ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 209

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
16. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2014 af 11. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til tekniske karakteristika for oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger og vejledning i udformning af det europæiske logo

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 764/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 765/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 766/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 767/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 768/2014 af 11. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter berycider i EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 769/2014 af 11. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter sej i VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 770/2014 af 11. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter guldlaks i EU-farvande i III og IV fra fartøjer, der fører irsk flag

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 771/2014 af 14. juli 2014 om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond af modellen for de operationelle programmer, struktureringen af planerne for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi, modellen for indberetning af finansielle data, indholdet af forhåndsevalueringsrapporterne og minimumskravene til den evalueringsplan, der skal forelægges i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 772/2014 af 14. juli 2014 om fastsættelse af regler for den intensitet af offentlig bistand, der anvendes på de samlede støtteberettigede udgifter til visse operationer, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 773/2014 af 15. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 774/2014 af 15. juli 2014 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juli 2014

51

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/462/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. juli 2014 om udnævnelse af ungarske medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

54

 

 

2014/463/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juli 2014 om tilladelse til markedsføring af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. som ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og om ophævelse af beslutning 2003/427/EF og 2009/778/EF (meddelt under nummer C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. juli 2014 om fastlæggelse af Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol inden for rammerne af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

59

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 763/2014

af 11. juli 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til tekniske karakteristika for oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger og vejledning i udformning af det europæiske logo

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 119, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 119 i forordning (EU) nr. 508/2014 fastsættes generelle regler om oplysning og offentlig omtale, som skal anvendes ved alle operationelle programmer, der finansieres under Hav- og Fiskerifonden (EHFF). De nærmere bestemmelser om oplysnings- og offentlighedskampagner rettet mod offentligheden og oplysningsforanstaltninger over for ansøgere og støttemodtagere er fastlagt i bilag V til forordning (EU) nr. 508/2014.

(2)

For at sikre en harmoniseret visuel identitet og harmoniserede kommunikationsforanstaltninger for operationer inden for Unionens samhørighedspolitik, herunder operationer finansieret under EHFF, bør der etableres en vejledning i udformning af det europæiske logo og en definition af standardfarverne såvel som tekniske karakteristika for opsætning af logoet og for henvisningen til den eller de fonde, hvorfra der er ydet støtte til operationen.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anerkendelse af støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for at sikre, at alle oplysnings- og pr-foranstaltninger rettet mod støttemodtagere, potentielle støttemodtagere og offentligheden anerkender støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til den pågældende operation ved at vise:

a)

det europæiske logo i henhold til artikel 2, sammen med en henvisning til Den Europæiske Union i henhold til artikel 3

b)

en henvisning til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, eller, i tilfælde af at en operation omfatter flere fonde, en henvisning til de europæiske struktur- og investeringsfonde i henhold til artikel 4.

Artikel 2

Det europæiske logo

1.   Det europæiske logo skal gengives i henhold til de grafiske standarder, der er fastsat i bilaget.

2.   På websteder skal det europæiske logo vises i farver. På alle andre medier skal der anvendes farver, når det er muligt. En monokrom version må kun anvendes i berettigede tilfælde.

3.   Det europæiske logo skal altid være klart synligt og have en fremtrædende placering. Dets placering og størrelse skal passe til omfanget af det materiale eller dokument, der anvendes. Minimumshøjden for det europæiske logo er 1 cm. For mindre pr-artikler er minimumshøjden for det europæiske logo 5 mm.

4.   Når det europæiske logo vises på et websted, skal det være synligt inden for en digital enheds synsfelt, uden at brugere skal rulle ned ad siden.

5.   Hvis der vises andre logoer ved siden af det europæiske logo, skal det europæiske logo have mindst samme størrelse målt i højde og bredde som det største af de andre logoer. Det anbefales at placere det europæiske logo med god afstand til tredjepartsorganisationens logo.

Artikel 3

Henvisning til Den Europæiske Union

1.   Navnet Den Europæiske Union skal skrives helt ud. I forbindelse med det europæiske logo kan enhver af de følgende skrifttyper anvendes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, og Verdana. Kursiv og understregede variationer samt anvendelsen af teksteffekter er ikke tilladt.

2.   Der er ingen specifikke bestemmelser om placeringen af teksten i forhold til det europæiske logo, men teksten bør ikke på nogen måde blive blandet sammen med logoet.

3.   Den skrifttype, der anvendes, skal være proportional med logoets størrelse. Skrifttypens farve skal være reflex blue, sort eller hvid, afhængig af baggrunden.

Artikel 4

Henvisning the Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Når der henvises til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond eller de europæiske struktur- og investeringsfonde på et websted, skal henvisningen være synlig i en digital enheds synsfelt, uden at brugere skal rulle ned ad siden.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.


BILAG

Grafiske standarder for gengivelse af det europæiske logo og definition af standardfarverne

Alle detaljer og vejledning findes på:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

SYMBOLBESKRIVELSE

Med en blå himmel som baggrund danner 12 gyldne stjerner en cirkel, der symboliserer foreningen af Europas folk. Der er altid 12 stjerner, idet tallet 12 er symbol på fuldkommenhed og enhed.

HERALDISK BESKRIVELSE

På azurblå bund en cirkel bestående af 12 gyldne femtakkede stjerner, hvis spidser ikke rører hinanden.

GEOMETRISK BESKRIVELSE

Image

Logoet består af et rektangulært blåt flag, hvis længde er halvanden gang dets bredde. 12 gyldne stjerner er placeret med lige stor indbyrdes afstand på omkredsen af en usynlig cirkel, hvis centrum befinder sig i skæringspunktet for rektanglets diagonaler. Cirklens radius er lig med en tredjedel af flagets højde. Hver af stjernerne har fem spidser, som er beliggende på periferien af en usynlig cirkel, hvis radius er lig med en attendedel af flagets højde. Alle stjernerne er orienteret således, at en spids peger lige op, og oversiden af de to spidser til højre og venstre er anbragt vinkelret på det lodrette plan. Stjernerne er placeret som tallene på en urskive. Antallet af stjerner er uforanderligt.

STANDARDFARVER

Logoets farver er følgende:

Rektanglets bund: PANTONE REFLEX BLUE

Stjernerne: PANTONE YELLOW.

FIRFARVETRYK

Ved firfarvetryk fås de to farver ved at anvende farverne fra firfarveserien.

PANTONE YELLOW fås med 100 % »Process Yellow«.

PANTONE REFLEX BLUE fås ved at blande 100 % »Process Cyan« og 80 % »Process Magenta«.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE svarer i web-paletten til farve RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), og PANTONE YELLOW svarer i web-paletten til farve RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

GENGIVELSE I ÉN FARVE

Hvis man kun disponerer over farven sort, kan rektanglet omgives med en sort streg, og stjernerne indsættes i sort på hvid bund.

Image

Hvis blå (dvs. Reflex Blue) er eneste disponible farve, skal den anvendes 100 % med stjernerne i hvid negativ.

Image

GENGIVELSE PÅ FARVEBUND

Kan farvebund ikke undgås, skal rektanglet omgives med en hvid ramme af en tykkelse på 1/25 af rektanglets bredde.

Image

16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 764/2014

af 11. juli 2014

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare i form af farveløse kapsler fyldt med et gulligt pulver, i detailsalgspakning i en etiketteret, lille plastflaske med skruelåg indeholdende 60 kapsler. Hver tablet består af følgende:

glucosaminhydroklorid (300 mg)

chondroitinsulfat

metylsulfonylmetan

små mængder askorbinsyreestere (vitamin C).

Ifølge etiketten anvendes varen som et kosttilskud. Den anbefalede daglige dosis, der er angivet på etiketten, er tre tabletter.

2106 90 92

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 5 til kapitel 21 samt teksten til KN-kode 2106, 2106 90 og 2106 90 92.

I betragtning af den anbefalede daglige dosis, der er angivet på etiketten, har varen ikke klart definerede profylaktiske eller terapeutiske egenskaber. Den kan derfor ikke tariferes som et lægemiddel under pos. 3004.

Idet varen er et tilberedt næringsmiddel, som foreligger i doseret stand og er beregnet til anvendelse som kosttilskud, opfylder den kravene i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 21.

Varen tariferes derfor under pos. 2106 som et tilberedt næringsmiddel, ikke andetsteds tariferet.


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 765/2014

af 11. juli 2014

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget til denne forordning omhandlede varer.

(2)

I forordning (EØF) nr. 2658/87 er der fastsat almindelige bestemmelser for fortolkning af den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse på enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge disse almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i tabellens kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En blanding af frosne frugter bestående af (i vægtprocent):

jordbær

55

bananer

20

ananas

15

blåbær

10

Produktet foreligger i poser med de frosne frugter i stykker, der er klar til at blive blendet i en blender.

0811 10 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 0811, 0811 10 og 0811 10 90.

Produktet er en blanding af forskellige frosne frugter. Dets karaktergivende bestanddel er jordbær, da de udgør den største andel af produktet.

Varen tariferes derfor som jordbær under KN-kode 0811 10 90.


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 766/2014

af 11. juli 2014

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under de KN-koder, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under de KN-koder, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Et produkt i flydende form, som foreligger i flasker til detailsalg indeholdende 200, 500 eller 1 000 ml.

Produktet består af:

natriumklorid (0,9 %)

sterilt vand.

Hver flaske er forsynet med en ergonomisk øjenkop og støvkappe og er beregnet til engangsbrug.

Ifølge etiketten er produktet beregnet til at skylle øjne for at fjerne fremmedlegemer og kemikalier i tilfælde af en ulykke.

3307 90 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 til afsnit VI, bestemmelse 3 til kapitel 33 og teksten til KN-kode 3307 og 3307 90 00.

Da produktet foreligger i pakninger til detailsalg egnet til brug som kosmetik eller toiletmidler, betragtes det som kosmetik eller toiletmidler. Tarifering under kapitel 25 eller 30 er derfor udelukket (se bestemmelse 2 d) til kapitel 25 og bestemmelse 1 e) til kapitel 30).

Produktet tariferes følgelig under pos. 3307 som andre kosmetik eller toiletmidler, ikke andetsteds tariferet.

2.

Et produkt i flydende form, som foreligger i flasker til detailsalg indeholdende 200 eller 1 000 ml.

Produktet består af:

dinatriumfosfat (1-5 %)

kaliumfosfat (1 %).

sterilt vand.

Hver flaske er forsynet med en ergonomisk øjenkop og støvkappe og er beregnet til engangsbrug.

Ifølge etiketten er produktet beregnet til at skylle øjne for at neutralisere syrer og baser i tilfælde af en ulykke.

3307 90 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 til afsnit VI, bestemmelse 3 til kapitel 33 og teksten til KN-kode 3307 og 3307 90 00.

Eftersom produktet ikke er en isoleret kemisk defineret forbindelse, er tarifering under pos. 2835 som fosfater udelukket (se bestemmelse 1 til kapitel 28).

Da produktet foreligger i pakninger til detailsalg egnet til brug som kosmetik eller toiletmidler, betragtes det som kosmetik eller toiletmidler. Tarifering under kapitel 30 er derfor udelukket (se bestemmelse 1 e) til kapitel 30).

Produktet tariferes følgelig under pos. 3307 som andre kosmetik eller toiletmidler, ikke andetsteds tariferet.


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 767/2014

af 11. juli 2014

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare bestående af en blok af tørrede forkogte nudler (ca. 65 g), en pose med krydderi (ca. 3,4 g), en pose med spiseolie (ca. 2 g) og en pose med tørrede grøntsager (ca. 0,8 g).

Varen foreligger som et sæt (sammenpakket) i detailsalgspakning til tilberedning af en nudelret.

Ifølge brugsanvisningen, som er trykt på emballagen, skal der tilsættes kogende vand før fortæring.

1902 30 10

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse (ATB) 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 1902, 1902 30 og 1902 30 10.

Varen er et sæt til detailsalg i henhold til ATB 3 b). Den karaktergivende bestanddel er nudlerne, da de udgør den største andel af varen. Tarifering af varen under pos. 2104 som suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf er derfor udelukket.

Varen skal tariferes under pos. 1902 som pastaprodukter, også kogte eller med fyld eller på anden måde tilberedt.


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 768/2014

af 11. juli 2014

om forbud mod fiskeri efter berycider i EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 (2) er der fastsat kvoter for 2014.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til nærværende forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2014, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2014 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (EUT L 356 af 22.12.2012, s. 22).


BILAG

Nr.

08/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestand

ALF/3X14-

Art

Berycider (Beryx spp.)

Område

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

Dato

17.5.2014


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 769/2014

af 11. juli 2014

om forbud mod fiskeri efter sej i VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 (2) er der fastsat kvoter for 2014.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2014, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2014 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, overføre, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).


BILAG

Nr.

09/TQ43

Medlemsstat

Spanien

Bestand

POK/56-14

Art

Sej (Pollachius virens)

Område

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

Dato for lukning

23.6.2014


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 770/2014

af 11. juli 2014

om forbud mod fiskeri efter guldlaks i EU-farvande i III og IV fra fartøjer, der fører irsk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 (2) er der fastsat kvoter for 2014.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til nærværende forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for 2014, er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2014 er tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).


BILAG

Nr.

10/TQ43

Medlemsstat

Irland

Bestand

ARU/34-C

Art

Guldlaks (Argentina silus)

Område

EU-farvande i III og IV

Dato

25.6.2014


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 771/2014

af 14. juli 2014

om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond af modellen for de operationelle programmer, struktureringen af planerne for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi, modellen for indberetning af finansielle data, indholdet af forhåndsevalueringsrapporterne og minimumskravene til den evalueringsplan, der skal forelægges i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 18, stk. 3, artikel 72, stk. 3, artikel 98, stk. 2, og artikel 115, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EU) nr. 508/2014 bør der vedtages bestemmelser om:

modellen for præsentation af operationelle programmer vedrørende foranstaltninger, som skal medfinansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (i det følgende benævnt »EHFF«)

struktureringen af planerne for godtgørelse af meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF (i det følgende benævnt »godtgørelsesplaner«)

modellen for medlemsstaternes indberetning af finansielle data vedrørende overslag over det beløb, som de forventer at indgive betalingsanmodninger for

indholdet af rapporterne over forhåndsevalueringen af operationelle programmer og

minimumskravene til planer for evaluering af operationelle programmer i løbet af programmeringsperioden.

(2)

Disse bestemmelser er indbyrdes tæt forbundne, eftersom de vedrører forskellige aspekter af indholdet af og præsentationen af de operationelle programmer og godtgørelsesplaner, som medlemsstaterne skal forelægge i henhold til reglerne for EHFF. For at sikre den nødvendige sammenhæng mellem bestemmelserne, som bør træde i kraft samtidig, og for at gøre det lettere for forvaltningsmyndigheden at anvende dem, bør de fastsættes i denne forordning.

(3)

Modellen for de operationelle programmer bør resultere i en ensartet præsentation af oplysningerne i hver del af programmet. Dette er nødvendigt for at kunne sikre, at oplysningerne er ensartede, sammenlignelige og kan samles, hvis det er nødvendigt.

(4)

Modellen for de operationelle programmer vil danne grundlag for udviklingen af det elektroniske dataudvekslingssystem, der er omhandlet i artikel 74, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2), for så vidt angår de operationelle programmer. Modellen bør derfor fastlægge den måde, hvorpå data om operationelle programmer indlæses i systemet for elektronisk dataudveksling. Dette bør dog ikke berøre den endelige præsentation af de operationelle programmer, herunder opstilling af tekst og tabeller, eftersom det elektroniske dataudvekslingssystem vil give mulighed for forskellig strukturering og præsentation af de data, der indlæses i systemet.

(5)

Modellen for præsentation af de operationelle programmer bør afspejle det programindhold, der er fastsat i artikel 18 i forordning (EU) nr. 508/2014 og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1303/2013. For at sikre ensartede betingelser for indlæsning af data bør modellen fastlægge de tekniske specifikationer for hvert felt i det elektroniske dataudvekslingssystem. Ud over de strukturerede data bør modellen give mulighed for at forelægge ikke-strukturerede oplysninger i form af obligatoriske eller ikke-obligatoriske bilag. Det er ikke nødvendigt at fastsætte tekniske karakteristika for disse bilag.

(6)

Ifølge artikel 72 i forordning (EU) nr. 508/2014 skal de berørte medlemsstater sende Kommissionen en plan for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

(7)

Ifølge artikel 73 i forordning (EU) nr. 508/2014 bør disse godtgørelsesplaner også omfatte oplysninger om statsstøtte ydet af medlemsstaten i form af supplerende midler til gennemførelse af godtgørelsesplanerne.

(8)

Struktureringen af godtgørelsesplanen bør sikre, at der forelægges ensartede oplysninger af god kvalitet med en minimumsdetaljeringsgrad og i et standardiseret format. Struktureringen bør ligeledes gøre det muligt at sammenligne oplysningerne fra de forskellige berørte regioner og fra gennemførelsesår til gennemførelsesår.

(9)

Godtgørelsesplanen bør for hver region i den yderste periferi indeholde en liste over de fiskevarer og akvakulturprodukter, der kan ydes godtgørelse for, og den type operatører, der er nævnt i artikel 70 i forordning (EU) nr. 508/2014.

(10)

Godtgørelsesplanen bør også indeholde oplysninger om godtgørelsesniveauet beregnet i overensstemmelse med artikel 71 i forordning (EU) nr. 508/2014.

(11)

Ifølge artikel 98 i forordning (EU) nr. 508/2014 skal medlemsstaterne sende Kommissionen et overslag over det beløb, for hvilket de forventer at indgive betalingsanmodninger for det indeværende og det efterfølgende regnskabsår.

(12)

Den model, som medlemsstaterne skal bruge til fremsendelse af dette overslag, bør sikre, at Kommissionen har adgang til ensartede oplysninger til tiden med henblik på at beskytte Unionens finansielle interesser, frigive midler med henblik på en effektiv gennemførelse af programmet og lette den finansielle forvaltning.

(13)

Ifølge artikel 55 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal medlemsstaterne foretage forhåndsevalueringer for at forbedre kvaliteten af hvert programs udformning. Ifølge artikel 55, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal forhåndsevalueringerne forelægges Kommissionen samtidig med programmet og ledsages af et resumé. De oplysninger, der i henhold til artikel 115, stk. 1, i forordning (EU) nr. 508/2014 skal indgå i forhåndsevalueringen, bør gøre det muligt at foretage den nødvendige harmonisering af oplysningerne, således at Kommissionen kan foretage den syntese på EU-plan af forhåndsevalueringsrapporterne, som kræves i henhold til artikel 118 i forordning (EU) nr. 508/2014.

(14)

Ifølge artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal forvaltningsmyndigheden udarbejde en plan for evaluering af det operationelle program i programmeringsperioden. Denne evalueringsplan skal ifølge artikel 18, stk. 1, litra j), i forordning (EU) nr. 508/2014 inkluderes i det operationelle program. Minimumskravene til evalueringsplanen bør gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere, at de evalueringsaktiviteter og -ressourcer, der er opført i planen, er realistiske og sætter medlemsstaterne i stand til at opfylde evalueringskravene i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(15)

For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Præsentation af de operationelle programmers indhold

Indholdet af det operationelle program, der er beskrevet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 508/2014, præsenteres i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Strukturering af godtgørelsesplanerne for regionerne i den yderste periferi

Oplysningerne i den godtgørelsesplan, der er fastsat bestemmelser om i artikel 72 i forordning (EU) nr. 508/2014, struktureres som fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Model for indberetning af finansielle data

Ved indberetning til Kommissionen af finansielle data i overensstemmelse med artikel 98 i forordning (EU) nr. 508/2014 skal medlemsstaterne anvende den model, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Forhåndsevalueringens indhold

Den forhåndsevaluering, der er omhandlet i artikel 55 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal vedlægges det operationelle program i form af en rapport, der indeholder følgende elementer:

a)

et resumé på engelsk

b)

et resume på medlemsstens officielle sprog

c)

de specifikke elementer, der er fastsat i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Minimumskrav til evalueringsplanen

Minimumskravene til den evalueringsplan, der er fastsat bestemmelser om i artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fastsat i punkt 10 i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).


BILAG I

Model for operationelle programmer under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Betegnelse

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Udgave

<0.3 type="N" input="G">

Første år

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Sidste år

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Støtteberettiget fra

<0.6 type="D" input="G">

Støtteberettiget til

<0.7 type="D" input="G">

Nummer på Kommissionens afgørelse

<0.8 type="S" input="G">

Dato for Kommissionens afgørelse

<0.9 type="D" input="G">

1.   UDARBEJDELSE AF DET OPERATIONELLE PROGRAM OG INDDRAGELSE AF PARTNERE

1.1.   Udarbejdelse af det operationelle program og inddragelse af partnere (jf. artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Resultat af forhåndsevalueringen (jf. artikel 18, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 508/2014)

1.2.1.   Beskrivelse af forhåndsevalueringen

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Oversigt over forhåndsevaluatorernes anbefalinger og kort beskrivelse af, hvordan der er fulgt op på disse

Emne (fastsat på forhånd af Kommissionen)

Anbefaling

Hvordan er der fulgt op på anbefalingen, eller hvorfor er den ikke taget i betragtning?

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SWOT-ANALYSE OG IDENTIFIKAION AF BEHOV (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014)

2.1.   SWOT-analyse og identifikation af behov

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet for EHFF

Betegnelse på EU-prioritet for EHFF <2.1 type=»S« input=»S«>]

Styrker

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Svagheder

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Muligheder

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Trusler

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identifikation af behov på grundlag af SWOT-analysen

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analysens overensstemmelse med den flerårige nationale strategiplan for akvakultur (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analysens overensstemmelse med de fremskridt, der er gjort med henblik på at opnå god miljøstatus gennem udvikling og gennemførelse af en havstrategi (havstrategirammedirektivet)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Specifikke behov vedrørende arbejdspladser, miljøet, modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og fremme af innovation

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Kontekstindikatorer for udgangssituationen

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet for EHFF

Betegnelse på EU-prioritet for EHFF <2.2 type=»S« input=»S«>]

Kontekstindikator for udgangssituationen

Referenceår

Værdi

Måleenhed

Informationskilde

Bemærkning/begrundelse

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   BESKRIVELSE AF DET OPERATIONELLE PROGRAMS STRATEGI MED HENBLIK PÅ AT BIDRAGE TIL INTELLIGENT, BÆREDYGTIG OG INKLUSIV VÆKST (JF. ARTIKEL 27 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

3.1.   Beskrivelse af strategien

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Specifikke mål og resultatindikatorer

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet

EU-prioritetens betegnelse <3.2 type="S" input="S">

Specifikt mål

Det specifikke måls betegnelse <3.2 type="S" input="S">

Resultatindikator, dvs. mål, som medlemsstaten forsøger at nå med støtte fra EHFF

Resultatindikatorens betegnelse og måleenhed

Målværdi for 2023

Måleenhed

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Relevante foranstaltninger og output-indikatorer

Nedenstående tabel gentages for hvert af de tidligere udvalgte specifikke mål henhørende under EU's prioriteter

EU-prioritet

EU-prioritetens betegnelse <3.3 type="S" input="G">

Specifikt mål

Det specifikke måls betegnelse <3.3 type="S" input="G">

Den udvalgte foranstaltnings betegnelse:

 

Output-indikatorer pr. foranstaltning

Begrundelse for at kombinere flere foranstaltninger under EHFF (underbygget af forhåndsevalueringen og SWOT-analysen)

Tematisk mål, som den udvalgte foranstaltning skal bidrage til

Skal indikatoren indgå i resultatrammen?

Output-indikatorens betegnelse og måleenhed

Målværdi for 2023

Måleenhed

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Beskrivelse af, hvordan programmet supplerer andre ESI-fonde

3.4.1.   Komplementaritet og koordination med andre ESI-fonde og andre relevante finansieringsinstrumenter på EU-plan og nationalt plan

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   De vigtigste planlagte tiltag til reduktion af den administrative byrde

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Oplysninger om makroregionale strategier og havområdestrategier (hvis relevant)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   KRAV VEDRØRENDE SPECIFIKKE EHFF-FORANSTALTNINGER

4.1.   Beskrivelse af specifikke behov i Natura 2000-områder og programmets bidrag til etablering af et sammenhængende netværk af områder til genopretning af fiskebestande som fastsat i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Beskrivelse af handlingsplanen for udvikling at et bæredygtigt og konkurrencedygtigt kystfiskeri af mindre omfang (jf. artikel 18, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Beskrivelse af metoden til beregning af forenklede omkostninger, jf. artikel 67, stk. 1, litra b)-d), i forordning (EU) nr. 1303/2013  (4)

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Beskrivelse af metoden til beregning af meromkostninger eller indtægtstab, jf. artikel 96 i forordning (EU) nr. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Beskrivelse af metoden til beregning af godtgørelse i overensstemmelse med de relevante kriterier, der er fastlagt for hver af de aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 40, stk. 1, og artikel 53, 54, 55 og 67 i forordning (EU) nr. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   For så vidt angår foranstaltningerne til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) nr. 508/2014 bør beskrivelsen omfatte målene og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere fiskerikapaciteten i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Der bør også indgå en beskrivelse af metoden til beregning af den støtte, der ydes i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EU) nr. 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Gensidige fonde for ugunstige vejrforhold og miljøhændelser (jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Beskrivelse af anvendelsen af teknisk bistand (jf. artikel 78 i forordning (EU) nr. 508/2014)

4.8.1.   Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Oprettelse af nationale netværk

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   SPECIFIKKE OPLYSNINGER OM INTEGRERET TERRITORIAL UDVIKLING

5.1.   Oplysninger om gennemførelsen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet

Oplysningerne bør især omhandle den rolle, som lokaludvikling styret af lokalsamfundet spiller i det operationelle program under EHFF, i tråd med de oplysninger, der er angivet i partnerskabsaftalen, idet det undgås at gentage sidstnævnte oplysninger.

5.1.1.   Beskrivelse af strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet (jf. artikel 60 i forordning (EU) nr. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   En liste over de kriterier, der er anvendt til udvælgelse af fiskeriområder (jf. artikel 18, stk.1, litra g), i forordning (EU) nr. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   En liste over de kriterier, der er anvendt til udvælgelse af lokaludviklingsstrategier (jf. artikel 18, stk.1, litra h), i forordning (EU) nr. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   En tydelig beskrivelse af de respektive roller, som FLAG'erne, forvaltningsmyndigheden eller det udpegede organ har i forbindelse med alle de opgaver, der vedrører gennemførelsen af lokaludviklingsstrategien styret af lokalsamfundet (jf. artikel 18, stk. 1, litra m), nr. ii), i forordning (EU) nr. 508/2014

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Oplysninger om udbetaling af forskud til FLAG'er (jf. artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014)

Hvad angår afsnittet om nationale netværk for FLAG'er henvises til punkt 4.8.2 (teknisk bistand)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Oplysninger om integrerede territoriale investeringer (ITI) (jf. artikel 36 i forordning (EU) nr. 1303/2013).

Hvis der er ydet supplerende støtte fra EHFF til en ITI, der er etableret inden for rammerne af strukturfondene, udfyldes nedenstående tabel:

EHFF-foranstaltninger, der er omfattet [vælg i rullemenuen]

Vejledende finansiel tildeling fra EHFF (i EUR)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   OPFYLDELSE AF FORHÅNDSBETINGELSER (JF. ARTIKEL 55 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

6.1.   Gældende forhåndsbetingelser og vurdering af, om de er opfyldt

6.1.1.   Tabel: EHFF-specifikke forhåndsbetingelser og vurdering af, om de er opfyldt

Forhåndsbetingelse

EU-prioritet(er), som den pågældende forhåndsbetingelse finder anvendelse på

Er den pågældende forhåndsbetingelse opfyldt?

Ja

/

Nej

/

Delvis

Kriterier

Er kriterierne opfyldt

(Ja/Nej)

Selvevaluering med redegørelse for, om hvert kriterium i de gældende forhåndsbetingelser er opfyldt

Henvisninger

(henvisning til strategier, retsakter eller andre relevante dokumenter, herunder relevante paragraffer, artikler eller stykker, med links eller adgang til den fulde ordlyd)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabel: Generelle forhåndsbetingelser og vurdering af, om de er opfyldt

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Beskrivelse af planlagte tiltag, tidsplan og de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen

6.2.1.   Tabel: Planlagte tiltag med henblik på opfyldelse af de EHFF-specifikke forhåndsbetingelser

Forhåndsbetingelse

Ikke opfyldte kriterier

Planlagte tiltag

Tidsfrist (dato)

Organer, der er ansvarlige for opfyldelse

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Tiltag 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organ x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabel: Planlagte tiltag med henblik på opfyldelse af de generelle forhåndsbetingelser

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   BESKRIVELSE AF RESULTATRAMMEN (JF. ARTIKEL 22 I OG BILAG II TIL FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

7.1.   Tabel: Resultatramme

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet

 

Indikator og måleenhed, hvis relevant (i resultatrammen inkluderes allerede udvalgte output-indikatorer, jf. afsnit 3.3 under EU's prioriteter)

Delmål for 2018

Mål for 2023

(genereres automatisk på grundlag af det kapitel i det operationelle program, som omhandler programmets strategi)

Finansiel indikator

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Output-indikator 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Output-indikator 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabel: Begrundelse for valget af de output-indikatorer, der er inkluderet i resultatrammen

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet

 

Begrundelsen for valget af de outputindikatorer, der indgår i resultatrammen (5), herunder oplysninger om andelen af finansielle tildelinger til operationer, der producerer resultaterne, og om den metode, der er anvendt til at beregne denne andel, som skal overstige 50 % af den finansielle tildeling til prioriteten

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Data eller dokumentation anvendt til at skønne værdien af delmålene og målsætningerne og beregningsmetoden (som f.eks. data om enhedsomkostninger, benchmarks, standardgennemførelsesraten eller en tidligere gennemførelsesrate, ekspertbistand og konklusionerne af forhåndsevalueringen)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Oplysninger om, hvorvidt den metode og de mekanismer, der skal sikre konsekvens i resultatrammens funktion, er anvendt i overensstemmelse med partnerskabsaftalen

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANSIERINGSPLAN (JF. ARTIKEL 20 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013 OG KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESRETSAKT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16, STK. 2, I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014).

8.1.   Samlet planlagt EHFF-bidrag for hvert år (i EUR)

År

Hovedtildeling fra EHFF  (6)

EHFF-resultatreserve

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

I alt

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   EHFF-bidrag og medfinansieringsrate for EU-prioriteter, teknisk bistand og anden støtte (i EUR)

 

 

Støtte i alt

Hovedtildeling (samlet finansiering minus resultatreserven)

Resultatreserve

Beløbet for resultatreserven som en andel af den samlede EU-støtte

Unionens prioriteter

Foranstaltning(er) under EU-prioriteten

EHFF-bidrag

(inkl. resultatreserven)

Nationalt bidrag

(inkl. resultatreserven)

EHFF-medfinansieringssats

EHFF-støtte

Nationalt bidrag

EHFF-resultatreserve

Nationalt bidrag (7)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Fremme af et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri

Artikel 33 og 34 og artikel 41, stk. 2 (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

8.2 type="N" input="G">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 1 (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2

Fremme af et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakulturerhverv (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Begunstigelse af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

Forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og indsamling og forvaltning af data (artikel 13, stk. 4, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (artikel 76, stk. 2, litra a)-d), og f)-l)) (artikel 13, stk. 3, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (artikel 76, stk. 2, litra e)) (artikel 13, stk. 3, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Forøgelse af beskæftigelsen og den territoriale samhørighed (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 85 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Fremme af afsætning og forarbejdning

Oplagringsstøtte (artikel 67) (artikel 13, stk. 6, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Godtgørelse til regioner i den yderste periferi (artikel 70) (artikel 13, stk. 5, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 5 (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Fremme af gennemførelsen af den integrerede havpolitik (artikel 13, stk. 7, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Teknisk bistand (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

0

0

0

I alt (beregnes automatisk)

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ikke relevant

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ikke relevant

8.3.   EHFF-bidrag til de tematiske mål for ESI-fondene

Tematisk mål

EHFF-bidrag (i EUR)

3)

styrkelse af SMV'ers, landbrugssektorens (for ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens (for EHFF) konkurrenceevne

<8.3 type="N" input="M">

4)

støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer

<8.3 type="N" input="M">

6)

bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

<8.3 type="N" input="M">

8)

fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet.

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORISONTALE PRINCIPPER

9.1.   Beskrivelse af de tiltag, der gennemføres for at tage hensyn til de principper, der er fastsat i artikel 5  (8) , 7 og 8 i forordning (EU) nr. 1303/2013

9.1.1.   Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling (artikel 7 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Bæredygtig udvikling

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Vejledende beløb for støtte til klimamål (jf. artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014)

EHFF-foranstaltninger, som bidrager til klimamål (den EHFF-foranstaltning, som medlemsstaten har inkluderet i kapitlet »Beskrivelse af strategien« i det operationelle program)

Koefficient  (9)

Vejledende EHFF-bidrag (i EUR) (samlet beløb pr. foranstaltning)

Andel af den samlede EHFF-tildeling til det operationelle program (i %)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">*

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   EVALUERINGSPLAN (JF. ARTIKEL 56 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013 OG ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA j), I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014)

Målsætningerne i og formålet med evalueringsplanen

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT-analysen og forhåndsevalueringen bør resultere i en vurdering af evalueringsbehovene i programmeringsperioden. Ved fastsættelsen af målsætningerne i og formålet med evalueringsplanen bør der tages hensyn til behovet for at sikre, at der foretages en dækkende og hensigtsmæssig evaluering, navnlig for at få de oplysninger, der er nødvendige for at styre programmet, for de årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og for den efterfølgende evaluering og for at sikre, at de data, der er nødvendige for evaluering af programmerne under EHFF, er tilgængelige.

Forvaltning og koordinering

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kort beskrivelse af overvågnings- og evalueringsforanstaltningerne, idet det oplyses, hvordan man sikrer koordineringen med gennemførelsen af det operationelle EHFF-program. Anfør oplysninger om de vigtigste inddragede organer og deres ansvarsområder. Anfør oplysninger om forvaltningen af evalueringsaktiviteterne, herunder organisationsstruktur, som f.eks. et evalueringskontor og/eller en styregruppe, kvalitetskontrol, forenkling osv.

Evalueringsemner og -aktiviteter

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Der ønskes oplysninger om forventede evalueringsemner og -aktiviteter, herunder — men ikke begrænset til — opfyldelse af EU-krav. Her anføres de aktiviteter, der er nødvendige for at evaluere hver prioritets bidrag til målene, en vurdering af værdien af resultatindikatorerne og deres virkninger, en analyse af nettoeffekten, tematiske spørgsmål, tværgående spørgsmål, som f.eks. bæredygtig udvikling, klimaændringer og eventuelle andre specifikke evalueringsbehov.

Data og informationsstrategi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kort beskrivelse af systemet til registrering, vedligeholdelse, forvaltning og rapportering af statistiske oplysninger om gennemførelsen af operationelle programmer og fremlæggelse af overvågningsdata med henblik på evaluering. Identifikation af datakilder, der skal anvendes, datamangler, potentielle institutionelle spørgsmål knyttet til fremlæggelse af data og foreslåede løsninger. Det bør fremgå af dette afsnit, at der vil være passende dataforvaltningssystemer i drift i rette tid.

Tidsplan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Beskrivelse af den vejledende plan for aktiviteter, der skal sikre tilvejebringelsen af evalueringsresultater til tiden, navnlig med henblik på de obligatoriske evalueringer i henhold til forordningen om fælles bestemmelser, det nødvendige input til forbedrede årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og rapporten om efterfølgende evaluering.

Særlige krav til evaluering af lokaludvikling styret af lokalsamfund

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Oplysninger om planlagt støtte til evaluering på FLAG-niveau, navnlig anvendelsen af selvevalueringsmetoder, retningslinjer til FLAG'er med henblik på at gøre det muligt at påvise de resultater, der samlet set er opnået for et operationelt EHFF-program.

Kommunikation

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Oplysninger om, hvordan evalueringsresultaterne videreformidles til interessenter og politiske beslutningstagere, og om mekanismerne til opfølgning af, hvordan evalueringsresultaterne er anvendt.

Ressourcer

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Beskrivelse af de ressourcer, der er nødvendige for, og som er afsat til gennemførelse af planen, herunder oplysninger om administrativ kapacitet, data, finansielle ressourcer og IT-behov. Beskrivelse af planlagte aktiviteter til opbyggelse af kapacitet for at sikre, at evalueringsplanen kan gennemføres fuldt ud.

11.   ORDNINGER TIL GENNEMFØRELSE AF DET OPERATIONELLE PROGRAM (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA m), I FORORDNING (EF) Nr. 508/2014

11.1.   Udpegede myndigheder og bemyndigede organer

Myndighed/organ

Myndighedens/organets navn:

Forvaltningsmyndighed

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Bemyndiget organ under forvaltningsmyndigheden (hvis relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Attesteringsmyndigheden (hvis relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Bemyndiget organ under attesteringsmyndigheden (hvis relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Revisionsmyndighed

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Beskrivelse af overvågnings- og evalueringsprocedurer

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Overvågningsudvalgets sammensætning

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Kort beskrivelse af planlagte informations- og pr-foranstaltninger

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   OPLYSNINGER OM DE ORGANER, DER ER ANSVARLIGE FOR AT GENNEMFØRE KONTROL-, INSPEKTIONS- OG HÅNDHÆVELSESORDNINGEN (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA o), I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014)

12.1.   Organer, der gennemfører kontrol-, inspektions- og håndhævelsesordningen

Myndighedens/organets navn

Organ nr. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ nr. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Kort beskrivelse af de menneskelige og finansielle ressourcer, der er til rådighed til fiskerikontrol, inspektion og håndhævelse

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   De vigtigste redskaber, der er til rådighed, navnlig antal skibe, luftfartøjer og helikoptere

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Liste over valgte typer operationer

Operationstype

Beskrivelse

Valgt operationstype

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Link til prioriteter defineret af Kommissionen, jf. artikel 20, stk. 3, i EHFF

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   INDSAMLING AF DATA (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA P), I FORORDNING (EF) Nr. 508/2014

13.1.   Generel beskrivelse af planlagte aktiviteter med henblik på indsamling af data i perioden 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Beskrivelse af datalagringsmetoder, dataforvaltning og dataanvendelse

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Beskrivelse af, hvordan man sikrer en forsvarlig finansiel og administrativ forvaltning af dataindsamlingen

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANSIELLE INSTRUMENTER (JF. DEL 2 I BILAG IV TIL FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

14.1.   Beskrivelse af planlagt anvendelse af finansielle instrumenter

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   EHFF-foranstaltninger, der forventes gennemført ved hjælp af de finansielle instrumenter

EHFF-foranstaltning [vælg foranstaltning fra rullemenuen, som Kommissionen har opstillet]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Vejledende beløb, der forventes anvendt via de finansielle instrumenter

EHFF-beløb i alt 2014-2020 (i EUR)

<14.3 type="N" input="M">

Bilag til programmet

Liste over partnere, der er hørt

Forhåndsevalueringsrapport med resumé

Rapport om strategisk miljøvurdering (SMV)

Kort beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemet (denne beskrivelse skal også indeholde en redegørelse for, hvordan man har sikret, at princippet om adskillelse af funktioner og funktionel uafhængighed efterleves)

Godtgørelsesplan for regionerne i den yderste periferi

Kort, der viser fiskeri- og akvakultursektorens tilstedeværelse og størrelse, de vigtigste fiskerihavnes samt akvakulturbrugenes og beskyttede områders beliggenhed (ICZM, beskyttede havområder, Natura 2000).


(1)  Forklaringer til felternes indhold:

 

type: N=nummer, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel, B=boolesk

 

input: M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

 

»maxlength«= maksimalt antal tegn inklusive mellemrum

(2)  gælder for EU-prioritet nr. 2.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(5)  Output-indikatorerne defineres på grundlag af de valgte foranstaltninger, men undergruppen af output-indikatorer, der er anvendt i resultatrammen, skal begrundes.

(6)  Hovedtildeling fra EHFF = Samlet tildeling fra EU minus tildeling til resultatreserven.

(7)  Det nationale bidrag fordeles pro rata mellem hovedtildelingen og resultatreserven.

(8)  Artikel 5 er beskrevet i første afsnit af det operationelle program »Udarbejdelse af det operationelle program og inddragelse af partnere«

(9)  For nogle foranstaltninger kan medlemsstaterne ændre den foreslåede procentsats fra »0 %« til »40 %«, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65).


BILAG II

GODTGØRELSESPLANENS STRUKTURERING

1.   Angivelse af, hvilke fiskevarer og akvakulturprodukter eller varekategorier der kan ydes støtte for

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorier  (1)

Handelsbetegnelse

Videnskabeligt navn

FAO-kode

Præsentationsform  (2)

KN-kode

Mængde  (3)

1.

Krebsdyr

Skarlagen reje

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Frosset

 

X ton/år

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Støtteberettigede operatører  (4)

#

(1)

(2)

Operatører eller deres sammenslutninger

Varekategorier eller varer

(jf. kolonne 1 eller 2 i tabel 1)

1.

Fiskere

Krebsdyr (hvis pr. kategori/skarlagen reje (hvis pr. vare)

2.

Akvakulturbrugere

 

 

3.   Godtgørelse for meromkostninger, beregnet pr. vare/produkt eller varekategori

Vare/produkt eller varekategori  (5)

Omkostningskategorier og omkostninger

Gennemsnitsomkostninger (6)/år

Begrundelse for meromkostningerne

Omkostninger afholdt af operatører i regionen i den yderste periferi

Omkostninger afholdt af operatører i medlemsstatens fastlandsterritorium

Meromkostninger (7) (maksimal godtgørelse)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategori 1-A: Produktionsomkostninger for fiskevarer

Brændstof

 

 

 

 

Smøremiddel

 

 

 

 

Sliddele

 

 

 

 

Vedligeholdelse

(inkl. kølhaling)

 

 

 

 

Fiske-, navigations- og sikkerhedsudstyr

 

 

 

 

Agn

 

 

 

 

Lastrumsis

 

 

 

 

Havneinfrastrukturafgifter

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med afsætningsforanstaltninger, jf. artikel 68 i EHFF

 

 

 

 

Fødevareforsyninger (besætning)

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 1A

 

 

 

 

Kategori 1-B: Produktionsomkostninger for akvakulturprodukter

Ungfisk

 

 

 

 

Foder (køb og opbevaring)

 

 

 

 

Energiforbrug og ilt

 

 

 

 

Vedligeholdelse (inkl. Plantesundhedsforanstaltninger)

 

 

 

 

Mindre materiel og reservedele

 

 

 

 

Havneinfrastrukturafgifter

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med afsætningsforanstaltninger, jf. artikel 68 i EHFF

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 1B

 

 

 

 

Kategori 2: Forarbejdningsomkostninger

Råvarer

 

 

 

 

Affaldsbehandling

 

 

 

 

Frasortering og bortskaffelse af giftige arter

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med investeringer som omhandlet i artikel 69 i EHFF

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Pakning og emballering

 

 

 

 

Køling og dybfrysning

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med relevante foranstaltninger, jf. artikel 69 i EHFF

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 2

 

 

 

 

Kategori 3: Afsætningsomkostninger

Emballering (inkl. is til ferske produkter)

 

 

 

 

Fysisk transport (på land, til vands og i luften), inkl. forsikringsomkostninger og toldklarering

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Finansielle omkostninger som følge af leveringsfrister

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 3

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) : summen af meromkostningerne i kolonne (c)

 

 

 

 

Samlet beløb for enhver anden offentlig intervention, der har indvirkning på meromkostningernes størrelse  (8)

 

 

 

 

Godtgørelse i alt (samlet beløb for meromkostninger + samlet beløb for offentlig intervention)

 

 

 

 

Supplerende oplysninger:

Hvis godtgørelsen er mindre end meromkostningerne, gøres der rede for, hvordan man er nået frem til det pågældende godtgørelsesbeløb

 

4.   Kompetente myndigheder

 

Navnet på institutionen

Forvaltningsmyndigheden

Navnet på den institution, der er nævnt under punkt 11.1 »Udpegede myndigheder og bemyndigede organer«, og som skal gennemføre det operationelle program

5.   Supplerende støtte til gennemførelse af godtgørelsesplanen (statsstøtte)

Der anføres oplysninger for hver planlagt støtteordning/ad hoc-støtte

Region

Regionens eller regionernes navn(e)(NUTS (9)

Støttetildelende myndighed

Navn

Postadresse

Websted

Støtteforanstaltningens titel

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst

Foranstaltningens art

Ordning

 

Ad hoc-støtte

Navn på støttemodtageren og den koncern (10), denne eventuelt tilhører

Ændring af en eksisterende støtteordning eller ad hoc-støtte

 

Statsstøttesagsnummer i Kommissionen

Forlængelse

Ændring

Varighed (11)

Ordning

Dd/mm/åååå til dd/mm/åååå

Dato for tildeling (12)

Ad hoc-støtte

dd/mm/åååå

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

 

Støtte begrænset til særlige sektorer: Anfør NACE-gruppe (13)

Støttemodtagerkategori

SMV

 

Store virksomheder

 

Budget

Samlede planlagte årlige udgifter til ordningen (14)

I national valuta … (hele beløb)

Samlet ad hoc-støtte, der er tildelt virksomheden (15)

I national valuta … (hele beløb)

Garantier (16)

I national valuta … (hele beløb)

Støtteinstrument

Tilskud/rentetilskud

Lån/Tilbagebetalingspligtige forskud

Garanti (evt. med henvisning til kommissionsafgørelse (17))

Skattefordel eller skattefritagelse

Indskud af risikokapital

Andet (specificeres)

Begrundelse

Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning eller hvorfor der er ydet ad hoc-støtte i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF):

foranstaltningen er ikke dækket af det nationale operationelle program

prioritering ved tildelingen af midler under det nationale operationelle program

der er ikke længere midler til rådighed under EHFF

andet (anføres)


(1)  anføres ikke, hvis godtgørelsen beregnes på vareniveau

(2)  fersk, frosset, tilberedt, konserveret

(3)  udtrykt i ton levende vægt, jf. Rådets forordning (EU) nr. 1224/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1)

(4)  I henhold til artikel 70, stk. 6, i forordning (EU) nr. 508/2014.

(5)  Tabellen udfyldes for hver vare eller varekategori.

(6)  Beregnet på grundlag af de kriterier, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) …/2014.

(7)  Meromkostningerne bør udtrykkes i EUR pr. ton levende vægt, jf. forordning (EU) nr. 1224/2009.

(8)  I henhold til artikel 71, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 508/2014.

(9)  NUTS — den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder. Regionen specificeres typisk på niveau 2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(10)  En virksomhed er i henhold til traktatens konkurrenceregler og denne forordning enhver enhed, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset dens retlige status og finansieringsmåde. Domstolen har fastslået, at enheder, som (de jure eller de facto) kontrolleres af en og samme enhed, skal betragtes som én virksomhed.

(11)  Det tidsrum, for hvilket den støtteydende myndighed kan afgive støttetilsagn.

(12)  »dato for støttens tildeling«: den dato, hvor støttemodtageren gives ret til at modtage støtten i henhold til de gældende nationale retsregler.

(13)  NACE rev. 2 — Statistisk Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i Den Europæiske Union. Sektoren skal normalt angives på koncernniveau.

(14)  Hvis der er tale om en støtteordning: Angiv de samlede årlige budgetbevillinger eller det skønnede årlige skatteprovenutab for alle de støtteinstrumenter, ordningen omfatter.

(15)  Hvis der er tale om ad hoc-støtte: Anfør det samlede støttebeløb/skatte- og afgiftstab.

(16)  For garantiers vedkommende angives det (maksimale) lånebeløb, der garanteres for.

(17)  Hvor det er relevant, skal der henvises til Kommissionens afgørelse om godkendelse af metoden til beregning af bruttosubventionsækvivalenten.


BILAG III

Overslag over det beløb, som medlemsstaten forventer at indgive betalingsanmodninger for i det indeværende regnskabsår og det efterfølgende regnskabsår

 

EU-bidrag (i EUR)

(indeværende regnskabsår)

(efterfølgende regnskabsår)

Januar-oktober

November-december

Januar-december

Operationelt program (CCI-nr.)

<type=»N« input=»M«>

<type=»N« input=»M«>

<type=»N« input=»M«>


BILAG IV

Obligatoriske oplysninger i forhåndsevalueringsrapporten

AFSNIT I: INDLEDNING

1.

Målsætningerne i og formålet med forhåndsevalueringen

2.

Beskrivelse af faserne i forhåndsevalueringen

3.

Forbindelser mellem forhåndsevaluatoren, forvaltningsmyndigheden og den ekspert, der har udført den strategiske miljøvurdering

AFSNIT II: FORHÅNDSEVALUERINGSRAPPORT

1.   SWOT-analyse og vurdering af behov

2.   Strategien i det operationelle program og dets strukturering

2.1

Bidrag til Europa 2020-strategien

2.2

Bidrag til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

2.3

Overensstemmelse med FSR, partnerskabsaftalen, de landespecifikke henstillinger og andre relevante instrumenter

2.4

Programmets interventionslogik

2.5.

Foreslået støtteform

2.6

De valgte foranstaltningers forventede bidrag til realiseringen af målene

2.7

Budgetbevillingens overensstemmelse med målene

2.8

Bestemmelser vedrørende lokaludvikling styret af lokalsamfund

2.9

Anvendelse af tekniske bistand

2.10

Programmets relevans og sammenhæng

3.   Vurdering af de foranstaltninger, der er truffet for at overvåge fremskridt og resultater i forbindelse med det operationelle program

3.1

Kvantificerede målværdier for indikatorer

3.2

Delmålenes relevans for resultatrammen

3.3

Foreslået overvågnings- og evalueringssystem

3.4

Evalueringsplan

4.   Vurdering af de planlagte ordninger til gennemførelse af det operationelle program

4.1

Angivelse af, om der findes tilstrækkeligt personale og tilstrækkelig administrativ kapacitet til forvaltningen

4.2

Reduktion af den administrative byrde

5.   Vurdering af de horisontale temaer

5.1

Fremme af lige muligheder og ikke-forskelsbehandling

5.2

Fremme af bæredygtig udvikling


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 772/2014

af 14. juli 2014

om fastsættelse af regler for den intensitet af offentlig bistand, der anvendes på de samlede støtteberettigede udgifter til visse operationer, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 95, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) nr. 508/2014 fastsættes der generelle regler for intensiteten af offentlig bistand, der anvendes på de samlede støtteberettigede udgifter for en operation, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

(2)

I artikel 95, stk. 4, fastsættes det som en undtagelse, at der anvendes ekstra procentpoint for intensiteten af offentlig bistand, der ydes til specifikke typer operationer, som er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014. Samtidig begrænses EHFF's støtte til visse typer operationer, idet der ved artikel 94, stk. 3, litra c), og artikel 69, stk. 2, indføres en reduceret medfinansieringssats for ikke at bringe reformen af den fælles fiskeripolitik i fare. Denne logik afspejles også i de forskellige niveauer for ekstra procentpoint af støtteintensitet, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014. Opfyldelsen af visse betingelser i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014 kan derfor føre til en stigning i procentpointene for intensiteten af offentlig bistand eller har ført til en nedsættelse af procentpointene for intensiteten af offentlig bistand.

(3)

Det bør derfor sikres, at akkumuleringen af ekstra procentpoint af støtteintensitet i tilfælde, hvor flere af de i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014 fastsatte betingelser er overholdt i forbindelse med en operation, ikke bringer den fælles fiskeripolitiks målsætninger i fare og ikke fører til overkompensation eller urimelig fordrejning af fiskeri- og akvakultursektorens markedsregler.

(4)

Hvis en operation opfylder de betingelser, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014, kan medlemsstaterne således anvende en øget intensitet af offentlig bistand, hvilket muliggør en yderligere stigning i procentpointene. Ved opfyldelse af mere end én af betingelserne i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014, hvilket muliggør flere stigninger i procentpoint i forbindelse med en operation, bør muligheden for stigning imidlertid begrænses til den største stigning. Ved opfyldelse af mere end én af betingelserne i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014, der medfører nedsættelser i procentpoint i forbindelse med en operation, bør nedsættelsen begrænses til den største nedsættelse.

(5)

Endelig bør der i tilfælde, hvor der i forbindelse med en operation kan tildeles en eller flere stigninger eller nedsættelser i procentpoint pga. opfyldelse af flere betingelser i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014, ses bort fra eventuelle stigninger og kun anvendes den højeste nedsættelse for at opfylde forpligtelsen til at nedsætte procentpointene for visse typer operationer, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014.

(6)

For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning, bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Specifik intensitet af offentlig bistand

Hvis flere af de betingelser, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014, er opfyldt for én og samme operation gælder følgende stigninger og nedsættelser af de forskellige ekstra procentpoint af den offentlige bistand, som er fastsat i nævnte bilag:

a)

hvis flere stigninger af procentpoint er gældende i henhold til bilag I til forordning (EU) nr. 508/2014, anvendes kun den største af stigningerne

b)

hvis flere nedsættelser af procentpoint er gældende i henhold til bilag I i forordning (EU) nr. 508/2014, anvendes kun den største af nedsættelserne

c)

hvis en operation kan være omfattet af en eller flere ekstra stigninger af procentpoint, og der samtidig gælder en eller flere nedsættelser af procentpoint som omhandlet i bilag I i forordning (EU) nr. 508/2014, anvendes kun den største af nedsættelserne.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 773/2014

af 15. juli 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/51


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 774/2014

af 15. juli 2014

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juli 2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 (2) er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00 lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i nævnte forordning, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. juli 2014 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

Denne forordning bør træde i kraft på datoen for offentliggørelsen, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 16. juli 2014 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i forordning (EU) nr. 642/2010 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5).


BILAG I

Importtold for produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1, i forordning (EU) nr. 642/2010 gældende fra den 16. juli 2014

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 11 00

Hård hvede, til udsæd

0,00

1001 19 00

Hård hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

af middel kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

af lav kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

ex 1001 91 20

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

1002 10 00

Rug, til udsæd

5,32

1002 90 00

Rug, undtagen til udsæd

5,32

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

5,32

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

5,32

1007 10 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum til udsæd

5,32

1007 90 00

Sorghum, undtagen til udsæd

5,32


(1)  Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, og hvis varen ankommer til EU over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, og hvis varen ankommer til EU over Atlanterhavet.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Børs

Minneapolis

Chicago

Notering

 

 

Præmie for Golfen

 

Præmie for De Store Søer

 

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragtomkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

11,87 EUR/t

Fragtomkostninger: De Store Søer–Rotterdam

46,07EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


AFGØRELSER

16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/54


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. juli 2014

om udnævnelse af ungarske medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

(2014/462/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (1), særlig artikel 6,

under henvisning til de kandidatlister, som medlemsstaternes regeringer og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer har forelagt Rådet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet udnævnte med sine afgørelser af 2. december 2013 (2) medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for perioden fra den 1. december 2013 til den 30. november 2016 med udtagelse af visse medlemmer.

(2)

Den ungarske regering har foretaget indstillinger af kandidater til to pladser, der skal besættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til medlem af og suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene udnævnes for perioden indtil den 30. november 2016:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlem

Suppleant

Ungarn

Katalin KISSNÉ BENCZE

Mariann GÉHER

Artikel 2

Rådet vil senere udnævne de endnu ikke indstillede medlemmer og suppleanter.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2014.

På Rådets vegne

P. C. PADOAN

Formand


(1)  EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(2)  EUT C 358 af 7.12.2013, s. 5.


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. juli 2014

om tilladelse til markedsføring af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. som ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og om ophævelse af beslutning 2003/427/EF og 2009/778/EF

(meddelt under nummer C(2014) 4670)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2014/463/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2003/427/EF (2) er der fastsat specifikationer for olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. og givet tilladelse til markedsføringen heraf i en række fødevarer i henhold til visse grænseværdier. Ved Kommissionens beslutning 2009/778/EF (3) blev der givet tilladelse til den første udvidelse af anvendelserne af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.

(2)

DSM Nutritional Products indgav den 16. januar 2013 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige om tilladelse til at udvide anvendelserne af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. som en ny levnedsmiddelingrediens. DSM Nutritional Products har ved en aftale dateret den 30. juni 2012 overtaget Martek Biosciences, som var adressaten for de tidligere beslutninger.

(3)

Det Forenede Kongeriges kompetente fødevarevurderingsorgan afgav den 29. april 2013 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at udvidelsen af anvendelserne af denne algeolie opfylder kriterierne for nye levnedsmidler i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(4)

Den 9. juli 2013 fremsendte Kommissionen den første vurderingsrapport til de øvrige medlemsstater.

(5)

Inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 258/97, blev der fremsat begrundede indsigelser. Der blev navnlig fremsat indsigelser, der vedrørte forhøjede niveauer for indtag af docosahexaensyre (DHA). I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97 bør der vedtages en gennemførelsesafgørelse, som tager hensyn til de fremsatte indsigelser. Ansøgeren ændrede derfor ansøgningen vedrørende det maksimale indhold af DHA i kosttilskud. Denne ændring og de yderligere forklaringer fra ansøgeren mindskede betænkelighederne hos medlemsstaterne og Kommissionen.

(6)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (4) er der fastsat bestemmelser om kosttilskud. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 (5) er der fastsat bestemmelser om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF (6) er der fastsat bestemmelser om fødevarer bestemt til særlig ernæring. Ved Kommissionens direktiv 96/8/EF (7) er der fastsat bestemmelser om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab. Anvendelsen af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. bør tillades, uden at bestemmelserne i disse retsforskrifter tilsidesættes.

(7)

Af hensyn til den juridiske klarhed bør beslutning 2003/427/EF og 2009/778/EF ophæves og afløses af denne afgørelse.

(8)

Anmeldelser af markedsføringen af en ingrediens, der i alt væsentligt svarer til algeolie som godkendt ved beslutning 2003/427/EF og 2009/778/EF, som er forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97, vedbliver med at være gyldige.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp., jf. bilag I, kan markedsføres i Unionen som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelsesformål og under overholdelse af de i samme bilag fastsatte grænseværdier, uden at bestemmelserne i direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006, direktiv 2009/39/EF og direktiv 96/8/EF tilsidesættes.

Artikel 2

Olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp., der godkendes ved denne afgørelse, betegnes »Olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.«.

Artikel 3

Beslutning 2003/427/EF og 2009/778/EF ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2003/427/EF af 5. juni 2003 om tilladelse til markedsføring af olie med højt indhold af DHA (docosahexaensyre) fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 144 af 12.6.2003, s. 13).

(3)  Kommissionens beslutning 2009/778/EF af 22. oktober 2009 om udvidelse af anvendelserne af algeolie fra mikroalgen Schizochytrium sp. som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 278 af 23.10.2009, s. 56).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21).

(7)  Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab (EFT L 55, af 6.3.1996, s. 22).


BILAG I

SPECIFIKATION FOR OLIE FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP.

Test

Specifikation

Syretal

Ikke over 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal (PV)

Ikke over 5,0 meq/kg olie

Indhold af vand og flygtige stoffer

Ikke over 0,05 %

Uforsæbelige stoffer

Ikke over 4,5 %

Transfedtsyrer

Ikke over 1,0 %

DHA-indhold

Ikke under 32,0 %


BILAG II

GODKENDTE ANVENDELSER AF OLIE FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP.

Fødevarekategori

Grænseværdi for anvendelse af DHA

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer på basis af mælk

200 mg/100 g eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Mejeriproduktanaloger, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g eller for osteanaloger 600 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressinger

600 mg/100 g

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Kosttilskud

250 mg DHA pr. dag som anbefalet af producenten til normalbefolkning

450 mg DHA pr. dag som anbefalet af producenten til gravide og ammende kvinder

Fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som defineret i direktiv 96/8/EF

250 mg pr. måltidserstatning

Andre fødevarer bestemt til særlig ernæring som defineret i direktiv 2009/39/EF, bortset fra modermælkserstatninger og tilskudsblandinger

200 mg/100 g

Diætpræparater til særlige medicinske formål

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, produkterne er beregnet for

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer på basis af mælk)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/59


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 15. juli 2014

om fastlæggelse af Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol inden for rammerne af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

(2014/464/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 17, stk. 3,

efter høring af Komitéen for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at fastsætte Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol med henblik på at gøre medlemsstaterne i stand til at forberede de operationelle programmer vedrørende foranstaltninger, der er finansieret i henhold til forordning (EU) nr. 508/2014.

(2)

Ved tildeling af EU-støtten bør man prioritere de tiltag, der gør kontrolaktiviteterne mest effektive, idet der tages hensyn til medlemsstaternes resultater med gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (2) og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (3).

(3)

Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol bør omfatte:

gennemførelse af de handlingsplaner, der er fastsat i henhold til artikel 102, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 til fjernelse af mangler i en medlemsstats kontrolsystem

gennemførelse af specifikke foranstaltninger for at opfylde visse forhåndsbetingelser fastsat i bilag IV til forordning (EU) nr. 508/2014, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (4). I henhold til artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal programmet, når de gældende forhåndsbetingelser ikke er opfyldt, indeholde en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes, herunder hvilke foranstaltninger der skal finansieres

gennemførelse af datavalideringssystemer som fastsat i artikel 109 i forordning (EF) nr. 1224/2009, og særlig projekter der tager sigte på at gøre medlemsstaternes respektive systemer interoperable, idet et fuldstændigt og pålideligt fangst- og indsatsrapporteringssystem er et væsentlig element i forvaltningen af EU's fiskeressourcer

håndhævelse og kontrol af forpligtelsen til at lande alle fangster, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (5). Denne nye forpligtelse er en meget vigtig tilføjelse til den nye fælles fiskeripolitik og er tilføjet med henblik på at bidrage til bæredygtigheden af udnyttelsen af fiskebestandene. Gennemførelsen af denne nye forpligtelse vil medføre tilpasninger i medlemsstaternes kontrolsystem, hvilket vil omfatte nye udgifter

håndhævelse og kontrol af fangstattestordningen for import og eksport af fiskevarer, jf. kapitel III i forordning (EF) nr. 1005/2008. Gennemførelsen af fangstattestordningen er det primære element i kampen mod IUU-fiskeri

effektive foranstaltninger, der tager sigte på håndhævelse af flådekapacitetsbegrænsningerne. For at sikre balancen mellem fiskerimulighederne og fiskerikapaciteten skal medlemsstaterne sikre, at kapacitetsbegrænsningen respekteres, og de bør gennemføre projekter, der tager sigte på at certificere, verificere og måle den maskineffekt, der kræver finansiering

gennemførelse af de specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer eller af kontrolkoordinering i forbindelse med et fiskeri eller et område, der ikke er dækket af specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer i henhold til artikel 95, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 (6). Disse typer foranstaltninger bidrager til at skabe en øget grad af regeloverholdelse, styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne og skaber synenergi mellem de forskellige kontrolredskaber

håndhævelse og kontrol af sporbarhedskrav, jf. artikel 58 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 67, stk. 6, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 (7). Artikel 58 i forordning (EF) nr. 1224/2009 kræver, at alle partier af fiskevarer og akvakulturprodukter skal være sporbare på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg. Artikel 67, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 kræver, at operatørerne påfører partiet de oplysninger om fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omhandlet i artikel 58, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009 ved hjælp af et identifikationsværktøj som f.eks. en stregkode, en mikrochip eller lignende anordninger eller mærkningssystemer. Kravet har været gældende siden den 1. januar 2013 for produkter, der stammer fra fiskeri, der er omfattet af en flerårig plan, og fra den 1. januar 2015 til andre fiskevarer og akvakulturprodukter. Håndhævelse og kontrol af sporbarhedskrav bør være en af Unionens prioriteter. Gennemførelsen af sporbarhedssystemet er hjørnestenen i kontrollen af fiskeripolitikken til sikring af gennemsigtighed, hvad angår fiskevarers oprindelse.

(4)

Unionens prioriteter bør gennemføres på en fleksibel måde afhængig af styrker og svagheder i den enkelte medlemsstats politik of håndhævelse og kontrol. Hvis en medlemsstat allerede har taget hånd om visse prioriteter, bør medlemsstaten i princippet tage andre prioriteter op.

(5)

I henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014 kan Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol ændres hvert andet år ved gennemførelsesretsakter med henblik på at tilpasse prioriteterne til ændrede kontrolbehov.

(6)

For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol, som omhandlet i artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 508/2014, er følgende:

a)

gennemførelse af de handlingsplaner, der er vedtaget i henhold til artikel 102, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 til fjernelse af mangler i en medlemsstats kontrolsystem

b)

gennemførelsen af foranstaltninger defineret i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 med henblik på at sikre den administrative kapacitet til at gennemføre en EU-ordning til kontrol, inspektion og håndhævelse som fastsat i bilag IV til forordning (EU) nr. 508/2014

c)

gennemførelse af datavalideringssystemer, der er omhandlet i artikel 109 i forordning (EF) nr. 1224/2009, og særlig gennemførelsen af projekter, der anvender fælles standardformater eller øger interoperabiliteten mellem medlemsstaternes systemer

d)

kontrol og håndhævelse af forpligtelsen til at lande alle fangster, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, herunder tilpasninger i medlemsstaternes kontrolsystemer, i forbindelse med gennemførelsen af forpligtelsen

e)

kontrol og håndhævelse af fangstattestordningen i kapitel III i forordning (EF) nr. 1005/2008, og

f)

gennemførelse af projekter, der tager sigte på certificering, verificering og måling af maskineffekt

g)

gennemførelse af de særlige kontrol- og inspektionsprogrammer, der er vedtaget i henhold til artikel 95, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009

h)

kontrolkoordinering i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 768/2005

i)

kontrol og håndhævelse af sporbarhedskrav, herunder mærkningssystemer til at sikre pålidelige oplysninger for forbrugerne, jf. artikel 58 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 67, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1).