ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 183

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
24. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 689/2014 af 23. juni 2014 om gennemførelse af artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 690/2014 af 23. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

3

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 691/2014 af 23. juni 2014 om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

6

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 af 23. juni 2014 om restriktioner på import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

9

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 693/2014 af 23. juni 2014 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

15

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 694/2014 af 17. december 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til bestemmelse af typer af forvaltere af alternative investeringsfonde ( 1 )

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 695/2014 af 23. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

21

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/78/EU af 17. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

23

 

*

Kommissionens direktiv 2014/81/EU af 23. juni 2014 om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A ( 1 )

49

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/380/FUSP af 23. juni 2014 om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

52

 

*

Rådets afgørelse 2014/381/FUSP af 23. juni 2014 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

56

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/382/FUSP af 23. juni 2014 om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

57

 

*

Rådets afgørelse 2014/383/FUSP af 23. juni 2014 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

60

 

*

Rådets afgørelse 2014/384/FUSP af 23. juni 2014 om ændring af afgørelse 2011/426/FUSP om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

65

 

*

Rådets afgørelse 2014/385/FUSP af 23. juni 2014 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder

66

 

*

Rådets afgørelse 2014/386/FUSP af 23. juni 2014 om restriktioner for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

70

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/387/FUSP af 23. juni 2014 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

72

 

 

2014/388/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. juni 2014 om en liste over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i henhold til delmålene vedrørende grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2014-2020 (meddelt under nummer C(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. juni 2014 om supplerende historiske luftfartsemissioner og supplerende luftfartskvoter for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union ( 1 )

135

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 689/2014

af 23. juni 2014

om gennemførelse af artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 2. marts 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 204/2011.

(2)

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EU) nr. 204/2011 har Rådet revideret listen i bilag III.

(3)

Endvidere bør de identificerende oplysninger vedrørende en enhed på listen i bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011 ændres.

(4)

Der er ikke længere grund til at bibeholde to enheder på listen i bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011.

(5)

Bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1.


BILAG

I bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne om enheden »Capitana Seas Limited« ændres til følgende:

 

»Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

36.

Capitana Seas Limited

 

BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi

12.4.2011«

2)

Oplysningerne om følgende enheder udgår:

Libyan Holding Company for Development and Investment

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 690/2014

af 23. juni 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/137/FUSP af 28. februar 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 204/2011 (2) iværksættes foranstaltningerne i afgørelse 2011/137/FUSP.

(2)

De Forenede Nationers (FN) Sikkerhedsråd vedtog den 19. marts 2014 resolution 2146 (2014) (UNSCR 2146 (2014)), som forbyder skibe, der fører en medlemsstats flag og er udpeget af Sanktionskomitéen (»udpegede skibe«), at laste, transportere eller losse råolie, der er ulovligt eksporteret fra Libyen, uden instrukser fra den libyske regerings kontaktpunkt.

(3)

UNSCR 2146 (2014) kræver, at der træffes foranstaltninger, som forhindrer udpegede skibe i at anløbe havne, gennemføre bunkring, få leveret forsyninger eller modtage andre tjenesteydelser, såfremt Sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen.

(4)

UNSCR 2146 (2014) forbyder desuden transaktioner vedrørende råolie, der er ulovligt eksporteret fra Libyen om bord på udpegede skibe, såfremt Sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen. Eftersom det ifølge UNSCR 2146 (2014) er tilladt for udpegede skibe i visse tilfælde at anløbe havne, kan havneafgifter imidlertid accepteres i disse tilfælde, herunder for så vidt angår råolie ombord på sådanne skibe.

(5)

Af praktiske hensyn bør Kommissionen have beføjelse til efter behov at ændre listen over udpegede skibe, som disse foranstaltninger finder anvendelse på, i medfør af ændringer af bilag V til afgørelse 2011/137/FUSP og på grundlag af, hvad Sanktionskomitéen har fastsat i henhold til artikel 11 og 12 i UNSCR 2146 (2014).

(6)

Afgørelse 2011/137/FUSP ændredes den 23. juni 2014 ved Rådets afgørelse 2014/380/FUSP (3) med henblik på at iværksætte disse foranstaltninger.

(7)

Forordning (EU) nr. 204/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 204/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende litraer:

»h)   »udpegede skibe«: skibe, der er udpeget af Sanktionskomitéen efter punkt 11 i UNSCR 2146 (2014), og som er opført på listen i bilag V til denne forordning

i)   »Den libyske regerings kontaktpunkt«: det kontaktpunkt, Libyens regering har oplyst til Sanktionskomitéen efter punkt 3 i UNSCR 2146 (2014).«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10b

1.   Det er forbudt at laste, transportere eller losse libysk råolie på udpegede skibe, der fører en medlemsstats flag, medmindre den pågældende medlemsstats kompetente myndighed har givet tilladelse hertil efter samråd med den libyske regerings kontaktpunkt.

2.   Det er forbudt at tillade udpegede skibe at anløbe eller at sikre dem anløb i EU-havne, såfremt Sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom.

3.   Den foranstaltning, der er fastsat i stk. 2, anvendes ikke, hvis det er nødvendigt at anløbe en EU-havn med henblik på inspektion, i nødstilfælde, eller hvis skibet er på vej tilbage til Libyen.

4.   Det er forbudt for statsborgere i medlemsstaterne eller på medlemsstaternes område at levere bunkring- eller skibsforsyningstjenester eller enhver anden tjeneste til fartøjer på listen, herunder brændstofforsyning eller andre forsyninger, såfremt Sanktionskomitéen har bestemt dette.

5.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilag IV, kan indrømme undtagelser fra den foranstaltning, der er fastsat i stk. 4, hvis det er nødvendigt af humanitære grunde eller sikkerhedsgrunde, eller hvis skibet er på vej tilbage til Libyen. Enhver sådan tilladelse skal anmeldes skriftligt til Sanktionskomitéen og Kommissionen.

6.   Det er forbudt at gennemføre finansielle transaktioner vedrørende råolie om bord på udpegede skibe, herunder salg af råolie, eller anvendelse af råolie som kredit samt tegning af forsikringer vedrørende transport af råolie. Et sådant forbud finder ikke anvendelse på accept af havneafgifter i de tilfælde, der er omhandlet i punkt 3.«

3)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag IV på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

b)

at ændre bilag V i medfør af ændringer af bilag V til afgørelse 2011/137/FUSP og på grundlag af, hvad Sanktionskomitéen har fastsat i henhold til artikel 11 og 12 i UNSCR 2146 (2014).«

4)

Bilag V tilføjes som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formanden


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 53.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/380/FUSP af 23. juni 2014 om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (se side 52 i denne EUT).


BILAG

»BILAG V

LISTE OVER SKIBE OMHANDLET I ARTIKEL 1, PUNKT h), OG I ARTIKEL 10b SAMT OVER FORANSTALTNINGER, DER FINDER ANVENDELSE SOM NÆRMERE BESTEMT AF SANKTIONSKOMITÉEN«

 


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/6


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 691/2014

af 23. juni 2014

om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 224/2014 af 10. marts 2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 17, stk. 1,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 224/2014.

(2)

Den 9. maj 2014 tilføjede sanktionskomitéen, der er nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2127 (2013), tre personer på listen over personer og enheder, der er omfattet af foranstaltningerne i medfør af punkt 30 og 32 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2134 (2014).

(3)

Bilaget I til forordning (EU) nr. 224/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 70 af 11.3.2014, s. 1.


BILAG

Personer omhandlet i artikel 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

EFTERNAVN: BOZIZÉ

FORNAVN: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

FØDSELSDATO/FØDESTED: 14. oktober 1946/Mouila, Gabon

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER: Søn af Martine Kofio

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (CAR): Siden statskuppet den 24. marts 2013 har Bozizé ydet finansiel og materiel støtte til militsfolk, som arbejder for at destabilisere den igangværende overgangsproces og bringe Bozizé tilbage til magten. François Bozizé opfordrede sammen med sine tilhængere til angrebet på Bangui den 5. december 2013. Situationen i CAR forværredes hurtigt efter anti-balaka-styrkers angreb på Bangui den 5. december 2013, hvor over 700 blev dræbt. Siden da har han til stadighed forsøgt at gennemføre aktiviteter, der sigter mod destabilisering, og samle anti-balaka-militserne med henblik på at opretholde spændingerne i CAR's hovedstad. Bozizé forsøgte at omstrukturere mange elementer fra de centralafrikanske væbnede styrker, som spredte sig ud i landdistrikterne efter statskuppet. Styrker, der støtter Bozizé, er blevet involveret i gengældelsesangreb på CAR's muslimske befolkning. Bozizé opfordrede sin milits til fortsat at udøve grusomme handlinger mod styret og islamisterne.

2.   NOURREDINE ADAM

EFTERNAVN: ADAM

FORNAVN: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

FØDSELSDATO/FØDESTED: 1970/Ndele, CAR

Alternative fødselsår: 1969, 1971

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER:

 

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR: Noureddine Adam er en af Sélékas oprindelige ledere. Han er blevet udpeget som både general og præsident for en af Sélékas bevæbnede oprørsgrupper, nemlig Central PJCC, en gruppe, der formelt er kendt som Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (Convention of Patriots for Justice and Peace), også kendt som CPJP. Som tidligere leder af den fundamentalistiske udbrydergruppe fra Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (CPJP/F) var han den militære koordinator af eks-Séléka i forbindelse med de angreb, der fandt sted under den tidligere opstand i Den Centralafrikanske Republik mellem starten af december 2012 og marts 2013. Uden Noureddine Adams involvering ville Séléka sandsynligvis ikke have været i stand til at vriste magten fra CAR's tidligere præsident François Bozizé. Siden udnævnelsen af Catherine Samba-Panzaden til midlertidig præsident den 20. januar 2014 har han været en af de vigtigste arkitekter bag eks-Sélékas taktiske tilbagetrækning i Sibut med det formål at gennemføre sin plan, der sigter mod at oprette en muslimsk bastion i den nordlige del af landet. Han har tydeligt opfordret sine styrker til at modarbejde de forbud, der udstedes af overgangsregeringen og de militære ledere i den afrikansk ledede internationale støttemission i Den Centralafrikanske Republik (MISCA). Noureddine Adam leder aktivt eks-Séléka, de tidligere Séléka-styrker, der blev opløst af Djotodia i september 2013, står i spidsen for operationer mod kristne kvarterer og yder fortsat betydelig støtte og vejledning til eks-Séléka, der er aktiv i CAR.

Deltagelse i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret: Efter at Séléka tog kontrol over Bangui den 24. marts 2013, blev Nourredine Adam udnævnt til sikkerhedsminister og herefter generaldirektør for »Det Ekstraordinære Udvalg for Forsvar af Demokratiske Resultater« (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, en nu afskaffet efterretningstjeneste i CAR). Nourredine Adam anvendte CEDAD som sit personlige politiske politi til udførelse af mange vilkårlige arrestationer, torturhandlinger og summariske henrettelser. Noureddine var endvidere én af nøglefigurerne bag det blodige angreb i Boy Rabe. I august 2013 stormede Séléka-styrker Boy Rabe, et kvarter i CAR, der blev anset for at være en højborg for François Bozizés tilhængere og etniske gruppe. Under påskud af at søge efter våbendepoter dræbte Séléka-styrker angiveligt snesevis af civile og gik på plyndringstogt. Da disse plyndringer spredte sig til andre kvarterer, trængte tusindvis af beboere ind i den internationale lufthavn, der blev opfattet som et sikkert sted på grund af de franske troppers tilstedeværelse, og indtog start- og landingsbanen.

Ydelse af støtte til væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem illegal udvinding af naturressourcer: Tidligt i 2013 spillede Nourredine Adam en væsentlig rolle i eks-Sélékas finansieringsnetværk. Han rejste til Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til den tidligere opstand. Han fungerede også som mellemmand for en tchadisk diamantsmuglerring, som opererer mellem Den Centralafrikanske Republik og Tchad.

3.   LEVY YAKETE

EFTERNAVN: YAKETE

FORNAVN: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

FØDSELSDATO/FØDESTED: 14. august 1964/Bangui, CAR

Alternativt fødselsår: 1965

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER: Søn af Pierre Yakété og Joséphine Yamazon

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR: Den 17. december 2013 blev Yakete politisk koordinator for den nyligt dannede anti-balaka-oprørsgruppe »Folkemodstandsbevægelsen for Reform af Den Centralafrikanske Republik« (People's Resistance Movement for Reforming of the Central African Republic). Han har været direkte involveret i afgørelser truffet af en oprørsgruppe. som har deltaget i handlinger, der har undermineret freden, stabiliteten og sikkerheden i CAR, navnlig den 5. december 2013 og efterfølgende. Denne gruppe nævnes endvidere specifikt i FN's Sikkerhedsråds resolution 2127, 2134 og 2149 for sådanne handlinger. Yakete er blevet anklaget for at give ordre til at arrestere personer med tilknytning til Séléka, opfordre til at angribe personer, der ikke støtter præsident Bozizé, og rekruttere unge militsfolk til at angribe personer, der er fjendtlige over for styret, med macheter. Efter marts 2013 fortsatte han med at omgås François Bozizé, og han blev indlemmet i Fronten for Tilbagevenden til en Forfatningsmæssig Orden i CAR (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), der stræbte efter at bringe den afsatte præsident tilbage til magten med alle tænkelige midler. Sidst på sommeren 2013 rejste han til Cameroun og Benin, hvor han forsøgte at rekruttere folk til at bekæmpe Séléka. I september 2013 forsøgte han at genvinde kontrollen over operationer ledet af pro-Bozizé-krigere i byer og landsbyer nær Bossangoa. Yakete er også mistænkt for at tilskynde til uddelingen af macheter til unge arbejdsløse kristne for at lette deres angreb på muslimer.


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/9


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2014

af 23. juni 2014

om restriktioner på import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/386/FUSP af 23. juni 2014 om restriktioner for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På sit møde den 20. og 21. marts 2014 fordømte Det Europæiske Råd kraftigt Den Russiske Føderations indlemmelse af Den Autonome Republik Krim (»Krim«) og byen Sevastopol (»Sevastopol«) og understregede, at det ikke vil anerkende annekteringen. Det Europæiske Råd anmodede Kommissionen om at vurdere de juridiske konsekvenser af denne annektering og foreslå økonomiske, handelsmæssige og finansielle restriktioner vedrørende Krim til hurtig gennemførelse.

(2)

I sin resolution af 27. marts 2014 bekræftede FN's Generalforsamling sit engagement i Ukraines suverænitet, politiske uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser, idet den understregede ugyldigheden af den folkeafstemning, der blev afholdt på Krim den 16. marts, og opfordrede alle lande til ikke at anerkende nogen ændringer af Krims og Sevastopols status.

(3)

Den 23. juni 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/386/FUSP om restriktioner på varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol og på direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af sådanne varer, som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol. For at minimere sådanne restriktive foranstaltningers virkning for de økonomiske aktører bør der indføres undtagelser og overgangsperioder med hensyn til handel med varer og relaterede tjenesteydelser, for hvilke der kræves transaktioner i henhold til en handelskontrakt eller en tilknyttet aftale, forudsat at der forinden er gennemført en meddelelsesprocedure.

(4)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at alle medlemsstater anvender dem ensartet.

(5)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   »fordring«: enhver fordring, som er gjort gældende før eller efter den 25. juni 2014 i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, uanset om fordringen er gjort gældende under en retssag, herunder særligt:

i)

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii)

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii)

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv)

en modfordring

v)

en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b)   »kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

c)   »varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol«: varer, som er fuldt ud fremstillet på Krim eller i Sevastopol, eller som har undergået den sidste væsentlige bearbejdning der, idet artikel 23 og 24 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) finder tilsvarende anvendelse

d)   »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

e)   »kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilaget.

Artikel 2

Det er forbudt:

a)

til Den Europæiske Union at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af de i litra a) omhandlede varer.

Artikel 3

De i artikel 2 omhandlede forbud finder ikke anvendelse på:

a)

gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret

b)

varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (3) eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

Artikel 4

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i artikel 2.

Artikel 5

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 6

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltningerne i denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014

b)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der ved en voldgiftsmæssig, judiciel eller administrativ afgørelse er fundet skyldige i at have overtrådt forbuddene i denne forordning

d)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, såfremt fordringen vedrører varer, det i henhold til artikel 2 er forbudt at importere.

2.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder eller organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 7

1.   Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.   Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive implementering af denne forordning.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilaget. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilaget.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.   Når der i denne forordning fastsættes krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilaget.

Artikel 10

Denne forordning finder anvendelse:

a)

på Unionens område, herunder i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/386/FUSP af 23. juni 2014 om restriktioner for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol (se side 70 i denne EUT).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(3)  EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1.


BILAG

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiegos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLANDENE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIET

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 693/2014

af 23. juni 2014

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

Oplysningerne om en enkelt person på listen i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør ajourføres.

(3)

I betragtning af den alvorlige situation bør tolv personer tilføjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(4)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

1.

Oplysningerne vedrørende den nedenfor anførte person, som findes i del A i bilag II til afgørelse 2013/255/FUSP, erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Tidligere vicepremierminister for økonomi, minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012«

2.

Følgende personer tilføjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, som findes i del A i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

180.

Ahmad al-Qadri

Fødselsdato: 1956

Minister for landbrug og landbrugsreform. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister for olie og mineralressourcer. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Fødselsdato: 1959

Industriminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Fødselsdato: 1973

Socialminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Fødselsdato: 1964

Arbejdsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Fødselsdato: 1955

Finansminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

186.

Dr. Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Fødselsdato: 1956

Økonomiminister og minister for udenrigshandel. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Fødselsdato: 1966

Minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Fødselsdato: 1972

Turismeminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

189.

Dr. Malek Ali

(alias Malik)

Fødselsdato: 1956

Minister for videregående uddannelse. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Fødselsdato: 1953

Minister for offentlige arbejder. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Fødselsdato: 1957

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/18


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 694/2014

af 17. december 2013

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til bestemmelse af typer af forvaltere af alternative investeringsfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt, at der til supplering af reglerne i direktiv 2011/61/EU indføres reguleringsmæssige tekniske standarder til bestemmelse af typer af FAIF'er, således at en række krav i direktivet anvendes på FAIF'er på en ensartet måde.

(2)

Der bør sondres mellem, hvorvidt en FAIF forvalter AIF'er af den åbne eller den lukkede type eller begge dele, således at reglerne om likviditetsstyring og værdiansættelse i direktiv 2011/61/EU kan anvendes korrekt på FAIF'er.

(3)

Den afgørende faktor til bestemmelse af, om en FAIF forvalter AIF'er af den åbne eller den lukkede type, bør være det forhold, at en AIF af den åbne type på anmodning af en eller flere kapitalandelshavere genkøber eller indløser sine kapitalandele over for sine investorer før indledningen af likvidations- eller afviklingsfasen, og at dette sker efter de procedurer og med den hyppighed, der er fastsat i dens regler eller vedtægter, prospekter eller udbudsdokumenter. Et fald i AIF'ens kapital i forbindelse med udlodninger i henhold til AIF'ens regler eller vedtægter, prospekter eller udbudsdokumenter, herunder en udlodning, der er godkendt ved en beslutning truffet af kapitalandelshaverne i henhold til disse regler eller vedtægter, prospekter eller udbudsdokumenter, bør ikke indgå ved bestemmelsen af, hvorvidt AIF'en er af den åbne type eller ej.

(4)

Kun tilbagekøb og indløsninger, der foretages over AIF'ens aktiver, bør anses for at være relevante ved bestemmelsen af, om en FAIF forvalter AIF'er af den åbne eller lukkede type. Om en AIF's kapitalandele kan handles på det sekundære marked og ikke genkøbes eller indløses af AIF'en, bør derfor ikke tages i betragtning ved bestemmelsen af, hvorvidt AIF'en er af den åbne eller den lukkede type.

(5)

En FAIF, der forvalter en eller flere AIF'er af den åbne type og en eller flere AIF'er af den lukkede type på samme tid, bør på hver AIF anvende de specifikke regler, der gælder for den pågældende type AIF.

(6)

Ændringer i en AIF's indløsningspolitik, der indebærer, at AIF'en kan anses for ikke længere at være en AIF af den åbne type eller en AIF af den lukkede type, bør medføre, at FAIF'en ophører med at anvende reglerne vedrørende den gamle indløsningspolitik for den AIF, som FAIF'en forvalter, og i stedet anvender reglerne vedrørende den nye indløsningspolitik for en sådan AIF.

(7)

Der bør tages hensyn til den retlige struktur, under hvilken AIF'er af den lukkede type blev etableret før den 22. juli 2013, jf. artikel 61, stk. 3 og 4, i direktiv 2011/61/EU. Da direktivet blev vedtaget, fandtes der ikke nogen harmoniseret EU-definition af den retlige struktur for AIF'er af den lukkede type, og denne varierede fra medlemsstat til medlemsstat. Dette afspejles i direktivet, idet en række eksisterende retlige strukturer, hvor der ikke kan gøres indløsningsrettigheder gældende i en periode på 5 år fra datoen for den oprindelige investering, anses for at være AIF'er af den lukkede type. Artikel 61, stk. 3 og 4, i direktiv 2011/61/EU indeholder bestemmelser om en overgangsperiode, i hvilken eksisterende FAIF'er, der forvalter AIF'er af den lukkede type, der er langt fremme eller i den afsluttende del af deres investeringscyklus — således som det fremgår enten af deres udløbsdato eller af, at de efter den 22. juli 2013 ikke kan foretage yderligere investeringer — kan fortsætte med at forvalte sådanne AIF'er uden tilladelse eller uden at skulle opfylde en væsentlig del af bestemmelserne i direktivet. For at bevare de nævnte bestemmelsers anvendelsesområde i lyset af dette mål og på ovennævnte baggrund bør også FAIF'er, der forvalter AIF'er, hvis kapitalandele tilbagekøbes eller indløses efter den første overgangsperiode på mindst 5 år, i hvilken der ikke kan gøres indløsningsrettigheder gældende, anses for at være FAIF'er, der forvalter AIF'er af den lukkede type, således som omhandlet i artikel 61, stk. 3 og 4, i direktiv 2011/61/EU.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fremsendt til Kommissionen.

(9)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Typer af FAIF'er

1.   En FAIF kan være enten:

en FAIF, der forvalter en eller flere AIF'er af den åbne type

en FAIF, der forvalter en eller flere AIF'er af den lukkede type, eller begge dele.

2.   Som en FAIF, der forvalter en AIF af den åbne type, anses en FAIF, der forvalter en AIF, hvis kapitalandele på anmodning af en eller flere kapitalandelshavere direkte eller indirekte over AIF'ens aktiver tilbagekøbes eller indløses før indledningen af likvidations- eller afviklingsfasen efter de procedurer og med den hyppighed, der er fastsat i dens regler eller vedtægter, prospekter eller udbudsdokumenter.

Et fald i AIF'ens kapital i forbindelse med udlodninger i henhold til AIF'ens regler eller vedtægter, prospekter eller udbudsdokumenter, herunder en udlodning, der er godkendt ved en beslutning truffet af kapitalandelshaverne i henhold til disse regler eller vedtægter, prospekter eller udbudsdokumenter, indgår ikke i vurderingen af, hvorvidt AIF'en er af den åbne eller den lukkede type.

Om en AIF's kapitalandele kan handles på det sekundære marked og ikke genkøbes eller indløses af AIF'en, tages ikke i betragtning ved bestemmelsen af, hvorvidt AIF'en er af den åbne eller den lukkede type.

3.   Som en FAIF, der forvalter en AIF af den lukkede type, anses en FAIF, der forvalter en AIF, der ikke er af den type, der er beskrevet i stk. 2.

4.   Hvis en ændring i AIF'ens indløsningspolitik har til følge, at den type AIF, som en FAIF forvalter, ændrer sig, skal FAIF'en anvende de regler, der gælder for den nye type AIF, på den pågældende AIF.

5.   Med henblik på anvendelsen af artikel 61, stk. 3 og 4, i direktiv 2011/61/EU anses en FAIF, der forvalter AIF'er, hvis kapitalandele på anmodning af en eller flere kapitalandelshavere direkte eller indirekte over AIF'ernes aktiver tilbagekøbes eller indløses før indledningen af likvidations- eller afviklingsfasen efter en første periode på mindst 5 år, i hvilken indløsningsrettigheder ikke kan gøres gældende, også for at være en FAIF, der forvalter en AIF af den lukkede type.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 695/2014

af 23. juni 2014

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/78/EU

af 17. juni 2014

om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af den øgede internationale handel og for at beskytte planter, planteprodukter og andre objekter er det teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at opføre skadegørerne Agrilus anxius Gory og Anthonomus eugenii Cano i del A, kapitel I, i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(2)

For at beskytte produktionen af og handelen med planter, planteprodukter og andre objekter er det teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at slette skadegørerne Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium og Diaphorina citri Kuway i del A, kapitel I, i bilag II til direktiv 2000/29/EF og opføre dem i del A, kapitel I, i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(3)

Tilstedeværelsen af skadegørerne Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. og Trioza erytreae Del Guercio udgør en uacceptabel risiko for produktionen af og handelen med planter, planteprodukter og andre objekter. Det er derfor teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at flytte disse skadegørere fra bilag II til direktiv 2000/29/EF til bilag I. Det fremgår af oplysninger indsendt af Portugal, at disse skadegørere nu vides at forekomme i Unionen. De bør derfor opføres i del A, kapitel II, i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(4)

Det er teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at slette skadegøreren Monilinia fructicola (Winter) Honey i del A, kapitel I, i bilag I og Ciborinia camelliae Kohn i del A, kapitel I, i bilag II til direktiv 2000/29/EF, da disse skadegørere har spredt sig og er etableret i store dele af Unionen, og da der ikke er nogen foranstaltninger, der kan udrydde dem eller forhindre, at de spredes yderligere.

(5)

Det er teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at slette skadegøreren Citrus vein enation woody gall i del A, kapitel II, i bilag II til direktiv 2000/29/EF i betragtning af dens ringe betydning.

(6)

Visse planter, planteprodukter og andre objekter kan være værter for skadegørerne Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) og Trioza erytreae Del Guercio, som er opført eller skal opføres i del A i bilag I eller II til direktiv 2000/29/EF. Den videnskabelige og tekniske udvikling har vist, at de særlige krav, der er beskrevet i del A i bilag IV til direktiv 2000/29/EF er utilstrækkelige til at nedbringe den plantesundhedsmæssige risiko ved indførslen af disse planter, planteprodukter og andre objekter til Unionen og deres flytning inden for Unionen. Der er derfor nødvendigt at ændre disse særlige krav og supplere dem med yderligere særlige krav. Hvad angår Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. bør de særlige krav i del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF også ændres for at bringe dem i overensstemmelse med EU-reglerne for intern flytning hvad angår denne skadegører.

(7)

For visse planter, planteprodukter og andre objekter, der ikke er opført i del A i bilag IV til direktiv 2000/29/EF, har den videnskabelige og tekniske udvikling vist, at deres indførsel til Unionen og deres flytning inden for Unionen kan udgøre en uacceptabel plantesundhedsmæssig risiko, fordi de kan være værter for de skadegørere, der er omhandlet i betragtning 6. Det er derfor nødvendigt at opføre disse planter, planteprodukter og andre objekter i del A i bilag IV.

(8)

Herudover bør de i betragtning 6 omhandlede planter, planteprodukter eller andre objekter underkastes plantesundhedskontrol, før de føres ind i eller flyttes inden for Unionen. Disse planter, planteprodukter og andre objekter bør derfor opføres i del A og B i bilag V til direktiv 2000/29/EF.

(9)

Ved hyppige tilbageholdelser af Manihot esculenta Crantz, Limnophila L. og Eryngium L. samt Capsicum L. ved import har det vist sig, at blade af Manihot esculenta Crantz, bladgrøntsager af Limnophila L. og Eryngium L. samt frugter af Capsicum L. kan være værter for skadegørere opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF. Disse planter bør derfor underkastes plantesundhedskontrol, inden de føres ind i Unionen, og indførsel bør kun tillades, hvis de er ledsaget af et plantesundhedscertifikat. De bør følgelig opføres i del B, kapitel I, i bilag V.

(10)

Under hensyntagen til FAO's reviderede International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel findes det, at den nuværende tilgang i direktiv 2000/29/EF med forskellige krav, afhængigt af om træemballeringsmaterialet faktisk anvendes eller ej, bør opgives, da den ikke længere er teknisk begrundet. Del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

I lighed hermed bør træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte alle former for last, anses for at være en type træemballeringsmateriale i overensstemmelse med definitionerne i International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15, eftersom der ikke længere er nogen teknisk begrundelse for ikke at lade det være omfattet af de samme regler som andre typer træemballeringsmateriale. Del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det anses for nødvendigt at ændre formuleringen af de plantesundhedsmæssige krav vedrørende varmebehandling af træ og isoleret bark for at gøre det klart, at den anførte opvarmningstid skal forstås som sammenhængende minutter, og at den anførte temperatur skal opnås i hele træets eller den isolerede barks profil for at fjerne træskadegørere effektivt. Del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Det er nødvendigt at ajourføre KN-koderne for træ af nåletræ i del B i bilag V til direktiv 2000/29/EF, så de kommer til også at omfatte træ af nåletræ af tykkelse ikke over 6 mm, som ifølge en nylig skadegørerrisikoanalyse også udgør en risiko for indslæbning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(14)

Navnene Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. og Citrus greening bacterium bør ændres i overensstemmelse med de reviderede videnskabelige betegnelser for disse skadegørere. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith bør angives som Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. bør angives som Solanum lycopersicum L. Citrus greening bacterium bør angives som Candidatus Liberibacter spp., som er det agens, der forårsager Huanglongbing-sygdom (citrus greening) hos citrustræer.

(15)

I Rådets direktiv 2007/33/EF (2) er der fastsat foranstaltninger, som skal træffes mod europæiske populationer af kartoffelcystenematoder (Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) for at klarlægge udbredelsen af disse, forhindre spredning af dem og bekæmpe dem. De nuværende bestemmelser i direktiv 2000/29/EF vedrørende kartoffelcystenematoder (Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) bør ajourføres for at bringe dem i overensstemmelse med kravene i direktiv 2007/33/EF. Bilag IV og V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 (3) anerkendes visse zoner som beskyttede zoner for så vidt angår forskellige skadegørere. Forordning (EF) nr. 690/2008 er blevet ændret for at tage hensyn til den seneste udvikling med hensyn til beskyttede zoner inden for Unionen og følgende skadegørere: Citrus tristeza-virus (europæiske stammer), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. og Grapevine flavescence dorée MLO. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag I-V til direktiv 2000/29/EF for at sikre, at kravene vedrørende beskyttede zoner for så vidt angår de pågældende skadegørere er i overensstemmelse hermed.

(17)

Herudover opfylder en række områder i Unionen, der er blevet anerkendt som beskyttede zoner for så vidt angår visse skadegørere, ikke længere kravene, fordi de pågældende skadegørere nu er etableret dér. Der er tale om følgende områder: de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet) (Spanien), Friuli-Venezia Giulia og provinsen Sondrio (Lombardia) (Italien), kommunerne Ohrady, Topo'níky og Trhová Hradská (Slovakiet) for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. samt regionalenhederne Argolida og Chania (Grækenland), Korsika (Frankrig) og Algarve (Portugal) for så vidt angår Citrus tristeza-virus (europæiske stammer). Del B i bilag II, del B i bilag III og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

For at beskytte produktionen af og handelen med planter, planteprodukter og andre objekter er det teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at opføre skadegørerne Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu og Thaumatopoea processionea L. i del B i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(19)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige, at disse landes territorier er frie for Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, og at disse territorier opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår nævnte skadegører. Del B i bilag I og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. I lighed hermed bør del B i bilag IV og del A i bilag V til direktiv 2000/29/EF ændres for at indføre krav vedrørende flytning af visse planter, planteprodukter og andre objekter til de beskyttede zoner.

(20)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Irland og Det Forenede Kongerige, at Irlands territorium og en del af Det Forenede Kongeriges territorium er frie for Thaumatopoea processionea L., og at disse områder opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår nævnte skadegører. Del B i bilag I og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. I lighed hermed bør del B i bilag IV og del A i bilag V til direktiv 2000/29/EF ændres for at indføre krav vedrørende flytning af visse planter, planteprodukter og andre objekter til de beskyttede zoner.

(21)

Det fremgår af en nylig skadegørerrisikoanalyse foretaget af Frankrig, at Ips amitinus Eichhof ikke udgør en uacceptabel plantesundhedsmæssig risiko på Korsika (Frankrig). Korsika bør derfor fjernes fra listen over beskyttede zoner for så vidt angår denne skadegører. Del B i bilag II og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Det Forenede Kongerige, at Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikke forekommer på Isle of Man, og at Isle of Man opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår nævnte skadegører. Del B i bilag II og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(23)

Det fremgår af en nylig skadegørerrisikoanalyse, at de nuværende krav vedrørende indførsel til og flytning inden for visse beskyttede zoner af planter, planteprodukter og andre objekter for så vidt angår Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr er utilstrækkelige til at reducere den pågældende plantesundhedsmæssige risiko til et acceptabelt niveau. Disse krav bør ajourføres. Del B i bilag II, del B i bilag IV og del A, kapitel II, i bilag V og del B, kapitel II, i bilag V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(24)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Frankrig og Italien, at Picardie (departementet l'Aisne) og Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Apulia er fri for Grapevine flavescence dorée MLO, og at de opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår denne skadegører. Del B i bilag II og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(25)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Schweiz, at Schweiz (med undtagelse af kantonen Ticini og Moesa-dalen) er fri for Grapevine flavescence dorée MLO. Schweiz (med undtagelse af kantonen Ticini og Moesa-dalen) bør derfor medtages som et område, hvorfra planter af Vitis L. kan føres ind i zoner, der er beskyttet for så vidt angår skadegøreren. Del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(26)

Direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres.

(27)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. september 2014 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. oktober 2014.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/464/EØF (EUT L 156 af 16.6.2007, s. 12).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 af 4. juli 2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet (EUT L 193 af 22.7.2008, s. 1).


BILAG

I bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

I litra a) indsættes som punkt 1.1 efter punkt 1:

»1.1.

Agrilus anxius Gory«.

I litra a) indsættes som punkt 1.2 efter punkt 1.1:

»1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire«.

I litra a) indsættes som punkt 1.3 efter punkt 1.2:

»1.3.

Anthonomus eugenii Cano«.

I litra a) indsættes som punkt 10.5 efter punkt 10.4:

»10.5.

Diaphorina citri Kuway«.

I litra b) indsættes som punkt 0.1 før punkt 1:

»0.1.

Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager Huanglongbing-sygdom (citrus greening) hos citrustræer«.

I litra c) udgår punkt 9.

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

I litra a) indsættes som punkt 0.01 før punkt 0.1:

»0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.«

I litra a) indsættes som punkt 10 efter punkt 9:

»10.

Trioza erytreae Del Guercio«

I litra b), punkt 2, ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

b)

I del B, litra a), foretages følgende ændringer:

i)

Følgende indsættes som punkt 1.2 efter punkt 1.1:

»1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK«

ii)

Følgende indsættes som punkt 5 efter punkt 4:

»5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (undtagen kommunerne Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth og West Berkshire)«.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

I litra a) foretages følgende ændringer:

Punkt 1.1 udgår.

Punkt 8 udgår.

Punkt 10 udgår.

Punkt 31 udgår.

I litra b) udgår punkt 1.

I litra c) udgår punkt 7.

I litra d), punkt 5.1, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«.

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

I litra b) foretages følgende ændringer:

I punkt 2, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 9, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«.

I litra d) foretages følgende ændringer:

Punkt 5 udgår.

I punkt 15, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 16, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), punkt 6, litra a), tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»EL, IRL, UK«.

ii)

Litra b), punkt 2, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iii)

Litra c), punkt 0.1, affattes således:

»0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Træ, bortset fra afbarket træ, isoleret bark og planter af Castanea Mill. til udplantning

CZ, IRL, S, UK«.

iv)

I litra d) foretages følgende ændringer:

Punkt 1, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»EL (undtagen regionalenhederne Argolida og Chania), M, P (undtagen Algarve og Madeira)«.

Punkt 2, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (departementet l'Aisne), Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Lorraine), I (Apulia, Basilicata og Sardinien)«.

3)

I bilag III, del B, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1, anden kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

b)

Punkt 2, anden kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Punkt 1.1 affattes således:

»1.1.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), bortset fra Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

træ af Libocedrus decurrens Torr., såfremt der foreligger bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet til blyanter ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 82 °C i en periode på 7-8 dage,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet har undergået passende:

a)

varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

b)

rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

c)

kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)

og

det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.«

Punkt 1.2 affattes således:

»1.2.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet har undergået passende:

a)

varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

b)

rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

og

det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.«

Punkt 1.3 affattes således:

»1.3.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

er afbarket

eller

b)

er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

c)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

d)

har undergået passende rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

e)

har undergået passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).«

Punkt 1.4 udgår.

Punkt 1.5 affattes således:

»1.5.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i områder, der vides at være fri for:

Monochamus spp. (ikke-europæisk)

Pissodes spp. (ikke-europæisk)

Scolytidae spp. (ikke-europæisk)

Området anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Oprindelsessted«

eller

b)

er afbarket og frit for ormehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved ormehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm

eller

c)

er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

d)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

e)

har undergået passende rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

f)

har undergået passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).«

Punkt 1.6 affattes således:

»1.6.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i andre tredjelande end:

Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

europæiske tredjelande

Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

er afbarket og frit for ormehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved ormehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm

eller

b)

er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

c)

har undergået passende rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

d)

har undergået passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)

eller

e)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 1.7, højre kolonne, litra e), affattes således:

»e)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 2 affattes således:

»2.

Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse 6 mm og derunder, forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, og garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen, fra tredjelande, bortset fra Schweiz

Træemballeringsmaterialet skal:

være underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, og

fremvise et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale norm, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne norm.«

Punkt 2.1, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Acer saccharum Marsh., inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, dog ikke træ i form af

træ til fremstilling af finér

flis, spåner, savsmuld og affald

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

med oprindelse i USA og Canada.«

Punkt 2.3 affattes således:

»2.3.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ

med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret at:

a)

træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

b)

barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed

eller

c)

træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.«

Punkt 2.4 affattes således:

»2.4.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 2.5 affattes således:

»2.5.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, isoleret bark og genstande fremstillet af bark af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at barken har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 3, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Quercus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald

fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, herunder tøndestaver, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA«

Følgende indsættes som punkt 4.1, 4.2 og 4.3 efter punkt 3:

»4.1.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Betula L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ, med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at:

a)

barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed

eller

b)

træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.

4.2.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Betula L.

Det er officielt konstateret, at træet har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.

4.3.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, bark og genstande fremstillet af bark af Betula L. med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme

Det er officielt konstateret at barken er fri for træ.«

Punkt 5, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Platanus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA eller Armenien«.

Punkt 6, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Populus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent«.

Punkt 7.1, højre kolonne, litra d), affattes således:

»d)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)«.

Punkt 7.2, højre kolonne, litra c), affattes således:

»c)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)«.

Punkt 7.3, højre kolonne, affattes således:

»Det er officielt konstateret, at den isolerede bark:

a)

har undergået passende rygning med et desinfektionsmiddel, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, barkens minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

b)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele barkens profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

og

det er officielt konstateret, at barken efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil den forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.«

Punkt 8 udgår.

Punkt 11.4 affattes således:

»11.4.

Planter af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Følgende indsættes som punkt 11.5 efter punkt 11.4:

»11.5.

Planter af Betula L., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene af Betula L. med eller uden løv

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.«

Punkt 15 og 16 udgår.

Følgende indsættes som punkt 18.1, 18.2 og 18.3 efter punkt 18:

»18.1.

Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. og Vepris Comm., dog ikke frugter (men inklusive frø); og frø af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 18.2 og 18.3, er det officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager Huanglongbing-sygdom (citrus greening) hos citrustræer, efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

18.2.

Planter af Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 18.1 og 18.3, er det officielt konstateret, at:

a)

planterne har oprindelse i et land, hvor Trioza erytreae Del Guercio vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«.

18.3.

Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 18.1 og 18.2, er det officielt konstateret, at:

a)

planterne har oprindelse i et land, hvor Diaphorina citri Kuway vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Diaphorina citri Kuway af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«.«

I punkt 25.4, litra aa) og bb), ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

I punkt 25.4.1, højre kolonne, ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

I punkt 25.6, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

Punkt 25.7 affattes således:

»25.7.

Planter af Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. og Solanum melongena L. til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vides at forekomme

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 11 og 13, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 25.5 og 25.6, er det officielt konstateret, at

a)

planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

eller

b)

der ikke er iagttaget symptomer på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. hos planterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

Punkt 27.1 affattes således:

»27.1.

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait. til udplantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

aa)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Helicoverpa armigera (Hübner) og Spodoptera littoralis (Boisd.) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger

eller

a)

der ikke er iagttaget symptomer på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode

eller

b)

planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.«

Punkt 27.2 affattes således:

»27.2.

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait., dog ikke frø

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 27.1, er det officielt konstateret, at

aa)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith og Spodoptera litura (Fabricius) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger

eller

a)

der ikke er iagttaget symptomer på Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode

eller

b)

planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.«

I punkt 28.1, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 32.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

I punkt 32.3, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

Punkt 33 affattes således:

»33.

Frilandsplanter, rodede, plantede eller til udplantning

Det er officielt konstateret, at

a)

dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

og

b)

planterne kommer fra en mark, der vides at være fri for Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

I punkt 36.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Thrips palmi Karny, er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Thrips palmi Karny, og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

Følgende indsættes som punkt 36.3 efter punkt 36.2:

»36.3.

Frugter af Capsicum L. med oprindelse i Belize, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Fransk Polynesien, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico og USA, hvor Anthonomus eugenii Cano vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at frugterne

a)

har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Anthonomus eugenii Cano af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

har oprindelse på et produktionssted, hvorom den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i udførselslandet har fastslået, at det er fri for Anthonomus eugenii Cano i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«, og er erklæret fri for Anthonomus eugenii Cano ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang om måneden i de sidste to måneder inden udførsel på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed.«

Punkt 38.1 udgår.

I punkt 45.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

I punkt 45.3, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 46, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og som ikke har vist symptomer på de pågældende skadegørere, er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

I punkt 48, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 49.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra c) efter litra b):

»eller

c)

frøene har gennemgået egnet fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev og er fundet fri for denne skadegører ved laboratorieundersøgelser af en repræsentativ prøve.«

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

Punkt 10 affattes således:

»10.

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at

a)

planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus tristeza-virus (europæiske stammer)

eller

b)

planterne er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende prøver eller metoder i overensstemmelse med de internationale normer og til stadighed har vokset i insekttæt væksthus eller i isoleret bur, og hos hvilke der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus tristeza-virus (europæiske stammer)

eller

c)

planterne

er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende prøver eller metoder i overensstemmelse med de internationale normer og ved sådanne prøver er fundet fri for Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) og certificeret som fri for i hvert fald Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) ved officielle prøver af planterne enkeltvis efter de i dette led omhandlede metoder

og

er blevet inspiceret, og at der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

Følgende indsættes som punkt 10.1 efter punkt 10:

»10.1.

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger.«

Punkt 18.1 affattes således:

»18.1.

Knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning

Det er officielt konstateret, at

a)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival er efterkommet

og

b)

knoldene har oprindelse i et område, der vides at være fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., eller EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. er efterkommet

og

d)

aa)

knoldene har enten oprindelse i et område, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vides ikke at forekomme, eller

bb)

i områder, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vides at forekomme, har knoldene oprindelse på et dyrkningssted, der er fundet fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. eller betragtes som værende fri herfor som følge af gennemførelsen af en passende foranstaltning til udryddelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

og

e)

knoldene har oprindelse i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme, eller i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides at forekomme:

knoldene kommer fra et dyrkningssted, der er fundet fri for Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på dyrkningsstedet, eller

der er efter høst taget stikprøver af knoldene, som er kontrolleret for tilstedeværelse af symptomer efter en passende metode til at inducere symptomer, eller de er laboratoriemæssigt undersøgt såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på relevante tidspunkter og i alle tilfælde ved lukningen af emballage eller containere før afsætning efter bestemmelserne om lukning i Rådets direktiv 66/403/EØF, og der er ikke fundet symptomer på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen.«

Følgende indsættes som punkt 18.1.1 efter punkt 18.1:

»18.1.1

Knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning, bortset fra knolde, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2007/33/EF

Uden at dette berører kravene, der gælder for knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.1, er det officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

I punkt 18.3, højre kolonne, ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

Punkt 18.5 affattes således:

»18.5.

Knolde af Solanum tuberosum L., dog ikke knolde som omhandlet i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 og 18.4

Det er ved et registreringsnummer anbragt på emballagen eller — i tilfælde af kartofler i løs afladning, der transporteres som bulkvare — anbragt på det transportmiddel, hvori kartoflerne transporteres, godtgjort, at de er avlet af en officielt registreret avler eller har oprindelse i officielt registrerede andelslagre eller forsendelsescentre, der ligger i dyrkningsområdet, og at knoldene er fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., samt at

a)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

og

b)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

og

c)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

Følgende indsættes som punkt 18.6.1 efter punkt 18.6:

»18.6.1

Planter, rodede, til udplantning af Capsicum spp. og Solanum lycopersicum L. og Solanum melongena L., bortset fra planter, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a), i Rådets direktiv 2007/33/EF

Uden at dette berører kravene, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.6, er det officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

Punkt 18.7 affattes således:

»18.7.

Planter af Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. og Solanum melongena L., til udplantning, dog ikke frø

Uden at dette berører kravene, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.6, er det officielt konstateret, at

a)

planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

eller

b)

der ikke er iagttaget symptomer på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. hos planterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

Punkt 20 affattes således:

»20.

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait., til udplantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

aa)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Helicoverpa armigera (Hübner) og Spodoptera littoralis (Boisd.) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger

eller

a)

der ikke er iagttaget symptomer på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,

eller

b)

planterne har været underkastet egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.«

I punkt 23, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

Punkt 24 affattes således:

»24.

Frilandsplanter, rodede, plantede eller til udplantning

Det er godtgjort, at dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.«

Følgende indsættes som punkt 24.1 efter punkt 24:

»24.1.

Frilandsplanter, rodede, til udplantning, af Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. og Fragaria L.

og

løg, rodknolde og jordstængler, frilands, af Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn., ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. og Tulipa L., bortset fra planter, løg, rodknolde og jordstængler, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a) eller c), i Rådets direktiv 2007/33/EF

Uden at dette berører kravene, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 24, er det godtgjort, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

I punkt 26.1, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 27, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 28.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra c) efter litra b):

»eller

c)

frøene har gennemgået egnet fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev og er fundet fri for denne skadegører ved laboratorieundersøgelser af en repræsentativ prøve.«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

Punkt 4, 10 og 14.2, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»EL, IRL, UK«.

Punkt 6.3 og 14.9, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»CZ, IRL, S, UK«.

Følgende indsættes som punkt 19.1 efter punkt 19:

»19.1.

Planter af Castanea Mill., til udplantning

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 2, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 11.1 og 11.2, er det officielt konstateret, at

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et område fastlagt som værende fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantesundhedsforanstaltninger

eller

c)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i de beskyttede zoner, der er anført i højre kolonne.

CZ, IRL, S, UK«.

Punkt 20.3 affattes således:

»20.3.

Frilandsplanter, rodede, plantede eller til udplantning

Det er godtgjort, at planterne kommer fra en mark, der vides at være fri for Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK«.

Punkt 21, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

Punkt 21.3, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

Punkt 31 affattes således:

»31.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf med oprindelse i BG, HR, SI, EL (regionalenhederne Argolida og Chania), P (Algarve og Madeira), E, F, CY og I

Uden at dette berører kravet om, at emballagen skal være forsynet med oprindelsesmærke, jf. bilag IV, del A, kapitel II, punkt 30.1:

a)

er frugterne fri for blade og stilke, eller

b)

er det, når det gælder frugter med blade og stilke, officielt konstateret, at frugterne er emballeret i lukkede beholdere, som er blevet officielt forseglet og forbliver officielt forseglet under transporten gennem en beskyttet zone, som er anerkendt for disse frugter, og er forsynet med et mærke, der gengives i plantepasset.

EL (undtagen regionalenhederne Argolida og Chania), M, P (undtagen Algarve og Madeira)«.

Punkt 32 affattes således:

»32.

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 15, bilag IV, del A, kapitel II, punkt 17, og bilag IV, del B, punkt 21.1, er det officielt konstateret:

a)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et land, hvor Grapevine flavescence dorée MLO ikke vides at forekomme, eller

b)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et område, hvorom den nationale plantebeskyttelsesmyndighed har fastslået, at det er fri for Grapevine flavescence dorée MLO i overensstemmelse med de relevante internationale normer, eller

c)

at planterne har oprindelse i og er dyrket i enten Tjekkiet, Frankrig (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (departementet l'Aisne), Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Lorraine) eller (Apulia, Basilicata og Sardinien), eller

cc)

at planterne har oprindelse i og er dyrket i Schweiz (undtagen kantonen Ticino og Moesa-dalen), eller

d)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted, hvor:

aa)

der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på moderstokkene siden begyndelsen af de sidste to afsluttede vækstperioder, og hvor

bb)

enten

i)

der ikke er konstateret symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på planterne på produktionsstedet, eller

ii)

planterne er blevet behandlet med varmt vand med en temperatur på mindst 50 °C i 45 minutter med henblik på at eliminere Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (departementet l'Aisne), Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Lorraine), I (Apulia, Basilicata og Sardinien)«.

Følgende indsættes som punkt 33 efter punkt 32:

»33.

Planter af Castanea Mill., dog ikke planter i vævskultur, frugter og frø

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 2, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 11.1 og 11.2, er det officielt konstateret, at

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et område fastlagt som værende fri for Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantesundhedsforanstaltninger

eller

c)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i de beskyttede zoner, der er anført i højre kolonne.

IRL, P, UK«.

5)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Punkt 1.4 affattes således:

»1.4.

Planter af Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. og Vitis L., dog ikke frugter og frø.«

Punkt 2.1 affattes således:

»2.1.

Planter til udplantning, dog ikke frø, af slægterne Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Ny Guinea-hybrider af Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. og Verbena L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien, til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde.«

I punkt 2.4, tredje led, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

Punkt 3 affattes således:

»3.

Løg, stængelknolde, rodknolde og jordstængler af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturekultivarer og hybrider heraf af slægten Gladiolus Tourn. ex L., såsom Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. og Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. og Tulipa L., til udplantning, fremstillet af producenter, som har tilladelse til at producere eller sælge til personer, der har planteavl som erhverv, bortset fra planter, planteprodukter og andre objekter, som er forberedt og rede til salg til den endelige forbruger, og for hvilke medlemsstatens ansvarlige officielle organer sikrer, at produktionen er klart adskilt fra andre produkter.«

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

Punkt 1.2 affattes således:

»1.2.

Planter til udplantning, dog ikke frø, af Populus L., Beta vulgaris L. og Quercus spp., bortset fra Quercus suber«

I punkt 1.3 indsættes », Castanea Mill.« efter »Amelanchier Med.«

I punkt 1.8 indsættes », Castanea Mill.« efter »Beta vulgaris L.«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Punkt 1 og 2 affattes således:

»1.

Planter til udplantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. og Phaseolus L.

2.

Dele af planter, bortset fra frugter og frø, af:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. og afskårne blomster af Orchidaceae

nåletræer (Coniferales)

Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada

Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. og Trachelium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

bladgrøntsager af Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. og Eryngium L.

blade af Manihot esculenta Crantz

afskårne grene af Betula L. med eller uden løv

afskårne grene af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. og Zanthoxylum L.«

Følgende indsættes som punkt 2.1 efter punkt 2:

»2.1.

Dele af planter, dog ikke frugter, men inklusive frø, af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. og Vepris Comm.«

I punkt 3 indsættes følgende led:

»—

Capsicum L.«

Punkt 5 og 6 affattes således:

»5.

Isoleret bark af:

nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande

Acer saccharum Marsh., Populus L., og Quercus L., bortset fra Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Betula L., med oprindelse i Canada og USA.

6.

Træ i henhold til artikel 2, stk. 2, første afsnit, såfremt det:

a)

helt eller delvis kommer fra en af nedenstående ordener, slægter eller arter, bortset fra træemballeringsmateriale som defineret i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 2:

Quercus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA, bortset fra træ, der svarer til beskrivelsen i litra b) i KN-kode 4416 00 00, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter

Platanus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA eller Armenien

Populus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent

Acer saccharum Marsh., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA og Canada

Nåletræer (Coniferales), herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i ikke-europæiske lande, Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Betula L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada og USA og

b)

svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87:

KN-kode

Varebeskrivelse

4401 10 00

Brænde

4401 21 00

Træ af nåletræ i form af flis eller spåner

4401 22 00

Andet træ end nåletræ i form af flis eller spåner

ex 4401 30 40

Savsmuld, ikke agglomereret til briketter eller lignende former

ex 4401 30 80

Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former

4403 10 00

Ubearbejdet træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, ikke afbarket, afgrenet eller groft firhugget

4403 20

Ubearbejdet træ af nåletræ, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget

4403 91

Træ af eg (Quercus spp.), ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget

ex 4403 09

Andet ubearbejdet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.) eller birk (Betula L.)), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

4403 99 51

Ubearbejdet rundtræ af birk (Betula L.), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget

4403 99 59

Ubearbejdet træ af birk (Betula L.), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, undtagen rundtræ

ex 4404

Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4407 10

Træ af nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 91

Træ af eg (Quercus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 93

Træ af Acer saccharum Marsh., savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 95

Asketræ (Fraxinus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 99

Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.), ahorn (Acer spp.), kirsebær (Prunus spp.) eller ask (Fraxinus spp.)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4408 10

Nåletræsplader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

9406 00 20

Præfabrikerede bygninger af træ«

ii)

I kapitel II, punkt 5, indsættes »Castanea Mill.,« før »Dolichos Jacq.«


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/49


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/81/EU

af 23. juni 2014

om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (1), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2009/48/EF fastsætter generelle krav til stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (2). Sådanne stoffer må ikke bruges i legetøj, legetøjsdele eller i mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, medmindre børn ikke kan komme i kontakt med dem, de er tilladt ved en kommissionsafgørelse eller findes i enkeltkoncentrationer, der svarer til eller er mindre end de relevante koncentrationer fastsat for klassificeringen af blandinger, der indeholder dem som CMR'er. For yderligere at beskytte børns helbred kan særlige grænseværdier fastsættes for sådanne stoffer, såfremt det er relevant, for legetøj, der er beregnet til børn under tre år, eller andet legetøj, der er beregnet på at blive puttet i munden.

(2)

Stoffet bisphenol A er et højvolumenstof, der ofte anvendes til produktion af mange forskellige forbrugerprodukter. Bisphenol A anvendes som monomer til fremstilling af polycarbonatplast. Polycarbonatplast anvendes, blandt andet, til fremstillingen af legetøj. Bisphenol A er desuden blevet konstateret i visse typer legetøj.

(3)

Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (3) fastsatte indtil den 19. juli 2013 de væsentlige sikkerhedskrav vedrørende legetøjs kemiske egenskaber. Den europæiske standard EN 71-9:2005+A1:2007 fastsætter en migrationsgrænse på 0,1 mg/l for bisphenol A. De europæiske standarder EN 71-10:2005 og 71-11:2005 fastsætter de relevante prøvningsmetoder. Grænserne og metoderne for bisphenol A, der er fastlagt i EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005, bruges i legetøjsindustrien som en reference for at sikre, at der ikke er nogen skadelig eksponering for bisphenol A i legetøj. Alligevel udgør disse standarder ikke harmoniserede standarder.

(4)

Bisphenol A er klassificeret i forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 2. I fravær af specifikke krav kan bisphenol A forefindes i legetøj i koncentrationer, der svarer til eller er mindre end den relevante koncentration fastsat for klassificeringen af blandinger, der indeholder det som CMR'er, nemlig henholdsvis 5 % fra den 20. juli 2013 og 3 % fra den 1. juni 2015. Det kan ikke udelukkes, at den koncentration kan lede til øget eksponering af små børn for bisphenol A sammenlignet med migrationsgrænsen på 0,1 mg/l for bisphenol A fastsat ved de europæiske standarder EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005.

(5)

Bisphenol A blev fuldstændigt vurderet i 2003 og 2008 i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen for eksisterende stoffer (4). Det konstateredes i den endelige rapport om risikovurderingen med titlen »Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A)«, at bisphenol A blandt andet har hormonmodulerende aktiviteter i flere in vitro- og in vivo-screeningassays, og det blev konkluderet, at yderligere forskning var nødvendig for at afklare den usikkerhed, der omgav bisphenol A's mulige dannelse af skadelige virkninger på udvikling ved lave doser. I lyset af at børn har særlige behov, idet de er en udsat forbrugergruppe, giver et højt sikkerhedsniveau for børn mod risici forårsaget af kemiske stoffer i legetøj ikke desto mindre anledning til at indarbejde migrationsværdien for bisphenol A på 0,1 mg/l i direktiv 2009/48/EF.

(6)

Bisphenol A's virkninger vurderes i videnskabelige fora, herunder den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Migrationsværdien fastsat ved nærværende direktiv bør derfor genvurderes, hvis nye relevante videnskabelige oplysninger bliver tilgængelige i fremtiden.

(7)

Direktiv 2009/48/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Legetøjs Sikkerhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Tillæg C til bilag II til direktiv 2009/48/EF affattes således:

»Tillæg C

Specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj beregnet til børn under 36 måneder eller andet legetøj, der er beregnet på at blive puttet i munden, vedtaget i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2

Stof

CAS-nr.

Grænseværdi

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (grænseværdi for indhold)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (grænseværdi for indhold)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (grænseværdi for indhold)

Bisphenol A

80-05-7

0,1 mg/l (migrationsværdi) i overensstemmelse med metoderne fastlagt i EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest 21. december 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 21. december 2015.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1.

(4)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.


AFGØRELSER

24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/52


RÅDETS AFGØRELSE 2014/380/FUSP

af 23. juni 2014

om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1).

(2)

Den 19. marts 2014 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 2146 (2014) (UNSCR 2146 (2014)), som giver FN's medlemsstater tilladelse til på åbent hav at inspicere skibe, som komitéen har udpeget i overensstemmelse med punkt 24 i UNSCR 1970 (2011) (»komitéen«).

(3)

UNSCR 2146 (2014) bestemmer, at udpegede skibes flagstater, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen, skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at sådanne skibe laster, transporterer eller losser råolie, der er ulovligt eksporteret fra Libyen, på sådanne skibe uden instruktioner fra den libyske regerings kontaktpunkt.

(4)

Desuden bestemmer UNSCR 2146 (2014), at FN-medlemsstaterne, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at forbyde udpegede skibe adgang til deres havne, medmindre en sådan adgang er nødvendig med henblik på at foretage en inspektion i en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til Libyen.

(5)

Endvidere bestemmer UNSCR 2146 (2014), at levering af bunkring, såsom levering af brændstof eller forsyninger, eller andre ydelser til udpegede skibe bør forbydes, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen, medmindre sådanne tjenesteydelser er nødvendige af hensyn til humanitære formål eller i tilfælde af tilbagevenden til Libyen.

(6)

UNSCR 2146 (2014) bestemmer også, at der ikke bør foretages finansielle transaktioner vedrørende råolie, der er ulovligt eksporteret fra Libyen på udpegede skibe, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen.

(7)

I overensstemmelse med afgørelse 2011/137/FUSP har Rådet foretaget en komplet revision af listen over de personer og enheder, der er anført i bilag II og IV til afgørelsen.

(8)

De identificerende oplysninger vedrørende en enhed på listen over personer og enheder i bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP bør opdateres.

(9)

Der er ikke længere grund til at bibeholde to enheder på listen over de personer og enheder, der er anført i bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

(10)

Afgørelse 2011/137/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2011/137/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4b

1.   I overensstemmelse med punkt 5-9 i UNSCR 2146 (2014) kan medlemsstaterne inspicere udpegede skibe på åbent hav under anvendelse af alle foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til de specifikke omstændigheder, samt i fuld overensstemmelse med den humanitære folkeret og internationale menneskerettighedsret, der i givet fald finder anvendelse, og pålægge skibet at træffe passende foranstaltninger til at returnere råolien til Libyen i samarbejde med den libyske regering og med dennes samtykke.

2.   Medlemsstater bør anmode om flagstatens samtykke, inden der foretages en inspektion i henhold til stk. 1.

3.   Medlemsstater, der udfører en inspektion i henhold til stk. 1, fremlægger omgående en rapport om inspektionen for komitéen indeholdende relevante detaljer, herunder hvilke bestræbelser der er blevet gjort for at opnå flagstatens samtykke.

4.   Medlemsstater, der udfører en inspektion i henhold til stk. 1, sikrer, at sådanne inspektioner udføres af krigsskibe og skibe, som ejes eller drives af en stat og kun bruges i dennes tjeneste til ikkekommercielle formål.

5.   Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes rettigheder eller forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder rettigheder eller forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention bl.a. det generelle princip om, at skibe, der befinder sig på åbent hav, alene er undergivet flagstatens jurisdiktion, for så vidt angår ikkeudpegede skibe og i enhver anden situation end den, der henvises til i nævnte stykke.

6.   Bilag V omfatter de skibe, der er omhandlet i stk. 1, og som er udpeget af komitéen i henhold til punkt 11 i UNSCR 2146 (2014).

Artikel 4c

1.   Et udpeget skibs flagstat pålægger, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen, skibet ikke at laste, transportere eller losse råolie, der er ulovligt eksporteret på skibet fra Libyen uden instrukser fra den libyske regerings kontaktpunkt, som angivet i punkt 3 i UNSCR 2146 (2014).

2.   Medlemsstaterne nægter udpegede skibe adgang til deres havne, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen, medmindre sådan indsejling er nødvendig med henblik på inspektion eller i en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til Libyen.

3.   Det er forbudt for statsborgere i medlemsstaterne eller på medlemsstaternes område at levere bunkring, såsom levering af brændstof eller forsyninger, eller andre ydelser til udpegede skibe, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat fastslår, at leveringen af sådanne ydelser er nødvendig af humanitære årsager, eller at skibet vender tilbage til Libyen. Den berørte medlemsstat underretter komitéen om sådanne tilladelser.

5.   Det er forbudt for statsborgere i medlemsstaterne eller enheder under deres jurisdiktion eller på medlemsstaternes område at foretage finansielle transaktioner vedrørende råolie, der er ulovligt eksporteret fra Libyen, på et udpeget skib, såfremt komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i forbindelse med udpegelsen.

6.   Bilag V omfatter de skibe, der henvises til i stk. 1, 2, 3 og 5, og som er udpeget af komitéen i henhold til punkt 11 i UNSCR 2146 (2014).«

2)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   Rådet gennemfører ændringerne til bilag I, III og V på grundlag af Sikkerhedsrådets eller komitéens konstateringer.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9b

Når komitéen udpeger et skib i henhold til artikel 4b, stk. 1, og artikel 4c, stk. 1-3 og 5, lader Rådet dette omfatte af bilag V.«.

Artikel 2

Bilag I til denne afgørelse tilføjes som bilag V til afgørelse 2011/137/FUSP.

Artikel 3

Bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 53.


BILAG I

»BILAG V

LISTE OVER SKIBE OMHANDLET I ARTIKEL 4b, STK. 1, OG ARTIKEL 4c, STK. 1-3 OG 5

…«


BILAG II

I bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne om enheden »Capitana Seas Limited« ændres til følgende:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»36.

Capitana Seas Limited

 

BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi

12.4.2011«

2)

Oplysningerne om følgende enheder udgår:

Libyan Holding Company for Development and Investment

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/56


RÅDETS AFGØRELSE 2014/381/FUSP

af 23. juni 2014

om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. september 2010 afgørelse 2010/573/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en vurdering af afgørelse 2010/573/FUSP (2) vedtog Rådet den 27. september 2013 afgørelse 2013/477/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova indtil den 30. september 2014.

(3)

De restriktive foranstaltninger bør forlænges indtil den 31. oktober 2014.

(4)

Afgørelse 2010/573/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2010/573/FUSP affattes således:

»2.   Denne afgørelse anvendes indtil den 31. oktober 2014. Den overvåges løbende. Afgørelsen forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/573/FUSP af 27. september 2010 om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova (EUT L 253 af 28.9.2010, s. 54).

(2)  Rådets afgørelse 2013/477/FUSP af 27. september 2013 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova (EUT L 257 af 28.9.2013, s. 18).


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/57


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/382/FUSP

af 23. juni 2014

om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/798/FUSP af 23. december 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 2c,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. december 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/798/FUSP.

(2)

Den 9. maj 2014 tilføjede sanktionskomitéen, der er nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2127 (2013), tre personer på listen over personer og enheder, der er omfattet af foranstaltningerne i medfør af punkt 30 og 32 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2134 (2014).

(3)

Bilaget til afgørelse 2013/798/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes på listen i bilaget til afgørelse 2013/798/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 352 af 24.12.2013, s. 51.


BILAG

Personer omhandlet i artikel 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

EFTERNAVN: BOZIZÉ

FORNAVN: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

FØDSELSDATO/FØDESTED: 14. oktober 1946/Mouila, Gabon

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER: Søn af Martine Kofio

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (CAR): Siden statskuppet den 24. marts 2013 har Bozizé ydet finansiel og materiel støtte til militsfolk, som arbejder for at destabilisere den igangværende overgangsproces og bringe Bozizé tilbage til magten. François Bozizé opfordrede sammen med sine tilhængere til angrebet på Bangui den 5. december 2013. Situationen i CAR forværredes hurtigt efter anti-balaka-styrkers angreb på Bangui den 5. december 2013, hvor over 700 blev dræbt. Siden da har han til stadighed forsøgt at gennemføre aktiviteter, der sigter mod destabilisering, og samle anti-balaka-militserne med henblik på at opretholde spændingerne i CAR's hovedstad. Bozizé forsøgte at omstrukturere mange elementer fra de centralafrikanske væbnede styrker, som spredte sig ud i landdistrikterne efter statskuppet. Styrker, der støtter Bozizé, er blevet involveret i gengældelsesangreb på CAR's muslimske befolkning. Bozizé opfordrede sin milits til fortsat at udøve grusomme handlinger mod styret og islamisterne.

2.   NOURREDINE ADAM

EFTERNAVN: ADAM

FORNAVN: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

FØDSELSDATO/FØDESTED: 1970/Ndele, CAR

Alternative fødselsår: 1969, 1971

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER:

 

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR: Noureddine Adam er en af Sélékas oprindelige ledere. Han er blevet udpeget som både general og præsident for en af Sélékas bevæbnede oprørsgrupper, nemlig Central PJCC, en gruppe, der formelt er kendt som Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (Convention of Patriots for Justice and Peace), også kendt som CPJP. Som tidligere leder af den fundamentalistiske udbrydergruppe fra Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (CPJP/F) var han den militære koordinator af eks-Séléka i forbindelse med de angreb, der fandt sted under den tidligere opstand i Den Centralafrikanske Republik mellem starten af december 2012 og marts 2013. Uden Noureddine Adams involvering ville Séléka sandsynligvis ikke have været i stand til at vriste magten fra CAR's tidligere præsident François Bozizé. Siden udnævnelsen af Catherine Samba-Panzaden til midlertidig præsident den 20. januar 2014 har han været en af de vigtigste arkitekter bag eks-Sélékas taktiske tilbagetrækning i Sibut med det formål at gennemføre sin plan, der sigter mod at oprette en muslimsk bastion i den nordlige del af landet. Han har tydeligt opfordret sine styrker til at modarbejde de forbud, der udstedes af overgangsregeringen og de militære ledere i den afrikansk ledede internationale støttemission i Den Centralafrikanske Republik (MISCA). Noureddine Adam leder aktivt eks-Séléka, de tidligere Séléka-styrker, der blev opløst af Djotodia i september 2013, står i spidsen for operationer mod kristne kvarterer og yder fortsat betydelig støtte og vejledning til eks-Séléka, der er aktiv i CAR.

Deltagelse i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret: Efter at Séléka tog kontrol over Bangui den 24. marts 2013, blev Nourredine Adam udnævnt til sikkerhedsminister og herefter generaldirektør for »Det Ekstraordinære Udvalg for Forsvar af Demokratiske Resultater« (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, en nu afskaffet efterretningstjeneste i CAR). Nourredine Adam anvendte CEDAD som sit personlige politiske politi til udførelse af mange vilkårlige arrestationer, torturhandlinger og summariske henrettelser. Noureddine var endvidere én af nøglefigurerne bag det blodige angreb i Boy Rabe. I august 2013 stormede Séléka-styrker Boy Rabe, et kvarter i CAR, der blev anset for at være en højborg for François Bozizés tilhængere og etniske gruppe. Under påskud af at søge efter våbendepoter dræbte Séléka-styrker angiveligt snesevis af civile og gik på plyndringstogt. Da disse plyndringer spredte sig til andre kvarterer, trængte tusindvis af beboere ind i den internationale lufthavn, der blev opfattet som et sikkert sted på grund af de franske troppers tilstedeværelse, og indtog start- og landingsbanen.

Ydelse af støtte til væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem illegal udvinding af naturressourcer: Tidligt i 2013 spillede Nourredine Adam en væsentlig rolle i eks-Sélékas finansieringsnetværk. Han rejste til Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til den tidligere opstand. Han fungerede også som mellemmand for en tchadisk diamantsmuglerring, som opererer mellem Den Centralafrikanske Republik og Tchad.

3.   LEVY YAKETE

EFTERNAVN: YAKETE

FORNAVN: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

FØDSELSDATO/FØDESTED: 14. august 1964/Bangui, CAR

Alternativt fødselsår: 1965

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER: Søn af Pierre Yakété og Joséphine Yamazon

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR: Den 17. december 2013 blev Yakete politisk koordinator for den nyligt dannede anti-balaka-oprørsgruppe »Folkemodstandsbevægelsen for Reform af Den Centralafrikanske Republik« (People's Resistance Movement for Reforming of the Central African Republic). Han har været direkte involveret i afgørelser truffet af en oprørsgruppe. som har deltaget i handlinger, der har undermineret freden, stabiliteten og sikkerheden i CAR, navnlig den 5. december 2013 og efterfølgende. Denne gruppe nævnes endvidere specifikt i FN's Sikkerhedsråds resolution 2127, 2134 og 2149 for sådanne handlinger. Yakete er blevet anklaget for at give ordre til at arrestere personer med tilknytning til Séléka, opfordre til at angribe personer, der ikke støtter præsident Bozizé, og rekruttere unge militsfolk til at angribe personer, der er fjendtlige over for styret, med macheter. Efter marts 2013 fortsatte han med at omgås François Bozizé, og han blev indlemmet i Fronten for Tilbagevenden til en Forfatningsmæssig Orden i CAR (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), der stræbte efter at bringe den afsatte præsident tilbage til magten med alle tænkelige midler. Sidst på sommeren 2013 rejste han til Cameroun og Benin, hvor han forsøgte at rekruttere folk til at bekæmpe Séléka. I september 2013 forsøgte han at genvinde kontrollen over operationer ledet af pro-Bozizé-krigere i byer og landsbyer nær Bossangoa. Yakete er også mistænkt for at tilskynde til uddelingen af macheter til unge arbejdsløse kristne for at lette deres angreb på muslimer.


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/60


RÅDETS AFGØRELSE 2014/383/FUSP

af 23. juni 2014

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. juli 2013 afgørelse 2013/393/FUSP (1) om udnævnelse af Franz-Michael SKJOLD MELLBIN til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan. EUSR's mandat udløber den 30. juni 2014.

(2)

EUSR's mandat bør forlænges med endnu en periode på otte måneder.

(3)

EUSR gennemfører mandatet under forhold, der muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Franz-Michael SKJOLD MELLBIN som EUSR for Afghanistan forlænges herved indtil den 28. februar 2015. Rådet kan beslutte, at EUSR's mandat afsluttes tidligere på grundlag af en vurdering fra Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og et forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

Artikel 2

Politikmål

EUSR repræsenterer Unionen og fremmer Unionens politikmål i Afghanistan i tæt koordinering med medlemsstaternes repræsentanter i Afghanistan. Mere specifikt skal EUSR:

a)

bidrage til gennemførelsen af den fælles erklæring EU-Afghanistan og EU's nye strategi for Afghanistan 2014-2016 og, i det omfang det er relevant, samarbejdsaftalen EU-Afghanistan om partnerskab og udvikling

b)

støtte politisk dialog mellem Unionen og Afghanistan

c)

støtte den centrale rolle, som De Forenede Nationer (FN) spiller i Afghanistan, med særlig vægt på at bidrage til en bedre koordineret international bistand og dermed fremme gennemførelsen af kommunikéerne fra Bonn-, Chicago- og Tokyokonferencerne samt de relevante FN-resolutioner.

Artikel 3

Mandat

For at opfylde mandatet skal EUSR i tæt samarbejde med medlemsstaternes repræsentanter i Afghanistan:

a)

fremme Unionens synspunkter vedrørende den politiske proces og udviklingen i Afghanistan

b)

holde tæt kontakt med og støtte udviklingen af relevante afghanske institutioner, særlig regeringen og parlamentet samt de lokale myndigheder. Der bør også holdes kontakt med andre afghanske politiske grupper og andre relevante aktører i Afghanistan, navnlig relevante civilsamfundsaktører

c)

holde tæt kontakt med relevante internationale og regionale interessenter i Afghanistan, særlig FN-generalsekretærens særlige repræsentant og den højtstående civile repræsentant for Den Nordatlantiske Traktats Organisation samt andre nøglepartnere og -organisationer

d)

oplyse om de fremskridt, der gøres med at nå målene i den fælles erklæring EU-Afghanistan, EU's strategi for Afghanistan 2014-2016, samarbejdsaftalen EU-Afghanistan om partnerskab og udvikling og kommunikéerne fra Bonn-, Chicago- og Tokyokonferencerne, navnlig på følgende områder:

civil kapacitetsopbygning, særlig på regionalt niveau

god regeringsførelse og oprettelse af institutioner, der er nødvendige for retsstaten, navnlig et uafhængigt retsvæsen

valgreformer

reformer af sikkerhedssektoren, herunder styrkelse af de retlige institutioner, den nationale hær og politistyrken, navnlig udviklingen af civilpolitiet

fremme af vækst, navnlig gennem landbrug og landdistriktudvikling

respekt for Afghanistans internationale menneskerettighedsforpligtelser, herunder respekt for rettighederne for personer, der tilhører mindretal, og kvinders og børns rettigheder

respekt for de demokratiske principper og retsstatsprincippet

fremme af kvinders deltagelse i den offentlige forvaltning, i civilsamfundet og, i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, i fredsprocessen

respekt for Afghanistans internationale forpligtelser, herunder deltagelse i den internationale indsats for at bekæmpe terrorisme, ulovlig narkotikahandel, menneskehandel og spredning af våben og masseødelæggelsesvåben og dertil knyttede materialer

lettelse af humanitær bistand og af flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden under velordnede forhold, og

øget effektivitet i Unionens tilstedeværelse og aktiviteter i Afghanistan og bidrag til udarbejdelsen af de regelmæssige rapporter om gennemførelsen af EU's strategi for Afghanistan 2014-2016, som Rådet har anmodet om

e)

aktivt deltage i lokale koordinationsfora, såsom det fælles koordinations- og overvågningsorgan, og samtidig holde ikkedeltagende medlemsstater fuldt orienteret om de beslutninger, der træffes på disse niveauer

f)

rådgive om Unionens deltagelse og holdninger på internationale konferencer om Afghanistan

g)

indtage en aktiv rolle i fremme af regionalt samarbejde gennem relevante initiativer, bl.a. Istanbulprocessen og den regionale økonomiske konference om Afghanistan

h)

bidrage til gennemførelsen af Unionens menneskerettighedspolitik og EU-retningslinjerne om menneskerettigheder, navnlig med hensyn til kvinder og børn i konfliktramte områder, især ved at overvåge og imødegå udviklingen i den henseende

i)

når det er hensigtsmæssigt yde støtte til en inklusiv og afghansk ledet fredsproces, der kan føre til en politisk løsning i overensstemmelse med de betingelser, der blev fastlagt på Bonnkonferencen.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   PSC opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt til Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer inden for rammerne af mandatet med forbehold af HR's beføjelser.

3.   EUSR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og de relevante tjenestegrene.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. juli 2014 til den 28. februar 2015 udgør 3 760 000 EUR.

2.   Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte en medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR underretter straks og løbende Rådet og Kommissionen om medarbejderstabens sammensætning.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere ved EUSR. Lønnen til sådant udstationeret personale afholdes af henholdsvis den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres ved EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats eller EU-institutions eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og dennes medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales med værtslandet, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

Sikkerheden i forbindelse med EU's klassificerede informationer

EUSR og medarbejderne i dennes stab overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Unionens delegationer og/eller medlemsstaterne yder, alt efter hvad der er relevant, logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

EUSR skal i overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, i overensstemmelse med EUSR's mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i sit geografiske ansvarsområde, træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for alt personale, der står under EUSR's direkte myndighed, særlig ved at:

a)

udarbejde en specifik sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, der omfatter specifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styringen af sikre personalebevægelser til og inden for det geografiske område, samt styring af sikkerhedshændelser og en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i det geografiske område

c)

sikre, at alle medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til det geografiske område på grundlag af de risikoratings, der er opstillet for dette område

d)

sikre, at alle vedtagne henstillinger, der udarbejdes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og aflægge skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i fremskridtsrapporterne og rapporten om gennemførelse af mandatet til HR, Rådet og Kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender. I overensstemmelse med traktatens artikel 36 kan EUSR inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet.

Artikel 12

Koordination

1.   EUSR bidrager til, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv og medvirker til at sikre, at alle Unionens instrumenter og medlemsstaternes aktioner sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med Kommissionens aktiviteter samt med Unionens delegation i Pakistan. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

2.   På stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for Unionens delegationer og medlemsstaternes missionschefer. De bestræber sig på i videst mulige omfang at bistå EUSR i gennemførelsen af mandatet. EUSR vejleder chefen for EU's politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) om lokale politiske forhold. EUSR og den øverstbefalende for den civile operation konsulterer hinanden efter behov. EUSR skal også holde forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.

Artikel 13

Bistand i forbindelse med krav

EUSR og dennes medarbejderstab bistår ved tilvejebringelsen af elementer til at behandle ethvert krav og en enhver forpligtelse, der hidrører fra mandaterne fra de tidligere EUSR'er for Afghanistan, og yder administrativ bistand og adgang til relevante sagsakter med henblik herpå.

Artikel 14

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger HR, Rådet og Kommissionen en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet inden udgangen af november 2014.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 198 af 23.7.2013, s. 47.

(2)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/65


RÅDETS AFGØRELSE 2014/384/FUSP

af 23. juni 2014

om ændring af afgørelse 2011/426/FUSP om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. juli 2011 afgørelse 2011/426/FUSP (1) om udnævnelse af Peter SØRENSEN til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) i Bosnien-Hercegovina. EUSR's mandat udløber den 30. juni 2015.

(2)

Afgørelse 2011/426/FUSP, senest ændret ved afgørelse 2013/351/FUSP (2), gav EUSR det finansielle referencegrundlag for perioden fra den 1. september 2011 til den 30. juni 2014. Der bør fastlægges et nyt finansielt referencegrundlag for perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2015.

(3)

EUSR gennemfører mandatet under forhold, der muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21.

(4)

Afgørelse 2011/426/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/426/FUSP affattes således:

1)

I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2015 udgør 5 250 000 EUR.«

2)

I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»Den sidste samlede rapport om gennemførelsen af mandatet forelægges inden marts 2015.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 188 af 19.7.2011, s. 30.

(2)  EUT L 185 af 4.7.2013, s. 7.


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/66


RÅDETS AFGØRELSE 2014/385/FUSP

af 23. juni 2014

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. juni 2012 vedtog Rådet EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati og EU's handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati.

(2)

Den 25. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/440/FUSP (1) om udnævnelse af Stavros LAMBRINIDIS som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for menneskerettigheder. EUSR's mandat udløber den 30. juni 2014.

(3)

EUSR's mandat bør forlænges med endnu en periode på otte måneder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Stavros LAMBRINIDIS som EUSR for menneskerettigheder forlænges herved indtil den 28. februar 2015. Rådet kan beslutte, at EUSR's mandat afsluttes tidligere på grundlag af en vurdering fra Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

Artikel 2

Politikmål

EUSR's mandat bygger på Unionens politikmål for menneskerettigheder som fastlagt i traktaten, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati og EU's handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati med henblik på:

a)

at øge Unionens effektivitet, tilstedeværelse og synlighed i forbindelse med beskyttelse og fremme af menneskerettighederne i verden, navnlig gennem en uddybning af Unionens samarbejde og politiske dialog med tredjelande, relevante partnere, erhvervslivet, civilsamfundet samt internationale og regionale organisationer og gennem en indsats i relevante internationale fora

b)

at øge Unionens bidrag til styrkelse af demokrati og institutionsopbygning, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i hele verden

c)

at forbedre sammenhængen i Unionens indsats på menneskerettighedsområdet og integreringen af menneskerettigheder i alle områder af Unionens optræden udadtil.

Artikel 3

Mandat

For at nå politikmålene har EUSR mandat til

a)

at bidrage til gennemførelsen af Unionens menneskerettighedspolitik, navnlig EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati og EU's handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, herunder ved udarbejdelse af henstillinger i den henseende

b)

at medvirke til gennemførelsen af Unionens retningslinjer, værktøjer og handlingsplaner vedrørende menneskerettigheder og humanitær folkeret

c)

at styrke dialogen med regeringerne i tredjelande og internationale og regionale menneskerettighedsorganisationer samt med civilsamfundsorganisationer og andre relevante aktører med henblik på at sikre effektiviteten og synlighed af Unionens menneskerettighedspolitik

d)

at bidrage til bedre sammenhæng og konsekvens i Unionens politikker og aktioner inden for området beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, navnlig gennem input til udformningen af de relevante af Unionens politikker

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   PSC opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt til Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer inden for rammerne af mandatet med forbehold af HR's beføjelser.

3.   EUSR arbejder i fuld koordination med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og dens kompetente tjenestegrene med henblik på at sikre sammenhæng og konsekvens i deres respektive arbejde på menneskerettighedsområdet.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat fra den 1. juli 2014 til den 28. februar 2015 udgør 550 000 EUR.

2.   Det finansielle referencegrundlag for den efterfølgende periode for EUSR for menneskerettigheder fastsættes af Rådet.

3.   Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

4.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   EUSR er inden for rammerne af mandatet og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte en medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR underretter straks Rådet og Kommissionen om medarbejderstabens sammensætning.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere ved EUSR. Lønnen til sådant udstationeret personale afholdes af henholdsvis den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres ved EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats eller EU-institutions eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

Artikel 7

Sikkerheden i forbindelse med EU's klassificerede informationer

EUSR og medarbejderne i dennes stab overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU (2).

Artikel 8

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Unionens delegationer og medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer der, alt efter hvad der er relevant, logistisk støtte til EUSR.

Artikel 9

Sikkerhed

EUSR skal i overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i det pågældende land træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med henblik på sikkerheden for alt personale, der står under EUSR's direkte myndighed, navnlig ved at:

a)

udarbejde en specifik sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, der omfatter specifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styringen af sikre personalebevægelser til og inden for det geografiske område, samt styring af sikkerhedshændelser og en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i det geografiske område

c)

sikre, at alle medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til det geografiske område på grundlag af de risikoratings, der er opstillet for dette område

d)

sikre, at alle vedtagne henstillinger, der udarbejdes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og aflægge skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i fremskridtsrapporterne og rapporten om gennemførelse af mandatet til HR, Rådet og Kommissionen.

Artikel 10

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper, navnlig arbejdsgruppen vedrørende menneskerettigheder. Der udsendes regelmæssigt rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender. I overensstemmelse med traktatens artikel 36 kan EUSR inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet.

Artikel 11

Koordination

1.   EUSR bidrager til, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv og medvirker til at sikre, at alle Unionens instrumenter og medlemsstaternes aktioner sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR samarbejder med medlemsstaterne og Kommissionens samt i fornødent omfang andre EUSR. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

2.   På stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for Unionens delegationer, medlemsstaternes missionschefer og chefer eller øverstbefalende for missioner og operationer inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik samt i fornødent omfang andre EUSR, der gør deres bedste for at bistå EUSR i gennemførelsen af mandatet.

3.   EUSR skal også holde forbindelse og bestræbe sig på at opnå komplementaritet og synergi med andre internationale og regionale aktører i hovedkvartererne og på stedet. EUSR bestræber sig på at have regelmæssig kontakt med civilsamfundsorganisationer såvel i hovedkvartererne som på stedet.

Artikel 12

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger HR, Rådet og Kommissionen en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet inden udgangen af november 2014.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EFT L 200 af 27.7.2012, s. 21.

(2)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/70


RÅDETS AFGØRELSE 2014/386/FUSP

af 23. juni 2014

om restriktioner for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(2)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 afgørelse 2014/145/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(3)

På sit møde den 20. og 21. marts 2014 fordømte Det Europæiske Råd på det kraftigste Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim (»Krim«) og byen Sevastopol (»Sevastopol«) og fremhævede, at den ikke anerkender den. Det Europæiske Råd mente, at der bør fremsættes forslag om visse økonomiske, handelsmæssige og finansielle restriktioner vedrørende Krim med henblik på hurtig gennemførelse.

(4)

Den 27. marts 2014 vedtog De Forenede Nationers Generalforsamling resolution 68/262 om Ukraines territoriale integritet, idet den bekræfter sit engagement i Ukraines suverænitet, politiske uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser, understreger, at den folkeafstemning, der blev afholdt på Krim den 16. marts, er ugyldig og opfordrer alle stater til ikke at anerkende nogen form for ændringer af Krims og Sevastopols status.

(5)

Under disse omstændigheder mener Rådet, at import til Den Europæiske Union af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol bør forbydes, med undtagelse af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som af Ukraines regering har fået tildelt et oprindelsescertifikat.

(6)

For at sikre, at de i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne afgørelse træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(7)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Det er forbudt til Unionen at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol.

Artikel 2

Forbuddene i artikel 1 finder ikke anvendelse på varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som blev gjort tilgængelige med henblik på undersøgelse og er blevet kontrolleret af de ukrainske myndigheder, og som af Ukraines regering har fået tildelt et oprindelsescertifikat.

Artikel 3

Forbuddene i artikel 1 berører indtil den 26. september 2014 ikke opfyldelsen af kontrakter, der er indgået inden den 25. juni 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, der skal indgås og opfyldes senest den 26. september 2014.

Artikel 4

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i artikel 1.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Afgørelsen finder anvendelse indtil den 23. juni 2015.

Denne afgørelse overvåges løbende. Afgørelsen kan forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/72


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/387/FUSP

af 23. juni 2014

om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1), særlig artikel 30, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. maj 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/255/FUSP.

(2)

Oplysningerne om én person på listen i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP bør ajourføres.

(3)

I betragtning af den alvorlige situation bør tolv personer tilføjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP.

(4)

Afgørelse 2013/255/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.


BILAG

1.

Oplysningerne vedrørende den nedenfor anførte person, som findes i del A i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP, erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Tidligere vicepremierminister for økonomi, minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

2.

Følgende personer tilføjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, som findes i del A i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

180.

Ahmad al-Qadri

Fødselsdato: 1956

Minister for landbrug og landbrugsreform. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister for olie og mineralressourcer. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Fødselsdato: 1959

Industriminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Fødselsdato: 1973

Socialminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Fødselsdato: 1964

Arbejdsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Fødselsdato: 1955

Finansminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

186.

Dr. Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Fødselsdato: 1956

Økonomiminister og minister for udenrigshandel. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Fødselsdato: 1966

Minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Fødselsdato: 1972

Turismeminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

189.

Dr. Malek Ali

(alias Malik)

Fødselsdato: 1956

Minister for videregående uddannelse. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Fødselsdato: 1953

Minister for offentlige arbejder. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Fødselsdato: 1957

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014


24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/75


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 16. juni 2014

om en liste over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i henhold til delmålene vedrørende grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2014-2020

(meddelt under nummer C(2014) 3898)

(2014/388/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (1), og særlig artikel 3, stk. 1, første afsnit, og artikel 3, stk. 3, første afsnit,

efter høring af Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde, der er nedsat ved artikel 150, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) støtter målet om europæisk territorialt samarbejde i visse regioner på niveau 3 i den fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder (i det følgende benævnt »NUTS 3«) for grænseoverskridende samarbejde, i alle regioner på niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder (i det følgende benævnt »NUTS 2«) for tværnationalt samarbejde, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (3), som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011 (4). Det er derfor nødvendigt at opstille disse lister over støtteberettigede regioner.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1299/2013 skal der på listen over regioner, som kan komme i betragtning til grænseoverskridende samarbejde, ligeledes angives de af Unionens regioner på NUTS 3-niveau, som kan komme i betragtning ved tildelingen af EFRU-støtte til grænseoverskridende samarbejde ved alle indre grænser samt de ydre grænser, som er omfattet af Unionens eksterne finansielle instrumenter, såsom det europæiske naboskabsinstrument (ENI) inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 (5)og førtiltrædelsesbistand (IPA II) inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 (6).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, femte afsnit, i forordning (EU) nr. 1299/2013 kan denne liste, efter anmodning fra den eller de berørte medlemsstater, også omfatte regioner på NUTS 3-niveau i regioner i den yderste periferi med søgrænser med en indbyrdes afstand på over 150 km.

(4)

I henhold til artikel 3, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1299/2013 skal der i Kommissionens afgørelse om listen over grænseoverskridende og tværnationale områder også til orientering anføres de tredjelande og territorier, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 4, i nævnte forordning.

(5)

Det er derfor nødvendigt at opstille listen over grænseoverskridende og tværnationale områder, der er berettiget til støtte fra EFRU, opdelt efter hvert samarbejdsprogram —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De regioner og områder, der er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i henhold til delmålet vedrørende grænseoverskridende samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde, er opført i bilag I.

Artikel 2

De af Unionens regioner på NUTS 3-niveau, som kan komme i betragtning ved tildelingen af EFRU-støtte til grænseoverskridende samarbejde, men som ikke omfattes af de grænseområder, der er opført i bilag I, og som vil være omfattet af Unionens eksterne finansielle instrumenter, såsom det europæiske naboskabsinstrument (ENI) inden for rammerne af forordning (EU) nr. 232/2014 og førtiltrædelsesbistand (IPA II) inden for rammerne af forordning (EU) nr. 231/2014, er opført i bilag II.

Artikel 3

De regioner og områder, der er berettiget til støtte fra EFRU i henhold til delmålet vedrørende det tværnationale samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde, er opført i bilag III.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2014.

På Kommissionens vegne

Johannes HAHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011 af 17. januar 2011 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 13 af 18.1.2011, s. 3).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11).


BILAG I

Liste over støtteberettigede områder, opdelt efter grænseoverskridende samarbejdsprogram

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgien-Tyskland-Nederlandene (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers — communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis-Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Østrig-Tjekkiet

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovakiet-Østrig

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Østrig–Tyskland/Bayern (Bayern–Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Spanien-Portugal (POCTEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense

 (1)

 

ES114

Pontevedra

 (1)

 

ES411

Ávila

 

 

ES413

León

 

 

ES415

Salamanca

 (1)

 

ES418

Valladolid

 

 

ES419

Zamora

 (1)

 

ES431

Badajoz

 (1)

 

ES432

Cáceres

 (1)

 

ES612

Cádiz

 (1)

 

ES613

Córdoba

 

 

ES615

Huelva

 (1)

 

ES618

Sevilla

 

 

PT111

Minho-Lima

 (1)

 

PT112

Cávado

 (1)

 

PT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porto

 

 

PT115

Tâmega

 

 

PT117

Douro

 (1)

 

PT118

Alto Trás-os-Montes

 (1)

 

PT150

Algarve

 (1)

 

PT165

Dão-Lafões

 

 

PT166

Pinhal Interior Sul

 

 

PT167

Serra da Estrela

 

 

PT168

Beira Interior Norte

 (1)

 

PT169

Beira Interior Sul

 (1)

 

PT16A

Cova da Beira

 

 

PT181

Alentejo Litoral

 

 

PT182

Alto Alentejo

 (1)

 

PT183

Alentejo Central

 (1)

 

PT184

Baixo Alentejo

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB006

ES-FR-AD

(Interreg V-A) Spanien-Frankrig-Andorra (POCTEFA)

 

 

 

 

 

 

ES211

Álava

 

 

ES212

Guipúzcoa

 (1)

 

ES213