ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 218

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
24. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 796/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 501/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 797/2014 af 23. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/491/FUSP af 22. juli 2014 om ændring af afgørelse 2013/189/FUSP om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC)

6

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF ( EUT L 345 af 31.12.2003 )

8

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 796/2014

af 23. juli 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 501/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 (2) opstiller regler for udarbejdelse, udvælgelse, implementering, finansiering og undersøgelse af de i artikel 6 i forordning (EF) nr. 3/2008 anførte programmer.

(2)

I betragtning af reformen af Unionens politik til fremme af landbrugsprodukter, som vil gælde fra den 1. december 2015, er det hensigtsmæssigt at revidere tidsplanen for forelæggelse af programmerne angivet i artikel 8 og 11 i forordning (EF) nr. 501/2008. Den reviderede tidsplan vil også give de pågældende erhvervs- og brancheorganisationer mulighed for at blive bekendt med den nye hyppighed af forelæggelser, som vil gælde fra 2016 som følge af reformen af Unionens politik.

(3)

Forordning (EF) nr. 501/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 501/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Senest den 28. februar forelægger Unionens erhvervs- og brancheorganisationer, som repræsenterer den eller de pågældende sektorer (i det følgende benævnt »forslagsstillende organisationer«), deres program for medlemsstaten.«

b)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Kommissionens udvælgelse af programmer

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den liste, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, der i givet fald omfatter listen over de gennemførelsesorganer, som de har udpeget, hvis disse allerede er blevet udpeget i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, samt en kopi af programmerne. Dette skal indgives både elektronisk og pr. post, således at Kommissionen har det i hænde senest den 30. april.

I forbindelse med programmer, der vedrører flere medlemsstater, gives denne meddelelse efter aftale mellem de berørte medlemsstater.

2.   Senest den 15. juli underretter Kommissionen de berørte medlemsstater, hvis den konstaterer, at et forelagt program helt eller delvis ikke er i overensstemmelse med:

a)

Unionens bestemmelser, eller

b)

retningslinjerne, hvad det indre marked angår, eller

c)

kriterierne i artikel 9, stk. 2, hvad tredjelandene angår.

3.   I henhold til artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 3/2008 sender medlemsstaterne de reviderede programmer til Kommissionen senest 55 kalenderdage efter underretningen, jf. stk. 2 i denne artikel.

Når Kommissionen har efterprøvet de reviderede programmer, beslutter den senest den 30. november, hvilke programmer den kan medfinansiere efter proceduren i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 3/2008.

4.   Den eller de forslagsstillende organisationer er ansvarlige for, at det udvalgte program gennemføres og forvaltes korrekt.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder for programforslagene i forordning (EF) nr. 3/2008, som forelægges fra 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 3 af 5.1.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 af 5. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (EUT L 147 af 6.6.2008, s. 3).


24.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 797/2014

af 23. juli 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

0806 10 10

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

0808 10 80

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

0809 10 00

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

US

344,6

ZZ

344,1

0809 30

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

0809 40 05

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

24.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/6


RÅDETS AFGØRELSE 2014/491/FUSP

af 22. juli 2014

om ændring af afgørelse 2013/189/FUSP om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/189/FUSP (1) om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC).

(2)

Afgørelse 2013/189/FUSP fastsætter et finansielt referencebeløb der skal dække ESDC's udgifter i de første 12 måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen fra den 1. august 2013 til den 31. juli 2014.

(3)

Den 25. marts 2014 besluttede den styringskomité, der er nedsat i henhold til afgørelse 2013/189/FUSP, at den periode, der dækkes af finansieringsaftalen, skal tilpasses regnskabsåret, der løber fra den 1. januar til den 31. december, således at der kun kræves et sæt regnskaber fra 2016.

(4)

Der bør derfor fastsættes et nyt finansielt referencebeløb for perioden fra den 1. august 2014 til den 31. december 2015.

(5)

Afgørelse 2013/189/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 16, stk. 2, i afgørelse 2013/189/FUSP affattes således:

»2.   Det finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i de første 12 måneder efter indgåelsen af den i stk. 3 omhandlede finansieringsaftale, er på 535 000 EUR.

Det finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i perioden fra den 1. august 2014 til den 31. december 2015, er på 756 000 EUR.

De finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i hver efterfølgende 12-månedersperiode, fastsættes af Rådet.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/189/FUSP af 22. april 2013 om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC) og om ophævelse af fælles aktion 2008/550/FUSP (EUT L 112 af 24.4.2013, s. 22).


Berigtigelser

24.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/8


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 345 af 31.12.2003 )

Side 76, artikel 14, stk. 2, første afsnit, litra b):

I stedet for:

»b)

i trykt form, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden på kontorerne for det marked, hvor værdipapirerne optages til handel, såvel som på udstederens vedtægtsmæssige hjemsted og hos de finansielle formidlere, der placerer eller sælger værdipapirerne, herunder pengeinstitutter«

læses:

»b)

i trykt form, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden på kontorerne for det marked, hvor værdipapirerne optages til handel, eller på udstederens vedtægtsmæssige hjemsted og hos de finansielle formidlere, der placerer eller sælger værdipapirerne, herunder pengeinstitutter«.

Side 88, bilag III, afsnit II:

I stedet for:

»Formålet er at tilvejebringe oplysninger om udbuddenes forløb og kortlægge vigtige datoer i denne forbindelse.

A.

Statistikker om udbuddet

B.

Metode og forventet tidsplan.«

læses:

»Formålet er at tilvejebringe nøgleoplysninger om udbuddenes forløb og kortlægge vigtige datoer i denne forbindelse.

A.

Statistikker om udbuddet

B.

Metode og forventet tidsplan.«