nødvendigt skal systemet lette kontrollen af rigtigheden og fuldstændigheden af de data, som modtagerne har leveret, inden de lagres på en sikker måde.

2.   Systemet skal være interoperabelt med andre relevante elektroniske systemer i henhold til nationale interoperabilitetsrammer og den europæiske interoperabilitetsramme (EIF), der er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF (3).

3.   Systemet skal være interoperabelt på teknisk og semantisk plan. Specifikationerne skal støtte standardformater til udveksling af data og sikrer, at disse formater kan anerkendes og udveksles mellem heterogene systemer.

Artikel 9

Søge- og rapporteringsfunktioner

Dette skal omfatte:

a)

passende søgeredskaber, der sikrer, at det er let at genfinde dokumenter, data og metadata

b)

en rapporteringsfunktion, der gør det muligt at skabe rapporter på grundlag af foruddefinerede kriterier, især for de data, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 (4)

c)

en mulighed for at gemme, eksportere eller udskrive de rapporter, der er nævnt i litra b), eller et link til en ekstern facilitet, der giver denne mulighed.

Artikel 10

Dokumentation for systemet

Forvaltningsmyndigheden giver detaljeret og opdateret funktionel og teknisk dokumentation vedrørende systemets drift og karakteristika, der er tilgængelig efter anmodning for relevante enheder med ansvar for forvaltningen af programmet, og for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

Den dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, udgør dokumentation for gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1303/2013 i den pågældende medlemsstat.

Artikel 11

Sikkerhed ved informationsudveksling

Det anvendte system skal være beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til klassificering af dokumenter og beskyttelse af informationssystemer og personoplysninger. Disse foranstaltninger skal være i overensstemmelse med internationale standarder og nationale retsforskrifter.

De sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal beskytte netværk og transmissionsfaciliteter i de tilfælde, hvor systemet indgår i et samspil med andre moduler og systemer.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF af 16. september 2009 om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA) (EUT L 260 af 3.10.2009, s. 20).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5).


BILAG I

Model til rapportering vedrørende finansielle instrumenter

Nr.

Oplysninger, der er nødvendige for hvert enkelt finansielt instrument

I.   Identifikation af programmet og den prioritet eller foranstaltning, hvorfra der ydes støtte fra ESI-fondene (artikel 46, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1

Prioritetsakser eller foranstaltninger, der støtter det finansielle instrument, herunder holdingfonden, under ESI-fondsprogrammet

1.1

Henvisning (nummer og titel) på hver enkelt prioritetsakse eller foranstaltning, der støtter det finansielle instrument under ESI-fondsprogrammet

2

Navnet på den eller de ESI-fonde, der støtter det finansielle instrument under prioritetsaksen eller foranstaltningen

3

Tematiske mål, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som støttes af det finansielle instrument

4

Andre ESI-fondsprogrammer, der yder bidrag til det finansielle instrument

4.1

CCI-nummer på hvert enkelt ESI-fondsprogram, der yder bidrag til det finansielle instrument

II.   Beskrivelse af det finansielle instrument og gennemførelsesordningerne (artikel 46, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

5

Navn på det finansielle instrument

6

Officiel adresse/forretningssted for det finansielle instrument (land og by)

7

Gennemførelsesordninger

7.1

Finansielle instrumenter, der er oprettet på EU-plan, og som forvaltes direkte eller indirekte af Kommissionen, som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som modtager støtte i form af programbidrag under ESI-fonden

7.1.1

Navn på det finansielle instrument, der er oprettet på EU-plan

7.2

Finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt, tværnationalt plan eller på tværs af grænser, og som forvaltes af forvaltningsmyndigheden eller under dennes ansvar, som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), og som modtager støtte i form af programbidrag under ESI-fonden, jf. artikel 38, stk. 4, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

8

Det finansielle instruments type

8.1

Skræddersyede eller finansielle instrumenter, der opfylder standardvilkår og -betingelser

8.2

Finansielt instrument, som organiseres via en holdingfond eller uden en holdingfond

8.2.1

Navnet på holdingfonden, der er oprettet for at gennemføre finansielle instrumenter

9

Produkttype, der tilvejebringes af det finansielle instrument: lån, mikrolån, garantier, egenkapital eller kvasiegenkapitalinvesteringer, andre finansielle produkter eller anden støtte kombineret med det finansielle instrument, jf. artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

9.1

Beskrivelse af andre finansielle produkter

9.2

Anden støtte kombineret med det finansielle instrument: direkte tilskud, rentegodtgørelse, tilskud til garantigebyrer, jf. artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013

10

Det finansielle instruments retlige status, jf. artikel 38, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (for finansielle instrumenter kun omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b)): forvaltningskonti åbnet i gennemførelsesorganets navn og på vegne af forvaltningsmyndigheden eller som en separat finansieringsblok inden for en finansiel institution.

III.   Identifikation af det organ, der gennemfører det finansielle instrument, som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra a), og artikel 38, stk. 4, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de finansielle formidlere, der er omhandlet i artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

11

Det organ, der gennemfører det finansielle instrument

11.1

Gennemførelsesorganets type, jf. artikel 38, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013: allerede eksisterende eller nyoprettede juridiske enheder, der specielt beskæftiger sig med at gennemføre finansielle instrumenter; Den Europæiske Investeringsbank; Den Europæiske Investeringsfond; en international finansiel institution, i hvilken en medlemsstat er aktionær; en finansiel institution etableret i en medlemsstat med det formål at opfylde målsætninger i offentlighedens interesse under tilsyn af en offentlig myndighed; et offentligretligt eller privatretligt organ; en forvaltningsmyndighed, der påtager sig direkte gennemførelsesopgaver (kun for lån og garantier)

11.1.1

Navnet på det organ, der gennemfører det finansielle instrument

11.1.2

Officiel adresse eller forretningssted (land og by) på det organ, der gennemfører det finansielle instrument

12

Procedure for udvælgelse af det organ, der gennemfører det finansielle instrument: indgåelse af en offentlig kontrakt; anden procedure

12.1

Beskrivelse af den anden procedure for udvælgelse af det organ, der gennemfører det finansielle instrument

13

Dato for undertegnelse af finansieringsaftale med det organ, der gennemfører det finansielle instrument

IV.   Samlet programbidragsbeløb pr. prioritet eller foranstaltning, der er betalt til det finansielle instrument, samt påløbne forvaltningsomkostninger eller betalte forvaltningsgebyrer (artikel 46, stk. 2, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

14

Samlet programbidragsbeløb, der var afsat i finansieringsaftalen (i euro)

14.1

heraf ESI-fondsbidrag (i euro)

15

Samlet programbidragsbeløb, der er udbetalt til det finansielle instrument (i euro)

15.1

heraf ESI-fondsbidrag (i euro)

15.1.1

heraf bidrag fra EFRU (i euro)

15.1.2

heraf bidrag fra Samhørighedsfonden (i euro)

15.1.3

heraf bidrag fra Den Europæiske Socialfund (i euro)

15.1.4

heraf bidrag fra ELFUL (i euro)

15.1.5

heraf bidrag fra EHFF (i euro)

15.2

heraf den samlede nationale medfinansiering (i euro)

15.2.1

heraf det samlede beløb i national offentlig finansiering (i euro)

15.2.2

heraf det samlede beløb i national privat finansiering (i euro)

16

Samlet beløb for programbidragene, der foretages til det finansielle instrument under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (1) (i euro)

17

Samlede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er betalt af programbidrag (i euro)

17.1

heraf grundbeløb (i euro)

17.2

heraf et resultatorienteret beløb (i euro)

18

Kapitaliserede forvaltningsomkostninger eller gebyrer i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

19

Kapitaliserede rentetilskud eller tilskud til garantigebyrer i henhold til artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

20

Programbidrag til opfølgende investeringer hos de endelige modtagere, jf. artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

21

Bidrag i form af jord og/eller fast ejendom til det finansielle instrument, jf. artikel 37, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

V.   Samlet støttebeløb, der er udbetalt til de endelige modtagere eller til fordel for endelige modtagere eller afsat til garantier af det finansielle instrument til investeringer i de endelige modtagere, pr. ESI-fondprogram, -prioritet eller -foranstaltning (artikel 46, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

22

Navnet på det enkelte finansielle produkt, der udbydes af det finansielle instrument

23

Dato for undertegnelse af finansieringsaftalen for det finansielle instrument

24

Det samlede programbidrag, der var indgået forpligtelser for i lån, sikkerhedsstillelse, egenkapital, kvasiegenkapital eller andre finansielle produktaftaler med endelige modtagere (i euro)

24.1

heraf de samlede bidrag fra ESI-fondene (i euro)

25

De samlede programbidrag betalt til de endelige modtagere i form af lån, mikrolån, egenkapital eller andre produkter, eller, hvis det drejer sig om garantier til lån udbetalt til de endelige modtagere, opstillet pr. produkt (i euro)

25.1

heraf de samlede bidrag fra ESI-fondene (i euro)

25.1.1

heraf bidrag fra EFRU (i euro)

25.1.2

heraf bidrag fra Samhørighedsfonden (i euro)

25.1.3

heraf bidrag fra Den Europæiske Socialfund (i euro)

25.1.4

heraf f bidrag fra ELFUL (i euro)

25.1.5

heraf bidrag fra EHFF (i euro)

25.2

heraf det samlede beløb i national, offentlig medfinansiering (i euro)

25.3

heraf det samlede beløb i national, privat medfinansiering (i euro)

26

Samlet værdi af de faktisk udbetalte lån til endelige modtagere i forbindelse med underskrevne garantiaftaler (i euro)

27

Antal aftaler om lån/garanti/egenkapital eller kvasiegenkapital eller andre finansielle produkter, der blev indgået med de endelige modtagere, opstillet pr. produkt

28

Antal investeringer i form af lån/garanti/egenkapital eller kvasiegenkapital eller andre finansielle produkter, der blev indgået med endelige modtagere, opstillet pr. produkt

29

Antal endelige modtagere, der modtog støtte af det finansielle produkt

29.1

heraf store virksomheder

29.2

heraf SMV'er

29.2.1

heraf mikrovirksomheder

29.3

heraf enkeltpersoner

29.4

heraf andre typer endelige støttemodtagere

29.4.1

beskrivelse af andre typer endelige støttemodtagere

VI.   Resultaterne af det finansielle instrument, herunder fremskridt i forbindelse med oprettelse og udvælgelse af organer, der gennemfører det finansielle instrument (herunder det organ, som gennemfører en holdingfond) (artikel 46, stk. 2, litra f) i forordning (EU) nr. 1303/2013)

30

Datoen for afslutningen af den forudgående vurdering

31

Udvælgelse af organer, der gennemfører de finansielle instrumenter

31.1

antal udvælgelsesprocedurer, der allerede er iværksat

31.2

antal finansieringsaftaler, der allerede er undertegnet

32

Oplysninger om, hvorvidt det finansielle instrument stadig var operationelt ved udgangen af rapporteringsåret

32.1

Hvis det finansielle instrument ikke var operationelt ved udgangen af rapporteringsåret, anføres datoen for afviklingen

33

Det samlede antal misligholdte lån, der blev udbetalt, eller det samlede antal garantier, der blev stillet, og som blev udnyttet som følge af misligholdelsen af lån

34

Det samlede beløb for misligholdte lån, der blev udbetalt (i euro), eller de samlede forpligtelser for garantier, der blev stillet, og som blev udnyttet som følge af misligholdelsen af lån (i euro)

VII.   Rente og anden indtjening, som genereres med støtte fra ESI-fondene til det finansielle instrument og programmidler, der tilbagebetales til finansielle instrumenter fra investeringer, som omhandlet i artikel 43 og 44, og værdien af egenkapitalinvesteringer i forhold til de foregående år (artikel 46, stk. 2, litra g) og i), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

35

Renter og anden indtjening, som genereres af betalinger fra ESI-fondene til det finansielle instrument (i euro)

36

Beløb, som tilbagebetales til det finansielle instrument, og som kan henføres til støtte fra ESI-fondene ved udgangen af rapporteringsåret (i euro)

36.1

heraf kapitaltilbagebetalinger (i euro)

36.2

heraf indtjening samt andre indtægter eller afkast (i euro)

37

Beløb fra midler, der blev genanvendt, og som blev tilbagebetalt til de finansielle instrumenter

37.1

heraf præferencebetaling til private investorer eller offentlige investorer, som arbejder efter det markedsøkonomiske princip, og som leverer medfinansiering til støtten fra ESI-fondene til det finansielle instrument eller fungerer som medinvestorer over for den endelige modtager

37.2

heraf beløb til refusion af påløbne forvaltningsomkostninger eller betalte forvaltningsgebyrer for det finansielle instrument (i euro)

VIII.   Fremskridt i retning af den forventede gearingseffekt af investeringer foretaget af det finansielle instrument og værdien af investeringer og andre kapitalinteresser (artikel 46, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

38

Samlet beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene, der er tilvejebragt til det finansielle instrument (i euro)

38.1

Det samlede beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene, der var indgået forpligtelser for i finansieringsaftalen med det organ, der gennemfører det finansielle instrument (i euro)

38.2

Det samlede beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene til det finansielle instrument (i euro)

38.2.1

heraf offentlige bidrag (i euro)

38.2.2

heraf private bidrag (i euro)

38.3

Det samlede beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene, der er anvendt til de endelige modtagere (i euro)

38.3.1

heraf offentlige bidrag (i euro)

38.3.2

heraf private bidrag (i euro)

39

Forventet og opnået gearingseffekt med henvisning til finansieringsaftalen

39.1

Forventet gearingseffekt for lån/garanti/egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer/andre finansielle produkter med henvisning til finansieringsaftalen, opstillet pr. produkt

39.2

Opnået gearingseffekt ved rapporteringsperiodens udløb for lån/garanti/egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer/andre finansielle produkter, opstillet pr. produkt

40

Værdien af investeringer og deltagelse i forhold til tidligere år (i euro)

IX.   Det finansielle instruments bidrag til at nå indikatorerne for den pågældende prioritet eller foranstaltning (artikel 46, stk. 2, litra j), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

41

Outputindikator (kodenummer og -navn), hvortil det finansielle instrument bidrager

41.1

Målværdi af outputindikator

41.2

Værdi, der opnås af det finansielle instrument i relation til målværdien af outputindikatoren


(1)  Det omfatter det særlige tilskud fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den modsvarende støtte fra ESF.


BILAG II

Grafiske standarder for gengivelse af EU-logoet og definition af standardfarverne

SYMBOLBESKRIVELSE

Med en blå himmel som baggrund danner 12 gyldne stjerner en cirkel, der symboliserer foreningen af Europas folk. Der er altid 12 stjerner, idet tallet 12 er symbol på fuldkommenhed og enhed.

HERALDISK BESKRIVELSE

På azurblå bund en cirkel bestående af 12 gyldne femtakkede stjerner, hvis spidser ikke rører hinanden.

GEOMETRISK BESKRIVELSE

Image

Logoet består af et rektangulært blåt flag, hvis længde er halvanden gang dets bredde. 12 gyldne stjerner er placeret med lige stor indbyrdes afstand på omkredsen af en usynlig cirkel, hvis centrum befinder sig i skæringspunktet for rektanglets diagonaler. Cirklens radius er lig med en tredjedel af flagets højde. Hver af stjernerne har fem spidser, som er beliggende på periferien af en usynlig cirkel, hvis radius er lig med en attendedel af flagets højde. Alle stjerner er opretstående, dvs. med en spids pegende opad og to spidser på samme linje vinkelret på flagets sidekant. Stjernerne er placeret som tallene på en urskive. Antallet af stjerner er uforanderligt.

STANDARDFARVER

Logoets farver er følgende:

Rektanglets bund: PANTONE REFLEX BLUE

Stjernerne: PANTONE YELLOW.

FIRFARVETRYK

Ved firfarvetryk fås de to farver ved at anvende farverne fra firfarveserien.

PANTONE YELLOW fås med 100 % »Process Yellow«.

PANTONE REFLEX BLUE fås ved at blande 100 % »Process Cyan« og 80 % »Process Magenta«.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE svarer i web-paletten til farve RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), og PANTONE YELLOW svarer i web-paletten til farve RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

GENGIVELSE I ÉN FARVE

Hvis man kun disponerer over farven sort, kan rektanglet omgives med en sort streg, og stjernerne indsættes i sort på hvid bund.

Image

Hvis blå (dvs. Reflex Blue) er eneste disponible farve, skal den anvendes 100 % med stjernerne i hvid negativ.

Image

GENGIVELSE PÅ FARVEBUND

Kan farvebund ikke undgås, skal rektanglet omgives med en hvid ramme af en tykkelse på 1/25 af rektanglets bredde.

Image

29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 822/2014

af 28. juli 2014

om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår oprindelsesreglerne i forbindelse med den generelle præferenceordning om cykler fremstillet i Cambodja og anvendelsen under kumulation af cykeldele med oprindelse i Malaysia

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) særlig artikel 89, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 (3) om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer fra den 1. januar 2014 indrømmede Unionen Cambodja generelle toldpræferencer.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (4) fastsætter definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus, som skal anvendes med henblik på arrangementet med generelle toldpræferencer (i det følgende benævnt »GSP«). Forordningen giver mulighed for under visse nøje definerede omstændigheder at indrømme en undtagelse fra denne definition til fordel for et GSP-begunstiget land. Bestemmelserne om regional kumulation i forordning (EØF) nr. 2454/93 blev ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 530/2013, som fastsætter, at regional kumulation kun gælder for lande i samme regionale sammenslutning, hvis landene er GSP-begunstigede på det tidspunkt, hvor produktet udføres til Unionen. Disse ændringer, som blev fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 530/2013, anvendes fra den 1. januar 2014.

(3)

Den 15. maj 2013 indgav Cambodja en anmodning om en overgangsperiode, i henhold til hvilken den cambodjanske cykelindustri med henblik på fastsættelse af oprindelsen af cykler under position 8712 i HS, som Cambodja eksporterer til Unionen, fortsat vil kunne betragte cykeldele med oprindelse i Malaysia og Singapore som dele med oprindelse i Cambodja i medfør af bestemmelserne om regional kumulation under GSP-ordningen fra den 1. januar 2014, dvs. den dato fra hvilken de ændrede bestemmelser om regional kumulation finder anvendelse.

(4)

Cambodja har en voksende cykelindustri, men den er stadig svag og har været stærkt afhængig af leverancer af cykeldele med oprindelse i nabolande, som tidligere har været GSP-begunstigede lande og tilhørt den samme regionale sammenslutning i forbindelse med kumulation, navnlig Malaysia og Singapore.

(5)

Ved brev af 9. august 2013 anmodede Kommissionen Cambodja om at fremsende yderligere oplysninger. Ved brev af 26. september 2013 fremsendte Cambodja sit svar på denne anmodning, og som følge heraf blev Cambodjas ansøgning dermed anset for at være fuldstændig.

(6)

Fra den 1. januar 2014 er Singapore ikke længere GSP-berettiget land eller GSP-begunstiget land, og der er dermed ikke længere mulighed for at benytte sig af kumulation sammen med andre lande i den regionale kumulationssammenslutning I. Fra den 1. januar 2014 er Malaysia ikke længere GSP-begunstiget land, men er fortsat opført på listen over GSP-berettigede lande.

(7)

Som følge heraf kan cykeldele med oprindelse i Singapore og Malaysia fra den 1. januar 2014 ikke længere betragtes som dele med oprindelse i Cambodja i medfør af bestemmelserne om regional kumulation, hvilket betyder, at Cambodja for dette produkt (position 8712 i HS) ikke opfylder den oprindelsesregel, der finder anvendelse på de mindst udviklede lande. Omend denne regel faktisk giver mulighed for at anvende op til 70 % materialer uden oprindelsesstatus, ville andelen af materialer uden oprindelsesstatus for visse cykler, der samles i Cambodja, overstige denne grænse.

(8)

I sin anmodning til Kommissionen har Cambodja fremlagt planer, der skal tilskynde fabrikanter af cykeldele til at investere i landet over de næste tre år, med henblik på at den indenlandske industri bliver mere uafhængig af leverancer udefra samt opbygning af en lokal industri inden for levering af materialer med oprindelsesstatus til fremstilling af cykler. For at industrien forbliver levedygtig på kort sigt vil de cambodjanske producenter ifølge Cambodja i mellemtiden stadig være nødt til at anvende cykeldele i medfør af reglerne om regional kumulation med henblik på eksport til Unionen under GSP-ordningen.

(9)

Cambodja anmoder derfor om en undtagelse, der skal gælde i tre år, for at give tilstrækkelig tid til at overholde reglerne for opnåelse af oprindelsesstatus.

(10)

I lyset af Cambodjas argumenter anses det ikke for nødvendigt at indrømme Cambodja en ubegrænset undtagelse med henblik på at konsolidere landets cykeldelsindustri. Der bør derfor fastsættes en grænse for mængden af cykler med oprindelse i, og som eksporteres af, Cambodja, i henhold til denne undtagelse, i form af en kvote, hvis mængder bør nedsættes over de tre år, hvor undtagelsen finder anvendelse. Mængderne fastsættes på grundlag af de cykelmodeller, for hvilke landet har brug for undtagelse fra ovennævnte grænse på 70 %, og bør forvaltes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2454/93.

(11)

Med henblik på en effektiv overvågning af anvendelsen af undtagelsen bør myndighederne i Cambodja regelmæssigt meddele Kommissionen oplysninger om de oprindelsescertifikater, formular A, de har udstedt inden for rammerne af undtagelsen.

(12)

Undtagelsen bør gælde for produkter under position 8714 i HS med oprindelse i Malaysia.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Uanset artikel 86, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EØF) nr. 2454/93 er Cambodja berettiget til at anvende cykeldele, der henhører under position 8714 i HS, og som har oprindelse i Malaysia, i overensstemmelse med oprindelsesreglerne i del I, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93 under oprindelseskumulation for fremstillingen af cykler under position 8712 i HS.

2.   Der skal udfærdiges oprindelsesbeviser for disse cykeldele som anført i del I, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1A, i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for cykler, der henhører under position 8712 i HS, som eksporteres af Cambodja og angives til fri omsætning i Unionen i perioden fra den 29. juli 2014 til den 31. december 2016 op til de mængder, der er anført i bilaget.

Artikel 3

De mængder, der er anført i bilaget, forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

I rubrik 4 på oprindelsescertifikater, formular A, der udstedes af de kompetente myndigheder i Cambodja i henhold til denne forordning, anføres følgende:

»Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014«

De kompetente myndigheder i Cambodja sender ved udgangen af den efterfølgende måned efter hvert kvartal Kommissionen en kvartalsopgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt oprindelsescertifikater, formular A, i medfør af denne forordning med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

De kompetente myndigheder i Cambodja træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse af artikel 1 og 4 i denne forordning og for at etablere og vedligeholde administrative strukturer og systemer, der sikrer korrekt gennemførelse af denne undtagelse samt det administrative samarbejde, både med de malaysiske myndigheder og medlemsstaterne, som fastsat i del I, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1A, i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1.

(4)  Som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 530/2013 (EUT L 159 af 11.6.2013, s. 1).


BILAG

Løbenr.

KN-kode

Varebeskrivelse

År

Mængder (i enheder)

09.8094

8712

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  Fra den 29. juli 2014.


29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 823/2014

af 28. juli 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

TR

44,1

XS

56,8

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 50 10

AR

123,5

BO

98,4

CL

153,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

114,6

ZA

133,9

ZZ

120,4

0806 10 10

BR

154,3

CL

81,7

EG

159,6

MA

154,4

TR

152,4

ZZ

140,5

0808 10 80

AR

93,9

BR

111,9

CL

115,4

NZ

130,3

US

159,4

ZA

116,6

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

71,8

CL

81,4

NZ

177,1

ZA

90,3

ZZ

105,2

0809 10 00

MK

106,1

TR

240,9

XS

111,2

ZZ

152,7

0809 29 00

CA

664,5

TR

290,5

US

344,6

ZZ

433,2

0809 30

MK

72,6

TR

139,3

ZZ

106,0

0809 40 05

BA

55,3

MK

53,5

TR

141,2

ZZ

83,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. juli 2014

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU for så vidt angår formularen til afgivelse af oplysninger om beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

(meddelt under nummer C(2014) 5180)

(EØS-relevant tekst)

(2014/504/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse nr. 1082/2013/EU er der etableret mekanismer og strukturer til koordinering af indsatsen over for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, herunder beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende en sådan indsats.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal medlemsstaterne og Kommissionen konsultere hinanden i Udvalget for Sundhedssikkerhed i forbindelse med beredskabs- og indsatsplanlægning med henblik på udveksling af bedste praksis og erfaringer, fremme af interoperabilitet mellem national beredskabs- og indsatsplanlægning, håndtering af den tværsektorielle situation på EU-plan og støtte til gennemførelse af de vigtigste kapacitetskrav (kernekapaciteten) vedrørende overvågning og indsats, jf. det internationale sundhedsregulativ (2005) (IHR).

(3)

I artikel 4, stk. 2, i afgørelse nr. 1082/2013/EU fastsættes oplysningerne om beredskabs- og indsatsplanlægning på nationalt plan, og det fastslås, at medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen disse oplysninger senest den 7. november 2014 og derefter hvert tredje år.

(4)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om omfattende revisioner af deres nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

(5)

I henhold til artikel 4, stk. 5, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal Kommissionen analysere de fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 3, modtagne oplysninger og udarbejde en sammenfattende eller tematisk fremskridtsrapport. Med henblik på artikel 4, stk. 1, skal Kommissionen rettidigt indlede drøftelser i Udvalget for Sundhedssikkerhed og, når det er hensigtsmæssigt, på grundlag af denne rapport.

(6)

I henhold til artikel 4, stk. 6, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage formularer, som medlemsstaterne skal anvende, når de giver de i artikel 4, stk. 2 og 3, omhandlede oplysninger om deres beredskabs- og indsatsplanlægning, for at sikre, at de er relevante for de i artikel 4, stk. 1, anførte mål, og at de er sammenlignelige.

(7)

For at undgå dobbeltindberetning bør de oplysninger, som medlemsstaterne allerede har indgivet til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om gennemførelsen af kernekapaciteten vedrørende beredskabs- og indsatsplanlægning, anvendes med henblik på indberetning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), i afgørelse nr. 1082/2013/EU.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Alvorlige Grænseoverskridende Sundhedstrusler —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til denne afgørelse indeholder den formular, som medlemsstaterne skal anvende, når de forelægger oplysningerne om deres beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 3, i afgørelse nr. 1082/2013/EU.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1.


BILAG

Formular, som medlemsstaterne skal anvende til afgivelse af oplysninger om beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

Land:

Navn og adresse på kontaktpunkt:

Dato:

Medlemsstaterne kan efter eget valg udpege det relevante kontaktpunkt til besvarelse af de nedenfor stillede spørgsmål. Det ville imidlertid være hensigtsmæssigt at afgive svarene i samarbejde med det nationale kontaktpunkt med ansvar for gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ (IHR). Alle spørgsmål bør besvares. Marker for hvert spørgsmål venligst kun én relevant svarmulighed (ja, nej, ikke relevant eller ved ikke), hvis en sådan valgmulighed består, eller anfør en kort forklarende tekst, hvis spørgsmålet kræver et åbent svar. Hvis et spørgsmål ikke er relevant for Deres land, bedes dette angivet i kommentarfeltet i slutningen af hvert afsnit sammen med en forklaring på den manglende relevans. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra b) og c), i afgørelse nr. 1082/2013/EU finder forpligtelsen til at give oplysninger som krævet i kapitel II (interoperabilitet) og III (driftsstabilitet) kun anvendelse, hvis sådanne foranstaltninger eller ordninger findes eller er foreskrevet som led i den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

I.   Gennemførelse af IHR-kernekapaciteten, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i afgørelse nr. 1082/2013/EU

1.

Fremsend venligst en kopi af seneste besvarelse af WHO's spørgeskema vedrørende overvågning af udviklingen i IHR-kernekapaciteten i deltagerstaterne og om muligt et eksemplar af landeprofilrapporten fra WHO. Desuden oplyses venligst følgende:

2.1.

Er IHR-kernekapaciteten gennemført på nuværende tidspunkt?

ja

nej

 

 

2.2.

Hvis nej, hvorfor ikke?

 

 

3.

Fremlæg venligst — hvis det anses for relevant — Deres idéer til, hvilke foranstaltninger Kommissionen, EU-agenturer eller medlemsstaterne bør træffe for at sikre, at WHO-kernekapaciteten bevares og styrkes i fremtiden.

 

 

4.

Anfør venligst — hvis det anses for relevant — kommentarer eller yderligere oplysninger til spørgsmålene ovenfor og, om det skønnes nødvendigt, enhver relevant aktivitet, som Deres land har gennemført, og som ikke afspejles i dette spørgeskema (flere sider kan om nødvendigt vedhæftes).

 

 

II.   Interoperabilitet mellem sundhedssektoren og andre sektorer, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), i afgørelse nr. 1082/2013/EU

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i afgørelse nr. 1082/2013/EU finder forpligtelsen til at give oplysninger kun anvendelse, hvis sådanne foranstaltninger eller ordninger findes eller er foreskrevet som led i den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

Ved nationale koordineringsstrukturer med henblik på hændelser på tværs af sektorer, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. i), i afgørelse nr. 1082/2013/EU, forstås strukturer med strategisk-administrative beføjelser og beføjelser til politisk beslutningstagning, særlig i relation til kommandovejen. Dette kunne være et organ, et udvalg eller en aktionsgruppe. Ved nationale operative krisecentre, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii), i afgørelse nr. 1082/2013/EU forstås operationelle strukturer og/eller ordninger, som skal tilvejebringe logistiske funktioner og redskaber, særlig med hensyn til kommunikation, i tilfælde af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

5.1.

Deltager andre sektorer i sundhedssektorens beredskabs- og indsatsplanlægningsaktiviteter?

ja

nej

ikke relevant

ved ikke

 

 

 

 

5.2.

Hvis ja, for hvilke typer af trusler, som falder inden for anvendelsesområdet for afgørelse nr. 1082/2013/EU?

5.2.1.

trusler af biologisk oprindelse, dvs.:

5.2.1.1.

overførbare sygdomme, uddyb venligst, hvis muligt, f.eks.

 

 

 

 

 

fødevarebårne sygdomme

 

 

 

 

 

zoonotiske sygdomme

 

 

 

 

 

vandbårne sygdomme

 

 

 

 

 

andre overførbare sygdomme, uddyb venligst

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.

antimikrobiel resistens og infektioner forårsaget i sundhedssektoren relateret til overførbare sygdomme

 

 

 

 

5.2.1.3.

biotoksiner eller andre skadelige biologiske agenser, der ikke er relateret til overførbare sygdomme

 

 

 

 

5.2.2.

trusler af kemisk oprindelse

 

 

 

 

5.2.3.

trusler af miljømæssig oprindelse

 

 

 

 

5.2.4.

trusler af ukendt oprindelse

 

 

 

 

5.2.5.

hændelser, som kan udgøre eller er erklæret for folkesundhedsmæssige krisesituationer af internationalt omfang i henhold til IHR, forudsat at de falder ind under kategorierne ovenfor.

 

 

 

 


 

6.

Hvilke af de følgende sektorer anser Deres land for kritiske i tilfælde af en nødsituation i forbindelse med en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel?

7.

Findes der operative standardprocedurer for koordinering mellem sundhedssektoren og nogle af de følgende sektorer?

 

ja

nej

ikke relevant

ved ikke

 

ja

nej

ved ikke

energisektoren

6.1.

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

informations- og kommunikationsteknologisektoren

6.2.

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

transportsektoren

6.3.

 

 

 

 

7.3.

 

 

 

vand til sundhedsfaciliteter, farmaceutiske aktiviteter og sanitære tjenester

6.4.

 

 

 

 

7.4.

 

 

 

landbrugs-, herunder veterinærsektoren

6.5.

 

 

 

 

7.5.

 

 

 

fødevaresikkerheden

6.6.

 

 

 

 

7.6.

 

 

 

fødevareforsyningen

6.7.

 

 

 

 

7.7.

 

 

 

den kemiske industri

6.8.

 

 

 

 

7.8.

 

 

 

den branche, der leverer lægemidler og andre hjælpematerialer til sundhedssektoren

6.9.

 

 

 

 

7.9.

 

 

 

politimæssige tjenester, udryknings- og ambulancetjenester

6.10.

 

 

 

 

7.10.

 

 

 

miljøbeskyttelses- og oprensningstjenester

6.11.

 

 

 

 

7.11.

 

 

 

begravelsestjenester

6.12.

 

 

 

 

7.12.

 

 

 

militæret

6.13.

 

 

 

 

7.13.

 

 

 

civilbeskyttelse

6.14.

 

 

 

 

7.14.

 

 

 

offentlige myndigheder og forvaltningsenheder

6.15.

 

 

 

 

7.15.

 

 

 

videnskabelige tjenester

6.16.

 

 

 

 

7.16.

 

 

 

kultur- og medietjenester

6.17.

 

 

 

 

7.17.

 

 

 

den frivillige sektor

6.18.

 

 

 

 

7.18.

 

 

 

andre sektorer, uddyb venligst

 

6.19.

 

 

 

 

7.19.

 

 

 


8.1.

For hvilke kritiske sektorer er der ikke etableret koordineringsordninger med sundhedssektoren i Deres land? (svar valgfrit)

 

 

8.2.

For hvilke prioriterede sektorer bør koordineringen med sundhedssektoren forbedres? Angiv venligst i prioriteret orden. (svar valgfrit)

 

 

9.1.

Beskriv venligst de nuværende ordninger vedrørende strategiske koordineringsstrukturer (national lovgivning eller operative standardprocedurer), som skal sikre interoperabiliteten mellem sundhedssektoren og andre sektorer, herunder veterinærsektoren, som anses for kritiske i tilfælde af en nødsituation. Angiv venligst de sektorer, som er omfattet af disse koordineringsstrukturer.

 

 

9.2.

Hvordan er den nationale repræsentation i Udvalget for Sundhedssikkerhed knyttet til strukturen (strukturerne)?

 

 

10.

Beskriv venligst de etablerede ordninger vedrørende operative krisecentre (national lovgivning eller operative standardprocedurer), som skal sikre interoperabiliteten mellem sundhedssektoren og andre sektorer, herunder veterinærsektoren, som anses for kritiske i tilfælde af en nødsituation. Angiv venligst de sektorer, som er omfattet af disse koordineringsstrukturer.

 

 

11.

Er interoperabiliteten mellem sundhedssektoren og andre sektorer blevet afprøvet på nationalt niveau?

ja

nej

ved ikke

 

 

 

12.

Anfør venligst — hvis det anses for relevant — kommentarer eller yderligere oplysninger til spørgsmålene ovenfor og enhver relevant aktivitet, som Deres land har gennemført (eksempelvis i form af øvelser eller udløst af faktiske hændelser) (flere sider kan om nødvendigt vedhæftes):

 

 

III.   Driftsstabilitetsplanlægning, jf. artikel 4, stk. 2, litra c), i afgørelse nr. 1082/2013/EU

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i afgørelse nr. 1082/2013/EU finder forpligtelsen til at give oplysninger kun anvendelse, hvis sådanne foranstaltninger eller ordninger findes eller er foreskrevet som led i den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

Driftsstabilitetsplanlægning henviser til de ledelsesprocesser og integrerede planer, som sikrer kontinuiteten i en organisations kritiske processer — de processer, som sætter en organisation i stand til at levere kritiske tjenester eller produkter — i tilfælde af en forstyrrende hændelse. Driftsstabilitet omfatter alle aspekter af en organisation, som har betydning for sikringen af de kritiske processer, nemlig: medarbejderne, bygningerne, leverandørerne, teknologien, informationsniveauet osv. I en konsekvensanalyse forudsiges følgerne af en forstyrrelse i en bedrifts funktion, og de oplysninger, som kræves til udvikling af genopretningsstrategier, behandles og indsamles.

13.1.

Findes der nationale driftsstabilitetsplaner, som skal sikre kontinuiteten i forsyningen med kritiske tjenester og produkter i tilfælde af en nødsituation i forbindelse med en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel som defineret i afgørelse 1082/2013/EU?

ja

nej

ved ikke

 

 

 

13.2.

Er disse nationale driftsstabilitetsplaner generiske (se spørgsmål 14) eller specifikke (se spørgsmål 15)?

 

 

14.1.

Hvilke dele af sundhedssektoren er de generiske planer rettet mod? Uddyb venligst nedenfor.

ja

nej

ved ikke

14.1.1.

den primære sundhedssektor

 

 

 

14.1.2.

hospitaler

 

 

 

14.1.3.

andre dele af sundhedssektoren, uddyb venligst

 

 

 

 

 

14.2.

Hvis ja, hvilke ikke-sundhedssektorer, som anses for kritiske, er disse planer rettet mod?

14.2.1.

energisektoren

 

 

 

14.2.2.

informations- og kommunikationsteknologisektoren

 

 

 

14.2.3.

transportsektoren

 

 

 

14.2.4.

vand til sundhedsfaciliteter, farmaceutiske aktiviteter og sanitære tjenester

 

 

 

14.2.5.

landbrugs-, herunder veterinærsektoren

 

 

 

14.2.6.

fødevaresikkerheden

 

 

 

14.2.7.

fødevareforsyningen

 

 

 

14.2.8.

den kemiske industri

 

 

 

14.2.9.

den branche, der leverer lægemidler og andre hjælpematerialer til sundhedssektoren

 

 

 

14.2.10.

politimæssige tjenester, udryknings- og ambulancetjenester

 

 

 

14.2.11.

miljøbeskyttelses- og oprensningstjenester

 

 

 

14.2.12.

begravelsestjenester

 

 

 

14.2.13.

militæret

 

 

 

14.2.14.

civilbeskyttelse

 

 

 

14.2.15.

offentlige myndigheder og forvaltningsenheder

 

 

 

14.2.16.

videnskabelige tjenester

 

 

 

14.2.17.

kultur- og medietjenester

 

 

 

14.2.18.

den frivillige sektor

 

 

 

14.2.19.

andre sektorer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

14.3.

Hvis ja, hvilke af de følgende elementer er omfattet?

ja

Hvis ja, beskriv venligst

nej

ved ikke

14.3.1.

en konsekvensanalyse

 

 

 

 

14.3.2.

en på risikovurdering baseret prioritering af kritiske tjenester og funktioner med henblik på større fordele (eller øget virkning) af lægebehandling

 

 

 

 

14.3.3.

uddannelse, øvelser, opfølgning, opdatering, validering

 

 

 

 

14.3.4.

en kortlægning af, hvilke personer der er væsentlige for at sikre kritiske funktioner, foranstaltninger til imødegåelse af personalefravær med henblik på minimering af følgerne for de kritiske funktioner

 

 

 

 

14.3.5.

en klar kommandostruktur, delegering af myndighed og planer for personaleudskiftning

 

 

 

 

14.3.6.

en vurdering af behovet for lagring af strategiske forsyningsreserver, materiel og udstyr

 

 

 

 

14.3.7.

en kortlægning af, hvilke enheder, afdelinger eller tjenester, som kan blive reduceret eller lukket

 

 

 

 

14.3.8.

allokering og uddannelse af alternativt personale til kritiske poster

 

 

 

 

14.3.9.

overvejelser om og afprøvning af muligheder for at reducere den samfundsmæssige forstyrrelse (f.eks. telekommunikation eller hjemmearbejdspladser og nedbringelse af antal fysiske møder og rejser)

 

 

 

 

14.3.10.

en planlægning af behovet for sociale støttetjenester til vigtige medarbejdere

 

 

 

 

14.3.11.

en planlægning af behovet for psykologiske støttetjenester, som hjælper medarbejdere med fortsat at være effektive

 

 

 

 

14.3.12.

en planlægning af genopretningsfasen

 

 

 

 

14.3.13.

andre elementer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

 

15.1

Hvilke specifikke, alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler er de specifikke planer rettet mod? Uddyb venligst nedenfor i overensstemmelse med artikel 2 i afgørelse 1082/2013/EU.

 

 

15.2.

Hvilke dele af sundhedssektoren er disse planer rettet mod? Uddyb venligst nedenfor.

ja

nej

ved ikke

15.2.1.

den primære sundhedssektor

 

 

 

15.2.2.

hospitaler

 

 

 

15.2.3

andre dele af sundhedssektoren, uddyb venligst

 

 

 

 

 

15.3.

Hvis ja, hvilke ikke-sundhedssektorer, som anses for kritiske, er disse planer rettet mod?

15.3.1.

energisektoren

 

 

 

15.3.2.

informations- og kommunikationsteknologisektoren

 

 

 

15.3.3.

transportsektoren

 

 

 

15.3.4.

vand til sundhedsfaciliteter, farmaceutiske aktiviteter og sanitære tjenester

 

 

 

15.3.5.

landbrugs-, herunder veterinærsektoren

 

 

 

15.3.6.

fødevaresikkerheden

 

 

 

15.3.7.

fødevareforsyningen

 

 

 

15.3.8.

den kemiske industri

 

 

 

15.3.9.

den branche, der leverer lægemidler og andre hjælpematerialer til sundhedssektoren

 

 

 

15.3.10.

politimæssige tjenester, udryknings- og ambulancetjenester

 

 

 

15.3.11.

miljøbeskyttelses og oprensningstjenester

 

 

 

15.3.12.

begravelsestjenester

 

 

 

15.3.13.

militæret

 

 

 

15.3.14.

civilbeskyttelse

 

 

 

15.3.15.

offentlige myndigheder og forvaltningsenheder

 

 

 

15.3.16.

videnskabelige tjenester

 

 

 

15.3.17.

kultur- og medietjenester

 

 

 

15.3.18.

den frivillige sektor

 

 

 

15.3.19.

andre sektorer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

15.4.

Hvis ja, hvilke af de følgende elementer er omfattet?

ja

Hvis ja, beskriv venligst

nej

ved ikke

15.4.1.

en konsekvensanalyse

 

 

 

 

15.4.2.

en på risikovurdering baseret prioritering af kritiske tjenester og funktioner med henblik på større fordele (eller øget virkning) af lægebehandling

 

 

 

 

15.4.3.

uddannelse, øvelser, opfølgning, opdatering, validering

 

 

 

 

15.4.4.

en kortlægning af, hvilke personer der er væsentlige for at sikre kritiske funktioner, foranstaltninger til imødegåelse af personalefravær med henblik på minimering af følgerne for de kritiske funktioner

 

 

 

 

15.4.5.

en klar kommandostruktur, delegering af myndighed og planer for personaleudskiftning

 

 

 

 

15.4.6.

en vurdering af behovet for lagring af strategiske forsyningsreserver, materiel og udstyr

 

 

 

 

15.4.7.

en kortlægning af, hvilke enheder, afdelinger eller tjenester, som kan blive reduceret eller lukket

 

 

 

 

15.4.8.

allokering og uddannelse af alternativt personale til kritiske poster

 

 

 

 

15.4.9.

overvejelser og afprøvning af muligheder for at reducere den samfundsmæssige forstyrrelse (f.eks. telekommunikation eller hjemmearbejdspladser og nedbringelse af antal fysiske møder og rejser)

 

 

 

 

15.4.10.

planer over behovet for sociale støttetjenester til vigtige medarbejdere

 

 

 

 

15.4.11.

planer over behovet for psykologiske støttetjenester, som hjælper medarbejdere med at vedblive med at være effektive

 

 

 

 

15.4.12.

en planlægning af genopretningsfasen

 

 

 

 

15.4.13

andre elementer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

 

16.

Findes der driftsstabilitetsplaner for grænseovergangene, jf. IHR?

ja

nej

ved ikke

 

 

 

17.

Anfør venligst — hvis det anses for relevant — kommentarer eller yderligere oplysninger til spørgsmålene ovenfor og enhver relevant aktivitet, som Deres land har gennemført (flere sider kan om nødvendigt vedhæftes):

 

 

IV.   Revisioner af den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning, jf. artikel 4, stk. 3, i afgørelse nr. 1082/2013/EU

Hovedformålet med dette kapitel er at indhente oplysninger om situationen i medlemsstaterne. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, skal medlemsstaterne imidlertid på eget initiativ og uden at være blevet anmodet herom af Kommissionen afgive oplysninger ved hjælp af denne formular, når de foretager en omfattende revision af deres nationale beredskabs- og indsatsplanlægning

18.1.

Hvornår er der foretaget omfattende revisioner af Deres nationale beredskabs- og indsatsplanlægning?

 

 

Indsend venligst detaljeret beskrivelse af omfattende ændringer i det format, der er fastsat i dette bilags kapitel I, II og III.